Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program"

Átírás

1 Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program Solymár,

2 I. RÉSZ A pedagógiai program hatályossága Személyi hatálya A pedagógiai programban foglaltak az intézménnyel tanulói jogviszonyt kialakító tanulóra vonatkozik. A pedagógiai programban foglaltak betartatása a Fészek Iskola pedagógusainak kötelessége és felelőssége. Területi hatálya 2083 Solymár, József Attila utca 26.: székhely, feladat-ellátási hely, 1-4. évfolyam Solymár, Madách utca 6.: feladat-ellátási hely, 5-8. évfolyam Piliscsaba, József Attila u. 2.: feladat-ellátási hely, évfolyam Solymár PEMÜ Sportcsarnok, feladat-ellátási hely, évfolyam. Időbeli hatálya: Jelen pedagógiai program március 31-től hatályos. A pedagógiai program nyilvánossága Az érvényes pedagógiai program minden érintett és illetékes személynek a rendelkezésére kell bocsátani, hozzáférhetővé kell tenni. Jelen pedagógiai program nyilvánosságra hozataláról az iskola igazgatója a jóváhagyástól számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Igény esetén bármely érdeklődőnek a pedagógiai program egy példányát rendelkezésre kell bocsátani. Hozzáférés Tanári szoba (nyomtatott példány) Irattár (nyomtatott példány + CD) Az iskola honlapja Az intézmény adatai Az intézmény neve: Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: 2083 Solymár József Attila u. 26. Postacím: 2083 Solymár, Pf. 60 Telefon: 26/ , 06/20/ , 06/20/ Fax: 26/ Azonosító: OM Az alapító okirat kelte: november 07. Az intézmény képviselője: Karkus Ottó Telephelyei: 2083 Solymár, József Attila utca Solymár, Madách utca Piliscsaba, József Attila u. 2. 2

3 Az intézmény alapítója és fenntartója Neve: Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány Székhelye: 2083 Solymár, Bocskai u. 23. Telefon: 26/ , Fax: 26/ A fenntartó képviselője: Az intézmény felügyeleti szervei A szakmai és törvényességi felügyeletet a Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány kuratóriuma látja el. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya látja el. Iskolánk Waldorf-pedagógiai feladatai, célkitűzései, alapelvei "Mindenfajta nevelés önnevelés. Mi, mint nevelők, csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell tehát megteremtenünk ahhoz, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell." (Rudolf Steiner) Azon dolgozunk, hogy egy Waldorf-iskola lehetőségeire építve segítsük a hármas tagozódású szociális élet kialakulását, mely a szellemi élet területén a szabadságot, a jogi élet területén az egyenlőséget, a gazdasági élet területén pedig a testvériséget helyezi előtérbe. Iskolánk működésének szellemi alapját az antropozófia alkotja. Az ebből származó világ- és emberképre épül pedagógiánk. A nevelést művészetnek tekintjük; ezzel a megközelítési móddal törekszünk a körülöttünk lévő világ és a ránk bízott gyermekek mind teljesebb megismerésére, ennek felhasználásával alakítjuk ki a számukra leginkább megfelelő tartalmakat és munkaformákat. Mindezt csak folyamatos önképzéssel tudjuk megvalósítani, mely mindennapi munkánk szerves része. Legfontosabb pedagógiai céljaink: megteremteni azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a ránk bízott gyermekek egészséges fejlődéséhez; képessé tenni őket arra, hogy felismerjék saját életfeladatukat; és elősegíteni olyan képességeik kibontakozását, amelyek a társadalom épülését szolgálják. Az iskolánkban töltött 13 év során a gyerekek, a fiatalok az életkori sajátosságaikkal harmóniában lévő fizikai, lelki és szellemi környezetben fejlődhetnek. Ennek eredményeképpen esélyt kapnak arra, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott, erős akaratú, jó ítélőképességgel és önálló gondolkodással bíró emberek legyenek. Arra törekszünk, hogy az itt végző diákok megfelelő önismerettel és gazdag belső világgal rendelkezzenek; további életük során is igényük legyen a folyamatos belső megújulásra; kezdeményező- és alkotókészségük révén alkalmassá váljanak arra, hogy teremtő módon tevékenykedjenek szűkebb és tágabb környezetükben. 3

4 Azt reméljük, hogy az iskolában megtapasztalt szociális érzékenység és tudatosság képessé teszi őket arra, hogy szabadon, de felelősségteljesen vállalják a társadalomban betöltött szerepüket. Szeretnénk, ha iskolánk minden kicsi és nagy gyereknek, az iskola dolgozóinak és a szülőknek biztonságot és meleget adó fészek lenne. Szociálisan érzékeny közösség, amely a gazdasági élet területén a rászorultság, az egyéni igények, a testvériség elvét követi. Fontos számunkra a természet közelségének megélése, a biodinamikus gazdálkodással való kapcsolat, környeztünk védelme, és a fenntartható életvitelre való törekvés. Szélesíteni kívánjuk kapcsolatrendszerünket Solymáron és a település határain túl is. Lehetőségeinkhez mérten részt kívánunk vállalni a magyarországi, illetve a nemzetközi antropozófiai mozgalom munkájából. Törekszünk arra, hogy kölcsönös megbecsülésen alapuló, jó munkakapcsolatot alakítsunk ki a magyar és nemzetközi tudományos, illetve közélet minden szereplőjével. A Waldorf-pedagógia: Ezért: a nevelést művészetnek tekinti, a tanulási folyamatot pedig a szabadság eszközének, amellyel elvezethetjük a gyermeket önmagához, hogy felnőttként képessé váljon saját útjának felismerésére és követésére; sokoldalúan fejleszti a gyermek testi, lelki, és szellemi készségeit, megteremti az ehhez szükséges feltételeket; az életkornak megfelelően az egyéni vélemények, vélekedések, világlátás kialakítását támogatja ahelyett, hogy meggyőződéseket közvetítene; elismeri és tiszteletben tartja minden diák egyediségét, individualitását; támogatja a tanulóban a világ megismerésére irányuló kíváncsiságot, a környezet iránti felelős magatartást és tenni akarást. lépést tart a gyermekkor és a kamaszkor legfontosabb fejlődési fázisaival, harmonizáló hatást fejt ki, mely kihat az egész szervezetre, a test ritmusaira és működésére is. ösztönöz a fejlődéshez elengedhetetlen tapasztalatok megszerzésére, a gyermeket a mindenkori érettségének megfelelő kihívások elé állítja. az alsóbb évfolyamokban a mozgásnak, az utánzáson keresztül történő tanulásnak, az első nyolc évfolyamban a tapasztalásnak, az érzelmeknek, a képi gondolkodásnak, a felső négy évfolyamban pedig az elvont gondolkodásnak, a törvényszerűség felismerésének van kiemelt szerepe. A Waldorf-pedagógia: A Waldorf-iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését harmonikus egységben kezeli: a szív iskolája, mert a művészeteknek, mint az érzelmek megformált kifejezésének, nagy szerepet tulajdonít, 4

5 a kéz iskolája, mert a mozgás, a végtagok fejlesztésén keresztül neveli és erősíti a gyerek akaratát, valamint a fej iskolája is, amennyiben a hagyományos értelemben vett tanagyag elsajátításán túl a pontos megfigyelés, a gondolkodás, és az önálló következtetés képességének fejlesztését is célként tűzi ki. A gyermek megismerése A Fészek Waldorf-iskola legfontosabb nevelési elveinek egyike a gyermek személyiségének minél mélyebb és sokoldalúbb megismerése. Felfedezni a benne rejlő értékeket, talentumokat, ezeket gondozni, megadni minden lehetőséget kibontakoztatásukhoz. Fontos feladat, hogy megismervén a körülötte lévő világot, otthon érezze magát benne. Tudjon a képességeiről, és tudja, hogy hol és mire használhatja azokat. Minden, amit a gyermek az iskolában tanul, kézzelfogható és lelkével átélhető kell hogy legyen. Például az első osztályosok betűtanulásánál a betűknek történetük van, szeretettel lehet megközelíteni őket. A világ megismerésének módja Szülőként és az iskolában is célunk, hogy a gyerekek önmaguk fedezzék fel a világ dolgait. A gyermeki megismerési utat követve először az egészet egyben lássák - mint ahogyan a kisgyermek is óriásfogalmakat alkot -, majd az észlelés és a fogalomalkotás finomodásával fedezzék fel az egyre differenciáltabb kis részleteket. Fontos, hogy ne kész, megmásíthatatlan tényeket tanítsunk nekik, hanem hogy érzéseiket, akaratukat, és gondolkodásukat egyszerre arra ösztönözzük, hogy a világot a maga változatosságában, összefüggéseiben, szeretettel tudják megismerni, befogadni. Így juttatjuk őket élő, a változásokat felvenni képes gondolkodáshoz. A saját út megtalálása A Waldorf-pedagógia - tartalmi és módszertani szempontból egyaránt - a kisgyermek sajátos fejlődési szakaszait követi a felnőtté válás útján. Igyekszik a lehető legteljesebb mértékben kiszolgálni, támogatni a fejlődő emberi, saját útjának megtalálásában. Az ehhez szükséges embertani ismereteket a hagyományos fejlődéspszichológia mellet az antropozófiai kutatásokból, illetve a tanári és szülői munka mindennapi tapasztalataiból meríti. Kevesebbet tanulnak A Waldorf-iskola gyermek-, és személyiségközpontú, képességfejlesztő iskola, melyben a művészeti és gyakorlati készségek fejlesztése azonos súlyú a közismereti képzéssel. Ez az első években a hagyományos értelemben vett tanulás rovására megy, amitől a szülők sokszor megijednek. A felsőbb osztályokban azonban ez a - gyerekek akarati és érzelmi életének fejlesztésébe történő - befektetés kamatostul megtérül: a magyar átlagnál egészségesebb, kiegyensúlyozottabb, akaratukban megerősödött, önállóan tanulni akaró és tudó diákok érkeznek a felső tagozatra, a középiskolai osztályokba. Az érettségi eredmények és a felvételi arányok sem maradnak el az állami gimnáziumoknál tapasztalt szinttől. Szociális érzékenység és felelősségtudat A Waldorf-iskola a ma fiataljait úgy neveli és tanítja, hogy azok képesek legyenek a társadalom más tagjaival együtt szabad közösséget alkotni, megfelelve a kor kérdéseinek, kihívásainak. A fiatalokat szabadságra és önálló felelősségtudatra "iskolázza ", vagyis olyan individuumokat kíván nevelni, akik szabadságukkal felelősen képesek bánni, akik szociálisan érzékenyek. Pedagógiánk 5

6 ezért fontosnak tartja, hogy a gyermekekben alapvetően meglévő, a környezetük és a világ iránti nyitottságot ápolja, illetve megőrizze. A művészeti képzés fontossága Helyüket jól megálló, a konfliktusokat bíró, nagy teljesítményekre képes, alkotó felnőtteket szeretnénk nevelni. Ehhez alapvetően fontosnak tartjuk a kiegyensúlyozott, derűs, fantáziagazdag belső világ megóvását, ill. megteremtését, melynek eszköze elsősorban a művészeti tevékenység és az egyes gyermekek fejlődésének megfelelő tempójú oktatás. Az iskola szerkezete és az én-erő kibontakozása Az első 8 évben az osztálytanító kíséri az osztály fejlődését. Ő tartja a főoktatást, ő tanítja epochális rendszerben a közismereti tárgyakat. Eközben 8 éven keresztül ő az iskolai anyukája, ill. apukája a rábízott gyerekeknek. Tudnia, éreznie kell a tanítónak, hogy a gyermeknek, életútja egy-egy szakaszán, milyen ismeretekre és bánásmódra van szüksége. A gyermek megismerése, az egyéni fejlődés biztosítása, és az érzelmi biztonság kialakulása miatt fontos, hogy az osztálytanító személye 1-8. osztályig lehetőség szerint ne változzon. A kisiskolás a tanítójában tekintélyt, példát lát, felé feltétlen tisztelettel fordul. Ez segíti elő később a saját én-erő kibontakozását. A diákjait 6-7 éves koruk óta ismerő tanító könnyebben birkózik meg a os kiskamaszok hangulatváltozásaival is, mint egy olyan tanár, aki csak néhány éve dolgozik velük. A serdülőkben már a tanár tudása, elmélyült érdeklődése vált ki tiszteletet, ez pedig segít abban, hogy a diák is kialakíthassa önálló érdeklődését és viselkedését. Mindezek értelmében a 9. évfolyamtól, a Waldorf felső tagozaton az osztálytanítót a felsős osztálykísérők és szaktanárok váltják a maguk másfajta, specializált felkészültségével. Az iskola története Az iskolát fenntartó Szabad Waldorf Nevelésért Alapítványt (SZWNA) Pusztai Judit, Szederkényi Sándor és a Makona Kft. képviselőjeként Makovecz Imre építész alapították. Ők már a Solymáron létrejövő, a rendszerváltozás utáni első magyarországi Waldorf óvoda létrehozásában is részt vállaltak, mely szintén az Alapítvány fenntartásában működik. Az óvoda jellegzetes, kupolás fa épületét Makovecz Imre tervezte. A Fészek Iskola fenntartásával kapcsolatos feladatokat a SZWNA alapítói által felkért tagokból álló Kuratórium végzi. Az alapítvány kuratóriumának tagjai a Fészek Iskola szülői köréből, a Tanári Kollégium meghívott tagjaiból és az alapítók által felkért más tagokból áll. Feladatuk az iskola szellemi és anyagi hátterének alapítványi keretek között történő biztosítása. A rendszerváltozás idején az iskolánkat fenntartó alapítvány elődje szülők és pedagógusok segítségével és akaratával hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy újból Waldorf intézményt alapítson hazánkban. Az első magyarországi Waldorf-óvoda 1988-ban nyitotta meg kapuit Solymáron, egy régi falusi házban, hová a minden tavasszal megérkező fecskék újabb és újabb fészkeket építettek az eresz alá. Az iskolát alapító szülők, akik közül többen is ott voltak már akkor totyogó gyermekeikkel, erre a képre emlékezve adták iskolánknak a Fészek nevet. 6

7 A Fészek Iskola 1994-ben, nyolc gyermekkel kezdte meg működését a solymári Művelődési Ház kórustermében. Osztálytanítójuk Karkus Ottó volt és alapító tanárként Mezei Katalin segítette munkáját ben az alapító család megvásárolt egy üzemépületet, melyet szülői segítséget is igénybe véve saját költségükön felújítattak és az iskola rendelkezésére bocsájtottak 2012-ig ingyenesen. Ez ma az iskola József Attila utcai épülete, mely azóta is az alapító család tulajdonában van.2002-ben, a felső tagozat indulásakor, újabb épületre volt szükség. Az iskolát fenntartó alapítvány romos állapotban megvásárolta a Madách utcai épület elődjét, melyet teljes lebontás után Házi Imre szülő és kurátor tervei alapján újjáépíttetett.2005-ben a fafaragó műhely a Madách utcai épülethez kapcsolódó telken álló régi parasztházban kapott helyet. Mellette, egy gyönyörű diófa alatt, kis iskolaudvar biztosít felfrissülést a diákok számára. A következő években a folyamatosan fejlődő iskola különböző helyeken bérelt és bérel ma is termeket ben az iskola közössége a szűkössé váló épületek szorításában és a következő nemzedékek iránti felelős gondolkodással önzetlen döntést hozott: megvásárolta a középkori Szarkavár szomszédságában elterülő telket egy új iskolaépület számára. A jelenlegi tervek szerint ez az épület az első lépés lehet abban az irányban, hogy az iskola egy helyszínen, korszerű körülmények között fogadhassa diákjait ben az Alapítvány megkapta a Makovecz Imre ( ) jelen kor legnagyobb magyar építésze által, ingyen tervezett, életében utoljára aláírt, épület jogerős építési engedélyét. A es tanévben az immár 340 tanulóval működő Fészek Iskolában- Magyarországon először- két párhuzamos első osztály indult. A személyiség fejlesztése és a közösségi nevelés A Fészek Waldorf-iskola legfontosabb nevelési elve és feladata a gyermek személyiségének minél mélyebb, és sokoldalúbb kibontása. A pedagógus egyik legfontosabb feladata a fejlődésben lévő gyermek egész személyiségében rejlő értékeket, talentumokat, ezeket gondozni, megadni minden lehetőséget kibontásukhoz sikeresen gondozni. Személyiségen az ember valamennyi szellemi-lelki sajátosságát értjük. Fontos feladat, hogy a gyermek megismervén a körülötte lévő világot, otthon érezze magát benne. Tudjon a képességeiről, tudja, hol és mire használhatja őket. Az ember nem csak biológiai, de társadalmi lény is. A társadalomban foglalkozása, érdeklődése szerint több közösséghez is tartozik. Az iskola feladata felkészíteni tanulóit, hogy ismerjék saját értékeiket, személyiségük jellemzőit, be tudjanak kapcsolódni a közösségek életébe, képesek legyenek együttműködni másokkal, eredményeket elérni, és egyéni boldogulásukat megteremteni. A személyiség az iskolában a közösség keretei között változik. Az iskola elsődleges közösségei az osztályközösségek. Az osztályközösségek életének, működésének alapelve iskolánkban a demokrácia, mely lehetővé teszi a közösségek minden tagja számára a szabad véleménynyilvánítást. Közösségi nevelésünk hatékonysága érdekében olyan feltételeket biztosítunk, amelyek lehetővé teszik tanulóink számára az együttműködést, egymásért érzett felelősségük kialakulását, önmaguk megismerését. A személyiségfejlesztés révén 8. évfolyam végére tanulóink a következő személyiségjegyekkel rendelkezhetnek 7

8 Önállóság alkalmazkodás kreativitás képesség az érzelmi harmóniára türelem, céltudatosság asszertivitás figyelem- és gondolkodás-összpontosítás kulturált magatartás felnőttekkel és társakkal szemben segítségnyújtás humanizmus tolerancia nyitottság konfliktusmegoldó képesség. Tanulóink előtt legyen világos, hogy másokkal összefogva képesek környezetükön pozitívan változtatni. Közösségi magatartás elvárt jellemzői együttműködés munkában együttműködés a szabadidőben az iskola, és az osztály közös céljainak ismerete, és elfogadása az osztályközösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme az iskolai közösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme figyeljen és vigyázzon a közös értékekre környezetében ismerje lakóhelye, mint közösség értékeit, múltját, történelmét és legyen rá büszke, hogy a solymári Waldorf iskola tanulója. legyen rálátása, hogy a társadalom az emberiség nagy közössége, melyben neki is megvan a helye és szerepe Tanítási órán, tanórán kívüli foglalkozáson a pedagógus olyan feladatot adjon, szabadidős programokon olyan pedagógiai helyzeteket teremtsen, olyan programokat válasszon és szervezzen, melyeknek során a gyermek személyisége és közösségi magatartása a kívánt irányban fejlődik. Feladatunknak tartjuk a társadalmi életre való felkészítést is. Megismertetjük velük azokat a fórumokat, ahová problémáikkal fordulhatnak, illetve megfelelő információt szerezhetnek. Osztálytanító vagy osztálykísérői feladatként foglalkozunk a helyes viselkedés, megjelenés, a társasági élet alapjainak elsajátíttatásával. Fontos, hogy a gyermek a Waldorf pedagógiai elveinek megfelelő korrekt, bíztató, motiváló, inspiráló és pontos visszajelzést kapjon személyiségéről és a közösségben elfoglalt helyéről a különböző pedagógiai szituációkban. A személyiségfejlesztés és közösségi nevelés színterei az iskolában: szakóra szakkörök napközi, tanulószoba speciális foglalkozások (úszás, dráma) 8

9 szabadidős tevékenységek iskolán belül és kívül tantárgyi projektek kirándulások nyári táborok egyéni beszélgetések Lehetséges személyiség és közösségfejlesztő tevékenységi formák Játékok: o szituációs o szimulációs o közösségi Vita, érvelés: o irodalmi művek élethelyzetei /magyar és történelem tanár/ o napi életünkből vett példák /osztálytanító vagy osztálykísérő/ o osztályban történt események /osztálytanító vagy osztálykísérő/ o közösségi szabályok megfogalmazása o közösség környezetének alakítása o Egy cél érdekében végzett közös tevékenység o Waldorf olimpia o Közösségi rendezvény (kulturális, sport). o A Solymár történetének, nevezetességeinek megismerése A közösségi nevelés területének lehetséges vizsgálati módszerei Résztvevő megfigyelés szociometriai mérés tesztlapos adatgyűjtés interjúkészítés A személyiség fejlődésének vizsgálati módszerei adatgyűjtés tesztlapos vizsgálatok, elemzések kérdőíves vizsgálatok A személyiségfejlesztés és közösségi magatartásra nevelés teljesítésének kritériumai konfliktusmentes kapcsolat az iskola környékén lakókkal a gyermek kulturált verbális viselkedése, másokkal szembeni tiszteletben is megnyilvánul önként vállal egyéniségének megfelelő feladatokat, melyeket teljesít is a rábízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzi ismeri önmagát és képes önkritikát gyakorolni képes a csoport céljaiért egyéni érdekérvényesítéséről esetenként önként, vagy meggyőzésre lemondani tevékenyen részt vesz a tanulmányi munkában tevékenyen részt vesz a közösségi munkában, a csoport közéletében 9

10 kulturált a véleménynyilvánítása képes segítségnyújtásra. elfogadja a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelkedését a többiekkel A felelős személyek osztálytanító vagy osztálykísérő gyermeket tanító pedagógusok napközis nevelők napközis tanár gyermekvédelmi felelős A beilleszkedési és tanulási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő feladataink: kapcsolattartás a szülővel, visszajelzés a gyermek előmeneteléről, fejlődéséről, közös megoldás keresése nevelési tanácsadóba történő irányítás és rendszeres kapcsolattartás a szakemberekkel, magántanulói jogviszony kezdeményezése, javaslattétel más tanulóközösségbe való áthelyezéshez A felelős személyek: gyermek-és ifjúságvédelmi felelős osztálytanító vagy osztálykísérő napközis nevelők napközis tanár gyermekvédelmi felelős Egészségnevelési program Az egészség a fizikai, szellemi és szociális jólét kiegyensúlyozott állapota. Az egészségfejlesztéssel összefüggő célok és feladatok Iskolánkban pedagógiánk holisztikus természetéből eredően minden területen, minden tantárgy tanításában, minden programban különös figyelmet fordítunk az egészség fejlesztésére. A főoktatás ritmikus részével, amelyben a diákok testi-lelki-szellemi összerendezettségét célzó tevékenységet végzünk, a sok-sok kirándulással és a nyári táborokkal, a rendszeres sportnapok megtartásával, a drog-prevencióval, azzal, hogy a diákok előtt álló tanárok nem dohányoznak, és a különböző életkorokban megjelenő tantárgyak szemléletformáló gesztusaiban, sok-sok módon igyekszünk szolgálni az egészséges életmódra nevelést. Az egészség megőrzése, az egészséges életmód elsajátítása születésünktől kezdődik. Az iskolába első osztályba kerülő gyerekek már hoznak magukkal elemi ismereteket az óvodából és a családból. Ezekre az ismeretekre, szokásokra építve kell őket tovább nevelnünk, szélesíteni igényeiket, és kialakítani a felnőtt életükre kiható szokásokat. Ahhoz, hogy ezt elérhessük fontos, hogy a pedagógus és a szülő együttműködő, gyerekközpontú, és ne pusztán végrehajtó legyen az 10

11 egészségnevelésben. A feladatra fel kell készülni, ezért szükséges a pedagógusok mentálhigiéniás továbbképzéseken való részvétele. TESTI EGÉSZSÉG Kornak megfelelő erőnlét Mért adatok és elemzésük (pillanatkép) Iskolaorvosi vizsgálatok Eredmények felhasználása (Korrekciók, megelőzések) Életmód sportok Orvosi, gyógytestnevelési, testnevelési Ismeretek összekapcsolása a mindennapos mozgással Egészségügyi szokásrendszer Kézmosás, WC-k, mosdók, szájhigiénia, testhigiénia Táplálkozás A tudomány által elfogadottan korszerű táplálkozási szokások közétkeztetési gyakorlat tanórák, szakkörök lehetőségei Élvezeti szerek alkalmazása Alkohol, dohányzás, drog káros hatások, fizikai, lelki és szociális következmények, megelőzés LELKI EGÉSZSÉG Harmónia Békében lenni önmagával és a környezettel Kiegyensúlyozottság Konfliktusok kezelése, kudarctűrés és a sikerek megélésnek képessége Önmegvalósítás Teljesítménykényszer és önbizalom önismeret, énkép Közösségi védőháló Egyéni és kölcsönös felelősség Médiahatások kezelése műsorok, reklám, (etika és mozgóképkultúra-médiaismeret) tantárgyak szerepe Az egészségnevelés célja A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása. Korszerű ismeretek és azok gyakorlásához szükséges jártasságok és készségek kialakítása az egészség védelme érdekében. Az életmód a viselkedés és az egészségi állapot közötti összefüggés felismertetése. Az önmagunkkal szembeni felelősségérzet kialakítása. A tudatformálás erősítése. Sportolás, aktív testmozgás jelentőségének felismertetése. Káros szenvedélyek elleni küzdelem. 11

12 Alakítsunk ki tanulóink számára olyan szokásrendeket, melyek az egészség megőrzését szolgálják. Tanulóink legyenek tisztában azzal, hogy az egészséges életmód segítséget nyújt a betegségek legyőzőséhez. Legyen igényük a rendszeres mozgás, sport, testedzés és legyenek tisztában vele, hogy ez egészségmegőrzésünk alapja. Legyen igényük a tiszta esztétikus környezet kialakítására és megőrzésére. Védjék önmaguk és társaik testi épségét. Tudják, hogy az egészség nemcsak a test tökéletes működését jelenti, hanem a lelki egészséget is, egyik a másik nélkül nem létezik. Ismerjék az emberi test felépítését és működését. Legyenek tisztában az egészségkárosító szokásokkal, azok rövid és hosszú távú hatásaival, képesek legyenek nemet mondani azokra. Ismerjék a leggyakoribb környezeti ártalmakat, azok hatásait. Legyenek képesek önmaguk tulajdonságainak megismerésére, tudjanak társaikhoz alkalmazkodni, közösségben élni. Tudják, hogy a stressz hatások az egészségre károsak, de lehet ezeket levezetni, a konfliktusokat erőszak nélkül kezelni, a belső békét újra elérni. Tudják, hogy a szexuális élet az emberi lét fontos része, felelősséggel jár önmagunkkal és partnerünkkel szemben. Ismerjék a leggyakoribb betegségeket, betegségmegelőző szűrővizsgálatokat. Tudják, hogy egészségügyi probléma, hová fordulhatnak segítségért. Az egészségnevelés feladatai A mindennapos testmozgás feladatai a témában Feladat A testnevelési órák megtartásához egy tornateremés az iskolaudvar áll rendelkezésre. Testnevelési órákon gondot fordítunk a serdülők mozgás szervrendszeri problémáinak megelőzésére tartásjavító gimnasztikai gyakorlatok végzésével. Sportköröket és sportrendezvényeket szervez iskolánk alsó, középső és felső tagozaton Bővítjük udvari játékainkat, sportszereinket, biztosítjuk a délutáni szabadidős és tanórán kívüli foglalkozások, és a tanórák közötti szünetek alatt a napi mozgás lehetőségét. Az iskolaudvar alkalmas a szünetek alatti labdajátékokra, fogócskára, egykerekűzésre. Téli és nyári túrázások teszik még változatosabbá a mozgási lehetőségeket. Waldorf-olimpia 5. osztályban, az euritmia és a néptánc mind mindennapos testmozgást támogatják, helyi tantervünk keretében. Felelős Testnevelők Napközis tanár, napközis csoportvezetők Szaktanárok és a mindenkori 5. osztályos osztálytanító. 12

13 Szokásrendek kialakítása és erősítése Személyi higiénia szabályainak ismerete és alkalmazása: Étkezési egészségügyi szabályok ismerete, és alkalmazása Mosdók használatával kapcsolatos szabályok ismerete, és alkalmazása A test tisztántartásának fontossága és módjai Fogápolás korszerű eszköze és módjai, fogbetegségek megelőzésének lehetőségei évfolyamos napközis nevelők Osztálytanító vagy osztálykísérő Védőnő Védőnő (gyermekfogász) Táplálkozási szokások alakítása Az egészséges táplálkozás alkalmazása a mindennapokban. Megbeszélés a szülőkkel szülői értekezleteken, hogy mi az egészséges tízórai és uzsonnacsomag tartalma Fontos feladatunk a gyermekélelmezési céggel a rendszeres kapcsolattartás a helyes étrend kialakítása érdekében. Meg kell ismertetni a tanulókkal a bio élelmiszereket, azok táplálkozás élettani hatását, valamint hol szerezhetők be. Termékbemutatók, fogyasztással egybekötött rendezvények szervezése Környezetismeret, természetismeret órák reflektálnak a témára. Az iskola közétkeztetés figyelembe veszi és tekintettel van a vegetáriánus tanulók igényeire Iskolavezetés, osztálytanító osztálykísérő Iskolavezetés, Dök Egészségnap szervezője, védőnő Szaktanárok Szaktanárok vagy Egészségkárosító szokások megismertetése, megelőzésre nevelés Feladat Az egészségtan órák feladata A tananyag segítségével bővítjük a tanulók ismereteit az emberi életet tönkretevő, egészséget károsító szokásokról. Kábítószerek fajtái és hatásuk Alkoholfogyasztás szokásai, veszélyei Dohányzás ártalmai Osztálytanító vagy osztálykísérői órák feladata A drogok fogyasztásának veszélyei mellett a családok életére gyakorolt hatásának megbeszélése tanulóinkkal. Gyermekvédelmi feladatok Részt veszünk házi, ill. kerületi drogmegelőző, felvilágosító programokon Felelős Szaktanár Védőnők Gyermek ifjúságvédelmi felelős Osztálytanító osztálykísérő Gyermek ifjúságvédelmi felelős Külső előadók és vagy és Médiahatások és telekommunikáció Feladat Felelős Osztálytanító vagy osztálykísérői órákon Osztálytanító vagy 13

14 A média eszközeinek befolyásoló hatása, pozitív és negatív hatások megbeszélése, értékrend alakítás Fogyasztóvédelem Az értékek formálásában lényeges: a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása, a természeti értékek védelme. Fontos továbbá a fogyasztás során: a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése és a döntésre való felkészülés. Érzékszervek védelme Felhívjuk tanulóink figyelmét a korszerű technikai eszközök egészségkárosító hatására a kapcsolódó szaktárgyon belül: sugárzásveszély halláscsökkenés szemkárosodás osztálykísérők, Vizuális kultúra és humántársadalomismeret tanár (igény esetén) Szaktanárok (biológia, kémia, fizika, informatika, etika, osztálytanító vagy osztálykísérői) Baleset megelőzés Feladat Osztálytanító vagy osztálykísérői, és szakórákon A közúti közlekedés, a szerszám- és eszközhasználat, a testnevelési- és udvari játékok, a tanórai kísérletek közben előforduló veszélyhelyzetek megelőzését, a kapcsolódó tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályokat sajátítják el tanulóink Felelős Szaktanárok osztálytanító osztálykísérő, tanár és vagy napközis Egészségtan órán Elemi elsősegélynyújtást tanítunk Szaktanár, védőnő Szexuális neveléssel kapcsolatos feladatok Feladat Osztálykísérői és biológia órákon tanítjuk a szexualitás szerepe az ember életében anatómiai sajátosságok ismerete a nemi szervek higiéniája a nemi betegségek terjedésének veszélyei Felelős Védőnő, osztálykísérő, biológia tanár Orvoshoz fordulás Feladat Egészségtan és osztálytanító vagy osztálykísérői órákon megismertetjük a tanulókkal Felelős Szaktanár, osztálytanító vagy osztálykísérő, 14

15 A lehetőségeket, hogy egészségügyi problémáikra hol kaphatnak segítséget Milyen feltételei vannak az orvosi ellátásnak Szűrővizsgálatok fajtáit, jelentőségét védőnő Stressz kezelés Feladat Osztálytanító vagy osztálykísérői órákon Beszélgetünk véleményalakításhoz vitát kezdeményezünk a stressz fogalmáról, a stressz oldásról az állandó belső feszültség betegség okozó hatásáról a konfliktuskezelésről Felelős Védőnő, osztálytanító vagy osztálykísérő Lelki egészség Feladat A közösségnevelés feladata Az önismeret, az önértékelés, az önbizalom fejlesztése A közösség szerepének megismertetése, Egyéni és közösségi érdek kapcsolatának megértetése Kapcsolatteremtés képességének segítése Érték fogalma, helyes értékrend kialakítás segítése Érték és értékelés Felelős Osztálytanító osztálykísérő vagy Az egészségnevelés feltételei Tárgyi feltételek Ergonomikus bútorzattal ellátott /kényelmes gerincet helyesen támasztó székek/, tiszta tantermek Tornaterem Öltöző és mosdóhelyiségek a tanulólétszámnak megfelelően Udvar Előírásoknak megfelelő világítás a termekben Orvosi vizsgálathoz alkalmas szoba Személyi feltételek Szakos tanárok Osztálytanító vagy osztálykísérők Egészségnevelő tanár /aki ezt a területet koordinálja / Iskolaorvos Védőnő Fejlesztő pedagógusok 15

16 Alkalmazott módszerek Tanítási órákon beszélgetés vita magyarázat meggyőzés szemléltetés előadás szakirodalom elemzése szituációs játék tanórán kívül szabadidőben játékos versenyek, művészeti munka Rendezvények egészségnap sportnap előadások kiállítás látogatás Környezeti nevelés program A környezet minőségének megőrzése, fenntartása és javítása közös kötelesség, az általános emberi egészségvédelem és az ökológiai egyensúly védelmének része. A természeti erőforrásokat csak előrelátóan és ésszerűen szabad felhasználni. Minden egyes ember saját viselkedésével, különösen, mint fogyasztó, hozzá tud járulni a környezet védelméhez. Céljainkat úgy határoztuk meg, hogy eleget tegyünk az általános emberi értékeknek, kötelezettségünknek a jövő generációja felé és az uniós elvárásoknak. Iskolánkban a mindennapok gyakorlataként igyekszünk megvalósítani egy környezettudatos, ökologikus szemléletet a következő tevékenységekkel: Az egész iskolában szelektíven gyűjtjük a hulladékot. A tanterv része a kertművelés 6. osztálytól. Komposztáló tartályt használunk a szerves hulladék számára. A húsvéti nagytakarítás. 3. osztálytól a diákok takarítják saját tantermüket. Általános célkitűzések és alapelvek 16

17 Képessé kell tenni a gyerekeket: A környezetvédelem szükségességének felismerésére Annak a ténynek a jobb megértésére, hogy az emberiség jóléte a környezet állapotának és a természet megújuló képességének függvénye. Egy pozitív jövőkép befogadására, és az ennek megvalósításához szükséges készségek megszerzésére Annak a tudásnak az elsajátítására és azoknak a fogalmaknak a megalapozására, amelyeken keresztül megérthetők a Föld főbb egyensúlyainak fenntartására alapul szolgáló biofizikai, gazdasági és társadalmi folyamatok. A környezeti problémák kialakulásában szerepet játszó tényezők összetettségének felismerésére Azoknak az értékeknek a megszerzésére, amelyekkel az állampolgárok tudatos és felelős döntéseket hozhatnak Tanulóink ismerjék szűkebb és tágabb életkörnyezetüket, alakuljon ki részvételi igényük annak alakításában, fejlesztésében. Ismerjék a Föld nagy környezetvédelmi problémáit és azonosuljanak a megelőzés gondolatával. Ismerjék fel a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás fontosságát. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a valóságos természeti és humán környezetről. Váljon igényükké az esztétikus és higiénikus személyes és közösségi környezet kialakítása. Legyenek érzékenyek és befogadók a harmonikus, kultúrált környezet szépségére, a természet élvezetére, mert ez lehet alapja egy megelőző, óvó szemlélet kialakulásának. A környezeti nevelés alapvető feladatai A szűkebb és tágabb életkörnyezet megismerése Természeti és épített értékek, hagyományok, jellegzetességek A Solymár megismerése Az ország és tájegységeinek megismerése A környezetet védő gondolkodásmód és életforma kialakítása Természetvédelem Környezetvédelem Környezeti kultúra és érzékenység A megvalósítás módszerei, napi gyakorlat: Projektmódszer Tantárgyi tartalmak megválasztása 17

18 Tanórán kívüli foglalkozások megtervezése Projektmódszer alkalmazása a környezetet védő gondolkodásmód és életforma kialakításához: A módszer egy előre eltervezett állapot, közösen meghatározott cél elérésére szolgáló cselekvéssorozat, mely a tanulókat megtanítja a tervezés, a végrehajtás, az ellenőrzés és az értékelés lépéseire. Ezen kívül a tantárgyak tananyagtartalmának elsajátításakor is kihasználjuk a projektmódszer lehetőségeit úgy a környezeti nevelés, mint a tananyag elsajátítása érdekében. Tantárgyi tartalmak megválasztása a tananyag tervezésekor a kínálkozó környezeti nevelési lehetőségeket észrevesszük, és beépítjük a tanórák rendjébe, a tanmenetekbe. Tanórán kívüli foglalkozások megtervezése: Múzeum, kiállítás és üzemlátogatások, Helytörténeti nap Tanulmányi kirándulások Gyakorlati munkák Táborok programjai biztosítják a tanulók tapasztalatszerzését, környezetük megismerését. Költségigényes programok szervezése csak a szülők írásbeli egyetértésével lehetséges. Feladatok A szűkebb és tágabb életkörnyezet megismerése A közvetlen lakó környezet megismerése Tervezett rend szerint ismertetjük meg tanulóinkkal községünk és a főváros nevezetességeit, történetét, természeti értékeit. Valljuk, hogy ezzel az egészséges kötődés, a lokálpatriotizmus szellemiségét alakítjuk ki, mely biztosítéka egy későbbi, a lakókörnyezet jobbításáért tevékenyen részt vállaló viselkedési forma kialakulását teszi lehetővé. Ehhez kapcsolódó projektünk a helytörténeti nap. Az ország és tájegységeinek megismerése A tanulmányi kirándulásokat nyolc évfolyamra előre tervezzük, választási lehetőséget hagyva a pedagógusnak egy-egy tájegységen belül a konkrét terület kiválasztására. A környezetet védő gondolkodásmód és életforma kialakítása Természetvédelem Az ökológiai szemlélet alakítása során felfedeztetjük az életközösségek sokféleségét és összefüggéseit, az élőlények pótolhatatlanságát függetlenül attól, hogy hasznosak, vagy károsak-e, hiszen ez a meghatározás úgyis csak relatív voltának megértésével 18

19 alkalmazható. Ezeket kirándulások, túrák, erdei iskolák programjain és a tantermi, iskolai környezet alakítása során a gyakorlatban, élményszerzéssel sajátítják el tanulóink. A testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon a sportszerű magatartás kialakítása a feladat A sportember tiszteletben tartja a másik embert ugyanúgy, mint a környező természetet. A sport különleges lehetőséget biztosít a környezeti -, és egészségnevelésre egyszerre. Környezetvédelem Környezeti nevelésünkben kitérünk a környezeti válság tudatosítására, a környezeti károk elhárításának fontosságára, de a hangsúlyt, azok megelőzésére való nevelés kapja. A takarékosságra, a mértékletességre nevelünk gazdasági és etikai szempontok miatt egyaránt. Ennek érdekében alakítjuk vásárlási és fogyasztói szokásaikat, foglakozunk a hulladékgazdálkodás problémájával, a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségével. A gyerekeknek ezzel kapcsolatos tevékenységeket szervezünk. Környezeti kultúra és érzékenység A környezeti nevelés hatékonysága érdekében tanulóinkat bevonjuk osztályuk, iskolájuk, iskolaudvaruk, játszóhelyeik értékeinek megőrzésébe, fejlesztésébe, a károk megelőzésébe és kijavításába. A környezeti kultúra egyben viselkedési kultúra is. Az emberi kapcsolatokban is az igényességre, illemre, a másság elfogadására nevelünk. Ezért iskolánkban fogadjuk az integráltan nevelhető gyerekeket, akiknek fejlődésére, együttnevelhetőségük feltételeinek biztosítására kiemelt figyelmet fordítunk. Esztétikus berendezéssel, a higiéniai helyiségek XXI. századi kialakításával is igyekszünk kialakítani tanulóinkban a kulturált környezethez való igényt és odafigyelést, a közös helyiségek kulturált használatát. A tiszta, rendezett munkakörülmények kialakítása nevelő hatású az iskolán kívüli életben is. Iskolánk mindennapi élete és pedagógiai tevékenysége során törekszik arra, hogy komplex környezetvédelmi és természetvédelmi tudatosságot és érzékenységet alakítson ki a gyermekben, gyakorlati tevékenységek során. Ezért a tanulók: Szelektíven gyűjtik a mindennapi hulladékot. Takarékoskodnak az energiával. Részt vesznek az időszakos szelektív hulladékgyűjtési akciókban. Komposztot készítenek. Óvják környezetük természeti értékeit és élővilágát. A pedagógusok segítségével megismerik környezetüket és annak élővilágát. Követik a pedagógusok példamutató magatartását. Az oktatásban és nevelésben lehetséges projektjeink Környezetvédelmi projekt Helytörténeti nap projekt 19

20 Tanulmányi kirándulások terve Releváns gyakorlat Mindennapos testmozgás Iskolánk eleget tesz a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. (11) bekezdésének és pedagógiai programjába a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján integrálja a mindennapos testmozgást. Lévén intézményünk alternatív valamint alapfokú művészeti iskola is egyben a mindennapos testmozgás megvalósításának módját nem az Nkt. 27. (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezik meg. A mindennapos testmozgás kialakítása a magyar Waldorf-iskolák kerettantervére, Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola kerettantervére és fejlesztő programjára alapozva kerül megvalósításra. A Waldorf iskolákat jellemző komplex mozgásnevelés A mozgás önmagában a teljes Waldorf iskolai nevelést egészét áthatja, megjelenik a főoktatás és a szakórák ritmikus részében, a testnevelési, euritmia és néptánc órákon és a játékok során egyaránt. A Waldorf iskolákban alkalmazott pedagógia a testmozgást alapvetően két a hagyományos testnevelés és az euritmia egymást kiegészítő oldalról közelíti meg. A két megközelítés kulcsfogalma a tér. A Waldorf iskolákban a tér nem az embertől elidegenített, absztrakt képzetként tételeződik, hanem az ember a térhez való viszonnyal együtt ragadható meg. Tehát intézményünkben a tér viszonylatában a mozgási nevelés egy kívülről befelé (testnevelés) és egy belülről kifelé tartó (euritmia) folyamatban ragadható meg. A testnevelési órákon a tanulók olyan mozgásokat végeznek és tesznek sajátjukévá, amelyek segítik a testet a környezethez való egészséges adaptációhoz. Ezen nevelési folyamat során a tanárok elejét veszik az esetleges mozgásszegény életmódból fakadó élettani és fiziológiás problémák hosszú távú fölhalmozódásának. Illetve egy remélhetőleg jobb felnőttkori életminőséget biztosítanak. Továbbá az iskolai testnevelés és sport keretei közt az egészségnevelés, a szociális kompetenciák (kreativitás, önállóság, önbizalom, felelősségtudat, cselekvőképesség) a csapatmunka, a társakkal történő együttműködés egyaránt fejleszthető. A testnevelés órák törzsanyaga a legtöbb Waldorf iskolában a Bothmer gimnasztikára alapul, amely életkoroknak megfelelő játékokkal, speciális gyakorlatokkal fejleszti a gyerekek mozgását a testnevelési órák keretén belül. A testmozgás nevelési megközelítésének másik alappillére az euritmia. Az euritmia egy olyan mozgásforma, mely során a lehetőség nyílik, hogy az ember belső lelki-szellemi világa jusson kifejeződésre a térben. Így az euritmia tanítása és tanulása egyszerre bír művészi és test-nevelési aspektusokkal. Hozzásegít a test nyelvi-kommunikációs (szintaktika, fonetika, retorika) és zenei (ritmikai arányok) analógiákon keresztüli testi ön megismerésére, így téve lehetővé a gyermek számára egy teljes, egészséges önkép kialakulását. A testnevelés és az euritmia együttesen, egymást kiegészítve segíti hozzá a tanulót a testi, lelki és szellemi harmónia megteremtéséhez. A fent nagy vonalakban leírt két mozgás-nevelés utak kiegészülnek a mozgás és egyensúlyérzéket fejlesztő játékokkal és a művészi érdemei mellett a mozgásemlékezet, a test súlypontjának változásához való alkalmazkodást fejlesztő néptánccal. Mindezeken felül intézményünk fejlesztési 20

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Tel: 1/313-4464, Fax: 1/210-4829 Szervezeti egység: 193007 OM-azonosító: 038413

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Győr 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 Intézményünk története... 7 Névadónk és névválasztásunk... 8 Jogi

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben