Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ"

Átírás

1 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR

2 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 9 A szabályzat hatálya A Főiskola egyes államháztartási alapadatai A Főiskola alapítása A Főiskola elnevezése A Főiskola székhelye Kormányzati funkciók Létszám Tulajdonosi joggyakorlás A Főiskola által fenntartott gyakorló intézmény Kiválóság II. FEJEZET A FŐISKOLA VEZETÉSE Magasabb vezetői megbízások a Főiskolán Vezetői megbízások a Főiskolán A vezetői megbízások időtartama Vezetői pályázatok Vezetői pályázatok véleményezése A vezetők általános felelőssége és feladatai

3 3 Rektor Kancellár Általános rektorhelyettes Tudományos rektorhelyettes Dékán Könyvtárigazgató Kancellár-helyettes Jogi és Igazgatási Irodavezető Szolgáltató Központ vezető Pénzügyi és Számviteli Irodavezető Dékánhelyettes Tanszékvezető Oktatási igazgató Üzemeltetési irodavezető Kollégiumigazgató Hallgatói Szolgáltató Központ igazgató Tudósház igazgató Belső ellenőrzési vezető III. FEJEZET A FŐISKOLA SZERVEZETE... 29

4 4 A FŐISKOLA OKTATÁSI-KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEI Kar Tanszék Tudásközpontok Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar IV. FEJEZET A FŐISKOLA SZERVEZETE A FŐISKOLA FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEI Kancellári Hivatal Rektori Hivatal Jogi és Igazgatási Iroda Pénzügyi és Számviteli Iroda Üzemeltetési Iroda Oktatási Iroda V. FEJEZET A FŐISKOLA SZERVEZETE A FŐISKOLA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI EGYSÉGEI Könyvtár és Információs Központ Kollégium Hallgatói Szolgáltató Központ

5 5 Tudósház Anyagvizsgáló és Méréstechnikai Laboratórium Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium Tangazdaság Felnőttképzési Koordináló Központ Duális Képzési és Módszertani Központ Területi Szaktanácsadási Központ VI. FEJEZET A FŐISKOLA TESTÜLETEI A Szenátus hatásköre A Szenátus tagjai A Szenátus működése A Szenátus tanácskozásának rendje A Szenátus határozathozatalának rendje

6 Kari Tanács A Főiskola egyéb döntéshozó és véleményező testületeinek működési rendje Rektori Humánpolitikai Bizottság Kancellári Humánpolitikai Bizottság Főiskolai Beiskolázási Bizottság Főiskolai Tanulmányi Bizottság Főiskolai Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács Főiskolai Hallgatói Fegyelmi Bizottság Főiskolai Kollégiumi Bizottság Főiskolai Diákjóléti Bizottság Főiskolai Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság Főiskolai Hallgatói Fellebbviteli Bizottság Főiskolai Lakásbizottság Főiskolai Esélyegyenlőségi Bizottság Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság Tudományos Tanács... 68

7 Főiskolai Minőségirányítási Tanács Fenntartói Tanács Kari Tanulmányi Bizottság Kari Kreditátviteli Bizottság Kari Diákjóléti Bizottság Főiskolai Sport- és Szabadidő Bizottság A Főiskola konzultatív testületeinek működési rendje Rektori Tanács Egységvezetői Értekezlet Rektori-Kancellári Értekezlet Rektori Vezetői Értekezlet Kancellári Vezetői Értekezlet Kari Vezetői Értekezlet Tanszéki Értekezlet Intézményi Érdekegyeztető Tanács VII. FEJEZET A FŐISKOLA KÖZÖSSÉGEI Főiskolai Hallgatói Önkormányzat Tudományos és művészeti diákkörök

8 8 Sportkörök Alkalmazotti közösségek VIII. FEJEZET ADATKEZELÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS A FŐISKOLÁN IX. FEJEZET A FŐISKOLA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK A Főiskola képviselete Kiadmányozás Minőségbiztosítás Belső kapcsolattartás általános rendje Belső szabályozás eszközei és azok nyilvánossága A belső tájékoztatás eszközei és fórumai a Főiskolán Nyitottság és nyilvánosság A Főiskola arculata X. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK XI. FEJEZET ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

9 9 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (3) bekezdés eb) pont szerinti jogkörében eljárva, az Nftv. 11. (1) bekezdés a) pontban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) az alábbiak szerint alkotja meg. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya 1. (1) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi tevékenységére, a szervezeti felépítését és működési rendjét meghatározó tárgykörökre, továbbá a saját hatáskörben lefolytatott eljárásokra. (2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Főiskola a) foglalkoztatottjaira, a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony típusától függetlenül, b) hallgatóira, c) a képzésében résztvevő, de hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező személyekre, d) megbízottjaira, a megbízás tárgyával összefüggésben, e) szolgáltatásait igénybe vevő személyekre, a szolgáltatás tárgyával összefüggésben. (3) A szervezeti és működési szabályzat első része a szervezeti és működési rend, második része a foglalkoztatási követelményrendszer, harmadik része a hallgatói követelményrendszer. (4) A Főiskolán alkotott valamennyi szabályzat, határozat, intézkedés a szervezeti és működési szabályzattal nem lehet ellentétes.

10 10 (5) A Főiskola minden oktatási, tudományos kutatási, nem oktatási szervezeti egysége köteles e szabályzatban meghatározott működési rendjét, illetve ügyrendjét jelen szabályzat hatálybalépésétől számított 60 napon belül elkészíteni, és annak megfelelően működni. A Főiskola egyes államháztartási alapadatai 2. (1) A Főiskola a jogszabályokban meghatározott keretek között szakmailag önálló, önkormányzattal és autonómiával rendelkező jogi személy, amely szervezeti és működési autonómiáját a törvényben és e szabályzatban meghatározott eljárási és döntési rend szerint gyakorolja. (2) A Főiskola a költségvetési gazdálkodás rendje szerint működő jogi személy. (3) A Főiskola alapítója Magyarország Országgyűlése. (4) A Főiskola feletti fenntartói jogot ha törvény másként nem rendelkezik az oktatásért felelős miniszter gyakorolja. (5) A Főiskola alapadatai: a) intézményi azonosítója: FI58661 b) PIR törzsszám: c) ÁHT azonosítója: d) adószáma: e) közösségi adószáma: HU f) egységes statisztikai számjele: g) szakágazati besorolása: h) bankszámlaszáma: MÁK (6) Az intézményi azonosítót és adószámot a Főiskola okiratain, szerződésein, pályázatain, továbbá a jogszabályok által meghatározott esetekben fel kell tüntetni, ennek hiányában az irat érvénytelen. A Főiskola alapítása 3. (1) A Főiskola, a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény 1. p) pontja alapján, a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskemét, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét és a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar (Kecskemét) jogutód

11 11 intézményeként jött létre, január 1-jei hatállyal. A Főiskola állami elismerését a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény tartalmazta, melyet az Nftv. is fenntartott. (2) A Főiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal rendelkezik, melynek száma: /2014, kelte: február 27. (3) A Főiskola alapító okirata e szabályzat 2. számú függelékét képezi. A Főiskola elnevezése 4. (1) A Főiskola elnevezése: Kecskeméti Főiskola. (2) A Főiskola idegen nyelvű megnevezése: a) angolul: Kecskemét College, b) németül: Gesamthochschule Kecskemét, c) franciául: École Supérieure de Kecskemét. (3) A Főiskola nevét a szabályzatban megnevezett szervezeti egységek akként használhatják, hogy a Főiskola nevét kiegészítik a saját elnevezésükkel. (4) A (3) bekezdésen kívüli esetekben, a Főiskola nevének használatához a Szenátus jóváhagyása szükséges. A Főiskola székhelye 5. (1) A Főiskola székhelye és a központi ügyintézés helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Kormányzati funkciók 6. (1) A Főiskola által ellátandó kormányzati funkciók rendjét a kormányzati funkciók szerint számmal és megnevezéssel besorolt alaptevékenységeket, a rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységeket, továbbá az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését a szabályzat mellékletei tartalmazzák.

12 12 Létszám 7. (1) A Főiskola engedélyezett maximális hallgatói létszámát a fenntartó határozza meg. Tulajdonosi joggyakorlás 8. (1) A Főiskola az alábbi gazdálkodó szervezetekben lévő állami részesedések felett gyakorol tulajdonosi jogot: a) Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Cg ) üzletrész névértéke: Ft, tulajdonosi hányad: 0,23 %, b) AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Izsáki út 10., Cg ) üzletrész névértéke: Ft, tulajdonosi hányad: 25 %. (2) A Főiskola a fenti gazdálkodó szervezetekben a tulajdonosi jogokat a kancellár útján gyakorolja. A Főiskola által fenntartott gyakorló intézmény 9. (1) A Főiskola a pedagógusképzéshez kapcsolódva gyakorló köznevelési intézményt tart fenn, Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda elnevezéssel (6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1-3.) továbbiakban gyakorló intézmény mely részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében. (2) A gyakorló intézmény a Főiskola költségvetésének részét képező, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó, a köznevelésről szóló törvény szerinti önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény. (3) A gyakorló intézmény feletti fenntartói jogokat a rektor gyakorolja, a Szenátus, valamint a Fenntartói Tanács e szabályzat szerinti közreműködésével.

13 13 Kiválóság 10. (1) A Főiskola, az intézményfejlesztési tervvel összhangban, kiválósági célkitűzéseket határoz és valósít meg, illetve teljesíti azok feltételeit. (2) A Főiskola elismeri és támogatja a tehetséggel párosuló kiváló teljesítményt elérő hallgatókat, oktatókat és kutatókat. Elősegíti részvételüket a Nemzeti Kiválóság Programban. (3) A Főiskola ösztönzi az oktatók, a kutatók és a hallgatók nemzetközi tevékenységét, együttműködésüket külföldi felsőoktatási intézményekkel, támogatja részvételüket nemzetközi projektekben és csereprogramokban. (4) A Főiskola ösztönzi a tudományos és művészeti diákkörök létrejöttét. Hangsúlyt fektet tevékenységük erősítésére, elismerésére és elismertetésére. (5) A Főiskola szakkollégium fenntartásával segíti elő a tehetségek kibontakozását, a közéleti szerepvállalásra való felkészülésüket, valamint a roma hallgatók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését. (6) A Főiskola mentorprogram keretében, valamint a Hallgatói Szolgáltató Központ célzott szolgáltatásaival készíti fel a hallgatókat a társadalmi kérdések iránti fogékonyságra, a sikeres életúthoz szükséges kompetenciák elsajátítására, a szakma és a tudomány kérdéseinek széles látókörű és igényes megközelítésére. II. FEJEZET A FŐISKOLA VEZETÉSE Magasabb vezetői megbízások a Főiskolán 11. (1) A Főiskolán az alábbi magasabb vezetői megbízások adhatók: a) rektor, b) kancellár, c) általános rektorhelyettes d) tudományos rektorhelyettes, e) dékán, f) könyvtárigazgató. (2) A magasabb vezetői megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni. (3) E fejezet ai a rektorra, a kancellárra és a belső ellenőrzési vezetőre nem alkalmazhatók.

14 14 Vezetői megbízások a Főiskolán 12. (1) A Főiskolán az alábbi vezetői megbízások adhatók: a) dékánhelyettes, b) tanszékvezető, c) oktatási igazgató, d) kancellár-helyettes, e) funkcionális és szolgáltató szervezeti egységek esetében 1. irodavezető, 2. igazgató, f) belső ellenőrzési vezető. (2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt vezetői megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni. A vezetői megbízások időtartama 13. (1) A rektor és a kancellár által kiadható magasabb vezetői és vezetői megbízások határozott időre, három éves időtartamra szólnak, a dékáni magasabb vezetői megbízás egy alkalommal hosszabbítható meg, egyéb vezetői megbízások több alkalommal is meghosszabbíthatók. (2) Amennyiben a vezetői megbízás a határozott idő eltelte előtt megszűnne, úgy a kancellár vagy a rektor - jogszabályban meghatározottak szerint - kiírja a pályázatot és annak eredményes befejezéséig, de legfeljebb hat havi időtartamra megbízást ad a vezetői feladatok ellátására. (3) Megbízott vezető csak olyan személy lehet, aki megfelel a vezetői megbízás betöltéséhez szükséges feltételeknek. A gyakorló intézményben kiadható vezetői megbízásokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a köznevelési ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelete határozza meg. Vezetői pályázatok 14. (1) A vezetői megbízás a Kjt. és az Nftv. szerint pályázati eljárás útján nyerhető el. (2) A pályázatot ha jogszabály eltérően nem rendelkezik oktatói, kutatói és tanári vezetői megbízás kivételével a kancellár írja ki, és dönt a vezetői megbízás kiadásáról, illetve annak visszavonásáról.

15 15 (3) Az oktatói, kutatói és tanári vezetői pályázatot a rektor írja ki és dönt a vezetői megbízás kiadásáról, illetve annak visszavonásáról. Illetmény, illetve egyéb juttatás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult. Vezetői pályázatok véleményezése 15. (1) A magasabb vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a rektori és kancellári pályázat kivételével a Szenátus dönt. A Szenátus döntését megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról. (2) A rektor által kiírt vezetői pályázat pályázati eljárása során a rektor kikéri a Rektori Humánpolitikai Bizottság és a Szenátus véleményét. (3) A kancellár által kiírt vezetői pályázat pályázati eljárása során a kancellár kikéri a Kancellári Humánpolitikai Bizottság véleményét. (4) A kancellár által kiírt alábbi vezetői pályázatok pályázati eljárása során a kancellár kikéri a Kancellári Humánpolitikai Bizottság és a Szenátus véleményét: a) Szolgáltató Központ vezető, b) Hallgatói Szolgáltató Központ igazgató, c) Tudósház igazgató, d) kollégiumigazgató, e) oktatási igazgató. (5) Dékán, dékánhelyettes, tanszékvezető megbízásra benyújtott vezetői pályázatok esetén a Rektori Humánpolitikai Bizottságon és a Szenátuson kívül véleményt nyilvánít az érintett kar kari tanácsa. A vezetők általános felelőssége és feladatai 16. (1) A ban meghatározott vezetők közül az oktatási, kutatási, szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek vezetői felelősek a szervezeti egység feladatainak ellátásáért, továbbá a szervezeti egység rendelkezésére álló pénzügyi keret tervszerinti, szabályszerű és költséghatékony felhasználásáért. (2) A szervezeti egység vezetőjének feladatai: a) képviseli a szervezeti egységet a Főiskola más szervezeti egységei és testületei előtt,

16 16 b) közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi a szervezeti egység munkáját, c) gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állásáról, d) munkáltatói jogkört gyakorol a szervezeti egység alkalmazottjai felett, a rektortól és a kancellártól átruházott hatáskörben, külön utasításban meghatározottak szerint, e) gondoskodik a szervezeti egység rendelkezésére bocsátott eszközök rendeltetésszerű használatáról, állaguk megóvásáról és biztonságos megőrzéséről, f) a jogszabályokban és a főiskolai szabályzatokban foglaltak szerint kötelezettséget vállal és utalványoz, g) szakmailag együttműködik más szervezeti egységek és a testületek vezetőivel, h) gyakorolja a kiadói és terjesztői jogkört a szervezeti egység gondozásában megjelent kiadványok tekintetében, a rektortól átruházott hatáskörben, i) ellátja, illetve végrehajtja a Főiskola szabályzataiban és a vezetői utasításokban, a szervezeti egység vezetőre meghatározott külön feladatokat. (3) A 12. -ban meghatározott vezetők közül a szervezeti egységhez nem rendelt vezetők felelősek a Főiskola szabályzataiban, az utasításokban és a vezetői megbízásban meghatározott feladatok ellátásáért. (4) A szervezeti egységhez nem rendelt vezető a) felügyeletet gyakorol a Főiskola szabályzataiban nevesített személyek, szervezeti egységek és testületek munkája felett, b) szakmailag együttműködik a szervezeti egységek és a testületek vezetőivel, c) munkáltatói jogkört gyakorol a hozzárendelt alkalmazottak felett, a rektortól és a kancellártól átruházott hatáskörben, külön szabályzatban, utasításban meghatározottak szerint. (5) A 11. -ban meghatározott magasabb vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlanul okozott károkért teljes mértékben felel. A magasabb vezető a vezetői tevékenység keretében szándékosan okozott kárért, illetve a nem vezetői tevékenysége keretében okozott kárért az általános felelősségi szabályok szerint felel azzal az eltéréssel, hogy a nem vezetői tevékenység során okozott gondatlan károkozás esetén a felelősség mértéke a vezető tizenkét havi átlagkeresetéig terjedhet.

17 17 Rektor 17. (1) A Főiskola első számú felelős vezetője és törvényes képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat nem utal más személy, vagy testület hatáskörébe. (2) A rektort a Szenátus döntése alapján, az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök bízza meg és menti fel. (3) A rektor megbízatása három évre szólhat. A Főiskolán ugyanazon személy a vezetői megbízási ciklustól függetlenül összesen legfeljebb két alkalommal kaphat rektori magasabb vezetői megbízást az esetleges jogelőd intézményekre is tekintettel. A rektori magasabb vezetői pályázatot a fenntartó írja ki. (4) A rektor felett a munkáltatói jogokat az oktatásért felelős miniszter gyakorolja. (5) A rektor: a) az oktatói, kutatói, tanári kérdéseket érintő ügyekben ellátja a Főiskola humánpolitikai tevékenységével kapcsolatos feladatokat, e körben szakmailag együttműködik a kancellárral, b) szakmailag együttműködik a kancellárral és a rektorhelyettesekkel a Főiskola minőségirányítási rendszerének és az ehhez kapcsolódó tevékenységek koordinálásában, valamint a Főiskola intézményakkreditációjával kapcsolatos feladatokban, c) szakmailag együttműködik a kancellárral az intézményfejlesztési terv és annak részeként a foglalkoztatási terv, illetve az intézményfejlesztési tervvel összhangban a kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégia és egyéb szabályzatok, dokumentumok előkészítésében, d) szakmailag együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral a hatékony szervezeti és működési rend kialakításában és a felsőoktatási intézmény gazdaságos működtetésében, a) szakmailag együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért, hitelességéért, e) a szenátus elnökeként felelős a szenátus jogszerű működéséért, jogkörébe tartozó ügyek előkészítéséért, a hozott döntések végrehajtásáért, f) felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének megfelelő működéséért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a hazai és nemzetközi szakmai és tudományos kapcsolatokért, együttműködésekért. Irányítja az intézmény képzési, tudományos kutatási, tehetséggondozási, minőségbiztosítási tevékenységét,

18 18 g) felelős a Főiskola alaptevékenységnek megfelelő működéséért, ennek keretében gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, valamint az Nftv. 25. (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat. Az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban állók tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult, h) a Főiskola által fenntartott köznevelési intézmény vezetője felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, a köznevelési intézmény további alkalmazottjai tekintetében - a bérgazdálkodást érintő, a kancellár egyetértésével hozott döntések kivételével - a köznevelési intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat, i) gyakorolja a kancellár által átadott jogköröket, hatásköröket. (6) A rektor irányítja az alábbi testületek munkáját: a) Szenátus, b) Rektori Tanács, c) Rektori Vezetői Értekezlet. (7) A rektor a kancellárral szakmailag együttműködve irányítja a Rektori-Kancellári Értekezlet munkáját. (8) A rektor felügyeli a Rektori Humánpolitikai Bizottság, valamint a Főiskolai Esélyegyenlőségi Bizottság működését. (9) A rektornak feladata ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, illetőleg intézkedési joga van; nem utasíthatja azonban sem a Szenátust, sem a bizottságokat, sem a Főiskolán működő más tanácsadó testületet, ideértve a Hallgatói Önkormányzatot, illetőleg az intézményben működő érdekképviseleti szerveket is. E testületek kötelesek napirendre tűzni a rektor által tárgyalni kért ügyeket. (10) A rektor jelen szabályzatban meghatározott jogköreit esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire, vagy a Főiskola más magasabb vezetői vagy vezetői beosztású alkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. (11) A rektor a munkáltatói jogok gyakorlását utasításban más magasabb vezetői vagy vezetői beosztású alkalmazottjára átruházhatja. (12) A rektor a kancellár döntésével, vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet. (13) A rektor munkáját és feladatának ellátását a Rektori Hivatal adminisztratív apparátusa segíti. (14) A rektort az általános rektorhelyettes, e személy távollétében pedig a tudományos rektorhelyettes helyettesíti.

19 19 (15) A magasabb vezetők és vezetők e szabályzatban meghatározott felelőssége nem korlátozza, és nem szünteti meg a rektor általános felelősségét. Kancellár 18. (1) A Főiskola működtetését a kancellár végzi. (2) A kancellárt az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kancellár kinevezése három évre szól. (3) A kancellár a Főiskolával áll közalkalmazotti jogviszonyban, felette a munkáltatói jogokat az oktatásért felelős miniszter gyakorolja. (4) A kancellár: a) ellátja a Főiskola humánpolitikai tevékenységével kapcsolatos feladatokat, az oktatói, kutatói, tanári kérdéseket érintő humánpolitikai ügyekben szakmailag együttműködik a rektorral, b) ellátja a Főiskola minőségirányítási rendszerének és az ehhez kapcsolódó tevékenységek koordinálását, valamint a Főiskola intézményakkreditációjával kapcsolatos feladatokat, e körben szakmailag együttműködik a rektorral és a rektorhelyettesekkel, c) szakmailag együttműködik a rektorral az intézményfejlesztési terv és annak részeként a foglalkoztatási terv, illetve az intézményfejlesztési tervvel összhangban a kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégia és egyéb szabályzatok, dokumentumok előkészítésében, d) felel a Főiskola gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, a minőségirányítási rendszer működtetéséért, az intézmény vagyongazdálkodásáért - ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is - irányítja e területen a működést, e) felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területeken szükséges intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében egyetértési jogot gyakorol az Nftv. 12. (1) bekezdése, valamint az Nftv. 13. (1) bekezdése szerinti jogosultnak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele jelen feladatkör tekintetében a rektorral szakmailag együttműködik, f) a Főiskola rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa,

20 20 g) gyakorolja a Főiskola részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben a tulajdonosi jogokat, h) az Nftv. 13. (2) bekezdésében meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a Főiskolán foglalkoztatott alkalmazottak felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról, i) gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, j) az d) - i) pontban meghatározott feladatai tekintetében a kancellár az intézmény vezetőjeként jár el, k) feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési kötelezettségének köteles eleget tenni, felelős a gazdálkodási intézkedések és javaslatok előkészítéséért, l) felelős a belső ellenőrzés kialakításáért, megfelelő működtetéséért és függetlenségének biztosításáért, m) a Szenátus elé terjeszti a Főiskola éves költségvetésére és a költségvetés felosztására vonatkozó javaslatokat, a Főiskola vagyongazdálkodási tervét és közbeszerzési tervét. Tevékenységéről és a Főiskola előző évi gazdálkodásáról évenként beszámol a Szenátusnak. (5) A kancellár a (4) bekezdés e), g) és h) pontjában meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében a Főiskola vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja. A kancellár a (4) bekezdés h) pontjában meghatározott hatáskör átruházása során biztosítja a Főiskola magasabb vezetője számára a vezetői feladatok ellátásához szükséges hatáskörök gyakorlását. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. (6) A kancellár a munkáltatói jogok gyakorlását külön utasításban más magasabb vezetői vagy vezetői beosztású alkalmazottjára átruházhatja. (7) A kancellár irányítja a Kancellári Vezetői Értekezlet munkáját. (8) A kancellár a rektorral szakmailag együttműködve irányítja a Rektori-Kancellári Értekezlet munkáját. (9) A kancellár vezeti a Kancellári Hivatalt. (10) A kancellár felügyeletet gyakorolja az alábbi testületek működése felett: a) Főiskolai Lakásbizottság, b) Kancellári Humánpolitikai Bizottság. (11) A kancellárnak feladata ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, intézkedési, illetőleg kiadmányozási és utalványozási joga van, nem utasíthatja azonban sem a Szenátust, sem a bizottságokat, sem a Főiskolán működő más tanácsadó testületet, ideértve a Hallgatói Önkormányzatot, illetőleg az intézményben működő érdekképviseleti szerveket is. E testületek kötelesek napirendre tűzni a kancellár által tárgyalni kért ügyeket.

21 21 (12) A kancellár munkáját és feladatának ellátását a Kancellári Hivatal adminisztratív apparátusa segíti. (13) A kancellárt a kancellár-helyettes és az irodavezetők helyettesítik. (14) A magasabb vezetők és vezetők e szabályzatban meghatározott felelőssége nem korlátozza, és nem szünteti meg a kancellár általános felelősségét. Általános rektorhelyettes 19. (1) Az általános rektorhelyettest a Rektori Humánpolitikai Bizottság és a Szenátus véleményének kikérését követően a rektor bízza meg és vonja vissza megbízását. (2) Az általános rektorhelyettes feladata a Főiskola képzési alaptevékenységének szakszerű és törvényes ellátása és a minőségirányítási rendszer működtetése. (3) Az általános rektorhelyettes a rektor távollétében a rektor helyetteseként jár el. (4) Az általános rektorhelyettes szakmailag vezeti az intézmény minőségirányítási rendszert. (5) Az általános rektorhelyettes a kancellárral és az oktatási igazgatóval szakmailag együttműködve szakmailag vezeti az Oktatási Irodát. (6) Az általános rektorhelyettes szakmailag együttműködik az alábbi szervezeti egységekkel és felügyeletet gyakorol az alábbi szervezeti egységek felett: a) Karok, képzési tevékenységük vonatkozásában, b) Felnőttképzési Koordináló Központ, c) Oktatási Iroda, d) Kollégium, ideértve a Szakkollégiumot is, e) Hallgatói Szolgáltató Központ, f) Duális Képzési és Módszertani Központ. (7) Az általános rektorhelyettes felügyeletet gyakorol az alábbi testületek működése felett: a) Főiskolai Minőségirányítási Tanács, b) Főiskolai Beiskolázási Bizottság, c) Főiskolai Tanulmányi Bizottság, d) Főiskolai Hallgatói Fegyelmi Bizottság, e) Főiskolai Kollégiumi Bizottság, f) Főiskolai Diákjóléti Bizottság, g) Főiskolai Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság, h) Főiskolai Hallgatói Fellebbviteli Bizottság,

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben