Különös esemény színhelye volt augusztus között a Kun szentmik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különös esemény színhelye volt 2008. augusztus 8 10. között a Kun szentmik"

Átírás

1 Madijar: magyar eredetû néptöredék a kazakoknál? * BASKI IMRE (Budapest) Különös esemény színhelye volt augusztus között a Kun szentmik lóshoz közeli Nagyállás-puszta. 1 Ott rendezték meg ugyanis a rendkívüli kellékeket, díszleteket, jelmezeket és nem kevésbé rendkívüli embereket köztük a kazakisztáni díszvendégeket is felvonultató és érdeklôdôk tízezreit vonzó úgynevezett II. Magyar Madjar Kurultajt, azaz törzsi gyûlés t. 2 Az I. Kurultajt Kazakisztánban a Szári-özön (ld. az 1. térképet) partján 2007 júliusában tartották. A törzsi gyûlésen részt vett egy húszfôs magyar delegáció is, amelynek tagjait mint távolba szakadt testvéreiket, nagy szeretettel és tisztelettel fogadták a madjarok. Egy év múlva az akkori vendéglátásnak a viszonzására került sor Magyarországon. 3 A II. Kurultaj meghívójának hátlapján egyebek mellett ez áll: A tiszteletadás mellett a találkozó célja a honfoglaló ôsökre való emlékezés, a magyarság eredetére vonatkozó tudományos eredmények ismertetése és az ôsi magyar hagyományok megélése. Ezerötszáz éve búcsút intettünk, most kezet nyújthatunk egymásnak! Azok számára azonban, akik az imént említett témában a legújabb tudományos eredményeket 4 netán nem ismernék, s épp ezért nem is értenék a madjarokkal való testvéri kézfogás okát, a meghívó összefoglalja a rendezvény alapjául szolgáló tényállást is: Kôrösi Csoma Sándor munkája véget ért. Az oly sokáig keresett, kutatott ázsiai magyarokat megtalálták. Kazakisztánban, Torgaj vidékén él a Madjar (ejtsd: magyar) nevû törzs, melynek tagjai több ezer kilométer távolságból is tudják, mi kik vagyunk, holott Magyarországon sohasem jártak óta genetikai eredményekkel is alátámasztott bizonyosság, hogy rokonok vagyunk. Ebben az idézetben szinte minden benne van, amihez turkológus nyelvészként, török nevek kutatójaként és nem utolsó sorban a téma iránt érdeklôdô egyszerû, gondolkodó emberként hozzá kell szólnom. A rendelkezésemre álló terjedelem most nem teszi lehetôvé, hogy a fenti szöveg minden téves állítására és következtetésére a kellô részletességgel kitérjek, így elsôsorban a címben szereplô kazakisztáni madijar nemzetségnév eredetére és jelentésére kívánok rávilágítani. 191

2 Baski Imre Törzsek találkozója? Elôször azonban tisztázzuk, hogy adottak voltak-e jelen esetben a kazak magyar, pontosabban a madjar magyar törzsi találkozó alapfeltételei. Beszélhetünk-e itt és most törzsek találkozójáról? Történettudományi értelemben ugyanis a törzs a közös területen élô, azonos származású és nyelvû, azonos vallási mondákkal és szertartásokkal bíró személyek nemzetség einek gazdasági, társadalmi és politikai közössége. A kazakok még számon tartják a törzsi-nemzetségi alapú rokonságot. Jól tudják, hogy saját nemzetségük melyik nemzetségekkel áll rokonságban, vagyis kik tartoznak ugyanahhoz az ôket egyesítô magasabb szintû rokoni csoporthoz, a törzshöz. Csakhogy a kazakoknak nincs és a források szerint soha nem is volt madijar ~ madjar (ejtsd: madijar ~ madjar!) 5 nevû törzsük, következésképp a szóban forgó találkozó törzsi szinten kazak részrôl nem valósulhatott meg. Egyébként pedig minden rendes nomád török törzsnek volt (és van is) saját tamgája (tulajdonjegye) és harci kiáltása. Ilyenekrôl azonban a madijarok esetében a szakirodalom nem tud. A kazak arγïn, qïpšaq, kerey, bek-arïs és bay-ulï törzs nemzetségei között találunk madijar nevû nemzetség eket. 6 E nemzetségek az említett törzsekben általában a 6 9. leszármazási fokon, (al-)alnemzetségi szinten állnak, ami arra enged következtetni, hogy a legfiatalabb, vagy az adott törzs kötelékébe újonnan bekerült kazak nemzetségek közé tartoznak. 7 Jelenleg az északkelet-kazakisztáni Torgaj-medencében az arγïn törzs keretein belül él a legnépesebb madijar nemzetség, amelynek lélekszáma kb fô. A Kazakisztánban élô különbözô madijar nemzetségek tagjainak összlétszáma a 2000 fôt nem haladja meg. 8 Összefoglalva: a madijar (vagy madjar) nemzetség küldöttei saját nemzetségükön kívül legfeljebb saját törzsüket, ebben a konkrét esetben például az arγïnt képviselhetik, ha van rá felhatalmazásuk. Másrészt, mint ismeretes, a honfoglaló magyarság törzsi-nemzetségi szervezete már a Szent István-i államalapítással felbomlott, 9 s az elkövetkezô évszázadok során egyre gyengülô ôsi nemzetségi kötelékeknek ma már a híre sem él a népi emlékezetben a magyar nyelvterület legnagyobb részén. Így hát, nemzetségek híján törzsekrôl, törzsek híján pedig törzsi találkozóról, vagyis kurultajról beszélni minden alapot nélkülöz. 192

3 Madijar: magyar eredetû néptöredék a kazakoknál? 1. kép. (Draskovits Zsuzsa rajza) 193

4 Baski Imre A magyar madijar rokonság hipotézise A magyar madijar rokonság hipotézisének úgy tûnik három alappillére van: 1. a kazakisztáni madijarok eredetmondáinak tanúságtétele egy nagyobb, nyugatra szakadt testvérrôl, aki egyesek szerint a magyarok ôse volt; 2. az állítólag mindent igazolni képes genetikai vizsgálat eredménye; 3. a madijar és magyar népnevek laikusok számára valóságosnak tûnô egyezése mind kiejtését, mind pedig jelentését tekintve. Az alábbiakban e három perdöntô érvvel kapcsolatban fejtem ki nézeteimet. A madijar eredetmondák és hôseik: Aldijar, Hudijar és Madijar Az arγïn törzs névadó ôse a kazak eredetmondák szerint Arγïn, aki 106 esztendôsen vette el harmadik feleségét, Ajnaközt. 10 Tôle született Tembiszopi 11 nevû fia, akinek hatodízigleni utódai között volt három fiútestvér: Aldijar, Hudijar és Madijar. 12 Az idô múlásával, ahogy leszármazottaik és állataik is szépen gyarapodtak, az utódok együttesen átköltöztek a Torgaj-medencébe, s ott élnek mind a mai napig. 13 Máig fennmaradt meséik, legendáik pedig a múlt titkait ôrzik. Itt van mindjárt a két legendás kazak vitéz, Hudijar és Madijar története. Ez a két testvér a Volga mentén élt, mígnem elhatározták, hogy elvándorolnak nyugat felé. Madijar egy szarvast követve célhoz is ért, Hudijart viszont elfogták, megölték és kettévágták. A kazak legendákban ez állítólag azt jelenti, hogy az illetô nép kettévált. 14 Persze ki ne gondolna rögtön a krónikáinkban szereplô, csodaszarvast üldözô testvérpárra, Hunorra és Magorra? 15 Benkô Mihály 2008-ban megjelent képeskönyvének 16 egyik szaklektora, amúgy pedig a szerzô kutatótársa, Babakumar Khinayat ezt írja a bevezetôben:...az Omszk vidéki magyar-kipcsakok elmeséltek nekünk két olyan legendát is, amelyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy hagyományaikban még napjainkban is élénken élnek az emlékek egykor Nyugatra távozott testvéreikrôl, a Kárpát-medencei magyarokról. 17 Ez nagyon szép és megható, csak egy baj van vele, nevezetesen az, számos eurázsiai népnek (többek között a szkítáknak, az ujguroknak, a burjátoknak, az ugorok közül a voguloknak és az osztjákoknak) a mondavilágában és szimbolikájában is megtalálható a mi eredettörténetünkre 194

5 Madijar: magyar eredetû néptöredék a kazakoknál? hasonlító monda a szarvasra vadászó, népalapító testvérpárról. Ráadásul hasonló görög, latin, német stb. legenda is ismert a mitológiában. 18 Az is tudott dolog, hogy Közép- és Kis-Ázsia legkülönfélébb törzsei, népcsoportjai táplálnak különös és erôs rokonságtudatot a nyugatra szakadt magyarsággal, s nem csak a kazakisztáni (argin, kipcsak és egyéb) madijarok, hanem az egész kazakság. Ennek igen valószínû oka a közös sztyeppei múlt, az együttélés hagyománya közös nagy birodalmakban. De van kevésbé nyilvánvaló oka is, s az a nomád emlékezetben és szolidaritásban rejlik. Ezért, úgy gondolom, nem tarthatjuk perdöntônek a rokonság kérdésében a madijarok eredetmondáit sem. A genetikai vizsgálatok eredménye Mint ismeretes, a származás megállapítására több módszer áll a kutatók rendelkezésére. A mitokondriális DNS vizsgálatával mutatható ki például az anyai ágon való öröklôdés. A technika fejlôdése azonban lehetôvé tette a kizárólag férfiakban meglévô Y-kromoszómán lévô polimorfizmusok meghatározását is, és ezzel az apai ágon való öröklôdés vizsgálatát. Az Y-kromoszómákban a generációk során kialakuló polimorfizmusok jellege jól elkülönítheti a különbözô populációk apai vonalait, illetve jelölheti azok egymás közötti kapcsolatát, és esetleg támpontot adhat a leágazódások idejére is. A madjar törzs genetikai kapcsolatainak kutatásához is ezt a módszert választották. Összesen 106 férfitól vettek genetikai mintát, s ezekbôl 46 apai vonalat lehetett elkülöníteni. 19 Egyes szakértôk szerint populációvizsgálat esetén a 106 minta kevésnek számít, mivel annál megbízhatóbb egy vizsgálat eredménye, minél több mintán alapszik. Ezzel szemben az elkülönített 46 apai vonal pedig soknak tûnik, ha egy másik magyarországi genetikai vizsgálatra gondolunk, amely kimutatta, hogy a magyar férfiak 93%-a 4(!) ôsapától származik. 20 Bíró András azt valószínûsíti, hogy a mai magyarországi lakosság egy részének az ôsei és a kazakisztáni madijar populáció ôsei között valamikor a múltban genetikai kapcsolat állhatott fenn. Szerinte a mostani Y-kromoszóma-vizsgálat ad elôször egyértelmûen meghatározható összefüggést és ezáltal konkrét kapcsolódási pontot a mai Kárpát-medencei magyar lakosság és egy Urálon túli terület népessége között. Ezzel kapcsolatban ismét a másik vizsgálat eredményére kell utalnunk, amely szerint az a bizonyos fentebb említett 4(!) ôsapa már az ôskorszakban is Európában élt. Az is bebizonyosodott, hogy a magyarság a legkevertebb génállományú népek közé tartozik. Vajon csoda-e ezek után, ha van egyezés a 46 madijar apai vonal 195

6 Baski Imre egyikével-másikával? Nem kevésbé lényeges kérdés, hogy Bíróék kit tekintettek a mai magyar férfi lakosságból magyarnak, s hány fôn végezték el a vizsgálatokat. Rendszerint a különbözô populációk a környezetükben élô populációkhoz hasonlítanak jobban. A földrajzi távolság növekedésével általában a genetikai távolság is növekszik. Ezért több mint hihetetlen, hogy 38 eurázsiai populáció mintái közül a magyarországi magyar és a madjar minták állnak a legközelebb egymáshoz, amint azt Bíró András állítja. Ennek látszólag ellentmond dr. Béres Judit megállapítása, miszerint a magyarság ázsiai eredetû nép, de jelenleg a legközelebb álló genetikai rokonai európai populációk. 21 Más szakértôk lényegében ez utóbbi állítással összhangban kijelentik, hogy Közép-Európában genetikailag azonos népek élnek. Czeizel Endre szerint az osztrákot, a szlovákot, a lengyelt és a magyart DNS alapján nem lehet elkülöníteni. 22 A laikus olvasó ezen vélemények ismeretében arra a következtetésre juthat, hogy a madijarok ugyanúgy testvérei a lengyeleknek, a szlovákoknak, a bolgároknak, sôt még a görögöknek is, mint ahogyan a magyaroknak. Ha nem így van, akkor még lennie kell valaminek, amivel élesebb határokat lehet vonni az egyes populációk között. A legnagyobb sajnálatunkra sem nekünk, sem a téma iránt érdeklôdô szakemberek szélesebb körének nem volt még lehetôsége megismerni Bíró András tudományos módszerekkel feldolgozott adatait, az anyaggyûjtés körülményeit és módját, a felhasznált összehasonlító anyagot és a feldolgozás módszerét. A körvonalazott tudományos igényû és színvonalú publikáció (ismerete) híján megválaszolatlan kérdések és kétségek maradnak, sôt újabbak születnek egy, még amúgy is sok bizonytalanságot rejtô, kiemelkedôen fontos kutatási területen. A névazonosság kérdése A madijar nemzetségnév a különbözô forrásokban elsôsorban madi-yar alakban, 23 illetve annak olyan változataiban szerepel, mint pl. mad i -yar ~ mad'-yar, madi(y)-yar, mädi(y)-yar. A madijar magyar azonosítás múltja és jelene Az orosz tudományosságban már régóta meglévô hipotézis szerint Közép- Ázsiában a magyar etnonímára hangzásban meglepôen hasonlító elnevezések 196

7 Madijar: magyar eredetû néptöredék a kazakoknál? feltehetôleg magyar eredetûek. 24 E feltevésrôl nyilvánvalóan tudomást szerezhetett az 1960-as években Moszkvában antropológiai tanulmányokat folytató Tóth Tibor is, még mielôtt kutatásai során személyes kapcsolatba került volna a kazakisztáni madijarokkal a hatvanas évek közepén. 25 A madijar nemzetségnév tudományos igényû magyarázatával tudomásunk szerint még nem próbálkoztak. Török nyelvészeti képzettség és névtani jártasság híján egyesek a hangzásbeli hasonlóság alapján a teljes madijar magyar névazonosságot fogadták el, s ezért semmilyen további kutatásnak nem látták szükségét. Közéjük tartozott Tóth Tibor antropológus is, aki a madiar nemzetség nevével kapcsolatban arra a felismerésre jutott, hogy az a mad és az iar elemekbôl tevô dik össze, ami szerinte iráni párhuzamot valószínûsít, s ebbôl messzemenô következtetést vont le a magyar nyelv iráni eredetére vonatkozóan. 26 Ha Tóth Tibor valóban a magyar népnevet hallotta Kazakisztánban, akkor hogyan juthatott eszébe azt mad és iar összetevôkre bontani? Úgy tûnik, éppen ô bizonyítja közvetve, ám mégis hitelesen a szóban forgó név madiar~madijar hangzását. 27 Tóth Tibor révén persze a magyarországi tudományos körök is értesültek a szenzációs felfedezésrôl. 28 Közéjük tartozott Erdélyi István régész is, aki késôbb Benkô Mihályt biztatta a madijarok közötti kutatás folytatására. Ennek eredményeként 2003-ban megjelent Benkô oknyomozó fotóalbuma a torgaji madiarokról 29 Erdélyi István elôszavával, amelybôl látható, hogy annak szerzôje elfogadja mindazon vitatható tételeket (pl. a feltétlen madijar magyar azonosítást, a Hudijar Hunor névazonosítást, a madijar nemzetség törzsként való meghatározását), amelyeket Benkô késôbb részletesebben kifejt a könyvében. Benkô Mihály minden egyes eddig megjelent cikkében, könyvében határozottan kiállt a madijar magyar névegyezés mellett. A szerzô nem rendelkezik semmilyen nyelvészeti képzettséggel, így ilyen irányú megalapozatlan fejtegetései önmagukért beszélnek. 30 Még nagyobb képtelenség az, ahogyan Benkô név szerint említett kazak tudóstársai a Hunor és a Hudijar személynevek összetartozását magyarázzák. Szerintük fontos tény az, hogy a leszármazási táblákban, 31 valamint az egyik mondában egymás mellett, testvérként fordul elô Hudijar és Madijar neve. 32 Az alulmúlhatatlan színvonalú etimológia így folytatódik:...hudijar ebben az esetben a magyarországi Hunor megfelelôjét, tehát a hunokat jelenti. A magyarázat egyébként nyelvészeti szempontból nem okoz semmi nehézséget. A Hudijar név nyugodtan lehet nyelvi átváltozás»hunyorból«, de képzôdhetett a név a»hun«szóból a»madijar«mintájára is. 33 Ezek után gondoltam meglepetés már nem érhet, ám amikor az idézett bekezdéshez rendelt lábjegyzetet elol- 197

8 Baski Imre vastam, be kellett ismernem, hogy tévedtem. Ugyanis az ominózus helyen ez állt: Harmatta J. szíves közléséért itt mondok köszönetet. 34 Emlékezetem szerint Berta Árpád szegedi turkológus az 1990-es évek közepén egy ôstörténeti szimpóziumon a valaki által felvetett madijar magyar egyeztetés lehetôségét azzal utasította el, hogy a madijar nép- és Mädi-yar személynév az arab Mahdi személynév és a perzsa yar barát összetevôkbôl áll. 35 Róna-Tas András legújabb magyar ôstörténeti összefoglalásában viszont nem tartja lehetetlennek, hogy a Madjar és Madijar nemzetség- és családnév a délkelet felé költözô volgai magyarok emlékét ôrzi. 36 Kár, hogy a szerzô nem fejti ki részletesebben, mire alapozza ezt az odavetett megjegyzését. Oldzsobaj Karatajev kirgiz történész etnoníma-szótárának madijar (мадияр) névcikkében evidenciaként utal a magyar madijar névazonosságra, de hogy valami mégsincs teljesen rendben az egyeztetés körül, az nyilvánvalóan feltûnt Karatajevnak is, mivel a névcikket a következô megjegyzéssel zárja: A középázsiai törökök a magyarokat (vengreket)»madzsar«-nak is nevezték. 37 Az a betûk hangértéke az idézett forrásadatok mindegyikében természetesen rövid, illabiális á hang, nem pedig magyar a magánhangzó, amelyhez hasonlót (de csak hasonlót!) a baskírban, a kazáni tatárban és az özbegben ejtenek (å). 38 Ezért elméletileg biztosan kizárható, hogy eredetileg(!) a kérdéses madijar ~ madjar nemzetségnevet a Torgaj mentén vagy bárhol Kazakisztánban úgyanúgy magyar-nak ejtették, mint a magyar Nagyalföldön. Az már csak azért sem lehetséges, mert a kazakban akárcsak általában a török nyelvekben nincs gy fonéma. 39 Egyébként az írott alakok a szóban forgó madijar ~ madjar név, valamint az azonos betûkapcsolatokat ( di, dj ) tartalmazó más nevek (pl. Aldi-yar és Ḫudi-yar, Berdi-yar, Mendi-yar, Mŭqamediya, Diqan-bay stb.) esetében is kizárják a gy-s olvasatot. Ismételten utalni kell arra, hogy a korabeli források alapján közvetlenül a keleti magyaroktól csakis a madzsar (maǰar) alak származhat, méghozzá a szokásos hanghelyettesítés eredményeként. Az a tény, hogy az állítólag magyar (valójában azonban madijar!) nemzetségnéven kívül semmilyen más közvetlenül átvett (keleti) magyar eredetû szót nem mutattak ki ezidáig az érintett kazak nyelvjárásokból, végképp megalapozatlanná teszi az egész madijar magyar (név)azonosítást, és a hipotézis lelkes mûkedvelô és gyanútlan laikus hívei által ráépített többemeletes madijar magyar rokonságot. 198

9 Madijar: magyar eredetû néptöredék a kazakoknál? A madijar név etimológiája másképpen A kazak madijar nemzetségnevet egyáltalán nem lehet a magyar népnévvel azonosítani és az állítólagos magyar mad(i)jar rokonság legfôbb, s egyben cáfolhatatlan bizonyítékának tekinteni. Elsôsorban azért nem, mert alapos érvek szólnak a madjar, teljesebb és eredetibb változatban madijar név idegen, méghozzá arab perzsa eredete mellett. Az újabb réteghez tartozó kazak nemzetségek, illetve alnemzetségek jelentôs része vezetôjének vagy alapítójának a nevét viseli, tehát e nemzetségnevek valójában személynevek. Ebben az esetben is errôl van szó. Ilyen szerkezetû és hozzá hasonló értelmû személy- és nemzetségnév nem kevés van a közép-ázsiai török népeknél, köztük a kazakoknál is. Álljon itt közülük mutatóban néhány: Allah-yar, Alla-yar, Aldiyar (ejtsd: aldijar), Allï-yar, Alda-dos (ejtsd: aldadosz), Tengri-yar, Ḫudā-yar, Qudayar, Qudi-yar (ejtsd: kudijar!); az eddig felsorolt nevek jelentése egyöntetûen Allah (Isten) barátja, követôje, az Allah arabul, a Ḫudā perzsául, a Tengri pedig a török nyelvekben jelenti ugyanazt: Isten. A -yar elem is régi perzsa jövevényszó a törökben. Jelentése: barát(nô), társ, segítô, szeretô. 40 Hogyan illik ebbe a sorba a Madijar személy- és nemzetségnév? Elsôsorban szerkezeténél fogva. Gondoljunk csak a madijar eredetmondában szereplô három testvér, Aldi-yar (ejtsd: aldijar), Hudi-yar (ejtsd: hudijar) és Madi-yar (ejtsd: madijar) nevére. Ilyen nevek nem keletkeznek csak úgy, véletlenül. Régi szokás a törököknél, a magyaroknál és még sok más eurázsiai népnél, hogy a közeli rokonoknak (fôleg testvéreknek) rímelô, vagy egyéb módon egymáshoz kapcsolódó neveket adnak, hogy így is kifejezzék a megnevezett személyek összetartozását, rokoni viszonyát. Az ilyen indítékkal adott személynevek az ún. vonatkozó (vagy relációs, rímelô) nevek csoportjába tartoznak. A szembeötlô külsô (formai, szerkezeti) hasonlóságon túl e nevek jelentése is nagyfokú azonosságot vagy valamiféle tematikai összefüggést mutat, ami csakis tudatos névadás eredménye lehet. 41 A Madi-yar név Mahdi barátja, Allah követôje jelentése is az iszlám valláshoz kötôdik. Mahdi ugyanaz a muszlimoknál, mint a Messiás a keresztényeknél. 42 Egy még szilárdabb etimológia alapján a nevet egy jól adatolt Muhammad-iyar névbôl fejthetjük meg, amely egy különben szintén adatolt és rövidülés útján létrejött Mamad-i-yar formán keresztül lett haplológiával ( egyszerejtés -sel) Madi-yar. E magyarázat szerint a név jelentése Mohamed barátja, követôje. A Madijar (ejtsd: madijar) névnek is több változata fordul elô a forrásokban, pl. kazak Madijar (ejtsd: madijar), karakalpak Madïyar (ejtsd kemény i-vel: madijar!), karakalpak és kazáni tatár Mädiyar (ejtsd nyílt e-vel: medijar)

10 Baski Imre Más értelmû, ám döntôen arab perzsa eredetû -iyar (< -i kötôhangzó + -yar) végzôdésû összetett név bôséggel található még a török nyelvekben. 44 Ezek mintájára, sôt velük azonos közegben keletkezhetett a Madi-yar (ejtsd: madijar) név, amelynek lágyított, gy-s kiejtése a kazakban csakis erôs orosz nyelvi hatás eredménye lehet. Tisztán török nyelvi közegben az Ahmetiyar, Daniyar, Dostiyar, İspandiyar, Mamadiyar, Mendiyar, Sovetiyar stb. nevek egyikét sem ejtik lágyított -d-vel vagy -t-vel, tehát gy-vel, illetve ty-vel. Madzsar vagy magyar? A magyar népnév közép-ázsiai továbbélésével, ráadásul változatlan hangzásban való használatával kapcsolatban olyan súlyos ellenérvek merülnek fel, amelyekrôl mégoly eufórikus hangulatban sem volna szabad megfeledkezni. Lehetne az elsô az az apróság, hogy a mongol hódítás, és azon belül a magyarországi tatárjárás eseményeit elbeszélô, XIII XIV. századi mongol és perzsa nyelvû források a magyarokat egyöntetûen madzsarnak nevezik. Megjegyzendô, hogy ugyanígy járnak el az arab források, és így ismernek bennünket a legtöbb török nyelvben is. A mai kazak nyelvben a mazsar alak az ismert, amely ott teljesen szabályos forma, mivel a kazakban minden ǰ (ejtsd: dzs) fonémából is ž (ejtsd: zs) lett. 45 Amikor a bolgár-törökök egy csoportja a VIII. század elején Levédiából elindult északkelet felé, hogy majdan birodalmat alapítson a Volga mellett, magával vitte a magyarok egy részét, akikbôl az úgynevezett keleti magyarok lettek, s akiket Julianus meg is talált 1235-ben. 46 A VIII. századi szétváláskor azonban még az egész magyarság egyöntetûen madzsernak vagy madzsarnak nevezte magát. Azok a török népek, amelyek akkor ismerték (meg) ôket, minden további nélkül átvehették nevüket madzsar alakban. Azok viszont, amelyek csak a mongol korban (a XIII. század elején) kerültek velük kapcsolatba, már a népnév magyar alakját ismerhették meg. Azt azonban már nem tudták változtatás nélkül átvenni, mert a saját nyelvükben nem volt gy hang, így az ahhoz közel álló dzs hanggal helyettesítették. Tehát a török mongol madzsar alakváltozat forrása egyaránt lehet az ôsmagyar kori (Kr. e Kr. u. 896) madzser ~ madzsar vagy az ómagyar kori ( ) magyar változat. 47 Annak pedig, hogy az eurázsiai sztyeppén kit és miért neveztek magyarnak (de nem pontosan így, hanem nyelvenként eltérô névváltozatban), nagyon sok oka lehet, amelyeknek csak egyike a korabeli névdivat. 200

11 Madijar: magyar eredetû néptöredék a kazakoknál? Csak a legkedvezôbb feltételek teljesülése mellett lehetne valószínûsíteni, hogy közel nyolc évszázadnyi hányattatás, szétszóratás, nyelvi és etnikai asszimilálódás után a madijarok eredetük egyetlen(!) konkrét bizonyítékaként megôrizték ôsi magyar népnevüket, méghozzá a nálunk az ómagyar korban kialakult alakjában és mai kiejtésével tökéletesen egyezôen, ahogy azt egyesek állítják. Összefoglalva: a magyar népnevet a törökök és a mongolok csakis madzsar formában képesek a maguk nyelvébe átvenni. Ennek írásbeli rögzítése nem okoz nehézséget sem a cirill, sem az arab írásban. Ugyanúgy nem lenne gond a magyar szó kiejtésének a visszaadása cirill betûkkel, mint ahogyan az oroszok teszik a мадьяр (ejtsd: magyjar!) írással. Ha valóban a régi magyar népnévrôl lenne szó, azt a kazakok minden esetben мажар formában írnák cirill betûvel, és mazsarnak is ejtenék, amint azt fentebb láttuk. A мадіяр ~ мадияр (ejtsd: madijar!), мадыяр (ejtsd: madijar!), мәдияр (ejtsd: medijar!) írásmódok világosan mutatják, hogy ezeknek az alakoknak semmi közük a magyar névhez, még ha laikusok számára nagyon hasonlítanak is egymáshoz. Ez esetben (is) valamilyen félreértés vagy a hangzásbeli hasonlóság alapján kapcsoltak össze különbözô neveket. A kazakisztáni madijarok jelenkori felfedezôje addig sulykolta a madijar ~ madjar névnek a magyar népnévvel való azonosságát, hogy végül mindenekelôtt magát sikerült meggyôznie, hiszen a homályos és a magyarok számára magyar nak nehezen olvasható madiar ~ madjar népnevet (hite szerint törzsnevet!) legújabb mûvében nyilvánvaló és megengedhetetlen csúsztatással egyszerûen helyettesítette a magyar népnévvel, és már egyenesen kazakisztáni argün-magyarok -ról, magyar-kipcsakok -ról és üzbegisztáni magyarok -ról beszél. 48 Ilyen elôzmények után kiáltották ki elhamarkodottan az elsô kurultajt a két nép újra(!) egymásra találása ünnepének. Ez az ünneplés folytatódott 2008-ban Nagyálláson, s ahogy hallhattuk a helyszínen, s olvashatjuk azóta is, két év múlva már a 22 rokon törzs, vagyis a hun szittya népek törzsi gyûlésére fog sor kerülni... Összegzés A madijar, aldijar és hudijar nemzetségnevek a török nyelvekben az arab perzsa eredetû Madi-yar, Aldi-yar és Ḫudi-yar személynevekbôl erednek. Tanulmányunkban kimutattuk ennek a (vonatkozó vagy relációs) névtípusnak a máig tartó használatát a török nyelvekben, s azon belül a kazakban. Ráadásul a kazakban a 201

12 Baski Imre -yar végû nevek idegen eredetûek, méghozzá viszonylag újabb keletû perzsa, arab perzsa átvételek. Mindhárom név az iszlám vallással kapcsolatos, átvitt értelemben arra utal, hogy az illetô személy az igaz hit hû barátja, követôje. Sokoldalú elemzéssel bizonyítottuk, hogy a Madijar személy- és nemzetségnév nincs etimológiai kapcsolatban a magyar népnévvel. A kazak madijar nemzetségnév oroszos, palatalizált d'-vel történô kiejtése és a magyar népnévi jelentésû orosz mad' jar (мадьяр) szónak a teljes egybecsengése (mindkettô mad' jar-nak hangzik) megtévesztôleg hathatott az átlag beszélô számára, s könnyen a két név keveredéséhez vezethetett. Ennek következtében a mai, többnyire teljesen kétnyelvû (kazakot és oroszt egyaránt, néha az utóbbit jobban beszélô) kazakok a kazak nyelvben magyar értelemben használják a mažar (мажар) mellett az oroszból átvett vengr (венгр), valamint az oroszból késôbb kölcsönzött, de magában az oroszban is a Kárpát-medencei magyarból származó mad' jar (мадьяр) jövevényszót, és végül a kazak madijar (мадияр) ~ madjar (мадяр) nemzetségnevet is, amelynek az eredeti jelentése mára már elhomályosult. Nem is csoda, ha sok a félreértés ezen a téren. Jelen esetben azonban a kazak madijar nemzetség neve semmiképp sem hozható kapcsolatba a magyar népnévvel. Ha ezek után egyesek a tudományos igazságra fittyet hányva a madijarokat a magyarokkal azonosítják, és erre a légvárra magyar és kazak nemzeti ideológiát, romantikus rokonságtudatot építve felhasználják azt a modern nemzettudat kialakításában, lelkük rajta. A modern nemzetépítésnek, s ezen belül a nemzeti hagyományok felhasználásának feltétlen hívei vagyunk, de ezt XIX. századi elavult mintákra alapozva a mai tudomány által hamisnak tartott elôfeltevésekbôl kiindulva megtenni több mint hiba. Bûn! Adattár Személynevek: Aldi-yar [Алдіаръ] kazak, XIX. sz. (Alektorov 1900, 873); Ḫuda-yar [Худайар-хан, Худаяр-хан, Khudayar Khan], kokandi kán , (Bejsenbiev 1987, 21, 23 24, , 139); Qudi-yar [Kudejar ~ Кудiяр ~ Kudujar; mai kiejtése: qudijar!], személynévi eredetû krími tatár falunév, elsô említése 1784 (Jankowski 2006, 887); Qŭdiy-yar [Құдияр, Кудияр; Qudiyar(ulı), Qudiyar(qızı)], kazak (Žanuzakov Esbaeva 1988; Januzaqov Esbayeva 2003, 43). Mad i -yar [Мaдьяръ], kazak, XIX. sz. (SOK 58); Madi-yar [Мадіяръ], kazak, XIX. sz. (SOV 106); Madi-yar [Мадіяръ], kazak, XIX. sz. (SOK 274); 202

13 Madijar: magyar eredetû néptöredék a kazakoknál? Madi-yar [Мадіяръ], kazak, XIX. sz. (SOK 198); Madiy-yar [Мадияръ / Madiyar!], kazak (Žanuzakov Esbaeva 1988 / 2003); Madi- y ar-datχa [Madiar-Datkha], özbeg (kipcsak), XIX. sz. (Nalivkine 1889, 207); Madï-yar [Мадыйар], karakalpak (Baskakov 1951, 75); Mädi-yar [Мәдияр], karakalpak, XX. sz. (KkRS 775); Mädi-yar [Мәдияр], kazáni tatár (Sattarov 1981, 134). Analóg személynevek: Mahdï-bek / Mähdi-bek? [Магдыбекъ], kazak, XIX. sz. (SODž. 148); Mädi-reyim [Мәдирейим], karakalpak, XX. sz. (KkRS 775) (< *Mähdi-reyim); Mehdi(-ḫan), azeri (Aydın); Mehdi-γulu [Меһдигулу], azeri (Mirzäyev 1986, 138); Mo ammed-yār ~ Yār-i Mo ammed, perzsa költô (Justi 1895, 145); Mŭqamadi(y)-yar [Мухамадияр], ар. друг Мухаммеда ( Mohamed barátja arab nyelven), kazak (Žanuzakov 1982, 150); Mamadi(y)-yar [Мамадияр / Mamadiyar!], kazak (Žanuzakov Esbaeva 1988; 2003); Mämmäd-yar [Məmmədyar], azeri török (Aydın); Möḫämät-yär [Мөхәмәт-йәр], baskír (Kusimova 1982); vö. baskír Yär-möḫämät (Kusimova 1982), tatár Yär-möØämmät (Sattarov 1981); Žar-maγanbet ~ Žar-maγambet [Жармағанбет ~ Жармагамбет], kazak (Benkô Khinayat 2007, 114; Žanuzakov 1982, 140), vö. Mŭqamadi(y)-yar; Žar-mŭqambet [Жармухамбет], kazak (Žanuzakov 1982, 140), vö. Mŭqamadi(y)-yar ; Ali-yar-bek [Али-Йар-бек], özbeg, Kokandi kánság (Bejsenbiev 1987, 125). Népnevek: Kazak (Nagy Horda) qŭdiy-yar oysïl (sirgeli) törzs > boraš > qŭbasay (baylï) > šaldar > böbey > aman-keldi > qŭdiy-yar [құдияр], testvérnemzetségei: aldiy-yar [алдияр] és tileüw (Beysenbayŭlï 1994, 115). Kazak (Középsô Horda) aldiy-yar arγïn törzs > 49...> šaγïr > begis > saržetim (sarïžetim) > apay > žawγaštï > aldiy-yar [Алдияр], testvérnemzetségei: qŭdiy-yar és madiy-yar (Benkô 2003, 129, Szagindik Mirkalijev sezsiréje alapján; magyar változata: Benkô Khinayat 2007, 35); mad'-yar lásd mädiy-yar (1) alatt; mad i -yar lásd mädiy-yar (1) alatt; madi- y ar lásd mädiy-yar (1) alatt; mädiy-yar(1) qïpšaq törzs >... > qara-qïpšaq >... > toqtar-bi y > bultïŋ 50 >... šuwaq > wäris (orïs) > töbet > mädiy-yar [мәдияр] (Beysenbayŭlï 1994, 123). Mukanovnál ugyanez az alnemzetség helyszíni gyûjtés alapján (qïpšaq törzs > qara-qïpšaq nemzetségcsoport > toqtarbay >... > bultïŋ > mad'yar? [мадьяр] néven szerepel (Mukanov 1974, 58); qïpšaq törzs >... > orïs >... > madi- y ar [мадиар] (Tynyšpaev 1925, 70); madiy-yar [= mädiy-yar (1)?] qïpšaq törzs > qara-sopï (qara-qïpšaq) >... > toqtar-bi y > bultïŋ > ayt-qul > bi y -bolat > šuwäš > wäris > töbet > madiy-yar ~ mädiy-yar (?) [ماديیار] (Benkô Khinayat 2007, ; Benkô 2008, I III /OS 51 ); madiy-yar qïpšaq törzs > süläm-alïp 52 >... > müyizdi > qara-sopï > qoblandï-batïr > oybas-batïr > toḫtar-bi y > bultïŋ > ayt-qul > bi y -bolat > šuwaš > waris > tobet 53 > madiy-yar [мадияр] (N. Kazarov leszármazási táblájából közli Benkô Khinayat 2007, ); 54 madiy-yar qïpšaq törzs >... > müyizdi > qaraqïpšaq > qoblandï > aybas (oybas 55 ) > toqtarbi y > bultïŋ > ayt-qul > bi y -bolat > arïs (aγïs 56 ) > šuwäš > wäris > töbet > madiy-yar [мадияр] (B. A. Nurpejt leszármazási táblájából közli Benkô Khinayat 2007, ); 203

14 Baski Imre madi-yar qïpšaq törzs > qulatay > madi-yar [мадіяръ]; testvérnemzetségei többek között: ayt-qul, üten-sarï (~ taz!, čortam), qulaq, qudas stb (Krasovskij 1868, 365; Aristov 1897, 105), valószínûleg téves leszármaztatás, mivel Beysenbayŭlïnál a qulatay nemzetség nem felmenôje, hanem testvérnemzetsége, 57 a qudas nemzetség pedig felmenôjének oldalági testvére, ezért ez a nemzetség is a fenti mädi-yar (1) nevû nemzetséggel lehet azonos. mad-yar argїn törzs > mumїn > madyar (Togan 1981, 40); mad'-yar arγïn törzs > ǰaritim > mad'-yar ~ madi-yar? [мадьяръ] (Kazancev 1867, 30; Aristov 1897, 88); 58 madi-yar arγïn törzs > žoγarï-šekti > madi-yar [мадиар] (Tynyšpaev 1925, 69); testvérnemzetsége: aldi-yar (avagy taz, ahogyan az idézett legendában is Madi-yar testvérének a gúnyneve Taz!, vö. Benkô 2003, 120, 124, 125); madiy-yar arγïn törzs >... > šaγïr > begis > saržetim [sarï-žetim] > apay > žaw-γaštï > madiyyar [Мадияр] (Benkô 2003, 129, Szagindik Mirkalijev sezsiréje alapján; magyar változata: Benkô Khinayat 2007, 35); 59 madi-yar arγïn törzs > Tembiszopi (Tokal Argün ág) >... > Elemen (~ Elemis) > Erman > Sagir > Sarizsetin 60 > Apaj > Zsaugasti > Madijar (Benkô 2003, 122, 123; Benkô Khinayat 2007, 32 33, Kamal Dajirov és Orunbaszar Turasov leszármazási táblázatai alapján); madiy-yar kerey törzs > ašamaylï nemzetségcsoport >...> tanaš > tarïšï nemzetségcsoport > smayïl? > aq-sarï > y estemes > šäkir > žaulï-bay > madiy-yar [мадияр] (Beysenbayŭlï 1994, 132); mädiy-yar (2) kerey törzs > ašamaylï nemzetségcsoport >...> tanaš > tarïšï nemzetségcsoport > smaγul? > žalbïr > žalpaq > y emen-äli > sïrlï-bay > el-tüzer > mädiy-yar [мәдияр], unokatestvér-nemzetségei között van qŭdiy-yar [құдияр] (Beysenbayŭlï 1994, 132). Kazak (Kis Horda) madiy-yar bek-arïs törzs? >... > toqpan > alau > alšïn > qŭdi-yar (qŭdi y -yar!) [құдияр] > qïdïrbay (baylï)? >... a 12 ata bay-ŭlï nemzetségcsoport > madiy-yar [мадияр], ugyanitt van taz(!) is (Beysenbayŭlï 1994, 134); mädiy-yar bay-ulï törzs > beriš > bay-seyit > qitas > žayïq > däulet > düyse > qara > mädiy-yar [мәдияр], testvérnemzetsége aldiy-yar [алдияр] (Beysenbayŭlï 1994, 147); Üsenbaevnál (ld. lentebb) madiy-yar változatban szerepel; madiy-yar bay-ulï törzs > beriš >...> madiy-yar [Мадияр], testvér(nemzetség)ei: aldiy-yar [Алдияр], Qŭday-šükür [Құдай-шүкір] (Üsenbaev 2003, 87). Kirgiz madi-yar sarū törzs > madiyar [Мадияр] nemzetség (Karataev 2003, 133); Népnévi analógiák: Kazak (Nagy Horda) mamadiy-yar alban törzs > sarï > süymendi > ayt > mamadiy-yar [мамадияр] (Beysenbayŭlï 1994, 142); 61 Kazak (Kis Horda) moldiy-yar šömen > šömekey > toqa > beskem > moldiy-yar [молдияр] (Beysenbayŭlï 1994, 142). 62 Teljes névvonatkoztatásban áll az aldiy-yar [алдияр] testvérnemzetség nevével (uo.)! dostiy-yar bay-ŭlï törzs > žappas >... > qara-köz / qalqaman 63 > dostiy-yar [достияр] >...> aldi-yar [алдыяр] (Tynyšpaev 1925, 73; Beysenbayŭlï 1994, 151);

15 Madijar: magyar eredetû néptöredék a kazakoknál? Baskír möøämäd-yär qïpsaq törzs > qaraγay-qïpsaq > möøämäd-yär [мөхәмәдйәр / (orosz átírása:) мухамедьяр!] alnemzetség (Uraksin 1996, 855). Jegyzetek * Az alábbi cikk a VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencián (Dunaszerdahely, X. 3.) elhangzott A madijar népnév és ami körülötte van c. elôadás jelentôsen átdolgozott és bôvített változata. 1 Az eseményrôl beszámoló valamennyi sajtótermék nyilván azonos forrásból származó félretájékoztatás miatt tévesen Bösztör pusztát jelöli meg helyszínként, amely tôle ahogy egyik barátom fogalmazott egy jó vágtányival odébb van. 2 A kurultaj végsô soron mongol gyökerû szó, nem része még az idegen eredetû magyar szókincsnek sem. A középkorban viszont a mongolból átvették a török nyelvek. A XIII. századtól kezdve vannak rá adatok qurulta ~ qurultay formában és (tanácskozó, alkotmányozó) népgyûlés, nemzetgyûlés jelentésben. A mai török nyelvek közül ismeri a törökországi török, a türkmen és természetesen a kazak. 3 Az elsô kurultaj alkalmával a küldöttek aláírták az ún. háromszor hármas testvéri szerzôdés -t, amely a következôkrôl rendelkezik: 1. Mindenható égi isteneink és szent embereink rendjét megtartjuk, kultúránkat megôrizzük, földjeinket birtokoljuk, idegeneknek el nem adjuk. 2. Népeinket, testvéreinket és családjainkat számon tartjuk az idôk végezetéig, életünkben és halálunkban. 3. Gyermekeinket megtanítjuk mindezekre, ôket együtt neveljük, és szövetségünk megtartását velük együtt vállaljuk. (Forrás: kurultaj.hu/.) 4 A rendezvényhez társuló könyvvásárt, az ilyen jellegû eseményeken már megszokott módon, kirívóan egyoldalú kínálat jellemezte: szinte kizárólag Géczy Gábor, Molnár V. József, Papp Gábor, Szántai Lajos, Varga Csaba és más hozzájuk hasonló mértéktartó nemzetközi hírû tudósok (m)értékadó mûveit lehetett kapni. Közülük is kiemelkedett a Magyarságtudományi tanulmányok c. kötet, amit Botos László szerkesztett. Varga Csaba Angol magyar szóhasonlítás -ából pedig megtudhatták, akik be le la poztak, hogy a magyar és az angol szókin csben annyi a rokon elem (pl. placcs - (s)plash, ráma ~ (f)rame), hogy az már nem lehet véletlen... Egyébként pedig az elôadó sátorban a fent említetteken kívül elôadást tartott még pl. Csöpel láma, Molnár Géza, Pucskó Zsolt és Koricsánszki Attila rovásírás-oktató is. 5 A nagyközönségnek szánt, madjarokat említô szövegekben lépten-nyomon megjelenik a madjar (ejtsd: magyar) figyelmeztetés, megjegyzem, teljesen fölöslegesen, hiszen magyar anyanyelvû ember a d és j hangot magyar szavakban egymás mellett csakis gy-ként tudja és szokta is kiejteni! Csakhogy itt éppen nem magyar szóval van dolgunk, ezért hívjuk fel a figyelmet a megszokottól eltérô kiejtésre. 6 A konkrét példákat ld. a tanulmány végén levô Adattárban. 7 Mind a kazak, mind az orosz nyelvben egyértelmûen megkülönböztetik a nemzetség (= kazak: ruw, orosz: rod) és a törzs (= kazak: tajpa, orosz: plemja) terminusokat. Az orosz tudósok (Krasovskij, Kazancev, Aristov), sôt a kazak történész M. S. Mukanov is, erre az etnikai kategóriára az orosz rod nemzetség, podrod alnemzetség, otdelenie roda nemzetségi alosztály kifejezéseket használják. Több mint érthetetlen, hogy B. Khinayat miért fordítja a kazak ruw nemzetség szót következetesen a magyar törzs szóra (ld. Benkô Khinayat 2007, 34 35). Maga Orazak Ismagulov a madi(y)-yar [мадияр] nemzetséget a sarï-žetim nemzetség alnemzetségei (подразделения!) közé sorolja (Ismagulov 1977, 18 19). Ezért teljesen elfogadhatatlannak tartjuk a madijar ~ madjar (al)nemzetség törzsként való meghatározását. 8 Benkô 2003a, 16; 9 Györffy 1959, 9; Kristó, kézirat. 10 Beysenbayŭlï (1994, 122) alapján Aynagöz. 11 Kazak alakja átírásban: Tänbisŭpï (Beysenbayŭlï 1994, 122). 12 E nevek helyes alakja is az egyszerû turkológiai átírásnak és a feltételezett etimológiának megfelelôen Aldi-yar, Hudi-yar és Madi-yar. 205

16 Baski Imre 13 Madijar és Aldijar mesés történetét, amelyet itt nem fejthettünk ki a maga teljességében, Orunbaszar Turasov kazak történész gyûjtésébôl közli Benkô Mihály (2003a, ). A Torgaj-medencében jelenleg kb fô madijar nemzetséghez tartozó személy él (Benkô 2003a, 16). 14 Vö. Benkô 2003b; Benkô Khinayat 2007, 29. Az utóbbi helyen nincs megnevezve, hogy melyik testvér követte a szarvast. 15 A kérdéskör korábbi kutatói közül feltétlenül meg kell említenünk László Gyula nevét (1967, 14 16). A csodaszarvas-történet múltjának tömör összefoglalását nyújtja Voigt Vilmos éppen jelen könyvsorozat elsô kötetéhez írott Beköszöntô jében (Voigt 2005, 7 9). A második kötetben Fodor István szentelt alapos tanulmányt a Csodaszarvas-legendának (Fodor 2006, 9 37), amelyben utal a legenda széleskörû eurázsiai elterjedtségére is. 16 Benkô A magyar-kipcsak kifejezés a madijar magyar névalak azonosságának teljes elfogadását jelzi. 17 Benkô Khinayat 2008, Fodor István, fentebb említett tanulmányának végén egyebek mellett megállapítja, hogy...néppé válásunk korában az eurázsiai sztyeppén már igazolhatóan léteztek a szarvasüldözés mondájára épülô eredetmítoszok. Így a mi Csodaszarvas-legendánk korai verziója melynek emlékét az obi-ugor mondaváltozat ôrizte meg egyáltalán nem volt egyedi a térségben. Épp ellenkezôleg: számos nép és nemzetség vezette le eredetét mitikus szarvasôsöktôl. (Fodor 2006, 26.) 19 Bíró András Zsolt humán-biológus összefoglalója alapján tekintjük át az általa elvégzett genetikai vizsgálatok eredményét (ld. kurultaj.hu/eredmények). Meg kell jegyeznünk, hogy ez az összegzés, mivel csak általánosságban említi a kutatási módszert és konkrét adatokat sem tartalmaz, tudományosan nem értékelhetô, azaz szakmai szempontból az eredmény nem ítélhetô meg, mégis sokan egyfajta ôsforrás -ként idézik. Mások miként mi magunk is jobb híján kénytelenek beérni Bíró András elôadásaival vagy a különbözô sajtóorgánumokban megjelenô nyilatkozataival (ld. pl. Markovics 2008). Ennek ellenére a témáról tudósító írott és elektronikus média egy része a szóban forgó vizsgálatokból levonható végkövetkeztetéseket evidenciaként, megcáfolhatatlan és kétségbe vonhatatlan igazságként kezeli és feltételezések ingatag emeleteit építi rá. A jellemzô példák sorába tartoznak pl. az olyan kinyilatkoztatások, mint 2007 óta genetikai ered mé nyekkel is alátámasztott bizonyosság, hogy rokonok vagyunk,...másfélezer évvel ezelôtt»otthagyott«testvéreink, a torgaji madjarok is, akikrôl Dr. Bíró András genetikai kutatásai bizonyították be, hogy ennyi idô után is mi, a Kárpát-medencei, évezrede keveredô magyarok vagyunk a legközelebbi rokonaik..., Az SNP-analízis eredmények alapján úgy tûnik, hogy a mai magyarországi lakosság egy részének az ôsei és a kazakisztáni madjar populáció ôsei között valamikor a múltban (mai történelmi és régészeti tudásunk szerint legalább évvel ezelôtt) genetikai kapcsolat állt fenn. A magyar történelem során sokan sikertelenül keresték a keleten maradt magyarokat, most sikerült ôket meglelni. A genetikai eredmény nagymértékben felülírja a magyarok származásáról eddig vallott elméleteket. 20 Csider 2008, Béres Csider 2008, Elsôsorban, a számunkra elérhetô forrásokban, köztük kazak leszármazási táblákban, tíz elôfordulását ismerjük. Húsz sírfeliratból 14- ben a мадияр, vagyis madiy-yar változat olvasható (forrás: Benkô 2003a, 2008; Benkô Khinayat 2007). 24 Veres Péter etnológus szíves szóbeli közléséért ezúton mondok köszönetet. Veres Péter témába vágó írásai: Veres 2005, váratlanul kiderült, hogy a köztársaság Kusztanaji területén egy magyar [sic!] csoport él... (Tóth 1966a, 140)....minden lehetséges idôt a magyar (madijar) [sic!] csoport törzsi-nemzetségi helyzetének megállapítására használtam fel... (Tóth 1966b, 284). 26 Benkô Khinayat 2004, Vö. még ezzel az idézeteket Tóth Tibor beszámolóiból a 25. számú lábjegyzetben. 28 Aczél Kovách (1967) beszámolt Tóth Tibor eredményérôl a Magyar Nemzetben. 29 Benkô 2003a. 30 Benkô minden téves állítását, filológiai pontatlanságát és elfogadhatatlan érvelését itt nem áll módunkban bemutatni. 31 Benkô 2003a, 129. oldalán Szagindik Mirkalievnek a Torgaji Újságban 1993-ban közölt leszármazási táblája (sezsiréje) egyik oldalát láthatjuk fotómásolatban. Ez a sezsire Madijar leszármazottait tartalmazza, de az elején felsorolja Madijar ôseit és rokonságát is. Ott is szerepelnek a testvérei, Kudijar (qŭdiyyar) és Aldijar (aldiy-yar). A sezsirékben 206

17 Madijar: magyar eredetû néptöredék a kazakoknál? egyébként a három testvér közül kettônek a neve más törzsek nemzetségeiben is fel-felbukkan. 32 Ez valóban nagyon fontos, csakhogy nem azért, amiért Benkô gondolja. Erre a kérdésre a tanulmány hátralévô felében még visszatérünk. 33 Benkô 2003a, 93. Ez az eszmefuttatás újabb bizonyítéka annak, hogy dilettáns»ôstörténészeink«-nek ma is kedvenc játékszere a Csodaszarvas-monda, amiben ôk továbbra is az ósdi hun magyar közös származástudat megtestesülését, ôseink hun mivoltának kétségbevonhatatlan igazolását látják (Fodor 2006, 28). Sôt, úgy tûnik, hogy egyes hazai és külföldi tudományos(?) körökben ez a felfogás manapság reneszánszát éli. 34 Harmatta János egyébként a kötet egyik szaklektora volt (vö. Benkô 2003a, 130, 13. jegyzet). 35 A tanácskozás elôadásait a Kovács Veszprémy (szerk.) 1997 kötet tartalmazza. G. F. Sattarov tatár névkutató már 1981-ben megjelent névszótárában ez alapján értelmezte a perzsa eredetû tatár Mädi-yar (< Mähdi + -yar) személynevet (Sattarov 1981, 134). Berta, Sattarov ötlete alapján, minden való színûség szerint a következô etimológiára gondolt: madi-yar népnév < Madi-yar ~ Mädi-yar személynév (< perzsa Mehdī < arab Mahdi személynév < arab mahdiyy az igaz úton járó; Allah követôje (Ahmed 1999, 108) +-i(y)-yar affixum). Vö. még a Мадияр személynévvel, amely oroszul Друг Магди, vagyis Mahdi barátja ( node/18427). 36 Róna-Tas 2007, 36. A kérdéssel foglalkozó szakirodalomban ezzel szemben az a vélemény fogalmazódott meg, hogy a volgai magyarság a volgai bolgár birodalom bukása, 1236 után szétszóródott és nyugatra menekült, s ezt a možar elemû helynevek izoglosszája is alátámasztja (vö. Vásáry 2008, 41, 49 stb). 37 Kirgiz nyelven: Орто Азиялык түрктөр мадьярларды (венгрлерди) мажар деп да аташкан (Karataev 2003, 133). Hogy egyértelmû legyen, Karatajev itt megadja a magyar népnevet az orosz vengr (венгр) szóval is! A fordításban a madzsar etnoníma dzs-vel való átírását a kirgiz ж betû ǰ (= dzs) hangértéke indokolja. 38 Magyar a legalsó nyelvállású veláris labiális. Török (tatár, baskír, özbeg) å legalsó nyelvállású, veláris labiális, o-szerû magánhangzó. 39 Praepalatális zöngés explosiva (szlavisztikai és turkológiai jele: d' ). 40 A török nevekben való elôfordulásának idevágó példáit lásd az Adattárban. 41 A vonatkozó névadás bôvebb kifejtése megtalálható a következô dolgozatokban: Rojzenzon Isaeva 1971; Nikonov 1974; Fehértói 1989; Baski 2000a és 2000b. 42 Személynévi elôfordulásának egyes esetei az Adattárban, az Analóg személynevek között találhatók. 43 A további adatokat ld. az Adattárban. Alapve tôen jó, a részleteket illetôen azonban további pontosítást igénylô magyarázatot adott Somfai Kara Dávid turkológus (vö. Veres 2005, 893; 2006, 591). 44 Megjegyezzük, hogy az -(i)yār affixum a perzsa közszavak képzésében is részt vesz, pl. beḫtyār glücklich, hōsyār verständig, dāmyār Jäger, šehryār Herrscher stb (Horn 1893, 251). 45 Egyes altaji nyelvjárások azonban megôrizték a ǰ (ejtsd: dzs) fonémát, míg az uráli kazakban annak d' (palatalizált d, vagyis egy gy-szerû hang) felel meg. 46 Ha feltételezzük, hogy a keleti magyarok külön életének közel négy évszázada alatt a nyelvükben ugyanazok a hangváltozások zajlottak le, mint a nyugati magyarokéban, hiszen Julianus tudott velük beszélni, akkor náluk is a népnevünk magyar változatának kellett kialakulnia. Az sem zárható ki teljesen, hogy egyes csoportjaik, ha nem is teljesen önként, délkelet felé költöztek, bár ennek ellentmondanak az ismert történeti források, amelyek éppen hogy a volgai magyarság folyamatos nyugatra történô elvándorlását mutatják (vö. Vásáry 2008, 41, 49 stb). 47 A keleti magyar > tatár > orosz átvételi sorozatot vizsgálva Vásáry ezzel azonos eredményre jutott: a magyarok önelnevezését a tatárok csakis madzsar alakban vehették át, amely azután az oroszban szintén szabályosan mazsar formában jelent meg (vö. Vásáry 2008, 47). 48 Vö. Benkô 2003a; Benkô Khinayat 2007; Benkô A magyar-kipcsak eredeti (és helyes!) alakját maga Benkô is idézi egy megbízhatóbb helyrôl: Az Irtis-Isim vidék és a Torgaj-vidék sztyeppéinek kipcsakjainak a következô törzságai voltak: kulan-kipcsakok, khitaj-kipcsakok, szagal-kipcsakok és madzsar [!] (magyar) kipcsakok (Benkô 2008, 81). Az üzbegisztáni magyarok sem magyarok, hanem madžarok! Úgy tûnik, hogy Tóth Tibor annak idején a madžar szót magyar -ra fordította, ezt Benkô minden további nélkül átvette. Nem úgy Németh Gyu- 207

18 Baski Imre la, aki azt írja, hogy Tóth Tibor hírt hozott a magukat magyar -nak nevezô özbegekrôl, de rögtön utal is egy özbeg forrásra, amely felsorolja az özbeg törzseket, s közöttük ott vannak legalább a XV. század óta a mi magyarjaink is, csakhogy madžar néven(!), amint ez a lábjegyzetbôl kiderül (Németh 1991, 309). Németh Gyula ugyanott említi Sejbán Madžar nevû fiát, a buharai madžar nevû nemzetséget és azt a néhány falut Katta- Kurgan vidékén, amelynek lakói madžarok. 49 Az etnikai egységek leszármazási viszonyainak jelzésére a > jelet használjuk. A jel csúcsa a leszármazott egység (nemzetségcsoport, nemzetség, alnemzetség, ág stb. neve felé mutat. A másik oldalon mindig a felmenô (befogadó) nagyobb egység (törzsi csoport, törzs, nemzetségcsoport, illetve a szülônemzetség ) neve olvasható. A különbözô rendû-rangú kisebb etnikai egységek csoportkijelölôjét (pl. nemzetség, alnemzetség, ág, nagycsalád) nem adjuk meg, mivel törzsi-nemzetségi hierarchiában (leszármazásban) elfoglalt helye a felsorolásból általában világosan kitûnik. Kivételt egyedül a törzs meghatározásával tettünk. 50 Kiejtése: bultung. 51 OS = az omszki arab betûs leszármazási tábla (sezsire). Forrás: Benkô Khinayat 2007; Benkô Cirill betûs eredetije Сүлям-алып, amely az Omszki leszármazási táblán (Benkô Khinayat 2007, 145; Benkô 2008, II) swlm alb alakban, Bulat Nurpejt sezsiréjében (Benkô Khinayat 2007) pedig Сүйімәлі változatban szerepel. 53 Helyes átírása töbet, kiejtése: töböt. 54 Orazak Ismagulov antropológus a madi(y)-yar nemzetséget a bultun[g] nemzetséghez sorolja a qŭlatay és a töbet nemzetséggel együtt, holott a többi forrás alapján az közvetlenül a töbet bôl származik (Ismagulov 1977, 16). 55 Beysenbayŭlï 1994, 123; Baiševa évszám, 25 és Kazarov táblázatában (Benkô Khinayat 2007, oldalszám) ebben a pozícióban oybas szerepel. 56 Beysenbayŭlï 1994, 123 és Baiševa, évszám, 25 táblázatában ezen a helyen aγïs szerepel. 57 Beysenbayŭlï 1994, Aristov ugyanitt Kazancev (1867) nyomán a мадьяр nevet az ágak (отделенія) között sorolja fel. Žanuzakov (1982, 171) is közli a мадьяр etnikai nevet, de törzsi hovatartozását nem adja meg. 59 Ismagulov a madi(y)-yar [мадияр] nemzetséget a sarï-žetim nemzetség alnemzetségei (подразделения) közé sorolja a žaw-γaštï, šim-bulat, ötey és žiyen-bay nemzetségekkel egyetemben. Ugyanott a szerzô megjegyzi, hogy az arginok bonyolult nemzetségi rendszerrel rendelkeznek, amelybôl ô a legelterjedtebbet közli (Ismagulov 1977, 18 19). 60 Korrektebb magyar átírása: Szarzsetim vagy Szarizsetim lenne. Ld. fentebb saržetim [Саржетім], illetve sarïžetim [Сарыжетім]. 61 Žanuzakov (1982, 171) listája a мамадияр nemzetségnév törzsi kapcsolatát nem tartalmazza. 62 A molda- ~ mulda- féle nevekre ld. az Onomasticon Turcicum Molla~Mulla címszavait (Rásonyi Baski 2007). 63 Tynyšpaev ezen a fokon a qalqaman nemzetséget szerepelteti. 64 A leszármazás levezetése Beysenbayŭlïnál dostiy-yarral végzôdik. A dostiy-yar > aldi-yar folytatásra Tynyšpaev adata utal. Nála azonban hiányzik a felmenô. Irodalomjegyzék Aczél Kovách Tamás Ismeretlen magyar törzsre bukkant egy budapesti tudós Kazahsztánban és Üzbekisztánban. Magyar Nemzet, XXIII. év, 263. szám, november 6, 8. o. Ahmed, Salahuddin A Dictionary of Muslim Names. London, Hurst & Company. Aristov, N. A Opyt vyjasnenija ėtničeskago sostava kirgiz-kazakov bol'šoj ordy i karakirgizov. Sankt-Peterburg, Tipografija S. N. Hudekova. Aristov, N. A Zametki ob ėtničeskom sostave tjurkskih plemen i narodnostej i svedenija ob ih čislennosti. Sankt-Peterburg, Tipografija S. N. Hudekova. Aydın, Abi Aydın Şäxs adları lüğäti. Bakı, Çıraq. 208

19 Madijar: magyar eredetû néptöredék a kazakoknál? Baiševa, S. évszám. Šežire. Genealogičeskoe drevo kazahov. Almaty, Rauan. Baskakov, N. A Karakalpakskij jazyk. I. Materialy po dialektologii (Teksty i slovar ). Priloženie 1: Mužskie imena, ; Priloženie 2: Ženskie imena, Moskva, Izdatel stvo Akademii Nauk SSSR. Baski Imre 2000a. Névvonatkoztatás a törökben. In Hajdú Mihály (szerk.): Köszöntô Fodor István 80. születésnapjára. Budapest, Az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéke Magyar Nyelvtudományi Társaság, Baski, Imre 2000b. Related Names (Contributions to a Peculiar Category in Turkic Name-Giving). 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı. İzmir, (elôadás). Baski, Imre Specific Suffixes and Suffixoids in Turkic Anthroponymy. In Sárközi, A. and Rákos, A. (eds): Altaica Budapestinensia MMII. Proceedings of the 45th Permanent International Altaistic Conference. Budapest, Hungary, June 23 28, Budapest, Research Group for Altaic Studies, Hungarian Academy of Sciences Department of Inner Asian Studies, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bejsenbiev, T. K Ta rih-i Šahruhi kak istočnik. Alma-Ata, Nauka. Benkô Mihály 2003a. A torgaji madiarok. Keleti magyar néptöredék Kazakisztánban. Budapest, Timp Kiadó. Benkô Mihály 2003b. A turgaji madiar törzs. A kazakisztáni keleti magyar néptöredékrôl. Valóság XVI/ Benkô Mihály Magyar-kipcsakok. Budapest, Timp Kiadó. Benkô Mihály Khinayat, Babakumar Keleti magyar néptöredékek a kazak törzsszövetségekben. Eleink III/2, Benkô Mihály Khinayat, Babakumar A keleti magyarság írott emlékeibôl. Budapest, Masszi Kiadó. Béres Judit Jöttünk a messzi Keletrôl. Magyar Demokrata XII. évfolyam 39. szám, Beysenbay±lï, Žarïlqap Qazaq šežiresi. Almatï, Atamŭra. Csider István Zoltán Feloldódtak a honfoglalók. Népszabadság, Hétvége, november 22. Fehértói Katalin Az Árpád-kori névvonatkoztatás vitás kérdései. In Névtudomány és Mûvelôdéstörténet. Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Város Tanácsa VB Mûvelôdésügyi Osztálya, Fodor István Az ôsmagyarság etnikai tudata és a Csodaszarvas-monda. In Molnár Ádám (szerk.): Csodaszarvas. Ôstörténet, vallás és néphagyomány. II. Budapest, Molnár Kiadó, Györffy György A magyar nemzetségtôl a vármegyéig, a törzstôl az országig. In Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetérôl. Budapest, Akadémiai Kiadó, Horn, Paul Grundriss der neupersischen Etymologie. Sammlung indogermanischer Wörterbücher 4. Strassburg, Trübner. Ismagulov, O Ėtničeskaja genogeografija Kazahstana. Alma-Ata. Justi, Ferdinand Iranisches Namenbuch. Marburg, Elwert. (Új kiadása: Hildesheim, 1963.) Karataev, Olžobaj Kyrgyz ėtnonimder sözdügü. Biškek, Kyrgyz Türk «Manas» Universiteti. Kazancev, I. N Opisanie kirgiz-kajsak. Sanktpeterburg, Obščestvennaja pol'za. KkRS = Baskakov, N. A. (red.) Karakalpaksko-russkij slovar. Okolo slov. Moskva, Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyh i nacional'nyh slovarej. Kovács László Veszprémy László (szerk.) Honfoglalás és nyelvészet. A honfoglalásról sok szemmel III. Budapest, Balassi Kiadó. Krasovskij, M. (red.) Materialy dlja Geografii i Statistiki Rossii, sobrannye oficerami general'nago štaba. Oblast sibirskih kirgizov. I III. Sanktpeterburg, Tip. Departamenta general'nago štaba. Kristó Gyula (kézirat). Az Árpád-kori településnév-adás ( kotetek/ou3/12kristom.pdf). Kusimova, T Baškirskie imena. Bašqort isemdäre. Ufa, Baškirskoe Knižnoe Izdatel'stvo. László Gyula Hunor és Magyar nyomában. Budapest, Gondolat Kiadó. Markovics Péter A genetika hieroglifái, Magyar Hírlap Online Mirzäyev, O. M Adlarïmïz Naši imena. Bakï, Dövlät Näšriyyatï. Mukanov, M. S Ėtničeskij sostav i rasselenie kazahov srednego žuza. Alma-Ata, Nauka. 209

20 Baski Imre Nalivkine, V. P Histoire du Khanat de Khokand. Trad. par Baron M. Dozon [d Ohsson]. Paris, E. Ledoux. Németh Gyula A honfoglaló magyarság kialakulása. Második, bôvített és átdolgozott kiadás. Közzéteszi Berta Árpád. Budapest, Akadémiai Kiadó. Nikonov, V. A Obyčaj svjazannyh imen. In Imja i obščestvo. Moskva, Nauka, Rásonyi, László Baski, Imre Onomasticon Turcicum. Turkic Personal Names as collected by László Rásonyi. Indiana University Denis Sinor Institute for Inner Asian Studies, Bloomington, Indiana. Rojzenzon, L. I. Isaeva, A. I Ob antroponimičeskih serijah. In Voprosy onomastiki 1. Samarkand, Róna-Tas András Kis magyar ôstörténet. A magyarok korai története az államalapításig. Budapest, Balassi Kiadó. Sattarov, G. F Tatar isemnäre süzlege. Kazan, Tatarstan Kitap Näšriyatï. SODž. = Rumjancev, P. P. (red.) Materialy po obsledovaniju tuzemnago i russkago starožil'českago hozjajstva i zemlepol'zovanija v Semirečenskoj oblasti. Kirgizskoe hozjajstvo. Tom III. Džarkentskij uezd. Sobrannye i razrabotannye pod rukovodstvom P. P. Rumjanceva. Sankt-Peterburg. SOK = Rumjancev, P. P. (red.) Materialy po obsledovaniju tuzemnago i russkago starožil'českago hozjajstva i zemlepol'zovanija v Semirečenskoj oblasti. Kirgizskoe hozjajstvo. Tom II. Kopal'skij uezd. Sankt-Peterburg. SOV = Rumjancev, P. P. (red.) Materialy po obsledovaniju tuzemnago i russkago starožil'českago hozjajstva i zemlepol'zovanija v Semirečenskoj oblasti. Kirgizskoe hozjajstvo. Tom IV. Vernenskij uezd. Sankt-Peterburg. Togan, A. Zeki Velidi Bugünkü Türkili Türkistan ve yakın Tarihi. İstanbul, Enderun Kitabevi. Tóth Tibor 1966a. Tóth Tibor beszámolói. Antropológiai Közlemények X, 140. Tóth Tibor 1966b. Az ôsmagyarok mai relictumáról (elôzetes beszámoló). MTA Biológiai Osztály Közleményei 9, Tynyšpaev, M Materialy k istorii kirgiz-kazakskogo naroda. Taškent, Vostočnoe otdelenie Kirgizskogo gos. izdatel'stva. Uraksin, Z. G. (red.) Baškirsko russkij slovar'. Moskva, Digora, Russkij jazyk. Üsenbaev, Teŋizbay Alšïn šežiresi (Adam Atadan özime šeyin). Kiši Žüz, Žetiru, On eki ata Bayulï, Kete (Baysarï), Älim, Šömekey. Qïzïlorda, Tŭmar. Vásáry István Julianus magyarjai a mongol kor után: možarok és mišerek (meščerek) a Közép- Volga vidékén. In Vásáry István: Magyar ôshazák és magyar ôstörténészek. Magyar Ôstörténeti Könyvtár 24. Budapest, Balassi Kiadó, Veres Péter A magyarok és az obi-ugorok közös *mańćə önelnevezése etimológiájának történelmi és mitikus háttere. In Birtalan Ágnes és Rákos Attila (szerk.): Bolor-un Gerel. Kristályfény. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére. I II. Budapest, kiadó, Veres Péter Néhány megjegyzés a magyar nép etnogeneziséhez és korai etnikai történetéhez. In Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXIII. Budapest, Akadémiai Kiadó, Voigt Vilmos Beköszöntô. In Molnár Ádám (szerk.): Csodaszarvas. Ôstörténet, vallás és néphagyomány. I. Budapest, Molnár Kiadó, 7 9. Žanuzakov, T Očerk Kazahskoj onomastiki. Ličnye imena ( ), Kosmonimy ( ), Ètnonimy ( ). Alma-Ata, Izdatel stvo Nauka Kazahskoj SSR. Žanuzakov, T. Esbaeva, K. S Qazaq esimderi Kazahskie imena. Anïqtama sözdik Slovar spravočnik. Alma-Ata, Qazaq SSR-ining Gylym baspasï. Žanuzakov, T. Esbaeva, K. S Kazak Türklerinde kişi adları (Qazaq esĭmderĭ). Türkiye Türkçesine aktaran Nurettin Aksu. Ankara, Türk Dil Kurumu. 210

BASKI IMRE. A kazak madijar nemzetségnév és a magyar népnév állítólagos közös eredetéről 1

BASKI IMRE. A kazak madijar nemzetségnév és a magyar népnév állítólagos közös eredetéről 1 BASKI IMRE A kazak madijar nemzetségnév és a magyar népnév állítólagos közös eredetéről 1 Amikor Tóth Tibor antropológus az 1960-as évek közepén hírt hozott a kazakisztáni madiar csoportról, még kevesen

Részletesebben

A kazak madijar nemzetségnév és a magyar népnév állítólagos közös eredetéről

A kazak madijar nemzetségnév és a magyar népnév állítólagos közös eredetéről BASKI IMRE A kazak madijar nemzetségnév és a magyar népnév állítólagos közös eredetéről The author argues against the false identification of the Kazakh clan-name madiyar with Magyar, the ethnic name of

Részletesebben

Benkő Mihály AZ OMSZKI SEZSERÉK JELENTŐSÉGÉRŐL

Benkő Mihály AZ OMSZKI SEZSERÉK JELENTŐSÉGÉRŐL Benkő Mihály AZ OMSZKI SEZSERÉK JELENTŐSÉGÉRŐL A keleti magyaroknak a kazakisztáni törzsszövetségekbe betagozódott csoportjai közül a legjelentősebb a magyar-kipcsak csoport. Nem én vagyok az első, aki

Részletesebben

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből A tigrisfog-talizmán Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből Kopál József 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 2006-ban a Múlt kor folyóirat kérdésére: Hová indulna ma útnak Stein Aurél?

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Mongol játékok és versenyek

Mongol játékok és versenyek Mongol játékok és versenyek Kôrösi Csoma Kiskönyvtár 27. Szerkeszti: Ivanics Mária Mongol játékok és versenyek Szerkesztette: Birtalan Ágnes A Akadémiai Kiadó, Budapest Megjelent a mongol állam megalapításának

Részletesebben

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI A tanóra célja: Az óra a őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben

Részletesebben

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK Kossuth Lajos halálának 115. évfordulóján Hallgasd meg háromszor a szöveget! (Közben jegyzeteket készíthetsz.) KOSSUTH NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAPJA A Kossuth-fiúk

Részletesebben

A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában.

A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában. A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában. A The Genographic Project 2005-2012 próbálja összehangolni a genetikusok munkáját. A közölt eredmények sok helyen meglepték a tudósokat,

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat I. FOGLALKOZÁS Népünk genetikai családfája c. kiállítás megtekintése Alsó tagozaton olvasott mondatok felelevenítése Megfigyelési szempontok kiosztása és csoportalakítás. Szempontsor alapján kiállítás

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

5. Az ómagyar kor magánhangzórendszere

5. Az ómagyar kor magánhangzórendszere 5. Az ómagyar kor magánhangzórendszere és változásai olyan kérdéskör, amely nem önmagáért fontos gyakorlati vonatkozásai vannak szerepe: ómagyar kori szövegemlékek hangzós formáját rekonstruálni tudjuk

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Katonák, akik szovjet kézre kerültek

Katonák, akik szovjet kézre kerültek 2013 május 14. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pályakép Nurlan Dulatbekov kazah jogtudós 1984-ben diplomázott. Ma a

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Dr. Benkő István Keleti magyarok (Ellenszélben)

Dr. Benkő István Keleti magyarok (Ellenszélben) Dr. Benkő István Keleti magyarok (Ellenszélben) "Ünnepnapja ez a magyar tudománynak" mondta Harmatta János akadémikus (+2004) Benkő Mihály 2001-ben megjelentett Julianus nyomdokain Ázsiában című, színes

Részletesebben

FELADATLAP. című vetélkedőhöz. Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. évfordulója alkalmából. A csapat neve: Csapattagok:.

FELADATLAP. című vetélkedőhöz. Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. évfordulója alkalmából. A csapat neve: Csapattagok:. Az utat én akartam, mert engem akart az út. FELADATLAP a Magyar felfedezők és utazók című vetélkedőhöz Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. évfordulója alkalmából A csapat neve: Csapattagok:..... A csapat

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien 1 David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien bei Rimbert, Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold von Bosau. A barbár észak. Elképzelések északról és az

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése?

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Timkó György 1906-ban jelent meg Beöthy Zsolt szerkesztésében A magyar irodalom története című kétkötetes könyv. Ebben olvasható: [Károlyi] nem oly jártas ugyan

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN Foglalkoztatáspolitika: problémák és megoldások (Csoba Judit Czibere Ibolya [szerk.]: Tipikus munkaerõ-piaci problémák atipikus megoldások, Kossuth Egyetemi Kiadó,

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

A magyar nyelv történetének korszakai

A magyar nyelv történetének korszakai A magyar nyelv történetének korszakai I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés. Nyelvek története: sok tízezer év de: nyelvtörténet módszereivel néhány ezer év vizsgálható de: különböző mértékben

Részletesebben

IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása

IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása I. A korszakolás általános kérdései I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés. Nyelvek története: sok tízezer év I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés.

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

A csodaszarvas. A csodaszarvas (Szalai András rajza)

A csodaszarvas. A csodaszarvas (Szalai András rajza) A csodaszarvas Valamikor réges-régen az ősi napkeleten, ott, ahol a két nagy folyó önti vizét az égszínkék tengerbe, volt egy csodálatos szép és gazdag város, melynek híre a messze földet bejárta. Ur volt

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Urkom Aleksander AZ IDENTITÁS PERCEPCIÓJA A SZERB MINT IDEGEN NYELV TANULÁSA SORÁN

Urkom Aleksander AZ IDENTITÁS PERCEPCIÓJA A SZERB MINT IDEGEN NYELV TANULÁSA SORÁN IDENTITÁS Urkom Aleksander AZ IDENTITÁS PERCEPCIÓJA A SZERB MINT IDEGEN NYELV TANULÁSA SORÁN Ha megkíséreljük definiálni mit is értünk identitás alatt, egy nehéz és összetett kérdéskörrel találjuk szembe

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Arra az évtizedek óta állandóan felmerülő kérdésre, hogy szükségünk van-e a magyar nyelv ápolására, művelésére, háromféle választ adhatunk: egyáltalán

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

Zsebők Csaba Nemzeti eszmék és globalizáció

Zsebők Csaba Nemzeti eszmék és globalizáció Zsebők Csaba Nemzeti eszmék és globalizáció Bevezetés Térségünkben a nemzeti eszméket a Harmadik Birodalom és a Szovjetunió sem volt képes kiirtani. A kommunizmus hosszú évtizedei után térségünkben vajon

Részletesebben

Beépítési és vázlatterv egyéni eredeti jellege és felhasználása

Beépítési és vázlatterv egyéni eredeti jellege és felhasználása A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Beépítési és vázlatterv egyéni eredeti jellege és felhasználása Ügyszám: SZJSZT-03/11. A Fővárosi Bíróság megkeresése A Bíróság által feltett kérdések: 1.)

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

ÉRVELÉSTECHNIKA-LOGIKA GYAKORLÓ FELADATOK, 1. ZH

ÉRVELÉSTECHNIKA-LOGIKA GYAKORLÓ FELADATOK, 1. ZH ÉRVELÉSTECHNIKA-LOGIKA GYAKORLÓ FELADATOK, 1. ZH 1. Mi a különbség a veszekedés és a racionális vita között? 2. Mit nevezünk premisszának a logikában? 3. Mi a hasonlóság és mi a különbség a veszekedés

Részletesebben

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán Az Erdélyi-medence szívében fekvő Mezőség, talán az egész Kárpát-medence egyik legkarakterisztikusabb

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika IFJÚSÁG-NEVELÉS Nevelés, gondolkodás, matematika Érdeklődéssel olvastam a Korunk 1970. novemberi számában Édouard Labin cikkét: Miért érthetetlen a matematika? Egyetértek a cikk megállapításaival, a vázolt

Részletesebben

SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996

SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996 SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996 A Kárpátoktól az Altáj hegységig terjedt egykor a sztyeppevidéken élő szkíta műveltségű népek köre. Európában szkítáknak, Közép-Ázsiában szakáknak nevezték

Részletesebben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A magyar állampolgárság Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Témavezető:

Részletesebben

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat.

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat. ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai*

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* 1. Írásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék településnevei 1 körében általam elvégzett névrendszertani

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Háger Tamás* A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban

Háger Tamás* A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban In poenalibus causis benignius interpretandum est (Büntetőügyben a jóindulatú értelmezés a követendő. Paulus D.50,17,155,2.) 1 Bevezetés A harmadfokú büntetőeljárás a legújabb kori magyar büntetőper viszonylag

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Negyedik házi feladat

Negyedik házi feladat Negyedik házi feladat Név: Gyenese Péter Évfolyam: ELTE BTK magyar BA I. évfolyam Kurzuskód: BBN-MNY-232/3 Tárgynév: A magyar nyelv finnugor alapjai Oktató: Salánki Zsuzsa 1. Példa + magyarázat a belső

Részletesebben

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM Szerkesztette: Szalay Gábor Ádám és utódainak neve a sumer mondákban: Ádám= Eridui Alulim Széth=Alalgas Enos=Enmenluanna Káin= Emmengalama Mahalael=Dumuzid, a Pásztor Járed=

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai 1932-2013 Dobson Szabolcs, Dobson Dénes Bevezetés A magyarországi gyógyszertár névadási szokásokról még nem született korszakok közötti számszerű összehasonlító

Részletesebben

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor a Magyar Minőség elnöke, a Minőség és Megbízhatóság szerkesztőbizottsági tagja A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása 1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása A közigazgatás kialakulásának történelmi folyamatát az ókori társadalmak nemzetségi szervezetéből lehet levezetni. Ez olyan társadalmi

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben