A szülészeti fogó története. 2. rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szülészeti fogó története. 2. rész"

Átírás

1 SZÜLÉSZETI MÛTÉTTAN Magyar Nôorvosok Lapja 69, (2006) A szülészeti fogó története. 2. rész DÁN PÁL DR., LÁSZLÓ ÁDÁM DR. Fôv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza Szülészeti-nôgyógyászati Osztály (Osztályvezetô fôorvos: László Ádám dr. egyetemi magántanár) közleménye Összefoglalás: A szerzôk összefoglalják a szülészeti fogó fejlôdésének fôbb állomásait, illetve az ehhez kapcsolható személyeket. Kulcsszavak: orvostörténelem, szülészeti fogó Jean (Johannes) Palfyn ( ) ghenti (ma Belgiumban) sebész valószínûleg járt Londonban (Radcliffe szerint), és hallhatott a Chamberlenek titkos eszközérôl. Ez adhatta a saját eszköz elkészítésének ötletét, majd ahogy a tanulmány elsô részében is említettük 1720-ban ismertette az eszközét. Ez egyfelôl elôremutató volt, hiszen jelzetten ugyan, de kanalának enyhén hajlított volta medencegörbületnek is tekinthetô, másfelôl rossz konstrukciójú, mert a két kanál csak két kézzel volt használható. Palfyn fogóját (valójában azonban csak egyik karjának ábráját) barátja, Lorenz Heister publikálta 1724-ben. Késôbb, 1739-ben írja, hogy a magzat életének megóvását segítô eszközt Palfyn találta fel, de megjegyzi, hogy az eszköz használata nehézkes, mivel a két kör keresztmetszetû fanyelet nem lehetett határozottan egyben tartani. Heister és mások is (pl. Gilles le Doux) igyekeztek ezt a hiányosságot kiküszöbölni, és a két nyelet különbözô kapcsokkal egyben tartani [1, 2, 3] (1. ábra). Paul de Windt (utalunk tanulmányunk elsô részére), aki egyike volt azoknak, akik Hollandiában a Hugh Chamberlentôl származó Roonhuysen-féle titokba be lettek avatva, Párizsba utazott, ahol az ifjabb Gregoire (? 1740) elôadásait látogatta 1734-ben. Gregoire bemutatta élô gyermek kihúzására alkalmas két, összekapcsolható eszközét, amit Palfyn-féle mûszernek nevezett. A bemutatott eszköz meglehetôsen rossz állapotú, rozsdás volt, amibôl arra lehetett következtetni, hogy bár használatát ajánlja, ô maga nemigen használja, feltehetôen kedvezôtlen tapasztalatai miatt. Ezután M. Dusée-nél (? 1734), egy másik ismert párizsi szülésznél lakott, aki szintén bemutatta a saját maga által továbbfejlesztett eszközét, amit a szintén tanulmányúton Párizsban tartózkodó skót Alexander Butter is megszerzett 1733-ban, és leírt a Medical Essays of Edinburgh harmadik kötetében 1735-ban. Dusée hamarosan elhunyt, így mûszerét ô maga sohasem publikálta. Ez acélból 1. ábra A Palfyn-féle fogók Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4)

2 készült két alternatív összekapcsolási lehetôséggel, ezek közül magasan vagy alacsonyan levô koponya esetén választani lehetett. A kanalak nem fenestráltak, végeik ványoltak a temporális artériák összenyomatását elkerülendô. Dusée szándéka az, hogy a kanalak csúcsai ragadják meg a koponyát, annak összenyomása nélkül, hasonlóan a Chamberlen-féle darabokhoz. A Dusée-féle eszköz súlya 640 gramm, hossza 40,5 cm volt. Kanalának hossza 17,5 cm, illetve 23,5 cm attól függôen, hogy melyik zárat használja (2. ábra). Dusée fogója tehát Butter révén Skóciában vált ismertté, sokkal elôbb, mint az eredeti Chamberlen-féle eszközök, amelyeket 1813-ig elrejtett a Woodham Mortimer Hall padlózata (l. a tanulmány elsû részében). Dr. Peter Chamberlen három fia praktizált ugyan, de az ô mûszereik sorsa nem ismert, csupán egyetlen 17. századi fogópár ismert (a 4 elrejtett páron kívül), Dr. Drinkwateré, 1670-bôl. Dusée szerepe elévülhetetlen a szülészeti fogó történetében, valamint a használatának tanításában az ig terjedô idôszakban [2, 3]. Szemben a Palfyn- és Dusée-féle nem fenestrált kanalú fogókkal a Chamberlen-szerû, titkos, fenestrált kanalú mûszerek elsô publikálója Edmund Chapman (1680? 1756), halsteadi (Essexben) sebész ban jelent meg könyvének elsô kiadása, ahol leírja tapasztalatait, és felfedi, hogy 1723 óta használja a szülészeti fogót. A könyv elsô kiadásában illusztrációt nem mellékelt, csak az 1735-ben kiadott második kiadásban. Kritikával illeti Dusée eszközének csavarral történô összekapcsolhatóságát, mivel a csavar a lepedô alatt dolgozva gyakran elgurult. Chapman könyve olyan siker lett, hogy otthagyta Halsteadot, és 25 év vidéki praktizálás után Londonba ment tanítani [3]. Az elsô ábrát a Chamberlen-mintájú fogóról egy másik essexi szülész, William Giffard könyve közli 1734-ben, megelôzve Chapman könyvének második kiadását. Giffard 1731-ben bekövetkezett halála után a könyvet Dr. Eduard Hody jelentette meg. Giffard leírja tapasztalatait, a fogó általa történô elsô egyébként sikertelen alkalmazására 1726 áprilisában került sor, mivel a fogó lecsúszott, a szülés craniotomiával fejezôdött be, és ahogy Giffard írja csak remélni lehet, hogy a magzat már elhalt, mielôtt ez megtörtént. A könyvben Hody szerepeltet a Giffard-fogó mellett egy John Freke által feltalált hasonló eszközt is, melynek összecsukható nyele volt, és az egyik nyélen craniotomiához használható éles horog, a másik nyélen pedig a comb lehúzására való tompa horog volt [4] (3. ábra). Ez a megoldás, hogy a fogó nyele craniotomiához használható, Freke után is elôfordult, amikor Levret ( ) fogóját a francia Dubois alakítja át hasonlóan kombinált mûszerré 1791-ben. Több, mint 100 év múlva erre mondta Charles Pajot ( ), hogy ez az a ho- 2. ábra A Dusée-féle fogó 3. ábra A Griffard- és a Freke-féle fogók 366 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4) 2006.

3 rog, ami arra kell emlékeztessen bennünket, hogy soha ne kelljen használnunk [1]. Alexander Butter írása 1735-ben jelent meg Edinburghben, majd ezt követte Chapman könyvének második kiadása, amelyek viszonylag pontos illusztrációkat is tartalmaztak [2, 3]. Benjamin Pugh ( ), egy harmadik essexi (Chapman és Giffard után) különösen kiemelkedô szerepet játszott a Chamberlen-típusú fogó fejlesztésében. Könyve 1750 körül lett készen, de pénzhiány miatt csak késôbb, ben tudta megjelentetni. Az itt közölt Pugh-féle fogó több elôremutató változást tartalmazott. Ismerteti a rövid (28 cm) és a hosszú (36 cm) fogóját (4. ábra). A hosszú fogónak medencegörbülete is van, így a koponyát jóval magasabban lehetett megragadni. A záráshoz nem használ szeget vagy csavart, illetve fanyele volt. Pugh könyvében leírja, hogy hajlított fogóját több 4. ábra A Pugh-féle fogók mint 14 évvel azelôtt találta fel, és hogy azt egy Cutler nevû ember készítette el. Úgy tûnik tehát, hogy 1740 körülre tehetô a medencegörbülettel bíró ún. hosszú fogónak, valamint a fogószáron kinyúló párkánnyal megoldott zárásnak, az ún. angol zárnak a feltalálása. Mivel nem publikálta, a szakmai közvélemény Pugh helyett inkább a francia Andre Levret-nek ( ) tulajdonítja a medencegörbület feltalálását, pedig Levret csak január 2-án ismerteti új fogóját a Királyi Akadémián Párizsban. A prioritás az angol zár kérdésében nem ilyen egyértelmû, mivel létezik Chamberlen-mintájú eszköz 1736-ból, melynek zárja különbözik az eredetiétôl, illetve a zárást az ún. angol zárakhoz hasonlóan oldja meg. Ennek feltalálója nem egyértelmû. A legvalószínûbb, hogy Sir Chamberlen Walker Dr. Peter Chamberlen utolsó unokája (lásd a családfát az 1. rész 1. ábráján) eszközérôl van szó, esetleg felmerülhet egy Falconer nevû szülész, akirôl keveset tudunk, illetve Benjamin Pugh neve is. Az angol típusú zárás feltalálójának tehát minden bizonnyal tévesen tartjuk William Smellie-t ( ), hiszen Smellie 1751-ben találja fel, és 1753-ban használja elôször az ún. hosszú fogóját [3]. Az azonban bizonyos, hogy William Smellie anatómiai táblái (1754) által válik széles körben ismertté a rövid egyenes, illetve a hosszú, medencegörbülettel bíró fogó az angol zárral. A rövid, egyenes fogó súlya 156 gramm, hossza 26,6 cm, a hosszú, hajlított eszközé 383 gramm, illetve 31,1 cm. Dr. Smellie pályafutását Skóciában, Lanarkban kezdte 1720-ban. Skóciában akkoriban nem juthatott magas szintû képzéshez, de érdeklôdô elméje és nagy türelme révén messzire jutott. A magas csecsemôhalandóság arra késztette, hogy Mr. Butter 1735-ös publikációja után beszerezzen egy francia, Dusée-féle fogót, de ezt azután túl hosszúnak, rossz konstrukciójúnak és nehéznek tartotta. Londonba költözött, itt valószínûleg felkereste Chapmant, aki oktatta a fogó használatát, majd Párizsban meglátogatta az ifjabb Gregoire-t, csakúgy mint korábban Paul de Windt és Alexander Butter is. Gregoire nem volt rá nagy hatással, mivel úgy tûnt, hogy a fogót túlságosan nagy erôvel és szinte találomra alkalmazza. Ô maga késôbb pontosan az ellenkezôjét igyekezett tanítványaiba plántálni. Londonban volt praxisa, illetve ok- Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4)

4 tatott, de az akkori szakmai közvélemény skót akcentusú beszéde, ódivatú öltözéke és szülészet óráinak olcsó árai miatt a doktort nemigen kedvelte. Betegei is olyan körbôl kerültek ki, akik a West End árait sokszor nem tudták megfizetni, sôt adott esetben ruhát, élelmet gyûjtött rászoruló betegeinek. Tíz év alatt közel ezer doktor részesült a képzésben, köztük 1751-ben a magyar Weszprémi István ( ) is. Smellie érdeme annak a szemléletnek az elterjesztése, miszerint ahhoz kell igazán ügyesség, hogy egy mûtétet elkerüljünk, nem pedig ahhoz, hogy elvégezzük. Az általa kifejlesztett rövid és hosszú fogók használatában nem az eszköz kidolgozottságának, hanem precíz alkalmazásuknak tulajdonított fontosabb szerepet. Óva intett a pusztán az új iránti lelkesedésbôl történô gyors és durva alkalmazás ellen, ahogy Gregoire-nál látta. A természet folyamataiba való minél kisebb beavatkozás híve, így a fogóval történô szülésbefejezés nála 1% körüli. A szülészorvos kabátzsebében vitte mûszerét, és szinte titokban húzta elô, tevékenysége lepedô takarásában zajlott. A fogó fanyele valószínûleg a Palfyn-féle eszközbôl származik, majd Pugh és Smellie is átveszi, benne széles barázda, hogy szalaggal átkötve még biztosabb húzást lehessen elérni. A rövid, egyenes fogó a mélyen lévô koponya esetén, a hosszú, medencegörbülettel bíró eszköz pedig a magasan lévô koponyán, illetve medencevégû fekvés esetén az utoljára jövô koponyán került alkalmazásra. Mindebbôl persze az is következtethetô, hogy a téraránytalanság bizonyos esetében a bemenet felett mozgó koponyára is alkalmazták, igyekezve elkerülni a craniotomiát. William Smellie ambícióit mutatja, hogy doktori fokozatát 1745-ben, 48 évesen szerezte. Kritikusai közül egy érdemel említést, dr. John Burton ( ), aki bírálta a Smellie által alkalmazott, a fogó karjait összekötô szövetcsík használata miatt, mert feltételezte, hogy ennek fertôzések átvitelében lehet szerepe. Ezzel a gondolatával mintegy negyed századdal megelôzi a híres Charles White-t ( ) [3]. A fogó jelentôs fegyverré vált a férfi szülészek kezében, amely fokozatosan nôi riválisaik fölé emelte ôket. Smellie francia kortársa, Andre Levret, átalakította a nyelet, a Dusée-féle két alternatív kapcsot megemeli háromra. Hosszú fogóját ben ismerteti, majd 1751-ben publikálja. Súlya talán mindmáig a legnagyobb, 965 gramm, hossza 46,3 cm. A 18. század végéig közel ötven fogótípust írtak le, több használható típusa is létezett. Evansnál (1784) a nyél felett a kanalak szárai egy rövid szakaszon párhuzamosan futnak, hogy közéjük be lehessen akasztani egy ujjat, a 2. ujjat, illetve Aitkennél (1784) a nyélen kis vállak jelennek meg az 1. és a 3. ujj számára. Így a húzás egyben a zárást is segíti, illetve a húzás elôbbre kerül, és mint forgáspontot használva a tengelyirányú húzás külön berendezés nélkül is megvalósítható. A fogó markolatát jobb kézzel húzva, és a szárak közé a bal kéz 2. ujjával benyúlva fejthetjük ki a legjobb hatásfokú húzást. Ezt a mûfogást Pajot-manôverként ismerjük, de valójában korábbról, a 18. század végérôl a dán Mathias Saxtorphtól ( ) származik, tôle veszi át a német Georg Wilhelm Stein ( ), majd tanítványa, Friedrich Benjamin Osiander ( ) [1, 3]. 5. ábra A Tarnier-féle fogó 368 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4) 2006.

5 Wallace Johnsonnál aki egyben dr. Drinkwater eszközének birtokosa látjuk elôször a fogókarok kis hátrahajlításával jelzett perineális görbülettel a húzás legmegfelelôbb irányának megtalálására való törekvést (1769). A perineális görbület megjelenése a tengelyirányú, tehát hatékonyabb húzást célozza. Arnold van de Laar (1777) a kanalak fenestrációs nyílásába akasztott szalaggal igyekszik a húzás irányát optimalizálni. Száz évvel késôbb, ben a francia Etienne Stephane Tarnier ( ) fejleszt ki kifejezetten a tengelyirányú húzásra tervezett fogót (5. ábra). Brünninghausen-nél 1802-ben megjelenik az ún. német zár, amely egyesíteni igyekszik a (párkányos) angol és a (tengelyes-csavaros) francia zárak elônyeit, amelyet azután szinte minden német szülész átvesz, és amelyhez késôbb még a franciák által tervezett zárak is hasonlítani kezdenek, mint a Pajot-féle fogó esetében 1866-ban [1]. Brünninghausen fogóját Franz Karl Naegele ( ) heidelbergi tanár tökéletesíti (1850 körül), és ez a jól használható fogótípus terjed el széles körben a Monarchia területén. Súlya 666 gramm, hossza 40,5 cm [5]. A 19. század elsô évtizedeiben élénk irodalmi vita folyt arról, hogy vajon a konzervatív, a természet erôit elôtérbe helyezô irányzat, avagy az aktív, a mûszeres szülésbefejezést elônyben részesítô irányzat-e a célravezetôbb. Az elôbbi irányzat markáns képviselôje Johann Lukas Boer ( ) bécsi, az utóbbié Osiander és fia, J. F. Osiander ( ) gottingeni tanárok voltak. Id. Osiander gyakorlatát figyelve, mintegy 40 sikertelen fogóval történô húzási kísérlet után lehetett perforatióra konvertálni, de Osiander dicsekedett 100, sôt 175 extrakciós kísérlettel is, állítólag az anya és a magzat legkisebb sérülése nélkül és 1822 között 40%-os fogófrekvenciát számolt, alig több, mint 4%-os lábrafordítási arány mellett. Boernél ugyanakkor a fogómûtét aránya 2% alatti [2]. Az elsô magyarországi fogómûtét nem ismert, az azonban bizonyos, hogy Weszprémi ismerte Smellie fogóját. A szülészet elsô magyarországi egyetemi oktatója 1770-tôl Jacob Josef Plenck, aki ismeri Levret fogóját. Zsoldos János ( ), Veszprém vármegye elsô rendes fôorvosa, aki Jénában Stark ( ) tanítványa volt, mint azt Asszonyorvos címû könyvében (Gyôr, 1802) is említi, Stark fogójával dolgozik. Az május 11-én kiadott rendeletben a vármegyei sebészek szülészeti mûszerei között már a szülészeti fogó ebben az esetben Levret-féle is szerepel [7, 8]. A pesti szülészeti klinikán Semmelweis Ignác ( ) tanárságáig ritka volt a fogós mûtét, elôfordult, hogy éveken át nem is végezték. Hivatali elôdje Birly Ede Flórián ( ), követve mestere, a nagy Boer konzervatív felfogását, szülészeti mûtétet csak ritkán végez, viszont igen nagy mortalitás mellett. Semmelweis idejében az arány emelkedett, tanársága elsô évében 514 szülésre 9 fogómûtét (1,66%) esett. Az elsô magyar nyelvû, tanításra alkalmas leírást és ábrát Lugosi Fodor András Pesten 1817-ben megjelent Szülést segítô tudomány, és mesterség címû könyve tartalmazza [8, 9]. Érdekes, hogy amíg az indikációk köre nincs pontosan lefektetve, addig ugyanazt a feladatot személyes indíttatásaiktól, vagy tanáraik meggyôzôdésétôl függôen mennyire más módon oldották meg elôdeink, jó szándékukat természetesen egyiküktôl sem elvitatva. Smellie-hez hasonlóan Thomas Denman ( ) és tanítványa, Sir Richard Croft ( ) is a konzervatív irányzat híve volt. Sir Richard egy esete talán egész Európa jövôjét befolyásolta. IV. Györgynek, Anglia királyának ( ) nem volt fiú örököse. Amikor lánya, Charlotte hercegnô, a belga király felesége 1817-ben várandós lett, nagy reményeket fûztek a fiú örököshöz. A hercegnônek igen nehéz szülése volt, Sir Richard hagyta ôt erôlködni mintegy 52 órán át anélkül, hogy beavatkozott volna. Kritikusai szemére vetették, hogy amenynyiben a fogót alkalmazta volna, megmenthette volna az anya és a gyermek életét. A fiú csecsemô ugyanis halva született, és néhány óra múlva Charlotte hercegnô is meghalt. A bírálatok után Sir Richard Croft 1818 januárjában öngyilkosságot követett el, ezért az utókor hármas szülészeti tragédiáról beszél. Így került azután IV. Vilmos ( ) után Viktória ( ) az angol trónra, és vezetett mindez a Hannover-ház bukásához, valamint a hannoveri választófejedelemség elvesztéséhez [3]. Charlotte hercegnô tragédiája ráirányította a figyelmet a hagyományos angol szülészeti konzervativizmus hiányosságaira. Szakítva a hagyományokkal David Daniel Davis (1777 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4)

6 1841), walesi születésû londoni professzor aktívabb eszközhasználat híve, illetve számos új fogótípus (1825) megalkotója. A 19. század közepére az angol fogó formája is fokozatosan letisztult, és 1848-ra kialakult, és hosszú idôn keresztül használatban maradt a James Young Simpson ( ) által tervezett angol záras, hosszú fogó [2, 6]. Késôbb, amikor az anaesthesia, az asepsis, majd a császármetszés technikájának fejlôdése a magasan végzett, heroikus fogómûtéteket viszszaszorította, a kifejezetten tengelyirányú húzásra tervezett fogók egyre inkább háttérbe szorultak, a fogó medencegörbülete csökkenhetett [3] májusában mutatta be a norvég Christian Kielland ( ) új fogóját, amely nem fixen zárható, hanem a zárás csúsztatható, és az eszköz mindig a medence harántátmérôjében alkalmazható. Kifejezetten kicsi medencegörbületû, súlya közepesen nagy, 555 gramm, hossza cm, és a mai napig használt fogótípus [1]. Bár a magasan végzett fogómûtétek száma csökkent, az amerikai Lyman T. Barton ben egy magasan alkalmazható mûszert írt le. Az eszköz a medence egyenes átmérôjében alkalmazandó, így a fejgörbület a hátsó fogókarnál egyben medencegörbület is. Az elülsô kar csuklóban hajlítható, majd a két szár bilinccsel egyesíthetô. A Barton-féle fogó ötletét a fogászatban használt, a moláris fogak kihúzására alkalmas eszközök adták [1]. A fogótípusok nagy száma (összesen mintegy 550 típus létezik), különösen a 19. század második felében és a 20. században nem tette lehetôvé minden egyes változat ismertetését. Szerettük volna azonban legalább a fôbb állomásokat érinteni, nagyobb figyelmet szentelve az eszközös szülésbefejezés pionírjainak, adózni nagy elôdeink emlékének. Irodalomjegyzék [1] Das K. Obstetric forceps. Its history and evolution. The Art Press, Calcutta, [2] Cutter I S, Viets H R. A short history of midwifery. W.B. Saunders Company, Philadelphia and London [3] Radcliffe W. The secret instrument William Heinemenn, London, [4] Giffard W. Cases in Midwifry B. Motte, T. Wotton, London [5] Naegele H F. Szülészeti tankönyve. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Pest, [6] Hibbard B. The obstetrician s armamentarium. Norman Publishing, San Anselmo, California, [7] Gortvay Gy. Az újabbkori magyar orvos mûvelôdés és egészségügy története. Akadémiai Kiadó, Budapest, [8] Korbuly Gy. A magyar szülészet bölcsôkora. Orvosképzés 1936, , [9] Lugosi F A. Szülést segítô tudomány, és mesterség. Trattner, Pest, Dán Paul dr., László Adam dr.: The history of obstetric forceps. Part 2. The author summarize the important phases of the development of the obststric forceps. Keywords: history of medicine, obstetric forceps Levelezési cím: DR. DÁN PÁL 1119 Budapest, Etele út 45. 4/15. Telefon: Magyar Nôorvosok Lapja 69 (4) 2006.

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Terhességbefejező műtétek. Dr. Timmermann Gábor

Terhességbefejező műtétek. Dr. Timmermann Gábor Terhességbefejező műtétek Dr. Timmermann Gábor Terhességbefejező műtétek Terhességmegszakítás (nem kívánt terhesség) Műszeres befejezés (befejezettlen vetélés, missed ab.) Császármetszés Vákuum extrakció

Részletesebben

KÁPOLNAI IVÁN: AZ ÖNÁLLÓ SZÜLÉSZETI TANSZÉK SEMMELWEIS IGNÁC (1818 1865) KINEVEZÉSÉIG 1

KÁPOLNAI IVÁN: AZ ÖNÁLLÓ SZÜLÉSZETI TANSZÉK SEMMELWEIS IGNÁC (1818 1865) KINEVEZÉSÉIG 1 KÁPOLNAI IVÁN: AZ ÖNÁLLÓ SZÜLÉSZETI TANSZÉK SEMMELWEIS IGNÁC (1818 1865) KINEVEZÉSÉIG 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkatársai,

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban 2016.06.30 2016. június 30-án szobrot avattak Semmelweis Ignác tiszteletére a balatonfüredi Állami Szívkórházban. A rendezvényen Prof. Dr. Veress Gábor

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

SZÜLÉSZETI OXYOLÓGIA FIGYELEM! A mentőápolói szakképzés ismeretei nem férnek bele 2 órába! ez nem helyettesíti azt

SZÜLÉSZETI OXYOLÓGIA FIGYELEM! A mentőápolói szakképzés ismeretei nem férnek bele 2 órába! ez nem helyettesíti azt A SZÜLÉS LEFOLYÁSA SZÜLÉSZETI OXYOLÓGIA FIGYELEM! A mentőápolói szakképzés ismeretei nem férnek bele 2 órába! ez nem helyettesíti azt A magzat méhen belüli elhelyezkedése I. FEKVÉS: hossztengelye az anyához

Részletesebben

Ford és a fordizmus Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Ford és a fordizmus Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2014 június 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Mindannyian ismerjük Henry Ford nevét. Azonnal beugrik mindenkinek a

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk néhány meggondolandó szempontot és tapasztalatot.

Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk néhány meggondolandó szempontot és tapasztalatot. 343. Az EU-jövôkép készítés jelentôsége, funkciói 1. Kell-e minden vállalkozásnak EU-jövôképet készítenie? Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

A mikroorganizmusok megkülönböztetése

A mikroorganizmusok megkülönböztetése A mikroorganizmusok megkülönböztetése Robert Koch volt a következő jelentős kutató azok sorában, akik egyengették a penicillin felfedezéséhez vezető utat. Kifejlesztett egy táptalajt agaragarbói, amely

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

Ki ölte meg Semmelweist?

Ki ölte meg Semmelweist? Ki ölte meg Semmelweist? Silló-Seidl Györggyel beszélget Zöldi László 281 Pillanatnyilag azzal a kérdéssel foglalkozom, miként vezethet a híres emberek (császár, filmsztár) iránt érzett szerelem õrültséghez.

Részletesebben

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén HORUS Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén Nász István dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Budapest Az első évek

Részletesebben

Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama

Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. július augusztus (641 660. o.) JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama Egy társadalomtudományi kísérlet A közép-kelet-európai

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés doktori tézisei I. A kutatási téma előzményeinek rövid összefoglalása: Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzetéről a kelet közép -

Részletesebben

OLVASNI JÓ! A 2015 16-OS TANÉV NYÁRI KIÍRÁSÁNAK KATALÓGUSA

OLVASNI JÓ! A 2015 16-OS TANÉV NYÁRI KIÍRÁSÁNAK KATALÓGUSA OLVASNI JÓ! A 2015 16-OS TANÉV NYÁRI KIÍRÁSÁNAK KATALÓGUSA GYULAI PÁL Adj Isten egészségére! ÉS MÁS MESÉK mesék 5 éves kortól ajánljuk! Pancimanci Babszem Jankó János királyfi és Szélike Adj' Isten egészségére!

Részletesebben

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban James Fraser (1886-1938) Senki nem vette észre, milyen királyi küzdelem folyik a könyvtár sarkában ülő fiatalember szívében. Azon a délutánon már harmadszor

Részletesebben

Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok

Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok In Medias Res 2015/1 13, 208 212 Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok (Budapest, Wolters Kluwer, 2014. 650 oldal, ISBN 978 963 295 447 9) Frederick Schauer

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

Népesedésvita a parlamentben

Népesedésvita a parlamentben Dobos Arnold Török Zoltán Népesedésvita a parlamentben Tematizációs kísérlet vagy valódi szakpolitikai alternatíva? Hogyan értékeljük a Jobbik által kezdeményezett parlamenti népesedési vitát? A Jobbik

Részletesebben

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 188 TÓTH ZSÓKA HALÁSZ PÉTER Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 A közelmúltban kezembe került egy csángó népdal, vagy legalábbis annak tulajdonított daltöredék, ami a maga módján a csángók pirosfehér-zöld

Részletesebben

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE PARÁDI JÓZSEF A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE XI. Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, Budapest, 1998. szeptember. 22-25. A magyar rendvédelemtörténet gyarapodó

Részletesebben

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató Született: Szeghalom, 1947. október 29. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház osztályvezető főorvosi kinevezését elnyerve 1992-ben lettem a kórház munkatársa. Az itt eltöltött 24 év alatt részese lehettem annak,

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Kongresszus Marosvásárhelyen

Kongresszus Marosvásárhelyen Beszámoló az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XXVI. tudományos üléséről. Tavaly tavasszal Kolozsvárott gyűltek össze a Romániában élő és az egészségügyben dolgozó magyar

Részletesebben

A kegyes halál büntetőjogi értelmezése. Szerző: dr. Faix Nikoletta

A kegyes halál büntetőjogi értelmezése. Szerző: dr. Faix Nikoletta A kegyes halál büntetőjogi értelmezése Szerző: dr. Faix Nikoletta Az emberölés és az öngyilkosságban közreműködés megállapíthatósága szempontjából a sértett egészségi állapota közömbös. Egy haldokló sértett

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Tisztelt Cím! Mindenekelőtt fontosnak tartjuk leszögezni, hogy jelen levelünk teljes mértékig saját elhatározásunk alapján, mindannyiunk teljes egyetértésével, mindenféle külső ráhatás nélkül, pusztán

Részletesebben

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója A könyv szerzője, Peter Goodrich, a New York-i Cardozo School of Law professzora számos jogi monográfiát jegyez,

Részletesebben

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003)

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) Budapesten született; az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakos tanári diplomát szerzett 1954-ben. Tanított általános iskolában, gimnáziumban (ott csak igen rövid ideig),

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról 86 A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról A Zrínyi Kiadó a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gondozásában

Részletesebben

Klinikai metionin-anyagcsere kutatásainkhoz, amint már említettem, 35. S radioaktív kénizotóppal jelzett metionint használtunk (gondolom, a

Klinikai metionin-anyagcsere kutatásainkhoz, amint már említettem, 35. S radioaktív kénizotóppal jelzett metionint használtunk (gondolom, a TUDOMÁNYOS MŰHELY Szaktudományok interferenciája A huszadik században a tudományok fejlődését első közelítésben két, méreteiben és jelentőségében nagyjából azonos forradalommal" lehet jellemezni: a fizika

Részletesebben

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme F E L J E G Y Z É S Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon

Részletesebben

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén A világon egyre több országban az egészségügyi döntéshozatalban (mind szolgáltatói, mind biztosítói oldalon) a medicinában

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Három választás Londonban

Három választás Londonban Havas Péter Három választás Londonban Konzervatív polgármester a brit főváros élén Nagy-Britanniában 2008 májusában több szinten is választásokat tartottak, aminek következtében Londonnak új polgármestere

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. az Országos Statisztikai Tanács 2006. október 10-i üléséről

EMLÉKEZTETŐ. az Országos Statisztikai Tanács 2006. október 10-i üléséről Országos Statisztikai Tanács 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel.: 345-6950, Fax: 345-6451 740-40/44/2006. EMLÉKEZTETŐ az Országos Statisztikai Tanács 2006. október 10-i üléséről Az ülésen részt vettek

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen" - tartja az

Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen - tartja az S Z E M E L V É N Y E K A M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I O R V O S T A N T Ö R T É N E T É B Ő L Irta: Dr. F Ö L D E S V I L M O S (Budapest) Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen" - tartja

Részletesebben

Nekünk még volt szabadnapunk

Nekünk még volt szabadnapunk Nekünk még volt szabadnapunk 2013. 09. 11. Szerző: Kalmár András Molnár Piroskával egy nagy irodaház felső szintjén találkoztam, vöröses-lilás paróka volt a fején, zebramintás blúz és műszálas sál egészítették

Részletesebben

Lakni kell! A lakástámogatási rendszer legújabb változásai egy lakásépítési projekt tükrében

Lakni kell! A lakástámogatási rendszer legújabb változásai egy lakásépítési projekt tükrében ORAVECZNÉ BODOR PIROSKA Lakni kell! A lakástámogatási rendszer legújabb változásai egy lakásépítési projekt tükrében Írásomban az 1990-es évek közepén tapasztalható körülményekbõl indulok ki. Ekkor, néhány

Részletesebben

A megismételhetetlen űrutazás

A megismételhetetlen űrutazás A megismételhetetlen űrutazás 52 évvel ezelőtt, 1961 április 12-én a Bajkonurtól 300 km-re lévő Tyuratam kilövőbázisról rakéta emelkedett a magasba. Földkörüli pályára juttatta a Vosztok-1 űrhajót, fedélzetén

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

A GŐZFECSKENDŐ A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK MAGYAR TALÁLMÁNYA

A GŐZFECSKENDŐ A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK MAGYAR TALÁLMÁNYA Dr. Hadnagy Imre József A GŐZFECSKENDŐ A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK MAGYAR TALÁLMÁNYA Ez a tanulmány a XIX. század elejének egy nagy magyar találmánnyal foglalkozik. Az élet bizonyította, hogy az alkotókat méltán

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 7. a Résztvevők száma: 30 fő (19 lány, 11

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei Mik lehetnek az okai annak, hogy míg a XVIII. század elején a kontinentális Latin-Amerika

Részletesebben

A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére

A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére 12 A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére [Lannert Judit] Az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal több olyan javaslatot is megfogalmazott, amelynek finanszírozásához forrásokra van

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE Dr. Varga Emilné Dr. SZŰCS Edit Dr. PAPP Péter Debreceni Egyetem, AMTC Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS 4. CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS Makay Zsuzsanna Blaskó Zsuzsa FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyar családtámogatási rendszer igen bőkezű, és a gyermek hároméves koráig elsősorban az anya által

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

FŐÚRI LAKÁSKULTÚRA MAGYARORSZÁGON A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN

FŐÚRI LAKÁSKULTÚRA MAGYARORSZÁGON A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN Óhidy Viktor FŐÚRI LAKÁSKULTÚRA MAGYARORSZÁGON A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN Doktori disszertáció tézisei Budapest 2007. 1 Hazánk történelmének 1867 és 1918 közötti szakasza a dualizmus időszaka, amelyet a gyors

Részletesebben

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Kovács Éva 1,Várallyay György 2, Harkányi Zoltán 1, Rosdy Beáta 3, Móser Judit 3, Kollár Katalin 3, Barsi

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A CÉL A TERMÉSZETESSÉG, A HARMÓNIA ÉS AZ ÁPOLTSÁG Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A közelmúltban jelent meg Győrfi Adrienne Professzionális fogfehérítés című könyve a Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások

Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások PhD dolgozat Konzulens: Dr. Ferge Zsuzsa

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

A XXI. század kihívásai a nevelésben A család szerepe az óvodás és kisiskolás gyermekek erkölcsi nevelésében

A XXI. század kihívásai a nevelésben A család szerepe az óvodás és kisiskolás gyermekek erkölcsi nevelésében Kövecsesné dr. Gősi Viktória adjunktus, tanszékvezető NYME AK Győr Paks 2015. január 26. A XXI. század kihívásai a nevelésben A család szerepe az óvodás és kisiskolás gyermekek erkölcsi nevelésében Mielőtt

Részletesebben

Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése

Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése A jogállami átmenet idején az információs szabadságjogok különleges szerepet

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Ignotus. Emma asszony levelei. Egy nőimitátor a nőemancipációért

Ignotus. Emma asszony levelei. Egy nőimitátor a nőemancipációért Ignotus Emma asszony levelei Egy nőimitátor a nőemancipációért 2011 ELŐSZÓ MIT ÉR A NŐ, HA FÉRFI? Mint ahogy a női ruhákat, a nőemancipációt is a férfiak sokkal jobban, nettebben, pontosabban, lelkiismeretesebben,

Részletesebben

Michael Ben-Menachem. Miki

Michael Ben-Menachem. Miki Michael Ben-Menachem Miki Michael Ben-Menachem Miki Orosházától az Északi-tengerig Regényélet Háttér Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Michael Ben-Menachem, 2010 Háttér Kiadó, 2010 Szerkesztette Benedek

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

A Szegedi Középkorász Műhely tizenöt éve (1992 2007)

A Szegedi Középkorász Műhely tizenöt éve (1992 2007) akk Ferenc A Szegedi Középkorász űhely tizenöt éve (1992 2007) A Szegedi Középkorász űhelyt mint civil szakmai szervezetet Kristó Gyula profeszszor hozta létre, alapította meg 1992 áprilisában, a űhely

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Tézisfüzet

Részletesebben