A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ ALFÖLDI TÁJ ÁTALAKULÁSÁRA. Rakonczai János 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ ALFÖLDI TÁJ ÁTALAKULÁSÁRA. Rakonczai János 1"

Átírás

1 A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ ALFÖLDI TÁJ ÁTALAKULÁSÁRA 1. Bevezetés Rakonczai János 1 Hosszú időn keresztül a természeti viszonyok változása alakította tájainkat, majd az emberi tevékenység egyre határozottabb érvényesülése nyomán az antropogén tényezők vették át a vezető szerepet. Ez utóbbi folyamat napjainkban is domináns szerepet játszik, azonban egyes természetesnek tekinthető tényezők változása helyenként jelentős környezeti változásokat okoz esetlegesen éppen az ember által előidézett változásokat módosítva. A változások jellege és léptéke döntően a táj vízforgalmának bonyolult kapcsolatrendszereken keresztül ható átalakulásával hozható összefüggésbe. Az előadás az ilyen átalakulás több példáját mutatja be az Alföldről. A 19. századi folyószabályozások és vízrendezések nemcsak a felszín vízborításának mértékét (és ezen keresztül az ökológiai viszonyokat) illetve a területhasználatot változtatták meg drasztikusan, de a talajképző folyamatok átalakításával jelentős talajváltozásokat is előidéztek. Legismertebb ezek közül a nagy területeken tapasztalt másodlagos szikesedés. Ez a folyamat annyira jellegzetessé vált az Alföldön, hogy az így kialakult szikes pusztákat jellemző magyar tájképi elemként kezeljük, s jelentős részük alföldi nemzeti parkjaink fontos védett területe. A tartósabb száraz időszakok (esetenként kiegészülve további vízrendezési munkákkal) azonban a talajvízszint olyan további süllyedését idézték elő, ami a talajok, illetve a vegetáció jellegzetes átalakulásával is együtt járt. Elindult, illetve felgyorsult a sziktelenedés szikes területeinken, s ennek mértéke többfelé már a természetes vegetáció átalakulását is előidézi. Nagy kérdést jelent ezután, hogy a korábban szikesként védetté nyilvánított területek újfajta tájképi értékeihez hogyan viszonyulunk. A környezet átalakulása nyomán tapasztalható regionális léptékű talajvízszint-csökkenés, az egyes területeken kialakuló erózió (padkás mikrodomborzatú területek), vagy a néhány településen előforduló épületkárok szintén a környezi változásokkal mutatnak kapcsolatot. Ezeknek a folyamatoknak igen komoly gazdasági következménye is lehet, ezért vizsgálatuknak nem csupán tudományos jelentősége van. 2. A vízforgalom-változás, mint a környezeti változások motorja A tájváltozásokban a táj természetes és antropogén hatások által együttesen alakított vízforgalmának változásai meghatározó szerepet töltenek be. Mivel a folyamat bonyolult kapcsolatrendszeren keresztül érvényesül, ezért jelen keretek között csupán annak legfontosabb elemeit mutatjuk be (1. ábra). A legegyszerűbb természetes okokból bekövetkező változás a klimatikus hatásokon keresztül érvényesül. Például egy néhány hetes/hónapos csapadékhiány a vegetációs időszakban aszályt, s ezen keresztül jelentős biomassza csökkenést, termés kiesést okozhat. Ha a csapadékhiány többévesre nyúlik, akkor azt a talajvíz normálistól eltérő változását eredményezi, ami pedig a természetes növényzet átalakulását is előidézi. Ha a csapadékhiány egy területen még tartósabban jelentkezik (pl. évtizedes), akkor megkezdődik a talaj átalakulása is ahogyan erről a későbbiekben szólni fogunk. (Természetesen az egész változás sor vízbőségre is alkalmazható.) Leglátványosabb környezeti változások akkor figyelhetőek meg, ha az átalakulás léptéke akkora, hogy az már a talajátalakulással, vagy ökológiai változásokkal is együtt jár. Az ilyen 1 Dr. Rakonczai János kandidátus, egyetemi docens, SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 6701 Szeged Pf

2 mértékű változások azonban már jelentősen hatnak a gazdasági folyamatokra, és akár olyan környezetpolitikai következményeket hozhatnak, amelyek a vízforgalom változását eredményezhetik vagy akár kikényszeríthetik (pl. öntözőcsatorna építés). 1. ábra. A vízforgalom-változás legfontosabb környezeti következményei (saját szerkesztés) 3. A hidrológiai tényezők változása és a talajok jellegzetes átalakulásai az Alföldön Alföldünk talajai jelentős mértékben hidromorfak, azaz kialakulásuk, illetve fejlődésük döntő mértékben a víz hatásától függ. Jól szemlélteti ezt a talajok ármentesítések utáni átalakulása (2. ábra), vagy a domborzati helyzet (és ezen keresztül a talajvíz-viszonyoktól) által alapvetően befolyásolt talajtípusok területi elhelyezkedése (3. ábra) 2. ábra. A Karcag környéki talajok a 18. században, illetve a 20. század közepén (in: Szabolcs I. 1961)

3 3. ábra: A talajtípusok és a relatív magasság sematikus összefüggése a Szabadkígyósi puszta északi részén (Szöőr Dövényi Rakonczai 1978) Az ármentesítések után, az állandó vízborítás megszűnése, a talajvízszint csökkenése nyomán sokfelé alakultak ki másodlagosan szikes talajok, mivel a talajvíz éves változása lehetővé tette, hogy annak magas sótartalma a felszínen, vagy annak közvetlen közelében felhalmozódjon. Ezek a szikes területek mára tájképi jelentőségűek, s mindhárom alföldi nemzeti parkunk jellegzetes védett területei (Pl. Hortobágy, Szabadkígyósi-puszta, Apaj- puszta, stb.). Ezekre a területekre bár kialakulásukban az emberi beavatkozás alapvető szerepet töltött be természetes tájként tekintünk, s jelentős szerepük van az idegenforgalmi imázs -ban is. Az elmúlt tartósan szárazabb időszakban azonban a talajvízszint oly mértékben (tovább) süllyedt, hogy a sófelhalmozódási szint mélyebbre került, így elkezdődött ezekben a talajokban a só áthalmozódása: először a felszíni sókiválás (az ún. vakszík) csökken, majd megszűnik, majd a talajok A-szintjéből is mélyebbre vándorol a korábban ott kivált só. Ennek nyomán például megindulhat a korábban kopár vakszikek begyepesedése (1. és 2. kép). 1. kép. Vakszikes terület a Szabadkígyósi pusztán az 1970-es évek végén 2. kép. Begyepesedő egykori kopár szikes a Szabadkígyósi pusztán (2003)

4 Az ilyen jellegű változások nem tekinthetők egyedinek nagytájunkon, és ez joggal veti fel azt a kérdést, hogy miként kell viszonyulnunk ezekhez a változásokhoz? A környezeti változások ugyanis éppen az egyik legmagyarabbnak tartott tájképi értékünket degradálja, pedig csak a gazdálkodási szempontból szinte értéktelen szikeseket javítja. Ha a szárazodási folyamat tartósan folytatódik a természetvédelem jelentős problémájává nőheti ki magát az ilyen átalakulás. 4. A padkás erózió Az Alföld aránylag egyenletes domborzatú felszínén tájképileg különleges morfológiai változatosságot jelentenek a padkás felszínek. Leggyakoribb elterjedési fő területeik a vízrendezések előtt rendszeresen elöntött vidékek, de megjelennek ezek a formák a tájrendezési munkálatokhoz (pl. út- és csatornaépítések) kapcsolódva is. A jellemzően cm magas (esetenként azonban akár 1 métert is elérő) mikroformák ugyan többnyire szikes területeken találhatóak (bár kutatásaink azt mutatják, hogy a szikes talajszerkezet kétség kívül segíti kialakulásukat, az mégsem kizárólagos feltétele a padkás eróziónak), és eróziós genetikájuk miatt mind kialakulásukban, mind átalakulásukban a víznek döntő szerepe van. A szakirodalmi források többsége egyetért abban, hogy a padkás erózió kialakulásának alapvető feltétele, hogy a síksági területeken relatív magassági különbségek alakuljanak ki igaz akár néhány cm is elegendő. A domborzati különbségek kialakulásának azonban több oka is lehet. Természetes körülmények között egyik leggyakoribb eset, amikor a táj folyóvízi feltöltődésének során az egykori medermaradványok, vagy a mellettük kialakult folyóhátak okozzák a terep lejtését. De legalább ennyire fontosak az antropogén beavatkozások (csatornák, útmenti árkok, keréknyomok) nyomán előálló domborzati differenciák is. Elindulhat padkásodási folyamat azonban teljesen sík vidékeken, a szárazság hatására keletkező nagyméretű talajrepedések nyomán is. A padkás területek további felszínfejlődését döntően a relatív magassági különbség és a talajszerkezet befolyásolja, de hatása lehet rá a növényzettel való fedettségnek is. A padkás eróziónak több típusát különíthetjük el az Alföldön. a) Hátráló erózió. Terepi tapasztalatok alapján a legjellemzőbb típus. Ilyenkor a padka peremén, egy szabálytalan döntően növényzetmentes vonal mentén folyamatos talajpusztulás figyelhető meg (lásd 3. kép). A folyamat során a talaj szinte fizikai összetevőire esik szét, és úgy szállítódik el. A hátráló erózió alapesetében szolonyeceken a padkapusztulás a talaj A-szintjének elvesztésével jár, s így a felszínre került nagy sótartalmú szinten csak sókedvelő növényfajok élnek meg. 3. kép. Jellegzetes, hátráló erózióval fejlődő tiszántúli szikpadka Tótkomlós határában

5 b) Leszakadásos erózió. Jelentősebb relatív magassági különbségek esetén alakulhat ki a látványos és jól szakaszokra bontható leszakadásos erózió típus (ilyeneket figyeltünk meg a Duna egykori árterén, a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó Mikla pusztán). Itt a jellemzően cm-es padkák a mélyebb részek felszínén összegyűlt vizek alámosó tevékenysége nyomán egyszerre akár tíz métert is meghaladó hosszban a rajtuk levő növényzettel együtt leszakadnak (4. kép), s a több dm 3 -es talajtömbök csak egy későbbi fázisban esnek szét szemcsékre. Az is jól megfigyelhető, hogy ebben a folyamatban a helyzetéből elkerült talajdarab változó kémiai tulajdonságai miatt a növényzet előbb folyamatosan átalakul (fajösszetétele csökken és módosul), majd többnyire el is pusztul (5. kép). 4. kép. Leszakadásos erózió egy méternél nagyobb padkák esetében (Mikla puszta) 5. kép. A leszakadt padka anyagát a víz elmossa, miközben a vegetáció egyre gyérebbé válik és átalakul

6 c) Lineáris erózió. Ez az erózió típus leginkább a padkás felszínek feldarabolódásában fejti ki szerepét. Nagyon sokszor megtalálhatók azok az okok (pl. járműnyom, állatösvény) is, ami elindítja ennek a típusnak kialakulását. A lineáris erózió hatására a nagyobb padkák félsziget-, illetve szigetszerű formákká alakulnak, s az egyre növekvő határvonaluk a pusztulási folyamat felgyorsulásával is jár. d) Areális erózió. Többfelé megfigyelhető, hogy a padkák nem elsősorban a peremeik irányából pusztulnak, hanem egy lassú anyagelszállítódás nyomán felülről alacsonyodnak. Ebben (ma még számunkra nem teljesen bizonyítottan) szerepe lehet a padkaperem begyepesedésének, illetve a padka talajának lazább szerkezetének. A padkás erózió és a talajvízszint csökkenés nyomán bekövetkező talaj- és vegetáció változás érdekes példáját találtuk a Szabadkígyósi puszta területén. Itt a begyepesedő területen megjelenő sóvirág- vagy környezetüktől eltérő gyepfoltok pontosan mutatják a két évtizeddel korábbi szikpadkák helyét (vö. 4. ábra ill. 6. és 7. kép) 4. ábra. Padkás eróziójú terület a Szabadkígyósi puszta középső részén (Szöőr Dövényi Rakonczai 1978) 6. és 7. kép. A 4. ábra jobb felső részén látható egykori szíkpadkák helyét 2003-ban már csak a környezetüktől eltérő vegetáció foltjai mutatják

7 5. Titokzatos házrepedések A táj vízforgalmában bekövetkező összetett változások, komoly gazdasági károkat okozó példáját mutatja az a tömeges épületkárosodás, ami egy Békés megyei településen (Medgyesbodzás) alakult ki 2003 nyarától. A jelenség nem előzmény nélküli. Az 1990-es évek elején ugyanis ugyanitt jelentkezett először, majd tucatnyi településen is tapasztalható volt, hogy a lakóházak vélhetően az altalaj egyenetlen süllyedése nyomán jelentős része szerkezeti kárt szenved. A helyreállítás egyedileg nem kezelhető problémáját akkor kormányzati segítséggel oldották meg, s kutatásokat végeztek az okok feltárására is. A jelenség fő okaként akkor az altalaj kiszáradás következtében fellépő zsugorodását jelölték meg. (Az 1980-as évek tartós szárazságát lehetett sejteni a háttérben.) A titokzatos jelenség azonban 2003 nyarától ismét egyre nagyobb károkat okoz a lakóházakban gyakran azok lényegesen eltérő állapota ellenére (ugyanis új építésű házak is károsodnak) (8-10. kép). A folyamat tisztázatlansága számos nevetséges magyarázatot szült (melyek a médiákban is terjesztésre kerültek) kép. Házrepedések Medgyesbodzáson 2004 nyarán

8 Az tény, hogy a károkat a felszín egyenetlen süllyedése okozza, de ennek hátterét csak igen körültekintő vizsgálatokkal lehetne feltárni. Több lehetséges ok jöhet szóba. Az egyik a szárazodás hatása. Ennek lehet valós alapja, de az 1990-es években tapasztalt regionális károsodás esetén jobban elképzeltető volt, mint 2004-ben (ugyanis ha ez van a háttérben, akkor miért nem jelentkezik a környező településeken is). Lehetséges okként hozzák fel a település határában levő regionális vízbázis hatását (11. kép). Igen ám, de ilyen hatás nem jelentkezik a néhány tíz kilométerre levő többi kútcsoport környezetében. A bajok esetleges forrásaként a 2000-es Pusztaszőlősi gázkitörés hatását is megjelölték már (és még több teljesen laikus okot is). 11. kép. A Medgyesbodzás határában levő kútcsoport Mint láthatjuk a jelenség valós, az okok viszont vélhetően összetettek, csak egy a biztos, a károsodások hátterében a terület vízforgalmában bekövetkezett változások állnak. 6. Összegzés Az előadásban igyekeztünk változatos példákon át bemutatni, hogy a környezeti változások milyen sokszínű következményekkel járhatnak a táj életében. Az alig néhány évtizedet átfogó személyes tapasztalatok azt is megmutatták, hogy már ennyi idő is elegendő lényeges környezeti átalakulásokhoz. Éppen ezért lehet fontos az, hogy a különböző mintaterületen végzett természetföldrajzi kutatásokat pontosan dokumentáljuk, hiszen így nyílhat lehetőségünk a környezeti változások feltárására. Irodalom Rakonczai J. 1986: A Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet talajviszonyai - Környezet- és Természetvédelmi Évkönyv Rakonczai, J. - Kovács, F. 2000: Possibilities provided by GIS in the evaluation of landscape changes on plain territories. - Acta Geographica Szegediensis Rakonczai J. Kovács F. 2004: A szárazodási folyamat értékelése a Duna-Tisza köze példáján. A Kárpát medence környezeti változásai konferencia. Pécs, 10 old. (megjelenés alatt) Szabolcs I. 1961: A vízrendezések és öntözések hatása a tiszántúli talajképződési folyamatokra. Akadémiai kiadó 369 old. Szöõr Gy. - Rakonczai J.- Dövényi Z. 1978: A szabadkígyósi puszta talajainak vizsgálata derivatográfiás és infravörös spektroszkópiás módszerrel. - Alföldi Tanulmányok Tóth Cs. 2003: A Hortobágy negyedidőszak végi felszínfejlődésének főbb természeti és antropogén vonásai PhD értekezés. Debrecen. 244 old.

Szikes növénytársulások összetételének és talajának hosszú távú változása a Szabadkígyósi pusztán

Szikes növénytársulások összetételének és talajának hosszú távú változása a Szabadkígyósi pusztán Crisicum 5. pp.71-83. Szikes növénytársulások összetételének és talajának hosszú távú változása a Szabadkígyósi pusztán Margóczi Katalin - Rakonczai János - Barna Gyöngyi - Majláth Imre Abstract: The change

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ 212 A doktori

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

A TALAJTULAJDONSÁGO ÉS A FAÁLLOMÁNY APCSOLATA A HARAGISTYA-LÓFEJ ERDŐREZERVÁTUM TERÜLETÉN (AGGTELEI ARSZT) TANÁCS ESZTER 1, BARTA ÁROLY 2 JÁRMI RÓBERT 3, ISS MÁRTON 3, SAMU ANDREA 4, EVEINÉ BÁRÁNY ILONA

Részletesebben

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3 tanulmány Gelencsér András Előszó 3 Molnár Ágnes Gácser Vera Szélsőséges éghajlat szeszélyes időjárás 4 Gácser Vera Lakatos Mónika Molnár Ágnes Változik-e éghajlatunk? 13 Sisák István Mit hozhat a klímaváltozás

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján PhD értekezés Izsák Tibor Témavezető: Trócsányi András PhD, egyetemi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM II. SZAKKKÖR KONFERENCIA SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT II. SZAKKKÖR KONFERECIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI

Részletesebben

Huzsvai László. Az öntözés hatása a növényekre és talajra

Huzsvai László. Az öntözés hatása a növényekre és talajra Huzsvai László Az öntözés hatása a növényekre és talajra BEVEZETÉS A talaj mint a szántóföldi növénytermesztés nélkülözhetetlen alapja, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságain keresztül befolyásolja

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM, DEBRECENI EGYETEM NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE ----------- ----------- A földi

Részletesebben

A MEDVES-TÉRSÉG TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉT BEFOLYÁSOLÓ ANTROPOGÉN HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE. Karancsi Zoltán1

A MEDVES-TÉRSÉG TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉT BEFOLYÁSOLÓ ANTROPOGÉN HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE. Karancsi Zoltán1 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001 A MEDVES-TÉRSÉG TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉT BEFOLYÁSOLÓ ANTROPOGÉN HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE Karancsi Zoltán1 Több éve tartó kutatásaim során a Medves-térség területén elsősorban

Részletesebben

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA Local Agenda 21 Program Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette:

Részletesebben

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL Földrajzi Közlemények 2015. 139. 2. pp. 92 107. A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMES ÉVA TELBISZ TAMÁS VARGA GYÖRGY NOVÁKY BÉLA CALCULATION OF CHANGES

Részletesebben

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25.

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. 1 Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés 2006 Talajvédelmi Alapítvány Budapest, 2007 2 Talajvédelem A Talajvédelmi Alapítvány kiadványa Különszám

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1. Absztrakt

VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1. Absztrakt Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1 Absztrakt A Dunántúli-középhegység mélykarsztos forrásainak sorsa, aktuális állapota a nagy érdeklődés mellett komoly

Részletesebben

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ Írták: Nagy Gergő Gábor (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) Déri Eszter (Debreceni

Részletesebben

TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN

TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN KÖZTES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1.MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FORDULÓ A TÁJGAZDÁLKODÁST MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011.

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011. B E V E Z E T É S.3 SZARVAS TÖRTÉNETE.5 1.A TERMÉSZETI KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA...8 1.1. Levegő...8 1.1.1. Emisszió (helyhez kötött források)..8 1.1.2. Imisszió...8 1.2. Földtani közeg

Részletesebben

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke RS&GIS Távérzékelési, fotogrammetriai, térképészeti és térinformatikai szakfolyóirat III. évfolyam / 1. 2013. június A Távérzékelési technológiák és térinformatika a szolgáltatók és felhasználók folyóirata.

Részletesebben

REAKTIVÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A. Az agrárium fejlesztésének alternatívái a Homokhátság tanyavilágában. Megbízó: Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

REAKTIVÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A. Az agrárium fejlesztésének alternatívái a Homokhátság tanyavilágában. Megbízó: Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. A TANYAVILÁG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI REAKTIVÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HOMOKHÁTSÁGBAN Az agrárium fejlesztésének alternatívái a Homokhátság tanyavilágában Megbízó: Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium szakmai programja Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pataki Noémi Környezetmérnök szak Környezetmenedzsment szakirány ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Diplomamunka Belső konzulens:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben