SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam"

Átírás

1 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra 10. évfolyam Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra 11. évfolyam Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 148 óra 148 óra 296 óra 12. évfolyam Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 128 óra 128 óra 256 óra KÖNNYŰIPARI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK évfolyam Célok és feladatok A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának megerősítése és a szakmacsoport tevékenységformáinak megismertetése. A könnyűipar sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is kiváltó bemutatásával keltse fel a tanulók érdeklődését a szakmacsoport, illetve a szakmacsoporthoz tartozó, választott szakma iránt. Bizonyítsa be a tanulók számára az iparág gazdasági jelentőségét, hosszú távú fejlődőképességét. Mutassa be a választott szakirány szépségeit, termékeit, tevékenységi körét, segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében. Fejlessze, formálja a tanulók műszaki szemléletét, a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét. Tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására. Alakítsa ki a tanulókban a pontos és minőségi munkavégzés igényét. Neveljen a szakmai tevékenységekkel és a környezetvédelemmel kapcsolatban tudatos, felelősségteljes magatartásra, alakítsa ki a tanulókban a minőségi munkavégzés igényét. A választandó könnyűipari szakirány(ok)nak (textil bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó ismeretek tanításának célja a pályaválasztási szándék szerinti szakma alapozó ismereteinek elsajátítása. Fejlesztési követelmények

2 A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen a gondolkodás, az önálló ismeretszerzés és alkalmazás képessége, az aktivitás és a kreativitás. Fejlődjön a tanulók érzékelése, szépérzéke, vizuális kultúrája, szóbeli, írásos és képi kommunikációs képessége, a szakmán túlmutató általános műveltsége. Szokjanak hozzá a számítástechnikai eszközök használatához, az önálló szakmai tevékenységekhez. Fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, szakmai tanulásuk legyen átgondolt, célszerű, eredményes, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv szabatos és helyes használatára, írásos és rajzi munkáikban az igényes külalakra, a pontosságra. Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás képessége, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. A tevékenység végzése során erősödjék a tanulókban a kötelességtudat, a felelősségérzet, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményének tisztelete. A tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat, a szakmai tanulás révén is erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való kötődésük. A tanulók lássák a technika, a szakma és a termékek mögött az embert és a természetet, tiszteljék annak értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyező, természet- és egészségkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást. A fejlesztési követelményeket a választandó könnyűipari szakirány(ok)nak megfelelően az iskola a helyi tantervében kiegészíti. 9. évfolyam Belépő tevékenységformák A műszaki ábrázolás alapjai A vizuális nyelvi ismeretek alkalmazása, a látvány vizuális tartalmának, törvényszerűségeinek feltárása. A vizuális kommunikáció funkciói megfelelő megjelenítési formáinak értelmezése, alkalmazása. A műszaki ábrázolás legfontosabb területeinek megismerése, vetületi, axonometrikus és metszeti ábrák szerkesztése, készítése. Tárgyak és különböző ábrázolásaik összevetése, elemzése. A műszaki rajzokon alkalmazott jelölések ismerete, összevetése jelentésükkel. Munka- és környezetvédelem a könnyűiparban Szabályok elemzése, indoklása. Helyzetek, balesetek, jelenségek, szokások elemzése, a következtetés megfogalmazása, szabályalkotás. A műszaki ábrázolás alapjai Témakörök Alapfogalmak Térmértan Ábrázolási módok A műszaki rajz feladata. Rajzeszközök és alkalmazásuk. Rajzi szabványok (vonalak, feliratmező, méretmegadás stb.). Síkmértani szerkesztések. Térelemek: pont, egyenes, sík. Térelemek kölcsönös helyzete. Egyenes valódi hossza. Egyszerűbb síklapú testek és származtatásuk. Forgástestek és származtatásuk. Perspektivikus és axonometrikus ábrázolás. Vetületi ábrázolás. Egy képsíkos ábrázolás. A második képsík. A képsíkrendszer, a képsíkok egybeforgatása. Térelemek ábrázolása. Pont és egyenes illeszkedése. Különleges helyzetű egyenesek. Egyenesek kölcsönös helyzete, a láthatóság. Általános helyzetű sík ábrázolása. Testek csonkítása. A metszet és a nézet fogalma. Metszeti ábrázolás. Munka- és környezetvédelem a könnyűiparban

3 Témakörök A munkavédelem, a tűzvédelem és a környezetvédelem fogalma, jogi szabályozása Foglalkozás-egészségügy Elsősegélynyújtás, foglalkozási ártalmak Tűzvédelem Környezetvédelem A könnyűipari munkahelyek kialakítása a munkabiztonság igénye szerint A könnyűipari gépek biztonságtechnikája A munka-, a tűz- és környezetvédelemre vonatkozó törvények, rendeletek, szabályok, szabványok és utasítások. A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések fogalma, bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása. A munkáltatók és munkavállalók kötelességei és jogai, a munkavédelmi érdekképviselet. Magatartási szabályok az iskolában, műhelyekben és az üzemekben. A munkavégzés személyi és alkalmazási feltételei a munkaegészségügy szempontjából. Munkavédelmi oktatás. A munkavégzés tárgyi feltételei, a munkahely tisztán tartása, szociális helyiségek biztosítása. A könnyűiparban a gyártás során keletkező szennyezőanyagok, hulladékok keletkezése. Az elsősegélynyújtás általános szabálya. A baleseti helyszín biztosítása, mentés. Elsősegélynyújtás különféle sérülések esetén. A foglalkozási ártalmak, fertőzések, megbetegedések fajtái. Megelőzési módok. A tűz elleni védekezés jogi szabályozása. A tűzvédelmi szabályzat. A tűzvédelmi oktatás feladatai. Hatósági és munkahelyi tűzmegelőzési, tűzvédelmi feladatok. A tűzoltás módjai, oltóanyagok és használatuk. A tűzoltó eszközök és készülékek fajtái, elhelyezésük és használatuk. A tűzesetekkel kapcsolatos értesítési feladatok. A környezetvédelem fogalma, feladata, szervezetei, eszközei, területei. Az egyén felelőssége és szerepe. A környezet szennyezésének folyamata, a talajminőség, a vízminőség, a levegő védelme. Környezetszennyező anyagok és kezelésükkel kapcsolatos feladatok. Zaj- és rezgésvédelem általában és a könnyűiparban. A munkahelyek kialakításának általános követelményei. A világítással és a színekkel szemben támasztott követelmények. Színdinamika. Biztonsági színés alakjelek. A munkahelyi klíma, a fűtés és szellőztetés. A megfelelő klíma kialakításának módjai. Védőeszközök. A biztonságos gépkihasználást elősegítő környezeti tényezők. A gyártáselőkészítő gépek, berendezések biztonságtechnikája. A szabászati gépek, berendezések biztonságtechnikája. A gyártási főfolyamatban használt gépek biztonságtechnikája. Az üzemen belüli anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. A továbbhaladás feltételei A műszaki ábrázolás alapjai A tanulók ismerjék a műszaki ábrázolás legfontosabb területeit, rendelkezzenek az ábrázoláshoz szükséges térszemléleti alapokkal. Tudjanak szerkeszteni vetületi, axonometrikus és metszeti ábrákat, ezeken helyesen alkalmazzák a vetületi ábrázolás szabályait. Legyenek képesek az egyszerűbb tárgyak, valamint ezek vetületi és axonometrikus ábrái között az összefüggések megtalálására, egyeztetésére. Ismerjék és helyesen használják a műszaki rajzokon alkalmazott tanult jelöléseket. Munka- és környezetvédelem a könnyűiparban A tanulók tudják ismertetni a munka-, a tűz- és a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok alkalmazásának lényegét, az alapfogalmakat. Ismerjék az ember életére, egészségére, biztonságos munkavégzésére ható környezeti ártalmakat, az azokat csökkentő rendelkezések és intézkedések rendszerét. Legyenek képesek az elsősegélynyújtásra és a tűzvédelmi szabályok gyakorlati alkalmazására. Tudják ismertetni a környezetvédelem területeit és módszereit. Ismertessék a munkahely megfelelő kialakításának munkavédelmi és ergonómiai szabályait, munkaegészségügyi követelményeit, az elhasznált anyagok, hulladékok tárolására vonatkozó előírásokat.

4 Ismerjék és tartsák be a könnyűipari gépek használatára vonatkozó munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokat. Tudják ismertetni az üzemrészek közötti és az azokon belüli anyagmozgatás és tárolás előírásait, követelményeit. 10. évfolyam Belépő tevékenységformák * A választandó könnyűipari szakirány(ok)nak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó ismeretek Könnyűipari technológia Könnyűipari gyártmány-előkészítés szakrajz 11. évfolyam Belépő tevékenységformák* Öltözködéskultúra A divat fogalmának, jelentőségének, szerepének, területeinek megismerése. A művészettörténet, a magyar népművészet és az öltözködéstörténet főbb szakaszainak, valamint az öltözködéskultúra fejlődésének, alakulásának jellemzése az őskortól napjainkig. A könnyűiparban alkalmazott anyagok Az anyagok felismerése, rendszerezése minták, tárgyak, leírások, képi, nyomtatott és elektronikus források alapján. Az anyagokkal kapcsolatos alapfogalmak szakszerű meghatározása, a nyersanyagok és kellékanyagok feldolgozhatósági és viselési tulajdonságaik jellemzése. A választandó könnyűipari szakirányoknak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó ismeretek: Könnyűipari technológia Könnyűipari gyártmány-előkészítés szakrajz Öltözködéskultúra Témakörök Divatismeret Viselettörténet Népművészet A divat, a divattervezés és a divattrend fogalma, feladata és jelentősége. A divatbemutatók szerepe a divat alakításában. A szak- és divatlapok szerepe az információszerzésben, a divat alakításában. Híres divatházak, divatirányzatok. Az öltözetek kialakulása. A természeti népek kultúrái, az őskor öltözete. Az ókor és a középkor művészete és öltözetei. Az újkor művészete és öltözetei a században. A 19. század és a 20. század művészete és öltözetei. A magyar népművészet kialakulása, a tájegységek, a viselet ősi elemei. Alföldi viseletek. Dunántúli viseletek. Felvidéki viseletek. Erdélyi népviseletek. A népművészet hatása a divatra. A könnyűiparban alkalmazott anyagok * A belépő tevékenységformákat a témaköröket és azok tartalmát, valamint a továbbhaladás feltételeit az iskola a helyi tantervében határozza meg. A Könnyűipari technológia és a Könnyűipari gyártmány-előkészítés szakrajz tananyaga szorosan egymásra épül és azok tananyagára épülnek a választandó könnyűipari szakiránynak megfelelő alapozó gyakorlatok témakörei, ezért az elmélet és a gyakorlat tanítása feltétlenül szoros koncentrációban történjen.

5 Témakörök A könnyűiparban használatos alapanyagokkal kapcsolatos alapfogalmak A könnyűiparban használatos alapanyagok általános jellemzői A könnyűiparban használatos nyersanyagok fajtái, jellemzői, feldolgozásuk, tulajdonságaik A könnyűiparban használatos ragasztó- és kellékanyagok Az anyagok molekuláris szerkezete. Az anyagok kémiai felépítése. A fizikai tulajdonságok fajtái, jellemzői. A kémiai (vegyi) tulajdonságok jellemzői. Környezeti hatások. Textilanyagok. Bőrök. Műbőrök. Környezeti hatások. A ragasztóanyagok fajtái, jellemzői, felhasználásuk. A kellékanyagok fajtái, feldolgozhatóságuk. Környezeti hatások. A továbbhaladás feltételei Öltözködéskultúra A tanulók ismerjék a divat fogalmát, jelentőségét, szerepét a kulturált öltözködés kialakulásában. Mutassák be a viselettörténet legfontosabb szakaszainak jellemzőit. Ismerjék fel az egyes korok művészetének alapvető jegyeit. Szakszerűen használják a divattörténet leggyakrabban előforduló szakkifejezéseit. Ismerjék a magyar népművészet legfontosabb sajátosságait. Ismerjék fel a legjelentősebb tájjellegű magyar népviselet jellemzőit. Mutassák be a magyar népművészet hatását a mai kor viseletére. A könnyűiparban alkalmazott anyagok A tanulók tudják alkalmazni a könnyűipari anyagokkal kapcsolatos alapfogalmakat. Ismerjék fel és szempontok szerint rendszerezzék a textilipar nyersanyagait. Ismertessék a különféle nyersanyagok jellemzőit, különös tekintettel a feldolgozhatóságra és a viselési tulajdonságokra. Helyesen rendeljenek össze leírásokat, képeket, információkat a különféle nyersanyagok gyártásáról. Tudják ismertetni a könnyűiparban alkalmazott legjellemzőbb ragasztási kötéseket. Tudják ismertetni a leggyakrabban alkalmazott kellékanyagok feldolgozhatósági tulajdonságait. 12. évfolyam Belépő tevékenységformák * Öltözködéskultúra A divattervezés fogalmának, a tervezők szerepének megismerése a kollekciók tervezésében és összeállításában. A divattrendek fogalmának, szerepének, jelentőségének, alkalmazási területeinek meghatározása, a mindenkori divat értékelése. * A belépő tevékenységformákat a témaköröket és azok tartalmát, valamint a továbbhaladás feltételeit az iskola a helyi tantervében határozza meg. A Könnyűipari technológia és a Könnyűipari gyártmány-előkészítés szakrajz tananyaga szorosan egymásra épül és azok tananyagára épülnek a választandó könnyűipari szakiránynak megfelelő alapozó gyakorlatok témakörei, ezért az elmélet és a gyakorlat tanítása feltétlenül szoros koncentrációban történjen.

6 A könnyűiparban alkalmazott anyagok A textíliák, bőrök, szőrmék bemutatása minták, tárgyak, leírások alapján, gyártási elvük megismerése, valamint a különféle anyagok csoportosítása szerkezetük és felhasználási területük alapján. A választandó könnyűipari szakirány(ok)nak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó ismeretek: Könnyűipari technológia Könnyűipari gyártmány-előkészítés szakrajz Öltözködéskultúra Témakörök Divatismeret Korunk öltözködéskultúrája A divattervezés fogalma, feladatai. A divatirányzatok kialakulásának folyamata. A divattrend fogalma, szerepe, jelentősége. Korunk öltözködésének kialakulása. A női öltözékegyüttesek alapvető ruhadarabjai és kiegészítői. Az alapvető férfiruházatok és kiegészítői. Gyermekek és fiatalok öltözékei. Munkahelyi viseletek, forma- és munkaruhák. Divattrendek hatása az öltözködésre. Életkornak, funkciónak, egyedi elvárásoknak megfelelő alapruhatárak kialakítása. A könnyűiparban alkalmazott anyagok Témakörök A fonás, cérnázás A szövés A kötés Nemszőtt kelme gyártása Bőrgyártás, szőrmegyártás, műbőrgyártás Cipőipari talpműbőrök A fonalgyártás műveletei, fonalfajták. A cérnagyártás műveletei, cérnafajták. A szövés a szövéssel kapcsolatos alapfogalmak, az előkészítő műveletek, a szövőgép működése. A szövetek szerkezete. A kötés és a hurkolás elve, a vetülékrendszerű és a láncrendszerű kelmék. Alapfogalmak. A nemszőtt kelmék gyártásának elve, fajtái, felhasználásuk. A bőrgyártás folyamata, a kikészítés műveletei. A szőrmegyártás folyamata. A műbőrgyártási technológiák. Cipőipari talpműbőrök alapanyagai, jellemzői. A továbbhaladás feltételei Öltözködéskultúra A tanulók mutassák be a divattervezés fogalmát, feladatait, a leghíresebb divattervezőket. Tudják meghatározni a divattrendek fogalmát, szerepét, jelentőségét, alkalmazási területeit, az aktuális divatirányzat jellemzőit. Állítsanak össze és élőszóval is kísérve mutassanak be a helyzethez, a funkcióhoz, a viselőhöz illeszkedő öltözeteket. A könnyűiparban alkalmazott anyagok A tanulók tárgyak, anyagminták alapján ismerjék fel és mutassák be a könnyűipar meghatározó fontosságú anyagait, rendeljék össze leírásukkal, adott gyártási technológiákkal, feldolgozhatósági tulajdonságaikkal. Ismerjék a szövetgyártás elvét, tudják ábrázolni a különféle alapkötésű szövetek szerkezetét négyzethálós módszerrel. Ismerjék a könnyűiparban alkalmazott legjellemzőbb anyagok feldolgozását befolyásoló tényezőket. Tudják ismertetni a bőrgyártás folyamatának lényeges elemeit, a bőrök kikészítő műveleteinek fajtáit és ezek környezeti hatását.

7 KÖNNYŰIPARI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK évfolyam Célok és feladatok A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tanításának célja a szakmacsoporthoz tartozó választott szakma alapvető készségeinek elsajátítása, az egyes szakirányok alapvető munkafogásainak, manuális tevékenységének megismertetése és gyakoroltatása. Mutassa be az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazását, az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát. A természettudományi tantárgyak tananyagára építve fejlessze, formálja a tanulók műszaki és informatikai szemléletét. A sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is kiváltó könnyűipari gyakorlati tevékenységek mutassák be a szakmák sajátosságait, keltsék fel a tanulók érdeklődését a választott szakirány iránt, bizonyítsák be számukra az iparág gazdasági jelentőségét, hosszú távú fejlődőképességét. A szakmai tevékenység segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében. Adjon alkalmakat, teremtsen feladathelyzeteket a tanulóknak képességeik, szakmai tehetségük kibontakoztatására, keltse fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek teljesebb köre iránt. Biztosítson lehetőséget a választott szakirányhoz tartozó szakma munkaköreiben szükséges tudatos, felelősségteljes magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció megerősítéséhez, fejlődéséhez. Biztosítson lehetőséget a tanulóknak képességeik szélesebb körű kibontakoztatására, a tanárnak a tanulói érdeklődés felkeltésére és a tehetség felkutatására. A választandó könnyűipari szakirány(ok)nak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó gyakorlatok tanításának célja a pályaválasztási szándék szerinti szakma alapozó gyakorlatainak elsajátítása. Fejlesztési követelmények A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai gyakorlatok elvégzéséhez szükséges képességei, különösen az ismeretalkalmazó, szintetizáló gondolkodás, az önálló tapasztalatszerzés képessége, a kreativitás, a gyakorlati feladatmegoldó képesség. A szóbeli, az írásos és képi kommunikácóban használják helyesen a szakma kifejezőeszközeit, értsék a szakmai alapfogalmakat, folyamatosan bővítsék a szakmai szókincset. Alakuljon ki, fejlődjön a tanulók szépérzéke, erősödjön meg a saját munkájukkal kapcsolatos igényességük, munkájuk legyen átgondolt, célszerű, biztonságos és eredményes. Munkájuk során szakszerűen tudjanak leírásokat, szakirodalmat, más forrásokat használni. A tevékenység során szokjanak hozzá az önálló szakmai munkához, alakuljon ki az önálló feladatmegoldás képessége, érezzék meg a szakmai munka eredményeinek, sikereinek értékét, örömét. Alakuljon ki a tanulókban a rendszeres és folyamatos önképzés és az eszközök szakszerű használatának az igénye, a felelősségérzet egymás iránt, a társakkal való együttműködési képesség. Munkájuk során fejlődjön szépérzékük, érzékelésük, kézügyességük, munkabírásuk, munkavégzésük legyen egyre fegyelmezettebb, pontosabb. Tanulják meg az eszközök balesetmentes, biztos használatát, tartsák be a munka- és tűzvédelmi szabályokat. A tevékenység során erősödjék a tanulókban a kötelességtudat, a felelősségérzet, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete. Tudatosuljon, hogy a könnyűipari termékek valakinek a személyes tárgyai lesznek, érezzék át saját személyes felelősségüket, lássák szakmai tevékenységeik mögött az embert és a természetet, tiszteljék ezek értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyező, természetkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást. A gyakorlati tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el, és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat.

8 9. évfolyam Belépő tevékenységformák Műszaki ábrázolási gyakorlatok A tanulók manuális készségének kialakítása munkavégzésen keresztül, és kellő gyakorlat biztosítása a rajzeszközök használatához. Vetületi, axonometrikus és metszeti ábrák szerkesztése, ezek helyes alkalmazása a vetületi ábrázolás szabályainak betartásával. Egyszerűbb tárgyak, ezek vetületi és axonometrikus ábrái közötti összefüggések megtalálása, egyeztetése. A műszaki rajzokon jelölések alkalmazása. A választandó szakirányoknak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó gyakorlatok A belépő tevékenységformákat, a témaköröket és azok tartalmát, valamint a továbbhaladás feltételeit az iskola a helyi tantervében határozza meg. Műszaki ábrázolási gyakorlatok Témakörök Rajzi alapismeretek alkalmazása Síkmértan Térmértan Testek Vetületek A műszaki rajz formai követelményeinek alkalmazása. A rajzlapok jellemzői, feliratmező. A kis- és nagybetűk rajzolása. Vonalgyakorlatok és méretezési gyakorlatok. Méretarányok alkalmazása. Méretmegadás alkalmazása. Szög, szögpárok szerkesztése. Pont és egyenes, párhuzamos egyenesek távolságának szerkesztése. A kör és részeinek szerkesztése. Síkidomok szerkesztése. Térgeometriai elemek ábrázolása. Térelemek kölcsönös helyzetének ábrázolása. Egyenes valódi hosszának szerkesztése. Szögletes és forgástest axonometrikus rajzai. Vetítési módok alkalmazása. Testek ábrázolása nézetben és metszetben. Testábrázolás modell alapján. Síkmetszések szerkesztése. A továbbhaladás feltételei Műszaki ábrázolási gyakorlatok A tanulók tudják rendeltetésszerűen használni a szükséges rajzeszközöket, kiválasztani a helyes méretarányokat és szabványos méreteket, a szabványos vonalvastagságokat. Önállóan végezzék el a sík- és térmértani alapszerkesztéseket, különböző hasábok vetületi ábrázolását. Tudják meghatározni a síkmetszési szerkesztéssel kapott metszési felületek valódi nagyságát, alakját képsíkba forgatással. Szerkesszék meg az egyszerű és összetett testek vetületeit és metszeteit. Vetületi ábrák alapján tudjanak axonometrikus képet készíteni. A tanulók tudják a rajzos dokumentációkat értelmezni és a kapcsolódó szabványokból az érvényeseket kikeresni.

9 10. évfolyam Belépő tevékenységformák Információ- és adatgyűjtési gyakorlatok A tanulók tudják a hálózatokat (internet, helyi intranet) információgyűjtésre használni. A tanulók a gyakorlati munkájuk során tudjanak alkalmazni egy szövegszerkesztő, táblázatkezelő, grafikus és előadás-tervező programot. A választandó szakirány(ok)nak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó gyakorlatok A belépő tevékenységformákat, a témaköröket és azok tartalmát, valamint a továbbhaladás feltételeit az iskola a helyi tantervében határozza meg. Információ- és adatgyűjtési gyakorlatok Témakörök Hálózati ismeretek Szövegszerkesztés Grafikus szerkesztőprogramok, képfeldolgozás Előadás-tervező használata Hálózati alapfogalmak, eszközök gyakorlati szempontból. Belépési folyamat, jelszó megváltoztatása. A közös könyvtár használata és parancsai. Internetes beállítási gyakorlatok. Keresés az interneten, gyakorlatok. Levelező program beállítása, levelezés az interneten. Formátum beállítások gyakorlat. Helyesírás-kezelő alkalmazása. Sablonok használata. Körlevél készítése. Objektumok csatolása. Képfeldolgozó programok használata, főbb szolgáltatásaik. A különböző képformátumok, felbontások, színtartalmak lényege és felhasználási területei. Képek, ábrák megnyitása, konvertálása és mentése különböző formátumokban az adott rajzoló vagy képszerkesztő program segítségével. Képek digitalizálása, digitalizálók kezelése. Szövegtervezés, elrendezés, tördelés. Képek, objektumok illesztése, méretezése. Digitális effektusok kiválasztása (áttűnés, képváltás, hanghatások, színváltások). Vetítési beállítások, animáció, slide-show. A továbbhaladás feltételei Információ- és adatgyűjtési gyakorlatok A tanulók tudják használni a helyi (lokális) és a kiterjedt területű hálózatok főbb szolgáltatásait. Tudjanak különböző célú dokumentumokat készíteni (önéletrajz, hivatalos levél, jelentés, kérelem, kérvény, hivatali beszámoló, üzleti megállapodás, szerződés stb.). Egyszerűbb feladat kapcsán a grafikus és előadás-tervező programok szolgáltatásait tudják alkalmazni. Tudjanak egyszerűbb tematikus előadást készíteni, kép- és szöveganyagot összeállítani, animációkat elhelyezni. 11. évfolyam Belépő tevékenységformák A választandó szakirány(ok)nak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó gyakorlatok A belépő tevékenységformákat, a témaköröket és azok tartalmát, valamint a továbbhaladás feltételeit az iskola a helyi tantervében határozza meg.

10 12. évfolyam Belépő tevékenységformák A választandó szakirány(ok)nak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó gyakorlatok A belépő tevékenységformákat, a témaköröket és azok tartalmát, valamint a továbbhaladás feltételeit az iskola a helyi tantervében határozza meg.

11 Könnyűipar szakmacsoport Tantárgy Éves óraszámok évfolyamonként évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti Magyar nyelv és irodalom Történelem és társadalmi ismeretek Társadalomismeret és etika Idegen nyelv Matematika Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki Testnevelés és sport 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 80 2, Fizika Földünk és környezetünk Biológia 74 2 Kémia 74 2 Informatika Szakmai orientáció vendéglátás-idegenforgalom szakterületre A műszaki ábrázolásd alapjai (elmélet) Munka- és környezetvédelem a könnyűiparban (elmélet) Műszaki ábrázolási gyakorlatok (gyakorlat) 74 2 Modellrajz (gyakorlat) 37 1 Szakmai gyakorlat Könnyűipari technológia (elmélet) Könnyűipari gyártmányelőkészítés- szakrajz(elmélet) Információ- és adatgyűjtési gyakorlatok (gyakorlat) 37 1 Modellrajz (gyakorlat) 74 2 Szakmai gyakorlat 148 4

12 Szakmacsoportos alapozó oktatás a vendéglátásidegenforgalom szakmacsoportra Öltözködéskultúra (elmélet) A könnyűiparban alkalmazott anyagok (elmélet) Könnyűipari technológia (elmélet) Könnyűipari gyártmányelőkészítés- szakrajz(elmélet) Ruhaipari alapozó gyakorlat (gyakorlat) Öltözködéskultúra (elmélet) A könnyűiparban alkalmazott anyagok (elmélet) Könnyűipari technológia (elmélet) Könnyűipari gyártmányelőkészítés- szakrajz(elmélet) ruhaipari alapozó gyakorlat (gyakorlat) Szabadon tervezhető 18,5 0,5 6 0,5 Kötelező óraszám a törvény alapján

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS A VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam

SZAKMAI ALAPOZÁS A VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam 1102 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/43/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS A VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 9. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmai alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013.

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. SZAKMAI PROGRAM Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Jóváhagyta: Király László igazgató Az iskola szakképzési rendszere...

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat,

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Szabóné

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Éves órakeret: 37 Heti óraszám: 1 Témakörök 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.osztály Ember és környezete 2 2 2 3 Kommunikáció 2 4 4 4 Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 5 6. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hetedik évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet megismerése.

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben