Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program"

Átírás

1 Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program 0. oldal

2 Szakmai program A középfokú szakképzés széles szakmai alapozást nyújt a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz, a gyors munkaerő-piaci irányultságú szakképzéshez, az életpályán szükséges többszöri szakmaváltáshoz. A szakképzésnek ki kell terjednie a tanulni tudás megalapozására, az együttműködéshez szükséges emberi kapcsolatok, viselkedésmódok, a kommunikáció formáinak megismerésére, fejlesztésére, valamint olyan szakmai és praktikus ismeretekre, amelyek a jogi, vállalkozói, idegen nyelvi ismereteket is magukba foglalják. A szakképzési rendszer fő törekvése olyan tartalmak kiválasztása és közlése, amelyek segítséget jelentenek a tanulóknak az ismeretek megszerzésében, a folyamatos tanulásban, a végzetteknek a gyors munkahelyváltásban. Előtérbe kerül a személyes jártasság, a problémával való megbirkózás képessége. Olyan tudás kialakítása a cél, amellyel a jelen és a közeljövő igényeinek meg lehet felelni, amellyel tudás és ismeret konvertálható és magában hordozza a továbblépés lehetőségét. A szakközépiskolában folyó szakképzés A szakközépiskolának érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó, négy középiskolai évfolyama van. A kilencedik évfolyamtól kezdődően az Országos Képzési Jegyzék szerint elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A szakmai orientációs és alapozó képzési szakaszok olyan ágazati kultúrát közvetítenek, amely bármilyen specializálódás után is szemléletformáló erő marad. A tanulók alapismereteket szereznek az ágazat egészéről, szélesebb szakmai szemléletformálásra van lehetőség. A szakközépiskolai alapozó képzés befejezése után, az érettségit követően, egy vagy két éves specializáló képzésre van lehetőség. Iskolánkban a évfolyamon szakmai orientációs képzés folyik gazdasági-szolgáltatási orientációs területen. A évfolyamban négy szakmacsoportban folyik a képzés: közgazdasági, kereskedelem-marketing, ügyviteli és informatikai. A évfolyamon folyó szakmai orientáció célja, hogy folyamat jellegével egymásra épülő témák rendszerével segítse a tanulók érzelmi azonosulásának, céltudatosságának és önállóságának kialakulását. Tanulási képességeik fejlesztésével megkönnyítse számukra az iskola eredményes elvégzését. Segítse a tanulókat rendszerezni a munka, a gazdaság, a pénz világáról eddig szerzett ismereteiket, tapasztalataikat. A tananyag oktatásának célja, hogy a tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék, értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömeg tájékoztatás gazdasági híreit, és váljanak képessé ezek felhasználására, későbbi tanulmányaikban saját ügyeik intézésében. Az ismeretkör segítse a tanulókat a gazdasági, politikai kérdések felé orientálásban, érdeklődésük felkeltésével, megfigyeléseik és személyes tapasztalataik megerősítésével, és segítse őket a pályaválasztásban. A évfolyamon szakmai alapozó képzés folyik. A 12. évfolyam elvégzése után a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgát követően a tanulók OKJ-s szakképzésekre jelentkezhetnek. A felsőfokú szakképzés indításával intézményünk körzeti-térségi igényeket elégít ki. OKJ-s szakképzések: közgazdaságtan szakmacsoport banki szakügyintéző pénzügyi szakügyintéző kereskedelem-marketing szakmacsoport marketing- és reklámügyintéző ügyvitel szakmacsoport ügyintéző titkár informatika szakmacsoport webmester 1.oldal

3 A szakközépiskolában folyó szakképzés alapelvei Szakképzési formák indításánál elsődleges szempont számunkra a végzős tanulók elhelyezkedési esélyeinek növelése, a munkaerő-piacon alkalmazható piacképes tudás és alkalmazkodó képesség kialakításával. A szervezés során figyelembe vettük a helyi önkormányzat rendelkezéseit, az RFKB határozatait, a Bács-Szakma Zrt. döntéseit, a szülők, diákok és kollégák, valamint a gazdálkodó szervezetek, a munkaerő-piac igényeit. Folyamatos kapcsolattartás szükséges a szülőkkel, diákokkal, gazdálkodó szervezetekkel, a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségével, hogy a megváltozott igényekhez időben tudjunk alkalmazkodni. A helyi igényeket felmérve a szakképzést folyamatosan meg kell újítanunk, és ehhez a meglévő személyi és tárgyi feltételeket hozzá kell igazítanunk. A szakképzés szervezésének személyi feltételei Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, illetve más szakember láthatja el, főállásban vagy szükség szerint részfoglalkozásúként, óraadóként. Szakmai óratervek Szakmai óraterv évfolyam gazdasági-szolgáltatási orientáció Tantárgyak Éves óraszámok 9. évfolyam 10. évfolyam Gazdasági környezet Gépírás* Szakmai informatika* Összesen *A tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. 2.oldal

4 Szakmai óraterv évfolyamon Informatika szakmacsoport Tantárgyak Éves óraszámok 11. évfolyam 12. évfolyam Közgazdaságtan vagy gazdasági ismeretek Informatikai alapismeretek Könyvvitel Statisztika Összesen Közgazdaságtan szakmacsoport Tantárgyak Éves óraszámok 11. évfolyam 12. évfolyam Közgazdaságtan vagy gazdasági ismeretek Üzleti gazdaságtan Összesen Kereskedelem-marketing szakmacsoport Tantárgyak Éves óraszámok 11. évfolyam 12. évfolyam Közgazdaságtan Marketing alapismeretek Szakmai idegen nyelv Összesen Ügyvitel szakmacsoport Tantárgyak Éves óraszámok 11. évfolyam 12. évfolyam Közgazdaságtan vagy gazdasági ismeretek Ügyviteli alapismeretek Szakmai idegen nyelv Összesen A 12. évfolyamban minden szakmacsoportban tanítunk tanirodai ismereteket. Az éves óraszám 64 óra. Közgazdaságtanból a diákok választhatják az emelt szintű képzést. 3.oldal

5 4.oldal

6 Szakmai orientációs tantárgyak tantervei Gazdasági környezetünk 9. évfolyam 74 óra 10. évfolyam 74 óra Tanítási cél A gazdasági környezetünk tantárgy tanításának célja, - a Junior Achievement (JAM) program felhasználásával - hogy a tanuló az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerje, értse a legfontosabb, gazdasági élettel kapcsolatos alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás gazdasági híreit, és váljon képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaiban. Fontos, hogy a tanuló szeresse meg a gazdasággal kapcsolatos témákat, ne legyen kiszolgáltatva a piacgazdaság törvényszerűségeinek, hanem legyen képes azokat a maga javára használni, tudjon élni lehetőségeivel. Tananyag A tananyagot témakörökre bontottuk. Minden témakörhöz kötelező és nem kötelező tartalmak társulnak. A kötelező tartalmak meghatározása a kerettantervi rendeletnek megfelelően történt. A nem kötelező tartalmak meghatározását az ismeretkör tágításának lehetősége indokolja. A nem kötelező tartalmak ismerete nem feltétele a továbbhaladásnak, de a személyes tapasztalatok erősítésével egyidejűleg, segíti a tanulók érdeklődésének felkeltését a gazdasági folyamatok, törvényszerűségek iránt. Leginkább olyan fogalmak tárgyalását terveztük a nem kötelező tananyagtartalmak között, amelyek a szakmacsoportos alapozó tárgyak tananyagának megértését, tanulását segítik elő. Ebből a szempontból tartjuk fontosnak, az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek tananyagba illesztését is, mely a nem kötelező tartalmak között kapott helyet. A tanulók a gazdasági környezetünk tantárgy anyagát a JAM alkalmazott közgazdaságtan elnevezésű programja segítségével sajátítják el. A program kiegészítő elemei (a szaktanár és a diák önkéntes választása alapján): diákvállalkozás működtetése tanirodában, vezetési és gazdálkodási szimulációs gyakorlat (Management and Economic Simulation Exercise, angol rövidítése: MESE) számítógépes program. A szoftver segítségével a diákok egy elképzelt vállalkozás gondjaival kerülnek szembe. Egymással versenyezve kell dönteniük - többek között - egy termék áráról, megtermelt mennyiségéről is. A Segítségével a tanulók gyakorlatot szerezhetnek az üzleti stratégiák tervezésében, egyúttal azonban azt is megtapasztalhatják, milyen nagy szerepet játszik, mekkora felhasználható adattömeget képes előállítani néhány perc alatt egy számítástechnikai eszköz egy vállalkozás életében. 5.oldal

7 9. évfolyam TÉMAKÖRÖK Bevezetés a gazdálkodási alapismeretekbe A piacgazdaság alapfogalmai A háztartások gazdálkodása A vállalkozások KÖTELEZŐ TANANYAGTARTALMAK A szükségletek, a szűkösség, választási kényszer, termelés, szolgáltatás és kapcsolatuk. A munkamegosztás. Haszonáldozati költség. A gazdálkodás, a javak. A közgazdaságtan lényege. Erőforrások a gazdaságban. A termelési tényezők. A gazdasági rendszerek típusai. A kormányzat szerepe az egyes gazdasági rendszerekben. A szabad vállalkozás pillérei: a magántulajdon, az árrendszer és a verseny. A profit szerepe. A kereslet, a kínálat, és a piaci ár fogalma, kapcsolata. A gazdasági élet szereplői. A gazdasági körforgás. Az egyensúlyi ár kialakulása. A fogyasztó a piacgazdaságban. A jövedelem fogalma. A jövedelmek forrásai és felhasználása. Megtakarítások jelentősége. Felkészülés váratlan eseményekre. Biztosítás, társadalombiztosítás. A hitel fogalma, szerepe a háztartások pénzgazdálkodásában. A kamat fogalma. Egyszerű kamatszámítás Vállalkozás, vállalkozó fogalma. Vállalkozás alapítása. Vállalkozások csoportosítása. Az egyes vállalkozási formák előnyei és hátrányai. Vállalkozói készségek. Nyereség. Vállalkozási formák: egyéni és társas vállalkozások. A vállalkozások finanszírozásának forrásai. Részvények és kötvények értékesítése. Értékpapír-tőzsde gazdasági játék. A befektetések kockázatcsökkentésének eszközei. NEM KÖTELEZŐ TANANYAGTARTALMAK Ember természet gazdaság kapcsolata. Fogyasztási cikkek és termelési eszközök. A gazdaságosság elve. Az állam szerepe a piacgazdaság jogi feltételeinek megteremtésében Statisztikai ábrák, táblázatok értelmezése A gazdaságpolitika céljai és eszközei. A kereslet és a kínálat rugalmassága. Árelméletek. Tökéletes piac, tökéletes verseny. Átlagok, átlagszámítás. Megtakarítási formák. Hitelek szerzése. A hitelek lejárat szerinti csoportosítása: rövid-, közép- és hosszú lejáratú hitelek. Keresleti, kínálati grafikonok értelmezése. Családi költségvetés készítése. A vállalkozás alapításának, működésének és megszűnésének jogi keretei. Az egyéni vállalkozások működésének kérdései. A vállalkozások kötelezettségei a fogyasztókkal szemben. Az üzleti vállalkozás és a nonprofit szervezetek elhatárolása. Vállalati mérleg értelmezése. 6.oldal

8 Fejlesztési követelmények A gazdasági környezetünk tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége. Követelmény a tanulók vállalkozói készségeinek fejlesztése, amelyek az alábbiak lehetnek: döntéshozó képesség, problémamegoldó képesség, kreativitás, szóbeli és írásos kommunikációs készség, vitakészség, együttműködési készség, csoport- (csapat-) munka képessége, célorientáltság, gazdálkodási szemlélet, lehetőségek felismerése, megragadása, kockázat-felismerés képessége, kockázatvállalási készség, hibák kezelésének képessége, bizonytalanság elviselésének a képessége, konfliktuskezelő képesség, felelősségvállalás, hibákból való okulás képessége, kitartás, önbizalom, önismeret, öntudat, vezetési készségek, a tervezés képessége, motiváltság, alkalmazkodási készség, saját sorsuk irányításának képessége. A tanulók törekedjenek a nyelv, a szakkifejezések szabatos használatára, munkáikban az igényes külalakra. Érezzék meg a tanulási eredmények értékét. Jussanak sikerélményhez. A továbbhaladás feltételei (a minimális szint meghatározása) A tanuló ismerje meg a piacgazdaság alapintézményeit, a gazdasági szereplőket, a gazdálkodáshoz szükséges eszközöket, feltételeket. Ismerje az alapvető fogalmakat (szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat, ár, jövedelem), sorolja fel a termelési tényezőket, ismerje a kereslet, a kínálat és a piac összefüggéseit. Mutassa be a gazdasági szereplőket. Sorolja fel a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait. Ismerje a háztartás pénzgazdálkodását. Értse a vállalkozással kapcsolatos alapfogalmakat, legyen képes különbséget tenni az egyes vállalkozási formák között. Legyen képes bemutatni a vállalkozások finanszírozásának forrásait. Az optimális szint meghatározása A tanuló biztonsággal használja az alapvető gazdasági fogalmakat, képes csoportosítani és jellemezni az egyes termelési tényezőket, tudja csoportosítani a javakat. A tanuló képes pontosan ismertetni a gazdasági szereplőket és azok kapcsolatait. Jellemezni tudja a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő viszonyait. Érti a háztartás pénzgazdálkodásának szükségességét, tisztában van annak folyamatával. Képes megkülönböztetni a háztartás munkavállalói és jövedelem-felhasználó kapcsolatrendszerét. Jellemezni tudja az egyes vállalkozási formákat. Ismeri a vállalkozások alapvető céljait, a profitmaximalizálás elvét. 10. évfolyam TÉMAKÖRÖK A vállalkozások világa KÖTELEZŐ TANANYAGTARTALMAK A versenyképesség. A termelékenység. A marketing fogalma, jelentősége. Monopólium, oligopólium. A tökéletes verseny. A tevékenység eredményének számbavétele a vállalkozás szintjén: mérleg és eredménykimutatás. Ráfordítás, költség, kiadás, árbevétel, fedezeti összeg, eredmény. A piac szerkezete, típusai. NEM KÖTELEZŐ TANANYAGTARTALMAK A termelés költségeinek változása. A marketing négy P -je. Az e-kereskedelem. A versenytörvény. A vállalkozás célrendszere. A cégbírósági eljárásról. Az okmányiroda. Az áruk és szolgáltatások szabad áramlása az Európai Unióban. 7.oldal

9 A gazdálkodás személyi feltételei Az állam szerepe és feladatai A pénz Külgazdasági kapcsolatok A XXI. század kihívásai A munkaerő fogalma, szerepe. A munkaerőállomány alakulásának mai irányzatai. Munkaviszony létesítése. A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei. A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. A szervezkedés szabadsága. A kormány szerepe. Az állami költségvetés legfontosabb alkotóelemei. A kormány gazdálkodása. Az adók és támogatások szerepe az állam gazdálkodásában. Adótípusok. Költségvetési hiány, államadósság. A pénz kialakulása, funkciói. A modern pénz. Készpénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítők. Az infláció fogalma. Bankrendszer, pénzteremtés. A bankok feladatai. A világgazdaság: külkereskedelem export, import. Valuta, deviza fogalma, fajtái, jellemzői. A külkereskedelem előnyei. A nemzetközi kereskedelem korlátai. A külkereskedelem finanszírozása. A fizetési mérleg. A gazdasági integráció. Gazdasági növekedés. A gazdasági növekedés és a környezet. Globális problémák. A világ megosztottsága. A munkabér összetevői. A minimálbér problémája. A személyek szabad áramlása az Európai Unióban. Foglalkoztatottság és munkanélküliség Magyarországon. Adóhatóságok és szerepük. Az adóztatás és közteherviselés kapcsolata. SZJA bevallás. A pénz és a pénzintézetek. A pénz kialakulása. PSZÁF, OBA, BEVA. Pénz multiplikátor számítása. A szabad tőkeáramlás az EUban. Valuták és devizák árfolyama. A vámok gazdasági szerepe. Az EU egységes belső piaca. Szakmai orientáció. Szakmacsoportok választása. Környezetvédelem és közgazdaságtan. Fejlesztési követelmények Bővüljenek a tanulók ismeretei a gazdasági élet alapvető területeiről. Mélyüljön a tanulók ismeretelemző, -értékelő képessége. A tantárgy tanulása segítse a vállalkozási készségek és képességek további fejlesztését, így különösen a kockázatvállalás, felelősségvállalás, önállóság és együttműködés képességét, valamint a vitakészség erősítését. Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye. Fejlődjön a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége. Írásbeli munkáik legyenek áttekinthetőek. A számítási hibákat, elírásokat szabályszerűen javítsák. Használják biztonsággal a tanult szakkifejezéseket. A tantárgyi tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a tanulók szakmacsoport választása. A továbbhaladás feltételei (a minimális szint meghatározása) A tanuló ismerje és használja a legfontosabb gazdasági és pénzügyi fogalmakat. Ismerje a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, eredmény fogalmakat, kapcsolatukat az eredménnyel. A tanuló értse meg a munkaviszony és a munkaszerződés fogalmak tartalmát, legyen képes áttekinteni a munkavállalói jogokat és kötelezettségeket. Legyen képes felsorolni az állam feladatait, az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait.. Értse a pénz kialakulásának folyamatát, tudja felsorolni a pénz funkcióit. Tudjon fogalmi 8.oldal

10 különbséget fogalmakat. tenni valuta és deviza között. Ismerje az export, import, külkereskedelem Az optimális szint meghatározása A tanuló megszerzett ismeretei alapján rendszerezi a legfontosabb pénzügyi fogalmakat: bank, hitel, készpénz, bankszámlapénz, pénzhelyettesítők. Élőszóban képes bemutatni a pénz kialakulásának folyamatát. Képes ismertetni és jellemezni a pénz funkcióit. Fel tudja sorolni a bankok feladatait. Érti az adók és támogatások szerepét a gazdaságban. Ismeri, és jellemezni tudja az egyes adótípusokat. A tanuló ismeri a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg fogalmakat, kapcsolatukat az eredménnyel. A tanuló tisztában van a munkaviszony fogalmával, a munkaszerződés tartalmával, képes áttekinteni a legfontosabb munkavállalói jogokat és kötelezettségeket, megszerzett alapvető ismereteit fel tudja használni egyszerű munkavállalási ügyintézésben. A tanuló ismeri és érti az export, import, külkereskedelem fogalmak összefüggéseit. Tisztában van a fizetési mérleg tartalmával, felépítésével, Képes a mindennapi tapasztalatok felhasználására a tanulás folyamatában. Képes az ismeretszerzés technikáinak minél szélesebb alkalmazására, a tananyaghoz kapcsolódó adatok gyűjtésére, önálló beszámolók, kiselőadások megtartására. Szükséges taneszközök Tanulói eszközök: Tankönyv: Alkalmazott közgazdaságtan (Gazdasági és vállalkozási ismeretek) tankönyv a középiskolák számára, Junior Achievement Magyarország Alapítvány Munkafüzet: Alkalmazott közgazdaságtan (Gazdasági és vállalkozási ismeretek) munkafüzet, Junior Achievement Magyarország Alapítvány Egyéb tanulói felszerelés: A/5-ös méretű vonalas füzet, zsebszámológép, vonalzó. Iskolai eszközök Műsoros videokazetták: Az iskolai könyvtár állományából: Európa A megoldás Üres videokazetták gazdasági tartalmú televízió-műsorok felvételére. Junior Achievement multimédiás oktató CD-ROM: Család-háztartás A vállalkozások világa A munka világa Nemzetgazdaság- világgazdaság Pénzvilág mozgásban Vállalkozói készségek A témakörök feldolgozását segítő szakirodalom Számítógép, internet, aktív tábla (SMART NOTEBOOK 10 SERIAL) Projektor, digitális tananyagok Az iskolai könyvtár állományából: Michael North: Pénztörténeti Lexikon, Perfekt Kiadó, Budapest, Üzleti gazdaságtan I. - A vállalkozás c. modulfüzet Vállalkozás, NOVORG, Budapest. 9.oldal

11 Pokorádiné dr. Czompó Zsuzsanna Szikora Mária: Könyv a pénzről, Talentum Kft, Hárs István Kuczogi Tamás: Mindennapi Marketing, Talentum Kft, Arne Jon Isachsen, Carl B. Hamilton, Thorvaldur Gylfason: Ismerjük meg a piacgazdaságot, Akadémiai Kiadó, Budapest, Bácskai Huszti Simon: A pénz a kaori kagylótól az euróig, Yuki Stúdió, Budapest, 2003 Egyéb ajánlott irodalom a szaktanárok számára: Pénzkibocsátás Magyarországon, MNB, A pénz filozófiája, Aula Kiadó, Budapest, Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, Magyar Országgyűlés, Hill, Richard: Mi, európaiak Geomédia, Budapest, Gyimesi Sándor: Utunk Európába, Nemzeti Tankönyvkiadó, A JAM program kiegészítő anyagai: Alkalmazott közgazdaságtan munkafüzet megoldások Alkalmazott közgazdaságtan tanári kézikönyv A vállalkozások világa munkatankönyv és tanári kézikönyv Nemzetgazdaság világgazdaság munkatankönyv és tanári kézikönyv JAM diákvállalkozás munkafüzet, útmutató és tanári kézikönyv MESE szoftver munkafüzettel Internet pl. penzugy.uw.hu, iskolánk tanárainak munkája Napilap, folyóirat: Világgazdaság, Heti Világgazdaság, Figyelő, Kreatív Fénymásolási lehetőség Videolejátszó, televízió Tanítási munkaformák és módszerek Frontális osztálymunka Csoportmunka Irányított egyéni munka Önálló felkészülés Kérdve kifejtő módszer a tanulók ismereteire alapozva. Beszélgetés, vita. Esettanulmányok feldolgozása, együttműködés fejlesztése. Önálló gyakorló és elemzési feladatok elvégzése órai munka és házi feladat keretében Információgyűjtés után beszámolás adott gazdasági témáról. Tanítási munkaformák és módszerek Hagyományos munkamódszerek Frontális osztálymunka Irányított egyéni munka Önálló felkészülés Kompetencia alapú munkamódszerek. Csoportmunka, páros munka - Esetenként rétegekre szabott feladatokkal - Esetenként vegyes csoportok kialakításával Kérdve kifejtő módszer a tanulók ismereteire alapozva. Beszélgetés, vita. Önálló gyakorló és elemzési feladatok elvégzése órai munka és házi feladat keretében Információgyűjtés után beszámolás adott gazdasági témáról. Esettanulmányok feldolgozása, együttműködés fejlesztése. Önálló gyakorló és elemzési feladatok elvégzése órai munka keretében 10.oldal

12 Projekt munkák Drámapedagógiai módszerek Hosszabb, rövidebb időtartamú komplex feladatok megoldása csoportmunkában Fontos az értékelés és a közzététel biztosítása Véleményjátékok Érvelés gyakorlása Vita A szakmai alapozó oktatás segíti a tanulók pályaválasztását, lehetővé teszi számukra a tapasztalatszerzést, egyes tevékenységformák megismerését. A tananyag feldolgozása ezért adjon lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére; feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzésére. A tanulókat ösztönözzük beszélgetések, viták és a szóbeli számonkérés során a megismert fogalmak szabatos, tudatos megfogalmazására! A tanulás folyamatában a mindennapi tapasztalatok felhasználása is kívánatos. A csoportmunka, az egyéni munka és a vita lehetőséget ad az olyan vállalkozási készségek és képességek fejlesztésére, mint kockázatvállalás, felelősségvállalás, önállóság, együttműködési képesség, vitakészség. Szükséges az ismeretszerzés technikáinak minél szélesebb alkalmazása: írott sajtó, elektronikus adatbázisok használata, tájékozódás kézikönyvekben, folyóiratokban, az Interneten, esetleg filmélmények hasznosítása. A tananyaghoz kapcsolódó adatok, információk gyűjtése a tanulók számára fontos feladat, emellett kívánatos önálló beszámolók, kiselőadások megtartása is. Értékelési módszerek Rendszeres írásbeli és szóbeli számonkérés, figyelemmel - a kommunikációs képességek fejlesztésére, - a vállalkozói készségek és képességek megismertetésére és fejlesztésére, - a szakkifejezések pontos és szabatos használatára, - az érvelés és elemzés képességének kialakítására, - az önálló véleményalkotásra, - az írásbeli munkák külső alakjára. Röpdolgozatok, melyek időtartama legfeljebb 10 perc. A röpdolgozatírás célja: rövidebb anyagrészek és fogalmak számonkérése. Témazáró dolgozatok (félévente 2) időtartama perc, nagyobb témakörök lezárását követően. A megoldást pontozzuk. Alkalmazható feladattípusok: fogalmak felismerése, ill. meghatározása, feleletválasztás, eldöntendő kérdés, rövid kifejtős kérdés. Osztályozás Érdemjegy Szóbeli számonkérésnél Írásbeli számonkérésnél Elégséges Az anyagot kérdések alapján ki tudja fejteni % Közepes Az anyagot kérdések alapján ki tudja fejteni, és % képes az összefüggések feltárására. Jó Az anyagot részben önállóan, rávezető kérdések % segítségével, az összefüggések megvilágításával ki tudja fejteni. Jeles Az anyagot önállóan fejti ki % 11.oldal

13 GÉPÍRÁS Célok és feladatok A tantárgy feladata, hogy kialakítsa a tanulókban azokat a kulcskompetenciákat, amelyek lehetővé teszik az egész életen át tartó tanulás jegyében a jártasságok, készségek és a személyes kompetenciák fejlesztését. A számítógépes gépírásoktatás célja a biztos billentyűkezelés, a helyes írástechnika elsajátítása. A betűk, írásjelek, számok helyének megtanulása, hogy írás közben ne kelljen keresgélni a kívánt karaktert. Ezzel a hatékony számítógépes adat- és szövegbevitel elősegítése. A vakírás következetes és permanens használatára szoktatás. A szövegfeldolgozás során az anyanyelvi kultúra ápolása, szókincsbővítés, a szak- és az idegen szavak értő és megfelelő helyen való használata. A nyelvhelyesség szabályainak érvényesítése az írott és beszélt nyelvben. A szövegtartalom révén az ismeretek bővítése, a múlt, a jelen, s a nagy egyéniségek megismerése. Munkavégzés közben a testi és lelki egészség megőrzése, a hatékony munkavégzés megláttatása. Összefoglalóan a tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók tájékozódni tudanak az irodai környezetben, el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat. A tanulók képet kapnak az irodai munkáról és ez hozzájárul a pálya iránti érdeklődésük kialakulásához. A képzési cél elérése közben a tantárgy biztosítja: a számítógép, az ABC gépírásoktató, a WordJav írásminőséget javító, valamint dolgozatjavító szoftverek és a WORD szövegszerkesztő program megismerését, használatát a működtetéshez szükséges szinten a hatékony irodai munkavégzéshez szükséges gyors szövegbevitelt a másolás és a diktálásra írás készségének kialakulását az önálló formaalakítás elsajátítását az esztétikus dokumentumkészítés megalapozását az ügyirat- és levélforma megismerését, alkalmazását a műszaki irányelveknek megfelelően A tantárgy sajátos jellegének megfelelően pontosságra, megbízhatóságra, az írott anyag esztétikus elkészítésére nevel. Elősegíti a felelősségtudat, a szépérzék kialakulását. Fejleszti a tanulók általános és szakmai műveltségét. Fejlesztési követelmények A foglalkozások során fejlődjön a tanuló gyakorlati tevékenységhez szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége. A tanuló váljon képessé a számítógép billentyűzetének használatára, dokumentumok menyitására, mentésére, nyomtatására, betűtípusváltásra, választásra, keresésre, cserére. A tanuló tudjon ismeretlen, közepes nehézségű, nyomtatott szöveget percenkénti 110 leütéses sebességgel, a tízujjas vakírásnak megfelelően másolni. A nyelvhelyesség szabályainak érvényesítésével a számítógépes adatbevitel pontos, szakszerű végzése. Az írásbeli kommunikációs készség és kifejező képesség fejlődése. A leggyakrabban előforduló ügyiratok (nyugta, elismervény, meghatalmazás, kötelezvény, meghívó, igazolás) önálló elkészítése az érvényben levő szabványnak megfelelően. Hivatalos levelek formába gépelése folyamatos szövegből a műszaki irányelveknek megfelelően. Kérvény, önéletrajz tartalmi és formai sajátosságok szerinti esztétikus elkészítése. 12.oldal

14 Dokumentumok formázásában, esztétikus szerkesztésében rutinszerzés. A tanuló tudja használni a másológépet, a telefont, a telefaxot, az iratmegsemmisítőt a kezelési útmutató szerint rendeltetésszerűen. Tananyag évfolyamonként A) Az informatikai és nyelvi fejlesztő osztályok számára 0. évfolyam I. félév, kb. 18 hét heti 3, kb. 54 óra A tízujjas vakírás megalapozására a helyes írástechnika kialakítása Az írás előkészítése (kb. 4 óra) A számítógép, valamint a javítási funkciókat nem engedélyező oktatóprogram működési elve. A szövegbevitelt megelőző legfontosabb tudnivalók megismerése. A billentyűzet felépítése. Az ujjrend. A helyes test-, kar- és kéztartás kialakítása. Ujjtorna az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztésére. Az alapbillentyűk [asdf jklé], a szóközbillentyű és az ENTER használatának megtanítása betűkapcsolatok és szópéldák ütemes írásával. A billentyűzet elsajátítása (kb. 40 óra) Kötött ujjrendben a betűk megtanítása betűkapcsolatokkal, szó- és mondatgyakorlatokkal. A váltóbillentyűk helyes használatának megtanítása, begyakoroltatása tulajdonnevek, mondatok íratásával. Gyakori írásjelek (,. :?!) megtanítása, begyakoroltatása. Célirányosan kialakított mondatokkal az írásjelhasználati szabályok megismerése. A számok helye az alfanumerikus billentyűzeten, az ujjrend tudatosítása. Szókincsfejlesztő nyelvi játékok a tanult betűkkel: szóalkotás, kiegészítés, bővítés, betűpótlás. Az írástechnika fejlesztése: a másolási készség megalapozása (kb. 8 óra) A vakírás fejlesztése: szavak, sorok, mondatok másolása sortartással, ütemes írással. Rövid ismeretterjesztő szövegek másolása. Ellenőrző szintfelmérés, értékelés (kb. 2 óra) Munkák tárolása számítógépen, javítása a program segítségével (folyamatos feladat) Mentés, mentett dokumentum keresése, megnyitása. Fájltörlés. A munkák javításának menete, gyakoroltatása. Követelmény: Nincs időtartamhoz kötött mennyiségi követelmény. A munkák minőségi értékelése szükséges az ötfokozatú osztályzatokkal. Hibahatár a leütésszámhoz viszonyított 6 ezrelék. A továbblépés feltétele a legalább elégséges osztályzat elérése. A jeles szinthez 2 ezrelék hibahatáron belüli teljesítmény szükséges [b) táblázat]. 13.oldal

15 A tízujjas vakírás megszilárdítása 9. évfolyam heti 2, évi 74 óra (kb. 23 óra) Mivel a tanuló a 0. évfolyamon a billentyűzetet megismerte, az írástechnikát elsajátította, frissíti, megerősíti a tanultakat. Egyéni ütemben, szintjének megfelelően haladhat az Információkezelés c. könyv alapján, az ABC oktató- és dolgozatjavító program segítségével. A betűk, tanult írásjelek vakírásának megszilárdítása. Az alfanumerikus billentyűzeten a számok, további jelek tanulása, írásuk begyakoroltatása. Számokat, írásjeleket tartalmazó szövegek írásával a szabályok gyakorlati alkalmazása. Az írástechnika fejlesztése: a másolási készség megalapozása (kb. 18 óra) Mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással, ütemes írással. Másolási feladatokkal a vakírás fejlesztése. Előgyakorlatok és teljesítménymérő másolási feladatok. Önellenőrzés. A minőségi munka igényének kialakítása. Egyszerű szövegformázások (kb. 30 óra) Áttérés a szövegszerkesztőben való írásra. Az írás közbeni hibajavítás megtanítása. A szövegszerkesztés alapfunkcióinak gyakorlása, megszilárdítása. Karakter- és bekezdésformázások végzése. Oldalbeállítás, margók, álló, illetve fekvő formátum, papírméret beállítása. Egyszerű ügyiratok (nyugta, elismervény, meghatalmazás, kötelezvény, meghívó, igazolás) megismerése, iratkészítés minta szerint és önállóan. Munkák tárolása számítógépen (folyamatos feladat) Mentés, mentett dokumentum keresése, megnyitása. Fájltörlés. A dolgozatjavítás menete, gyakorlása Dolgozatírás és értékelés (kb. 3 óra) Követelmény: Az íráskészség fejlesztése, a percenkénti min. 80 leütéses írássebesség elérése. A továbblépés feltétele az elégséges szintű másolás teljesítése. Hibahatár: - a javítási funkciót tiltó programmal a leütésszámhoz viszonyított 6 ezrelék, - a javítást engedélyező szoftverrel a leütésszámhoz viszonyított 4 ezrelék. A jeles (optimális) szinthez 2, illetve 1 ezrelék hibahatáron belüli teljesítmény szükséges [b) és a) táblázat]. 2. oldal

16 10. évfolyam heti 2, évi 74 óra Az írássebesség fokozása, a hibátlan dokumentumkészítés elősegítése (kb. 15 óra) Az írásminőség javítására, a javítóbillentyűk aktiválására, az enterhasználat nélküli írás gyakorlására és dolgozatjavításra alkalmas WordJav szoftver megismerése, alkalmazása. A WORD szövegszerkesztő program felhasználói szintű megismerése, használata. Az ujjak ügyességét fejlesztő gyakorlatokkal az írás sebességének fokozása. A betűbillentyűk kezelésének megszilárdítása ujjtechnikai gyakorlatokkal, sebességfokozó szógyakorlással, mondatok írásával. A numerikus (szám-) billentyűzet tanulása. A decimális tabulátorral számoszlopok rendezése. A másolási készség, a vakírásos másolás megszilárdítása összefüggő szövegek másolásával. A formaalakítás fejlesztése, szövegszerkesztési gyakorlatok (kb. 20 óra) Nyomtatott (esetenként kézírásos) szövegek másolása önálló formaalakítással esztétikus kivitelben. Szövegírás az ENTER bekezdésenkénti leütésével előkészület a szövegformázáshoz. Diktálásra írás helyesírás-ellenőrzés. Egyszerű fogalmazási feladatok az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése céljából. A kiemelési módok alkalmazása minták alapján. A gépeléssel párhuzamosan kiemelések meghatározása, tartalmi szempontok alapján a bekezdések értelemszerű tagolása. Bekezdések igazítása. Szövegelrendezés. Tabulálás. Reprodukciós feladatok megoldásával az elméleti ismeretek szinten tartása, a gyakorlati alkalmazásban rutinszerzés. A korrektúrajelek alapján szerkesztési feladatok végrehajtása. Levelezési ismeretek (kb. 35 óra) Az adott időszakban érvényes műszaki irányelvek alkalmazása iratok gépelésénél. Hivatalos levelek formába gépelése folyamatosan írt szövegből. A céges levélpapír szerkesztése (élőfej, élőláb, kép/szimbólum beszúrása, formázása). A kérvény tartalmi és formai sajátosságainak érvényesítése gépeléskor. Önéletrajztípusok, önéletrajz készítése. Dolgozatírás és értékelés (kb. 4 óra) Követelmények: Ismeretlen, közepes nehézségű, nyomtatott szöveg másolása percenkénti 110 leütéses sebességgel, a tízujjas vakírásnak megfelelően. Szövegformázás reprodukciós feladatok megoldásával [c) táblázat]. Iratkészítési feladat az adott időszakban érvényes szabvány előírásainak megfelelően. A másolás és iratkészítés esetében a minimum az elégséges szint teljesítése, a leütésszámhoz viszonyított 4 ezrelék hibahatárral. A jeles (optimális) szinthez 1 ezrelék hibahatár a megengedett [a) táblázat]. 2. oldal

17 B) A normál szakközépiskolai osztályok számára 9. évfolyam heti 2, évi 74 óra A tízujjas vakírás megalapozására a helyes írástechnika kialakítása Az írás előkészítése: (kb. 4 óra) A számítógép, valamint az ABC gépírásoktató és dolgozatjavító program működési elve. A szövegbevitelt megelőző legfontosabb tudnivalók megismerése. A billentyűzet felépítése. Az ujjrend. A helyes test-, kar- és kéztartás kialakítása. Ujjtorna az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztésére. Az alapbillentyűk [asdf jklé], a szóközbillentyű és az ENTER használatának megtanítása. A billentyűzet elsajátítása: (kb. 52 óra) Kötött ujjrendben a betűk megtanítása, betűkapcsolatokkal, szó- és mondatgyakorlatokkal. A váltóbillentyűk helyes használatának megtanítása, begyakoroltatása tulajdonnevek, mondatok íratásával. Gyakori írásjelek (,. :?!) megtanítása, begyakoroltatása. Célirányosan kialakított mondatokkal az írásjelhasználati szabályok alkalmazása. Az írástechnika fejlesztése: a másolási készség megalapozása (kb. 15 óra) Szavak, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással, ütemes írással. Másolási feladatokkal a vakírás fejlesztése. Munkák tárolása a számítógépes programban A napi munkák és eredmények betöltése. Ellenőrzés, értékelés (folyamatos feladat). Dolgozatírás, értékelés (kb. 3 óra) Követelmény: Az íráskészség megalapozása, a percenkénti min. 80 leütéses írássebesség elérése. A minimum, az elégséges szintű másolás teljesítése, a leütésszámhoz viszonyított 0,60%-os hibahatárral; a jeles (optimális) szinthez 0,20%-os hibahatáron belüli teljesítmény szükséges [b) táblázat]. 10. évfolyam heti 2, évi 74 óra Az írássebesség fokozása, a hibátlan dokumentumkészítés elősegítése (kb. 24 óra) Az írásminőség javítására, a javítóbillentyűk aktiválására, az enterhasználat nélküli írás gyakorlására és dolgozatjavításra alkalmas WordJav szoftver megismerése, alkalmazása. Áttérés a WORD szövegszerkesztő program használatára. A gépelési hibák javításának módja. 3. oldal

18 Az ujjak ügyességét fejlesztő gyakorlatokkal az írás sebességének fokozása. A betűbillentyűk kezelésének megszilárdítása ujjtechnikai gyakorlatokkal, sebességfokozó szógyakorlással, mondatok írásával. Számok, írásjelek megtanítása, begyakoroltatása. Számokat, írásjeleket tartalmazó mondatok, szövegek írásával az írásjelhasználati szabályok alkalmazása. A vakírásos másolás megszilárdítása összefüggő szövegek másolásával. A formaalakítás fejlesztése. Levelezési ismeretek (kb. 45 óra) Nyomtatott szövegek másolása sortartással, valamint önálló formaalakítással esztétikus kivitelben. Szövegírás az ENTER billentyű bekezdésenkénti leütésével. Diktálásra írás. A kiemelési módok alkalmazása minták alapján. A gépeléssel párhuzamosan kiemelések meghatározása. A tartalom alapján a szöveg bekezdésekre tagolása. Bekezdések igazítása. Oldalbeállítás, margók, álló, illetve fekvő formátum, papírméret beállítása. Tabulátorok használata, szövegrendezés tabulátorokkal. Az adott időszakban érvényes műszaki irányelvek alkalmazása ügyiratok (nyugta, elismervény, meghatalmazás, kötelezvény, meghívó, igazolás), valamint hivatalos levelek gépelésénél. Iratkészítés folyamatos szövegből. A kérvény tartalmi és formai sajátosságainak érvényesítése gépeléskor. Önéletrajztípusok, önéletrajz készítése. Dolgozatírás és értékelés (kb. 5 óra) Követelmények: Ismeretlen, közepes nehézségű, nyomtatott szöveg másolása percenkénti 110 leütéses sebességgel, a tízujjas vakírásnak megfelelően. Iratkészítési feladat az adott időszakban érvényes szabvány előírásainak megfelelően. A minimum mindkét esetben az elégséges szint teljesítése, a leütésszámhoz viszonyított 0,40%-os hibahatárral. A jeles (optimális) szinthez a 0,10%-os hibahatár a megengedett [a) táblázat]. Taneszközök és felszerelések Szoftverek: ABC gépírásoktató és dolgozatjavító program WordJav haladók írássebességét és -minőségét javító program WORD szövegszerkesztő program Tankönyvek: A 0. évfolyamnak a belső használatra készült jegyzet. Az Információkezelés I osztálya számára c. tankönyv. Az iskola könyvtárából kölcsönözhetők még: Gépírás kezdők részére (a belső használatra készült összeállítás) Betűtanulástól a hivatalos levelekig (KGD 1201) Gépírás I. (Alternatív Közgazdasági Gimnázium tankönyve) SzöveggyűjteményI. (Alternatív Közgazdasági Gimnázium kiadványa) Gépírás II. (58286/II.) Gépírás III. (58286/III.) Gépírás IV. (58286/IV.) 4.oldal

19 A gépírás tantárgy oktatása max. 18 főre berendezett gyakorlati oktatóteremben történjék. Berendezési tárgyak/eszközök: számítógép (102 gombos billentyűzettel, a mindenkori szabványnak megfelelő egységes billentyűelrendezéssel) optimális magasságú számítógépasztal állítható magasságú, deréktámlás szék férőhelyenként irattámla falitábla billentyűzettábla magnetofon Tanítási módszerek Már a billentyűzet elsajátításakor a frontális osztálymunka (hangos betűzés) mellett a tanulók egyéni ütemüknek megfelelően fejleszthetik az írássebességet. Differenciált feladatokkal felzárkóztatunk. A tehetséges tanulóknak biztosítjuk a gyors előrehaladást, szorgalmazzuk a versenyeken való megmérettetésüket. Reprodukciós feladatokkal támogatjuk az előrehozott szakmai vizsgák gyakorlati részének sikeres letételét. Az értékelés módja A tanuló napi munkájának értékelése folyamatos és változatos módon történik (a frontális osztálymunkát lehet szóban, az egyéni munkákat mindig írásban ellenőrizzük). Az írásbeli munkákat minden óra után ellenőrizzük, értékeljük. Mivel az oktató- és az írásminőséget korrigáló program javítja a munkákat, így a tanuló folyamatosan visszajelzést kap részeredményeiről. A tanórák végén megtekintheti a megírt leckék összesített eredményét. A programok lehetőséget biztosítanak a tanulónak arra, hogy korábban megírt munkáit ismételten leírja, eredményén javítson. A javítóbillentyűk használatát a WordJav program feljegyzi, az értékelésben megjeleníti, ezzel az állandóan javítgató tanulót vissza lehet téríteni az optimális írássebességhez. Több részfeladatból álló dolgozatban a részfeladatokat külön kell osztályozni, a végső osztályzat a részfeladatok számtani átlaga. Ha egy részfeladat elégtelen, a végső osztályzat legfeljebb elégséges. Szintfelmérő írásbeli dolgozatok: A) Az informatikai és nyelvi fejlesztő osztályoknál 0. évfolyam: 1. felmérő: szavakból, mondatokból összeállított szöveg 10 perces másolása sortartással, mennyiségi előírás nélkül 9. évfolyam: 1. dolgozat: kifejezéseket, mondatokat tartalmazó szöveg 10 perces másolása sortartással 2. dolgozat: könnyű betűfogásokat tartalmazó ismeretterjesztő, rövid összefüggő szöveg másolása 10 percen át, sortartással 3. dolgozat: összefüggő, közepes nehézségű, ismeretlen szöveg 10 perces másolása sortartással A dolgozatok mennyisége: min. 500, 700, 800 leütés 5.oldal

20 10. évfolyam: 1. dolgozat: a) 10 perces másolás közepes nehézségű, ismeretlen szövegből b) egyszerű ügyirat formába öntése folyamatosan írt szövegből 2. dolgozat: a) 10 perces másolás (mint az 1. dolgozat) b) reprodukciós szövegformázási feladat 3. dolgozat: a) 10 perces másolás (mint az 1. dolgozat) b) levél formába öntése folyamatosan írt szövegből A dolgozatok mennyisége: min. 850, 1000, 1100 leütés B) A normál szakközépiskolai osztályoknál 9. évfolyam: 1. dolgozat: különböző szavakból álló sorok másolása 5-5 percen át, sortartással 2. dolgozat: a tanult betűkből összeállított szavak másolása 10 percen át, sortartással 3. dolgozat: összefüggő, közepes nehézségű, ismeretlen szöveg másolása 10 percen át, sortartással A dolgozatok mennyisége: min. 500, 700, 800 leütés 10. évfolyam: 1. dolgozat: 10 perces másolás közepes nehézségű, ismeretlen szövegből 2. dolgozat: a) 10 perces másolás (mint az 1. dolgozat) b) egyszerű ügyirat formába öntése folyamatosan írt szövegből 3. dolgozat: a) 10 perces másolás (mint az 1. dolgozat) b) levél formába öntése folyamatosan írt szövegből A dolgozatok mennyisége: min. 850, 1000, 1100 leütés A dolgozatok értékelése A leírt mennyiséghez viszonyított százalékos hibahatár alapján kell megállapítani a másolás osztályzatát (lásd táblázatok). A kihagyott leütések levonása, a felesleges leütések hozzáadása után 4-ig lefelé, 5-től fölfelé kerekítjük a leírt leütésszámot (ennek tizedrésze a gépírás foka). A hibákat a hibás szó aláhúzásával, a sorugrást hiányjellel vagy zárójellel kell jelölni. a) A javítást engedélyező írásmódban készült munkák százalékos hibatáblázata: Érdemjegy Hiba jeles 0,00-0,10% hiba jó 0,11-0,20% hiba közepes 0,21-0,30% hiba elégséges 0,31-0,40% hiba elégtelen 0,41% hibától b) A javítási funkciók nélküli írásmódban készült munkák százalékos hibatáblázata: Érdemjegy jeles jó közepes elégséges elégtelen Hiba 0,00-0,20% hiba 0,21-0,40% hiba 0,41-0,50% hiba 0,51-0,60% hiba 0,61% hibától 6.oldal

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra

Részletesebben

SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN-GAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE

SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN-GAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN-GAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE 9. évfolyam Humán-gazdasági és szolgáltatási orientációs ismeretek Humán-gazdasági és szolgáltatási orientációs gyakorlatok Elmélet és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS TANTERVE

A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS TANTERVE V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

XIII. Informatika ÁGAZAT

XIII. Informatika ÁGAZAT XIII. Informatika ÁGAZAT A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra és az egyéves szakképző évfolyamra

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként:

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként: Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei Témák és ezek ismertetése szintenként: TÉMÁK A közgazdaságtan alapfogalmai, főbb kérdései, vizsgálódási módszerei A piaci mechanizmus alapvető elemei, működése,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA Intézmény neve: Széchenyi István Római Katolikus Középiskola Címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Telefon/fax: 37/341-594; - E-mail cím: Iskola web lapja:

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek Kereskedelem

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek

Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTRA Szakmacsoportos alapozó oktatás a Közgazdasági szakmacsoportra (5-5-8-8) Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Célok és feladatok:

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek Kereskedelem

Részletesebben

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2012/2013.

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2012/2013. Angol nyelvi munkaközösség Tantárgyi szabályozás 2012/2013. 4 és 6 évfolyam 7. évfolyam Szeptember első hetében csoportbontó tesztet íratunk. Cél a két osztályból három nyelvi csoport kialakítása. Heti

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése IRODAI ASSZISZTENS 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 01 Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 02 Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások nincsenek 3.3

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal SZAKMAI PROGRAM 1. 1. oldal HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HKSZK 3000 HATVAN, VÉCSEY U. 2. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 HATVAN, Bajcsy-Zs. u. 6. TELEFON:

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE: Szakképzési kerettanterv az 54 344 01 pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítéshez valamint a XXIV. közgazdaság ágazathoz SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODUL MEGNEVEZÉSE: 11504-12 Gazdálkodási

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu Igazgató:

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája SZAKMAI PROGRAM Nappali és esti tagozat Elfogadta az Eötvös József Iskolaalapítvány Nevelőtestülete 2005. március 30-án megtartott ülésén. Piller Sándor

Részletesebben