I. rész Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. rész Általános rendelkezések"

Átírás

1 Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg. Preambulum Az Óbudai Árpád Gimnázium diákjai olyan közösséget alkotnak, amely méltó az iskola évszázados hírnevéhez. A Diákönkormányzatnak elő kell segítenie, hogy ez a közösség erősödjön, reagálnia kell a diákságot érintő problémákra, és támogatnia kell a diákéletet. A Diákönkormányzat különösen fontosnak tartja, hogy jelen Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, az önkormányzatiság elveinek alkalmazásával a gimnázium életének szervezésében az iskola vezetőségével és a tanári karral együttműködve felelősséggel részt vállaljon. 1. Fejezet A Diákönkormányzat alapadatai I. rész Általános rendelkezések 1. (1) A Diákönkormányzat neve: Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzata. (2) A Diákönkormányzat nevének rövidítése: ÓÁG-DÖK 2. A Diákönkormányzat székhelye:1034 Budapest, Nagyszombat utca Fejezet A Diákönkormányzat céljai, feladat- és hatásköre A Diákönkormányzat célja: a. a diákok érdekképviseletének biztosítása; b. a diákok részére magas színvonalú programok megszervezése; c. segítse az iskolai hagyományok ápolását. A Diákönkormányzat feladat- és hatásköre: a. képviseli a diákok érdekeit iskolai, kerületi, országos szinten, kapcsolatot tart az iskola vezetésével, tanáraival, dolgozóival, és képviselteti magát az Országos Diákparlamenten segíti a diákokat a jogszabályokban és az iskolai szabályzatokban biztosított jogaik érvényesítésében ellátja a jogszabályokban és az iskolai szabályzatokban meghatározott feladatait (véleményt nyilvánít, javaslattal él az iskola működésével és a diáksággal kapcsolatos valamennyi kérdésben); b. támogatja és szervezi a diákság tanulmányi, kulturális, sport, szórakoztató és egyéb közösségi tevékenységét; c. gazdálkodik anyagi, technikai és infrastrukturális eszközeivel.

2 3. Fejezet A Diákönkormányzat szervezete A Diákönkormányzat tagja alanyi jogon az Árpád Gimnázium valamennyi tanulója. 3. A Diákönkormányzat szervezete: a. Küldöttgyűlés b. Diákönkormányzat elnöke (továbbiakban: Elnök) c. Diákönkormányzat Választmánya d. Diáktanács (DT) e. Osztály- diákbizottságok (ODB) f. Öntevékeny diákkörök (ÖDK) II. Rész A Diákönkormányzat küldöttgyűlése 4. (1) A Küldöttgyűlés a Diákönkormányzat legfőbb döntéshozó és ellenőrző szerve, amely jelen SZMSZ-ben meghatározott kivételektől eltekintve dönthet a Diákönkormányzat bármely más szervének hatáskörébe tartozó kérdésben is. 1. Fejezet 5. A küldöttgyűlés résztvevői: (1) a Diákönkormányzat elnöke (2) a Diákönkormányzat elnöksége és annak bizottsági tagjai (3) az ODB-k által delegált osztályképviselők (3 fő) (4) az Öntevékeny diákkörök (ÖDK) elnökségei (5) állandó meghívottként tanácskozási joggal a Gimnázium igazgatója, igazgató-helyettesei, valamint a Diákönkormányzatot patronáló pedagógusa (6) Alanyi jogon az Árpád Gimnázium valamennyi tanulója 6. (1) A Küldöttgyűlésen a 5. (1) (4) pontjában meghatározott tanulók rendelkeznek szavazati joggal. (2)Amennyiben egy képviselő több jogcímen is tagja a küldöttgyűlésnek, akkor összeférhetetlenség esete áll fent. Ebben az esetben a 26. (2) bekezdése az irányadó. 7. A Küldöttgyűlés tagjának megbízatása megszűnik: a. az Elnökhöz címzett megbízatásáról történő lemondásával, az írásbeli nyilatkozat keltének napján b. a képviselő gimnáziumi tanulmányainak befejezésével c. az új küldöttválasztással

3 2. Fejezet A küldöttgyűlés tagjainak választása 8. A Gimnázium diákjai saját maguk közül általános és egyenlő választójog alapján titkos és közvetlen választások során megválasztják a küldöttgyűlési képviselőket. 9. A Diákönkormányzat küldöttgyűlési választását a Diákönkormányzat elnöke írja ki minden szeptember utolsó tanítási napjáig. 10. A Diákönkormányzat rendes és rendkívüli választásának kiírásáról szóló közlemény közzétételéről az Elnök köteles gondoskodni. 11. (1) Az 5. (3) által meghatározott küldöttgyűlési képviselők megválasztását minden osztály maga bonyolítja le. A szavazásra minden osztályban lehetőséget kell biztosítani az osztályfőnök által kijelölt osztályfőnöki órán. 3. Fejezet A Küldöttgyűlés működése 12. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: (1) a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása (2) a Diákönkormányzat Elnökének és a Választmány tagjainak megválasztása (3) a Diákönkormányzat Elnöke és a Választmány tagjainak beszámolójának elfogadása A határozatképesség 13. (1)A Küldöttgyűlés, amennyiben jelen SZMSZ másként nem rendelkezik, akkor határozatképes, ha a választott küldöttgyűlési képviselőknek több mint a fele jelen van. (2) A küldöttgyűlés üléseinek jegyzőkönyve és valamennyi dokumentuma nyilvános, a Gimnázium bármely tanulója és a Küldöttgyűlés bármely állandó meghívottja számára. Őrzésükről a keletkezésüket követő öt évig kell gondoskodni. (3) A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét annak lezárása után a jegyzőkönyvvezető laponként saját kezűleg aláírja, majd a Diákönkormányzatot patronáló pedagógus a jegyzőkönyv utolsó lapján a jegyzőkönyvet saját aláírásával hitelesíti. A küldöttgyűlés 14. (1)Az alakuló küldöttgyűlési ülésre az Elnök által kitűzött időpontban kerül sor. (2) Az alakuló küldöttgyűlési ülés: a. megválasztja a Diákönkormányzat Elnökét b. megválasztja a Választmány tagjait (3) Alakuló küldöttgyűlési ülést az Elnök köteles összehívni.

4 (4) A küldöttgyűlést az elnök által felkért (és egyszerű többséggel elfogadott) vezetőelnök vezeti. 15. (1) A küldöttgyűlés titkos szavazással megválasztja a Diákönkormányzat tisztségviselőit. (2) Tisztségviselőnek az a diák jelentkezhet, vagy azt jelölhetik, aki érvényes tanulói jogviszonyban áll az Árpád Gimnáziummal. III. Rész A Diákönkormányzat felépítése A Diáktanács 16. A Diáktanács a Diákönkormányzatnak a két küldöttgyűlés közötti döntéshozó szerve. 17. A Diáktanács tagjai: a. a Diákönkormányzat elnöke b. a Diákönkormányzat Választmánya c. az ODB-k képviselői 18. Az Elnökség tagjai: a. Elnök b. Választmány 1. Fejezet A Diákönkormányzat elnöke 19. (1) Az Elnököt a Diákönkormányzat Küldöttgyűlése a 15. -ban meghatározott eljárás szerint választja meg. (2) Az Elnök: a. vezeti a Diákönkormányzat Elnökségét; b. vezeti a Diáktanács üléseit; c. gyakorolja a Küldöttgyűléssel kapcsolatosan megillető hatáskörét; d. ellátja a Diákönkormányzat képviseletét iskolai, kerületi és országos szinten; e. gondoskodik a Diákönkormányzat jelen SZMSZ-ében meghatározott feladatok és célkitűzések megvalósításáról; f. gondoskodik a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról; g. előkészíti az iskolai szabályzatokkal kapcsolatos előterjesztéseket; h. kiadmányozza a Diákönkormányzat iratait, amely hatáskörét átruházhatja; i. tagja a fegyelmi bizottságnak; j. tagja az Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzatnak.

5 (3) Kapcsolatot tart: a. az iskola vezetésével; b. más diákönkormányzatok elnökeivel; c. az Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzattal; d. öntevékeny diákkörök (ÖDK) vezetőivel. 20. Az Elnök megbízatása megszűnik: a. lemondásával b. új Elnök megválasztásával 2. Fejezet A Diákönkormányzat választmánya 21. (1) A Választmány tagjai: a. a rendezvényszervezésért felelős alelnök b. a kommunikációs ügyekért felelős alelnök c. sportügyekért felelős alelnök d. az öntevékeny diákkörök elnökei e. ÖKO ügyekért felelős alelnök (2) A Választmány tagjait a Küldöttgyűlés a 23. -ban meghatározott eljárás szerint választja meg. (3) A Választmány tagjai hatáskörükben az elnök utasítása szerint végrehajtják a Küldöttgyűlés és a Diáktanács határozatait. 2. A Választmány tagjának megbízatása megszűnik: a. lemondásával b. új Választmányi tag megválasztásával A rendezvényszervezésért felelős alelnök 23. A rendezvényszervezésért felelős alelnök, felelős a Diákönkormányzat programszervező tevékenységéért, mely körben: a. koordinálja a Diákönkormányzat programjainak szervezését; b. felügyeli a Diákönkormányzat által szervezett programok lebonyolítását; c. felügyeli az iskolai rendezvényeken a diákönkormányzat által vállalt feladatok elvégzését.

6 A kommunikációs ügyekért felelős alelnök 24. A kommunikációs ügyekért felelős alelnök, felelős a Diákönkormányzat kommunikációs tevékenységéért, mely körben: a. biztosítja az információk tényleges áramlását a diákok felé; b. gondoskodik a Diákönkormányzat plakátjainak és hirdetményeinek kihelyezéséről; c. gondoskodik a Diákönkormányzat belső információáramlásának megszervezéséről; d. gondoskodik a Diákönkormányzat internetes jelenlétéről. A sportügyekért felelős alelnök 25. (1) A sportügyekért felelős alelnök, felelős a Diákönkormányzat sport tevékenységéért, mely körben: a. szervezi a Diákönkormányzat sportéletét, e körben igény szerinti sportágban megfelelő érdeklődés esetén megszervezi az iskolai bajnokságot; b. tájékoztatja a diákokat a rendelkezésre álló sportolási lehetőségekről. (2) A sportügyekért felelős alelnök kapcsolatot tart a testnevelési munkaközösséggel. (3) A sportügyekért felelős alelnök összehívhatja az ODB sportügyekért felelős képviselőit. Az ÖKO ügyekért felelős alelnök 26. (1) Az ÖKO ügyekért felelős alelnök, felelős a Diákönkormányzat ÖKO tevékenységéért, mely körben: a. szervezi a Diákönkormányzat ÖKO tevékenységét; b. tájékoztatja a diákokat az iskola ÖKO programjairól, lehetőségeiről. (2) Az ÖKO ügyekért felelős alelnök kapcsolatot tart a természettudományi munkaközösséggel. (3) Az ÖKO ügyekért felelős alelnök összehívhatja az ODB ÖKO ügyekért felelős képviselőit. 4. Fejezet Összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok 27. (1) Összeférhetetlenségi oknak minősül a 5. -ban meghatározott mandátumok halmozása. (2) Az összeférhetetlenségi okot felmerülésétől számítva 15 napon belül meg kell szüntetni (3) Ha a tisztségviselők az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, megbízatásuk az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 16. napon automatikusan megszűnik. 28. Jelen fejezetben foglaltak rendelkezések végrehajtását az Elnök és DT patronáló tanár ellenőrzi.

7 IV. Rész Öntevékeny Diákkörök 29. Az öntevékeny diákkör a diákok olyan csoportja, amely: a. nem minősül gazdasági társaságnak; b. a diákok meghatározott céllal formális vagy informális csoportjaként működik; c. a diákoknak nem nyereségszerzési céllal, szolgáltatások nyújtását szervezi. 30. Az Öntevékeny csoportokat a Diákönkormányzat Elnöke nyilvántartásba veszi. 31. (1) Öntevékeny diákkörként (ÖDK) nyilvántartásba vételre kerül a csoport, amennyiben a. legalább 3 tagja van; b. igazolja, hogy a diákoknak szolgáltatások nyújtását szervezi. (2) Nem lehet öntevékeny diákkör politikai párt, politikai párt ifjúsági szervezete, valamint olyan csoport, amely a Diákönkormányzat céljaival ellentétes tevékenységet folytat. 32. (1) Az öntevékeny diákkörök a Diáktanács alapvető, autonóm egységét képezik. (2) Az ÖDK önállóan a. állapítja meg belső szervezeti felépítését, választja képviselőit, vezetőit, dönt a tagok felvételéről és kizárásáról; b. szervezhet rendezvényeket; c. javaslatokat tehet a Diákönkormányzat működését és szabályzatait illetően. 33. Eddigi tevékenységük méltó elismeréseként a Küldöttgyűlés jelen Szervezeti és Működési Szabályzatával öntevékeny diákkörré nyilvánítja: a. a Gólyatábori Előkészítő Bizottságot (EB). 34. A Diákönkormányzat és a Gimnázium célkitűzéseinek kiemelt megvalósításáért, az iskola hagyományainak ápolásáért a Küldöttgyűlés jelen Szervezeti és Működési Szabályzatával öntevékeny diákkörré nyilvánítja: a. a Diákok az Árpádért Mozgalmat (DiÁM). V. Rész A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus 35. A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus megbízása a Diáktanács javaslata alapján az iskola igazgatójának jogkörébe tartozik. 36. A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus feladata: a. kapcsolat biztosítása a Diákönkormányzat és a Gimnázium nevelőtestülete között;

8 b. tájékoztatni a Diákönkormányzatot a diákság életét érintő valamennyi igazgatói és tantestületi döntésről; c. tájékoztatni a nevelőtestületet a Diákönkormányzat döntéseiről. 37. A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus tanácskozási joggal részt vehet a Diákönkormányzat bármely szervének ülésén. VI. rész Az Osztály-diákbizottságok (ODB) 38. (1) Az osztályok érdekképviseletük hatékonyabb gyakorlása érdekében magukból Osztálydiákbizottságot választanak. 39. (1) Az ODB-k kiemelt célja: a. segítse a tanulmányi és közösségi munkát; b. szervezze az osztály közösségi életét. (2) Az ODB-k feladata: a. tolmácsolja az osztály kéréseit, javaslatait, észrevételeit az iskola vezetésének, a tantestületnek. 40. Az ODB céljainak és feladatainak megvalósítása érdekében tisztségviselőket választ. Az ODB tisztségviselők: a. ODB titkár, aki egyben az osztály DT képviselője b. Tanulmányi felelős c. Gazdasági felelős d. Sportfelelős e. Kultúrfelelős f. ÖKO felelős VII. Rész Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések Hatályba léptető rendelkezések 41. (1) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Küldöttgyűlés jóváhagyása alapján március 7- én hatályba lépett. (2) Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az 1/2008. Küldöttgyűlési határozat az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Budapest, március 7. Gyimesi Róbert, igazgató Csicsó Nóra, DÖK elnök

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ KOLOZSVÁR, 2015 Szerkesztő: Szabó László Műszaki szerkesztő

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A képzési alap szabályzata

A képzési alap szabályzata Az MKKSZ OV 2011.május 26-ai határozatával módosított - egységes szerkezetbe foglalt - A képzési alap szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben