A szülészeti fogó története. 2. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szülészeti fogó története. 2. rész"

Átírás

1 SZÜLÉSZETI MÛTÉTTAN Magyar Nôorvosok Lapja 69, (2006) A szülészeti fogó története. 2. rész DÁN PÁL DR., LÁSZLÓ ÁDÁM DR. Fôv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza Szülészeti-nôgyógyászati Osztály (Osztályvezetô fôorvos: László Ádám dr. egyetemi magántanár) közleménye Összefoglalás: A szerzôk összefoglalják a szülészeti fogó fejlôdésének fôbb állomásait, illetve az ehhez kapcsolható személyeket. Kulcsszavak: orvostörténelem, szülészeti fogó Jean (Johannes) Palfyn ( ) ghenti (ma Belgiumban) sebész valószínûleg járt Londonban (Radcliffe szerint), és hallhatott a Chamberlenek titkos eszközérôl. Ez adhatta a saját eszköz elkészítésének ötletét, majd ahogy a tanulmány elsô részében is említettük 1720-ban ismertette az eszközét. Ez egyfelôl elôremutató volt, hiszen jelzetten ugyan, de kanalának enyhén hajlított volta medencegörbületnek is tekinthetô, másfelôl rossz konstrukciójú, mert a két kanál csak két kézzel volt használható. Palfyn fogóját (valójában azonban csak egyik karjának ábráját) barátja, Lorenz Heister publikálta 1724-ben. Késôbb, 1739-ben írja, hogy a magzat életének megóvását segítô eszközt Palfyn találta fel, de megjegyzi, hogy az eszköz használata nehézkes, mivel a két kör keresztmetszetû fanyelet nem lehetett határozottan egyben tartani. Heister és mások is (pl. Gilles le Doux) igyekeztek ezt a hiányosságot kiküszöbölni, és a két nyelet különbözô kapcsokkal egyben tartani [1, 2, 3] (1. ábra). Paul de Windt (utalunk tanulmányunk elsô részére), aki egyike volt azoknak, akik Hollandiában a Hugh Chamberlentôl származó Roonhuysen-féle titokba be lettek avatva, Párizsba utazott, ahol az ifjabb Gregoire (? 1740) elôadásait látogatta 1734-ben. Gregoire bemutatta élô gyermek kihúzására alkalmas két, összekapcsolható eszközét, amit Palfyn-féle mûszernek nevezett. A bemutatott eszköz meglehetôsen rossz állapotú, rozsdás volt, amibôl arra lehetett következtetni, hogy bár használatát ajánlja, ô maga nemigen használja, feltehetôen kedvezôtlen tapasztalatai miatt. Ezután M. Dusée-nél (? 1734), egy másik ismert párizsi szülésznél lakott, aki szintén bemutatta a saját maga által továbbfejlesztett eszközét, amit a szintén tanulmányúton Párizsban tartózkodó skót Alexander Butter is megszerzett 1733-ban, és leírt a Medical Essays of Edinburgh harmadik kötetében 1735-ban. Dusée hamarosan elhunyt, így mûszerét ô maga sohasem publikálta. Ez acélból 1. ábra A Palfyn-féle fogók Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4)

2 készült két alternatív összekapcsolási lehetôséggel, ezek közül magasan vagy alacsonyan levô koponya esetén választani lehetett. A kanalak nem fenestráltak, végeik ványoltak a temporális artériák összenyomatását elkerülendô. Dusée szándéka az, hogy a kanalak csúcsai ragadják meg a koponyát, annak összenyomása nélkül, hasonlóan a Chamberlen-féle darabokhoz. A Dusée-féle eszköz súlya 640 gramm, hossza 40,5 cm volt. Kanalának hossza 17,5 cm, illetve 23,5 cm attól függôen, hogy melyik zárat használja (2. ábra). Dusée fogója tehát Butter révén Skóciában vált ismertté, sokkal elôbb, mint az eredeti Chamberlen-féle eszközök, amelyeket 1813-ig elrejtett a Woodham Mortimer Hall padlózata (l. a tanulmány elsû részében). Dr. Peter Chamberlen három fia praktizált ugyan, de az ô mûszereik sorsa nem ismert, csupán egyetlen 17. századi fogópár ismert (a 4 elrejtett páron kívül), Dr. Drinkwateré, 1670-bôl. Dusée szerepe elévülhetetlen a szülészeti fogó történetében, valamint a használatának tanításában az ig terjedô idôszakban [2, 3]. Szemben a Palfyn- és Dusée-féle nem fenestrált kanalú fogókkal a Chamberlen-szerû, titkos, fenestrált kanalú mûszerek elsô publikálója Edmund Chapman (1680? 1756), halsteadi (Essexben) sebész ban jelent meg könyvének elsô kiadása, ahol leírja tapasztalatait, és felfedi, hogy 1723 óta használja a szülészeti fogót. A könyv elsô kiadásában illusztrációt nem mellékelt, csak az 1735-ben kiadott második kiadásban. Kritikával illeti Dusée eszközének csavarral történô összekapcsolhatóságát, mivel a csavar a lepedô alatt dolgozva gyakran elgurult. Chapman könyve olyan siker lett, hogy otthagyta Halsteadot, és 25 év vidéki praktizálás után Londonba ment tanítani [3]. Az elsô ábrát a Chamberlen-mintájú fogóról egy másik essexi szülész, William Giffard könyve közli 1734-ben, megelôzve Chapman könyvének második kiadását. Giffard 1731-ben bekövetkezett halála után a könyvet Dr. Eduard Hody jelentette meg. Giffard leírja tapasztalatait, a fogó általa történô elsô egyébként sikertelen alkalmazására 1726 áprilisában került sor, mivel a fogó lecsúszott, a szülés craniotomiával fejezôdött be, és ahogy Giffard írja csak remélni lehet, hogy a magzat már elhalt, mielôtt ez megtörtént. A könyvben Hody szerepeltet a Giffard-fogó mellett egy John Freke által feltalált hasonló eszközt is, melynek összecsukható nyele volt, és az egyik nyélen craniotomiához használható éles horog, a másik nyélen pedig a comb lehúzására való tompa horog volt [4] (3. ábra). Ez a megoldás, hogy a fogó nyele craniotomiához használható, Freke után is elôfordult, amikor Levret ( ) fogóját a francia Dubois alakítja át hasonlóan kombinált mûszerré 1791-ben. Több, mint 100 év múlva erre mondta Charles Pajot ( ), hogy ez az a ho- 2. ábra A Dusée-féle fogó 3. ábra A Griffard- és a Freke-féle fogók 366 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4) 2006.

3 rog, ami arra kell emlékeztessen bennünket, hogy soha ne kelljen használnunk [1]. Alexander Butter írása 1735-ben jelent meg Edinburghben, majd ezt követte Chapman könyvének második kiadása, amelyek viszonylag pontos illusztrációkat is tartalmaztak [2, 3]. Benjamin Pugh ( ), egy harmadik essexi (Chapman és Giffard után) különösen kiemelkedô szerepet játszott a Chamberlen-típusú fogó fejlesztésében. Könyve 1750 körül lett készen, de pénzhiány miatt csak késôbb, ben tudta megjelentetni. Az itt közölt Pugh-féle fogó több elôremutató változást tartalmazott. Ismerteti a rövid (28 cm) és a hosszú (36 cm) fogóját (4. ábra). A hosszú fogónak medencegörbülete is van, így a koponyát jóval magasabban lehetett megragadni. A záráshoz nem használ szeget vagy csavart, illetve fanyele volt. Pugh könyvében leírja, hogy hajlított fogóját több 4. ábra A Pugh-féle fogók mint 14 évvel azelôtt találta fel, és hogy azt egy Cutler nevû ember készítette el. Úgy tûnik tehát, hogy 1740 körülre tehetô a medencegörbülettel bíró ún. hosszú fogónak, valamint a fogószáron kinyúló párkánnyal megoldott zárásnak, az ún. angol zárnak a feltalálása. Mivel nem publikálta, a szakmai közvélemény Pugh helyett inkább a francia Andre Levret-nek ( ) tulajdonítja a medencegörbület feltalálását, pedig Levret csak január 2-án ismerteti új fogóját a Királyi Akadémián Párizsban. A prioritás az angol zár kérdésében nem ilyen egyértelmû, mivel létezik Chamberlen-mintájú eszköz 1736-ból, melynek zárja különbözik az eredetiétôl, illetve a zárást az ún. angol zárakhoz hasonlóan oldja meg. Ennek feltalálója nem egyértelmû. A legvalószínûbb, hogy Sir Chamberlen Walker Dr. Peter Chamberlen utolsó unokája (lásd a családfát az 1. rész 1. ábráján) eszközérôl van szó, esetleg felmerülhet egy Falconer nevû szülész, akirôl keveset tudunk, illetve Benjamin Pugh neve is. Az angol típusú zárás feltalálójának tehát minden bizonnyal tévesen tartjuk William Smellie-t ( ), hiszen Smellie 1751-ben találja fel, és 1753-ban használja elôször az ún. hosszú fogóját [3]. Az azonban bizonyos, hogy William Smellie anatómiai táblái (1754) által válik széles körben ismertté a rövid egyenes, illetve a hosszú, medencegörbülettel bíró fogó az angol zárral. A rövid, egyenes fogó súlya 156 gramm, hossza 26,6 cm, a hosszú, hajlított eszközé 383 gramm, illetve 31,1 cm. Dr. Smellie pályafutását Skóciában, Lanarkban kezdte 1720-ban. Skóciában akkoriban nem juthatott magas szintû képzéshez, de érdeklôdô elméje és nagy türelme révén messzire jutott. A magas csecsemôhalandóság arra késztette, hogy Mr. Butter 1735-ös publikációja után beszerezzen egy francia, Dusée-féle fogót, de ezt azután túl hosszúnak, rossz konstrukciójúnak és nehéznek tartotta. Londonba költözött, itt valószínûleg felkereste Chapmant, aki oktatta a fogó használatát, majd Párizsban meglátogatta az ifjabb Gregoire-t, csakúgy mint korábban Paul de Windt és Alexander Butter is. Gregoire nem volt rá nagy hatással, mivel úgy tûnt, hogy a fogót túlságosan nagy erôvel és szinte találomra alkalmazza. Ô maga késôbb pontosan az ellenkezôjét igyekezett tanítványaiba plántálni. Londonban volt praxisa, illetve ok- Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4)

4 tatott, de az akkori szakmai közvélemény skót akcentusú beszéde, ódivatú öltözéke és szülészet óráinak olcsó árai miatt a doktort nemigen kedvelte. Betegei is olyan körbôl kerültek ki, akik a West End árait sokszor nem tudták megfizetni, sôt adott esetben ruhát, élelmet gyûjtött rászoruló betegeinek. Tíz év alatt közel ezer doktor részesült a képzésben, köztük 1751-ben a magyar Weszprémi István ( ) is. Smellie érdeme annak a szemléletnek az elterjesztése, miszerint ahhoz kell igazán ügyesség, hogy egy mûtétet elkerüljünk, nem pedig ahhoz, hogy elvégezzük. Az általa kifejlesztett rövid és hosszú fogók használatában nem az eszköz kidolgozottságának, hanem precíz alkalmazásuknak tulajdonított fontosabb szerepet. Óva intett a pusztán az új iránti lelkesedésbôl történô gyors és durva alkalmazás ellen, ahogy Gregoire-nál látta. A természet folyamataiba való minél kisebb beavatkozás híve, így a fogóval történô szülésbefejezés nála 1% körüli. A szülészorvos kabátzsebében vitte mûszerét, és szinte titokban húzta elô, tevékenysége lepedô takarásában zajlott. A fogó fanyele valószínûleg a Palfyn-féle eszközbôl származik, majd Pugh és Smellie is átveszi, benne széles barázda, hogy szalaggal átkötve még biztosabb húzást lehessen elérni. A rövid, egyenes fogó a mélyen lévô koponya esetén, a hosszú, medencegörbülettel bíró eszköz pedig a magasan lévô koponyán, illetve medencevégû fekvés esetén az utoljára jövô koponyán került alkalmazásra. Mindebbôl persze az is következtethetô, hogy a téraránytalanság bizonyos esetében a bemenet felett mozgó koponyára is alkalmazták, igyekezve elkerülni a craniotomiát. William Smellie ambícióit mutatja, hogy doktori fokozatát 1745-ben, 48 évesen szerezte. Kritikusai közül egy érdemel említést, dr. John Burton ( ), aki bírálta a Smellie által alkalmazott, a fogó karjait összekötô szövetcsík használata miatt, mert feltételezte, hogy ennek fertôzések átvitelében lehet szerepe. Ezzel a gondolatával mintegy negyed századdal megelôzi a híres Charles White-t ( ) [3]. A fogó jelentôs fegyverré vált a férfi szülészek kezében, amely fokozatosan nôi riválisaik fölé emelte ôket. Smellie francia kortársa, Andre Levret, átalakította a nyelet, a Dusée-féle két alternatív kapcsot megemeli háromra. Hosszú fogóját ben ismerteti, majd 1751-ben publikálja. Súlya talán mindmáig a legnagyobb, 965 gramm, hossza 46,3 cm. A 18. század végéig közel ötven fogótípust írtak le, több használható típusa is létezett. Evansnál (1784) a nyél felett a kanalak szárai egy rövid szakaszon párhuzamosan futnak, hogy közéjük be lehessen akasztani egy ujjat, a 2. ujjat, illetve Aitkennél (1784) a nyélen kis vállak jelennek meg az 1. és a 3. ujj számára. Így a húzás egyben a zárást is segíti, illetve a húzás elôbbre kerül, és mint forgáspontot használva a tengelyirányú húzás külön berendezés nélkül is megvalósítható. A fogó markolatát jobb kézzel húzva, és a szárak közé a bal kéz 2. ujjával benyúlva fejthetjük ki a legjobb hatásfokú húzást. Ezt a mûfogást Pajot-manôverként ismerjük, de valójában korábbról, a 18. század végérôl a dán Mathias Saxtorphtól ( ) származik, tôle veszi át a német Georg Wilhelm Stein ( ), majd tanítványa, Friedrich Benjamin Osiander ( ) [1, 3]. 5. ábra A Tarnier-féle fogó 368 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4) 2006.

5 Wallace Johnsonnál aki egyben dr. Drinkwater eszközének birtokosa látjuk elôször a fogókarok kis hátrahajlításával jelzett perineális görbülettel a húzás legmegfelelôbb irányának megtalálására való törekvést (1769). A perineális görbület megjelenése a tengelyirányú, tehát hatékonyabb húzást célozza. Arnold van de Laar (1777) a kanalak fenestrációs nyílásába akasztott szalaggal igyekszik a húzás irányát optimalizálni. Száz évvel késôbb, ben a francia Etienne Stephane Tarnier ( ) fejleszt ki kifejezetten a tengelyirányú húzásra tervezett fogót (5. ábra). Brünninghausen-nél 1802-ben megjelenik az ún. német zár, amely egyesíteni igyekszik a (párkányos) angol és a (tengelyes-csavaros) francia zárak elônyeit, amelyet azután szinte minden német szülész átvesz, és amelyhez késôbb még a franciák által tervezett zárak is hasonlítani kezdenek, mint a Pajot-féle fogó esetében 1866-ban [1]. Brünninghausen fogóját Franz Karl Naegele ( ) heidelbergi tanár tökéletesíti (1850 körül), és ez a jól használható fogótípus terjed el széles körben a Monarchia területén. Súlya 666 gramm, hossza 40,5 cm [5]. A 19. század elsô évtizedeiben élénk irodalmi vita folyt arról, hogy vajon a konzervatív, a természet erôit elôtérbe helyezô irányzat, avagy az aktív, a mûszeres szülésbefejezést elônyben részesítô irányzat-e a célravezetôbb. Az elôbbi irányzat markáns képviselôje Johann Lukas Boer ( ) bécsi, az utóbbié Osiander és fia, J. F. Osiander ( ) gottingeni tanárok voltak. Id. Osiander gyakorlatát figyelve, mintegy 40 sikertelen fogóval történô húzási kísérlet után lehetett perforatióra konvertálni, de Osiander dicsekedett 100, sôt 175 extrakciós kísérlettel is, állítólag az anya és a magzat legkisebb sérülése nélkül és 1822 között 40%-os fogófrekvenciát számolt, alig több, mint 4%-os lábrafordítási arány mellett. Boernél ugyanakkor a fogómûtét aránya 2% alatti [2]. Az elsô magyarországi fogómûtét nem ismert, az azonban bizonyos, hogy Weszprémi ismerte Smellie fogóját. A szülészet elsô magyarországi egyetemi oktatója 1770-tôl Jacob Josef Plenck, aki ismeri Levret fogóját. Zsoldos János ( ), Veszprém vármegye elsô rendes fôorvosa, aki Jénában Stark ( ) tanítványa volt, mint azt Asszonyorvos címû könyvében (Gyôr, 1802) is említi, Stark fogójával dolgozik. Az május 11-én kiadott rendeletben a vármegyei sebészek szülészeti mûszerei között már a szülészeti fogó ebben az esetben Levret-féle is szerepel [7, 8]. A pesti szülészeti klinikán Semmelweis Ignác ( ) tanárságáig ritka volt a fogós mûtét, elôfordult, hogy éveken át nem is végezték. Hivatali elôdje Birly Ede Flórián ( ), követve mestere, a nagy Boer konzervatív felfogását, szülészeti mûtétet csak ritkán végez, viszont igen nagy mortalitás mellett. Semmelweis idejében az arány emelkedett, tanársága elsô évében 514 szülésre 9 fogómûtét (1,66%) esett. Az elsô magyar nyelvû, tanításra alkalmas leírást és ábrát Lugosi Fodor András Pesten 1817-ben megjelent Szülést segítô tudomány, és mesterség címû könyve tartalmazza [8, 9]. Érdekes, hogy amíg az indikációk köre nincs pontosan lefektetve, addig ugyanazt a feladatot személyes indíttatásaiktól, vagy tanáraik meggyôzôdésétôl függôen mennyire más módon oldották meg elôdeink, jó szándékukat természetesen egyiküktôl sem elvitatva. Smellie-hez hasonlóan Thomas Denman ( ) és tanítványa, Sir Richard Croft ( ) is a konzervatív irányzat híve volt. Sir Richard egy esete talán egész Európa jövôjét befolyásolta. IV. Györgynek, Anglia királyának ( ) nem volt fiú örököse. Amikor lánya, Charlotte hercegnô, a belga király felesége 1817-ben várandós lett, nagy reményeket fûztek a fiú örököshöz. A hercegnônek igen nehéz szülése volt, Sir Richard hagyta ôt erôlködni mintegy 52 órán át anélkül, hogy beavatkozott volna. Kritikusai szemére vetették, hogy amenynyiben a fogót alkalmazta volna, megmenthette volna az anya és a gyermek életét. A fiú csecsemô ugyanis halva született, és néhány óra múlva Charlotte hercegnô is meghalt. A bírálatok után Sir Richard Croft 1818 januárjában öngyilkosságot követett el, ezért az utókor hármas szülészeti tragédiáról beszél. Így került azután IV. Vilmos ( ) után Viktória ( ) az angol trónra, és vezetett mindez a Hannover-ház bukásához, valamint a hannoveri választófejedelemség elvesztéséhez [3]. Charlotte hercegnô tragédiája ráirányította a figyelmet a hagyományos angol szülészeti konzervativizmus hiányosságaira. Szakítva a hagyományokkal David Daniel Davis (1777 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4)

6 1841), walesi születésû londoni professzor aktívabb eszközhasználat híve, illetve számos új fogótípus (1825) megalkotója. A 19. század közepére az angol fogó formája is fokozatosan letisztult, és 1848-ra kialakult, és hosszú idôn keresztül használatban maradt a James Young Simpson ( ) által tervezett angol záras, hosszú fogó [2, 6]. Késôbb, amikor az anaesthesia, az asepsis, majd a császármetszés technikájának fejlôdése a magasan végzett, heroikus fogómûtéteket viszszaszorította, a kifejezetten tengelyirányú húzásra tervezett fogók egyre inkább háttérbe szorultak, a fogó medencegörbülete csökkenhetett [3] májusában mutatta be a norvég Christian Kielland ( ) új fogóját, amely nem fixen zárható, hanem a zárás csúsztatható, és az eszköz mindig a medence harántátmérôjében alkalmazható. Kifejezetten kicsi medencegörbületû, súlya közepesen nagy, 555 gramm, hossza cm, és a mai napig használt fogótípus [1]. Bár a magasan végzett fogómûtétek száma csökkent, az amerikai Lyman T. Barton ben egy magasan alkalmazható mûszert írt le. Az eszköz a medence egyenes átmérôjében alkalmazandó, így a fejgörbület a hátsó fogókarnál egyben medencegörbület is. Az elülsô kar csuklóban hajlítható, majd a két szár bilinccsel egyesíthetô. A Barton-féle fogó ötletét a fogászatban használt, a moláris fogak kihúzására alkalmas eszközök adták [1]. A fogótípusok nagy száma (összesen mintegy 550 típus létezik), különösen a 19. század második felében és a 20. században nem tette lehetôvé minden egyes változat ismertetését. Szerettük volna azonban legalább a fôbb állomásokat érinteni, nagyobb figyelmet szentelve az eszközös szülésbefejezés pionírjainak, adózni nagy elôdeink emlékének. Irodalomjegyzék [1] Das K. Obstetric forceps. Its history and evolution. The Art Press, Calcutta, [2] Cutter I S, Viets H R. A short history of midwifery. W.B. Saunders Company, Philadelphia and London [3] Radcliffe W. The secret instrument William Heinemenn, London, [4] Giffard W. Cases in Midwifry B. Motte, T. Wotton, London [5] Naegele H F. Szülészeti tankönyve. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Pest, [6] Hibbard B. The obstetrician s armamentarium. Norman Publishing, San Anselmo, California, [7] Gortvay Gy. Az újabbkori magyar orvos mûvelôdés és egészségügy története. Akadémiai Kiadó, Budapest, [8] Korbuly Gy. A magyar szülészet bölcsôkora. Orvosképzés 1936, , [9] Lugosi F A. Szülést segítô tudomány, és mesterség. Trattner, Pest, Dán Paul dr., László Adam dr.: The history of obstetric forceps. Part 2. The author summarize the important phases of the development of the obststric forceps. Keywords: history of medicine, obstetric forceps Levelezési cím: DR. DÁN PÁL 1119 Budapest, Etele út 45. 4/15. Telefon: Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4) 2006.

Terhességbefejező műtétek. Dr. Timmermann Gábor

Terhességbefejező műtétek. Dr. Timmermann Gábor Terhességbefejező műtétek Dr. Timmermann Gábor Terhességbefejező műtétek Terhességmegszakítás (nem kívánt terhesség) Műszeres befejezés (befejezettlen vetélés, missed ab.) Császármetszés Vákuum extrakció

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Otthonszülés a kórházban

Otthonszülés a kórházban Otthonszülés a kórházban Dr. Bálint Sándor Szent Imre Kórház (bs@map.elte.hu) 2011. január 28. A szavakon túl Otthonszülés a kórházban ( előadás 1996.febr.9.) - vita a szakmában, sajtóban és az előadáson

Részletesebben

Ghislandi és Társai Állatgyógyászat - Állattenyésztés

Ghislandi és Társai Állatgyógyászat - Állattenyésztés HDE Elektromos fogreszel k és fogászati eszközök 1 HDE Elektromos fogreszelk és fogászati eszközök 2 Horse Dental Equipment HDE Float - elektromos fogreszel egyenes vagy hajlított szár, mely négy pozícióba

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

VELŐŰRSZEGEZÉS PROXIMALIS HUMERUS

VELŐŰRSZEGEZÉS PROXIMALIS HUMERUS 1.6 M P H T (MULTILOCKING PROXIMAL HUMERAL TREATMENT) SOKFUNKCIÓSAN RETESZELHETŐ PROXIMALIS IMPLANTÁTUMOK ÉS MŰTÉTI KÉSZLET VELŐŰRSZEGEZÉS PROXIMALIS HUMERUS Medical Products Manufacturing and Trading

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

MS 33-E Babaápolási baba (F)

MS 33-E Babaápolási baba (F) MS 33-E Babaápolási baba (F) SOMSO-műanyagból. A fej, a kezek, a lábak, könnyen mozgathatóak a gömbcsuklós szerkezet miatt. Nyitott végbélnyílás. Tökéletes oktatómodell fürdetéshez, öltöztetéshez, és gondozási

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános nőgyógyászati képzés (folyt.) 3 hónap (Terv3) Egyesített Szent István és Szent László Kórház- 1097 Budapest Nagyvárad tér 455 5701 216 1493 Szülészeti-nőgyógyászati és Nőgyógyászati Dr. Siklós

Részletesebben

Megelőző karbantartó szolgáltatás bevezetése és működtetése műemlék épületeken

Megelőző karbantartó szolgáltatás bevezetése és működtetése műemlék épületeken Megelőző karbantartó szolgáltatás bevezetése és működtetése műemlék épületeken Tematikus konferencia európai kitekintéssel 1.2. rész konferencia helye: Párbeszéd Háza ideje: 2014. február 13. Zárásként

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK I. Vállizületi instabilitás Kaposvár,2013. április 12-13. HELYSZÍNVÁLTOZÁS! (Kaposvári Egyetem Auditórium) HELYSZÍNVÁLTOZÁS! PROGRAM 2013. április 12. péntek 07.00-08.00 Regisztráció

Részletesebben

Johannita Segítő Szolgálat

Johannita Segítő Szolgálat Alapszintű elsősegély értékelő lap Neme: a) nő Életkora: b) férfi Csoportja: 1) Volt már elsősegélynyújtó képzésen? a) ha igen, milyen keretek közt és mikor:........ b) nem 2) Röviden indokolja meg, miért

Részletesebben

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Recesszív öröklődés Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Az Egészségügyi Világszervezet szülészeti ajánlásai Nõk Lapja Cafe 2003.12.01

Az Egészségügyi Világszervezet szülészeti ajánlásai Nõk Lapja Cafe 2003.12.01 Az Egészségügyi Világszervezet szülészeti ajánlásai Nõk Lapja Cafe 2003.12.01 A WHO Regionális Hivatalának összefoglaló jelentése [6] "Az Egészségügyi Világszervezet európai és amerikai regionális irodája

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

családon belüli erőszak elleni

családon belüli erőszak elleni ábrák családon belüli erőszak elleni tárcaközi kampány a lelki elsősegély telefonszolgálatok hozzájárulása 23. december 1. 24. február 29. 24. A kampányt megelőző, a kampány-időszak, valamint az azt követő

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg Juhos Krisztina Cím: Magyarország, 3532 Miskolc, Újítók utca 9. Telefon: 06 70 431 51 81 Email: juhoskriszta89@gmail.com Neme: Nő Születési dátum: 1989. 12. 05. Állampolgárság: Magyar KERESETT MUNKAKÖR

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása

bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása Szerkezet Kiscsoportos vagy egyéni foglalkozások Általában a várandós partnere vagy szülés körüli segítője (dúla, édesanya, testvér, barátnő stb) is jelen

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.).

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.). Meghívó Heinz Brandl, a Bécsi Műszaki Egyetem emeritus professzora részére Doctorem Honoris Causa címet adományozó ünnepi szenátusi ülésre és előadásra Örömmel tudatjuk, hogy nemzetközi szinten kiemelkedő

Részletesebben

Szülészeti fájdalomcsillapítás avagy Veszélyes lehet-e az epidurális érzéstelenítés? Dr. Timmermann Gábor 2012.05.11.

Szülészeti fájdalomcsillapítás avagy Veszélyes lehet-e az epidurális érzéstelenítés? Dr. Timmermann Gábor 2012.05.11. Szülészeti fájdalomcsillapítás avagy Veszélyes lehet-e az epidurális érzéstelenítés? Dr. Timmermann Gábor 2012.05.11. Születés hete És monda az Úr Isten az Asszonynak: Feletted igen megsokasítom viselősséged

Részletesebben

SZNŐI KOMPETENCIÁK ÉS FELELŐSS SZNŐI I KONFERENCIA 23.

SZNŐI KOMPETENCIÁK ÉS FELELŐSS SZNŐI I KONFERENCIA 23. SZÜLÉSZN SZNŐI KOMPETENCIÁK ÉS FELELŐSS SSÉG PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR XVII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZN SZNŐI I KONFERENCIA GYŐR, 2009. MÁJUS M JUS 22-23. 23. A SZÜLÉSZNŐK TÖBBRE LENNÉNEK HIVATOTTAK, MINT AMIRE MOST

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

Fejlett szívási technológia. Komplett szívókészletek szakszerű sebészeti beavatkozásokhoz

Fejlett szívási technológia. Komplett szívókészletek szakszerű sebészeti beavatkozásokhoz Fejlett szívási technológia Komplett szívókészletek szakszerű sebészeti beavatkozásokhoz Nem rántja be a szöveteket Nincs dugulás a szívóeszközben Egyenletesen magas szívókapacitás Jól látható Szilárd

Részletesebben

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN Gilingerné dr Pankotai Mária Dr Bíró Lajos Munkánkban a hazai zöldségfogyasztást, ezen belül a hajtatott zöldségek fogyasztását próbáljuk felmérni.

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

A készítmény leírása

A készítmény leírása A készítmény leírása Bevezetõ A sablon a postforming lapok eredményes összekapcsolására szolgál. Az áttetsző műanyag szerkezete, az egyes elemek egyértelmű leírása a sablonba vésve, több összefüggő ütköző,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Chorionbiopszia. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára

Chorionbiopszia. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára 12 Chorionbiopszia A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság www.rcog.org.uk/index.asp?pageid=625 és a London IDEAS Genetikai Tudáspark kiadványainak módosítása

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek Vizsgált kromoszóma-rendellenességek A 21-es kromoszóma számbeli többlete okozza a Downkórt (21-es triszómia), mely a leggyakoribb, értelmi és testi fogyatékossággal járó kromoszóma-rendellenesség. Születési

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos kutatási tevékenységének és teljesítményének növelését támogató ösztönzési rendszerről Preambulum A PTE Szenátusa által elfogadott Kutatás-fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor?

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Hogyan lehet sokkal nagyobb a fűtésköltség, mint azt Ön várta? Nádas Krisztián Ön ingatlanvásárlás előtt áll Talán már ki is nézte a megfelelőt:

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó Meghívó Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk 2010. június 10-11-én megrendezésre kerülő konferenciánkat, melynek címe: Konferencia a Perikoncepcionális Egészségről és a Veleszületett Rendellenességek

Részletesebben

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$ Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

A technikai elemzés alapjai

A technikai elemzés alapjai TheBetBulls.com 1 A technikai elemzés alapjai Bevezetés Dow elmélet Trendek Ellenállás és támasz Trendvonal Csatorna Korrekció Elliott hullám-elmélet TheBetBulls.com 2 Dow elmélet Tovább gondolva a részvények

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Baráti KörK

Semmelweis Egyetem Baráti KörK Semmelweis Egyetem Baráti Kör RENDHAGYÓ TANSZÉKELHAGYÓ Papp Zoltán MD, PhD, DSc,, FACOG (hon.) Semmelweis Egyetem Baráti KörK 2010. október 27. Rendhagyó tanszékelhagyó előadás Dr. Papp Zoltán egyetemi

Részletesebben

ELŐZETES PROGRAM. 2014.04.24. Csütörtök. 2014.04.25. Péntek. 13:00 Regisztráció 16:00-18:00 Baráti találkozó 19:00-21:00 Nyitó fogadás

ELŐZETES PROGRAM. 2014.04.24. Csütörtök. 2014.04.25. Péntek. 13:00 Regisztráció 16:00-18:00 Baráti találkozó 19:00-21:00 Nyitó fogadás ELŐZETES PROGRAM (A szervezőbizottság a programváltoztatás jogát fenntartja!) 2014.04.24. Csütörtök 13:00 Regisztráció 16:00-18:00 Baráti találkozó 19:00-21:00 Nyitó fogadás 2014.04.25. Péntek 08:00 Regisztráció

Részletesebben

SZEZON NYITÓ Tánckurzus a PR-Evolution Dance Companyval AUGUSZTUS 18.-22.

SZEZON NYITÓ Tánckurzus a PR-Evolution Dance Companyval AUGUSZTUS 18.-22. SZEZON NYITÓ Tánckurzus a PR-Evolution Dance Companyval AUGUSZTUS 18.-22. A résztvevők az együttes táncművészeitől tanulhatnak egy héten át, több órában: kortárs tánc, modernjazz, kondi tréning. Bemelegítés

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések Nyitó előadások Papp Zoltán (Budapest) - Tóth Zoltán (Debrecen) - Szabó István (Budapest) A szülészeti és nőgyógyászati ellátás aktuális

Részletesebben

A klinikai audit bemutatása

A klinikai audit bemutatása TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata: A klinikai

Részletesebben

Él e még a Tauffer statisztika? Ha igen, mi ez, és mi a haszna?

Él e még a Tauffer statisztika? Ha igen, mi ez, és mi a haszna? Él e még a Tauffer statisztika? Ha igen, mi ez, és mi a haszna? Az ún. Tauffer statisztika a hazai szülészet büszkesége, világszerte egyedülálló módon, egy egész országra kiterjedõen és tel jes körûen

Részletesebben

SEMMELWEIS NAP 2010. A Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, Semmelweis Ignácnak (1818-1865) a világszerte legelismertebb

SEMMELWEIS NAP 2010. A Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, Semmelweis Ignácnak (1818-1865) a világszerte legelismertebb 2010. július 7. VII. évf. 10. szám SEMMELWEIS NAP 2010. A Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, Semmelweis Ignácnak (1818-1865) a világszerte legelismertebb magyar orvos születésének napja,

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Tipus Asztalméret cm Medenceméret cm Ár

Tipus Asztalméret cm Medenceméret cm Ár FAKTUM Kft. Debrecen, Szondi u 26. 4033 Tel/fax: 52 413-235 Mobil: 36 70 317-1619 e-mail: faktum@faktumkft.hu www.faktumkft.hu Rozsdamentes acél 1 medencés nagykonyhai mosogató, alsó összekötővel, hátsó

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM Budapest AZ EGYETEM TÖRTÉNETE A Semmelweis Egyetem története 1769-ben kezdõdött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Pázmány Péter esztergomi érsek

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Dr. Tóth Gábor Siófok 2014 április 2. Definíció Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészeti gyakorlat 12 hónap (Terv1) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Sebészeti, Mellkassebészeti-Érsebészeti Dr. Benedek György 12 hónap 1 fő 2011.09.01.

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás Helyzetkép 50 éves a Népességtudományi Kutatóintézet konferencia Budapest, 2014 január 20 Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai európai összehasonlítás Cornelia Mureşan Babes-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

46. Hét 2009. November 09. Hétfő

46. Hét 2009. November 09. Hétfő Hettii Ellemzéss 46. Hét 2009. November 09. Hétfő SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A hét elején még hektikus, bizonytalan irányú kereskedést láthattunk a piacokon, ami a hét végére lecsendesedő, lassabb

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Napii Ellemzéss 44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Összegzés Szinte nem tudunk olyan ismertebb instrumentumot felmutatni amely a tegnapi napon pozitív teljesítményt nyújtott volna. Az amerikai tőzsdeindexek

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

CANULALT COMBNYAKCSAVAR

CANULALT COMBNYAKCSAVAR TARTALOM FEMUR Y VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI GENOCEPHALICUS VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI HUMERUS VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI FEMUR VELŐŰRSZEG

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A Szolnoki Főiskola 2015. május 29-én a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A konferenciára várjuk tehetséges főiskolai, egyetemi

Részletesebben

Építészettörténet. Építészettörténet. Örökségvédelem. Köz- és ipari épületek Nagy szerkezetek A vasút épületei. Dr. Déry Attila XXIII.

Építészettörténet. Építészettörténet. Örökségvédelem. Köz- és ipari épületek Nagy szerkezetek A vasút épületei. Dr. Déry Attila XXIII. Örökségvédelem Köz- és ipari épületek Nagy szerkezetek A vasút épületei Dr. Déry Attila XXIII. előadás 01 Szempontok: szerkezet: nem éghető, átszellőző, bevilágított közlekedés: be és kimenő forgalom elválasztása

Részletesebben

MAGYAR ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE SZEGEDI HELYI BIZOTTSÁG 6720, Szeged, Apáthy u. 4.

MAGYAR ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE SZEGEDI HELYI BIZOTTSÁG 6720, Szeged, Apáthy u. 4. A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Szegedi Helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar támogatásával Bemutatja I. Szegedi Sürgősségi Nap. október

Részletesebben