HELYI ADÓK, GJMŰADÓ, ILLETÉKEK, ADÓZÁS RENDJE 2013-TŐL. Dr. Kovács Attila

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI ADÓK, GJMŰADÓ, ILLETÉKEK, ADÓZÁS RENDJE 2013-TŐL. Dr. Kovács Attila"

Átírás

1 HELYI ADÓK, GJMŰADÓ, ILLETÉKEK, ADÓZÁS RENDJE 2013-TŐL Dr. Kovács Attila

2 Helyi adók évközi Háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség építményadó-mentes Repülőtér teljes (épülettel le nem fedett) területe (pl. gurulópálya területe is) telekadó-köteles Temető területére nem terjed ki a telekadó hatálya Fenti tényállásokhoz kapcsolódó adóigazgatási eljárás

3 ORSZÁGOS HELYI ADÓ ADATBÁZIS Magyar Államkincstár honlapján Tartalma: - adónem bevezetésének, rendeleti szabály hatálybalépésének napja - rendeleti adómérték, mentesség, kedvezmény szövege - önkormányzati honlap címe, telefonszáma, e- mail-címe, levelezési címe Kincstár havonta (következő hó 5-ig) frissíti az adatbázist, első ízben január 1-ig

4 ADATBÁZIS -ADÓHATÓSÁGI FELADATOK Adatok feltöltése a Kincstár elektronikus felületére a rendelet kihirdetését követő 5 napon belül A település honlapján (ha van) közzétenni - a rendelet egységes szerkezetű szövegét, - bevallási, bejelentkezési nyomtatványokat - elérhetőségi információkat Első ízben december 20-ig

5 Adórendelet-alkotás (előkészítés) Gazd-i stabilitási tv. + jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 nap + visszamenőlegesen mentességi, kedvezményi szabály nem állapítható meg, kivéve, ha az az adóalanyok teljes körét megkülönböztetés nélkül érinti (vagy az EU kötelező jogi aktusának vagy nemzetközi szerződésnek való megfelelés miatt szükséges) Bíróságok szervezetéről és igazgatásáról tv. + Kúria önkormányzati tanács nemperes eljárás + adórendelet felülvizsgálata kormányhivatal vagy egyedi ügy bírája indítvány érdemében határozathozatal [90 nap + 30 nap (szem. meghallg./önkormányazat)] + kollízió esetén az ÖT megsemmisít vagy kimondja, nem lép hatályba közzététel (MK + rendelet kihirdetése) + a rendelet/rendelkezés MK-ben való közzétételt követő nap hatályát veszti > ex nunc + bírói kezdeményezés esetén az ÖT által megsemmisített rendelkezés nem alkalmazható a bírósági ügyben Alkotmánybíróság hatásköre alkotmányos alapelvekre (pl. emberi méltósághoz való jog) korlátozódik

6 Adórendelet-alkotás (előkészítés) II. helyi tárgyi adók esetén alapvetően tárgyi alapú differenciális lehet megalapozott (Alaptörvény 15. cikk alapelveire + EU állami támogatások tilalmára figyelemmel) rendeleti mentességi/kedvezmény szabályalkotás feltételei természetes személy adóalanyok esetén -> AB döntései -> Kúria Önkormányzati Tanácsának 5017/2012. határozata a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény, ill. a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. IRM rendelet mellett az adótörvényekkel és a rendelet egyéb szabályaival való összhang (különösen tárgyi adók kapcsán) biztosítása idegenforgalmi adóban az adózó nyilvántartás-vezetési kötelezettségére vonatkozó szabályozás szükséges természetes személy adóalany építmény-, telek- és kommunális adó alanya, feltéve, hogy adófizetés nem terheli rendeletben mentesíthető a bevallási kötelezettség alól

7 IDEGENFORGALMI ADÓ Egyházi személy mentessége - egyházi ingatlan - hitéleti tevékenység Adóalany fizetheti az adót külföldi pénznemben (amiben a szállásdíjat fizeti) Szállásadó Ft-ban állapítja meg és fizeti meg a beszedett adót - az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyam

8 Tárgyi adók Telekadó - hatálya nem terjed ki a víztározó területére - adókötelezettség keletkezése - mező-és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetén művelés alól kivett terültként való átvezetését, termőföld esetén a művelés alóli kivétel átvezetését - adókötelezettség megszűnése belterületi telek művelési ágnak átvezetése esetén Tulajdonos mögöttes felelőssége építmény-, telek- és kommunális adóban

9 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága I. elábé és közvetített szolgáltatások együttes összege esetén, kivéve - export árbevételhez kapcsolódó elábé + közv. szolg. - pénzügyi lízing keretében elszámolt elábé tv-i progresszív sávos korlátozás: 500 M Ft árbevételig a sávba jutó elábé+közv.szolg. 100%-ban levonható, M Ft között a sávba jutó elábé+közv.szolg., max. az árbevétel 85%-a M Ft között a sávba jutó elábé+közv.szolg., max. az árbevétel 75%-a M Ft felett a sávba jutó elábé+közv. szolg., max. az árbevétel 70%-a

10 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága II. Számítás menete: 1. meg kell határozni, hogy az adott sávba mekkora összegű elábé+közv.szolg. értéke jut, az összes elábé+közv.szolg * sávba jutó árbevétel/összes árbevétel 2. meg kell határozni a sávban levonható maximális elábé+közv.szolg. összegét a sávba jutó nettó árbevétel * %-os érték a sávban 3. a két adat közül a kisebb szám vonható le 4. a sávonkénti levonható elábé+közv.szolg. értéke összegeit össze kell adni

11 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatóság III. Példa: adatok (M Ft-ban) Nettó árbevétel Anyagköltség Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatás értéke Eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke összesen: Alvállalkozói teljesítés értéke és K+F közvetlen költség: 0 Adóalap (2012-es szabályok szerint) 4 000

12 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatóság IV. nettó árbevétel sáv sávba jutó n árbevétel sávba jutó elábé+ figyelembe vehető érvényesíthető elábé + közv. szolg. értéke max. (%) közv. szolg. rrt. M Ft , , , , , , felett , ,000 Összesen , ,286

13 HIPA -korlátos árbevétel csökkentő tételek V. Nettó árbevétel Anyagköltség Eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások figyelembe vehető értéke összesen: ,286 Alváll. telj. ért. és K+F közvetlen költség: 0 Adóalap (2013-ban) ,714 A évben kezdődő adóévi előlegfizetési időszak előlege > tv-változás következménye

14 HIPA adóalap-megállapítás Kapcsolt vállalkozások esetén 1. Össze kell számítani a tao tv. szerinti kapcsolt vállalkozás hipa-alanyok nettó árbevételét és nettó árbevétel-csökkentő valamennyi ráfordítását => pozitív előjelű különbözet 2. Az összeszámítás a kapcsoltakon belül: csak hipa-alany és azok esetén, melyeknél az elábé+közv. szolg. értéke több, mint a nettó árbevétel 50 %-a 3. Az adóösszeg árbevétel-arányosan oszlik meg

15 KATA KIVA jellemzői KATA 1. választhatja: ev.; bt., kkt., ha tagjaik magánszemélyek 2. tételes (25e v 50e Ft/hó) adó 3. Keresőképtelenségre arányosan kisebb 4. 6 M Ft felett 40%-os adó 5. 7 adót vált ki 6. év közben is választható 7. Nincs szükség bevallásra 8. Bevételi nyilvántartást vezetnek KIVA 1. Választhatja: számviteli tv hatálya alá tartozó vállalkozó 500 M ft alatti árbevétel esetén 2. Adóévre vonatkozik a választás, újonnan alakuló választhatja 3. Adóalap: pénzforgalmi nyereség+személyi jellegű ráfordítás 4. Adómérték 16% 5. Van bevallás, adóelőlegfizetés 6. 3 adót vált ki

16 HIPA - egyszerűsített adóalapmegállapítás I. KATA-s tételes adó 1. választható, a kata alanyiság időszakára, bejelentés 2. 2,5-2,5 M Ft székhely/telephely településre 3. ha nem kell kata-t fizetni (minimum 30 napos keresőképtelenség idejére) hipa alap nincs 4. évi adó két egyenlő részlet, március/szeptember 15., 12 hónapnál rövidebb adóév - első és utolsó hónapot követő hó 15-ig -> nincs adóelőleg 5. nincs bevallás, kivéve: már nem kata-s, többet fizetett, adóelőnyt akar (adókedvezmény, ideiglenes hipa, foglalkoztatási mentesség) 6. ha a kata-alanyiság megszűnik -> előlegbevallás

17 HIPA - egyszerűsített adóalapmegállapítás II. KIVÁS-s tételes adóalapja 1. Választható az adóévre, bevallásban is 2. Adóalap a kiva alap 1,2-szerese 3. Általános előleg-szabály érvényesül 4. Kiva adóalanyiság megszűnése esetén záró bevallás > éven belül két adóév/bevallás nettó árbevétel (adóévet megelőző) adóévben max. 8 M Ft -> hipa-alap nettó árb. 80 %-a

18 HIPA egyéb változás - ideiglenes jellegű építőipari tevékenység időtartama: tevékenység megkezdésétől a megrendelő általi teljesítés-elfogadásáig - devizás könyvvezetés esetén a forintra való átszámítás - bevallás elkészítése - statisztikai állományi létszám -> KSH Útmutató január 1-jén érvényes szabályai

19 GÉPJÁRMŰADÓ tulajdonváltozás esetén a régi tulajdonos változás-bejelentését a változást követő év 15. napjáig teljesítheti értelmező rendelkezések módosulása: - súlyos mozgáskorlátozottság - forgalomból való kivonás - lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija

20 ELJÁRÁSI ILLETÉKEK I. Nem kell eljárási illetéket fizetni - a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül utasítása, - az eljárás megszüntetése esetén Visszajár a megfizetett eljárási illeték, ha az adóhatóság érdemi eljárást nem folytatott le Másodfokú adóhatóságnál kezdeményezett eljárás illetéke is illetékbeszedési számlára Adóbevallásról készített másolat elektronikus úton benyújtott kivételével illetékmentes

21 ELJÁRÁSI ILLETÉKEK II. fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelem - magánszemély (egyéni váll. is) - tárgyi mentes - gazdálkodó szervezet Ft - fellebbezés esetén a gazdálkodó szervezet illetékminimuma Ft adópolitikáért felelős miniszternél kezdeményezett felügyeleti intézkedés illetékét bélyegben kell leróni Art. általános elévülési szabálya a megfizetett illeték visszatérítésére, ill. a meg nem fizetett illeték törlésére

22 Adózás rendje a tv. a megyei, ill. a fővárosi kormányhivatalt adóhatóságként nevesíti adózói kötelezettségek felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző jogsértés miatt a mulasztási bírság a vezető tisztségviselőt, végelszámolót terheli kényszertörlési eljárás esetén a tevékenységet lezáró bevallás soron kívül nyújtandó be helyi adós lista helyben szokásos módon közzétehető Ft, magánszemély esetében Ft 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozás

23 Adózás rendje Magyary Program - adóigazolás jogintézménye hatósági bizonyítvány általános igazolás tartalma Ellenőrzés: + ha fennáll a veszélye az ellenőrzés alá von irtok megsemmisítésének átvételi elismervény ellenében be kell vonni azokat + az üzleti tevékenység körülményei megváltozásának veszélye esetén körülményeket jk-ben rögzíteni kell költségmentességi kérelemről az első fokú adóhatóság dönt, annak elbírálása a folyamatban lévő eljárást nem érinti.

24 Adózás rendje adózó halála esetén fennálló adótartozás + adóhatóság az örököst örökrésze arányában kötelezi + tartozás megfizetésének elmaradása esetén végrehajtás - elsődlegesen a hagyatékra és annak hasznaira - előbbiek hiányában másodlagosan örökrész erejéig + ha a hagyaték az államra száll, törlő határozat az első fokú adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül utasítja el: + az elkésett, + nem a jogosulttól származó, + önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés elleni fellebbezést

25 Adózás rendje végrehajtás ha az adózó a vh eljárást a végrehajtó veszélyezteti, fenyegeti az adóhatóság rendőri intézkedést kérhet adós kérelmére a vh eljárás kivételesen felfüggeszthető, ha az okot adó, méltányolható körülményt igazolta + ha a hatósági átutalási megbízást a pénzforgalmi szolgáltató még nem teljesítette, vh felfüggesztése estén a végrehajtó azt soron kívül visszavonja adózói kérelemre fiz. könnyítés vagy adómérséklés engedélyezése esetén a döntés jogerőssé válásáig vh cselekmény nem foganatosítható

26 Adózás rendje adózó kérelmére a túlfizetés tartozást nem mutató számlára is köteles az adóhatóság átvezetni AMBK megkeresés lehet ingatlannyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díj Ft AMBK esetén már lehet ingatlan-végrehajtás során jelzálogjog bejegyzést elrendelni

27 Súlyos mozgáskorlátozottság adómentesség I. 102/2011. Korm. r. (Korm. r.) 61/2012. Korm. r. márc. 31-től hatályos szabályozás fogalma, ill. igazolás formája és tartalma: - fogyatékos személyek jogairól évi XXVI. tv. 23. (1) bek. e) pont [mozgásszervi fogy.] vagy f) pont [halmozottan fogy., egyik mozgásszervi] MÁK határozat vagy szakhatósági állásfoglalás/szakvélemény év alatti, magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról 5/2003. ESzCsM r. 1. sz. mell. L) vagy P) pont] 3. sz. mell. szerinti igazolás-másolat, nem tartozik ide pl. autista ([N/1. pont] - közlekedőképességében súlyosan akadályozott, állapota legalább 3 évre fennáll rehab. szakig. szerv [7/2012. (II14.( NEFMI r. 1. mell.] szakvélemény

28 Súlyos mozgáskorlátozottság adómentesség II. Igazolás-felhasználás jogvesztő határideje: március 30-ig [Korm. r. 7. (3) bek. ac) pont], szakértői szerv ill. jogelődje által kiadott igazolás szeptember 15-ig július 1-ig (a régi Korm. r. alapján) kiadott ún. 7 pontos igazolás dec. 31-ig a közlekedőképesség vizsgálata nem folyamatban lévő hatósági eljárásban válik szükségessé okmányiroda (2013. évtől járási hivatal) rehab. szakig. szerv hatáskörök! az adóhatóság kizárólagos hatásköre az igazolás tartalma és rendje tekintetében adóhatósági teendők évben, illetve évben szakvélemény és a fellebbezés kérdése kapcsolódó jogszabályok (95/2012. (V.15.) Korm. r.)

29 Hatósági eljárás bankkártyás fizetés lehetősége jogszabály az önk. adóhatóság hatáskörébe tartozó adó tekintetében más fizetési módot is meghatározhat [38. (6) bek.] adó-megállapítás (önadózás/kivetéses adó esetén) egyszerűsített ellenőrzés adó- és értékbizonyítvány kiadása (Art. szerint 30 nap) kivéve, ha az jogszabályba ütközik, az ügyfél valótlan, olyan adatot kér amellyel a hatóság nem rendelkezik [Ket. 83. (8) bek.]

30 AMBK I. tárgya: azon köztartozás, melyre törvény adók módjára való behajtást rendel el Áht március 31-től beiktatott (3) bek. szerinti bírság, késedelmi pótlék (pl. építésügyi bírság, Ket. szerint kiszabott eljárási bírság) generális klauzula! végrehajtható okirat = vh kérő megkeresése az adóhatóság illetékessége tv-i kötelező sorrendiség (kivétel szemétszállítási díjtartozás, Hgtv. 26. (3) bek... a közszolgáltató a települési önk. jegyzőjénél kezdeményezi.. magánszemély és egyéb szervezet adós esetén! más adóhatóság végrehajtási eljárásba való bekapcsolása nem Ket. szerint jogsegély, hanem Art. szerinti megkeresés

31 AMBK II. felmerült, de ki nem egyenlített vh költséget az adóhatóság állapítja meg követelés arányos viselés vh kérő külön határozattal kötelezhető az őt terhelő költség viselésére önkormányzatot illető bevétel: + szabálysértési pénz- és helyszíni bírság 100%-a ápr. 14-ig érkezett megkeresés és ápr. 15-én még folyamatban lévő ügyek esetén + valamennyi közlekedési szabályszegés esetén január 1-jét követőn az önk. (al)számlájára érkezett közigazgatási bírságból származó bevétel 40 %-a az önk. bevétele

32 Adóvégrehajtás vh-költség adózó, ill. köztartozás adósa esetén: + külön jsz-ban [NGM r. lesz!] meghatározott költség (készkiadás) + jsz-ban meghatározott kivétellel költségátalány (ma is ingó-ingatlan esetén Ft) végzésben állapítandó meg, felmerülést követően egyenként vagy összességében adóvégrehajtó (pl. igazgatási végrehajtási társulás) nem állapíthat meg vh-költségként 14/1994. IM r. szerinti készkiadást, ktg-átalányt, munkadíjat és jutalékot

33 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

Helyi adók, települési adó, jövedéki helyi adó, adózás rendje 2015-től. Aktualitások. Dr. Kovács Attila

Helyi adók, települési adó, jövedéki helyi adó, adózás rendje 2015-től. Aktualitások. Dr. Kovács Attila Helyi adók, települési adó, jövedéki helyi adó, adózás rendje 2015-től Aktualitások Dr. Kovács Attila Helyi adók 2014. évközi Telekadó: - telekfogalom = épülettel, épületrésszel be nem épített földterület

Részletesebben

Helyi adók, illetékek, 2013.

Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi iparűzési adó Nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága: a nettó árbevétel és a közvetített szolgáltatások együttes értéke legfeljebb a nettó árbevétel

Részletesebben

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben)

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben) HELYI ADÓK Htv-t módosító jogszabályok 1. a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény 2. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1990. évi C. törvény 1. oldal a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 49 / 548-014 49 / 548-011 Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005 Az iparűzési

Részletesebben

Helyi iparűzési adó kötelezettség teljesítése a kisadózók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) alanya számára 2015. január 1.-jétől.

Helyi iparűzési adó kötelezettség teljesítése a kisadózók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) alanya számára 2015. január 1.-jétől. TISZAÚJVÁROS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 49 / 548-014 49 / 548-011 Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben