20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

2 * * * VILLANYSZERELŐ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 7624 Villanyszerelő 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 7445 Villamossági szerelő 7449 Egyéb villamossági szerelők, műszerészek 8229 Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői 3151 Energetikus 3152 Munkavédelmi- és baleset-elhárítási foglalkozású 3154 Üzemfenntartási- és üzembiztonsági foglalkozású 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása - A villanyszerelő lakó- és középületek, irodaházak, ipari és mezőgazdasági épületek erősáramú és gyengeáramú (informatikai, automatikai, biztonsági) áramköreinek kivitelezését, javítását, felújítását, karbantartását végzi. - Az energiaellátás biztosítása mellett a kisfeszültségű villamos berendezések, gépek, készülékek, a hozzá tartozó vezérlések és szabályozások telepítésével, üzembe helyezésével, javításával foglalkozik. - Alaptevékenységi körébe tartozik védelmi rendszerek, eszközök szerelése, mérése, ellenőrzése, karbantartása (érintésvédelem, túláramvédelem, villámvédelem, vagyonvédelem). - Munkáját műszaki dokumentáció alapján a kötelező előírások és szabványok figyelembevételével végzi. - Mérési, ellenőrzési, beállítási feladatokat is végez a feladathoz szükséges eszközök megfelelő alkalmazásával. - Munkavégzése során alkalmazza az elsajátított számítástechnikai-, jogi-, gazdasági ismereteket és munkavédelmi szabályokat. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények 1. Alapfokú számítógép-kezelés - A személyi számítógépek és perifériáik általános jellemzése szabatosan. - A számítógép üzembe helyezése a munkavédelmi és baleset-elhárítási jogszabályokban előírtaknak megfelelően; a számítógép szabályszerű csatlakozásainak ellenőrzése megtekintéssel; a számítógép bekapcsolása, kikapcsolása és újraindítása a megfelelő billentyűk használatával.

3 - Vírusellenőrzés és vírusirtás definiálása és módszereinek alkalmazása. - Egy (a lehető legfejlettebb) operációs rendszer használata, fájlok szabályszerű létrehozása, másolása, törlése, átnevezése lemezen, illetve lemezek között; könyvtár létesítése lemezen; katalógus lekérdezése lemezről. - Egy (a lehető legkorszerűbb) szövegszerkesztő program használata. - Az adott szövegszerkesztő program jellemzőinek szakszerű magyarázata. - A szakszerű mentés, visszatöltés az adott szövegszerkesztővel. - Nyomtatás megfelelő formátumú papírra, borítékra a magyar szabványnak megfelelő ékezetes betűkkel. - Táblázat, grafika beillesztése egy adott dokumentumba, importálva a táblázat- és adatbázis-kezelő programokból. - Egy (a lehető legkorszerűbb) táblázatkezelő program használata; oszlop, sor, mező, rekord, relatív és abszolút cím, tartományok fogalmának definiálása szabatosan; diagramkészítés címmel, jelmagyarázattal, tengelyfeliratozással szemléletes formában; táblázatok tervezése, létrehozása, importálása, formázása a táblázatszerkesztés szabályainak és esztétikai szempontoknak a figyelembevételével. - Egy (a lehető legfejlettebb) adatbázis-kezelő program használata; a legfontosabb alapfogalmak (relációs adatbázis, mező, mezőtípusok, rekord, rekordmutató) definiálása a tanultak alapján szabatosan; egyszerű adatbázisok megtervezése és létrehozása. - Egy hálózati rendszer használata egy villanyszerelési vállalkozásnál. - A villanyszerelő szakmával kapcsolatosan rendelkezésre álló számítógépes program futtatása (vezetékméretezés, világítástervezés, villamos fűtés stb.). 2. Jogszabály-értelmezés, a Munka Törvénykönyve és az adózás legfontosabb szabályainak ismertetése - Egy adott témára vonatkozó törvények, jogszabályok, rendeletek összegyűjtése, változások követése, értelmezése szakmai útmutatás alapján (például környezetvédelem, társasági formák). - Jogi szabályozási eszközök hozzáférhetőség helyének és módjának ismertetése egy adott témára vonatkozóan. - A polgári jog alapfogalmainak, jogrendszerének bemutatása a Polgári Törvénykönyv szerint. - A gazdasági társulások jogi szabályozásának megkülönböztetése a jogi és gazdasági kritériumok alapján. - Az adatvédelmi törvény előírásainak ismertetése. - A munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos alapfogalmak szabatos megmagyarázása. - Próbaidővel és szabadsággal kapcsolatos fogalmak definiálása a Munka Törvénykönyve alapján. - A munkáltató és a munkavállaló jogainak felsorolása a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján. - A tanulószerződés tartalmának ismertetése, különös tekintettel a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire. - A vállalkozáson belüli és kívüli érdekegyeztetési folyamatok ismertetése a Munka Törvénykönyve alapján. - A kollektív szerződéssel kapcsolatos fogalmak definiálása a Munka Törvénykönyve alapján. - Egy adott vállalkozás vagy ágazat kollektív szerződésének összehasonlítása a Munka Törvénykönyvével. - A dolgozóknak bérfizetéskor adott bizonylaton szereplő összegek tételes magyarázata szabatosan. - Személyi jövedelemadó előleg számítása a hatályban lévő rendeletek, illetve az adott vállalkozás belső szabályzata szerinti példák alapján. - Egyéb elvonások fajtáinak ismertetése példák alapján. - Személyi jövedelemadó bevallás készítése az adott időpontban érvényes szabályoknak megfelelően kiemelve az = adókedvezmények fajtáit és elszámolásukat konkrét példák alapján, = adócsökkentő tételek fajtáit és elszámolásukat konkrét példák alapján. - Az adózási mulasztások jogkövetkezményeinek felsorolása. 3. A gazdálkodási folyamatok jellemzése - A számlák jellemzőinek ismertetése az adott időpontban érvényes jogszabályok alapján az alaki kellékek figyelembevételével szabályosan. - Egyes pénzforgalmi előírások szabatos megfogalmazása, alkalmazása egy adott vállalkozás pénzforgalmára vonatkozóan. - Bankszámlákkal kapcsolatos törvényi előírások szabatos megfogalmazása, és a bankszámla nyitásával kapcsolatos bizonylatok kitöltése útmutatás alapján. - A társadalombiztosítási járulékra vonatkozó legfontosabb törvényi előírások szabatos megfogalmazása. - Általános forgalmi adó számítása egyszerű példa alapján. - Hitelezési módok felsorolása. - Egy adott vállalkozás hitelfelvételi lehetőségeinek ismertetése egyszerű példák alapján. - A hitelek után fizetendő kamatok mértékének számítása egyszerű példák alapján. - Költség és kiadás kategória megkülönböztetése példák alapján. - Költségszámítás egyszerű példák alapján. - Az álláskeresés elméleti és gyakorlati tudnivalóinak ismertetése. - Szervezési feladatok végzése = a munkaterületének megfelelően saját munkájának megszervezése,

4 = a szükséges kapcsolatok koordinálása. - Az adott időszak legújabb ismereteinek elsajátítására önirányított képzésben és továbbképzésben való részvétel megszervezése. - Team-tagként aktív részvétel feladatok megoldásában. - Önéletrajz, pályázat, munkaszerződés fogalmának meghatározása a tartalmi sajátosságai alapján. 4. Kommunikáció - A magyar nyelv kiejtési és nyelvhelyességi szabályainak megfelelő beszéd. - Üzenettovábbítás tömören és lényegretörően. - Kommunikáció formáinak alkalmazása a felettesekkel és a munkatársakkal. - Telefonkártya, telefonkönyv és az üzenetrögzítő használatának ismertetése, gyakorlati alkalmazása a használati útmutatók és tapasztalatok alapján. - Szaknévsor és menetrend felépítésének, használatának bemutatása és gyakorlati alkalmazása megadott példák alapján. - Az illemtan, etikett főbb szabályainak ismertetése és gyakorlati helyzetekben történő bemutatása. - A köznapi kommunikáció követelményeihez igazodóan a biztonságos eligazodás (értés, közlés) képességének fejlesztése. - A köszönés, a bemutatkozás, a bemutatás, a megszólítás formáinak és szabályainak bemutatása és alkalmazása munkahelyen és magánéletben helyzetgyakorlatokkal. 5. Munka- és környezetvédelem - Munka- és környezetvédelem jellemzése adott villanyszerelő vállalkozásnál példák alapján. (pl. kábelfektetés és szerelés, felületvédelem stb.). - Baleset-elhárítás szabályainak ismertetése egy vállalkozás példája alapján. - Munkahelyi baleset bejelentésével kapcsolatos feladatok ismertetése, alkalmazva az adott időszakban érvényes jogszabályokat, szabványokat, valamint az adott munkahelyre, illetve munkafolyamatokra vonatkozó szabályzatokat. - Gépek kezelésével kapcsolatos általános személyi követelmények betartása; gépek kezelésére vonatkozó általános magatartási követelmények alkalmazása az adott időszakban érvényes szabványokban, műszaki szabályzatokban, valamint az adott munkaeszközök technológiai dokumentumaiban előírtaknak megfelelően. - A munkavégzés (fizikai, szellemi) élettani és pszichikai hatásainak elemzése. - A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés gyakorlati alkalmazása adott időszakban érvényes jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelően. - Egyéni védőeszközök védőhatásának ismerete alapján azok alkalmazása az adott időszakban érvényes jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelően. - A munkafolyamat során fellépő, illetve keletkező káros környezeti hatások csökkentésében, illetve megszüntetésében való közreműködés a lehetőségeknek és az adott időszakban érvényben lévő jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelően. - Közreműködés a munkahelyre, tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásában. - A munkahelyek korszerű bútorainak bemutatása szemléltető ábrák, képek alapján. - A munkahelyek kialakításának munkavédelmi és ergonómiai szempontjainak összehasonlítása az előírások érvényesítésével. - A környezetorientált értékrendszer, a környezeti etika elfogadtatása. - A környezet, a természeti és a társadalmi környezet fogalmának definiálása. - Az emberre ható élő és élettelen környezeti tényezők ismertetése. - A környezetszennyezés következményeinek és egészségkárosító hatásának ismertetése, különös tekintettel a villanyszerelő szakmára. - Törekvés a civilizációs ártalmak megelőzésére, hatásainak csökkentésére saját életében és munkájával kapcsolatosan. - A globális ökológiai és ökonómiai összefüggések leírása. - A termelési struktúra és a környezet kapcsolatainak összehasonlítása. - A környezeti károk és a környezetvédelmi költségek összefüggéseinek jellemzése. - A környezetvédelmi jogi és gazdasági szabályozás lényegének magyarázata. - Környezetvédelmi szabályozás szükségességének felismerése. - Környezetorientált szemlélet és magatartás kialakítása. A villamos szakterület - A környezet szennyezésének forrásai (szennyező anyagok, technológiák), ezek károsító hatásának ismertetése. - A környezetszennyezés megelőzésének szabályozási lehetőségei (műszaki-technológiai megoldások). - A környezetszennyezés csökkentésére irányuló műszaki megoldások alkalmazása. - Anyag- és energiatakarékos, tiszta technológiák ismertetése.

5 - Szennyező gázok megkötése műszaki megoldásainak ismertetése. - Szennyvizek kezelésének, víztisztító eljárások ismertetése. - A talajszennyeződés megelőzésére, illetve a szennyezett talaj eltávolítására irányuló műszaki megoldások ismertetése. - A hulladékok és veszélyes hulladékok szétválasztására, kezelésére, elhelyezésére, átalakítására, újrahasznosítására irányuló technológiák ismertetése. - A környezetbarát anyaghasználat és technológiák ismertetése és alkalmazása. - A zajcsökkentés műszaki megoldásainak ismertetése, alkalmazása. - A szennyezések mérésének, mintavételezésnek, a jellemzők megállapításának módszerei. - Adott vállalkozáshoz szükséges hatásvizsgálati eljárások ismertetése és alkalmazása. 6. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása, összeállítása - A feladat kivitelezéséhez szükséges egyszerűbb rajzi dokumentációk = építészeti (alaprajzok, metszetrajzok, helyszínrajzok stb.), = gépészeti (vázlatos, nézeti, metszeti, elrendezési rajzok stb.), = villamos (elvi-, működési-, egyvonalas-, áramutas-, kapcsolási rajzok). - Az elkészített rajzi és egyéb műszaki dokumentációk felhasználásával a munkafeladat szakszerű elvégzése. - Az elkészített munka minőségi ellenőrzése és ennek dokumentálása mérési jegyzőkönyvben. 7. A szakmai tevékenységhez szükséges anyagok kiválasztása, felhasználása, ellenőrzése - Villamos szerelési anyagok helyes megválasztása villamos- és mechanikai jellemzőik ismerete alapján, a munkafeladatnak, valamint az alkalmazott technológiának megfelelően. - Villamos szerelvények, készülékek helyes megválasztása az áramköri jellemzők, az előírt védettség és igénybevétel alapján, az érvényes létesítési szabványnak megfelelően. - Segédanyagok kiválasztása tulajdonságaik ismeretében a munkafeladatnak és szerelési technológiának megfelelően. - Villamos szerelvények, készülékek épségének, működőképességének beépítés előtti vizsgálata szemrevételezéssel vagy műszerrel, a gyártmánykatalógus alapján. - Szerkezeti egységek (szerelőpanel, tokozások, tartók, rögzítőelemek stb.) anyagának kiválasztása mechanikai jellemzőik alapján. 8. Szerkezeti egységek alkatrészeinek megválasztása (acélok, színesfémek, műanyagok) és ezek összeszerelése a műszaki dokumentációk alapján - Előrajzolás fémvonalzók, körző, rajztű, pontozó alkalmazásával 0,3 mm pontossággal. - Darabolás kézi, gépi fűrésszel, gyorsvágóval 0,5 mm pontossággal. - Hajlítás satuban, élhajlítóval, hajlítósablonban, készülékben a műszaki dokumentációban rögzített pontossággal. - Egyengetés hidegen (lemezek, idomrudak) a feladattól megkívánt pontossággal. - Fúrás kézi és asztali fúrógéppel 0,2 mm pontossággal. - Belső, külső menet készítése szabványos menetmetsző és menetfúró szerszámokkal. - Reszelés (síkban, idomra, belső felületen) nagyoló és simító reszelővel 0,2 mm pontossággal. - Csiszolás csiszolóvászonnal kézzel, csiszolókorongokkal, speciális idomcsiszolókkal a műszaki dokumentációban rögzített felületi érdesség szerint. - Kivágás, lyukasztás kézi vágószerszámokkal, speciális lyukasztókkal, célgépekkel. - Ragasztás a műszaki dokumentációban előírt ragasztókkal, a szilárdsági és tömítettségi előírások betartásával. - Alkatrészek összeszerelése oldható, illetve nem oldható kötésekkel a műszaki dokumentációban előírt módon, lazulás, elfordulás ellen biztosítva az előírt kötési szilárdságnak megfelelően. - Gördülőcsapágyak ki- és beszerelése speciális szerelőszerszámokkal a csapágykatalógus és a műszaki dokumentáció utasításai alapján. - Alkatrészek felületvédelme festéssel a műszaki dokumentáció alapján. - Az alkatrészek megmunkálásához, összeszereléséhez szükséges kéziszerszámok, eszközök, kisgépek rendeltetésszerű használata és ezek karbantartása a szerszám és gépkönyvek előírásai alapján. 9. Villamos szerelési anyagok megmunkálása - Vezetősínek megmunkálása a műszaki dokumentáció alapján a szükséges kézi- és gépi szerszámokkal. - Védőcsövek, vezeték- és síncsatornák megmunkálása a műszaki dokumentációk alapján a megfelelő szerszámokkal. - Vezetékek megmunkálása (érvég kialakítás, kötés, rögzítés, jelölés stb.) a műszaki előírások alapján, speciális szerszámokkal. - Kábelek megmunkálása (megszabás, kötés, leágazás, lezárás stb.) a szabásterv és műszaki előírások szerint,

6 célszerszámok alkalmazásával. - A szerelési anyagok megmunkálásához használt szerszámok, eszközök, kisgépek, szakszerű kezelése, javítása, karbantartása ezek gépkönyveinek előírásai alapján. 10. Villamos hálózatok kialakítása, javítása, karbantartása Erőátviteli (motorikus)-, világítási-, informatikai-, ideiglenes (felvonulás)-, érintésvédelmi- és villámvédelmi hálózatok - kialakítása a műszaki dokumentáció szerint, - kész hálózat műszeres vizsgálata a műszaki dokumentáció utasításai alapján, - üzembe helyezése, feszültségre kapcsolása a szerelési utasítás szerint, - próbaüzemeltetése a műszaki dokumentáció előírásai szerint (terhelési próba), - hibáinak megállapítása szemrevételezéssel, műszeres vizsgálattal a műszaki dokumentáció szerint - a hiba okainak feltárása, elemzése a műszaki dokumentációk felhasználásával, - hibaelhárítás megtervezése (műveleti sorrend, anyag-, eszköz-, időigény) a javításra vonatkozó műszaki dokumentáció alapján, - javítás utáni üzembe helyezése, ellenőrzése, ismételt feszültségre kapcsolása a vonatkozó szabványok szerint, - folyamatos karbantartása a megfelelő munkaeszközökkel a műszaki dokumentáció utasításai szerint. 11. Villamos egységek szerelése, csatlakoztatása, javítása, karbantartása Elektromos, elektronikus szerelvények, készülékek, berendezések, gépek, géprendszerek - belső hálózatainak csatlakoztatása a közcélú hálózatra fogyasztásmérő-helyeken átadás a műszaki dokumentációban és az érvényes szabványokban rögzített előírások alapján, - csatlakoztatása a belső (üzemi, fogyasztói stb.) hálózatra a vonatkozó szabvány és gépkönyv utasításai szerint, - üzembe helyezése, beszabályozása a szerelési utasítás és gépkönyv alapján, - próbaüzemeltetése a vonatkozó balesetvédelmi előírások és a műszaki dokumentáció szerint, - hibáinak, üzemzavarainak megállapítása műszeres vizsgálattal a műszaki dokumentáció előírásai szerint, - meghibásodásának okfeltáró elemzése az észlelt hibák súlyossága, gyakorisága figyelembevételével, a műszaki dokumentációban rögzített paraméterek szerint, - hibaelhárítási munkáinak megtervezése (javítási műveletterv, anyag-, eszköz-, időigény) a javításra előírt műszaki dokumentációk alapján, - hibáinak, üzemzavarainak elhárítása javítással, alkatrész-, szerelvény-, fődarab cserével a műszaki dokumentáció szerint, - javítását követő ismételt üzembe helyezése, próbaüzeme, beszabályozása, ellenőrzése az érvényes szabványok és műszaki dokumentáció alapján, - rendszeres karbantartása az előírt munkaeszközökkel a gépkönyv utasításai szerint. 12. Vezérlő-, szabályzó-, jelző-, mérő- áramkörök szerelése, beállítása, vizsgálata, javítása, karbantartása Villamos készülékek, berendezések, gépek - szerelőpaneljeinek elkészítése a műhelyrajzok alapján, a megadott tűréshatárok között, - szerelvények, részegységek, szerkezeti elemek rögzítése a szerelőpanelen a műszaki dokumentációk (anyagjegyzék, elrendezési vázlat stb.) alapján, - főáramköreinek elkészítése a védelmi elemek bekötése a műszaki dokumentáció (kapcsolási rajz, bekötési vázlat stb.) szerint, - vezérlő-, szabályzó-, jelző-, mérő áramköreinek elkészítése a műszaki dokumentáció követelményei szerint, - áramköreinek, funkcionális működésének beállítása, beszabályozása a műszaki előírások és utasítások szerint, - vezérlő áramköreinek kialakítása PLC egységek bevonásával a műszaki dokumentáció alapján, - működőképességének, áramköreinek műszeres vizsgálata az érvényes szabványok és a műszaki dokumentáció szerint, - próbaüzemeltetése a vonatkozó biztonságtechnikai előírások és a műszaki dokumentáció, gépkönyv stb. szerint, - folyamatos üzemeltetésének ellenőrzése a villamos jelzők (U, I, P, cosf, Rszig, R stb.) mérésével a műszaki dokumentáció alapján, - mért villamos jellemzőinek rögzítése, értékelése, jegyzőkönyvek kitöltése a műszaki dokumentáció követelményei szerint, - hibáinak behatárolása, feltárása szemrevételezéssel, (pl. tv-kamera, vezérlőpulti folyamatábra, külső érzékelők stb.) műszeres vizsgálatokkal a műszaki dokumentáció alapján, - hibáinak, üzemzavarainak elemzése a hibák gyakorisága, fajtája alapján a műszaki dokumentáció szerint, - hibaelhárítási munkálatainak megtervezése (javítási technológia, anyag-, szerszám-, időigény stb.) a

7 javításhoz előírt műszaki dokumentáció szerint, - hibáinak elhárítása, üzemzavarának megszüntetése javítással, alkatrész-, szerelvény-, szerkezeti egység cseréjével a műszaki dokumentáció szerint, - hibáinak kijavítása utáni üzembe helyezése, próbaüzemeltetése, beállítása, beszabályozása, ellenőrzése az érvényes szabványok és műszaki dokumentációk alapján, - folyamatos, tervszerű karbantartása az előírt eszközökkel a gépkönyv és a műszaki dokumentáció előírásai szerint. IV/1. A szakmai vizsga részei: IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsga tantárgyainak megnevezése, időtartama Komplex írásbeli feladat, amelyben az egyes tantárgyakból kitűzött feladatok mindegyike azonos, a szakma szempontjából fontos területre irányul, például: - villamos hálózatok, - védelmi hálózatok és berendezések, - világítási, fűtési berendezések és üzemeltetésük stb. 1. Szakmai ismeretek Anyag- és gyártásismeret Elektrotechnika, szakszámítások Villamos műszerek és mérések 5 5. Villamosipari szakrajz 20 Összesen: 180 perc, amely idővel a vizsgázó belátása szerint gazdálkodik. A szóbeli vizsga tantárgyainak megnevezése, időtartama A villanyszerelő munkaterületén előforduló legfontosabb szakelméleti kérdések, tantárgyanként, tételek formájában kell előre rögzíteni. Ezekből véletlenszerűen húznak a jelöltek a vizsgán, tantárgyanként 1-1 tételt 1. Szakmai ismeretek Anyag- és gyártásismeret 5 3. Elektrotechnika 5 4. Villamos műszerek és mérések 5 Összesen: 25 A gyakorlati vizsga tantárgyainak megnevezése és időtartama Vizsgamunka készítése 1. Mechanikai feladat 2 óra - Villamos szerelvények előkészítése. - Szerelvények rögzítése adott, vagy megtervezendő elrendezési vázlat szerint. - Szerelvények átkötése, alkatrész, tekercs, fő szerkezeti egység csere. Forrasztás, szegecselés, hajlítás. - Egyszerű mechanikai illesztések. 2. Tervezési feladat 1 óra - Műszaki leírás, utasítás, működési elv, funkciók alapján. - Kapcsolási rajz elkészítése. - Anyagok kiválasztása, - Műveleti sorrend meghatározása db szerelés alatti ellenőrzési-, mérési-, vizsgálati lehetőség megtervezése. 3. Villamos szerelési feladat 3 óra

8 - Villamos szerelvények rajz szerinti bekötése, huzalozások elkészítése. Csatlakozások készítése. 4. Beállítási-mérési feladat 1 óra - A vizsgabizottság jelenlétében: = feszültségre kapcsolás, = beállítás, beszabályozás, = a feladathoz kapcsolódó alapmérések elvégzése, mérési jegyzőkönyv kitöltése. 5. Kész kapcsolás bemutatása 10 perc - Szakszerű szöveges ismertetés. - Válaszadás a bizottság kérdéseire, amelyek a vizsgamunkára vonatkoznak. Összesen 7 óra 10 A vizsgamunkára adott idővel a vizsgázó önállóan gazdálkodik. IV/2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével A villanyszerelő foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok bármelyike számon kérhető a szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán. A kitűzött feladatokat önállóan, az érvényes szabványok, a baleset-, munka-, tűz-, környezetvédelmi előírások, dokumentumok szerint, az előírt idő alatt, szakszerűen, esztétikusan kell elvégezni! Minden munkafeladat megoldásakor el kell készítenie a vizsgázónak - a feladat megoldásának művelettervét, - anyag-, eszköz-, szerszámigényét, kiválasztását, - a feladatok elvégzéséhez szükséges rajzokat, utasításokat, - gyakorlati feladatelőkészítő, szerelő, huzalozási munkáit, - az elkészült munka funkcionális bemutatását, a berendezés beüzemelését, beszabályozását, ellenőrzését, jellemzőinek mérését és dokumentálását, - hibáinak feltárását és elhárítását, - a berendezés hatásos védelmi hálózatát (érintésvédelem, túlterhelés-, túláram-, túlfeszültség-, villám-, feszültségkimaradás védelem).

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK.

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 54 525 02 Autószerelő 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám:

Részletesebben

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03 1.2.

Részletesebben

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 258. sorszámú technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0865-06/1 Az adott jármű állapotának felmérése, újrahasznosításának lehetőségei Szóbeli

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A 3. sorszámú Autótechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú Autótechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú Autótechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 525 01 1.2.

Részletesebben

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Felvonószerelı képzés aktuális kérdései. Kamarás Péter 2012.június 7.

Felvonószerelı képzés aktuális kérdései. Kamarás Péter 2012.június 7. Felvonószerelı képzés aktuális kérdései Kamarás Péter 2012.június 7. Alapfokú iskolai képzés (8 általános) gimnázium szakközépiskola szakmunkás képzı iskola (3 éves képzés) 1990-es évek közepén változás

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, kompetencia és felelősség Aszódi János Kertész Péter Gázláng Mérnökiroda Kft. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. : 2511 Dorog,

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

MŰHOLDAS- ÉS KÁBELTELEVÍZIÓS VÉTELTECHNIKAI MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA

MŰHOLDAS- ÉS KÁBELTELEVÍZIÓS VÉTELTECHNIKAI MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA MŰHOLDAS- ÉS KÁBELTELEVÍZIÓS VÉTELTECHNIKAI MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

Felvehető osztály fő. Kódja

Felvehető osztály fő. Kódja Kódja Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Kedves nyolcadik osztályos Lányok és Fiúk! Rövidesen befejezitek az általános iskolát, és döntenetek kell, hogy melyik középiskolában tanultok tovább. Korunkban

Részletesebben

VEZÉRLÉS- ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNI- KAI TECHNIKUS. Szakmaismertető információs mappa. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

VEZÉRLÉS- ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNI- KAI TECHNIKUS. Szakmaismertető információs mappa. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. VEZÉRLÉS- ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNI- KAI TECHNIKUS Szakmaismertető információs mappa Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése VEZÉRLÉS-

Részletesebben

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Hol tart a szakképzés Prohászkáné Varga Erzsébet (vargaerzsi8@gmail.com) A szakképzés A szakmai tudás megszerzését szolgáló olyan elméleti és gyakorlati képzési rendszer, melynek keretében: az adott szakma

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

KÁLYHÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁLYHÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁLYHÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 13 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kályhás 3. Szakképesítések

Részletesebben

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő 01-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése IRODAI ASSZISZTENS 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 01 Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 02 Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások nincsenek 3.3

Részletesebben

33 522 04 0001 33 01 Elektromos alállomás üzemeltető Villanyszerelő 4

33 522 04 0001 33 01 Elektromos alállomás üzemeltető Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ENERGETIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

ENERGETIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. ENERGETIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ENERGETIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések Informatikai és Biztonsági Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása és egységes alkalmazása, valamint

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Kvalifikálás W I L - Z O N E T A N Á C S A D Ó

Kvalifikálás W I L - Z O N E T A N Á C S A D Ó Kvalifikálás Tervezési kvalifikálás (Design Qualification) Dokumentált igazolása annak, hogy a létesítmények, berendezések, vagy rendszerek előterjesztett műszaki tervei alkalmasak a tervezett célokra.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1652-06 Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos

Részletesebben

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MECHATRONIKAI TECHNIKUS, MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MECHATRONIKAI TECHNIKUS,

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Szakképesítés azonosító száma

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben