Nemessándorháza története V. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemessándorháza története V. rész"

Átírás

1 A ferences rend megtelepedése Nemessándorháza története V. rész Községünk és közvetlen környezete számára a forradalmi változások egyházi vonalon, a vallási életben jelentkeztek igazán a török jelenlét és veszély elmúltával. Ezek az igen mélyreható változások a ferencesek megtelepedésének és tevékenységének voltak köszönhetık a török kiőzése után részben Sándorháza és Hetés akkori, illetve a mai Búcsuszentlászló területén. Ennek részleteire érdemes egy kicsit több figyelmet fordítani. Mint ahogy arról már többször szó esett, az 1600-as évek közepén a helyet a környezı falvak lakói Szent-László szigetnek hívták. Ez a jelzı tökéletesen rá is illett, mivel az a rész, ahol ma a templom áll, egy a mocsárból kiemelkedı kis sziget volt. Mindkét oldalról áthatolhatatlan ingovány, illetve mocsaras tavak vették körül. Az között lezajlott vasútépítés miatt került csak sor jelentıs csatornázásra, amikor is a mai Kanálist megépítették és levezették ezzel a térségben lévı állóvizet, mivel a vasút vonalának megépítéséhez szilárd, száraz altalajra volt szükség. Azt megelızıen komoly vizivilág élt itt. A vizekben siklók, békák, halak, sıt teknısök éltek, ami mutatja, hogy nem egyszerően mocsárról, hanem pangó tavas vidékrıl kell beszélnünk. Pár évvel késıbb, a templom és a ferences rend gazdálkodásának adatait tartalmazó kimutatások között találhatunk a bevételi oldalon teknısbékák értékesítésébıl származó tételeket. Akadnak olyan feljegyzések, melyek szerint a téli idıszakban innét szállítottak szánokon Kanizsára halat. A vizivilágnak tehát még gazdasági jelentısége is volt. A szigeten állt az a kis kápolna, amelyet 1333-ban még Sándorháza plébániájaként említenek, jelenleg a templom kiskápolnájaként ismert, és amelyrıl a ferencesek évi betelepedése kapcsán már szó esett. Valahol e sziget táján találkozott a hetési és a sándorházi nemesek birtokainak a határa. Szentlászló, mint település ezen túlmenıen ekkoriban még nem létezett. A ferencesek jelenléte 1552 után még nem volt intézményesített jellegő, csupán pár remetének adott helyet a kis sziget és a kápolna. A török kiőzése után négy évvel, 1694-ben vették át szervezetten e hely felügyeletét Mányay Domokos provinciális vezetése alatt. Elıtte Fábri József remete élt itt egy szegény pappal, aki miután a ferencesek megjelentek ott, elvonult Nyergesújfalu mellé a Dunához. Majd a váci erdıségbe ment remetéskedni, ahol a Rákóczi szabadságharc alatt vagy haramiák, vagy a kurucok megölték. (Takács-Pfeiffer). A ferencesek 1694-ben hivatalosan is megkapták Széchenyi Pál veszprémi püspöktıl a kápolna adminisztrációját. Azért is, ama népeknek, akik a legbuzgóbban oda összejönnek, üdvösséges elınyére, a boldogságos mindenkoron Szőz Mária, valamint Szent László király nagyobb tiszteletének ottani elımozdítására, a nevezett kápolna adminisztrációját Szent Ferenc atya rendjének Fıtisztelendı atyáira ruházni és átengedni gondoltuk: teljes hatalmat adva nekik, hogy az isteni szolgálatot végezzék, a Szentírást olvassák, az evangéliumot prédikálják, gyóntassanak és a többi, bármely jámbor szolgálatokat, amelyek az odatóduló népnek üdvös buzgóságát elımozdítják, gyakorolhassák. A Szent László szigetén megtelepülı ferencesekrıl nem túlzás azt állítani, hogy mőködésük gyökeresen megváltoztatta a környék életét és életmódját, de a környék arculatának átalakításában is jelentıs szerepet játszottak. Fuxhoffer Damján bencés szerzetes már az 1700-as években feljegyzi, hogy a szentlászlói síkságon egy folyócska terpeszkedik széjjel, amely a pölöskei tóból folyik ki. De mivel az ottani terepviszonyok miatt a völgybıl másként nem tud

2 kijutni, folyását a föld alatt folytatta. A ferences atyák kijavították a folyócskának ezt az eltévelyedését, rendes csatornát építettek ki a területen, ezzel biztosították a víz normális elfolyását és a térséget jól használható kaszálókká alakították, a csatornát pedig alkalmassá tették a haltenyésztésre. A ferenceseknek eme vízszabályozás terén Szentlászlón elért érdemeire Rómer Flóris is kitér. (Idézi Takács Pfeiffer 596. old). Ezt megelızıen a Szentlászló szigetére csak ladikkal lehetett bejutni, vagy hidakon. A víz elvezetése megszüntette a terület félig állóvízének egészségtelen kigızölgését is, ezért a használható kaszálók gazdasági haszna mellett a környék egészségesebbé tételéhez is hozzájárultak. Igaz, volt a tevékenységnek egy bizonyos kára is: a rend elesett azoktól a teknısbéka eladásokból származó jövedelmétıl, melyek korábban többször is felbukkantak a számadókönyv bevételi tételei között, mivel a terület rendezése következtében a kígyós - békás - teknısös terület kiszáradt, megszőnt. Ez az adat arra is utal, hogy elıdeink fogyasztási szokásaikban kevésbé voltak válogatósak, mint a mai sándorháziak, hiszen ha azt értékesítették, akkor volt, aki megvette és fogyasztotta. Ki enné meg ma a teknısbékát Sándorházán? A ferencesek hasznos mőködésének másik területe a gyógyítás volt. Bucsuszentlászlón igen hamar, már a jogszerő megtelepedés éveiben elkezdte mőködését a patika. Ezt bizonyítja az, hogy már 1694-ben szerepel a számadáskönyv kiadásai között Borbil János sebész és borbély fizetése (a borbély akkoriban sebeket gyógyító mesterség volt). A patikában forgalmazott termékek főszerek és gyógyításra alkalmas növények voltak. Sokszor fordul elı kiadásként egyegy Sopronban vett főszerekre fordított összeg ban már új sebészük van, Baiber Mátyás, kinek egész évi fizetése 156 frt. De hogy a gyógyítást nem csak a borbélyra és növényeire bízták, az kitetszik abból, hogy Bernát testvér gyógyítására juliusában egy javasasszonynak kifizettek 2 frt-ot junius 12-én Budáról, április 19-én pedig Kıszegrıl is vásároltak patikaszereket. A plébániai jogokat 1720-ban kapták ugyan meg, azonban már korábban is végeztek plébánosi teendıket. Legrégebbi anyakönyvükben már 1700-tól szerepelnek keresztelési feljegyzések. A domb és a kis templom igen hamar rendkívül közkedvelt búcsújáróhellyé vált, amihez jelentıs mértékben hozzájárultak csodálatos gyógyulásokról szóló, terjedı történetek is. Ezek egyike szerint a kanizsai basa egy keresztény túszának itt elmondott imái hatására gyógyult meg, majd jött el ide és megkeresztelkedett. Egy komáromi asszony a vízzel együtt figyelmetlenségbıl megivott férgektıl szabadult itt meg. Egy mankós ember itt gyógyult meg és tért haza mankóit hátrahagyva. A nagy hírnév azt eredményezte, hogy Szent László király ünnepén és nagyobb Mária ünnepeken az egész környéket ellepték a zarándokok, a gyónók pedig az udvaron és a fák alatt végezték bőnbánatukat. Ilyenkor a környék kolostorainak papjai is kellett, hogy segítsenek. Mindez igen hamar felvetette annak az igényét, hogy egy komoly búcsújáró helyhez méltó templomot építsenek a dombra, ahol másrészt az itt lakó ferencesek méltóbb elhelyezése is lehetıvé vált volna, akik addig, mint remeték, kunyhókban, faházakban éltek ott. A templom építését 1714-ben kezdték el és tíz év alatt el is készültek vele annak ellenére, hogy a kezdetekkor a lelkesedésen és a buzgó hiten kívül nem sok minden volt meg rá. Még a terület tulajdonjogát sem tisztázták elıre. Ez eleinte nem is volt fontos, mivel a ferencesek betelepedése nem igen érdekelte a terület tulajdonosait, mivel az sem kaszálónak, szántónak pedig még kevésbé volt alkalmas. Egészségtelen kigızölgéső posványos, vizes, tókás gödör, bükkös terület volt, amit a környékbeliek csak bozótnak hívtak és amit az atyák kezdtek rendbe hozni és megtisztítani. A munkával nagy eredményeket értek el. A kápolna környékén kiirtották a bozótot, a bükköst kivágták, sok tócsát lecsapoltak, kiszárítottak. Rómer Flórisnak tulajdonított kijelentés szerint olyan kátyus volt ez a hely, hogy csak nagy bajjal lehetett oda közelíteni, de az atyák a pölöskei

3 tó föld alatt is folytatott elágazásait kitartással szabályozták, és a vizeket haldús csatornákban vezetvén nemcsak maguknak jó réteket készítettek, de a lakók jótevıivé is levének (Takács- Pfeiffer 99. oldal). Ennek a kitartó munkának meglettek a negatív következményei is. A terület részben a hetési nemesek birtoka volt eredetileg, akik az elején még eltőrték, hogy a ferencesek értéktelen területükön megtelepedjenek. Azonban egyre inkább kezdtek igényt formálni arra, amint az értékesebb lett. Maróthy Paszkál házfınök ügyes diplomáciai modorának tulajdonítják, hogy mintegy 4 évvel a templom építésének az elkezdése után, augusztus 20-án a vármegye szolgabírája által hitelesített okiratukban végül lemondanak az érintett területekrıl a rend javára. Adgyuk ezen kezünk köreszt vonyásunkal és a Fı szolga Bíró Úr pecsétyivel meg erıséttetet levelünket - mivel írni nem tudtak. Nem sokkal késıbb, szeptember 4-én a sándorháziak is lemondtak a ferences rend javára az addig használt hidakon aluli területrıl. Mivel itt a falu történelme során keletkezett egyik legszebb, legérdekesebb és legértékesebb okiratról van szó, megérdemli, hogy teljes terjedelmében megismerjük: Mi, alább megírt, Sándorházán, Nemes Szala Vármegyében lévıben lakó Nemes személyek adgyuk tudtára mindeneknek az kiknek illik, és ezen írásunk eleiben adatik. Hogy mivel in Anno Isten ı szent jóvoltábul és kegyes gonviselisiből, ezen megnevezett Szala Vármegyének engedelmiből, s úgy Méltósságos Veszprimi Püspök, néhai Szechinyi Pál Urunk ı Nagysága állandó confirmatiojábul Földes Uraknak egyaránt az értelmekből Nemes Hetisi falu határában lévı Szent László király szigetiben Szeraficus Szent Ferencz Magyarországi Boldogságos Szőz provinciájokbul való pater franciscanus Uraimék béhozattattak, Canonie installaltattak. Mely Szeraficus Szent Ferenc szerzetinek érdemit, mind mi, s mind a mi eleink tekintvén ahoz kiváltképpen való hajlandósággal löttünk. Hogy azér a mindenható úr dücsıségire azon csudálatos szent helyt buzgó szivel látogató, Istennek, boldogságos szent fiának, és Szent László királynak és leendı sok számó keresztény lölkök fogadásinak szolgálattjára, megnevezett Pater Franciscanus Uraimék szublikálhassanak, és ı általok mind keresztény Anya Szent egyház gyarapodgyik, az igaz hit terjedgyen, az ahitatosság nevekedgyék, fellül emlétet Hetisi határban lévı Szent László és Kálvária szigetek mellett lévı, s minket örökösül illendı kis szigeten, avagy bozótban lévı kis dombot az mi sándorházi határunkban lévı hidnak két posványos széleivel, ugy mint egy felől kút csatornáig, más felől az régi gyalog híd, vagy bőrükig, és nem tovább, szülessigre pedig az bereknek belsı rakottyás, avagy egerfás szileiig, és nem tovább, örökös jussal engettük és engedgyők, hogy ha valami hasznát vehetik, vegyék. Mind ezért nem mást kívánván az jó szomszédságon kívől, hanem hogy minket, eleinket és maradékinkat sokszor emlétet Szent Szerzet imádságibúl, Szent Mise áldozatainak örökös emlékezetiből ki ne rekesszen. Miről adgyuk ezen levelünket kezünk kereszt vonyásával és más hiteles embereknek pecsét nyomásával megerısétvén. Sándorházán, szeptember 4-én Az adományozás tényét ezt követıen 1719-ben Foky Ferenc megyei szolgabíró helyettes által is okiratba foglaltatták. Mint láttuk, néhány nappal megelızte ezt az aktust a hetési nemesekkel történt megegyezés írásba foglalása. Mivel sándorházi területekkel szomszédos ingatlanokat érint, sokat elárul a térség viszonyairól, alábbiakban olvassuk el ennek a megállapodásnak a szövegét is: Mi, alább megírt Hetésben, Szala Vgyében lévıben lakozó nemes személlyek adjuk tuttára mindenkinek, a kiknek illik, és ezen levelünk psentáltatik, hogy jól lehet mi Seraficus Szent

4 Ferencz Magyar Országi Boldogságos Szőzhöz Reformatusok ProvincziaabeliPater Franciscanusoknak engettük és engedjük örök jussal és irrevocabiliter az mi ugyan Hetési Határunkban mindazon Sz. Lászlói szigetet, az kin az csudálatos Kápolna vagyon helyheztetve, hogy azon Isten dicsıségére Anya Sz. Egyház épülésire és sok szőkölködı lölkök üdvösséges szolgálatjára és vigasztalására Templomot és jövendıben Klastromot is építtethessenek mind az víz folyáson túl lévı Kálvária névő szigetet mindahoz appertuantiákkal és accessoriumokkal együtt jure perpetioet irrevocabiliter örök emlékezetől, azért semmit sem kívánván, hanem csak hogy minket, mi eleinket és maradékinkat meg nevezett Pater Franciscanusok ájtatosságbul és Sz. Mise áldozatinak emlékezetiből ki ne rekesszenek. Mindazonáltal ezeken kívől akkorbéli Pater Praesidens Sz. Szerzet nevével nálunk tett Justánciát ugyan azon mi határunkban napnyugati avagy mi Nemes Hetés falunk felül való hídnak végén lévı két darab rét eránt is. Mi is tehát keresztényi és atyafiui szeretettül viseltetvén megnevezett Sz.Szerzethez látván, hogy az épület miatt marhájok tartására elegendı szánájok nincsen, ezen hídvégen lévı két darab rétet sokszor emlétett Patereknek engedtük és adtuk, hogy bírhassák, kaszálhassák úgy és addig, mind eddig bírták, és kaszáltatták tizenöt esztendıkig ugy mindazonáltal, hogyha láttyuk, szükség Sz. Szerzetnek, valamint addig úgy azután is ahoz való ebbéli szeretetünket el nem vonyuk. Ugy mindazonáltal: elsıben, hogy azon két darab rétet jól bé kertölvö tarcsák, netalántán határunk kicsin és szők lévén, a táján legelı marháink kárt ne tegyenek, mely okbul mint eddig pörlések, veszekedések ne következzenek és a jó szomszédságbéli békesség meg ne bontassék. Másodszor: hogy azon és más keréttéseken belül jeles bucsubéli és országos vásárokkor Báb sütı, viasz gyertyát, Olvasót, Agnus Dei képeket és más effélét árulókon kívül senkinek sátorit föl álléttani vagy mást semmit sem engedjenek árulni, vagy ha engednék is, mi nékünk hely pénzt és még vásári igasságot azokon megvennünk minden gátlás nélkül szabad légyen. Harmadszor: azt hozzá adván, ha valakinek közülünk halála történnék, szola Contratustolá (?) avagy az mi a harangozástul, temetéstől, Sz. Mise mondástul, predikálástul járandó, azt megadván. Ha kinek kívánsága volna annak megnevezett Kálvárián eltemetése, ne tiltsák, mindezekről egymás között tett jó megegyezésünkrıl adjuk a Sz. Szerzet, ugy Feı Szolga Bíró Uram pecséttyével kezünk kereszt vonyásával megerıséttetett levelünknek.annó aaugusztus 20-án. Balázsi Gergely, Kámán István, Kámán Ferenc, Jánosa Benedek, Léránt János, Gerencsér János, Györfi Benedek, Jakaffy Gergely, Gerencsér András, Tóth Márton, Balázsi János. A két okirat együttes elemzése néhány dolgot elárul a környék állapotairól. Mindenekelıtt azt bizonyítják forrásaink, hogy az a domb, melyen a kis templom áll és állt, és amely valaha a sándorháziak tulajdonában volt, ekkorra már a hetési határhoz tartozik, mivel ı oklevelük rendelkezik róla. Sıt a Kálvária domb is, mely a templomtól Sándorháza felé esik, a hetésieké volt, mivel ık adták át annak is a tulajdonjogát. Ugyanakkor az akkori Sándorháza határa is benyúlott arra a területre, ahova a templom épült, mert a két domb melletti kiemelkedésen lévı bozótos a sándorháziak adománya volt. A környéknek mai emberek számára is értelmezhetı leírását nem találjuk meg a két okiratban, de érzékeltetik valamelyest azt, hogy a környék vízrajza mennyire eltért a mai állapotoktól. A kút csatorna, régi gyalogos híd, a bőrük csak sejtetik a korabeli állapotokat, de számunkra a helyszín megrajzolását már nem teszik lehetıvé. Ennek a környezetnek azonban nagy jelentısége lehetett abban, hogy a falu túlélte sok szomszédjával ellentétben a török korszakot. Azt is megtudjuk az adományozó levélbıl, hogy a Kálvária dombot már annak elıtte így hívták, hogy a kápolna megépült volna, mivel arra csak mintegy negyven évvel késıbb került sor. Kultikus hely

5 lehetett, mivel a hetésiek a temetkezési lehetıséget szükségesnek tartották kikötni az azt követı idıkre is, hogy azt a ferenceseknek adományozták, holott temetıvel maguk is rendelkeztek, sıt még majd késıbb a szentlászlóiakat is ık segítik ki temetkezési hellyel. Alapos okunk van feltételezni, hogy a dombot már ısidık óta, lehet, hogy még a pogány világ örökségeként használták temetkezési helynek. A búcsúk és vásárok jelentıségét mutatja az is, hogy a hetésiek megtartották maguknak a jogot, hogy a vásári bevételekbıl részesedjenek. Kivéve a bábosok, rózsafüzért és szentképeket árusítók sátrait. Megtudhatjuk azt is, hogy már ezt megelızıen tizenöt éve a páterek használták e területeket és az együttélés nem volt mindig békés. Ennek e forrásunk szerint az volt az oka, hogy szőkös volt a térség és a hetésiek legelészı marhái zavarták a páterek munkáját, kárt okoztak a megmővelt területeken. A hetésiek és a ferencesek között azonban a kapcsolat a késıbbiek során sem volt konfliktusmentes ban a rend egy a vármegyéhez beadott folyamodványában azt panaszolta el, hogy a hetésiek az átengedett réteket 14 évvel késıbb visszafoglalták tılük. Az nem világos, hogy az 1718-ban adományozott rétekrıl van-e szó? Ezt valószínőtlenné teszi, hogy ha 1732-ben foglalták volna vissza, miért csak 1800-ban tettek panaszt. Feltételezhetjük, hogy a vita tárgyát 1800-ban már egy késıbb átengedett, esetleg az atyák által kiszárított, rendbe tett földterület képezhette. Mivel az építkezéshez hely kell, továbbá sok munkáskéz, akiket pedig valahol el kellett helyezni, a templomdomb és a Kálvária-domb pedig csak egy kiemelkedés volt a környezı bozótosból, víz- és sártengerbıl, a rendház fınökének kérésére a sándorházi nemesek helyet adtak átmenetileg a mesteremberek elhelyezése céljából építendı házak felépítéséhez. Errıl Foky Ferenc szolgabírót az alábbi levélben értesítették január 11-én: Sz. Lászlói P. Praesidens Maróthi Paschalis Atyánk Urunk az İ kegyelme requirálván bennünket arra, hogy az magunk határában lévı Kı-mívesnek és úgy más mesterembereknek háza építvén, azon háznak békességes bírásában mindaddig ne háborgassuk.. míg azon Sz. Lászlón elkezdett épület be végezve nem lészen Ezekkel az adományozásokkal, melyek során a hetésiek és sándorháziak összeadták a templom és a kolostor mőködéséhez szükséges területeket, végleg elhárult minden jogi akadály a ferencesek tartós megtelepedése elıl. A templom építése grandiózus munka volt még mai szemmel nézve is. Úgy láttak hozzá, hogy annak anyagi feltételei nem voltak biztosítva, sıt mint láttuk még a tulajdonjogi kérdések sem voltak megnyugtató módon tisztázva. Vasat Grácból hozattak, az oltárok aranyozását bécsi mester (György) végezte, festéshez olajat egy soproni gyógyszerésztıl vettek, órát szintén. Liberkorb Frigyes szobrász monyókeréki volt. Iparcikkeket Zalaegerszegrıl, Szombathelyrıl, Sopronból, Grácból és Varasdról hoztak. A kımőves (akit a sándorháziak elszállásoltak) valószínőleg pápai volt, mivel a kiadásokat tartalmazó számadókönyv szerint a munka végeztével oda szállították vissza. A munka még a mai kor mőszaki lehetıségei talaján is bámulatra méltó, különösen a barokk mővészi kivitelezés. A ferencesek sok tekintetben végeztek küldetést megtelepedésük után. Az egyik ilyen vonatkozás a kézmőves, vagy mai szóval inkább iparmővészeti tevékenységük volt. A szentlászlói templom építéséhez a világi mesterek mellett a rend felvonultatta a legjobb erıit. A végzett munka iránti megbecsülésként említsünk meg néhányat a mesterek közül: a világiak közül alkalmaztak kapornaki kovácsot (1698-ban), hetési favágókat (1699) soproni asztalosmestert, üvegezıt, németújvári kovácsot (1704-bıl) egervári kımívest, (ezeket és még sokan másokat név nélkül említi a számadókönyv), továbbá Kis János karókészítıt, egy sándorházi kovácsot, egy Karner nevezető ácsot 1719-ben, Márton és Mátyás

6 ácsokat 1720-ban. György nevő festı végezte a Sz. Anna oltár aranyozását (1728-ban), illetve Libererei Frigyes monyorókeréki kıfaragó. Dolgozott még a templomon Mihály asztalos. A pozsonyi rendtartományi tanács az alábbi testvéreket helyezte a templomhoz: Tank Abdos, Fisnér Filóteusz (kıfaragó), Hunga Vitus valamint Mennykı Mariánus lakatosokat (utóbbi szobrászként, késıbb bognárként is szerepel), Obhmajer Benedek, Kudli Juniper és Majstaller Placid asztalosokat, Fales (Follen) József ácsot, Böjtesz Longinusz kovácsot, Rauch Xavér festıt, Sirmor Fortunát kovácsot. Rauch Xavér valószínőleg szobafestı, mázoló volt, mert az ugyancsak festıként megjelölt Schmalz Theotimus jellegzetes betőivel szignált képei maradtak csak meg Bucsuszentlászlón. Érdekes áttanulmányozni a bevételi tételeket is. Nem lenne szerencsés túl sok számot felsorolni, fıleg mivel a fellelhetı összegek akkori reális értékét ma nehéz megbecsülni. Azonban tanulságos az a megállapítás, hogy míg a módos nemesi adományok frt között mozognak (Széchenyi György 40 frt, Babóchay ezredes 100 frt, gróf Erdıdy Sándor 5o frt, ismét Széchenyi György 150 frt, Horváth József özvegye, Szegedi Borbála 100 frt), addig a László napi búcsúkból 3-6oo frt bevételek voltak alkalmanként. Hogy némi fogalmunk legyen az értékekrıl, a templom ablakainak vas vázait Grácból 15o frt-ért hozatták március 25-én, az új orgona vas és egyéb részeiért pedig szintén Grácba 165 frt-ot fizettek. Kitett magáért a vármegye is ben 100 kocsit szavaztak meg a szentlászlói szerzeteseknek, hogy a Sümegrıl szállítandó mész égetéséhez fát hozzanak ban, (tehát amikor az emlékezetes vita és megegyezés a hetésiekkel és a sándorháziakkal lezajlott) a templom már olyan állapotban volt, hogy esedékessé vált a gerendázat megvásárlása. Erre a célra a vármegyétıl 100 frt-ot kaptak, majd 1724-ben újabb 50 frt-ot februárjában a vármegye kétszáz embert rendelt ki kapákkal, hogy a templom elkészülte után a kolostor alapjait kiássák augusztus 4-én a környezı falvakból 50 szekeret rendelnek ki két fordulóra, hogy az épülı kolostor részére fát szállítsanak január 22-én a vármegye úgy rendelkezik, szekerekkel, vagy szányokkal hozzanak ötszáz szál deszkát Csáktornyáról és ötezer szál lécet Alsólendváról október 21-én a kolostor vakolásához a vármegye a Zala folyó partjáról kétszer huszon eöt szekér fövenyt hozat, majd 1734-ben Sümegrıl meszet szállítanak. Az 1724-ben elkészült templomban a hitélet a többi mőködı plébániához hasonlóan folyhatott dacára annak, hogy ezt követıen közvetlenül elkezdıdött a zárda építése is. Mindez felvetette annak igényét, hogy a rend fenntartásának, a plébánia mőködésének terheit már ne csak a gazdálkodó rendtagok munkájának eredményébıl viseljék, hanem ahhoz bıségesebb bevételi forrásokat találjanak. Ennek érdekében május 26-án a vármegye megbízására, a püspök utasítására összehívták a szentlászlói parókiához tartozókat és a hahóti és zalabéri plébánosok jelenlétében megalkották azt a díjszabás rendeletet, hogy az anyaegyházhoz tartozókat ne tsak a szükságos engedelmességre, hanem a szerént, a mint más Plébániákban is mutatyák a bé vett szokások, az Parochiális Administratiónak jutalmazására is szervezzék és bíztassák ıket. Ezek szerint a parókia tevékenységéért a hívek az alábbi juttatásokkal tartoznak fizetni: Elıször: Minden gazda, aki négy marhával szánt, két köböl gabonát tartozott évente adni. Aki mással közösködve szántott (zimborált), az fél köböl gabonát adakozott. Aki cséppel, vagy egyébként kereste meg gabonáját, annak tartozása negyed köböl volt. Másodszor: Minden gazdának, kinek igás (vonyós) marhája volt, Karácsonyra egy szekér fát kellett, hogy vágjon, és befuvarozzon a rendházhoz. Akinek pedig nem volt vonyós marhája, annak csak megvágnia kellett a fát ott, ahol a páterek azt kívánták. A beszállítás az ilyent már nem terhelte. A favágás helyett kötelezettsége lehetett egy napi más jellegő munka, vagy tizenkét pénz befizetése.

7 Harmadszor: A plébániához tartozó falvaknak fele köteles volt minden esztendıben egy napot kaszálni, a másik fele pedig szénát győjteni, vagy más egyéb munkát teljesíteni. Negyedszer: Keresztelés után egy kenyér, egy tyúk, vagy 12 pénz járt. Ötödször: Minden pár ember, aki nincs egy kenyéren (valószínőleg valaki mással), egy esztendıre öt garast tartozott fizetni. Hatodszor: A halottkisérés és a temetés után 35 pénz, a halotti beszéd után pedig egy forint járt. Hetedszer: Az eskedtetés díjszabása a tehetısebb gazdaemberek számára egy tallér volt, Nyolcadszor: a szegényebbeknek ugyanez fél tallér. A szentlászlói lakosoknak pedig a gabona és egyéb javak helyett a stólán kívől páronként 60 pénzt kellett fizetniük és két napi munkát teljesíteni. A szentlászlóiak külön elbírálását az indokolhatta, hogy területük, földbirtokuk nem volt, gazdálkodó, földmőves tevékenységet nem folytattak, hanem a búcsúk és a vásárok hatására megtelepedı kalmár jellegő tevékenységet folytató népek voltak. Ezért az ı megadóztatható jövedelme is más jellegő volt. A plébániához tarozó falvak, vagyis akikre a fenti szabályozás vonatkozik, az alábbiak voltak: Sándorháza, Hetés, Szentandrás, Pölöske, Rád, Szentmihály és Misefa. Visszatérve az építkezéshez, annak szomorú epizódja volt, hogy 1746-ban a templom tetejének cserepezése közben Weissenberger Lırinc mester a templom kövezetére zuhant és a szentségekkel ellátva hamarosan meg is halt. Abból, hogy e haláleset is megörökítésre került az utókor számára remélhetıleg következtethetünk arra, hogy csupán csak ez az egy történt, ami egy ekkora építkezés közben a kor mőszaki színvonala mellett sajnos elıfordul, sıt az sokkal rosszabb statisztikával is zárulhatott volna. Még az 17oo-as években megépültek a többi melléképületek is, és tovább folyt a csatornák építése a környezı réteken, hogy minél nagyobb száraz területhez jussanak. A templom és a zárda megépítése megteremtette a lehetıségét annak, hogy a rend magasabb színvonalra emelje a környékbeli lakosság érdekében végzett tevékenységét. Így a már említett gyógyítást is igyekeztek amennyire lehetett, tudományos alapokon tovább fejleszteni. A rend könyvtárának évi leltára szerint beszerezték az Emberi testnek nyavalyáiról címő könyvet. (Az évi nyilvántartás szerint a templom könyvtárában már 1345 könyv szerepelt 2098 kötetben. Ez a szám késıbb még tovább bıvült). Az elsı szerzetes sebész október 21- tıl volt Bucsuszentlászlón, amikor Petı István 19 éves gyıri sebészt beöltöztették. A szentlászlói patika mőködése kihatott a megye egész középsı és északi térségére, ahonnét ide jártak vásárolni. A jelentıségét mutatja, hogy amikor II József rendelettel betiltotta a nem állami képesítéső patikák mőködését, a szentlászlói patika még azt követıen is évekig fennmaradt. Említést érdemel még fr. Tietl Lukács testvér sebész, patikus, aki Szkóky Sükösd (Sixtus) zárdafınök feljegyzései szerint Deák Ferenc megszületésénél óriási érdemeket szerzett. Deák Ferenc apja hívta el ıt a vajúdó asszonyhoz, mivel mind az ı, mind pedig a születendı gyermek életérıl az orvosok már lemondtak. Megérkezése után nem sokára azt közölte a kétségbeesett apával, hogy nemsokára meglesz a gyermeke. A szerencsésen szülı édesanya a megszületett gyermeket a Szent Ferenc rend iránti kegyeletbıl keresztelte Ferencre. Talán ez a körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy az 1874-es villámcsapás következtében pusztító tőzvész utáni helyreállításhoz a haza bölcse egymaga frt-tal járult hozzá, ezzel a hivatalosan becsült kár egyötödét ı térítette meg. A történelmi hőség kedvéért meg kell azonban említeni, hogy a "haza bölcse" megszületésének körülményei korántsem voltak ennyire romantikusak és nem ilyen pozitív volt a végkifejlete sem. Mint a családi szájhagyományokat lejegyzı Vörösmarty Ilona

8 visszaemlékezésébıl megtudjuk (in Molnár, 29. old.) október 17-én nem egészen azért hívták Tietl Lukács atyát a szüléshez, mert az orvosok már lemondtak az anya és a születendı gyermek életérıl, hanem azért, mert a környéken szakképzett orvos, sıt még bába sem volt. Lukács atya, akinek érdemeit természetesen mindez nem csökkenti, csupán a gyermek életét tudta megmenteni, az anya belehalt a szülésbe. A gyermek is olyan gyengének látszott, hogy a söjtöri plébános sietve, még aznap megkeresztelte, mert féltek, hogy nem éri meg a másnapot. Az idısebb Deák Ferenc, az apa, aki alig egy héttel azelıtt temette el az édesanyját, mély depresszióba esett. Elköltözött a gyászos emlékő Söjtörrıl Kehidára, a kis Ferencet azonban nem vitte magával, nevelését Tárnokon élı öccsére, Deák Józsefre bízta. Deák Ferenc élete tehát igen viszontagságosan kezdıdött, gyakorlatilag árvaként nevelkedett. A templom rövid történetének befejezéseként említést érdemel még, hogy 1801-ben Bornati Ambrogio olasz mester összesen 1000 frt-ért az egész templomot, a tornyot és a kolostort kimeszelte, és kijavította pünkösd hétfıjén jelentıs viharkárok keletkeztek az ablakokban és a tetıszerkezetben, amit 1140 frt-ért javítottak ki ben a vasútépítés miatt jelentıs tereprendezés ment végbe a templom környékén, ami az egész terület arculatát jelentısen megváltoztatta, valószínőleg a maira emlékeztetı állapotokat hozta létre június 19-én egy villámcsapás felégette a templomot és a kolostort. A hivatalos felmérés a kárt forintra becsülte, de a sajtóban megjelentek 7o-8oooo forintos becslések is. Az egész vármegyére kiterjedı győjtés indult el, aminek eredményeképpen a templom újra a régi pompájában ragyoghatott. Eme adakozás kapcsán tőnt ki bıkezőségével Deák Ferenc ban egy általános nagyjavítást végeztek a templomon, majd 1938-ban egy földrengés okozott akkora repedéseket a diadalíven, hogy azt le kellett bontani és újra kellett építeni ban épült meg a támfal, amihez vasúton hozattak Balatonalmádiból Gyıry Antal Kıbánya és Kıipari Vállalatától egy vagon (15 tonna) ciklopkövet és ugyanennyi guaderkövet ben kezdték meg a kolostor és a templom környékének parkosítását. A nehézségek ellenére 1763-ban a szentlászlói atyák a templom és a zárda felépülése után hamarosan ismét tovább építkeztek, mert a házfınök október 4-i levelében a vármegyétıl az épülı kálvária dombi kápolna lépcsıjének elkészítéséhez, homokkı szállításához kért támogatást. A ferenceseknek bármilyen nagy erıfeszítéseket tettek is környezetük lakhatóvá, használhatóvá tétele érdekében, továbbra is gondot okozott a környék vizeinek szabályozatlansága, illetve az emberi beavatkozás még fokozta a problémáik súlyát. Mindez a rendház május 5-én a vármegyéhez intézett újabb beadványából világlik ki. Ebben felpanaszolják, hogy a víz rendre elárasztja a zárda pincéjét és félı, hogy az egész épület megsüllyed. Az okok között egyrészt az szerepel, hogy a vizek folyása egy helyütt meg van rekedve, és nem gyızi a vizet elvezetni. Másrészt, hogy a kolostor és a templom két malom közé van beszorítva, melyek közül az egyik rájuk ereszti a vizet, a másik pedig felduzzasztja, azért az a rendház felé árad. Harmadrészt mind a pölöskei uradalom, mind pedig a szentandrásiak egyre nagyobb erıfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy területükrıl a vizet levezessék, hogy minél több használható földhöz jussanak. Ezért a víz a korábbinál nagyobb mennyiségben és gyorsabban áradt Szentlászló felé. Ugyanakkor attól északra nem történtek munkálatok a Kanális völgyének rendezése érdekében. Az átifaludi malom környékét fıként a sándorházi Lándzsás patak hordaléka rendszeresen feltöltötte, és a víz nem tudott megfelelı tempóban a Zala felé távozni. Érdekes információ a két malomra történı utalás, melyek közül ezek szerint egyik feljebb, a

9 másik pedig lejjebb volt a templomtól. Az észak felıl lévı nyilván az átifaludi, de Szent Tamás térségében a korábbi évszázdokban is mindig mőködött malom. A felduzzasztott víz hatása ebbıl a távolságból bizony okozhatott gondokat a szerzeteseknek. Az említett átifaludi malom ben már nem mőködött, félig ki volt égve és be volt omolva. A délre esı malom Sándorháza határában a Berekalján lehetett, mert egy térképvázlaton, mely mintegy 80 évvel késıbb készült, feltüntettek egy ott lévı malmot.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. Az alapítvány mőködése Az alapítvány tevékenysége az elmúlt évben is elsısorban adományok győjtésére terjedt ki, melyek segítségével

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18.

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. 1 Tartalom: 1. Program 2. Kis-Balaton története 3. Hídvégi tó 4. Fenéki tó 5. Elért eredmények Ábrajegyzék,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2007 (VI. 27.) számú rendelete Az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Bo r s o d i C saba A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Takács J. Ince és Pfeiffer János a veszprémi egyházmegye ferenceseinek történetéről írott munkáját 1948-ban zárta le. Ekkor Magyarországon két

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Kincses Kecskemét. DPRÁÁ, TCAAKSZPAU, ÁOSTLT, LGADNEE Árpád Kaszap utca táltos legenda

Kincses Kecskemét. DPRÁÁ, TCAAKSZPAU, ÁOSTLT, LGADNEE Árpád Kaszap utca táltos legenda Kincses Kecskemét E forduló feladatai Székelyné Kırösi Ilona: Kecskeméti évszázadok c. könyvéhez kapcsolódnak. Városunk régészeti és kulturális kincsei között búvárkodhattok. A könyvet nemcsak a forduló

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester, Lehota Vilmos, Révész György, Tasi Péter, Tóth József, Tóth Sándor testületi tagok.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester, Lehota Vilmos, Révész György, Tasi Péter, Tóth József, Tóth Sándor testületi tagok. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. július 23.-án 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester, Tasi Kálmán

Részletesebben

2009ben Mátyás László a Szolgáltató segítségével, emlékfalat, é s-táblát helyezett el a volt uradalmi nagymagtár helyén, mely leégett..

2009ben Mátyás László a Szolgáltató segítségével, emlékfalat, é s-táblát helyezett el a volt uradalmi nagymagtár helyén, mely leégett.. Beszámoló az Enyingi Városvédı-Szépítı és Hagyományırzı Egyesület eddig végzett, és a jövıben tervbe vett munkásságáról: Egyesületünk 2006 évben alakult. Az Egyesület vezetıje Barabics Elemér alsótekeresi

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához

ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához ALAPÍTÓ OKIRAT Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához /Egységes szerkezetben a Vas Megyei Bíróság által Pk.60.134/1995/6. számú, Pk.60.134/1995/9. számú és Pk. 60.134/1995/11. számú végzésekkel

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

Erdésznık Országos Találkozóját

Erdésznık Országos Találkozóját Meghívó 2010. szeptember 23-24-én, (csütörtök-péntek) rendezi a HM Budapesti Erdıgazdaság Zrt. és egyben az Országos Erdészeti Egyesület Budapesti HM csoportja a már több, mint 20 éve, évenként más-más

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu 135. E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2008. decemberi ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbiakban kívánom összefoglalni a központi orvosi ügyelet mőködésének 2008. évi tapasztalatait. Egyúttal szeretném megköszönni

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

2. Melléklet. A HighFly Aviation Korlátolt Felelısségő Társaság mőködési szabályzata

2. Melléklet. A HighFly Aviation Korlátolt Felelısségő Társaság mőködési szabályzata MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Melléklet HighFly szolgáltatások és aktuális árak listája A HighFly Aviation Korlátolt Felelısségő Társaság mőködési szabályzata Kiadási dátum Érvénybe lépési dátum 2008.11.18. 2008.11.19.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Szobrokért Alapítvány, Közhasznú Szervezet Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30. Közhasznúsági Jelentés 2008 Zalaegerszeg, 2009. május 15. A szervezetre vonatkozó adatok A szervezet neve: Szobrokért Alapítvány,

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve 1 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2010-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód, Kossuth L. u. 59. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Tájékoztatni szeretném Önöket, a hulladékszállítás és gazdálkodás területén

Részletesebben

Közhasznú jogállás egyik (!) feltétele

Közhasznú jogállás egyik (!) feltétele Tavaszi Civil Konzultáció Szır Gábor és Pap András civilsegéd A Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával Közhasznú jogállás egyik (!) feltétele o Számviteli beszámoló és közhasznúsági mellékletének adatai

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke ÜZLETI JELENTÉS A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

Sudoku az iskolában Játékos fejlesztıfeladatok 6 10 éveseknek

Sudoku az iskolában Játékos fejlesztıfeladatok 6 10 éveseknek 2008 Sudoku az iskolában Játékos fejlesztıfeladatok 6 10 éveseknek Szerző: Tariné Berkes Judit Katalin Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 Mi az a sudoku?... 4 A sudoku lényege...

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Tartozékok: 7 kezdı lap (mindegyik épülettípusból egy, Ezeknek piros a hátulja) 1 játéktábla 60 farmer, négy színben. 4 extra akció jelölı

Tartozékok: 7 kezdı lap (mindegyik épülettípusból egy, Ezeknek piros a hátulja) 1 játéktábla 60 farmer, négy színben. 4 extra akció jelölı http://www.gemklub.hu/ 1846-ot írunk. Egész családok keltek útnak, hátrahagyva az otthonaikat, hogy szerencsét próbáljanak a Vadnyugaton. Minden vagyonukat szekerekre rakták, majd pusztákon, sivatagokon,

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181.

BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181. BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181. Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Kérem engedjék

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Gazdasági válság miatt visszaesı forgalom?

Gazdasági válság miatt visszaesı forgalom? Gazdasági válság miatt visszaesı forgalom? Nálunk errıl szó sincs, SİT ellenkezıleg! Van olyan szektor, ahol a válság még pozitívan is hatott és hat még most is a forgalom, az árbevétel és a profit növekedésére!

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Késın kel a nap, teli van még csordultig az ég sőrő sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke

Késın kel a nap, teli van még csordultig az ég sőrő sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke Késın kel a nap, teli van még csordultig az ég sőrő sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben. Radnóti Miklós, 1941. február 5. A falu élete, projekthét

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26. 1 Felsılajos Község Önkormányzata II/210/9/2011. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben