Hírlevél február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I."

Átírás

1 Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben I. negyede v február

2 Tartalom Számviteli modul Az A FA to rve ny va ltoza sa val o sszefu ggo programmo dosı ta sok az A fa bevalla s sora n KATA, KIVA, EVA Ko dta r e rve nyesse gi ido szak Banki bizonylatsza m Pénzügy modul Banki a tutala sok szu re se Számlázás modul Sza mla adattartalmi va ltoza sai Jogszabályi változás A mikrogazda lkodo i egyszeru sı tett e ves besza molo ro l Kamarai minősítés Ko nyvvizsga lo bara t szoftver Újdonságok a weben Jogszaba lyok, tana csada s, elektronikus ko nyvek

3 Számviteli modul Az ÁFA törvény változásával összefüggő programmódosítások az Áfa bevallás során. Az A FA to rve ny janua r 1-to l elo ıŕja az o sszesı to jelente s te teli ko telezettse get, amely bizonyos belfo ldi egyenes ado za su forgalom re szleteze se re vonatkozik. Ennek e rtelme ben az a ltala nos forgalmi ado alanya terme k e rte kesı te s, szolga ltata s nyu j- ta s illetve ige nybe ve tel esete n ko teles sza mla nke nt nyilatkozni azokro l a bizonylatokro l, amelyeknek a ltala nos forgalmi ado o sszege a ,- Ft-ot ele ri vagy meghaladja. Amennyiben az A FA alanya ugyanazon ado mega llapı ta si ido szakban egy partner a ltal kibocsa tott to bb sza mla ban o sszesen ,- Ft-ot ele ro vagy meghalado o szszegben gyakorol ado levona si jogot, akkor is jelente si ko telezettse g terheli. A fentiekben leıŕt ko vetelme nyek miatt programmo dosı ta s va lt szu kse gesse. Elso ko zo tt bee pı te sre keru lt egy globa lis va ltozo. A va ltozo t e s annak e rte ke t nem neku nk kell bea llı tani, hanem elso bele pe skor a frissı te ssel egyu tt ez megto rte nik. Az e rte k mezo be is automatikusan bekeru l a ,- Ft. Ha a ke so bbiekben ez az A FA e rte khata r mo dosul, akkor ezt neku nk kell ke zzel kijavı tani. Szu kse g van me g egy kiege szı te sre, ezt azonban neku nk kell megoldanunk. 3

4 Az F1111. Főkönyvi számla karbantartása menu pontban a megfelelo A FA sza mla t kiva lasztva meg kell gyo zo du nk arro l, hogy az Áfa típus mezo u resen van-e hagyva. Ugyanis a ,- Ft-os o sszeghata rra vonatkozo elleno rze st a program csak ekkor ve gzi el. (EU-s import, vagy fordı tott a fa esete ben viszont szu kse ges a mezo kito lte se) Az A FA analitika leke rdeze se tova bbra is az F33 ÁFA kimutatás menu pontban to rte nik. A ke pernyo re ra keru lt egy u j gomb. 4

5 A BJ gombra kattintva az ke pernyo n szereplo mezo k bea llı ta sa val tudjuk a 1365M megneveze su nyomtatva nyok tartalma t kigyu jteni. To bbfe le leheto se g ko zu l va laszthatunk, leke rdezhetu nk teljes áfa analitikát A lista nkon szerepel minden olyan partneru nk (ez lehet vevo, vagy sza llı to a kijelo lt A FA sza mla to l fu ggo en. Pe lda nkban mindke t A FA tıṕusra to rte nt a leke rdeze s) amellyel az adott bevalla si ido szakban lebonyolı tott forgalom egyu ttes A FA o sszege ele ri, vagy meghaladja a ,- Ft-ot. Azok a sza mla k, amelyeknek A FA tartalma egyenke nt ele ri, vagy meghaladja ezt az o sszeghata rt, megjelo le sre keru lnek. 5

6 Az A FA lista t leke rhetju k tételesen is: Enne l a leke rdeze sne l a program azokat a sza mla kat gyu jti ki izetendo, illetve viszszaige nyelheto A FA szerinti bonta sban - partnerenke nt o sszesı tve amelyeknek o sszege egyenke nt ele ri, vagy meghaladja az elo ıŕt A FA o sszeghata rt. Annyi feladatunk van, hogy az ezeken szereplo sza mla kat egyenke nt felvigyu k a 1365M-01, illetve a 1365M- 02 nyomtatva nyokra (atto l fu ggo en, hogy izetendo, vagy visszaige nyelheto A fa ro l van szo ) partnerenke nt. A nyomtatva nyok ve ge n szereplo o sszesı to sort (37. sor) a ge p automatikusan kisza molja e s a trakja a 1365M nyomtatva ny 01-es, vagy 04-es sora ba. 6

7 E s ve gu l leheto se gu nk van összesítő lista leke rdeze se re is. Az F3333 Belföldi termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétele összesítő lista tartalmazza partnerenke nti csoportosı ta sban az e rte khata rt egyedileg ele ro sza mla k o sszevont e rte ke t, valamint az e rte khata r alatti beszerze si sza mla k egyu ttes o sszege t, amit ez alapja n neku nk kell beıŕni a 1365M nyomtatva ny 06. sora ba. 7

8 A program a korrekcio s te telek (mint pe lda ul a mıńusz elo jelu sza mla k) nem tudja egyelo re kezelni, ezt ke zzel kell beıŕni (ennek megolda sa folyamatban van). Szinte n igyelmen kı vu l hagyja a program, ha egy sza mla ugyanazon bevalla si ido szakon belu l stornıŕoza sra keru l ugyanazzal az o sszeggel. Ilyenkor a ke t sza mla kiu ti egyma st, ezek e rte ke vel neku nk kell mo dosı tanunk a bevalla st. Az A FA o sszeghata r elleno rze se terme szetesen a ke szpe nzes sza mla kra is kiterjed. Ennek e rdeke ben az X221 Pénztárbizonylatok rögzítése menu pontba bekeru lt egy u j mezo. A KP. Partner kito lte se nem ko telezo. Ha u gy gondoljuk, hogy a pe nzta ri ki- e s be izete sek nem meghata rozo ak, akkor is ce lszeru azonban me rlegelni, hogy melyek azok a partnereink, amelyekne l ese lyes az e rte khata r ele re se. Ilyenkor ele g csak ezekne l a partnerekne l kito lteni ezt a mezo t. Az A FA forgalom gyu jte se re leheto se gu nk van u gy is, hogy a kp partnert folyo sza mlapartnerke nt kezelju k e s ke t le pe sben ko nyvelu nk le egy pe nza ri bizonylatot. A fent emlı tett megolda ssal azonban megspo rolhatunk egy le pe st. Ebben az esetben a leko nyvelt te tel a folyo sza mla analitika nkba sem keru l be, az a fa analitika viszont az o sszeghata r ele re se esete n tartalmazza. Az o sszesı to jelente s elke szı te se elo tt a program elleno rzi, hogy az e rintett partnerek esete ben ki van-e to ltve az ado sza m mezo, illetve a beıŕt ado sza m szintaktikailag nem-e hiba s. Ezt egy ku lo n hibalista n megjelenı ti. 8

9 A hibalista mellett a leke rdeze s sora n a program automatikusan genera l egy fa jlt, amely a C\ADÓSZÁM_VIZSGÁLAT mappa ba keru l. A bevalla s beku lde se elo tt elleno rizheto, hogy a bevalla sba szereplo ado sza mok rendben vannak. A program sza mszaki elleno rze st ve gez, a teljes ado sza m elleno rze se re a ko vetkezo link szolga l: A nyugta fa jlt e rdemes kinyomtatni e s elrakni. Az ado sza m elleno rze ssel kapcsolatos re szletes ta je koztato t a ko vetkezo linken lehet ele rni: 9

10 Számlázás modul Számla adattartalmi változásai janua r 1-to l sza mos to rve nyi mo dosı ta s le p e rve nybe, to bbek ko zt a sza mla ko telezo adattartalma ra vonatkozo u j szaba lyok is. Ezek ko zo tt szerepel a pénzforgalmi adózást választó vállalkozások kimenő számláin a pénzforgalmi elszámolás jelölése, valamint a 2 millió forint adómértéket elérő, illetve meghaladó számlákon a vevő adószámának a feltüntetése. Emellett azonban me g sza mos egyéb módosítás ke szu lt, ide zu nk az u j A FA to rve ny bo l: d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének da) adószáma, amely alatt mint adó izetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy db) adószáma, amely alatt a 89. -ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön; h) a pénzforgalmi elszámolás kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; l) az önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól; n) a fordított adózás kifejezés, ha adó izetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett; p) a különbözet szerinti szabályozás utazási irodák kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; q) a különbözet szerinti szabályozás használt cikkek vagy a különbözet szerinti szabályozás műalkotások, vagy a különbözet szerinti szabályozás gyűjteménydarabok és régisek kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében; 10

11 Ke rju k, hogy ne zze a t a ko telezo adattartalmakat, amennyiben a sza mla forma tumon va ltoztatni kell ku ldje be to mo rı tve a \CLEANSYS\REPORTS ko nyvta rat! A REPORTS ko nyvta r to mo rı tett verzio ja val egyu tt jelezze levele ben, hogy mely kifejeze sek keru ljenek ra a sza mlaforma tumokra! 11

12 Számvitel, Pénzügy modul KATA, KIVA, EVA 2013 janua rja to l ke t egyszeru sı tett ado nemet is va laszthatnak a kisva llalkoza sok az EVA mellett. A kisado zo va llalkoza sok te teles ado ja (KATA) az egye ni va llalkozo knak, egye ni ce geknek, maga nszeme ly taggal rendelkezo bete ti ta rsasa goknak nyu jt alternatı va t. A kisado zo a r e s egye b beve tele nem lehet to bb e vi 6 millio forintna l, felette ma r 40 % a ko telezettse g. A va llalkoza s havi 50 ezer forint, a melle ka lla su kisado zo 25 ezer forint te teles ado t izet e s csak a beve telt kell nyilva ntartani. A kisva llalati ado t (KIVA) azok a va llalkoza sok va laszthatja k, melyeknek a le tsza ma az elo zo ado e vben nem haladta meg a 25-o t, beve tele pedig az 500 millio forintot. Az ado me rte ke az ado alapja nak 16%-a. A kisva llalati ado ado alanya mentesu l: a ta rsasa gi ado, a szocia lis hozza ja rula si ado, e s a szakke pze si hozza ja rula s bevalla sa e s meg izete se alo l. Mindke t ado nemro l bo vebben a e vi CXLVII. sza mu to rve nybo l ta je kozo dhatnak. A CLEAN-PRECIZ programban a bejo vo sza mla k esete ben foglalkozunk a fenti ke t ado za si mo ddal. A ko nyvele si te telek ke pernyo n (F211) teha t csak abban az esetben jelenik meg az Adóz. mód e s a Pénz. Forg. Áfás mezo, ha a beıŕt naplo bejo vo sza mla jellegu. Az Adóz. mód mezo esete ben lego rdu lo lista bo l va laszthatjuk ki a KATA, KIVA vagy EVA mo dokat, ha pedig a partneru nk pe nzforgalmi a fa s, Igen e rte kkel jelo lheto a ke pernyo n. Ezek a mezo k megtala lhato ak a Pénzügy modul sza mlaiktato (X211) e s pe nzta ri te tel (X2211) ke pernyo in is. A ro gzı te s megko nnyı te se e rdeke ben a partnerke pernyo n (P1121) e s a re szsza mlato rzsben is elo re felro gzı theto az ado za si mo d e s a pe nzforgalmi jelo le s, emellett me g ku lo n a partnerke pernyo n megadhato a ce gjegyze ksza m is. nek. A ko zeljo vo ben ezekhez az u j programpontokhoz leke rdeze si leheto se gek is ke szu l- 12

13 Számvitel modul Kódtár érvényességi időszak U gyfeleink ke re se re a CLEAN-PRECIZ-ben bevezettu k a ko dta r e rve nyesse gi ido szakot. A programban ma r kora bban is volt mo d a ko dok e rve nytelenı te se re, most azonban arra is leheto se gu nk nyıĺik, hogy meghata rozzuk, adott ko d milyen ko nyvele si ido szakra e rve nyes. Fo leg e v eleje n ado dhat a ko dkezele sbo l proble ma, amikor elo zo e s a ta rgyido szakra pa rhuzamosan folyik a ko nyvele s. Megko nnyı theti a dolgokat, ha a forgalmi ke pernyo ko n csak az adott ko nyvele si ido szakban e rve nyes ko d adatok adhato k meg. Ko dke nt kezeli a program pe lda ul az analitika kat, teha t az analitika kezelésére nyújthat megoldást ez az új fejlesztés. Az e rve nyesse gi ido szakon tu l eso ko dok a programban ugyanu gy leke rdezheto k e s kigyu jtheto k, csak alkalmazni nem lehet ezeket. 13

14 Számvitel modul Banki bizonylatszám Kibo vı tettu k a folyo sza mla analitika t egy u j elemmel, amely elso sorban a pe nzforgalmi ado zo partnerekne l bizonyulhat hasznos informa cio nak u gyfeleink sza ma ra. A folyo sza mla te telek Excelbe to rte no lista za sa na l ma r kora bban is szerepeltettu k a banki napot, most bankbiz ne ven megtala lhato a banki bizonylatsza m is. Uto bbi az F24-es fo ke pernyo n is la thato. A banki bizonylatsza m a programfrissı te s uta n ke szu lt bizonylatok esete ben bejegyze sre keru l, kora bbi sza mla k esete ben egy szerviz programot kell lefuttatni, ami automatikusan felto lti ezt a mezo t az e rintett folyo sza mla s te telek esete ben. A szerviz program neve nyitott_bank_bizonylatszam_felto lt_2012.fxp, ami a weboldalunkro l leto ltheto, e s a /CLEANSYS/SERVICE mappa ba kell menteni, e s onnan ku lso szerviz programke nt futtatni. 14

15 Pénzügy modul Banki átutalások szűrése Az elektronikus banki modulunkban a banki a tutala sok esete ben u j szu re si felte teleket vezetu nk be. A fo ko nyvi sza mla, a partner, a jogosult, a ko zleme ny e s az o sszeg alapja n to rte no kerese st tesszu k ko nnyebbe u gyfeleink sza ma ra. A jogosult e s a ko zleme ny esete ben egyedileg meghata rozhato szu re si felte telek alkalmazhato k. A Kezdo dik e s Tartalmazza ta gabb kerese si felte telek, ahol a megjelo lt szo vagy kifejeze snek ele g valahol szerepelnie az adott mezo kben, mıǵ a Megegyezik pontosabb meghata roza sra szolga l. A Nem tartalmazza leheto se ggel gyu jtheto o ssze a kerese si felte telnek megadott kifejeze st kive ve minden egye b a tutala s. Az U res kifejezetten azokat az utala sokat gyu jti le, amelyiknek jogosult e s/vagy ko zleme ny mezo je nem lett kito ltve, mıǵ a 0 ko ddal szereplo szu re si felte tel a tulajdonke ppeni felte tel ne lku lise get jelenti. O sszeg esete ben e rte k intervallumra szu rhetu nk, mıǵ a fo ko nyvi sza mla e s a partner esete n to l/-ig intervallumok adhato ak meg. 15

16 Jogszabályi változás A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról janua r 1-e to l a sza mvitelro l szo lo e vi C. to rve ny szerinti mikrogazda lkodo i egyszeru sı tett e ves besza molo t ke szı to va llalkozo ko nyvvezete si e s besza molo ke szı te si ko telezettse ge megva ltozott, ezt a 398/2012 (XII.20) korma nyrendelet szaba lyozza. A mikro va llalkoza si sza mviteli szaba lyok to bb pontban (pe lda ul: sza mlarend-ke szı te si ko telezettse g) elte rhetnek a sza mviteli to rve nyto l, ha e v ve ge n a mikrogazda lkodo a to rve nyben meghata rozott mikrogazda lkodo i egyszeru sı tett e ves besza molo t a llı t o ssze e s ko nyveit legala bb a to rve nyben elo ıŕt sza mlatu ko r haszna lata val ve gzi. A re szleteket a fentebb emlı tett korma nyrendelet tartalmazza, e rdemes a tolvasni! 16

17 Könyvvizsgálóbarát szoftver Kamarai minősítés A ko zelmu ltban terme ku nk, a CLEAN PRECI Z Integra lt u gyviteli rendszer megkapta a Ko nyvvizsga lo bara t szoftver mino sı te st. Hogy valo ja ban miro l is van szo, illetve a program haszna lata ban milyen u jdonsa gok tala lhatok a szolga ltata ssal kapcsoltban, arro l az ala bbiakban ta je koztatjuk u gyfeleinket: A piacgazdasa g mu ko de se nek alapja, hogy a gazda lkodo kro l, a va llalkoza sokro l minden esetben valo s vagyoni, pe nzu gyi e s jo vedelmi informa cio k jelenjenek meg. A emlı tett informa cio k o sszete tele t e s azok ko zle si gyakorisa ga t jogszaba lyok hata rozza k meg. A nyilva nossa gra hozott valo disa ga t fu ggetlen ko nyvvizsga lo k a ltal elve gzett elleno rze sek, vizsga latok biztosı tja k! Haza nkban a fu ggetlen ko nyvvizsga lo k szervezete a Magyar Ko nyvvizsga lo i Kamara. A Magyar Ko nyvvizsga lo i Kamara kora bban felhı va st tett ko zze az u gyviteli szoftvereket fejleszto va llalkoza sok sza ma ra, melyben egy az elleno rze st nagyban egyszeru sı to e s meggyorsı to mo dszer kialakı ta sa ra e s az adott szoftverekbe to rte no integra la sa ra tett aja nlatot. Miro l is van szo? A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati tesztelésére és könyvelt adataik archiválására önkéntesen alkalmazható Adatexport útmutatót (letölthető a kamara honlapjáról: kozlemenyek/adatexport). Célja, hogy egységes tartalmi és strukturális követelmények megfogalmazásával segítse a kettős könyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál (jogszabályban előírt független könyvvizsgálatok és belső auditok) szükséges főkönyvi tételsor adatexportjának elkészítésében. A javasolt útmutató alkalmazása kölcsönös üzleti és szakmai előnyökkel járhat mind az ügyviteli szoftverfejlesztő-értékesítő szervezetek és ügyfeleik, mind pedig a könyvvizsgálatok és a belső ellenőrzések számára. A kamara el szeretné érni, hogy a szoftverfejlesztők önkéntes csatlakozása révén az Adatexport útmutató szerinti programműködés minél szélesebb körben terjedjen el, lehetővé tegye az informatikai adatátvételek és az alkalmazói szoftverek továbbfejlesztését, alapul szolgálhasson a könyvvizsgálati tesztek elvégzéséhez. Ma r elso pillanta sra is sejtheto volt, hogy a feladat eredme nye jo val to bb, mint egy Audit XML export menu pont bee pı te se a rendszerekbe! A le nyeg a ko vetkezo : 17

18 C C C egységes adatstruktúra kinyerése a szoftverekből A bevett szokás szerint érvényesült az ahány ház, annyi szokás elv az ellenőrzések során, ugyanakkor a szoftverek érthetően eltérő adatstruktúrájából is eltérő módszerekkel kérhették ki a könyvvizsgálók az éppen szükséges információkat. Az szabványosított megoldással minden programból egységesen kimenthetők a törvényben előírt adatsorok (főkönyvi tételsor) a manuális ellenőrzés automatizálhatósága A kinyert adatokat tartalmazó szabványos fájlt a könyvvizsgáló betöltheti egy célalkalmazásba, mellyel gyorsan és egyszerűen hajthatja végre az ellenőrzést. a rendszeres adatkinyerés egyben adatarchiválást is jelent A kinyert adatokat tartalmazó fájl mely tartalmazza az aktuális időpont összes adatát biztonságos helyen archiválhatjuk, ebből, megfelelő A Kamara egyben azt is garanta lta, hogy egyben felhı vja k a to bb ezres tagsa guk igyelme t az u j mo dszerre, annak elo nyeire, illetve hogy minden u gyfe lne l jelzik a leheto se get, mely hata sa ra azok fejleszte si feladatke nt ke rik az export funkcio t az u gyviteli rendszeru k fejleszto ine l A mu szaki felte telekne l, pontosabban az aja nla sokna l e rdekes volt az Microsoft Windows-vonal e s az Of ice alkalmaza s megle te. Ezt terme szetesen nem kell komolyan venni, a fejleszto k ba rmilyen opera cio s rendszer alatt ba rmilyen fejleszto i ko rnyezetben elke szı tett alkalmaza sbo l elve gezhetik a kamara a ltal de inia lt forma tumu XML fa jl kiıŕa sa t, mıǵ a ke so bbi elleno rze st XML-XLS konverzio t ko veto en ba rmely kompatibilis alkalmaza ssal aka r mobiltelefonon is - megtehetik! 18

19 A sza nde k persze e rheto, hiszen az XML forma tumu adatok ko nyvvizsga lo i szoftverben vagy a kamara honlapja ro l leto ltheto ingyenes sege dprogrammal a talakı thato MS Excel forma tumba, ıǵy az egy Excel kompatibilis ta bla zatkezelo be to ltve tova bbi elemze sek, tesztek, archiva la sok vagy ko nyvvizsga lati feladatok elve gze se re is leheto se get nyu jt. Lássuk lépésről lépésre az egyébként egyszerű műveletsort: 1. Indı tsuk el a Számvitel modult (preciz.exe) 2. Ha elo szo r haszna ljuk a funkcio t, akkor le pju nk be a Törzsadatok / Törzsadatok karbantartása / Rendszerparaméterek karbantartása menu pontba, majd a Rendszerva ltozo k lapon a Globális változók ko ze vegyu k fel az ADOXMLPATH va ltozo t, e rte ke nek pedig adjuk meg azt a helyet, ahova majd a XML a lloma ny menteni akarjuk. Pe lda ul c:\cleansys\mkvk Ezt a va ltozo t ke so bb mo dosı thatjuk, ha ma s ko nyvta rba szeretne nk ıŕni az adatokat. 3. Ha ro gzı tettu k a rendszerva ltozo, le pju nk az 5. Adata tvitel / 7.MKVK audit XML le trehoza sa menu pontba. 19

20 4. A megjeleno ke pernyo n to ltsu k ki az adatokat, majd indı tsuk el a kigyu jte st! Ezt ko veto en a program elke szı ti a kamara a ltal elo ıŕt XML a lloma ny, mely a ADOXMLPATH rendszerva ltozo ban megadott helyen e rheto el. A futa s aktua lis a llapota ro l e s a feladat befejeze se ro l a ke pernyo n olvashatunk ta je koztata st. Fontos! Felhı vjuk a igyelmet arra, hogy nagyobb me retu adata lloma ny nagyobb forgalom, nagyobb bizonylatsza m esete n a programfuta s hosszabb ido t aka r to bb o ra t is eredme nyez, miko zben az a tmeneti munkaa lloma nyok e s a ke sz XML fa jl me rete to bb GB is lehet! Eze rt nagyon fontos, hogy a futtata s sora n megfelelo ta rhelyet biztosı tsunk! Amennyiben a ce lteru leten nincs elegendo hely, akkor a program futa sa hibau zenettel megszakad. Ele g felesleges ido pocse kola s ez, ha ma r vagy egy o ra ja futott a kigyu jte s, e s kezdhetju k elo lro l a feladatot... A ko ru lme nyek elo zetes biztosı ta sa egya ltala n nem nevezheto tu lbiztosı ta snak, hiszen az XML a lloma ny az egyik leginka bb pazarlo a lloma nyforma tum, mind me retben, mind feldolgoza si ido ben Mivel az adatmente st csak bizonyos ido nke nt szu kse ges elve gezni, eze rt javasoljuk hogy a feladatot ido zı tse k e jszaka ra! E s amennyiben van ra mo d, a legnagyobb teljesı tme nyu munkaa lloma son ve gezze k a adatkigyu jte st. 20

21 Újdonságok a weben Jogszabályok, tanácsadás, elektronikus könyvek A weblapunk tartalma ban az elmu lt ho napokban bizonyos va ltoztata sokat eszko zo l- tu nk. A kora bbina l le nyegesen nagyobb hangsu ly fektetu nk a szakmai elemzo anyagokra, a tana csado ıŕa sokra e s to bb szakmai ıŕa st nyu jtottunk a t u gyfeleinknek az uto bbi e vek technolo giai va ltoza sairo l. Nem szabad megfeledkezni a szakmai jogszaba lyok naprake sz gyu jteme nye ro l sem. A ko vetkezo kben ne zzu k a t a legfontosabb tartalmi u jdonsa gokat: Éves beszámolóhoz nyomtatványok letöltése Az e ves besza molo hoz szu kse ges nyomtatva nyok e vro l e vre va ltoznak Ide n sem volt ez ma ske pp, a 2012-es 12EB-sza mu u rlapokat Ce ginforma cio s Szolga lat NEM fogadja be, azt a rendszer hibau zenettel visszaku ldi, mely sora n a ko zze te tel nem valo sul meg janua r 1-e to l besza mola si ido szakto l fu ggetlenu l kizárólag a 13EB-számú nyomtatványokat fogadják be, eze rt felhı vja k a igyelmet arra, hogy amennyiben kora bbi e vek besza molo it ku ldik be, azt is a 13EB-sza mu nyomtatva nyon tegye k meg. Honlapunkon ko zvetlen ele re st biztosı tunk a szu kse ges dokumentumokhoz. 21

22 A Hasznos linkek menu pont fo oldala n Hasznos helyek tala lhato Éves beszámolóhoz nyomtatványok letöltése pontbo l juthatunk el a KIM Ce ginforma cio s Szolga lata nak megfelelo oldala ra: Naprakész jogszabálygyűjtemény A Hasznos linkek menu Jogszabályok oldala n tala lhato k a pe nzu gyi, sza mviteli, munkajogi, ado u gyi stb. jogszaba lyok gyu jteme nye. A lista ban a kerese st megko nnyı tendo a to rve nyek, korma nyrendeletek, hata rozatok ko ze rtheto, a ko znyelvben is elterjedt megneveze seit szerepelnek. Mostanto l a nevek mellett ko zvetlenu l is la thato k az e rve nyesse gi ido k (ezeket kora bban csak az adott anyag megnyita sa uta n la thatta k az e rdeklo do k). 22

23 Janua rto l ke t tova bbi u jdonsa got is felfedezhetnek u gyfeleink: C C a paragrafusjel mellett ezzel ugorhatunk ko zvetlenu l a jogszaba lyt kiado szervezet oldala ra a jogszaba lyhoz la thato zo ld ikonnal elektronikus ko nyv (EPUB) forma tumba is leto ltheto k az anyagok, ıǵy azok hordozhato eszko zo ko n, okostelefonokon is tanulma nyozhato k. Egy link segı tse ge vel ele rheto ve tettu k az adott to rve nyek kora bbi va ltozata t is. A baloldali menu sor alja n szereplo Jogszaba lyok elektronikus forma ban re szben a legfontosabb anyagok PDF e s EPUB forma tumban e rheto k el. Szakmai tanácsadás Tala n a legnagyobb va ltoza son az Ötletek, tanácsok pont esett a t. Az elso lapon Sza mvitel, pe nzu gy, ado za s elso sorban szakmai hıŕek, elemze sek e s tana csok olvashato k. A leguto bb ke szu lt anyagok neve elo tt la thato PDF e s EPUB ikonok az jelzik, hogy az adott anyag ma r elektronikus forma ban is leto ltheto. C C C C C Ebben a re szben olyan hasznos te ma kat tanulma nyozhatnak, mint pe lda ul Vállalkozások közti készpénz mozgás korlátozása Számlánkénti nyilatkozat évtől egy új elemmel bővül az áfa bevallás! Az elektronikus beszámoló - új űrlapok Válasz a 2012 évi kihívásokra - kintlévőségek hatékony kezelése. Automatikus adószám ellenőrzés 23

24 Ha a bal oldali menu ma sodik pontja t va lasztjuk, a IT jellegu szakanyagokhoz, ismerteto kho z, elemze sekhez jutunk: Itt a napi sza mı ta stechnikai u jdonsa goknak az u gyvitel, sza mvitel szakteru letet is e rinto aktualita sok olvashato k, pe lda ul a ha lo zati sebesse ggondok megolda sa ro l, az elektronikus banki rendszerekro l, a sza mı to ge pek ta vele re se ro l vagy a Windows 8 ku - lo nleges merevlemez forma tuma ro l tala lhato hasznos ıŕa s. 24

25 Felhősödés Az elmu lt e v dereka to l munkata rsaink kiemelt igyelmet fordı tottak ke t szakteru let ira nt: A 2012-es e v eleje n me g csak csepegtek az hıŕmorzsa k a sza mı ta si felho kro l, majd nya rra szinte robbana sszeru sebesse ggel ko lto zo tt szinte mindenki a felho be. Bennu nket elso sorban az adatta rola sra haszna lhato, ne mi dokumentumkezele si funkcio kkal is bıŕo szolga ltata sok e rdekeltek, hiszen az u gyviteli feladatokna l ez a ke t funkcio a leginka bb elva rt egy adatta rolo megolda sto l. C C C C Egyre szt re szletesen kipro ba ltuk e s teszteltu k a legfontosabb szolga ltata sokat, besza moltunk a felho k elo nyeiro l e s ha tra nyaikro l o sszehasonlı tottuk a Google e s a Microsoft megolda sa t feladatokhoz aja nlottunk rendszereket. Nem a rulunk zsa kbamacska t, de a napi u gyviteli feladatokhoz ma a BOX felel meg a leginka bb, hiszen a verzio ko vete s, az automatikus u zenetku lde s, az online u zenetko z- vetı te s, a sze lesko ru katalogiza la s, a mindenre kiterjedo a lloma ny kompatibilita s, az online dokumentumke szı te s, konverta la s vagy a ku lo nbo zo eszko zo kho z (Android, iphone stb.) e s alkalmaza sokhoz (Gmail, Google Apps, Box for Of ice stb.) kıńa lt Apps-ok fontosabbak, mint a foto gyu jteme nyu nk megoszta sa vagy a chatele s Ha ma r felho e s dokumentumkezele s, akkor meg kell emlı tenu nk, hogy ku lo n vizsga latokat folyattunk az Alfresco Cloud megolda ssal is. Erro l is ke szı tettu nk re szletes elemze st, hiszen a Clean-Soft Kft. folyamatosan e s behato an foglalkozik az Alfresco klasszikus terme ke vel is. A jelzett cikk va laszt ad arra is, hogy vajon a felho s megolda ssal lecsere lheto -e a klasszikus szerveres va ltozata az Alfresconak 25

26 Kiadványok a zsebben Egy ma sik kiemelt te ma a weblapunkon az elektronikus ko nyvek e s olvaso eszko zo k teru lete. Kora bban a dokumenta cio kat vagy papıŕra nyomtatva vagy sza mı to ge pen olvashattuk. Az okostelefonok, a tabletek e s az elektronikus ko nyvolvaso k elterjede se leheto ve teszi, hogy a jogszaba lyokat, cikkeket, mu szaki dokumenta cio kat, hıŕeket stb. ma ma r magunkkal vigyu k e s aka r a villamoson, este a te ve elo tt vagy a he tve gi nyaralo ban olvassuk, tanulma nyozzuk. Az IT ismerteto k lapon to bb elektronikus ko nyvekkel kapcsolatos ha tte ranyag is olvashato, pe lda ul a ttekinte st olvashatnak a ku lo nbo zo eszko zo kro l, az ebook-ok tıṕusairo l e s ke t roppant hasznos sege dprogram haszna lata t is bemutatjuk. Reme lju k, elnyerik tetsze su ket a va ltoztata sok e s a ke szı tett ha tte ranyagokat fel tudja k majd haszna lni a napi munka ik sora n. Ke rju k tova bba O no ket, hogy ke rde seikkel, ve leme nyu kkel vagy o tleteikkel keresse k meg munkata rsainkat, tova bba o ro mmel venne nk, ha a partnerko ru k igyelme t felhı vna k az oldalainkon tala lhato sza mos hasznos informa cio ra! 26

KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN

KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN Az e-könyv alapja: Benjamin Gundgaard Conversion rate optimization in 187 steps című blog posztja Fordi totta: Favorit Fordíto Iroda, 2013 Add tova bb! Ez az e-ko nyv ingyenesen

Részletesebben

Az Optical Network Solutions Kft. OpticalNet Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek - Kivonat

Az Optical Network Solutions Kft. OpticalNet Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek - Kivonat Optical Network Solutions Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6500 Baja, Szentjánosi u. 3. Telefon: 06-20-617-0622, 06-70-387-2567 E-mail: info@opticalnet.hu Az Optical Network Solutions

Részletesebben

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4.

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4. Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár Matematika 4. PROGRAM általános iskola 4. osztály számára Átdolgozott kiadás MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Smart 4 turbo Egyes szolgáltatások és alkalmazások nem biztos, hogy minden országban rendelkezésre állnak. Részletekért érdeklődjön az értékesítőnél. Az Android a Google Inc. védjegye.

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2010/2 3 TELEPÜLÉS TERÜLET FEJLESZTÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA A TÉRSZERKEZET MEGJELENÍTÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV M dszertani aj nl sok A sz mok 200-ig Kompetenci k, fejleszt si feladatok: gazdas gi nevel

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 5. szám, 2013. május T A R T A L O M Vira Sándor rovata Az Európai Bíróság 1 ítéleteinek hatása az adóhatósági ellenôrzésekre Vadász

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A végelszámolás folyamata, számvitele

A végelszámolás folyamata, számvitele k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 7 8. szám, 2013. július augusztus T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A végelszámolás folyamata, 1 számvitele A végelszámolás elhatározása

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben