Regionális Kreatív ipari kataszterelemzés a Dél-Dunántúlon 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regionális Kreatív ipari kataszterelemzés a Dél-Dunántúlon 2010"

Átírás

1

2

3 Regionális Kreatív ipari kataszterelemzés október

4 1. Bevezetés, fogalom meghatározások Jelen tanulmány célja a Dél-Dunántúli Régió kreatív iparági mûködési hatékonyságának feltárása, hogy tágabb értelmezésben betekintést adjon a kreatív,- kulturális ipar gazdasági fejlettségérõl, mert nehéz gazdasági helyzetben lévõ régiónk számára kitörési pontot jelent a kultúra. Ahol fejlett a kulturális ipar, ott magasabb az életminõség szintje, és nagyobb a magasan képzett és a fiatalabb generációkhoz tartozó munkaerõ megtartásának képessége. Ugyanakkor tapasztalhatunk egyfajta ellentmondást a kulturális ipar fogalma és a magas mûvészetek között. A kulturális ipar fogalma és meghatározása az 1970-es évek második felében jelent meg Theodor Adorno és Max Horkheim munkásságának köszönhetõen, akik a Felvilágosodás dialektikája címû mûvük utolsó fejezetében használják a Kulturális Ipar kifejezést A Kulturális Ipar: Felvilágosodás, mint a tömegek megtévesztése a népszerû kultúra rokonságban áll a tömegtermelés standardizált termékeivel (Adorno-Horkheimer, 1977). A szerzõk élesen bírálták a kultúra iparosítását, azaz a piaci logikának a mûvészetek területén megfigyelhetõ korlátlan érvényesülését a kaptalista társadalmakban. A kulturális ipar, azaz a tömegmédia és a kereskedelmi kultúra megvetése ekkoriban jól kifejezõdött a hagyományos mûvészet- és kultúrpolitikában is, amely ez utóbbiról lényegében megfeledkezve világosan elválasztotta egymástól a közpénzekbõl támogatott ún. minõségi kultúrát és azokat a tevékenységeket, amelyek elsõsorban kereskedelmi alapokon jöttek létre. Véleményük szerint a kulturális termékek a film, rádió, sajtó, a televízió passzivitásba manipulálja a tömegeket, a könnyen hozzáférhetõ kulturális javak elterelik a figyelmet az emberek gazdasági nehézségeirõl. Természetesen a kulturális és kreatív ipar megítélése nem ennyire negatív, sõt Richard Florida elismert szakember szerint korunkban megjelent egy új társadalmi osztály, amely a fejlett világban a gazdasági fejlõdés fõ katalizátorává válhat. Ez az osztály, társadalmunkban inkább rétegként definiálható az újat alkotó innovatív, kreatív emberek csoportja, amelybe Florida a hagyományos kreatív besorolású foglalkozási ágak (képzõmûvészek, reklámszakemberek) mellé digitális és IT forradalmat megélõ korunk új kreatív ágazatát a szoftver készítõket, programozókat is sorolja. A 2003-ban Memphisben szervezett 2

5 kereatív ipari konferencia eredménye a Memphis Manifesto, amely azonosította a Creative Class-t azaz a Kreatív Osztályt. Florida szerint mindenki, aki hozzádaott értéket állít elõ, ennek az osztálynak a tagja, függetlenü attól, hogy értelmiségi, vagy fizikai foglalkozású. Florida kutatásai rámutatnak arra, hogy azok a városok, amelyeknek sikerül a kreatív osztályt magukhoz vonzani és megtartani, prosperálnak, míg azok, amelyek viszont ezen a téren nem tudnak sikert felmutatni, a gazdasági fejlõdésben is lemaradnak. Ennek megfelelõen a kreativitás növelése, a kreatív ipar promotálása régiónkban egyfajta kényszer is. Sokan azt mondják, hogy a hagyományos iparágak leáldozóban vannak. Ez nem igaz, jobban virágoznak, mint valaha. Egyszerûen annyi történt, hogy a globalizált világ élesedõ nemzetközi versenye arra kényszerítette a nagy gyártó cégeket, hogy a termelésüket a fejlett Nyugati demokráciákból áttelepítsék olyan országokba, amelyekben sokkal költséghatékonyabban lehet termelni, mert olcsóbb a munkaerõ, gyengébbek a munkavédelmi,- esetleg környezetvédelmi, a munkavállalót védõ munkajogi szabályozások. Európa sokak szerint is elkényelmesedett, dekadenssé vált, és a világ manufaktúrái ma már a Csendes-óceán térségében vannak. Európa kiüresedik, legalábbis a hagyo - mányos termelési struktúrák tekintetében. Ennek velejárója a szekunder szektorban a munkaalkalmak csökkenése. A hagyományos ipari termelés elköltöztetésével ugyanis a társadalom jelentõs rétegei veszítik el megélhetési forrásaikat, ami növelheti az inaktivitást. A városok belsõ magjai is kiüresednek, az irodák elköltöznek, vagy mint pl. Vancouverben egyre jelentõsebb az adminisztrációs racionalizálás, a méretcsökkentés, aminek hatására az irodák családi méretû házakba költöztek a kertes övezetbe. A városok is gyakran a túlélésért küzdenek. A kiútkeresés egyik módja a kreatív ipar fejlesztése. Mit jelent pontosan az, hogy kreatív ipar? Mely ágazatok tartoznak bele? Milyen trendekbõl nyeri a jelentõségét? Gyakran szinte szinonim fogalomként használják a kulturális és kreatív ipar kifejezést, és ebben nincs teljes konszenzus még a szakemberek körében sem. Sokan a kreatív ipart tartják nagyobb halmaznak, amely még egyéb, a kulturális iparon kívüli ágazatokat is magában foglal. A definíciókban elég nagy a káosz egyelõre, széles spektrumban mozognak a lehetséges meghatározások. 3

6 Szerk.: Benovics Gábor forrás: KEA European Affairs Az EU Bizottság számára készített 2006-os felmérésben a kutatók megkülönböztették a kreatív és a kulturális szektorokat. Utóbbiak outputjai kifejezetten kulturális jellegûek (vizuális és elõadómûvészet, kulturális örökség, film és videó, televízió, rádió, videojátékok, zene, könyv és sajtó). A definíciós kérdésekkel Magyarországon is többen foglalkoznak. Az NKTH támogatásával mûködõ Kreatív Iparágak Platformja például a kreatív ágazatokat a következõképpen definiálja: A kreatív iparágak azon tevékenységek, amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon létrehozásán és felhasználásán keresztül jólétet és munkahelyeket teremteni. 1 A kreatív ipart 12 szektor alapján határozták meg, ezek a következõk: elektronikus és nyomtatott sajtó, reklámipar, 1 4

7 filmgyártás, filmmûvészet, szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés, építészet, zene és elõadó-mûvészet, képzõmûvészet, formatervezés és divattervezés, múzeumok és kiállítások, kulturális kereskedelem, hangszeripar, örökség. A kreatív ipar ma a világ egyik legfejlõdõbb ágazata. Igaz, ebben jelentõs szerepe van a hagyományos kreatív ágazatok, mint a képzõmûvészet, vagy az elõadó mûvészet mellett sokkal inkább a szoftverfejlesztésnek, valamint a filmiparnak. A definiált kreatív osztály tagjai elõrejelzések szerint hamarosan meghaladják a hagyományos ipari szektorban dolgozók számát. Ez is bizonyos magyarázatra szorul. Ez nem feltétlenül igaz egyelõre Kínában, amely a világ mûhelyévé vált, vagy a másik milliárdos országban Indiában, ahol még mindig a lakosság több mint 50%-a a primer szektorban a mezõgazdaságban dolgozik. Kétségtelen azonban, hogy ezekben az országokban is nõ a kreatív iparban foglalkoztatottak száma, elég, ha csak az indiai szoftverfejlesztõkre gondolunk, hiszen India ebben is már nagyhatalom. Ságvári és Desewffy ban a Kreatív gazdaságról megjelent könyvében Európa lemaradását, a gyenge versenyképességének, a gyakran túlságosan technológiaközpontú, technokrata megközelítéseknek tulajdonítja és a kulturális sokszínûségben, a tradíciók és élet stílusok sokféleségének megõrzésében látja a kitörés lehetõségét. A kulturális közeg, a tradíció és a gazdagság amennyiben sikerül kiaknázni a benne rejlõ lehetõségeket lehet az a versenyelõny, amely Európát visszaemelheti az információs korszak gyõztesei közé. (SÁGVÁRI B-DESEFFY T 2006). A közölt nemzetközi összehasonlítások Florida 3T (tehetség, technológia, tolerancia) indexeire épülnek. Magyarország 25 ország közül a 21. helyen található (a tehetség és technológia kompozit indexek vonatkozásában a 16. helyre, a tolerancia szerinti index szerint viszont az utolsó, 25. helyre került). A KEA tanulmánya (2006) szerint a évi EUROSTAT adatok alapján végzett számítás szerint Magyarországon a kreatív és kulturális szektorok aránya igen alacsony, árbevétel alapján számolva 1,2% volt, hasonló, mint Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában, és jóval alacsonyabb, mint Csehországban, Szlovákiában, vagy Szlovéniában. 2 Ugyanakkor a rendszerváltás óta a kreatív és kulturális szektorok dinamikusan fejlõdtek, Budapest az utóbbi idõben fõként fesztiváljairól vált híressé. 2 letöltve:

8 Az UNCTAD (2008) Creative Economy Report-ja elsõsorban a fejlõdõ országok szempontjából tárgyalja a kreatív városok szerepét. A kelet-európai országokkal kapcsolatban kiemeli azt az általános problémát, hogy a korábban az állam által mûködtetett kulturális intézmények egy része a magánszférába került át, felújításukra nincs elég forrás és a mûködésük is veszélybe került. Az UNCTAD tanulmánya Magyarországot Bulgáriával és Lettországgal együtt említi, mivel csak ezekre az országokra vonatkozóan vannak WIPO-adatok az ún. szerzõi joggal védett ágazatokra vonatkozóan ben Magyarországon a szellemi tulajdonjoggal védett ágazatok ben 4%-kal járultak hozzá mind a foglalkoztatáshoz, mind a GDP-hez és ezek gyors fejlõdését jelzi, hogy ez az arány 2005-ben 7% körül volt. 3 Magyarországon és Romániában a filmgyártás, videókészítés és a reklámkészítés jelentõs fejlõdése tapasztalható. Magyarország kiemelkedik továbbá az audiovizuális szolgáltatások exportjában is, 2005-ben a világon az ötödik helyet foglalta el az USA, az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada után. Az ágazat foglalkoztatási potenciálját bizonyítja az, hogy között Magyarországon lényegében stagnált a foglalkoztatás, miközben a CCI-ben foglalkoztatottak száma éves átlagban 1,45%-kal nõtt. A kreatív ágazatoknak minõsülõ szerzõi jogi ágazatok a gazdaság hajtómotorjai, amelyek a nemzetgazdaság átlagát meghaladó ütemû növekedést tudtak felmutatni. Miközben között a magyar gazdaság évi átlagos növekedési üteme 4,3% volt, a teljes szerzõi jogi szektor átlagosan 7,2%-kal, a primer szerzõi jogi ágazatok 6%-kal növekedtek Közülük is a reklám, grafika (12,5%), rádió, televízió (11,4%), szoftveripar (7,0%) ágazatai voltak a legdinamikusabbak. 4 Magyarország fõváros központúsága evidencia. Budapest súlya minden tekintetben meghatározó az országban, más nagyságrendet és dimenziót képvisel, mint az õt követõ vidéki nagyvárosok. Ebbõl kifolyólag a Közép-Magyarországi régió adottságai és teljesítménye is jelentõsen torzul pozitív irányban, és nehezen összevethetõ az ország többi régiójával. Ez alól jobbára csak a Nyugat-Magyarországi Régió jelent kivételt. A Közép-Magyarországi Régióban az összes foglalkoztatott mintegy 5%- a kreatív ágazatokban dolgozik, ez az arány hasonló, mint München, Osló, vagy Hamburg esetében. A vizsgálat szerint a kelet-közép európai városok között hasonlóan kedvezõ 3-4 letöltve:

9 helyzete csak Prágának és Pozsonynak van, ugyanakkor a kreatív munkaerõért folytatott verseny is jelentõs, és a trendek mindenütt az e szektorokban foglalkoztatottak növekedését mutatják. Ezzel természetesen még akkor sem tud lépést tartani a Dél-Dunántúli Régió, ha figyelembe vesszük Pécs hagyományosan kiemelkedõ szerepét kulturális téren, és átmenetileg megnövekedett lehetõségeit köszönhetõen a 2010-es Európa Kulturális Fõvárosa címnek. Budapesten mások a kínálati-keresleti arányok, és mások a kulturális kiadásra fordítható erõforrások, még egy fõre vetítve is. A kreatív ipar jelentõségét azonban nemcsak az adja, hány munkahelyet teremt egy-egy városban, régióban, és hány százalékkal járul hozzá a gazdaság teljesítményéhez. A kreatív ipar jelenlétének megfelelõ sûrûsége egy-egy adott településen, régióban olyan kreatív miliõt hozhat létre, amely a mai tudás alapú gazdaságban az innováció egyik alapfeltétele, és ezért a település vagy régió tõkevonzó képességének az egyik biztosítéka. A témához inkább a populáris üzleti tanácsadó könyvek stílusában közelítõ, ám ennek ellenére alapos munkát végzõ John Howkins a kreativitást úgy definiálja, mint valami új létrehívásának a képességét, azaz azt a folyamatot, amikor egy vagy több ember a személyéhez kötõdõ, eredeti tartalmú gondolatokat, találmányokat szül...valaki valami újat mond, cselekszik, vagy állít elõ, akár a»semmibõl valamit«értelmében, akár úgy, hogy új jelleget ad valaminek. A kreativitás vagy vezet valamire, vagy nem, megjelenik gondolatban és tettben egyaránt. A kreatív jelzõvel illetem azt, aki valami újat alkot vagy eszel ki. (Howkins, 2002) A globalizált világunkban a kreatív ipar szerepe egyre meghatározóbb, a GDP-hez való hozzájárulást és a foglalkoztatottak számának tendenciáját tekintve is. Tajvantól Indián át az Európai Unióig mind többen értik meg és érzékelik, hogy mekkora potenciált rejt a kreatív ipar. Fontos említést tennünk a régiók, a városok globális versenyérõl is. Azok a városok, ahol fejlett a kreatív ipar, a kulturális élet, nagyobb vonzerõvel rendelkezik a magasan képzett szakemberek és a tõkebefektetõk számára is. A kreatív város ugyanis úgy jellemezhetõ, mint egy olyan entitás, amely a 7

10 kreatív osztály tagjai számára, - akik az új típusú gazdaságban, a high-tech iparágakban, vagy a biotechnológia területén tevékenykednek - vonzó, megfelelõ lak, - élõhelyet, képes teremteni. A kreatív-bohém város a maga fesztiváljaival, kiállításaival, színvonalas rendezvényeivel, vásárlási és rekreációs lehetõségeivel egyfajta mágnesként mûködik a migráns képzett munkaerõ számára. Látható, hogy a nemzetközi trendek kapcsán a kiszervezések, a termelés áthelyezés kapcsán a városok elveszítik a hagyományos termelõi munkahelyeiket, megfigyelhetõ ez Milánótól a Ruhr-vidékig, de nálunk a Dél-Dunántúli Régióban is, ahol a gyár és bányabezárások hatására csak Pécsett legalább húszezer álláshely szûnt meg. A családok nagyon nehéz helyzetbe kerültek, voltak akik a társadalom perifériájára sodródtak, vagy kénytelenek voltak a fõvárosba, esetleg ahogy ez újabban történik - az országhatáron túlra költözni. A hagyományos iparágukat elvesztett városok természetesen megpróbálnak újfajta munkalehetõségeket magukhoz vonzani, illetve teremteni. A kultúra számít manapság a vállalatvezetõk egyik fõ csalogatójának, a minõségi kultúra különösen nagyra értékelt ezekben a körökben. Többek között ez is hozzájárult a kulturális intézményrendszer nagyarányú fejlesztéséhez, amely az elitréteget célozza meg, mint fogyasztóközönséget. Így történhetett meg, hogy sok nagyváros kénytelen volt abbahagyni a nyersanyag feldolgozását, és helyette áttért az ötletek feldolgozására. Az egyetlen probléma, hogy ezek az ötletek még egyszerûbben repatriálhatók, mint a termelés, különösen manapság az információ kommunikációs forradalom kellõs közepén. A váro - sok pedig kíméletlen versenyben vannak egymással igyekezvén a legszebb arcukat mutatni a lehetséges befektetõk irányába. Egy kicsit sajnos ez azt is jelenti, hogy a városok és régiók ma már elvesztették a hitüket, hogy õk képesek saját maguk megteremteni a jólétüket, és gazdagságukat, annak feltétlenül valahonnan máshonnan kell érkeznie A régióban tevékenykedõ kis,- és középvállalkozások számára éppen ezért különösen fontos, hogy kihasználják azokat - az egyre inkább a köztudatba épülõ új partnerségi kapcsolatokat, mint például a klaszterekbe szervezõdés, amely lehetõvé teszi erõik egyesítése révén a nagyobb eredményességet. A klaszter ugyanis nem egy zéróösszegû játék, itt sokkal inkább nyertesnyertes kapcsolatok lehetnek, közösen lehet a tortát növelni úgy, hogy abból mindenki jól lakjon. Ebben párhuzamot lehet vonni a Pólus program törekvéseivel. 8

11 A versenyképességi pólusok programja az 5 régió központra alapozva kezdõdött el egy éve. A módszer Franciaországban olyan városok esetében hozott átütõ sikert, mint Lyon és Toulouse. Ma már újabb 100 város és régiója verseng Franciaországban a pólus státuszért. Németországban szintén jelentõs fejlõdést indukált a program, amelyet követõen francia kezdeményezésre hazánk került be az érintett országok közé. Pécs saját és a régió adottságaira építve szándékai szerint a térség gazdaságát az egészségiparhoz, a környezetiparhoz és újdonságként a kulturális iparhoz rendezi át új együttmûködési rendszerekbe, hogy kihasználhassa ezen, új agglomerált piacok nemzetközi szinten tapasztalható jelentõs növekedését (SÍKFÕI T 2010). A Pólus Program átfogó célja: Nemzetközileg versenyképes klaszterek kialakulásának elõmozdítása. Magas hozzáadott értékû, innovatív tevékenységekre történõ specializáció. Erõs kooperáció elsõsorban a vállalatok, illetve kiegészítõ jelleggel az egyetemek és önkormányzatok között, a hosszú távú versenyképesség fenntartása érdekében. A pólusvárosokon keresztül a régiók szerepének erõsítése, elõsegítve a pólusok széles értelemben vett, általános versenyképességének és üzleti környezetének javítását. A Kormány a Pólus Programtól azt várja, hogy a vállalkozások a hálózatosodás és klaszteresedés, valamint a kutatói és az egyetemi szférával való kooperáció révén elérik azt a méretet, amely az európai szintû versenyképességhez szükséges és a magas hozzáadott értékû, exportorientált tevékenységek erõsödésén keresztül jelentõsen növelik az egész magyar gazdaság versenyképességét. 5 Egy versenyképességi pólus úgy határozható meg, mint egy körülhatárolt földrajzi területen, egy innovatív jellegû közös terv köré csoportosuló azon vállalatok, köz- és magán képzési és kutatási központok összessége, amelyek hatástöbblet elérése érdekében partnerségi kapcsolatban való részvételre 5 letöltés: december 9. 9

12 kötelezték el magukat. A partnerség egy technikai-tudományos terület és az ahhoz kapcsolódó piac köré szervezõdik, és el kell érnie azt a kritikus tömeget, amellyel lehetõvé válik versenyképességi és a nemzetközi láthatósága. A három prioritás - a partnerség, a konkrét közös terv és a nemzetközi láthatóság - egyesíti a három alapvetõ elemet vállalatok, képzés, kutatás/innováció, ezek együtt alkotják a versenyképességi pólusok építõköveit. Minden pólus-terv jellemzõje lesz az egyes elemek relatív intenzitása és a partnerség ereje. Ezek elmondhatók a kreatív iparban megkezdõdött klaszterszervezõdésre is a Dél-Dunántúli régióban. A közös cél a nemzeti és nemzetközi láthatóság növelése, a profitabilitás fejlesztése, amelyhez az egyik eszköz a partnerség a klaszteresedés. 2. A régió bemutatása, természet,- és társadalomföldrajzi adottságok Dél-Dunántúl az ország harmadik legnagyobb területû, de ugyanakkor legkisebb népességû régiója. Ebbõl adódóan a népsûrûség itt a legalacsonyabb az országban (67,3 fõ/km2) 6, Somogy és Tolna az ország két legritkábban lakott megyéje. A régió megközelíthetõsége 2009 végéig nem javult, a régión belüli közlekedést is jelentõsen javító M6-os autópálya-szakasz átadására csak ben kerül sor. A Dél-Dunántúli Régió 1998 februárjában intézményesítette területi összetartozását a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megalakításával. A régiót alkotó három megye: Baranya, Somogy és Tolna fejlõdése azonban már régóta összefonódik, s nemcsak a földrajzi szomszédság, hanem a hasonló történelmi örökség és szellemiség, sõt gazdaságuk fejlõdése által is. A régió büszke arra a több mint kétezer éves örökségre, amelyet az itt élõ emberek halmoztak fel az évszázadok során. Ennek egyik elismerése, hogy novembere óta az antik Sopianae, azaz a mai Pécs város, Európában egyedülálló ókeresztény temetõjének sírkamráit a világörökség részévé nyilvánították. A demográfiai folyamatok azonban még az országos átlagnál is kedvezõtlenebbül alakultak az utóbbi idõben, jelentõs az elvándorlás. A folyamatot eddig sajnos nem sikerült megállítani január elsejére vonatkozó KSH adatok szerint a 6 KSH Évkönyvek

13 lakónépesség száma az egy évvel korábbihoz képest 7,1 ezer fõvel 953 ezer fõre csökkent. Ebbõl Baranya megyében 394,9 ezer fõ, Somogy megyében 322,2 ezer fõ, Tolna megyében pedig 235,9 ezer fõ lakott. A régióban 655 település található, amely (Nyugat-Dunántúllal holtversenyben) a legnagyobb helységszámot jelenti az aprófalvas településszerkezetnek köszönhetõen. Ebben a régióban található a legtöbb (353) olyan kis falu, amelyben 500 fõnél kevesebben élnek. A baranyai települések több mint 2/3-a, a somogyiak közel fele tartozik ebbe a kategóriába. A 618 község mellett, a lakosság 57,7%-a a térség 37 városában él, közülük a három megyeszékhely megyei jogú város: Pécs 157 ezer lakosú, Kaposvár 67,7 ezres és Szekszárd 33,9 ezer fõt számlál. A népesség korszerkezetére változatlanul az elöregedés a jellemzõ. Míg a 15 év alatti népesség aránya 14,6%-ról 14,4%-ra mérséklõdött az elõzõ évhez képest, addig a 64 év felettieké 16,6%-ról 16,8%-ra emelkedett (a legutolsó korcsoport szerinti adat január elsejére vonatkozik). A korösszetétel alapján számított eltartott népesség rátája a gyermek népesség esetén alacsonyabb, az idõs népesség esetén magasabb az országos átlagnál. Pécs Város lakónépességének kor szerinti összetétele (2009. január 1.) 11

14 A gazdag kulturális és történelmi örökség mellett a térség bõvelkedik természeti kincsekben is. A régió természeti adottságainak köszönhetõen kiválóan alkalmas mezõgazdasági tevékenységre, mintegy 80%-a termõterület, és igen magas az erdõsültség aránya is. A Dél-Dunántúl minõségi borkultúrája Európa hírû, fontos szerepet tölt be az ország bortermelésében. Országos viszonylatban jelentõs ásványvagyonnal rendelkezik, és itt, Pakson található az ország egyetlen atomerõmûve. Ebbõl is adódik, hogy az ország villamosenergia-termelésének 40 %-át a Dél-Dunántúl biztosítja. A régió turisztikai adottságai kiemelkedõek. A terület igen gazdag termál- és gyógyvizekben, s ez kiváló lehetõséget kínál az idegenforgalom számára. Nem véletlen, hogy a régió rövidtávú programjának egyik prioritása a gyógyturizmus fejlesztése. Gemenc, a Duna-Dráva Nemzeti Park, vagy a Belsõ- Somogy természeti szépségei és ritkaságai az ökoturizmus, a hagyományõrzés bemutatása, a változatos események és fesztiválok sora pedig a kulturális turizmus iránt érdeklõdõknek nyújt kikapcsolódást. Ennek és természetesen a Balaton vonzerejének köszönhetõen a Dél-Dunántúl hazánk harmadik legnépszerûbb, leglátogatottabb régiója. Pécs ma is Baranya és tágabb körben a Dél-Dunántúl központja. Európai léptékkel közepes méretû ( ezer lakosú) város, amelyik megõrzi, ápolja történelmi légkörét, szellemiségét és kialakult építészeti stílusát. (A pécsiséget nehéz megfogalmazni. Pécs az Pécs. Csak önmagával mérhetõ.) A várost ezért is sokféle jelzõvel szokták illetni: a mediterrán hangulatok városa, multikulturális város, a világörökség városa, nemzetiségek együttélésének városa, a Balkán kapuvárosa, a sajátos közép-kelet-európai kulturális tapasztalatok helyszíne. Regionális centrum szerepe is sokrétû: szellemi, kulturális és oktatási centrum, egészségügyi központ, szolgáltató és kereskedõ város, technológiai, kutatási és fejlesztési központ, idegenforgalmi célpont, közigazgatási centrum. Az európai városhálózat integráns része, a középeurópai városi munkamegosztás aktív szereplõje. A Városok a békéért UNESCO díj kitüntetettje. A Dél-Dunántúli Régió Magyarország egyik szellemi központja. Budapest és vonzáskörzete után, a lakosság számához viszonyítva itt tanulnak a legtöbben felsõfokú oktatási intézményekben. A két egyetemi város, Pécs és a Kaposvár egyetemi centrumainak hatása az egész Dunántúlon érvényesül. Jól egészíti 12

15 ki ezt a palettát a Szekszárdon, és Pakson folyó felsõfokú képzés. Pécs nemcsak az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés országosan kiemelkedõ központja, de a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja révén az ország meghatározó szellemi bázisa. A szellemi erõforrások fejlesztése, a kutatások támogatása lehet az egyik alapja a régió gazdasági felzárkózásának. Gazdasági helyzet: A Pólus Programban, amely még a Gyurcsány kormány idején elfogadott zászlóshajó program, a kormányzat gazdaságfejlesztési koncepciójának keretében az innovációs és exportpotenciállal rendelkezõ klaszterek, valamint a pólusvárosokban a vállalkozási környezetet fejlesztõ beruházások támogatásán keresztül a nemzetközi versenyképesség növelését tûzte ki célul Pécs városa kitüntetett szerepet kap, mint Pólusváros. A kulturális, kreatív ipari fejlesztések volumene a térségben különösen az EKF programhoz kapcsolódóan ugyancsak alátámasztja azt a koncepciót, hogy Pécs városa nem érdemtelenül vált a Pólus projektben is a régió központjává. Természetesen más, hatalmas méretû beruházások is indulnak elég, ha az atomerõmû fejlesztésére gondolnunk, de a kultúra területén nem találkozunk Pécshez fogható súlyú versenytárssal nemcsak a régióban, de Budapest kivételével még országos szinten is alig. Földrajzi adottságok lényegesen befolyásolják a társadalmi-gazdasági tér alakulását, helyzeténél fogva a Dél-Dunántúli Régió Magyarország déli kapuja, s mint ilyen fontos szerepet játszik külkapcsolatainkban, hiszen Horvátországon át az Adria felé lehetõsége van bekapcsolódni a déli-, dél-nyugati országok együttmûködésébe. Ez a nyitás elõsegítheti a befektetések növekedését, a termelés és a vállalkozások gyarapodását. Az egy fõre jutó bruttó nemzeti termék tekintetében a régiók sorrendjében Dél-Dunántúl a negyedik helyet foglalja el. Erre egyrészt növekedtek az infrastrukturális háttér biztosította feltételek az M/6-os autópálya megépítésével, amelynek jelentõs településfejlesztõ hatása van, és reményeink szerint hozzájárul a régió vonzerejének növekedéséhez a befektetõk számára, másrészt viszont 13

16 sajnos nagy hiányosság, hogy a pálya nem épült meg a horvát határig, annak ellenére, hogy a horvátok jelezték, készek lennének csatlakozni hozzá. A régióban több mint 1800 külföldi érdekeltségû vállalat telepedett le, s lassú növekedés mutatkozik a hazai vállalatok számának emelkedésében is. Jelen van az a nagyvállalati kör és azok a gazdaságfejlesztõ szervezetek, amelyek köré a régió iparfejlesztési stratégiája felépíthetõ. Mindezt jól reprezentálja, hogy a régióban mostanáig 15 ipari park jött létre, így a kezdõ vállalkozások számára mind a szükséges kommunikációs szolgáltatások, mind a mûködést támogató szervezetek rendelkezésre állnak. A termelõ szektorban a mezõgazdaság, a hozzá kapcsolódó élelmiszeripar, valamint az energiatermelés és az idegenforgalom áll kiemelkedõ helyen, de figyelemreméltó fejlõdés tapasztalható a csúcstechnológiát képviselõ ágazatokban is. A kívánatos fejlõdés egyik alapkövetelménye a mûszaki infrastruktúra magas színvonala. A régió ebbõl a szempontból jelenleg nem áll megfelelõ szinten, hiszen miközben a villamosenergia-termelés és a távközlés jóval az országos átlag fölött áll, a közlekedési infrastruktúra fejletlen. A közlekedési lehetõségek beleértve a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedést is javítása létfontosságú a régió dinamikus fejlõdése és az európai uniós országokhoz való felzárkózás érdekében. A Dél-Dunántúli Régió gazdasági teljesítménye az elmúlt években magyar regionális különbségek töréspontjánál helyezkedett el, távolodva a dinamikus térségektõl és közeledve a lemaradó keleti régiókhoz. A régióban a területi növekedés útját, dinamikáját meghatározó minden egyes tényezõ tekintetében sokkal inkább az elmaradás rajzolódott ki, a negatív jegyek uralkodtak: a foglalkoztatotti ráta és az egy foglalkoztatottra jutó bruttó hazai termék (területi termelékenység) relatíve romlott; a külföldi mûködõ tõke jelenléte a térség gazdaságában nagyon gyenge; elavult a gazdaságszerkezet és nem volt érzékelhetõ jele a modernizációnak; a gyenge feldolgozóipar ráadásul fõleg hazai-helyi piacra termelt, gyenge az exportképessége és nincsen olyan ágazata vagy kiemelkedõ vállalata, amelyre a regionális fejlesztés például iparági klaszter formában ráépülhetett volna. 14

17 Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék az országos átlag 68,3%-át tette ki, ezzel a 7 régió közül a 4. helyet foglalta el (2007-ben). A mutató a évi 75,1%-ról 2006-ig fokozatosan 67,7%-ra csökkent, 2007-ben viszont 0,6%- pontos emelkedés következett be. A régión belül Somogyban mindössze 61,6%-os, Tolnában 70%-os, Baranyában pedig 72,7%-os ez az érték 7. A gazdasági szerkezeten belül figyelemre méltó, hogy a mezõgazdaság súlya jelentõsebb (8,5%) az ország Budapest nélküli területének átlagánál (6,1%), különösen Somogy (10,2%) és Tolna (9,8%) esetében magas az agrárium részesedése a jövedelemtermelésbõl. Ugyanakkor a feldolgozóipar GDP-n belüli aránya régiós szinten mindössze 14%, amely 8,1%-ponttal marad el az országos átlagtól (a fõvárost figyelmen kívül hagyva a megyék átlagától még jóval nagyobb, 14,2%-pontos az eltérés). A KSH legfrissebb adatai szerint a régió I-III. negyedévi ipari termelése 14,6%-kal volt kevesebb, mint az elõzõ év azonos idõszakában. Országosan még ennél is nagyobb, 21,2%-os volt a visszaesés. A dél-dunántúli négy fõnél többet foglalkoztató szervezetek telephely szerinti ipari termelése mindössze 4,9%-át teszi ki az országosnak. A termelési volumen csökkenése Baranya megyében volt a legnagyobb, 25,3%-os; Somogyban 11,3%-kal, Tolnában pedig csak 4,5%-kal esett vissza az ipar produktuma az egy évvel korábbihoz képest. Az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva a régión belüli székhelyû ipar exportja I-III. negyedévben 13,6%-kal, a belföldi eladások volumene 7%-kal esett vissza. Összességében az ipari értékesítés 10,7%-kal volt kevesebb a bázis idõszakinál. A régió építõiparának termelési értéke 2009 elsõ kilenc hónapjában 14,8%- kal csökkent 2008 azonos idõszakához képest. Az épületek építése és az egyéb építmények, ágazatok régió egészére vonatkozó teljesítménye hasonlóan alakult, ugyanakkor megyénként nagyok az eltérések. Baranyában volt a legkisebb visszaesés az épületek építése terén (11,1%), emellett itt jelentõsen (23,5%-kal) nõtt az egyéb építmények építésének termelése, feltehetõen az autópálya építéshez és az EKF beruházásokhoz kapcsolódóan. Ezzel szemben Somogyban 2008-ban befejezõdtek a nagy útépítések, így a tárgyidõszaki építõipari termelés volumene összességében 31,8%-ot zuhant az elõzõ év 7 KSH Évkönyvek

18 azonos idõszakához képest. Az épületek építése legnagyobb mértékben (19,1%-kal) Tolnában csökkent, viszont a létrehozott egyéb építmények értéke 1,9%-kal meghaladta a bázisidõszakit. A KSH lakossági felmérése alapján a dél-dunántúli régióban a éves korú népesség körében I-IV. negyedév átlagában a foglalkoztatottak száma 337,8 ezer fõ, a munkanélküliek száma pedig 41,9 ezer fõ volt. A foglalkoztatási arány 46,1%-os, az aktivitási arány 51,8%-os volt, az elõbbi 3,1%- ponttal, az utóbbi 2,9%-ponttal maradt el az országostól. Alkalmazásban állók száma megyénként, nemzetgatdasági áganként I-III. negyedév (TEÁOR-2008) Forrás: DDRMK 2010 Ugyanakkor mind a régiónak, mind központjának-pécsnek egyre jelentõsebb versennyel kell számolni a jövõben nemcsak hazai, hanem egyre inkább globális szinten is. 16

19 Olyan folyamatoknak vagyunk tanúi és résztvevõi, mint: A posztindusztriális jelleg dominanciája, amely egyre nagyobb teret nyit a kulturális-kreatív ipar elõtt, növelve a befektetések lehetõségét, ha ügyesen sáfárkodunk az adottságainkkal. Erre az egyik legnagyobb esélyt az EKF teremtette meg. Folyamatos és forradalmi technológiai fejlõdés megy végbe a kulturális alkotások létrehozása, átvitele, rögzítése, archiválása, és közvetítése (az új audio-technikák, a televíziózás új formái, új film-technikák, internet) területén. Médiakonvergencia jelenség. A kreatív iparágak (film, TV; az ipari, az építészeti és életmódbeli design) felértékelõdnek és ezek stratégiai kezelése látványos eredményeket hoz magával. Az informatikai, távközlési, majd késõbb a nano-technológiai lehetõségek az alkotó- mûvészek számára új kifejezési eszközöket, az elõadómûvészek számára jobb minõségû felszereléseket, illetve új típusú közlési lehetõségeket, a gyûjtemények számára új tárolási és visszakeresési, továbbá restaurálási lehetõségeket, a fogyasztók részére pedig szélesebb, könnyebb elérést biztosítanak. Tovább folytatódik a kulturális színterek eltolódása az intézmények felõl az otthonok falai közé (televízió, CD, videó, internet) és az utcákra (fesztiválok). Ez a mûfajokat is befolyásolja, terjed a cross-over, a mûfajok közötti merev határok elmosódnak. 3. A Dél-Dunántúli Régió és Pécs kreatív ipara: Pécsett és a régióban, a média, a kiállítás-szervezés és mûvészeti kiállítások, a múzeumok hálózata kiemelkedik az országos átlagot tekintve és nevezhetõ húzóágazatnak. Nem szabad elfeledkeznünk a komolyzenei és a színházzal kapcsolatos programokról sem, a Pannon Filharmonikusok munkája is példamutató vagy, a POSZT az ország nagy színházi fesztiválja és Klaszterünk rendezésében is sikeres rendezvény a Cinpécs Nemeztközi Filmfesztivál. A kreatív iparágak együttes hazai bruttó hozzáadott értéke 987 milliárd Ft volt 2002-ben, ami a nemzetgazdaság összes bruttó hozzáadott értékének 6,7 % 17

20 volt. Az összes foglalkoztatottak 7%-t teszi ki a kreatív iparban foglalkoztatottak száma. Az országos helyzet azonban Budapest koncentrációval egyenlõ, a vidéki kreatív ipari bázisok kismértékben tesznek hozzá a GDP-hez és foglalkoztatott létszámhoz. Az ECHO évi októberi számában Szokolai Zsolt szakértõ vizsgálta a pécsi kreatív iparban dolgozók számát és a kreatív ipar helyzetét. Az elemzés körülbelül 4000 fõt azonosít Pécsett. A kreatív ipar számára rendkívül fontos kreatív osztály területi koncentrációja sajnos alacsony a Dél-Dunántúlon, a hozzáadott érték is elmarad az országos átlagtól A kutatás módszertana A kutatás módszertana a deduktív és az induktív közé helyezhetô el, hiszen a kutatási szakirodalom alapján megfogalmazott hipotézisekbôl indul ki, ezek igazolására gyûjt adatokat, ami a deduktív módszertanra utal, ugyanakkor az adatgyûjtéshez használt adatbázisok a valós világot reprezentálják, és ezeknek a mintáknak az alapján ad egy pillanatképszerû szummatív általánosítást. A kataszter megalkotásához a Pécs-Baranya Megyei Iparkamara munkatársai illetve az építészkamara által biztosított adatbázisok, nyilvántartások biztosították az alapot. Ezt egészítettük ki a világhálón közzétett nyilvántartásokkal, céges adatbázisokkal. A cégek mérlegadataihoz /bevétel, adózás elôtti nyereség, adószám stb./ az itt nyilvánosan hozzáférhetô gazdasági adatokat tudtuk felhasználni, ezek azonban sajnos az adatszolgáltatási kötelezettség hiánya miatt csak korlátozottan álltak rendelkezésre. Egyenként ellenôriztük a honlapokat amennyiben voltak illetve címadatokat /elérhetôség, telefonszámok, e- mailcímek/ de ezek beszerezhetôségével kapcsolatban is gyakran nehézségekbe ütköztünk. A rendszerezés alapját a kreatív iparban nemzetközileg is elfogadott kategóriákba sorolás adta, amihez segítséget jelentettek a 2008-ban megreformált, és az európai normákhoz igazított TEÁOR számok /NACE kódok/. Alapvetôen tehát egy kvantitatív elemzésrôl beszélhetünk, hiszen a felmérésünk igyekezett a gazdasági aktoroktól alapvetôen fontos gazdasági és foglalkoztatotti adatokat beszerezni, és ebbôl következtetéseket levonni a regionális állapotokra vonatkoztatva. Az adatoknak a megbízhatóbbá és naprakésszé tételére a legnagyobb 8 18

A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában

A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában GKI Gazdaságkutató Zrt. A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában KUTATÁSI JELENTÉS Készítette: Borsi Balázs és Viszt Erzsébet Budapest,

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO004 2007-2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETÉS...4 A ROP ELKÉSZÍTÉSÉNEK HÁTTERE...4 HELYZETELEMZÉS...5 A RÉGIÓ

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÜDVÖZLET...7 2 A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 2.1 ELŐZMÉNYEK...9 2.2 CÉLOK, CÉLCSOPORTOK...10 2.3 A MEGVALÓSÍTÁS...11 3 A HATÁRTÉRSÉG BEMUTATÁSA...17 3.1 A DÉL-DUNÁNTÚLI-HORVÁT HATÁRTÉRSÉG

Részletesebben

S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL. B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s

S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL. B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 2. Néhány bevezető gondolat a kreativitásról... 3 3. A kreatív gazdaság fogalmának

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó P

T Á J É K O Z T A T Ó P Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/143 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Pest Meg ye Közg yűlése által

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Készítették: Bagdi Ferenc Gyulai Tamás Maróti Péter Dr. Molnár István Szigethy László 2013. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft.

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft. MARKETING STRATÉGIA Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára Onecreative Marketing Professional Kft. 2013 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 II. ELMÉLETI ALAPVETÉS:

Részletesebben