20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

2 * * * VILLANYSZERELŐ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 7624 Villanyszerelő 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 7445 Villamossági szerelő 7449 Egyéb villamossági szerelők, műszerészek 8229 Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői 3151 Energetikus 3152 Munkavédelmi- és baleset-elhárítási foglalkozású 3154 Üzemfenntartási- és üzembiztonsági foglalkozású 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása - A villanyszerelő lakó- és középületek, irodaházak, ipari és mezőgazdasági épületek erősáramú és gyengeáramú (informatikai, automatikai, biztonsági) áramköreinek kivitelezését, javítását, felújítását, karbantartását végzi. - Az energiaellátás biztosítása mellett a kisfeszültségű villamos berendezések, gépek, készülékek, a hozzá tartozó vezérlések és szabályozások telepítésével, üzembe helyezésével, javításával foglalkozik. - Alaptevékenységi körébe tartozik védelmi rendszerek, eszközök szerelése, mérése, ellenőrzése, karbantartása (érintésvédelem, túláramvédelem, villámvédelem, vagyonvédelem). - Munkáját műszaki dokumentáció alapján a kötelező előírások és szabványok figyelembevételével végzi. - Mérési, ellenőrzési, beállítási feladatokat is végez a feladathoz szükséges eszközök megfelelő alkalmazásával. - Munkavégzése során alkalmazza az elsajátított számítástechnikai-, jogi-, gazdasági ismereteket és munkavédelmi szabályokat. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények 1. Alapfokú számítógép-kezelés - A személyi számítógépek és perifériáik általános jellemzése szabatosan. - A számítógép üzembe helyezése a munkavédelmi és baleset-elhárítási jogszabályokban előírtaknak megfelelően; a számítógép szabályszerű csatlakozásainak ellenőrzése megtekintéssel; a számítógép bekapcsolása, kikapcsolása és újraindítása a megfelelő billentyűk használatával.

3 - Vírusellenőrzés és vírusirtás definiálása és módszereinek alkalmazása. - Egy (a lehető legfejlettebb) operációs rendszer használata, fájlok szabályszerű létrehozása, másolása, törlése, átnevezése lemezen, illetve lemezek között; könyvtár létesítése lemezen; katalógus lekérdezése lemezről. - Egy (a lehető legkorszerűbb) szövegszerkesztő program használata. - Az adott szövegszerkesztő program jellemzőinek szakszerű magyarázata. - A szakszerű mentés, visszatöltés az adott szövegszerkesztővel. - Nyomtatás megfelelő formátumú papírra, borítékra a magyar szabványnak megfelelő ékezetes betűkkel. - Táblázat, grafika beillesztése egy adott dokumentumba, importálva a táblázat- és adatbázis-kezelő programokból. - Egy (a lehető legkorszerűbb) táblázatkezelő program használata; oszlop, sor, mező, rekord, relatív és abszolút cím, tartományok fogalmának definiálása szabatosan; diagramkészítés címmel, jelmagyarázattal, tengelyfeliratozással szemléletes formában; táblázatok tervezése, létrehozása, importálása, formázása a táblázatszerkesztés szabályainak és esztétikai szempontoknak a figyelembevételével. - Egy (a lehető legfejlettebb) adatbázis-kezelő program használata; a legfontosabb alapfogalmak (relációs adatbázis, mező, mezőtípusok, rekord, rekordmutató) definiálása a tanultak alapján szabatosan; egyszerű adatbázisok megtervezése és létrehozása. - Egy hálózati rendszer használata egy villanyszerelési vállalkozásnál. - A villanyszerelő szakmával kapcsolatosan rendelkezésre álló számítógépes program futtatása (vezetékméretezés, világítástervezés, villamos fűtés stb.). 2. Jogszabály-értelmezés, a Munka Törvénykönyve és az adózás legfontosabb szabályainak ismertetése - Egy adott témára vonatkozó törvények, jogszabályok, rendeletek összegyűjtése, változások követése, értelmezése szakmai útmutatás alapján (például környezetvédelem, társasági formák). - Jogi szabályozási eszközök hozzáférhetőség helyének és módjának ismertetése egy adott témára vonatkozóan. - A polgári jog alapfogalmainak, jogrendszerének bemutatása a Polgári Törvénykönyv szerint. - A gazdasági társulások jogi szabályozásának megkülönböztetése a jogi és gazdasági kritériumok alapján. - Az adatvédelmi törvény előírásainak ismertetése. - A munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos alapfogalmak szabatos megmagyarázása. - Próbaidővel és szabadsággal kapcsolatos fogalmak definiálása a Munka Törvénykönyve alapján. - A munkáltató és a munkavállaló jogainak felsorolása a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján. - A tanulószerződés tartalmának ismertetése, különös tekintettel a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire. - A vállalkozáson belüli és kívüli érdekegyeztetési folyamatok ismertetése a Munka Törvénykönyve alapján. - A kollektív szerződéssel kapcsolatos fogalmak definiálása a Munka Törvénykönyve alapján. - Egy adott vállalkozás vagy ágazat kollektív szerződésének összehasonlítása a Munka Törvénykönyvével. - A dolgozóknak bérfizetéskor adott bizonylaton szereplő összegek tételes magyarázata szabatosan. - Személyi jövedelemadó előleg számítása a hatályban lévő rendeletek, illetve az adott vállalkozás belső szabályzata szerinti példák alapján. - Egyéb elvonások fajtáinak ismertetése példák alapján. - Személyi jövedelemadó bevallás készítése az adott időpontban érvényes szabályoknak megfelelően kiemelve az = adókedvezmények fajtáit és elszámolásukat konkrét példák alapján, = adócsökkentő tételek fajtáit és elszámolásukat konkrét példák alapján. - Az adózási mulasztások jogkövetkezményeinek felsorolása. 3. A gazdálkodási folyamatok jellemzése - A számlák jellemzőinek ismertetése az adott időpontban érvényes jogszabályok alapján az alaki kellékek figyelembevételével szabályosan. - Egyes pénzforgalmi előírások szabatos megfogalmazása, alkalmazása egy adott vállalkozás pénzforgalmára vonatkozóan. - Bankszámlákkal kapcsolatos törvényi előírások szabatos megfogalmazása, és a bankszámla nyitásával kapcsolatos bizonylatok kitöltése útmutatás alapján. - A társadalombiztosítási járulékra vonatkozó legfontosabb törvényi előírások szabatos megfogalmazása. - Általános forgalmi adó számítása egyszerű példa alapján. - Hitelezési módok felsorolása. - Egy adott vállalkozás hitelfelvételi lehetőségeinek ismertetése egyszerű példák alapján. - A hitelek után fizetendő kamatok mértékének számítása egyszerű példák alapján. - Költség és kiadás kategória megkülönböztetése példák alapján. - Költségszámítás egyszerű példák alapján. - Az álláskeresés elméleti és gyakorlati tudnivalóinak ismertetése. - Szervezési feladatok végzése = a munkaterületének megfelelően saját munkájának megszervezése,

4 = a szükséges kapcsolatok koordinálása. - Az adott időszak legújabb ismereteinek elsajátítására önirányított képzésben és továbbképzésben való részvétel megszervezése. - Team-tagként aktív részvétel feladatok megoldásában. - Önéletrajz, pályázat, munkaszerződés fogalmának meghatározása a tartalmi sajátosságai alapján. 4. Kommunikáció - A magyar nyelv kiejtési és nyelvhelyességi szabályainak megfelelő beszéd. - Üzenettovábbítás tömören és lényegretörően. - Kommunikáció formáinak alkalmazása a felettesekkel és a munkatársakkal. - Telefonkártya, telefonkönyv és az üzenetrögzítő használatának ismertetése, gyakorlati alkalmazása a használati útmutatók és tapasztalatok alapján. - Szaknévsor és menetrend felépítésének, használatának bemutatása és gyakorlati alkalmazása megadott példák alapján. - Az illemtan, etikett főbb szabályainak ismertetése és gyakorlati helyzetekben történő bemutatása. - A köznapi kommunikáció követelményeihez igazodóan a biztonságos eligazodás (értés, közlés) képességének fejlesztése. - A köszönés, a bemutatkozás, a bemutatás, a megszólítás formáinak és szabályainak bemutatása és alkalmazása munkahelyen és magánéletben helyzetgyakorlatokkal. 5. Munka- és környezetvédelem - Munka- és környezetvédelem jellemzése adott villanyszerelő vállalkozásnál példák alapján. (pl. kábelfektetés és szerelés, felületvédelem stb.). - Baleset-elhárítás szabályainak ismertetése egy vállalkozás példája alapján. - Munkahelyi baleset bejelentésével kapcsolatos feladatok ismertetése, alkalmazva az adott időszakban érvényes jogszabályokat, szabványokat, valamint az adott munkahelyre, illetve munkafolyamatokra vonatkozó szabályzatokat. - Gépek kezelésével kapcsolatos általános személyi követelmények betartása; gépek kezelésére vonatkozó általános magatartási követelmények alkalmazása az adott időszakban érvényes szabványokban, műszaki szabályzatokban, valamint az adott munkaeszközök technológiai dokumentumaiban előírtaknak megfelelően. - A munkavégzés (fizikai, szellemi) élettani és pszichikai hatásainak elemzése. - A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés gyakorlati alkalmazása adott időszakban érvényes jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelően. - Egyéni védőeszközök védőhatásának ismerete alapján azok alkalmazása az adott időszakban érvényes jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelően. - A munkafolyamat során fellépő, illetve keletkező káros környezeti hatások csökkentésében, illetve megszüntetésében való közreműködés a lehetőségeknek és az adott időszakban érvényben lévő jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelően. - Közreműködés a munkahelyre, tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásában. - A munkahelyek korszerű bútorainak bemutatása szemléltető ábrák, képek alapján. - A munkahelyek kialakításának munkavédelmi és ergonómiai szempontjainak összehasonlítása az előírások érvényesítésével. - A környezetorientált értékrendszer, a környezeti etika elfogadtatása. - A környezet, a természeti és a társadalmi környezet fogalmának definiálása. - Az emberre ható élő és élettelen környezeti tényezők ismertetése. - A környezetszennyezés következményeinek és egészségkárosító hatásának ismertetése, különös tekintettel a villanyszerelő szakmára. - Törekvés a civilizációs ártalmak megelőzésére, hatásainak csökkentésére saját életében és munkájával kapcsolatosan. - A globális ökológiai és ökonómiai összefüggések leírása. - A termelési struktúra és a környezet kapcsolatainak összehasonlítása. - A környezeti károk és a környezetvédelmi költségek összefüggéseinek jellemzése. - A környezetvédelmi jogi és gazdasági szabályozás lényegének magyarázata. - Környezetvédelmi szabályozás szükségességének felismerése. - Környezetorientált szemlélet és magatartás kialakítása. A villamos szakterület - A környezet szennyezésének forrásai (szennyező anyagok, technológiák), ezek károsító hatásának ismertetése. - A környezetszennyezés megelőzésének szabályozási lehetőségei (műszaki-technológiai megoldások). - A környezetszennyezés csökkentésére irányuló műszaki megoldások alkalmazása. - Anyag- és energiatakarékos, tiszta technológiák ismertetése.

5 - Szennyező gázok megkötése műszaki megoldásainak ismertetése. - Szennyvizek kezelésének, víztisztító eljárások ismertetése. - A talajszennyeződés megelőzésére, illetve a szennyezett talaj eltávolítására irányuló műszaki megoldások ismertetése. - A hulladékok és veszélyes hulladékok szétválasztására, kezelésére, elhelyezésére, átalakítására, újrahasznosítására irányuló technológiák ismertetése. - A környezetbarát anyaghasználat és technológiák ismertetése és alkalmazása. - A zajcsökkentés műszaki megoldásainak ismertetése, alkalmazása. - A szennyezések mérésének, mintavételezésnek, a jellemzők megállapításának módszerei. - Adott vállalkozáshoz szükséges hatásvizsgálati eljárások ismertetése és alkalmazása. 6. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása, összeállítása - A feladat kivitelezéséhez szükséges egyszerűbb rajzi dokumentációk = építészeti (alaprajzok, metszetrajzok, helyszínrajzok stb.), = gépészeti (vázlatos, nézeti, metszeti, elrendezési rajzok stb.), = villamos (elvi-, működési-, egyvonalas-, áramutas-, kapcsolási rajzok). - Az elkészített rajzi és egyéb műszaki dokumentációk felhasználásával a munkafeladat szakszerű elvégzése. - Az elkészített munka minőségi ellenőrzése és ennek dokumentálása mérési jegyzőkönyvben. 7. A szakmai tevékenységhez szükséges anyagok kiválasztása, felhasználása, ellenőrzése - Villamos szerelési anyagok helyes megválasztása villamos- és mechanikai jellemzőik ismerete alapján, a munkafeladatnak, valamint az alkalmazott technológiának megfelelően. - Villamos szerelvények, készülékek helyes megválasztása az áramköri jellemzők, az előírt védettség és igénybevétel alapján, az érvényes létesítési szabványnak megfelelően. - Segédanyagok kiválasztása tulajdonságaik ismeretében a munkafeladatnak és szerelési technológiának megfelelően. - Villamos szerelvények, készülékek épségének, működőképességének beépítés előtti vizsgálata szemrevételezéssel vagy műszerrel, a gyártmánykatalógus alapján. - Szerkezeti egységek (szerelőpanel, tokozások, tartók, rögzítőelemek stb.) anyagának kiválasztása mechanikai jellemzőik alapján. 8. Szerkezeti egységek alkatrészeinek megválasztása (acélok, színesfémek, műanyagok) és ezek összeszerelése a műszaki dokumentációk alapján - Előrajzolás fémvonalzók, körző, rajztű, pontozó alkalmazásával 0,3 mm pontossággal. - Darabolás kézi, gépi fűrésszel, gyorsvágóval 0,5 mm pontossággal. - Hajlítás satuban, élhajlítóval, hajlítósablonban, készülékben a műszaki dokumentációban rögzített pontossággal. - Egyengetés hidegen (lemezek, idomrudak) a feladattól megkívánt pontossággal. - Fúrás kézi és asztali fúrógéppel 0,2 mm pontossággal. - Belső, külső menet készítése szabványos menetmetsző és menetfúró szerszámokkal. - Reszelés (síkban, idomra, belső felületen) nagyoló és simító reszelővel 0,2 mm pontossággal. - Csiszolás csiszolóvászonnal kézzel, csiszolókorongokkal, speciális idomcsiszolókkal a műszaki dokumentációban rögzített felületi érdesség szerint. - Kivágás, lyukasztás kézi vágószerszámokkal, speciális lyukasztókkal, célgépekkel. - Ragasztás a műszaki dokumentációban előírt ragasztókkal, a szilárdsági és tömítettségi előírások betartásával. - Alkatrészek összeszerelése oldható, illetve nem oldható kötésekkel a műszaki dokumentációban előírt módon, lazulás, elfordulás ellen biztosítva az előírt kötési szilárdságnak megfelelően. - Gördülőcsapágyak ki- és beszerelése speciális szerelőszerszámokkal a csapágykatalógus és a műszaki dokumentáció utasításai alapján. - Alkatrészek felületvédelme festéssel a műszaki dokumentáció alapján. - Az alkatrészek megmunkálásához, összeszereléséhez szükséges kéziszerszámok, eszközök, kisgépek rendeltetésszerű használata és ezek karbantartása a szerszám és gépkönyvek előírásai alapján. 9. Villamos szerelési anyagok megmunkálása - Vezetősínek megmunkálása a műszaki dokumentáció alapján a szükséges kézi- és gépi szerszámokkal. - Védőcsövek, vezeték- és síncsatornák megmunkálása a műszaki dokumentációk alapján a megfelelő szerszámokkal. - Vezetékek megmunkálása (érvég kialakítás, kötés, rögzítés, jelölés stb.) a műszaki előírások alapján, speciális szerszámokkal. - Kábelek megmunkálása (megszabás, kötés, leágazás, lezárás stb.) a szabásterv és műszaki előírások szerint,

6 célszerszámok alkalmazásával. - A szerelési anyagok megmunkálásához használt szerszámok, eszközök, kisgépek, szakszerű kezelése, javítása, karbantartása ezek gépkönyveinek előírásai alapján. 10. Villamos hálózatok kialakítása, javítása, karbantartása Erőátviteli (motorikus)-, világítási-, informatikai-, ideiglenes (felvonulás)-, érintésvédelmi- és villámvédelmi hálózatok - kialakítása a műszaki dokumentáció szerint, - kész hálózat műszeres vizsgálata a műszaki dokumentáció utasításai alapján, - üzembe helyezése, feszültségre kapcsolása a szerelési utasítás szerint, - próbaüzemeltetése a műszaki dokumentáció előírásai szerint (terhelési próba), - hibáinak megállapítása szemrevételezéssel, műszeres vizsgálattal a műszaki dokumentáció szerint - a hiba okainak feltárása, elemzése a műszaki dokumentációk felhasználásával, - hibaelhárítás megtervezése (műveleti sorrend, anyag-, eszköz-, időigény) a javításra vonatkozó műszaki dokumentáció alapján, - javítás utáni üzembe helyezése, ellenőrzése, ismételt feszültségre kapcsolása a vonatkozó szabványok szerint, - folyamatos karbantartása a megfelelő munkaeszközökkel a műszaki dokumentáció utasításai szerint. 11. Villamos egységek szerelése, csatlakoztatása, javítása, karbantartása Elektromos, elektronikus szerelvények, készülékek, berendezések, gépek, géprendszerek - belső hálózatainak csatlakoztatása a közcélú hálózatra fogyasztásmérő-helyeken átadás a műszaki dokumentációban és az érvényes szabványokban rögzített előírások alapján, - csatlakoztatása a belső (üzemi, fogyasztói stb.) hálózatra a vonatkozó szabvány és gépkönyv utasításai szerint, - üzembe helyezése, beszabályozása a szerelési utasítás és gépkönyv alapján, - próbaüzemeltetése a vonatkozó balesetvédelmi előírások és a műszaki dokumentáció szerint, - hibáinak, üzemzavarainak megállapítása műszeres vizsgálattal a műszaki dokumentáció előírásai szerint, - meghibásodásának okfeltáró elemzése az észlelt hibák súlyossága, gyakorisága figyelembevételével, a műszaki dokumentációban rögzített paraméterek szerint, - hibaelhárítási munkáinak megtervezése (javítási műveletterv, anyag-, eszköz-, időigény) a javításra előírt műszaki dokumentációk alapján, - hibáinak, üzemzavarainak elhárítása javítással, alkatrész-, szerelvény-, fődarab cserével a műszaki dokumentáció szerint, - javítását követő ismételt üzembe helyezése, próbaüzeme, beszabályozása, ellenőrzése az érvényes szabványok és műszaki dokumentáció alapján, - rendszeres karbantartása az előírt munkaeszközökkel a gépkönyv utasításai szerint. 12. Vezérlő-, szabályzó-, jelző-, mérő- áramkörök szerelése, beállítása, vizsgálata, javítása, karbantartása Villamos készülékek, berendezések, gépek - szerelőpaneljeinek elkészítése a műhelyrajzok alapján, a megadott tűréshatárok között, - szerelvények, részegységek, szerkezeti elemek rögzítése a szerelőpanelen a műszaki dokumentációk (anyagjegyzék, elrendezési vázlat stb.) alapján, - főáramköreinek elkészítése a védelmi elemek bekötése a műszaki dokumentáció (kapcsolási rajz, bekötési vázlat stb.) szerint, - vezérlő-, szabályzó-, jelző-, mérő áramköreinek elkészítése a műszaki dokumentáció követelményei szerint, - áramköreinek, funkcionális működésének beállítása, beszabályozása a műszaki előírások és utasítások szerint, - vezérlő áramköreinek kialakítása PLC egységek bevonásával a műszaki dokumentáció alapján, - működőképességének, áramköreinek műszeres vizsgálata az érvényes szabványok és a műszaki dokumentáció szerint, - próbaüzemeltetése a vonatkozó biztonságtechnikai előírások és a műszaki dokumentáció, gépkönyv stb. szerint, - folyamatos üzemeltetésének ellenőrzése a villamos jelzők (U, I, P, cosf, Rszig, R stb.) mérésével a műszaki dokumentáció alapján, - mért villamos jellemzőinek rögzítése, értékelése, jegyzőkönyvek kitöltése a műszaki dokumentáció követelményei szerint, - hibáinak behatárolása, feltárása szemrevételezéssel, (pl. tv-kamera, vezérlőpulti folyamatábra, külső érzékelők stb.) műszeres vizsgálatokkal a műszaki dokumentáció alapján, - hibáinak, üzemzavarainak elemzése a hibák gyakorisága, fajtája alapján a műszaki dokumentáció szerint, - hibaelhárítási munkálatainak megtervezése (javítási technológia, anyag-, szerszám-, időigény stb.) a

7 javításhoz előírt műszaki dokumentáció szerint, - hibáinak elhárítása, üzemzavarának megszüntetése javítással, alkatrész-, szerelvény-, szerkezeti egység cseréjével a műszaki dokumentáció szerint, - hibáinak kijavítása utáni üzembe helyezése, próbaüzemeltetése, beállítása, beszabályozása, ellenőrzése az érvényes szabványok és műszaki dokumentációk alapján, - folyamatos, tervszerű karbantartása az előírt eszközökkel a gépkönyv és a műszaki dokumentáció előírásai szerint. IV/1. A szakmai vizsga részei: IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsga tantárgyainak megnevezése, időtartama Komplex írásbeli feladat, amelyben az egyes tantárgyakból kitűzött feladatok mindegyike azonos, a szakma szempontjából fontos területre irányul, például: - villamos hálózatok, - védelmi hálózatok és berendezések, - világítási, fűtési berendezések és üzemeltetésük stb. 1. Szakmai ismeretek Anyag- és gyártásismeret Elektrotechnika, szakszámítások Villamos műszerek és mérések 5 5. Villamosipari szakrajz 20 Összesen: 180 perc, amely idővel a vizsgázó belátása szerint gazdálkodik. A szóbeli vizsga tantárgyainak megnevezése, időtartama A villanyszerelő munkaterületén előforduló legfontosabb szakelméleti kérdések, tantárgyanként, tételek formájában kell előre rögzíteni. Ezekből véletlenszerűen húznak a jelöltek a vizsgán, tantárgyanként 1-1 tételt 1. Szakmai ismeretek Anyag- és gyártásismeret 5 3. Elektrotechnika 5 4. Villamos műszerek és mérések 5 Összesen: 25 A gyakorlati vizsga tantárgyainak megnevezése és időtartama Vizsgamunka készítése 1. Mechanikai feladat 2 óra - Villamos szerelvények előkészítése. - Szerelvények rögzítése adott, vagy megtervezendő elrendezési vázlat szerint. - Szerelvények átkötése, alkatrész, tekercs, fő szerkezeti egység csere. Forrasztás, szegecselés, hajlítás. - Egyszerű mechanikai illesztések. 2. Tervezési feladat 1 óra - Műszaki leírás, utasítás, működési elv, funkciók alapján. - Kapcsolási rajz elkészítése. - Anyagok kiválasztása, - Műveleti sorrend meghatározása db szerelés alatti ellenőrzési-, mérési-, vizsgálati lehetőség megtervezése. 3. Villamos szerelési feladat 3 óra

8 - Villamos szerelvények rajz szerinti bekötése, huzalozások elkészítése. Csatlakozások készítése. 4. Beállítási-mérési feladat 1 óra - A vizsgabizottság jelenlétében: = feszültségre kapcsolás, = beállítás, beszabályozás, = a feladathoz kapcsolódó alapmérések elvégzése, mérési jegyzőkönyv kitöltése. 5. Kész kapcsolás bemutatása 10 perc - Szakszerű szöveges ismertetés. - Válaszadás a bizottság kérdéseire, amelyek a vizsgamunkára vonatkoznak. Összesen 7 óra 10 A vizsgamunkára adott idővel a vizsgázó önállóan gazdálkodik. IV/2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével A villanyszerelő foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok bármelyike számon kérhető a szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán. A kitűzött feladatokat önállóan, az érvényes szabványok, a baleset-, munka-, tűz-, környezetvédelmi előírások, dokumentumok szerint, az előírt idő alatt, szakszerűen, esztétikusan kell elvégezni! Minden munkafeladat megoldásakor el kell készítenie a vizsgázónak - a feladat megoldásának művelettervét, - anyag-, eszköz-, szerszámigényét, kiválasztását, - a feladatok elvégzéséhez szükséges rajzokat, utasításokat, - gyakorlati feladatelőkészítő, szerelő, huzalozási munkáit, - az elkészült munka funkcionális bemutatását, a berendezés beüzemelését, beszabályozását, ellenőrzését, jellemzőinek mérését és dokumentálását, - hibáinak feltárását és elhárítását, - a berendezés hatásos védelmi hálózatát (érintésvédelem, túlterhelés-, túláram-, túlfeszültség-, villám-, feszültségkimaradás védelem).

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013.

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. SZAKMAI PROGRAM Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Jóváhagyta: Király László igazgató Az iskola szakképzési rendszere...

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ SZÁM: 31 582 21 0000 00 00 KÖZPONTIFŰTÉS ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ ELÁGAZÁS

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ 3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5552501 AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2013. I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

Szakmai program FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ OKJ: 33 582 04 1000 00 00

Szakmai program FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ OKJ: 33 582 04 1000 00 00 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben