TÁMO P / 08 /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34"

Átírás

1 Ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születtünk, itt pihenünk meg. Kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy féltsed, kapaszkodva bele az élet erejével, a szeretetünk ezernyi gyökerével. Hogy örömmel töltse el létünk a szívünket, az életünket. Hát kérlek Titeket, Emberek, Óvjuk, féltsük, szeressük ezt a Földet! / Szatmári Delina/ A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés Gyula Általános Iskola között A projekt megvalósításának helyszíne: Illyés Gyula Általános Iskola, Hévíz Készítette: Szalai Klára, Khern Kinga, Simonné Gál Gyöngyi és Dr. Szarkáné Lampert Anikó 1

2 2010. HÉVÍZ A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés Gyula Általános Iskola között A projekt fő célja: - Együttműködő kapcsolat kialakítása a Hévízi Helytörténeti Múzeummal. Tanulóink ismerjék meg környezetük, lakóhelyük múltjának dokumentumait, tárgyi emlékeit. Az iskola, osztályterem kereteit kitágítva, sokféle tevékenységre építve, ismerjék meg Hévíz város jelenlegi képét, történelmi és természeti értékét. A projekt további céljai: Környezetünk ismerete, óvása Természet szeretete, tisztelete Ökológiai gondolkodás kialakítása, továbbfejlesztése Tájékozódóképesség fejlesztése Környezettudatos viselkedés Tapasztalaton alapuló kreatív környezeti nevelés Tolerancia és segítő életmód kialakítása Tiszta, egészséges környezet kialakítása /szemétszedés/ Egészséges életmódra nevelés Tanulják meg a kulturált múzeumi viselkedést, érezzék kötelezőnek a szabályok betartását. Maradjanak nyitottak az ismeretszerzés iskolán kívüli módjaira. Az értékítélet megalapozására kell figyelmet fordítani, az egyéni értékek és a közösségi értékek fogalmainak tisztázásával, megértésével. 2

3 Fedezzék fel a gyermekek, hogy mindazoknak, amiket a könyvekből megtanulnak, valóságtartalma van. Vessék össze a már megtanult történeteket, fogalmakat, eseményeket a tárgyakban jelentkező konkrét világgal. Ezeken keresztül legyenek képesek alapvető összefüggések felismerésére. Nagyon fontos feladat, hogy a különböző korosztályú gyerekek múzeumlátogató, a művészeteket értő és befogadó felnőttekké váljanak. A projekt szükségessége: A második osztályos tanulóinkkal lakóhelyükről való beszélgetéseink során azt tapasztaltuk, hogy a gyermekek ismeretei hiányosak. Elhatároztuk, hogy az idei tanévtől nagyobb hangsúlyt fektetünk városunk megismerésére. Többféle tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk és sokféle közös élményt nyújtunk a tanulók számára, hogy felkeltsük érdeklődésüket közvetlen lakóhelyük, környezetük természeti és történelmi értékei iránt. Fejlődéslélektani szempontból ismert, hogy a gyermekeink főbb jellemzői ebben az életszakaszban az érzelmi kiegyensúlyozottság, az élményekkel járó érdeklődés és az örömszerzés utáni vágy. Érdeklődésüket elsősorban az őket körülvevő környezet, az otthon, a szülőföld, a család köti le. Ezt figyelembe véve, szem előtt tartva, tervszerűen kidolgoztuk 3 hétre kiterjedő programunkat, amit tanórai és tanórán kívüli információkkal, feladatokkal tevékenységek útján szerzett tapasztalatokkal, megfelelő pedagógiai irányítással végeztünk. Célcsoport: Az iskola 2. évfolyamos diákjai. A megvalósítás helyszíne/helyszínei: Az iskola tantermei, múzeum, kirándulások helyszínei (Hévízi-tó, Egregy). 3

4 Erőforrások: - személyi: diákok, 2 pedagógus, külső erőforrásként: a múzeum vezetője, múzeumpedagógusok - egyéb: a projekt lebonyolításához szükséges engedélyek (az intézmény vezetése) Eszközök: könyvek, újságcikkek, internetes adatbázis, kézműves kellékek, papíranyag, fényképezőgép, cd-k, audiovizuális eszközök, projektor, DVD-k, térképek, emléktárgyak, prospektusok, képeslapok Időtartam: 3 hét heti 4-5 órára tervezve Kapcsolódó tárgyak: Magyar nyelv és irodalom (szövegértés-szövegalkotás), rajz és vizuális kultúra, környezetismeret, technika, ének-zene Várható eredmények: - Megismerik Hévíz város múltját, jelenét, nő a szűkebb lakóhelyük iránti elkötelezettségük. - Megtanulják a természetet védeni, tisztelni, óvni. - Életkori sajátosságaiknak megfelelően képesek lesznek a különböző forrásokból összegyűjtött ismeretek osztályozására. - Megtanulnak viselkedni a múzeumban, alkalmazkodni társaikhoz és a múzeum többi látogatójához. 4

5 Megvalósítandó tevékenységek: Hévíz városáról való beszélgetés, IKT eszközök alkalmazása Az előre kiadott gyűjtőmunkákból tabló készítése Séta a városban, Hévíz utcáinak, tereinek, szobrainak megtekintése A város címerének megalkotása változatos technikákkal Látogatás a Hévízi Tófürdőhöz Tavirózsák készítése Múzeumlátogatás /Hévíz története, Hévízfürdői emlékek, Dr. Moll Károly emlékszoba/ Rajzkiállítás Hévíz, a fürdőváros címmel Kirándulás Dottóval Egregyre, nevezetességek megtekintése Díszítőművészeti szakkör kiállításának megtekintése Erdei túra a környezettudatos magatartás szellemében Helyismereti vetélkedő kooperatív csoportmunkában IKT eszközök használatával Alkalmazott módszerek: - figyelemfelhívás, ismertetés - kutatás könyvek és internethasználattal - önálló ismeretszerzés, személyes tapasztalatszerzés - ismeretfeldolgozás kooperatív csoportmunkával - beszélgetés, - múzeumi foglalkozások, - projektoros előadás, - mozgásos tevékenységek, dramatizálás 5

6 Kompetenciák fejlesztése: A tanulói kíváncsiság megőrzése. Az aktivitás fenntartása és megerősítése. Társakkal való együttműködés játék és munka közben. Környezetvédelemmel kapcsolatos tudás megszerzése és környezetkímélő szokások kialakítása. Csoportszervezési, vezetési képességek kibontakoztatása. Pozitív érzelmek átélése, önbizalom, magabiztosság megalapozása. A résztvevő osztályok együttműködése. Mozgás, esztétikai érzék, kulturált viselkedési szokások kialakítása. Közös alkotást, közös sikert, együvé tartozást alapozó élmény biztosítása. A cselekvőképesség és önálló ismeretszerző képességének fejlesztése. A gyermekek személyiségfejlesztése, tehetségük kibontakoztatása. Kommunikáció gyakorlása gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek között, beszédfegyelem. Értékelés-ellenőrzés: - produktumok készítése (tablók, rajzkiállítás, írásbeli munkák, városismereti vetélkedő, fényképek) - elégedettségi kérdőív a diákok számára, azok értékelése 6

7 A projekt előkészítése, szervezési feladatok: - Közös tervezés, ötletelés, feladat- és tevékenységgyűjtemény összeállítása - A végrehajtandó feladatok meghatározása, kijelölése - Határidők megszabása, tervkészítés - Tájékozódás a szakirodalomban, interneten - Gyűjtőmunkák a családok bevonásával - A szemléltető, dekorációs eszközök előkészítése - Külső munkatársak felkérése 7

8 A projekt ütemezése: IDŐTERV 1. nap Szövegértésszövegalkotás 45 perc Otthoni munka 45 perc 2. óra Vizuális nevelés 45perc A PROJEKT CÉLJAI 1. kezdeményezés: Ismeretek Tanári felvetés: Hol feltérképezése élünk? Ki, mennyire ismeri a Kommunikációs várost, ahol él, tanul? kifejező készség Városunk nevezetességeinek fejlesztése felismerése projektor segítségével kivetített Rendszerezés képek alapján. /Polgármesteri Ismeretnyújtás Hivatal, Hévízi-tó, Szentlélek templom, Helytörténeti Múzeum/ 2. otthoni feladat kiadása: Hévíz város kutató Önálló jellegű megismerése, ismeretszerzés gyűjtőmunka. Fantázia A hozott anyagokból, Kézügyesség Esztétikai érzék cikkekből, képekből, prospektusokból fejlesztése plakátok készítése. Alkotókészség Arány és Csoportalakítás irányérzék 3. óra Szövegértésszövegalkotás Óra 45 perc FELADATOK Helytörténeti ismeretek bővítése Szabadidő hasznos eltöltése Kulturált viselkedés 3. múzeumi foglalkozás: múzeumlátogatás a múzeumigazgató vezetésével (Hévíz története, Hévízfürdői emlékek, Dr. Moll Károly emlékszoba) Csoportalakítás MÓDSZEREK Kooperatív módszer: ABLAK Ellenőrzés Tájékozódás Beszélgetés RÉSZTVEVŐK ESZKÖZÖK Könyvek a városról, prospektusok, internet, projektor, számítógép Osztálymunka Bemutatás Kooperatív csoportmunka Megbeszélés Gyűjtőmunka Szülők Önálló munka Kooperatív csoportmunka Pedagógus Páros munka Segítségadás kooperatív módszer: MOZAIK Bemutatás Tájékoztatás Ismeretnyújtás Múzeumvezető Beszélgetés Újságcikkek, képek, képeslapok, emléktárgyak, prospektusok, Internethasználat, Kartonpapír, olló, ragasztó Múzeumi tájékoztató Füzet Ceruza kooperatív módszer: SARKOK Szakértői mozaik 8

9 IDŐTERV FELADATOK MÓDSZEREK RÉSZTVEVŐK PROJEKT CÉLJA 4.óra Szövegértésszövegalkotás 45 perc Közösségépítés Szókincs gyarapítása Ismeretbővítés 5.óra Természetismeret 45 perc Hagyományok ápolása Ismeretszerzés 6-7.óra Délutáni foglalkozás 2x45 perc 8.óra: Technika óra 45 perc 9.óra Természetismeret óra 2x45 perc Felelősségtudat Környezetvédelem Kulturált viselkedés A Hévízi-tó gyógyító erejének ismertetése, az iszap gyógyító hatása Kézügyesség fejlesztése Alkotókészség Fantázia Társas együttműködés Természetvédelem Felelősségtudat ESZKÖZÖK 4. séta a városban: Dr. Szarka Lajos múzeumigazgató elkalauzol bennünket a város legjellegzetesebb, legnevezetesebb pontjaira. 5. múzeumpedagógiai foglalkozás az iskolában Projektoros előadás 6-7. Séta a Hévízi Tófürdőhöz: Hévíz városának egyik legnagyobb természeti értéke a víz. Ellátogattunk a Hévízi-tóhoz, erősítve a gyerekekben, hogy ez a természet becses ajándéka. Védjék, óvják, vigyázzanak rá! 8. tavirózsa készítése: dekorgumiból. Előzetes megfigyelésük alapján színes tavirózsák ragasztása Magyarázat Beszélgetés Személyes fényképezőgép Múzeumvezető tapasztalatszerzés Mozgásos tevékenység Megfigyelés Előadás Beszélgetés Bemutatás Internet Múzeumvezető Számítógép projektor Tapasztalatszerzés Osztálymunka Szemléltetés Megfigyelés Megbeszélés Magyarázat fényképezőgép Múzeumvezető Figyelemfelhívás Megfigyelés Emlékezet Bemutatás Szemléltetés Kooperatív módszer: PÁROS MUNKA 9. erdei túra: Meglátogattuk a tavat Séta övező véderdőtbeszélgetés környezettudatos Kísérlet magatartás kialakítása Csoportalakítás: kártyával 1.csoport: Vizsgálódás nagyító segítségével 2. csoport: Mikroszkópos vizsgálat Dekorgumi, Ragasztó Olló Kártya Nagyító Mikroszkóp fényképezőgép 9

10 IDŐTERV 11.óra Délutáni foglalkozás 2x45 perc PROJEKT CÉLJAI Történelmi ismeretek bővítése Élménynyújtás Hagyományápolás 12.óra Vizuális nevelés 45 perc Élmények felelevenítése Esztétikai érzék fejlesztése Fantázia Kreativitás Alkotókészség Vizuális kultúra fejlesztése FELADATOK MÓDSZEREK 11. kirándulás Egregyre. Dottóval jutunk el a helyszínre és megtekintjük az Árpád-kori templomot. Személyes tapasztalatszerzés 12. Hévíz városáról rajzok készítése: szabadon választott technikával a 3 hét során látottak, tapasztaltak alapján. Önálló munkavégzés zenei aláfestéssel. Figyelemfelhívás RÉSZTVEVŐK ESZKÖZÖK fényképezőgép Tájékoztatás Mozgásos tevékenység Önálló munka Motiváció Szemléltetés Megbeszélés Megfigyelés Ábrázolás zenehallgatás A/3-as papír Vízfesték Zsírkréta Filctoll Színes ceruza Zenei Cd tehetséggondozás 13. óra Szövegértésszövegalkotás 45 perc Projektzárás: Társas együttműködés Közösségépítés Rendszerezés Kommunikációs készség Szövegértő képesség Gyors, logikus gondolkodás fejlesztése Városismereti vetélkedő-kooperatív óra keretében. A tanulók 5 fős csoportokat alkotnak és a 3 hét alatt szerzett ismereteiket felhasználva megmérettetik magukat. Sikerélmény 14. óra Délutáni foglalkozás Rajzkiállítás: A gyerekek munkáit megtekinthetik az érdeklődők az iskola aulájában. Kooperatív csoportmunka Projektoros előadás Kooperatív módszerek: Csoportalakítás: MOZAIK Füllentős Add tovább a mozdulatot! Kerekasztal Időkitöltő Bemutatás Szemléltetés Jutalmazás Számítógép Projektor Internet Papír Toll Képeslap Paravánok Rajzok Festmények Ajándéktágyak 10

11 Összegzés: A projekt értékelése a diákok, szülők, pedagógusok körében. A témahét legszebb pillanatai fotókivetítéssel. A végzett munka értékelése. A tanulói, tanítói tapasztalatok gyűjtése. Köszönetnyilvánítás a közreműködő külső szakembereknek. A tapasztalatok ismertetése a tantestülettel. A város hírnevét a világon egyedülálló gyógytavának köszönheti, amely természeti adottságait tekintve igazi unikum. Hévíz minden cseppje gyógyvíz vallják az idelátogatók. Aki egyszer járt a városban, ismét visszatér, s a fürdőhely szerelmesévé válik. /Dr. Szarka Lajos/ 11

12 ESEMÉNYNAPLÓ: Iskolánk, az Illyés Gyula Általános Iskola Hévízen található. Hévízt és környékét a sajátos atmoszféra, az érintetlen természeti kincsek, a kulturális értékek és az itt élő emberek vendégszeretete teszi utánozhatatlanná. A második évfolyamos tanulóinkkal a Helytörténeti Múzeummal való innovációs együttműködés keretében sokrétű tevékenységet végeztünk a városunk megismerése céljából. 12

13 Városunk jellemzői: Hévíz városa a Balaton nyugati sarkától 6 kilométerre, az észak-déli irányú hévíz-karmacsi dombhát két oldalán fekszik, keletről a gyógytavat is magába foglaló tőzeges völgy, nyugatról pedig a Páhoki-patak völgye határolja. A város gazdasági szerkezetére a gyógy-idegenforgalomhoz, kereskedelemhez, vendéglátáshoz közvetlenül és közvetetten kapcsolódó foglalkozási ágazatok, szolgáltatások jelenléte a meghatározó, ezek a szektorok jelentik a lakosság legfőbb megélhetési forrását. Hévíz fejlett városi intézményrendszerrel, infrastruktúrával és színvonalas közszolgáltatásokkal rendelkezik. Hévíz város címere kerek talpú, kékkel és ezüsttel vágott pajzs, kék mezőben jobbra forduló, előre lépő, vörös nyelvet öltő, mellső jobb mancsában kardot tartó, kiterjesztett szárnyú, bojtos farkú arany griffmadár. A címer alsó mezőjében zöld levelű, kinyílt piros tavirózsa. A város címerében található griffmadár a tó csodatevő hatására utal. 13

14 A XVIII. századtól a II. világháború végéig a Festeticsek tulajdona volt a tó. A Festetics család állíttatta a tófürdő bejárata elé azt a két kőből készült kerubot (oroszlántestű, griffmadár fejű állat), amely a Festetics címert tartja. A kerubok az ókori sémi népek mitológiájában magasabb rendű élőlények voltak, akik az isteneket szolgáltak. A kapuk előtt álltak és a gonosz szellemeket tartották onnan távol. Valószínűleg ennek a hagyománynak a tisztelete, felélesztése volt a Festeticsek célja, amikor a szobrokat a tó bejárata elé állították. Erre a szimbólumra utal Hévíz 1992-ben megalkotott címerének felső része. A címer alsó részében található vörös tavirózsa Hévíz legközismertebb szimbóluma. A vörös tavirózsát 1898-ban Lovassy Sándor, a Keszthelyi Gazdasági Akadémia tanára telepítette a Hévízi-tó vizébe. A Bengáliában őshonos tavirózsák azóta kedves és kedvelt színfoltjai, szinte szimbóluma Hévíznek és a Hévízi-tónak. 14

15 Kirándulás Abonyba, a Hévízhez kapcsolódó emlékhelyek megtekintése: - Lovassy Sándor emléktáblájának megtekintése szülőházának falán (Lovassy Sándor / / ornitológus, tanár Abony szülötte, aki 1889-től a keszthelyi Gazdasági Akadémia tanára volt, s ő honosította meg a hévízi tóban az indiai vörös tündérrózsát) -Gyulai Gaál Miklós Zala megyei honvédtábornok emléktáblájának megtekintése a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskolában (Gyulai Gaál Miklós / / Zala megye egyetlen 1848-as honvédtábornoka volt, akit Abonyban temettek el. Emlékét a hévízi Illyés Gyula Általános Iskola előtt emlékmű örökíti meg, Zala megyében egyedül álló módon.) - Gyulai Gaál Miklós és felesége síremlékének megtekintése az abonyi római katolikus temetőben - a Bihari János Zeneiskola falán lévő Bihari emléktábla megtekintése (Bihari János zeneszerző és hegedűművész, a verbunkos zene egyik megteremtője Abonyban született 1764-ben) - az Abonyi Lajos Falumúzeum megtekintése Kirándulás a ceglédi Kossuth Múzeumba: A múzeumban látható Gyulai Gaál Miklós zalai honvédtábornok kardja, sarkantyúja és pénzes ládája. 15

16 ZÁRÓGONDOLAT: A múzeumlátogatás jó lehetőséget teremt a tanulók ismereteinek összevetésére, összefüggések keresésére, feltárására, megértésére. A tanítás egyik fontos színhelye a múzeum. A múzeumlátogatás kicsit a múltba való belépést is jelenti, abba a hiteles múltba, amelynek hangulatát megteremti korabeli tárgyaival, a korabeli emberek technikai felkészültségét, lelkiségét, szükségleteit és életformáját, életmódját, önkifejezési vágyát, tehát egészét tükröző alkotásaival. A múzeumlátogatás alapvetően szabad művelődési forma, ezért a gyerekek számára a múzeummal való találkozás élmény és a további látogatások motivációs forrása kell, hogy legyen. A múlttal való rendszeres találkozás és ismerkedés olyan motivációt alakít ki a gyerekekben, mely későbbi felnőtt életükre is hatással lesz. A múzeumok a tudományok és művészetek fellegváraiként, kincsesházaiként teljes körű hatásában máshoz nem mérhető szemléltetési, átélési, azonosulási lehetőséget nyújtanak mindahhoz az átadandó tudásanyaghoz, amelyről a mi sokirányú pedagógiai munkánk szól. A múzeumpedagógia a tömeges értékközvetítéssel amely fontos, hogy már kisiskoláskorban megkezdődjön a valódi emberi, társadalmi és természeti értékek iránt fogékony és értük cselekedni is tudó nemzedéket nevelhet! A média által válogatatlanul beáramló új információ- és élményözön, amely teljesen elmossa a valóság és kitaláció, jó és rossz különbségét, azért oly elsöprően romboló a gyermeki lélekre, mert ezek ellenében nem alakítunk ki bennük szilárd értékrendet, amely védhetné őket. Az igazi világot kell megismertetni gyermekeinkkel, hogy otthon érezhessék benne magukat tévutak, kilátástalanságok nélkül. Hogy igazán övék lehessen ez a világ. Ennek a folyamatnak lehet egyik eszköze az emberi kultúra értékeinek közvetlen megismertetése a múzeumokban. 16

17 BIZTOSÍTOM, HOGY MEGISMERD, ENGEDEM, HOGY KIPRÓBÁLD, SEGÍTEK, HOGY RÁCSODÁLKOZHASS, HOGY ÖRÖMET SZEREZZ MAGADNAK ÉS MÁSOKNAK. /VEKERDY TAMÁS/ Ezen idézet is arra a szemléletre mutat rá, melyet a leglényegesebbnek tartunk a 3 hetes projekt során. Szeretnénk kipróbálni, hogyan működik a gyakorlatban, egy a mindennapokban megszokottól eltérő tanulási forma. Az évfolyam szintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz. Így az egyéni fejlesztés szempontjából hatékonyan épülnek egymásra az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező foglalkozások és a kutatást, alkotótevékenységet biztosító választható programok. 17

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Győr 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 Intézményünk története... 7 Névadónk és névválasztásunk... 8 Jogi

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben