BIZTONSÁGI ADATLAP. S1301 M, B rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. S1301 M, B rész"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke és II. melléklete alapján S1301 M, B rész 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Terméknév S1301 M, B rész 1.2 Az anyag/készítmény felhasználása: Üzleti felhasználásra Epoxigyanta: keményítő Bevonat 1.3 A vállalat/vállalkozás azonosítása: Berry Plastics BVBA Nijverheidsstraat B-2600 Westerlo Tel.: Fax: Sürgősségi telefonszám: 24 óra/24 óra: (BIG) USA: Munkaidőben: Berry Plastics Corrosion Protection Group Houston 2. A veszély azonosítása NFPA: 3-1-0(*) DSD/DPD A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv kritériumai szerint veszélyesnek minősül Lenyelve ártalmas Égési sérülést okoz Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat Egyéb veszélyek Gyúlékony 3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ Név CAS szám EINECS/ELINCS Konc. Osztályozás a DSD/DPD szerint Osztályozás a CLP szerint Jegyzetek módosított poliamin 10%<K<25% Xn; R22 C; R34 R43 N; R50-53 trimetil-hexán-1,6-diamin a dimer zsírsav és polietilénaminok reakcióterméke 15%<K<30% Xn; R22 C; R34 R43 R >45% Xi; R38-41 R43 N; R50-53 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1C; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 (1) (1)(10) (1) Készítette: Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel Felülvizsgálat BIG vzw oka: 9 Kiadás dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Felülvizsgálat száma: 0401 Termékszám: / HU

2 trietilén-tetramin Elsősegélynyújtási intézkedések <8% Xn; R21 C; R34 R43 R52-53 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412 (1)(10) (1) Az R-mondatok és figyelmeztető mondatok teljes változata: lásd a 16. pontot (10) Szerepel az 1907/2006/EK rendelet korlátozásokról szóló XVII. mellékletében 4.1 Belélegzés esetén: Vigye a sérültet friss levegőre Légzési nehézség esetén: forduljon orvoshoz vagy kérjen elsősegélyt 4.2 Bőrre kerülés: Azonnal mossa ki bő vízzel (15 perc)/zuhannyal Lemosás közben a ruhát el kell távolítani Ne vegye le a ruházatot, ha a bőrhöz tapad Fedje le a sebeket steril kötéssel Forduljon orvoshoz vagy kérjen elsősegélyt Ha a megégett felület > 10%: vigye a sérültet kórházba 4.3 Szembe kerülés: Azonnal öblítse bő vízzel 15 percig Ne használjon semlegesítő szereket Vigye a sérültet szemészhez 4.4 Lenyelés esetén: Öblítse ki a száját vízzel Ne adjon neki semmit inni Ne hánytassa Ne adjon neki akítv szenet Azonnal forduljon orvoshoz vagy kérjen elsősegélyt Ne adjon neki kémiai ellenszert 5. Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Alkalmas oltóanyagok: Vízpermet Polivalens hab BC por Szén-dioxid 5.2 Alkalmatlan oltóanyagok: A vízsugár oltóanyagnak alkalmatlan 5.3 Különleges expozíciós veszélyek: Ha a hőmérséklet a lobbanáspont fölött van: a tűz-/robbanásveszély még nagyobb Égéskor: mérgező és korrozív gázok/gőzök szabadulnak fel (nitrózus gőzök, szén-monoxid, szén-dioxid) 5.4 Előírások: A mérgező gázok koncentrációját vízpermettel kell hígítani Ne feledje, hogy a tűzoltáshoz használt víz a mérgező lesz Mérsékelten használja a vizet, és ha lehet, gyűjtse össze vagy tárolja Hőexpozíció: a mérgező gázok/gőzök koncentrációját vízpermettel kell hígítani Ne feledje, hogy a tűzoltáshoz csapadékvíz mérgezővé/maróvá válik! 5.5 A tűzoltók különleges védőfelszerelése: Kesztyű Arcvédő pajzs Korrózióálló ruha Nagy mennyiségű szivárgás/zárt helyen: sűrített levegős légzőkészülék Nagy mennyiségű szivárgás/zárt helyen: gázbiztos védőruha Hő és tűz ellen: sűrített levegős/oxigénes légzőkészülék 6. Intézkedések baleset esetén Felülvizsgálat száma: 0401 Termékszám: / 8

3 6.1 Személyi óvintézkedések: Lásd a 8.2 pontot 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: A szabadba jutott anyagot fogja fel, majd szivattyúzza át a tárolására alkalmas tartályokba A szivárgást dugaszolja el, és az utánpótlást zárja el Gátolja meg a kifolyt folyadék szétterjedését Meg kell előzni a talaj- és vízszennyezést Nem szabad felszíni vizekbe engedni Lásd a 13 pontot 6.3 A szennyezésmentesítés módszerei: Itassa fel a kifolyt folyadékot nedvszívó anyaggal, pl.: homok/föld Lapátolja a folyadékkal átitatott anyagot zárható tartályba A kiömlött anyagot/maradékait figyelmesen gyűjtse össze A sérült/hűtött tartályokat ki kell üríteni A szennyezett felületeket tisztítsa le bő vízzel Az összegyűjtött anyagot adja le a gyártónál vagy az arra illetékes hatóságnál Használat után a ruházatot ki kell mosni, az eszközöket el kell mosni 7. Kezelés és tárolás 7.1 Kezelés: Nyílt lángtól/hőtől távol tartandó Finoman szétosztott: szikra- és robbanásbiztos készülékek Finoman szétosztott: gyújtóforrásoktól/szikráktól távol tartandó Kövesse a nagyon szigorú higiénés szabványokat az érintkezés kerülendő Az edényzet légmentesen lezárva tartandó A hulladékot nem szabad a lefolyóba engedni 7.2 Tárolás: Biztonságos tárolás előírásai: Tárolja száraz helyen Szellőztetni kell a padlószintet Elzárva tartandó A kifolyt anyag összegyűjtésére gondoskodjon egy fedeles vödörről Engedély nélküli személyek ne menjenek be Tartsa be a jogszabályi előírásokat Távol kell tartani: (erős) savak oxidálószerek 7.3 Különleges felhasználás(ok): A felhasználási célokat lásd a gyártótól kapott tájékoztatóban 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Expozíciós határértékek: Foglalkozási expozíció: Ha a határértékek vonatkozóak és rendelkezésre állnak, akkor alább kerülnek felsorolásra Mintavételezési módszerek: Terméknév Vizsgálat Szám Amines, Aliphatic NIOSH 2010 Triethylene Tetramine OSHA Az expozíció ellenőrzése: Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Mérje a koncentrációt a levegőben rendszeresen Ha a munkát nem szabadban végzi, használja a munkahely általános és/vagy helyi elszívó rendszerét A kemecéket szabadba kell kivezetni vagy megfelelő emmissziószabályozó eszközbe Használja a helyi elszívó rendszert, amikor őrli/porosítja/vágja a megkeményedett anyagot Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést mindenféle munkatevékenység közben Egyéni védőeszköz: Felülvizsgálat száma: 0401 Termékszám: / 8

4 a) Légzésvédelem: Szokásos körülmények között légzésvédelemre nincs szükség Ha a szellőzés nem elégséges és/vagy amikor nagy kiömléseket takarít, viseljen megfelelő légzőberendezést (teljes arcmaszkot, A típusú szűrővel) b) Kézvédelem: Vegyvédelmi kesztyű anyagok védőruházathoz (jó ellenállás) - butilgumi - nitrilgumi c) Szemvédelem: Védőszemüveg Teljes arcmaszk, ahol lehetséges a kifröccsenés d) Bőrvédelem: Korrózióálló ruha Kis mennyiségek: hosszú ujjú ruha A környezeti expozíció ellenőrzése: Lásd a következő pontokat: 6.2, 6.3 és Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Általános információk: Fizikai forma Szag Szín Folyadék Aminszerű szag Világosbarna 9.2 Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk: ph 11 Forráspont > 200 C Lobbanáspont 142 C Gőznyomás (20 C) 0,4 hpa Relatív sűrűség 1,0 Relatív gőzsűrűség > Egyéb információk: 10. Stabilitás és reakcióképesség 10.1 Kerülendő körülmények: Lehetséges tűzveszély hőforrások Stabilitás Szokásos körülmények között stabil Reakciók Az anyagnak van alapvető reakciója 10.2 Kerülendő anyagok: (erős) savak oxidálószerek 10.3 Veszélyes bomlástermékek: Égéskor: mérgező és korrozív gázok/gőzök szabadulnak fel (nitrózus gőzök, szén-monoxid, szén-dioxid) 11. Toxikológiai információk 11.1 Akut toxicitás: S1301 M, B rész LD50 szájon át (patkány) LC50 belélegzés (patkány) trimetil-hexán-1,6-diamin LD50 szájon át (patkány) 1030 mg/kg > 0,18 mg/l < 910 mg/kg Felülvizsgálat száma: 0401 Termékszám: / 8

5 trietilén-tetramin LD50 szájon át (patkány) LD50 bőrön át (nyúl) 2500 mg/kg 805 mg/kg 11.2 Krónikus toxicitás: Nincs jegyezve a karcinogenitási osztályban (IARC, EK, TLV, MAK) Nincs jegyezve a mutagenitási osztályban (EK, MAK) Nem sorolandó a szaporodásra toxikus anyagok közé (EK) 11.3 Akut hatások/tünetek: Belélegzés: A légutak irritációja Az orrnyálkahártya irritációja Száraz/fájó torok Köhögés NAGY KONCENTRÁCIÓNAK VALÓ KITETTSÉG: Légzési nehézségek A felső légutak marása Bőrre kerülés: Maró égési sérülések/a bőr marása Szembe kerülés: A szem szöveteinek marása Maradandó szemkárosodás Lenyelés: Hányinger Hányás Hasi fájdalom Lehetséges nyelőcső-perforáció A gyomor/bél nyálkahártyájának égése Sokk 11.4 Krónikus hatások: FOLYAMATOS/ISMÉTELT EXPOZÍCIÓ/ÉRINTKEZÉS: Bőrkiütés/gyulladás 12. Ökológiai információk 12.1 Ökotoxicitás: trimetil-hexán-1,6-diamin LC50 halak faj érték időtartam (óra) megjegyzések Leuciscus idus 172 mg/l 48 óra STATIKUS RENDSZER Akut toxicitás, gerinctelenek trietilén-tetramin Faj Érték Időtartam Megjegyzések Daphnia magna 31,5 mg/l 24 óra LC50 halak faj érték időtartam (óra) megjegyzések Pimephales promelas 495 mg/l 96 óra Friss víz Akut toxicitás, gerinctelenek Faj Érték Időtartam Megjegyzések Daphnia magna 31,1 mg/l 48 óra ph eltolódás 12.2 Mobilitás: Vízoldhatóság/reakció vízzel Irodalmi jelentések: vízben kicsit oldódik 12.3 Perzisztencia és lebonthatóság: Felülvizsgálat száma: 0401 Termékszám: / 8

6 Biológiai lebomlóképesség vízben: nincs adat 12.4 Bioakkumulációs képesség: Nincs bioakkumulációs adat 12.5 A PBT-értékelés eredményei: Nem alkalmazható; a rendelkezésre álló adatok alapján 12.6 Egyéb káros hatások: Nem veszélyes az ózonrétegre (1999/45/EK) 13. Ártalmatlanítási szempontok 13.1 A hulladékra vonatkozó előírások: Hulladékanyag kódja (2008/98/EK irányelv, 2001/118/EK határozat) 08 01: festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok *: szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok Az iparágtól és a termelési folyamattól függően még egyéb EURAL szabályzatok is vonatkozhatnak A 2008/98/EK irányelv értelmében veszélyes hulladék 13.2 Ártalmatlanítási módszerek: A hulladékot a helyi és/vagy nemzeti előírásoknak megfelelően kell eltávolítani Jól keverje össze, állítsa kültérre, következő napon ártalmatlanítsa szilárd hulladékként, tartsa be a helyi rendeleteket A veszélyes hulladék nem keverhető össze más hulladékkal. A különböző típusú veszélyes hulladékok nem keverhetők össze, ha ez szennyezés kockázatával járhat együtt, vagy problémát okozhat a későbbi hulladékkezelésre vonatkozóan A veszélyes hulladékokat felelősen kell kezelni. A veszélyes hulladékok tároló, szállító vagy kezelő minden entitásnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a szennyezés vagy az emberek illetve állatok megsértésének megakadályozása céljából Csatornába vagy a környezetbe juttatni nem szabad. Engedélyezett hulladékgyűjtő helyre kell vinni 13.3 Csomagolás/edényzet: Hulladékanyag kódja csomagolás (2008/98/EK irányelv) *: veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 14. Szállítási információk ADR Aminok, folyadék, maró, m.n.n. Tech./kémiai név ADR módosított poliamin, trimetil-hexán-1,6-diamin Veszélyt jelölő szám 80 Besorolási kód C7 RID Aminok, folyadék, maró, m.n.n. Tech./kémiai név RID módosított poliamin, trimetil-hexán-1,6-diamin Besorolási kód C7 ADN Aminok, folyadék, maró, m.n.n. Tech./kémiai név ADN módosított poliamin, trimetil-hexán-1,6-diamin Felülvizsgálat száma: 0401 Termékszám: / 8

7 Besorolási kód C7 IMO amines, liquid, corrosive, n.o.s. or polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. Tech./kémiai név IMO modified polyamine; trimethylhexane-1,6-diamine Tengeri szennyezőanyag P ICAO Amines, liquid, corrosive, n.o.s. Tech./kémiai név ICAO modified polyamine; trimethylhexane-1,6-diamine 15. Szabályozási információk 15.1 EU-jogszabályok: DSD/DPD Címkézés a 67/548/EGK, 1999/45/EK és 2006/8/EK irányelveknek megfelelően Maró Környezetre veszélyes Tartalma: trietilén-tetramin, módosított poliamin, trimetil-hexán-1,6-diamin, dimer zsírsav és polietilén-aminok reakcióterméke R-mondatok 22 Lenyelve ártalmas 34 Égési sérülést okoz 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat S-mondatok (01/02) (Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó) 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot Nemzeti rendelkezések: 15.3 Specifikus közösségi szabályok: Felülvizsgálat száma: 0401 Termékszám: / 8

8 REACH XVII. melléklet - Korlátozások Olyan összetevőket tartalmaz, mely szerepel az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében: egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások 16. Egyéb információk Jelen biztonsági adatlapban szereplő információk a BIG által biztosított adatokon és mintákon alapulnak. Ezt a lapot legjobb képességünk szerint és a jelenlegi tudásunk alapján írtuk. A biztonsági adatlap csak iránymutatásként szolgál az 1. pontban említett anyagok/készítmények/keverékek biztonságos kezeléséhez, használatához, tárolásához, szállításához és ártalmatlanításához. Időről-időre új biztonsági adatlapokat írnak. Csak a legújabb verziót szabad használni. A régi verziókat meg kell semmisíteni. Hacsak a biztonsági adatlapban másként nem említik, az információk nem vonatkoznak a tiszta formájú, más anyagokkal vagy folyamatokban kevert anyagokra/készítményekre/keverékekre. A biztonsági adatlap nem ajánl minőségi specifikációt a kérdéses anyagokra/készítményekre/keverékekre vonatkozóan. A jelen biztonsági adatlap utasításainak való betartása nem mentesíti a felhasználót azon kötelessége alól, hogy minden intézkedést megtegyen a józan ész, a szabályozások és az ajánlások szerint, vagy melyek a valójában alkalmazandó körülmények alapján szükségesek és/vagy hasznosak. A BIG nem garantálja a megadott információk pontosságát vagy alaposságát. Jelen biztonsági adatalap a BIG licencszerződésében megfogalmazott licenc és kötelességkorlátozó feltételek alá esik. Jelen adatlap összes szellemi tulajdonjoga a BIG tulajdonában marad, és terjesztése és sokszorosítása korlátozott. A részleteket lásd a BIG licencszerződésben. Lehetséges, hogy a felhasználóknak egyéb bevallási kötelezettségeik is vannak más nemzeti és helyi törvények értelmében. Tanácsos, hogy a felhasználók biztosítsák, hogy ezen információk a termékkel dolgozó összes alkalmazott, ügynök és alvállalkozó tudomására jusson. A Berry Plastics BVBA termékek használónak saját értékelésekkel kell meghatározniuk az adott termék specifikus alkalmazásra való megfelelőségét, illetve kell létrehozniuk a biztonságos kezelésre és telepítésre vonatkozó eljárásokat. Jelen termék forgalmazóinak tanácsos jelen dokumentumot vagy a benne található információkat a termék minden vásárlójának továbbítaniuk. A Berry Plastics BVBA nem vállal garanciát jelen információk pontosságára és teljességére, és visszautasítja a felelősséget a használatával kapcsolatban. A Berry Plastics BVBA kötelezettségei kizárólag azok, melyek jelen termék Berry Plastics BVBA standard eladási kikötései és feltételei között szerepelnek. A Berry Plastics BVBA semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmiféle véletlen, közvetett vagy következményes kárért, mely jelen termék eladásából, újraeladásából, használatából vagy helytelen használatából származik. (*) = BELSŐ OSZTÁLYOZÁS (NFPA) PBT-anyagok = perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok DSD Veszélyes anyagokra vonatkozó irányelv DPD Veszélyes készítményekre vonatkozó irányelv CLP (EU-GHS) Osztályozás, címkézés és csomagolás (Európában globálisan harmonizált rendszer) A 2. és 3. bekezdésben szereplő R-mondatok teljes változata: R21 Bőrrel érintkezve ártalmas R22 Lenyelve ártalmas R34 Égési sérülést okoz R38 Bőrizgató hatású R41 Súlyos szemkárosodást okozhat R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat A 2. és 3. bekezdésben szereplő figyelmeztető mondatok teljes változata: H302 H311 H314 H315 H317 H318 H400 H410 H412 Lenyelve ártalmas. Bőrrel érintkezve mérgező. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A 2. és 3. bekezdésben szereplő osztályok teljes változata: Acute Tox. Aquatic Acute Aquatic Chronic Eye Dam. Skin Corr. Skin Irrit. Skin Sens. Akut toxicitás A vízi környezetre veszélyes akut A vízi környezetre veszélyes krónikus Súlyos szemkárosodás Bőrmarás Bõrirritáció Bőr szenzibilizáció Felülvizsgálat száma: 0401 Termékszám: / 8

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

*** csak tervezet ***

*** csak tervezet *** Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás Kibocsátási dátum: 30.09.1999 Változat: 11.0 Felülvizsgálat dátuma: 08.07.2013 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1. Termékazonosító Kémiai termék típusa : Anyag Név : Kerozin

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Solvocid 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Duo-Caps Freshness by Silan Color (világoskék kapszula+sötétkék kapszula) oldal 1 / 10 BA száma : 454266 Felülvizsgálat ideje: 13.01.2015 Nyomtatás

Részletesebben