TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı"

Átírás

1 S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai alapelvei 5 2. Az iskolai képzés szakaszolása 7 3. Feladataink a közvetíteni kívánt értékek terén Hatékony önálló tanulás Képességek kibontakoztatása Életvitel, életmód Ember és környezet egysége - környezettudatosság Kultúrált viselkedés Demokratizmus Helyi hagyományok ápolása, közösséghez tartozás Szigeti 11 sziget 3.8. Nemzeti öntudat-európai azonosság-egyetemes kultúra A képzés kerete A tanórai foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások Tanórai és tanórán kívüli differenciált foglalkozás Képzési specialitások és irányok Tanulói jogviszony A tanulói jogviszony létesítése Felvétel az iskolába Besorolás speciális követelményő csoportokba 16 IV. A pedagógiai folyamat Az iskolai élet sajátosságai, jellemzı Tanulásszervezési eljárások Az írásbeli beszámoltatás rendje és formái Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok 18 meghatározásának elvei 3. Értékelés Az értékelés alapelvei Az értékelés formái Az értékelés eszközrendszere A tanulók értékelés érdemjeggyel A tanulók értékelése osztályzatokkal A tanulók szöveges értékelése A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése Címek, kitüntetése A pedagógusok értékelése Az iskola minıségbiztosítási rendszere Az iskolai élet munkarendje Döntési kompetenciák Az iskola heti idıbeosztása Éves eseménynaptár Az iskola belsı kommunikációs rendszere 29

2 Értekezletek Írott információk Gyermek és ifjúságvédelem Szociális hátrányok, a beilleszkedési és magatartási zavarok, 33 valamint a tanulási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek 7. Hagyományok Szervezeti hagyományok Diákönkormányzat Iskolanap Iskolaújság iskolarádió Tantárgyi hagyományok A szülık és iskola kapcsolata 36 V. Helyi tanterv 37 VI. Iskolahasználók az iskolai közéletben Tanulói részvétel Diákönkormányzat Közszolgálati diákszerepek Társadalmi munka Diákpanaszok kezelésének fórumai az iskolában Szülıi részvétel az iskola életében A szülık tájékozódási lehetısége az iskola programjairól Szülıi részvételi és képviseleti fórumok Közvetlen információcsere fórumai A mőködésben közvetlenül megjelenı szülıi szerepek Az iskola szakmai szolgáltatásai Iskolai PR 43 VII. Az iskola külsı kapcsolatai 44 VIII. Feltétel Személyi feltételek Tárgyi feltételek 46 Záradék 47 Mellékletek (Taneszközök jegyzéke, Környezeti és egészségnevelési program, Iskolai drogstratégia, Iskolaorvosi vélemény, Iskolai belsı vizsgarend) 48 2

3 Bevezetı Iskolánk 1984-ben épült, 6-14 éves korú gyermekek általános képzésére 8 osztályos rendszerrel, Újpest egyik lakótelepének közepén. A demográfiai folyamatok következtében a létszámcsökkenés 1992 óta rohamosan megindult. A szaktantermekkel, sportlétesítményekkel, színpaddal és nézıtérrel közel 700 fıre tervezett iskola a kerületi átszervezések következtében, ma 520 gyermek befogadására alkalmas. Fontos és folyamatos feladatunk az iskola társadalmi környezeti hatásainak feltérképezése, elemzése. Iskolánk olyan intézmény kíván lenni, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, amely tudatos része formálója és szolgálója annak a társadalmi mikro- és makrokörnyezetnek, amelynek jelenéhez és jövıjéhez kötıdik. A szülıkkel való kapcsolatépítés meghatározó gondolata, hogy a szülı nem egyszerő partner a nevelésben, hanem megrendelıje is az iskolának. A szabad iskolaválasztás gyakorlata önmagában is kikényszeríti, hogy iskolánk vonzó legyen a családok számára. A nevelı, oktató intézmény igényének megfogalmazása olyan iskolát tételez fel melyben a gyerekek megbízható, életútjukat biztonságosan megalapozó tudással lesznek gazdagabbak. Ezt a gondolatot tartottuk szem elıtt pedagógiai programunk összeállításánál. A pedagógiai program az iskolai nevelımunka alapdokumentumaként, a törvényben elıírtak rögzítésén túl: világos képet ad az iskola pedagógiai értékrendjérıl, rögzíti a pedagógiai mőködés tartalmi és szerkezeti kereteit, eligazítást jelent a napi munkából adódó konfliktusok megoldása során, alapot biztosít és egyben keretet ad az önfejlesztı iskolai mőködés számára, középtávú és az éves programok bázisául szolgál. 3

4 II. Jogi státus Az iskola hivatalos elnevezése OM azonosító: Szigeti József Utcai Általános Iskola 1041 Budapest Szigeti József u Az iskola fenntartója Budapest, IV. kerület Újpest Önkormányzata 1042 Budapest István út 14. Az iskola okiratának száma, kelte, engedély kiállítója 274/2007. (VIII. 30.) Budapest Fıváros IV.ker. Újpest Önkormányzata Az iskola körzete Az iskola tanulói elsısorban a fenntartó által meghatározott felvételi körzet gyermekei. Ezen felül befogadja mindazokat a tanulókat, akik a kerületben élnek, vagy a pedagógiai program választása alapján az iskolánkat megkeresik, s a felvételi követelményeknek eleget tesznek. Az iskola székhelye: 1041 Budapest Szigeti József u

5 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 1. Az iskola célja, pedagógiai alapelvei Iskolakoncepciónk kiinduló gondolata a színvonalas oktatás megteremtése az ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével. Ennek érdekében közvetíteni kívánunk: alapvetı mőveltséget, korszerő ismereteket, használható tudást, erkölcsi, etikai értékeket, magatartási, viselkedési normákat, modelleket. Ezen értékek csak olyan helyi nevelési rendszerben érvényesülhetnek valóságosan, amely az adott szociokulturális környezetben képes az iskola funkcióinak hatékony teljesítésére. Az iskolának egyidejőleg kell teljesítenie személyiségfejlesztı, mőveltségátadó és társadalompolitikai feladatát. Ennek érdekében a nevelési oktatási program kialakítása során szerves egységben, egymással összefüggésben kezeljük: a tanulási-tanítási folyamatot, az iskolai közéletet, szabadidıt. Az iskola lehetıségei szerint igyekszik biztosítani tanulóinak változatos és sokszínő tevékenységformákat. 5

6 Iskolánk alapvetı elve a nevelve oktatás, kiemelve az: önállóságra, öntevékenységre, reális önismeretre, önértékelésre nevelést, a mőveltség megszerzésének igényére nevelést, a kitartó munkához való helyes viszony (szorgalom, igényesség, kitartás) kialakításra nevelést, együttmőködési készség kialakítására nevelés fontosságát, Valljuk, hogy valamiben mindenki tehetséges. E gondolat érdekében törekszünk arra, hogy: a tanulók szilárd, biztos alapkészségekkel rendelkezzenek, minden tanuló képességeit szándékai szerint tudja kibontakoztatni, életmód és életvitel szemléletük alakításával alkalmazható tudás megszerzésére ösztönözzünk, a tanulók tudjanak hatékonyan és önállóan tanulni, ismerjék meg tanulási szokásaikat, fejlıdjön tanulási stratégiájuk, legyenek motiváltak, erısödjön magabiztosságuk, tanulóink sajátítsák el az információs társadalom technológiáit (IST), tudjanak információt keresni, szelektálni, rendszerezni, ismerjék az információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat és az ezekhez kapcsolódó etikai elveket, kezdeményezıképességük és vállalkozói képességeiket erısítve tudjanak a mindennapi életben eligazodni, legyenek képesek a kínálkozó lehetıségeket megragadni. tanulóink rendelkezzenek széleskörő idegen nyelvi kommunikációs képességekkel. 6

7 2. Az iskolai képzés szakaszolása A tevékenységrendszer mentén tervezett iskolai program mellett az egyes iskolai szakaszok cél és feladatrendszerének pontosítása adja az iskola pedagógiai programjának egymásra épülését és egységességét. Pedagógiai értelemben az elsı hat évfolyam egységes évfolyam FEJLESZTİ SZAKASZ A változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerısítése, bıvítése, finomítása, hatékonyságának és variabilitásának növelése évfolyam ALAPOZÓ SZAKASZ Elsısorban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek megalapozása- nem szakrendszerő oktatás évfolyam KEZDİ SZAKASZ Erıteljesebbé válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a tanulásszervezés már a kifejezıdı teljesítményekre összpontosít évfolyam BEVEZETİ SZAKASZ Óvodából iskolába való átmenet, idıigényesebb tevékenység és tanulásszervezési formák, a teljesítménymotiváció és a képességek fejlesztése területén az egyéni érdeklıdésnek, az egyéni különbségeknek a kezelése. 7

8 Nem szakrendszerő oktatás kiemelt fejlesztési területei: Az önálló tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése, A kulcskompetenciák fejlesztése, Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kialakítása, Alapkészségek fejlesztése. 3. Feladataink a közvetíteni kívánt értékek terén 3.1. Hatékony, önálló tanulás Sajátítsák el a legalapvetıbb tanulási és munkaszokásokat, a normához igazodó magatartást, a pozitív emberi kapcsolatok és személyre szóló motiváció segítségével. Legyenek képesek kitartóan tanulni, ismerjék tanulási stratégiáikat, tudják saját tanulásukat megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt. Tudják az idıvel, információval való hatékony gazdálkodást. Ismerje készségeinek erısségeit és gyenge pontjait. A tanuló legyen képes a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. Kapcsolódjanak be a gyerekek a szabályalakításba és a folyamatos fejlıdést elısegítı részcélkitőzésekbe. A tanulási folyamatban elıforduló kudarcélmények sikeres átvészelésében a tantestületnek kellı empátiát, türelmet kell biztosítani. A rendszeresen végzett munka fontosságának tudatosítása. Kapjanak kellı információt arról, hogy a munka az értékteremtés és a személyiségépítés fontos eszköze. Lehetıvé kell tenni, hogy a megszerzett ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhassák, ehhez önfegyelmüket, önirányító képességüket felhasználhassák. Ismerkedjenek meg a könyvtár, az Ifjúsági Ház, s a lakókörnyezet egyéb intézményeinek munkájával. Az iskola tegye lehetıvé, hogy a tudás örömének átélése, kíváncsiságuk, ismeretvágyuk fokozódjon, s ehhez nyújtson kellı motivációt. 8

9 Kapjanak segítséget a megismert tudománymorzsák elemi integrációjára az alapkészségek eszközszintő használatára. Fokozatosan szélesedjen az iskola szellemi életébe való bekapcsolódási lehetıségük. Bıvüljön az információszerzés módozataiban való jártasságuk. A tanulóink eszközjelleggel legyenek képesek használni az infokommunikációs technológiákat. A szelekció képességének gyakoroltatásával a választható értékek folyamatos elemzésével segítséget kell nyújtani az egyéni ambíciók (továbbtanulási szándékok) megismerésére A képességek kibontakoztatása A képességek kibontakoztatása, fejlesztése, adottságok kiderítése folyik. A meghatározott tantárgyi struktúra mellett személyiségfejlesztı programok kínálata (zene, sport, drámajáték, manuális tevékenységek, vizuális program ). A tanulási zavarok kezelése egyéni és kiscsoportos fejlesztı foglalkozásokon történik. Az alapkészségek megerısítése, a tanulási módszerek kialakítása. Képességhiányok folyamatos pótlása, a tehetségek kibontakoztatása tanórai differenciálással és a kötelezı tanórán kívüli foglalkozásokkal. A folyamatos fejlesztés mellett a felzárkóztató, tehetséggondozó pályaorientációs foglalkozások biztosítása Életvitel életmód Az iskolába érkezı tanulók szociokultúrájának felmérése (kérdıíves módszer, családlátogatás, folyamatos tanítói megfigyeléssel), a mentálhigiénés szokások kialakítása, megerısítése. Szőkebb környezetének óvása és alakítása a napirend megtervezése, betartása és betartatása. Fontos az életkori sajátosságoknak megfelelı érzelmi megközelítés. 9

10 Tágabb környezetének megismerése és alakítása, ebben való aktív részvétel. Irányító segítség önszervezıdı csoportok kialakulására, a szőkebb és tágabb környezet formálására. Az életmód és életvitel feladatcsoportban különös hangsúlyt kap a prevenció. Testi, lelki egyensúlyra késztetés (a tanácsadó szolgálatokkal való együttmőködés), törekszünk arra, hogy tanulóinkat minél kisebb mértékben érjék a társadalomban fellelhetı negatív tendenciák ( káros szenvedélyek, durvaság, erıszak ). Lásd még gyermekvédelemnél Ember és környezet egysége-környezettudatosság A környezet ismeretén és a személyes felelısségen alapuló környezetkímélı magatartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt. E témakört iskolánk környezetnevelési programja részletesen kidolgozta. Mindenkori alternatíváit a megbízott munkacsoport a tanév kezdetekor meghatározza. Valamennyi tanuló részére alapvetı célként tőztük ki, a felelısségtudat formálását az iskola tárgyi eszköz megóvása érdekében, környezetük állapotának rendben tartását, az iskolába lépés kezdetétıl Kultúrált viselkedés A viselkedéskultúra alapelemeinek ismerete és gyakoroltatása a szőkebb iskolai, családi és tágabb kultúrkörnyezetben (mővelıdési intézmények, utca, közlekedés). Pozitív érzelmi megerısítése annak, hogy az udvariasság a jó emberi kapcsolatok egyik feltétele. A szabályra hangolódás segítése, alkalmazása, elıkészítés utáni rendszeres gyakoroltatása. A viselkedés következményeinek elemzésével empatikus magatartásra hangolás. A viselkedés rendszeres értékelése spontán helyzetekben is történjen meg. Az étkezéssel, a legfıbb környezeti renddel, önkiszolgálással kapcsolatos szokások kialakítása, gyakoroltatása. 10

11 3.6. Demokratizmus A csoportot segítı megbízottak teendıi sorában fontos tényezıvé válik a véleménynyilvánítás nyelvi és udvariassági formái elemi ismereteinek átadása és gyakoroltatása. A társadalmi együttélés közös szabályait és követelményeit tudatosítjuk a tanulókban. A demokratizmus iskolai fórumainak, a tanulókra vonatkozó jogoknak és kötelességeknek a megismertetése. Gyakoroltatni kell a különbözı fórumokon való részvétel formáit. A csoportot irányítani kell az egymás iránti segítıkészségre. A vezetıi és beosztotti szerep gyakorlatban történı kipróbálása, az érdekképviseleti magatartás gyakoroltatása. A vitakultúra elemeinek (bírálat-önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások véleményére való odafigyelés, a nyelvi megformálás, konfliktuskezelés) folyamatos alkalmazása. Építı jellegő kritika a ne minısíts elvének tudatosítása. A tanulóknak tudatosan kell megismernie a közügyekbe való beleszólás fontosságát, az aktív állampolgári magatartást. Tudatosítani kell bennük a vélemény-nyilvánítással járó felelısséget, az elıítéletek elutasítását. Fogékonnyá kell tenni mások alkotó kezdeményezésének elfogadására. Teret kell biztosítani a spontán kezdeményezéseknek, és ennek gyakoroltatására a csoportot vezetınek nagy hangsúlyt kell fektetni A helyi hagyományok ápolása, közösséghez tartozás- Szigeti sziget A legalapvetıbb iskolai hagyományok ismerete. A legfontosabb ünnepek és jelképek. Az ünnepekkel kapcsolatos hagyományápolási tevékenységekben való élményszerő részvétel. A hagyományırzı rendezvényekhez kapcsolódó legfontosabb ismereteket bıvíteni kell. A rendezvények lebonyolításában való élményszerő aktív részvételre kell törekednünk (gyerekek az ünnepért ) 11

12 A hagyományırzés iskolán kívüli lehetıségei és felelıssége (versenyek, pályázatok, vetélkedık). E korosztályhoz tartozókban tudatosulni, kell, hogy az iskola hírnevének erısítése az ı munkájukon keresztül történik. Rendszeressé kell tenni a kisebbek hagyományápolási szokásaiban való részvételt Nemzeti öntudat- európai azonosság- egyetemes kultúra Tanulóink ismerjék népünk kulturális örökségének jellemzı sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Fontos, hogy fejlıdjön nemzeti identitásuk. A magyar népmővészeti alkotások folyamatos megismerése, az élményteli kapcsolódások biztosítása (mesék, mondák, gyermekjátékok, kézmőves tevékenységek). E munkát önszervezéssel helyi hagyományok megteremtésével a belsı erıforrások maximális kihasználásával kell megalapozni (gyakorlati foglalkozások, vetélkedık, stb.) A magyar irodalomhoz, a történelemhez, a képzı és iparmővészethez, a zenéhez kapcsolható meghatározó személyiségek és alkotásaik ismerete, fotók, memoriterek. (Aktualitások, jeles napok). A szellemi és tárgyi néprajz legfontosabb elemeinek megismerése: Szokások, tárgyak győjtése, készítése, kiállítása. A tanórai valamint a médiákból, kirándulásokból nyert élmények közös feldolgozása. A tudomány és technika, mővészetek magyar nagyjainak és alkotásainak megismertetése, lehetıségeink szerint aktív részvétel közvetlen környezetünk kultúrtörténetének ápolása. (Szigeti sziget - akikrıl a képek mesélnek ) A határon túli magyarságról szóló elemi ismereteiket bıvítsék (győjtések, személyes kapcsolatok felvétele, levelezés, csereosztályok). Tanulóink szerezzenek ismereteket a hazánk területén élı kisebbségek életérıl, kultúrájáról. Tanulóink magyarságtudatukat megırizve váljanak európai polgárokká, erısödjön az Európához tartozás tudata. Az Európai Unió polgáraként arra kell törekedni, hogy 12

13 szerezzenek ismereteket iskolás éveik alatt az EU-ról. Legyenek nyitottak és megértıek a különbözı szokások, életmódok, kultúrák, vallások, másság iránt. Tanulóink ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású eredményeit. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról. 4. A képzés kerete 4.1. Tanórai foglalkozások Idıkeret: 45 perc (ettıl eltérı kereteket is alkalmazunk szükséglet szerint, ha a tanulócsoport adottsága, vagy a tananyag jellege igényli). Szervezeti formái: általában hagyományos osztálykeret 1 8. évfolyamig. Lehetséges eltérések: csoportbontás (idegen nyelv, informatika, technika, nem szakrendszerő oktatás), évfolyamon belüli és évfolyamok közötti csoportok Nem szakrendszerő oktatás: A tanítási idıkeret 25-50%-ban nem szakrendszerő oktatás folyik a tanulók összetételének, képességeiknek megfelelıen. Oktatásszervezés: A nem szakrendszerő oktatás szervezése történhet hagyományos osztálykeretein belül, illetve többféle csoportbontással az adott évfolyam tanulócsoportjának összetételének megfelelıen. A csoportok kialakításának alapja az ötödik évfolyam elején elvégzett diagnosztikus mérés, ami részletes információval szolgál a pedagógusoknak arról, hogy a tanulók milyen feltételekkel kezdik meg a nevelés-oktatás adott szakaszát, mely területeken maradtak le, mely területen teljesítettek jobban, s hogyan történjen meg a differenciálás. Az alapozó funkció tartalmának és hatékonyságának növelését elsısorban a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika mőveltségi területeken valósítjuk meg, de lehetıségét fenntartjuk más mőveltségterületek, vagy témahetek bevonásának is. 13

14 A pedagógusok a tanítási órákon törekedjenek: a bizalomra épülı, kölcsönös megbecsülést biztosító kapcsolat kialakítására, fenntartására, olyan tanulási környezet biztosítására, amelyben a gyermekek önbizalma nı, az adaptív tanulásszervezéssel a tanulóhoz alkalmazkodva törekedjen a pedagógus megelızni, s nem utólag korrigálni a lemaradó gyerekek további leszakadását, modern személyiségközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása Tanórán kívüli foglalkozások Napközi otthon 1 2. évfolyamon homogén csoportok tanulási idı 45 perc 3 4. évfolyam heterogén csoportok is lehetnek tanulási idı 60 perc 5 6. évfolyam heterogén csoport tanulási idı 2 x 45 per 7-8. évfolyam tanulószoba szaktanári irányítással folyó tanulás, igény szerinti egyéni segítségadással tanulási idı 2 x 45 perc Szakköri foglalkozások Az igényeknek és lehetıségeinknek megfelelıen szakköröket biztosítunk. Hagyományos szakköreink: informatika 4. évfolyamtól énekkar 3. évfolyamtól képzımővészeti 1. évfolyamtól média 5. évfolyamtól technika 5. évfolyamtól idegen nyelv 3. évfolyamtól természetjáró 1. évfolyamtól iskolai sportkör 1. évfolyamtól rajz 1. évfolyamtól 14

15 4.3. Tanórai és tanórán kívüli differenciált foglalkozás Egyéni fejlesztı foglalkozások logopédiai foglalkozás (logopédus), gyógytestnevelés (szakképesített gyógytestnevelı), tanulási zavarral küzdı tanulók fejlesztése (fejlesztıpedagógussal), tanulási lemaradás pótlása, felzárkóztatás (tanító, szaktanár segítségével) Tehetséggondozás: kiscsoportos és egyéni foglalkozások iskolai keretek között, versenyekre való felkészítés, és versenyeztetés, szakkörök. 5. Képzési specialitások és irányok Testnevelés és sport emelt szintő X X X X X X X X Idegen nyelv X X X X X Idegen nyelv X X X X emeltszintő Informatika X X X X X Rekreációs mozgásformák /testnevelés) Mővészeti/ drámapedagógiai képzés X X X X X X X X X X X X 6. A tanulói jogviszony 6.1. A tanulói jogviszony létesítése Az évi LXII. Törvény a közoktatásról, valamint a fenntartói rendelkezések alapján. 15

16 6.2. Felvétel Elsı évfolyamon a sportosztályokba kerülés feltétele alkalmassági vizsgálat és szakmai javaslat alapján történik Besorolás speciális követelményi csoportokban 2-8. évfolyamban a mővészeti csoportokba, /osztályokba /. Illetve emelt óraszámú nyelvi csoportokba egyéni jelentkezés, szaktanári javaslat alapján lehet bekerülni. IV. Pedagógiai folyamat 1. Az iskolai élet sajátosságai, jellemzıi Intézményi alapfeladatok: általános mőveltséget megalapozó alapfokú oktatás, általános iskolai intézményi gyermekétkeztetés, napközi otthoni és tanulószobai ellátás, sajátos nevelési igényő tanulók oktatása, nevelése, pedagógiai szakszolgáltatás. Speciális feladatok: emelt szintő testnevelés és sport oktatás, mővészeti képzés (dráma, színház) 1-4. évfolyam, emeltszintő idegen nyelv oktatás 5-8. évfolyam. 16

17 2. TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK TEHETSÉGES GYEREKEK HÁTRÁNYOS HELYZETŐ GYEREKEK Alulmotiváltak Motiváltak Csellengık Alulmotiváltak Motiváltak A gyenge motiváció okainak Feltárása Pszichológiai segítség, Önismereti csoport A lemaradás okainak feltárása (énkép, önértékelés ) Magánbeszélgetések órája Személyes kapcsolat erısítése Tanulástechnikai segítség Vitakör könyv, film,újság Egyéni bánásmód Drámapedagógiai fogl. Pszichológiai vagy logopédiai korrekció Különféle információ hordózók használata Zeneklub 45 perces órakeret megbontása Személyre szóló megbízások (kiselıadások) Sportfoglalkozások Egyéni vagy csoportos fejlesztés Önálló kutató, alkotómunka Zeneklub Apró lépések a fejlesztésben Évközi alkotások, eredmények kiállítása Sportfoglalkozások Sokrétő tapasztalat, szemléleti anyag Pályázat jobb tanulmányi eredményre Természetjárás Változás tevékenykedtetés Egyéni és csoportos sikerek elérésére szakkör Sok közvetlen tanulásirányítás Szakkör, fakultáció Folyamatos és rendszeres ismétlés Tanulási technikák kialakulásának Egyéni tapasztalat, rutinszerzı lehetıségek segítése Egyéni vagy csoportos konzultáció Iskolán kívüli lehetıségek (tv, mozi, színház) Egyéni szerepelések sikerélmény Játékos feladatok Vázlatírás kivonatolás Makett és tablókészítés Önálló ismertszerzés Gyakorlás Könyvtári feladatok Győjtımunka Bármilyen tevékenység alapja a differenciált követelményrendszer és foglalkozás, a szülıkkel történı együttmőködés. 17

18 2.1. Az írásbeli beszámoltatás rendje és formái és korlátai A tanév során - tantárgyaktól függetlenül a félévi, év végi és a nagyobb témák utáni témazárók, készségszintmérı írásbeli beszámoltatás minden tanuló esetében meg kell, hogy történjen. Ezekre a munkákra a felsı tagozati tanulók érdemjegyet kapnak. Elégtelen teljesítmény esetén a tanulónak a dolgozatot kellı felkészítést követıen meg kell ismételnie. A félévi és év végi osztályzatok kialakításakor ezek a jegyek hangsúlyozottan kerülnek figyelembe vételre a feladatok összefoglaló jellege miatt. Az évközi tanulási folyamatot tantárgyaktól függıen röpdolgozatokkal is ellenırizzük. Ezek ismétlésére egyéni hiányosságok felismerésekor sem kerül sor. A szakértıi vélemény alapján igazolt tanulási nehézségekkel küzdı tanulók egyéni elbírálásra kerülnek. Esetükben a szaktanár joga annak elbírálása a szakvélemény alapján, hogy milyen mértékben tér el az írásbeli számonkéréstıl Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei A házi feladatok (napközi, tanulószobai körülmények között is) célja az önálló ismeretszerzésre, a feladattudatra nevelés. Kívánalom, hogy elsısorban az iskolában szerzett ismeretek megerısítését célozzák az egyéni, otthoni munkák. Az önálló tevékenység mennyiségében irányadó, hogy az otthon elvégzett feladat, tanár diák számára az aktuális órán ellenırizhetı legyen. Fontosnak és szükségesnek tartjuk az írásos gyakorlást, és a szóbeliségre való felkészülést egyaránt évfolyamon törekszünk arra, hogy a feladatok elvégzésére szánt idı ne haladja meg a percet (1-2. évfolyam), illetve a percet (3 4. évfolyam), 5 8. évfolyamon átlagos tanuló munkatempóját figyelembe véve se lépje túl a felkészülés a percet. 18

19 3. Értékelés 3.1. Az értékelés alapelvei A jól átgondolt értékelési rendszer a pedagógiai folyamat fontos alappillére, az iskolai célok valóra váltásának egyik eszköze. Egy tevékenységbıl adott bármilyen visszajelzés hat a tevékenykedıre, tehát minden értékelınek nagy körültekintéssel kell eljárnia. Ezért az értékelés: Legyen folyamatos és kiszámítható. Segítse elı a rendszeres munkavégzés és a felelısségtudat kialakulását. Legyen konkrét, gyerek, felnıtt számára egyaránt érthetı. Tárja fel a hibák okait támaszkodjék a pozitívumokra. Törekedjék objektivitásra, igazságosságra, méltányosságra. Lehetıség szerint legyen egybehangzó. Szóljon minden esetben személyre, vegye figyelembe az adottságokat, a fejlıdésben megtett utat, segítse az önértékelés kialakulását. Serkentsen további erıfeszítésekre, tartsa életben az egészséges munkakedvet. A helyi tantervben tantárgyanként jelenik meg a követelmény, melyrıl a szülıt tájékoztatni kell évente, legkésıbb a tanév elsı szülıi értekezletének idıszakában. Az értékelés mint motiváció szól tanárnak: - tanítás eredményessége diáknak - mennyit tudok szülınek - hiányokkal, eredményekkel való szembesülés Az értékelés áthatja az egész iskolai élet tevékenységét, nem csak a tanulmányi munka értékelése, hanem a tevékenységbıl lemérhetı viselkedés, az együttmőködési képesség, együttélési sajátosságok, érdeklıdés, rendezettség, felelısségvállalás is megjelenik Az értékelés formái a pedagógiai módszertannak megfelelıen (diagnosztikus, formatív, szummatív) Az iskola programjába a mindenkori tanévre elıírtak az iránymutatók a helyi pedagógiai szolgáltató által elıírt mérések ellenırzése, 19

20 országos mérések ellenırzése (OKÉV), iskolai vizsgák (lásd. Iskolai vizsgarend). Az értékelés alapja a kerettantervre épülı helyi tanterv. A vizsgák értékelése érdemjegyekkel történik, melyek a tanévi teljesítményt befolyásolhatják. A helyi tanterv alapján elkészülı mikrotantervekben meg kell határozni a tantárgyként tanév közben írandó felmérések és dolgozatok számát, idejét, az értékelés módját. 3.2 Az értékelés eszközrendszere A tanulók értékelése érdemjeggyel Az érdemjegyek tantárgyakhoz kötötten lehetnek szóbeli feleletre írásbeli munkákra - készségtárgyakban az elvégzett gyakorlati tevékenységekre - valamint a szorgalmi feladatokra A tanév során szerzett érdemjegyek a tantárgyak értékelésében súlyozottan jelennek meg A tanulók értékelése osztályzatokkal Kialakításukat a Ktv. 70. szabályozza A tanulók szöveges értékelése Az oktatási törvénymódosítás értelmében szeptember 1-jétıl folyamatosan bevezetésre került a szöveges értékelés az elsı három évfolyamon és negyedik évfolyamon félévkor. Ezeken az évfolyamokon negyedévenként a tanulók fejlıdését, tudását, szöveges értékeléssel elemezzük. A szülık leírást kapnak arról, hogyan alakult az adott idıszakban a gyermek szociális életének fejlıdése, képes-e másokkal együttmőködve dolgozni, milyen a konfliktustőrı- 20

21 és kezelı képessége, a kommunikációs-, a gondolkodási képessége, a tanuláshoz való viszonya. A magatartást és szorgalmát külön nem minısítjük. A tanítók részletezik a tanuló egyes tantárgyakban elért eredményeit, esetleges hiányosságait, valamint konkrét javaslatot tesznek a további fejlıdés érdekében. 1. Az értékelés funkciói: személyiségfejlesztı (segítséget ad a gyereknek ahhoz, hogy kívülálló szemével lássa saját magát ), a pedagógiai folyamat irányát segítı (a gyerek folyamatos munkájáról ad folyamatos visszajelzést ), minısítı (a követelmények teljesítését ellenırzi, minısíti ), ösztönzı (az egyik olyan eszköz, amely a tanulásban vagy más tevékenységben való helytállásra késztet), önértékelésre nevelı (jelzést ad a gyereknek arról, hogy mennyire ismeri önmagát), a szülıket tájékoztató funkció. 2. Az értékelést jónak tartjuk, ha a konkrét teljesítményre, viselkedésre vonatkozik, soha nem címkézés, alakítja a helyes önértékelést, segíti az önismeretet, tükrözi az önmagához mért haladást, további erıfeszítésre serkent, személyre szóló, nem csak állapotot, tényeket rögzít, hanem a továbblépéshez szükséges konkrét javaslatokat is megfogalmaz, minél átfogóbban tekinti a gyermek személyiségét, figyel a személyiségvonások fejlıdésére is, tartalmában komplex, a pozitívumok és a negatívumok együttes megjelölését tartalmazza, betekintést nyújt a szülı számára gyermeke haladásába. 21

22 3. A szöveges értékelés módjai és lehetıségei Szóbeli: folyamatos reagálás a napi munka során, a munkák rendszeres megbeszélése: a tanuló, az osztály tagjai és a tanító megosztják egymással véleményüket, szóbeli feleletek szóbeli véleményezése, fogadóóra, eseti megbeszélés munkánkat segítı szakemberekkel. Írásbeli: a füzetek ellenırzése: a tanító segítı megjegyzéseivel ad visszajelzést a gyerek munkájáról, melynek fejlesztı hatásán van a hangsúly, írásbeli felmérések: az adott témáról tanultakból méréseket írnak, ehhez részletes megjegyzéseket, kiegészítéseket főznek a tanítók, a témazárókat százalékosan is értékeljük, szóbeli feleletek írásbeli véleményezése, aktuális bejegyzések a tanuló fejlıdésével kapcsolatban (értékelı füzet), negyedévenként részletes szöveges értékelés. 4. Az értékelés tartalmi szempontjai 1-2. évfolyam: megfigyelés és az észlelés megbízhatósága, irányíthatósága, tájékozódás térben, síkban, idıben, a mozgás fejlettsége, (2. évfolyamon csak azon tanulók esetében, ahol ezen terültek fejlesztésére szükség van), közösségbe illeszkedés, szabálykövetés, együttmőködési készség, kommunikációs képesség, gondolkodási képesség, a tanuláshoz való viszony, 22

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: 038389 1035 Budapest, Miklós tér 5.) Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Szigetszentmiklósi Tankerület OM-032 538 Szervezeti egység kód: 132002 cím: 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben