TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı"

Átírás

1 S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai alapelvei 5 2. Az iskolai képzés szakaszolása 7 3. Feladataink a közvetíteni kívánt értékek terén Hatékony önálló tanulás Képességek kibontakoztatása Életvitel, életmód Ember és környezet egysége - környezettudatosság Kultúrált viselkedés Demokratizmus Helyi hagyományok ápolása, közösséghez tartozás Szigeti 11 sziget 3.8. Nemzeti öntudat-európai azonosság-egyetemes kultúra A képzés kerete A tanórai foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások Tanórai és tanórán kívüli differenciált foglalkozás Képzési specialitások és irányok Tanulói jogviszony A tanulói jogviszony létesítése Felvétel az iskolába Besorolás speciális követelményő csoportokba 16 IV. A pedagógiai folyamat Az iskolai élet sajátosságai, jellemzı Tanulásszervezési eljárások Az írásbeli beszámoltatás rendje és formái Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok 18 meghatározásának elvei 3. Értékelés Az értékelés alapelvei Az értékelés formái Az értékelés eszközrendszere A tanulók értékelés érdemjeggyel A tanulók értékelése osztályzatokkal A tanulók szöveges értékelése A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése Címek, kitüntetése A pedagógusok értékelése Az iskola minıségbiztosítási rendszere Az iskolai élet munkarendje Döntési kompetenciák Az iskola heti idıbeosztása Éves eseménynaptár Az iskola belsı kommunikációs rendszere 29

2 Értekezletek Írott információk Gyermek és ifjúságvédelem Szociális hátrányok, a beilleszkedési és magatartási zavarok, 33 valamint a tanulási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek 7. Hagyományok Szervezeti hagyományok Diákönkormányzat Iskolanap Iskolaújság iskolarádió Tantárgyi hagyományok A szülık és iskola kapcsolata 36 V. Helyi tanterv 37 VI. Iskolahasználók az iskolai közéletben Tanulói részvétel Diákönkormányzat Közszolgálati diákszerepek Társadalmi munka Diákpanaszok kezelésének fórumai az iskolában Szülıi részvétel az iskola életében A szülık tájékozódási lehetısége az iskola programjairól Szülıi részvételi és képviseleti fórumok Közvetlen információcsere fórumai A mőködésben közvetlenül megjelenı szülıi szerepek Az iskola szakmai szolgáltatásai Iskolai PR 43 VII. Az iskola külsı kapcsolatai 44 VIII. Feltétel Személyi feltételek Tárgyi feltételek 46 Záradék 47 Mellékletek (Taneszközök jegyzéke, Környezeti és egészségnevelési program, Iskolai drogstratégia, Iskolaorvosi vélemény, Iskolai belsı vizsgarend) 48 2

3 Bevezetı Iskolánk 1984-ben épült, 6-14 éves korú gyermekek általános képzésére 8 osztályos rendszerrel, Újpest egyik lakótelepének közepén. A demográfiai folyamatok következtében a létszámcsökkenés 1992 óta rohamosan megindult. A szaktantermekkel, sportlétesítményekkel, színpaddal és nézıtérrel közel 700 fıre tervezett iskola a kerületi átszervezések következtében, ma 520 gyermek befogadására alkalmas. Fontos és folyamatos feladatunk az iskola társadalmi környezeti hatásainak feltérképezése, elemzése. Iskolánk olyan intézmény kíván lenni, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, amely tudatos része formálója és szolgálója annak a társadalmi mikro- és makrokörnyezetnek, amelynek jelenéhez és jövıjéhez kötıdik. A szülıkkel való kapcsolatépítés meghatározó gondolata, hogy a szülı nem egyszerő partner a nevelésben, hanem megrendelıje is az iskolának. A szabad iskolaválasztás gyakorlata önmagában is kikényszeríti, hogy iskolánk vonzó legyen a családok számára. A nevelı, oktató intézmény igényének megfogalmazása olyan iskolát tételez fel melyben a gyerekek megbízható, életútjukat biztonságosan megalapozó tudással lesznek gazdagabbak. Ezt a gondolatot tartottuk szem elıtt pedagógiai programunk összeállításánál. A pedagógiai program az iskolai nevelımunka alapdokumentumaként, a törvényben elıírtak rögzítésén túl: világos képet ad az iskola pedagógiai értékrendjérıl, rögzíti a pedagógiai mőködés tartalmi és szerkezeti kereteit, eligazítást jelent a napi munkából adódó konfliktusok megoldása során, alapot biztosít és egyben keretet ad az önfejlesztı iskolai mőködés számára, középtávú és az éves programok bázisául szolgál. 3

4 II. Jogi státus Az iskola hivatalos elnevezése OM azonosító: Szigeti József Utcai Általános Iskola 1041 Budapest Szigeti József u Az iskola fenntartója Budapest, IV. kerület Újpest Önkormányzata 1042 Budapest István út 14. Az iskola okiratának száma, kelte, engedély kiállítója 274/2007. (VIII. 30.) Budapest Fıváros IV.ker. Újpest Önkormányzata Az iskola körzete Az iskola tanulói elsısorban a fenntartó által meghatározott felvételi körzet gyermekei. Ezen felül befogadja mindazokat a tanulókat, akik a kerületben élnek, vagy a pedagógiai program választása alapján az iskolánkat megkeresik, s a felvételi követelményeknek eleget tesznek. Az iskola székhelye: 1041 Budapest Szigeti József u

5 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 1. Az iskola célja, pedagógiai alapelvei Iskolakoncepciónk kiinduló gondolata a színvonalas oktatás megteremtése az ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével. Ennek érdekében közvetíteni kívánunk: alapvetı mőveltséget, korszerő ismereteket, használható tudást, erkölcsi, etikai értékeket, magatartási, viselkedési normákat, modelleket. Ezen értékek csak olyan helyi nevelési rendszerben érvényesülhetnek valóságosan, amely az adott szociokulturális környezetben képes az iskola funkcióinak hatékony teljesítésére. Az iskolának egyidejőleg kell teljesítenie személyiségfejlesztı, mőveltségátadó és társadalompolitikai feladatát. Ennek érdekében a nevelési oktatási program kialakítása során szerves egységben, egymással összefüggésben kezeljük: a tanulási-tanítási folyamatot, az iskolai közéletet, szabadidıt. Az iskola lehetıségei szerint igyekszik biztosítani tanulóinak változatos és sokszínő tevékenységformákat. 5

6 Iskolánk alapvetı elve a nevelve oktatás, kiemelve az: önállóságra, öntevékenységre, reális önismeretre, önértékelésre nevelést, a mőveltség megszerzésének igényére nevelést, a kitartó munkához való helyes viszony (szorgalom, igényesség, kitartás) kialakításra nevelést, együttmőködési készség kialakítására nevelés fontosságát, Valljuk, hogy valamiben mindenki tehetséges. E gondolat érdekében törekszünk arra, hogy: a tanulók szilárd, biztos alapkészségekkel rendelkezzenek, minden tanuló képességeit szándékai szerint tudja kibontakoztatni, életmód és életvitel szemléletük alakításával alkalmazható tudás megszerzésére ösztönözzünk, a tanulók tudjanak hatékonyan és önállóan tanulni, ismerjék meg tanulási szokásaikat, fejlıdjön tanulási stratégiájuk, legyenek motiváltak, erısödjön magabiztosságuk, tanulóink sajátítsák el az információs társadalom technológiáit (IST), tudjanak információt keresni, szelektálni, rendszerezni, ismerjék az információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat és az ezekhez kapcsolódó etikai elveket, kezdeményezıképességük és vállalkozói képességeiket erısítve tudjanak a mindennapi életben eligazodni, legyenek képesek a kínálkozó lehetıségeket megragadni. tanulóink rendelkezzenek széleskörő idegen nyelvi kommunikációs képességekkel. 6

7 2. Az iskolai képzés szakaszolása A tevékenységrendszer mentén tervezett iskolai program mellett az egyes iskolai szakaszok cél és feladatrendszerének pontosítása adja az iskola pedagógiai programjának egymásra épülését és egységességét. Pedagógiai értelemben az elsı hat évfolyam egységes évfolyam FEJLESZTİ SZAKASZ A változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerısítése, bıvítése, finomítása, hatékonyságának és variabilitásának növelése évfolyam ALAPOZÓ SZAKASZ Elsısorban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek megalapozása- nem szakrendszerő oktatás évfolyam KEZDİ SZAKASZ Erıteljesebbé válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a tanulásszervezés már a kifejezıdı teljesítményekre összpontosít évfolyam BEVEZETİ SZAKASZ Óvodából iskolába való átmenet, idıigényesebb tevékenység és tanulásszervezési formák, a teljesítménymotiváció és a képességek fejlesztése területén az egyéni érdeklıdésnek, az egyéni különbségeknek a kezelése. 7

8 Nem szakrendszerő oktatás kiemelt fejlesztési területei: Az önálló tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése, A kulcskompetenciák fejlesztése, Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kialakítása, Alapkészségek fejlesztése. 3. Feladataink a közvetíteni kívánt értékek terén 3.1. Hatékony, önálló tanulás Sajátítsák el a legalapvetıbb tanulási és munkaszokásokat, a normához igazodó magatartást, a pozitív emberi kapcsolatok és személyre szóló motiváció segítségével. Legyenek képesek kitartóan tanulni, ismerjék tanulási stratégiáikat, tudják saját tanulásukat megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt. Tudják az idıvel, információval való hatékony gazdálkodást. Ismerje készségeinek erısségeit és gyenge pontjait. A tanuló legyen képes a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. Kapcsolódjanak be a gyerekek a szabályalakításba és a folyamatos fejlıdést elısegítı részcélkitőzésekbe. A tanulási folyamatban elıforduló kudarcélmények sikeres átvészelésében a tantestületnek kellı empátiát, türelmet kell biztosítani. A rendszeresen végzett munka fontosságának tudatosítása. Kapjanak kellı információt arról, hogy a munka az értékteremtés és a személyiségépítés fontos eszköze. Lehetıvé kell tenni, hogy a megszerzett ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhassák, ehhez önfegyelmüket, önirányító képességüket felhasználhassák. Ismerkedjenek meg a könyvtár, az Ifjúsági Ház, s a lakókörnyezet egyéb intézményeinek munkájával. Az iskola tegye lehetıvé, hogy a tudás örömének átélése, kíváncsiságuk, ismeretvágyuk fokozódjon, s ehhez nyújtson kellı motivációt. 8

9 Kapjanak segítséget a megismert tudománymorzsák elemi integrációjára az alapkészségek eszközszintő használatára. Fokozatosan szélesedjen az iskola szellemi életébe való bekapcsolódási lehetıségük. Bıvüljön az információszerzés módozataiban való jártasságuk. A tanulóink eszközjelleggel legyenek képesek használni az infokommunikációs technológiákat. A szelekció képességének gyakoroltatásával a választható értékek folyamatos elemzésével segítséget kell nyújtani az egyéni ambíciók (továbbtanulási szándékok) megismerésére A képességek kibontakoztatása A képességek kibontakoztatása, fejlesztése, adottságok kiderítése folyik. A meghatározott tantárgyi struktúra mellett személyiségfejlesztı programok kínálata (zene, sport, drámajáték, manuális tevékenységek, vizuális program ). A tanulási zavarok kezelése egyéni és kiscsoportos fejlesztı foglalkozásokon történik. Az alapkészségek megerısítése, a tanulási módszerek kialakítása. Képességhiányok folyamatos pótlása, a tehetségek kibontakoztatása tanórai differenciálással és a kötelezı tanórán kívüli foglalkozásokkal. A folyamatos fejlesztés mellett a felzárkóztató, tehetséggondozó pályaorientációs foglalkozások biztosítása Életvitel életmód Az iskolába érkezı tanulók szociokultúrájának felmérése (kérdıíves módszer, családlátogatás, folyamatos tanítói megfigyeléssel), a mentálhigiénés szokások kialakítása, megerısítése. Szőkebb környezetének óvása és alakítása a napirend megtervezése, betartása és betartatása. Fontos az életkori sajátosságoknak megfelelı érzelmi megközelítés. 9

10 Tágabb környezetének megismerése és alakítása, ebben való aktív részvétel. Irányító segítség önszervezıdı csoportok kialakulására, a szőkebb és tágabb környezet formálására. Az életmód és életvitel feladatcsoportban különös hangsúlyt kap a prevenció. Testi, lelki egyensúlyra késztetés (a tanácsadó szolgálatokkal való együttmőködés), törekszünk arra, hogy tanulóinkat minél kisebb mértékben érjék a társadalomban fellelhetı negatív tendenciák ( káros szenvedélyek, durvaság, erıszak ). Lásd még gyermekvédelemnél Ember és környezet egysége-környezettudatosság A környezet ismeretén és a személyes felelısségen alapuló környezetkímélı magatartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt. E témakört iskolánk környezetnevelési programja részletesen kidolgozta. Mindenkori alternatíváit a megbízott munkacsoport a tanév kezdetekor meghatározza. Valamennyi tanuló részére alapvetı célként tőztük ki, a felelısségtudat formálását az iskola tárgyi eszköz megóvása érdekében, környezetük állapotának rendben tartását, az iskolába lépés kezdetétıl Kultúrált viselkedés A viselkedéskultúra alapelemeinek ismerete és gyakoroltatása a szőkebb iskolai, családi és tágabb kultúrkörnyezetben (mővelıdési intézmények, utca, közlekedés). Pozitív érzelmi megerısítése annak, hogy az udvariasság a jó emberi kapcsolatok egyik feltétele. A szabályra hangolódás segítése, alkalmazása, elıkészítés utáni rendszeres gyakoroltatása. A viselkedés következményeinek elemzésével empatikus magatartásra hangolás. A viselkedés rendszeres értékelése spontán helyzetekben is történjen meg. Az étkezéssel, a legfıbb környezeti renddel, önkiszolgálással kapcsolatos szokások kialakítása, gyakoroltatása. 10

11 3.6. Demokratizmus A csoportot segítı megbízottak teendıi sorában fontos tényezıvé válik a véleménynyilvánítás nyelvi és udvariassági formái elemi ismereteinek átadása és gyakoroltatása. A társadalmi együttélés közös szabályait és követelményeit tudatosítjuk a tanulókban. A demokratizmus iskolai fórumainak, a tanulókra vonatkozó jogoknak és kötelességeknek a megismertetése. Gyakoroltatni kell a különbözı fórumokon való részvétel formáit. A csoportot irányítani kell az egymás iránti segítıkészségre. A vezetıi és beosztotti szerep gyakorlatban történı kipróbálása, az érdekképviseleti magatartás gyakoroltatása. A vitakultúra elemeinek (bírálat-önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások véleményére való odafigyelés, a nyelvi megformálás, konfliktuskezelés) folyamatos alkalmazása. Építı jellegő kritika a ne minısíts elvének tudatosítása. A tanulóknak tudatosan kell megismernie a közügyekbe való beleszólás fontosságát, az aktív állampolgári magatartást. Tudatosítani kell bennük a vélemény-nyilvánítással járó felelısséget, az elıítéletek elutasítását. Fogékonnyá kell tenni mások alkotó kezdeményezésének elfogadására. Teret kell biztosítani a spontán kezdeményezéseknek, és ennek gyakoroltatására a csoportot vezetınek nagy hangsúlyt kell fektetni A helyi hagyományok ápolása, közösséghez tartozás- Szigeti sziget A legalapvetıbb iskolai hagyományok ismerete. A legfontosabb ünnepek és jelképek. Az ünnepekkel kapcsolatos hagyományápolási tevékenységekben való élményszerő részvétel. A hagyományırzı rendezvényekhez kapcsolódó legfontosabb ismereteket bıvíteni kell. A rendezvények lebonyolításában való élményszerő aktív részvételre kell törekednünk (gyerekek az ünnepért ) 11

12 A hagyományırzés iskolán kívüli lehetıségei és felelıssége (versenyek, pályázatok, vetélkedık). E korosztályhoz tartozókban tudatosulni, kell, hogy az iskola hírnevének erısítése az ı munkájukon keresztül történik. Rendszeressé kell tenni a kisebbek hagyományápolási szokásaiban való részvételt Nemzeti öntudat- európai azonosság- egyetemes kultúra Tanulóink ismerjék népünk kulturális örökségének jellemzı sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Fontos, hogy fejlıdjön nemzeti identitásuk. A magyar népmővészeti alkotások folyamatos megismerése, az élményteli kapcsolódások biztosítása (mesék, mondák, gyermekjátékok, kézmőves tevékenységek). E munkát önszervezéssel helyi hagyományok megteremtésével a belsı erıforrások maximális kihasználásával kell megalapozni (gyakorlati foglalkozások, vetélkedık, stb.) A magyar irodalomhoz, a történelemhez, a képzı és iparmővészethez, a zenéhez kapcsolható meghatározó személyiségek és alkotásaik ismerete, fotók, memoriterek. (Aktualitások, jeles napok). A szellemi és tárgyi néprajz legfontosabb elemeinek megismerése: Szokások, tárgyak győjtése, készítése, kiállítása. A tanórai valamint a médiákból, kirándulásokból nyert élmények közös feldolgozása. A tudomány és technika, mővészetek magyar nagyjainak és alkotásainak megismertetése, lehetıségeink szerint aktív részvétel közvetlen környezetünk kultúrtörténetének ápolása. (Szigeti sziget - akikrıl a képek mesélnek ) A határon túli magyarságról szóló elemi ismereteiket bıvítsék (győjtések, személyes kapcsolatok felvétele, levelezés, csereosztályok). Tanulóink szerezzenek ismereteket a hazánk területén élı kisebbségek életérıl, kultúrájáról. Tanulóink magyarságtudatukat megırizve váljanak európai polgárokká, erısödjön az Európához tartozás tudata. Az Európai Unió polgáraként arra kell törekedni, hogy 12

13 szerezzenek ismereteket iskolás éveik alatt az EU-ról. Legyenek nyitottak és megértıek a különbözı szokások, életmódok, kultúrák, vallások, másság iránt. Tanulóink ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású eredményeit. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról. 4. A képzés kerete 4.1. Tanórai foglalkozások Idıkeret: 45 perc (ettıl eltérı kereteket is alkalmazunk szükséglet szerint, ha a tanulócsoport adottsága, vagy a tananyag jellege igényli). Szervezeti formái: általában hagyományos osztálykeret 1 8. évfolyamig. Lehetséges eltérések: csoportbontás (idegen nyelv, informatika, technika, nem szakrendszerő oktatás), évfolyamon belüli és évfolyamok közötti csoportok Nem szakrendszerő oktatás: A tanítási idıkeret 25-50%-ban nem szakrendszerő oktatás folyik a tanulók összetételének, képességeiknek megfelelıen. Oktatásszervezés: A nem szakrendszerő oktatás szervezése történhet hagyományos osztálykeretein belül, illetve többféle csoportbontással az adott évfolyam tanulócsoportjának összetételének megfelelıen. A csoportok kialakításának alapja az ötödik évfolyam elején elvégzett diagnosztikus mérés, ami részletes információval szolgál a pedagógusoknak arról, hogy a tanulók milyen feltételekkel kezdik meg a nevelés-oktatás adott szakaszát, mely területeken maradtak le, mely területen teljesítettek jobban, s hogyan történjen meg a differenciálás. Az alapozó funkció tartalmának és hatékonyságának növelését elsısorban a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika mőveltségi területeken valósítjuk meg, de lehetıségét fenntartjuk más mőveltségterületek, vagy témahetek bevonásának is. 13

14 A pedagógusok a tanítási órákon törekedjenek: a bizalomra épülı, kölcsönös megbecsülést biztosító kapcsolat kialakítására, fenntartására, olyan tanulási környezet biztosítására, amelyben a gyermekek önbizalma nı, az adaptív tanulásszervezéssel a tanulóhoz alkalmazkodva törekedjen a pedagógus megelızni, s nem utólag korrigálni a lemaradó gyerekek további leszakadását, modern személyiségközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása Tanórán kívüli foglalkozások Napközi otthon 1 2. évfolyamon homogén csoportok tanulási idı 45 perc 3 4. évfolyam heterogén csoportok is lehetnek tanulási idı 60 perc 5 6. évfolyam heterogén csoport tanulási idı 2 x 45 per 7-8. évfolyam tanulószoba szaktanári irányítással folyó tanulás, igény szerinti egyéni segítségadással tanulási idı 2 x 45 perc Szakköri foglalkozások Az igényeknek és lehetıségeinknek megfelelıen szakköröket biztosítunk. Hagyományos szakköreink: informatika 4. évfolyamtól énekkar 3. évfolyamtól képzımővészeti 1. évfolyamtól média 5. évfolyamtól technika 5. évfolyamtól idegen nyelv 3. évfolyamtól természetjáró 1. évfolyamtól iskolai sportkör 1. évfolyamtól rajz 1. évfolyamtól 14

15 4.3. Tanórai és tanórán kívüli differenciált foglalkozás Egyéni fejlesztı foglalkozások logopédiai foglalkozás (logopédus), gyógytestnevelés (szakképesített gyógytestnevelı), tanulási zavarral küzdı tanulók fejlesztése (fejlesztıpedagógussal), tanulási lemaradás pótlása, felzárkóztatás (tanító, szaktanár segítségével) Tehetséggondozás: kiscsoportos és egyéni foglalkozások iskolai keretek között, versenyekre való felkészítés, és versenyeztetés, szakkörök. 5. Képzési specialitások és irányok Testnevelés és sport emelt szintő X X X X X X X X Idegen nyelv X X X X X Idegen nyelv X X X X emeltszintő Informatika X X X X X Rekreációs mozgásformák /testnevelés) Mővészeti/ drámapedagógiai képzés X X X X X X X X X X X X 6. A tanulói jogviszony 6.1. A tanulói jogviszony létesítése Az évi LXII. Törvény a közoktatásról, valamint a fenntartói rendelkezések alapján. 15

16 6.2. Felvétel Elsı évfolyamon a sportosztályokba kerülés feltétele alkalmassági vizsgálat és szakmai javaslat alapján történik Besorolás speciális követelményi csoportokban 2-8. évfolyamban a mővészeti csoportokba, /osztályokba /. Illetve emelt óraszámú nyelvi csoportokba egyéni jelentkezés, szaktanári javaslat alapján lehet bekerülni. IV. Pedagógiai folyamat 1. Az iskolai élet sajátosságai, jellemzıi Intézményi alapfeladatok: általános mőveltséget megalapozó alapfokú oktatás, általános iskolai intézményi gyermekétkeztetés, napközi otthoni és tanulószobai ellátás, sajátos nevelési igényő tanulók oktatása, nevelése, pedagógiai szakszolgáltatás. Speciális feladatok: emelt szintő testnevelés és sport oktatás, mővészeti képzés (dráma, színház) 1-4. évfolyam, emeltszintő idegen nyelv oktatás 5-8. évfolyam. 16

17 2. TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK TEHETSÉGES GYEREKEK HÁTRÁNYOS HELYZETŐ GYEREKEK Alulmotiváltak Motiváltak Csellengık Alulmotiváltak Motiváltak A gyenge motiváció okainak Feltárása Pszichológiai segítség, Önismereti csoport A lemaradás okainak feltárása (énkép, önértékelés ) Magánbeszélgetések órája Személyes kapcsolat erısítése Tanulástechnikai segítség Vitakör könyv, film,újság Egyéni bánásmód Drámapedagógiai fogl. Pszichológiai vagy logopédiai korrekció Különféle információ hordózók használata Zeneklub 45 perces órakeret megbontása Személyre szóló megbízások (kiselıadások) Sportfoglalkozások Egyéni vagy csoportos fejlesztés Önálló kutató, alkotómunka Zeneklub Apró lépések a fejlesztésben Évközi alkotások, eredmények kiállítása Sportfoglalkozások Sokrétő tapasztalat, szemléleti anyag Pályázat jobb tanulmányi eredményre Természetjárás Változás tevékenykedtetés Egyéni és csoportos sikerek elérésére szakkör Sok közvetlen tanulásirányítás Szakkör, fakultáció Folyamatos és rendszeres ismétlés Tanulási technikák kialakulásának Egyéni tapasztalat, rutinszerzı lehetıségek segítése Egyéni vagy csoportos konzultáció Iskolán kívüli lehetıségek (tv, mozi, színház) Egyéni szerepelések sikerélmény Játékos feladatok Vázlatírás kivonatolás Makett és tablókészítés Önálló ismertszerzés Gyakorlás Könyvtári feladatok Győjtımunka Bármilyen tevékenység alapja a differenciált követelményrendszer és foglalkozás, a szülıkkel történı együttmőködés. 17

18 2.1. Az írásbeli beszámoltatás rendje és formái és korlátai A tanév során - tantárgyaktól függetlenül a félévi, év végi és a nagyobb témák utáni témazárók, készségszintmérı írásbeli beszámoltatás minden tanuló esetében meg kell, hogy történjen. Ezekre a munkákra a felsı tagozati tanulók érdemjegyet kapnak. Elégtelen teljesítmény esetén a tanulónak a dolgozatot kellı felkészítést követıen meg kell ismételnie. A félévi és év végi osztályzatok kialakításakor ezek a jegyek hangsúlyozottan kerülnek figyelembe vételre a feladatok összefoglaló jellege miatt. Az évközi tanulási folyamatot tantárgyaktól függıen röpdolgozatokkal is ellenırizzük. Ezek ismétlésére egyéni hiányosságok felismerésekor sem kerül sor. A szakértıi vélemény alapján igazolt tanulási nehézségekkel küzdı tanulók egyéni elbírálásra kerülnek. Esetükben a szaktanár joga annak elbírálása a szakvélemény alapján, hogy milyen mértékben tér el az írásbeli számonkéréstıl Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei A házi feladatok (napközi, tanulószobai körülmények között is) célja az önálló ismeretszerzésre, a feladattudatra nevelés. Kívánalom, hogy elsısorban az iskolában szerzett ismeretek megerısítését célozzák az egyéni, otthoni munkák. Az önálló tevékenység mennyiségében irányadó, hogy az otthon elvégzett feladat, tanár diák számára az aktuális órán ellenırizhetı legyen. Fontosnak és szükségesnek tartjuk az írásos gyakorlást, és a szóbeliségre való felkészülést egyaránt évfolyamon törekszünk arra, hogy a feladatok elvégzésére szánt idı ne haladja meg a percet (1-2. évfolyam), illetve a percet (3 4. évfolyam), 5 8. évfolyamon átlagos tanuló munkatempóját figyelembe véve se lépje túl a felkészülés a percet. 18

19 3. Értékelés 3.1. Az értékelés alapelvei A jól átgondolt értékelési rendszer a pedagógiai folyamat fontos alappillére, az iskolai célok valóra váltásának egyik eszköze. Egy tevékenységbıl adott bármilyen visszajelzés hat a tevékenykedıre, tehát minden értékelınek nagy körültekintéssel kell eljárnia. Ezért az értékelés: Legyen folyamatos és kiszámítható. Segítse elı a rendszeres munkavégzés és a felelısségtudat kialakulását. Legyen konkrét, gyerek, felnıtt számára egyaránt érthetı. Tárja fel a hibák okait támaszkodjék a pozitívumokra. Törekedjék objektivitásra, igazságosságra, méltányosságra. Lehetıség szerint legyen egybehangzó. Szóljon minden esetben személyre, vegye figyelembe az adottságokat, a fejlıdésben megtett utat, segítse az önértékelés kialakulását. Serkentsen további erıfeszítésekre, tartsa életben az egészséges munkakedvet. A helyi tantervben tantárgyanként jelenik meg a követelmény, melyrıl a szülıt tájékoztatni kell évente, legkésıbb a tanév elsı szülıi értekezletének idıszakában. Az értékelés mint motiváció szól tanárnak: - tanítás eredményessége diáknak - mennyit tudok szülınek - hiányokkal, eredményekkel való szembesülés Az értékelés áthatja az egész iskolai élet tevékenységét, nem csak a tanulmányi munka értékelése, hanem a tevékenységbıl lemérhetı viselkedés, az együttmőködési képesség, együttélési sajátosságok, érdeklıdés, rendezettség, felelısségvállalás is megjelenik Az értékelés formái a pedagógiai módszertannak megfelelıen (diagnosztikus, formatív, szummatív) Az iskola programjába a mindenkori tanévre elıírtak az iránymutatók a helyi pedagógiai szolgáltató által elıírt mérések ellenırzése, 19

20 országos mérések ellenırzése (OKÉV), iskolai vizsgák (lásd. Iskolai vizsgarend). Az értékelés alapja a kerettantervre épülı helyi tanterv. A vizsgák értékelése érdemjegyekkel történik, melyek a tanévi teljesítményt befolyásolhatják. A helyi tanterv alapján elkészülı mikrotantervekben meg kell határozni a tantárgyként tanév közben írandó felmérések és dolgozatok számát, idejét, az értékelés módját. 3.2 Az értékelés eszközrendszere A tanulók értékelése érdemjeggyel Az érdemjegyek tantárgyakhoz kötötten lehetnek szóbeli feleletre írásbeli munkákra - készségtárgyakban az elvégzett gyakorlati tevékenységekre - valamint a szorgalmi feladatokra A tanév során szerzett érdemjegyek a tantárgyak értékelésében súlyozottan jelennek meg A tanulók értékelése osztályzatokkal Kialakításukat a Ktv. 70. szabályozza A tanulók szöveges értékelése Az oktatási törvénymódosítás értelmében szeptember 1-jétıl folyamatosan bevezetésre került a szöveges értékelés az elsı három évfolyamon és negyedik évfolyamon félévkor. Ezeken az évfolyamokon negyedévenként a tanulók fejlıdését, tudását, szöveges értékeléssel elemezzük. A szülık leírást kapnak arról, hogyan alakult az adott idıszakban a gyermek szociális életének fejlıdése, képes-e másokkal együttmőködve dolgozni, milyen a konfliktustőrı- 20

21 és kezelı képessége, a kommunikációs-, a gondolkodási képessége, a tanuláshoz való viszonya. A magatartást és szorgalmát külön nem minısítjük. A tanítók részletezik a tanuló egyes tantárgyakban elért eredményeit, esetleges hiányosságait, valamint konkrét javaslatot tesznek a további fejlıdés érdekében. 1. Az értékelés funkciói: személyiségfejlesztı (segítséget ad a gyereknek ahhoz, hogy kívülálló szemével lássa saját magát ), a pedagógiai folyamat irányát segítı (a gyerek folyamatos munkájáról ad folyamatos visszajelzést ), minısítı (a követelmények teljesítését ellenırzi, minısíti ), ösztönzı (az egyik olyan eszköz, amely a tanulásban vagy más tevékenységben való helytállásra késztet), önértékelésre nevelı (jelzést ad a gyereknek arról, hogy mennyire ismeri önmagát), a szülıket tájékoztató funkció. 2. Az értékelést jónak tartjuk, ha a konkrét teljesítményre, viselkedésre vonatkozik, soha nem címkézés, alakítja a helyes önértékelést, segíti az önismeretet, tükrözi az önmagához mért haladást, további erıfeszítésre serkent, személyre szóló, nem csak állapotot, tényeket rögzít, hanem a továbblépéshez szükséges konkrét javaslatokat is megfogalmaz, minél átfogóbban tekinti a gyermek személyiségét, figyel a személyiségvonások fejlıdésére is, tartalmában komplex, a pozitívumok és a negatívumok együttes megjelölését tartalmazza, betekintést nyújt a szülı számára gyermeke haladásába. 21

22 3. A szöveges értékelés módjai és lehetıségei Szóbeli: folyamatos reagálás a napi munka során, a munkák rendszeres megbeszélése: a tanuló, az osztály tagjai és a tanító megosztják egymással véleményüket, szóbeli feleletek szóbeli véleményezése, fogadóóra, eseti megbeszélés munkánkat segítı szakemberekkel. Írásbeli: a füzetek ellenırzése: a tanító segítı megjegyzéseivel ad visszajelzést a gyerek munkájáról, melynek fejlesztı hatásán van a hangsúly, írásbeli felmérések: az adott témáról tanultakból méréseket írnak, ehhez részletes megjegyzéseket, kiegészítéseket főznek a tanítók, a témazárókat százalékosan is értékeljük, szóbeli feleletek írásbeli véleményezése, aktuális bejegyzések a tanuló fejlıdésével kapcsolatban (értékelı füzet), negyedévenként részletes szöveges értékelés. 4. Az értékelés tartalmi szempontjai 1-2. évfolyam: megfigyelés és az észlelés megbízhatósága, irányíthatósága, tájékozódás térben, síkban, idıben, a mozgás fejlettsége, (2. évfolyamon csak azon tanulók esetében, ahol ezen terültek fejlesztésére szükség van), közösségbe illeszkedés, szabálykövetés, együttmőködési készség, kommunikációs képesség, gondolkodási képesség, a tanuláshoz való viszony, 22

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A nemzetiségi nyelv oktatását a következő oktatási formák szerint szervezzük meg: 1. NYELVOKTATÓ KISEBBSÉGI OKTATÁS

A nemzetiségi nyelv oktatását a következő oktatási formák szerint szervezzük meg: 1. NYELVOKTATÓ KISEBBSÉGI OKTATÁS Német nemzetiségi nyelvi nevelés és oktatás: A nemzetiségi oktatás megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait. Ezen célok mellett biztosítja a kisebbségi nyelv tanulását, a kisebbség

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Átfogó intézményfejlesztési innováció a Kossuth Tagintézményben

Átfogó intézményfejlesztési innováció a Kossuth Tagintézményben A tantárgytömbösítés tanulásszervezési eljárásának bevezetése, módszertanának kidolgozása Átfogó intézményfejlesztési innováció a Kossuth Tagintézményben Készítette: Gyányiné Székely Viola Juhász Lajosné

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz)

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) 2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) Szempont Terület Aspektus 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1 Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2014/2015-ös tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Sugovica Általános Művelődési

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011-es tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011-es tanév A 32/2008. (XI.24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM. Rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk: Intézmény neve: Szentistváni

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben