Helyi tanterv Osztályfőnöki

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv Osztályfőnöki"

Átírás

1 Helyi tanterv Osztályfőnöki Célok és feladatok az egészséges és kulturált életmód iránti igény felkeltése az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságra a család tisztelete, szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete az élet tisztelete, védelme, a természeti környezet megóvása az ember testi és lelki egészségének védelme kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása és gyakorlása a közösségben igény a folyamatos önművelésre, az önálló tanulás képességének kialakítása a törvényesség és az állampolgári jogok tisztelete a helyes szokások kialakítása, a hagyományok gondozása a felnőtt életre, munkára nevelés, a családi életre való felkészítés a közlekedési szabályok elsajátítása, gyakorlása pályaválasztás és pályaorientáció elősegítése a mindennapi életben szükséges ismeretek jártasságok fejlesztése tanulóink helyes értékrendjének megteremtése bizalomra épülő, udvarias kapcsolatok kialakítása, humánum, az egyén iránti tisztelet, tolerancia elsajátíttatása a természeti környezet szeretetének, tiszteletének kialakítása 1231

2 Évfolyam Óraszámok Egészség-és környezetvédelem Családi életre nevelés Viselkedéskultúra Közösségi magatartás Emberi kapcsolatok Tanulás és munka Bűnmegelőzés 4 Közlekedési ismeretek 1 Pályaválasztás 4 5 Konfliktusok és feloldások Szervezési feladatok Magatartásszorgalom értékelése Könyvtárhasználati ismeretek minden évfolyamon 1-1 órában beépítve a témakörökbe. Összesen 36 óra 36 óra 36 óra 36 óra 1232

3 5. évfolyam Heti óraszám: 1 óra Egészség- és környezetvédelem Elsősegélynyújtás 4 óra A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal kapcsolatos alapvető ismeretek. A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése Elsősegélynyújtási alapismeretek - ismerkedés az egészséges táplálkozással ( Igyunk tejet, - Ismerkedj meg a zsírokkal, A vitaminok jelentősége ) - helyes étrend összeállítása - közvetlen környezetünket károsító anyagok, esztétikus környezet - teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél Természetismeret: az ember szervezete és egészsége Iskolaorvos, védőnő: elsősegélynyújtási alapismeretek gyakorlati elsajátítása Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, fejlődés, egészség, betegség, lelkiismeret, szándék, döntés. Családi életre nevelés 7 óra Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a család témája áll, korábban szerzett személyes tapasztalatok A családi kapcsolatok jelentősége. Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. 1233

4 - a család szerepe, - a családi munkamegosztás, családi programok, ünnepek, harmonikus szülő-gyerek kapcsolat Anyanyelvi kommunikáció, társas beszédhez szükséges nyelvi képesség Ünnep, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, hétköznap, feladat, szabadidő Az alsós iskolai élmények. Viselkedéskultúra 9 óra Bevezetés a felső tagozat életébe, elvárások, feladatok, beilleszkedés. - a társas viselkedés legalapvetőbb szabályai - a felnőttekkel való tisztelettudó viselkedés - a másik ember személyiségének tisztelete - a köszönés illemszabályai - az étkezés illemszabályai Magyar nyelv és irodalom: a közlési szándéknak megfelelő nyelvi és nem nyelvi jelek használata Ön- és társismereti játékok: Együttműködés szöveges és mozgásos tevékenység során; alkalmazkodás, érdekérvényesítés dinamikus változtatása a csoportos tevékenységek (pl. standard táncok)során 1234

5 Önismeret, beilleszkedés, rokonszenv, megértés. Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, megbocsátás, konfliktus. Közösségi magatartás 3 óra Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett korábbi személyes tapasztalatok. A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb tényezők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés néhány technikájának gyakorlati megismertetése. Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan értékesek. - az osztály bekapcsolódása a diákönkormányzat munkájába, a diákönkormányzati képviselők tevékenysége - helyem az osztályközösségben, a közösség normáinak elfogadása, tanulói jogok és kötelességek Magyar nyelv és irodalom: közéleti kommunikáció (megbeszélés, vita, felszólalás, hozzászólás, kiselőadás Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség. Emberi kapcsolatok 3 óra Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában az emberi kapcsolatok témája áll. 1235

6 A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. - A másik ember személyiségének tisztelete - Helyes önismeret kialakítása, önjellemzés készítése, mások bírálatának elfogadása, érdeklődés mások véleménye iránt Magyar nyelv és irodalom: mindennapi kommunikációs szituációk gyakorlása. Vizuális kultúra: vizuális kommunikáció, jelértelmezés, jelalkotás Dráma és tánc: együttműködés Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, befolyásolás, korrupció, hitelesség. Tanulás és munka A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció témakörében szerzett anyanyelvi ismeretek. 5 óra A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. Rendszeresség, helyes időbeosztás kialakítása 1236

7 - A megváltozott követelmények megismertetése - Különböző tanulási módszerek - Részvétel a tanórán kívüli tevékenységekben Magyar nyelv és irodalom Tanulásmódszertan: hatékony, önálló tanulás tudás, értelem, tehetség, siker, kudarc, felelősség, igény, cél, döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés. 1237

8 Heti óraszám: 1 óra 6. évfolyam Egészség- és környezetvédelem Elsősegélynyújtás Egészséges életmód, helyes táplálkozás 4 óra A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése Elsősegélynyújtási alapismeretek - Ételed az életed Szívbarát program - Az egészséges életvitel a mozgás jelentősége, részvétel sportközi foglalkozásokon - Káros környezeti hatások elleni védekezés - Nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek megismerése - A mentőszolgálat felépítése, működése, hívásuk helyes módja egészség, betegség, környezetvédelem Testnevelés: a mozgás öröme Természetismeret: Nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek Iskolaorvos, védőnő: elsősegélynyújtási alapismeretek gyakorlati elsajátítása Viselkedéskultúra 9 óra Olvasott, hallott, látott, megélt történetek A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Az étkezés fontossága. Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek elősegítik a tiszteletnyújtás kialakítását 1238

9 - A szülő, tanár, felnőtt tisztelete - Mások véleményének tisztelete - Az étkezés illemszabályai - Az ajándékozás illemszabályai - Kapcsolatkezelési és együttműködési képesség fejlesztése Tánc és illemtan általános viselkedési szabályok,illemtan tánc közben. Önismeret, beilleszkedés, rokonszenv, megértés. Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, megbocsátás, konfliktus. Közösségi magatartás 10 óra Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes tapasztalatok. A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb tényezők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés néhány technikájának gyakorlati megismertetése. Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan értékesek. - Az osztályban, mint közösségben - Barátság, megértés, tisztelet, fiúk-lányok barátsága - Reális önértékelés, mások véleményének tisztelete - Helyes véleményformálás, tanulói jogok, kötelességek - Szociális kompetencia: szabálykövetés, szabályalkalmazás Házirend Magyar nyelv és irodalom: közéleti kommunikáció (megbeszélés, vita, felszólalás, hozzászólás) Dráma és tánc: Egymás munkája 1239

10 iránti tisztelet, figyelem, őszinteség és tapintat a megbeszélések során, belső irányítású csoportszerveződés dramatikus tevékenységek során. Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség. Tanulás és munka 3 óra Előzetes tanulási és élettapasztalatok Hatékony, önálló tanulás képességének kifejlesztése Lehetőségek felismerése, tanulási folyamat megismerése Motiváció, magabiztosság A képességek együttesére támaszkodó készségek a legkülönbözőbb helyzetekben történő alkalmazása - Tanulási módszerek és alkalmazásuk - Önmagunk és mások munkájának értékelése - Önművelés igényének kialakítása - A munkával elért eredmények megbecsülés - Ismeretszerző, problémamegoldó képesség fejlesztése, önkifejezés képességének fejlesztése Tanulásmódszertan tudás,értelem,tehetség,felelősség,döntés,érték,értékrend. Bűnmegelőzés 4 óra Testrész, életjelenség, táplálkozás, érzékszerv, érzékelés, betegség, 1240

11 egészség, életszakasz A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. - Küzdelem a dohányzás, alkohol, drog ellen - Egészségmegőrző képesség fejlesztése Természetismeret: Milyen hatást fejt ki a serdülő szervezetére a cigaretta, az alkohol és a kábítószer? Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, értelmes élet, média, befolyásolás A KRESZ szabályai Közlekedési ismeretek 1 óra - A KRESZ alapvető szabályainak megismertetése - Ismeretszerző, alkotó, összefüggés kezelő, problémamegoldó képesség fejlesztése fegyelmezett,szabálykövető magatartás. Természetismeret: Veszélyforrások és megelőzésük lehetőségei a közlekedésben 1241

12 7. évfolyam Heti óraszám: 1 óra Egészség- és környezetvédelem 7 óra Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános ismeretek A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok Másokért való felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakítása: annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet károsításában vagy védelmében. Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése. A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. - A dohányzás, alkohol, drog egészségkárosító hatása a fejlődő szervezet ellenségei - A nemi érés, korai szexuális kapcsolatok - Testápolás, szépségápolás serdülőkorban. - A környezetvédelem hangsúlyos problémái (levegő, víz, talaj szennyezettsége, fokozódó zajártalmak az élővilág egészének veszélyeztetettsége) felelősségérzet kialakítása Természetismeret: a környezet és az ember egysége. Biológia és egészségtan: nemi jellegek, nemi hormonok; a menstruációs ciklus folyamata; másodlagos nemi jellegek, lelki tulajdonságok; a fogamzásgátlás módjai, következményei Fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulajdon, média, reklám, Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat,, gyerekvállalás, terhesség 1242

13 Viselkedéskultúra A szabadidő, a közlekedés, a vendégség, az otthoni viselkedés illemszabályai 9 óra A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása. - A jó megjelenés illemszabályai - Illem a szabadidőben, közlekedésben - Illemszabályok vendégségben, otthoni viselkedésben - Kapcsolatkezelési és együttműködő képesség fejlesztése - Táncművészet helye az emberi kultúrában, szerepe napjainkban, a tánc jelene, múltja és jövője Biológia és egészségtan: leány és női, fiú és férfi szerepek a családban, a társadalomban; mások megismerése, megítélése és a kommunikáció; családi és iskolai agresszió, önzetlenség, alkalmazkodás, áldozatvállalás, konfliktuskezelés, probléma feloldás; a kamasz helye a harmonikus családban; a viselkedési normák és szabályok szerepe. Tánc és illemtan Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. Közösségi magatartás 6 óra Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 1243

14 személyes tapasztalatok. Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és cselekvés iránti igény felkeltése, megerősítése. - A közösségi aktivitás formái, állásfoglalás az osztály életével kapcsolatos vitákban - Igaz barátok az osztályban - Vitákban formálódik a közvélemény - Tudjanak pozitív szerepet vállalni a közösségben - Képesség önmaga felvállalására, másik bírálatának segítségként való fogadására - Ismerjék a közösségből való kirekesztés következményeit. - Bírálat-önbírálat. Önfejlesztő, önmegismerő törekvések. Magyar irodalom Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit Tanulás és munka 5 óra Előzetes tanulási és élettapasztalatok A tantárgy lényegének meglátása, emlékezőképesség fejlesztése - Az értelmes tanulás, lényegkiemelés - Az emlékezőképesség fejleszthető (tréning) - A helyes önismeret alakítása, önművelés igénye memória, önismeret Tanulásmódszertan 1244

15 Pályaválasztás 2 óra Önértékelési képesség A tanuló ismerje a tervezett foglalkozáshoz szükséges iskolai végzettséget. Fontos a tanuló meggyőződése választásának helyességéről - Iskolaválasztás, munkahelyek, munkalehetőségek - A tanuló érdeklődése, képességei a választott iskolatípus követelményei - Szülők, pedagógusok segítségnyújtása, pályaválasztásai tanácsadó intézmények ismertetése - A család pályaválasztási elképzelései iskolatípusok, szakma, megélhetés, pályaalkalmasság, pénz, karrier 1245

16 Heti óraszám: 1 óra 8. évfolyam Egészség- és környezetvédelem 7 óra Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos egészségtani ismeretek. A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése. - A dohányzás, alkohol, drog elleni küzdelem - Az AIDS veszélyei - A korai szexuális kapcsolatok veszélyei - Társválasztás, párválasztás - Házasság és családtervezés - A serdülés egészségügyi problémái Kapcsolatfelvétel az iskolai védőnővel Biológia és egészségtan: a fogamzásgátlás módjai, következményei; az abortusz egészségi, erkölcsi és társadalmi kérdései; a fogamzás feltételei, a méhen belüli élet mennyiségi és minőségi változásai, a szülés/születés főbb mozzanatai. Felelősségérzet, nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, házasság, család, gyerekvállalás, terhesség 1246

17 Közösségi magatartás 7 óra Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes tapasztalatok. Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és cselekvés iránti igény felkeltése, megerősítése. Jó tanulmányi eredmény, fegyelmezett magatartás Önmagunk felvállalása, a jellem alakulása, alakítása - Az osztály eddigi életének mérlege - Egyéni előfizetés, példamutató közösség - A serdülő belső konfliktusai a közösség segítsége az okos segítség - A helyes önismeret és személyiségfejlődés - Barátság, szerelem, szexualitás Magyar irodalom: Kommunikáció, szóbeli kifejezőkészség, helyes nyelvhasználat, szerelmes versek Vizuális kultúra: képek, látványok, médiaszövegek, események önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak felhasználásával; a mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értelmezése. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a világháló Magyar irodalom, történelem: híres barátságok 1247

18 Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, megbecsülés, segítőkészség, tapintat Pályaválasztás Középiskolák által támasztott követelmények ismerete Helyes pályaválasztás fontossága: jövőkép Logikai és döntéshozási képesség fejlesztése 5 óra - Reális önismeret - Pozitív jövőkép formálása - Bizonytalankodók a pályaválasztásban - Pszichológiai felmérés a pályaválasztással kapcsolatban - Hogyan készülők választott pályámra? - A helyes pályaválasztás fontossága - Képességek, lehetőségek, realitások, egészségügyi követelmények a család elképzelései. tanulási pálya, siker, érdeklődés, pénz, karrier, vállalkozás, alkalmazkodás, önértékelés Konfliktusok és feloldások 4 óra Önismeret, formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes tapasztalatok. A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 1248

19 - Lelki konfliktusok és kezelésük. Agresszivitás és indulatok. - Legyenek képesek elhelyezni a pszichikus megnyilvánulásokat az ész és érzés, az ösztönös és tudatos rendszerben. - Helyes önismeret kialakítása, önmaga felvállalása a jellem alakítása - Alakuljon ki konfliktuskezelési és kompromisszumkészségük (szakember segítsége) Biológia és egészségtan: leány és női, fiú és férfi szerepek a családban, a társadalomban; mások megismerése, megítélése és a kommunikáció; családi és iskolai agresszió, önzetlenség, alkalmazkodás, áldozatvállalás, konfliktuskezelés, probléma feloldás; a kamasz helye a harmonikus családban; a viselkedési normák és szabályok szerepe. Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. Viselkedéskultúra Tánc-és illemtan Általános viselkedési szabályok,illemtan tánc közben. Viselkedés társasági,kulturális rendezvényeken. Népek táncai,más népek kultúrái. 8 óra 1249

20 Általános viselkedési szabályok (köszönés, megszólítás, bemutatkozás, viselkedés összejöveteleken) Standard, latin amerikai táncok felelevenítése, stílusos, pontos előadása Az emberi kapcsolatok bonyolult rendszere illem,köszönés,bemutatkozás,megszólitás.bemutatás. 1250

Tematikai egység. 6. osztály

Tematikai egység. 6. osztály Erkölcstan 6. évfolyam Erkölcstan, etika 6. osztály Óraterv A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1 36 ek 6. osztály Test és lélek A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012.

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012. OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV Évi óraszám: 36 óra /3 óra Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 0/01. évi EMMI rendelet Oktatási segédanyag: Bácskai Júlia: Magánélettan 1- Szabó Kálmán:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Segítség mentoroknak. A fejlesztés általános területei, fejlesztendő kompetenciák. Tartalom. I. Önismeret (3 alkalom)

Segítség mentoroknak. A fejlesztés általános területei, fejlesztendő kompetenciák. Tartalom. I. Önismeret (3 alkalom) Segítség mentoroknak Tartalom I. Önismeret (3 alkalom) Hogyan látjuk önmagunkat, illetve hogyan látnak bennünket mások? A serdülő "saját én" keresése. Erényeink felismerése, erősítése, a kiküszöbölhető

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Egészségnevelési és környezeti nevelési program

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Egészségnevelési és környezeti nevelési program 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Egészségnevelési és környezeti nevelési program TARTALOMJEGYZÉK EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM... 2 1. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 9-12. ÉVFOLYAM (Esti tagozat)

OSZTÁLYFŐNÖKI 9-12. ÉVFOLYAM (Esti tagozat) OSZTÁLYFŐNÖKI 9-12. ÉVFOLYAM (Esti tagozat) Cél Az osztályfőnöki óra funkciói: a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, a reális önértékelés és önfejlesztés iránti igényük felkeltésében, személyiségük

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI

A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Alapelveink: Az emberi élet a -maga reprodukálhatatlan egyediségében- önérték, amely minden erkölcsi rendszer és civilizáció

Részletesebben

4. Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program

4. Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program 4. Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program 4.1.Egészségnevelési program Egészségnevelési programjaink Prevenciós tevékenység az egészség megőrzése érdekében (drog, alkohol, dohányzás, szexuális

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben