Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program"

Átírás

1 Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program 0. oldal

2 Szakmai program A középfokú szakképzés széles szakmai alapozást nyújt a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz, a gyors munkaerő-piaci irányultságú szakképzéshez, az életpályán szükséges többszöri szakmaváltáshoz. A szakképzésnek ki kell terjednie a tanulni tudás megalapozására, az együttműködéshez szükséges emberi kapcsolatok, viselkedésmódok, a kommunikáció formáinak megismerésére, fejlesztésére, valamint olyan szakmai és praktikus ismeretekre, amelyek a jogi, vállalkozói, idegen nyelvi ismereteket is magukba foglalják. A szakképzési rendszer fő törekvése olyan tartalmak kiválasztása és közlése, amelyek segítséget jelentenek a tanulóknak az ismeretek megszerzésében, a folyamatos tanulásban, a végzetteknek a gyors munkahelyváltásban. Előtérbe kerül a személyes jártasság, a problémával való megbirkózás képessége. Olyan tudás kialakítása a cél, amellyel a jelen és a közeljövő igényeinek meg lehet felelni, amellyel tudás és ismeret konvertálható és magában hordozza a továbblépés lehetőségét. A szakközépiskolában folyó szakképzés A szakközépiskolának érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó, négy középiskolai évfolyama van. A kilencedik évfolyamtól kezdődően az Országos Képzési Jegyzék szerint elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A szakmai orientációs és alapozó képzési szakaszok olyan ágazati kultúrát közvetítenek, amely bármilyen specializálódás után is szemléletformáló erő marad. A tanulók alapismereteket szereznek az ágazat egészéről, szélesebb szakmai szemléletformálásra van lehetőség. A szakközépiskolai alapozó képzés befejezése után, az érettségit követően, egy vagy két éves specializáló képzésre van lehetőség. Iskolánkban a évfolyamon szakmai orientációs képzés folyik gazdasági-szolgáltatási orientációs területen. A évfolyamban négy szakmacsoportban folyik a képzés: közgazdasági, kereskedelem-marketing, ügyviteli és informatikai. A évfolyamon folyó szakmai orientáció célja, hogy folyamat jellegével egymásra épülő témák rendszerével segítse a tanulók érzelmi azonosulásának, céltudatosságának és önállóságának kialakulását. Tanulási képességeik fejlesztésével megkönnyítse számukra az iskola eredményes elvégzését. Segítse a tanulókat rendszerezni a munka, a gazdaság, a pénz világáról eddig szerzett ismereteiket, tapasztalataikat. A tananyag oktatásának célja, hogy a tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék, értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömeg tájékoztatás gazdasági híreit, és váljanak képessé ezek felhasználására, későbbi tanulmányaikban saját ügyeik intézésében. Az ismeretkör segítse a tanulókat a gazdasági, politikai kérdések felé orientálásban, érdeklődésük felkeltésével, megfigyeléseik és személyes tapasztalataik megerősítésével, és segítse őket a pályaválasztásban. A évfolyamon szakmai alapozó képzés folyik. A 12. évfolyam elvégzése után a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgát követően a tanulók OKJ-s szakképzésekre jelentkezhetnek. A felsőfokú szakképzés indításával intézményünk körzeti-térségi igényeket elégít ki. OKJ-s szakképzések: közgazdaságtan szakmacsoport banki szakügyintéző pénzügyi szakügyintéző kereskedelem-marketing szakmacsoport marketing- és reklámügyintéző ügyvitel szakmacsoport ügyintéző titkár informatika szakmacsoport webmester 1.oldal

3 A szakközépiskolában folyó szakképzés alapelvei Szakképzési formák indításánál elsődleges szempont számunkra a végzős tanulók elhelyezkedési esélyeinek növelése, a munkaerő-piacon alkalmazható piacképes tudás és alkalmazkodó képesség kialakításával. A szervezés során figyelembe vettük a helyi önkormányzat rendelkezéseit, az RFKB határozatait, a Bács-Szakma Zrt. döntéseit, a szülők, diákok és kollégák, valamint a gazdálkodó szervezetek, a munkaerő-piac igényeit. Folyamatos kapcsolattartás szükséges a szülőkkel, diákokkal, gazdálkodó szervezetekkel, a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségével, hogy a megváltozott igényekhez időben tudjunk alkalmazkodni. A helyi igényeket felmérve a szakképzést folyamatosan meg kell újítanunk, és ehhez a meglévő személyi és tárgyi feltételeket hozzá kell igazítanunk. A szakképzés szervezésének személyi feltételei Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, illetve más szakember láthatja el, főállásban vagy szükség szerint részfoglalkozásúként, óraadóként. Szakmai óratervek Szakmai óraterv évfolyam gazdasági-szolgáltatási orientáció Tantárgyak Éves óraszámok 9. évfolyam 10. évfolyam Gazdasági környezet Gépírás* Szakmai informatika* Összesen *A tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. 2.oldal

4 Szakmai óraterv évfolyamon Informatika szakmacsoport Tantárgyak Éves óraszámok 11. évfolyam 12. évfolyam Közgazdaságtan vagy gazdasági ismeretek Informatikai alapismeretek Könyvvitel Statisztika Összesen Közgazdaságtan szakmacsoport Tantárgyak Éves óraszámok 11. évfolyam 12. évfolyam Közgazdaságtan vagy gazdasági ismeretek Üzleti gazdaságtan Összesen Kereskedelem-marketing szakmacsoport Tantárgyak Éves óraszámok 11. évfolyam 12. évfolyam Közgazdaságtan Marketing alapismeretek Szakmai idegen nyelv Összesen Ügyvitel szakmacsoport Tantárgyak Éves óraszámok 11. évfolyam 12. évfolyam Közgazdaságtan vagy gazdasági ismeretek Ügyviteli alapismeretek Szakmai idegen nyelv Összesen A 12. évfolyamban minden szakmacsoportban tanítunk tanirodai ismereteket. Az éves óraszám 64 óra. Közgazdaságtanból a diákok választhatják az emelt szintű képzést. 3.oldal

5 4.oldal

6 Szakmai orientációs tantárgyak tantervei Gazdasági környezetünk 9. évfolyam 74 óra 10. évfolyam 74 óra Tanítási cél A gazdasági környezetünk tantárgy tanításának célja, - a Junior Achievement (JAM) program felhasználásával - hogy a tanuló az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerje, értse a legfontosabb, gazdasági élettel kapcsolatos alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás gazdasági híreit, és váljon képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaiban. Fontos, hogy a tanuló szeresse meg a gazdasággal kapcsolatos témákat, ne legyen kiszolgáltatva a piacgazdaság törvényszerűségeinek, hanem legyen képes azokat a maga javára használni, tudjon élni lehetőségeivel. Tananyag A tananyagot témakörökre bontottuk. Minden témakörhöz kötelező és nem kötelező tartalmak társulnak. A kötelező tartalmak meghatározása a kerettantervi rendeletnek megfelelően történt. A nem kötelező tartalmak meghatározását az ismeretkör tágításának lehetősége indokolja. A nem kötelező tartalmak ismerete nem feltétele a továbbhaladásnak, de a személyes tapasztalatok erősítésével egyidejűleg, segíti a tanulók érdeklődésének felkeltését a gazdasági folyamatok, törvényszerűségek iránt. Leginkább olyan fogalmak tárgyalását terveztük a nem kötelező tananyagtartalmak között, amelyek a szakmacsoportos alapozó tárgyak tananyagának megértését, tanulását segítik elő. Ebből a szempontból tartjuk fontosnak, az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek tananyagba illesztését is, mely a nem kötelező tartalmak között kapott helyet. A tanulók a gazdasági környezetünk tantárgy anyagát a JAM alkalmazott közgazdaságtan elnevezésű programja segítségével sajátítják el. A program kiegészítő elemei (a szaktanár és a diák önkéntes választása alapján): diákvállalkozás működtetése tanirodában, vezetési és gazdálkodási szimulációs gyakorlat (Management and Economic Simulation Exercise, angol rövidítése: MESE) számítógépes program. A szoftver segítségével a diákok egy elképzelt vállalkozás gondjaival kerülnek szembe. Egymással versenyezve kell dönteniük - többek között - egy termék áráról, megtermelt mennyiségéről is. A Segítségével a tanulók gyakorlatot szerezhetnek az üzleti stratégiák tervezésében, egyúttal azonban azt is megtapasztalhatják, milyen nagy szerepet játszik, mekkora felhasználható adattömeget képes előállítani néhány perc alatt egy számítástechnikai eszköz egy vállalkozás életében. 5.oldal

7 9. évfolyam TÉMAKÖRÖK Bevezetés a gazdálkodási alapismeretekbe A piacgazdaság alapfogalmai A háztartások gazdálkodása A vállalkozások KÖTELEZŐ TANANYAGTARTALMAK A szükségletek, a szűkösség, választási kényszer, termelés, szolgáltatás és kapcsolatuk. A munkamegosztás. Haszonáldozati költség. A gazdálkodás, a javak. A közgazdaságtan lényege. Erőforrások a gazdaságban. A termelési tényezők. A gazdasági rendszerek típusai. A kormányzat szerepe az egyes gazdasági rendszerekben. A szabad vállalkozás pillérei: a magántulajdon, az árrendszer és a verseny. A profit szerepe. A kereslet, a kínálat, és a piaci ár fogalma, kapcsolata. A gazdasági élet szereplői. A gazdasági körforgás. Az egyensúlyi ár kialakulása. A fogyasztó a piacgazdaságban. A jövedelem fogalma. A jövedelmek forrásai és felhasználása. Megtakarítások jelentősége. Felkészülés váratlan eseményekre. Biztosítás, társadalombiztosítás. A hitel fogalma, szerepe a háztartások pénzgazdálkodásában. A kamat fogalma. Egyszerű kamatszámítás Vállalkozás, vállalkozó fogalma. Vállalkozás alapítása. Vállalkozások csoportosítása. Az egyes vállalkozási formák előnyei és hátrányai. Vállalkozói készségek. Nyereség. Vállalkozási formák: egyéni és társas vállalkozások. A vállalkozások finanszírozásának forrásai. Részvények és kötvények értékesítése. Értékpapír-tőzsde gazdasági játék. A befektetések kockázatcsökkentésének eszközei. NEM KÖTELEZŐ TANANYAGTARTALMAK Ember természet gazdaság kapcsolata. Fogyasztási cikkek és termelési eszközök. A gazdaságosság elve. Az állam szerepe a piacgazdaság jogi feltételeinek megteremtésében Statisztikai ábrák, táblázatok értelmezése A gazdaságpolitika céljai és eszközei. A kereslet és a kínálat rugalmassága. Árelméletek. Tökéletes piac, tökéletes verseny. Átlagok, átlagszámítás. Megtakarítási formák. Hitelek szerzése. A hitelek lejárat szerinti csoportosítása: rövid-, közép- és hosszú lejáratú hitelek. Keresleti, kínálati grafikonok értelmezése. Családi költségvetés készítése. A vállalkozás alapításának, működésének és megszűnésének jogi keretei. Az egyéni vállalkozások működésének kérdései. A vállalkozások kötelezettségei a fogyasztókkal szemben. Az üzleti vállalkozás és a nonprofit szervezetek elhatárolása. Vállalati mérleg értelmezése. 6.oldal

8 Fejlesztési követelmények A gazdasági környezetünk tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége. Követelmény a tanulók vállalkozói készségeinek fejlesztése, amelyek az alábbiak lehetnek: döntéshozó képesség, problémamegoldó képesség, kreativitás, szóbeli és írásos kommunikációs készség, vitakészség, együttműködési készség, csoport- (csapat-) munka képessége, célorientáltság, gazdálkodási szemlélet, lehetőségek felismerése, megragadása, kockázat-felismerés képessége, kockázatvállalási készség, hibák kezelésének képessége, bizonytalanság elviselésének a képessége, konfliktuskezelő képesség, felelősségvállalás, hibákból való okulás képessége, kitartás, önbizalom, önismeret, öntudat, vezetési készségek, a tervezés képessége, motiváltság, alkalmazkodási készség, saját sorsuk irányításának képessége. A tanulók törekedjenek a nyelv, a szakkifejezések szabatos használatára, munkáikban az igényes külalakra. Érezzék meg a tanulási eredmények értékét. Jussanak sikerélményhez. A továbbhaladás feltételei (a minimális szint meghatározása) A tanuló ismerje meg a piacgazdaság alapintézményeit, a gazdasági szereplőket, a gazdálkodáshoz szükséges eszközöket, feltételeket. Ismerje az alapvető fogalmakat (szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat, ár, jövedelem), sorolja fel a termelési tényezőket, ismerje a kereslet, a kínálat és a piac összefüggéseit. Mutassa be a gazdasági szereplőket. Sorolja fel a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait. Ismerje a háztartás pénzgazdálkodását. Értse a vállalkozással kapcsolatos alapfogalmakat, legyen képes különbséget tenni az egyes vállalkozási formák között. Legyen képes bemutatni a vállalkozások finanszírozásának forrásait. Az optimális szint meghatározása A tanuló biztonsággal használja az alapvető gazdasági fogalmakat, képes csoportosítani és jellemezni az egyes termelési tényezőket, tudja csoportosítani a javakat. A tanuló képes pontosan ismertetni a gazdasági szereplőket és azok kapcsolatait. Jellemezni tudja a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő viszonyait. Érti a háztartás pénzgazdálkodásának szükségességét, tisztában van annak folyamatával. Képes megkülönböztetni a háztartás munkavállalói és jövedelem-felhasználó kapcsolatrendszerét. Jellemezni tudja az egyes vállalkozási formákat. Ismeri a vállalkozások alapvető céljait, a profitmaximalizálás elvét. 10. évfolyam TÉMAKÖRÖK A vállalkozások világa KÖTELEZŐ TANANYAGTARTALMAK A versenyképesség. A termelékenység. A marketing fogalma, jelentősége. Monopólium, oligopólium. A tökéletes verseny. A tevékenység eredményének számbavétele a vállalkozás szintjén: mérleg és eredménykimutatás. Ráfordítás, költség, kiadás, árbevétel, fedezeti összeg, eredmény. A piac szerkezete, típusai. NEM KÖTELEZŐ TANANYAGTARTALMAK A termelés költségeinek változása. A marketing négy P -je. Az e-kereskedelem. A versenytörvény. A vállalkozás célrendszere. A cégbírósági eljárásról. Az okmányiroda. Az áruk és szolgáltatások szabad áramlása az Európai Unióban. 7.oldal

9 A gazdálkodás személyi feltételei Az állam szerepe és feladatai A pénz Külgazdasági kapcsolatok A XXI. század kihívásai A munkaerő fogalma, szerepe. A munkaerőállomány alakulásának mai irányzatai. Munkaviszony létesítése. A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei. A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. A szervezkedés szabadsága. A kormány szerepe. Az állami költségvetés legfontosabb alkotóelemei. A kormány gazdálkodása. Az adók és támogatások szerepe az állam gazdálkodásában. Adótípusok. Költségvetési hiány, államadósság. A pénz kialakulása, funkciói. A modern pénz. Készpénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítők. Az infláció fogalma. Bankrendszer, pénzteremtés. A bankok feladatai. A világgazdaság: külkereskedelem export, import. Valuta, deviza fogalma, fajtái, jellemzői. A külkereskedelem előnyei. A nemzetközi kereskedelem korlátai. A külkereskedelem finanszírozása. A fizetési mérleg. A gazdasági integráció. Gazdasági növekedés. A gazdasági növekedés és a környezet. Globális problémák. A világ megosztottsága. A munkabér összetevői. A minimálbér problémája. A személyek szabad áramlása az Európai Unióban. Foglalkoztatottság és munkanélküliség Magyarországon. Adóhatóságok és szerepük. Az adóztatás és közteherviselés kapcsolata. SZJA bevallás. A pénz és a pénzintézetek. A pénz kialakulása. PSZÁF, OBA, BEVA. Pénz multiplikátor számítása. A szabad tőkeáramlás az EUban. Valuták és devizák árfolyama. A vámok gazdasági szerepe. Az EU egységes belső piaca. Szakmai orientáció. Szakmacsoportok választása. Környezetvédelem és közgazdaságtan. Fejlesztési követelmények Bővüljenek a tanulók ismeretei a gazdasági élet alapvető területeiről. Mélyüljön a tanulók ismeretelemző, -értékelő képessége. A tantárgy tanulása segítse a vállalkozási készségek és képességek további fejlesztését, így különösen a kockázatvállalás, felelősségvállalás, önállóság és együttműködés képességét, valamint a vitakészség erősítését. Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye. Fejlődjön a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége. Írásbeli munkáik legyenek áttekinthetőek. A számítási hibákat, elírásokat szabályszerűen javítsák. Használják biztonsággal a tanult szakkifejezéseket. A tantárgyi tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a tanulók szakmacsoport választása. A továbbhaladás feltételei (a minimális szint meghatározása) A tanuló ismerje és használja a legfontosabb gazdasági és pénzügyi fogalmakat. Ismerje a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, eredmény fogalmakat, kapcsolatukat az eredménnyel. A tanuló értse meg a munkaviszony és a munkaszerződés fogalmak tartalmát, legyen képes áttekinteni a munkavállalói jogokat és kötelezettségeket. Legyen képes felsorolni az állam feladatait, az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait.. Értse a pénz kialakulásának folyamatát, tudja felsorolni a pénz funkcióit. Tudjon fogalmi 8.oldal

10 különbséget fogalmakat. tenni valuta és deviza között. Ismerje az export, import, külkereskedelem Az optimális szint meghatározása A tanuló megszerzett ismeretei alapján rendszerezi a legfontosabb pénzügyi fogalmakat: bank, hitel, készpénz, bankszámlapénz, pénzhelyettesítők. Élőszóban képes bemutatni a pénz kialakulásának folyamatát. Képes ismertetni és jellemezni a pénz funkcióit. Fel tudja sorolni a bankok feladatait. Érti az adók és támogatások szerepét a gazdaságban. Ismeri, és jellemezni tudja az egyes adótípusokat. A tanuló ismeri a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg fogalmakat, kapcsolatukat az eredménnyel. A tanuló tisztában van a munkaviszony fogalmával, a munkaszerződés tartalmával, képes áttekinteni a legfontosabb munkavállalói jogokat és kötelezettségeket, megszerzett alapvető ismereteit fel tudja használni egyszerű munkavállalási ügyintézésben. A tanuló ismeri és érti az export, import, külkereskedelem fogalmak összefüggéseit. Tisztában van a fizetési mérleg tartalmával, felépítésével, Képes a mindennapi tapasztalatok felhasználására a tanulás folyamatában. Képes az ismeretszerzés technikáinak minél szélesebb alkalmazására, a tananyaghoz kapcsolódó adatok gyűjtésére, önálló beszámolók, kiselőadások megtartására. Szükséges taneszközök Tanulói eszközök: Tankönyv: Alkalmazott közgazdaságtan (Gazdasági és vállalkozási ismeretek) tankönyv a középiskolák számára, Junior Achievement Magyarország Alapítvány Munkafüzet: Alkalmazott közgazdaságtan (Gazdasági és vállalkozási ismeretek) munkafüzet, Junior Achievement Magyarország Alapítvány Egyéb tanulói felszerelés: A/5-ös méretű vonalas füzet, zsebszámológép, vonalzó. Iskolai eszközök Műsoros videokazetták: Az iskolai könyvtár állományából: Európa A megoldás Üres videokazetták gazdasági tartalmú televízió-műsorok felvételére. Junior Achievement multimédiás oktató CD-ROM: Család-háztartás A vállalkozások világa A munka világa Nemzetgazdaság- világgazdaság Pénzvilág mozgásban Vállalkozói készségek A témakörök feldolgozását segítő szakirodalom Számítógép, internet, aktív tábla (SMART NOTEBOOK 10 SERIAL) Projektor, digitális tananyagok Az iskolai könyvtár állományából: Michael North: Pénztörténeti Lexikon, Perfekt Kiadó, Budapest, Üzleti gazdaságtan I. - A vállalkozás c. modulfüzet Vállalkozás, NOVORG, Budapest. 9.oldal

11 Pokorádiné dr. Czompó Zsuzsanna Szikora Mária: Könyv a pénzről, Talentum Kft, Hárs István Kuczogi Tamás: Mindennapi Marketing, Talentum Kft, Arne Jon Isachsen, Carl B. Hamilton, Thorvaldur Gylfason: Ismerjük meg a piacgazdaságot, Akadémiai Kiadó, Budapest, Bácskai Huszti Simon: A pénz a kaori kagylótól az euróig, Yuki Stúdió, Budapest, 2003 Egyéb ajánlott irodalom a szaktanárok számára: Pénzkibocsátás Magyarországon, MNB, A pénz filozófiája, Aula Kiadó, Budapest, Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, Magyar Országgyűlés, Hill, Richard: Mi, európaiak Geomédia, Budapest, Gyimesi Sándor: Utunk Európába, Nemzeti Tankönyvkiadó, A JAM program kiegészítő anyagai: Alkalmazott közgazdaságtan munkafüzet megoldások Alkalmazott közgazdaságtan tanári kézikönyv A vállalkozások világa munkatankönyv és tanári kézikönyv Nemzetgazdaság világgazdaság munkatankönyv és tanári kézikönyv JAM diákvállalkozás munkafüzet, útmutató és tanári kézikönyv MESE szoftver munkafüzettel Internet pl. penzugy.uw.hu, iskolánk tanárainak munkája Napilap, folyóirat: Világgazdaság, Heti Világgazdaság, Figyelő, Kreatív Fénymásolási lehetőség Videolejátszó, televízió Tanítási munkaformák és módszerek Frontális osztálymunka Csoportmunka Irányított egyéni munka Önálló felkészülés Kérdve kifejtő módszer a tanulók ismereteire alapozva. Beszélgetés, vita. Esettanulmányok feldolgozása, együttműködés fejlesztése. Önálló gyakorló és elemzési feladatok elvégzése órai munka és házi feladat keretében Információgyűjtés után beszámolás adott gazdasági témáról. Tanítási munkaformák és módszerek Hagyományos munkamódszerek Frontális osztálymunka Irányított egyéni munka Önálló felkészülés Kompetencia alapú munkamódszerek. Csoportmunka, páros munka - Esetenként rétegekre szabott feladatokkal - Esetenként vegyes csoportok kialakításával Kérdve kifejtő módszer a tanulók ismereteire alapozva. Beszélgetés, vita. Önálló gyakorló és elemzési feladatok elvégzése órai munka és házi feladat keretében Információgyűjtés után beszámolás adott gazdasági témáról. Esettanulmányok feldolgozása, együttműködés fejlesztése. Önálló gyakorló és elemzési feladatok elvégzése órai munka keretében 10.oldal

12 Projekt munkák Drámapedagógiai módszerek Hosszabb, rövidebb időtartamú komplex feladatok megoldása csoportmunkában Fontos az értékelés és a közzététel biztosítása Véleményjátékok Érvelés gyakorlása Vita A szakmai alapozó oktatás segíti a tanulók pályaválasztását, lehetővé teszi számukra a tapasztalatszerzést, egyes tevékenységformák megismerését. A tananyag feldolgozása ezért adjon lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére; feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzésére. A tanulókat ösztönözzük beszélgetések, viták és a szóbeli számonkérés során a megismert fogalmak szabatos, tudatos megfogalmazására! A tanulás folyamatában a mindennapi tapasztalatok felhasználása is kívánatos. A csoportmunka, az egyéni munka és a vita lehetőséget ad az olyan vállalkozási készségek és képességek fejlesztésére, mint kockázatvállalás, felelősségvállalás, önállóság, együttműködési képesség, vitakészség. Szükséges az ismeretszerzés technikáinak minél szélesebb alkalmazása: írott sajtó, elektronikus adatbázisok használata, tájékozódás kézikönyvekben, folyóiratokban, az Interneten, esetleg filmélmények hasznosítása. A tananyaghoz kapcsolódó adatok, információk gyűjtése a tanulók számára fontos feladat, emellett kívánatos önálló beszámolók, kiselőadások megtartása is. Értékelési módszerek Rendszeres írásbeli és szóbeli számonkérés, figyelemmel - a kommunikációs képességek fejlesztésére, - a vállalkozói készségek és képességek megismertetésére és fejlesztésére, - a szakkifejezések pontos és szabatos használatára, - az érvelés és elemzés képességének kialakítására, - az önálló véleményalkotásra, - az írásbeli munkák külső alakjára. Röpdolgozatok, melyek időtartama legfeljebb 10 perc. A röpdolgozatírás célja: rövidebb anyagrészek és fogalmak számonkérése. Témazáró dolgozatok (félévente 2) időtartama perc, nagyobb témakörök lezárását követően. A megoldást pontozzuk. Alkalmazható feladattípusok: fogalmak felismerése, ill. meghatározása, feleletválasztás, eldöntendő kérdés, rövid kifejtős kérdés. Osztályozás Érdemjegy Szóbeli számonkérésnél Írásbeli számonkérésnél Elégséges Az anyagot kérdések alapján ki tudja fejteni % Közepes Az anyagot kérdések alapján ki tudja fejteni, és % képes az összefüggések feltárására. Jó Az anyagot részben önállóan, rávezető kérdések % segítségével, az összefüggések megvilágításával ki tudja fejteni. Jeles Az anyagot önállóan fejti ki % 11.oldal

13 GÉPÍRÁS Célok és feladatok A tantárgy feladata, hogy kialakítsa a tanulókban azokat a kulcskompetenciákat, amelyek lehetővé teszik az egész életen át tartó tanulás jegyében a jártasságok, készségek és a személyes kompetenciák fejlesztését. A számítógépes gépírásoktatás célja a biztos billentyűkezelés, a helyes írástechnika elsajátítása. A betűk, írásjelek, számok helyének megtanulása, hogy írás közben ne kelljen keresgélni a kívánt karaktert. Ezzel a hatékony számítógépes adat- és szövegbevitel elősegítése. A vakírás következetes és permanens használatára szoktatás. A szövegfeldolgozás során az anyanyelvi kultúra ápolása, szókincsbővítés, a szak- és az idegen szavak értő és megfelelő helyen való használata. A nyelvhelyesség szabályainak érvényesítése az írott és beszélt nyelvben. A szövegtartalom révén az ismeretek bővítése, a múlt, a jelen, s a nagy egyéniségek megismerése. Munkavégzés közben a testi és lelki egészség megőrzése, a hatékony munkavégzés megláttatása. Összefoglalóan a tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók tájékozódni tudanak az irodai környezetben, el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat. A tanulók képet kapnak az irodai munkáról és ez hozzájárul a pálya iránti érdeklődésük kialakulásához. A képzési cél elérése közben a tantárgy biztosítja: a számítógép, az ABC gépírásoktató, a WordJav írásminőséget javító, valamint dolgozatjavító szoftverek és a WORD szövegszerkesztő program megismerését, használatát a működtetéshez szükséges szinten a hatékony irodai munkavégzéshez szükséges gyors szövegbevitelt a másolás és a diktálásra írás készségének kialakulását az önálló formaalakítás elsajátítását az esztétikus dokumentumkészítés megalapozását az ügyirat- és levélforma megismerését, alkalmazását a műszaki irányelveknek megfelelően A tantárgy sajátos jellegének megfelelően pontosságra, megbízhatóságra, az írott anyag esztétikus elkészítésére nevel. Elősegíti a felelősségtudat, a szépérzék kialakulását. Fejleszti a tanulók általános és szakmai műveltségét. Fejlesztési követelmények A foglalkozások során fejlődjön a tanuló gyakorlati tevékenységhez szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége. A tanuló váljon képessé a számítógép billentyűzetének használatára, dokumentumok menyitására, mentésére, nyomtatására, betűtípusváltásra, választásra, keresésre, cserére. A tanuló tudjon ismeretlen, közepes nehézségű, nyomtatott szöveget percenkénti 110 leütéses sebességgel, a tízujjas vakírásnak megfelelően másolni. A nyelvhelyesség szabályainak érvényesítésével a számítógépes adatbevitel pontos, szakszerű végzése. Az írásbeli kommunikációs készség és kifejező képesség fejlődése. A leggyakrabban előforduló ügyiratok (nyugta, elismervény, meghatalmazás, kötelezvény, meghívó, igazolás) önálló elkészítése az érvényben levő szabványnak megfelelően. Hivatalos levelek formába gépelése folyamatos szövegből a műszaki irányelveknek megfelelően. Kérvény, önéletrajz tartalmi és formai sajátosságok szerinti esztétikus elkészítése. 12.oldal

14 Dokumentumok formázásában, esztétikus szerkesztésében rutinszerzés. A tanuló tudja használni a másológépet, a telefont, a telefaxot, az iratmegsemmisítőt a kezelési útmutató szerint rendeltetésszerűen. Tananyag évfolyamonként A) Az informatikai és nyelvi fejlesztő osztályok számára 0. évfolyam I. félév, kb. 18 hét heti 3, kb. 54 óra A tízujjas vakírás megalapozására a helyes írástechnika kialakítása Az írás előkészítése (kb. 4 óra) A számítógép, valamint a javítási funkciókat nem engedélyező oktatóprogram működési elve. A szövegbevitelt megelőző legfontosabb tudnivalók megismerése. A billentyűzet felépítése. Az ujjrend. A helyes test-, kar- és kéztartás kialakítása. Ujjtorna az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztésére. Az alapbillentyűk [asdf jklé], a szóközbillentyű és az ENTER használatának megtanítása betűkapcsolatok és szópéldák ütemes írásával. A billentyűzet elsajátítása (kb. 40 óra) Kötött ujjrendben a betűk megtanítása betűkapcsolatokkal, szó- és mondatgyakorlatokkal. A váltóbillentyűk helyes használatának megtanítása, begyakoroltatása tulajdonnevek, mondatok íratásával. Gyakori írásjelek (,. :?!) megtanítása, begyakoroltatása. Célirányosan kialakított mondatokkal az írásjelhasználati szabályok megismerése. A számok helye az alfanumerikus billentyűzeten, az ujjrend tudatosítása. Szókincsfejlesztő nyelvi játékok a tanult betűkkel: szóalkotás, kiegészítés, bővítés, betűpótlás. Az írástechnika fejlesztése: a másolási készség megalapozása (kb. 8 óra) A vakírás fejlesztése: szavak, sorok, mondatok másolása sortartással, ütemes írással. Rövid ismeretterjesztő szövegek másolása. Ellenőrző szintfelmérés, értékelés (kb. 2 óra) Munkák tárolása számítógépen, javítása a program segítségével (folyamatos feladat) Mentés, mentett dokumentum keresése, megnyitása. Fájltörlés. A munkák javításának menete, gyakoroltatása. Követelmény: Nincs időtartamhoz kötött mennyiségi követelmény. A munkák minőségi értékelése szükséges az ötfokozatú osztályzatokkal. Hibahatár a leütésszámhoz viszonyított 6 ezrelék. A továbblépés feltétele a legalább elégséges osztályzat elérése. A jeles szinthez 2 ezrelék hibahatáron belüli teljesítmény szükséges [b) táblázat]. 13.oldal

15 A tízujjas vakírás megszilárdítása 9. évfolyam heti 2, évi 74 óra (kb. 23 óra) Mivel a tanuló a 0. évfolyamon a billentyűzetet megismerte, az írástechnikát elsajátította, frissíti, megerősíti a tanultakat. Egyéni ütemben, szintjének megfelelően haladhat az Információkezelés c. könyv alapján, az ABC oktató- és dolgozatjavító program segítségével. A betűk, tanult írásjelek vakírásának megszilárdítása. Az alfanumerikus billentyűzeten a számok, további jelek tanulása, írásuk begyakoroltatása. Számokat, írásjeleket tartalmazó szövegek írásával a szabályok gyakorlati alkalmazása. Az írástechnika fejlesztése: a másolási készség megalapozása (kb. 18 óra) Mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással, ütemes írással. Másolási feladatokkal a vakírás fejlesztése. Előgyakorlatok és teljesítménymérő másolási feladatok. Önellenőrzés. A minőségi munka igényének kialakítása. Egyszerű szövegformázások (kb. 30 óra) Áttérés a szövegszerkesztőben való írásra. Az írás közbeni hibajavítás megtanítása. A szövegszerkesztés alapfunkcióinak gyakorlása, megszilárdítása. Karakter- és bekezdésformázások végzése. Oldalbeállítás, margók, álló, illetve fekvő formátum, papírméret beállítása. Egyszerű ügyiratok (nyugta, elismervény, meghatalmazás, kötelezvény, meghívó, igazolás) megismerése, iratkészítés minta szerint és önállóan. Munkák tárolása számítógépen (folyamatos feladat) Mentés, mentett dokumentum keresése, megnyitása. Fájltörlés. A dolgozatjavítás menete, gyakorlása Dolgozatírás és értékelés (kb. 3 óra) Követelmény: Az íráskészség fejlesztése, a percenkénti min. 80 leütéses írássebesség elérése. A továbblépés feltétele az elégséges szintű másolás teljesítése. Hibahatár: - a javítási funkciót tiltó programmal a leütésszámhoz viszonyított 6 ezrelék, - a javítást engedélyező szoftverrel a leütésszámhoz viszonyított 4 ezrelék. A jeles (optimális) szinthez 2, illetve 1 ezrelék hibahatáron belüli teljesítmény szükséges [b) és a) táblázat]. 2. oldal

16 10. évfolyam heti 2, évi 74 óra Az írássebesség fokozása, a hibátlan dokumentumkészítés elősegítése (kb. 15 óra) Az írásminőség javítására, a javítóbillentyűk aktiválására, az enterhasználat nélküli írás gyakorlására és dolgozatjavításra alkalmas WordJav szoftver megismerése, alkalmazása. A WORD szövegszerkesztő program felhasználói szintű megismerése, használata. Az ujjak ügyességét fejlesztő gyakorlatokkal az írás sebességének fokozása. A betűbillentyűk kezelésének megszilárdítása ujjtechnikai gyakorlatokkal, sebességfokozó szógyakorlással, mondatok írásával. A numerikus (szám-) billentyűzet tanulása. A decimális tabulátorral számoszlopok rendezése. A másolási készség, a vakírásos másolás megszilárdítása összefüggő szövegek másolásával. A formaalakítás fejlesztése, szövegszerkesztési gyakorlatok (kb. 20 óra) Nyomtatott (esetenként kézírásos) szövegek másolása önálló formaalakítással esztétikus kivitelben. Szövegírás az ENTER bekezdésenkénti leütésével előkészület a szövegformázáshoz. Diktálásra írás helyesírás-ellenőrzés. Egyszerű fogalmazási feladatok az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése céljából. A kiemelési módok alkalmazása minták alapján. A gépeléssel párhuzamosan kiemelések meghatározása, tartalmi szempontok alapján a bekezdések értelemszerű tagolása. Bekezdések igazítása. Szövegelrendezés. Tabulálás. Reprodukciós feladatok megoldásával az elméleti ismeretek szinten tartása, a gyakorlati alkalmazásban rutinszerzés. A korrektúrajelek alapján szerkesztési feladatok végrehajtása. Levelezési ismeretek (kb. 35 óra) Az adott időszakban érvényes műszaki irányelvek alkalmazása iratok gépelésénél. Hivatalos levelek formába gépelése folyamatosan írt szövegből. A céges levélpapír szerkesztése (élőfej, élőláb, kép/szimbólum beszúrása, formázása). A kérvény tartalmi és formai sajátosságainak érvényesítése gépeléskor. Önéletrajztípusok, önéletrajz készítése. Dolgozatírás és értékelés (kb. 4 óra) Követelmények: Ismeretlen, közepes nehézségű, nyomtatott szöveg másolása percenkénti 110 leütéses sebességgel, a tízujjas vakírásnak megfelelően. Szövegformázás reprodukciós feladatok megoldásával [c) táblázat]. Iratkészítési feladat az adott időszakban érvényes szabvány előírásainak megfelelően. A másolás és iratkészítés esetében a minimum az elégséges szint teljesítése, a leütésszámhoz viszonyított 4 ezrelék hibahatárral. A jeles (optimális) szinthez 1 ezrelék hibahatár a megengedett [a) táblázat]. 2. oldal

17 B) A normál szakközépiskolai osztályok számára 9. évfolyam heti 2, évi 74 óra A tízujjas vakírás megalapozására a helyes írástechnika kialakítása Az írás előkészítése: (kb. 4 óra) A számítógép, valamint az ABC gépírásoktató és dolgozatjavító program működési elve. A szövegbevitelt megelőző legfontosabb tudnivalók megismerése. A billentyűzet felépítése. Az ujjrend. A helyes test-, kar- és kéztartás kialakítása. Ujjtorna az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztésére. Az alapbillentyűk [asdf jklé], a szóközbillentyű és az ENTER használatának megtanítása. A billentyűzet elsajátítása: (kb. 52 óra) Kötött ujjrendben a betűk megtanítása, betűkapcsolatokkal, szó- és mondatgyakorlatokkal. A váltóbillentyűk helyes használatának megtanítása, begyakoroltatása tulajdonnevek, mondatok íratásával. Gyakori írásjelek (,. :?!) megtanítása, begyakoroltatása. Célirányosan kialakított mondatokkal az írásjelhasználati szabályok alkalmazása. Az írástechnika fejlesztése: a másolási készség megalapozása (kb. 15 óra) Szavak, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással, ütemes írással. Másolási feladatokkal a vakírás fejlesztése. Munkák tárolása a számítógépes programban A napi munkák és eredmények betöltése. Ellenőrzés, értékelés (folyamatos feladat). Dolgozatírás, értékelés (kb. 3 óra) Követelmény: Az íráskészség megalapozása, a percenkénti min. 80 leütéses írássebesség elérése. A minimum, az elégséges szintű másolás teljesítése, a leütésszámhoz viszonyított 0,60%-os hibahatárral; a jeles (optimális) szinthez 0,20%-os hibahatáron belüli teljesítmény szükséges [b) táblázat]. 10. évfolyam heti 2, évi 74 óra Az írássebesség fokozása, a hibátlan dokumentumkészítés elősegítése (kb. 24 óra) Az írásminőség javítására, a javítóbillentyűk aktiválására, az enterhasználat nélküli írás gyakorlására és dolgozatjavításra alkalmas WordJav szoftver megismerése, alkalmazása. Áttérés a WORD szövegszerkesztő program használatára. A gépelési hibák javításának módja. 3. oldal

18 Az ujjak ügyességét fejlesztő gyakorlatokkal az írás sebességének fokozása. A betűbillentyűk kezelésének megszilárdítása ujjtechnikai gyakorlatokkal, sebességfokozó szógyakorlással, mondatok írásával. Számok, írásjelek megtanítása, begyakoroltatása. Számokat, írásjeleket tartalmazó mondatok, szövegek írásával az írásjelhasználati szabályok alkalmazása. A vakírásos másolás megszilárdítása összefüggő szövegek másolásával. A formaalakítás fejlesztése. Levelezési ismeretek (kb. 45 óra) Nyomtatott szövegek másolása sortartással, valamint önálló formaalakítással esztétikus kivitelben. Szövegírás az ENTER billentyű bekezdésenkénti leütésével. Diktálásra írás. A kiemelési módok alkalmazása minták alapján. A gépeléssel párhuzamosan kiemelések meghatározása. A tartalom alapján a szöveg bekezdésekre tagolása. Bekezdések igazítása. Oldalbeállítás, margók, álló, illetve fekvő formátum, papírméret beállítása. Tabulátorok használata, szövegrendezés tabulátorokkal. Az adott időszakban érvényes műszaki irányelvek alkalmazása ügyiratok (nyugta, elismervény, meghatalmazás, kötelezvény, meghívó, igazolás), valamint hivatalos levelek gépelésénél. Iratkészítés folyamatos szövegből. A kérvény tartalmi és formai sajátosságainak érvényesítése gépeléskor. Önéletrajztípusok, önéletrajz készítése. Dolgozatírás és értékelés (kb. 5 óra) Követelmények: Ismeretlen, közepes nehézségű, nyomtatott szöveg másolása percenkénti 110 leütéses sebességgel, a tízujjas vakírásnak megfelelően. Iratkészítési feladat az adott időszakban érvényes szabvány előírásainak megfelelően. A minimum mindkét esetben az elégséges szint teljesítése, a leütésszámhoz viszonyított 0,40%-os hibahatárral. A jeles (optimális) szinthez a 0,10%-os hibahatár a megengedett [a) táblázat]. Taneszközök és felszerelések Szoftverek: ABC gépírásoktató és dolgozatjavító program WordJav haladók írássebességét és -minőségét javító program WORD szövegszerkesztő program Tankönyvek: A 0. évfolyamnak a belső használatra készült jegyzet. Az Információkezelés I osztálya számára c. tankönyv. Az iskola könyvtárából kölcsönözhetők még: Gépírás kezdők részére (a belső használatra készült összeállítás) Betűtanulástól a hivatalos levelekig (KGD 1201) Gépírás I. (Alternatív Közgazdasági Gimnázium tankönyve) SzöveggyűjteményI. (Alternatív Közgazdasági Gimnázium kiadványa) Gépírás II. (58286/II.) Gépírás III. (58286/III.) Gépírás IV. (58286/IV.) 4.oldal

19 A gépírás tantárgy oktatása max. 18 főre berendezett gyakorlati oktatóteremben történjék. Berendezési tárgyak/eszközök: számítógép (102 gombos billentyűzettel, a mindenkori szabványnak megfelelő egységes billentyűelrendezéssel) optimális magasságú számítógépasztal állítható magasságú, deréktámlás szék férőhelyenként irattámla falitábla billentyűzettábla magnetofon Tanítási módszerek Már a billentyűzet elsajátításakor a frontális osztálymunka (hangos betűzés) mellett a tanulók egyéni ütemüknek megfelelően fejleszthetik az írássebességet. Differenciált feladatokkal felzárkóztatunk. A tehetséges tanulóknak biztosítjuk a gyors előrehaladást, szorgalmazzuk a versenyeken való megmérettetésüket. Reprodukciós feladatokkal támogatjuk az előrehozott szakmai vizsgák gyakorlati részének sikeres letételét. Az értékelés módja A tanuló napi munkájának értékelése folyamatos és változatos módon történik (a frontális osztálymunkát lehet szóban, az egyéni munkákat mindig írásban ellenőrizzük). Az írásbeli munkákat minden óra után ellenőrizzük, értékeljük. Mivel az oktató- és az írásminőséget korrigáló program javítja a munkákat, így a tanuló folyamatosan visszajelzést kap részeredményeiről. A tanórák végén megtekintheti a megírt leckék összesített eredményét. A programok lehetőséget biztosítanak a tanulónak arra, hogy korábban megírt munkáit ismételten leírja, eredményén javítson. A javítóbillentyűk használatát a WordJav program feljegyzi, az értékelésben megjeleníti, ezzel az állandóan javítgató tanulót vissza lehet téríteni az optimális írássebességhez. Több részfeladatból álló dolgozatban a részfeladatokat külön kell osztályozni, a végső osztályzat a részfeladatok számtani átlaga. Ha egy részfeladat elégtelen, a végső osztályzat legfeljebb elégséges. Szintfelmérő írásbeli dolgozatok: A) Az informatikai és nyelvi fejlesztő osztályoknál 0. évfolyam: 1. felmérő: szavakból, mondatokból összeállított szöveg 10 perces másolása sortartással, mennyiségi előírás nélkül 9. évfolyam: 1. dolgozat: kifejezéseket, mondatokat tartalmazó szöveg 10 perces másolása sortartással 2. dolgozat: könnyű betűfogásokat tartalmazó ismeretterjesztő, rövid összefüggő szöveg másolása 10 percen át, sortartással 3. dolgozat: összefüggő, közepes nehézségű, ismeretlen szöveg 10 perces másolása sortartással A dolgozatok mennyisége: min. 500, 700, 800 leütés 5.oldal

20 10. évfolyam: 1. dolgozat: a) 10 perces másolás közepes nehézségű, ismeretlen szövegből b) egyszerű ügyirat formába öntése folyamatosan írt szövegből 2. dolgozat: a) 10 perces másolás (mint az 1. dolgozat) b) reprodukciós szövegformázási feladat 3. dolgozat: a) 10 perces másolás (mint az 1. dolgozat) b) levél formába öntése folyamatosan írt szövegből A dolgozatok mennyisége: min. 850, 1000, 1100 leütés B) A normál szakközépiskolai osztályoknál 9. évfolyam: 1. dolgozat: különböző szavakból álló sorok másolása 5-5 percen át, sortartással 2. dolgozat: a tanult betűkből összeállított szavak másolása 10 percen át, sortartással 3. dolgozat: összefüggő, közepes nehézségű, ismeretlen szöveg másolása 10 percen át, sortartással A dolgozatok mennyisége: min. 500, 700, 800 leütés 10. évfolyam: 1. dolgozat: 10 perces másolás közepes nehézségű, ismeretlen szövegből 2. dolgozat: a) 10 perces másolás (mint az 1. dolgozat) b) egyszerű ügyirat formába öntése folyamatosan írt szövegből 3. dolgozat: a) 10 perces másolás (mint az 1. dolgozat) b) levél formába öntése folyamatosan írt szövegből A dolgozatok mennyisége: min. 850, 1000, 1100 leütés A dolgozatok értékelése A leírt mennyiséghez viszonyított százalékos hibahatár alapján kell megállapítani a másolás osztályzatát (lásd táblázatok). A kihagyott leütések levonása, a felesleges leütések hozzáadása után 4-ig lefelé, 5-től fölfelé kerekítjük a leírt leütésszámot (ennek tizedrésze a gépírás foka). A hibákat a hibás szó aláhúzásával, a sorugrást hiányjellel vagy zárójellel kell jelölni. a) A javítást engedélyező írásmódban készült munkák százalékos hibatáblázata: Érdemjegy Hiba jeles 0,00-0,10% hiba jó 0,11-0,20% hiba közepes 0,21-0,30% hiba elégséges 0,31-0,40% hiba elégtelen 0,41% hibától b) A javítási funkciók nélküli írásmódban készült munkák százalékos hibatáblázata: Érdemjegy jeles jó közepes elégséges elégtelen Hiba 0,00-0,20% hiba 0,21-0,40% hiba 0,41-0,50% hiba 0,51-0,60% hiba 0,61% hibától 6.oldal

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan,

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben