Az alfa és az omega. 7. fejezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alfa és az omega. 7. fejezet"

Átírás

1 7. fejezet Az alfa és az omega E llen White, 1904-ben, egy levelében a következıket írta egy testvérnek figyelmeztetésül: Ne legyél félrevezetve; sokan eltérnek majd a hittıl, gonosz, hitetı lelkekre és tantételekre figyelve. E veszély alfája áll most elıttünk. Az omega sokkal ijesztıbb méreteket ölt majd. i Az egyház kikerülhetetlenül egy hatalmas, tornádószerő megpróbáltatás elıtt állt, s amikor a szél elült, romok és pusztulás maradt a nyomában. Battle Creek, az egyház akkori, virágzó központja szinte elnéptelenedett. A kétezer fıs központi imaházban, ahol egykor még a földön is ültek az Igére szomjas emberek, alig ötszáz testvér jött össze szombatról szombatra. A kollégium bezárt, az impozáns szanatórium és a kiadó épülete tőzvész martaléka lett, az újjáépített egészségügyi létesítmény kicsúszott az egyház kezébıl. Meghatározó egyéniségek, egykor ragyogó csillagok elhagyták sorainkat, és esküdt ellenségeivé váltak a mőnek, miközben százakat vittek magukkal az általuk képviselt, vélt világosság felé. A szakadások, a fondorlatok, az alattomos pletykák, a pszichológiai manipulációk, a heves, szeretetlen lelkület számtalan megnyilvánulása sokakat visszalökött a világba. Olyanokat, akik egykor szívvel-lélekkel képviselték és hirdették az advent csodálatos reménységét. Mindenhol csak romok és pusztulás S Ellen White azt írta, hogy mindez csak alfája annak a válságnak, amely közösségünkre szakad majd Jézus visszajövetele elıtt! A végsı, az omega még szörnyőbb lesz! 87

2 A megtartás ígérete Mi történt akkor? Ma John Harvey Kellogg talán a világ leghíresebb, legismertebb adventistája. Az ı névéhez főzıdik például a híres Kellogg-féle Corn Flakes is, amely manapság a világ szinte bármelyik részén elérhetı, kedvenc reggeli csemege. A XX. század elsı éveiben fénykorát élı, legaktívabb éveiben járó Kellogg doktort kivételes képességekkel rendelkezı embernek ismerte mindenki, aki csak kapcsolatba került vele. Hatalmas munkabírással, szervezı- és kombinatív készséggel rendelkezett. Kiváló, meggyızı erejő szónok is volt. Jelentıs erıt képviselt Isten mővében. Ám lelkében, lelkületében egy alattomos gondolatnak engedve, lassú változás következett be White testvérnı, aki a Generál Konferencia döntésének értelmében ám saját bevallása szerint nem Isten akaratából ii akkor éppen Ausztráliában tartózkodott, aggódó levelek sorát írta Battle Creekbe. Rámutatott, hogy a szanatórium épülete nem tölti be azt a funkciót, amit betölthetne, ha tizedakkora méretekben és több helyszínben gondolkodnának az egészségügyi munka szervezıi. Aggódó hangon figyelmeztetett többeket arra is, hogy az állandóan skatulyából kihúzott eleganciával rendelkezı doktor különös gazdasági manıverekbe kezdett. Valóban, Kellogg ügyes húzások sorával a battle creek-i szanatórium irányítását szép lassan kivette az egyház kezébıl, és teljes mértékben a szanatórium mind szekularizáltabb vezetésének, elsısorban pedig magának játszotta át. A szanatórium ugyan önálló intézményként nem volt az egyház tulajdona, de belsı szabályzata szerint csak adventisták lehettek az intézmény részvényesei. Kellogg azonban változtatott ezen, s mesterkedéseinek következtében a szanatórium gyógyászati elveiben is egyre messzebb került az egyház hatáskörétıl. Ellen White figyelmeztetéseit rendre figyelmen kívül hagyták. Kellogg népszerősége aki ennek érdekében nem restellt bizonyos pszichológiai eszközöket sem bevetni, talán ezzel arányosan, mind hatalmasabb méreteket öltött. Tanításaiban ráadásul felbukkant egy olyan elem, amely a doktor növekvı befolyása miatt, sokak számára nagyon riasztó képet kezdett festeni a jövırıl. Meggyızı erejő elıadásaiban és beszélge- 88

3 Az alfa és az omega téseiben mind nagyobb és nagyobb hangsúlyt kapott az Isten mindenütt jelenvalóságának kisarkított szemlélete, a panteizmus. Ellen White figyelmeztetett, de nem hallgattak rá február 18. napjának reggelére porig égett a szanatórium. Egy tőzoltó szerint a lángokra locsolt víz semmit sem ért, sıt, úgy tőnt, mintha csak olajjal próbálnák a tüzet eloltani! Kellogg nem csüggedt. Azonnal terveket készített az új épületre vonatkozóan. Olyan grandiózus terveket, amelyek igazán csak az építkezés folyamán mutatták ki farkasfogaikat: a beruházás gyakorlatilag teljesen kimerítette és szinte felszámolta az egyház anyagi erıforrásait és tartalékait. Az már csak a munka gyakorlati megkezdése után derült ki, hogy Kellogg igen rugalmasan kezelte az épület tervezett méreteit is: csak az épület alapja körülbelül harminc méterrel volt szélesebb, mint ahogyan az az eredeti tervekben szerepelt. A szorult anyagi helyzetben a szintén battle creek-i székhelyő Review and Herald kiadó (amely gazdasági megfontolásokra való tekintettel egyébként addig is adott már ki nem adventista szemlélető könyveket) fontolóra vette dr. Kellogg, Élı templom címő könyvének kiadását. A könyv bevételeit az egyház kimerülı anyagi forrásainak megtámogatására szánták. Azonban izzó hangulatú tanácskozások után az írás megjelentetését, a Generál Konferencia elutasította. A Daniells testvér elnökletével összeült szervezet világosan felismerte a doktor által már a könyv címével is egyértelmően képviselt nézetek veszélyeit. Ha Isten mindenben jelen van, ha a testünk ezáltal teljes értékő templomává válik, akkor gyakorlatilag feleslegessé válik a mennyei szentélyszolgálat, sıt, feleslegessé Jézus második adventje is. A doktor még mindig nem adta fel. Külsı megbízóként közelítette meg a kiadót, amely így már nem tudott a Generál Konferencia döntésére hivatkozni; ha másoktól elfogadtak külsı megbízásokat, akkor Kelloggot milyen alapon utasíthatták volna vissza? Nyomdába került tehát a könyv, beindultak a gépek. Ellen White lángoló kardot látott egy ausztráliai látomása során Battle Creek felett. A kiadó, a szanatórium esetéhez kísértetiesen hasonló körülmények között, december 30-án szintén porig égett, az Élı templom készülı példányaival egyetemben. De a mind nagyobb, s mind befolyásosabb tömegeket megmozgató dok- 89

4 A megtartás ígérete tort még ez sem késztette kapitulációra. Szép lassan körvonalazódni látszott, hogy tevékenysége nem korlátozódik kizárólag a szanatórium mőködésére, illetve könyve megjelenésére. A fı csapás az egyház irányításának megkaparintása felé mutatott. Ennek érdekében hallatlan erıfeszítéseket tett az ifjúság megnyeréséért, s e cél elérésében hatalmas segítséget jelentett számára, hogy az ifjúság képzését szolgáló kollégium szintén Battle Creekben állt. Ellen White nagyon konkrét figyelmeztetéseket írt akkoriban az adventista szülıknek. Százszor is gondolják meg, mondta, mielıtt ebbe a kollégiumba küldik gyermekeiket, mivel az jóformán teljesen Sátán fellegvárává vált. A doktor tanítása préritőzként terjedve pusztított. A mőre mért következı csapást egy agilis, megnyerı szavú prédikátor, Albion Fox Ballenger színeváltozása jelentette. A több gyülekezetet is megalapító, emberfeletti munkát végzı Ballenger szinte minden átmenet nélkül, egyszerre csak egy légvédelmi össztőzzel felérı támadássorozatot indított a szentélyszolgálat adventista tanítása ellen. Új szemlélete, a legkevesebb, hogy megosztotta a gyülekezeteket, de sokan ennek hatására, vagy nem tudva elviselni az ezt követı feszültségeket, végleg elhagyták sorainkat. Mind Kelloggnak, mind Ballengernek pontosan az ıket ban megelızı Canright példája szerint szinte szükségszerően szembe kellett fordulnia az ıket intı, kérlelı és figyelmeztetı Prófétaság Lelkével. S mérhetetlen befolyásuk miatt az ı szembefordulásuk nagyon sokak számára jelentette a megingás lehetıségét, a Prófétaság Lelkébe vetett hit elbizonytalanodását. Ellen White ezekben az idıkben kapott egy nagyon híressé vált látomást Istentıl. iii Egy hajót látott, amely jégtáblák között lavírozva próbált célja közelébe jutni. Ám egyszer közvetlenül a hajó orra elıtt bukkant fel egy hatalmas jéghegy, amelyet semmiképpen sem lehetett már kikerülni. A kapitány ekkor parancsot adott: Ütközz meg vele! A megrázkódtatás hatalmas volt, komoly sérüléseket szenvedett az ütközés során a hajó, de orrával frontálisan nekirohanva mégiscsak kettészelte a hatalmas jégtömböt. Isten így figyelmeztette népét, hogy a támadások során a frontális összeütközések elkerülhetetlenek, sıt, szükségesek. 90

5 Az alfa jellegzetességei 91 Az alfa és az omega Lewis R. Walton, Omega címő írásában az alfa-válság alábbi kilenc jellegzetességét sorolja fel. iv ❶ Megtévesztések. Ez jelenti a tévtanításokat, de a tudatos hazugságok sorát is. ❷ Szakadások munkálása. Ahol az új világosságokat hirdették, azokban a gyülekezetekben hatalmas krízisek támadtak, testvérek fordultak korábbi testvéreik ellen, és szinte kivétel nélkül példátlan befolyást nyert a szeretetlenség lelkülete. ❸ A fundamentumok megtámadása. Az alfában ez elsısorban a szentély tanának, a vizsgálati ítélet evangéliumának és Ellen G. White szolgálatának megkérdıjelezésében állt. ❹ Támadások az egyház szervezete ellen. Az új világossággal rendelkezı emberek elsısorban a vezetés megszerzésére törekedtek, de tevékenységük hátterében alapvetıen ott lappangott az egyház teljes struktúrájának gyökeres átalakítása is. ❺ Erıfeszítések az ifjúság megnyerésére. Mivel az ifjúság a legfogékonyabb az új dolgok iránt, ezért szinte ık vannak a legnagyobb veszélyben a támadás idején. ❻ Támadások a Prófétaság Lelke ellen. Bár ez a pont szinte fedi a 3. jellemzı tartalmát, mégis, kicsit mást jelent. A 3. pont a nyílt szembenállásra vonatkozik, ez pedig azokra a fő alatti bizalmatlanságkeltésekre, amelyek nem vállalják a nyílt konfrontációt, sıt látszólag White testvérnı munkája mellett foglalnak állást, azonban egyre inkább gyengítik szolgálatának befolyását. ❼ Személyeskedı támadások. Az alfa-válság idején jellemzık voltak a személyek (és nem tanítások, eszmék, bőnök) ellen, minısíthetetlenül szeretetlen lelkülettel való fellépések. ❽ Támadások az egyház alapvetı normái ellen. Idézem Waltont. A H. N. Adventista Egyház eszményei mindig magasak voltak. A közösség maga is egy viselkedési (és életmódbeli) normákra vonatkozó üzenetet képvisel a világ felé Gyakran éppen ezeket a normákat támadják meg emberek, akik azt állítják, hogy az adventisták törvényeskedık ❾ Az egyház megújulásának igénye. Bár reformra mindenképpen szükség van, errıl szól Jézus laodiceabeliekhez küldött üzenete, ez a pont mégis a félreértett, és ezen üzenet tartalmától eltérı megújulási törekvések térnyerésére figyelmeztet. Ha a tö-

6 A megtartás ígérete rekvések iránya lelép a nekünk adott alapokról, akkor az egészen bizonyosan nem Istentıl származik. Az omega-válság Bár sok minden kikövetkeztethetı a fenti sorokból, most még nem látható igazán, hogy mik lesznek a közösségünkre szakadó omega-válság fı sodrának részletei. Riasztó képet fest a már idézett Lewis Walton. Vajon milyen lesz, esetleg milyen máris az alattomosan munkálkodó válság? Nem frontális támadás lesz, nem valami nyilvánvaló bőn a keresztény hit ellen, amely erıszakkal elragadja a férfiakat, hanem inkább az igazság és a tévedés szövevényes, olyan okosan kombinált keveréke, hogy az ember csak abban reménykedhet, hogy a Szentlélek segítségével és az Isten kinyilatkoztatott igazságának szorgalmas tanulmányozása által felismerheti. Még az érzékszerveink nyilvánvaló tapasztalatait is meg kell tagadnunk, s csak hit által haladhatunk a világosságban, amely Isten Igéjébıl árad Nemzedékek óta hozzászoktattuk magunkat ahhoz a feltételezéshez, hogy mindez az adventista egyházon kívül történik majd, és hogy mi az Isten maradék népén belül biztonságban szemléljük az eseményeket; érdeklıdı, de elkülönült biztonságban Nem becsüljük-e alá az ellenséget, amikor elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a hamis megújulás érzékcsalódásoktól kísért változata az adventi mőben is felbukkanhat? Péter apostol második levelének második fejezete azonban mintha csak kimondottan erre az idıszakra vonatkozva próbálna bennünket figyelmeztetni, sorai szinte versrıl versre rímelnek az egyház végsı válságának megpróbáltatásaival. Megkülönböztetett figyelmet igényel az a tény, hogy Péter ebben a szakaszban nem a világ, hanem Isten gyülekezetének állapotáról beszél. Erre mutat már az 1. versben is a köztetek szó, aztán a 10. verstıl kezdve a fejezet befejezı gondolataiban, fıleg a 18. verstıl, az igazi világosságtól elfordult keresztények sorsának leírása is. Figyeld csak meg, mi mindenrıl ír Péter! 1-3: Valának pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta ıket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát; akik miatt az igazság útja káromol- 92

7 Az alfa és az omega tatni fog. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt őznek belıletek; kiknek kárhoztatásuk régtıl fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad. Vagyis bekövetkezik a hamis új világosság térnyerése a gyülekezeten belül : Fıképen pedig azokat, akik a testet követvén, tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerık, magoknak kedveskedık, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek: holott az angyalok, akik erıre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr elıtt káromló ítéletet. De ezek, mint oktalan természeti állatok, amelyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, amiket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni, megkapván gonoszságuk díját, mint akik gyönyörőségnek tartják a naponkénti dobzódást; undokságok és fertelmek, akik kéjelegnek az ı csalárdságukban, amikor együtt lakmároznak veletek; akiknek szemei paráznasággal telvék, bőnnel telhetetlenek; elhitetik az állhatatlan lelkeket, szívök gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei Vagyis a testi vágyak, a testi gondolkodásmód, a testi kereszténység, tehát az elvilágiasodás eluralkodása jellemzi ıket : Akik elhagyván az egyenes utat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, aki a gonoszság díját kedvelte. De megfeddetett az ı törvénytelenségéért: egy igavonó néma állat emberi szóval szólván, megakadályozta a próféta esztelenségét. Vagyis az anyagi problémák, az anyagi elvő vezetés térnyerése is felütötte a fejét : Ezek víztelen kútfık, széltıl hányatott fellegek, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Szabadságot ígérvén azoknak, holott ık magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyızött, az annak szolgájává lett. Vagyis a hamis megújulás, a hamis világosság hamis szabadságának üzenete látható itt : Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyızetnek, az ı utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsınél. Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertıjébe. 93

8 A megtartás ígérete Érdekes, hogy az alfa-válság fıszereplıi szinte kivétel nélkül példázták életük késıbbi alakulásával Péter elıbbi gondolatait. Nem túl biztató kép, igaz? Ha azonban tekintetbe veszed azokat a bibliai tényeket, a Sátán utolsó napi csalásainak választottakat érintı végsı céljáról szóló igeverseket (Mát 24:24; 1Pét 5:8; Jel 12:17), amelyekrıl korábban már szóltam, akkor szinte kézenfekvı, hogy nem is lehet másképpen. Mindazáltal az embernek Fia, amikor eljı, avagy talál-é hitet e földön? (Luk 18:8) Valóban egy szörnyő állapot képe kezd kibontakozni elıttünk, de azt kell mondanom, hogy ez még nem minden! Figyeld csak Ellen White szavait! A nékem adott világosság nagyon határozott volt arra nézve, hogy sokan fognak kimenni tılünk, és csábító lelkekhez és ördögi tanításokhoz fognak fordulni. (2SM, 392.) Erre hívta fel a figyelmünket Jézus is, de errıl beszél Péter is az idézett levélben. Álljon itt az omega-válság egyik legriasztóbb tünete, ahogyan azt a Prófétaság Lelke megfogalmazta. Az erre az idıre szóló igazság értékes, ámde akiknek a szíve nem tört össze, a kısziklára, Jézus Krisztusra zuhanva, nem fogják látni és érteni, hogy mi az igazság. A saját eszméiknek tetszıket fogják elfogadni, és a már lefektetett alapokhoz képest másikat fognak építeni. Hízelegni fognak hiúságuknak és önbecsülésüknek, amikor azt gondolják, hogy képesek elmozdítani hitünk pilléreit, és saját maguk szerkesztette pillérekkel helyettesítik azokat. Ez így fog tartani az idık végezetéig. (MS, 28.) Sokan elhagyják majd a gyülekezet sorait. Amint a próbák sőrősödnek körülöttünk, mind az elkülönülés, mind az egység láthatóvá válik majd sorainkban Akiknek nagy világosság és becses kiváltságok álltak rendelkezésükre, ám azok nem hatottak rájuk, valamilyen ürüggyel elpártolnak majd tılünk. Mivel nem fogadták be az igazság szeretetét, hallgatni fognak az ellenség félrevezetésére. Elpártolnak a hittıl, és csábító lelkekhez és ördögi tanításokhoz fordulnak. (6BT, 400.) Nagyon szomorú ez, de figyeld csak meg azt is, hányan lesznek, és kik lesznek ık! Isten népe hamarosan próbára lesz téve, és többsége aki most valódinak és igaznak látszik hamis fémnek bizonyul majd Amikor a többség elpártol tılünk, amikor kevés lesz a bajvívó az igazság és a becsületesség védelmében állva, az Úr harcának 94

9 Az alfa és az omega megharcolása lesz a próbánk. (5T, 136.) E kijelentés szerint a szervezett egyházat a végsı megpróbáltatások során a mai tagság zöme elhagyja, és valamilyen indokkal az ellenséghez csatlakozik majd. Sokan megmutatják, nem egyek Krisztussal, nem haltak meg a világnak, hogy élhessenek; és gyakori lesz a felelıs állásokat betöltı emberek hitehagyása. (RH, szept. 11.) Rémisztı kép! Az egyházunk vezetıinek, lelkészeinknek többsége szintén elbukik! Hogyan következhet be a vezetıknek ez a bukása? A fenti idézet világossá teszi, hogy sorainkban is hatalmas teret nyer az elvilágiasodás, vagyis a világi gondok elıretörése az ódivatúakkal szemben. Az alábbi részlet még egy okot bemutat. Gyorsan közeledik az az idı, amikor nagy lesz a bizonytalanság és fejetlenség. A Sátán angyalruhába öltözik, hogy ha lehet, a választottakat is elhitesse. Fújni fog a tanításnak mindenféle szele. Akkor nem azok lesznek majd a vezetık, akik az áltudományokat becsülik a legtöbbre. Nem azok állnak majd soraink élén, akik a mőveltségben, a lángészben, a tehetségben bíznak. Sem nem azok, akik nem tartanak lépést a világossággal. Akik megbízhatatlannak bizonyulnak, azokra nem bízzák rá többé a nyájat. Kevés kiváló ember vesz majd részt az utolsó munkában. Mivel önhittek és Istentıl függetlenek, az Úr nem tudja ıket felhasználni. (5BT, ) Mindezek hátterén nem csoda, ha White testvérnı az alábbi 95

10 A megtartás ígérete szomorú, ám egyben biztató kijelentést teszi. Úgy tőnik, mintha az egyház elesne, de nem esik el. Megmarad, de a bőnösök Sionból ki lesznek rostálva a konkoly elválasztatik a drága búzától. Ez borzalmas megpróbáltatás, de meg kell történnie. (2SM, 380.) Hadd mondjak el neked valamit! Bár a látszat talán ezt mutatja, de most nem a bármilyen indokkal és úton-módon egyházunktól elszakadt csoportokról van szó. Természetesen számukra is nagyon komoly kérdéseket vetnek fel White testvérnı fenti sorai, de én most elsısorban rólad és rólam beszélek! Tehát nem a leszakadt csoportokról, nem az unióról, nem a divízióról, nem a Generál Konferenciáról, nem annak elnökérıl, nem a szélsıliberális teológia iskolákról, hanem rólad és rólam! Vajon amikor mindez bekövetkezik, mi hogyan fogunk megállni akkor, mi hogyan kerülhetjük el a végsı válság csalásait és hitetéseit? Vajon akkor azok között leszünk-e, akikre Ellen White fenti kijelentési vonatkoznak, vagy azok között, akik teljes szívükkel és teljes lelkükkel halleluját zengenek, amikor meglátják azt a kis felhıt kelet felıl a Föld felé közeledni? Hogyan ragaszkodhatunk a Krisztus vére árán megszerzett üdvösségünkhöz az omega-válság legvadabb tombolásának közepette is? A kísértés mechanizmusa Péter idézett levelébıl egy hosszabb rész kimaradt az elıbb. A 4-9. vers olyan eseményeket, olyan bukásokat idéz, amelyeknek alanyai elkerülhették volna a pusztulást. Péter elmondja, hogy Isten ítélete olyan biztosan be fog következni, ahogyan utolérte a bukott angyalokat a Mennybıl való kivettetésben, ahogyan elmosta Noé idejében a bőnös emberiséget, és ahogyan elhamvasztotta Sodomát és Gomorát. Az apostol, biztatásképpen azonban rámutat arra is, hogy minden idézett esetben voltak olyanok is, akik megmaradtak, akik nem vesztek el az ítélet során. Nem minden angyal bukott el Sátán lázadásakor, nem minden ember fulladt vízbe a vízözön idején, és nem mindenki égett meg a két városban sem. A hőséges angyalok, Noé és családja, Lót és gyermekei túlélték a kataklizmákat. Péter ezen a ponton fogalmazza meg, szerintem, mondandója kulcsát. Figyeld csak, mit ír! Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekbıl (9. vers) 96

11 Az alfa és az omega Csodálatos szavak! Tisztázzák elıször is azt a tényt, hogy Isten nem erıtlen az általa szabadon engedett események tombolása közepette sem, hogy ne lenne rálátása vagy beleszólási lehetısége az eseményekbe. Elmondja még azt is, hogy a szörnyő események leghevesebb idıszakában is változatlanul mindent meg tud tenni azokért, akik kegyesek, akiknek fontos az İ szeretete! Úgy gondolom, a leghatalmasabb evangélium ezekben a szavakban van: a kísértésekbıl. Miért mondom ezt? Talán még emlékszel a Lehullott bilincsek címő fejezet szívecskéire. A második rajzon látható szív szabad volt a bőntıl (a 44. oldalon találod). Nem annak szolgaságában, hanem Isten szeretetének szabadságában élve volt képes nemet mondani mire is? Igen, a bőnre csábító kísértésekre! Jakab apostol ezt írja a kísértés mechanizmusáról: mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság, megfoganván, bőnt szül; a bőn pedig, teljességre jutván, halált nemz. (Jak 1:14-15) Azt állítja tehát, hogy Sátán három lépcsıben támad meg bennünket. 1 Kiszimatolja, hogy mi az a kísértési forma, amire fogékonyak vagyunk. 2 Elénk tárja azt, miközben kizárólag jó oldalait és elınyeit mutatja fel, s igyekszik rávenni bennünket arra, hogy gondolati szinten azonosuljunk vele. 3 A bőnre irányuló vágyunk által gerjesztett cselekvésen keresztül aztán halálra vezet bennünket. A Szentírás talaján állva nyilvánvaló, hogy sem az elsı lépcsı, sem a második lépcsı eleje nem jelent bőnt. A bőn attól a pillanattól fogva bőn, hogy megfoganhat. Az evangélium azonban azt mondja, hogy Krisztus erejével éppen ennek tudunk ellenállni! Nem szükségszerő, hogy megfoganjon a kívánság, tehát nem szükségszerő az elesésünk, illetve a bukásunk sem. Sem egy pohár sör kiszáradt torkunknak, sem egy ínycsiklandó sertésflekken orrunknak, sem ellenállhatatlannak vélt indulataink kitörni készülése esetében, sem nemi vágyaink nyughatatlankodása, sem önzésünk bármely megmutatkozása, sem az omega-válság konkrét alakot öltı eseményei nem jelentik a visszautasíthatatlan kárhozatba robogó expresszt számunkra. 97

12 A megtartás ígérete S Péter azt mondja, hogy az omega-válság kísértéseinek természete és mechanizmusa teljesen megegyezik a bennünket ma érı kísértések természetével és mechanizmusával. Megállni akkor, a nagy próbák idején ugyanolyan elvek, ugyanolyan hit, ugyanazon vér alapján tudunk majd, ahogyan azt ma a kis dolgokban tesszük! Feltétlenül meg kell említenem még egy bibliai szakaszt, az 1Kor 10:13-at. Így szól: Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hő az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sıt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ezzel nem mond kevesebbet az apostol, mint azt, hogy Isten csak és kizárólag olyan mértékő kísértést enged meg az életünkben, amelyben az İ ereje által teljes bizonyossággal ki tudunk tartani. Legyen az akár ma egy lehengerlı erejőnek vélt testi vágy, vagy a végsı idıben az omega szörnyőséges csapdái! Természetesen itt is érvényes a jézusi elv, miszerint aki a kevesen hő, csak arra bíznak többet (Mát 25:23). Nem tudunk, mert nem lehet felkészülni az omega-válságra. Ám aki ma a kevesen hő, aki kitart a kisebb kísértésekben, az képes lesz megállni majd a hatalmas erejő próbák közepette is! Én úgy gondolom, hogy a ránk váró megpróbáltatások között ez a legnagyobb ígéret, amit csak kaphatunk Istentıl! i Szemelvények Ellen White írásaiból, 1. kötet, 188. oldal (angolban 197.), Advent Kiadó, E témával kapcsolatban lásd még ugyanott Az alfa és az omega, illetve a Hitünk alapja címő fejezeteket. ii Lásd: Kiben błzhatunk? IV. kötet, , 1817, oldal, a magyar lapszámok szerint. iii Szemelvények Ellen White írásaiból, 1. kötet, oldal (angolban ). iv Lewis R. Walton: Omega, oldal, kézirat, fordító nélkül. Az angol nyelvő kiadás 1914-ben jelent meg a Rewiev and Herald gondozásában, Washingto D. C. 98

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

"COOL KERESZTYÉNSÉG. Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom

COOL KERESZTYÉNSÉG. Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom "COOL KERESZTYÉNSÉG Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom A jól ismert evangéliumi igehirdetı John MacArthur 1993-ban kiadott egy könyvet,

Részletesebben

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Furcsa, de a Biblia nem támasztja azt alá, hogy az Efézus 4.11-ben felsorolt szolgálatokat a mai

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

VÉTKESEK ÁDÁM BŰNE MIATT?

VÉTKESEK ÁDÁM BŰNE MIATT? VÉTKESEK ÁDÁM BŰNE MIATT? SZABADOS ÁDÁM Egy gondolatkísérletet szeretnék megosztani a teológiai kérdések egyik legnehezebbikérıl, arról, hogy miért von Isten felelısségre bennünket, ha egyszer Ádám miatt

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL!

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! A leszokásra való felkészülés Elhatározta, hogy le fog szokni

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı weboldal fejlesztésének projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. szeptember 2-a. A projektben

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem?

Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem? Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem? Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok! Mindentıl, ami gonosznak látszik ırizkedjetek! (1Thesz 5:21-22) V olt egy nagyon kedves barátom.

Részletesebben

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Napii Ellemzéss 32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Összegzés Felesleges is vezetı makrogazdasági hírt keresni, hiszen a lényeg, hogy az amerikai piacok minden hírt pozitívan értékelve jutottak több havi

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

1. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÁS. A U2 dalai (All That You Can t Leave Behind) A csoport tagjai számára

1. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÁS. A U2 dalai (All That You Can t Leave Behind) A csoport tagjai számára A U2 dalai (All That You Can t Leave Behind) A csoport tagjai számára 1. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÁS A Peace on Earth c. számot az 1998. augusztus 15-i omaghi pokolgépes merényletre írták. Az állandó ír konfliktus

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban Logos-Hungary Keresztény Fıiskola LH-0234 THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet Sáfárság területei Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban xy 2007.01.02. 1 Könyvjegyzet: Sáfárság munkacsoport -

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban Kulcsszóoptimalizálás a gyakorlatban Egy folyamatos látogatottságot biztosító módszer, amit megtanulhatsz és minden weboldaladon, blogodon alkalmazhatsz. 2008. Minden jog fenntartva oldal 1 Bevezetı A

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Kölcsön, hitel. Szint: középfok

Kölcsön, hitel. Szint: középfok Kölcsön, hitel Rövid leírás: Ez a lecke a hitelfelvétellel kapcsolatos kritikai gondolkodást segíti elı és megismerteti a tanulókat a hazai diákhitel rendszer mőködésével. Szint: középfok Cél: a tanulók

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08.

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08. Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája CMC prezentáció 2010.02.08. A munka világa folyamatosan alakul Ha a távmunka és más atipikus formák jelentıségét helyesen akarjuk megítélni a régi iparágakban,

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

A legnagyobb próba. Derek Prince

A legnagyobb próba. Derek Prince A legnagyobb próba Derek Prince Elızı két levelem lényege a MEGPRÓBÁLTATÁS témaköre volt. Elıször a próbák céljával foglalkoztunk, majd pedig, hogy miként reagáljunk a próbákra. A próbákról szóló utolsó

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 3. (Autumn 2011/3 ősz) ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ Robert Badinter elıadása a Közép-Európai Egyetemen KRANCZICKI

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Emlékeztetı. Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács 2011. június 3 5. közötti ülésérıl

Emlékeztetı. Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács 2011. június 3 5. közötti ülésérıl Emlékeztetı OE-KOLL, 0558, 2011. Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács 2011. június 3 5. közötti ülésérıl Tervezett napirendi pontok: 1./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetérıl,

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2.

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. www.kerak.hu A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra! Ha

Részletesebben

CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS

CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS A CIB Tenni tudunk pályázatokkal a CIB Alapítvány megújítja döntéshozatali rendszerét. A CIB Alapítvány az eddigiekhez képest hatékonyabban,

Részletesebben

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4.

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Tartalomjegyzék: 1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Mit értünk kenet alatt?...53 5. A kenethez

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

MÉGIS. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, MÉGIS SZERESD İKET!

MÉGIS. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, MÉGIS SZERESD İKET! MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) A Hátrányos helyzető-, tehetséges tőzoltó gyermekek továbbtanulásának támogatása Alapítvány alapító okirata az alapító akaratnyilvánításával

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie

Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie A mai helyzet Sohasem fogjuk megérteni a szolgálati ajándékokat, ha a jelenlegi gyülekezeti struktúrából

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok. J.C. Hedgecock. Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl

A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok. J.C. Hedgecock. Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok J.C. Hedgecock Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl "Sok gyülekezet és személy azt hiszi, hogy a jólét és az igazságosság külsı látszata annak

Részletesebben