Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program"

Átírás

1 Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program Solymár,

2 I. RÉSZ A pedagógiai program hatályossága Személyi hatálya A pedagógiai programban foglaltak az intézménnyel tanulói jogviszonyt kialakító tanulóra vonatkozik. A pedagógiai programban foglaltak betartatása a Fészek Iskola pedagógusainak kötelessége és felelőssége. Területi hatálya 2083 Solymár, József Attila utca 26.: székhely, feladat-ellátási hely, 1-4. évfolyam Solymár, Madách utca 6.: feladat-ellátási hely, 5-8. évfolyam Piliscsaba, József Attila u. 2.: feladat-ellátási hely, évfolyam Solymár PEMÜ Sportcsarnok, feladat-ellátási hely, évfolyam. Időbeli hatálya: Jelen pedagógiai program március 31-től hatályos. A pedagógiai program nyilvánossága Az érvényes pedagógiai program minden érintett és illetékes személynek a rendelkezésére kell bocsátani, hozzáférhetővé kell tenni. Jelen pedagógiai program nyilvánosságra hozataláról az iskola igazgatója a jóváhagyástól számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Igény esetén bármely érdeklődőnek a pedagógiai program egy példányát rendelkezésre kell bocsátani. Hozzáférés Tanári szoba (nyomtatott példány) Irattár (nyomtatott példány + CD) Az iskola honlapja Az intézmény adatai Az intézmény neve: Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: 2083 Solymár József Attila u. 26. Postacím: 2083 Solymár, Pf. 60 Telefon: 26/ , 06/20/ , 06/20/ Fax: 26/ Azonosító: OM Az alapító okirat kelte: november 07. Az intézmény képviselője: Karkus Ottó Telephelyei: 2083 Solymár, József Attila utca Solymár, Madách utca Piliscsaba, József Attila u. 2. 2

3 Az intézmény alapítója és fenntartója Neve: Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány Székhelye: 2083 Solymár, Bocskai u. 23. Telefon: 26/ , Fax: 26/ A fenntartó képviselője: Az intézmény felügyeleti szervei A szakmai és törvényességi felügyeletet a Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány kuratóriuma látja el. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya látja el. Iskolánk Waldorf-pedagógiai feladatai, célkitűzései, alapelvei "Mindenfajta nevelés önnevelés. Mi, mint nevelők, csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell tehát megteremtenünk ahhoz, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell." (Rudolf Steiner) Azon dolgozunk, hogy egy Waldorf-iskola lehetőségeire építve segítsük a hármas tagozódású szociális élet kialakulását, mely a szellemi élet területén a szabadságot, a jogi élet területén az egyenlőséget, a gazdasági élet területén pedig a testvériséget helyezi előtérbe. Iskolánk működésének szellemi alapját az antropozófia alkotja. Az ebből származó világ- és emberképre épül pedagógiánk. A nevelést művészetnek tekintjük; ezzel a megközelítési móddal törekszünk a körülöttünk lévő világ és a ránk bízott gyermekek mind teljesebb megismerésére, ennek felhasználásával alakítjuk ki a számukra leginkább megfelelő tartalmakat és munkaformákat. Mindezt csak folyamatos önképzéssel tudjuk megvalósítani, mely mindennapi munkánk szerves része. Legfontosabb pedagógiai céljaink: megteremteni azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a ránk bízott gyermekek egészséges fejlődéséhez; képessé tenni őket arra, hogy felismerjék saját életfeladatukat; és elősegíteni olyan képességeik kibontakozását, amelyek a társadalom épülését szolgálják. Az iskolánkban töltött 13 év során a gyerekek, a fiatalok az életkori sajátosságaikkal harmóniában lévő fizikai, lelki és szellemi környezetben fejlődhetnek. Ennek eredményeképpen esélyt kapnak arra, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott, erős akaratú, jó ítélőképességgel és önálló gondolkodással bíró emberek legyenek. Arra törekszünk, hogy az itt végző diákok megfelelő önismerettel és gazdag belső világgal rendelkezzenek; további életük során is igényük legyen a folyamatos belső megújulásra; kezdeményező- és alkotókészségük révén alkalmassá váljanak arra, hogy teremtő módon tevékenykedjenek szűkebb és tágabb környezetükben. 3

4 Azt reméljük, hogy az iskolában megtapasztalt szociális érzékenység és tudatosság képessé teszi őket arra, hogy szabadon, de felelősségteljesen vállalják a társadalomban betöltött szerepüket. Szeretnénk, ha iskolánk minden kicsi és nagy gyereknek, az iskola dolgozóinak és a szülőknek biztonságot és meleget adó fészek lenne. Szociálisan érzékeny közösség, amely a gazdasági élet területén a rászorultság, az egyéni igények, a testvériség elvét követi. Fontos számunkra a természet közelségének megélése, a biodinamikus gazdálkodással való kapcsolat, környeztünk védelme, és a fenntartható életvitelre való törekvés. Szélesíteni kívánjuk kapcsolatrendszerünket Solymáron és a település határain túl is. Lehetőségeinkhez mérten részt kívánunk vállalni a magyarországi, illetve a nemzetközi antropozófiai mozgalom munkájából. Törekszünk arra, hogy kölcsönös megbecsülésen alapuló, jó munkakapcsolatot alakítsunk ki a magyar és nemzetközi tudományos, illetve közélet minden szereplőjével. A Waldorf-pedagógia: Ezért: a nevelést művészetnek tekinti, a tanulási folyamatot pedig a szabadság eszközének, amellyel elvezethetjük a gyermeket önmagához, hogy felnőttként képessé váljon saját útjának felismerésére és követésére; sokoldalúan fejleszti a gyermek testi, lelki, és szellemi készségeit, megteremti az ehhez szükséges feltételeket; az életkornak megfelelően az egyéni vélemények, vélekedések, világlátás kialakítását támogatja ahelyett, hogy meggyőződéseket közvetítene; elismeri és tiszteletben tartja minden diák egyediségét, individualitását; támogatja a tanulóban a világ megismerésére irányuló kíváncsiságot, a környezet iránti felelős magatartást és tenni akarást. lépést tart a gyermekkor és a kamaszkor legfontosabb fejlődési fázisaival, harmonizáló hatást fejt ki, mely kihat az egész szervezetre, a test ritmusaira és működésére is. ösztönöz a fejlődéshez elengedhetetlen tapasztalatok megszerzésére, a gyermeket a mindenkori érettségének megfelelő kihívások elé állítja. az alsóbb évfolyamokban a mozgásnak, az utánzáson keresztül történő tanulásnak, az első nyolc évfolyamban a tapasztalásnak, az érzelmeknek, a képi gondolkodásnak, a felső négy évfolyamban pedig az elvont gondolkodásnak, a törvényszerűség felismerésének van kiemelt szerepe. A Waldorf-pedagógia: A Waldorf-iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését harmonikus egységben kezeli: a szív iskolája, mert a művészeteknek, mint az érzelmek megformált kifejezésének, nagy szerepet tulajdonít, 4

5 a kéz iskolája, mert a mozgás, a végtagok fejlesztésén keresztül neveli és erősíti a gyerek akaratát, valamint a fej iskolája is, amennyiben a hagyományos értelemben vett tanagyag elsajátításán túl a pontos megfigyelés, a gondolkodás, és az önálló következtetés képességének fejlesztését is célként tűzi ki. A gyermek megismerése A Fészek Waldorf-iskola legfontosabb nevelési elveinek egyike a gyermek személyiségének minél mélyebb és sokoldalúbb megismerése. Felfedezni a benne rejlő értékeket, talentumokat, ezeket gondozni, megadni minden lehetőséget kibontakoztatásukhoz. Fontos feladat, hogy megismervén a körülötte lévő világot, otthon érezze magát benne. Tudjon a képességeiről, és tudja, hogy hol és mire használhatja azokat. Minden, amit a gyermek az iskolában tanul, kézzelfogható és lelkével átélhető kell hogy legyen. Például az első osztályosok betűtanulásánál a betűknek történetük van, szeretettel lehet megközelíteni őket. A világ megismerésének módja Szülőként és az iskolában is célunk, hogy a gyerekek önmaguk fedezzék fel a világ dolgait. A gyermeki megismerési utat követve először az egészet egyben lássák - mint ahogyan a kisgyermek is óriásfogalmakat alkot -, majd az észlelés és a fogalomalkotás finomodásával fedezzék fel az egyre differenciáltabb kis részleteket. Fontos, hogy ne kész, megmásíthatatlan tényeket tanítsunk nekik, hanem hogy érzéseiket, akaratukat, és gondolkodásukat egyszerre arra ösztönözzük, hogy a világot a maga változatosságában, összefüggéseiben, szeretettel tudják megismerni, befogadni. Így juttatjuk őket élő, a változásokat felvenni képes gondolkodáshoz. A saját út megtalálása A Waldorf-pedagógia - tartalmi és módszertani szempontból egyaránt - a kisgyermek sajátos fejlődési szakaszait követi a felnőtté válás útján. Igyekszik a lehető legteljesebb mértékben kiszolgálni, támogatni a fejlődő emberi, saját útjának megtalálásában. Az ehhez szükséges embertani ismereteket a hagyományos fejlődéspszichológia mellet az antropozófiai kutatásokból, illetve a tanári és szülői munka mindennapi tapasztalataiból meríti. Kevesebbet tanulnak A Waldorf-iskola gyermek-, és személyiségközpontú, képességfejlesztő iskola, melyben a művészeti és gyakorlati készségek fejlesztése azonos súlyú a közismereti képzéssel. Ez az első években a hagyományos értelemben vett tanulás rovására megy, amitől a szülők sokszor megijednek. A felsőbb osztályokban azonban ez a - gyerekek akarati és érzelmi életének fejlesztésébe történő - befektetés kamatostul megtérül: a magyar átlagnál egészségesebb, kiegyensúlyozottabb, akaratukban megerősödött, önállóan tanulni akaró és tudó diákok érkeznek a felső tagozatra, a középiskolai osztályokba. Az érettségi eredmények és a felvételi arányok sem maradnak el az állami gimnáziumoknál tapasztalt szinttől. Szociális érzékenység és felelősségtudat A Waldorf-iskola a ma fiataljait úgy neveli és tanítja, hogy azok képesek legyenek a társadalom más tagjaival együtt szabad közösséget alkotni, megfelelve a kor kérdéseinek, kihívásainak. A fiatalokat szabadságra és önálló felelősségtudatra "iskolázza ", vagyis olyan individuumokat kíván nevelni, akik szabadságukkal felelősen képesek bánni, akik szociálisan érzékenyek. Pedagógiánk 5

6 ezért fontosnak tartja, hogy a gyermekekben alapvetően meglévő, a környezetük és a világ iránti nyitottságot ápolja, illetve megőrizze. A művészeti képzés fontossága Helyüket jól megálló, a konfliktusokat bíró, nagy teljesítményekre képes, alkotó felnőtteket szeretnénk nevelni. Ehhez alapvetően fontosnak tartjuk a kiegyensúlyozott, derűs, fantáziagazdag belső világ megóvását, ill. megteremtését, melynek eszköze elsősorban a művészeti tevékenység és az egyes gyermekek fejlődésének megfelelő tempójú oktatás. Az iskola szerkezete és az én-erő kibontakozása Az első 8 évben az osztálytanító kíséri az osztály fejlődését. Ő tartja a főoktatást, ő tanítja epochális rendszerben a közismereti tárgyakat. Eközben 8 éven keresztül ő az iskolai anyukája, ill. apukája a rábízott gyerekeknek. Tudnia, éreznie kell a tanítónak, hogy a gyermeknek, életútja egy-egy szakaszán, milyen ismeretekre és bánásmódra van szüksége. A gyermek megismerése, az egyéni fejlődés biztosítása, és az érzelmi biztonság kialakulása miatt fontos, hogy az osztálytanító személye 1-8. osztályig lehetőség szerint ne változzon. A kisiskolás a tanítójában tekintélyt, példát lát, felé feltétlen tisztelettel fordul. Ez segíti elő később a saját én-erő kibontakozását. A diákjait 6-7 éves koruk óta ismerő tanító könnyebben birkózik meg a os kiskamaszok hangulatváltozásaival is, mint egy olyan tanár, aki csak néhány éve dolgozik velük. A serdülőkben már a tanár tudása, elmélyült érdeklődése vált ki tiszteletet, ez pedig segít abban, hogy a diák is kialakíthassa önálló érdeklődését és viselkedését. Mindezek értelmében a 9. évfolyamtól, a Waldorf felső tagozaton az osztálytanítót a felsős osztálykísérők és szaktanárok váltják a maguk másfajta, specializált felkészültségével. Az iskola története Az iskolát fenntartó Szabad Waldorf Nevelésért Alapítványt (SZWNA) Pusztai Judit, Szederkényi Sándor és a Makona Kft. képviselőjeként Makovecz Imre építész alapították. Ők már a Solymáron létrejövő, a rendszerváltozás utáni első magyarországi Waldorf óvoda létrehozásában is részt vállaltak, mely szintén az Alapítvány fenntartásában működik. Az óvoda jellegzetes, kupolás fa épületét Makovecz Imre tervezte. A Fészek Iskola fenntartásával kapcsolatos feladatokat a SZWNA alapítói által felkért tagokból álló Kuratórium végzi. Az alapítvány kuratóriumának tagjai a Fészek Iskola szülői köréből, a Tanári Kollégium meghívott tagjaiból és az alapítók által felkért más tagokból áll. Feladatuk az iskola szellemi és anyagi hátterének alapítványi keretek között történő biztosítása. A rendszerváltozás idején az iskolánkat fenntartó alapítvány elődje szülők és pedagógusok segítségével és akaratával hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy újból Waldorf intézményt alapítson hazánkban. Az első magyarországi Waldorf-óvoda 1988-ban nyitotta meg kapuit Solymáron, egy régi falusi házban, hová a minden tavasszal megérkező fecskék újabb és újabb fészkeket építettek az eresz alá. Az iskolát alapító szülők, akik közül többen is ott voltak már akkor totyogó gyermekeikkel, erre a képre emlékezve adták iskolánknak a Fészek nevet. 6

7 A Fészek Iskola 1994-ben, nyolc gyermekkel kezdte meg működését a solymári Művelődési Ház kórustermében. Osztálytanítójuk Karkus Ottó volt és alapító tanárként Mezei Katalin segítette munkáját ben az alapító család megvásárolt egy üzemépületet, melyet szülői segítséget is igénybe véve saját költségükön felújítattak és az iskola rendelkezésére bocsájtottak 2012-ig ingyenesen. Ez ma az iskola József Attila utcai épülete, mely azóta is az alapító család tulajdonában van.2002-ben, a felső tagozat indulásakor, újabb épületre volt szükség. Az iskolát fenntartó alapítvány romos állapotban megvásárolta a Madách utcai épület elődjét, melyet teljes lebontás után Házi Imre szülő és kurátor tervei alapján újjáépíttetett.2005-ben a fafaragó műhely a Madách utcai épülethez kapcsolódó telken álló régi parasztházban kapott helyet. Mellette, egy gyönyörű diófa alatt, kis iskolaudvar biztosít felfrissülést a diákok számára. A következő években a folyamatosan fejlődő iskola különböző helyeken bérelt és bérel ma is termeket ben az iskola közössége a szűkössé váló épületek szorításában és a következő nemzedékek iránti felelős gondolkodással önzetlen döntést hozott: megvásárolta a középkori Szarkavár szomszédságában elterülő telket egy új iskolaépület számára. A jelenlegi tervek szerint ez az épület az első lépés lehet abban az irányban, hogy az iskola egy helyszínen, korszerű körülmények között fogadhassa diákjait ben az Alapítvány megkapta a Makovecz Imre ( ) jelen kor legnagyobb magyar építésze által, ingyen tervezett, életében utoljára aláírt, épület jogerős építési engedélyét. A es tanévben az immár 340 tanulóval működő Fészek Iskolában- Magyarországon először- két párhuzamos első osztály indult. A személyiség fejlesztése és a közösségi nevelés A Fészek Waldorf-iskola legfontosabb nevelési elve és feladata a gyermek személyiségének minél mélyebb, és sokoldalúbb kibontása. A pedagógus egyik legfontosabb feladata a fejlődésben lévő gyermek egész személyiségében rejlő értékeket, talentumokat, ezeket gondozni, megadni minden lehetőséget kibontásukhoz sikeresen gondozni. Személyiségen az ember valamennyi szellemi-lelki sajátosságát értjük. Fontos feladat, hogy a gyermek megismervén a körülötte lévő világot, otthon érezze magát benne. Tudjon a képességeiről, tudja, hol és mire használhatja őket. Az ember nem csak biológiai, de társadalmi lény is. A társadalomban foglalkozása, érdeklődése szerint több közösséghez is tartozik. Az iskola feladata felkészíteni tanulóit, hogy ismerjék saját értékeiket, személyiségük jellemzőit, be tudjanak kapcsolódni a közösségek életébe, képesek legyenek együttműködni másokkal, eredményeket elérni, és egyéni boldogulásukat megteremteni. A személyiség az iskolában a közösség keretei között változik. Az iskola elsődleges közösségei az osztályközösségek. Az osztályközösségek életének, működésének alapelve iskolánkban a demokrácia, mely lehetővé teszi a közösségek minden tagja számára a szabad véleménynyilvánítást. Közösségi nevelésünk hatékonysága érdekében olyan feltételeket biztosítunk, amelyek lehetővé teszik tanulóink számára az együttműködést, egymásért érzett felelősségük kialakulását, önmaguk megismerését. A személyiségfejlesztés révén 8. évfolyam végére tanulóink a következő személyiségjegyekkel rendelkezhetnek 7

8 Önállóság alkalmazkodás kreativitás képesség az érzelmi harmóniára türelem, céltudatosság asszertivitás figyelem- és gondolkodás-összpontosítás kulturált magatartás felnőttekkel és társakkal szemben segítségnyújtás humanizmus tolerancia nyitottság konfliktusmegoldó képesség. Tanulóink előtt legyen világos, hogy másokkal összefogva képesek környezetükön pozitívan változtatni. Közösségi magatartás elvárt jellemzői együttműködés munkában együttműködés a szabadidőben az iskola, és az osztály közös céljainak ismerete, és elfogadása az osztályközösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme az iskolai közösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme figyeljen és vigyázzon a közös értékekre környezetében ismerje lakóhelye, mint közösség értékeit, múltját, történelmét és legyen rá büszke, hogy a solymári Waldorf iskola tanulója. legyen rálátása, hogy a társadalom az emberiség nagy közössége, melyben neki is megvan a helye és szerepe Tanítási órán, tanórán kívüli foglalkozáson a pedagógus olyan feladatot adjon, szabadidős programokon olyan pedagógiai helyzeteket teremtsen, olyan programokat válasszon és szervezzen, melyeknek során a gyermek személyisége és közösségi magatartása a kívánt irányban fejlődik. Feladatunknak tartjuk a társadalmi életre való felkészítést is. Megismertetjük velük azokat a fórumokat, ahová problémáikkal fordulhatnak, illetve megfelelő információt szerezhetnek. Osztálytanító vagy osztálykísérői feladatként foglalkozunk a helyes viselkedés, megjelenés, a társasági élet alapjainak elsajátíttatásával. Fontos, hogy a gyermek a Waldorf pedagógiai elveinek megfelelő korrekt, bíztató, motiváló, inspiráló és pontos visszajelzést kapjon személyiségéről és a közösségben elfoglalt helyéről a különböző pedagógiai szituációkban. A személyiségfejlesztés és közösségi nevelés színterei az iskolában: szakóra szakkörök napközi, tanulószoba speciális foglalkozások (úszás, dráma) 8

9 szabadidős tevékenységek iskolán belül és kívül tantárgyi projektek kirándulások nyári táborok egyéni beszélgetések Lehetséges személyiség és közösségfejlesztő tevékenységi formák Játékok: o szituációs o szimulációs o közösségi Vita, érvelés: o irodalmi művek élethelyzetei /magyar és történelem tanár/ o napi életünkből vett példák /osztálytanító vagy osztálykísérő/ o osztályban történt események /osztálytanító vagy osztálykísérő/ o közösségi szabályok megfogalmazása o közösség környezetének alakítása o Egy cél érdekében végzett közös tevékenység o Waldorf olimpia o Közösségi rendezvény (kulturális, sport). o A Solymár történetének, nevezetességeinek megismerése A közösségi nevelés területének lehetséges vizsgálati módszerei Résztvevő megfigyelés szociometriai mérés tesztlapos adatgyűjtés interjúkészítés A személyiség fejlődésének vizsgálati módszerei adatgyűjtés tesztlapos vizsgálatok, elemzések kérdőíves vizsgálatok A személyiségfejlesztés és közösségi magatartásra nevelés teljesítésének kritériumai konfliktusmentes kapcsolat az iskola környékén lakókkal a gyermek kulturált verbális viselkedése, másokkal szembeni tiszteletben is megnyilvánul önként vállal egyéniségének megfelelő feladatokat, melyeket teljesít is a rábízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzi ismeri önmagát és képes önkritikát gyakorolni képes a csoport céljaiért egyéni érdekérvényesítéséről esetenként önként, vagy meggyőzésre lemondani tevékenyen részt vesz a tanulmányi munkában tevékenyen részt vesz a közösségi munkában, a csoport közéletében 9

10 kulturált a véleménynyilvánítása képes segítségnyújtásra. elfogadja a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelkedését a többiekkel A felelős személyek osztálytanító vagy osztálykísérő gyermeket tanító pedagógusok napközis nevelők napközis tanár gyermekvédelmi felelős A beilleszkedési és tanulási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő feladataink: kapcsolattartás a szülővel, visszajelzés a gyermek előmeneteléről, fejlődéséről, közös megoldás keresése nevelési tanácsadóba történő irányítás és rendszeres kapcsolattartás a szakemberekkel, magántanulói jogviszony kezdeményezése, javaslattétel más tanulóközösségbe való áthelyezéshez A felelős személyek: gyermek-és ifjúságvédelmi felelős osztálytanító vagy osztálykísérő napközis nevelők napközis tanár gyermekvédelmi felelős Egészségnevelési program Az egészség a fizikai, szellemi és szociális jólét kiegyensúlyozott állapota. Az egészségfejlesztéssel összefüggő célok és feladatok Iskolánkban pedagógiánk holisztikus természetéből eredően minden területen, minden tantárgy tanításában, minden programban különös figyelmet fordítunk az egészség fejlesztésére. A főoktatás ritmikus részével, amelyben a diákok testi-lelki-szellemi összerendezettségét célzó tevékenységet végzünk, a sok-sok kirándulással és a nyári táborokkal, a rendszeres sportnapok megtartásával, a drog-prevencióval, azzal, hogy a diákok előtt álló tanárok nem dohányoznak, és a különböző életkorokban megjelenő tantárgyak szemléletformáló gesztusaiban, sok-sok módon igyekszünk szolgálni az egészséges életmódra nevelést. Az egészség megőrzése, az egészséges életmód elsajátítása születésünktől kezdődik. Az iskolába első osztályba kerülő gyerekek már hoznak magukkal elemi ismereteket az óvodából és a családból. Ezekre az ismeretekre, szokásokra építve kell őket tovább nevelnünk, szélesíteni igényeiket, és kialakítani a felnőtt életükre kiható szokásokat. Ahhoz, hogy ezt elérhessük fontos, hogy a pedagógus és a szülő együttműködő, gyerekközpontú, és ne pusztán végrehajtó legyen az 10

11 egészségnevelésben. A feladatra fel kell készülni, ezért szükséges a pedagógusok mentálhigiéniás továbbképzéseken való részvétele. TESTI EGÉSZSÉG Kornak megfelelő erőnlét Mért adatok és elemzésük (pillanatkép) Iskolaorvosi vizsgálatok Eredmények felhasználása (Korrekciók, megelőzések) Életmód sportok Orvosi, gyógytestnevelési, testnevelési Ismeretek összekapcsolása a mindennapos mozgással Egészségügyi szokásrendszer Kézmosás, WC-k, mosdók, szájhigiénia, testhigiénia Táplálkozás A tudomány által elfogadottan korszerű táplálkozási szokások közétkeztetési gyakorlat tanórák, szakkörök lehetőségei Élvezeti szerek alkalmazása Alkohol, dohányzás, drog káros hatások, fizikai, lelki és szociális következmények, megelőzés LELKI EGÉSZSÉG Harmónia Békében lenni önmagával és a környezettel Kiegyensúlyozottság Konfliktusok kezelése, kudarctűrés és a sikerek megélésnek képessége Önmegvalósítás Teljesítménykényszer és önbizalom önismeret, énkép Közösségi védőháló Egyéni és kölcsönös felelősség Médiahatások kezelése műsorok, reklám, (etika és mozgóképkultúra-médiaismeret) tantárgyak szerepe Az egészségnevelés célja A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása. Korszerű ismeretek és azok gyakorlásához szükséges jártasságok és készségek kialakítása az egészség védelme érdekében. Az életmód a viselkedés és az egészségi állapot közötti összefüggés felismertetése. Az önmagunkkal szembeni felelősségérzet kialakítása. A tudatformálás erősítése. Sportolás, aktív testmozgás jelentőségének felismertetése. Káros szenvedélyek elleni küzdelem. 11

12 Alakítsunk ki tanulóink számára olyan szokásrendeket, melyek az egészség megőrzését szolgálják. Tanulóink legyenek tisztában azzal, hogy az egészséges életmód segítséget nyújt a betegségek legyőzőséhez. Legyen igényük a rendszeres mozgás, sport, testedzés és legyenek tisztában vele, hogy ez egészségmegőrzésünk alapja. Legyen igényük a tiszta esztétikus környezet kialakítására és megőrzésére. Védjék önmaguk és társaik testi épségét. Tudják, hogy az egészség nemcsak a test tökéletes működését jelenti, hanem a lelki egészséget is, egyik a másik nélkül nem létezik. Ismerjék az emberi test felépítését és működését. Legyenek tisztában az egészségkárosító szokásokkal, azok rövid és hosszú távú hatásaival, képesek legyenek nemet mondani azokra. Ismerjék a leggyakoribb környezeti ártalmakat, azok hatásait. Legyenek képesek önmaguk tulajdonságainak megismerésére, tudjanak társaikhoz alkalmazkodni, közösségben élni. Tudják, hogy a stressz hatások az egészségre károsak, de lehet ezeket levezetni, a konfliktusokat erőszak nélkül kezelni, a belső békét újra elérni. Tudják, hogy a szexuális élet az emberi lét fontos része, felelősséggel jár önmagunkkal és partnerünkkel szemben. Ismerjék a leggyakoribb betegségeket, betegségmegelőző szűrővizsgálatokat. Tudják, hogy egészségügyi probléma, hová fordulhatnak segítségért. Az egészségnevelés feladatai A mindennapos testmozgás feladatai a témában Feladat A testnevelési órák megtartásához egy tornateremés az iskolaudvar áll rendelkezésre. Testnevelési órákon gondot fordítunk a serdülők mozgás szervrendszeri problémáinak megelőzésére tartásjavító gimnasztikai gyakorlatok végzésével. Sportköröket és sportrendezvényeket szervez iskolánk alsó, középső és felső tagozaton Bővítjük udvari játékainkat, sportszereinket, biztosítjuk a délutáni szabadidős és tanórán kívüli foglalkozások, és a tanórák közötti szünetek alatt a napi mozgás lehetőségét. Az iskolaudvar alkalmas a szünetek alatti labdajátékokra, fogócskára, egykerekűzésre. Téli és nyári túrázások teszik még változatosabbá a mozgási lehetőségeket. Waldorf-olimpia 5. osztályban, az euritmia és a néptánc mind mindennapos testmozgást támogatják, helyi tantervünk keretében. Felelős Testnevelők Napközis tanár, napközis csoportvezetők Szaktanárok és a mindenkori 5. osztályos osztálytanító. 12

13 Szokásrendek kialakítása és erősítése Személyi higiénia szabályainak ismerete és alkalmazása: Étkezési egészségügyi szabályok ismerete, és alkalmazása Mosdók használatával kapcsolatos szabályok ismerete, és alkalmazása A test tisztántartásának fontossága és módjai Fogápolás korszerű eszköze és módjai, fogbetegségek megelőzésének lehetőségei évfolyamos napközis nevelők Osztálytanító vagy osztálykísérő Védőnő Védőnő (gyermekfogász) Táplálkozási szokások alakítása Az egészséges táplálkozás alkalmazása a mindennapokban. Megbeszélés a szülőkkel szülői értekezleteken, hogy mi az egészséges tízórai és uzsonnacsomag tartalma Fontos feladatunk a gyermekélelmezési céggel a rendszeres kapcsolattartás a helyes étrend kialakítása érdekében. Meg kell ismertetni a tanulókkal a bio élelmiszereket, azok táplálkozás élettani hatását, valamint hol szerezhetők be. Termékbemutatók, fogyasztással egybekötött rendezvények szervezése Környezetismeret, természetismeret órák reflektálnak a témára. Az iskola közétkeztetés figyelembe veszi és tekintettel van a vegetáriánus tanulók igényeire Iskolavezetés, osztálytanító osztálykísérő Iskolavezetés, Dök Egészségnap szervezője, védőnő Szaktanárok Szaktanárok vagy Egészségkárosító szokások megismertetése, megelőzésre nevelés Feladat Az egészségtan órák feladata A tananyag segítségével bővítjük a tanulók ismereteit az emberi életet tönkretevő, egészséget károsító szokásokról. Kábítószerek fajtái és hatásuk Alkoholfogyasztás szokásai, veszélyei Dohányzás ártalmai Osztálytanító vagy osztálykísérői órák feladata A drogok fogyasztásának veszélyei mellett a családok életére gyakorolt hatásának megbeszélése tanulóinkkal. Gyermekvédelmi feladatok Részt veszünk házi, ill. kerületi drogmegelőző, felvilágosító programokon Felelős Szaktanár Védőnők Gyermek ifjúságvédelmi felelős Osztálytanító osztálykísérő Gyermek ifjúságvédelmi felelős Külső előadók és vagy és Médiahatások és telekommunikáció Feladat Felelős Osztálytanító vagy osztálykísérői órákon Osztálytanító vagy 13

14 A média eszközeinek befolyásoló hatása, pozitív és negatív hatások megbeszélése, értékrend alakítás Fogyasztóvédelem Az értékek formálásában lényeges: a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása, a természeti értékek védelme. Fontos továbbá a fogyasztás során: a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése és a döntésre való felkészülés. Érzékszervek védelme Felhívjuk tanulóink figyelmét a korszerű technikai eszközök egészségkárosító hatására a kapcsolódó szaktárgyon belül: sugárzásveszély halláscsökkenés szemkárosodás osztálykísérők, Vizuális kultúra és humántársadalomismeret tanár (igény esetén) Szaktanárok (biológia, kémia, fizika, informatika, etika, osztálytanító vagy osztálykísérői) Baleset megelőzés Feladat Osztálytanító vagy osztálykísérői, és szakórákon A közúti közlekedés, a szerszám- és eszközhasználat, a testnevelési- és udvari játékok, a tanórai kísérletek közben előforduló veszélyhelyzetek megelőzését, a kapcsolódó tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályokat sajátítják el tanulóink Felelős Szaktanárok osztálytanító osztálykísérő, tanár és vagy napközis Egészségtan órán Elemi elsősegélynyújtást tanítunk Szaktanár, védőnő Szexuális neveléssel kapcsolatos feladatok Feladat Osztálykísérői és biológia órákon tanítjuk a szexualitás szerepe az ember életében anatómiai sajátosságok ismerete a nemi szervek higiéniája a nemi betegségek terjedésének veszélyei Felelős Védőnő, osztálykísérő, biológia tanár Orvoshoz fordulás Feladat Egészségtan és osztálytanító vagy osztálykísérői órákon megismertetjük a tanulókkal Felelős Szaktanár, osztálytanító vagy osztálykísérő, 14

15 A lehetőségeket, hogy egészségügyi problémáikra hol kaphatnak segítséget Milyen feltételei vannak az orvosi ellátásnak Szűrővizsgálatok fajtáit, jelentőségét védőnő Stressz kezelés Feladat Osztálytanító vagy osztálykísérői órákon Beszélgetünk véleményalakításhoz vitát kezdeményezünk a stressz fogalmáról, a stressz oldásról az állandó belső feszültség betegség okozó hatásáról a konfliktuskezelésről Felelős Védőnő, osztálytanító vagy osztálykísérő Lelki egészség Feladat A közösségnevelés feladata Az önismeret, az önértékelés, az önbizalom fejlesztése A közösség szerepének megismertetése, Egyéni és közösségi érdek kapcsolatának megértetése Kapcsolatteremtés képességének segítése Érték fogalma, helyes értékrend kialakítás segítése Érték és értékelés Felelős Osztálytanító osztálykísérő vagy Az egészségnevelés feltételei Tárgyi feltételek Ergonomikus bútorzattal ellátott /kényelmes gerincet helyesen támasztó székek/, tiszta tantermek Tornaterem Öltöző és mosdóhelyiségek a tanulólétszámnak megfelelően Udvar Előírásoknak megfelelő világítás a termekben Orvosi vizsgálathoz alkalmas szoba Személyi feltételek Szakos tanárok Osztálytanító vagy osztálykísérők Egészségnevelő tanár /aki ezt a területet koordinálja / Iskolaorvos Védőnő Fejlesztő pedagógusok 15

16 Alkalmazott módszerek Tanítási órákon beszélgetés vita magyarázat meggyőzés szemléltetés előadás szakirodalom elemzése szituációs játék tanórán kívül szabadidőben játékos versenyek, művészeti munka Rendezvények egészségnap sportnap előadások kiállítás látogatás Környezeti nevelés program A környezet minőségének megőrzése, fenntartása és javítása közös kötelesség, az általános emberi egészségvédelem és az ökológiai egyensúly védelmének része. A természeti erőforrásokat csak előrelátóan és ésszerűen szabad felhasználni. Minden egyes ember saját viselkedésével, különösen, mint fogyasztó, hozzá tud járulni a környezet védelméhez. Céljainkat úgy határoztuk meg, hogy eleget tegyünk az általános emberi értékeknek, kötelezettségünknek a jövő generációja felé és az uniós elvárásoknak. Iskolánkban a mindennapok gyakorlataként igyekszünk megvalósítani egy környezettudatos, ökologikus szemléletet a következő tevékenységekkel: Az egész iskolában szelektíven gyűjtjük a hulladékot. A tanterv része a kertművelés 6. osztálytól. Komposztáló tartályt használunk a szerves hulladék számára. A húsvéti nagytakarítás. 3. osztálytól a diákok takarítják saját tantermüket. Általános célkitűzések és alapelvek 16

17 Képessé kell tenni a gyerekeket: A környezetvédelem szükségességének felismerésére Annak a ténynek a jobb megértésére, hogy az emberiség jóléte a környezet állapotának és a természet megújuló képességének függvénye. Egy pozitív jövőkép befogadására, és az ennek megvalósításához szükséges készségek megszerzésére Annak a tudásnak az elsajátítására és azoknak a fogalmaknak a megalapozására, amelyeken keresztül megérthetők a Föld főbb egyensúlyainak fenntartására alapul szolgáló biofizikai, gazdasági és társadalmi folyamatok. A környezeti problémák kialakulásában szerepet játszó tényezők összetettségének felismerésére Azoknak az értékeknek a megszerzésére, amelyekkel az állampolgárok tudatos és felelős döntéseket hozhatnak Tanulóink ismerjék szűkebb és tágabb életkörnyezetüket, alakuljon ki részvételi igényük annak alakításában, fejlesztésében. Ismerjék a Föld nagy környezetvédelmi problémáit és azonosuljanak a megelőzés gondolatával. Ismerjék fel a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás fontosságát. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a valóságos természeti és humán környezetről. Váljon igényükké az esztétikus és higiénikus személyes és közösségi környezet kialakítása. Legyenek érzékenyek és befogadók a harmonikus, kultúrált környezet szépségére, a természet élvezetére, mert ez lehet alapja egy megelőző, óvó szemlélet kialakulásának. A környezeti nevelés alapvető feladatai A szűkebb és tágabb életkörnyezet megismerése Természeti és épített értékek, hagyományok, jellegzetességek A Solymár megismerése Az ország és tájegységeinek megismerése A környezetet védő gondolkodásmód és életforma kialakítása Természetvédelem Környezetvédelem Környezeti kultúra és érzékenység A megvalósítás módszerei, napi gyakorlat: Projektmódszer Tantárgyi tartalmak megválasztása 17

18 Tanórán kívüli foglalkozások megtervezése Projektmódszer alkalmazása a környezetet védő gondolkodásmód és életforma kialakításához: A módszer egy előre eltervezett állapot, közösen meghatározott cél elérésére szolgáló cselekvéssorozat, mely a tanulókat megtanítja a tervezés, a végrehajtás, az ellenőrzés és az értékelés lépéseire. Ezen kívül a tantárgyak tananyagtartalmának elsajátításakor is kihasználjuk a projektmódszer lehetőségeit úgy a környezeti nevelés, mint a tananyag elsajátítása érdekében. Tantárgyi tartalmak megválasztása a tananyag tervezésekor a kínálkozó környezeti nevelési lehetőségeket észrevesszük, és beépítjük a tanórák rendjébe, a tanmenetekbe. Tanórán kívüli foglalkozások megtervezése: Múzeum, kiállítás és üzemlátogatások, Helytörténeti nap Tanulmányi kirándulások Gyakorlati munkák Táborok programjai biztosítják a tanulók tapasztalatszerzését, környezetük megismerését. Költségigényes programok szervezése csak a szülők írásbeli egyetértésével lehetséges. Feladatok A szűkebb és tágabb életkörnyezet megismerése A közvetlen lakó környezet megismerése Tervezett rend szerint ismertetjük meg tanulóinkkal községünk és a főváros nevezetességeit, történetét, természeti értékeit. Valljuk, hogy ezzel az egészséges kötődés, a lokálpatriotizmus szellemiségét alakítjuk ki, mely biztosítéka egy későbbi, a lakókörnyezet jobbításáért tevékenyen részt vállaló viselkedési forma kialakulását teszi lehetővé. Ehhez kapcsolódó projektünk a helytörténeti nap. Az ország és tájegységeinek megismerése A tanulmányi kirándulásokat nyolc évfolyamra előre tervezzük, választási lehetőséget hagyva a pedagógusnak egy-egy tájegységen belül a konkrét terület kiválasztására. A környezetet védő gondolkodásmód és életforma kialakítása Természetvédelem Az ökológiai szemlélet alakítása során felfedeztetjük az életközösségek sokféleségét és összefüggéseit, az élőlények pótolhatatlanságát függetlenül attól, hogy hasznosak, vagy károsak-e, hiszen ez a meghatározás úgyis csak relatív voltának megértésével 18

19 alkalmazható. Ezeket kirándulások, túrák, erdei iskolák programjain és a tantermi, iskolai környezet alakítása során a gyakorlatban, élményszerzéssel sajátítják el tanulóink. A testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon a sportszerű magatartás kialakítása a feladat A sportember tiszteletben tartja a másik embert ugyanúgy, mint a környező természetet. A sport különleges lehetőséget biztosít a környezeti -, és egészségnevelésre egyszerre. Környezetvédelem Környezeti nevelésünkben kitérünk a környezeti válság tudatosítására, a környezeti károk elhárításának fontosságára, de a hangsúlyt, azok megelőzésére való nevelés kapja. A takarékosságra, a mértékletességre nevelünk gazdasági és etikai szempontok miatt egyaránt. Ennek érdekében alakítjuk vásárlási és fogyasztói szokásaikat, foglakozunk a hulladékgazdálkodás problémájával, a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségével. A gyerekeknek ezzel kapcsolatos tevékenységeket szervezünk. Környezeti kultúra és érzékenység A környezeti nevelés hatékonysága érdekében tanulóinkat bevonjuk osztályuk, iskolájuk, iskolaudvaruk, játszóhelyeik értékeinek megőrzésébe, fejlesztésébe, a károk megelőzésébe és kijavításába. A környezeti kultúra egyben viselkedési kultúra is. Az emberi kapcsolatokban is az igényességre, illemre, a másság elfogadására nevelünk. Ezért iskolánkban fogadjuk az integráltan nevelhető gyerekeket, akiknek fejlődésére, együttnevelhetőségük feltételeinek biztosítására kiemelt figyelmet fordítunk. Esztétikus berendezéssel, a higiéniai helyiségek XXI. századi kialakításával is igyekszünk kialakítani tanulóinkban a kulturált környezethez való igényt és odafigyelést, a közös helyiségek kulturált használatát. A tiszta, rendezett munkakörülmények kialakítása nevelő hatású az iskolán kívüli életben is. Iskolánk mindennapi élete és pedagógiai tevékenysége során törekszik arra, hogy komplex környezetvédelmi és természetvédelmi tudatosságot és érzékenységet alakítson ki a gyermekben, gyakorlati tevékenységek során. Ezért a tanulók: Szelektíven gyűjtik a mindennapi hulladékot. Takarékoskodnak az energiával. Részt vesznek az időszakos szelektív hulladékgyűjtési akciókban. Komposztot készítenek. Óvják környezetük természeti értékeit és élővilágát. A pedagógusok segítségével megismerik környezetüket és annak élővilágát. Követik a pedagógusok példamutató magatartását. Az oktatásban és nevelésben lehetséges projektjeink Környezetvédelmi projekt Helytörténeti nap projekt 19

20 Tanulmányi kirándulások terve Releváns gyakorlat Mindennapos testmozgás Iskolánk eleget tesz a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. (11) bekezdésének és pedagógiai programjába a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján integrálja a mindennapos testmozgást. Lévén intézményünk alternatív valamint alapfokú művészeti iskola is egyben a mindennapos testmozgás megvalósításának módját nem az Nkt. 27. (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezik meg. A mindennapos testmozgás kialakítása a magyar Waldorf-iskolák kerettantervére, Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola kerettantervére és fejlesztő programjára alapozva kerül megvalósításra. A Waldorf iskolákat jellemző komplex mozgásnevelés A mozgás önmagában a teljes Waldorf iskolai nevelést egészét áthatja, megjelenik a főoktatás és a szakórák ritmikus részében, a testnevelési, euritmia és néptánc órákon és a játékok során egyaránt. A Waldorf iskolákban alkalmazott pedagógia a testmozgást alapvetően két a hagyományos testnevelés és az euritmia egymást kiegészítő oldalról közelíti meg. A két megközelítés kulcsfogalma a tér. A Waldorf iskolákban a tér nem az embertől elidegenített, absztrakt képzetként tételeződik, hanem az ember a térhez való viszonnyal együtt ragadható meg. Tehát intézményünkben a tér viszonylatában a mozgási nevelés egy kívülről befelé (testnevelés) és egy belülről kifelé tartó (euritmia) folyamatban ragadható meg. A testnevelési órákon a tanulók olyan mozgásokat végeznek és tesznek sajátjukévá, amelyek segítik a testet a környezethez való egészséges adaptációhoz. Ezen nevelési folyamat során a tanárok elejét veszik az esetleges mozgásszegény életmódból fakadó élettani és fiziológiás problémák hosszú távú fölhalmozódásának. Illetve egy remélhetőleg jobb felnőttkori életminőséget biztosítanak. Továbbá az iskolai testnevelés és sport keretei közt az egészségnevelés, a szociális kompetenciák (kreativitás, önállóság, önbizalom, felelősségtudat, cselekvőképesség) a csapatmunka, a társakkal történő együttműködés egyaránt fejleszthető. A testnevelés órák törzsanyaga a legtöbb Waldorf iskolában a Bothmer gimnasztikára alapul, amely életkoroknak megfelelő játékokkal, speciális gyakorlatokkal fejleszti a gyerekek mozgását a testnevelési órák keretén belül. A testmozgás nevelési megközelítésének másik alappillére az euritmia. Az euritmia egy olyan mozgásforma, mely során a lehetőség nyílik, hogy az ember belső lelki-szellemi világa jusson kifejeződésre a térben. Így az euritmia tanítása és tanulása egyszerre bír művészi és test-nevelési aspektusokkal. Hozzásegít a test nyelvi-kommunikációs (szintaktika, fonetika, retorika) és zenei (ritmikai arányok) analógiákon keresztüli testi ön megismerésére, így téve lehetővé a gyermek számára egy teljes, egészséges önkép kialakulását. A testnevelés és az euritmia együttesen, egymást kiegészítve segíti hozzá a tanulót a testi, lelki és szellemi harmónia megteremtéséhez. A fent nagy vonalakban leírt két mozgás-nevelés utak kiegészülnek a mozgás és egyensúlyérzéket fejlesztő játékokkal és a művészi érdemei mellett a mozgásemlékezet, a test súlypontjának változásához való alkalmazkodást fejlesztő néptánccal. Mindezeken felül intézményünk fejlesztési 20

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Pátyi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

A Pátyi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Pátyi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Páty, 2014 Fenntartó által jóváhagyva: 2/2014. (V.7.) Kuratóriumi határozat.. Bártfai-Szabó Gábor kuratórium elnöke 1

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben