Hírlevél február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I."

Átírás

1 Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben I. negyede v február

2 Tartalom Számviteli modul Az A FA to rve ny va ltoza sa val o sszefu ggo programmo dosı ta sok az A fa bevalla s sora n KATA, KIVA, EVA Ko dta r e rve nyesse gi ido szak Banki bizonylatsza m Pénzügy modul Banki a tutala sok szu re se Számlázás modul Sza mla adattartalmi va ltoza sai Jogszabályi változás A mikrogazda lkodo i egyszeru sı tett e ves besza molo ro l Kamarai minősítés Ko nyvvizsga lo bara t szoftver Újdonságok a weben Jogszaba lyok, tana csada s, elektronikus ko nyvek

3 Számviteli modul Az ÁFA törvény változásával összefüggő programmódosítások az Áfa bevallás során. Az A FA to rve ny janua r 1-to l elo ıŕja az o sszesı to jelente s te teli ko telezettse get, amely bizonyos belfo ldi egyenes ado za su forgalom re szleteze se re vonatkozik. Ennek e rtelme ben az a ltala nos forgalmi ado alanya terme k e rte kesı te s, szolga ltata s nyu j- ta s illetve ige nybe ve tel esete n ko teles sza mla nke nt nyilatkozni azokro l a bizonylatokro l, amelyeknek a ltala nos forgalmi ado o sszege a ,- Ft-ot ele ri vagy meghaladja. Amennyiben az A FA alanya ugyanazon ado mega llapı ta si ido szakban egy partner a ltal kibocsa tott to bb sza mla ban o sszesen ,- Ft-ot ele ro vagy meghalado o szszegben gyakorol ado levona si jogot, akkor is jelente si ko telezettse g terheli. A fentiekben leıŕt ko vetelme nyek miatt programmo dosı ta s va lt szu kse gesse. Elso ko zo tt bee pı te sre keru lt egy globa lis va ltozo. A va ltozo t e s annak e rte ke t nem neku nk kell bea llı tani, hanem elso bele pe skor a frissı te ssel egyu tt ez megto rte nik. Az e rte k mezo be is automatikusan bekeru l a ,- Ft. Ha a ke so bbiekben ez az A FA e rte khata r mo dosul, akkor ezt neku nk kell ke zzel kijavı tani. Szu kse g van me g egy kiege szı te sre, ezt azonban neku nk kell megoldanunk. 3

4 Az F1111. Főkönyvi számla karbantartása menu pontban a megfelelo A FA sza mla t kiva lasztva meg kell gyo zo du nk arro l, hogy az Áfa típus mezo u resen van-e hagyva. Ugyanis a ,- Ft-os o sszeghata rra vonatkozo elleno rze st a program csak ekkor ve gzi el. (EU-s import, vagy fordı tott a fa esete ben viszont szu kse ges a mezo kito lte se) Az A FA analitika leke rdeze se tova bbra is az F33 ÁFA kimutatás menu pontban to rte nik. A ke pernyo re ra keru lt egy u j gomb. 4

5 A BJ gombra kattintva az ke pernyo n szereplo mezo k bea llı ta sa val tudjuk a 1365M megneveze su nyomtatva nyok tartalma t kigyu jteni. To bbfe le leheto se g ko zu l va laszthatunk, leke rdezhetu nk teljes áfa analitikát A lista nkon szerepel minden olyan partneru nk (ez lehet vevo, vagy sza llı to a kijelo lt A FA sza mla to l fu ggo en. Pe lda nkban mindke t A FA tıṕusra to rte nt a leke rdeze s) amellyel az adott bevalla si ido szakban lebonyolı tott forgalom egyu ttes A FA o sszege ele ri, vagy meghaladja a ,- Ft-ot. Azok a sza mla k, amelyeknek A FA tartalma egyenke nt ele ri, vagy meghaladja ezt az o sszeghata rt, megjelo le sre keru lnek. 5

6 Az A FA lista t leke rhetju k tételesen is: Enne l a leke rdeze sne l a program azokat a sza mla kat gyu jti ki izetendo, illetve viszszaige nyelheto A FA szerinti bonta sban - partnerenke nt o sszesı tve amelyeknek o sszege egyenke nt ele ri, vagy meghaladja az elo ıŕt A FA o sszeghata rt. Annyi feladatunk van, hogy az ezeken szereplo sza mla kat egyenke nt felvigyu k a 1365M-01, illetve a 1365M- 02 nyomtatva nyokra (atto l fu ggo en, hogy izetendo, vagy visszaige nyelheto A fa ro l van szo ) partnerenke nt. A nyomtatva nyok ve ge n szereplo o sszesı to sort (37. sor) a ge p automatikusan kisza molja e s a trakja a 1365M nyomtatva ny 01-es, vagy 04-es sora ba. 6

7 E s ve gu l leheto se gu nk van összesítő lista leke rdeze se re is. Az F3333 Belföldi termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétele összesítő lista tartalmazza partnerenke nti csoportosı ta sban az e rte khata rt egyedileg ele ro sza mla k o sszevont e rte ke t, valamint az e rte khata r alatti beszerze si sza mla k egyu ttes o sszege t, amit ez alapja n neku nk kell beıŕni a 1365M nyomtatva ny 06. sora ba. 7

8 A program a korrekcio s te telek (mint pe lda ul a mıńusz elo jelu sza mla k) nem tudja egyelo re kezelni, ezt ke zzel kell beıŕni (ennek megolda sa folyamatban van). Szinte n igyelmen kı vu l hagyja a program, ha egy sza mla ugyanazon bevalla si ido szakon belu l stornıŕoza sra keru l ugyanazzal az o sszeggel. Ilyenkor a ke t sza mla kiu ti egyma st, ezek e rte ke vel neku nk kell mo dosı tanunk a bevalla st. Az A FA o sszeghata r elleno rze se terme szetesen a ke szpe nzes sza mla kra is kiterjed. Ennek e rdeke ben az X221 Pénztárbizonylatok rögzítése menu pontba bekeru lt egy u j mezo. A KP. Partner kito lte se nem ko telezo. Ha u gy gondoljuk, hogy a pe nzta ri ki- e s be izete sek nem meghata rozo ak, akkor is ce lszeru azonban me rlegelni, hogy melyek azok a partnereink, amelyekne l ese lyes az e rte khata r ele re se. Ilyenkor ele g csak ezekne l a partnerekne l kito lteni ezt a mezo t. Az A FA forgalom gyu jte se re leheto se gu nk van u gy is, hogy a kp partnert folyo sza mlapartnerke nt kezelju k e s ke t le pe sben ko nyvelu nk le egy pe nza ri bizonylatot. A fent emlı tett megolda ssal azonban megspo rolhatunk egy le pe st. Ebben az esetben a leko nyvelt te tel a folyo sza mla analitika nkba sem keru l be, az a fa analitika viszont az o sszeghata r ele re se esete n tartalmazza. Az o sszesı to jelente s elke szı te se elo tt a program elleno rzi, hogy az e rintett partnerek esete ben ki van-e to ltve az ado sza m mezo, illetve a beıŕt ado sza m szintaktikailag nem-e hiba s. Ezt egy ku lo n hibalista n megjelenı ti. 8

9 A hibalista mellett a leke rdeze s sora n a program automatikusan genera l egy fa jlt, amely a C\ADÓSZÁM_VIZSGÁLAT mappa ba keru l. A bevalla s beku lde se elo tt elleno rizheto, hogy a bevalla sba szereplo ado sza mok rendben vannak. A program sza mszaki elleno rze st ve gez, a teljes ado sza m elleno rze se re a ko vetkezo link szolga l: A nyugta fa jlt e rdemes kinyomtatni e s elrakni. Az ado sza m elleno rze ssel kapcsolatos re szletes ta je koztato t a ko vetkezo linken lehet ele rni: 9

10 Számlázás modul Számla adattartalmi változásai janua r 1-to l sza mos to rve nyi mo dosı ta s le p e rve nybe, to bbek ko zt a sza mla ko telezo adattartalma ra vonatkozo u j szaba lyok is. Ezek ko zo tt szerepel a pénzforgalmi adózást választó vállalkozások kimenő számláin a pénzforgalmi elszámolás jelölése, valamint a 2 millió forint adómértéket elérő, illetve meghaladó számlákon a vevő adószámának a feltüntetése. Emellett azonban me g sza mos egyéb módosítás ke szu lt, ide zu nk az u j A FA to rve ny bo l: d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének da) adószáma, amely alatt mint adó izetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy db) adószáma, amely alatt a 89. -ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön; h) a pénzforgalmi elszámolás kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; l) az önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól; n) a fordított adózás kifejezés, ha adó izetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett; p) a különbözet szerinti szabályozás utazási irodák kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; q) a különbözet szerinti szabályozás használt cikkek vagy a különbözet szerinti szabályozás műalkotások, vagy a különbözet szerinti szabályozás gyűjteménydarabok és régisek kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében; 10

11 Ke rju k, hogy ne zze a t a ko telezo adattartalmakat, amennyiben a sza mla forma tumon va ltoztatni kell ku ldje be to mo rı tve a \CLEANSYS\REPORTS ko nyvta rat! A REPORTS ko nyvta r to mo rı tett verzio ja val egyu tt jelezze levele ben, hogy mely kifejeze sek keru ljenek ra a sza mlaforma tumokra! 11

12 Számvitel, Pénzügy modul KATA, KIVA, EVA 2013 janua rja to l ke t egyszeru sı tett ado nemet is va laszthatnak a kisva llalkoza sok az EVA mellett. A kisado zo va llalkoza sok te teles ado ja (KATA) az egye ni va llalkozo knak, egye ni ce geknek, maga nszeme ly taggal rendelkezo bete ti ta rsasa goknak nyu jt alternatı va t. A kisado zo a r e s egye b beve tele nem lehet to bb e vi 6 millio forintna l, felette ma r 40 % a ko telezettse g. A va llalkoza s havi 50 ezer forint, a melle ka lla su kisado zo 25 ezer forint te teles ado t izet e s csak a beve telt kell nyilva ntartani. A kisva llalati ado t (KIVA) azok a va llalkoza sok va laszthatja k, melyeknek a le tsza ma az elo zo ado e vben nem haladta meg a 25-o t, beve tele pedig az 500 millio forintot. Az ado me rte ke az ado alapja nak 16%-a. A kisva llalati ado ado alanya mentesu l: a ta rsasa gi ado, a szocia lis hozza ja rula si ado, e s a szakke pze si hozza ja rula s bevalla sa e s meg izete se alo l. Mindke t ado nemro l bo vebben a e vi CXLVII. sza mu to rve nybo l ta je kozo dhatnak. A CLEAN-PRECIZ programban a bejo vo sza mla k esete ben foglalkozunk a fenti ke t ado za si mo ddal. A ko nyvele si te telek ke pernyo n (F211) teha t csak abban az esetben jelenik meg az Adóz. mód e s a Pénz. Forg. Áfás mezo, ha a beıŕt naplo bejo vo sza mla jellegu. Az Adóz. mód mezo esete ben lego rdu lo lista bo l va laszthatjuk ki a KATA, KIVA vagy EVA mo dokat, ha pedig a partneru nk pe nzforgalmi a fa s, Igen e rte kkel jelo lheto a ke pernyo n. Ezek a mezo k megtala lhato ak a Pénzügy modul sza mlaiktato (X211) e s pe nzta ri te tel (X2211) ke pernyo in is. A ro gzı te s megko nnyı te se e rdeke ben a partnerke pernyo n (P1121) e s a re szsza mlato rzsben is elo re felro gzı theto az ado za si mo d e s a pe nzforgalmi jelo le s, emellett me g ku lo n a partnerke pernyo n megadhato a ce gjegyze ksza m is. nek. A ko zeljo vo ben ezekhez az u j programpontokhoz leke rdeze si leheto se gek is ke szu l- 12

13 Számvitel modul Kódtár érvényességi időszak U gyfeleink ke re se re a CLEAN-PRECIZ-ben bevezettu k a ko dta r e rve nyesse gi ido szakot. A programban ma r kora bban is volt mo d a ko dok e rve nytelenı te se re, most azonban arra is leheto se gu nk nyıĺik, hogy meghata rozzuk, adott ko d milyen ko nyvele si ido szakra e rve nyes. Fo leg e v eleje n ado dhat a ko dkezele sbo l proble ma, amikor elo zo e s a ta rgyido szakra pa rhuzamosan folyik a ko nyvele s. Megko nnyı theti a dolgokat, ha a forgalmi ke pernyo ko n csak az adott ko nyvele si ido szakban e rve nyes ko d adatok adhato k meg. Ko dke nt kezeli a program pe lda ul az analitika kat, teha t az analitika kezelésére nyújthat megoldást ez az új fejlesztés. Az e rve nyesse gi ido szakon tu l eso ko dok a programban ugyanu gy leke rdezheto k e s kigyu jtheto k, csak alkalmazni nem lehet ezeket. 13

14 Számvitel modul Banki bizonylatszám Kibo vı tettu k a folyo sza mla analitika t egy u j elemmel, amely elso sorban a pe nzforgalmi ado zo partnerekne l bizonyulhat hasznos informa cio nak u gyfeleink sza ma ra. A folyo sza mla te telek Excelbe to rte no lista za sa na l ma r kora bban is szerepeltettu k a banki napot, most bankbiz ne ven megtala lhato a banki bizonylatsza m is. Uto bbi az F24-es fo ke pernyo n is la thato. A banki bizonylatsza m a programfrissı te s uta n ke szu lt bizonylatok esete ben bejegyze sre keru l, kora bbi sza mla k esete ben egy szerviz programot kell lefuttatni, ami automatikusan felto lti ezt a mezo t az e rintett folyo sza mla s te telek esete ben. A szerviz program neve nyitott_bank_bizonylatszam_felto lt_2012.fxp, ami a weboldalunkro l leto ltheto, e s a /CLEANSYS/SERVICE mappa ba kell menteni, e s onnan ku lso szerviz programke nt futtatni. 14

15 Pénzügy modul Banki átutalások szűrése Az elektronikus banki modulunkban a banki a tutala sok esete ben u j szu re si felte teleket vezetu nk be. A fo ko nyvi sza mla, a partner, a jogosult, a ko zleme ny e s az o sszeg alapja n to rte no kerese st tesszu k ko nnyebbe u gyfeleink sza ma ra. A jogosult e s a ko zleme ny esete ben egyedileg meghata rozhato szu re si felte telek alkalmazhato k. A Kezdo dik e s Tartalmazza ta gabb kerese si felte telek, ahol a megjelo lt szo vagy kifejeze snek ele g valahol szerepelnie az adott mezo kben, mıǵ a Megegyezik pontosabb meghata roza sra szolga l. A Nem tartalmazza leheto se ggel gyu jtheto o ssze a kerese si felte telnek megadott kifejeze st kive ve minden egye b a tutala s. Az U res kifejezetten azokat az utala sokat gyu jti le, amelyiknek jogosult e s/vagy ko zleme ny mezo je nem lett kito ltve, mıǵ a 0 ko ddal szereplo szu re si felte tel a tulajdonke ppeni felte tel ne lku lise get jelenti. O sszeg esete ben e rte k intervallumra szu rhetu nk, mıǵ a fo ko nyvi sza mla e s a partner esete n to l/-ig intervallumok adhato ak meg. 15

16 Jogszabályi változás A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról janua r 1-e to l a sza mvitelro l szo lo e vi C. to rve ny szerinti mikrogazda lkodo i egyszeru sı tett e ves besza molo t ke szı to va llalkozo ko nyvvezete si e s besza molo ke szı te si ko telezettse ge megva ltozott, ezt a 398/2012 (XII.20) korma nyrendelet szaba lyozza. A mikro va llalkoza si sza mviteli szaba lyok to bb pontban (pe lda ul: sza mlarend-ke szı te si ko telezettse g) elte rhetnek a sza mviteli to rve nyto l, ha e v ve ge n a mikrogazda lkodo a to rve nyben meghata rozott mikrogazda lkodo i egyszeru sı tett e ves besza molo t a llı t o ssze e s ko nyveit legala bb a to rve nyben elo ıŕt sza mlatu ko r haszna lata val ve gzi. A re szleteket a fentebb emlı tett korma nyrendelet tartalmazza, e rdemes a tolvasni! 16

17 Könyvvizsgálóbarát szoftver Kamarai minősítés A ko zelmu ltban terme ku nk, a CLEAN PRECI Z Integra lt u gyviteli rendszer megkapta a Ko nyvvizsga lo bara t szoftver mino sı te st. Hogy valo ja ban miro l is van szo, illetve a program haszna lata ban milyen u jdonsa gok tala lhatok a szolga ltata ssal kapcsoltban, arro l az ala bbiakban ta je koztatjuk u gyfeleinket: A piacgazdasa g mu ko de se nek alapja, hogy a gazda lkodo kro l, a va llalkoza sokro l minden esetben valo s vagyoni, pe nzu gyi e s jo vedelmi informa cio k jelenjenek meg. A emlı tett informa cio k o sszete tele t e s azok ko zle si gyakorisa ga t jogszaba lyok hata rozza k meg. A nyilva nossa gra hozott valo disa ga t fu ggetlen ko nyvvizsga lo k a ltal elve gzett elleno rze sek, vizsga latok biztosı tja k! Haza nkban a fu ggetlen ko nyvvizsga lo k szervezete a Magyar Ko nyvvizsga lo i Kamara. A Magyar Ko nyvvizsga lo i Kamara kora bban felhı va st tett ko zze az u gyviteli szoftvereket fejleszto va llalkoza sok sza ma ra, melyben egy az elleno rze st nagyban egyszeru sı to e s meggyorsı to mo dszer kialakı ta sa ra e s az adott szoftverekbe to rte no integra la sa ra tett aja nlatot. Miro l is van szo? A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati tesztelésére és könyvelt adataik archiválására önkéntesen alkalmazható Adatexport útmutatót (letölthető a kamara honlapjáról: kozlemenyek/adatexport). Célja, hogy egységes tartalmi és strukturális követelmények megfogalmazásával segítse a kettős könyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál (jogszabályban előírt független könyvvizsgálatok és belső auditok) szükséges főkönyvi tételsor adatexportjának elkészítésében. A javasolt útmutató alkalmazása kölcsönös üzleti és szakmai előnyökkel járhat mind az ügyviteli szoftverfejlesztő-értékesítő szervezetek és ügyfeleik, mind pedig a könyvvizsgálatok és a belső ellenőrzések számára. A kamara el szeretné érni, hogy a szoftverfejlesztők önkéntes csatlakozása révén az Adatexport útmutató szerinti programműködés minél szélesebb körben terjedjen el, lehetővé tegye az informatikai adatátvételek és az alkalmazói szoftverek továbbfejlesztését, alapul szolgálhasson a könyvvizsgálati tesztek elvégzéséhez. Ma r elso pillanta sra is sejtheto volt, hogy a feladat eredme nye jo val to bb, mint egy Audit XML export menu pont bee pı te se a rendszerekbe! A le nyeg a ko vetkezo : 17

18 C C C egységes adatstruktúra kinyerése a szoftverekből A bevett szokás szerint érvényesült az ahány ház, annyi szokás elv az ellenőrzések során, ugyanakkor a szoftverek érthetően eltérő adatstruktúrájából is eltérő módszerekkel kérhették ki a könyvvizsgálók az éppen szükséges információkat. Az szabványosított megoldással minden programból egységesen kimenthetők a törvényben előírt adatsorok (főkönyvi tételsor) a manuális ellenőrzés automatizálhatósága A kinyert adatokat tartalmazó szabványos fájlt a könyvvizsgáló betöltheti egy célalkalmazásba, mellyel gyorsan és egyszerűen hajthatja végre az ellenőrzést. a rendszeres adatkinyerés egyben adatarchiválást is jelent A kinyert adatokat tartalmazó fájl mely tartalmazza az aktuális időpont összes adatát biztonságos helyen archiválhatjuk, ebből, megfelelő A Kamara egyben azt is garanta lta, hogy egyben felhı vja k a to bb ezres tagsa guk igyelme t az u j mo dszerre, annak elo nyeire, illetve hogy minden u gyfe lne l jelzik a leheto se get, mely hata sa ra azok fejleszte si feladatke nt ke rik az export funkcio t az u gyviteli rendszeru k fejleszto ine l A mu szaki felte telekne l, pontosabban az aja nla sokna l e rdekes volt az Microsoft Windows-vonal e s az Of ice alkalmaza s megle te. Ezt terme szetesen nem kell komolyan venni, a fejleszto k ba rmilyen opera cio s rendszer alatt ba rmilyen fejleszto i ko rnyezetben elke szı tett alkalmaza sbo l elve gezhetik a kamara a ltal de inia lt forma tumu XML fa jl kiıŕa sa t, mıǵ a ke so bbi elleno rze st XML-XLS konverzio t ko veto en ba rmely kompatibilis alkalmaza ssal aka r mobiltelefonon is - megtehetik! 18

19 A sza nde k persze e rheto, hiszen az XML forma tumu adatok ko nyvvizsga lo i szoftverben vagy a kamara honlapja ro l leto ltheto ingyenes sege dprogrammal a talakı thato MS Excel forma tumba, ıǵy az egy Excel kompatibilis ta bla zatkezelo be to ltve tova bbi elemze sek, tesztek, archiva la sok vagy ko nyvvizsga lati feladatok elve gze se re is leheto se get nyu jt. Lássuk lépésről lépésre az egyébként egyszerű műveletsort: 1. Indı tsuk el a Számvitel modult (preciz.exe) 2. Ha elo szo r haszna ljuk a funkcio t, akkor le pju nk be a Törzsadatok / Törzsadatok karbantartása / Rendszerparaméterek karbantartása menu pontba, majd a Rendszerva ltozo k lapon a Globális változók ko ze vegyu k fel az ADOXMLPATH va ltozo t, e rte ke nek pedig adjuk meg azt a helyet, ahova majd a XML a lloma ny menteni akarjuk. Pe lda ul c:\cleansys\mkvk Ezt a va ltozo t ke so bb mo dosı thatjuk, ha ma s ko nyvta rba szeretne nk ıŕni az adatokat. 3. Ha ro gzı tettu k a rendszerva ltozo, le pju nk az 5. Adata tvitel / 7.MKVK audit XML le trehoza sa menu pontba. 19

20 4. A megjeleno ke pernyo n to ltsu k ki az adatokat, majd indı tsuk el a kigyu jte st! Ezt ko veto en a program elke szı ti a kamara a ltal elo ıŕt XML a lloma ny, mely a ADOXMLPATH rendszerva ltozo ban megadott helyen e rheto el. A futa s aktua lis a llapota ro l e s a feladat befejeze se ro l a ke pernyo n olvashatunk ta je koztata st. Fontos! Felhı vjuk a igyelmet arra, hogy nagyobb me retu adata lloma ny nagyobb forgalom, nagyobb bizonylatsza m esete n a programfuta s hosszabb ido t aka r to bb o ra t is eredme nyez, miko zben az a tmeneti munkaa lloma nyok e s a ke sz XML fa jl me rete to bb GB is lehet! Eze rt nagyon fontos, hogy a futtata s sora n megfelelo ta rhelyet biztosı tsunk! Amennyiben a ce lteru leten nincs elegendo hely, akkor a program futa sa hibau zenettel megszakad. Ele g felesleges ido pocse kola s ez, ha ma r vagy egy o ra ja futott a kigyu jte s, e s kezdhetju k elo lro l a feladatot... A ko ru lme nyek elo zetes biztosı ta sa egya ltala n nem nevezheto tu lbiztosı ta snak, hiszen az XML a lloma ny az egyik leginka bb pazarlo a lloma nyforma tum, mind me retben, mind feldolgoza si ido ben Mivel az adatmente st csak bizonyos ido nke nt szu kse ges elve gezni, eze rt javasoljuk hogy a feladatot ido zı tse k e jszaka ra! E s amennyiben van ra mo d, a legnagyobb teljesı tme nyu munkaa lloma son ve gezze k a adatkigyu jte st. 20

21 Újdonságok a weben Jogszabályok, tanácsadás, elektronikus könyvek A weblapunk tartalma ban az elmu lt ho napokban bizonyos va ltoztata sokat eszko zo l- tu nk. A kora bbina l le nyegesen nagyobb hangsu ly fektetu nk a szakmai elemzo anyagokra, a tana csado ıŕa sokra e s to bb szakmai ıŕa st nyu jtottunk a t u gyfeleinknek az uto bbi e vek technolo giai va ltoza sairo l. Nem szabad megfeledkezni a szakmai jogszaba lyok naprake sz gyu jteme nye ro l sem. A ko vetkezo kben ne zzu k a t a legfontosabb tartalmi u jdonsa gokat: Éves beszámolóhoz nyomtatványok letöltése Az e ves besza molo hoz szu kse ges nyomtatva nyok e vro l e vre va ltoznak Ide n sem volt ez ma ske pp, a 2012-es 12EB-sza mu u rlapokat Ce ginforma cio s Szolga lat NEM fogadja be, azt a rendszer hibau zenettel visszaku ldi, mely sora n a ko zze te tel nem valo sul meg janua r 1-e to l besza mola si ido szakto l fu ggetlenu l kizárólag a 13EB-számú nyomtatványokat fogadják be, eze rt felhı vja k a igyelmet arra, hogy amennyiben kora bbi e vek besza molo it ku ldik be, azt is a 13EB-sza mu nyomtatva nyon tegye k meg. Honlapunkon ko zvetlen ele re st biztosı tunk a szu kse ges dokumentumokhoz. 21

22 A Hasznos linkek menu pont fo oldala n Hasznos helyek tala lhato Éves beszámolóhoz nyomtatványok letöltése pontbo l juthatunk el a KIM Ce ginforma cio s Szolga lata nak megfelelo oldala ra: Naprakész jogszabálygyűjtemény A Hasznos linkek menu Jogszabályok oldala n tala lhato k a pe nzu gyi, sza mviteli, munkajogi, ado u gyi stb. jogszaba lyok gyu jteme nye. A lista ban a kerese st megko nnyı tendo a to rve nyek, korma nyrendeletek, hata rozatok ko ze rtheto, a ko znyelvben is elterjedt megneveze seit szerepelnek. Mostanto l a nevek mellett ko zvetlenu l is la thato k az e rve nyesse gi ido k (ezeket kora bban csak az adott anyag megnyita sa uta n la thatta k az e rdeklo do k). 22

23 Janua rto l ke t tova bbi u jdonsa got is felfedezhetnek u gyfeleink: C C a paragrafusjel mellett ezzel ugorhatunk ko zvetlenu l a jogszaba lyt kiado szervezet oldala ra a jogszaba lyhoz la thato zo ld ikonnal elektronikus ko nyv (EPUB) forma tumba is leto ltheto k az anyagok, ıǵy azok hordozhato eszko zo ko n, okostelefonokon is tanulma nyozhato k. Egy link segı tse ge vel ele rheto ve tettu k az adott to rve nyek kora bbi va ltozata t is. A baloldali menu sor alja n szereplo Jogszaba lyok elektronikus forma ban re szben a legfontosabb anyagok PDF e s EPUB forma tumban e rheto k el. Szakmai tanácsadás Tala n a legnagyobb va ltoza son az Ötletek, tanácsok pont esett a t. Az elso lapon Sza mvitel, pe nzu gy, ado za s elso sorban szakmai hıŕek, elemze sek e s tana csok olvashato k. A leguto bb ke szu lt anyagok neve elo tt la thato PDF e s EPUB ikonok az jelzik, hogy az adott anyag ma r elektronikus forma ban is leto ltheto. C C C C C Ebben a re szben olyan hasznos te ma kat tanulma nyozhatnak, mint pe lda ul Vállalkozások közti készpénz mozgás korlátozása Számlánkénti nyilatkozat évtől egy új elemmel bővül az áfa bevallás! Az elektronikus beszámoló - új űrlapok Válasz a 2012 évi kihívásokra - kintlévőségek hatékony kezelése. Automatikus adószám ellenőrzés 23

24 Ha a bal oldali menu ma sodik pontja t va lasztjuk, a IT jellegu szakanyagokhoz, ismerteto kho z, elemze sekhez jutunk: Itt a napi sza mı ta stechnikai u jdonsa goknak az u gyvitel, sza mvitel szakteru letet is e rinto aktualita sok olvashato k, pe lda ul a ha lo zati sebesse ggondok megolda sa ro l, az elektronikus banki rendszerekro l, a sza mı to ge pek ta vele re se ro l vagy a Windows 8 ku - lo nleges merevlemez forma tuma ro l tala lhato hasznos ıŕa s. 24

25 Felhősödés Az elmu lt e v dereka to l munkata rsaink kiemelt igyelmet fordı tottak ke t szakteru let ira nt: A 2012-es e v eleje n me g csak csepegtek az hıŕmorzsa k a sza mı ta si felho kro l, majd nya rra szinte robbana sszeru sebesse ggel ko lto zo tt szinte mindenki a felho be. Bennu nket elso sorban az adatta rola sra haszna lhato, ne mi dokumentumkezele si funkcio kkal is bıŕo szolga ltata sok e rdekeltek, hiszen az u gyviteli feladatokna l ez a ke t funkcio a leginka bb elva rt egy adatta rolo megolda sto l. C C C C Egyre szt re szletesen kipro ba ltuk e s teszteltu k a legfontosabb szolga ltata sokat, besza moltunk a felho k elo nyeiro l e s ha tra nyaikro l o sszehasonlı tottuk a Google e s a Microsoft megolda sa t feladatokhoz aja nlottunk rendszereket. Nem a rulunk zsa kbamacska t, de a napi u gyviteli feladatokhoz ma a BOX felel meg a leginka bb, hiszen a verzio ko vete s, az automatikus u zenetku lde s, az online u zenetko z- vetı te s, a sze lesko ru katalogiza la s, a mindenre kiterjedo a lloma ny kompatibilita s, az online dokumentumke szı te s, konverta la s vagy a ku lo nbo zo eszko zo kho z (Android, iphone stb.) e s alkalmaza sokhoz (Gmail, Google Apps, Box for Of ice stb.) kıńa lt Apps-ok fontosabbak, mint a foto gyu jteme nyu nk megoszta sa vagy a chatele s Ha ma r felho e s dokumentumkezele s, akkor meg kell emlı tenu nk, hogy ku lo n vizsga latokat folyattunk az Alfresco Cloud megolda ssal is. Erro l is ke szı tettu nk re szletes elemze st, hiszen a Clean-Soft Kft. folyamatosan e s behato an foglalkozik az Alfresco klasszikus terme ke vel is. A jelzett cikk va laszt ad arra is, hogy vajon a felho s megolda ssal lecsere lheto -e a klasszikus szerveres va ltozata az Alfresconak 25

26 Kiadványok a zsebben Egy ma sik kiemelt te ma a weblapunkon az elektronikus ko nyvek e s olvaso eszko zo k teru lete. Kora bban a dokumenta cio kat vagy papıŕra nyomtatva vagy sza mı to ge pen olvashattuk. Az okostelefonok, a tabletek e s az elektronikus ko nyvolvaso k elterjede se leheto ve teszi, hogy a jogszaba lyokat, cikkeket, mu szaki dokumenta cio kat, hıŕeket stb. ma ma r magunkkal vigyu k e s aka r a villamoson, este a te ve elo tt vagy a he tve gi nyaralo ban olvassuk, tanulma nyozzuk. Az IT ismerteto k lapon to bb elektronikus ko nyvekkel kapcsolatos ha tte ranyag is olvashato, pe lda ul a ttekinte st olvashatnak a ku lo nbo zo eszko zo kro l, az ebook-ok tıṕusairo l e s ke t roppant hasznos sege dprogram haszna lata t is bemutatjuk. Reme lju k, elnyerik tetsze su ket a va ltoztata sok e s a ke szı tett ha tte ranyagokat fel tudja k majd haszna lni a napi munka ik sora n. Ke rju k tova bba O no ket, hogy ke rde seikkel, ve leme nyu kkel vagy o tleteikkel keresse k meg munkata rsainkat, tova bba o ro mmel venne nk, ha a partnerko ru k igyelme t felhı vna k az oldalainkon tala lhato sza mos hasznos informa cio ra! 26

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T17. Évnyitás 2013. december Évnyitás Az e vnyita shoz szu kse ges

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer Őstermelői bevallás készítése Őstermelői bevallások készítése A Számvitel modulon belu l a 3. Lekérdezések menu ben ke szı thetju k el az o stermelo i bevalla

Részletesebben

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. október 2011. IV. negyedév Tartalomjegyzék Számvitel modul ÁFA bevallás automatikus kitöltése... 3. Általános

Részletesebben

Hírlevél. 2010. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. III. negyedév

Hírlevél. 2010. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. III. negyedév 2010. július Tartalom Elő izetés és tagdíjnyilvántartó modul Kimeno elo leg- e s ve gsza mla

Részletesebben

Hírlevél. 2011. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2011. I.

Hírlevél. 2011. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2011. I. Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben 2011. I. negyede v 2011. február Tartalom Tárgyi eszköz modul Eszko ze rte k kimutata s bo vı te se... 3

Részletesebben

Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez. T31. Standolás. 2013.

Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez. T31. Standolás. 2013. Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T31. Standolás 2013. július Tartalomjegyzék A speciális leltár... 3 Beállítások... 3 A standolás

Részletesebben

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ JELLEMZO K A RAP 4 egy elektromechanikus sorompo ami beja ratokhoz (auto parkolo, gya rak, ko rha zak stb.) haszna lando. A fe m doboz egy motort e s egy veze rlo egyse

Részletesebben

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem Perdületes mennyezeti befúvóelem PRCX PRCX befúvóelem TLS csatlakozódobozzal. TLS opciós tartozék, melyet külön kell megrendelni. Leírás PRCX perdu letes mennyezeti befu vo k fo eleme a re sekkel ella

Részletesebben

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék Speciális bútorok Laborbútor Oktatási bútor Ipari bútor Mérlegasztal Laborszék JÖVŐT ÉPÍTÜNK A FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldá sokát kíná l

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T29. NAV csoportos adószám ellenőrzés 2012. április Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez

Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a program

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁS BÉRLETÉNEK FELTÉTELEIRŐL Berente Ko zse g Önkorma nyzat Ke pviselő-testülete

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T21. Elektronikus bank 2011. június 24. Tartalomjegyzék Elektronikus

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

A MICROSEMIC KFT HI VA SVE GZO DTETE SI SZOLGA LTATA S NYU JTA SA RA VONATKOZO FELTE TELEI

A MICROSEMIC KFT HI VA SVE GZO DTETE SI SZOLGA LTATA S NYU JTA SA RA VONATKOZO FELTE TELEI A MICROSEMIC KFT HI VA SVE GZO DTETE SI SZOLGA LTATA S NYU JTA SA RA VONATKOZO FELTE TELEI A. HI VA SVE GZO DTETE SI SZOLGA LTATA S A.1. A szolga ltata s lei ra sa, mino sege 1. A.1.1. Szolga ltato va

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen A CLEAN-PRECIZ Integra lt u gyvitel rendszer alape rtelmezett PDF kimenete t 2009 o ta a da n BioPDF fejleszto ce

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Programoza s I. 10. elo ada s Rendezett to mbo k. Sergya n Szabolcs

Programoza s I. 10. elo ada s Rendezett to mbo k. Sergya n Szabolcs 10. elo ada s Rendezett to mbo k Sergya n Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu O budai Egyetem Neumann Ja nos Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Inte zet 1 / 5 Tartalom 1 Kerese sek rendezett

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester. Az ülésen nem vett részt: Fodorne Szabó Erika ke pviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester. Az ülésen nem vett részt: Fodorne Szabó Erika ke pviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Közse g Önkormányzata ke pviselő-testu lete nek 2016. március 31-e n az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános u le se n, melynek kezde si időpontja 9.00

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1/2015 (II.26.) számú ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: Budapest, 2015. február 26. Kiadva: Kiss Antal ügyvezető Érvényes: 2015. február hó 27. napjától 2 A Korma ny 1856/2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Pilisjászfalu község települési szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra irányuló közszolgáltatási szerződés.

Pilisjászfalu község települési szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra irányuló közszolgáltatási szerződés. Pilisjászfalu község települési szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra irányuló közszolgáltatási szerződés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/21 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2015. július 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2015. július 30.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2015. július 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tagi kölcsön szerződéseinek módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítők:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2016. (II. 25.), 29/2016. (II. 25.), 30/2016. (II. 25.) határozataival döntött

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV TESTNEVELÉSI EGYETEM HELVETICA NEUE EXTENDED ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ123456789@#$%^&*!

ARCULATI KÉZIKÖNYV TESTNEVELÉSI EGYETEM HELVETICA NEUE EXTENDED ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ123456789@#$%^&*! HELVETICA NEUE EXTENDED ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ123456789@#$%^&*! ARCULATI KÉZIKÖNYV HELVETICA NEUE EXTENDED BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ123456789@#$%^&*!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja A www.vagabanda.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője, a Kapusi-Produkció Nonprofit

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

1. A terméktesztelés, Cleanne nagykövet applikáció leírása

1. A terméktesztelés, Cleanne nagykövet applikáció leírása Re szve teli felte telek Terméktesztelő, Cleanne nagykövet applikáció A Cleanne nagykövet applikáció, terméktesztelő kereső szervezo je az Oberonlife Coaching Kft. (Ci m: 1062 Budapest, Andrássy út 126.,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató - 2015. - mamamibolt.hu Adatkezelési tájékoztató Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv:... 339236 1254 3 94 84115 PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. bemutatkozása jogviták. (Eger, dr. Kriesch Attila. Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. bemutatkozása jogviták. (Eger, dr. Kriesch Attila. Igazgató Az Európai Fogyasztói i K bemutatkozása határon átnyúló panaszok és jogviták (Eger, 2014. október 7.) 7 dr. Kriesch Attila Igazgató Európai Fogyasztói i K Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

TEE Szoftverek licenc-csomag beszerz se

TEE Szoftverek licenc-csomag beszerz se TEE Szoftverek licenc-csomag beszerz se Kƒzbeszerz si rtes t sz ma: 2014/98 Beszerz s t rgya: Szolg ltat smegrendel s Hirdetm ny t pusa: T j koztat az elj r s eredm ny rƒl (1-es minta)/k /2013.07.01 K

Részletesebben

Budapest, 2013. június 12.

Budapest, 2013. június 12. Kooperatív járműirányítás városi közlekedési környezetben Gáspár Péter Tudományos tanácsadó MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet Rendszer és Irányításelméleti Laboratórium Budapest, 2013.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

A szakképz. jtható 2009.

A szakképz. jtható 2009. A szakképz pzési hozzájárul rulásból l nyújthat jtható fejlesztési si támogatt mogatások a 2009. évi jogszabály változv ltozások tükrében 2009. Módosítások sok 2009. július j 1-jétől1 A TISZK fenntartója

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Ötletek és javaslatok a városrehabilitáció folyamatának menedzseléséhez

Ötletek és javaslatok a városrehabilitáció folyamatának menedzseléséhez Ötletek és javaslatok a városrehabilitáció folyamatának menedzseléséhez Egedy Tamás 1 Bevezetés Az elmúlt években a v roskutatók, tervezők, közgazd szok és politikusok Þ- gyelme egyre ink bb a lakónegyedekre

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Számlázás-házipénztár (SZAMLA) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Számlázás-házipénztár 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 5 1.1. A program típusai... 5 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

HOMLOKZATBURKOLATI DOKUMENTÁ CIÓ II.2.4 RHEINZINK VÍZORROS PANEL

HOMLOKZATBURKOLATI DOKUMENTÁ CIÓ II.2.4 RHEINZINK VÍZORROS PANEL HOMLOKZATBURKOLATI DOKUMENTÁ CIÓ II.2.4 II.2.4.1 Á ltalánosságban 152 II.2.4.2 H1-részlet: Kü lső sarok 155 II.2.4.3 H2-részlet: Belső sarok 156 II.2.4.4 H3-részlet: Ablakkáva 157 II.2.4.5 H4-részlet:

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A számla tartalmi elemei

A számla tartalmi elemei A számla tartalmi elemei Kedves Partnereink! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. tartalmazza a számla kötelező adattartalmát. Az alábbiakban 2 csoportba

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k 102. sz m TARTALOMJEGYZ K Oldal 153/2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A p nz gyi szek tor ban r v nye s lд fo gyasz t v de lem

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben