20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

2 * * * VILLANYSZERELŐ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 7624 Villanyszerelő 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 7445 Villamossági szerelő 7449 Egyéb villamossági szerelők, műszerészek 8229 Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői 3151 Energetikus 3152 Munkavédelmi- és baleset-elhárítási foglalkozású 3154 Üzemfenntartási- és üzembiztonsági foglalkozású 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása - A villanyszerelő lakó- és középületek, irodaházak, ipari és mezőgazdasági épületek erősáramú és gyengeáramú (informatikai, automatikai, biztonsági) áramköreinek kivitelezését, javítását, felújítását, karbantartását végzi. - Az energiaellátás biztosítása mellett a kisfeszültségű villamos berendezések, gépek, készülékek, a hozzá tartozó vezérlések és szabályozások telepítésével, üzembe helyezésével, javításával foglalkozik. - Alaptevékenységi körébe tartozik védelmi rendszerek, eszközök szerelése, mérése, ellenőrzése, karbantartása (érintésvédelem, túláramvédelem, villámvédelem, vagyonvédelem). - Munkáját műszaki dokumentáció alapján a kötelező előírások és szabványok figyelembevételével végzi. - Mérési, ellenőrzési, beállítási feladatokat is végez a feladathoz szükséges eszközök megfelelő alkalmazásával. - Munkavégzése során alkalmazza az elsajátított számítástechnikai-, jogi-, gazdasági ismereteket és munkavédelmi szabályokat. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények 1. Alapfokú számítógép-kezelés - A személyi számítógépek és perifériáik általános jellemzése szabatosan. - A számítógép üzembe helyezése a munkavédelmi és baleset-elhárítási jogszabályokban előírtaknak megfelelően; a számítógép szabályszerű csatlakozásainak ellenőrzése megtekintéssel; a számítógép bekapcsolása, kikapcsolása és újraindítása a megfelelő billentyűk használatával.

3 - Vírusellenőrzés és vírusirtás definiálása és módszereinek alkalmazása. - Egy (a lehető legfejlettebb) operációs rendszer használata, fájlok szabályszerű létrehozása, másolása, törlése, átnevezése lemezen, illetve lemezek között; könyvtár létesítése lemezen; katalógus lekérdezése lemezről. - Egy (a lehető legkorszerűbb) szövegszerkesztő program használata. - Az adott szövegszerkesztő program jellemzőinek szakszerű magyarázata. - A szakszerű mentés, visszatöltés az adott szövegszerkesztővel. - Nyomtatás megfelelő formátumú papírra, borítékra a magyar szabványnak megfelelő ékezetes betűkkel. - Táblázat, grafika beillesztése egy adott dokumentumba, importálva a táblázat- és adatbázis-kezelő programokból. - Egy (a lehető legkorszerűbb) táblázatkezelő program használata; oszlop, sor, mező, rekord, relatív és abszolút cím, tartományok fogalmának definiálása szabatosan; diagramkészítés címmel, jelmagyarázattal, tengelyfeliratozással szemléletes formában; táblázatok tervezése, létrehozása, importálása, formázása a táblázatszerkesztés szabályainak és esztétikai szempontoknak a figyelembevételével. - Egy (a lehető legfejlettebb) adatbázis-kezelő program használata; a legfontosabb alapfogalmak (relációs adatbázis, mező, mezőtípusok, rekord, rekordmutató) definiálása a tanultak alapján szabatosan; egyszerű adatbázisok megtervezése és létrehozása. - Egy hálózati rendszer használata egy villanyszerelési vállalkozásnál. - A villanyszerelő szakmával kapcsolatosan rendelkezésre álló számítógépes program futtatása (vezetékméretezés, világítástervezés, villamos fűtés stb.). 2. Jogszabály-értelmezés, a Munka Törvénykönyve és az adózás legfontosabb szabályainak ismertetése - Egy adott témára vonatkozó törvények, jogszabályok, rendeletek összegyűjtése, változások követése, értelmezése szakmai útmutatás alapján (például környezetvédelem, társasági formák). - Jogi szabályozási eszközök hozzáférhetőség helyének és módjának ismertetése egy adott témára vonatkozóan. - A polgári jog alapfogalmainak, jogrendszerének bemutatása a Polgári Törvénykönyv szerint. - A gazdasági társulások jogi szabályozásának megkülönböztetése a jogi és gazdasági kritériumok alapján. - Az adatvédelmi törvény előírásainak ismertetése. - A munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos alapfogalmak szabatos megmagyarázása. - Próbaidővel és szabadsággal kapcsolatos fogalmak definiálása a Munka Törvénykönyve alapján. - A munkáltató és a munkavállaló jogainak felsorolása a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján. - A tanulószerződés tartalmának ismertetése, különös tekintettel a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire. - A vállalkozáson belüli és kívüli érdekegyeztetési folyamatok ismertetése a Munka Törvénykönyve alapján. - A kollektív szerződéssel kapcsolatos fogalmak definiálása a Munka Törvénykönyve alapján. - Egy adott vállalkozás vagy ágazat kollektív szerződésének összehasonlítása a Munka Törvénykönyvével. - A dolgozóknak bérfizetéskor adott bizonylaton szereplő összegek tételes magyarázata szabatosan. - Személyi jövedelemadó előleg számítása a hatályban lévő rendeletek, illetve az adott vállalkozás belső szabályzata szerinti példák alapján. - Egyéb elvonások fajtáinak ismertetése példák alapján. - Személyi jövedelemadó bevallás készítése az adott időpontban érvényes szabályoknak megfelelően kiemelve az = adókedvezmények fajtáit és elszámolásukat konkrét példák alapján, = adócsökkentő tételek fajtáit és elszámolásukat konkrét példák alapján. - Az adózási mulasztások jogkövetkezményeinek felsorolása. 3. A gazdálkodási folyamatok jellemzése - A számlák jellemzőinek ismertetése az adott időpontban érvényes jogszabályok alapján az alaki kellékek figyelembevételével szabályosan. - Egyes pénzforgalmi előírások szabatos megfogalmazása, alkalmazása egy adott vállalkozás pénzforgalmára vonatkozóan. - Bankszámlákkal kapcsolatos törvényi előírások szabatos megfogalmazása, és a bankszámla nyitásával kapcsolatos bizonylatok kitöltése útmutatás alapján. - A társadalombiztosítási járulékra vonatkozó legfontosabb törvényi előírások szabatos megfogalmazása. - Általános forgalmi adó számítása egyszerű példa alapján. - Hitelezési módok felsorolása. - Egy adott vállalkozás hitelfelvételi lehetőségeinek ismertetése egyszerű példák alapján. - A hitelek után fizetendő kamatok mértékének számítása egyszerű példák alapján. - Költség és kiadás kategória megkülönböztetése példák alapján. - Költségszámítás egyszerű példák alapján. - Az álláskeresés elméleti és gyakorlati tudnivalóinak ismertetése. - Szervezési feladatok végzése = a munkaterületének megfelelően saját munkájának megszervezése,

4 = a szükséges kapcsolatok koordinálása. - Az adott időszak legújabb ismereteinek elsajátítására önirányított képzésben és továbbképzésben való részvétel megszervezése. - Team-tagként aktív részvétel feladatok megoldásában. - Önéletrajz, pályázat, munkaszerződés fogalmának meghatározása a tartalmi sajátosságai alapján. 4. Kommunikáció - A magyar nyelv kiejtési és nyelvhelyességi szabályainak megfelelő beszéd. - Üzenettovábbítás tömören és lényegretörően. - Kommunikáció formáinak alkalmazása a felettesekkel és a munkatársakkal. - Telefonkártya, telefonkönyv és az üzenetrögzítő használatának ismertetése, gyakorlati alkalmazása a használati útmutatók és tapasztalatok alapján. - Szaknévsor és menetrend felépítésének, használatának bemutatása és gyakorlati alkalmazása megadott példák alapján. - Az illemtan, etikett főbb szabályainak ismertetése és gyakorlati helyzetekben történő bemutatása. - A köznapi kommunikáció követelményeihez igazodóan a biztonságos eligazodás (értés, közlés) képességének fejlesztése. - A köszönés, a bemutatkozás, a bemutatás, a megszólítás formáinak és szabályainak bemutatása és alkalmazása munkahelyen és magánéletben helyzetgyakorlatokkal. 5. Munka- és környezetvédelem - Munka- és környezetvédelem jellemzése adott villanyszerelő vállalkozásnál példák alapján. (pl. kábelfektetés és szerelés, felületvédelem stb.). - Baleset-elhárítás szabályainak ismertetése egy vállalkozás példája alapján. - Munkahelyi baleset bejelentésével kapcsolatos feladatok ismertetése, alkalmazva az adott időszakban érvényes jogszabályokat, szabványokat, valamint az adott munkahelyre, illetve munkafolyamatokra vonatkozó szabályzatokat. - Gépek kezelésével kapcsolatos általános személyi követelmények betartása; gépek kezelésére vonatkozó általános magatartási követelmények alkalmazása az adott időszakban érvényes szabványokban, műszaki szabályzatokban, valamint az adott munkaeszközök technológiai dokumentumaiban előírtaknak megfelelően. - A munkavégzés (fizikai, szellemi) élettani és pszichikai hatásainak elemzése. - A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés gyakorlati alkalmazása adott időszakban érvényes jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelően. - Egyéni védőeszközök védőhatásának ismerete alapján azok alkalmazása az adott időszakban érvényes jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelően. - A munkafolyamat során fellépő, illetve keletkező káros környezeti hatások csökkentésében, illetve megszüntetésében való közreműködés a lehetőségeknek és az adott időszakban érvényben lévő jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelően. - Közreműködés a munkahelyre, tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásában. - A munkahelyek korszerű bútorainak bemutatása szemléltető ábrák, képek alapján. - A munkahelyek kialakításának munkavédelmi és ergonómiai szempontjainak összehasonlítása az előírások érvényesítésével. - A környezetorientált értékrendszer, a környezeti etika elfogadtatása. - A környezet, a természeti és a társadalmi környezet fogalmának definiálása. - Az emberre ható élő és élettelen környezeti tényezők ismertetése. - A környezetszennyezés következményeinek és egészségkárosító hatásának ismertetése, különös tekintettel a villanyszerelő szakmára. - Törekvés a civilizációs ártalmak megelőzésére, hatásainak csökkentésére saját életében és munkájával kapcsolatosan. - A globális ökológiai és ökonómiai összefüggések leírása. - A termelési struktúra és a környezet kapcsolatainak összehasonlítása. - A környezeti károk és a környezetvédelmi költségek összefüggéseinek jellemzése. - A környezetvédelmi jogi és gazdasági szabályozás lényegének magyarázata. - Környezetvédelmi szabályozás szükségességének felismerése. - Környezetorientált szemlélet és magatartás kialakítása. A villamos szakterület - A környezet szennyezésének forrásai (szennyező anyagok, technológiák), ezek károsító hatásának ismertetése. - A környezetszennyezés megelőzésének szabályozási lehetőségei (műszaki-technológiai megoldások). - A környezetszennyezés csökkentésére irányuló műszaki megoldások alkalmazása. - Anyag- és energiatakarékos, tiszta technológiák ismertetése.

5 - Szennyező gázok megkötése műszaki megoldásainak ismertetése. - Szennyvizek kezelésének, víztisztító eljárások ismertetése. - A talajszennyeződés megelőzésére, illetve a szennyezett talaj eltávolítására irányuló műszaki megoldások ismertetése. - A hulladékok és veszélyes hulladékok szétválasztására, kezelésére, elhelyezésére, átalakítására, újrahasznosítására irányuló technológiák ismertetése. - A környezetbarát anyaghasználat és technológiák ismertetése és alkalmazása. - A zajcsökkentés műszaki megoldásainak ismertetése, alkalmazása. - A szennyezések mérésének, mintavételezésnek, a jellemzők megállapításának módszerei. - Adott vállalkozáshoz szükséges hatásvizsgálati eljárások ismertetése és alkalmazása. 6. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása, összeállítása - A feladat kivitelezéséhez szükséges egyszerűbb rajzi dokumentációk = építészeti (alaprajzok, metszetrajzok, helyszínrajzok stb.), = gépészeti (vázlatos, nézeti, metszeti, elrendezési rajzok stb.), = villamos (elvi-, működési-, egyvonalas-, áramutas-, kapcsolási rajzok). - Az elkészített rajzi és egyéb műszaki dokumentációk felhasználásával a munkafeladat szakszerű elvégzése. - Az elkészített munka minőségi ellenőrzése és ennek dokumentálása mérési jegyzőkönyvben. 7. A szakmai tevékenységhez szükséges anyagok kiválasztása, felhasználása, ellenőrzése - Villamos szerelési anyagok helyes megválasztása villamos- és mechanikai jellemzőik ismerete alapján, a munkafeladatnak, valamint az alkalmazott technológiának megfelelően. - Villamos szerelvények, készülékek helyes megválasztása az áramköri jellemzők, az előírt védettség és igénybevétel alapján, az érvényes létesítési szabványnak megfelelően. - Segédanyagok kiválasztása tulajdonságaik ismeretében a munkafeladatnak és szerelési technológiának megfelelően. - Villamos szerelvények, készülékek épségének, működőképességének beépítés előtti vizsgálata szemrevételezéssel vagy műszerrel, a gyártmánykatalógus alapján. - Szerkezeti egységek (szerelőpanel, tokozások, tartók, rögzítőelemek stb.) anyagának kiválasztása mechanikai jellemzőik alapján. 8. Szerkezeti egységek alkatrészeinek megválasztása (acélok, színesfémek, műanyagok) és ezek összeszerelése a műszaki dokumentációk alapján - Előrajzolás fémvonalzók, körző, rajztű, pontozó alkalmazásával 0,3 mm pontossággal. - Darabolás kézi, gépi fűrésszel, gyorsvágóval 0,5 mm pontossággal. - Hajlítás satuban, élhajlítóval, hajlítósablonban, készülékben a műszaki dokumentációban rögzített pontossággal. - Egyengetés hidegen (lemezek, idomrudak) a feladattól megkívánt pontossággal. - Fúrás kézi és asztali fúrógéppel 0,2 mm pontossággal. - Belső, külső menet készítése szabványos menetmetsző és menetfúró szerszámokkal. - Reszelés (síkban, idomra, belső felületen) nagyoló és simító reszelővel 0,2 mm pontossággal. - Csiszolás csiszolóvászonnal kézzel, csiszolókorongokkal, speciális idomcsiszolókkal a műszaki dokumentációban rögzített felületi érdesség szerint. - Kivágás, lyukasztás kézi vágószerszámokkal, speciális lyukasztókkal, célgépekkel. - Ragasztás a műszaki dokumentációban előírt ragasztókkal, a szilárdsági és tömítettségi előírások betartásával. - Alkatrészek összeszerelése oldható, illetve nem oldható kötésekkel a műszaki dokumentációban előírt módon, lazulás, elfordulás ellen biztosítva az előírt kötési szilárdságnak megfelelően. - Gördülőcsapágyak ki- és beszerelése speciális szerelőszerszámokkal a csapágykatalógus és a műszaki dokumentáció utasításai alapján. - Alkatrészek felületvédelme festéssel a műszaki dokumentáció alapján. - Az alkatrészek megmunkálásához, összeszereléséhez szükséges kéziszerszámok, eszközök, kisgépek rendeltetésszerű használata és ezek karbantartása a szerszám és gépkönyvek előírásai alapján. 9. Villamos szerelési anyagok megmunkálása - Vezetősínek megmunkálása a műszaki dokumentáció alapján a szükséges kézi- és gépi szerszámokkal. - Védőcsövek, vezeték- és síncsatornák megmunkálása a műszaki dokumentációk alapján a megfelelő szerszámokkal. - Vezetékek megmunkálása (érvég kialakítás, kötés, rögzítés, jelölés stb.) a műszaki előírások alapján, speciális szerszámokkal. - Kábelek megmunkálása (megszabás, kötés, leágazás, lezárás stb.) a szabásterv és műszaki előírások szerint,

6 célszerszámok alkalmazásával. - A szerelési anyagok megmunkálásához használt szerszámok, eszközök, kisgépek, szakszerű kezelése, javítása, karbantartása ezek gépkönyveinek előírásai alapján. 10. Villamos hálózatok kialakítása, javítása, karbantartása Erőátviteli (motorikus)-, világítási-, informatikai-, ideiglenes (felvonulás)-, érintésvédelmi- és villámvédelmi hálózatok - kialakítása a műszaki dokumentáció szerint, - kész hálózat műszeres vizsgálata a műszaki dokumentáció utasításai alapján, - üzembe helyezése, feszültségre kapcsolása a szerelési utasítás szerint, - próbaüzemeltetése a műszaki dokumentáció előírásai szerint (terhelési próba), - hibáinak megállapítása szemrevételezéssel, műszeres vizsgálattal a műszaki dokumentáció szerint - a hiba okainak feltárása, elemzése a műszaki dokumentációk felhasználásával, - hibaelhárítás megtervezése (műveleti sorrend, anyag-, eszköz-, időigény) a javításra vonatkozó műszaki dokumentáció alapján, - javítás utáni üzembe helyezése, ellenőrzése, ismételt feszültségre kapcsolása a vonatkozó szabványok szerint, - folyamatos karbantartása a megfelelő munkaeszközökkel a műszaki dokumentáció utasításai szerint. 11. Villamos egységek szerelése, csatlakoztatása, javítása, karbantartása Elektromos, elektronikus szerelvények, készülékek, berendezések, gépek, géprendszerek - belső hálózatainak csatlakoztatása a közcélú hálózatra fogyasztásmérő-helyeken átadás a műszaki dokumentációban és az érvényes szabványokban rögzített előírások alapján, - csatlakoztatása a belső (üzemi, fogyasztói stb.) hálózatra a vonatkozó szabvány és gépkönyv utasításai szerint, - üzembe helyezése, beszabályozása a szerelési utasítás és gépkönyv alapján, - próbaüzemeltetése a vonatkozó balesetvédelmi előírások és a műszaki dokumentáció szerint, - hibáinak, üzemzavarainak megállapítása műszeres vizsgálattal a műszaki dokumentáció előírásai szerint, - meghibásodásának okfeltáró elemzése az észlelt hibák súlyossága, gyakorisága figyelembevételével, a műszaki dokumentációban rögzített paraméterek szerint, - hibaelhárítási munkáinak megtervezése (javítási műveletterv, anyag-, eszköz-, időigény) a javításra előírt műszaki dokumentációk alapján, - hibáinak, üzemzavarainak elhárítása javítással, alkatrész-, szerelvény-, fődarab cserével a műszaki dokumentáció szerint, - javítását követő ismételt üzembe helyezése, próbaüzeme, beszabályozása, ellenőrzése az érvényes szabványok és műszaki dokumentáció alapján, - rendszeres karbantartása az előírt munkaeszközökkel a gépkönyv utasításai szerint. 12. Vezérlő-, szabályzó-, jelző-, mérő- áramkörök szerelése, beállítása, vizsgálata, javítása, karbantartása Villamos készülékek, berendezések, gépek - szerelőpaneljeinek elkészítése a műhelyrajzok alapján, a megadott tűréshatárok között, - szerelvények, részegységek, szerkezeti elemek rögzítése a szerelőpanelen a műszaki dokumentációk (anyagjegyzék, elrendezési vázlat stb.) alapján, - főáramköreinek elkészítése a védelmi elemek bekötése a műszaki dokumentáció (kapcsolási rajz, bekötési vázlat stb.) szerint, - vezérlő-, szabályzó-, jelző-, mérő áramköreinek elkészítése a műszaki dokumentáció követelményei szerint, - áramköreinek, funkcionális működésének beállítása, beszabályozása a műszaki előírások és utasítások szerint, - vezérlő áramköreinek kialakítása PLC egységek bevonásával a műszaki dokumentáció alapján, - működőképességének, áramköreinek műszeres vizsgálata az érvényes szabványok és a műszaki dokumentáció szerint, - próbaüzemeltetése a vonatkozó biztonságtechnikai előírások és a műszaki dokumentáció, gépkönyv stb. szerint, - folyamatos üzemeltetésének ellenőrzése a villamos jelzők (U, I, P, cosf, Rszig, R stb.) mérésével a műszaki dokumentáció alapján, - mért villamos jellemzőinek rögzítése, értékelése, jegyzőkönyvek kitöltése a műszaki dokumentáció követelményei szerint, - hibáinak behatárolása, feltárása szemrevételezéssel, (pl. tv-kamera, vezérlőpulti folyamatábra, külső érzékelők stb.) műszeres vizsgálatokkal a műszaki dokumentáció alapján, - hibáinak, üzemzavarainak elemzése a hibák gyakorisága, fajtája alapján a műszaki dokumentáció szerint, - hibaelhárítási munkálatainak megtervezése (javítási technológia, anyag-, szerszám-, időigény stb.) a

7 javításhoz előírt műszaki dokumentáció szerint, - hibáinak elhárítása, üzemzavarának megszüntetése javítással, alkatrész-, szerelvény-, szerkezeti egység cseréjével a műszaki dokumentáció szerint, - hibáinak kijavítása utáni üzembe helyezése, próbaüzemeltetése, beállítása, beszabályozása, ellenőrzése az érvényes szabványok és műszaki dokumentációk alapján, - folyamatos, tervszerű karbantartása az előírt eszközökkel a gépkönyv és a műszaki dokumentáció előírásai szerint. IV/1. A szakmai vizsga részei: IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsga tantárgyainak megnevezése, időtartama Komplex írásbeli feladat, amelyben az egyes tantárgyakból kitűzött feladatok mindegyike azonos, a szakma szempontjából fontos területre irányul, például: - villamos hálózatok, - védelmi hálózatok és berendezések, - világítási, fűtési berendezések és üzemeltetésük stb. 1. Szakmai ismeretek Anyag- és gyártásismeret Elektrotechnika, szakszámítások Villamos műszerek és mérések 5 5. Villamosipari szakrajz 20 Összesen: 180 perc, amely idővel a vizsgázó belátása szerint gazdálkodik. A szóbeli vizsga tantárgyainak megnevezése, időtartama A villanyszerelő munkaterületén előforduló legfontosabb szakelméleti kérdések, tantárgyanként, tételek formájában kell előre rögzíteni. Ezekből véletlenszerűen húznak a jelöltek a vizsgán, tantárgyanként 1-1 tételt 1. Szakmai ismeretek Anyag- és gyártásismeret 5 3. Elektrotechnika 5 4. Villamos műszerek és mérések 5 Összesen: 25 A gyakorlati vizsga tantárgyainak megnevezése és időtartama Vizsgamunka készítése 1. Mechanikai feladat 2 óra - Villamos szerelvények előkészítése. - Szerelvények rögzítése adott, vagy megtervezendő elrendezési vázlat szerint. - Szerelvények átkötése, alkatrész, tekercs, fő szerkezeti egység csere. Forrasztás, szegecselés, hajlítás. - Egyszerű mechanikai illesztések. 2. Tervezési feladat 1 óra - Műszaki leírás, utasítás, működési elv, funkciók alapján. - Kapcsolási rajz elkészítése. - Anyagok kiválasztása, - Műveleti sorrend meghatározása db szerelés alatti ellenőrzési-, mérési-, vizsgálati lehetőség megtervezése. 3. Villamos szerelési feladat 3 óra

8 - Villamos szerelvények rajz szerinti bekötése, huzalozások elkészítése. Csatlakozások készítése. 4. Beállítási-mérési feladat 1 óra - A vizsgabizottság jelenlétében: = feszültségre kapcsolás, = beállítás, beszabályozás, = a feladathoz kapcsolódó alapmérések elvégzése, mérési jegyzőkönyv kitöltése. 5. Kész kapcsolás bemutatása 10 perc - Szakszerű szöveges ismertetés. - Válaszadás a bizottság kérdéseire, amelyek a vizsgamunkára vonatkoznak. Összesen 7 óra 10 A vizsgamunkára adott idővel a vizsgázó önállóan gazdálkodik. IV/2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével A villanyszerelő foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok bármelyike számon kérhető a szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán. A kitűzött feladatokat önállóan, az érvényes szabványok, a baleset-, munka-, tűz-, környezetvédelmi előírások, dokumentumok szerint, az előírt idő alatt, szakszerűen, esztétikusan kell elvégezni! Minden munkafeladat megoldásakor el kell készítenie a vizsgázónak - a feladat megoldásának művelettervét, - anyag-, eszköz-, szerszámigényét, kiválasztását, - a feladatok elvégzéséhez szükséges rajzokat, utasításokat, - gyakorlati feladatelőkészítő, szerelő, huzalozási munkáit, - az elkészült munka funkcionális bemutatását, a berendezés beüzemelését, beszabályozását, ellenőrzését, jellemzőinek mérését és dokumentálását, - hibáinak feltárását és elhárítását, - a berendezés hatásos védelmi hálózatát (érintésvédelem, túlterhelés-, túláram-, túlfeszültség-, villám-, feszültségkimaradás védelem).

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 257. sorszámú Automatikai berendezés karbantartó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 257. sorszámú Automatikai berendezés karbantartó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 29/2016 (VIII 26) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012 (VIII 27) NGM rendelet módosításáról Hatályos: 20160901-től

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK.

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 54 525 02 Autószerelő 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám:

Részletesebben

A méréstechnikai tervezés menete

A méréstechnikai tervezés menete A méréstechnikai tervezés menete 1 Tervtípusok Beruházási program A-terv Kiviteli terv dokumentáció B-terv C-terv D-terv Mérés_tervezés/2 Beruházási program általános felépítés beruházás részletes ismertetése

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2. A 19. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

Részletesebben

A vizsgatételek használatát 2001-től az Oktatási Minisztérium 183/2001. számon engedélyezte.

A vizsgatételek használatát 2001-től az Oktatási Minisztérium 183/2001. számon engedélyezte. Készült az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását az 1998-tól tartandó szakmai vizsgákon az IKIM.../98.

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat Gyakorlati vizsgatevékenység

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő 63-11 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 13. SORSZÁMÚ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

A 13. SORSZÁMÚ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE A 13. SORSZÁMÚ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés-ráépülés száma, megnevezése: 3 22 07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő Vizsgafeladat

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Oldal: 1 / 8 00_00 Bokk Műszaki terv Kiviteli terv Üzembehelyezési terv Átadási dokumentáció 1. Gépész szakterület 1_01_ P&I * 1_02_

Részletesebben

A méréstechnikai tervezés menete Méréstechnika - PE MIK VM, GM, MM 1

A méréstechnikai tervezés menete Méréstechnika - PE MIK VM, GM, MM 1 A méréstechnikai tervezés menete 2014.03.19. Méréstechnika - PE MIK VM, GM, MM 1 Tervtípusok Pályázat kiírása Beruházási program A-terv Kiviteli terv dokumentáció B-terv C-terv D-terv Tervezés/2 Beruházási

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vasúti villamos jármű szerelője szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 07 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Épület- és szerkezetlakatos szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY

Részletesebben

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 853 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 31 5002 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Dr. Berta István, Novák Balázs Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga. 1 011006 011006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.17 20106.27 20106.28 20106.29 VIZSGAREND A vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma www.bolyai-szakkozep.hu

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma www.bolyai-szakkozep.hu A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum ingyenes felnőttoktatást indít a 2015-2016-os tanév II. félévben, esti tagozaton az alábbi OKJ szakmákban: Elektronikai technikus (OKJ száma : 54 523 02) Műszaki

Részletesebben

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

Automatikai műszerész Automatikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/ 13/ pld. Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás Megbízó: Török Csongor Szeged Létesítmény: Nemzeti Színház, Szeged, Deák Ferenc u. 2. Tárgy: Elektromos műszaki leírás Hőtechnikai korszerűsítéshez

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító 09-0 Duguláselhárítási cső- és berendezés szerelési feladatok A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0866-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben