TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı"

Átírás

1 S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai alapelvei 5 2. Az iskolai képzés szakaszolása 7 3. Feladataink a közvetíteni kívánt értékek terén Hatékony önálló tanulás Képességek kibontakoztatása Életvitel, életmód Ember és környezet egysége - környezettudatosság Kultúrált viselkedés Demokratizmus Helyi hagyományok ápolása, közösséghez tartozás Szigeti 11 sziget 3.8. Nemzeti öntudat-európai azonosság-egyetemes kultúra A képzés kerete A tanórai foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások Tanórai és tanórán kívüli differenciált foglalkozás Képzési specialitások és irányok Tanulói jogviszony A tanulói jogviszony létesítése Felvétel az iskolába Besorolás speciális követelményő csoportokba 16 IV. A pedagógiai folyamat Az iskolai élet sajátosságai, jellemzı Tanulásszervezési eljárások Az írásbeli beszámoltatás rendje és formái Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok 18 meghatározásának elvei 3. Értékelés Az értékelés alapelvei Az értékelés formái Az értékelés eszközrendszere A tanulók értékelés érdemjeggyel A tanulók értékelése osztályzatokkal A tanulók szöveges értékelése A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése Címek, kitüntetése A pedagógusok értékelése Az iskola minıségbiztosítási rendszere Az iskolai élet munkarendje Döntési kompetenciák Az iskola heti idıbeosztása Éves eseménynaptár Az iskola belsı kommunikációs rendszere 29

2 Értekezletek Írott információk Gyermek és ifjúságvédelem Szociális hátrányok, a beilleszkedési és magatartási zavarok, 33 valamint a tanulási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek 7. Hagyományok Szervezeti hagyományok Diákönkormányzat Iskolanap Iskolaújság iskolarádió Tantárgyi hagyományok A szülık és iskola kapcsolata 36 V. Helyi tanterv 37 VI. Iskolahasználók az iskolai közéletben Tanulói részvétel Diákönkormányzat Közszolgálati diákszerepek Társadalmi munka Diákpanaszok kezelésének fórumai az iskolában Szülıi részvétel az iskola életében A szülık tájékozódási lehetısége az iskola programjairól Szülıi részvételi és képviseleti fórumok Közvetlen információcsere fórumai A mőködésben közvetlenül megjelenı szülıi szerepek Az iskola szakmai szolgáltatásai Iskolai PR 43 VII. Az iskola külsı kapcsolatai 44 VIII. Feltétel Személyi feltételek Tárgyi feltételek 46 Záradék 47 Mellékletek (Taneszközök jegyzéke, Környezeti és egészségnevelési program, Iskolai drogstratégia, Iskolaorvosi vélemény, Iskolai belsı vizsgarend) 48 2

3 Bevezetı Iskolánk 1984-ben épült, 6-14 éves korú gyermekek általános képzésére 8 osztályos rendszerrel, Újpest egyik lakótelepének közepén. A demográfiai folyamatok következtében a létszámcsökkenés 1992 óta rohamosan megindult. A szaktantermekkel, sportlétesítményekkel, színpaddal és nézıtérrel közel 700 fıre tervezett iskola a kerületi átszervezések következtében, ma 520 gyermek befogadására alkalmas. Fontos és folyamatos feladatunk az iskola társadalmi környezeti hatásainak feltérképezése, elemzése. Iskolánk olyan intézmény kíván lenni, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, amely tudatos része formálója és szolgálója annak a társadalmi mikro- és makrokörnyezetnek, amelynek jelenéhez és jövıjéhez kötıdik. A szülıkkel való kapcsolatépítés meghatározó gondolata, hogy a szülı nem egyszerő partner a nevelésben, hanem megrendelıje is az iskolának. A szabad iskolaválasztás gyakorlata önmagában is kikényszeríti, hogy iskolánk vonzó legyen a családok számára. A nevelı, oktató intézmény igényének megfogalmazása olyan iskolát tételez fel melyben a gyerekek megbízható, életútjukat biztonságosan megalapozó tudással lesznek gazdagabbak. Ezt a gondolatot tartottuk szem elıtt pedagógiai programunk összeállításánál. A pedagógiai program az iskolai nevelımunka alapdokumentumaként, a törvényben elıírtak rögzítésén túl: világos képet ad az iskola pedagógiai értékrendjérıl, rögzíti a pedagógiai mőködés tartalmi és szerkezeti kereteit, eligazítást jelent a napi munkából adódó konfliktusok megoldása során, alapot biztosít és egyben keretet ad az önfejlesztı iskolai mőködés számára, középtávú és az éves programok bázisául szolgál. 3

4 II. Jogi státus Az iskola hivatalos elnevezése OM azonosító: Szigeti József Utcai Általános Iskola 1041 Budapest Szigeti József u Az iskola fenntartója Budapest, IV. kerület Újpest Önkormányzata 1042 Budapest István út 14. Az iskola okiratának száma, kelte, engedély kiállítója 274/2007. (VIII. 30.) Budapest Fıváros IV.ker. Újpest Önkormányzata Az iskola körzete Az iskola tanulói elsısorban a fenntartó által meghatározott felvételi körzet gyermekei. Ezen felül befogadja mindazokat a tanulókat, akik a kerületben élnek, vagy a pedagógiai program választása alapján az iskolánkat megkeresik, s a felvételi követelményeknek eleget tesznek. Az iskola székhelye: 1041 Budapest Szigeti József u

5 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 1. Az iskola célja, pedagógiai alapelvei Iskolakoncepciónk kiinduló gondolata a színvonalas oktatás megteremtése az ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével. Ennek érdekében közvetíteni kívánunk: alapvetı mőveltséget, korszerő ismereteket, használható tudást, erkölcsi, etikai értékeket, magatartási, viselkedési normákat, modelleket. Ezen értékek csak olyan helyi nevelési rendszerben érvényesülhetnek valóságosan, amely az adott szociokulturális környezetben képes az iskola funkcióinak hatékony teljesítésére. Az iskolának egyidejőleg kell teljesítenie személyiségfejlesztı, mőveltségátadó és társadalompolitikai feladatát. Ennek érdekében a nevelési oktatási program kialakítása során szerves egységben, egymással összefüggésben kezeljük: a tanulási-tanítási folyamatot, az iskolai közéletet, szabadidıt. Az iskola lehetıségei szerint igyekszik biztosítani tanulóinak változatos és sokszínő tevékenységformákat. 5

6 Iskolánk alapvetı elve a nevelve oktatás, kiemelve az: önállóságra, öntevékenységre, reális önismeretre, önértékelésre nevelést, a mőveltség megszerzésének igényére nevelést, a kitartó munkához való helyes viszony (szorgalom, igényesség, kitartás) kialakításra nevelést, együttmőködési készség kialakítására nevelés fontosságát, Valljuk, hogy valamiben mindenki tehetséges. E gondolat érdekében törekszünk arra, hogy: a tanulók szilárd, biztos alapkészségekkel rendelkezzenek, minden tanuló képességeit szándékai szerint tudja kibontakoztatni, életmód és életvitel szemléletük alakításával alkalmazható tudás megszerzésére ösztönözzünk, a tanulók tudjanak hatékonyan és önállóan tanulni, ismerjék meg tanulási szokásaikat, fejlıdjön tanulási stratégiájuk, legyenek motiváltak, erısödjön magabiztosságuk, tanulóink sajátítsák el az információs társadalom technológiáit (IST), tudjanak információt keresni, szelektálni, rendszerezni, ismerjék az információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat és az ezekhez kapcsolódó etikai elveket, kezdeményezıképességük és vállalkozói képességeiket erısítve tudjanak a mindennapi életben eligazodni, legyenek képesek a kínálkozó lehetıségeket megragadni. tanulóink rendelkezzenek széleskörő idegen nyelvi kommunikációs képességekkel. 6

7 2. Az iskolai képzés szakaszolása A tevékenységrendszer mentén tervezett iskolai program mellett az egyes iskolai szakaszok cél és feladatrendszerének pontosítása adja az iskola pedagógiai programjának egymásra épülését és egységességét. Pedagógiai értelemben az elsı hat évfolyam egységes évfolyam FEJLESZTİ SZAKASZ A változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerısítése, bıvítése, finomítása, hatékonyságának és variabilitásának növelése évfolyam ALAPOZÓ SZAKASZ Elsısorban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek megalapozása- nem szakrendszerő oktatás évfolyam KEZDİ SZAKASZ Erıteljesebbé válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a tanulásszervezés már a kifejezıdı teljesítményekre összpontosít évfolyam BEVEZETİ SZAKASZ Óvodából iskolába való átmenet, idıigényesebb tevékenység és tanulásszervezési formák, a teljesítménymotiváció és a képességek fejlesztése területén az egyéni érdeklıdésnek, az egyéni különbségeknek a kezelése. 7

8 Nem szakrendszerő oktatás kiemelt fejlesztési területei: Az önálló tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése, A kulcskompetenciák fejlesztése, Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kialakítása, Alapkészségek fejlesztése. 3. Feladataink a közvetíteni kívánt értékek terén 3.1. Hatékony, önálló tanulás Sajátítsák el a legalapvetıbb tanulási és munkaszokásokat, a normához igazodó magatartást, a pozitív emberi kapcsolatok és személyre szóló motiváció segítségével. Legyenek képesek kitartóan tanulni, ismerjék tanulási stratégiáikat, tudják saját tanulásukat megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt. Tudják az idıvel, információval való hatékony gazdálkodást. Ismerje készségeinek erısségeit és gyenge pontjait. A tanuló legyen képes a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. Kapcsolódjanak be a gyerekek a szabályalakításba és a folyamatos fejlıdést elısegítı részcélkitőzésekbe. A tanulási folyamatban elıforduló kudarcélmények sikeres átvészelésében a tantestületnek kellı empátiát, türelmet kell biztosítani. A rendszeresen végzett munka fontosságának tudatosítása. Kapjanak kellı információt arról, hogy a munka az értékteremtés és a személyiségépítés fontos eszköze. Lehetıvé kell tenni, hogy a megszerzett ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhassák, ehhez önfegyelmüket, önirányító képességüket felhasználhassák. Ismerkedjenek meg a könyvtár, az Ifjúsági Ház, s a lakókörnyezet egyéb intézményeinek munkájával. Az iskola tegye lehetıvé, hogy a tudás örömének átélése, kíváncsiságuk, ismeretvágyuk fokozódjon, s ehhez nyújtson kellı motivációt. 8

9 Kapjanak segítséget a megismert tudománymorzsák elemi integrációjára az alapkészségek eszközszintő használatára. Fokozatosan szélesedjen az iskola szellemi életébe való bekapcsolódási lehetıségük. Bıvüljön az információszerzés módozataiban való jártasságuk. A tanulóink eszközjelleggel legyenek képesek használni az infokommunikációs technológiákat. A szelekció képességének gyakoroltatásával a választható értékek folyamatos elemzésével segítséget kell nyújtani az egyéni ambíciók (továbbtanulási szándékok) megismerésére A képességek kibontakoztatása A képességek kibontakoztatása, fejlesztése, adottságok kiderítése folyik. A meghatározott tantárgyi struktúra mellett személyiségfejlesztı programok kínálata (zene, sport, drámajáték, manuális tevékenységek, vizuális program ). A tanulási zavarok kezelése egyéni és kiscsoportos fejlesztı foglalkozásokon történik. Az alapkészségek megerısítése, a tanulási módszerek kialakítása. Képességhiányok folyamatos pótlása, a tehetségek kibontakoztatása tanórai differenciálással és a kötelezı tanórán kívüli foglalkozásokkal. A folyamatos fejlesztés mellett a felzárkóztató, tehetséggondozó pályaorientációs foglalkozások biztosítása Életvitel életmód Az iskolába érkezı tanulók szociokultúrájának felmérése (kérdıíves módszer, családlátogatás, folyamatos tanítói megfigyeléssel), a mentálhigiénés szokások kialakítása, megerısítése. Szőkebb környezetének óvása és alakítása a napirend megtervezése, betartása és betartatása. Fontos az életkori sajátosságoknak megfelelı érzelmi megközelítés. 9

10 Tágabb környezetének megismerése és alakítása, ebben való aktív részvétel. Irányító segítség önszervezıdı csoportok kialakulására, a szőkebb és tágabb környezet formálására. Az életmód és életvitel feladatcsoportban különös hangsúlyt kap a prevenció. Testi, lelki egyensúlyra késztetés (a tanácsadó szolgálatokkal való együttmőködés), törekszünk arra, hogy tanulóinkat minél kisebb mértékben érjék a társadalomban fellelhetı negatív tendenciák ( káros szenvedélyek, durvaság, erıszak ). Lásd még gyermekvédelemnél Ember és környezet egysége-környezettudatosság A környezet ismeretén és a személyes felelısségen alapuló környezetkímélı magatartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt. E témakört iskolánk környezetnevelési programja részletesen kidolgozta. Mindenkori alternatíváit a megbízott munkacsoport a tanév kezdetekor meghatározza. Valamennyi tanuló részére alapvetı célként tőztük ki, a felelısségtudat formálását az iskola tárgyi eszköz megóvása érdekében, környezetük állapotának rendben tartását, az iskolába lépés kezdetétıl Kultúrált viselkedés A viselkedéskultúra alapelemeinek ismerete és gyakoroltatása a szőkebb iskolai, családi és tágabb kultúrkörnyezetben (mővelıdési intézmények, utca, közlekedés). Pozitív érzelmi megerısítése annak, hogy az udvariasság a jó emberi kapcsolatok egyik feltétele. A szabályra hangolódás segítése, alkalmazása, elıkészítés utáni rendszeres gyakoroltatása. A viselkedés következményeinek elemzésével empatikus magatartásra hangolás. A viselkedés rendszeres értékelése spontán helyzetekben is történjen meg. Az étkezéssel, a legfıbb környezeti renddel, önkiszolgálással kapcsolatos szokások kialakítása, gyakoroltatása. 10

11 3.6. Demokratizmus A csoportot segítı megbízottak teendıi sorában fontos tényezıvé válik a véleménynyilvánítás nyelvi és udvariassági formái elemi ismereteinek átadása és gyakoroltatása. A társadalmi együttélés közös szabályait és követelményeit tudatosítjuk a tanulókban. A demokratizmus iskolai fórumainak, a tanulókra vonatkozó jogoknak és kötelességeknek a megismertetése. Gyakoroltatni kell a különbözı fórumokon való részvétel formáit. A csoportot irányítani kell az egymás iránti segítıkészségre. A vezetıi és beosztotti szerep gyakorlatban történı kipróbálása, az érdekképviseleti magatartás gyakoroltatása. A vitakultúra elemeinek (bírálat-önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások véleményére való odafigyelés, a nyelvi megformálás, konfliktuskezelés) folyamatos alkalmazása. Építı jellegő kritika a ne minısíts elvének tudatosítása. A tanulóknak tudatosan kell megismernie a közügyekbe való beleszólás fontosságát, az aktív állampolgári magatartást. Tudatosítani kell bennük a vélemény-nyilvánítással járó felelısséget, az elıítéletek elutasítását. Fogékonnyá kell tenni mások alkotó kezdeményezésének elfogadására. Teret kell biztosítani a spontán kezdeményezéseknek, és ennek gyakoroltatására a csoportot vezetınek nagy hangsúlyt kell fektetni A helyi hagyományok ápolása, közösséghez tartozás- Szigeti sziget A legalapvetıbb iskolai hagyományok ismerete. A legfontosabb ünnepek és jelképek. Az ünnepekkel kapcsolatos hagyományápolási tevékenységekben való élményszerő részvétel. A hagyományırzı rendezvényekhez kapcsolódó legfontosabb ismereteket bıvíteni kell. A rendezvények lebonyolításában való élményszerő aktív részvételre kell törekednünk (gyerekek az ünnepért ) 11

12 A hagyományırzés iskolán kívüli lehetıségei és felelıssége (versenyek, pályázatok, vetélkedık). E korosztályhoz tartozókban tudatosulni, kell, hogy az iskola hírnevének erısítése az ı munkájukon keresztül történik. Rendszeressé kell tenni a kisebbek hagyományápolási szokásaiban való részvételt Nemzeti öntudat- európai azonosság- egyetemes kultúra Tanulóink ismerjék népünk kulturális örökségének jellemzı sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Fontos, hogy fejlıdjön nemzeti identitásuk. A magyar népmővészeti alkotások folyamatos megismerése, az élményteli kapcsolódások biztosítása (mesék, mondák, gyermekjátékok, kézmőves tevékenységek). E munkát önszervezéssel helyi hagyományok megteremtésével a belsı erıforrások maximális kihasználásával kell megalapozni (gyakorlati foglalkozások, vetélkedık, stb.) A magyar irodalomhoz, a történelemhez, a képzı és iparmővészethez, a zenéhez kapcsolható meghatározó személyiségek és alkotásaik ismerete, fotók, memoriterek. (Aktualitások, jeles napok). A szellemi és tárgyi néprajz legfontosabb elemeinek megismerése: Szokások, tárgyak győjtése, készítése, kiállítása. A tanórai valamint a médiákból, kirándulásokból nyert élmények közös feldolgozása. A tudomány és technika, mővészetek magyar nagyjainak és alkotásainak megismertetése, lehetıségeink szerint aktív részvétel közvetlen környezetünk kultúrtörténetének ápolása. (Szigeti sziget - akikrıl a képek mesélnek ) A határon túli magyarságról szóló elemi ismereteiket bıvítsék (győjtések, személyes kapcsolatok felvétele, levelezés, csereosztályok). Tanulóink szerezzenek ismereteket a hazánk területén élı kisebbségek életérıl, kultúrájáról. Tanulóink magyarságtudatukat megırizve váljanak európai polgárokká, erısödjön az Európához tartozás tudata. Az Európai Unió polgáraként arra kell törekedni, hogy 12

13 szerezzenek ismereteket iskolás éveik alatt az EU-ról. Legyenek nyitottak és megértıek a különbözı szokások, életmódok, kultúrák, vallások, másság iránt. Tanulóink ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású eredményeit. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról. 4. A képzés kerete 4.1. Tanórai foglalkozások Idıkeret: 45 perc (ettıl eltérı kereteket is alkalmazunk szükséglet szerint, ha a tanulócsoport adottsága, vagy a tananyag jellege igényli). Szervezeti formái: általában hagyományos osztálykeret 1 8. évfolyamig. Lehetséges eltérések: csoportbontás (idegen nyelv, informatika, technika, nem szakrendszerő oktatás), évfolyamon belüli és évfolyamok közötti csoportok Nem szakrendszerő oktatás: A tanítási idıkeret 25-50%-ban nem szakrendszerő oktatás folyik a tanulók összetételének, képességeiknek megfelelıen. Oktatásszervezés: A nem szakrendszerő oktatás szervezése történhet hagyományos osztálykeretein belül, illetve többféle csoportbontással az adott évfolyam tanulócsoportjának összetételének megfelelıen. A csoportok kialakításának alapja az ötödik évfolyam elején elvégzett diagnosztikus mérés, ami részletes információval szolgál a pedagógusoknak arról, hogy a tanulók milyen feltételekkel kezdik meg a nevelés-oktatás adott szakaszát, mely területeken maradtak le, mely területen teljesítettek jobban, s hogyan történjen meg a differenciálás. Az alapozó funkció tartalmának és hatékonyságának növelését elsısorban a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika mőveltségi területeken valósítjuk meg, de lehetıségét fenntartjuk más mőveltségterületek, vagy témahetek bevonásának is. 13

14 A pedagógusok a tanítási órákon törekedjenek: a bizalomra épülı, kölcsönös megbecsülést biztosító kapcsolat kialakítására, fenntartására, olyan tanulási környezet biztosítására, amelyben a gyermekek önbizalma nı, az adaptív tanulásszervezéssel a tanulóhoz alkalmazkodva törekedjen a pedagógus megelızni, s nem utólag korrigálni a lemaradó gyerekek további leszakadását, modern személyiségközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása Tanórán kívüli foglalkozások Napközi otthon 1 2. évfolyamon homogén csoportok tanulási idı 45 perc 3 4. évfolyam heterogén csoportok is lehetnek tanulási idı 60 perc 5 6. évfolyam heterogén csoport tanulási idı 2 x 45 per 7-8. évfolyam tanulószoba szaktanári irányítással folyó tanulás, igény szerinti egyéni segítségadással tanulási idı 2 x 45 perc Szakköri foglalkozások Az igényeknek és lehetıségeinknek megfelelıen szakköröket biztosítunk. Hagyományos szakköreink: informatika 4. évfolyamtól énekkar 3. évfolyamtól képzımővészeti 1. évfolyamtól média 5. évfolyamtól technika 5. évfolyamtól idegen nyelv 3. évfolyamtól természetjáró 1. évfolyamtól iskolai sportkör 1. évfolyamtól rajz 1. évfolyamtól 14

15 4.3. Tanórai és tanórán kívüli differenciált foglalkozás Egyéni fejlesztı foglalkozások logopédiai foglalkozás (logopédus), gyógytestnevelés (szakképesített gyógytestnevelı), tanulási zavarral küzdı tanulók fejlesztése (fejlesztıpedagógussal), tanulási lemaradás pótlása, felzárkóztatás (tanító, szaktanár segítségével) Tehetséggondozás: kiscsoportos és egyéni foglalkozások iskolai keretek között, versenyekre való felkészítés, és versenyeztetés, szakkörök. 5. Képzési specialitások és irányok Testnevelés és sport emelt szintő X X X X X X X X Idegen nyelv X X X X X Idegen nyelv X X X X emeltszintő Informatika X X X X X Rekreációs mozgásformák /testnevelés) Mővészeti/ drámapedagógiai képzés X X X X X X X X X X X X 6. A tanulói jogviszony 6.1. A tanulói jogviszony létesítése Az évi LXII. Törvény a közoktatásról, valamint a fenntartói rendelkezések alapján. 15

16 6.2. Felvétel Elsı évfolyamon a sportosztályokba kerülés feltétele alkalmassági vizsgálat és szakmai javaslat alapján történik Besorolás speciális követelményi csoportokban 2-8. évfolyamban a mővészeti csoportokba, /osztályokba /. Illetve emelt óraszámú nyelvi csoportokba egyéni jelentkezés, szaktanári javaslat alapján lehet bekerülni. IV. Pedagógiai folyamat 1. Az iskolai élet sajátosságai, jellemzıi Intézményi alapfeladatok: általános mőveltséget megalapozó alapfokú oktatás, általános iskolai intézményi gyermekétkeztetés, napközi otthoni és tanulószobai ellátás, sajátos nevelési igényő tanulók oktatása, nevelése, pedagógiai szakszolgáltatás. Speciális feladatok: emelt szintő testnevelés és sport oktatás, mővészeti képzés (dráma, színház) 1-4. évfolyam, emeltszintő idegen nyelv oktatás 5-8. évfolyam. 16

17 2. TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK TEHETSÉGES GYEREKEK HÁTRÁNYOS HELYZETŐ GYEREKEK Alulmotiváltak Motiváltak Csellengık Alulmotiváltak Motiváltak A gyenge motiváció okainak Feltárása Pszichológiai segítség, Önismereti csoport A lemaradás okainak feltárása (énkép, önértékelés ) Magánbeszélgetések órája Személyes kapcsolat erısítése Tanulástechnikai segítség Vitakör könyv, film,újság Egyéni bánásmód Drámapedagógiai fogl. Pszichológiai vagy logopédiai korrekció Különféle információ hordózók használata Zeneklub 45 perces órakeret megbontása Személyre szóló megbízások (kiselıadások) Sportfoglalkozások Egyéni vagy csoportos fejlesztés Önálló kutató, alkotómunka Zeneklub Apró lépések a fejlesztésben Évközi alkotások, eredmények kiállítása Sportfoglalkozások Sokrétő tapasztalat, szemléleti anyag Pályázat jobb tanulmányi eredményre Természetjárás Változás tevékenykedtetés Egyéni és csoportos sikerek elérésére szakkör Sok közvetlen tanulásirányítás Szakkör, fakultáció Folyamatos és rendszeres ismétlés Tanulási technikák kialakulásának Egyéni tapasztalat, rutinszerzı lehetıségek segítése Egyéni vagy csoportos konzultáció Iskolán kívüli lehetıségek (tv, mozi, színház) Egyéni szerepelések sikerélmény Játékos feladatok Vázlatírás kivonatolás Makett és tablókészítés Önálló ismertszerzés Gyakorlás Könyvtári feladatok Győjtımunka Bármilyen tevékenység alapja a differenciált követelményrendszer és foglalkozás, a szülıkkel történı együttmőködés. 17

18 2.1. Az írásbeli beszámoltatás rendje és formái és korlátai A tanév során - tantárgyaktól függetlenül a félévi, év végi és a nagyobb témák utáni témazárók, készségszintmérı írásbeli beszámoltatás minden tanuló esetében meg kell, hogy történjen. Ezekre a munkákra a felsı tagozati tanulók érdemjegyet kapnak. Elégtelen teljesítmény esetén a tanulónak a dolgozatot kellı felkészítést követıen meg kell ismételnie. A félévi és év végi osztályzatok kialakításakor ezek a jegyek hangsúlyozottan kerülnek figyelembe vételre a feladatok összefoglaló jellege miatt. Az évközi tanulási folyamatot tantárgyaktól függıen röpdolgozatokkal is ellenırizzük. Ezek ismétlésére egyéni hiányosságok felismerésekor sem kerül sor. A szakértıi vélemény alapján igazolt tanulási nehézségekkel küzdı tanulók egyéni elbírálásra kerülnek. Esetükben a szaktanár joga annak elbírálása a szakvélemény alapján, hogy milyen mértékben tér el az írásbeli számonkéréstıl Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei A házi feladatok (napközi, tanulószobai körülmények között is) célja az önálló ismeretszerzésre, a feladattudatra nevelés. Kívánalom, hogy elsısorban az iskolában szerzett ismeretek megerısítését célozzák az egyéni, otthoni munkák. Az önálló tevékenység mennyiségében irányadó, hogy az otthon elvégzett feladat, tanár diák számára az aktuális órán ellenırizhetı legyen. Fontosnak és szükségesnek tartjuk az írásos gyakorlást, és a szóbeliségre való felkészülést egyaránt évfolyamon törekszünk arra, hogy a feladatok elvégzésére szánt idı ne haladja meg a percet (1-2. évfolyam), illetve a percet (3 4. évfolyam), 5 8. évfolyamon átlagos tanuló munkatempóját figyelembe véve se lépje túl a felkészülés a percet. 18

19 3. Értékelés 3.1. Az értékelés alapelvei A jól átgondolt értékelési rendszer a pedagógiai folyamat fontos alappillére, az iskolai célok valóra váltásának egyik eszköze. Egy tevékenységbıl adott bármilyen visszajelzés hat a tevékenykedıre, tehát minden értékelınek nagy körültekintéssel kell eljárnia. Ezért az értékelés: Legyen folyamatos és kiszámítható. Segítse elı a rendszeres munkavégzés és a felelısségtudat kialakulását. Legyen konkrét, gyerek, felnıtt számára egyaránt érthetı. Tárja fel a hibák okait támaszkodjék a pozitívumokra. Törekedjék objektivitásra, igazságosságra, méltányosságra. Lehetıség szerint legyen egybehangzó. Szóljon minden esetben személyre, vegye figyelembe az adottságokat, a fejlıdésben megtett utat, segítse az önértékelés kialakulását. Serkentsen további erıfeszítésekre, tartsa életben az egészséges munkakedvet. A helyi tantervben tantárgyanként jelenik meg a követelmény, melyrıl a szülıt tájékoztatni kell évente, legkésıbb a tanév elsı szülıi értekezletének idıszakában. Az értékelés mint motiváció szól tanárnak: - tanítás eredményessége diáknak - mennyit tudok szülınek - hiányokkal, eredményekkel való szembesülés Az értékelés áthatja az egész iskolai élet tevékenységét, nem csak a tanulmányi munka értékelése, hanem a tevékenységbıl lemérhetı viselkedés, az együttmőködési képesség, együttélési sajátosságok, érdeklıdés, rendezettség, felelısségvállalás is megjelenik Az értékelés formái a pedagógiai módszertannak megfelelıen (diagnosztikus, formatív, szummatív) Az iskola programjába a mindenkori tanévre elıírtak az iránymutatók a helyi pedagógiai szolgáltató által elıírt mérések ellenırzése, 19

20 országos mérések ellenırzése (OKÉV), iskolai vizsgák (lásd. Iskolai vizsgarend). Az értékelés alapja a kerettantervre épülı helyi tanterv. A vizsgák értékelése érdemjegyekkel történik, melyek a tanévi teljesítményt befolyásolhatják. A helyi tanterv alapján elkészülı mikrotantervekben meg kell határozni a tantárgyként tanév közben írandó felmérések és dolgozatok számát, idejét, az értékelés módját. 3.2 Az értékelés eszközrendszere A tanulók értékelése érdemjeggyel Az érdemjegyek tantárgyakhoz kötötten lehetnek szóbeli feleletre írásbeli munkákra - készségtárgyakban az elvégzett gyakorlati tevékenységekre - valamint a szorgalmi feladatokra A tanév során szerzett érdemjegyek a tantárgyak értékelésében súlyozottan jelennek meg A tanulók értékelése osztályzatokkal Kialakításukat a Ktv. 70. szabályozza A tanulók szöveges értékelése Az oktatási törvénymódosítás értelmében szeptember 1-jétıl folyamatosan bevezetésre került a szöveges értékelés az elsı három évfolyamon és negyedik évfolyamon félévkor. Ezeken az évfolyamokon negyedévenként a tanulók fejlıdését, tudását, szöveges értékeléssel elemezzük. A szülık leírást kapnak arról, hogyan alakult az adott idıszakban a gyermek szociális életének fejlıdése, képes-e másokkal együttmőködve dolgozni, milyen a konfliktustőrı- 20

21 és kezelı képessége, a kommunikációs-, a gondolkodási képessége, a tanuláshoz való viszonya. A magatartást és szorgalmát külön nem minısítjük. A tanítók részletezik a tanuló egyes tantárgyakban elért eredményeit, esetleges hiányosságait, valamint konkrét javaslatot tesznek a további fejlıdés érdekében. 1. Az értékelés funkciói: személyiségfejlesztı (segítséget ad a gyereknek ahhoz, hogy kívülálló szemével lássa saját magát ), a pedagógiai folyamat irányát segítı (a gyerek folyamatos munkájáról ad folyamatos visszajelzést ), minısítı (a követelmények teljesítését ellenırzi, minısíti ), ösztönzı (az egyik olyan eszköz, amely a tanulásban vagy más tevékenységben való helytállásra késztet), önértékelésre nevelı (jelzést ad a gyereknek arról, hogy mennyire ismeri önmagát), a szülıket tájékoztató funkció. 2. Az értékelést jónak tartjuk, ha a konkrét teljesítményre, viselkedésre vonatkozik, soha nem címkézés, alakítja a helyes önértékelést, segíti az önismeretet, tükrözi az önmagához mért haladást, további erıfeszítésre serkent, személyre szóló, nem csak állapotot, tényeket rögzít, hanem a továbblépéshez szükséges konkrét javaslatokat is megfogalmaz, minél átfogóbban tekinti a gyermek személyiségét, figyel a személyiségvonások fejlıdésére is, tartalmában komplex, a pozitívumok és a negatívumok együttes megjelölését tartalmazza, betekintést nyújt a szülı számára gyermeke haladásába. 21

22 3. A szöveges értékelés módjai és lehetıségei Szóbeli: folyamatos reagálás a napi munka során, a munkák rendszeres megbeszélése: a tanuló, az osztály tagjai és a tanító megosztják egymással véleményüket, szóbeli feleletek szóbeli véleményezése, fogadóóra, eseti megbeszélés munkánkat segítı szakemberekkel. Írásbeli: a füzetek ellenırzése: a tanító segítı megjegyzéseivel ad visszajelzést a gyerek munkájáról, melynek fejlesztı hatásán van a hangsúly, írásbeli felmérések: az adott témáról tanultakból méréseket írnak, ehhez részletes megjegyzéseket, kiegészítéseket főznek a tanítók, a témazárókat százalékosan is értékeljük, szóbeli feleletek írásbeli véleményezése, aktuális bejegyzések a tanuló fejlıdésével kapcsolatban (értékelı füzet), negyedévenként részletes szöveges értékelés. 4. Az értékelés tartalmi szempontjai 1-2. évfolyam: megfigyelés és az észlelés megbízhatósága, irányíthatósága, tájékozódás térben, síkban, idıben, a mozgás fejlettsége, (2. évfolyamon csak azon tanulók esetében, ahol ezen terültek fejlesztésére szükség van), közösségbe illeszkedés, szabálykövetés, együttmőködési készség, kommunikációs képesség, gondolkodási képesség, a tanuláshoz való viszony, 22

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére CSE-NYÁ ÁMK Napközi Otthonos Óvodája 2712 Nyársapát, József A. u. 22. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Nyársapát, 2009. szeptember 01. Készítette: Palotai Lászlóné Az óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógus Iskolai végzettség Szakképzettség 1. fıiskola tanító 3. osztályos tanító alsós napközi 2. fıiskola tanár magyar-történelem

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben