Számítógépes arc animáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számítógépes arc animáció"

Átírás

1 Számítógépes arc animáció PhD tézisek Ruttkay Zsófia 1. Bevezetés Napjainkban egyre több szerepben hírolvasóként [1] [19], bonyolult rendszerek használatában segédkező asszisztensként [5], tanárként [17], virtuális világok [28], számítógépes játékok vagy játékfilmek szereplőiként találkozunk számítógépen készített mesterséges emberi lényekkel. Mivel az emberek közötti kommunikációban igen sok információ olvasható le az arcról, a mesterséges arc lehetőséget nyújt arra, hogy számítógépes programokkal is a mindennapi életben megszokott módon érintkezzen a felhasználó. Ugyanakkor a mesterséges arctól is elvárjuk mindazt, ami az emberi arcot jellemzi: legyen egyedi, mozogjon a beszédnek megfelelően, tükrözzön érzelmeket, jelezzen kognitív és biológiai állapotot [5] [22]. Ha 3D és megtévesztésig életszerű a számítógépes fej, akkor annak kifejezései is a valóságot kell hogy tükrözzék. Ha hangsúlyozottan nem realisztikus, karikatúra-szerű vagy sematikus, 3D vagy 2D a fej modell, akkor ugyan nem teljes hűséggel, de ugyancsak az emberi arcokon szokásos kifejezéseket kell valami módon visszaadni. Ráadásul a megvalósításhoz az alkalmazások többségében olyan számítógépes eszközöket kell használni, hogy az arc valós időben reagáljon az átlagos felhasználó számítógépén. A hollywoodi filmeken feltűnő mesterséges arcok a legélethűbbek, de ezek óriási emberi, szoftver és hardver kapacitással készült egyedi, nem interaktív fejek [6]. Egy arc animálásához rendszerint egy előjátszó színész arcmozgását rögzítik, majd aprólékos munkával vetítik és hangolják azt rá a virtuális arcra [25][27]. A néhány első, kifejezetten arc animáció készítésére kifejlesztett szoftver [10][11] modell-függő, és még szenved tipikus gyerekbetegségektől: az arc változását több tucatnyi paraméterrel kell megadni kulcs frame technikát használva, és csak igen korlátozott lehetőséget biztosítanak magasabb szintű vezérléshez. Ennek egyik oka abban rejlik, hogy az arckifejezések időbeliségéről nincsen elegendő tapasztalati adat [12]. 2. A kutatási feladatok A fentiek fényében időszerű és új feladat volt egy olyan arc animációs paradigma kidolgozása, amely: 1. lehetővé teszi különböző (3D/2D, más-más paraméterekkel vezérelhető) arcok animációját; 2. lehetőséget nyújt letapogatott mozgás felhasználására; 3. megengedi mimikai repertoár definiálását és újra felhasználását; 4. alapul szolgál a beszédet kísérő jelenségek részben automatikus előállítására, 5. a paraméter szintű (extenzionális) manipuláción túl biztosítja dinamikus arckifejezések konceptuális (intenzionális) definícióját; 6. segíti a felhasználót abban, hogy interaktív módon olyan animációt hozzon létre, amely teljesíti a konceptuális szinten megadott kívánalmakat. 1

2 PhD dolgozatomban egy, a fentieket lehetővé tevő arc animáció reprezentációt és manipulációs sémát mutatok be, mely alapul szolgált az Animáció Szerkesztőnek elnevezett interaktív arc animációs eszköz specifikálásához. Az Animáció Szerkesztőt kollegáimmal együtt implementáltuk, és azt különböző alkalmazásokon és felhasználókkal teszteltük. 3. Alkalmazott módszerek 3.1 A kifejezés tér felderítése Egy virtuális arcot, mely lehet 2D vektor grafikus [18], vagy 3D maszk illetve biológiai modell [20], paraméterrel lehet deformálni. Ahhoz, hogy egy virtuális arcon az emberi arcokon szokásos arckifejezéseket hozzunk létre, ismernünk kell, hogy mely paraméter konfiguráció felel meg egy-egy emberi arckifejezésnek. A fej modellt vezérlő paraméter tér a kifejezés tér, melyben bizonyos pontok ismertek. Ezek az ún. hat alap érzelmi kifejezések öröm, meglepetés, bánat, félelem, düh, utálat, melyek az arckifejezések leírása terén tett pszichológiai kutatások alapján egyértelműen kódolhatók [7][8]. Két, egymást részben kiegészítő paradigmát adtam a sokdimenziós kifejezés térben való navigálásra. Az Érzelem Korong korábbi, az arckifejezések érzékelésére vonatkozó pszichológiai elméletre alapoz [23][24]. A hat alap arckifejezést egy 2D korong peremén elhelyezve, és e 2D elrendezésbeli távolságok alapján lineáris interpolációt végezve a kifejezés térben, új arckifejezések folytonos variánsai állíthatók elő. Az Érzelem Négyzetek esetében több ismert arckifejezésből indultam ki. Az ismert mintákat egy alacsonyabb dimenziós térrel közelítettem. Fő komponens analízist [15] végezve azt tapasztaltam, hogy az adott arckifejezések a 15 dimenziós kifejezés térben jól közelíthetők egy alkalmas, 4 dimenziós hipersíkra eső vetületükkel, melyen való navigálást két négyzeten való mozgásra lehet visszavezetni. A hipersíkon az adott kifejezések vetületei megjeleníthetők, és a hipersík pontjainak megfelelő újabb kifejezések állíthatók elő. 3.2 Arc animálás paraméterekkel Megadtam arc animációk modell-független, paraméter szintű reprezentációját. Az egyes paraméterek időbeli változását egymástól független, szakaszonként lineáris függvényekkel írtam le. Meghatároztam azon operátorokat, melyek lehetővé teszik arc animációk készítését és újra felhasználását. A különböző arcokra készült animációk automatikus adaptálása az ún. reanimáció operátorral történik. Ez az operátor lehetővé teszi azt is, hogy egy, többé vagy kevésbé antropomorf virtuális arcot egy igazi arcról letapogatott mozgással vezéreljünk, illetve azt eltúlozva karikírozzuk. 2

3 A reanimáció alapot ad animációs repertoár definiálására. Nevezetesen ha azonos, pl. a széles körben elterjedt MPEG-4 szabvány [13] [16] szerinti paraméterekkel, illetve azok részhalmazaival vezérelhető virtuális fejeket kívánunk animálni, akkor a legtöbb paraméterrel vezérelhető fejre készített animáció az összes, kevésbé részletgazdag fejre is alkalmazható, és hasonló arckifejezést eredményez. A virtuális fejek szinte mindig beszélnek. A szájmozgás speciális arc animáció, mely szinkronba kell hogy legyen a hangzó beszéddel. A vizuális beszéd, azaz a beszédnek megfelelő szájmozgás egységei, az úgynevezett vizémák is megadhatók mint statikus arckifejezések. Az egy-egy fonémának megfelelő vizémákat statikus arckifejezésként kezelve, ezeket a megfelelő időpontokba beszúrva kapjuk a szájmozgást mint animációt. A szájmozgás előállítására is alkalmazható az automatikus adaptálás, illetve az animációs repertoár elve. 3.3 Arc animálás korlátokkal Ahhoz, hogy dinamikus arckifejezést ne csak mint egyedi paraméter görbék által meghatározott mozgást tudjuk kezelni, a dinamikus arckifejezés, és általánosan, egy animáció intenzionális definiálására alkalmas formalizmus szükséges. Erre korlátokat használtam. Egy dinamikus arckifejezést mint korlátozás kielégítési feladatot tekintettem, és egy-egy konkrét animáció e korlátozás kielégítési feladat megoldása. A feladat változói a paraméter függvényeket meghatározó vezérlő pontok koordinátái. A használt korlátoknak egyrészt alkalmasnak kell lenniük egy arc animálása során fellépő követelmények deklarálására, másrészt lehetőséget kell hogy biztosítsanak az interaktív szerkesztés támasztotta pragmatikus elvárások teljesítésére: egy megoldás valós időben kell hogy előálljon, továbbá a felhasználó maga is tudjon változtatni az animáción a korlátok vagy az egyes változó értékek direkt megadásával. Megadtam az arc animációk definiálására alkalmas korlátok típusát. Megmutattam, hogy a korlát típusok olyan tulajdonságúak, hogy az ún. intervallum propagálás módszere [2][4] hatékonyan használható a megengedett értéktartományok meghatározására. Ennek alapján rugalmas megoldó sémát tudtam definiálni egy megoldás interaktív, inkrementális előállítására. Mivel a korlátok rendszerint nem határoznak meg egyértelműen egyetlen megoldást, általános esetben a megoldó algoritmusba beépített választásokon múlik, hogy melyik lehetséges megoldás áll elő. Én nem egyetlen stratégiát építettem be a megoldó módszerbe, hanem lehetővé tettem, hogy az algoritmust változtatható kritériumok alapján lehessen vezérelni. Az úgynevezett változó és érték választási heurisztikát magasabb szinten, az alkalmazáshoz illő terminológiával megfogalmazott stratégiák közül választva lehet meghatározni. 4. Új tudományos eredmények Az új tudományos eredmények a célkitűzésekben felsorolt új arc animációs lehetőségeket alapozzák meg. Az eredmények az alábbi tézispontokban foglalom össze, hivatkozva az azokat taglaló saját publikációkra: 1. Két, a sokdimenziós kifejezés tér feltérképezését, illetve e térben való navigálást lehetővé tevő paradigmát alkottam. Az első az Érzelem Korong, mely a hat alap arckifejezést egy korong peremére 3

4 képezi le, és az ottani szomszédsági és távolság viszonyok alapján határoz meg új elemeket a kifejezés térben. A második az Érzelem Négyzetek, mely arra a saját empirikus vizsgálati eredményre alapul, hogy nagyszámú adott érzelmi arckifejezés jól közelíthető egy 4 dimenziós hipersíkkal. A két módszer egymást részben kiegészíti, mivel a kifejezés tér más-más részein való navigálást biztosít. Ezen eredményeket az [0], [J] és [M] publikációk tartalmazzák. 2. Kidolgoztam arc animációk egy modell-független parametrikus reprezentációját. Megmutattam, hogy ez a reprezentáció alkalmas mind statikus, mind dinamikus arckifejezések és teljes arc animációk megadására. Ez a reprezentációs forma gazdaságosabb, mint a hagyományos, ún. kulcs frame animációs módszer, és speciálisan alkalmas arra, hogy animációt továbbíthassunk szűk adatátviteli csatornán keresztül. Ezt a reprezentációt használva megmutattam, hogy nemcsak az interaktív arc animáció szerkesztés alap operátorai definiálhatók könnyen, hanem lehetséges a különböző virtuális fejekre készült teljes animációk illetve dinamikus kifejezések automatikus adaptálása és animációs repertoár használata. Ezekre az eredményekre alapulnak az [ E], [F] és [G] publikációk. 3. Módszert nyújtottam arra, hogy miként lehet a beszédet kísérő szájmozgást automatikusan, különböző részletességgel előállítani. A fonéma-vizéma tábla megadásával, valamint annak meghatározásával, hogy egy-egy vizéma a fonéma hangzásának mely pillanatához rendelődjön, a módszer nyelvtől és a beszéd előállítására használt eszköztől független, és alkalmas koartikulációs jelenségek bizonyos szintű modellezésére is. Továbbá a 2. pontban említett repertoár elv alapján különböző részletességű szájak mozgathatók egyetlen vizéma készlet alapján. Az automatikus szájmozgás előállítását az [K] publikáció részletezi. 4. Megmutattam, hogy korlátozásokat használva lehetséges a dinamikus arckifejezések, illetve egy teljes animáció intenzionális definiálása. Ez merőben új megközelítés, amely a szokásos paraméter görbék manipulálásával szemben szemantikus alapot nyújt arcmozgás, illetve kifejezés repertoár megtervezésére. Megmutattam továbbá, hogy korlátok az animáció létrehozásának a fázisában is használhatók. Ehhez meghatároztam az animáció készítés korábbi gyakorlatához és az animátor mentális képességeihez illeszkedő megoldás keresési stratégiák egy halmazát. Megmutattam, hogy az intervallum propagálás általános módszere egy dinamikusan változtatható megoldás keresési stratégiával ötvözve alapot ad arra, hogy a felhasználót segítse egy-egy, a kívánalmaknak eleget tevő animáció interaktív előállításában. Bebizonyítottam, hogy az arc animációhoz szükséges korlátok típusa olyan, hogy ekkor a módszer az általános esettel szemben - visszalépés nélkül, tehát interaktív alkalmazáshoz szükséges hatékonysággal állít elő megoldást. Eme új arc animációs módszer elméleti háttere [D]-ban, a stratégiák meghatározása [H] és [C]-ban szerepelnek. A fenti eredmények alapul szolgáltak egy moduláris arc animációs szoftver implementálásához, lásd [I] és [N]. 4

5 5. Alkalmazások A kutatás különböző fázisainak eredményeit Java nyelven, az OpAC szoftvert felhasználva kollegáim segítségével implementáltam. Az Érzelem Korongot két holland kutatócsoport használta, egyrészt sematikus virtuális arcok kifejezőerejének vizsgálatára [26], másrészt egy virtuális világbeli avatárok arckifejezésének vezérlésére [9]. A vizuális beszédet támogató jegyek érdekesek a számítógépes beszéd szakemberei számára, egyrészt a szájmozgás modellezésére (alap egységek, ko-artikulációs jelenségek), másrészt a beszéd és más, vizuális modalitások együttes kommunikációs szerepének kiderítésére [21]. Az Animáció Szerkesztőt egy szintetikus beszéddel foglalkozó kutatócsoporttal együtt használtuk egy holland vizéma készlet meghatározására, továbbá a beszédet kísérő vizuális jelenségek virtuális arcon való előállítására és szisztematikus tesztelésére [[14]]. A római La Sapienza egyetemen az Animáció Szerkesztőt használják egy realisztikus 3D fej animálására, illetve a beszéd során fellépő koartikulációs jelenségek vizsgálatára. Az Animáció Szerkesztőt hagyományos animátorok illetve laikus felhasználók eszközként használták arc animációk készítésére, virtuális fejek széles skálájára (2D/3D, realisztikus-sematikus, többé vagy kevésbé emberi fej). A készült, részben saját animációkból válogatás látható mellékelt CD-n. Az eszköz hatékonynak és flexibilisnek bizonyult. Jelenleg a holland EPICTOID cég építi be a CharToon néven forgalmazandó arc animációs szoftver csomag moduljaként. Köszönetnyilvánítás A PhD-ben foglalt eredményeket az amszterdami CWI intézetben között az INS részleg arc animációval foglalkozó csoportjának vezetőjeként dolgozva értem el. Köszönöm mindenekelőtt Paul ten Hagennek, hogy osztályán zavartalan lehetőséget biztosított erre a munkára, bízott a sikerében és mindig készen állt újabb ötletek megvitatására. A téma olyan jellegű, hogy az eredmények verifikálása elképzelhetetlen az eredményekre alapuló eszközök implementálása és tesztelése nélkül. Ebben voltak segítségemre Han Noot és Behr de Reiter programozó kollegáim, illetve Paál Zsuzsa és Alban Lelievre hivatásos animátorok. Az empirikus adatok kódolásában és feldolgozásában Mark Savenije, majd Jeroen Hendrix működött közre. A kutatást részben a holland STW finanszírozta, a CW számú projekt keretében. Köszönöm Szirmay-Kalos Lászlónak, valamint a felkért bírálóknak, Vayk Istvánnak és Nagy Ákosnak a munkahelyi vita során tett konstruktív megjegyzéseiket. 5

6 Saját publikációk listája A legtöbb hivatkozott saját cikk, illetve a CD-n szereplő demok némelyike, valamint néhány további film on-line formában is elérhető a illetve web oldalakon. A. Ruttkay, Zs., Noot, H. Emotion Disc and Emotion Squares: tools to explore the facial expression sapce, Submitted to the Journal of Visualization and Computer Animation, B. Ruttkay, Zs., Pelachaud, C. Excercises of style for virtual humans, Proc. of Animating Expressive Characters for Social Interaction Symposium, 4-5 April 2002, Imperial College, London C. Ruttkay, Zs., Noot, H. FESINC: Facial Expression Sculpturing with INterval Constraints, Proc. of the Autonomous Agents 2001 Workshop on Representing, Annotating and Evaluating Non-Verbal and Verbal Communicative Acts to Achieve Contextual Embodied Agents, Montreal, Canada, D. Ruttkay, Zs. Constraint-based facial animation, Int. Journal of Constraints, Vol. 6. pp , 2001.also as: CWI Report INS-R9907 Amsterdam, E. Ruttkay, Zs., A facial repertoire for animation on the Web, ERCIM News., No. 44. pp F. Ruttkay, Zs., Noot, H. Animated CharToon Faces, Proceedings of NPAR 2000 First International Symposium on Non Photorealistic Animation and Rendering, pp G. Ruttkay, Zs., Noot, H., De Ruiter, B., Ten Hagen, P. CharToon Faces for the Web, Poster Proceedings of the 9th Int WWW conf. pp , Amsterdam, H. Zs. Ruttkay, H. Noot: Solution Strategies to Produce Facial Animations, Proceedings of the ERCIM/CompulogWorkshop on Constraints, June 2000, Padova, Italy I. Noot, H. Ruttkay, Zs. CharToon 2.0 Manual, CWI Report INS-R0004, Amsterdam, J. Ruttkay, Zs., Hendrix, J., Ten Hagen, P., Lelievre, A., Noot, H., De Ruiter, B. A facial repertoire for avatars, Proc. of the Workshop "Interacting Agents", pp Enschede, The Netherlands, K. Ruttkay, Zs., Lelievre, A. CharToon 2.1 extensions: Expression repertoire and lipsync, CWI Report INS-R0016, Amsterdam, L. Ruttkay, Zs, Korlátozás kielégítés, 7. fejezet in: I Futó (ed). Mesterséges Intelligencia, Aula, Budapest, pp M. Hendrix, J., Ruttkay, Zs.M. Exploring the space of emotional faces of subjects without acting experience, Report INS-R0013, CWI, Amsterdam, N. Ten Hagen, P., Noot, H, Ruttkay, Zs. CharToon: a system to animate 2D cartoon faces, Short Papers and Demos Proc. of Eurographics'99. O. Ruttkay, Zs. Ten Hagen, P., Noot, H. Constraint-based keyframing, Proc. of the ECAI'98 workshop on Constraint Techniques for Artistic Applications, Brighton, UK P. Ruttkay, Zs., Ten Hagen, P., Noot, H., Savenije, M. Facial animation by synthesis of captured and artificial data, CAPtech '98 Proceedings, Q. Ruttkay, Zs. Constraint Satisfaction - a Survey, CWI Quarterly, Vol. 11, pp ,

7 Hivatkozott irodalom [1] Ananova, [2] Apt, K. The essence of constraint propagation, CWI Quarterly, Vol. 11. No. 2-3, pp [3] Benhamou, F. Goualard, F.The OpACSolver, University of Nantes, personal communication, [4] Benhamou, F. Granvilliers, L., Goualard, F. Interval Constraints: Results and Perspectives. In: Frédéric Benhamou, Laurent Granvilliers, and Frédéric Goualard. In:, K.R. Apt, A.C. Kakas, E. Monfroy, F. Rossi (eds.) New trends in constraints, Procs. of the Joint ERCIM/Compulog-Net Workshop at Cyprus, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 1865, pp. 1-16, Springer Verlag, [5] Cassell, J., Sullivan, J., Prevost, S., Churchill, E. Embodied Conversational Agents, MIT Press, Cambridge, MA, [6] Digital Elite, [7] Ekman, P., Friesen, W. Facial Action Coding System, Consulting Psychology Press Inc. Palo Alto, California, [8] Ekman, P. The argument and evidence about universals in facial expressions of emotion. In: Wagner, H., Monstead, A. (eds): Handbook of Social Psychology. Jophn Wiley, Chicelster, pp [9] Elians, A., Van Ballegooij, A. (2000) Avatars in VRML worlds with expressions, VRML_Experiments/FASE/ [10] FaceWorks DIGITAL FaceWorks Animation Creation Guide, Digital, [11] FAMOUS Home Page (1989). [12] Essa, I. Analysis, Interpretation and Synthesis of Facial Expressions, MIT Media Lab Perc. Comp. Tech. Rep. 272, [13] ISO Information Technology Generic coding of audio-visual objects Part 2: visual, ISO/IEC Final Draft International Standard, Atlantic City, [14] Krahmer, E., Ruttkay, Zs., Swerts, M. Pitch, eyebrows and the perception of focus, Submitted to Prosody [15] Krzanowski, W. J. (1988) Principles of Multivariate Analysis, a Users Perpective. Clarendon Press, Oxford. [16] Kshirsagar, S., Escher, M., Sannier, G., Magnenat-Thalmann, N. Multimodal animation system based on the MPEG-4 standard, Proc. of Multimedia Modeling 99, pp [17] Lester, J. C., Converse, S. A., Kahler, S. E., Barlow, S. T., Stone, B. A., Bhoga, R. S. The Persona Effect: Affective impact of animated pedagogical agents, Proc. of CHI 97, pp [18] Litwinowicz, P. Inkwell: a 2 ½-D animation system, Proc. of Siggraph 97, pp [19] Noma, T., Zhao, L., Badler, N. Design of a virtual human presenter, IEEE Computer Graphics and Applications, Vol. 20. No , pp [20] Parke, F., Waters, K. Computer Facial Animation, AK Peters, Wellesley, MA, [21] Pelachaud, C., Badler, N. I., Steedman, M. Generating facial expressions for speech, Cognitive Science Vol. 20. pp [22] Perlin, K. Responsive Face, [23] Russell, J. A. A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39(6), pp [24] Schlosberg, H. The description of facial expressions in terms of two dimensions, Journal of Experimental Psychology, Vol. 44. No [25] Sudarsky, S., House, D. Motion capture data manipulation and reuse via B-splines, In: N. Magnenat- Thalmann, D. Thalmann (eds.): Proc. of CAPTECH 98, LNAI 1537, pp

8 [26] Van Veen, H., Smeele, P., Werkhoven, P.: Report on the MCCW (Mediated Communication in Collaborative Work) Project of the Telematica Institute, TNO, January [27] Williams, L. Performance-driven facial animation, Proc. of SIGGRAPH'90, pp [28] Zwiers, J., van Dijk, B., Nijholt, A., Op den Akker, R. Design issues for navigation and assitance in virtual environments, In: Proc. Of Interacting Agents Workshop, pp

Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai. Kiezer Tamás

Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai. Kiezer Tamás Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai Doktori (PhD) értekezés tézise Kiezer Tamás Témavezetı: Dr. Dominich Sándor (1954-2008) Pannon Egyetem Mőszaki Informatikai Kar

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Számítási intelligencia alapú regressziós technikák és Készítette Kenesei Tamás Péter Témavezető: Dr. habil.

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2010/2011 1/363

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2010/2011 1/363 1/6 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2010/2011 Az Előadások Témái 46/6 Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció stratégiák Szemantikus hálók

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Sántáné-Tóth Edit

PUBLIKÁCIÓS LISTA Sántáné-Tóth Edit PUBLIKÁCIÓS LISTA Sántáné-Tóth Edit Felsıfokú oktatásban használt könyvek 1. Sántáné-Tóth E., Biró M., Gábor A., Kı A. és Lovrics L., (szerk.: Sántáné-Tóth E.), Döntéstámogató rendszerek, PANEM Könyvkiadó,

Részletesebben

Az e-learning-től az u-learning-ig

Az e-learning-től az u-learning-ig Az e-learning-től az u-learning-ig Tananyagfejlesztés, tanulás több (web, mobil és digitális televíziós) csatornán keresztül. MÁRKUS Zsolt László Antenna Hungária Zrt. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ CÉLOK, EREDMÉNYEK

Részletesebben

Kereső algoritmusok a diszkrét optimalizálás problémájához

Kereső algoritmusok a diszkrét optimalizálás problémájához Kereső algoritmusok a diszkrét optimalizálás problémájához A. Grama, A. Gupta, G. Karypis és V. Kumar: Introduction to Parallel Computing, Addison Wesley, 2003. könyv anyaga alapján A kereső eljárások

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Közösség, projektek, IDE

Közösség, projektek, IDE Eclipse Közösség, projektek, IDE Eclipse egy nyílt forráskódú (open source) projekteken dolgozó közösség, céljuk egy kiterjeszthető fejlesztői platform és keretrendszer fejlesztése, amely megoldásokkal

Részletesebben

graphic design portfolio click!

graphic design portfolio click! graphic design portfolio click! logo embléma web concept & design web koncepció és látvány computer graphics komputer grafika game concept & design játék koncepció és látvány multimedia design multimédia

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1961 Szegedi Tudományegyetemen matematika tanár és alkalmazott matematikus szak

ÖNÉLETRAJZ. Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1961 Szegedi Tudományegyetemen matematika tanár és alkalmazott matematikus szak ÖNÉLETRAJZ Sántáné-Tóth Edit e-mail cím: santane.edit@gmail.com Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1961 Szegedi Tudományegyetemen matematika tanár és alkalmazott matematikus szak Kutatási terület: Mesterséges

Részletesebben

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Olaszi Péter, Sey Gábor, Varga Pál AITIA International Zrt. HTE Infokom konferencia és kiállítás, 2012. október 10 12. Változások a gerinchálózatban

Részletesebben

Információ megjelenítés Alapok

Információ megjelenítés Alapok Információ megjelenítés Alapok Szavak és képek Duális kódolás elmélete (Paivio) Szerkezetek Vizuális Vizuális Rendszer Képi információ Imagens Nem-verbális válasz Szóbeli Halló Rendszer Információ beszédből

Részletesebben

PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK. Elıadó: Dr. Oniga István Egytemi docens

PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK. Elıadó: Dr. Oniga István Egytemi docens PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK Elıadó: Dr. Oniga István Egytemi docens A tárgy weboldala http://irh.inf.unideb.hu/user/onigai/ple/programozhato_logika.html Adminisztratív információk Tárgy: Oktató: Dr.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT Fertői Ferenc 2010 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 3-dimenziós táj generálása útvonalgráf alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

Görbe- és felületmodellezés. Szplájnok Felületmodellezés

Görbe- és felületmodellezés. Szplájnok Felületmodellezés Görbe- és felületmodellezés Szplájnok Felületmodellezés Spline (szplájn) Spline: Szakaszosan, parametrikus polinomokkal leírt görbe A spline nevét arról a rugalmasan hajlítható vonalzóról kapta, melyet

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI ALAPISMERETEK VIZSGATÁRGY ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁIHOZ

AZ INFORMATIKAI ALAPISMERETEK VIZSGATÁRGY ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁIHOZ A dokumentum az emelt szintű érettségi vizsgán, valamint a kormányhivatalok által szervezett középszintű érettségi vizsgán választható szoftvereket tartalmazza. Az érettségit szervező középiskolák ettől

Részletesebben

"A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik."

A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. "A tízezert mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik dik." A BINB INSYS Előadók: Kornafeld Ádám SYS PROJEKT Ádám MTA SZTAKI kadam@sztaki.hu Kovács Attila ELTE IK attila@compalg.inf.elte.hu Társszerzők:

Részletesebben

Dr. Füvesi István SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport fuvesi@inf.u-szeged.hu

Dr. Füvesi István SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport fuvesi@inf.u-szeged.hu A SZAKTÁRGYI OKTATÁS ÉS SZÁMONKÉRÉS TÁMOGATÁSA INTERAKTÍV TÁBLÁVAL Dr. Füvesi István SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport fuvesi@inf.u-szeged.hu MMO 2009 Debrecen 2010.02.13. 1 Dr. Buda András, Debrecen

Részletesebben

CADsymbols v7 /letölthető 22 500 Ft 15 750 Ft 20 003 Ft (Mérnöki adattár gépész, építész, villamos és elektronikai szimbólumokkal)

CADsymbols v7 /letölthető 22 500 Ft 15 750 Ft 20 003 Ft (Mérnöki adattár gépész, építész, villamos és elektronikai szimbólumokkal) Árlista Érvényes 2014.07.18-tól Akciós termékek Nettó régi ár Nettó ár Bruttó ár TurboFloorPlan Home & Landscape Pro v17 (Otthontervező + kerttervező) 23 750 Ft 13 062 Ft 16 589 Ft letölthető verzió CADsymbols

Részletesebben

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás 2011 November 8. New York Palota Hotel Boscolo Budapest Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás Sárecz Lajos, Vezető tanácsadó Oracle Hungary Átfogó felhő üzemeltetés

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Komponens alapú fejlesztés

Komponens alapú fejlesztés Komponens alapú fejlesztés Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

Informatikatanár szakmai zárószigorlat

Informatikatanár szakmai zárószigorlat Informatikatanár szakmai zárószigorlat A zárószigorlat célja kettős: szakmai felkészültség ellenőrzése az informatikatanári pályához, az informatika tudományterület doktori képzéshez. A zárószigorlat felépítése:

Részletesebben

Digitális írástudás, digitális műveltség

Digitális írástudás, digitális műveltség Digitális írástudás, digitális műveltség A statisztikai adatok és kutatási eredmények tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária Országos Könyvtárügyi Konferencia 202. november 22-23. Eurostat, 202 e-skills

Részletesebben

Szenzor- és méréstechnikai fejlesztések biomechanikai vizsgálatokhoz

Szenzor- és méréstechnikai fejlesztések biomechanikai vizsgálatokhoz Szenzor- és méréstechnikai fejlesztések biomechanikai vizsgálatokhoz SOHA RUDOLF FERENC DEBRECENI EGYETEM Témavezető: István Dr. Szabó 1 Tartalomjegyzék Gyorsulásmérő szenzor alapú mérőrendszer Járásvizsgálat

Részletesebben

gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv

gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv A WSDM weboldaltervezési módszer a gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv Webfejlesztés Technikai feladatok: (X)HTML oldalak szerkesztése CSS adatbázis tervezés, megvalósítás programozás Ezekrıl

Részletesebben

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott.

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott. Szigorlati témakörök az Informatika (szigorlat) (BMEVIAU0181) c. tantárgyat felváltó Informatika (BMEGERIEEIS) tantárgyból az okleveles energetikai mérnökképzés (2N-0E) hallgatói számára 1. tantárgy: Programozás

Részletesebben

Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása. Kovács Katalin

Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása. Kovács Katalin Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása Kovács Katalin az igazi kreativitás nem a végtermékben (a kész filmben), hanem magában a folyamatban

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

A dokumentáció felépítése

A dokumentáció felépítése A dokumentáció felépítése Készítette: Keszthelyi Zsolt, 2010. szeptember A szoftver dokumentációját az itt megadott szakaszok szerint kell elkészíteni. A szoftvert az Egységesített Eljárás (Unified Process)

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Forczek Erzsébet 1 Karsai János 1 - Berke József 2 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Informatikai Intézet, 6720 Szeged, Korányi fasor 9.

Részletesebben

Webműfajok az egészségügyi honlapokon Szántóné Csongor Alexandra

Webműfajok az egészségügyi honlapokon Szántóné Csongor Alexandra Webműfajok az egészségügyi honlapokon Szántóné Csongor Alexandra 1. Bevezetés A honlapok, ezen belül a digitális vagy webműfajok kutatása külföldön és Magyarországon is dinamikusan fejlődik az alkalmazott

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Fekete Csaba Csongor Üzleti intelligencia vezető Citibank ZRt.

Fekete Csaba Csongor Üzleti intelligencia vezető Citibank ZRt. Fekete Csaba Csongor Üzleti intelligencia vezető Citibank ZRt. Tartalom BI mérföld kövek Kezdeti architektúra és kontextus Lokális Adattárház Kialakítása CRM Evolúció Üzleti Intelligencia kiaknázó eszközök

Részletesebben

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Számítógéppel segített folyamatmodellezés Piglerné Lakner Rozália Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Pannon Egyetem Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Tartalom Modellező rendszerektől

Részletesebben

Simul8 2015 Basic 303718040 Hívjon!

Simul8 2015 Basic 303718040 Hívjon! Árlista Érvényes 2015.04.03. Akciós termékek Nettó régi ár Nettó ár Bruttó ár CADian termékek akciója 2015. április 12-ig TurboFloorPlan Home & Landscape Pro v17 (Otthontervező + kerttervező) 23 750 Ft

Részletesebben

A számítógépi grafika elemei. 2012/2013, I. félév

A számítógépi grafika elemei. 2012/2013, I. félév A számítógépi grafika elemei 2012/2013, I. félév Bevezető Grafika görög eredetű, a vésni szóból származik. Manapság a rajzművészet összefoglaló elnevezéseként ismert. Számítógépi grafika Két- és háromdimenziós

Részletesebben

A felhasználói interakciók alapelvei. Losteiner Dávid

A felhasználói interakciók alapelvei. Losteiner Dávid A felhasználói interakciók alapelvei Losteiner Dávid Bevezetés Manapság főleg grafikus (GUI, weboldal) A vele dolgozó hatékony munkavégzését szolgálja Lehetőleg elrejti a belső működést Biztosítja a munka

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

OO rendszerek jellemzői

OO rendszerek jellemzői OO rendszerek jellemzői Problémák forrása lehet teszteléskor: Problémák feldarabolása. Adatrejtés. Az OO rendszerek nagyszámú, egymással aktívan kapcsolatban levő, együttműködő komponensekből állnak. A

Részletesebben

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training)

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Berke József - Tóth István Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, Deák

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

Personal Assistant to Enhance the Social Life of the Seniors. Szociális életet támogató személyes eszköz időseknek (AAL-08-1-2011-0001)

Personal Assistant to Enhance the Social Life of the Seniors. Szociális életet támogató személyes eszköz időseknek (AAL-08-1-2011-0001) Personal Assistant to Enhance the Social Life of the Seniors Szociális életet támogató személyes eszköz időseknek (AAL-08-1-2011-0001) A projektről Európai Uniós, AAL projekt Projekt kezdete: 2012. február

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Szakterület Politikai-, Adminisztratív- és Kommunikációtudományi Kar, Szociokulturális kommunikáció szak, 2008-2010 Fokozat MA

Szakmai önéletrajz. Szakterület Politikai-, Adminisztratív- és Kommunikációtudományi Kar, Szociokulturális kommunikáció szak, 2008-2010 Fokozat MA Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Kassay Réka Lakhely Kolozsvár, Románia Születési adatok Aranyosgyéres, 1984. 03. 25. E-mail contact@kassayreka.ro Weboldal www.kassayreka.ro Tanulmányok Intézmény

Részletesebben

Happy Ageing. Kucsera Csaba & Széman Zsuzsa (MTA SZKI) Jánossy Róbert (Codigis Kft.) A Home based Approach to the Years of Ageing

Happy Ageing. Kucsera Csaba & Széman Zsuzsa (MTA SZKI) Jánossy Róbert (Codigis Kft.) A Home based Approach to the Years of Ageing Happy Ageing Kucsera Csaba & Széman Zsuzsa (MTA SZKI) Jánossy Róbert (Codigis Kft.) A Home based Approach to the Years of Ageing Egészségi állapot, funkcióvesztés Szubjektív egészségi állapot (VÉKA, 2006)

Részletesebben

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 /17 Tartalomjegyzék A térinformatikáról általánosságban Célok Felhasznált eszközök Fejlesztés lépései Adatbázis Grafikus

Részletesebben

SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE. Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail.

SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE. Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail. SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail.com 2010 Tartalom Földtani modellezés lehetőségei Szimulációs szoftver,

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Az Előadások Témái : mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció Gráfkeresési stratégiák Szemantikus hálók / Keretrendszerek

Részletesebben

oktatás (előadás, gyakorlat), kutatás Miskolci Egyetem, Automatizálási és Kommunikáció-technológiai Tanszék

oktatás (előadás, gyakorlat), kutatás Miskolci Egyetem, Automatizálási és Kommunikáció-technológiai Tanszék Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) VARGA Attila Károly Telefonszám(ok) Mobil: +36 56 565 140 / 17-72 E-mail(ek) varga.attila@uni-miskolc.hu Állampolgárság MAGYAR Születési dátum

Részletesebben

3D-s szkennelés és CNC marás a fafaragás szolgálatában

3D-s szkennelés és CNC marás a fafaragás szolgálatában 3D-s szkennelés és CNC marás a fafaragás szolgálatában A faipari tevékenységek során egyre gyakrabban jelentkezik speciális igény arra, hogy pl. egyes bútorok, belsőépítészeti létesítmények felújításánál

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (8) Szoftverminőségbiztosítás Szoftvertesztelési folyamat (folyt.) Szoftvertesztelési ráfordítások (Perry 1995) Tesztelésre fordítódik a projekt költségvetés 24%-a a projekt menedzsment

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 007/008 Az Előadások Témái Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció i stratégiák Szemantikus hálók / Keretrendszerek

Részletesebben

Szemantikus Technológia

Szemantikus Technológia Szemantikus Technológia Kornai András BME MOKK és MetaCarta Inc., Cambridge, MA HLT-PLATFORM 2008. december 2. Az előadás terve Mitől szemantikus egy technológia? A szemantikus web Eleve mi az a szemantika?

Részletesebben

FELELETVÁLASZTÓS TESZTEK AUTOMATIZÁLT GENERÁLÁSA ÉS ELLENÕRZÉSE

FELELETVÁLASZTÓS TESZTEK AUTOMATIZÁLT GENERÁLÁSA ÉS ELLENÕRZÉSE FELELETVÁLASZTÓS TESZTEK AUTOMATIZÁLT GENERÁLÁSA ÉS ELLENÕRZÉSE Fazekas Attila, fattila@math.klte.hu Kossuth Lajos Tudományegyetem Abstract Automatized generating and verifying of multiple-choise tests

Részletesebben

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika Networkshop 2014 Pécs A szemantikus web építőelemeinek számító terminológiákat (Linked Open Data ajánlásoknak) megfelelő formátumban

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0080 Pénzügyi Innovációs Iroda Kft. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető

Részletesebben

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Kinek ajánljuk az E-Számla Szerver megoldást? Az E-Számla Szerver megoldást

Részletesebben

Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés. Előadó: Lengyel Zsolt

Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés. Előadó: Lengyel Zsolt Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés Előadó: Lengyel Zsolt Tartalom Információk a tantárggyal kapcsolatban Programozási technológiai eszközök áttekintése UML tervezőeszközök JAVA fejlesztőeszközök,

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

MTA Könyvtára, MTA K TM Csillagászati Kutatóintézete. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. KFKI Rendszerintegrációs Zrt

MTA Könyvtára, MTA K TM Csillagászati Kutatóintézete. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. KFKI Rendszerintegrációs Zrt Networkshop, 2009 Ápr. 15 17., Szeged Holl Karácsony Harangi Cserbák: SWORD... 1 Teljes szövegű publikációk cseréje repozitóriumok között a SWORD protokoll tesztelése az MTA Könyvtárában és a Debreceni

Részletesebben

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT. CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.HU EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÁTTEKINTHETŐ LOGIKA A CRS Portál egy olyan, web alapú üzleti intelligencia (BI) megoldás, amely

Részletesebben

Interaktív, grafikus környezet. Magasszintû alkalmazási nyelv (KAL) Integrált grafikus interface könyvtár. Intelligens kapcsolat más szoftverekkel

Interaktív, grafikus környezet. Magasszintû alkalmazási nyelv (KAL) Integrált grafikus interface könyvtár. Intelligens kapcsolat más szoftverekkel Készítette: Szabó Gábor, 1996 Az Az IntelliCorp IntelliCorp stratégiája: stratégiája: Kifinomult, Kifinomult, objektum-orientált objektum-orientált környezetet környezetet biztosít biztosít tervezéséhez,

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Fotódokumentáció. Projektazonosító: KMOP-1.1.1-08/1-2008-0049

Fotódokumentáció. Projektazonosító: KMOP-1.1.1-08/1-2008-0049 Fotódokumentáció Projektazonosító: KMOP-1.1.1-08/1-2008-0049 Laborkísérletekhez használt reaktorrendszer előkészítése A laborkísérletek elvégzéséhez szükséges volt egy kisméretű FCR (food chain reactor

Részletesebben

A SZÍNMEMÓRIA VIZSGÁLATA

A SZÍNMEMÓRIA VIZSGÁLATA A SZÍNMEMÓRIA VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tarczali Tünde Témavezető: Dr. Bodrogi Péter Informatikai Tudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem 2007 Bevezetés A mindennapi gyakorlatban a színmemória

Részletesebben

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA PORTFOLIÓ 2007 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA INFORMÁCIÓ A Szabadkéz Kft. alapításának gondolata 1994 elején fogalmazódott meg a tulajdonosokban, majd az elôzetes piaci elemzések alapján végül 1995 végére

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (2) Szoftverminőségbiztosítás A szoftverminőségbiztosítási rendszer A szoftver-minőségbiztosítási rendszer összetevői Szoftver minőségi alapkérdések Hogyan hasznosítsuk a know-how-t

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE A DLM Pulse innovatív testbeszéd kiértékelő megoldás virtuális tanácsadóként segíti az értékesítő munkáját az üzleti tárgyalás során. Könnyen

Részletesebben

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet A leírást készítette: Török Viktor (Kapitány) GAMF mérnökinformatikus rendszergazda FOSZK hallgató, Hálózatok II. tárgy Web: http://prog.lidercfeny.hu/ Források: Medgyes

Részletesebben

Osztott Objektumarchitektúrák

Osztott Objektumarchitektúrák 1. Kliens szerver architektúra Osztott Objektumarchitektúrák Dr. Tick József Jól bevált architektúra Kliens-szerver szerepek rögzítettek Szerver szolgáltatást nyújt, vagy igénybe vesz Kliens csak igénybe

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Oracle EBS Dilemmák GE Capital International Budapest Bank. Slezák András

Oracle EBS Dilemmák GE Capital International Budapest Bank. Slezák András Oracle EBS Dilemmák Budapest Bank Slezák András Háttér információk Budapest Bank és GE kapcsolata 1995: a GE részesedést vásárol a Budapest Bankban 2001: a GE többségi tulajdonossá válik, megtörténik a

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott jáva programok automatikus tesztelése Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott alkalmazások Automatikus tesztelés Tesztelés heurisztikus zaj keltés Tesztelés genetikus

Részletesebben

Neurális hálózatok bemutató

Neurális hálózatok bemutató Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:

Részletesebben

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC A man should look for what is, and not for what he thinks should be. Albert Einstein A számítógépek

Részletesebben

Felhők teljesítményelemzése felhő alapokon

Felhők teljesítményelemzése felhő alapokon Felhők teljesítményelemzése felhő alapokon Kocsis Imre ikocsis@mit.bme.hu HTE Infokom 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems 1 IT Szolgáltatásmenedzsment

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Ellátási lánc optimalizálás egy új multinál

Ellátási lánc optimalizálás egy új multinál Ellátási lánc optimalizálás egy új multinál Provimi Pet Food Europe A PPF Supply Center koncepció Az optimalizálás első lépései A PPF ellátási láncának optimalizálása Az AIMMS project tanulságai Költségcsökkentés

Részletesebben

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék Miről lesz szó? ELTE IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL Mit tehetek, ha szeretnék egy saját honlapot vagy blogot? Mik a főbb problémák? Milyen megoldások születhetnek?

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Teljesen elosztott adatbányászat alprojekt

Teljesen elosztott adatbányászat alprojekt Teljesen elosztott adatbányászat alprojekt Hegedűs István, Ormándi Róbert, Jelasity Márk Big Data jelenség Big Data jelenség Exponenciális növekedés a(z): okos eszközök használatában, és a szenzor- és

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

Programtervezés. Dr. Iványi Péter

Programtervezés. Dr. Iványi Péter Programtervezés Dr. Iványi Péter 1 A programozás lépései 2 Feladat meghatározás Feladat kiírás Mik az input adatok A megoldáshoz szükséges idő és költség Gyorsan, jót, olcsón 3 Feladat megfogalmazása Egyértelmű

Részletesebben