Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról MOSZinfo 10 MOSZ MGYK MGYT közlemény Szerkesztôség 12 Az Adótörvény várható változásai Dr. Borsy János 13 A természetbeni juttatásokról Szmicsek Sándor 14 Mindennapi jogi ügyeink Dr. Borsy János 15 A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége I. félévi rendezvény-naptára MOSZinfo 18 Tanulmány Tapasztalataink komplex étrend-kiegészítô készítményekkel Dr. Bakanek György 18 A szakgyógyszerész-képzés tervezete Dr. doc. Simon Kis Gábor 20 Jegyzet Az utolsó bástya Dr. doc. Simon Kis Gábor 20 Beszámoló A év Gyógyszerészetért Életmûdíjasa MOSZinfo 21 MOSZ Ifjúsági Fórum Dr. Rixer Mária 22 MOSZ fórum Nyíregyháza és Eger MOSZinfo 25 Amerikából jöttünk Kárpáti Zsófia, Dr. Kovács Rita Dr. Molnár Zsuzsa, Schlégel Péter 26 A kozmetikus tanácsolja Ôszi szépségipari kiállítás Barabás Éva 29 Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Dr. Horváth Csaba Dr. Pintér László 30 Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment Dr. doc. Simon Kis Gábor B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 1

2 Szemléletváltás az egészségpolitikában Dr. Mikola István, a Magyar Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága elnöke október 9-én. Siófokon, a GYOK XX. Jubileumi Kongresszusán elmondott elôadása I. rész Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Kedves Kolleganôk, Kolléga Urak! Én a törvényhozás oldaláról fogok néhány szót szólni a mai egészségügy helyzetérôl. Azokról az egészségpolitikai irányultsá gok - ról, amelyeket a Parlamentben és az Egészségügyi Bi zottságban boncolgatunk. Megpróbálunk a tárcával interaktív módon együttmûködni, bizonyos stratégiai vonalakat indukálni, vagy éppen az ott született irányultságokat a törvényhozás olda láról meg - e rôsíteni. Mindenekelôtt arról sze retnék néhány szót szólni, hogy mit jelent a magyar egészségügyben ma a krí zis helyzet. A gyógyszerészet is krí zis hely zetben van. Mit jelent ez, mi ben fog ható meg? Mik azok az ala pok, amelyekrôl elrugaszkodva talán hosszú, talán évtizedes táv latban gondolkodhatunk. Ez a távlat a nagy rendszereknek az újragondolása, megújítása szempontjából most esszenciálisan fontos lenne. Látjuk, hogy mára a magyar egészségügyben kiélezôdtek azok a problémák, amelyek a rendszer közgazdasági ér - telmezhetôségét jelentik. Azt mondhatom sommásan, hogy a magyar egész - ségügy ma közgazdaságilag, gazdaságilag értelmezhetetlen módon mûködik. A rendszerváltozáskor kimaradt az egészségügy, de egy bizonyos szempontból az oktatás is, valamint a szociá lis terület a piacgazdasági átalakulás - ból. Ugye jól emlékszem még a es évekre. A kétlépcsôs bankrendszer kiépítésére, a gazdasági szektorok eu - ro komform piacgazdasági átalakulására. Arra is emlékszem, hogy ezer milliár dokat költöttünk el az adófizetôk pénzébôl a bank konszolidációra. Sajnos az egész - ségügy ebbôl a folyamatból kimaradt. Az egészségügy gazdálkodása azóta is pénzforgalmi szemléletében költségvetési típusú gazdálkodási formációban, tôkehasználati díj elszámolásának a lehetôsége nélkül, amortizáció, eszköz visszapótlási alap képzése nélkül folyik. Azt kell, hogy mondjam, nem konform tehát ahhoz a környezethez, amelyik beszállítóit, vagy éppen az ôket finanszírozó bankokat jelenti. Úgy tûnik, hogy az egészségügy válsága, ami ebbôl a közgazdasági helyzetbôl is fakad, nagyon mélyre vezet. Nemcsak a rendszerváltozásig, ha nem egészen az 1950-es évek elejéig. A bajoknak a gyökereit idáig lehet követni. Hiszen a Rákosi idôszakban privatizálták, il let ve privatizálták és államosították. Ez egy nagyon nehéz fejezet az egészségügy és a társadalombiztosítás történetében. Gya kor latilag elvették az ellátórendszer vagyonát, elvették a kórházait, államosították a kórházait, elvették a kastélyait, palotáit, földbir tokait, elvették a nagy beszállító intézeteit. Az 50 -es évek elején elvesztette tehát az egészségügy azt a tôkehányadot, amelyet máig is nélkülöz. Aki ismeri az egészségügy mûködtetését, tudja, hogy ma az egészségügy finanszírozása tôkehányad nélkül történik. Miközben ar - ról beszélünk, hogy jó lenne forrásokat bevonni, akár magánforrásokat is az egészségügybe, tudjuk, hogy ez egy óhaj, de illúzió is, hiszen a tôke megtérülésnek nincs esélye. Nincs olyan tô kés, olyan befektetô, aki úgy teszi valahova a pénzét, hogy kiszámíthatatlan a megtérülése. Olyan nincs. Most azt tapasztaljuk, hogy már nemcsak az egészségügy, hanem a be - szállítóink is válságban vannak, hiszen nem tudjuk kifizetni ôket. Ma mindenki a kórházak adósságállományáról be - szél, lejárt ha táridejû tartozásokról beszél. Én itt most gyógyszerész fórumon vagyok, én pontosan tudom, hogy a gyógyszer kis ke res kedelem is tartozik, azt hiszem a mai napon már majdnem 17 milliárd dal. A beszállítóink vár ják a pénzüket, ugyanakkor mi nem tudunk fizetni, ôk viszont nem tudnak minket elhagyni, hiszen belôlünk élnek. Van viszont egy még nagyobb kör az egészségügy és beszállítói kör körül, amelyik a bankok világát jelenti. A bankok is idegesek, hiszen a beszállítókat, pl. az orvosi nagy képalkotó technológia szállítókat ôk finanszírozzák. Megállapítható, hogy ma már az egészségügy belsô válsága nemzetgazdasági válsággá érett. Mire készül a kormányzat? Elôször is azt lehet látni, hogy szemléletváltásra készül, és ez már bizonyos területeken már tetten érhetô. Úgy tûnik, hogy a kormányzat tudomásul veszi, hogy ak - kor, amikor az egészségügyi ellátórendszert hosszútávon végig akarjuk gondolni, meg akarjuk újítani, akkor elsôsorban a nép - egészségügyi kérdésekkel kell foglalkoznunk. Nagyon rosszak az országban a népegészségügyi trendek, a megbetegedési, ha lálo - zási mutatók. A születéskor várható átlagos élettartamunk alacsony, kevés a megélhetô minôségi életévek száma, és nem dicsekedhetünk a csecsemôhalandósággal sem. A lényeg az, hogy társadal - mi, gazdasági fejlettségünktôl messze a elmaradtak a nép egész - ségügyi trendjeink, amit úgy is fordíthatnék, hogy rossz a humán - erôforrás kondíciója ma Magyarországon. Ha egy kicsit szélesebb kitekintésben vizsgálom ezt a kérdést, akkor megállapíthatom, hogy nemcsak Magyarországon rossz a humánerôforrás kondíciója, hanem egész Közép-Kelet Európában. Azt is mondhatnám, hogy az Európai Közösséghez 2004-ben csatlakozott és mára a harmonizációs tárgyalásokat folytató, csatlakozásra váró néhány ország ugyanabban a helyzetben van, mint mi. Tehát ennek a térségnek a népegészségügyi trendjei messze elmaradnak társadalmi, gazdasági fejlettségüktôl. Az Európai Közösség ballasztnak érzi, gyakorlatilag csak piactér -nek tudja használni ezeket az országokat. Aggódik is emiatt Brüsszel. Újra meg újra felhívá - sokat tesz közzé, amelyben szorgalmazza, hogy az esélyegyenlôség európai prioritása mentén, valamilyen népegészségügyi felzárkóztatási programja szülesssék ennek a régiónak, köztük Magyarországnak, az Európai Unió boldogabb országai trend - jeihez történô felzárkóztatása érdekében. A magyar kormány vette a lapot, és utat engedett egy olyan programnak, amelyhez az Önök támogatását is szeretném megnyerni. Egy olyan prog - ramnak, amelyik interszektoriális szemlélettel magasabb szint re emeli a népegészségügyi kérdéskört. Arról van szó tehát, hogy a népegészségügy területén történô elôrelépés az nem csak az egészségügy feladata. Azt is megkockáztatom, hogy nem elsôsorban az egészségügynek a feladata, ez egy interszektoriális tevékenység. Ma a világon van egy fejlôdô tudományág, amit úgy hívnak, hogy egészségügyi hatásvizsgálat-rendszer. Ez annyit jelent, hogy az a kormány, amelyik polgárainak boldogulása mellett a nép egészségével, a humánerôforrás jó kondíciójával foglalkozik, annak tudomásul kell vennie, hogy bármilyen döntést hoz, bármilyen szabályozást alkot, már az elôkészítés idôszakában meg kell vizsgálni, hogy annak milyen népegészségügyi következménye várható. Egyál talán származik-e populációs egészségügy nyereség a szabályozásból, vagy károkkal kell számolni. Tehát az egészséghatás vizsgálatoknak a tudománya, a népegészségügyi kérdéseket in terszektoriális szintre emelte. Látván az elôbbi rövid európai kite kintésben fölvázolt helyzetet, ma a magyar kormány a Parlament kezdeményezésére, hármunk javaslatára és itt megnevezem Józan Péter tanár urat, Ádány Róza professzor asszonyt egy gondolatot szôtt, aminek projekt szintû kidolgozását kezdeményezte. Európai elnökségünk idején, a következô fél évben létrehozni tervezünk egy közép-kelet európai népegészségügyi központot Budapesten. Ez az intézmény lesz hivatott arra, hogy azokat az országokat, amelyekben a nép - egészségügyi trendek messze elmaradtak,a társadalmi, gazdasági fejlettségtôl felzárkóztassák egy európai trend rendszerhez. A közép kelet európai népegész ségügyi központ gondolata rendkívül érdekes módon nemcsak a magyar Parlamentben kapott jó visszhangot, hanem Brüsszel is azonnal üdvözölte a kezdeményezést, és megkezdte velünk a tárgyalásokat. Kifejezésre juttatta, hogy amennyiben a magyar európai elnökség fölvállalja egy ilyen, az amerikai CDC-hez hasonló közép-kelet-európai központ létrehozását, akkor ezt minden erôvel támogatni fogja. A WHO deklarációban erôsítette meg ennek a gondolatot. Ez nem jelent kevesebbet, minthogy Buda pesten létrejöhet egy 2600 fôt foglalkoztató intézmény, amelyik elsôsorban népegészségügyi módszertani központként fog mû ködni. Azt gondolom, hogy egy tartós, maradandó értéket jelenthet egy népegészségügyi központnak a létrehozása. Kérem Önöket is, hogy támogassák ezt a gondolatot, hiszen nagy szakmai és társadalmi támogatásra van szükség ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk márciusában ennek a kérdésnek a megtárgyalására meghívásomra valamennyi Európai Uniós ország parlamentje Egészségügyi Bizottságának elnöke öt napos látogatást tesz Magyarországon. Kedves Kollegák! Kialakulóban van Magyarországon egy olyan humánerôforrás rendszer, amelyik meghatározó pólusként szerepelhet a kormány - zat más erôs oldalai, a gazdasági és pénzügyi pólus mellett. Ez azért nagyon fontos, mert tudomásul kell venni a gazdaságnak, hogy nincs fenntartható fejlôdési pálya, nincs fenntartható prosperitás a humánerôforrás jó kondíciója nélkül. Ezért harcoltunk eddig, mert meguntuk már azt a helyzetet, hogy az egészségügy és az oktatás mindig a maradék elv alapján részesül a makroal - lokációs rendszerekbôl. Elosztjuk a nemzetgazdaság különbözô területei között a forrásokat, és ami marad, az jut egészségügyre, meg oktatásra. Ez a helyzet reményeim szerint most megváltozik. Régi vágyunk volt az is, hogy az iskolákban az egészségtan oktatást reguláris tárgyként be tudjuk vezetni. Nem tudtuk meg tenni, mert a két ágazat között falak voltak. Most ezek a fa - lak is leomlottak. A népegészségügy egy másik, inkább lelki-szellemi aspektusára is szeretnék rávilágítani. A kormányzat azzal kezdte a mûködését, hogy megfogalmazta a nemzeti együttmûködés, a nemzeti összetartozás jogszabályban való rögzítését. Ezt nagyon fontosnak tartom. Az ember egy különleges lényként jelenik meg az élôvilágban, hiszen egyedülálló képessége önmagát észlelni. Személyként éli az életét, azt mondjuk, hogy lelke van. A lélek az önmagam szubjektív észlelé sének a képességeként is definiálható, és ha én észlelem ma gam, mint cselekvô személyt, akkor felelôs vagyok magamért, fele lôs vagyok a testi-lelki épségemért, egyben felelôs vagyok embertársamért is. Az önmagamért és az embertársamért vállalt felelôsség a közösség építésének az alapenergiája. Ebbôl épülnek a barátságok, a családok, a kis közösségek, a nagy közösségek, és a nemzetközösség is. Ebbôl származtatható a nemzeti összetartozás, amit ma Magyarországon törvény kodifikál. Az a véleményem, ha egy ilyen 2 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 3

3 tudatosság megjelenik e mögött a kérdéskör mögött, akkor valóban elvárható egy egészségtudatosabb magatartás az egyéntôl és a közösségtôl is. Egyes kutatások szerint a magyar népesség 53%-a identitást vesztett, közösségét elhagyó, magá nyos, befelé fordult személyiség. Ha ezen nem tudunk változtatni, akkor re - ménytelen a tömegek mozgósítása a jó célok érdekében is. A kormányzat ezt felismerte, és ezért generálja a nemzeti együtt mû - ködést, a nemzeti összetartozást, mert másképpen nem vihetôek végbe azok a nagy programok, tervek, amelyeket régóta szövögetünk, és amelyekre most várunk. Egy következô kérdés, amirôl beszélni szeretnék, a nagy szociális biztonsági rendszer helyzete, a társadalombiztosítás helyzete, és ezen belül az egészségbiztosítás helyzete. Tragikus állapotban van. Most, amikor az Országgyûlésben a évi zárszám - adási törvénytervezetet tárgyaljuk, látjuk, hogy az egészségbiztosítás pénzalapja évben tervezett költségvetési hiánya 17- szeresére nôtt. A befizetett pénzek közel fele már nem járulékokból, hanem a központi költségvetés adóbefizetésébôl jön össze. Az elmúlt években nagyon felgyorsult folyamat jelzi azt, hogy távolodunk a biztosítási alaptól, távolodunk a közel 120 éves bismarcki típusú, tömeges kockázatvállalásra és munkaadói, munkavállalói jövedelemarányos befizetésekre épülô szociális biztonsági rendszertôl. Ha eltûrjük azt, hogy nagyvállalatok, köztük állami nagyvállalatok évek óta nem fizetik be a járulékokat, (57 milliárd Ft a be nem fizetett járulék) akkor ez a folyamat szinte megállíthatatlan, visszafordíthatatlan. Sokan elképzelhetônek tartanak és ez a következô években a legnagyobb kihívás elôttünk, egy jól mûködô állami egészségügyi rendszert Magyarországon. Ez egy paradigma váltást jelentene. Ha arra gondolok, hogy Anglia az állami egészségügyi rendszerét 1948 óta építi, és még mindig nincs kész vele, akkor azt mondom, hogy szinte illúzió, hogy ezt jövôre véghezvigyük. Az állam egy krízis programmal készül beleavatkozni. Fölállította a megyei államigazgatási hivatalokat, oda kívánja integrálni az egészségbiztosítás bizonyos elemeit, az ÁNTSZ egyes hatósági szerepeit. Tehát elkezdte az egészségügy állami vonalra állítását. Ez hosszú távon annyit je - lent, hogy állami adóból történô finanszírozás lehet a rendszerben. Nincs még döntés ebben a kérdésben, törvényhozói és ágazati szinteken folynak a viták. Tény, hogy ezzel egy egészen új tí - pusú egészségügyi ellátó rendszer felépítése kezdôdik el Magyar - országon, nagyon nagy változások elôtt állunk. A legnagyobb probléma ma az egészségügyben a forráshiány. Ma a magyar egészségügyben közkiadásokból a GDP 4,3%-át tudjuk egészségügyi szolgáltatásokra fordítani. Valamivel több, mint egy héttel ezelôtt Romániában a helyi egészségügyi miniszterrel Cseke Attila Úrról van szó, magyar ember az egészségügyi miniszter Romániában beszélgettünk egy fórumon, ahol döbbenten hallottam, hogy Romániában jelenleg folyamatosan nô az egészségügyi ráfordítás, és ma 3,6%-nál tartanak a közkiadásokat illetôen. Elgondolkozva ezen az adaton azt mondom, hogy ebbôl nem lehet megoldani az egészségügyi ellátást. Ter - mészetesen magánforrásokat is be kell vonni, de a jelenlegi kb. 400 dollár/kapita ráfordítással Magyarországon az egészségügyi ellátást miközben Németországban ez az összeg 3,5 ezer dollár fölött van, az Egyesült Államokban pedig most lépte át a 6 ezer dollár/kapita ráfordítást, nem lehet. Végig kell gondolni, hogyan tudnánk ha nem is teljes konszenzusban, de leg - alább minôségi támogatást szerezve egy szükséglet kommunikációban a társadalommal, újragondolni az egészségügy biztosítási csomagját. Erre ma a világon egy módszert ismerünk. Ezt pe dig úgy hívják, hogy tényekre, epidemioló - giai és népegészségügyi té nyekre, trendekre ala pozott egészségpolitikai stratégia. Ez azt jelenti, hogy nem kerülhetjük el azt, hogy Magyar orszá - gon is felmérjük a népegészségügyi trendeket. Ennek során nyilván meg kell állapítanunk azt a rettenetes esélyegyenlôtlenséget, ami az országon belül van. Vannak olyan területek, ahol a fér fiak születéskor várható átlagos életkora nem éri el az 50 évet, ezek döntôen roma populációk. Ugyanakkor vannak budapesti belvárosi kerületek, budai kerületek, vagy Nyugat-Magyarország, ahol szinte német, francia születéskor várható átlagos élettartam ada - tokat, trendeket, megbetegedési, halálozási mutatókat mérünk. Ezek alapján tehát meg kell határozni a prioritásokat, meg kell mondani, hogy abban a térségben mi a legfontosabb. A központi forrásallokációt, a pénz elosztást úgy kell megoldani, hogy ahol nagyon nagy a lemaradás, oda több pénz jusson. Ha egy ilyen allokációs rendszert tudunk mûködtetni, akkor ezzel a rendszerrel meghatároztuk egy költségvetési idôszakban a kötelezô általános egészségügyi ellátásnak a szolgáltatási tartalmát. Tehát összegezve a gondolatot, a kötelezô általános egészségügyi szolgáltató rendszer csomagja egyenlô a térségi népegészségügyi trendekre épülô prioritások mentén megtörtént központi forrásallokációval. Ez egy definíció. Szinte egy idôben írta le Kornai János a liberális közgazdász, és Gidai Erzsébet a konzervatív alapállású tudós. Megerôsítik azt, hogy ezzel a gondolattal hosszútávon érdemes foglalkozni. Folytatjuk! Beszámoló a GYOK XX. programjairól II. rész A Himnusszal indult a XX. Gyógyszerészek Országos Kongresszu sának szombati napja, amelyen a hagyományokhoz híven ismét a szakmapolitika kapta a fôszerepet. Az évtizedes hagyományoknak megfelelôen kiosztásra kerültek a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége esztendôben odaítélt elismerései. Az illetékes ku ratórium döntésének értelmében a MOSZ által alapított Gyógy szerészetért életmûdíjat Dr. Varga Imre kapta. Emlékplakett elismerésben részesült Dr. Deák Péter András, Dr. Lovas Imre, Dr. Potocsny Mária, Dr. Sándorné dr. Raisz Ildikó és Dr. Takácsné dr. Burkus Margit. A Év Patikája elismerést ezúttal a jászárokszállási Szent Margit Patika kapta, míg az Ifjúsági Fórum Dr. Kun Judit gyô zelmét hozta. A mûsort adó helyi általános iskola gyermekkórusa dalcsokorral köszöntötte a kitüntetett gyógyszerészeket és az igen népes hallgatóságot. (A kitüntetettek bemutatását lapunk más helyén közöljük /szerk./). Dr. Mikola Bálint elnök Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XX. Gyógyszerészek Országos Kongresszusa részére Siófok Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kongresszusi Résztvevôk! Elôször is megértésüket kérem, hogy szándékaim ellenére, más irányú halaszthatatlan kötelességeink miatt, a Kon - gresszuson a Nemzeti Erôforrás Minisztérium Egészségügyért Felelôs Államtitkárságának magas rangú képviseletét nem tudjuk biztosítani. Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány október 6.-i ülésén tárgyalta a december 29.-én hatályba lépett gyógyszer-gazdaságossági törvény közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó szabályai gyakorlati megvalósulásáról a jogszabály szerint kötelezôen az Országgyûlésnek készített jelentést. A Nemzeti Erôforrás Minisztérium Egészségügyért Felelôs Államtitkársága által készített jelentés tartalmazza a törvény hatályba lépését követô, a gyógyszertárak létesítésének és mûködtetésének engedélyezésére vonatkozó szabályozásban érintett kormányzati szervek és állami hivatalok gyakorlatában összegyûlt tapasztalatokat. Mindezek alapján elmondható, hogy a közvetlen lakossági gyógyszerellátás helyzete az elôzô kormányzat által végrehajtott gyógyszerpiaci liberalizáció, valamint a konvergencia-programhoz kapcsolódó forráskivonás következtében folyamatosan romlik. A szakmai jelentés megállapítja, hogy a jelenlegi szabályozás hátráltatja az államot a minden polgár számára egyenlô feltételekkel nyújtandó gyógyszerellátási kötelezettségének biztosításában. A végleges jelentés az Or szág - gyûlésnek történô benyújtással egy idôben az Országgyûlés honlapján is nyilvánosságra kerül. A Nemzeti Együttmûködés Programban szerepel, hogy a kormány megállítja a gyógyszerpiaci liberalizációt és újraszabályozza a gyógyszertárak létesítését és mûködtetését. A jelentésben is megjelölt hiányosságok rendezésének céljából kerül sor II. félév során a évi XCVIII.-as törvény módosítására. Ennek elôkészítése során tárcánk írásban kérte a gyógyszerpiaci szereplôk teljes körét, hogy módosítási javaslataikat küldjék meg. Összesen beérkezett 21 írásos vélemény. Ez úton is köszönöm, hogy a gyógyszerészet szakmai és érdekvédelmi szervezetei, valamint a gyógyszerpiac egyéb szereplôi eljuttatták javaslataikat, melyeket a jogalkotás során a Kormányprogram elveinek figyelembe vételével és a gyógyszerészet iránti társadalmi felelôsség szem elôtt tartásával dolgozunk fel, majd a társa - dalmi egyeztetés keretei között megvitatunk. Az új szabályozásban mindent meg kell, hogy elôzzön a betegek érdeke. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kongresszusi Résztvevôk! A Kongresszus nagy ívû programtervezetének ismeretében biztosan állítható, hogy immár 20. alkalommal ismét nagy látogatottságú, magas színvonalú rendezvénye lesz ez a magángyógyszerészeknek. Kívánok tartalmas szakmai programokat és a rendelkezésre álló idôben jó kikapcsolódást valamennyi résztvevônek. Budapest, október 9. Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelôs Államtitkár A szakmapolitikai napot, Dr. Mikola István, a Magyar Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága elnöke vezérelôadása nyitotta meg. A zsúfolt teremben tartott gondolatvezetést teljes terjedelemben, két részben, lapunk vezércikkeként közöljük (szerk.) Ezt követôen a meghatározó társszervezetek vezetôi köszöntötték a 2010-ben jubiláló, XX. Gyógy - szerészek Országos Kongresszusát. Elsôként Prof. Dr. Botz Lajos a Magyar Gyógy szerész tu - dományi Társaság, majd Dr. Horváth Tamás a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke fejtette ki véleményét a gyógyszerészet fejlôdésével kapcsolatos kérdésekben. Botz elnök úr a hazai gyógyszerészet terén fontos kérdésekkel foglalkozott. Kifejtette, hogy meglátása szerint látványos szakmaiatlanság térnyerése érhetô tetten a honi gyógyszerészetben. Kiemelten fontosnak tartotta, hogy a kapcsolatokat, kapcsolati rendszereket folyamatosan fenn tartsák a patikusok, különben igen sebezhetôvé válik a szakma. Horváth elnök úr többek között bemutatta a hazai patikák számának alakulását, beszélt a tisztázatlan felelôsségi viszonyokkal rendelkezô gyógyszertárakról, illetve azokról a minôségi problémákról, melyeket el - sô sorban a szakemberhiány okoz. Kiemelte, hogy az ügyeleti ellátás törvényben való szabályozását és finanszírozását amit a jelenlegi törvénymódosítás nem tartalmaz minél elôbb meg kell oldani. Mindkét társszervezeti elnök elismerését fejezte ki a GYOK kongresszusok irányában és alkotó munkát kívánt a résztvevôknek. A fórum elsô szakmai elôadójaként Prof. Dr. Kiss István, a MOTESZ elnöke a gyógyszerészi gondozás jelentôsége a szív és érrendszer programban címmel tartotta meg expozéját. Elnök úr a szív és érrendszeri kockázat és betegség, mint magyar népbetegség halálozási adataival indítva gondolatvezetését bemutatta a Nemzeti Program szakmai hátterét. Kitért a MOTESZ által összefogott 129 szakmai és tudományos szervezet programban vállalt tevékenységére, az ÁNTSZ által felügyelt, 1000 szakfelügyelôt jelentô megyei és regionális hálózatok, s az egészségügyi kormányzat és a szakmai kollégiumok szerepvállalásának jelentôségére egyaránt. A szív és 4 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 5

4 Beszámoló a GYOK XX. programjairól II. rész Beszámoló a GYOK XX. programjairól II. rész hatósági-, és egyéb munkákban, a gyógyszerésztudományi, biológiai, kémiai, me - di cinális orientációjú tudományos kutatásban. Záró gondolataiban az elôadó leszögezte, hogy a gyógyszerész egy adott ország egészségügyi ellátó rendszerének tagjaként végzi tevékenységét. A gyógyszerészi tevékenység az orvosi tevékenységhez hasonlóan fokozatos fejlôdése és átalakulása következtében egyre specializáltabb tevékenységgé válik. A graduális képzés feladata, hogy felkészítse a hallgatókat az egészségügyi ellátó rendszer által definiált feladatok elvégzésére, az azokhoz szükséges további tanulmányok folytatására. A képzôhelyek graduális képzésének megfelelô alapot kell biztosítania a legszélesebb körû specializáció megszerzéséhez, egyben felvetôdik a gazdasági és kommunikációs ismeretek szélesítésének igénye. Megállapította, hogy a specializált tudást biztosító posztgraduális képzés (szak- és továbbképzés) jelentôsége felértékelôdik a jövô gyógyszerészi gyakorlatában. érrendszeri megbetegedés és halálozás gyakoriságának csökkentését célzó törekvések fókuszában bemutatta és hangsúlyozta a fekvôbeteg-, a sürgôsségi-, a járóbeteg szakellátási rendszer, a kistérségi egészségközpontok és az alapellátás feladatait, majd külön kitért a gyógy szerészi gondozás kérdésben vállalt szerepe jelentôségére. Záró gondolataiban kiemelte a szakmai konszenzus, a széleskörû ismeretterjesztés, a folyamatos oktatás, a helyes alkalmazási gyakorlat és az ellenôrzés, program eredményességét befolyásoló jelentôségét. A programot Dr. Perjési Pál, a Pécsi Tudományegyetem szakvezetô professzora folytatta. A gyógyszeres terápia kockázatait bemutatva professzor úr ismertette, hogy a fejlett országok kórházban ápolt betegei között, különösen az egyidejûleg több gyógyszert is szedô idôsebb és krónikus megbetegedésben szenvedôk soraiban, közel 20%-ban fordul elô nem kívánt gyógyszerhatás (ADR). Az Egyesült Államokban az ADR okozta halálesetek száma eléri az évi t, amelyek által okozott becsült évi többletkiadás az USA-ban 1,3 milliárd USD/év, UK-ban 800 millió USD/év. A nem kívánt gyógyszerhatások leggyakoribb okai a túladagolás, a gyógyszer-gyógyszer interakciók, a gyógyszer-megbetegedés interakciók, a gyógyszer-étel interakciók, valamint a nem megfelelô gyógyszeralkalmazás. Ezzel összefüggésben egyértelmûen vetôdik fel a preventív szemléletû gyógyszeres terápia szükségessége, azaz a gyógyszerész szerepe felértékelôdik a nem kívánt gyógyszerhatások megelôzésében. A gyógyszerész szerepe tehát az egészségügyi ellátás rendszerében alapvetôen megváltozott, amennyiben a gyógyszerész a gyógyszer szakértôjébôl, a gyógyszeres terápia szakértôjévé vált. Továbbiakban a gyógyszerészi kompetenciákat az egészségügyi ellátás rendszerében három fô csoportban mutatta be részletesen az elôadó. A megfelelô és hatékony gyógyszeres terápia biztosítása (Patient-Centered Care), amely részvétel a legmegfelelôbb személyre szóló gyógyszeres terápia kidolgozásában a legmegfelelôbb gyógyszer forma és dózis kiválasztásában, valamint a betegtájékoztatás, a felvilágosítás, és a gyógyszeres terápiával kapcsolatos, személyre megválaszolása. Ugyancsak az elsô csoportba sorolta a gyógyszeres terápia hatékonysága, valamint a nem kívánt gyógyszerhatások (ADR) (Farma kovigi - lancia) monitorozásában való gyógyszerészi részvételt, s a potenciális gyógyszer kölcsönhatások elemzését egyaránt. Második kiemelt csoport az egészséges életre nevelés, a betegségmegelôzô életvitellel kapcsolatos tájékoztatás (Promote Po - pulation Health), ami részvételt jelent a helyes gyógyszeralkalmazási gyakorlat minôségbiztosításában, az egészséges (betegségmegelôzô) életvitel széleskörû megismertetésében, valamint a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos szakmapolitikai döntések meghozatalában. Végül a gyógyszerellátási rendszerek managementje (Manage Pharmacy Systems), amely fôképpen a gyógyszer nagykereskedelmi és kiskereskedelmi rendszerek minôségbiztosítása, gazdasági irányítása terén, és a speciális igényeket kielégítô gyógyszerkészítmények fejlesztésében és elôállításában vállalt gyógyszerészi szerepkörben jeleníthetô meg. Következô gondolatsorában a gyógyszerész a hazai egészségügyi ellátás rendszerében vállalt szerepét hatósági feladatok, gyógyszeripar, népegészségügy és az ezzel összefüggésbe hozott képzési elvárásokat ismertette Perjési professzor. A gyógyszerészképzés célja olyan felsôfokú szakemberek képzése, akik az elsajátított magas szintû természettudományos és medicinális megalapozottságú ismeretanyag, szakmai készségek, gyógyszerészi szemlélet és magatartás alapján vesznek részt a gyógyszerellátásban, gyógyszergyártásban, az egészségügyi ellátásban, a gyógyszerkereskedelemben, a gyógyszerészettel kapcsolatos egészségügyi-, A plenáris vendégelôadásokat a MOSZ három vezetôje prezentációja követte. Dr. Mikola Bálint, a MOSZ elnöke a huszadik születésnapját ünneplô GYOK történetét ismertette. Vázolta azt az ívet, amit a két évtizede alatt a rendezvény programjainak felépítése adott. Röviden bemutatta az 1989-es politikai rendszerváltást követô idôszak szakmatörténeti fô állomásait, s a Magán gyógy - szerészek Országos Szövetsége elsô, évi Gyógyszerész Konferencián történô megalakulását. A ren dezvények témaválasztását illetôen a jogelôd nélküli gyógyszertárak létesítése és mûködtetése volt az elsô évek legfontosabb problémaköre. Így kerültek napirendre a gyógyszertár-mûködtetés jogi-, pénzügyi-, gazdasági-, munkáltatói-, szakmai környezete különbözô aspektusai, amely területek megismerése és a hozzájuk tartozó kapcsolatrendszerek felépítése képezte az elsô néhány esztendô legfontosabb feladatait. A Kecskemét, Budapest, Szeged helyszínek után sorrendben a negyedik rendezvény óta vált bázissá Siófok. A gazdasági és pénzügyi, technikai kérdéseket követôen 1994-ben már a szakmáé lett a fôszerep. A stúdium és practicum harmóniája kialakítása okán megkezdôdött a szakmai, -élettani és gyógyszertani szakterületet preferálópostgraduális képzési rendszer felépítése, ami lényegében megalapozta a mai akkreditációs továbbképzési szisztémát fejtette ki az elnök. Az oktató gyógyszerészi hálózat létrehozása, a MOSZ és az egyetemek közötti szerzôdéses kapcsolatrendszer kialakítása, mind az ôszi konferenciákhoz köthetô szakmafejlesztési momentum. A privatizáció beindításával párhuzamosan a rendezvények otthont adtak a Népjóléti-, Ipari és Kereskedelmi-, Belügy-, és Igazságügyi tárca vezetôinek részvételével szervezett Fórumokhoz. Ezeken közösen került kristályosításra a gyógyszerészet szerepvállalása az egészségügyi ellátó rendszerben, a megfogalmazott jövôkép szerinti építkezés. A témakörök sokrétûsége okán ekkor született döntés a tavaszi munkakonferenciák megalapításáról is. A Kongresszussá avanzsált ôszi rendezvény ban befogadta a Gyógyszerészeti-, a Pharmakoökonómiai-, a Szervezéstudományi- és a Gyógyszernagykereskedelmi konferenciákat, egyidejûleg létrehozta a MOSZ Közgazdasági Szakcsoportját. Tör té - nelmi pillanatot hozott az évi Kongresszus, amikor a gyógyszerellátás mûködtetésében érzett fe - lelôsségük okán az országban elôször ült közös tárgyalóasztalhoz a MOSZ szakértôi csapata a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak fôigazgatóival, az ÁNTSZ megyei fôorvosaival és az intézmények fôgyógyszerészeivel- emlékeztetett Mikola doktor. A következô évben már napirendre került az európai integráció, majd a gyakorlat és tudomány harmóniája megalapozását célozva, 16 ország részvételével közösen kerültek megrende - zésre a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa (GYOK) és a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus (CPH) rendezvényei, ahol a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tartott vezérelôadást. Az ezredforduló évében, 11 szállodában elhelyezett 3000 fô feletti résztvevôi létszámmal, 145 kiállító közremûködésével, a társszervezetekkel (MGYT, MGYK) közösen kerültek megfogalmazásra a gyógyszerészet jövôje és az értelmiségi felelôsségvállalás egyes összefüggései. A MOSZ elnöke emlékeztetett a gyógyszerészi gondozás intézményes megalapítására, a diabetes pilot study évi elindításá ra, a kognitív gyógyszerészi szolgáltatások fejlesztése szakmai célkitûzések meg fogalmazására is. Gondolatvezetése zárásaként az elnök az utóbbi évek Kon gresszusain az egészségpolitika kényszerû túlsúlyát emelte ki, amelyet a gyógyszerellátás liberalizációs átalakítása törekvéseivel hozott összefüggésbe, majd ismertette az aktuális törvénymódosítási javaslat egyes sarokpontjait. 6 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 7

5 Beszámoló a GYOK XX. programjairól II. rész Beszámoló a GYOK XX. programjairól II. rész Dr. Samu Antal a MOSZ alelnöke elôadásával folytatódott a program, kinek prezentációja szintén történelmi kontextust kapott, mivel az expozé témáját a Gyógyszerészi gondozás 10 éve szolgáltatta. Így került sorra a klinikai gyógyszerészet (1970), a betegközpontú gyógyszerészet (1980), a gyógyszerészi gondozás (1990), a Gyógyszeres Terápia Menedzsment (GYTM) (2003), azaz a gyógyszerészi szol gál - tatások stratégiája programjainak rövid ismertetésére. A következôkben a Gyógyszerészi Diabetes Prevenciós Program (GYDPP) hazai megvalósításának egyes állomásait mutatta be az elôadó. A gyógyszerészi gondozás filozófiájának elfogadását a szakterületi továbbképzések elindítása (2000) követte. Ez után szervezte meg a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a diabetes, a hypertonia, a dyslipidaemia, az asthma-allergia, és a COPD, valamint az osteoporosis tanfolyamokat. A felkészítô stúdiumoknak, akkreditált továbbképzések során jórészt az ôszi Kongresszusok, késôbb a tavaszi Gyógyszertár-Mûködtetés, majd a GYTM konferenciák, azaz a MOSZ rendezvények adtak otthont. Az Europharm Forum 2003-ban befogadva, majd 2005-ben adaptálva a Gyógyszerészi Diabetes Prevenciós Program protokollt, elismerte a magyar gondozási tevékenységet. Ennek köszönhetôen prevenciós programunkkal létrejött az eddigi legnagyobb létszámú hazai, országos vércukor mérési (szûrési) program. A lakosság kiemelt érdeklôdése és a kiemeltek (kiszûrtek) magas aránya egyértelmûen igazolja a szolgáltatás helyét a gyógyszerészi munkában emelte ki az elôadó. Bebizonyosodott, hogy megfelelô szervezéssel megvalósítható az egységes szemléletû prevenciós program, a gyógyszerészeknek helye van a diabetes prevencióban, továbbá a gyógyszertárak alkalmas helyek a program megvalósítására. A lakosság és a háziorvosok részérôl megnyilvánuló pozitív visszajelzések indokolják a program folytatását és továbbfejlesztését. Ezt követôen Samu doktor bemutatta a Gyógy sze - részi Gondozási Szak - mai Bizottság munkáját, amelynek elsô, ala pító elnöke volt, majd kitért a gyógyszerészi gondozási szolgáltatások alap- és emelt szintjeinek ismertetésére. Végezetül a közelmúltban indult, nagy egészségpolitikai és társadalmi elismerést hozó metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program eredményeirôl adott számot, részletezve a kardiometabolikus szûrés és prevenció gyógyszertárban történô megvalósításával összefüggô további terveket. (Ez utóbbi témakört külön publikációban fogjuk közölni /szerk./). A délelôtti blokkot Dr. doc. Simon Kis Gábor a MOSZ elnöksége tagja zárta, kinek elôadása a Paradigmaváltás a közforgalmú gyógyszerészetben címet viselte. A WHO Ottawai Nyilatkozata szerint az egészségtámogatás egy folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy növeljék és javítsák saját egészségük feletti kontrollt. Ezáltal a kérdés a közegészségügy integráns részeként is felfogható, amely nemcsak az egészségmegtartására, hanem annak támogatására is irányul- indította gondolatvezetését Simon Kis tanár úr. Kiemelten fontos, hogy az egészségtámogatási tevékenység segítse az egyéni képességek kibontakozását, legyen igazságos, holisztikus, építsen a szakmaközi együttmûködésre, legyen sokrétû és fenntartható. Az egészségtámogatás bizonyíték alapú megközelítését ismertetve kifejtette, hogy egy kialakuló szakterületrôl van szó, amelyet sokféle megközelítés és modell jellemez. Ennek ellenére nincs elegendô hatékony kezdeményezés, miközben minôségi, mennyiségi, módszertani feladatokat ad, és a társadalomtudományok módszereit alkalmazza. Itt nemcsak az egészséges emberek érdektelenségérôl van szó, hanem az egészségügyi ellátórendszer és ezen belül az orvostársadalom negatív hozzáállása is tapasztalható- hangsúlyozta az elôadó. Az alapvetô problémákat a szemléletmódban kell keresnünk. Az egyetemi képzés során az orvostanhallgatókat betegségekre, a felismerésre (diagnózis) és a kezelésre (terápia) szocializálják. Az erre épülô, jelenleg kialakult egészségügyi ellátó hálózat nem tud mit kezdeni az egészséges emberrel. Nyilvánvaló, hogy az egészségpolitikában fordulatra van szükség, a kórképre vonatkozó politikától a prevencióig, a betegvezetésig és egy Health-in-all-Policy kezdeményezésig. Megérett a helyzet arra, hogy profilbôvítést hajtson végre az etikus gyógyszertári hálózat az egészségtámogatás feladatának tudatos felvállalásával. A magyar gyógyszertárakban naponta több mint félmillió ember fordul meg és ezeknek az embereknek nem mindegyike beteg. Széles skálán mozog a betérô emberek egészségi állapota. Megkülönböztethetünk akut, krónikus betegeket és egyidejûleg több betegségben szenvedô pacienseket. A gyógyszertárak jövôbeni profilját tekintve azonban leg - alább ennyire fontos a többi emberrel való foglalkozás is a health promoting pharmacy tudatos kiépítése során. Ebbôl a szempontból újabb három csoportba sorolhatjuk a gyógyszertárba betérô embereket, nevezetesen kvázi betegek, kvázi egészségesek és egészsége- sek. Az egészségmegtartás és az egészségtámogatás a leghatékonyabb és a leggazdaságosabb formája annak, hogy az egészségügyi ellátás fennmaradjon. Ehhez azonban programok kellenek, ezek országos hálózatát kell elindítani. Simon Kis Gábor elmondta, hogy a patikáknak kellene egészségcentrumként funkcionálnia, ugyanis megérett a helyzet arra, hogy az egészségtámogatást a gyógyszerészek felvállalják. A betegekkel való megfelelô kommunikáció mellett szó esett még az egészségmegtartó gyógyszertár legfôbb feladatai ról, majd a Health Promoting Pharmacy öt fô területének ismertetésére került sor. Ezek a területek a következôk: javítani a betegek egészségi állapotát, figyelemmel kísérni az egészségesek állapotváltozását, javítani a személyzet egészségét, egészségmegtartó szol gáltatássá alakítani a közforgalmú gyógyszertárat, az egészségtámogatást kiterjeszteni a gyógyszertár környezetére is. Végezetül elmondta, hogy a gyógyszerészi hivatás legfontosabb kitörési pontja lehet az egészségtámogató gyógyszertári hálózat ki ala - kítása. Az egészségtámogató gyógyszertár fô célkitûzése a jövôben az egészség, mint érték megôrzése kell legyen, a gyógyszertárak és a páciensek közössége közötti kapcsolat minôségi javítása révén. PROGRAM A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége akkreditált gyógyszerész továbbképzése Gyógyszerészi szerepvállalás a gyermekgyógyászatban január 29. (szombat) Regisztráció Dr. Márkus Rita Gyógyszerészi szerepvállalás a gyermekbetegségek kezelésében Dr. Madarasi Anna A gyógyszerész lehetôsége a légúti betegségek tüneti kezelésében Szünet Dr. Trethon András Mikor adjunk antibiotikumot a gyermeknek? Dr. Noll Judit Gyermekbôrgyógyászati kórképek a gyógyszertári gyakorlatban január 29. Budapest Ebédszünet Folytatjuk! Dr. Márkus Rita Gyermekkori betegségekhez igazodó táplálás Dr. Luczay Andrea Gyermekkorban alkalmazott hormonok a gyógyszertárban Szünet Dr. Kalmár Ágnes Hogyan kezeljük a gyermekkori szénanáthát? Dr. Márkus Rita Összefoglalás, Gyógy szerészi gondozási lehetôségek a gyermekgyógyszerelésben Tesztírás (akkreditált 16 pont, jellege: szabadon választható) A továbbképzés Jelentkezési lapja a Gyógyszertár újság decemberi számában lesz megtalálható! 8 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 9

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosítására Dr. Polt-Palásthy Marianna helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ügyintézôjük: dr. Szabó Emese Budapest Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Budapest, október 26. Hiv szám: / JKF I: MOSZ 287-I/1 A Nemzeti Erôforrás valamint a Közigazgatási és Igazságügyi miniszterek / JKF számú, a Kormány részére készült, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló elôterjesztés tervezetét a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) köszönettel megkapta. A mai napon a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete képviselôivel általam kezdeményezett egyeztetésen kialakult MOSZ álláspontról a következôkben tájékoztatom. Általános észrevételek: Örömmel vettük és a továbbiakra nézve megnyugvással rögzítettük azt az elôterjesztôi megállapítást, amely szerint az egészség a Nemzeti Együttmûködés Rendszerének egyik szilárd pillére. A törvénymódosítás tervezet valamennyi eleme, különös figyelemmel a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai ról szóló évi XCVIII. törvény (Gyftv.) módosítása javaslatainak egyes tételei tükrözik korábbi, szeptember 12-én megfogalmazott, és a tárca részére megküldött MOSZ álláspontot. Hosszú évek óta elôször fordul elô, hogy civil szervezôdésünk véleménye és jövôt formáló elképzelései ilyen szintû döntéselôkészítôi és elôterjesztôi elfogadást nyerjenek. A vezetôi összefoglaló, az általános és részletes indoklás elemei meggyôztek minket arról, hogy a kormány részleteiben ismerve a gyógyszerellátás valamennyi akut problémáját, az európai jogkörnyezetre és szakmai tendenciákra is figyelemmel, mindent meg kíván tenni a szektor nemzeti érdekkörben tartására, a gyógyszerészi szakmai mozgástér és felelôsség egyértelmû kiszélesítése, rögzítése mellett. Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt három esztendôben liberalizációs környezetbe és versenyhelyzetbe kényszerített gyógyszerészet, bár igen jelentôs mûködési forráshiányokkal rendelkezik, lehetôséget kap arra, hogy ismét hasznos, és a társadalom által már korábban is elismert tagja legyen az egészségügyi ellátó rendszernek. Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Kívánatosnak tartjuk, hogy a gyógyszertárban ellenôrzést, eljárás lefolytatását kizárólag a gyógyszerészeti államigazgatási szerv végezhessen. Kívánatosnak tartjuk, hogy közforgalmú gyógyszertárat mûködtetô vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzô intézeti gyógyszertár a hatóanyag alapú fix csoportba tartozó gyógyszerek közül minden egyes referenciatermék, vagy a referenciatermék napi terápiás költségénél alacsonyabb napi terápiás költségû termék kiszolgáltatása esetén kormányrendeletben foglaltak szerint az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének e célra megjelölt elôirányzata terhére juttatásban részesül - jön. Ennek fedezetét a jövô évi költségvetésben meg kell teremteni, csak így várható megtakarítás a programtól. Egyetértünk azzal, hogy új gyógyszertár csak létesítési és mûködési engedély alapján legyen üzemeltethetô. Fenntartjuk korábbi javasla tunkat, amely szerint új gyógyszertár létesítésérôl, országos pályázat alapján, az egészségügyért felelôs miniszter hozzon határozatot. Fenntartjuk korábbi javaslatunkat, amely szerint személyi jogot, amely az adott közforgalmú gyógyszertár vezetésére és mûködtetésére jogosít, az egészségügyért felelôs miniszter adja ki. Nem támogatjuk a mozgó fiókgyógyszertár létesítésének lehetôségét. Számos személyi, technikai, mûszaki elvárás, amit a fiókgyógy szertárban megkövetel a törvény, ebben a formában nem realizálható. A személyi jog átruházásával összefüggésben kívánatosnak tartjuk a felmenô rokonsági fokú családtag (szülô) nevesítését a jogo - sultak között rögzíteni. Egyetértünk azzal, hogy gyógyszert gyógyszertárban csak gyógyszerész vagy az egészségügyért felelôs miniszter által kiadott rendeletben meghatározott kivétellel gyógyszertári szakasszisztens szolgáltathat ki. Javasoljuk törvényben rögzíteni, hogy a gyóg szertárat vezetô, felelôsségi jogkörében eljáró személyi jogos gyógyszerész személyre szóló megbízásával is rendelkeznie kell a gyógyszert kiszolgáltató szakasszisztensnek. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Megköszönve a törvénymódosítás során tanúsított kitüntetô figyelmét kérem a javaslat véglegesítése során a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége fenti észrevételeit akceptálva, azokat a törvényben megjeleníteni szíveskedjék! Tisztelettel: Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke Észrevételeink és módosító javaslataink bemutatása során mindössze azokra a tételekre kívánunk fókuszálni, amelyeket korábban hivatkozott, a Nemzeti Erôforrás Minisztériuma helyettes államtitkárának megküldött javaslatunkban is lefektettünk. Részletes észrevételek: Örömmel üdvözöljük a gyógyszertár egészségügyi szolgáltatói és egészségügyi intézmény jellegét megerôsítô megfogalmazást. Azon - ban továbbiakban sem tartjuk célszerûnek a Gyftv. módosító javaslat szerint a gyógyszertár kiskereskedelmi tevékenységet végzô egység szerinti megjelenítését. Meggyôzôdésünk, hogy ez a megállapítás nem koherens a jogalkotói szándékkal, amelyik számos más tételében hangsúlyozza a gyógyszerészi kompetencia erôsítését, a nemzeti érdekkör kiemelt fontosságát, a népegészségügyi feladatkört és az alapellátás erôsítésében ránk szignált elvárásokat. Ugyanakkor alkalmat ad arra, hogy a kiskereskedelemmel összefüggô termék-, áru-, vásárló-, fogyasztó-, kereskedô-, piac-, verseny-, egyes marketing eszközök alkalmazása stb. fogalmát, és ezek csavaros jogi elmék által esetlegesen ideérthetô, ám a szakma által egyértelmûen nemkívánatos vonzatait ismét kapcsolatba hozza a gyógyszerellátással azokon a joghelyeken, amelyekre a törvény érthetô szemléleti evidencia okokból nem tér ki határozottan. A gyógyszerek rendelése és beszerzése jóllehet, hogy a gyógyszertári gyakorlat szerves része, de nem tekinthetô a gyógyszertár definíciójában megjeleníteni elvárt tevékenységnek. Másfelôl a gyógyszertárban forgalmazott valamennyi készítmény, még az egyéb termékek, táplálék-kiegészítôk is, a gyógyszeres terápiát befolyásoló anyagok lehetnek, így ebbôl a szempontból sem tekinthetôek kereskedelmi árucikknek. Fentiek okán a törvényjavaslat valamennyi pozíciójában javasoljuk a fogyasztó terminológia helyett a beteg, lakosság, vagy pá - ci ens megfogalmazást. A jelenlegi joghelyek szerint a gyógyszertár egészségügyi szolgáltató, ugyanakkor a beteg, aki az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi. Implicite aki a gyógyszertárba betér, nem lehet fogyasztó. A személyes gyógyszertár mûködtetési jog véleményünk szerint elengedhetetlen követelménye a szakmai gyakorlat mellett a szak - képe sítés és a menedzsment ismeretek. Megfontolásra ajánljuk az orvosvezetôkhöz hasonlóan a gyógyszertár-mûködtetési jogosítványhoz a gyógyszerellátás jelenlegi gazdasági környezete által megkívánt gazdasági és mendzsment tanulmányok kötelezô megkövetelését. Meggyôzôdésünk szerint ez a kiegészítés hatékonyan tudná javítani a gyógyszerellátás gazdasági biztonságát, ki egyensúlyozottságát. Teljes mértékben egyetértünk a kereskedelmi marketing eszközök teljeskörû, igen korrekt módon körülírt, gyógyszertárból való kitiltásával. Megfontolásra ajánljuk az ilyen jelegû vétség mûködési engedély törvényben rögzített felfüggesztésével, vagy esetleges visszavonásával való szankcionálását. 10 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám

7 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Helyes diagnózishoz megfelelô terápiát A Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közös közleménye A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK), a Magyar Gyógy - szerésztudományi Társaság (MGYT) és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) vezetôi a közelmúltban áttekintették a Kormány J/1323. számú jelentését az Országgyûlésnek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben foglalt szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetésérôl. A jelentés tényekre és adatokra, valamint kormányzati szervek és állami hivatalok gyakorlatában összegyûlt tapasztalatokra alapozva korrekten mutatja be és értékeli a la - kossági gyógyszerellátás rendszerében bekövetkezett változáso - kat és a jelenlegi állapotot. Egyetértünk a jelentés megállapításai - val, miszerint a közvetlen lakossági gyógyszerellátás helyzete a gyógyszerpiaci liberalizáció és a konvergencia-programhoz kapcsolódó forráskivonás következtében folyamatosan romlik, a pi - aci verseny a lakossági gyógyszerellátás minôségét illetôen nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket, a hozzáférési esélyegyen - lôtlenség irányába torzul a rendszer és a kistelepülések gyógyszerellátását biztosító gyógyszertárak esetében a mûködtetést ve - szélyeztetô terhek növekedése figyelhetô meg. Nagyszámú gyógyszertár mûködik évek óta veszteségesen, a forráshiány és a rossz árrés-struktúra miatt készletezési gondokkal küzdenek, folyamatos az ágazat eladósodása, ami miatt a gyógyszertárak egyre nagyobb hányada kerül nagykereskedôi érdekkörbe. A személyi jogos gyógyszerészek szakmai önállóságát a jelenlegi szabályozás nem biztosítja és szabálytalan mûködtetés esetén a tulajdonosokkal szemben valódi szankciók nem alkalmazhatók. Romlik a szakmai színvonal, a szakember-ellátottság nem megfelelô, a szakhatósági kontroll nem elégséges és a hivatásetikai rendszer sem mûködik. A szabályozási anomáliákra, a gyógyszerellátás helyzetének romlására, a garanciális elemek hiányára, a minôségi, biztonsági és etikai problémákra, a gyógyszerészi szakmai érdekvédelmi szervezetek az elmúlt években folyamatosan hívták fel a figyelmet. Az ún. liberalizációs intézkedések következtében a hazai gyógyszerellátás kriminalizálódott. A kintlévôségek néhány új szereplô szinte csak beszállítói hitelbôl finanszírozott hálózatépítése és a korábban ezen a területen nem tapasztalt visszaélések hatására is növekednek. A korábbi évtizedekben megszokott gyógy szer- és betegbiztonság egyre több területen sérül. A gyógy - szerészi tulajdonlás Európai Bíróság által elismert többletgaranciái nem érvényesülhetnek. A gyógyszerészet szakmaisága viszszaszorulóban van, a képzetlen, viszont olcsóbb munkaerô beáramlása éppen a liberalizációs lépések hatására felgyorsult. A Kormányprogram, az augusztus 17-én hatályba lépett Dr. Horváth Tamás elnök sk. Magyar Gyógyszerészi Kamara Prof. dr. Botz Lajos elnök sk. patikalétesítési és fúzióengedélyezési tilalom, valamint a Kor mány fentebb hivatkozott jelentése ismeretében álláspontunk szerint a Kormány a lakossági gyógyszerellátás rendszerének jelenlegi állapotát illetôen helyes diagnózist állapított meg. A szaktárca Kormányprogramhoz igazodó közigazgatási egyez tetésre megküldött jogszabály-tervezete azt igazolja, hogy a Fidesz-KDNP a helyes diagnózishoz megfelelô terápiát rendel. Újrafogalmazza a lakossági gyógyszerellátással szemben tá - masztott egészségpolitikai elvárásokat és visszaviszi a gyógyszertárakat az egészségügy rendszerébe. Újraszabályozza a gyógyszertárak létesítését és mûködtetését. Rendezi a gyógyszerellátáshoz kapcsolódó felelôsségi viszonyokat és megteremti a betegellátás biztonságát veszélyeztetô szabálytalanságok szankcionálásának rendszerét. Olyan szakmai szabályokat léptet életbe, melyek garantálják a betegérdekek elsôdlegességét és a hivatásetikai normák érvényesítését. Az Európai Bíróság gyógyszerpiaci döntéseinek megfelelôen biztosítja a gyógyszerész szak mai és egzisztenciális függetlenségét és alapvetô nemzet - stratégiai érdekeinknek megfelelôen olyan intézkedéseket foga - natosít, melyek eredményeként a gyógyszertárak nemzeti érdekkörben maradhatnak. Az MGYK, az MGYT és a MOSZ támogatja a Kormányt a gyógy szerellátás rendszerének átalakítására irányuló törekvésében. Egyetértünk azzal, hogy a gyógyszerellátásnak az egész - ségügy integráns részeként kell mûködnie. Egyetértünk a gyógyszertárakkal szemben támasztott új követelményekkel és a gyógyszerészi kompetenciák rendezésével a patikamûködtetésben. Egyetértünk a gyógyszerészek többségi tulajdonának elôírásával és indokoltnak tartjuk a gyógyszerpiaci szereplôk patikatulajdonlásból való kizárását, valamint a gyógyszertári fúziók tilalmát. Álláspontunk szerint ezek az intézkedések együttesen alkalmasak lehetnek arra, hogy a gyógyszerellátás betöltse társadalmi és egészségügyi hivatását. A gyógyszerészet szakmai, érdekvédelmi és tudományos szervezetei készek együttmûködni a kormányzati szervekkel és hatóságokkal annak érdekében, hogy a gyógyszerellátás minél elôbb alkalmas legyen az egészségpolitikai és társadalmi elvárások teljesítésére, a gyógyszer- és ellátásbiztonság kiteljesítésére, feladatainak magas színvonalú ellátására. Budapest, november 2. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Dr. Mikola Bálint elnök sk. Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Adótörvény várható változások Társasági adó, helyi adó A 10%-os adókulcsot már 2010-tôl is feltétel nélkül alkalmazhatják a társaságok: július 1. és december 31. közötti idôszakra a naptári nap arányosan meghatározott adóalap után 250 millió forintig, 2011-tôl a teljes adóévre vonatkozóan 500 millió forint adóalapig (E fölött továbbra is 19%). A jelenlegi javaslat már most törvénybe iktatná a 10%-os adókulcs általánossá tételét január 1-tôl. Általános jelenség a társasági adókulcs mérséklése mi att, hogy a korábban bevallott elôleg öszszege lényegesen meghaladja majd a 19%-ról 10%-ra csökkenô adókulcs alapján év végén bevallásra kerülô tényleges adókötelezettséget. Ugyanakkor a jogszabály ennek megfelelô általános érvényû, automatikus csökkentést nem tesz lehetôvé, így aki a cash-flowját javítani igyekszik, adóe - lôleg-mérséklési kérelem útján tudja azt leg - gyorsabban megtenni. A évi társasági adóról szóló bevallásban kellett az adóelôleget is bevallani. Az adóelôleg fizetése július június között esedékes. A most hátralévô hónapok tehát a november június. Erre az idôszakra lehet adóelôleg csökkentést kérni az adóhatóságtól. A mérséklés az ART 42. -a alapján akkor kérhetô, ha az elôzô idôszak adatai alapján adódó elôleget a tényleges adóévi kötelezettség az adózó számításai szerint nem éri el. Ennek megfelelôen a kérelmet konkrét üzleti tervvel kell alátámasztani (az év hátralévô részére, ill re), valamint mi - vel az év nagy része már eltelt évközi eredmény-kimutatással célszerû benyújtani, amelybôl konkrétan, összegszerûen látszik, hogy a kedvezményes kulcs alkalmazásával milyen mérséklés kérhetô. Nagyon fontos, hogy a kérelem megalapozott legyen, ugyanis 20% bírság vethetô ki akkor, ha az adóelôleget mérsékelték, de a tényleges adókötelezettség ezt meghaladja, és nem a tényleges adókötelezettséghez viszonyítottan határozzák meg a bírságot, hanem az eredeti (a múlt számai alapján adódó) adóelôleg és a mérsékelt adóelôleg közötti különbözet lesz a bírság alapja. A kérelmet a még esedékessé nem vált elôlegekre vo - natkozóan lehet kérni, így amennyiben a A Kormány által október 16-án benyújtott törvényjavaslat elsôsorban a személyi jövedelemadó terhek egységesítésérôl és jelentôs csökkentésérôl, valamint ezen adócsökkentés fedezetének megteremtésérôl (lásd különadók) szól. A társasági adó jelentôs csökkentésérôl szóló törvényt már a nyári törvényalkotás meghozta, de a mostani csomag is tartalmaz érdekes változásokat. A változások ismertetésén túl az adóelôleg mérséklési lehetôség kihasználására buzdítjuk tisztelt Ügyfeleinket. Társaság biztos a kérelem pozitív elbírálá - sát illetôen, már a kért adóelôleg alapján fizethet. Kedvezôtlen válasz esetében azonban késedelmi pótlékkal kell számolni, így a kockázatkerülô magatartás az, ha meg is várjuk az adóhatóság válaszát, amelynek az általános 30 napon belül kell megérkeznie. A kérelemre nincs formanyomtatvány, azt levélben a mellékletekkel együtt kell beadni az adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy postán eljuttatni az adóhatóság részére. Kérelmen kívül is számolhat a társaság a többlet adóelôleg fizetéssel, hiszen azt a feltöltésnél is figyelembe lehet venni, természetesen ott is óvatosnak kell lenni, hiszen a 90% éves kötelezettséget el nem érô feltöltés esetén is 20% bírsággal kell számolni július 22-én az OECD Tanácsa elfogadta az új, átdolgozott Transzferár Irány - elveket (korábbi hírlevelünkben errôl már beszámoltunk) és ez szükségessé tette a társasági adótörvény szokásos piaci ár meghatározásának módszereirôl szóló bekezdés átdolgozását is, hiszen jelenleg ellentmondás van a hatályos Irányelvek és az adótörvény szövege között a választható módszerek palettáját illetôen. A javaslat szerint január 1-tôl hatályos törvényben már a magyar szabályozás is tételes kimondja, hogy az ügyleti nettó nyereségen alapuló és a nyereségmegosztásos módszer is alkalmazható, mégpedig sorrendiség tartása nélkül. Habár a szabály csak jö vôre lép életbe, álláspontunk szerint a gyakorlatban már most, az új Irányelvek hatályba lépésétôl alkalmazható. A jelenlegi adócsomag még említésre méltó változásai között szerepel, hogy a bejelentett részesedés nyeresége akkor is levonható az adóalapból, ha apportba adással ke - rül kivezetésre a könyvekbôl. Rövid életûnek bizonyult a külföldi szervezetek adóalanyisága: 2011-tôl kamat, jogdíj, szolgáltatási díj nem egyezményes országba történô utalásakor sem kell majd forrásadót levonni, így továbbra az illetôségigazolás bekérése sem lesz szükséges kifizetésekkor. A leglényegesebb változás az iparûzési adóban az adóalap meghatározásokhoz kötôdik. Egyrészt az építôipari tevékenységet végzôk számára lehetôvé válik egy új módszer választása. Eszerint az adóalap 50%-ára a meglévô módszerek helyett választható az egyes építkezések miatt telephellyé váló települések között az ott elôállított építôipari teljesítmények arányában történô megosztás, ahol építôipari teljesítményen az eb - bôl a tevékenységbôl származó nettó árbevételt és az adóév utolsó napján fennálló e tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelést, félkész és késztermék értéket kell érteni. (Építôipari tevékenységet végzônek az minôsül, akinek építôipari teljesítménye a vállalkozás összteljesítményén belül legalább 75%). A megosztási módszerek másik lényeges vál tozása annak pontosítása, hogyan le - gyen a székhely szerinti településen feltétetlen adó alap. A Javaslat elôírja, hogy a megosztás során az ügyvezetô(k) után figye - lembe veendô személyi jellegû ráfordítás legalább 10%-át a székhely szerinti településhez kell rendelni, illetve eszközarányos megosztás nem alkalmazható abban az esetben, ha a székhely szerinti településre eszközérték nem jut. Adminisztrációegyszerûsítô céllal 2011-tôl építôipari tevékenység valamint erôforrás kutatás, feltárása esetén ideiglenes jellegû adókötelezettség csak a tevékenység végzés 60. napja után keletkezik (jelenleg ez 30 nap). Továbbá, ha elôre látható, hogy ez a tevékenység 180 napot meghalad, akkor már eleve állandó tevékenységet végzôként jelentkezhet be az adózó, nem kell elôször ideiglenes jellegre vonatkozó adókötelezettségeket teljesíteni. Amennyiben azonban végül mégsem éri el a tevékenység a 180 napot, és emiatt nem teljesítette az adózó az ideiglenes adókötelezettséget, az eredeti esedékességtôl számítottan késedelmi pótlékot kell fizetni. (Piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni adókötelezettség megszûnik.) Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász 12 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 13

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Természetbeni juttatások Az októberi siófoki konferencián még nem tudtunk részleteket a 2011-es adócsomagról, de azóta megjelent a beterjesztett törvényjavaslat. Így most ennek ismeretében tekintjük át az adókímélô juttatási megoldásokat. Az már széles körben ismert, hogy a személyi jövedelemadó jövôre egykulcsos lesz, mértéke 16%. A még el nem fogadott csomag szerint jövô évtôl kezdôdôen jelentôsen leszûkül azon termékek és szolgáltatá - sok köre, amelyeket a magánszemélyek ked vezményes módon jövedelemként kaphatnak. A törvényjavaslat szerint jövôre a nem pénzben adott juttatások amennyiben azok nem tartoznak a személyi jövede - lemadó törvény 1. számú mellékletében felsorolt valamelyik adómentes kategóriájába három csoportba lesznek sorolhatók: Az elsô csoportba a munkavállalóknak, illetve a társas vállalkozás személyesen köz - remûködô tagjának adott következô juttatások tartoznak (Szja tv. 71. ): az üdülési csekk minimálbért meg nem haladó része (ez a munkavállalón kívül adható még többek között annak közeli hozzátartozójának, szakképzô iskolai tanulónak, szakmai gyakorlatos hallgatónak, nyugdíjban részesülôknek és azok közeli hozzátartozóinak); a meleg-, valamint jövôre újból a hideg étkezési utalvány is, amennyiben azok együttes értéke nem haladja meg a havi 18 ezer Ft-ot (a korábbi évek szabályaitól eltérôen 2011-tôl az értékhatár tekintetében nem lenne különbség a két típusú utalvány között); ingyenes vagy kedvezményes internethasználat havi 5 ezer Ft-ot meg nem ha - ladó része; iskolakezdési támogatás, gyermekenként maximum a minimálbér 30%-ig; munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet; az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések a minimálbér 50%-ig, az önkéntes kölcsö nös egészségpénztári / önsegélyezô pénz tári befizetések együttesen a minimálbér 30%-ig és a nyugdíjszolgáltató intézménybe történô befizetések a minimálbér 50%-ig; a munkavállaló megújulási kártya-számlájára utalt, külön jogszabályban megha - tározott célra felhasználható maximum 300 ezer Ft támogatás. A törvénytervezet szerint a megújulási kártya egy olyan készpénz-helyettesítô fizetési eszköz lesz, amellyel a munkavállaló a pénzügyi vál - lalkozásnál nyitott számlájára a munkáltató által utalt támogatás terhére az arra felhatalmazott és a rendszerbe be - vont szolgáltatóknál szolgáltatásokat vásárolhat. A megújulási kártya felhasználásának lehetôségét külön rendeletben fogja kormány szabályozni, ezzel kapcsolatban azonban még állnak rendelkezésre bôvebb információk. A béren kívüli juttatások után a munkaadónak 16%-os szja fizetési kötelezettsége ke - letkezik, amit a juttatott bevétel 1,19 szere - sével növelt adóalapra kell számolnia (az - az a teljes adóteher az idei 25% helyett 19,04%-a csökken). Ezen jövedelem után nem kell járulékokat fizetni. A második csoportba (Szja törvény 70. ) azok a juttatások tartoznának, amelyek esetében a kifizetô még jóhiszemû eljárása ellenére sem képes megállapítani a magánszemély által megszerzett bevételt. Ide len - ne sorolandó továbbá még: az egyidejûleg több magánszemély ré - szére ingyenesen vagy kedvezményesen szervezett esemény révén juttatott bevétel; a több magánszemély, mint biztosított javára kötött biztosítási szerzôdés alapján fizetett díj, azzal hogy a biztosítottak körét nem egyénileg, hanem munkakör, be osztás, életkor alapján határozza meg a szerzôdés, a helyi és távbeszélô szolgáltatás ma - gán célú használata címén keletkezô adóköteles bevétel (tételes elkülönítés vagy 20% költséghányad); a társasági adó hatálya alá nem tartozó adóalanyok és a társadalmi szervezetek, alapítványok által juttatott reprezentáció és üzleti ajándékok adómentes keretet meghaladó összege; valamint azok az elsô csoportban felsorolt béren kívüli juttatások (elsô csoport), amelyek megfelelnek a törvényi rendelkezések szerinti feltételeknek, de az ott meghatá ro - zott értékhatárt meghaladják (pl. internet - utalvány 5 ezer Ft-ot meghaladó része). A fenti csoportba tartozó juttatások után 2011-ben a bevétel 1,19 szeresével felszo - rozott adóalapra 16% személyi jövedelemadót, valamint 27% egészségbiztosítási járu lékot kell fizetni. A teljes adóterhelés 51.71%. A harmadik csoportba tartoznak az elôzôeken kívüli nem pénzben adott juttatások. Ezek a törvénytervezet szerint összevonják és a juttatás jogviszonyára tekintettel válnak adókötelessé. Ezekben az esetekben ben a 100 nettó jövedelemre számított tel - jes adóterhelés 89.55% tôl megszûnik a Cafeteria és a juttatások összevonandó jövedelemnek minôsülnek, ha azok egyébként nem szerepeltek a fentebb bemutatott elsô két csoport valamelyikében. Így például 2011-tôl a sulicsekk (is kolakezdési támogatás) összevonandó jö vedelemnek minôsül a munkavállalónál, amely után a munkavállaló 16% személyi jö - vedelemadót, 17% járulékot, a munkaadó pedig 27% járulékot fizet 2011-tôl. A 2011-tôl hatályba lépô változások nem érintik azt a szabályt, hogy a béren kívüli juttatásokat a társaság személyesen közremûködô tagja is kaphatja (70. (2) bekezdé se). Az egyéni vállalkozó, mint foglalkoz - tató is adhat ilyen juttatást alkalmazottainak. Azonban továbbra sem részesülhet ilyen juttatásban maga az egyéni vállalkozó. A következô táblázat összehasonlítja a je - lenlegi és a 2011-tôl hatályba lépô legjellemzôbb természetbeni juttatásokat és azok adóterheit: Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Melegétkezési utalvány 18,000 forint/hó 25% 19,04% Hideg ét ke zési utalvány 18,000 forint/hó 95,58% 19,04% Internet utalvány havi 5000 forintig Adómentes 19,04% Internet utalvány havi 5000 forint feletti része Adómentes 51,17% Üdülési csekk (évente személyenként a minimálbérig) 25% 19,04% Üdülési csekk (a minimálbér felett) 95,58% 51,17% Helyi utazási bérlet 25% 19,04% Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás havonta a minimálbér 50%-ig 25% 19,04% Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba a minimálbér 30%-ig 25% 19,04% Tanácsos figyelembe venni a következôket: A melegétkezési utalványt egész évre visszamenôleg, egyszerre is ki lehet adni (pl. decemberben 12 hónapra visszamenô - leg havi max. 18,000 forintot, azaz összesen max. 216,000 forintot). A lé nyeg, hogy december 31-ig az utalványt át kell adni a dolgozónak. Mindennapi jogi ügyeink... Az októberi konferencia utolsó napján került sor a Fórumból kimaradt populáris kérdések megvitatására. Ezek egy részével korábban már foglalkoztam, vagy olyan kérdések voltak, amelyek csak kis csoportot, egyéneket érintenek, így azok mostani részletezésétôl eltekintenék. Amirôl viszont szükséges beszélnünk ezen a módon is, az a évi XCVIII. törvény módosításáról szóló évi LXXXIX. törvény rendelkezése, amely hétköznapi nevén a moratórium. E jogszabály leggyakrabban kérdéssel érintett szabálya a 85 -t érintô módosítás, annak is a 4. bekezdése. A kérdéses mondat a hatálybalépésrôl és a folyamatban lévô eljárások elbírálásakor alkalmazandó szabályokról szól, nevezetesen arról, hogy a moratórium ideje alatt nem lehet kiadni új gyógyszertár létesítésére engedélyt. Nem érinti azonban ez a szabályozás a moratórium hatálybalépését megelôzôen benyújtott kérelmeket. Nem vitatható, hogy a jogszabályalkotó ismét hibázott, hiszen a módosítás hatályát megelôzôen már hetekkel, hónapokkal korábban lehetett tudni errôl a változásról. Az idô múlása pedig ismét a gyógyszerészet ellen dolgozott. A felröppenô hírek és a jogszabály kihirdetése közti idôben számtalan patika létesítési kérelem érkezett be a szakhatósághoz, akinek pedig azokat még a régi szabályok szerint kell elbírálni a moratórium ideje alatt is, azaz ki kell adni a patika létesítési engedélyt, hiszen az eljárás még a moratórium ha - tályának beállta elôtt megindult, hiszen benyújtották a kérelmeket. A jelenlegi jogszabály elôkészítési stádiumban a MOSZ törekvése ismert az elmúlt idôszakban fizetési problémák közé kerülô gyógyszertárak megsegítésére. Ez nem jelent mást, mint olyan állami se - gít ség megszerzését a szorult helyzetbe jutott patikáknak, hogy ez zel visszaállíthassák fizetôképességüket és visszatérhessenek a gazdasági életbe, vagy ne aránytalan áldozatok árán tudják csak fenntartani piacképességüket. Internet utalványt 2010-ben korlát nélkül lehet adni, de az utalványt át kell adni a dolgozónak december 31-ig. Az üdülési csekket is még be lehet szerezni, de december 31-ig át kell adni a dolgozónak. Az üdülési csekket a közeli hozzátartozókra tekintettel is lehet ad - ni, azaz egy há romgyerekes család esetében a minimálbér ötszöröséig lehet kedvezményesen ilyen juttatást adni. Az önkéntes kölcsönös pénztárakba csak három hónapra visszamenôleg lehet juttatást adni. Szmicsek Sándor nemzetközi adószakértô a Mazars Kft adópartnere Ennek a jogszabályi környezetnek a kidolgozásáig szükséges lehet valamiféle jogi védelmet szerezni, ami nem más, mint a csôdel - járás nyújtotta törvényi lehetôség. A csôdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény, valamint az azzal összefüggô egyes törvények módosításáról szóló évi LI. törvény egyes rendelkezései szeptember 1-jén léptek hatályba. A változás nem titkolt célja, hogy a csôdeljárást vonzóbbá tegye és a többnyire a társaság megszûnését eredményezô felszámolás elkerülésével elôsegítse a fizetési nehézségekkel küz - dô társasággal szemben fennálló követelések kielégítését. A legfôbb újítás abban rejlik, hogy már nemcsak az adós, hanem a hitelezôk is jogosultak csôdeljárást kezdeményezni az adóssal szemben. A csôdeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós a csôdegyezség megkötése érdekében fizetési haladékot kap, és csôdegyezség megkötésére tesz kísérletet. A hitelezô akkor nyújthat be az adós elleni csôdeljárás iránti kérelmet, amennyiben az adóssal szemben követelése van és a felszámolási eljárás helyett csôdeljárásban kívánja igényét érvényesíteni. A kérelmezô személyére való tekintet nélkül a csôdeljárás iránti ké - relmet formanyomtatványon kell benyújtani július 1-jétôl elek t- ronikus úton. A csôdeljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg az adós kö - teles a számláját vezetô pénzintézetet értesíteni a csôdeljárás iránti kérelem benyújtásáról. A számlavezetô a bejelentést követôen nem érvényesítheti az adóssal szembeni követeléseit, továbbá nem tehet más olyan intézkedést sem, amivel saját magát vagy harmadik személyt kedvezôbb helyzetbe hozna. Tehát a bankhitelek törlesztését sem lehet a csô ideje alatt teljesíteni, tehát a bank nem juthat kedvezôbb helyzetbe mint bármely más hitelezô. A csôd alatt gyakorlatilag arról van szó, hogy az adós fizetési haladékot kap, hiszen csak ideiglenes likviditási (fizetési) gondjai vannak. Fontos tehát megjegyezni, hogy ennek az eljárásnak csak akkor van ér - telme, ha a fizetési nehézségek még a kezelhetô kategóriába es nek, azaz, az idô múlásával visszatérhet a fizetési képesség, részben az ért, mert külsô segítség érkezik, állami garanciavállalás, vagy hitel (pl. Széchényi kártya), esetleg vissza nem térítendô támogatás formá já ban, amelylyel a liberalizáció során elszenvedett veszteségek enyhítése lesz a cél. 14 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 15

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A csôd moratóriumnak kettô fajtája van: Ideiglenes moratórium Amennyiben az adós a kérelmezô, a bíróság a csôdeljárás iránti kérelmet a Cégközlönyben a kérelem kézhezvételét követô 1 munka - napon belül közzéteszi. A közzététel idôpontjától az adóst azonnali, ideiglenes fizetési haladék illeti meg, amely tényt szintén köz zé kell tenni. Ezt követôen a bíróság a kérelem beérkezésétôl számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a kérelem megfe lel-e a törvény szerinti formai követelményeknek. Amennyiben a kérelmet a bí - róság elutasítja, az ideiglenes fizetési haladék megszûnik. Amennyiben a bíróság a csôdeljárás iránti kérelmet nem utasítja el, haladéktalanul végzést hoz a csôdeljárás elrendelésérôl és a végzést közzéteszi a Cégközlönyben. A végzés közzétételének napja lesz a csôdeljárás kezdô idôpontja. A csôdeljárás kezdô idôpontjától az adós cégnevét cs.a (csôd el - járás alatt) megjelöléssel kell ellátni. Törvényes moratórium Az adóst a csôdeljárást elrendelô végzés közzétételétôl számított 90 napig fizetési haladék illeti meg. A moratórium ideje alatt a jogok és kötelezettségek nem szûnnek meg, csupán érvényesítésükre vonatkoznak speciális szabályok. Az egyezségi tárgyalás során a moratórium idôtartama csôdeljárás kezdôidôpontjától számított 365 napos idôtartamra meghoszszabbítható, amennyiben a szavazati joggal rendelkezô hitelezôk 2/3-a ehhez hozzájárulását adja. A moratórium maximum 180 nap idôtartamú lehet, amennyiben a hitelezôk 1/2-e járul hozzá a meghosszabbításhoz. A hitelezôk a moratórium meghosszabbítását ahhoz köthetik, hogy az adós a va gyonfelügyelô számára együttes cégjegyzési jogot, illetve a bank - számlák feletti együttes rendelkezési jogot biztosítson. Nyilvánvaló, hogy a hitelezôk érdeke nem az, hogy a társaság megszûnjön, hiszen egy fizetésképtelenségi helyzetben a követelés megtérülésének esélye a gyakorlatban rendkívül csekély. Köve te - lésük, mint kötelmi jogviszonyból (szerzôdésen alapuló) követelés igen rossz besorolási kategóriába kerül, azaz a kielégítési sorrendben majdnem a végén szerepel. Nem vitás tehát, hogy a hitelezônek az lesz az elsôdleges érdeke, hogy ne felszámolásba kényszerítse bele a gyógyszertárat mûködtetô gazdasági társaságot, hanem csôd moratórium során sikeres, a kilábaláshoz segítô egyezséget kössön az adóssal. A gyakorlatban azt tapasztalanom, hogy ha az adósnak van a jövôre nézve terve, a megvalósításnak van realitása, akkor nem ritka az egy éves fizetési haladék sem. A jövôre vonatkozó tervet pedig jelentôsen befolyásolja a már em - lített törvényi változás, amely a likviditási problémákkal küzdô gyógy szertárak megsegítését célozza. Ha ennek is sikerül olyan pub licitást biztosítani, mint amilyent a pati ka nyitási moratóriumnak sikerült, akkor van esély arra, hogy már a jogszabály megjelenését megelôzôen a csôdközeli helyzetbe kerülô társaságok ennek a jogszabályi hírnek a birtokában kedvezôbb pozícióban kezdjenek csôdegyezségi tárgyalásokba. Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász Almási és Borsy Ügyvédi Iroda 16 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám

10 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége december havi szervezett továbbképzései Szakmai aktualitások (Szabadon választható Akkr. pont 12) Hely: Sopron Kezdete: Vége: péntek 13:00 90 Szteroidok és a mozgásszervi rendszer összefüggései Dr. doc. Vecsernyés Miklós péntek 14:45 90 Polimereken alapuló modern gyógyszerterápiás lehetôségek Prof. Dr. Halmos Gábor péntek 16:30 90 Kardiometabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási aktualitásai Dr. Samu Antal Gyógyszertár-mûködtetés aktualitásai (Szabadon választható Akkr. pont 12) Hely: Sopron Kezdete: Vége: vasárnap 08:30 90 Aktuális szakmapolitikai kérdések Dr. Mikola Bálint vasárnap 10:15 90 Gyógyszertár-mûködtetés menedzsment aktualitások Dr. doc. Simon Kis Gábor vasárnap 13:00 90 Új kognitív szolgáltatások a gyógyszertárban Dr. Samu Antal A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elsô félévére akkreditált továbbképzései Szabadon választható továbbképzések január 29. Budapest március 4-6. Siófok Kötelezô, szinten tartó továbbképzés május Budapest Tapasztalataink komplex étrendkiegészítô készítményekkel daganatos betegségben kezelt gyermekek szupportív terápiája kapcsán Hazánkban évrôl-évre számos új daganatos megbetegedést regisztrálnak már gyermekek körében is. Az akadémikus orvoslás a gyermekeknél elôforduló daganatoknál leukémiák, agydaganatok, szarkómák, Willms-tumorok a felnôttekéhez hasonlóan egyetlen dolgot tud csinálni: az észlelt Gyógyszerészi szerepvállalás a gyermekgyógyászatban szabadon választható továbbképzés, 16 pont Gyógyszertár-mûködtetés szabadon választható továbbképzés, 18 pont Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria kötelezô szinten tartó továbbképzés, 36 pont elváltozást a jelenleg rendelkezésre álló esz közök segítségével kemoterápia, besugárzás, mûtét megpróbálja zsugorítani és lehetôség szerint eltüntetni. Tudjuk, hogy mind a besugárzás, mind a kemoterápia az ép szöveteket is károsítja, ezért még a leggondosabb és maximálisan célzott terápia Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány mellett is rengeteget szenvednek a kis páciensek e beavatkozások szövôdményeitôl: kihullik a hajuk, anémiásak lesznek, védekezô rendszerük szinte a nullával egyenlô, szájukban fájdalmas afták keletkeznek, ét - vágytalanná válnak, hasmenés, hányás gyöt - ri ôket, kórosan lesoványodnak, egyszó val életminôségük drámai mértékben romlik. So kan nem is élik túl a drasztikus kezeléseket, hiszen a daganatok kialakulásában szerepet játszó tényezôk, illetve mutatók a kezelésekkel egyidejûleg önmaguktól nem javulnak meg, így mind a kemoterápia, mind a besugárzás szignifikánsan lecsökkenti a jó közérzethez nélkülözhetetlen pa - ra métereket. Magyarországon a rendszerváltás követôen ugrásszerûen megszaporodtak a különbözô étrend-kiegészítôket, vitamin és ásványi anyag készítményeket forgalmazó di - rekt és multilevel marketing hálózatok, me - lyek közül csak igen kevesen voltak képesek piacra dobni valóban hatékony, kipróbált, minôségi és ár-érték arányos készítményeket. Nem csak az átlag populáció, de sokszor a szakemberek is képtelenek voltak megbízható tájékoztatás kapni a piacon felbukkanó számtalan termék dzsungelében. Az elmúlt húsz év azonban mégis jó volt arra, hogy kikristályosodjon egy étrend-ki - egészítési filozófia, amelynek alapját né - hány valóban korrekt cég és munkatársainak termék tapasztalatai adták. A daganatellenes terápiában ugyanis tapasztalataink szerint az életvezetési tanácsadásnak életminôséget javító jelentôsége lehet. A daganat kialakulásának hátterében ugyanis olyan tényezôk játszhatnak szerepet, amelyek egy idejû elôfordulása jelentôsen hozzájárulhat a kóros folyamatok megindításához. A kis páciensekkel történô beszélgetés kapcsán szinte minden esetben fel lehetett deríteni a családi háttér rendezetlenségét (alkoholizmus, agresszió, botrányos együttélések, válások, valamelyik szülô halála), a sze retet és a gyermek által kitûzött életcél hiányát, amely ahhoz vezetett, hogy a gyermekek sokszor feleslegesnek és bûnösnek érzik ma gukat, amelyen csak egy komoly beszélgetés, esetleg pszichológus, vagy kineziológus segítségének igénybevételével lehetett úrrá lenni. A beteg gyermekek többségének táplálkozása, az étkezések rendszeressége, mennyisége és minôsége is rengeteg kívánnivalót hagy maga után. Sajnálatos módon a gyermekek szinte alig fogyasztanak biológiailag teljes értékû élelmiszert zöldséget, gyümölcsöt, gabonaféléket annál in - kább finomított szénhidrátokat, szintetikus adalékokat tartalmazó termékeket találhatunk étrendjükben. Sokan nem engedhetik meg magunknak az idônként szükséges jó minôségû étrend-kiegészítôk fogyasztását sem. A Gyermekrák Alapítvány célul tûz - te ki, hogy a gyermekeknek nyújtandó segítséget szakmai alapokra helyezze. Tehát nem csak egyszerûen megvásároljuk és átadjuk nekik az étrend-kiegészítôket, ha nem azokat úgy választjuk ki, hogy a be tegség jellegéhez, természetéhez, a beteg állapotához adekvát legyen és találkozzon az onkológiai szakma elvárásaival is. Minden termékcsomag átadása elôtt lehetôleg a gyermek részvételével egy beszélgetést folytatunk le a szülôkkel, ahol megpróbáljuk érzékeltetni a gyermekkel, hogy az ô személye nagyon fontos a környezete és a többi ember számára, hogy neki is, mint minden embernek a Földön feladata, küldetése van, hogy ô is fontos valakiknek és ezért nagyon fontos, hogy egy életcélt körvonalazzunk a gyermek számára. Ennek ki - tûzése látható módon egy komoly hangulatjavulást eredményez, aminek ma már vitán felül immunrendszer erôsítô hatása van. Rész letesen átbeszéljük a daganatellenes kezelés mellett folytatandó étrendet, a gyermek által végezhetô testmozgást, és végül de nem utolsó sorban a szupportív terápia gerincét adó étrend-kiegészítést is. Természetesen csak olyan étrend-kiegészítôket javaslunk, amelyek engedélyezettek, regisztráltak, jó referenciákkal rendelkeznek, fogyasztásuk még kisgyermekek számára is kellemes és nem ütközik a daganatellenes terápia szabályaival. Gondoskodunk a szervezet folyamatos sa - laktalanításáról. A szervezet Ph értékét lú gos irányba próbáljuk meg irányítani, pro bi o ti - kumot, antioxidánsokat és az im mun rend - szer mûködését optimalizáló készítményeket javaslunk. Minden termék természetes alapanyagú, a javaslatok egyetlen szempontja, hogy a gyermek számára életminôség javulást hozzon. Az elmúlt 13 év ben számos ké - szít ményt adtunk a gyermekeknek és nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kemoterápia rettegett mellékhatásait ezeknél a gyermekeknél egy tolerálható szintre sikerült csökkentenünk és örömmel jelenthet jük ki, hogy az onkológiai szakmával kar öltve a kezelések eredményeképpen ma már számos gyógyult gyermekkel büszkélkedhetünk. Helyreigazítás! Elôzô számunkban a Prof. Dr. Kéry Ágnes által jegyzett Ácsbalzsam cikkben egy nagyon fontos he lyen elveszett a görög ABC mü betûje, így akaratunkon kívül is igen jelentôs hibát okoztunk. A mondat helyesen: Javasolják a napi alkaloidmennyiség és a kezelés tartalmának korlátozását (max. 100 mcg/nap összalkaloid és max.4-6 hét/év). Elnézést kér a szerkesztô. Az ajánlott termékpalettánkon az elmúlt hónapokban jelent meg a VIP Pharma által gyártott és a Magángyógyszerészek Orszá - gos Szövetségének ajánlásával forgalmazott komplex étrend-kiegészítô termékcsalád. ebbôl három készítményt adunk rendszeresen a gyermekeknek, az Immun-komplexet, a Gingko-komplexet és a Porc-komplexet. A korszerû étrend-kiegészítôk ma már bioaktív anyagokat tartalmaznak és a ható - anyagok komplexitása az, ami ezeket a termékeket igazán hatékonnyá teszi. Az Im - mun-komplexben a bíborkasvirág (Echi na - cea) aktíválja a szervezet védekezôrendszerét és erôsíti az ellenálló képességet, a rózsagyökér kivonata hozzájárul a megfelelô szellemi és fizikai erônlét fenntartásához, a sejtek oxigénnel és tápanyaggal va - ló ellátásához, és a természetes C-vitamin található, a Gingko-komplexben pedig a páfrányfenyô mellett megjelenik a galagonya és az L-karnitin is. Közismert, hogy a Ging - ko flavonoidok elôsegítik a megfelelô véráramlást, a sejtek oxigénnel és tápanyaggal való ellátottságát növelik és antioxidáns hatásuk révén hozzájárulnak a szervezetet károsító szabadgyökök semlegesítéséhez. A galagonya gazdaságosabbá teszi a szív oxigén és energia felhasználását, ami jótékony hatással van a legyengült kis betegek ál talános állapotára. A L-karnitin is javítja a sejtszintû anyagcserét. A Porc-komplexet külö nösen csont és egyéb kötôszöveti dagana - tok post-operatív kezelésében javasoljuk, mert a benne levô kollagén elôsegíti a porc egészséges szerkezetének megôrzését, a hya lu ronsav a porc és az izületi folyadék nél külöz he - tetlen alkotóeleme, a benne levô kurkumin pedig támogatja a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok eliminálását, és nem mellesleg erôs fájdalomcsillapító ha tása is van. Természetesen az elmúlt fél év még nem ad lehetôséget számunkra messzemenô következtetések levonásához és egy-egy gyermek a komplex készítményeken kívül még számos más terméket is kap, mégis az a véleményünk alakult ki, hogy a gyermekek általános állapota és életminôsége a komplex készítmények szedése során jelentôsen javult, a szülôk is észreveszik ezt és kifejezetten kérik a gyermekük betegségében adekvát komplex készítmény biztosítását. Dr. Bakanek György Summa-Pharma tudományos szakértô 18 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 19

11 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Szakgyógyszerész képzés tervezete Az egészségügyi törvény alapján újra kell fogalmazni a szakgyógyszerész képzés és továbbképzés rendjét. Ahhoz, hogy az elkövetkezendô évtizedek gyökeresen eltérô kihívásainak eleget tudjon tenni a magyar gyógyszerésztársadalom, újra kell formálni a szakképzés és to - vábbképzés rendszerét. Az elsô és legfontosabb te endô, hogy a gyakorla - ti életbôl kiindulva le kell képezni azokat a gyógyszerész szakokat, amelyek már jelenleg is, de a jövôt illetôen még inkább a gyógyszerészi hivatás különbözô területeit jelentik. A szakgyógyszerész képzésnek négy fô területre kell koncentrálódnia: (gyógyszer) ipari szakgyógyszerész (gyógyszer) forgalmazási szakgyógyszerész kórházi klinikai szakgyógyszerész közszolgálati szakgyógyszerész A gyógyszer elôállítás a kutatástól a termelésig egyre fokozódó mértékben került át a gyáriparba és mára megteremtette a saját Gyártási Analitikai Technológiai Minôségirányítási Az utolsó bástya A neoliberális gazdaságpolitika egyik utolsó és eddig megrendíthetetlennek tûnô bástyája a Gazdasági Versenyhivatal. Már az anakronizmus határát súrolja a piac mindenhatóságának bûvölete és a versenyfetisizálás, ami máig áthatja a hi - vatal mûködését. A Gazdasági Versenyhivatal ideológiai elôd - je az Országos Anyag- és Árhivatal le hetett, SZAKGYÓGYSZERÉSZ ALAPSZAKOK Forgalmazási Nagykereskedelmi Közforgalmi Specializálódási lehetôség arculatát oly mértékben, hogy ezt a szakgyógyszerész képzésnek már nem lehet nem tudomásul vennie. A privatizáció teljes körûvé válásával a gyógyszerforgalmazás (kisés nagykereskedelem) területén olyan számunkra új tudományterületek tudatos mûvelésére van szükség, amely a jelenlegi alapképzésben még csírájában sem fordulnak elô vagy egyáltalán nem nyerték el még fontosságuknak megfelelô helyüket és rangjukat. A kórház a maga üzemesített egészségügyi rendszerével a legfejlettebb egészségügyi ellátási forma, amit a kórházi gyógyszerészetnek is le kell képeznie nemcsak a legmodernebb gyógyszeres terápiák alkalmazásával, monitorozásával, klinikai gyógyszerészettel, hanem kórház-üzemgazdaságtani módszerekkel minôségirányítással és egyéb egészségügyi menedzsment technikákkal. Jövôt illetôen a közszolgálati szakgyógyszerészekkel szemben alap - vetô követelmény a teljes egészségügyi ellátórendszer naprakész ismerete, fejlôdési tendenciái és azok a kapcsolódási pontok, amelyek a gyógyszerügyre kihatnak. Gyógyszerészet jövôjének egyik záloga, hogy az oktatásban, államigazgatásban, hatóságoknál dolgozó gyógyszerészek egyenrangú partnerei legyenek az egész ség - ügy területén fontos posztokat betöltô orvosoknak, egyrészt a je - lenlegi gyógyszer ellátást érintô problémák feloldása, másrészt a jövôbeni fejlôdési irányok és súlypontok helyes meghatározása érdekében. Ehhez azonban ismerni és alkalmazni kell a legújabb egészségügyi menedzsmentkutatási eredményeket és az egészségpolitikai koncepciókat. Nemcsak szavakban és óhaj szintjén kell dek - larálni, hogy a gyógyszerészet az egészségügyi ellátás szerves ré - sze, hanem ezt nap, mint nap tudatosan be is kell építeni az egész - ségügyi ellátás minden olyan területére, ahol a gyógyszerészek interdiszciplináris szaktudása hatékonyan érvényesülhet. Ettôl és ezért kulcsfontosságú a közszolgálati szakgyógyszerészek széleskörû és naprakész ismerete az egészségügyi ellátás teljes vertikumában. A négy alapszakot illetôen az oktatás elsô fele az adott alapszakma általános ismereteit ölelné fel, a második fele pedig a választott specifikumban való elmélyedést szolgálná. Kórház-klinikai Kórházi gyógyszerellátói Klinikai szaktanácsadói ahol annak idején a verseny ki ikta tásá - ban voltak érdekeltek és a piac romboló ha - tásában hittek. Rendszer vál tás kor nem kellett semmi mást csinálni, csak egy 180 fokos fordulatot tenni és máris a neoliberális gazdaságpolitika élvonalába lehetett kerülni. A verseny tisztasága feletti ôrködésük során hamar rájöttek, hogy legfontosabb te - endôjük a külföldiek térnyerésének elôsegítése, kerül amibe kerül a magyar cégeknek és az egész országnak. Mára már kiderült, hogy nagyon sokba került ez a hozzáállás. Nemcsak magyar cégeket tettek tönkre, hanem egész iparágakat sikerült eltüntetniük, tönk szélére sodorva ezzel az országot. Dr. doc. Simon Kis Gábor Közszolgálati Oktatási Államigazgatási Biztosítási Máig nem értik vagy nem akarják érteni, hogy nem a külföldiek elvtelen kiszolgálása a feladatuk, hanem a magyar nemzeti érdekek és értékek védelme. Milyen verseny az, ahol mindig a külföldiek nyernek a Gaz da - sági Versenyhivatal asszisztálásával? Ideje lenne lecserélni a Gazdasági Ver - seny hivatal teljes munkatársi gárdáját (nemcsak a vezetôket) és olyan szakembereket a helyükre állítani, akik mind a ma gyar, mind az európai versenyjogsza - bályokkal tisztában vannak és a nemzeti érdekeket elôtérbe helyezve szakértelemmel végzik munkájukat (ahogy egyébként minden kultúrállamban történik). Dr. doc. Simon Kis Gábor A év Gyógyszerészetért Életmûdíjasa A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a gyógyszerellátás szervezése, a gyógyszerészeti tudományok mûvelése során elért kimagasló eredményeinek elismeréseként ítélte Varga doktornak az elismerést. A ki - tüntetett gyógyszerészi tevékenysége, szakmai életmûve jelentôs mértékben hozzájárult a magyar gyógyszerészet célkitûzéseinek megvalósításához és nemzetközi elismeréséhez. A Magángyógyszerészek Országos Szö vetsége évben alapított, GYÓGYSZERÉSZETÉRT Életmûdíját évben, a beérkezett javasla - tokra figyelemmel a Ku ratórium Dr. Varga Imre gyógyszerész úrnak ítélte. A magas szintû elismerést Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke adta át a Gyógyszerészek XX. Országos Jubileumi Kongresszusa ün nepi ülésén Dr. Varga Imre 1977-ben diplomázott a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, ugyan - itt védte meg doktori disszertációját. Pályafutása során eredményesen foglalkozott gyógyszerészeti tudományokkal, a gyógyszertárban elvégezhetô diagnosztikai eljárások fejlesztésével, a járó- és fekvôbeteg gyógyszerel - látással, szakmapolitikai kérdésekkel egyaránt. Az Ô vezetése mellett épült fel elôször a GYOK rendezvényen azóta több alkalommal bemutatott Jövô Gyógyszertára. Kezdetektôl fogva segíti a gyógyszertárat alapító és mûködtetô kollégákat, önzetlenül átadva minden információt, amelyet saját patikája létesítése során megszerzett. A MOSZ mûködésének megkezdése után rendszeresen tájékoztatta a magángyógyszerészeket eleinte referensként, majd jelenleg is megyei elnökként. A MOSZ Orszá - gos Elnöksége tagja. Munkájának köszönhetôen aktív területi szervezet létesült Zala megyében. Az egészségügyi ellátó rendszer kérdéseivel szélesebb értelemben is évek óta foglalkozik kezdeményezôként, a helyi Polgá - ri Körök szervezésében. A jogelôd nélkül létesült gyógyszertárak idôszakában, majd a teljes privatizáció után minden érdeklôdô gyógyszerész az általa szervezett megyei rendezvényeken tájékozódhat az ak - tuális szakmapolitikai kérdésekrôl. Ugyancsak nagy súlyt fektet a gyógyszertár-mûködtetés és a gazdasági kér - dések területét illetô napra kész információk megismertetésére. Éveken át látta el a Szövetség egyik kuratóriuma vezetését, a Galenus Kft. Tulajdonosi Testületében képviselte a MOSZ érdekeket. MOSZinfo 20 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 21

12 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A Magángyógyszerészek Országos Szö - vet sége az idei októberi XX. Jubileumi Kon - gresszusán immár 9. alkalommal rendezte meg az Ifjúsági Fórum elôadói versenyét. Míg a nagyteremben a Boehringer Ingel - heim akkreditált, pontszerzô továbbképzése zajlott, addig a Toscana II. terem is zsúfolásig megtelt fiatalokkal. Nagy örömmel vettük a HUPSA tagjainak lelkes részvételét, Chernel Ágnes elnök vezetésével. Az érdekesnek ígérkezô versenyelôadások mellett a plenáris elôadások szokásukhoz híven nagy várakozással töltötték el a hallgató - ságot. A debreceni egyetem dékánja Dr. Vecsernyés Miklós: A gyógyszerészi szakma aktualitása Jövô? Kép? címû elôadásával a magyar hallgatók graduális és posztgraduális képzésérôl, valamint jövôjük lehetôségeirôl beszélt, tôle megszokott fa - nyar humorral fûszerezve. Ebben az évben a MOSZ pályázatot hirdetett meg fiatal gyógyszerészek, ill. gyógyszerészhallgatók számára a Tennessee Egyetem együttmûködési kapcsolatában való részvételre. Ezért az IF programjában Dr. Kun Judit Kôhegy Gyógyszertár, Pomáz MOSZ Ifjúsági Fórum a második elôadói blokk során 4 már Amerikából hazaérkezett fiatal kollega számolt be a számukra kijelölt feladatokról. Schlégel Péter az amerikai oktatás-tanulás, dr. Kovács Rita a klinikai gyógyszerészet, dr. Kárpáti Zsófia a közforgalmú gyógyszerészet, és dr. Molnár Zsuzsa a gyógyszertári menedzsment amerikai tapasztalatairól számolt be. Ezután 11 versenyelôadást hall - gatott meg és értékelt a zsûri igen érdekes és szerteágazó témákkal felkészülten. Minden elôadás színvonalas, igényesen pre zentált tartalmas anyag volt, így a kuratórium tagjainak ebben az évben is nehéznek bizonyult a helyezések sorrendjének ki - alakítása. I. helyezett lett: dr. Kun Judit (Kôhegy Gyógyszertár, Pomáz) A gyógyszerek átvételekor a betegek által igényelt információk számbavétele, összegzése, értékelése c. elôadása lett, melyben saját tapasztalatait mutatta be a gyógyszer - tári betegtájékoztatás fontosságáról. Kie mel - ten hangsúlyozta a gyógyszerek, mint különleges áru mivoltát és ennek jelentôségét. II. helyezett lett: dr. Marjai Tamás (ÁNTSZ, Miskolc) A gyógyszertárak Achilles-sarka: a gyógyászati segédeszközök c. igényes, és bi - zony hiánypótló elôadásával. III. helyezettünk: dr. Szádvári Enikô Réka (Bécsi Patika, Bp.) Gyógyszerreklámok és gyógyszerhamisítá - sok jelentôsége Magyarországon c. elôadá - sával, mely szintén a gyógyszerészet aktuá - lis problémakörét és veszélyeit boncolgatta. A teljesség igénye nélkül említésre méltó még dr. Tátrai Tibor elôadása: Áldott állapotban-kismama gondozás a tára mögül. c. elôadásával, hiszen a gyógyszerészi gondozás egy új lehetôségét vetíti elénk. A zsûri tagjai örömmel nyugtázták, hogy a fiatalok lelkesedése, hozzáértése, hivatástudata, jövôjükbe vetett szilárd hite töretlen, érdeklôdési körük rendkívül szerteágazó és impulzív. Ezúton szeretném megköszönni a zsûri odaadó munkáját és kitartó figyelmét, segítségét! Ezen az elôadói versenyen való részvétellel mindannyian nyertünk: ismereteket, tapasztalatokat, szakmai együttmûködés lehetôségeit, szakmai elôrehaladásunk lehetôségeit. Minden kedves elôadó fiatal Kollégának és Kolleganônek szeretettel gratulálok és to - vábbi sikereket kívánok! A gyógyszereik átvételekor a betegek által igényelt információk számbavétele, összegzése, értékelése. Dr.Rixer Mária MOSZ IF elnök Munkám során felmérést végeztem, hogy a betegek mennyire elé - gedettek a gyógyszertári betegtájékoztatással. Megvizsgáltam, melyek azok az információk, amelyek elhangzanak a gyógyszertárban a betegek felé gyógyszereik kiváltása során, illetve melyek azok, amelyeket még igényelnek Két csoportban végeztem a felmérést. Az elsô csoportba azok kerültek, akik három, különbözô, Pest megyei kisvárosi gyógyszertárban fordultak meg (továbbiakban 1. csoport vagy gyógyszertári csoport), és kollégáimmal együtt kértünk fel ôket egy anonim kérdôív kitöltésére. A másik csoportba azokat az embereket soroltam, akik egy közösségi portálon meghirdetett internetes kérdôívet töltöttek ki (továbbiakban 2. csoport vagy on-line csoport). A megkérdezettek száma mindkét csoportban A két csoportban ugyanazt a 10 kérdést tettem fel (lsd ábrák címei). 1. ábra. Milyen gyakran jár gyógyszertárba? Az eredmények számomra nagyon érdekesek és tanulságosak voltak. Persze, csak ennek a két csoportnak a véleményét tükrözik. A két csoport ugyanazon kérdésekre adott válaszait azonban érdemes összevetni. A gyógyszertári csoport átlagéletkora 37,5 év, az online csoporté 25 év. Minkét esetben a nôk aránya volt magasabb. Közös a két csoportban, hogy a megkérdezettek nagy része fôként csak havonta jár gyógyszertárba (1. ábra), legtöbbjük 5 percet tölt ott a sorban állást leszámítva (2. ábra). 2. ábra. Mennyi idôt tölt el a gyógyszertárban? 3. ábra. Ön elégedett a gyógyszertári betegtájékoztatással? A mellékhatásokról a gyógyszertári csoportban kapnak többen felvilágosítást (28% vs. 4%). Az on-line csoportban többen vannak, akik ugyan nem kapnak erre vonatkozó utasítást, de szeretnének (44% vs 14%). Az gyógyszertári. csoportban ugyanakkor azok vannak többen, akik kapnak információt a melléhatásokról, de csak akkor, ha arra konkrétan rákérdeznek (48% vs. 30%) (7. ábra). 4. ábra. Érthetônek tartja az írásos betegtájékoztatókat? A gyógyszer-kölcsönhatásokkal kapcsolatban a gyógyszertári csoportban szintén azok aránya nagyobb, akik rákérdezés után kapnak tájékoztatás (40% vs 26%), míg az on-line csoport nagy része nem kapnak erre vonatkozó információt, bár szeretné tudni (50% vs 30%). A gyógyszertári csoportban viszonylag többen vannak, akik a gyógyszereik kiváltása során kapnak felvilágosítást az esetleges kölcsönhatásokról (18% vs. 4%) (6. ábra). 5. ábra. A gyógyszerek adagolásairól kap információt a gyógyszertárban? A gyógyszertári munka egyik legszebb, legnehezebb, legfelelôsségteljesebb és legizgalmasabb része a betegfelvi - lágosítás, hiszen szakmailag, erkölcsileg helyt kell állni a különbözô betegtípusokkal, problémákkal szemben. Az egészségügyi felvilágosító és nevelô munka szintén a gyógyszerészi tevékenység kö rébe tartozik. Ennek számos oka van: egy gyógysze - rész sokkal több emberrel érintkezik, mint az orvos, a betegnek általában mindig is szorosabb a kontaktusa a gyógyszerésszel, illetve egyes felmérések szerint a betegnek nagyobb a bizalma a gyógyszerészhez. Lyons és munkatársai felmérése alapján (1) a betegek 91,7%-a tudja, hogyan és mikor kell bevenni a gyógyszerét, 70,4%-a ismeri a várható mellékhatásokat, 35,3%-a ismeri gyógyszerei kölcsönhatását más gyógyszerekkel. Mottram és munkatársai (2) felmérése azt mutatta meg, hogy a betegek kb. fele ugyanakkor helytelenül használja gyógyszereit, és ez a megfelelô információ hiányából ered. Gibbs és munkatársai (3) felmérése szerint a betegek ismeretét a gyógyszereikrôl növelni lehet, ha egyidejûleg szóbeli és írásos tájékoztatókkal is szolgálunk. Ugyanakkor az is fontos, hogy az írásos betegtájékoztatók érthetôek legyenek. Horwitz és munkatársai felmérése (4) alapján a megkérdezettek 79%-a mindig elolvassa a betegtájékoztatókat, míg 21% soha vagy nagyon ritkán olvassa csak el. 62% tartja olvashatónak és érthetônek, míg 38% számára nem minden teljesen egyértelmû. A gyógyszer-helyettesítéssel kapcsolatban Himmel és munkatársai (5) végeztek felmérést, mely szerint a betegek kétharmada állítja, hogy érez különbséget az innovatív készítmények és generikumok között. 37% kételkedik a generikus gyógyszer hatásában annak alacsonyabb ára miatt. A gyógyszertári csoportban nagyobb azok aránya az on-line csoporthoz viszonyítva, akik teljesen elégedettek a gyógyszertári be - teg tájékoztatással (70% vs. 50%). Az on-line csoportban voltak olyanok is, akik egyáltalán nem voltak elégedettek (6%) (3. ábra). A gyógyszertári csoport nagyobb része érhetôbbnek tartja az írásos betegtájékoztatókat (76% vs 56%), az on-line csoport egy ré - szének (42%) nem minden teljesen egyértelmû, ami a tájékoztatóban le van írva (4. ábra). Az gyógyszertári csoportban többen vannak, akik kapnak felvilágosítást a gyógyszerek adagolásairól (82% vs. 72%), míg az online csoportban nagyobb azoknak az aránya, akik semmilyen utasítást nem kapnak erre vonatkozólag (16% vs 2%) (5. ábra). A helyettesíthetô készítményeket a gyógyszertári csoport nagy ré - szének felkínálják (48% vs. 28%), az on-line csoportban ugyanakkor többen vannak, akik nem kapnak errôl felvilágosítást, de szeretnének tudni róla (68% vs.30%). Érdekes, hogy a gyógyszertári csoportban nagyobb azok aránya, akiknek nem kínálják fel a he - lyet tesítést, de nincs is rá igényük (22% vs. 4 %). Ez abból a szempontból is érdekes, hogy a gyógyszer-helyettesítésre a fiatalabb korosztály talán fogékonyabb lenne. (8. ábra). 22 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 23

13 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló 6. ábra. Kap információt a gyógyszerkölcsönhatásokról? Következtetésként elmondhatjuk, hogy van még mit csiszoljunk az ideális betegfelvilágosításon. Az igények korcsoportonként, egyénenként is változnak. Mivel az emberek nem sok idôt töltenek a gyógyszertárban, de minden lényeges információt szeretnének megtudni gyógyszereikrôl, ezért fontos, hogy minôséges, tömör, ugyanakkor mindenki számára érthetô és egyértelmû, lehetôleg mindent magába foglaló betegfelvilágosítással szolgáljunk. Figye lembe kell vennünk a korosztályt is: például az idôsebb korosztály kevésbé igényli a helyettesíthetô készítményekrôl való tájékoztatást, mint a fiatalabbak. A melléhatásokról, gyógyszerkölcsönhatásokról a fiatalabbak bôvebb tájékoztatást igényelnek, mivel viszonylag nagy részük számára az írások betegtájékoztatókban leírt utasítások nem teljesen Lejárnak a mandátumok 9. ábra. Leggyakrabban elhangzott kérdések a gyógyszertárban a begetegek felé. Kíváncsi voltam arra is, a megkérdezettek állítása szerint milyen kérdések hangzanak el a gyógyszertárban, ha vény nélküli gyógyszert szeretnének vásárolni, és tanácsot kérnek a gyógyszerésztôl vagy szakasszisztenstôl. A legtöbbször elhangzott kérdésék mindkét csoportban ugyanazok: kinek lesz a gyógyszer?, illetve mi - lyen tünetek kezelésére lesz a gyógyszer? A gyógyszerallergiáról, illetve egyéb, folyamatosan szedett gyógyszerekrôl elhangzott kérdések szintén elhangzanak mindkét csoportban, de kisebb arányban (9. ábra). 7. ábra. Ismertetik Önnel a gyógyszerek mellékhatásait? Mindkét csoportba vannak, akiknek állításuk szerint már volt volt kellemetlen tapasztalata a hiányos, illetve nem megfelelô betegfelvilágosítás miatt, az on-line csoportban magasabb ez az arány (18% vs 8%) (10. ábra). 8. ábra. Felkínálják Önnek a gyógyszer-helyettesítés lehetôségét? egyértelmûek, és csak a fiatalabbaknál volt csak olyan rész, akik egyáltalán nem elégedettek a gyógyszertárban ka pott információkkal. Jó, ha azt is szem elôtt tarjuk, hogy ha a betegnek nem mondunk el minden lényeges információt, és ô nem kérdez rá (pl szégyellôs: kevés az idô, sokan állnak utána a sorban, nem érzi kommunikatívnak az expediálót, stb.), elôfordulhat, hogy helytelenül fogja használni a gyógyszerét, hiszen az írásos betegtájékoztatókból nem biz- 10. ábra. Volt már kellemetlen tapasztalata a hiányos szóbeli betegtájékoztatás miatt? 2010 ôszén lejár a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége megyei szervezeteiben a választott tisztségviselôk mandátuma. Ezzel is összefüggésben valamennyi megyé - ben közgyûléseket tartanak a hivatalban lé - vô elnökök. Van téma elegendô. Hiszen negyedik éve várunk a gyógyszerellátás liberalizációs kör nyezete megszüntetésére, a évi gyógyszer-gazdaságossági törvény, ágazatot ellehetetlenítô passzusainak feloldására, megszüntetésére. Sokan nem tudtak eljönni a Jubileumi GYOK XX-ra, hiszen hihetetlenül nagy a leterhelés a napi praxisban. Így a megyei választások valamennyi helyszínét színesítették azzal, hogy a naponta új elemekkel bôvülô szakmapolitikai környezetet bemutatva informálják a kollegákat. A MOSZ országos vezetôi tisztségviselôi is formálódik a közösségi vélemény és születnek harmonikus szakmai és baráti kapcsolatok egyaránt. Így történt ez most is, mint minden évben Nyíregyházán, ahol az aktuális GYOK-ot követô héten az elnök asszony hívására összegyûlnek a kollegák megbeszélni kö - zös dolgaikat. Ebben az évben a korábbi tisztségviselôket újraválasztották, ismét Dr. Kerényiné Erzsike lett az elnök és Dr. Gere Sándor az alelnök, de örvendetesen bôvült a kör, hiszen Dr. Petrilla Henrietta fiatal kolleganônket is alelnöknek választotta a me - gyei szervezet. Ugyancsak tisztújító közgyûlést tartott Eger - ben a Magángyógyszerészek Országos Szö vetsége Heves Megyei Szervezete. A közgyûlésen elhangzott az elnök beszámolója Dr. Samu Antal vezetésével kötetlen beszélgetés formájában megtárgyalta az aktuális szakmapolitikai kérdéseket. Többek közt: a patika liberalizáció hatásait, valamint a kormány által kiadott egyes egészségügyi törvények módosításáról kiadott törvény - javaslatot. Valamennyi megválasztott tisztségviselônek ôszintén gratulálunk! Az új, vagy megerôsített megyei tisztségviselôi kör bemutatkozására, a MOSZ Or szá - gos Választmányi ülésére, várhatóan november végén kerítünk sort. Bízunk abban, hogy akkorra már megszületik a parlamenti döntés a gyógyszerellátás újra/vissza építésére, és felkészülünk a tavaszi országos választásokra is. MOSZinfo Irodalomjegyzék R.F. Lyons, M. M. Rumore, M. R. Merola (1996): An analysis of drug information desired by patient. (Are patients being told everything they wish to know under ORBA 90?).Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 21, D. R. Mottram, C. Reed (1997): Comperative eva - luation pf patient infomration leaflets by pharmacicst, doctors and the general public. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 22, S.Gibbs, W. E. Waters. C. F. George (1989): The benefits of prescription infomration leaflets. Br. J. Clin. Pharmac. 28, tos, hogy egyértelmûen megérti az utasításokat. Több felmérés is bizonyítja, hogy a szóbeli tájékoztatás kiegészítve az írásossal, sokkal jobban növeli a beteg compliancet. A betegek megfelelô felvilágosítása a kezelés szempontjából is lényegesen fontos, hiszen az információ hiánya és a félreértés hozzájárulhat a terápia eredménytelenségéhez, illetve akár komolyabb folyamatok kialakulásához. Úgy vélem, egy hasonló kérdôíves felmérés idôszakos alkalmazása a patikákban egyrészt hasznos lehet a gyógyszertárak szakmai tájé - koztatási színvonalának a javítására, másrészt lehetôség van ezáltal a gyógyszerész-beteg kapcsolat monitorozására, jobbítására. A. Horwitz, L. Ruether, SE Andersen (2009): Pati ent information leaflets seen through the eyes of patients in a general practice. Ugeskr Laeger 171(8) W. Himmel et all (2005):What do primary care patients think about generic drugs? Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 43(10): számos esetben részt vállaltak a beszélgetésekben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bár a Gyógyszertár hasábjain és a MOSZ Honlapján szinte minden eligazodási pont és aktualitás megtalálható, az élô beszélgetések mégsem nélkülözhetôek. Így épül a csapat, erôsödik az összetartozás, az elmúlt három év munkájáról. E beszámolót, a közgyûlés egyhangúlag elfogadta. A tisztújítás során az elkövetkezendô há - rom évre a megyei szervezet vezetôjévé Dr. Sass Pált, alelnököknek: Kénosiné dr. Szabó Ildikót és Dr. Máté Györgyöt választ ja a közgyûlés. A közgyûlés a meghívott vendég Nyíregyházán, forgalmas út mentén igényesen bútorozott gyógyszertár bérbe kiadó, vagy a bútor eladó. Telefon: Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 25

14 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Amerikából jöttünk... Az idei évben a Magán - gyógy szerészek Országos Szövetségének köszönhe tô - en részt vehettünk a Ten n es - see egyetemen szep tem ber - ben tartott nemzetközi cse - reprogramon. Hazán kat dr. Kárpáti Zsófia, a Sem mel - weis Egyetem elsôéves rezidens hallgatója, a sop roni Arany Kígyó gyógy szertár gyógyszerésze, dr. Kovács Rita a mosonma gyaróvári Faber gyógy szer tár vezetôje dr. Molnár Zsu zsa a gyulai Belvárosi Gyógyszertár szakgyógyszerésze és Schlégel Péter Semmelweis Egyetem ötödéves hallgatója képviselte. A program keretében lehe tô ségünk nyílt más országból érkezô diá kok (Írországból, Japán ból, Thaiföldrôl, Nagy- Bri tanniából) révén az adott ország gyógyszerészetét is megismerni. Az itt töltött 4 hétnek alatt betekintést nyerhettünk az Amerikai Egye - sült Államok egész ség ügyi rendszerébe, a gyógy szer - el látás és a kórházi be teg - ellátás mûködésébe. A Tennessee Egyetem szék - helye Memphisben, Tennes - see államban található: Uni - versity of Tennessee, He alth Science Center. Az egyetem dékánja a többünk által is mert prof. dr. Dick R. Gour ley. Az amerikai oktatás felépítése nagymértékben hasonlít a ma - gyarhoz, de ennek ellenére számos különbség fedezhetô fel. Felvételi. Ezután a diákok egy éves képzésben vesz nek részt. Ez elsô há rom évben az alapozó tantárgyakat tanulják (lsd. táb lázat), me lyek sikeres telje sítése esetén folytathatják tanulmá - nyaikat a gyógy sze rész szakon. A képzés során 1,5 év gyakorlaton vesznek, mely 1-1 hónapos periódusokból áll. Ezt az aktuális elô írás szerint kór házakban, gyógy - szertá rak ban van le he tôség teljesí teni. A legjobban tanu - ló hallgatók számá ra elér he - tô a nemzetközi cse re prog - ramban való rész vé tel, aho - va minket is meghívtak. A tanmenet nagymértékben hasonló, mint a Semmelweis Egyetemé, de más tantárgyak kapnak hangsúlyosabb szerepet: biológia jellegû tárgyak nagyobb óraszámban, a kémiaiak kisebben szerepelnek, mint nálunk (lsd táblázat). Lehetôségünk volt részt venni több bevezetés a gyógyszerészetbe c. szemináriumon, ahol elôre kiosztott témákat beszéltek meg a diákok interaktív jelleggel, mindenki kifejthette saját véleményét is. A dékán úr elôadásán egy számunkra ismeretlen távirányítónak tûnô tárgyat láttunk mindenki ke - zé ben. Ennek segítségével regisztrálták az elôadáson résztvevôket (katalógus) és az elôadás végén kérdéseket tettek fel az aznap halottakkal kapcsolatban, hogy melyek voltak a kevésbé érthetô részek, amiket legköze lebb újból érinthetnek. A pezsgô diákélet lehetôvé teszi a jövôbeli gyógyszerészek jobb kapcsolatát. A memphisi tartózkodásunk során lehetôségünk nyílt ilyen eseményeken is részt venni: barbeque az egye - tem udvarán, esti borkóstolás egy diákszervezet há - zában. Memphis regionális köz - pont. Sok kórháznak és kli - nikának ad ott hont, melybôl hatot részletesebben megismerhettünk. Érdekes volt látni, hogy mennyivel hangsúlyosabb szerep jut itt a kórházi gyógy szerészeknek, mint nálunk Magyarországon. Átlagosan be teg ágyra jut egy gyógyszerész. Kapcsolatuk az orvosokkal sokkal szorosabb. A gyógyszerellátás biztosításán túl részt vesznek az orvosi viziteken, konzultációkon, felülvizsgálják a gyógyszeres te rá pia hatékonyságát és szükség szerint beavatkoznak még a ke - zelésbe is. Fontos szerepük még a szûk terápiás indexû hatóanyag csoportok (pl.: warfarin, vancomycin) dózisának beállítása is. A fekvôbetegek egy többszörösen ellenôrzött rendszeren keresztül kap - ják meg a napi szükséges orvosságot. A gyógyszerek ömlesztett formá ban érkeznek a kórházba, ahol személyre szabottan egy - adagosra szerelik ki ôket. Ezeken a kiszereléseken egyéni azo no - sító vonalkód található, melynek segítségével pontról- pontra végig kísér hetô a gyógyszer útja egészen a betegig. A tárolást és a gyógyszerek egyénre szabott kiszerelését egy teljesen automata robot vezérelt raktáron keresztül oldják meg. Ez a szerkezet kapja a megrendelést, melynek alapján automatikusan összeválogatja és csomagolja az érintett beteg napi szükséges gyógyszermennyi - sé gét. A tévedés lehetôségét többszöri ellenôrzéssel védik ki: ki - biológia kémia matematika angol választható Alapképzés általános biológia, anatómia-élettan, mikrobiológia, immunológia általános és biokémia statisztika, számítások, fizika fogalmazás, kommunikáció sziciológia, humán tudományok, egyéb dó zisolás után a tabletta külseje alapján, a kapott egyszeri dózis és a kórlap adatainak egyeztetésével és a beteg egyéni vonalkódja alapján. A kórházi ellátás finanszírozása nem szolidaritási alapon mûködik. Az Amerikai Egyesült Államokban, csak az idôseknek és a nagyon szegényeknek az ellátását fizeti állam. Az egészségügyi biztosítást a munkáltató illetve a munkavállaló fizeti. Többféle biztosítási mo - dell közül lehet választani. Ezeknek van egy éves és egy élethoszszig tartó kifizethetô keretük. Több mint érdekes, hogy a biztosítók nem kötnek szerzôdést a krónikus betegségekben szenvedôkkel (pl.: diabetes). Ez ellen kíván tenni az Obama kormány. Egy állami tulajdonú biztosító létrehozásával kívánnak véget vetni a betegek kiszolgáltatottságának, és egyben ellenôrizhetô mederbe terelni az orvosi kezelések tetemes költségeit. Amint az utcára kiléptünk szembetaláltuk magunkat egy gyógy - szertárral. Külsejét tekintve egy supermarketre hasonlít, csupán a pharmacy felirat árulta el, hogy valójában hol is járunk. A karne - váli jelmezek, élelmiszerek és a ruházati részleg után megtaláltuk a gyógyszertár részt. Nagy részét szabadpolcos rendszer alkotja, melyek között olyanokkal is találkoztunk, mint pl.: proton pumpa inhibitorok, antihisztaminok, fungicid készítmények, obstipánsok, me lyek nálunk ilyen formában nem elérhetôek. Az itteni recept kö te - les gyógyszereket csak gyógyszerész vagy asszisztens, gyógy - szerész felügyelete mellett adhatja ki. A receptek beérkezésére elsôsorban nem az általunk megszokott, beteg által behozott papír formátum a jellemzô, sokkal inkább elektronikus úton, en, faxon, telefonos bemondás alapján történik az expediálás. A be - tegek általában nem gyárilag elôre csomagolt gyógyszereket kap - nak kézhez. A közforgalmú gyógyszertárba is ömlesztett formában érkezik a gyógyszer, melybôl a rendelt mennyiséget egy speciális eszköz segítségével szereli ki a gyógyszerész. A receptet a beteg a gyógyszerésznél hagyja. Miközben a kiszerelés történik, addig vásárolhat és a végén hangosbeszélôn szólítják név szerint, ha a gyógyszereit átveheti a páciens. Természetesen lehetôség van mind ezt kocsiból is megtenni. A gyógyszerész feladatai közé tar - tozik a dózisok, allergiák, interakciók ellenôrzése, melyhez fejlett A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által évre az Amerikai Egyesült Államokba, a Ten - nessee-i Egyetemre meghir - detett tanulmányútra 4 fôs küldöttséggel utazhattunk szeptember 13-tól ok tóber 9-ig a Tennessee Egye tem Gyógysze résztu - do má nyi Karán töltettünk el cse re diákként gyakorlatot Mem p hisben és Knoxville-ben. Az én feladatom az volt, hogy röviden mutassam be a gyógyszerészi gondozást, illetve ennek komp - lex programrendszerét, amit az USÁ-ban terápiás menedzsment - Ôszi szemeszter Hatástan I. Gyógyszerészi kémia I. Gyógyszerészi matematika Bevezetés a gyógyszerészetbe Kommunikáció ismeretek Steril gyógyszerformák Terápiás ismeretek I-II. Kinetika és dózisoptimalizálás Gyógyszerészi közgazdaságtan Választható Terápiás ismeretek V-VI. Szakirodalom feldolgozás Gyógyszerészi jog Választható Gyakorlat Tavaszi szemeszter Hatástan II. Gyógyszerészi kémia II. Gyógyszertechnológia II-III. OTC gyógyszerek Bevezetés a betegellátásba Véd oltások Terápiás ismeretek III-IV. Alkalmazott farmakokinetika Farmakogenomika Terápiás management Választható Gyakorlat Gyakorlat számítógépes rendszer nyújt segítséget. A térítési díj megha táro - zása egyedi biztosítási szerzôdés alapján történik, de a leg - rosszabb körülmények között élôknek az állam támogatást nyújt. A gyógyszer számukra sincs ingyen, itt is ismerik a dobozdíjat. A patikákban lehetôség van védôoltásokat is megkapni: szezonális influenza, Hepatitis A és B, HPV, MMR, meningococcus, pneumo - coccus, övsömör, DPT és varicella. Ezeket maga a gyógyszerész is beadhatja a páciensnek a gyógyszertárban erre elkülönített helyen. Számunkra sok tanulságot és újdonságot hozott ez a tanulmányút, melyeket a jövôben a hazai gyógyszerészet fejlôdésére szeretnénk fordítani. Szembetûnô módon el lehet különíteni a fejlettséget, illet ve a túlzott szabadelvûségbôl adódó hátrányokat, melyek az egész - ségügyet is fenyegetik. Saját feladatunknak tekintjük a pozitív dol - gok bevezetését és a hátrányos tényezôk elkerülését Magyarországon. Dr. Kárpáti Zsófia Dr. Kovács Rita Schlégel Péter Terápiás menedzsment az Amerikai Egyesült Államokban 1. év 2. év 3. év 4. év ként ismernek. A terápiás menedzsment (angolul medication therapy management azaz MTM) egyszerre jelenti a terápia optimali - zálását, a gyógyszerelési problémák megelôzést és meg oldását, de mindenütt kiemelik és hangsúlyozzák a gyógyszerész szerepet. Az amerikai egészségügyi rendszer sajátosságai miatt a gyógy - szerészek által végzett terápiás menedzsment kiemelt fontosságú. Annak ellenére, hogy az USA költi a legtöbbet az egészségügyi ellátásra (a GDP 16%-át ez a világon az egyik legmagasabb egészségügyre költött összeg), paradox módon az ellátási rendszerbôl kiszorul egy jelentôs réteg (a lakosság 15%-a, kb. 47 M ember), akik semmilyen biztosítással sem rendelkeznek. Lénye ge - sen több készítmény kapható recept nélkül, olyanok is, amik Ma - gyarországon vénykötelesek, valamint vényköteles gyógyszerek is reklámozhatóak, sôt betegeknek 30 napra elegendô ingyenes termékminta is adható ezekbôl. 26 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 27

15 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló (3) Farmakogenomika: A terápiás menedzsment legújabb és leggyorsabban fejlôdô része a farmakogenomika, ahol a beteg gene - tikai információjának figyelembe vételével, különbözô genetikai markerek és a beteg egyes gyógyszerre adott reakciójának fi gye - lembe vételével választják ki a gyógyszeres kezelést. A késôbbiekben ennek mentén szeretnének személyre szabott orvoslási mód - szereket kidolgozni, ami sokszínû társadalmukban érthetô is. (4) Véralvadásgátlóval kezelt betegek gondozása: Az USA-ban a leggyakrabban felirt véralvadás gátló gyógyszer a Warfarin. Hasonlóan a diabetes mellitusos betegek gondozásához, itt is fo - lya matosan figyelemmel kísérik a beteg állapotát és törekednek a lehetséges mellékhatások minimalizálására. A patikai gyakorlatban ez rutin vérvizsgálattal (ujjbegybôl vett mintával INR teszttel) valósul meg, kiemelt fontossággal kezelik az étel-gyógyszer interakciót a betegoktatás során, valamint lehetôség van a gyógyszerésznek arra is, hogy a mért adatokat az orvos felé visszajelzésként továbbítsa, esetleg a gyógyszeradagolást megváltoztassa. Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy szempillánk legyezô méretû, akkor még fokozhatjuk ezt a hatást a szempilla dauerrel, mely után gyönyörû ívelt lesz a pillánk, akár 2 hónapig is. (5) Egyéb klinikai szolgatatások, közegészségügy: Különbözô munka egészségügyi problémák, szûrések, utazással kapcsolatos gyógy - szerszedés, nuklealis medicina tartozik ebbe a témába. A tartós sminktetoválás változatlanul nagyon divatos, ott az új - donságok inkább a technológiában vannak, egyre tökéletesebb színeket és formákat lehet készíteni, kisebb fájdalommal és alacsony kockázattal. Ott tartózkodásunk alatt, szeptember és október hónapban már javában folyt a novemberi szenátori és konresszusi választás kampánya. Az egészségügyi rendszer reformja éles vitákat vált ki a demokraták és a republikánusok között. Barack Obama a demok - raták régi törekvését igyekszik megvalósítani: olyan egészségügyi ellátást szeretne létrehozni, ami minden állampolgárról a jelenleginél költséghatékonyabban gondoskodik. Ennek jogszabályba iktatása és elfogadtatása, valamit a költségek elôteremetése azonban jelentôs akadályokba ütközik. Sokan Obama Waterloo-jaként emlegetik az egészségügyi rendszer megreformálására tett kísérleteit, hiszen a törvénycsomagot 1993-ban Clintonnak sem sikerült véghezvinnie, pártja pedig komoly veszteségeket könyvelhetett el a következô választáson, sokan ezt a kudarcot látják napjainkban megismétlôdni. Ebben a helyzetben könnyen érhetôvé válik, miért helyeznek nagyobb hangsúlyt az USA-ban a gyógyszerészi gondo - zásra. Sok beteg számára ez az egyetlen mód, hogy szakmai ta - nács adásban részesüljenek, valamit gyógyszeres kezelésüket nyo - mon kövessék. Az MTM részei: (1) Gyógyszerészi konzultáció: Speciális képzés után végezhetik a gyógyszerészek ezt a gondozási programot, ami rendszerint több gyógyszert szedô betegek biztonságos, megfelelô és költség haté - kony terápiájának beállítását jelenti, más egészségügyi szakemberekkel (elsôsorban orvosokkal) együttmûködve. Az orvost akár te - lefonon vagy en is elérheti a gyógyszerész generikumok kiválasztásával vagy interakciók kiszûrésével kapcsolatosan. (2) Betegségkezelés: Ez a pont jelenti a hagyományos értelemben vett betegoktatást, ami kiterjed a gyógyszeres és a nem gyógysze - res kezelésre. Kidolgozott módszereket használnak a krónikus bete - gek oktatására, ezen programok eredményeit demonstrációs mo - del lekkel kísérletezik ki (ilyen volt például a cukorbetegek gondozásának kialakítása, amit 10 amerikai nagyváros gyógyszeré szei - nek bevonásával végeztek). (6) Gyógyszerbiztonsági felügyelet: A betegbiztonság érdekében folyamatosan történik az adatgyûjtés a különbözô gyógyszerelési hibákról, kórházakban és közforgalomban egyaránt használják a mel - lékhatás és interakció bejelentô lapokat. Ezzel egyidejûleg a kocká - zatértékelés és a kárenyhítési stratégiák kidolgozása is folyamatos, a hibát bejelentô gyógyszerész gyorsabban választ kaphat az észlelt problémára. Közforgalmú gyógyszertárban az expediálás során igye - keznek a gyógyszercserét minimalizálni, a gyógyszerkiadást jól ki - épített számítógépes rendszerrel végzik. A vonalkódok használata ré - vén szinte ismeretlen, hogy vényköteles orvosságot vény nélkül expediáljanak, ezzel is garantálva a gyógyszerek nyomon követését. A pszeudoefedrin tartalmú készítmények tartoznak olyan szoros el - számolású rendszerbe az USA-ban, ahol igaz, vény nélkül kap ják meg a betegek rögzítik egy központi számítógépes rendszer be a jogosítványuk számat, így 30 napig nem tudnak újabb pszeudo - efedrin tartalmú szert venni az Államok egész területén. A receptek beválthatósága 1 év, így egy antibiotikum kiváltásánál fontos a gyógyszerész kapuôr szerepe mind a társadalom, mind az egyén szempontjából, hiszen sok esetben a gyógyszerész az, aki mérlegelheti, hogy az adott betegnek szükséges és érdemes kiváltania egy hónapokkal korábban felírt antibiotikumot. (5 államban és bizonyos kórházakban a gyógyszerészek receptírási joggal is rendelkeznek ezen a téren.) (7) Immunizálás: Mind az 50 állam területén lehetôsége van a gyógyszerészeknek arra, hogy orvosokkal együttmûködve védô ol - tásokat adjanak be (pl. influenzaoltás, utazási vakcinák). Az oltás elôtt kérdôíves módszerrel történik a rizikófaktorok mérlegelése, valamint a gyógyszerész aláírja és feljegyezi az injekció beadásának körülményeit is (pl. gyártási szám, oltás idôpontja). Ez a dokumentum nem selejtezhetô re az APhA (Amerikai Gyógyszerészek Szövetsége) szeretné elérni a gyógyszerészi gondozásban azt, hogy a gyógyszeré szek - nek meghatározó szerepe legyen a közegészségügyben, a társada - lombiztosításban és az állampolgárok általános jólétében. Ez a cél - kitûzés látva oktatási struktúrájukat reális és teljesíthetô számukra. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Magángyógyszerészek Or - szágos Szövetségének azért, hogy lehetôségem nyílt a részt venni a Tennessee-i Egyetem International Exchange Program-jában. Külön köszönetemet fejezném ki dr. Rixer Máriának, a MOSZ IF ala pítójának a fiatal gyógyszerészekért végzett munkájáért és sze - mélyes tanácsaiért, bátorításáért és segítôkészségéért. Dr. Molnár Zsuzsa Ôszi szépségipari kiállítás A múlt hétvégén kíváncsiságtól hajtva, elmentem az ôszi szépségipari kiállításra. Igaz az újdonságok szinte kivétel nélkül ta - vasszal kerülnek bemutatásra, de talán most sem fogok csalódni. Bizonyára Önök is tapasztalták már, hogy a hasonló szakmai összejövetelek nem csak az újdonságokról szólnak, hanem találkozásokról, egy kellemes eszmecserérôl kolleganôkkel, az Önök esetében kollegákkal is. Én azt szoktam mondani, ha csak egy dolgot láttam, hallottam, tanultam, amit be tudok építeni a munkámba, már boldogan megyek haza. Jelen kiállítás egy kissé rendhagyóbb volt, mivel a wellness jegyében zajlott, így a szépséggel kapcsolatos teljes szakma felvonult. Fodrász, kéz-és lábápoló, mûkörmös, masszôr, kozmetikus, de volt az egészséges életmóddal összefüggô táplálék kiegészítô és vitamin, öko tisztítószerek, rendkívül izgalmas olasz ékszerek és nem utolsó sorban a testmozgást népszerûsítô újfejlesztésû gépek. Valószínûleg az ôszi tompa fények ellensúlyozására, sok volt a csillogás a standokon, ugyanis hódít a csillám - tetoválás. Az arc és a test bármely részére tet szés szerinti motívu - mokat rajzolnak vi rá - got, pillangót különbözô színû csillámporral töltik ki az elôrajzolt formát. A csillámtetoválás heteken át díszítheti tulajdonosát. Szilveszterre igen aktuális! Szintén több hétre szóló gyönyörû szempillát szavatol a szakember an - nak, aki igénybe veszi a tartós szempilla hosszabbítást. A tincsenkénti, precíz szempilla beültetés természetes hatású. A soros mûszempillával ellentétben, viselôjének nem okoz gondot, mivel súlytalan és vízálló. Aki hetekre igazán szép és igézô pillákat szeretne, csak javasolni tudom ezt a módszert. Természetesen kozmetikai gépek is voltak szép számmal. A toplistán szerepel a mezoforézis, az orvosi mezotarápia alternatív megoldása kozmetikusoknak. A mikrodermabrázió, mely több mint egy mechanikai peeling, egyedülálló módon segíti elô a bôrlégzést és a sejtek megújulását. Ultrahanggal történô ke zeléseknél az elek - tro mos frekvencia rez - gômozgását használ - juk ki, mivel a kezelôfejjel történô maszszázs hatására hô ter - melôdik, melynek ha - tására az anyagcsere fokozódik a bôrben, távoznak a mé - reganyagok és a felmelegedett, fellazult kötôszövetben jobban felszívódnak a vitaminok és egyéb hatóanyagok. Ami a hatóanyagokat illeti változatlanul széles a választék, a botox hatását utánzó szerektôl, a kaviáron át minden megtalálható. Az organikus, hidegen sajtolt olajak és azok féldrágakövekkel történô bemasszírozása is egyre nagyobb teret követel magának a szépítô bôrápolásban. Mint minden kiállítást, ezt is a kettôsség jellemezte, a pazar csillogás és a tiszta természetes anyagok néznek farkasszemet egymással, de ezen a helyen jól megférnek. Hogy melyik irányba induljunk el? Egy kicsit erre és kicsit arra! Természetesség kis csillogással, elvégre olyan hamar sötétedik! Minden Kedves Olvasónak kellemes és szép ôszi napokat kívánok! Barabás Éva 28 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 29

16 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Nyitott szemmel! Prágai utazás a megrendelésekért Egy német internetes patika regisztrált vevôinek, 50 eurós megrendelésért cserébe négy napos prágai utazást kínál. A szeptember végéig tartó akcióban a megrendelt termék lehet OTC, vagy recept köteles gyógyszer is. A vásárlók a gyógyszerekkel együtt kapják az utazási papí-rokat, melyek egy prágai három csillagos hotelben két személyre szólnak. A cég ajánlata nehezen egyeztethetô össze a biztonságos és hatékony gyógyszerellátást szabályozó törvényekkel. Az akció idôzítése is érdekes lehet, hiszen az egyik szövetségi bíróság épp szeptemberben büntetett egy céget, mivel vényköteles és támogatott gyógyszerek megrende-lését pénzutalványokkal jutalmazta. DAZ.online / , 12:06 Uhr Patikaláncok tesztelik az e-receptet A tervek szerint Norvégiában 2012-ig fokozatosan bevezetik az elektronikus receptet. A jövôben az orvos minden betegérôl egy aktát készít, mely egy központi szerveren tárolódik. A továbbiakban minden feljegyzés, adat, recept ezen a személyes aktán tárolódik. Az orvos, gyógyszerész, beteg más-más hozzáférési jogo - sultsággal rendelkezik majd. A beteg természetesen egy netes fe - lületen megnézheti az orvosa által felírt recepteket. Larvikban most tesztelik a rendszert, melyben hét patika is részt vesz. A gyógy szertárak a Celesio, Phoenixés az Alliance Boots hálózathoz tartoznak. Az e-recept sikeres bevezetése után még évekig használatban maradnak azonban a papíralapú vények is. Gyógyszer automata a bevásárló központban Angliában most tesztelik a gyógy - szerkiadó automatákat. Néhány kórház és bevásárló központ már egy éve használja a terminálo - kat. A néhány a Sainsbury s és Tesco lánchoz tartozó áruházban a regisztrált vásárló a jelszó, vagy ujjlenyomat(!) megadása után helyezheti el receptjeit. Míg vásárol a terminál feldolgozza a recepteket. A vényeket egy szakember (gyógyszerész, asszisztens) kontrollálja és utasítást küld a gépnek, hogy a közel 450 dobozból a megfelelôt adja ki. Mire a paciens végez a nagybevásárlással, a gyógyszerei már összekészítve várják. Ha az ún. pilot projekt sikerrel zárul, a gyártó tervei szerint több száz bevásárló központban és klinikán állítják fel a terminálokat. DAZ.online / , 12:06 Uhr Válságban az izlandi patikaláncok A gazdasági világválság az izlandi patikaláncoknak sem kedvezett. Az izlandi patikapiac többségét birtokló Milestone birodalom még a válság elôtt nagy terveket szôtt. Közel 500 patikát számláló hálózatot kívánt létrehozni Kelet-Európában (Macedónia, Szerbia, Románia, Horvátország, Magyarország). Mindezt az EBRD (Európai Fejlesztési Bank) segítségével. Mivel a Milestone nagyban játszott az amerikai ingatlanpiacon is, várható volt,hogy az ingatlanpiaci válság érzékenyen érinti a vállalkozást. Ennek következté - ben a Kelet-Európai expanziós törekvések egyelôre nem valósulhatnak meg. Az Alkotmánybíróság dönthet patikaügyben Kizárnák a patikaüzemeltetôk közül többek között a gyógyszergyártókat és nagykereskedôket. Egyes piaci szereplôk azt vetítették elôre, hogy Alkotmánybírósághoz fordulnak az ügyben. Nem értjük azt a javaslatot, amely kizárja többek között a nagykereskedôket a patikatulajdonosok körébôl szögezte le Küttel Sándor, a Gyógyszernagykereskedôk Országos Szövetségének elnöke. Kö - zölte: több százra tehetô az eladósodott patikák száma, a nagykereskedôk kintlévôsége meghaladja a 16 milliárdot. Ez az összeg szerinte behajthatatlanná válik így. Hangsúlyozta: a jogalkotó álláspontjával szemben nem tapasztalták, hogy szakmailag roszszabbul mûködnének a gyártói, illetve nagykereskedôi tulajdonban mûködô gyógyszertárak. Küttel szerint alkotmányellenes és a jogbiztonságot veszélyezteti az a tervezett rendelkezés, amely arra kötelezi a nagykereskedôket és számos más piaci szereplôt, hogy 2014-ig értékesítsék tulajdonrészüket. Ezt ugyanis most már csak áron alul tudnák megtenni annak ellenére, hogy hatalmas összegeket fektettek be ezen a területen. Hasonlóan vélekedett a Há ló - zati Gyógyszertárak Szövetsége is. Drágábbak lesznek a gyógyszerek, rosszabb az ellátás, megjelennek a zsebszerzôdések, és a ma is sok esetben veszteséges gyógyszertárak közül sok tönkremegy ezt vetítette elôre Korodi Karolina, a szervezet vezetôje. Név nélkül nyilatkozó gyógyszergyártók azt is kifogásolták, hogy a javaslatcsomag nem foglalkozik a nem támogatott készítmények kis- és nagykereskedelmi árrésének meghatározásával, illetve a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemmel. Az innovatív gyártók pedig az ellen tiltakoztak, hogy a gyógyszerek árához nyújtott támogatást biztosító kassza jelentôs túlköltése esetén nagyobb részt kellene befizetniük az államnak, mint a generikus gyógyszert gyártóknak. Forrás: Magyar Nemzet Hitelcsomag patikusoknak Alig több mint három év múlva 2014-tôl gyógyszergyártó, -nagykereskedô nem lehetne patikatulajdonos, egy pénzügyi be - fektetônek pedig legfeljebb négy patikában lehetne érdekeltsége. Nyíregyházán gyógyszertár saját ingatlanban (lakás + kert) eladó. Telefon: A többi között ezt is tartalmazza a gyógyszertárakról szóló törvény módosítástervezete. Ám a gyógyszerészek többségi tulajdonának a megszerzéséhez jelenlegi értéken számolva milliárd forintra van szükség, a forrásra hitelkonstrukciót dolgozna ki a kormány. Ha a parlament is támogatja a kabinet szándékát, januártól már csak ilyen feltételekkel alapíthatnának új patikát. A törvény módosításával a patikák nemzeti érdekkörben maradnának, s csak itthon szerzett vagy honosított gyógyszerészi diplomával irányíthatnák azokat. A 2006-ban elfogadott patikaliberalizációs törvény a piaci versenyben látta a biztonságos gyógyszerellátást. Ám a gyógyszertárak jövedelmét adó árréstömeg változatlansága miatt 2440 tagúra bôvült patikahálózat negyede veszteséges elsôsorban a kistelepüléseken mûködôk, miközben 340 külföldi tulajdonban van. Az Európai Bíróság szerint a tagállamok maguk alakíthatják ki a gyógyszerellátás szervezetének nemzeti szabályait. Forrás: Világgazdaság Ezt mondta Szócska a Semmelweis Tervrôl A jövô évi költségvetési tervezet ismeretében várták ma az érdeklôdôk a Világgazdaság Merre tovább egészségügy? címû konferenciáján az ágazatvezetô minisztert és államtitkárát. A konferencián ismertette Szócska Miklós, a Nefmi egészségügyért felelôs államtitkára az Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyar - ország Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére címmel elkészült programját, hangsúlyozva, hogy ez csak egy vitairat, amelyhez várják a hozzászólásokat, javaslatokat. (A vitairatot bárki kérheti az címen.) Eddigi munkájukat összefoglalva az államtitkár elmondta, a mûködést gátló intézkedéseket felszámolták, s megteremtették a tisztánlátás alapfeltételeit. Minden változtatásukat hosszas szakmai egyeztetések elôzték meg, döntések csak ezek lefolytatása után születtek a túlélés féléve volt, 2011 pedig az átrendezôdés éve lesz tette hozzá. Az alapellátás elsô, részletes programját még ebben a hónapban ismerteti majd az államtitkárság, egy alapellátási konzultációt követôen. Elôzetesen annyit megtudhattunk, hogy ösztönözni fogják a praxisközösségek kialakítását, a definitív ellátást, mégpedig a mai indikátorok átalakításával. A szakellátás térkép alapú tervezés mentén ötszintû lenne, járóbeteg, városi-, megyei-, nagytérségi és országos intézetekben. Megszüntetnék a súlyponti és póluskórház fogalmát, s vannak olyan ellátási területek, amelyeket központosítani kell majd. Kidolgozzák az egységes, nemzeti kockázatközösségen alapuló biztosítási rendszert, mert a kasszában már egyenlô arányban szerepelnek a befizetések és a központi költségvetésbôl erre fordított hozzájárulás. A gyógyszerellátásban növelnék a generikus program hatékonyságát, helyre kívánják állítani a megbontott az állami jogköröket. Az államtitkár hangsúlyozta: a gyógyszertár nem trafik, hanem népegészségügyi találkozási pont. Forrás: Weborvos Visszaadja a milliárdokat az Omninvest Visszafizeti az Omninvest a Gyurcsány-kormánytól kapott kétmilliárd forintot, a cég szóvivôje szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy jogtalannak tartják a korábban kapott támogatást. A Kor - mányzati Ellenôrzési Hivatal szerint a vakcinagyártó cég 2006-ban úgy kapta az összeget, hogy az akkori kormány már a pályázati kiírás elôtt biztosította ôket támogatásáról. A támogatás célja a madárinfluenza elleni vakcina gyártástechnológiájának létrehozása lett volna, a technológia azonban már a szerzôdés megkötése elôtt létezett. Forrás: Hír TV Budapesti gyógyszertár, 16 MFt havi forgalommal eladó. Érdeklôdni lehet: 06 (20) Romlani fog a gyógyszerellátás A meglévô patikák bezárásával, a fiatal gyógyszerészek ellehetetlenítésével, a betegellátás színvonalának romlásával jár majd, ha jövôre életbe lép a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítása mondta Korodi Karolina, a Hálózati Gyógyszertárak Szövet sé - gének (HGYSZ) elnöke szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján. Hozzátette: Alkotmánybírósághoz fordulnak, ha a törvény a je - lenlegi elképzelések szerint életbe lép. A szervezet elnöke úgy látja, hogy nem átgondolt a kormány terve a gyógyszerpiac átalakítására. Harmatha Levente pécsi gyógyszerész, aki családi vállalkozásban üzemeltet több patikát, igaztalannak és sértônek minôsítette a gyógyszerészi kamara vezetôinek azon megnyilatkozásait, melyek szerint a vállalkozásban mûködtetett gyógyszertárak kevésbé lennének szakmaiak. Kiemelte: attól, hogy egy patikát nem személyi jogos gyógyszerész tulajdonol, nem lesz szakmaiatlan. Egy gyógyszertár mûködtetéséhez nem elég az, ha tudjuk, hogy kell összekeverni egy kenôcsöt fogalmazott, hozzáfûzte: nem baj, ha a patikusnak közgazdász végzettsége is van, és ért a pénzhez. A fiatal gyógyszerész szerint igaztalan az a felvetés is, hogy a kistelepüléseken nem létesültek patikák a 2006-os törvény életbe lépése óta. Mint mondta, ezeken a helyeken azért nem nyíltak új gyógyszertárak, mert amúgy sem lehetett volna azokat rentábilisan üzemeltetni. És ez a helyzet vélte a mostani javaslat elfogadása után sem fog változni. Kinics László, a HGYSZ alelnöke szerint ha a törvény életbe lép, sérül a tulajdon és a vállalkozás biztonsága. Hozzátette: nincs összefüggés egy patika szakmai rendje és a tulajdoni viszony között. A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége idén május végén alakult, 340 gyógyszertár és 750 gyógyszerész tartozik szövetségükhöz. A szövetség célja az, hogy ellássa tagjainak gazdasági érdekvédelmét oly módon, hogy részt kívánnak venni a magyarországi gyógyszerkereskedelmi döntések meghozatalában, jogszabályok kialakításában. Forrás: MOSZinfo Az összeállítást készítették: Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba 30 Gyógyszertár IX. évf. 11. szám Gyógyszertár IX. évf. 11. szám 31

17 Világjárók rejtvénye A világ csodálatos városai IX. Ezúttal keresztrejtvényünk négy európai ország négy városának ne - veze tességeivel, ismert látványosságaival, hírességeivel várja a meg - fejtôket. Elsô helyszínünk ezúttal a német fôváros Berlin. Egy város új életre kelt. A Föld egyetlen metropolisa sem változott meg olyan gyökeresen az utóbbi tíz esztendôben, mint Németország régi-új fôvárosa. Ami a fal ledöntése elôtt szürke volt, az most színes és harsány, és ami menô volt, az teljesen ki ment a divatból. Berlin zsong, mint hajdan, a vad húszas években. Berlin legnevezetesebb és egyben a legpompásabb útja immár 300 éve egy hajdani kocsiút, melyet ben hársfákkal szegélyeztek a választófejedelem parancsára. Az út nevét a vízszintes 1-es sor tartalmazza. A Svájcban található Bern polgári életérzés megtestesülése. Bern Bern, mint ahogy Isten Isten. Vagyis úgy jó, ahogy van, fûzik hozzá magukban az önérzetes berniek. De ismerôi azt is mond ják róla, hogy ennek a vá - rosnak mindig mosoly ül az arcán. A palotaszerû Bundes - haus Bern a kanton fôvárosa jelzi a svájci metropolis rangját, mondhatni a megfontolt kormányzás jelképe, noha az Aare menti város a könnyebb életfelfogásnak sem ellensége. Casanova Bern pompás fürdôiért lelkesedett, Anna Fjodorovna orosz nagyhercegnô romantikus kertet telepített, és Lenin buzgón dolgozott Filozófiai füzetein. Bernnek azonban a mûvészetek iránt is van érzéke. Sok pénzt áldozott és áldoz a mûemlékek gondozására, múzeumok fenntartására. Egyik leghíresebb múzeumának nevét a függôleges 17-es sor tartalmazza. A csehországi legendássá vált, világhírû fürdôhely, Karlovy Vary, vagy ahogy sokan ismerték Karls bad. Vajon hol élt az élet szépségeit és kellemetességeit nagyra ér tékelô Johann Wolfgang von Goethe költô és udvari tanácsos legalább olyan szívesen, mint Wei marban és Ró mában? Ter mé szetesen a csehországi Karlsbad ban, ahol összegezve tartózkodásainak tartamát, életének több mint három évét töltötte. Tizenhét alkalommal zötyögtette el az utazóbatár rossznál rosszabb utakon a fényes fürdôhelyre, s ott, pompás épületektôl környezve, valóságos udvart tartott. A város kútjainak gyógyhatását 1552-ben fedezte fel egy lipcsei orvos, akinek nevét a függôleges 16-os sor alatt találhatják. Dublin az ír fôváros a pubokról, a whiskyrôl és a sörrôl, az utcai zenészekrôl és az írókról nevezetes. A fél világ legalábbis az iro dalommal foglalkozó fele tud ja, mit mûvelt egy bizonyos Leopold Bloom június 16- án Dublinban. Ugyanis a függôleges 19-es sorban található fér fiú, az író, több mint ezer oldalon át hûségesen kísérgeti hôsét keresztül-kasul a városban, úgyhogy regényének segítségével akár újra felépíthetnénk a régi Dub - lint. Hô sünk maga azonban nem maradt a Liffey-parti városban: a századfordulón átköltözött a kontinensre, megszívlelve írótársa, George Edward Moore mottóját: Ha egy ír önmaga akar maradni, akkor el kell menekülnie Írországból. Vízszintes 1. Megfejtés 13. Tapad 14. Ez is rovar 15. AW 18. Omladék 20. Német szavakban jelentése fürdô 22. ES 24. Becézett angol férfinév 26. Paradicsom 27. RZE 29. Ilyen a bánatos tekintet 30. Elektric Light Orchestra 31. Francia kozmetikai cég 33. Kecskehang 34. Sugárút Amerikában 35. A szobába 36. Ab ovo 37. szentmárton, község Bács-kiskun megyében 38. Világhírû japán óramárka 39. AJA 41. Tanúm egynemûi 42. Hírügynökség 43. Majdnem kifô! 44. Finnország 46. turcica, agyalapi mirigy ebben a csontos képletben nyugszik 47. UÔ 48. Élôsködô 50. AY 51. Irodai változata a gem 52. Tudománykiadó 53. Atlasz, biztosító cég 54. Téli sporteszköz 56. Idegen nôi név 58. Szándékozik 59. Idegen hármas 61. Local Oscillator 62. Üres ásó! 64. Délelôtt Angliában! 65. Hegedûmûvészünk (Zoltán) 67. Sejt része is lehet 69. Kopasz 71. Rangjelzô 73. Ragadozó madarak fegyvere Függôleges 2. NR 3. Hajatlan 4. Ritka férfinév 5. Memória egysége a számítástechnikában 6. Azonos betûk 7. Nemzeti Bajnokság 8. Gyul - ladás 9. Termálvízérôl híres somogyi helyiség 10. Vízinövény 11. A gyógyszerészeknek is jár ez a cím 12. Nátrium vegyjele 16. Megfejtés 17. Megfejtés 19. Megfejtés 21. Jürgens, a 60-as években népszerû osztrák énekes 23. Község Vas megyében 24. Erdei gyümölcs 25. Orvos kamara 26. Agyafúrt 28. Origo 30. Rupert színész 32. SVO 34. A távolabbit 39. Önál ló idegen szóval (pl. terület) 40. Különbözôség névelôvel 42. Az Amerikai Egyesült Államok egyik déli állama 44. Tisztító - szer márka 45. Zamat 48. Alkalmassági vizsga neve a profi autóvezetéshez 49. Valamely ideje 53. Kuka vicces írásmódban 55. Papírra vetés 57. Alapvetô fûszerünk 60. Nyelvtani fogalom 63. Sav is tesz ilyet 66. Az arany vegyjele 68. Rangjelzô 69. Tantál vegyjele 70. RO 72. Kiejtve energiaforrás A helyes megfejtést beküldôk között könyvajándékot sorsoljuk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Berta Béláné Szekszárd, Kandó K. u Gyógyszertár IX. évf. 11. szám

18 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IX. évf. 11. szám november

19 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT 2010 során a válság hatására le kell számolnunk az illúzióinkkal mind országos szinten, mind a gyógyszerellátás területén! Ennek tudatában szerveztük az újabb öt évre tema - tizált Gyógyszertári menedzsment3 címû, kre ditpontos (kötelezôen választható) továbbképzésünk 2010 évi fôbb témaköreit: Gazdaságpolitika (elôadó: Dr. Simon Kis Gábor) Ma már evidencia, hogy a 20 éves tévút után a magyar gazdaságpolitikát újjá kell építeni, amiben egyértelmûen húzóágazatnak kell tekinteni a gyógyszeripart és a gyógyszerkereskedelmet. Gyógyszerügyi stratégiák (elôadó: Dr. Mikola Bálint) Válság hatására a gyógyszerügy alap - stratégiáját újra kell pozícionálni és átstrukturálni, mert a jelenlegi nem felel meg a nemzetközi követelményeknek és a hazai gyógyszerellátást egyre ki - szolgáltatottabbá teszi. Gyógyszerügy jogszabályi vetülete (elôadó: Dr. Sándor István) Gyógyszerügy jogszabályi vetületénél a káoszt és az egymásnak is ellentmondó rendelkezéseket világos, egyértelmû, közérthetô rendelkezésekkel kell felváltani, aminek már a kidolgozásában is részt kell vennie a gyógyszerésztársadalomnak. Fejlôdési tendenciák (elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán) Gyógyszerügy egy rendkívüli fejlôdési szakasz elôtt áll, amire nekünk is fel kell készülnünk mind a szakemberek felkészítése, mind a szervezeti és szervezési kérdések tisztázása útján. Operatív menedzsment (elôadó: Dr. Samu Antal) A gyógyszerészek mindennapi (operatív) tevékenységét egyre inkább áthatja a kognitív jelleg és a szolgáltató tevékenység, ami új attitûdöket és motivá - ciót követel meg, ezekre viszont fel kell készíteni a közforgalomban dolgozó gyógyszerész társadalmat. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki - töltésével és visszaküldésével jelezze rész - vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 A helyszín: Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Mûködési nyilvántartási száma: Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható!

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba.

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba. szeptember 1 A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról szóló 1599/ (IX. 3.) Korm. határozat

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Fizetés és juttatások A környező infrastruktúra minősége Helyszín (ország,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA. MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola,

ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA. MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola, ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA NÉV: DOBÁK ZITA KAMARAI IGAZOLVÁNY SZÁM: 3100295 MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola, Országos Sportegészségügyi

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai.

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai 2014-12-12 15:21:02 Az Állami Számvevőszék tervezési rendszere, az utóellenőrzések szerepe, az adatszolgáltatás és a számvevőszéki

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Talpon maradunk 2017. szeptember 20-22. Balatonfüred, Füred Hotel Tisztelt Tagtársaink!

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

.ti1.4z9ala EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. Hiv. szám : K/3291. Iktatószám: 12527/2015/PARL

.ti1.4z9ala EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. Hiv. szám : K/3291. Iktatószám: 12527/2015/PARL ni. 1~~icacs EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA Iktatószám: 12527/2015/PARL Hiv. szám : K/3291. Szabó Sándor országgyűlési képviselő részére MSZP.ti1.4z9AlA Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön által feltett

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében J a v a s l a t önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ó z d,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS! Sürgősség indoka: Az önkormányzati döntés szükségessége.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS! Sürgősség indoka: Az önkormányzati döntés szükségessége. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS! Sürgősség indoka: Az önkormányzati döntés szükségessége. ESZ:. 326.381-2/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Javaslat a Borsod

Részletesebben

Hyperol reklám. határozatot.

Hyperol reklám. határozatot. ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY H-1051 Budapest V., Zrínyi u. 3. : 1372 POB. 450. /Fax (06 1) 88-69-300/(06 1)88-69-460 E-mail:ogyi@ogyi.hu Hyperol reklám Közzététel napja:

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV 18 PONTBA N dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke 1. E-alap : Egységes, egy nemzeti kockázat közösségen

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései. Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője

Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései. Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései Dr Kissné Dr Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője Semmelweis terv, kormányzati intézkedések, stratégiák Struktúraváltás, Térségi Ellátásszervezési

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2013.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Dr. Varga Gábor Igazgató, ÉD Térségi Igazgatóság 2014. október 29. A GYEMSZI létrejötte A Kormány az 59/2011. (IV.12.)

Részletesebben