Az alfa és az omega. 7. fejezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alfa és az omega. 7. fejezet"

Átírás

1 7. fejezet Az alfa és az omega E llen White, 1904-ben, egy levelében a következıket írta egy testvérnek figyelmeztetésül: Ne legyél félrevezetve; sokan eltérnek majd a hittıl, gonosz, hitetı lelkekre és tantételekre figyelve. E veszély alfája áll most elıttünk. Az omega sokkal ijesztıbb méreteket ölt majd. i Az egyház kikerülhetetlenül egy hatalmas, tornádószerő megpróbáltatás elıtt állt, s amikor a szél elült, romok és pusztulás maradt a nyomában. Battle Creek, az egyház akkori, virágzó központja szinte elnéptelenedett. A kétezer fıs központi imaházban, ahol egykor még a földön is ültek az Igére szomjas emberek, alig ötszáz testvér jött össze szombatról szombatra. A kollégium bezárt, az impozáns szanatórium és a kiadó épülete tőzvész martaléka lett, az újjáépített egészségügyi létesítmény kicsúszott az egyház kezébıl. Meghatározó egyéniségek, egykor ragyogó csillagok elhagyták sorainkat, és esküdt ellenségeivé váltak a mőnek, miközben százakat vittek magukkal az általuk képviselt, vélt világosság felé. A szakadások, a fondorlatok, az alattomos pletykák, a pszichológiai manipulációk, a heves, szeretetlen lelkület számtalan megnyilvánulása sokakat visszalökött a világba. Olyanokat, akik egykor szívvel-lélekkel képviselték és hirdették az advent csodálatos reménységét. Mindenhol csak romok és pusztulás S Ellen White azt írta, hogy mindez csak alfája annak a válságnak, amely közösségünkre szakad majd Jézus visszajövetele elıtt! A végsı, az omega még szörnyőbb lesz! 87

2 A megtartás ígérete Mi történt akkor? Ma John Harvey Kellogg talán a világ leghíresebb, legismertebb adventistája. Az ı névéhez főzıdik például a híres Kellogg-féle Corn Flakes is, amely manapság a világ szinte bármelyik részén elérhetı, kedvenc reggeli csemege. A XX. század elsı éveiben fénykorát élı, legaktívabb éveiben járó Kellogg doktort kivételes képességekkel rendelkezı embernek ismerte mindenki, aki csak kapcsolatba került vele. Hatalmas munkabírással, szervezı- és kombinatív készséggel rendelkezett. Kiváló, meggyızı erejő szónok is volt. Jelentıs erıt képviselt Isten mővében. Ám lelkében, lelkületében egy alattomos gondolatnak engedve, lassú változás következett be White testvérnı, aki a Generál Konferencia döntésének értelmében ám saját bevallása szerint nem Isten akaratából ii akkor éppen Ausztráliában tartózkodott, aggódó levelek sorát írta Battle Creekbe. Rámutatott, hogy a szanatórium épülete nem tölti be azt a funkciót, amit betölthetne, ha tizedakkora méretekben és több helyszínben gondolkodnának az egészségügyi munka szervezıi. Aggódó hangon figyelmeztetett többeket arra is, hogy az állandóan skatulyából kihúzott eleganciával rendelkezı doktor különös gazdasági manıverekbe kezdett. Valóban, Kellogg ügyes húzások sorával a battle creek-i szanatórium irányítását szép lassan kivette az egyház kezébıl, és teljes mértékben a szanatórium mind szekularizáltabb vezetésének, elsısorban pedig magának játszotta át. A szanatórium ugyan önálló intézményként nem volt az egyház tulajdona, de belsı szabályzata szerint csak adventisták lehettek az intézmény részvényesei. Kellogg azonban változtatott ezen, s mesterkedéseinek következtében a szanatórium gyógyászati elveiben is egyre messzebb került az egyház hatáskörétıl. Ellen White figyelmeztetéseit rendre figyelmen kívül hagyták. Kellogg népszerősége aki ennek érdekében nem restellt bizonyos pszichológiai eszközöket sem bevetni, talán ezzel arányosan, mind hatalmasabb méreteket öltött. Tanításaiban ráadásul felbukkant egy olyan elem, amely a doktor növekvı befolyása miatt, sokak számára nagyon riasztó képet kezdett festeni a jövırıl. Meggyızı erejő elıadásaiban és beszélge- 88

3 Az alfa és az omega téseiben mind nagyobb és nagyobb hangsúlyt kapott az Isten mindenütt jelenvalóságának kisarkított szemlélete, a panteizmus. Ellen White figyelmeztetett, de nem hallgattak rá február 18. napjának reggelére porig égett a szanatórium. Egy tőzoltó szerint a lángokra locsolt víz semmit sem ért, sıt, úgy tőnt, mintha csak olajjal próbálnák a tüzet eloltani! Kellogg nem csüggedt. Azonnal terveket készített az új épületre vonatkozóan. Olyan grandiózus terveket, amelyek igazán csak az építkezés folyamán mutatták ki farkasfogaikat: a beruházás gyakorlatilag teljesen kimerítette és szinte felszámolta az egyház anyagi erıforrásait és tartalékait. Az már csak a munka gyakorlati megkezdése után derült ki, hogy Kellogg igen rugalmasan kezelte az épület tervezett méreteit is: csak az épület alapja körülbelül harminc méterrel volt szélesebb, mint ahogyan az az eredeti tervekben szerepelt. A szorult anyagi helyzetben a szintén battle creek-i székhelyő Review and Herald kiadó (amely gazdasági megfontolásokra való tekintettel egyébként addig is adott már ki nem adventista szemlélető könyveket) fontolóra vette dr. Kellogg, Élı templom címő könyvének kiadását. A könyv bevételeit az egyház kimerülı anyagi forrásainak megtámogatására szánták. Azonban izzó hangulatú tanácskozások után az írás megjelentetését, a Generál Konferencia elutasította. A Daniells testvér elnökletével összeült szervezet világosan felismerte a doktor által már a könyv címével is egyértelmően képviselt nézetek veszélyeit. Ha Isten mindenben jelen van, ha a testünk ezáltal teljes értékő templomává válik, akkor gyakorlatilag feleslegessé válik a mennyei szentélyszolgálat, sıt, feleslegessé Jézus második adventje is. A doktor még mindig nem adta fel. Külsı megbízóként közelítette meg a kiadót, amely így már nem tudott a Generál Konferencia döntésére hivatkozni; ha másoktól elfogadtak külsı megbízásokat, akkor Kelloggot milyen alapon utasíthatták volna vissza? Nyomdába került tehát a könyv, beindultak a gépek. Ellen White lángoló kardot látott egy ausztráliai látomása során Battle Creek felett. A kiadó, a szanatórium esetéhez kísértetiesen hasonló körülmények között, december 30-án szintén porig égett, az Élı templom készülı példányaival egyetemben. De a mind nagyobb, s mind befolyásosabb tömegeket megmozgató dok- 89

4 A megtartás ígérete tort még ez sem késztette kapitulációra. Szép lassan körvonalazódni látszott, hogy tevékenysége nem korlátozódik kizárólag a szanatórium mőködésére, illetve könyve megjelenésére. A fı csapás az egyház irányításának megkaparintása felé mutatott. Ennek érdekében hallatlan erıfeszítéseket tett az ifjúság megnyeréséért, s e cél elérésében hatalmas segítséget jelentett számára, hogy az ifjúság képzését szolgáló kollégium szintén Battle Creekben állt. Ellen White nagyon konkrét figyelmeztetéseket írt akkoriban az adventista szülıknek. Százszor is gondolják meg, mondta, mielıtt ebbe a kollégiumba küldik gyermekeiket, mivel az jóformán teljesen Sátán fellegvárává vált. A doktor tanítása préritőzként terjedve pusztított. A mőre mért következı csapást egy agilis, megnyerı szavú prédikátor, Albion Fox Ballenger színeváltozása jelentette. A több gyülekezetet is megalapító, emberfeletti munkát végzı Ballenger szinte minden átmenet nélkül, egyszerre csak egy légvédelmi össztőzzel felérı támadássorozatot indított a szentélyszolgálat adventista tanítása ellen. Új szemlélete, a legkevesebb, hogy megosztotta a gyülekezeteket, de sokan ennek hatására, vagy nem tudva elviselni az ezt követı feszültségeket, végleg elhagyták sorainkat. Mind Kelloggnak, mind Ballengernek pontosan az ıket ban megelızı Canright példája szerint szinte szükségszerően szembe kellett fordulnia az ıket intı, kérlelı és figyelmeztetı Prófétaság Lelkével. S mérhetetlen befolyásuk miatt az ı szembefordulásuk nagyon sokak számára jelentette a megingás lehetıségét, a Prófétaság Lelkébe vetett hit elbizonytalanodását. Ellen White ezekben az idıkben kapott egy nagyon híressé vált látomást Istentıl. iii Egy hajót látott, amely jégtáblák között lavírozva próbált célja közelébe jutni. Ám egyszer közvetlenül a hajó orra elıtt bukkant fel egy hatalmas jéghegy, amelyet semmiképpen sem lehetett már kikerülni. A kapitány ekkor parancsot adott: Ütközz meg vele! A megrázkódtatás hatalmas volt, komoly sérüléseket szenvedett az ütközés során a hajó, de orrával frontálisan nekirohanva mégiscsak kettészelte a hatalmas jégtömböt. Isten így figyelmeztette népét, hogy a támadások során a frontális összeütközések elkerülhetetlenek, sıt, szükségesek. 90

5 Az alfa jellegzetességei 91 Az alfa és az omega Lewis R. Walton, Omega címő írásában az alfa-válság alábbi kilenc jellegzetességét sorolja fel. iv ❶ Megtévesztések. Ez jelenti a tévtanításokat, de a tudatos hazugságok sorát is. ❷ Szakadások munkálása. Ahol az új világosságokat hirdették, azokban a gyülekezetekben hatalmas krízisek támadtak, testvérek fordultak korábbi testvéreik ellen, és szinte kivétel nélkül példátlan befolyást nyert a szeretetlenség lelkülete. ❸ A fundamentumok megtámadása. Az alfában ez elsısorban a szentély tanának, a vizsgálati ítélet evangéliumának és Ellen G. White szolgálatának megkérdıjelezésében állt. ❹ Támadások az egyház szervezete ellen. Az új világossággal rendelkezı emberek elsısorban a vezetés megszerzésére törekedtek, de tevékenységük hátterében alapvetıen ott lappangott az egyház teljes struktúrájának gyökeres átalakítása is. ❺ Erıfeszítések az ifjúság megnyerésére. Mivel az ifjúság a legfogékonyabb az új dolgok iránt, ezért szinte ık vannak a legnagyobb veszélyben a támadás idején. ❻ Támadások a Prófétaság Lelke ellen. Bár ez a pont szinte fedi a 3. jellemzı tartalmát, mégis, kicsit mást jelent. A 3. pont a nyílt szembenállásra vonatkozik, ez pedig azokra a fő alatti bizalmatlanságkeltésekre, amelyek nem vállalják a nyílt konfrontációt, sıt látszólag White testvérnı munkája mellett foglalnak állást, azonban egyre inkább gyengítik szolgálatának befolyását. ❼ Személyeskedı támadások. Az alfa-válság idején jellemzık voltak a személyek (és nem tanítások, eszmék, bőnök) ellen, minısíthetetlenül szeretetlen lelkülettel való fellépések. ❽ Támadások az egyház alapvetı normái ellen. Idézem Waltont. A H. N. Adventista Egyház eszményei mindig magasak voltak. A közösség maga is egy viselkedési (és életmódbeli) normákra vonatkozó üzenetet képvisel a világ felé Gyakran éppen ezeket a normákat támadják meg emberek, akik azt állítják, hogy az adventisták törvényeskedık ❾ Az egyház megújulásának igénye. Bár reformra mindenképpen szükség van, errıl szól Jézus laodiceabeliekhez küldött üzenete, ez a pont mégis a félreértett, és ezen üzenet tartalmától eltérı megújulási törekvések térnyerésére figyelmeztet. Ha a tö-

6 A megtartás ígérete rekvések iránya lelép a nekünk adott alapokról, akkor az egészen bizonyosan nem Istentıl származik. Az omega-válság Bár sok minden kikövetkeztethetı a fenti sorokból, most még nem látható igazán, hogy mik lesznek a közösségünkre szakadó omega-válság fı sodrának részletei. Riasztó képet fest a már idézett Lewis Walton. Vajon milyen lesz, esetleg milyen máris az alattomosan munkálkodó válság? Nem frontális támadás lesz, nem valami nyilvánvaló bőn a keresztény hit ellen, amely erıszakkal elragadja a férfiakat, hanem inkább az igazság és a tévedés szövevényes, olyan okosan kombinált keveréke, hogy az ember csak abban reménykedhet, hogy a Szentlélek segítségével és az Isten kinyilatkoztatott igazságának szorgalmas tanulmányozása által felismerheti. Még az érzékszerveink nyilvánvaló tapasztalatait is meg kell tagadnunk, s csak hit által haladhatunk a világosságban, amely Isten Igéjébıl árad Nemzedékek óta hozzászoktattuk magunkat ahhoz a feltételezéshez, hogy mindez az adventista egyházon kívül történik majd, és hogy mi az Isten maradék népén belül biztonságban szemléljük az eseményeket; érdeklıdı, de elkülönült biztonságban Nem becsüljük-e alá az ellenséget, amikor elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a hamis megújulás érzékcsalódásoktól kísért változata az adventi mőben is felbukkanhat? Péter apostol második levelének második fejezete azonban mintha csak kimondottan erre az idıszakra vonatkozva próbálna bennünket figyelmeztetni, sorai szinte versrıl versre rímelnek az egyház végsı válságának megpróbáltatásaival. Megkülönböztetett figyelmet igényel az a tény, hogy Péter ebben a szakaszban nem a világ, hanem Isten gyülekezetének állapotáról beszél. Erre mutat már az 1. versben is a köztetek szó, aztán a 10. verstıl kezdve a fejezet befejezı gondolataiban, fıleg a 18. verstıl, az igazi világosságtól elfordult keresztények sorsának leírása is. Figyeld csak meg, mi mindenrıl ír Péter! 1-3: Valának pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta ıket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát; akik miatt az igazság útja káromol- 92

7 Az alfa és az omega tatni fog. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt őznek belıletek; kiknek kárhoztatásuk régtıl fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad. Vagyis bekövetkezik a hamis új világosság térnyerése a gyülekezeten belül : Fıképen pedig azokat, akik a testet követvén, tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerık, magoknak kedveskedık, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek: holott az angyalok, akik erıre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr elıtt káromló ítéletet. De ezek, mint oktalan természeti állatok, amelyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, amiket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni, megkapván gonoszságuk díját, mint akik gyönyörőségnek tartják a naponkénti dobzódást; undokságok és fertelmek, akik kéjelegnek az ı csalárdságukban, amikor együtt lakmároznak veletek; akiknek szemei paráznasággal telvék, bőnnel telhetetlenek; elhitetik az állhatatlan lelkeket, szívök gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei Vagyis a testi vágyak, a testi gondolkodásmód, a testi kereszténység, tehát az elvilágiasodás eluralkodása jellemzi ıket : Akik elhagyván az egyenes utat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, aki a gonoszság díját kedvelte. De megfeddetett az ı törvénytelenségéért: egy igavonó néma állat emberi szóval szólván, megakadályozta a próféta esztelenségét. Vagyis az anyagi problémák, az anyagi elvő vezetés térnyerése is felütötte a fejét : Ezek víztelen kútfık, széltıl hányatott fellegek, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Szabadságot ígérvén azoknak, holott ık magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyızött, az annak szolgájává lett. Vagyis a hamis megújulás, a hamis világosság hamis szabadságának üzenete látható itt : Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyızetnek, az ı utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsınél. Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertıjébe. 93

8 A megtartás ígérete Érdekes, hogy az alfa-válság fıszereplıi szinte kivétel nélkül példázták életük késıbbi alakulásával Péter elıbbi gondolatait. Nem túl biztató kép, igaz? Ha azonban tekintetbe veszed azokat a bibliai tényeket, a Sátán utolsó napi csalásainak választottakat érintı végsı céljáról szóló igeverseket (Mát 24:24; 1Pét 5:8; Jel 12:17), amelyekrıl korábban már szóltam, akkor szinte kézenfekvı, hogy nem is lehet másképpen. Mindazáltal az embernek Fia, amikor eljı, avagy talál-é hitet e földön? (Luk 18:8) Valóban egy szörnyő állapot képe kezd kibontakozni elıttünk, de azt kell mondanom, hogy ez még nem minden! Figyeld csak Ellen White szavait! A nékem adott világosság nagyon határozott volt arra nézve, hogy sokan fognak kimenni tılünk, és csábító lelkekhez és ördögi tanításokhoz fognak fordulni. (2SM, 392.) Erre hívta fel a figyelmünket Jézus is, de errıl beszél Péter is az idézett levélben. Álljon itt az omega-válság egyik legriasztóbb tünete, ahogyan azt a Prófétaság Lelke megfogalmazta. Az erre az idıre szóló igazság értékes, ámde akiknek a szíve nem tört össze, a kısziklára, Jézus Krisztusra zuhanva, nem fogják látni és érteni, hogy mi az igazság. A saját eszméiknek tetszıket fogják elfogadni, és a már lefektetett alapokhoz képest másikat fognak építeni. Hízelegni fognak hiúságuknak és önbecsülésüknek, amikor azt gondolják, hogy képesek elmozdítani hitünk pilléreit, és saját maguk szerkesztette pillérekkel helyettesítik azokat. Ez így fog tartani az idık végezetéig. (MS, 28.) Sokan elhagyják majd a gyülekezet sorait. Amint a próbák sőrősödnek körülöttünk, mind az elkülönülés, mind az egység láthatóvá válik majd sorainkban Akiknek nagy világosság és becses kiváltságok álltak rendelkezésükre, ám azok nem hatottak rájuk, valamilyen ürüggyel elpártolnak majd tılünk. Mivel nem fogadták be az igazság szeretetét, hallgatni fognak az ellenség félrevezetésére. Elpártolnak a hittıl, és csábító lelkekhez és ördögi tanításokhoz fordulnak. (6BT, 400.) Nagyon szomorú ez, de figyeld csak meg azt is, hányan lesznek, és kik lesznek ık! Isten népe hamarosan próbára lesz téve, és többsége aki most valódinak és igaznak látszik hamis fémnek bizonyul majd Amikor a többség elpártol tılünk, amikor kevés lesz a bajvívó az igazság és a becsületesség védelmében állva, az Úr harcának 94

9 Az alfa és az omega megharcolása lesz a próbánk. (5T, 136.) E kijelentés szerint a szervezett egyházat a végsı megpróbáltatások során a mai tagság zöme elhagyja, és valamilyen indokkal az ellenséghez csatlakozik majd. Sokan megmutatják, nem egyek Krisztussal, nem haltak meg a világnak, hogy élhessenek; és gyakori lesz a felelıs állásokat betöltı emberek hitehagyása. (RH, szept. 11.) Rémisztı kép! Az egyházunk vezetıinek, lelkészeinknek többsége szintén elbukik! Hogyan következhet be a vezetıknek ez a bukása? A fenti idézet világossá teszi, hogy sorainkban is hatalmas teret nyer az elvilágiasodás, vagyis a világi gondok elıretörése az ódivatúakkal szemben. Az alábbi részlet még egy okot bemutat. Gyorsan közeledik az az idı, amikor nagy lesz a bizonytalanság és fejetlenség. A Sátán angyalruhába öltözik, hogy ha lehet, a választottakat is elhitesse. Fújni fog a tanításnak mindenféle szele. Akkor nem azok lesznek majd a vezetık, akik az áltudományokat becsülik a legtöbbre. Nem azok állnak majd soraink élén, akik a mőveltségben, a lángészben, a tehetségben bíznak. Sem nem azok, akik nem tartanak lépést a világossággal. Akik megbízhatatlannak bizonyulnak, azokra nem bízzák rá többé a nyájat. Kevés kiváló ember vesz majd részt az utolsó munkában. Mivel önhittek és Istentıl függetlenek, az Úr nem tudja ıket felhasználni. (5BT, ) Mindezek hátterén nem csoda, ha White testvérnı az alábbi 95

10 A megtartás ígérete szomorú, ám egyben biztató kijelentést teszi. Úgy tőnik, mintha az egyház elesne, de nem esik el. Megmarad, de a bőnösök Sionból ki lesznek rostálva a konkoly elválasztatik a drága búzától. Ez borzalmas megpróbáltatás, de meg kell történnie. (2SM, 380.) Hadd mondjak el neked valamit! Bár a látszat talán ezt mutatja, de most nem a bármilyen indokkal és úton-módon egyházunktól elszakadt csoportokról van szó. Természetesen számukra is nagyon komoly kérdéseket vetnek fel White testvérnı fenti sorai, de én most elsısorban rólad és rólam beszélek! Tehát nem a leszakadt csoportokról, nem az unióról, nem a divízióról, nem a Generál Konferenciáról, nem annak elnökérıl, nem a szélsıliberális teológia iskolákról, hanem rólad és rólam! Vajon amikor mindez bekövetkezik, mi hogyan fogunk megállni akkor, mi hogyan kerülhetjük el a végsı válság csalásait és hitetéseit? Vajon akkor azok között leszünk-e, akikre Ellen White fenti kijelentési vonatkoznak, vagy azok között, akik teljes szívükkel és teljes lelkükkel halleluját zengenek, amikor meglátják azt a kis felhıt kelet felıl a Föld felé közeledni? Hogyan ragaszkodhatunk a Krisztus vére árán megszerzett üdvösségünkhöz az omega-válság legvadabb tombolásának közepette is? A kísértés mechanizmusa Péter idézett levelébıl egy hosszabb rész kimaradt az elıbb. A 4-9. vers olyan eseményeket, olyan bukásokat idéz, amelyeknek alanyai elkerülhették volna a pusztulást. Péter elmondja, hogy Isten ítélete olyan biztosan be fog következni, ahogyan utolérte a bukott angyalokat a Mennybıl való kivettetésben, ahogyan elmosta Noé idejében a bőnös emberiséget, és ahogyan elhamvasztotta Sodomát és Gomorát. Az apostol, biztatásképpen azonban rámutat arra is, hogy minden idézett esetben voltak olyanok is, akik megmaradtak, akik nem vesztek el az ítélet során. Nem minden angyal bukott el Sátán lázadásakor, nem minden ember fulladt vízbe a vízözön idején, és nem mindenki égett meg a két városban sem. A hőséges angyalok, Noé és családja, Lót és gyermekei túlélték a kataklizmákat. Péter ezen a ponton fogalmazza meg, szerintem, mondandója kulcsát. Figyeld csak, mit ír! Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekbıl (9. vers) 96

11 Az alfa és az omega Csodálatos szavak! Tisztázzák elıször is azt a tényt, hogy Isten nem erıtlen az általa szabadon engedett események tombolása közepette sem, hogy ne lenne rálátása vagy beleszólási lehetısége az eseményekbe. Elmondja még azt is, hogy a szörnyő események leghevesebb idıszakában is változatlanul mindent meg tud tenni azokért, akik kegyesek, akiknek fontos az İ szeretete! Úgy gondolom, a leghatalmasabb evangélium ezekben a szavakban van: a kísértésekbıl. Miért mondom ezt? Talán még emlékszel a Lehullott bilincsek címő fejezet szívecskéire. A második rajzon látható szív szabad volt a bőntıl (a 44. oldalon találod). Nem annak szolgaságában, hanem Isten szeretetének szabadságában élve volt képes nemet mondani mire is? Igen, a bőnre csábító kísértésekre! Jakab apostol ezt írja a kísértés mechanizmusáról: mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság, megfoganván, bőnt szül; a bőn pedig, teljességre jutván, halált nemz. (Jak 1:14-15) Azt állítja tehát, hogy Sátán három lépcsıben támad meg bennünket. 1 Kiszimatolja, hogy mi az a kísértési forma, amire fogékonyak vagyunk. 2 Elénk tárja azt, miközben kizárólag jó oldalait és elınyeit mutatja fel, s igyekszik rávenni bennünket arra, hogy gondolati szinten azonosuljunk vele. 3 A bőnre irányuló vágyunk által gerjesztett cselekvésen keresztül aztán halálra vezet bennünket. A Szentírás talaján állva nyilvánvaló, hogy sem az elsı lépcsı, sem a második lépcsı eleje nem jelent bőnt. A bőn attól a pillanattól fogva bőn, hogy megfoganhat. Az evangélium azonban azt mondja, hogy Krisztus erejével éppen ennek tudunk ellenállni! Nem szükségszerő, hogy megfoganjon a kívánság, tehát nem szükségszerő az elesésünk, illetve a bukásunk sem. Sem egy pohár sör kiszáradt torkunknak, sem egy ínycsiklandó sertésflekken orrunknak, sem ellenállhatatlannak vélt indulataink kitörni készülése esetében, sem nemi vágyaink nyughatatlankodása, sem önzésünk bármely megmutatkozása, sem az omega-válság konkrét alakot öltı eseményei nem jelentik a visszautasíthatatlan kárhozatba robogó expresszt számunkra. 97

12 A megtartás ígérete S Péter azt mondja, hogy az omega-válság kísértéseinek természete és mechanizmusa teljesen megegyezik a bennünket ma érı kísértések természetével és mechanizmusával. Megállni akkor, a nagy próbák idején ugyanolyan elvek, ugyanolyan hit, ugyanazon vér alapján tudunk majd, ahogyan azt ma a kis dolgokban tesszük! Feltétlenül meg kell említenem még egy bibliai szakaszt, az 1Kor 10:13-at. Így szól: Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hő az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sıt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ezzel nem mond kevesebbet az apostol, mint azt, hogy Isten csak és kizárólag olyan mértékő kísértést enged meg az életünkben, amelyben az İ ereje által teljes bizonyossággal ki tudunk tartani. Legyen az akár ma egy lehengerlı erejőnek vélt testi vágy, vagy a végsı idıben az omega szörnyőséges csapdái! Természetesen itt is érvényes a jézusi elv, miszerint aki a kevesen hő, csak arra bíznak többet (Mát 25:23). Nem tudunk, mert nem lehet felkészülni az omega-válságra. Ám aki ma a kevesen hő, aki kitart a kisebb kísértésekben, az képes lesz megállni majd a hatalmas erejő próbák közepette is! Én úgy gondolom, hogy a ránk váró megpróbáltatások között ez a legnagyobb ígéret, amit csak kaphatunk Istentıl! i Szemelvények Ellen White írásaiból, 1. kötet, 188. oldal (angolban 197.), Advent Kiadó, E témával kapcsolatban lásd még ugyanott Az alfa és az omega, illetve a Hitünk alapja címő fejezeteket. ii Lásd: Kiben błzhatunk? IV. kötet, , 1817, oldal, a magyar lapszámok szerint. iii Szemelvények Ellen White írásaiból, 1. kötet, oldal (angolban ). iv Lewis R. Walton: Omega, oldal, kézirat, fordító nélkül. Az angol nyelvő kiadás 1914-ben jelent meg a Rewiev and Herald gondozásában, Washingto D. C. 98

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete 20. fejezet Mennyei matematika C süggesztı a helyzet! Szép lassan nyolcmilliárd ember él a Földön, mi, adventisták pedig körülbelül tízmillióan vagyunk ezen a bolygón. Az emberek száma évente mintegy harminc

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

XI. MINDEN VAGYOK! MINDEN VAGYOK F URCSA ELLENTMONDÁSBAN ÉL a mai ember! Miközben önmaga istenítésével teljesen függetlenné vált Teremtıjétıl (s így elkövette a modern bálványimádás jellemzı változatát),

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK A DUNA STRATÉGIA HAZAI MEGBESZÉLÉSE ELÉ 1 Fleischer Tamás BEVEZETÉS A Bizottság 2009. október 22-én 14 érintett országot keresett meg a Duna Stratégia megindítására vonatkozó levelével.

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI Bevezetés A rendvédelmi szervek felépítését vizsgálva elmondható, hogy azok, tükrözve a konzervatív

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684 ZÁRÓJELENTÉS 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684 A szakmai vizsgálat célja a víziközlekedési baleset és a rendkívüli

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie A gyülekezet és Isten Királysága Írta: Ron McKenzie Isten Királysága A gyülekezet és Isten Királysága közötti kapcsolatot gyakran félreértik a keresztyének, akik gyakran úgy beszélnek, mintha Isten Királysága

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

A szerkesztı jegyzete

A szerkesztı jegyzete A szerkesztı jegyzete Íme utolsó hírlevelünk és egyben a PALADIN Projekt búcsúztatója. Küldetésünk beteljesítésének érzésével zárjuk a projektet, mivel az összes kitőzött célunkat elértük. Azzal a reménnyel

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf.27.185/2007/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék Ma új sorozatot kezdünk, amelynek címe az lehetne, hogy: Kemény igei szólások egyensúlyba tétele. Azok a dolgok tartoznak ide, amikor Igéket

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben