Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ"

Átírás

1 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR

2 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 9 A szabályzat hatálya A Főiskola egyes államháztartási alapadatai A Főiskola alapítása A Főiskola elnevezése A Főiskola székhelye Kormányzati funkciók Létszám Tulajdonosi joggyakorlás A Főiskola által fenntartott gyakorló intézmény Kiválóság II. FEJEZET A FŐISKOLA VEZETÉSE Magasabb vezetői megbízások a Főiskolán Vezetői megbízások a Főiskolán A vezetői megbízások időtartama Vezetői pályázatok Vezetői pályázatok véleményezése A vezetők általános felelőssége és feladatai

3 3 Rektor Kancellár Általános rektorhelyettes Tudományos rektorhelyettes Dékán Könyvtárigazgató Kancellár-helyettes Jogi és Igazgatási Irodavezető Szolgáltató Központ vezető Pénzügyi és Számviteli Irodavezető Dékánhelyettes Tanszékvezető Oktatási igazgató Üzemeltetési irodavezető Kollégiumigazgató Hallgatói Szolgáltató Központ igazgató Tudósház igazgató Belső ellenőrzési vezető III. FEJEZET A FŐISKOLA SZERVEZETE... 29

4 4 A FŐISKOLA OKTATÁSI-KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEI Kar Tanszék Tudásközpontok Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar IV. FEJEZET A FŐISKOLA SZERVEZETE A FŐISKOLA FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEI Kancellári Hivatal Rektori Hivatal Jogi és Igazgatási Iroda Pénzügyi és Számviteli Iroda Üzemeltetési Iroda Oktatási Iroda V. FEJEZET A FŐISKOLA SZERVEZETE A FŐISKOLA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI EGYSÉGEI Könyvtár és Információs Központ Kollégium Hallgatói Szolgáltató Központ

5 5 Tudósház Anyagvizsgáló és Méréstechnikai Laboratórium Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium Tangazdaság Felnőttképzési Koordináló Központ Duális Képzési és Módszertani Központ Területi Szaktanácsadási Központ VI. FEJEZET A FŐISKOLA TESTÜLETEI A Szenátus hatásköre A Szenátus tagjai A Szenátus működése A Szenátus tanácskozásának rendje A Szenátus határozathozatalának rendje

6 Kari Tanács A Főiskola egyéb döntéshozó és véleményező testületeinek működési rendje Rektori Humánpolitikai Bizottság Kancellári Humánpolitikai Bizottság Főiskolai Beiskolázási Bizottság Főiskolai Tanulmányi Bizottság Főiskolai Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács Főiskolai Hallgatói Fegyelmi Bizottság Főiskolai Kollégiumi Bizottság Főiskolai Diákjóléti Bizottság Főiskolai Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság Főiskolai Hallgatói Fellebbviteli Bizottság Főiskolai Lakásbizottság Főiskolai Esélyegyenlőségi Bizottság Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság Tudományos Tanács... 68

7 Főiskolai Minőségirányítási Tanács Fenntartói Tanács Kari Tanulmányi Bizottság Kari Kreditátviteli Bizottság Kari Diákjóléti Bizottság Főiskolai Sport- és Szabadidő Bizottság A Főiskola konzultatív testületeinek működési rendje Rektori Tanács Egységvezetői Értekezlet Rektori-Kancellári Értekezlet Rektori Vezetői Értekezlet Kancellári Vezetői Értekezlet Kari Vezetői Értekezlet Tanszéki Értekezlet Intézményi Érdekegyeztető Tanács VII. FEJEZET A FŐISKOLA KÖZÖSSÉGEI Főiskolai Hallgatói Önkormányzat Tudományos és művészeti diákkörök

8 8 Sportkörök Alkalmazotti közösségek VIII. FEJEZET ADATKEZELÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS A FŐISKOLÁN IX. FEJEZET A FŐISKOLA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK A Főiskola képviselete Kiadmányozás Minőségbiztosítás Belső kapcsolattartás általános rendje Belső szabályozás eszközei és azok nyilvánossága A belső tájékoztatás eszközei és fórumai a Főiskolán Nyitottság és nyilvánosság A Főiskola arculata X. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK XI. FEJEZET ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

9 9 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (3) bekezdés eb) pont szerinti jogkörében eljárva, az Nftv. 11. (1) bekezdés a) pontban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) az alábbiak szerint alkotja meg. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya 1. (1) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi tevékenységére, a szervezeti felépítését és működési rendjét meghatározó tárgykörökre, továbbá a saját hatáskörben lefolytatott eljárásokra. (2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Főiskola a) foglalkoztatottjaira, a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony típusától függetlenül, b) hallgatóira, c) a képzésében résztvevő, de hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező személyekre, d) megbízottjaira, a megbízás tárgyával összefüggésben, e) szolgáltatásait igénybe vevő személyekre, a szolgáltatás tárgyával összefüggésben. (3) A szervezeti és működési szabályzat első része a szervezeti és működési rend, második része a foglalkoztatási követelményrendszer, harmadik része a hallgatói követelményrendszer. (4) A Főiskolán alkotott valamennyi szabályzat, határozat, intézkedés a szervezeti és működési szabályzattal nem lehet ellentétes.

10 10 (5) A Főiskola minden oktatási, tudományos kutatási, nem oktatási szervezeti egysége köteles e szabályzatban meghatározott működési rendjét, illetve ügyrendjét jelen szabályzat hatálybalépésétől számított 60 napon belül elkészíteni, és annak megfelelően működni. A Főiskola egyes államháztartási alapadatai 2. (1) A Főiskola a jogszabályokban meghatározott keretek között szakmailag önálló, önkormányzattal és autonómiával rendelkező jogi személy, amely szervezeti és működési autonómiáját a törvényben és e szabályzatban meghatározott eljárási és döntési rend szerint gyakorolja. (2) A Főiskola a költségvetési gazdálkodás rendje szerint működő jogi személy. (3) A Főiskola alapítója Magyarország Országgyűlése. (4) A Főiskola feletti fenntartói jogot ha törvény másként nem rendelkezik az oktatásért felelős miniszter gyakorolja. (5) A Főiskola alapadatai: a) intézményi azonosítója: FI58661 b) PIR törzsszám: c) ÁHT azonosítója: d) adószáma: e) közösségi adószáma: HU f) egységes statisztikai számjele: g) szakágazati besorolása: h) bankszámlaszáma: MÁK (6) Az intézményi azonosítót és adószámot a Főiskola okiratain, szerződésein, pályázatain, továbbá a jogszabályok által meghatározott esetekben fel kell tüntetni, ennek hiányában az irat érvénytelen. A Főiskola alapítása 3. (1) A Főiskola, a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény 1. p) pontja alapján, a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskemét, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét és a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar (Kecskemét) jogutód

11 11 intézményeként jött létre, január 1-jei hatállyal. A Főiskola állami elismerését a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény tartalmazta, melyet az Nftv. is fenntartott. (2) A Főiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal rendelkezik, melynek száma: /2014, kelte: február 27. (3) A Főiskola alapító okirata e szabályzat 2. számú függelékét képezi. A Főiskola elnevezése 4. (1) A Főiskola elnevezése: Kecskeméti Főiskola. (2) A Főiskola idegen nyelvű megnevezése: a) angolul: Kecskemét College, b) németül: Gesamthochschule Kecskemét, c) franciául: École Supérieure de Kecskemét. (3) A Főiskola nevét a szabályzatban megnevezett szervezeti egységek akként használhatják, hogy a Főiskola nevét kiegészítik a saját elnevezésükkel. (4) A (3) bekezdésen kívüli esetekben, a Főiskola nevének használatához a Szenátus jóváhagyása szükséges. A Főiskola székhelye 5. (1) A Főiskola székhelye és a központi ügyintézés helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Kormányzati funkciók 6. (1) A Főiskola által ellátandó kormányzati funkciók rendjét a kormányzati funkciók szerint számmal és megnevezéssel besorolt alaptevékenységeket, a rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységeket, továbbá az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését a szabályzat mellékletei tartalmazzák.

12 12 Létszám 7. (1) A Főiskola engedélyezett maximális hallgatói létszámát a fenntartó határozza meg. Tulajdonosi joggyakorlás 8. (1) A Főiskola az alábbi gazdálkodó szervezetekben lévő állami részesedések felett gyakorol tulajdonosi jogot: a) Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Cg ) üzletrész névértéke: Ft, tulajdonosi hányad: 0,23 %, b) AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Izsáki út 10., Cg ) üzletrész névértéke: Ft, tulajdonosi hányad: 25 %. (2) A Főiskola a fenti gazdálkodó szervezetekben a tulajdonosi jogokat a kancellár útján gyakorolja. A Főiskola által fenntartott gyakorló intézmény 9. (1) A Főiskola a pedagógusképzéshez kapcsolódva gyakorló köznevelési intézményt tart fenn, Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda elnevezéssel (6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1-3.) továbbiakban gyakorló intézmény mely részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében. (2) A gyakorló intézmény a Főiskola költségvetésének részét képező, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó, a köznevelésről szóló törvény szerinti önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény. (3) A gyakorló intézmény feletti fenntartói jogokat a rektor gyakorolja, a Szenátus, valamint a Fenntartói Tanács e szabályzat szerinti közreműködésével.

13 13 Kiválóság 10. (1) A Főiskola, az intézményfejlesztési tervvel összhangban, kiválósági célkitűzéseket határoz és valósít meg, illetve teljesíti azok feltételeit. (2) A Főiskola elismeri és támogatja a tehetséggel párosuló kiváló teljesítményt elérő hallgatókat, oktatókat és kutatókat. Elősegíti részvételüket a Nemzeti Kiválóság Programban. (3) A Főiskola ösztönzi az oktatók, a kutatók és a hallgatók nemzetközi tevékenységét, együttműködésüket külföldi felsőoktatási intézményekkel, támogatja részvételüket nemzetközi projektekben és csereprogramokban. (4) A Főiskola ösztönzi a tudományos és művészeti diákkörök létrejöttét. Hangsúlyt fektet tevékenységük erősítésére, elismerésére és elismertetésére. (5) A Főiskola szakkollégium fenntartásával segíti elő a tehetségek kibontakozását, a közéleti szerepvállalásra való felkészülésüket, valamint a roma hallgatók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését. (6) A Főiskola mentorprogram keretében, valamint a Hallgatói Szolgáltató Központ célzott szolgáltatásaival készíti fel a hallgatókat a társadalmi kérdések iránti fogékonyságra, a sikeres életúthoz szükséges kompetenciák elsajátítására, a szakma és a tudomány kérdéseinek széles látókörű és igényes megközelítésére. II. FEJEZET A FŐISKOLA VEZETÉSE Magasabb vezetői megbízások a Főiskolán 11. (1) A Főiskolán az alábbi magasabb vezetői megbízások adhatók: a) rektor, b) kancellár, c) általános rektorhelyettes d) tudományos rektorhelyettes, e) dékán, f) könyvtárigazgató. (2) A magasabb vezetői megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni. (3) E fejezet ai a rektorra, a kancellárra és a belső ellenőrzési vezetőre nem alkalmazhatók.

14 14 Vezetői megbízások a Főiskolán 12. (1) A Főiskolán az alábbi vezetői megbízások adhatók: a) dékánhelyettes, b) tanszékvezető, c) oktatási igazgató, d) kancellár-helyettes, e) funkcionális és szolgáltató szervezeti egységek esetében 1. irodavezető, 2. igazgató, f) belső ellenőrzési vezető. (2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt vezetői megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni. A vezetői megbízások időtartama 13. (1) A rektor és a kancellár által kiadható magasabb vezetői és vezetői megbízások határozott időre, három éves időtartamra szólnak, a dékáni magasabb vezetői megbízás egy alkalommal hosszabbítható meg, egyéb vezetői megbízások több alkalommal is meghosszabbíthatók. (2) Amennyiben a vezetői megbízás a határozott idő eltelte előtt megszűnne, úgy a kancellár vagy a rektor - jogszabályban meghatározottak szerint - kiírja a pályázatot és annak eredményes befejezéséig, de legfeljebb hat havi időtartamra megbízást ad a vezetői feladatok ellátására. (3) Megbízott vezető csak olyan személy lehet, aki megfelel a vezetői megbízás betöltéséhez szükséges feltételeknek. A gyakorló intézményben kiadható vezetői megbízásokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a köznevelési ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelete határozza meg. Vezetői pályázatok 14. (1) A vezetői megbízás a Kjt. és az Nftv. szerint pályázati eljárás útján nyerhető el. (2) A pályázatot ha jogszabály eltérően nem rendelkezik oktatói, kutatói és tanári vezetői megbízás kivételével a kancellár írja ki, és dönt a vezetői megbízás kiadásáról, illetve annak visszavonásáról.

15 15 (3) Az oktatói, kutatói és tanári vezetői pályázatot a rektor írja ki és dönt a vezetői megbízás kiadásáról, illetve annak visszavonásáról. Illetmény, illetve egyéb juttatás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult. Vezetői pályázatok véleményezése 15. (1) A magasabb vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a rektori és kancellári pályázat kivételével a Szenátus dönt. A Szenátus döntését megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról. (2) A rektor által kiírt vezetői pályázat pályázati eljárása során a rektor kikéri a Rektori Humánpolitikai Bizottság és a Szenátus véleményét. (3) A kancellár által kiírt vezetői pályázat pályázati eljárása során a kancellár kikéri a Kancellári Humánpolitikai Bizottság véleményét. (4) A kancellár által kiírt alábbi vezetői pályázatok pályázati eljárása során a kancellár kikéri a Kancellári Humánpolitikai Bizottság és a Szenátus véleményét: a) Szolgáltató Központ vezető, b) Hallgatói Szolgáltató Központ igazgató, c) Tudósház igazgató, d) kollégiumigazgató, e) oktatási igazgató. (5) Dékán, dékánhelyettes, tanszékvezető megbízásra benyújtott vezetői pályázatok esetén a Rektori Humánpolitikai Bizottságon és a Szenátuson kívül véleményt nyilvánít az érintett kar kari tanácsa. A vezetők általános felelőssége és feladatai 16. (1) A ban meghatározott vezetők közül az oktatási, kutatási, szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek vezetői felelősek a szervezeti egység feladatainak ellátásáért, továbbá a szervezeti egység rendelkezésére álló pénzügyi keret tervszerinti, szabályszerű és költséghatékony felhasználásáért. (2) A szervezeti egység vezetőjének feladatai: a) képviseli a szervezeti egységet a Főiskola más szervezeti egységei és testületei előtt,

16 16 b) közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi a szervezeti egység munkáját, c) gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állásáról, d) munkáltatói jogkört gyakorol a szervezeti egység alkalmazottjai felett, a rektortól és a kancellártól átruházott hatáskörben, külön utasításban meghatározottak szerint, e) gondoskodik a szervezeti egység rendelkezésére bocsátott eszközök rendeltetésszerű használatáról, állaguk megóvásáról és biztonságos megőrzéséről, f) a jogszabályokban és a főiskolai szabályzatokban foglaltak szerint kötelezettséget vállal és utalványoz, g) szakmailag együttműködik más szervezeti egységek és a testületek vezetőivel, h) gyakorolja a kiadói és terjesztői jogkört a szervezeti egység gondozásában megjelent kiadványok tekintetében, a rektortól átruházott hatáskörben, i) ellátja, illetve végrehajtja a Főiskola szabályzataiban és a vezetői utasításokban, a szervezeti egység vezetőre meghatározott külön feladatokat. (3) A 12. -ban meghatározott vezetők közül a szervezeti egységhez nem rendelt vezetők felelősek a Főiskola szabályzataiban, az utasításokban és a vezetői megbízásban meghatározott feladatok ellátásáért. (4) A szervezeti egységhez nem rendelt vezető a) felügyeletet gyakorol a Főiskola szabályzataiban nevesített személyek, szervezeti egységek és testületek munkája felett, b) szakmailag együttműködik a szervezeti egységek és a testületek vezetőivel, c) munkáltatói jogkört gyakorol a hozzárendelt alkalmazottak felett, a rektortól és a kancellártól átruházott hatáskörben, külön szabályzatban, utasításban meghatározottak szerint. (5) A 11. -ban meghatározott magasabb vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlanul okozott károkért teljes mértékben felel. A magasabb vezető a vezetői tevékenység keretében szándékosan okozott kárért, illetve a nem vezetői tevékenysége keretében okozott kárért az általános felelősségi szabályok szerint felel azzal az eltéréssel, hogy a nem vezetői tevékenység során okozott gondatlan károkozás esetén a felelősség mértéke a vezető tizenkét havi átlagkeresetéig terjedhet.

17 17 Rektor 17. (1) A Főiskola első számú felelős vezetője és törvényes képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat nem utal más személy, vagy testület hatáskörébe. (2) A rektort a Szenátus döntése alapján, az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök bízza meg és menti fel. (3) A rektor megbízatása három évre szólhat. A Főiskolán ugyanazon személy a vezetői megbízási ciklustól függetlenül összesen legfeljebb két alkalommal kaphat rektori magasabb vezetői megbízást az esetleges jogelőd intézményekre is tekintettel. A rektori magasabb vezetői pályázatot a fenntartó írja ki. (4) A rektor felett a munkáltatói jogokat az oktatásért felelős miniszter gyakorolja. (5) A rektor: a) az oktatói, kutatói, tanári kérdéseket érintő ügyekben ellátja a Főiskola humánpolitikai tevékenységével kapcsolatos feladatokat, e körben szakmailag együttműködik a kancellárral, b) szakmailag együttműködik a kancellárral és a rektorhelyettesekkel a Főiskola minőségirányítási rendszerének és az ehhez kapcsolódó tevékenységek koordinálásában, valamint a Főiskola intézményakkreditációjával kapcsolatos feladatokban, c) szakmailag együttműködik a kancellárral az intézményfejlesztési terv és annak részeként a foglalkoztatási terv, illetve az intézményfejlesztési tervvel összhangban a kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégia és egyéb szabályzatok, dokumentumok előkészítésében, d) szakmailag együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral a hatékony szervezeti és működési rend kialakításában és a felsőoktatási intézmény gazdaságos működtetésében, a) szakmailag együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért, hitelességéért, e) a szenátus elnökeként felelős a szenátus jogszerű működéséért, jogkörébe tartozó ügyek előkészítéséért, a hozott döntések végrehajtásáért, f) felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének megfelelő működéséért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a hazai és nemzetközi szakmai és tudományos kapcsolatokért, együttműködésekért. Irányítja az intézmény képzési, tudományos kutatási, tehetséggondozási, minőségbiztosítási tevékenységét,

18 18 g) felelős a Főiskola alaptevékenységnek megfelelő működéséért, ennek keretében gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, valamint az Nftv. 25. (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat. Az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban állók tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult, h) a Főiskola által fenntartott köznevelési intézmény vezetője felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, a köznevelési intézmény további alkalmazottjai tekintetében - a bérgazdálkodást érintő, a kancellár egyetértésével hozott döntések kivételével - a köznevelési intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat, i) gyakorolja a kancellár által átadott jogköröket, hatásköröket. (6) A rektor irányítja az alábbi testületek munkáját: a) Szenátus, b) Rektori Tanács, c) Rektori Vezetői Értekezlet. (7) A rektor a kancellárral szakmailag együttműködve irányítja a Rektori-Kancellári Értekezlet munkáját. (8) A rektor felügyeli a Rektori Humánpolitikai Bizottság, valamint a Főiskolai Esélyegyenlőségi Bizottság működését. (9) A rektornak feladata ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, illetőleg intézkedési joga van; nem utasíthatja azonban sem a Szenátust, sem a bizottságokat, sem a Főiskolán működő más tanácsadó testületet, ideértve a Hallgatói Önkormányzatot, illetőleg az intézményben működő érdekképviseleti szerveket is. E testületek kötelesek napirendre tűzni a rektor által tárgyalni kért ügyeket. (10) A rektor jelen szabályzatban meghatározott jogköreit esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire, vagy a Főiskola más magasabb vezetői vagy vezetői beosztású alkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. (11) A rektor a munkáltatói jogok gyakorlását utasításban más magasabb vezetői vagy vezetői beosztású alkalmazottjára átruházhatja. (12) A rektor a kancellár döntésével, vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet. (13) A rektor munkáját és feladatának ellátását a Rektori Hivatal adminisztratív apparátusa segíti. (14) A rektort az általános rektorhelyettes, e személy távollétében pedig a tudományos rektorhelyettes helyettesíti.

19 19 (15) A magasabb vezetők és vezetők e szabályzatban meghatározott felelőssége nem korlátozza, és nem szünteti meg a rektor általános felelősségét. Kancellár 18. (1) A Főiskola működtetését a kancellár végzi. (2) A kancellárt az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kancellár kinevezése három évre szól. (3) A kancellár a Főiskolával áll közalkalmazotti jogviszonyban, felette a munkáltatói jogokat az oktatásért felelős miniszter gyakorolja. (4) A kancellár: a) ellátja a Főiskola humánpolitikai tevékenységével kapcsolatos feladatokat, az oktatói, kutatói, tanári kérdéseket érintő humánpolitikai ügyekben szakmailag együttműködik a rektorral, b) ellátja a Főiskola minőségirányítási rendszerének és az ehhez kapcsolódó tevékenységek koordinálását, valamint a Főiskola intézményakkreditációjával kapcsolatos feladatokat, e körben szakmailag együttműködik a rektorral és a rektorhelyettesekkel, c) szakmailag együttműködik a rektorral az intézményfejlesztési terv és annak részeként a foglalkoztatási terv, illetve az intézményfejlesztési tervvel összhangban a kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégia és egyéb szabályzatok, dokumentumok előkészítésében, d) felel a Főiskola gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, a minőségirányítási rendszer működtetéséért, az intézmény vagyongazdálkodásáért - ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is - irányítja e területen a működést, e) felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területeken szükséges intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében egyetértési jogot gyakorol az Nftv. 12. (1) bekezdése, valamint az Nftv. 13. (1) bekezdése szerinti jogosultnak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele jelen feladatkör tekintetében a rektorral szakmailag együttműködik, f) a Főiskola rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa,

20 20 g) gyakorolja a Főiskola részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben a tulajdonosi jogokat, h) az Nftv. 13. (2) bekezdésében meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a Főiskolán foglalkoztatott alkalmazottak felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról, i) gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, j) az d) - i) pontban meghatározott feladatai tekintetében a kancellár az intézmény vezetőjeként jár el, k) feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési kötelezettségének köteles eleget tenni, felelős a gazdálkodási intézkedések és javaslatok előkészítéséért, l) felelős a belső ellenőrzés kialakításáért, megfelelő működtetéséért és függetlenségének biztosításáért, m) a Szenátus elé terjeszti a Főiskola éves költségvetésére és a költségvetés felosztására vonatkozó javaslatokat, a Főiskola vagyongazdálkodási tervét és közbeszerzési tervét. Tevékenységéről és a Főiskola előző évi gazdálkodásáról évenként beszámol a Szenátusnak. (5) A kancellár a (4) bekezdés e), g) és h) pontjában meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében a Főiskola vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja. A kancellár a (4) bekezdés h) pontjában meghatározott hatáskör átruházása során biztosítja a Főiskola magasabb vezetője számára a vezetői feladatok ellátásához szükséges hatáskörök gyakorlását. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. (6) A kancellár a munkáltatói jogok gyakorlását külön utasításban más magasabb vezetői vagy vezetői beosztású alkalmazottjára átruházhatja. (7) A kancellár irányítja a Kancellári Vezetői Értekezlet munkáját. (8) A kancellár a rektorral szakmailag együttműködve irányítja a Rektori-Kancellári Értekezlet munkáját. (9) A kancellár vezeti a Kancellári Hivatalt. (10) A kancellár felügyeletet gyakorolja az alábbi testületek működése felett: a) Főiskolai Lakásbizottság, b) Kancellári Humánpolitikai Bizottság. (11) A kancellárnak feladata ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, intézkedési, illetőleg kiadmányozási és utalványozási joga van, nem utasíthatja azonban sem a Szenátust, sem a bizottságokat, sem a Főiskolán működő más tanácsadó testületet, ideértve a Hallgatói Önkormányzatot, illetőleg az intézményben működő érdekképviseleti szerveket is. E testületek kötelesek napirendre tűzni a kancellár által tárgyalni kért ügyeket.

21 21 (12) A kancellár munkáját és feladatának ellátását a Kancellári Hivatal adminisztratív apparátusa segíti. (13) A kancellárt a kancellár-helyettes és az irodavezetők helyettesítik. (14) A magasabb vezetők és vezetők e szabályzatban meghatározott felelőssége nem korlátozza, és nem szünteti meg a kancellár általános felelősségét. Általános rektorhelyettes 19. (1) Az általános rektorhelyettest a Rektori Humánpolitikai Bizottság és a Szenátus véleményének kikérését követően a rektor bízza meg és vonja vissza megbízását. (2) Az általános rektorhelyettes feladata a Főiskola képzési alaptevékenységének szakszerű és törvényes ellátása és a minőségirányítási rendszer működtetése. (3) Az általános rektorhelyettes a rektor távollétében a rektor helyetteseként jár el. (4) Az általános rektorhelyettes szakmailag vezeti az intézmény minőségirányítási rendszert. (5) Az általános rektorhelyettes a kancellárral és az oktatási igazgatóval szakmailag együttműködve szakmailag vezeti az Oktatási Irodát. (6) Az általános rektorhelyettes szakmailag együttműködik az alábbi szervezeti egységekkel és felügyeletet gyakorol az alábbi szervezeti egységek felett: a) Karok, képzési tevékenységük vonatkozásában, b) Felnőttképzési Koordináló Központ, c) Oktatási Iroda, d) Kollégium, ideértve a Szakkollégiumot is, e) Hallgatói Szolgáltató Központ, f) Duális Képzési és Módszertani Központ. (7) Az általános rektorhelyettes felügyeletet gyakorol az alábbi testületek működése felett: a) Főiskolai Minőségirányítási Tanács, b) Főiskolai Beiskolázási Bizottság, c) Főiskolai Tanulmányi Bizottság, d) Főiskolai Hallgatói Fegyelmi Bizottság, e) Főiskolai Kollégiumi Bizottság, f) Főiskolai Diákjóléti Bizottság, g) Főiskolai Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság, h) Főiskolai Hallgatói Fellebbviteli Bizottság,

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 7. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 7. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 7. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2014.szeptember 26. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2196//2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont alapító

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben