Semmelweis Kiadó 2012; S1: ORVOSKÉPZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2012; S1:1-284. ORVOSKÉPZÉS"

Átírás

1 FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla FÕSZERKESZTÕK Gál János Langer Róbert SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András PhD-képzés Szél Ágoston Szakorvos-továbbképzés Szathmári Miklós Rezidens- és szakorvosképzés Préda István Tagok Ádám Veronika, Bereczki Dániel, Bitter István, Csermely Péter, de Châtel Rudolf, Dobozy Attila, Eckhardt Sándor, Édes István, Fazekas Árpád, Fejérdy Pál, Fekete György, Halász Béla, Karádi István, Kárpáti Sarolta, Kásler Miklós, Keller Éva, Kollai Márk, Kopper László, Ligeti Erzsébet, Losonczy György, Magyar Kálmán, Mandl József, Muszbek László, Nagy Károly, Nardai Sándor, Nemes Attila, Németh János, Noszál Béla, Palkovits Miklós, Papp Gyula, Papp Zoltán, Petrányi Gyõzõ, Répássy Gábor, Rigó János, Réthelyi Miklós, Romics Imre, Rosivall László, Sótonyi Péter, Szendrõi Miklós, Szirmai Imre, Szollár Lajos, Telegdy Gyula, Tompa Anna, Tóth Miklós, Tulassay Zsolt, Tulassay Tivadar, Vasas Lívia, Vincze Zoltán, Zelles Tivadar Szerkesztõségi titkár Szelid Zsolt Az ORVOSKÉPZÉS megjelenik negyedévente. Megrendelhetõ a Kiadótól. Szerzõi jog és másolás: minden jog fenntartva. A folyóiratban valamennyi írásos és képi anyag közlési joga a szerkesztõséget illeti. A megjelent anyag, illetve annak egy részének bármilyen formában történõ másolásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztõség hozzájárulása szükséges. ORVOSKÉPZÉS A graduális és posztgraduális képzés folyóirata Alapítva 1911-ben Különszám 2012; LXXXVII. évfolyam, S1: Tudományos Diákköri Konferencia Orvosképzés Szerkesztõség: 1086 Budapest, Nagyvárad tér 4. Kiadja és terjeszti: Semmelweis Kiadó 1086 Budapest, Nagyvárad tér 4. Telefon: Fax: , /56471 Internet honlap: Szerkesztõ: VINCZE JUDIT Kiadásért felel: TÁNCOS LÁSZLÓ Hirdetésszervezõ: KOVÁCS VERONIKA Telefon: , 06 20/ Nyomdai elõállítás: Avaloni Kft. ISSN Semmelweis Kiadó 1

2 Semmelweis International Students Conference 2012 Semmelweis University, Budapest (H-1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) 16 February 2012 ORVOSKÉPZÉS A graduális és posztgraduális képzés folyóirata alapítva 1911-ben Különszám 2012; LXXXVII. évfolyam, S1: Tudományos Diákköri Konferencia Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) február A HELYI SZERVEZÕBIZOTTSÁG TAGJAI / MEMBERS OF THE ORGANIZING COMITTEE Prof. Merkely Béla, a TDT elnöke / president of the Council of Students Scientific Association Dr. Káldi Krisztina, a TDT alelnöke / vice-president of the Council of Students Scientific Association Dr. Széplaki Gábor, a TDT titkára / secretary of the Council of Students Scientific Association továbbá / and Az ORVOSKÉPZÉS folyóirat megrendelhetõ: E-ORVOSKÉPZÉS Töltse le a folyóiratot a folyóiratok áról! a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) tagjai / the members of the Council of Students Scientific Association valamint / and Dr. Bagyura Zsolt Barabás Zsófia Gyenesné Becsey Gabriella Szilágyi Edit TDK-koordinátor / coordinator of Students Scientific Association 2 O R V O S K É P Z É S LXXXVII. ÉVFOLYAM / KÜLÖNSZÁM

3 ORVOS-, FOGORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI DIÁKKÖRI KONFERENCIA TARTALOM / CONTENTS A Semmelweis International Students Conference, valamint a Semmelweis Egyetem Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia támogatói / Supporters of the Semmelweis International Students Conference and the Medical, Pharmaceutical And Dental Student Conference of Semmelweis University Angol nyelvû köszöntõ / Foreword in English Magyar nylevû köszöntõ / Foreword in Hungarian A Tudományos Diákköri Tanács tagjai / Members of the Council of Students' Scientific Association Semmelweis International Students Conference Bírálók / Scientific committees Áttekintõ program / Program table Részletes program / Detailed program Elõadások összefoglalói / Abstracts Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia Kiváló Tudományos Diákköri Nevelõk A Semmelweis Egyetem Kiváló Diákkörösei A évben elsõszerzõs publikáció megjelenéséért díjazottak Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia bizottságai Semmelweis Egyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia áttekintõ programja A TDK-konferencia programja / Tartalom / Contents A TDK-konferencia elõadásainak összefoglalói Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia elõadói Névmutató

4 ORVOSKÉPZÉS folyóirat szerzõi útmutatója A folyóirat célja: Az 1911-óta megjelenõ Orvosképzés legfontosabb célja a hazai orvoskollégák folyamatos graduális és posztgraduális képzésének támogatása. A lap elsõsorban olyan munkák közlését tartja feladatának, amelyek az orvostudomány egy-egy ágának újabb és leszûrt eredményeit foglalják össze magas színvonalon úgy, hogy azok a gyakorló orvoshoz, szakorvoshoz, klinikushoz és elméleti orvoshoz egyaránt szóljanak. Emellett lehetõség van eredeti közlemények és esetismertetések benyújtására, és az újság a Semmelweis Egyetem szakmai kötelezõ szinten tartó tanfolyamok elõadási összefoglalóinak is teret ad. Az eredeti közlemények a rendszeres lapszámokban, vagy a témához kapcsolódó tematikus lapszámokban kapnak helyet. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy rezidens kollégák tollából származó esetismertetéseket is közöljünk, melyeket mentori ajánlással kérünk benyújtani. A beadott dolgozatokat a szerkesztõbizottság elõzetes bírálatra adja ki, és a kézirat közlésére a bírálat eredményének függvényében kerül sor. Tudományos dolgozat benyújtására az alábbiak szerint van lehetõség: Esetismertetés (case report) Fiatal doktorok (PhD) tudományos beszámolója, új eredményeinek összefoglalása (nem tézisek vagy doktori értekezések!) Klasszikus összefoglaló közlemény az elméleti és klinikai orvostudomány bármely területérõl, a legújabb irodalmi eredmények felhasználásával Update jellegû közlemény, azaz nem egy téma kidolgozása, hanem adott szakterület legújabb tudományos eredményeinek összefoglalása Elõadási összefoglaló (a tanfolyamszervezõk felkérése alapján) A kézirat: A tudományos közleményeket elektronikusan, Word dokumentum formátumban kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe. Az illusztrációkat, ábrákat és táblázatokat külön file-ként kérjük elküldeni. Az ábrák címeit és az ábramagyarázatokat a Word dokumentumban külön on kell feltüntetni, az ábra/táblázat számának egyértelmû megjelölésével. A digitális képeket minimum 300 dpi felbontásban kérjük, elfogadunk tif, eps, illetve cdr kiterjesztésû file-okat. A kézirat elfogadása esetén az ábrákat a szerkesztõség nyomtatott formában is kéri elküldeni. Az orvosi szavak helyesírásában az Akadémia állásfoglalásának megfelelõen, a latinos írásmód következetes alkalmazását tekintjük elfogadottnak. Magyarosan kérjük írni a tudományágak és szakterületek, a technikai eljárások, mûszerek, a kémiai vegyületek neveit. A szerkesztõk fenntartják maguknak a stiláris javítás jogát. A mértékegységeket SI mértékrendszerben kérjük megadni. A kézirat felépítése a következõ: (1) cím, (2) magyar összefoglalás, kulcsszavakkal, (3) angol összefoglalás (angol címmel), angol kulcsszavakkal, (sorrendben): magyar cím, angol cím, (4) rövidítések jegyzéke (ha van), (5) szöveg, (6) irodalomjegyzék, (7) ábrajegyzék, (8) táblázatok, (9) ábrák. Az számozást a címtól kezdve kell megadni és az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni. (1) A címon sorrendben a következõk szerepeljenek: a kézirat címe, a szerzõk neve, valamint a szerzõk munkahelye, a kapcsolattartó szerzõ pontos elektronikus és postai címének megjelölésével. (2 3) Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, külön akon, a következõ szerkezet szerint: Bevezetés ( Introduction ), Célkitûzés ( Aim ), Módszer ( Methods ), Eredmények ( Results ) és Következtetések ( Conclusions ) lényegre törõ megfogalmazása történjék. A magyar és az angol összefoglalások terjedelme külön-külön ne haladja meg a 200 szót (kulcsszavak nélkül). A témához kapcsolódó, maximum 5 kulcsszót az összefoglalók án, azokat követõen kérjük feltüntetni magyar és angol nyelven. (4) A kéziratban elõforduló, nem általánosan elfogadott rövidítésekrõl külön jegyzéket kell készíteni abc-sorrendben. (5) A szövegtörzs szerkezete világos és az olvasó számára átlátható legyen. Eredeti közlemények esetén a Bevezetõ -ben röviden meg kell jelölni a problémafelvetést, és az irodalmi hivatkozásokat a legújabb eredeti közleményekre és összefoglalókra kell szûkíteni. A Módszer részben világosan és pontosan kell leírni azokat a módszereket, amelyek alapján a közölt eredmények születtek. Korábban közölt módszereket esetén csak a metodika alapelveit kell megjelölni, megfelelõ irodalmi hivatkozással. Klinikai vizsgálatoknál a kézirathoz csatolni kell az illetékes etikai bizottság állásfoglalását. Állatkísérletek esetén a Magyar Tudományos Akadémia Egészségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó etikai kódexe érvényes, melyre a metodikai részben utalni kell. A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni. Az Eredmények és a Megbeszélés részeket világosan kell megszerkeszteni. Referáló közlemények benyújtása esetén a szövegtörzs altémákra osztható, melyeket alcímek vezessenek be. Összefoglaló referátumoknál a szövegtörzs terjedelme ne haladja meg a karaktert (szóközzel), eredeti közleménynél (klinikai, vagy kísérletes) ne haladja meg a karaktert (szóközzel), esetismertetésnél ne haladja meg a karaktert (szóközzel), elõadási összefoglaló esetén pedig ne haladja meg a 8000 karaktert (szóközzel). Irodalom: a hivatkozásokat (maximum 50, elõadási összefoglalónál maximum 10) a szövegben való megjelenés sorrendjében tüntessék fel. A szövegben a hivatkozást a sorszáma jelöli. Hivatkozás cikkre: sorrendben: szerzõk neve (6 szerzõ felett et al./és mtsai), cikk címe, folyóirat neve (Index Medicus szerint rövidítve), év; kötetszám:elsõ-utolsó. Példa: 1. Kelly PJ, Eisman JA, Sambrook PN. Interaction of genetic and environmental influences on peak bone density. Osteoporosis Int 1990; 1: Hivatkozás könyvfejezetre, sorrendben: a fejezet szerzõi. A fejezet címe. In: szerkesztõk (editors). A könyv címe. A kiadás helye, kiadó, megjelenés éve; fejezet elsõ-utolsó a. Példa: 2. Delange FM, Ermans AM. Iodide deficiency. In: Braverman LE, Utiger RD, eds. Werner and Ingbar s the thyroid. 7th ed. Philadelphia, Lipincott-Raven, 1996; Ábrajegyzék: a megjelenés sorrendjében, arab számmal sorszámozva egymás alatt tartalmazza az ábra címét és alatta rövid és lényegre törõ ábramagyarázatot Táblázatok: külön-külön lapokon kérjük, címmel ellátva és arab számmal sorszámozva. Törekedjenek arra, hogy a táblázat könnyen áttekinthetõ legyen, ne tartalmazzon zavaróan sok adatot. Ábrák: külön-külön lapokon kérjük. Csak reprodukálható minõségû ábrákat, fényképek küldését kérjük (min. 300 dpi felbontásban), a korábban megjelölt file formátumokban. A kézirat elfogadása esetén a nyomtatott ábrát kérjük beküldeni a szerkesztõségbe és az ábra hátán puha ceruzával kérjük jelölni a szerzõ nevét, arab számmal az ábra sorszámát és a vertikális irányát. A formai hiányossággal beküldött kéziratokat nem tudjuk elfogadni. A gyors lektori és korrektúrafordulók érdekében kérjük a legbiztosabb levelezési, illetve címet, telefon- és faxszámot megadni. Elfogadás esetén külön levélben kérjük jelezni, hogy a szerzõk a közleménnyel egyetértenek (és ezt aláírásukkal igazolják), valamint lemondanak a folyóirat javára a kiadási jogról. Írásbeli engedélyt kérünk mellékelni a már közölt adat/ábra felhasználása, felismerhetõ személy ábrázolása, szerzõnek nem minõsülõ személy nevének említése/feltüntetése esetén. A szerkesztõség az általa felkért szakértõk személyét titkossággal kezeli. A kézirat tulajdonjoga a megjelenésig a szerzõt illeti meg, a megjelenés napján tulajdonjoga a kiadóra száll. A megjelent kéziratok megõrzésére szerkesztõségünk nem tud vállalkozni. A kéziratok benyújtását a következõ címre várjuk: Dr. Szelid Zsolt szerkesztõségi titkár Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ 1122 Budapest, Városmajor u. 68 Tel: (06-1)

5 ORVOSKÉPZÉS A Semmelweis International Students Conference, valamint a Semmelweis Egyetem Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia támogatói* Supporters of the Semmelweis International Students Conference and the Medical, Pharmaceutical and Dental Student Conference of Semmelweis University* TÁMOP-4.2.3/08/1/KMR TÁMOP B-10/B-10/ Femtonics Kft. Magyar Allergológia és Klinikai Immunológiai Társaság Magyar Atherosclerosis Társaság Magyar Dermatológiai Társulat Magyar Diabetes Társaság Magyar Élettani Társaság Magyar Fogorvosok Egyesülete Magyar Gasztroenterológiai Társaság Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság Magyar Gyógyszerészi Kamara Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Magyar Hypertonia Társaság Magyar Kardiológusok Társasága Magyar Mûlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság Magyar Onkológusok Társasága Magyar Orvosi Kamara Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Magyar Patológusok Társasága Magyar Sürgõsségi Orvostani Társaság Magyar Transzplantációs Társaság Mozsonyi Sándor Alapítvány Richter Gedeon Nyrt. Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság Servier Hungária Kft. A kiadvány nyomdába adása után jelentkezõ támogatóinknak a konferencia díjkiosztóján és a webon mondunk nyilvánosan köszönetet. / To those supporters who contacted us after the press deadline we say thank you publicly at the announcement of the results and at our website: * január 29-i adatok / Data as of 29 January

6 ORVOSKÉPZÉS Dear Students, dear Audience, It is my great pleasure to welcome you all to the first Semmelweis International Students Conference. I am delighted to be able to open a scientific meeting that unites 42 young researchers from ten universities at different parts of the world. I believe that Budapest is just about the perfect place for such an occasion. Apart from the 22 students coming from Semmelweis University, I welcome here 9 students from Peoples Friendship University of Russia, 3 students from Medical and Pharmaceutical University of Targu Mures, 2 students from Pavol Jozef Šafárik University, Košice and one student from Comenius University, Bratislava, McGill University, Montreal, University of Rome Tor Vergata, University of Rome, University of Cagliari and Uppsala University, respectively. Semmelweis International Students Conference is organized in the frame of the so-called Magiszter Program that gives financial support for new researchers to help them enter scientific life and start their carreer, to conjoin the initiatives for nurturing new talents and develop collaborations between them. The program is financed by the European Union and the European Social Fund. The conference welcomes papers in five different sessions: basic sciences, clinical sciences, surgical sciences, pharmaceutical and pharmacological sciences and sport sciences. Participants also have the great opportunity to attend the lecture of Elena Vasilievna Lukasheva from Peoples Friendship University of Russia entitled Àmino Acid Oxidases: Killers or Healers? Dear participants, I would like to wish you a nice and fruitful time here in Budapest, please take the opportunity to discuss several important questions of your scientific field with your young colleagues and build new partnerships. I really hope you will enjoy this conference and will return to your countries with enriching memories that give you new motivation to continue the path you are walking on. 15th February 2012, Budapest, Hungary Yours sincerely, Béla Merkely, M.D., Ph.D., D.Sc. Head of the Students' Scientific Association of Semmelweis University Budapest 6 O R V O S K É P Z É S LXXXVII. ÉVFOLYAM / KÜLÖNSZÁM

7 ORVOSKÉPZÉS DR. MERKELY BÉLA az ORVOSKÉPZÉS felelõs szerkesztõje Tisztelt Elõadók, Résztvevõk és Bizottsági Tagok! Ismét eltelt egy év, melynek értelmében újra az Orvosképzés lapjain köszönthetem Önöket. Igazán nagy örömmel tekinthetünk vissza az elmúlt évi Tudományos Diákköri Konferencia hangulatára és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián nyújtott kiváló eredményekre. Bízom benne, hogy idén is hasonló sikereket érünk majd el évi konferenciánkra 408 elõadással jelentkeztek a hallgatók. A Tudományos Diákköri Tanács az elõzetes bírálóbizottság szakmai véleményezése alapján az elõadások 98%-át fogadta el. A tudományos ülés létrejöttét és színvonalának emelését a Semmelweis Egyetem által elnyert, az egyetem tudományos életének fejlõdését és tehetséggondozási tevékenységét segítõ pályázatok, a Piramis Projekt és a Magiszter Program is bõkezûen támogatja. Nemzetközi kapcsolatainkat erõsítendõ, idén 3 földrész 10 egyetemérõl, összesen 42 elõadással érkeznek hallgatók, hogy elsõ alkalommal mérjék össze tudásukat a nemzetközi TDK-konferencián. Az egyetemi TDK-konferencia egyik tétje a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételi lehetõség elnyerése ban Szeged ad majd otthont az Orvos- és Egészségtudományi Szekciónak, melyen jelentõsen több hallgatónak lesz lehetõsége részt venni Egyetemünkrõl, mint korábban. Ez köszönhetõ a tudományos diákköri mûhelyek folyamatos, magas színvonalú felkészítõ tevékenységének, hallgatóink korábbi Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon való kiemelkedõ szereplésének, továbbá a Tudományos Diákköri Tanács kitartó munkájának. A delegálás során a tavalyi gyakorlatot követve a bíráló bizottságok írásos ajánlást adnak, a végleges döntést pedig a Tudományos Diákköri Tanács hozza meg. Szeretném megköszönni a bíráló bizottságok elnökeinek, tagjainak, valamint az elõzetes absztraktbíráló bizottság tagjainak, hogy elfogadták felkérésünket, és jelenlétükkel, közremûködésükkel emelik konferenciánk szakmai színvonalát! Õszintén remélem, hogy hallgatóink és az oktatók számára is meghatározó élményt jelent majd a tudományos program, amelynek során rengeteg tapasztalatot gyûjthetnek, és bízom benne, hogy az elmúlt év kitartó munkája meghozza a várt sikereket! Budapest, február 15. Üdvözlettel, Dr. Merkely Béla tanszékvezetõ egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke 7

8 ORVOS-, FOGORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI DIÁKKÖRI KONFERENCIA, 2012 A Tudományos Diákköri Tanács tagjai / Members of the Council of Students' Scientific Association Dr. Merkely Béla egyetemi tanár, a TDT elnöke / professor, president of the Council of Students' Scientific Association Dr. Káldi Krisztina egyetemi docens, a TDT alelnöke / associate professor, vice-president of the Council of Students' Scientific Association Dr. Széplaki Gábor klinikai orvos, a TDT titkára / clinician, secretary of the Council of Students' Scientific Association Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár / professor Dr. Csordás Katalin PhD-hallgató / PhD student Dr. Kovács Gábor egyetemi docens / associate professor Dr. Kovács Katalin egyetemi docens / associate professor Dr. Kovács Kristóf egyetemi tanársegéd / assistant professor Dr. Kõhidai László egyetemi docens / associate professor Dr. Lohinai Zsolt egyetemi adjunktus / senior lecturer Dr. Pilinszki Attila egyetemi tanársegéd / assistant professor Dr. Prohászka Zoltán tudományos fõmunkatárs Dr. Sótonyi Péter egyetemi adjunktus / senior lecturer Dr. Szijártó Attila egyetemi tanársegéd / assistant professor Dr. Tábi Tamás egyetemi adjunktus / senior lecturer Dr. Törõ Klára egyetemi docens / associate professor Dr. Varga Gábor egyetemi tanár / professor Dr. Várnai Péter egyetemi docens / associate professor Horváth Zoltánné fõiskolai docens / associate professor Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes / professor, vice-dean of Physical Education and Sport Sciences Suhajdáné Dr. Urbán Veronika fõiskolai docens / associate professor Hallgatói tagok: Csete Dániel ÁOK VI. Dobai Adrienn ÁOK VI. Jan Grimminger (Asklepios Medical School) Grolmusz Vince ÁOK VI. Haraszti Réka Ágnes ÁOK VI. Heim Attila TF II. MSc Herczeg Kata ÁOK VI. Kálmán Fanni Sára FOK V. Marosi Attila PhD-hallgató / PhD student Solymossy Katalin ÁOK VI. Toldi Gergely PhD-hallgató / PhD student Turóczi Zsolt ÁOK VI. Zalai Lilla TF BSc III. 8 O R V O S K É P Z É S LXXXVII. ÉVFOLYAM / KÜLÖNSZÁM

9 ORVOSKÉPZÉS Semmelweis International Students Conference

10 SEMMELWEIS INTERNATIONAL STUDENTS CONFERENCE, 2012 Scientific committees of the Semmelweis International Students Conference Basic Sciences I President: Ákos Koller MD, professor, Department of Pathophysiology Members: Péter Hamar MD, senior lecturer, Department of Pathophysiology Orsolya Láng MD, senior lecturer, Department of Genetics, Cell- and Immunobiology Basic Sciences II, Pharmaceutical and Pharmacological Sciences President: Zoltán Benyó MD, professor, head of department, Clinical Research Department and Department of Human Physiology Members: Gábor Sirokmány MD, research fellow, Department of Physiology Attila Marosi PharmD, PhD-student, Department of Pharmaceutical Chemistry Clinical Sciences I President: Péter Kempler MD, professor, I. Department of Internal Medicine Members: Gábor Bíró MD, senior lecturer, Department of Vascular Surgery Gábor Széplaki MD, clinician, Department of Cardiology Clinical Sciences II President: György Reusz MD, professor, I. Department of Pediatrics Members: János Réthelyi MD, senior lecturer, Department of Psychiatry and Psychotherapy Pál Soós MD, assistant professor, Department of Cardiology Clinical Sciences III, Sport Sciences President: Zsolt Radák professor, vice dean, head of department, Research Institute for Sport Sciences Members: Andrea Ferencz MD, associate professor, Department of Experimental and Clinical Surgery Tamás Radovits MD, clinician, Department of Cardiology 10 O R V O S K É P Z É S LXXXVII. ÉVFOLYAM / KÜLÖNSZÁM

11 SEMMELWEIS INTERNATIONAL STUDENTS CONFERENCE, 2012 Program overview of Semmelweis International Students Conference, FEBRUARY 2012 (THURSDAY) TIME / ROOM TANÁCSTEREM DÍSZPÁHOLY SZ6 SZ9 ROOM / TIME 8:30-9:30 Opening ceremony 9:30-10:00 10:00-10:30 Lecture of Professor Elena Vasilievna Lukasheva 9:00-9:30 Basic Sciences I 10:00-12:15 Clinical Sciences I 10:00-12:30 8:30-9:00 8:30-9:00 9:00-9:30 9:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 10:30-11:00 11:00-11:30 11:00-11:30 11:30-12:00 11:30-12:00 12:00-12:30 12:00-12:30 12:30-13:00 Preparation room 12:30-13:00 13:00-13:30 13:00-13:30 Basic Sciences II, Pharmaceutical and Pharmacological Sciences 12:45-14:45 Clinical Sciences III, Sport Sciences 13:00-15:30 13:30-14:00 13:30-14:00 14:00-14:30 14:00-14:30 14:30-15:00 14:30-15:00 15:00-15:30 15:00-15:30 15:30-16:00 15:30-16:00 16:00-16:30 Clinical Sciences II 16:00-16:30 16:30-17:00 15:15-17:45 16:30-17:00 17:00-17:30 17:00-17:30 17:30-18:00 17:30-18:00 18:00-18:30 18:00-18:30 18:30-19:00 18:30-19:00 19:00-19:30 19:00-19:30 19:30- Closing ceremony, banquet 19:30-20:00 Semmelweis International Students Conference

12 SEMMELWEIS INTERNATIONAL STUDENTS CONFERENCE, 2012 Program of Semmelweis International Students Conference, 2012/ Contens 16 FEBRUARY 2012 (THURSDAY) 8:30-9:30 OPENING CEREMONY TANÁCSTEREM Opening speech of Prof. Miklós Kellermayer, vice-rector for Science, Innovation and International Affairs Speech of Prof. Béla Merkely, president of Students Scientific Association Lecture of Prof. Elena Vasilievna Lukasheva, Department of Biochemistry of the Faculty of Medicine, Peoples Friendship University of Russia: Amino Acid Oxidases: Killers or Healers? BASIC SCIENCES I DÍSZPÁHOLY 10:00-12:15 10:00-10:15 Anna Korshunova, Peoples Friendship University Of Russia Faculty of Medicine, 6th year 10:15-10:30 Issa Pour-Ghaz, Josef Mansour, Semmelweis University Medicine 4th year 10:30-10:45 Lilla Kepes, Semmelweis University Faculty of Medicine 4th year 10:45-11:00 Lukac Stefan, Comenius University Faculty of Medicine 2nd year 11:00-11:15 BREAK 11:15-11:30 Ali Vatankhah, Semmelweis University Faculty of Medicine, József Tímár, Semmelweis University 2nd Department of Pathology 11:30-11:45 Monika Nováková, Milan Maretta, Pavol Jozef Šafárik University 4th year 11:45-12:00 Dániel Csete, Semmelweis University Faculty of Medicine 6th year 12:00-12:15 Pinar Avci, Semmelweis University Faculty of Medicine 6th year CARDIOMYOCYTE APOPTOSIS AND MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE LEFT VENTRICLE IN ACUTE CARDIAC OVERLOAD EFFECT OF KNOCKING OUT CYCLOPHILIN D ON AGING MARKERS IN THE MOUSE BRAIN EFFECT OF KNOCKING OUT CYCLOPHILIN D ON REGION-SPECIFIC DISTRIBUTION OF mglur1 AND GFAP EXPRESSION IN THE MOUSE BRAIN EFFECTS OF WHOLE BODY CRYOTHERAPY ON CHOSEN PARAMETERS OF CARDIOVASCULAR SYSTEM EXPRESSION OF a-sma IN HEPATIC STELLATE CELLS AS THEIR ACTIVATION BIOMARKER WITH DOWN-REGULATED IMMUNE RESPONSE IN HUMAN HYDATID INFECTION IMPACT OF PENTOBARBITAL ANAESTHESIA ON CHANGES OF ECG PARAMETERS. CHRONOBIOLOGICAL STUDY PI3Kb AND PI3KD REGULATE OSTEOCLAST DEVELOPMENT AND FUNCTION p. 16 p. 16 p. 17 p. 17 p. 18 p. 18 p. 19 SYPHILIS AS A MAJOR COFACTOR FOR HIV/AIDS p O R V O S K É P Z É S LXXXVII. ÉVFOLYAM / KÜLÖNSZÁM

13 SEMMELWEIS INTERNATIONAL STUDENTS CONFERENCE, 2012 BASIC SCIENCES II, PHARMACEUTICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES DÍSZPÁHOLY 12:45-14:45 12:45-13:00 Anna Babaeva, Aleksey Mamonov, Peoples Friendship University Of Russia Faculty of Medicine 6th year 13:00-13:15 Danilina Ekaterina, Peoples Friendship University Of Russia Faculty of Medicine 4th year 13:15-13:30 Edina Bernadett Zelei, Semmelweis University Faculty of Medicine 4th year 13:30-13:45 Milan Maretta, Monika Nováková, University of Pavol Jozef Safarik Faculty of Medicine 4th year 13:45-14:00 BREAK 14:00-14:15 Tamás Jakó, Semmelweis University Faculty of Pharmacy 5th year 14:15-14:30 Basharov Marsel, Peoples Friendship University Of Russia Faculty of Medicine 4th year 14:30-14:45 Madgar Ori, Semmelweis University Faculty of Medicine 5th year DEVELOPMENT OF GENERIC TABLETT FORM OF BETAHISTINE DEVELOPMENT OF THE IDENTIFICATION METHOD FOR PROPOLIS DIFFERENTIAL REGULATION THE NPY GENE hnrna AND mrna LEVELS IN THE HYPOTHALAMUS AND BRAINSTEM IN RESPONSE TO DIFFERENT STRESSORS PROTECTIVE EFFECT OF GLUTAMINE PRETREATMENT ON MULTIORGAN INDUCED HISTOPATOLOGICAL INJURY AFTER MESENTERIC ISCHEMIA QUANTIFICATION OF ASPARTATE AND GLUTAMATE ENANTIOMERS IN BRAIN MICRODIALYSATES WITH CE-LIF REGULATION OF REDOX-DEPENDENT GENE EXPRESSION UNDER OF DRUG RESISTANCE OF CANCER CELLS THE IMPACT OF SUCLA2 MUTATIONS ON MITOCHONDRIAL PHOSPHORYLATION POTENTIAL p. 20 p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 22 p. 23 CLINICAL SCIENCES I SZ6 10:00-12:30 10:00-10:15 Dalma Katalin Banga, University of Medicine and Pharmacy Targu Mures General Medicine 4th year 10:15-10:30 Charlie Gillberg, Uppsala University Faculty of Medicine 5th year 10:30-10:45 Renáta Czegõ, University of Medicine and Pharmacy Targu Mures General Medicine 4th year 10:45-11:00 Erik Formanek, Muhemin Mohammed, Semmelweis University Faculty of Medicine 5th year 11:00-11:15 Ágnes Anna Csontos, Bálint András Fekete, Semmelweis University Faculty of Medicine 5th year 11:15-11:30 BREAK 11:30-11:45 Orsolya Dóra Ács, Vince Kornél Grolmusz, Semmelweis University Faculty of Medicine 6th year 11:45-12:00 Kálmán Benke, Bálint Szilveszter, Semmelweis University Faculty of Medicine 4th year 12:00-12:15 Levente Pal Kucserik, University of Medicine and Pharmacy Targu Mures General Medicine 4th year ASSESMENT OF PLAQUE VULNERABILITY USING p. COMPUTED TOMOGRAPHY CORONAROGRAPHY VERSUS 24 IVUS-VH DERIVED MARKERS ASSOCIATION OF EPICARDIAL ADIPOSE TISSUE WITH CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN AN ASYMPTOMATIC POPULATION CARDIO CT MULTISLICE 64 FOR IMAGING CORONARY p. ARTERY MALFORMATIONS AND MYOCARDIAL BRIDGES 25 CASUISTRY OF CLINIC OF CARDIOLOGY TARGU-MURES CORONARY CT ANGIOGRAPHY WITH 256-SLICE SCANNER IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION FREE DNA LEVEL IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES POLYMORPHISMS OF THE GLUCOCORTICOID RECEPTOR GENE CONTRIBUTE TO MORBITIES OBSERVED IN PATIENTS WITH HORMONALLY INACTIVE ADRENAL ADENOMAS RADIATION DOSE ASSOCIATED WITH NON-INVASIVE CORONARY ANGIOGRAPHY PERFORMED WITH 256-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY RESULTS OF INTERVENTIONAL REVASCULARISATION IN POPLITEAL AND TIBIAL LESIONS IN CRITICAL LIMB ISCHEMIA p. 24 p. 25 p. 26 p. 26 p. 27 p. 27 Semmelweis International Students Conference

14 SEMMELWEIS INTERNATIONAL STUDENTS CONFERENCE, :15-12:30 Attila Kovács, Semmelweis University Faculty of Medicine 6th year THE COMPARISON OF STANDARD ECHOCARDIOGRAPHY WITH 2-DIMENSIONAL ULTRASONIC STRAIN MEASUREMENTS IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME p. 28 CLINICAL SCIENCES II DÍSZPÁHOLY 15:15-17:45 15:15-15:30 Elena Radzinskaya, A.L. Karasev, M.S. Zastrozhin, Peoples Friendship University Of Russia Faculty of Medicine 6th year and 4th year 15:30-15:45 Bálint András Fekete, Ágnes Anna Csontos, Semmelweis University Faculty of Medicine 5th year 15:45-16:00 Enikõ Biró, Semmelweis University Faculty of Medicine 1st year 16:00-16:15 Darya Kochanova, I.S.Budushkina, Peoples Friendship University Of Russia Faculty of Medicine 6th year 16:15-16:30 Valerie Langlois-Carbonneau, Mcgill University Faculty of Medicine 2nd year 16:30-16:45 BREAK 16:45-17:00 Marina Teterina, A.S. Pisaryuk, Peoples Friendship University Of Russia Faculty of Medicine 6th year 17:00-17:15 Vince Kornél Grolmusz, Semmelweis University Faculty of Medicine 6th year 17:15-17:30 Nadav Pam, Semmelweis University Faculty of Medicine 6th year 17:30-17:45 Pinar Avci, Semmelweis University Faculty of Medicine 6th year AFFECTIVE DISORDER AS PART OF WITHDRAWAL SYNDROM IN YOUNG PEOPLE SUFFERING FROM COMPUTER ADDICTION, SEVERAL WEEKS AFTER CESSATION OF GAME PLAY INCREASED INTESTINAL PERMEABILITY IN BOTH DERMATITIS HERPETIFORMIS AND CELIAC DISEASE INVESTIGATION OF A NOVEL THERAPEUTIC APPROACH IN MULTIPLE SCLEROSIS NOSOCOMIAL OUTBREAK OF RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS INFECTION IN PREMATURE INFANTS AND INFANTS WITH BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA ORGANISATION OF TIMELY PRIMARY CARE IN PREGNANCY AND FOR CHILDREN 0-5 YEARS OF AGE IN QUEBEC, CANADA RESPIRATORY MYCOPLASMOSIS, ÑHLAMYDOPHILOSIS AND CHILDRENS BRONCHIAL ASTHMA ROLE OF THE C385A SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF FATTY ACID AMIDE HYDROLASE GENE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME THERAPEUTIC EFFECT OF LOW DOSE GELATIN AS A DIETARY SUPPLEMENT FOR FEMALE HAIR LOSS AND FINGERNAILS DISORDERS p. 29 p. 29 p. 30 p. 30 p. 31 p. 31 p. 32 p. 32 VITAMIN D AND SKIN CANCER p. 33 CLINICAL SCIENCES III, SPORT SCIENCES SZ6 13:00-15:30 13:00-13:15 Giampetro Granatelli, Giovanni Linari, Rome Tor Vergata School of Sport and Exercise Sciences, Faculty of Medicine and Surgery 13:15-13:30 Markus Keim, Anastasia Petrova, Peoples Friendship University Of Russia Faculty of Medicine 3rd year and 4th year 13:30-13:45 Lilla Zalai, Semmelweis University Faculty of Physical Education and Sport Sciences 3rd year 13:45-14:00 Giorgia Collu, University of Cagliari Sciences of Sports 2nd year ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNICAL, TACTICAL AND KINEMATIC PARAMETERS ON THE HIGHEST LEVEL RUGBY PLAYER ETHNICITY AND MIND-BODY INTERACTIONS IN FUNCTIONAL CARDIORESPIRATORY DISORDERS EXERCISE INTENSITY INFLUENCES THE BRAIN FUNCTION OF AGED FEMALE RATS p. 34 p. 34 p. 35 FOUR WEEKS HYDRO BIKE TRAINING FOR TRIATHLETES p O R V O S K É P Z É S LXXXVII. ÉVFOLYAM / KÜLÖNSZÁM

15 SEMMELWEIS INTERNATIONAL STUDENTS CONFERENCE, :00-14:15 Dóra Kõhalmi, Semmelweis University Faculty of Medicine 6th year 14:15-14:30 BREAK 14:30-14:45 Endre Gáti, Anna Wyszoczky, Semmelweis University Faculty of Medicine 5th year 14:45-15:00 Damján Pekli, István Bodonyi, Semmelweis University Faculty of Medicine 6th year and 5th year 15:00-15:15 Vitaliy Kretsu, V.N. Kretsu, Peoples Friendship University of Russia Faculty of Medicine 5th year 15:15-15:30 Johnny Padulo, Stefano Vando, University of Rome Faculty of Medicine and Surgery FUNCTIONAL CAPACITY IN PATIENTS WITH COMPLEX CONGENITAL HEART DISEASE: CORRELATION BETWEEN SELF REPORTED AND EXERCISE TESTS DATA INVESTIGATION OF THE ARTERIAL VARIATIONS IN THE UPPER ABDOMINAL REGION WITH SPECIAL REGARD TO THE BLOOD SUPPLY OF THE PANCREAS p. 36 p. 36 LIVER REGENERATION AFTER PORTAL VEIN LIGATION p. 37 NON-INVASIVE VALIDATION OF AN OSCILLOMETRIC DEVICE BpLab FOR CENTRAL BLOOD PRESSURE AND ARTERIAL STIFFNESS MEASUREMENT p. 37 TRAINING IN SLOPE FOR MARATHON RUNNERS p :30- CLOSING CEREMONY, BANQUET TANÁCSTEREM Semmelweis International Students Conference

16 BASIC SCIENCES I. Cardiomyocyte apoptosis and morphological changes of the left ventricle in acute cardiac overload Anna Korshunova, Peoples Friendship University of Russia Faculty of Medicine 6th year Background. Over a long period of time only necrosis was considered to be a mechanism of myocardial cell death occurring due to various pathological states. In the recent years much more attention has been paid to apoptosis of cardiomyocytes for it may also be one of pathogenetic factors contributing to the development of heart failure, as it was hypothesized by a number of authors. In particular, it was shown that apoptosis rate significantly increased in the myocardium under chronic hemodinamic overload. But there is still very little data concerning the effect of acute cardiac overload on programmed cardiomyocyte death and myocardial structure. Methods. The experiment was performed on 20 male Chinchilla rabbits weighing kg. Acute overload of the left ventricle (LV) was induced in narcotized animals by aortic narrowing with the use of metal spiral. 1, 3 and 5 days after surgery animal hearts were extirpated under general narcosis and left ventricular myocardium was prepared for further morphological and immunohistochemical research. The control group comprised intact rabbits. Morphological study of the LV was carried out by light microscopy of semi-thin sections. Cardiomyocyte apoptosis was investigated by morphological and immunihistohemical (TUNEL-assay) methods. Results. It was found that the left ventricular myocardium underwent profound morphological changes mainly characterized by severe tissue damage: on day 1 the area of destruction sites was 13,4 times as much as in the controls and then remained at nearly the same level. There was also a considerable expansion of extracellular space which is evidence of tissue oedema. According to morphological data, there was a progressive increase in apoptotic index in the left ventricular myocardium as the pathological process developed. Immunohistochemical tests revealed a significant rise of TUNEL-positive cardiomyocytes at all investigated terms with peak value on day 3. Conclusion. Thus, in acute cardiac overload caused by aortal stenosis the number of viable cardiomyocytes of the LV may be reduced both due to cell injury and also owing to apoptotic death involvement. Supervisor(s): Blagonravov M.L., MD, PhD, Department of General Pathology and Pathologic Physiology, Peoples Friendship University of Russia Effect of knocking out cyclophilin D on aging markers in the mouse brain Issa Pour-Ghaz Josef Mansour, Semmelweis University Faculty of Medicine 4th year In developed countries there is a rise in life expectancy associated with proliferation of the elderly, a population in which several neurodegenerative among other maladies most commonly prevail. A common denominator underlying maladies of the geriatric population, is aging itself. It is likely that both environmental and genetic factors dictate the rate of aging process; much has been done in identifying those belonging in the former tier, but little is known about those that comprise the latter. Mitochondrial dysfunction has been implicated in aging. Mitochondrial functions rely exclusively on compartmentalization, demanding an intact inner membrane for the development of membrane potential. However, upon stressful stimuli, mitochondria form a pore across the two membranes, by recruiting intrinsic proteins. The identity of the proteins comprising this pore is unknown; however, the matrix protein cyclophilin D possesses a modulatory role. Hereby we investigated the expression of several proteins that are otherwise recognized as aging markers in the human brain, in the aged brains of wild type, cyclophilin D+/- and cyclophilin D-/- C57Bl/6H mice, by western blotting. Among 19 tested aging markers, we identified that the expression of alpha-synuclein is increased in cyclophilin D-/- mice as compared to +/- and +/+ littermates, while the expression of GFAP was decreased in -/- but increased in +/- mice, compared to +/+ littermates. The expression of all other aging markers exhibited no statistically significant difference. Our results are combined with those obtained by different approaches, in which the very same mice have been evaluated for behavioral alterations, while the brains of other mice are being evaluated for region-specific alterations in the expression of aging markers by immunocytochemistry. The results obtained from the overall work may provide valuable information in terms of pinpointing cyclophilin D as a target for an aging-combating drug. Relevant to this, cyclophilin D-inhibiting drugs are available, and have been approved for human use, currently undergoing clinical trials for unrelated maladies. 1. Chinopoulos C, Adam-Vizi V. Mitochondrion May Chinopoulos C, Konràd C, Kiss G, Metelkin E, Töröcsik B, Zhang SF, Starkov AA. FEBS J Apr;278(7): Doczi J, Turiák L, Vajda S, Mándi M, Töröcsik B, Gerencser AA, Kiss G, Konràd C, Adam-Vizi V, Chinopoulos C. J Biol Chem Feb 25;286(8): Supervisor(s): Christos Chinopoulos, Adjunct Professor, Department of Medical Biochemistry, Semmelweis University 16 O R V O S K É P Z É S LXXXVII. ÉVFOLYAM / KÜLÖNSZÁM

17 BASIC SCIENCES I. Effect of knocking out cyclophilin D on region-specific distribution of mglur1 and GFAP expression in the mouse brain Lilla Kepes, Semmelweis University Faculty of Medicine 4th year Genetic proof that the mitochondrial protein cyclophilin D (cypd) plays a major role in the manifestation of necrotic cell death was established by using genetically engineered cypd knock out mice. However, despite the enormous amount of work performed in isolated mitochondria and other in vitro models, the indisputable contribution of cypd to the most common neurodegenerative disease, Alzheimer s disease, has only being recently shown: in transgenic mice overexpressing mutant amyloid precursor protein and A-beta, cypd deficiency improved mitochondrial and synaptic function and learning/memory in both young and aged mice. Mindful of the recent evidence showing that genetic disruption of the cypd gene affords benefit to animals bound to develop Alzheimer s disease, we formulated the hypothesis that the same genetic manipulation may confer advantage to the aging animal population in general. We therefore examined the expression of mglur1 and GFAP, two aging markers of a subpopulation of neurons and astrocytes, respectively, in cypd +/+, +/- and -/- aged mice. 4 mice from each group have been perfused with paraformaldehyde plus acrolein and kept in cryoprotectant. Brains have been sectioned, and decorated with antibodies against mglur1 and GFAP. We hereby show that GFAP is upregulated in +/- mice, but downregulated in -/- mice, in agreement with the results obtained from western blotting of brain homogenates. However, mglur1 expression exhibited a significantly different pattern of expression in brain regions among the three groups, a finding that could not have been yielded from western blotting alone. These results will be cross-correlated by those obtained by evaluating behavioral alterations from the same mice prior to the processing of their brains. These efforts may provide valuable information in terms of pinpointing cyclophilin D as a target for an aging-combating drug. 1. Chinopoulos C, Adam-Vizi V. Mitochondrion May Chinopoulos C, Konràd C, Kiss G, Metelkin E, Töröcsik B, Zhang SF, Starkov AA. FEBS J Apr;278(7): Doczi J, Turiák L, Vajda S, Mándi M, Töröcsik B, Gerencser AA, Kiss G, Konràd C, Adam-Vizi V, Chinopoulos C. J Biol Chem Feb 25;286(8): Supervisor(s): Christos Chinopoulos, Adjunct Professor, Department of Medical Biochemistry, Semmelweis University Effects of whole body cryotherapy on chosen parameters of cardiovascular system Lukac Stefan, Comenius University Faculty of Medicine 2nd year Whole body cryotherapy (WBCT) is a supporting therapeutic method that uses application of extremely low temperatures ( 100 C 160 C) and its surface stimulating effects on the human body. It is used mainly for treatment of musculoskeletal injuries, skin diseases or multiple sclerosis. Our work was focused on cryotherapy-caused effects in hemodynamic parameters as a risk factor for patients undergoing treatment by cold. We studied gender and age differences. The aim of this work was to study WBCT caused changes in blood pressure (BP) and pulse rate (PR) and evaluate its impact on the functional state of cardiovascular system by Robinson s index (RI). Population of 88 subjects was divided according to age into A (age up to 30 years) and B (age over 40 years) groups: A comprised 30 males (mean age = 25.0 years), 14 females (mean age = 24.5 years), B comprised 24 males (mean age = 52.0 years), 20 females (mean age = 52.0 years). No proband suffered from any cardiovascular disease, nor used any medication affecting BP and PF. BP and PF before and immediately after WBCT procedure were measured and analysed. Significant increase in systolic BP was found in both groups (p<0.001), change in diastolic BP was observed in both groups A (p<0.05) and B (p<0.001). Comparison of both groups showed significant increase in blood pressure in group B, while the highest increase was found in females over 40 years. This could mean a higher load on their cardiovascular system caused by various factors (age related hormonal changes, percentage of body fat and lifestyle). PF decreased after WBCT procedure in all groups. Significant decrease was observed in males in both categories (p<0.05), in the female groups the decrease was not significant (p>0.05). RI represents myocardial oxygen consumption and load on cardiovascular system. There was no statistically significant change in RI, whereas we observed increase of systolic BP but PF was reduced. A statistical significance was observable only in females older than 40 years. We can conclude that WBCT causes an increase in both systolic and diastolic BP, decrease PF regardless of both gender and age and does not cause any significant change in oxygen consumption by myocardium. Thus we could recommend WBCT as the safe method for the regeneration of healthy subjects without persisted cardiovascular disease. Lukáè Š Haemodynamic response of cardiovascular system on whole body cryotherapy. Book of abstracts: Interactive conference of young scientists. Banská Bystrica : Civic Association Preveda, 2011, p ISBN Lukáè Š, Krá¾ová E The study of cardiovascular system response after exposure to whole body cryotherapy. In: Ladziansky s message for future generations II. (Ed. Kubíková, E., Weismann, P.). Bratislava: Únia, 2011, p ISBN Semmelweis International Students Conference 2012 Supervisor(s): R.N.D. Eva Kralova, PhD., college senior lecture, Institute of Medical Physics, Biophysics, Informatics and Telemedicine, Faculty of Medicine, Comenius Univeristy in Bratislava, Slovakia 17

18 BASIC SCIENCES I. Expression of a-sma in hepatic stellate cells as their activation biomarker with down-regulated immune response in human hydatid infection Ali Vatankhah, Semmelweis University Faculty of Medicine József Tímár, Semmelweis University 2nd Department of Pathology Fibrosis is one of the most important pathological manifestations of chronic hydatid infection (CHI). Inflammatory response induces proliferation and migration of macrophages that in turn generate stimulatory signals for hepatic stellate cells (HSCs) activation. This process has an essential role in tissue fibrosis during chronic liver injuries and can be characterized by expression of cytoplasmic smooth muscle actin-alpha (a-sma). In vitro studies along with animal experiments have indicated that hydatid cyst antigens may induce down-regulated Th1-like immunity as well as suppressed macrophage activation; however it is still unclear whether how the fibrotic tissue can be formed around the hydatid lesion in the course of chronic infection. We believe yet there has been no In Situ study on human CHI which could show the orchestration of inflammatory infiltrate and contribution of HSCs in parasite-induced liver fibrosis. In brief, a multiple semiquantitative immunohistochemistry assay was performed with antibodies raised against a-sma, desmin, CD1a, CD3, CD8, CD20, CD68 and myeloperoxidase by using formalin-fixed paraffin-embedded tissue samples from 13 patients with surgically confirmed liver CHI. Eosinophilia was assessed in hematoxilin-eosine stained tissue sections. Eosinophils and CD1a+ dendritic cells showed no significant contribution in inflammatory infiltrate surrounding the hydatid lesion. CD3+ T cells and B lymphocytes showed relatively higher deposition than other subpopulations such as T CD8+, macrophages and neutrophils around the pericyst. Fibrosis was observed in 100% of patients while a-sma expressing cells showed a significant accumulation adjacent to the periparasitic fibros layer in 84.61% of the examined tissue samples. Results achieved by this study could suggest that CHI in human liver may induce activation and trans-differentiation of HSCs which are underlying mechanisms for initiation tissue fibrosis; nonetheless the host-parasite immune interactions evidently result in macrophage inhibitory immune profile. 1. Tímár J, et al: KRAS mutation testing of colorectal cancer for anti-egfr therapy: dogmas versus evidence.curr Cancer Drug Targets Dec;10(8): Review. 2. Tímár J: Molecular basis of bone metastasis formation and its targeted therapy. Magy Onkol Mar;54(1): Tímár J, et al: Gene signature of the metastatic potential of cutaneous melanoma: too much for too little? Clin Exp Metastasis Aug;27(6): Epub 2010 Feb 24. Review. Supervisor(s): József Tímár, professor, 2nd Department of Pathology, Semmelweis University Impact of pentobarbital anaesthesia on changes of ECG parameters. Chronobiological study Monika Nováková Milan Maretta, Pavol Jozef Šafárik University Faculty of Medicine 4th year For selecting appropriate anaesthesia intended for making experimental models under in vivo conditions is important to gathter cardiovascular data. The impact of selected anaethesia in relation to individual surgucal interventions on endogenous factors controlling circadian rhytm of the myocardial functions must be considered during selection of an anaesthetic.. Aim of the experiment was to compare reaction of cardiovascular system under different conditions on light and dark cycle (LD). We examined the changes of electrophysiological parameters of ECG in female Wistar rats (aged 3-4 months, weight 316 ± 32 g) after inntraperitoneally administered pentobarbital anaesthesia (sodium pentobarbital 40 mg/ kg, Prague, i.p.). Experiments were performed under constant conditions (adaptation to the LD cycle of 12:12h for 4 weeks, temperature in cages 24 0C, humidity 40-60% and with acces to food and water ad libidum) in two phases. In the first phase the duration of the light period was from 06:00 to 18:00h. In the second phase the results were measured after inverse setting of the LD cycle. Animlas in both phases of experiment were subjected to several surgical interventions (tracheotomy, preparation of femoral artery and thoracotomy) after recording the data from spontaneus breathing (intact) animals. Following ECG parameters were evaluated with the help of Computer ECG Veterinary Practic software.: The duration of RR, PQ, QT, QTc intervals, QRS complex and the amplitudes of P, R, T waves. Our results showed that administration of pentobarbital anaesthesia has an impact on preservation of LD differences after surgical interventions considering significant differences in duration of PQ interval and in the amplitude of P wave after preparation of femoral artery. Also significant differences were observed in duration of QT, QTc intervals and similarly in amplitude of P wave after thoracotomy. Due to fact, there were not observed any significant differences in each of measured parameter in spontaneus breating rats, we can proclaim, that pentobarbital anaesthesia probably eliminate the LD differences in individual electrophysiological parameters of ECG. Chronophysiological dependence changes of ECG parameters during apnoe and reoxygenation in Wistar rats / Ivana Baèová, Pavol Švorc Jr., Imola Braèoková. In: Physiological Research. - ISSN Vol. 56, iss. 3 (2007), s. 3P. Light-dark dependence of electrocardiographic changes during asphyxia and reoxygeneration in a rat model / Ivana Baèová... [et al.]. In: Central European Journal of Medicine. - ISSN Vol. 5, no. 5 (2010), s Supervisor(s): Baèová Ivana, assistant lecturer, Department of Physiology, Pavol Jozef Šafárik University 18 O R V O S K É P Z É S LXXXVII. ÉVFOLYAM / KÜLÖNSZÁM

19 BASIC SCIENCES I. PI3Kb and PI3Kd regulate osteoclast development and function Dániel Csete, Semmelweis University Faculty of Medicine 6th year Background. Osteoclasts are the unique bone resorbing cells of hematopoietic origin. Their development is directed by M-CSF, RANKL and integrin-mediated adhesive interactions. The phosphoinositide 3-kinases (PI3K) have crucial roles in regulating a variety of cellular functions including growth, proliferation, survival, metabolism, cytoskeletal functions, migration and general signal transduction, but their role in osteoclast biology is poorly understood. Here we tested the role of the PI3Kb and PI3Kd isoforms in in vitro osteoclast development and function using a pharmacological approach. Methods. Murine bone marrow cells were isolated from long bones of wild-type mice and differentiated into osteoclasts in vitro in the presence of M-CSF and RANKL. Isoform specific PI3K inhibitors TGX221 and IC87114 were used as selective inhibitors of PI3Kb and PI3Kd, respectively. Vehicle control samples received 0.1% DMSO. Osteoclast differentiation and function were examined by osteoclastspecific TRAP-staining and resorption of artificial hydroxyapatite surface. For actin ring formation assays, cells were fixed, permeabilized and stained with Alexa488-Phalloidin and DAPI. Results. In vitro differentiation of murine progenitors to multinucleated osteoclasts was strongly reduced by the presence of the PI3Kb inhibitor TGX221 or the PI3Kd inhibitor IC Importantly, osteoclast development was nearly completely blocked by the combined pharmacological inhibition of both PI3Kb and PI3Kd. Pharmacological inhibition of PI3Kb and/or PI3Kd also inhibited the in vitro resorptive capacity of osteoclasts with the largest effect seen when targeting both isoforms. The presence of TGX221 or IC87114 significantly decreased the actin ring formation capacity of mature osteoclasts, while the combined pharmacological inhibition of both PI3Kb and PI3Kd led to the practically complete disappearance of actin ring-like structures in the in vitro osteoclast cultures. Conclusion. Our results indicate that PI3Kb and PI3Kd play a critical but overlapping role in osteoclast development and function likely by regulating the organization of the osteoclast cytoskeleton. We have no former publications. Supervisor(s): Attila Mócsai, associate professor, Dávid Gyõri, assistant lecturer, Department of Physiology, Semmelweis University Syphilis as a major cofactor for HIV/AIDS Pinar Avci, Semmelweis University Faculty of Medicine 6th year Introduction: Syphilis has been a persistent public health challenge for centuries and is now gaining renewed attention against the backdrop of the HIV pandemic. Syphilis and other STDs are important cofactors for HIV transmission. STDs and HIV appear to be on the rise among high risk populations, particularly MSM. Especially around 2000 and 2001, outbreaks of syphilis have been observed in many countries around the world, especially among MSM. We tried to find the possible relationship between Syphilis and HIV/AIDS/ Methods: Medical literature have been reviewed. Main resources used were Pubmed, Medscape, WHO database, CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Results: The reason for the increase in Syphilis cases and its relation to HIV can be grouped as Social and Biological. Social reasons facilitating more rapid and efficient transmission can be: Increasing use of internet to select sexual partners with the same HIV status (Serosorting) leading to more unprotected sex among HIV positive men, HIV treatment optimism leading to higher sexual risk taking behavior, increased transmission through oral sex, considered safer sex with respect to HIV risk, natural increases in the proportion of homosexually active male population, higher number of sexual partners among MSM. Biological reasons can be: Impairment of both cell-mediated and humoral immunity by HIV may limit the host s defense against Treponema Pallidum, thereby altering the clinical manifestations or natural course of syphilis. Immune activation caused by syphilis infection stimulates HIV replication, resulting in a higher viral load and lower CD4 lymphocyte numbers, Both ulcerative and nonulcerative STDs attract CD4+ lymphocytes, which disrupts epithelial and mucosal barriers to infections and establishes a potential mechanism to increase a person s susceptibility to HIV infection. Changes in the course of Syphilis, when HIV is accompanied to the disease have also been observed. Multiple chancres in primary syphilis and multiple genital ulcers in secondary syphilis, increased frequency of acute syphilitic meningitis in early syphilis, high RPR titers, predilection of Jarisch-Herxheimer reaction, delayed or failed normalization of CSF markers after treatment are just a few examples. We have no former publications. Supervisor(s): Karoly Nagy, professor, Department of Medical Microbiology, Semmelweis University Semmelweis International Students Conference

20 BASIC SCIENCES II., PHARMACEUTICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES Development of generic tablett form of betahistine Anna Babaeva Aleksey Mamonov, Peoples Friendship University of Russia Faculty of Medicine 6th year The medicine is an inhibitor diaminoxydase - enzyme which enacts histamine. Stabilizing histamine, betahistine has histamine-like action. The medicine is effective per os. The preparation expands vessels precapillar sphincters of an internal ear, improves microcirculation. Goal of our work was developing new compound tablet form of betahistine by wet granulation. Equipment: scales Gibertini Europe 500, analyzer of humidity Sartorius, dryer BINDER, analyzer of fraction composition CISA RP 200N, tablet machine RTM-12, equipment for measurement of flowability, angle of repose, durability and disintegration ERWEKA. Now the tablet contains betahistine 8,0%, excipients: lactose, microcrystalline cellulose, copolyvidone XL-10, citric acid, talk, magnium stearate. We change the compound to elongate shelf-life of tablets. They have good quantitative content, durability and disintegration. Supervisor(s): Suslina Svetlana, PhD, decent, Department of General Pharmaceutical and Biomedical Technology, Peoples Friendship University of Russia Development of the identification method for propolis Danilina Ekaterina, Peoples Friendship University of Russia Faculty of Medicine 4th year Propolis-based drugs are widely used in medicine and veterinary, due to their wide range of biological properties ensured by natural compounds. Since bees collect resinous substances that form the basis for propolis, in the same cells as pollen, the presence of pollen confirms the natural origin of the product. According to some authors, propolis contents about 5% of the pollen. The work purpose is to develop the method to identify the origin of propolis by means of microscopy with the palynological analysis. Objectives: perform an organoleptic examination of propolis samples taken from different geographical beekeeping areas, develop procedures to prepare microslides to find pollen grains in propolis, reveal the relation between the pollen contained in propolis and plants in the collection area. Results and discussion: 12 propolis samples were examined taken from Moscow, Kaluga and Saratov Regions, three districts of the Republic of Bashkortostan, and Lugansk and Chernigov Regions of Ukraine. A procedure to obtain microslides from propolis for researches has been developed for the first time. The pollen found in the samples were identified in joint efforts with employees of the Department of Morphology and Systematics of Higher Plants of the Lomonosov Moscow State University. The pollen in all groups of samples contained seasonal and off-season spectra. The seasonal pollen spectrum is represented for pollen grains of plants blooming in July August. The most content of pollen was that of the Asteraceae family. The Centaurea pollen grains were only identified at the level of genus. Also, there were pollen grains of the plant families: Fabaceae, Cannabaceae, Malvaceae, Dipsacaceae, Limoniaceae, Onagraceae, Brassicaceae, and Polygonaceae. The off-season pollen spectrum includes pollen of spring-blooming plants, which is pollen of wind-pollinated trees. Such last year s pollen grains can get into propolis from beehive walls, where they are accumulated during pollination. It included pollen grains of Betula, Alnus and Pinus genuses. The collection contains two propolis samples without any identification where they were collected. Their pollen spectrum allows us to exclude the Republic of Bashkortostan from the places of their possible collection because linden pollen is absent in them. Conclusion: It is suggested to introduce an indication of presence of pollen grains in propolis definition, to include into the normative documents of Russian Federation for propolis the section Microscopy describing a procedure for preparation of micro-slides to identify the presence of pollen. It is recommended to use the microscopic examination procedure suggested by us to describe the origin of propolis. Supervisor(s): Babaeva Í.Y., Cand. Sc. Biology decent, Department of Botany, Physiology and Agrobiotechnology with Course of Pharmacognosy, Peoples Friendship University of Russia 20 O R V O S K É P Z É S LXXXVII. ÉVFOLYAM / KÜLÖNSZÁM

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

2014; 1:1-92. ORVOSKÉPZÉS 1. ORVOSKÉPZÉS A graduális és posztgraduális képzés folyóirata 2014; LXXXIX. évfolyam, 1:1-92. SZEMÉSZET

2014; 1:1-92. ORVOSKÉPZÉS 1. ORVOSKÉPZÉS A graduális és posztgraduális képzés folyóirata 2014; LXXXIX. évfolyam, 1:1-92. SZEMÉSZET FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com ORVOSKÉPZÉS A graduális és posztgraduális képzés folyóirata

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2013; 1:1-248. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2013; 1:1-248. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés Seeing látás Hearing hallás Touching tapintás Smelling szaglás Service szervíz E m oti o n érzelem Magyarország / Szlovákia Ta sti n g ízlelés Senses érzékek MSense az új Szolgáltatás Filozófia a magyarországi

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Duray Gábor, MD, PhD, FESC Magyar Honvédség Honvédkórház, Kardiológiai Osztály Pacemaker és Elektrofiziológia részleg Budapest Pacemaker centers

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

A Gyógyszerkutató- és fejlesztő szakirányú továbbképzési szak tanterve és tantárgyi programja. Ellenőrzési rendszer és vizsgakövetelmény

A Gyógyszerkutató- és fejlesztő szakirányú továbbképzési szak tanterve és tantárgyi programja. Ellenőrzési rendszer és vizsgakövetelmény A Gyógyszerkutató és fejlesztő szakirányú továbbképzési szak tanterve és tantárgyi programja Tantárgyak 1. 2. Félévek 3. 4. elmélet Óraszám gyakorlat összesen Ellenőrzési rendszer és követelmény 1. Szerves

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Biobankok a Semmelweis Egyetemen. Szalai Csaba 2009. július 1.

Biobankok a Semmelweis Egyetemen. Szalai Csaba 2009. július 1. Biobankok a Semmelweis Egyetemen Szalai Csaba 2009. július 1. Molnár Mária Judit MD, PhD A Semmelweis Egyetem Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási Központ igazgatója SE Molekuláris Neurológiai

Részletesebben

Dr. Szentandrássy Norbert tudományos közleményeinek jegyzéke

Dr. Szentandrássy Norbert tudományos közleményeinek jegyzéke Dr. Szentandrássy Norbert tudományos közleményeinek jegyzéke I. In extenso angol nyelvű közlemények 1. Magyar J, Bányász T, Fülöp L, Szentandrássy N, Körtvély Á, Kovács A, Szénási G, Nánási PP Effects

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04 Golden oak - 08 Water oak - 06 Nut - 05 Mahagony - 09 Dark oak - 04 Creme white - 030 Quartz Grey - 031 Coal Grey - 032 Dark green - 033 Brown - 034 Teak terra - 050 Noce Sorrento natur - 051 Noce Sorrento

Részletesebben

A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY

A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY KOVÁCS ANDRÁS -TÓTHNÉ TASKOVICS ZSUZSANNA fıiskolai docens - fıiskolai adjunktus Kecskeméti Fıiskola Kertészeti

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata NEWSLETTER Internal audit - Effect of globalization, relationship of international concerns and

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF MODON PDF ==> Download: MODON PDF MODON PDF - Are you searching for Modon Books? Now, you will be happy that at this time Modon PDF is available at our online library. With our complete resources, you

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Hungary: ICT R&D and participation to FP7

Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Research & Development expenditure in ICT In 2011, public support for ICT R&D (ICT GBAORD) in Hungary was 41.6M, only around 8.5% of total public funding for R&D,

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL A RÁK KEZELÉSÉRE MAGYARORSZÁGON ÉS NORVÉGIÁBAN

Részletesebben

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure A dobozba rejtett biztonság UTM 9 Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure Megint egy UTM? Egy újabb tűzfal extrákkal?

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar SZEMÉLYES ADATOK Név DR. KONCZ ZSUZSA Cím 1135 Budapest Szent László út 80B. III/1. Mobil +36-30-9071895 E-mail koncz_zsuzsa@yahoo.com Állampolgárság MAGYAR Születési idő 1983. május 08. TANULMÁNYOK 2014.09.01-

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2014; 2:93-364. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2014; 2:93-364. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

Important information regarding the seasonal tire replacement: The website is now available in English as well.

Important information regarding the seasonal tire replacement: The website is now available in English as well. Important information regarding the seasonal tire replacement: Dear Customer, We would like to inform you that the seasonal tire replacement will be performed by To facilitate and simplify administration,

Részletesebben

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére erede$ angol - és magyar fordítás Kedves Partnereink! A fejlődési folyamat Magyarországon nem a legkellemesebb, azonban sok központi bank figyelmezteti

Részletesebben

ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások

ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS Manuscript Editing Instructions (short version, see also the examples given in the full Hungarian version)

Részletesebben

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus 1 ÉLETRAJZA Személyi adatok Neve: Dr.Papp Gyula Születés helye, ideje: Szigetvár, 1937. augusztus 29. Szülei: néhai Dr.Papp Gyula főállatorvos, néhai Eberhardt

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

Központban a gyermek 2013.03.21. Koraszülöttek komplex utógondozása Dr. Mészáros József az orvostudomány kandidátusa gyermekorvos

Központban a gyermek 2013.03.21. Koraszülöttek komplex utógondozása Dr. Mészáros József az orvostudomány kandidátusa gyermekorvos Központban a gyermek 2013.03.21 Koraszülöttek komplex utógondozása Dr. Mészáros József az orvostudomány kandidátusa gyermekorvos The building the evidence base on preterm birth Global Alliance for Prevention

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF - Are you searching for Karjaidban Books? Now, you will be happy that at this time Karjaidban PDF is available at our online library. With our

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkornián; Polgármesteri Hivatal (,, Oktatási és Közművelődési Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkornián; Polgármesteri Hivatal (,, Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkornián; Polgármesteri Hivatal (,, Oktatási és Közművelődési Főosztály - '-,i ivó'bányai tfsiület ülése />fw5?/fr?/o. Tárgy: Tájékoztató a Wolverhamptoni Felnőttoktatási

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 2004-2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar, Szakfordítói képesítés

CURRICULUM VITAE. 2004-2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar, Szakfordítói képesítés CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szűcs Viktória Beosztás: tudományos munkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN IT Services Hungary Balog Zsolt - Head of Enterprise Architecture Budapest, 2014. november 12. IT SERVICES HUNGARY COMPANY

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Energetika az építész kezében

Energetika az építész kezében 2013 Energetika az építész kezében Reicher Péter kereskedelmi vezető Natural resources are exploited What can architects do? 2 1 Environmental impact of buildings 40% of global raw materials is consumed

Részletesebben

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006)

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006) LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006) SCHIMBĂRI ALE ACTIVITĂŢII COMERCIALE ÎN MEZŐHEGYES (1989-2006) BRIGITTA ZSÓTÉR * In Mezőhegyes there

Részletesebben

Cisco minősítések áttekintése. Fókuszban: CCNA R&S

Cisco minősítések áttekintése. Fókuszban: CCNA R&S Cisco minősítések áttekintése Fókuszban: CCNA R&S Magamról Kuris Ferenc, CCIE #46451 2 Magamról 2011-03-11: CCENT 2011-07-25: CCNA 2011-11-25: CCNP SWITCH vizsga 2012-03-23: CCNP ROUTE vizsga 2012-05-04:

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 ANNEXES 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 5.1.3. ACTION A.3: Munition treatment planning 5.1.3.-1. Map of the target area

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43.

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43. RECOMMENDED HOTELS In this document you can find 7 recommended hotels in Budapest. While making your reservations, please refer to the Budapest University of Technology and Economics! Apart from list of

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

Autochartist Alakzatok gyors tájékoztató

Autochartist Alakzatok gyors tájékoztató Autochartist Alakzatok gyors tájékoztató Kérjük vegyék figyelembe, hogy ezt az útmutatót a Privátbankár fordította magyar nyelvre, amely fodítás kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Az angol és a magyar

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben