BOCSA JÓZSEF EGYHÁZTÖRTÉNELEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOCSA JÓZSEF EGYHÁZTÖRTÉNELEM"

Átírás

1 BOCSA JÓZSEF SEGÉDKÖNY AZ EGYHÁZTÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSÁHOZ KÉZIRAT 2007

2 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİSZÓ... 5 I. BEVEZETÉS... 6 I. Miért érdemes történelemmel, egyháztörténelemmel foglalkozni? Milyen a viszonya mai embernek a történelemhez?... 6 II. Melyek az emberiség történelmének a legfontosabb eseményei? A teremtés... 7 a) A láthatatlan világ megteremtése... 7 b) A látható világ, benne az ember megteremtése A bőnbeesés A Jézus Krisztus által végbevitt megváltás A megváltáshoz való viszonyulás: annak elutasítása, vagy érvényessé tétele minden kor minden embere számára a saját életében Jézus mennybemenetelével egy új korszak kezdıdött az emberiség történelmében, amely a világ beteljesedése, a történelem céljának végleges megvalósulása felé tart II. EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK, TUDNIVALÓK FONTOS TUDNIVALÓK (BEUGRÓK) Tízparancs Az Egyház öt parancsa Hitünk fı igazságai Ima Szent Mihályhoz Intelligens viselkedés Intelligens gondolkodás Intelligens gazdálkodás APOSTOLOK BÚCSÚNYERÉS FELTÉTELEI EGYHÁZMEGYÉK A Szent István által alapítottak Mai magyar egyházmegyék, püspökeik CSATA, HÁBORÚ: EGYHÁZ CÉLJAI: EGYHÁZI ÉV IDİSZAKAI: EGYHÁZI RANGOT JELÖLİ RUHÁK, JELVÉNYEK EGYHÁZI SZEMÉLYEK MEGSZÓLÍTÁSA EGYHÁZTÖRTÉNET (RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSOK, KÉZIKÖNYVEK) EGYHÁZTÖRTÉNETI FORRÁSOK EGYHÁZTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ HELYEK, HELYSZÍNEK Hiteles helyek Teológiai helyek EGYHÁZTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ JÁTÉKFILMEK ERÉNYEK ERETNEKSÉGEK Napjaink tévtanításai ESZKÖZÖK, LEHETİSÉGEK (HOGYAN ÉRHETTE EL AZ EGYHÁZ CÉLJAIT A KÜLÖNFÉLE KOROKBAN?) FENNTARTÁS, GAZDÁLKODÁS, GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG: AZ EGYHÁZ JÓLÉTI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGE HIBÁK, BŐNÖK AZ EGYHÁZ TÖRTÉNETÉBEN HIERARCHIKUS (EGYHÁZKOZMÁNYZATI) FOKOZATOK (VILÁGI PAPOK) HIERARCHIA A SZERZETESEK KÖZÖTT HÍRES EGYHÁZI ÉPÜLETEK STÍLUS MEGNEVEZÉSSEL HÍRES EREKLYÉK, EGYHÁZI MŐKINCSEK HÍRES EGYHÁZI TÉMÁJÚ ZENEMŐVEK IDÉZETEK IRGALMASSÁG TESTI, LELKI CSELEKEDETEI... 21

3 JELENTİS HATÁSÚ ESEMÉNYEK, MŐVEK: KATOLIKUS MÉDIA A MAI MAGYARORSZÁGON: KEGYTÁRGYAK KERESZTÉNY SZIMBÓLUMOK KERESZTEK KÍSÉRTÉS Fİ FORRÁSAI KOMMUNISTA EGYHÁZÜLDÖZÉS JELLEMZİI KRONOLÓGIA LELKI OLVASMÁNYOK AZ EGYHÁZTÖRTÉNELEM KÖRÉBİL: LITURGIKUS RUHÁK LITURGIKUS SZÍNEK ÉS ALKALMAZÁSUK LITURGIKUS SZOLGÁLATOK LITURGIKUS TÁRGYAK ÖKUMENIZMUST ELİMOZDÍTÓ INTÉZMÉNYEK PARANCSOK PARANCSOLT ÜNNEPEK PÁPAI MEGNYILATKOZÁSOK FAJTÁI: PÜSPÖKÖK PÜSPÖKI JELVÉNYEK: REFORMÁCIÓ FİBB IRÁNYZATAI REFORMOK: RÓZSAFÜZÉR TITKAI STATISZTIKÁK A világ népességének vallási megoszlása A katolikusok megoszlása SZEMÉLYEK Egyházi személyek az irodalom és tudomány szolgálatában Egyházi személyek az irodalom szolgálatában (magyarok) Fasiszta, kommunista, náci vezetık Fıpapok Magyar hercegprímások (bíborosok) Misszionáriusok Misztikusok Pápák Uralkodók XX. századi konvertiták SZENTEK ÉS BOLDOGOK: Áldozópapok: Asszonyok: Egyházatyák: Egyháztanítók: Gyermekek: Jelzıvel ellátott szentek: Magyar szentek és boldogok: Magyar kapcsolatokkal rendelkezı szentek, boldogok: Püspökök: Rendalapítók: Szerzetesek: Szüzek: Uralkodók: Vértanúk: SZENTELMÉNYEK, ÁLDÁSOK SZENTLÉLEK AJÁNDÉKAI SZENTLÉLEK GYÜMÖLCSEI SZENTMISE KELLÉKEI SZERZETESRENDEK ÉS ALAPÍTÓIK SZERZETESRENDEK MA MAGYARORSZÁGON SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LELKIGONDOZÓ INTÉZMÉNYEK MA TEMPLOM RÉSZEI VALLÁSOK ÉS ALAPÍTÓIK VATIKÁNI FİHIVATALOK A II. VATIKÁNI ZSINAT OKMÁNYAI ZARÁNDOKHELYEK KÜLFÖLDI

4 ZARÁNDOKHELYEK MAGYAR ZSINATOK (EGYETEMES) ZSINATOK (HELYI) III. AZ EGYHÁZTÖRTÉNELEM NAGY ALAKJAI BOLDOG RUPERT MAYER ( ) SZENT MAXIMILIÁN KOLBE ( ) SZENT X. PIUS PÁPA ( ) LISIEUX I KIS SZENT TERÉZ ( ) BOLDOG IX. PIUS PÁPA ( ) BOSCO SZENT JÁNOS ( ) VIANNEY SZENT JÁNOS ( ) PÁLI SZENT VINCE ( ) SZALÉZI SZENT FERENC ( ) AVILAI (NAGY) SZENT TERÉZ ( ) LOYOLAI SZENT IGNÁC ( ) BINGENI SZENT HILDEGÁRD ( ) CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT ( ) NAGY SZENT GERGELY PÁPA ( ) NURSIAI SZENT BENEDEK ( ) SZENT ÁGOSTON ( ) SZENT JEROMOS ( ) SZENT AMBRUS ( ) IV. NÉHÁNY ISMERTEBB EGYHÁZI SZEMÉLY Anonymus (Péter Prépost, P. Dictus Magister (XII.-XIII. század) Apor Vilmos (báró) ( ) Aquinói Szt. Tamás ( ) Bakócz Tamás ( ) Balogh István (Balogh páter) ( ) Bangha Béla ( ) Batthyány-Strattmann László (herceg) ( ) Becket Tamás ( ) Beda Venerabilis ( ) Bolzano Bernhard ( ) Czuczor Gergely ( ) Dugonics András ( ) Dugovics Titusz (?-1456) Eckhardt Mester ( ) Erdısi Imre ( ) a branyiszkói hıs Faludi Ferenc ( ) Fisher János (John Fisher) ( ) Gasparich Kilit ( ) Giesswein Sándor ( ) Hell (ered.: Höll) Miksa ( ) Hock János ( ) Horváth Mihály (álneve: Hatvani) ( ) Husz János (Jan Hus) ( ) Ipolyi (ered.: Stummer) Arnold ( ) Janus Pannonius (Csezmicei János) ( ) Jeanne D' Arc (Szt. Johanna, az orleansi szőz) ( ) Jedlik Ányos ( ) Julianus barát (?-1237) Kálvin János (Jean Calvin) ( ) Karai László (15. sz. 2. fele) Kollonich Lipót gróf ( ) Lénárd (ered.: Loszkot) Ödön ( ) Luther Márton ( ) Martinovics Ignác ( ) Martinuzzi (Utyesenics) Fráter György ( ) Márton Áron ( ) Mazarin, Jules (Giulio) ( ) Mécs László ( ) Melanchton (ered.: Schwarzert), Philipp ( ) Mendel Gregor (19. sz.)

5 Mezzofanti Giuseppe ( ) Mindszenthy (1941-ig Pehm) József ( ) Morus Tamás (Sir Thomas More, Szt.) ( ) Münzer Tamás ( ) Nagy Szt. Albert (Albertus Magnus) ( ) Öveges József ( ) Pázmány Péter ( ) Prohászka Ottokár ( ) Rajeczky Benjámin ( ) Révai Miklós ( ) Richelieu (Armand Jean du Plessis, herceg) ( ) Roger Bacon ( ) Rómer Flóris ( ) Salkaházi Sára ( ) Schlachta Margit (20. sz.) Schütz Antal ( ) Sík Sándor ( ) Talleyrand, Périgord, Charles Maurice ( ) Teréz anya, (kalkuttai, eredeti neve: Ágnes) ( ) Tomori Pál ( ) Tóth Tihamér (20. sz. eleje) Vaszary Kolos( ) Verseghy Ferenc ( ) ELİSZÓ Az egyháztörténelem olyan gazdag, hogy egy éves heti két órás keretben csak jellegzetes szemelvények bemutatásával lehet valamelyest hő képet adni róla. Ezért azt a módszert választottuk, hogy a második részben térkép -vázlatokat próbálunk felrajzolni, amelyek segítségével némi áttekintést kapunk az Egyház történetérıl. Ennek alapján már készíteni lehet olyan térképeket is, amelyek segítségével el lehet indulni, és ki-ki olyan kirándulásokat tehet ezen a gazdag, sok részletet tartalmazó terepen, amilyenekhez kedve van, amennyit érdeklıdése és ideje enged. Ebben a részben listák és táblázatok segítségével igyekszünk az egyháztörténelem fı területeirıl áttekintést adni. Ezek nem azonos kidolgozottságúak. Vannak közöttük teljességre törekvık (ilyen például az egyháztanítók listája) a legtöbbje azonban egy lista-kezdemény, amely szabadon kiegészíthetı, bıvíthetı. A harmadik részben néhány szent életrajza található. Életükbıl olyan részletek is elénk tárulnak, amik a mai embert is elgondolkodásra késztetik. Azoknak a szenteknek az élete, akik, korunkban, illetve a közelmúltban éltek, érthetıbb számunkra, mert az idıbeli közelség miatt életük több vonatkozása kevesebb magyarázatra szorul. Ezért ezek a szentéletrajzok az idıben visszafelé haladva következnek. A negyedik rész néhány egyháztörténelmi szereplırıl tartalmaz lexikon-szerő adatokat. Ennek a résznek, valamint a II. rész listáinak az összeállításában értékes munkát végeztek: Borbás Péter, Bozók Ferenc, Szécsényi Attila, Valaczka János Pál.

6 6 I. BEVEZETÉS Ebben a bevezetésben a következıkrıl lesz szó: miért érdemes történelemmel, azon belül egyháztörténelemmel és például a szentek életével foglalkozni? Milyen a mai ember történelemhez való viszonya? Melyek az emberiség történelmének legfontosabb eseményei? Kik a történelem fıszereplıi és milyen szerepet játszanak? I. Miért érdemes történelemmel, egyháztörténelemmel foglalkozni? Milyen a viszonya mai embernek a történelemhez? Az emberiség régóta felismerte azt az azóta közmondássá vált igazságot, hogy historia est magistra vitae, vagyis a történelem az élet tanítómestere. De a mai embernek, korunk emberének éppen az az egyik legnagyobb problémája, hogy kiveszett belıle a történelem-tudat, ezért a történelem nem töltheti be ezt a tanító szerepet az életében. Éppen ezért a mai ember mindenféle erık játékszerévé válik, ha nem tesz semmit ez ellen. Az ember szellemi lény mivoltához hozzá tartozik a történelem tudat, a történelembıl való táplálkozás, a történelem által nyújtott tapasztalatok felhasználása. Az egész emberiség, benne minden egyes ember, állandóan úton van. Valahonnan valahová tart. Ha célba akar érni, szüntelenül tudnia kell, hogy honnan jött, rövid és hosszú távon hová szeretne eljutni, és pillanatnyilag éppen hol tart. Ez a helymeghatározás a jelenben, és a jövı szempontjából való orientálódás, csak a történelem ismerete által lehetséges. Miért esett szét a mai ember történelem tudata? A mai ember a sokféle információtömeg által, amelyek körülveszik és majdhogynem teljesen meghatározzák az életét, állandó futásra van kényszerítve, de lényegében mókuskerékben van. Rengeteg információ éri, de arra nincs ideje, hogy ezeket megfelelı módon feldolgozza, értelmezze és beépítse az életébe. A mai ember, mivel állandóan korszerő, napra kész (up to date) szeretne lenni, ezért egy állandó hajszoltságban él és egy computer-lénnyé változott, akit állandóan hírekkel és adatokkal tömnek. Ez önmagában még nem lenne baj, mert egy jól mőködı computer sok mindenre képes. De ez a mai computer-ember nem jól mőködik. Egy jól mőködı számítógép, amelyre navigációs program van feltelepítve, rendelkezik pontos térképekkel, mőholdvevı egységgel, amely fogja a mőholdakról jövı jeleket. Ezeket a jeleket folyamatosan feldolgozza, rávetíti a térképre, és felhasználójának állandóan jelzi, hogy pillanatnyilag hol tart, milyen sebességgel halad, mennyi idıre van még szüksége, hogy célba érjen, meddig kell még azon az úton haladnia, amelyen éppen hald, hány méter múlva kell arról letérnie, és így tovább. A mai ember azonban nem így él és mőködik. Állandó idıhiányban van, nem képes feldolgozni és értelmezni az ıt ért benyomásokat. Amit éppen hallott, azt elfedik az újabbnál újabb hírek, információk. Nem hagy magának idıt arra, hogy visszatekintsen, reflektáljon a vele történtekre. A haladása szempontjából fontos adatok elemzı feldolgozásának a folyamata ijesztıen lecsökkent az életében. Azok az információk, amiket tegnap kapott, mára már óriási távolságban vannak tıle, mert nem tud a jelenben élni, szüntelenül a holnapra van kifeszítve. Mivel a tegnap ıt ért benyomásokat csak nagyon pontatlanul érzékelte, vagy inkább csak futólag regisztrálta, azok nem váltak a saját történetévé. Ezért amik vele történnek amik ıt tıle függetlenül érik, vagy azok, amiket enged, hogy vele történjenek és amiket ı mővel, mintha nem is vele történnének. A mai embernek ezért a felelısségérzete nagyon fejletlen. Ember mivolta került veszélybe, amelynek alapvetı összetevıje az erkölcsiség, amely elsısorban a gondolataiért, tetteiért, szavaiért, mulasztásaiért való felelısséget jelenti. A történelem tudatnak ehhez az elcsökevényesedéséhez még hozzá járult, hogy a történelmet a történészek közül nem kevesen egy immanens, vagyis csupán evilági gazdasági és társadalmi folyamatnak tekintik. Kihagynak a történelem valós szereplıi közül fıszereplıket. Ezáltal az embert kiszolgáltatják olyan erıknek, amelyek az ember pusztulásán, tönkretételén munkálkodnak. Ahol az ember többé már nem kérdezi, hogy mit fogok tenni?, hanem csak ezt: mi fog történni?, ott az elembertelenedés és a történelem dekadenciája, hanyatlása, nyilvánvalóvá lesz. A történelem elembertelenedésével kéz a kézben jár a történelem elistentelenedése. Az utóbbi évszázadok szellemi irányzatai igyekeztek kiszorítani Istent és az ı láthatatlan, szellemi teremtményeit, akiknek ı szerepet szánt, a történelembıl. Az egyik ilyen szellemi irányzat a felvilágosodáshoz kapcsolódó deizmus volt, amely szerint Isten megteremtette ugyan a világot, de magára hagyta, tıle távol van. A marxista történelemfelfogás és a totális szerkularizáció, vagyis minden tekintetben való elvilágiasodás, Istent mint idegen testet eltávolították a történelembıl, ill. a történetírásból. Ez a modernnek mondott történelemfelfogás elszakította a világtörténelmet az üdvtörténettıl, az egyháztörténelmet a profán történelemtıl, éppen úgy, ahogy az egyházat elválasztották az államtól, és igyekszenek azt minden fontos társadalmi szerepétıl megfosztani. Ezáltal teljes zőrzavar keletkezett az emberek fejében és életében. Egy történetet nem lehet megérteni úgy, hogy kihagyunk belıle bizonyos szereplıket. Teljesen félre fogjuk érteni, ha a fıszereplıket hagyjuk ki belıle. Így van ez a történelemmel is. Ha csak az embert és az ıt körülvevı anyagi, növényi és állat-világot tekintjük a történelem szereplıinek, benne csak gazdasági, társadalmi folyamatokat vizsgálunk, és kihagyjuk belıle a történelem Urát, és azokat a szereplıket, akiknek İ szerepet adott az ember mellett a történelemben, akkor nem érthetjük meg a történelmet, illetve teljesen félre fogjuk érteni.

7 II. Melyek az emberiség történelmének a legfontosabb eseményei? A történész források segítségével dolgozik. De az emberiség legrégibb történetérıl nincsenek történelmi értelemben vett források, ezért azt történelem elıtti kornak is szokás nevezni. Nincsenek sem írott források, sem tárgyi emlékek, sem íratlan szellemi hagyományok. A kinyilatkoztatásból azonban mégis tudunk valamit ezekrıl az idıkrıl. Sıt az emberiség történetének elsı szakaszait csak a kinyilatkoztatás alapján tudjuk megrajzolni, nem pedig hagyományos értelemben vett történelmi források alapján. A történelem középpontja, akiért, akiben, és aki által minden lett és történik az Ige, az emberré lett Második Isteni Személy. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett írja János apostol evangéliumának az elején. (Jn 1.3) A Kolosszeiekhez írt levél Krisztus himnusza kicsit bıvebben ugyanezt így fogalmazza. İ a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsıszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett. (Kol ) Az Egyház egyik legnagyobb misztikus szentje, Keresztes Szent János ezt úgy fogalmazza, hogy a Mennyei Atya a világot az ı Fiának és Fia jegyesének, vagyis az emberiségnek nászajándékba teremtette. Az ember eredetét, földön tartózkodását, és célját pedig egy képpel szemlélteti. Az embert ahhoz a galambhoz hasonlítja, akit Noé a bárkából kiengedett, és aki röpködött egy ideig a vizek felett, de nem találván ott a helyét, végül egy zöld ággal a csırében viszszatért a bárkába. Minden egyes embert Isten maga teremtett, egy feladattal a világba küldött, és annak sikeres elvégzése után, amelyet a zöld ág jelképez, mindenkit visszavár a bárkába vagyis a mennybe. Ezekben a képekben és az Efezusiakhoz írt levél Krisztus-himnuszában benne van az egész történelem. Benne vannak az emberiség történelmének a legfontosabb tényei, eseményei. Ennek alapján az emberiség történelmében a következı szakaszokat különböztethetünk meg. 1. Az elsı esemény a teremtés: világ, és benne az ember megteremtése 2. A második a bőnbeesés. Ez magában foglalja az angyalok és azt követıen az ember bőnbeesését. 3. A Jézus Krisztus által végbevitt megváltás 4. A megváltáshoz való viszonyulás, annak elutasítása, vagy érvényessé tétele minden kor minden embere számára a saját életében. 5. A világ beteljesedése, a történelem céljának végleges megvalósulása az idık végén. Görög szóval ez a paruzia, amely magában foglalja Jézus dicsıséges visszajövetelét és az utolsó ítéletet. 1. A teremtés. Ennek két fı állomása van, a láthatatlan világ és a látható világ megteremtése. a) A láthatatlan világ megteremtése. A Biblia ezzel a mondattal kezdıdik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. (Ter 1.1) Az ég teremtésében benne van az egész láthatatlan világ, az angyalok megteremtése idıben jóval az ember teremtése elıtt. Pontosabban fogalmazva az angyalok egy másfajta idıben élnek, mint mi emberek, a mi idınk a látható világ megteremtésével kezdıdött. Az idézett Krisztus-himnusz ezt így fogalmazta. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Ezek a láthatatlanok az angyalok, akiknek négy csoportját említi itt a Szentírás. A késıbbi hagyomány 9 csoportot, 9 angyali kart különböztet meg. Az Egyház hittételként, tehát dogmaként, vagyis megkérdıjelezhetetlen igazságként állapította meg az angyalokkal kapcsolatban a következıket. Az angyalok tiszta szellemi lények, óriási cselekvıképességgel rendelkezı személyek, akik értelemmel és szabad akarattal is rendelkeznek, miként az ember. De testük nincs, csak szellemek, miként Isten. Ezért hívjuk ıket tiszta szellemeknek. Az angyalok Istenhez hasonlóan tiszta szellemek. Nem dogmaként, de biztos teológiai igazságként tanítja az Egyház azt is, hogy az angyalokat Isten a természetfölötti kegyelem, de nem az örök boldogság állapotába teremtette. Mielıtt a mennyországot elnyerhették volna, egy próbát kellett kiállniuk, amiben az angyalok egy része és ez már ismét dogma vétkezett. Általánosan elfogadott és tanított igazság, hogy a bukott angyalok, más néven ördögök, minden hatalmukban álló eszközzel háborút viselnek a természetfölötti rend, benne az ember ellen. Velük szemben az Istenhez hőségesnek maradt angyalok a jó angyalok, vagy más néven szent angyalok oltalmazzák, segítik az embert. Azt is tanítja az egyház, de nem dogmaként, hanem valószínő tanítással, amely a köznapi nyelvre átfordítva biztos tanítást jelent, hogy minden embernek és minden közösségnek (családnak, népnek, az egyetemes és a helyi egyháznak) vannak segítı angyalai, ahogy szoktuk mondani, ırangyalai. Isten az angyalokat a saját hasonlóságára jónak, szépnek, szabadnak, tökéletesnek teremtette, és felruházta ıket legszebb ajándékaival. A mennyországot szánta nekik. De ez nem következett az ı természetükbıl, mert az üdvösséget nem voltak képesek a maguk erejébıl elérni, csak Isten segítségével, az İ ajándékaként elfogadni. Hogy próbatételük, amirıl már szó volt, pontosan miben is állt, azt biztosan nem tudjuk. De errıl azért vannak megközelítıen biztosnak mondható tanítások az Egyházban. Egyes elképzelések szerint ez a próbatétel abban állt, hogy vajon ezt az Isten által eléjük tőzött célt, az üdvösséget elfogadják-e tıle ajándékként, úgy, ahogyan azt Isten adja, és hajlandók-e beleilleszkedni abba a rendbe, amit Isten alkotott, vagy pedig elvetik azt. Az angyalok egy része elvetette és a maguk erejébıl, Istentıl függetlenül, az ı ellenében akarták azt megszerezni. Egyúttal nemet mondtak arra a szerepre is, amire Isten az emberekkel kapcsolatban szánta ıket. Ez pedig Jézus, az emberré lett Isten, az emberek, köztük elsı helyen a Megváltó 7

8 Anyjának a szolgálata volt. Ezt a nekik szánt szerepet, úgy, mint egy filmnek a forgatókönyvét a leendı szereplık, mintegy elıre látták. De erre azt mondták, non serviam nem szolgálok. Vagyis beleestek a kevélység bőnébe. Elvetették Istent, az ı akaratát, és az általa teremtett rendet, törvényeket. Ennek a lázadásnak iszonyú következményei lettek. És errıl már beszámol a Szentírás, de nem az elsı, hanem az utolsó könyvében. A Jelenések könyvében ezt olvassuk. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ısi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is (Jel ). Felhívjuk a figyelmet arra a kitételre, hogy aki tévútra vezeti az egész világot. Erre majd még ismételten visszatérünk. Az Istenhez hőségesnek maradt angyaloknak, és a bukott angyaloknak (más néven, ördögöknek, démonoknak) ez a borzalmas harca örökre eldöntötte az angyalok és az emberek jövendı sorsát. Az angyaloknak ez a bőnbeesése elsırendő fontosságú történelmi tény, amelynek óriási hatás volt, van és lesz a történelemre. b) A látható világ, benne az ember megteremtése Isten a semmibıl teremtette az anyagi világot, ahogyan szokták mondani. Ez azt jelenti, hogy az anyagi világ megjelenése elıtt nem volt semmi anyagi. Mivel a szellem ura az anyagnak, nem zárható ki, hogy az angyalok Istentıl szerepet kaptak az anyagi világ megformálásában is az évmilliárdok folyamán. Ezekrıl a részletekrıl nem tudósít a Szentírás. A Biblia hét napos teremtéstörténete hét korszakként is értelmezhetı, ahol egy-egy nap idejét nem 24 órával, hanem évmilliókkal és évmilliárdokkal mérhetjük. A teremtés mőveletébe bele kell érteni az un. fejlıdést is. Milyennek teremtette Isten az embert? Milyen tulajdonságokkal rendelkezett az elsı ember, emberpár a bőnbeesés elıtt? Az ember rendelkezik a tiszta szellemek és az anyagi létezık tulajdonságaival. Például növekszik és szaporodik, mint a növények és az állatok. Az állatokkal közös tulajdonság az érzéki megismerés és a megismertek után való vágyakozás, a szenvedélyek, a kommunikáció, és a helyváltoztatás. Az angyalokkal közös jellemzık: értelmi megismerés és a megismertek utáni vágyakozás és a szabad akarat. Amikor az ember itt a Földön megjelent, már eleve egy olyan erıtérbe került, ami a láthatatlan világ befolyása alatt volt. Az emberiség, amelyet akkor egy emberpár képviselt, történetének a kezdetén még jobb esélyekkel indulhatott, mint a késıbbi korok emberei. Mert kezdetben csak Isten és a szent angyalok erıterében élhetett ezt fejezi ki a Szentírás nyelvén az, hogy egy paradicsomkert közepébe helyezte Isten az embert. És Isten az embert is ugyanolyan szépnek, jónak, tökéletesnek, szabadnak teremtette, mint az angyalokat azzal a különbséggel, hogy testet is alkotott számukra. Az ember is szellem, de testben lakozó szellem, amely nagyobb fokú korlátozottságot jelent, mint az angyali lét. Isten az ember elé is hasonló célokat állított, mint az angyalok elé, neki is az üdvösséget, az örök boldogságot szánta. És az embert is próba elé állította. Az egyik lehetıség az ember számára is az, hogy vagy elfogadja az Isten által elıtte felmutatott rendet, és az örök üdvösséget, amit készített számára. A másik lehetıség, hogy elutasítja azt, ill. hogy a maga erejébıl, vagy az ördög segítségével akarja megszerezni. A bukott angyalokkal az elsı emberpár az idézett szentírási hely értelmében már itt a Földön találkozott, mert ide vetették ıket az Istenhez hőségesnek maradt angyalok Szent Mihály vezetésével. Az ember próbatételében Isten szerepet szánt a bukott angyaloknak is. Megengedte számukra, hogy megkísértsék, bőnre csábítsák az ember. És az ember nem az Istenhez hőséges angyalokat követte, hanem a bukott angyalokra hallgatott. Ennek az elsı, un. eredeti bőnnek igen súlyos következményei lettek. Az ember akkor mőködik helyesen, ha életében az érzéki javakra irányuló törekvések (ösztönök, szenvedélyek) alá vannak vetve az értelemnek és az akaratnak. A bőnbeesés elıtt ez így volt. Az ember akkor még uralkodni tudott ösztönein, szenvedélyein, ezért nem szenvedett, és nem kellett meghalnia. Semmi sem zavarta az Istennel való szeretetkapcsolatát. A teológia nyelvén ezt úgy mondjuk, hogy a megszentelı kegyelem állapotában volt. 2. A bőnbeesés Miben állt az ember bőne? Milyen volt az eredeti bőn? Hogy lett ebbıl áteredı bőn? Az eredeti bőn abban állt, hogy az emberek a bukott angyalok ösztönzésére a maguk urai akartak lenni, sıt olyanok akartak lenni, mint Isten. Ez nyilvánvalóan lehetetlenség. Tehát tévút. Itt utalunk vissza a már idézett részletre a Jelenések könyvébıl: tévútra vezeti az egész világot. Nem véletlenül nevezi Jézus a sátánt a hazugság atyjának (Jn 8,4). A megtévesztés következtében az elsı emberpár at Istennel való szeretı közösséget felcserélte egy tıle független életre. Bőnükben benne volt a kevélység, az Istennel szembeni engedetlenség, bizalmatlanság, a kétkedés is. Ennek az eredeti bőnnek súlyos következményei lettek. Az ember anyagi, növényi, állati világgal való közössége, hasonlósága megmaradt, de ezek már nemcsak szolgálják az embert, mint a paradicsomban, hanem az ember ellenségévé is lettek. Veszélyek leselkednek rá a növények és állatok részérıl, természeti katasztrófák fenyegetik az ember életét. Az értelme elhomályosult, nem látja tisztán a saját célját, tévedések rabjává lett. Elveszítette a helyes istenismeretet, ellentétbe került Istennel, emiatt a félelem határozza meg a vele való kapcsolatát. Az akarat szabadsága meggyengült, ki van téve a szenvedélyek támadásának, nehéz számára a jó követése, az erények gyakorlása. Az érzékek szüntelenül lázadnak az emberben az értelem és az akarat uralma ellen. Meghasonlásba került önmagával is. Nehezen tud uralkodni ösztönein, szenvedélyein, vágyain. Ellentétbe került a többi emberrel is. Az uralkodni vágyás és a félelem teszi tönkre ember és ember kapcsolatát. Lelkiismerete homályossá vált. Az értékrendje összekuszálódott. 8

9 Mindezt a terheltséget Ádám, mint az emberi család feje átörökítette leszármazottainak. Ez azt jelenti, hogy tökéletlen embernek tökéletlen gyermekei születtek, hasonlóképpen ahhoz, mint ahogy terhelt embernek terhelt gyermekei. Ez a tökéletlenség, terheltség az áteredı bőn, amely nem személyes bőnünk, hanem minket születésünktıl sújtó gyarlóság, tökéletlenség. Az ember, azóta, ki van szolgáltatva az eredeti bőnbıl következı sebzettségeknek, ısei bőneinek, a gonosz lelkek kísértéseinek és a saját személyes bőneinek. A bukott angyalok is nagyobb hatalmat kaptak felette. És ha Isten nem lépett volna közbe a megváltás által, sorsa az örök kárhozat lett volna. 3. A Jézus Krisztus által végbevitt megváltás Mit hozott Jézus megváltása? Mi mindent tett Jézus értünk? Elıször is megszüntette az Istentıl való elszakítottságot, ami az áteredı bőnnek lett a következménye. Lehetıvé tette a személyes bőnök megbocsátását, sıt az áteredı bőnbıl, az ısöktıl örökölt bőnökbıl és a személyes bőnökbıl származó betegségek, sebzettségek gyógyulásának is utat nyitott. Visszaállította az Istennel való bensıséges kapcsolatot, a kegyelem állapotát. Kiszabadított a bukott angyalok uralma alól. Saját isteni természetében részesít minket. Ennek következtében az ember már nemcsak állati, hanem emberi, sıt isteni módon is tud viselkedni. Az ember jóra való törekvését, természetes erényeit megerısíti az általa belénk öntött isteni és erkölcsi erényekkel és a Szentlélek ajándékaival. 4. A megváltáshoz való viszonyulás: annak elutasítása, vagy érvényessé tétele minden kor minden embere számára a saját életében Az angyalok tiszta szellemi lények. Nincsenek alávetve az anyagi tér és idı korlátainak. Életük minden pillanatát mintegy a jelenben birtokolják. Ezért az Isten melletti vagy elleni döntésük végleges és visszavonhatatlan. Az ember azonban idıben és testben létezik. Ez nagyobb korlátozottságot jelent, mint az angyali lét. Ezért az ember számára egy földi életnyi idıtartam adatott, hogy meghozza az Isten elleni vagy Isten melletti döntést, és kitartson benne. Halála pillanatában lép át abba az idıtlenségbe, amelyben rögzül, véglegesül számára az a döntés, amit meghozott, és amely meghatározza örök sorsát, miként az angyalokét a saját döntésük. Az ember földi életét, az Isten melletti vagy elleni döntését, képletesen szólva, egy nagy háború közepette kell leélnie és meghoznia. Ennek a háborúnak a leírását a Jelenések könyve már idézett helyének folyatásában olvashatjuk. Amikor a sárkány látta, hogy a földre taszították, üldözıbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szült A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett. (Jel 12.13;12,17) A Jelenések könyve a szimbólumok nyelvén szól olyan eseményekrıl, amelyeket lefordíthatunk a történelem nyelvére is, de nem tükörfordításban, hanem a lényeges mondanivalót kiemelve. Ez az asszony a Boldogságos Szőz Mária, a fiúgyemek Jézus Krisztus, Mária Fia, az emberiség Megváltója. A Sátán haragjának fı célpontja a Megváltó, és azok, akiknek a megváltása céljából emberré lett. Vagyis az egész emberiség. Ezeket a tényeket a Szentírás más helyei is megerısítik. Így pl. Pál apostol az Efezusiakhoz írt levele 6. fejezetének versében azt írja, hogy nem annyira az anyag, a test ellen kell küzdenünk, hanem gonosz, lehúzó szellemi erık ellen. János apostol egyenesen úgy fogalmaz, hogy a Második Isteni Személy megtestesülésének a célja a sátán mesterkedéseinek a tönkretétele volt. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy a sátán mővét romba döntse (1Jn 3.8). Ebbe az Isten melletti vagy elleni háborúba kell belekapcsolódnia minden embernek, akár akarja, akár nem. A harcról való tudomást nem vétel, a bekapcsolódni nem akarás automatikusan a sátán érdekeinek a szolgálatát jelenti. Az áteredı bőn miatt mindenki a sátán uralma alatt kezdi földi életét. Tudatos döntéssel kell átállnunk a jó, azaz Jézus oldalára. Errıl mondja Jézus: Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem győjt velem, az szétszór (Mt 12,30; Lk 11,23). A nagy keleti egyházatya, Szent Ágoston ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg az Isten országáról szóló keresztény történelemszemléletre jelentıs befolyást gyakorló mővében a De civitate Dei -ben. A jezsuita rend alapítója, Loyolai Szent Ignác híres lelkigyakorlatos könyvének legfıbb elmélkedése a két zászlóról és a két hadseregrıl szóló. Az embernek döntenie kell, hogy melyik hadseregben, melyik zászló alatt, Lucifer vagy Krisztus urunk seregében és zászlaja alatt akar-e harcolni. Más választásunk nincs. 5. Jézus mennybemenetelével egy új korszak kezdıdött az emberiség történelmében, amely a világ beteljesedése, a történelem céljának végleges megvalósulása felé tart. Jézus minden ember üdvösségét, az egész teremett világ üdvözítését akarja. Mielıtt a mennybe ment, olyan parancsot adott tanítványainak, amit a világ végéig folytatniuk kell. Máté evangéliumában ezt így olvassuk: Menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg ıket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg ıket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig! (Mt 28,19-20) Márknál ezeket mondja: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket őznek ki, nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak (Mk 16,15-18). Máté apostol és evangélista Jézus köztünk való jelenlétérıl beszél: íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezen mindenek elıtt a szentségekben, fıleg az Eucharisztiában való jelenlétet kell értenünk. De azt a jelenlétet is érthet- 9

10 jük alatta, amit Jézus így fogalmaz: ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18,20). És úgy is érthetjük, ahogy Pál apostol fogalmazza: élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem (Gal 2,20). Az Eucharisztiában való jelenlét a katolikus hit szerint valóságos jelenlét, az utóbbi misztikus jelenlét. De mindháromban szerepe van a hitnek. Jézus feltámadása után már nem úgy volt apostolaival, ahogy halála elıtt, hogy folytonosan velük volt, hanem úgy, hogy ismételten megjelent nekik. Így jelent meg Pál apostolnak is a damszkuszi úton, és így jelent meg azóta is nagyon sok szentnek, megmutatva nekik életének egy-egy részletét (volt akinek egész életét is), tanítva és nevelve ıket. Pál apostol elıtt kifejtette az Egyházról, mint az İ misztikus testérıl való tanítást is. Ennek értelmében az Egyház az İ titokzatos teste, amelyben Jézus a fı, a keresztények pedig a különféle testrészek. Jézus azonosítja magát minden emberrel, különösen az üldözöttekkel, a szegényekkel és a kicsinyekkel. Annak alapján fog a világ végén megítélni minden embert, hogy mit tettünk ezekkel az üldözöttekkel, kicsinyekkel, rászorulókkal. A tanítványok és az apostolok arra kapnak felszólítást, hogy tanúságot tegyenek Jézusról az İ tanításáról, életérıl, haláláról és feltámadásáról és maguk is tanúvá, tanítvánnyá tegyenek másokat. Azoknak a leghitelesebb a tanúságtétele, akik engedték, hogy Jézus éljen bennük nemcsak rászorulóként, hanem megváltóként is, azok, akik engedték és engedik, hogy folytassa bennük a megváltás mővét szavuk és életük tanúságtétele által. İk a szentek. Rájuk érdemes a leginkább odafigyelni. Mert az ı életük a leghitelesebb tükre az Egyház történetének, az egyházában továbbélı, és rajta keresztül a megváltást, az emberek üdvözítését a mindenkori jelenben folytató Krisztusnak. Tanulni lehet természetesen azok életébıl is, akik csak rákos daganatok Krisztus misztikus testén. Meg lehet tanulni tılük például azt, hogy miért váltak ilyenné, vagy miért és hogyan lettek a szılıtırıl levágott vesszık. Tanulni lehet a júdásoktól, az egyház üldözıitıl is, sıt maguktól a gonosz lelkektıl, lelkünk fı ellenségeitıl is. Az Istent szeretıknek minden a javára válik (Róm 8,28) még a kísértések, a betegségek, sıt akár a sátántól való megszállottság is. Mert a gonosz lelkek nem egyenrangú partnerei Istennek, hanem eszközök az ı kezében. Még általuk, az ember ellen folytatott féktelen haragjuk, szadizmusuk, háborújuk által is az üdvösségre tudja vezetni Isten az İt szeretıket. De a legtöbbet mégis azoktól tanulhatunk, akik annyira eggyé váltak Krisztussal, hogy már nem is ık éltek, hanem Krisztus élt bennük. Az ı életük Krisztus élete. Ha elveszne a Názáreti Jézus életének legfıbb forrása, a Szentírás, akkor a szentek életébıl újra meg lehetne azt írni. Az ı életük szerves folytatása Jézus földi életének de nem reinkarnációs, hanem misztikus értelemben. A reinkarnáció (a léleknek az egyik testbıl a másikba való vándorlása) teljesen ellenkezik Jézus tanításával. János evangéliuma a következı mondattal zárul. Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni, azt hiszem, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni (Jn 21,25). Jézus eme cselekedeteinek lapjait az egyháztörténelem könyvek tartalmazzák, amelyeknek legértékesebb fejezetei a szentek élete. 10

11 11 II. EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK, TUDNIVALÓK FONTOS TUDNIVALÓK (BEUGRÓK) Tízparancs 1.Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 2. Isten nevét hiába ne vedd! 3. Az Úr napját szenteld meg! 4. Atyádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! Az Egyház öt parancsa 6. Ne paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy! 9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdonát ne kívánd! 1. A vasárnapot és a kötelezı ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg! 2. A pénteki bőnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 3. Legalább évente gyónjál és a húsvéti idıben áldozzál! 4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld! 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! Hitünk fı igazságai 1. Egy Isten van 2. Egy Istenben három személy van: Atya, Fiú és Szentlélek 3. A Fiú Isten érettünk emberré lett, hogy minket halálával megváltson és üdvözítsen. 4. Isten igazságos bíró, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti. 5. Az ember lelke halhatatlan. 6. Isten kegyelme szükséges az üdvösségre. Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

12 Intelligens viselkedés A viselkedési lehetıségek áttekintése A lehetıségek értékelése Választás a lehetıségek közül Intelligens gondolkodás Szereplık és szerepek (funkciók) Tulajdonságok, jellemzık, jellemzés Kapcsolatok, összefüggések, viszonyok, vonatkozások Állapotok, helyzetek Mőveletek, mőveletvégzık Folyamatok A megvalósítás Az ellenırzés

13 Intelligens gazdálkodás Az igények és a lehetıségek alakulásának szemmel kísérése Értékelés Lemondás A legértékesebb igénykielégítési folyamatok megvalósítása Elıkészítés, felkészülés Hozzávalók Biztonság (tartalékok) Többletek, hiányok, eloszlás, elosztás kezelése Okelemzés, következménykezelés, tanulságlevonás és hasznosítás APOSTOLOK András Bertalan Fülöp idısebb Jakab ifjabb Jakab János Iskarióti Júdás Júdás Tádé Máté Mátyás Simon Pál Péter Tamás BÚCSÚNYERÉS FELTÉTELEI részleges búcsú a kegyelem állapota a részleges búcsú elnyerésének szándéka elıírt ima vagy cselekmény elvégzése teljes búcsú szentségi gyónás EGYHÁZMEGYÉK szentáldozás, lehetıleg a teljes búcsú elnyerésének napján a teljes búcsú elnyerésének szándéka mentesség minden bőnhöz, még a bocsánatos bőnökhöz való ragaszkodástól is imádság a Szentatya szándékára (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy) elıírt ima vagy cselekmény elvégzése A Szent István által alapítottak Érsekségek Esztergomi Kalocsai Püspökségek Bihari Csanádi Egri Erdélyi Mai magyar egyházmegyék, püspökeik Érsekségek Egri Esztergom Budapesti Kalocsa Kecskeméti Veszprémi Püspökségek Debrecen Nyíregyházi Gyıri Hajdúdorogi Kaposvári Pannonhalmi Fıapátság Pécsi Szeged Csanádi Székesfehérvári Szombathelyi Váci 13 Dr. Ternyák Csaba érsek Dr. Erdı Péter bíboros, érsek, Dr. Bábel Balázs Márfi Gyula Bosák Nándor Dr. Pápai Lajos Kocsis Fülöp Balás Béla Várszegi Asztrik Mayer Mihály Dr. Kiss-Rigó László Spányi Antal Dr. Veres András Dr. Beer Miklós Gyıri Pécsi Váci Veszprémi

14 14 CSATA, HÁBORÚ: A kereszténység szempontjából fontos csaták, háborúk: Nagy Konstantin császár gyızelme a Milvius hídnál Keresztes hadjáratok legnanoi csata lepantoi tengeri ütközet nándorfehérvári diadal második világháború harminc éves háború EGYHÁZ CÉLJAI: Megtérés, bőnbánat hirdetése: Beteljesedett az idı, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bőnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. (Mk 1,15) Isten országának a meghirdetése, a gonosz lelkek kiőzése, azok uralmának a megtörése: ha én Isten Lelkével őzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa. (Mt 12,28) Az emberek üdvözítése, Istenhez vezetése, aki maga a szeretet: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. (Jn 3,16-17) EGYHÁZI ÉV IDİSZAKAI: advent karácsonyi idı nagyböjt húsvéti idı évközi idı EGYHÁZI RANGOT JELÖLİ RUHÁK, JELVÉNYEK monsignore jelvények lila szegélyő reverenda lila cingulus püspöki jelvények pásztorbot (baculum) győrő lila cingulus lila pileolus lila színő birétum mellkereszt (pectorale) EGYHÁZI SZEMÉLYEK MEGSZÓLÍTÁSA tisztelendı egyházi személynek (klerikusnak, szerzetesnek) fıtisztelendı papnak, szerzetes-elöljárónak mitra (püspöksüveg) érseki jelvény pallium bíborosi jelvények bíbor szegélyő reverenda, bíbor színő birétum bíbor színő cingulus, bíbor színő kalap bíbor színő pileolus excellenciás püspöknek eminenciás bíborosnak ıszentsége pápának EGYHÁZTÖRTÉNET (RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSOK, KÉZIKÖNYVEK) Brunoni, Pietro: A katolikus egyház. Alapok, szentelmények, intézmények, Szent István Társulat 2002 Franzen, August: Kis egyháztörténet, Agapé, Szeged, 1998 Frölich, Roland: Egyháztörténet évszámokban, Jel, 2007 Hangay Zoltán: A pápák könyve, Trezor Kiadó Budapest 1991 Mondin, Battista: Pápák enciklopédiája, Szent István Társulat, 2001 Pierrard, Pierre: A Katolikus Egyház története, Agapé, 1987 Pusztai László: Katolikus Egyháztörténelem, Márton Áron. 3. javított kiadás 2002 Salgó János: Krisztus tanúi a történelemben (több kiadás) Szántó Konrád: A Katolikus Egyház Története, Ecclesia, 1983, 1-3 kötet Szegedi László: Krisztus Urunk története az Egyházban, 2002 EGYHÁZTÖRTÉNETI FORRÁSOK Minden olyan tárgy, dolog, írás, amely alkalmas az egyháztörténet rekonstruálására. Például:

15 Konstantini adománylevél Korán Muratori-töredék Pápai megnyilatkozások Római szerzık írásai (Tacitus, if. Plinius) Szent István király Intelmei EGYHÁZTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ HELYEK, HELYSZÍNEK Akita (Japán) Altötting (Németország) Amsterdam (Hollandia) Andocs Ararát hegység Arnon patak Assisi Augsburg Avignon Avila Basel Basel Ferrara Firenze Betlehem Buda Budapest Budapest, Andrássy út 60. Canossa Castelgandolfo Circus Maximus (Róma) Clermont Cluny Colosseum (Róma) Compostella (Spanyolország) Czestochowa (Lengyelország) Csanád Csatka Csíksomlyó Damaszkusz damaszkuszi út Debrecen Debrecen Debrecen Nyíregyháza Efezus Eger Einsiedeln (Svájc) emeleti terem Esztergom Esztergom Budapest Eufrátesz Fatima (Portugália) Ferrara Filippi Firenze fıpap háza Galácia Galilea Garazim-hegy Genezáreti tó vagy Tibériás tava Getszemani major Golgota Gomorra Guadalupe (Mexikó) Gyehenna Gyömrı Gyır Zirc 15 Hajdúdorog Hebron Hermon Holt-tenger Hóreb (Isten hegye, Szirjon) Izrael Jerikó Jeruzsálem jeruzsálemi templom Jordán Jordán melléke Júda Júdea Kafarnaum Kalkutta Kalocsa Kalocsa Kecskemét Kána Kaposvár Kaposszentbenedek Kármel Kassa katakombák (Róma) Kecskemét Kedron patak Khalkedon Kison patak Kolossze Konstantinápoly Konstanz Korintus Köpcsény La Salette (Franciaország) Laterán Legnano Lepanto, (Korinthoszi öböl) Libanon Lisieux Loretto (Olaszország) Lourdes (Franciaország) Lyon Margit-sziget (volt Nyulak szigete, Budapest) Máriagyüd Márianosztra Máriapócs Mariazell (Ausztria) Máribesnyı Marienfried (Németország) Mátraverebély Mechola patak Medjugorje Bosznia-Hercegovina Mont Saint Michel Szent István király törvényei Szentírás Vértanúakták Wittenbergi tételek Wormsi Konkordátum Zsinati határozatok Monte Cassino Monte Gargano Montserrat (Spanyolország) Nagyvárad Naim Nándorfehérvár Názáret Nébó Nicea Nílus Nürnberg Nyíregyháza Olajfák hegye Pannonhalma Pécs Petıfiszállás Pisa Pócspetri Rétság Róma Schönstatt Siloam tava Siloe tava Sínai Sion Siracusa (Olaszország) Speyer Sümeg Szamaria Szeged Szeged-Alsóváros Szeged Csanád Székesfehérvár Szent Gallen Szodoma Szombathely Tábor hegy Taizé Tengermellék Tesszaloniki Tigris Tihany Tiszaalpár Trappe Trentó (Trient) Vác Vatikán Veszprém Via Appia Vienne Wartburg Wittenberg Worms

16 Hiteles helyek A középkori Magyarországon azok az egyházi intézmények (püspökségek, apátságok), amelyek olyan funkciókat töltöttek be, mint a mai állami hivatalok (például jegyzı, önkormányzatok) Teológiai helyek Szimbolikus értelemben: Azok a szentírási lelıhelyek, és tanítóhivatali megnyilatkozások, amelyekre teológiai tanítás, pl. dogma épül 16 EGYHÁZTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ JÁTÉKFILMEK A bővös árkánum Középkori mágikus praktikák, alkímia, okkultizmus, titkos tanok. A hetedik pecsét Ingmar Bergman híres filmje középkori flagellánsokról (önostorozók),apokaliptikus hangulatról, világvége-várásról A hetedik szoba Mészáros Márta drámai filmje Edith Steinrıl. A lator Jézus korában játszódó film. A lélek sötét éjszakája Film a nagy szenvedı misztikusról,keresztes szent Jánosról. A misszió Jezsuita misszionáriusok dilemmái Dél-Amerikában. A názáreti Jézus Franco Zefirelli monumentális filmje Jézus életérıl. A Passio Mel Gibson megrázó híres filmje Jézus kínszenvedésérıl erıs idegzetőeknek. A rózsa neve Titokzatos bőncselekmények egy középkori ferences kolostorban Umberto Eco regényébıl. A sátán árnyékában Georges Bernanos regényébıl készült filmadaptáció egy szent papról és a sátán kísértéseirıl. A skarlát bető Nathaniel Hawthorne regénye alapján készült drámai film az amerikai puritán kvékerek álszent világáról. A templomos lovagok kincse Ifjúsági filmsorozat, melyben egy történelemtanár és tanítványai a templomosok titkai nyomába erednek. Akinek meg kell halnia Francia film görög ortodoxiáról, passiójátékról, Krisztus követésérıl. Assisi szent Ferenc Játékfilm Szent Ferenc könnyelmő fiatalkoráról és megtérésérıl. Barabás Jézus korában játszódó film a híres rabló életét kíséri végig. Ben-Hur Jézus kortársának, Juda Ben Hurnak viszontagságos életét bemutató film. A filmnek Jézus születése és kereszthalála ad keretet. Bíbor és fekete Egy vatikáni monsignore,aki a 2.vh. alatt zsidókat ment,és szembekerül egy náci tiszttel. Brian élete Abszurd filmvígjáték Jézus koráról és a római-zsidó ellentétrıl. Don Bosco Bosco szent János életét bemutató film. Egy falusi plébános naplója Georges Bernanos regényének filmadaptációja egy fiatal francia papról a 20.sz. elejérıl. Ferenc,Isten lantosa A Fiorettibıl vett epizódok filmváltozata Szent Ferencrıl és elsı társairól. Hangyaboly Szabó Magda azonos címő regényébıl készült film egy apácakolostor mindennapjairól. Isten rabjai Gárdonyi Géza azonos címő regényébıl készült film Árpádházi Szent Margitról. István,a király Kultuszfilmmé vált magyar rockopera elsı királyunkról. Jeanne d' Arc Híres kalandfilm Szent Johannáról és küldetésérıl. Amerikai-francia film. Fsz. Milla Jovovich Jézus élete John Heyman filmje Lukács evangéliuma alapján Jézusról. Jézus gyermekkora A film a gyermek Jézus alakját állítja középpontba. Jézus Krisztus szupersztár Merészen modern musical Jézusról (vagy az amerikai hippi mozgalomról?) Jézus utolsó megkísértése Film,amelyen fıként azok szoktak botránkozni, akik még nem látták. Julianus barát Magyar film a híres ıshaza-keresı domonkos szerzetesrıl és társairól. Kalkuttai Teréz anya Korunk szentjének küzdelmes életét bemutató film. Krisztus élete Alice Guy Blaché 1906-ban készült 25 perces filmje Jézusról. Kutya éji dala Bódi Gábor filmje egy álpapról szóló újsághír alapján. Laura,a szeretet hıse A 13 éves korában meghalt és boldoggá avatott chilei Laura Vicuna életét bemutató játékfilm. Legyetek jók,ha tudtok Luigi Magni fergeteges filmvígjátéka, karikaturisztikus szentek arcképcsarnoka: Néri szt. Fülöp, Loyolai Szent. Ignác, Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János Margit mama Don Bosco édesanyjáról szóló film Mária élete Jézus anyjának élete Mária evangéliuma Müller Péter rendhagyó musicalje Máriáról Mélyen gyökerezı szılıvesszık Mazarello Mária életét bemutató olasz játékfilm. Napfivér,holdnıvér Franco Zefirelli szép,szentimentális filmje Assisi Szent Ferencrıl.

17 17 Omen Apokaliptikus hangvételő thriller a világ végérıl és az Antikrisztusról. Ördögőzı Amerikai thriller az ördögi megszállottságról és két exorcistáról. Öt kenyér Jézus korában játszódó filmgroteszk Heinrich Böll novellája alapján. Quo Vadis Néró császár korában játszódó film a keresztényüldözésekrıl. Sacra Corona A magyar szent korona jelentıségét bemutató film. Stigmata Amerikai film egy lányról, aki állítólag megkapja Jézus sebeit. Terézia Film Lisieux-i Szent Teréz életérıl. Tövismadarak Ausztráliában és részben a Vatikánban játszódó szappanopera. Úrvacsora Ingmar Bergman filmje egy svéd protestáns lelkész sivár mindennapjairól. ERÉNYEK isteni erények: hit, remény, szeretet sarkalatos erények: okosság, igazságosság, mértékletesség lelki erısség, vallásosság erkölcsi erények: alázatosság, áldozatvállalás, becsületesség, bizalom, ellenségszeretet, engedelmesség, hőség, igazlelkőség, igazmondás, igénytelenség, irgalmasság, kegyeletes lelkület (pietás), kötelességteljesítés, megbocsátás, megbízhatóság, nagyvonalúság, önfegyelem, ıszinteség, szelídség, türelem, stb. ERETNEKSÉGEK ókor elsı eretnekségek ebioniták gnoszticizmus manicheizmus szentháromságtani eretnekségek arianizmus modalizmus krisztológiai eretnekségek dokéták monofizitizmus monotelétizmus nesztorianizmus kegyelemtani eretnekségek pelagianizmus középkor szegénység-eszme valdensek tisztaság-eszme albigensek bogumilek katharok láthatatlan egyház eszméje husziták Wycliff követıi Napjaink tévtanításai Klasszikus okkultizmus: Babona Szellemidézés, spiritizmus Jövendımondás Mágia, varázslás New Age: Néhány fı tanrendszere: Agykontroll Reiki Murphizmus, a tudatalatti vallása Dianetika, szcientológia Arany Rózsakeresztesek Keleti filozófiákon alapuló eszmerendszerek: Közös vonások: Reinkarnáció Minden egy Legfontosabb irányzatok: Krisna-tudatúak vallása A jóga különbözı ágai Feng Shui Áltudományok: Asztrológia, csillagjóslás Parapszichológia, parafizika Áltörténelmi mozgalmak: párthus Jézus UFO-hit Egyéb tévtanítások: Szabadkımőves mozgalom Humanizmus Kommunizmus Gyakorlati materializmus, a fogyasztói társadalom Sátánizmus ESZKÖZÖK, LEHETİSÉGEK (HOGYAN ÉRHETTE EL AZ EGYHÁZ CÉLJAIT A KÜLÖNFÉLE KO- ROKBAN?) az Egyház eszközei, lehetıségei a római birodalomban az Egyház eszközei, lehetıségei a középkorban az Egyház eszközei, lehetıségei a reneszánsz idején

18 18 az Egyház eszközei, lehetıségei a török terjeszkedés kezdetekor az Egyház eszközei, lehetıségei a reformáció fellépése elıtt az Egyház eszközei, lehetıségei a kapitalizmusban az Egyház eszközei, lehetıségei a kommunista diktatúrákban az Egyház eszközei, lehetıségei ma FENNTARTÁS, GAZDÁLKODÁS, GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG: mérleg, bevételek, kiadások állami hozzájárulások tized AZ EGYHÁZ JÓLÉTI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGE Oktatás: iskolák egyetemek múzeumok HIBÁK, BŐNÖK AZ EGYHÁZ TÖRTÉNETÉBEN hívek adományai földbirtok jövedelmei búcsúcédulák (egykor) egyházi tisztségek árusítása (simónia) sajtó ápolás: kórházak gyermek keresztes hadjárata: felelıtlenség spanyol inkvizíció: helyi kegyetlenkedés, ami ellen a pápa többször is fellépett nyugatiak kiátkozzák a keletieket keletiek kiátkozzák a nyugatiakat búcsúcédulák árusítása közben: egyéni kapzsiság világiak által gyakorolt invesztitúra nyugati hadseregek keleten (Bizáncban): barbár hódítás keresztényi segítségnyújtás helyett Nyugat elkeresztényietlenedése a XIX. század folyamán: Az elkeresztényietlenedés elızménye gyakran az, hogy az elızı századok evangelizációja felületes volt. (Pierrard, P.) HIERARCHIKUS (EGYHÁZKOZMÁNYZATI) FOKOZATOK (VILÁGI PAPOK) káplán plébános esperes fıesperes HIERARCHIA A SZERZETESEK KÖZÖTT novícius, növendék, szerztes helyi elöljáró: házfınök, gvárdián, perjel püspök érsek nagyobb elöljáró: prior tartományfınök (provinciális) HÍRES EGYHÁZI ÉPÜLETEK STÍLUS MEGNEVEZÉSSEL ROMÁN Altemplom (Feldebrı) Bencés apátsági templom (Ják) Bencés apátsági templom a (Tihany) Cluny-i katedrális Dóm és ferdetorony (Pisa) Jáki nemzetségi templom Székesegyház (Gyulafehérvár) Szt. Péter-dóm (Worms) Szt. Trophime-templom (Arles) Templom (Lébény) Várpalota és kápolna bejárata (Esztergom) GÓTIKUS Bencés templom (Pannonhalma) Bencés templom (Sopron) Dóm (Milánó) Dóm külseje (Kassa) Ferences templom belseje (Szeged) (bíboros) pápa legfıbb elöljáró: rendfınök (generális) King s College kápolnája (Cambridge) Királyi palota kápolnája (Esztergom) Notre-Dame (Párizs) Sainte-Chapelle (IX. Lajos kápolnája) Székesegyház (Amiens) Székesegyház (Canterbury) Székesegyház (Köln) Székesegyház (Orvietó) Székesegyház (Reims) Szt. Egyed templom (Bártfa) Szt. István-templom (Bécs) Uszprenszkij-székesegyház (Moszkva) Veleméri templom RENESZÁNSZ Bakócz-kápolna (Esztergom) Bazilika (Vicenza) Belvárosi templom tabernákuluma (Pest) Lóczi-kápolna (Gyulafehérvár) Szapolyai-kápolna (Csütörtökhely)

19 Szt. Ferenc templom (Rimini) BAROKK Egyetemi-Templom (Budapest) Eperkerti kálvária (Józsefváros) Il Gesú (Róma) Jezsuita templom (Kassa) Kálvária templom (Kıszeg) Karlskirche (Bécs) Líceum (Eger) Minorita templom (Eger) Székesegyház Szombathely Szt. Pál Székesegyház (London) Szt. Péter Székesegyház és tér (Róma) KLASSZICISTA Bencés kolostor könyvtára (Pannonhalma) Madeleine-templom (Párizs) HÍRES EREKLYÉK, EGYHÁZI MŐKINCSEK Pantheon (Párizs) Plébániatemplom (Pétervására) Református nagytemplom (Debrecen) Székesegyház (Eger) Székesegyház (Esztergom) Székesegyház (Pécs) Székesegyház (Vác) HISTORIZMUS Plébániatemplom (Fót) Plébániatemplom (Losonc) Szt. István bazilika (Budapest) A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT: Ciszterci templom, gimnázium és rendház (Budapest) Dóm tér (Szeged) Pasaréti ferences templom (Budapest) Városmajori plébániatemplom (Budapest) Az ereklye neve Kora Hol található most Ardagh-kehely 8.sz. British Múzeum Crux Vaticana 6.sz. Vatikán Garamszentbenedeki úrkoporsó 12.sz. Keresztény Múzeum Esztergom Háromkirályok ereklyetartó 12.sz. Hamburgi Nemzeti Múzeum Koronázási eskükereszt 13.sz. közepe Esztergom Krisztus halotti leplének a képe 1. sz. Mannopello (Olaszország) Magyar Szent Korona Magyar Parlament Suki Benedek kelyhe 15.sz. Gyulafehérvár Szent György szobor Kolozsvár Szent Jobb 1038 Szent István Bazilika (Budapest) Szent Kereszt ereklyék Pl. Heiligenkreuz (Ausztria) Szent László hermája 15.sz. Gyıri székesegyház Szent Római Birodalom koronája 10.sz. Nürnberg Szőzanya gyıri kegyképe 17. sz. Gyır Turini lepel 1. sz. Torino Vlagyimiri Istenanya-ikon 12.sz. Moszkva 19 HÍRES EGYHÁZI TÉMÁJÚ ZENEMŐVEK Bibliai tárgyú zenemővek (Ószövetség) A gyızedelmes Judit Vivaldi A teremtés Haydn Beatus vir Vivaldi Elias (Illés) Mendelsohn Izrael Egyiptomban Händel Jefte Carissimi Jónás Carissimi Júdás Makkabeus Händel Lamentáció Gilles Le Roi David (Dávid király) Honegger Mózes és Áron Schönberg Nabucco Verdi Sámson Händel Sámson és Delilla Saint-Saens Bibliai tárgyú zenemővek (Újszövetség) Ave verum, Corpus natum Mozart Die sieben Worte (Krisztus hét szava) Schütz János passió Schütz Jézus és a kufárok Kodály Zoltán Karácsonyi oratórium Bach, J. S. Karácsonyi oratórium Schütz Krisztus Liszt Ferenc L Enfance du Christ Berlioz L Enfant prodigue (A tékozló fiú) Debussy Les Beatitudines (A boldogságok) Franck Magnificat Vivaldi Máté passió; János passió Bach, J.S. Meine Seele erhebt den Herren (Magnificat Bach, J. S.) Messiás Händel Salome Strauss Sinfoniae Sacrae Schütz Stabat Mater Dvorák Stabat Mater Pergolesi Stabat Mater Rossini Unus ex vobis me tradit hodie Bouzignac Vesperae Sollemnes Mozart Misék Asz-dúr mise Schubert C-dúr Mise, Op. 86 Beethoven C-moll mise Mozart

20 20 Esz-dúr mise Schubert Graduálé és Offertórium (Liszt Esztergomi miséjéhez) Mosonyi H-moll mise, BWV 232 J. S. Bach In diebus tribulationis (A szorongattatás napjaiban) Lajtha Koronázási mise Liszt Messe de minuit (Karácsonyi mise) Charpentier Mise Machaut Missa in Tempore belli (Paukenmesse Üstdobmise), C-dúr Haydn Missa L homme armé Dufay Missa choralis Liszt Missa Papae Marcelli Palestrina Missa solemnis (Esztergomi mise) Liszt Petite Masse solennelle (Kis ünnepi mise) Rossini IDÉZETEK Requiemek D-moll rekviem, K626 Mozart Háborús rekviem Britten Német rekviem, Op. 45. Brahms Requiem Verdi Requiem canticles Sztravinszkij Requiem, Op. 5. Berlioz Jézus: Atyám! Bocsáss meg nekik. mert nem tudják, mit cselekszenek! Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet! Még ma velem leszel a paradicsomban. Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedbıl, teljes lelkedbıl és teljes elmédbıl' Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!' Szomjúhozom Ez a nép szájával dicsér engem, szíve távol van tılem. János apostol: Fiacskáim, szeressétek egymást! IV. Henrik: Párizs megér egy misét Butler: A paptól elvárják, hogy két lábon járó vasárnap legyen. Egyéb zenemővek Budavári Te Deum Kodály Cantus Pannonicus Farkas Gergelyjárás Kodály Harmonia Coelestis (Égi harmónia) Esterházy Liszt Haláltánc parafrázis a Dies irae témára Magyar Himnusz Erkel Ossa arida (Száraz csontok) Liszt Psalmus Hungaricus, Op. 13. Kodály Pünkösdölı Kodály Carlyle: A modern civilizáció három fontos tényezıje a könyvnyomtatás, a puskapor és a protestáns vallás. Dosztojevszkij: Tamás nem azért nyerte vissza a hitét, mert meglátta a feltámadt Krisztust, hanem azért, mert már elıbb is hinni akart. Eminescu: A vallás kitalálás, gazdagok leleménye... Gandhi:... aki szerint a vallásnak semmi köze a politikához, az nem tudja, mi a vallás. Kollonich Lipót, gróf; esztergomi érsek, bíboros, államférfi Magyarországot elıször koldussá, aztán katolikussá teszem La Beaumelle, Voltaire-rıl: ügyes, világos, hajlékony, meggyızı szimlifikátor Marx: A vallás a nép ópiuma Németh László: A vallás nekem nem istenlátás, hanem üdvösségügy. Nietsche: Isten meghalt. Pierrard, P.: Nyugat többé-kevésbé gyors elkeresztényietlenedése a XIX. század fontos jelenségeinek egyike... Az elkeresztényietlenedés elızménye gyakran az, hogy az elızı századok evangelizációja felületes volt. Pierrard, P.: Habsburg II. Józsefrıl akire szerinte nem véletlenül ragasztották a sekrestyés király gúnynevet: kisstílő zaklatásokban találta örömét, ilyenek pl. a prédikációk elızetes bemutatása és cenzúrázása, a zarándoklatok és körmenetek eltiltása, a kultusz szigorú szabályozása (hány gyertya éghet az oltáron) Rogier, L. J.: Ha áttekintjük a XVIII. század kulturális fejlıdését, a legkínosabb jelenség az Egyház és a legfelsıbb irányítás hiánya az égetı kérdések vitájában.

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY A sziklára épült Egyház című hittankönyvhöz iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 37 A leckék az elsajátítandó tudásanyagot tartalmazzák, az olvasmányok kiegészítő anyagként szolgálnak

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

XI. MINDEN VAGYOK! MINDEN VAGYOK F URCSA ELLENTMONDÁSBAN ÉL a mai ember! Miközben önmaga istenítésével teljesen függetlenné vált Teremtıjétıl (s így elkövette a modern bálványimádás jellemzı változatát),

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Isten útján - 7. évfolyam

Isten útján - 7. évfolyam Isten útján - 7. évfolyam (Dogmatika, Erkölcstan) Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott tanmeneteket lásd a Hittansuli honlapon a Tanároknak/Tanmenetek menüpontban.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Harmadik katekézis: Mirco Agerde 2003. Mária anyasága

Harmadik katekézis: Mirco Agerde 2003. Mária anyasága Mirco Agerde 2003 Harmadik katekézis: Mária anyasága Az elızı katekézis során azt elemeztük, milyen választ kell adnunk Mária azon kérésére, hogy szenteljük magunkat az İ Szeplıtlen Szívének, és megértettük,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben