PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei"

Átírás

1 PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Csuka Gyöngyi A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei Doktori (PhD) értekezés-tézisgyűjtemény Témavezető: Dr. Török Ádám Veszprém 2012

2 Tartalom 1. A kutatás tárgya és célkitűzése A kutatás módszertana A kutatás eredményei A gazdasági és jogi szabályozás közgazdasági aspektusai A vizsgált indikátorok A magyarországi versenyképesség szabályozási elemei esettanulmány Mediáció Magyarországon Hivatkozások Publikációk

3 3

4 1 A kutatás tárgya és célkitűzése A dolgozat célja a versenyképesség jogi és szabályozási tényezőinek vizsgálata. Arra a kérdésre kerestem választ, hogy miképpen befolyásolja a szabályozás a nemzetgazdaságok, a vállalatok versenyképességét. Igaz-e, hogy az az ország, gazdaság tekinthető versenyképesebbnek, amely olyan szabályokat alkot és alkalmaz, amelyek elősegítik a vállalkozások alapítását, működését, de azok megszüntetését is? 2 A kutatás módszertana A kutatás első fele elsősorban nemzetközi szinten elemzi a szabályozás versenyképességre gyakorolt hatását, a második részben az empirikus kutatás alapján készített esettanulmány segítségével nyújt betekintést a magyarországi szabályozási környezetbe. A kutatás első részében a Világbank Doing Business adatbázisának adatait dolgoztam fel, mivel ez tartalmazza legrészletesebben a vállalkozások életét befolyásoló szabályozási környezet elemzését. Kitértem nemcsak a vállalkozások alapításához szükséges napok, eljárások számára, hanem a szerződéskötéssel, építési engedélyekkel, munkavállalókkal és a vállalkozás megszüntetésével kapcsolatos indikátorok elemzésére is. Ez az összeállítás sem fedi le az összes, vizsgálni kívánt területet, ezért az itt található indikátorokat kiegészítettem a különböző versenyképességi rangsorokat összeállító szervezetek adataival. Az így kapott változók közötti összefüggéseket korrelációs mátrix segítségével elemeztem, majd a változókból csoportokat képeztem. Az indikátorok számát főkomponens analízis segítségével csökkentettem, majd szintén korrelációs mátrix felhasználásával, a kiválasztott országokra vonatkozóan meghatároztam a szabályozási környezetet leíró főkomponensek és a versenyképességi rangsorokban kapott értékek közötti kapcsolat erősségét. Az így összeállított adatsorok még mindig nem voltak elegendőek a vállalkozások versenyképességét befolyásoló szabályozási környezet vizsgálatához, ezért a kutatás második szakaszában, az egyik adatbázisban sem szereplő indikátorokat egy Magyarországon végzett kérdőíves felmérés során tártam fel. Az így megismert tényezők nem kerültek be a modellbe, egyrészt az alacsony válaszadási hajlandóság miatt, másrészt mert a primer kutatás csak egy országra korlátozódott. További kutatási irány lehet, ha a dolgozat készítéséhez összeállított kérdőív a modellben szereplő országok vállalkozásaihoz is eljut, így bővítve és pontosítva a modellt. Az empirikus kutatás során kiderült, hogy a magyarországi vállalkozások alacsony számban fordulnak mediátorokhoz vitás ügyeik rendezése érdekében. A mediátorok körében végzett felmérés rávilágított e jelenség hátterében meghúzódó okokra. A megkérdezettek emellett lehetséges megoldási lehetőségeket fogalmaztak meg az alternatív vitarendezési módszerek elterjedése érdekében. A peres eljárásnál rövidebb ideig tartó mediátori tevékenység költségcsökkentő hatása feltehetően versenyképesség javító hatású, ezért lényeges annak minél szélesebb körben való megismerése. 4

5 3 A kutatás eredményei 3.1 A gazdasági és jogi szabályozás közgazdasági aspektusai 1. A szabályozási rendszer közgazdasági szempontból történő megközelítésére Magyarországon az első lépések az 1968-as reformkísérlet utáni időszakra vezethetők vissza, ugyanakkor a szabályozás versenyképességgel való részletes összekapcsolására eddig még nem került sor Magyarországon a modern jogi és közgazdasági iskolákra támaszkodva. A jog és a közgazdaságtan kapcsolata két irányból vizsgálható. Egyrészt elemezhetők az egyes jogi döntések, bírósági perek kimenetei, megállapodások közgazdasági szempontok alapján (például a kártérítési perek), másrészt pedig az, hogy a jog, a szabályozás hogyan befolyásolja a gazdaság szereplőinek életét (például adójogszabályok útján). A gazdasági jogelmélet vizsgálata Magyarországon az 1980-as évek közepén jelent meg, amikor Harmathy Attila és Sajó András szerkesztésében napvilágot látott A jog gazdasági elemzése című kötet, amely elsősorban a chicagói iskola képviselőinek tanulmányfordításait tartalmazta ben jelent meg Sajó Gazdaság és jog kapcsolata jogelméleti szempontból című könyve, amelyben rávilágít az állami beavatkozás hatásaira, a szabályozás gazdasági hatásaira és problémáira is (Sajó, 1989). Magyarországon ekkor még nem alakult ki az az érdeklődés sem a jogászok, sem pedig a közgazdászok részéről a téma iránt, ami az Amerikai Egyesült Államokban vagy később Nyugat-Európában megfigyelhető volt. Ekkor is születtek a jog közgazdasági elemzésével kapcsolatos művek, de ezek inkább összefoglalást adtak a külföldi irányzatokról, mintsem új gondolatokat, következtetéseket fogalmaztak meg. Magyarországon a jog és a közgazdaságtan közötti összefüggések feltárásának és elemzésének kezdete az 1968-as reform utánra tehető, bár ekkor sem a klasszikus értelemben vett jogi-közgazdaságtani elemzésről beszélhetünk. A kis- és középvállalkozások helyzetével, a szabályozási rendszer hiányosságaival kapcsolatban jelentek meg Csillag Istvánnak (1986), Falubíró Vilmosnak (1983), Gadó Ottónak (1972, 1976), Gergely Istvánnak (1977), Sárközy Tamásnak (1977, 1981, 1984) publikációi, elsősorban a Gazdaság és a Pénzügyi Szemle című folyóiratokban (Török, Csuka, 2011: 185). A jog közgazdasági elemzése nemcsak a közgazdászok, hanem a jogászok érdeklődését is felketette, így a jogászok közül megemlíthetjük Pokol Béla (2000), illetve Tóth J. Zoltán 2004-es tanulmányait, amelyek elsősorban Posner és a chicagói iskola tagjai munkásságának bemutatásáról, elemzéséről szóltak. A második megközelítéshez sorolható, a szabályozás gazdaságtanát vizsgáló kutatások elsősorban az állam befolyásoló, szabályozó szerepével, a piacszabályozással foglalkoznak. A szabályozás-gazdaságtan alapjait az 1970-es években a chicagói iskola képviselői fektették le, akik az állami beavatkozást abban az esetben tartották indokoltnak, ha az hatékonyabb, mint a piac (Posner, 1974). A jogalkotással mégsem ér véget a szabályozási folyamat. Hatásának mérésére, a visszacsatolásra is szükség van. Magyarországon az 1948 utáni államosítással az állam közvetlenül szabályozta a gazdaságot, részletes utasításokkal, előírásokkal irányította a vállalatokat. Az Országos 5

6 Tervhivatal adta meg a keretszámokat, amelyek alapján a termelés összetételét meghatározták. A szabályozás ebben az értelemben közvetlen, teljesítendő utasításként jelent meg (Csuka 2007: 59-61). Az 1968-as reformkísérlet után az állami irányítás és a vállalatok közötti szigorú alá-fölé rendeltségi viszony lazult, a közvetlen irányítás szerepét minimalizálták (Antal, 1980: 41-43). Az állam továbbra is kettős szerepet töltött be: nemcsak gazdálkodott, hanem gazdaságirányítási tevékenységet is végzett. A reform során a vállalat és az állam közötti kapcsolat megváltozott, a vállalat továbbra is az állam irányítása alatt állt, de szükség volt olyan jogszabályra, amely kiterjedt a gazdasági kapcsolatok tisztaságának (verseny) jogi kérdéseire is (Korom, 1972: 13). Ez a szabályozás inkább fogyasztóvédelmi szabályozásnak (az állampolgárok és fogyasztók védelmében történő szabályozásnak) volt tekinthető, mintsem a szabad verseny alapjait biztosító szabályozásnak (Korom, 1972: 13). Az 1981-ben bevezetett szabályozások hatására új vállalkozási formák jöttek létre. Az állami vállalatok félautonómmá váltak, megszűnt az ipari minisztériumok vállalatok feletti közvetlen elosztási joga (Csillag, 1999: 57). A nyolcvanas évek második felére az állam szerepvállalása folyamatosan csökkent, a szabályozási problémák azonban továbbra is fennálltak. Az újonnan alakuló kisvállalkozások kénytelenek voltak a nem megfelelő szabályozási háttér miatt szinte nagyvállalatként viselkedni és rövidtávon gondolkodni (Csillag, 1986: 108). Olyan szervezeti struktúra, belső munkamegosztás kiépítésére volt szükség ezekben a kisvállalatokban, mint a nagyvállalatokban, hogy velük szemben versenyképessé váljanak (Csillag, 1986: 109). A létrejövő kisvállalkozások olyan piaci réseken tudtak megjelenni, ahol a nagyvállalatoknak nem érte meg termelni, szolgáltatásokat nyújtani (Berend, 1988:437). A rendszerváltozás során a privatizációval a vállalatok jelentős része magánkézbe került, az állam fokozatosan kivonult a piacról. Szabályozó szerepét az egyes piacok működési szabályainak (például minimálbér meghatározása, különböző szociális juttatások előírása, fizetendő adók mértéke) meghatározásával tölti be, azok működésébe (kivéve például a Gazdasági Versenyhivatal döntésein keresztül) ritkán avatkozik. Az állam által megalkotott szabályrendszer ugyanakkor biztonságot és védelmet is jelent a kis- és középvállalkozások számára például a gazdasági bűnözők vagy más visszaélések ellen, ezért is indokolt, hogy jól kiszámítható, átlátható üzleti környezet alakuljon ki. 3.2 A vizsgált indikátorok A nemzetgazdasági szintű versenyképesség értékelésére a World Economic Forum (WEF) és az International Institute for Management Development (IMD) által készített elemzések és rangsorok a legelterjedtebbek. Ezeknél sokkal részletesebb, és elsősorban a szabályozás által befolyásolt vállalkozási környezet leírására a Világbank a Doing Business (DB) indikátorait használja. A DB indikátorok túlnyomórészt alkalmasak a jogszabályi eltérésekből fakadó versenyképességi tényezők feltárására és leírására. A szabályozási környezet értékelésére szolgáló indikátorokat a WEF, az IMD és a DB adatbázisain kívül más, csak az üzleti környezet értékelésére vonatkozó elemzések tartalmaznak, de az ezekhez való hozzáférés gyakran korlátozott. Az adatbázisok vagy nem érhetőek el szabadon, a kutatóintézetek gyakran csak a kész rangsorokat hozzák 6

7 nyilvánosságra, vagy pedig az országok köre annyira korlátozott, hogy a versenyképességi rangsorokban elért helyezéseikkel az összevetésnek nincs értelme. A legismertebb ilyen elemzések a Business Environment and Enterprise Survey, az Index of Economic Freedom, a World Markets Research Center összeállítása, Economic Freedom of the World, Country Risk Service, International Country Risk Guide, Business Environment Risk Intelligence, Country Risk Reports, Country Credit Ratings, illetve a Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index. 2. A versenyképesség változásának szervezeti és nemzetgazdasági szinten is megragadható, számszerű elemei vannak. A kutatás újszerű eleme a szabályozással kapcsolatos indikátorok kvantitatív elemzése. A szabályozást leíró indikátorok között korrelációs kapcsolat mutatható ki. A vizsgálni kívánt országok körének meghatározásakor cél, hogy az a lehető legszélesebb legyen. Olyan adatokkal dolgoztam, amelyek a két versenyképességi rangsorban (WEF és IMD), illetve a DB adatbázisában is megtalálhatók, így összesen 56 ország került be az elemzésbe. A vizsgálat évének 2011-et választottam, mert erre az időszakra vonatkozóan álltak rendelkezésre a dolgozat készítésekor fellelhető legfrissebb adatok. A versenyképesség értékelésének nincs tökéletes módszere, de a kutatásban ismertetett indikátorok alakulása alapján következtethetünk arra, hogy a szabályozás hogyan befolyásolja a vizsgált országok versenyképességét. Az IMD, WEF és DB adatbázisa alapján végül 95 indikátor került a modellbe. A kiválasztott indikátorok között mind úgynevezett kemény indikátorok, mind átlagokat leíró indikátorok, mind pedig puha, azaz vállalati megkérdezéseken alapuló mutatók találhatók. A puha mutatók alakulását gyakran befolyásolja a vállalatvezetők hangulata, a politikai környezet is. Az indikátorok más szempont szerint is csoportosíthatók, például, hogy közvetlenül, állami szabályalkotással befolyásolható-e a mértékük (például a fizetendő adók nagysága), vagy más szabályok hatására következik-e be bennük változás (például az adófizetéshez szükséges idő esetében). De egy lehetséges osztályozási mód lehet, ha megkülönböztetjük egymástól a szabályozás hatékonyságát, átláthatóságát, az intézményrendszer működését minősítő indikátorokat, vagy azokat az indikátorokat, amelyek közvetlenül az üzleti környezetre hatnak. A magyarázó oldal kialakítása során első lépés az egyes indikátorok közötti kapcsolatok, korreláció feltárása korrelációs mátrix segítségével (Sajtos, Mitev, 2007: 209). Az elemzéssel csak a kapcsolat megléte mutatható ki, nem alkalmas az ok-okozati összefüggések feltárására, így nem lehet megmondani például, hogy a magas szintű bürokrácia hatására több az adócsalás, vagy a sok adócsalás kiküszöbölése érdekében jelentős a bürokrácia. A korrelációs mátrixban nincs különbség magyarázó és magyarázott változó között, de ettől függetlenül feltételezhető, hogy ok-okozati viszony áll fent az indikátorok között (Sajtos, Mitev, 2007: 211). Az egyes indikátorok között, közgazdasági szempontból egyértelmű összefüggésekre is rávilágít a számítás. Például erős kapcsolat áll fenn a szellemi tulajdon védelme és a tulajdonjogok erőssége között, vagy a vállalkozások etikus viselkedése és a szabálytalanul kifizetett pénzösszegek és megvesztegetés között. Ennél gyengébb kapcsolatok esetében a 7

8 magyarázat gyakran már nem ilyen egyértelmű. A hitelfelvétel nehézsége és a társadalom politikusok iránti bizalma indikátorok közötti kapcsolat bár erősnek mondható mégis nehezen magyarázható. 3. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási környezete 13 főkomponenssel leírható. Ezek a vállalkozás indítása, vállalkozás megszüntetése, immateriális javak, építési engedélyek, tulajdonjog, pénzügyek, adók, tisztességtelen magatartás, külső környezet, intézményrendszer, kereskedelem, alkalmazottak, szerződések. A korrelációs kapcsolatok feltárása után a következő lépés az indikátorok csoportosítása, majd az egyes csoportok főkomponens analízissel történő elemzése. A főkomponens elemzés elvégzése során lehetőség nyílik az elemszám csökkentésére, a modell átláthatóbbá tételére. A kialakított főkomponensek alkalmasak a versenyképességi rangsorok értékeivel való összevetésre. 8

9 1. ábra. A modell végleges formája Versenyképesség Vállalkozás indítása Eljárások száma Időigény Időigény Költség Költség Megtérülési ráta Vállalkozás megszüntetése Immateriális javak Szellemi tulajdon védelme Szellemi tulajdonjog érvényesíthetősége Építési engedélyek Építési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézések időigénye Építési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézések költsége Építési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézések száma Tulajdonjog Pénzügyek Adók Tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges ügyintézések száma Tulajdonjog bejegyzésének időigénye Tulajdonjog védelmének erőssége Értékpapírpiac szabályozottsága Finanszírozás a helyi tőkepiac segítségével Hitelfelvétel nehézsége Hitelhez jutás Kisbefektetők érdekeinek védelme Kockázati tőke bevonása egy innovatív, de kockázatos projektbe Könyvviteli és beszámolói kötelezettség Könyvvizsgálói és számviteli gyakorlat Pénzügyi és banki szabályozás Pénzügyi szolgáltatások elérhetősége Pénzügyi szolgáltatások megfizethetősége Vállalati adósság Az adózás kiterjedtsége és hatékonysága Személyi adók Társasági adó megítélése Társasági adóráta Tisztességtelen magatartás Külső környezet Intézményrendszer Kereskedelem Alkalmazottak Szerződések Adócsalás Bürokrácia Bírói függetlenség Export időigénye Árnyékgazdaság Csatlakozás Igazságszolgáltatás Export költsége Közpénzek elosztásakor megjelenő korrupció Megvesztegetés és korrupció Szabálytalanul kifizetett összegek és a megvesztegetés Etika gyakorlata Jogi és szabályozási keret Infrastruktúra általános állapota Környezetvédelmi törvények Menedzserképzés kielégíti az üzleti szféra igényeit Monopólium ellenes tevékenység hatékonysága Piaci erő Vállalkozások etikus viselkedése Jogi keretrendszer hatékonysága a rendeletek jogszerűségének kétségbe vonásakor Jogi keretrendszer hatékonysága a viták rendezése során Kormányzat tevékenységének átláthatósága Kormányzati döntések Kormányzati politika átláthatósága Kormányzati politika alkalmazkodóképessége Kormányzati szabályozás terhei Pénzügyi intézmények átláthatósága Részvényesek jogérvényesítése Támogatás Társadalom politikusok iránti bizalma Technológia szabályozása Tudományos kutatás szabályozása Vállalkozásalapítás jogi támogatása Versenyszabályozás Exporthoz szükséges dokumentumok száma Import időigénye Import költsége Importhoz szükséges dokumentumok száma Kereskedelmi korlátok elterjedtsége Vámügyi hatóságok Fizetett éves szabadság Munkabérek meghatározásának rugalmassága Munkaerő felvételi és elbocsátási gyakorlat Munkaerő piaci szabályozás Munkanélküliség szabályozása A szerződések kikényszerítéséhez szükséges ügyintézések száma A szerződések kikényszerítésének időigénye 9 10

10 4. A kvantitatív elemzés alapján a főkomponensek és a versenyképesség között egyértelmű összefüggés mutatható ki. A képzett csoportok alkalmasak az indikátorok leírására, azok versenyképességgel való összevetésére. 5. A World Economic Forum versenyképességet értékelő rangsora és a külső környezet főkomponens között figyelhető meg a legerősebb korreláció, míg a leggyengébb korreláció a versenyképességet értékelő mutatószámok és az adók esetében áll fenn. 6. Az International Institute for Management Development által összeállított rangsor és az intézményrendszer főkomponens között figyelhető meg a legerősebb korreláció, míg a leggyengébb korreláció a versenyképességet értékelő mutatószámok és a szerződések esetében áll fenn. A korrelációs táblázat alapján a következő csoportok és a versenyképességet értékelő mutatószámok között állapítható meg erős kapcsolat (ha az IMD rangsora a viszonyítási alap). A legerősebb a kapcsolat az intézményrendszerrel (+0,891), majd ezt követi külső környezet (+0,879), a tisztességtelen magatartás (+0,852), az immateriális javak (+0,824), és a pénzügyek (+0,822). Ha figyelembe vesszük a kerekítés szabályait, akkor szintén erős kapcsolat figyelhető meg a kereskedelem (-0,689), a tulajdon bejegyzése (-0,661) főkomponensek esetében. Közepes erősségű kapcsolatot találhatunk a vállalkozás megszüntetése (-0,596), az alkalmazottak (+0,548), a vállalkozás indítása (-0,497), az adók (0,478), az építési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés (-0,399) és a szerződések (-0,379) főkomponensek és a versenyképességet értékelő mutatószámok között. Mindegyik főkomponens esetében beszélhetünk a korreláció meglétéről, annak mértéke már különböző. A döntéshozók számára mindegyik indikátort figyelembe kell venni a releváns szabályozás kidolgozásakor. A bemutatott modell és elemzési elv csak egy lehetséges útja a versenyképesség szabályozási szempontú elemzésének. A modell sem tartalmaz minden olyan tényezőt, indikátort, amely egy vállalkozás alapítására, működésére és megszüntetésére hatással van. Léteznek olyan tényezők, amelyek számszerűsítése is nehézségekbe ütközne, illetve vannak olyanok is, amelyek csak egy adott országra jellemzőek, csak ott jelennek meg, így más országokkal való összevetése nem lehetséges. További kutatási irányt jelöl ki a modellnek nem csak az indikátorokkal való bővítése, hanem idősoros elemzés lehetősége is. Az idősoros elemzés feltétele az, hogy csak olyan indikátorok kerüljenek be a teljes modellbe, amelyek mérésére több éven keresztül rendelkezésre állnak adatok. 3.3 A magyarországi versenyképesség szabályozási elemei esettanulmány A kutatás következő szakaszában empirikus felmérés készült magyarországi vállalatok körében, hogy hogyan értékelik a versenyképességüket befolyásoló jogszabályi környezetet 1. Olyan kérdések kerültek a kérdőívbe, amelyekre sem az IMD, sem pedig a WEF nem rendelkezik adatokkal. Magyarországon számos kutatás irányult a vállalkozások 1 Az empirikus felmérés eredményeit ismerteti részben Török, Csuka 2011-es tanulmányában. 11

11 adminisztrációs terheinek feltárására, működésüket, növekedésüket befolyásoló hatások elemzésére. Ezek közül kiemelendő Szerb László és Ulbert József vezetésével 2007-ben végzett kutatás, Balás és Vékony 2009-es felmérése, illetve a HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás című projektjének 2010-es vizsgálata A mintába egyszerű, véletlen kiválasztás során kerültek a kis- és középvállalkozások, így mindegyik szervezetnek egyenlő esélye volt a mintába kerülésre (Párniczky,1954: ). Az adatfelvétel így kérdőívek segítségével történt. Összesen 650 vállalkozás került be a mintába, 11,4% százalékuk küldte vissza a kitöltött kérdőívet. A visszaérkezési arány alacsony volta miatt az elemzés esettanulmány jellegű, abból messzemenő következtetéseket levonni nem szabad. Összehasonlítva ugyanakkor korábbi kutatások eredményeivel, rávilágít a vállalkozások gondjaira, azok megoldási javaslataira. Az empirikus kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a kis- és középvállalatokat érinti a legjobban a szabályozási környezet változása, hiszen az alacsony foglalkoztatotti létszám miatt minden feladatot önállóan kell elvégezniük. Nemcsak a jogszabályok változásának nyomon követése a feladat, hanem a vállalkozás működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása is (munkaerő-felvétel és elbocsátás, adózási kötelezettség stb.). Míg egy nagyobb szervezetnél, multinacionális vállalatnál külön osztály(ok) végzi(k) e feladatokat. Nemcsak az idő és a szerteágazó feladatokat végző multifunkcionális kisvállalkozó szemszögéből kell vizsgálódni, hanem a jogszabályváltozással felmerülő költségek hatásait is elemezni kell. A szabályok közötti ellentétek megnehezítik alkalmazóik számára a köztük való eligazodást, a mindennapi munkát, továbbá olyan költségeket okoznak, amelyek hatással vannak a versenyképességre is. Éppen ezért kiszámítható, átlátható és egyszerű jogrendszerre van szükség. Mit jelent ebben az értelemben a kiszámíthatóság? Ne legyenek visszamenőleges hatályú jogszabályok, a vállalkozások időben tájékozódjanak a változásokról. A politikai környezet változásával ne változzon meg gyökeresen az intézményrendszer. Az átláthatóság nemcsak azt jelenti, hogy a vállalkozás működéséhez szükséges szabályok egy helyen elérhetőek legyenek, hanem jelenti az interneten keresztüli könnyebb és nyomon követhető ügyintézést is. Az egyszerűség fogalma a szabályok egyszerű, egyértelmű és közérthető megfogalmazására utal. Az esetleg alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező kisvállalkozók számára is érthetőek legyenek a rendeletek, a működéshez szükséges adminisztrációs feladatokat is képesek legyenek ellátni. Az empirikus kutatás megkezdésekor a gazdasági válság hatásai még nem érződtek. A továbbiakban érdemes lenne egy nagyobb mintán megvizsgálni a magyarországi kis- és középvállalkozások üzleti környezetére kifejtett hatásait, következményeit. 3.4 Mediáció Magyarországon A kérdőív egyik kérdése a mediátori tevékenységre vonatkozott. A válaszadók 4%-a vette igénybe mediátor szolgáltatását (elsősorban vevői fizetési elmaradás, illetve szerződés bérleti díjának visszakövetelése, bejhatása miatt). Az alacsony érték okainak feltárása érdekében, felmérést végeztem mediátorok körében. 12

12 7. A szabályozási környezet egyik hiányzó eleme a hatékony mediáció. A fejlett országoktól eltérően Magyarországon a viták rendezésének színhelye egyelőre döntően a bíróság, a mediáció még inkább csak elvben létezik. A mediáció Magyarországon szinte ismeretlen fogalom. A mediáció szó eredeti jelentése: közvetíteni, békíteni, egyeztetni (Gyengéné, 2009: 681). Az elv először az Amerikai Egyesült Államokban és az angolszász országokban jelent meg, elsősorban a szakszervezetek és a munkaadók közötti vitás ügyek rendezésére (Gyengéné, 2009: 681). Magyarországon ez az alternatív vitarendezési mód 2002 óta van jelen, létrejöttét a közvetítői tevékenységről szóló évi LV. törvény tette lehetővé. Az eltelt idő alatt Magyarországon még nem figyelhető meg a mediátori tevékenység széles körű elterjedése. Az IRM közvetítői adatbázisa alapján, a Magyarországon bejegyzett összes, gazdasági jellegű mediációval is foglalkozó közvetítőt igyekeztem bevonni. A beérkezett válaszok alapján elmondható, hogy ahhoz, hogy a mediátori tevékenység jobban elterjedjen, nemcsak a mediátorok képzésére kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, hanem már az alapfokú oktatásban, akár társadalomismereti órák keretében, meg kellene ismertetni ezt az alternatív vitarendezési lehetőséget a diákokkal. A válaszadók véleménye szerint, a jobb megismerést segítené, ha a köztudatban is megjelenne ez a fogalom, ha nagyobb sajtónyilvánosságot kapna. Másrészről, a bíróságokat, ügyvédeket is érdekeltté kellene tenni a mediációs eljárásban. Ennek egyik módja lehet, ha viták esetén, csak akkor indulna bírósági eljárás, ha előtte a mediációs eljárás eredménytelenül zárult. Ezáltal a bíróságok leterheltsége is csökkenne, a folyamatban lévő ügyek gyorsabb lezárására kerülhetne sor. Esetleg kötelezővé lehetne tenni a mediációs eljárást kisebb értékű vagy nem peres eljárások esetében. A sikeres mediátori tevékenységhez ha vállalkozások közötti viták rendezésére kerül sor nélkülözhetetlen, hogy a közvetítő ne csak jogi, hanem megfelelő közgazdasági alapismeretekkel is rendelkezzen. A válaszadók kiemelték, legfontosabb, hogy a mediátor független szakértő legyen. A mediációs tevékenység Magyarországon még nem annyira elterjedt vitarendezési mód, ezért gyakran szájhagyomány útján terjed, hogy kik is foglalkoznak ilyen tevékenységgel. A mediáció egyik fontos feltétele, hogy a közvetítő független legyen, ne merüljön fel összeférhetetlenség. A megkérdezett mediátorok véleménye szerint a mediátori szolgáltatás Magyarországon nem ismert, talán csak büntetőügyekben, ezért nem veszik figyelembe sem a vállalkozások, sem pedig a magánszemélyek a viták rendezése során. Az ügyvédeknek is érdeke, hogy minél kevesebb ügy kerüljön mediátorok elé. További gond, hogy a mediáció során létrejött végeredménynek nincsen kötelező ereje, a felek felügyeleti hatóságai nem ismerik el az így létrejött megállapodást. Az eljárás lezárása után bírósági per is indítható, így a közvetítői tevékenység igénybevétele akár pénzkidobásnak is tekinthető. A mediációs eljárás megoldást jelenthet a vállalkozások számára vitás ügyeik gyors és bíróságon kívüli rendezésére. Az eljárás elterjedése nemcsak a bíróságokat tehermentesítené, hanem kevesebb költséggel járna a vállalkozások számára, ezért versenyképesség javító hatása feltételezhető. 13

13 4 Hivatkozások évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről. Complex, NetJogtár. Letölthető: Letöltés ideje: április Antal, L. (1980): Fejlődés kitérővel. A magyar gazdasági mechanizmus a 70-es években. Gazdaság, vol. 14, no. 2, pp Balás, G., Vékony, A. B. (2009): Az adórendszer hatása a vállalkozás szabadságára. Egy lepapírozott adórendszer költségei. Közjó és Kapitalizmus Intézet. Műhelytanulmány. 4. Berend, T. I. (1988): A magyar gazdasági reform útja. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 5. Business Environment and Enterprise Performance Survey. EBRD. Letölthető: Letöltés ideje: május Country Risk Ratings. Euromoney. Letölthető: /PollsAndAwards/Country-Risk.html. Letöltés ideje: május Csillag, I. (1986): A kisvállalkozás Magyarországon. Gazdaság. vol. XX., no. 4, pp Csillag, I. (1999): Vállalkozások és változások. Beszélő. vol. 4., no. 1., pp Csite A., Major K. (2010): Az állam és a vállalkozások kapcsolatának néhány jellegzetessége Magyarországon. Háttértanulmány. HÉTFA Kutatóintézet. Letölthető: llegzetessegemagyarorszagonisbn.pdf. Letöltés ideje: február Csuka, Gy. (2007): A jog szerepe az as évek vállalatainak életében Magyarországon. 1956: Fordulópont a gazdaságpolitikában, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar., Szeged, pp Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs. (2010) The World Bank, Washington, USA. Letölthető: doing-business/doing-business Letöltés ideje: április Economic Freedom of the World. Fraser Institute. Letölthető: Letöltés ideje: május Falubíró, V. (1983): Szabályozás és vállalati magatartás 1968-tól napjainkig. Gazdaság. vol. XVII, no. 4, pp Foreign Direct Investment (FDI) confidence Index. A. T. Kearney. Letölthető: Letöltés ideje: május 1. 14

14 15. Gadó, O. (1972): A népgazdasági tervezés társadalmi vonatkozásai. Gazdaság. vol. VI, no. 4, pp Gadó, O. (1976): Az életszínvonal alakulása az as tervidőszakban. Gazdaság. vol. X, no. 1, pp Gergely, I. (1977): A szabályozórendszer szabályozása. Gazdaság. vol. XI, no. 2, pp Global Entrepreneurship Monitor. Global Report Letölthető: Letöltés ideje: február Gyengéné dr. Nagy, M. (2009): Mediáció az igazságszolgáltatásban. Magyar jog. no. 11, pp Harmathy, A. és Sajó A. (szerk.) (1984): A jog gazdasági elemzése. (Válogatott tanulmányok), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 21. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. Közvetítők Adatbázisa. Letölthető: Letöltés ideje: május Index of Economic Freedom. Heritage Foundation & The Wall Street Journal. Letölthető: Letöltés ideje: május International Country Risk Guide. The PRS Group. Letölthető: Letöltés ideje: május International Institute for Management Development. World Competitiveness Online adatbázis. Elérhető: https://www.worldcompetitiveness.com 25. Korom, M. (1972): Irányítási rendszerünk jogi kérdései. Gazdaság. vol. VI, no. 1, pp Párniczky, G. (1954): A reprezentatív statisztikai megfigyelés módszere és alkalmazásának egyes kérdései. Statisztikai Szemle. no. 4., pp Pokol, B. (2000): Posner gazdasági jogelmélete. Gazdaság és jog. vol. 8, no. 9-10, pp Posner, R. (1974): Theories of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management Science. vol. 5, no. 3, pp Sajtos, L., Mitev, A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest. 30. Sajó, A. (1989): Gazdaság és jog kapcsolata jogelméleti szempontból. Akadémiai Kiadó, Budapest. 31. Sárközy, T. (1977): A KGST-országok nemzetközi gazdálkodó szervezetei intézményi rendszeréről. In: Gazdálkodás. vol. XI, no. 3, pp Sárközy, T. (1981): Vállalattípusok és a jog. In: Gazdaság. vol. XV, no. 3, pp

15 33. Sárközy, T. (1984): A gazdaságirányítási rendszer és a jogi szabályozás. Gazdaság. vol. XVIII, no. 3, pp Szerb, L., Ulbert, J., Márkus, G. (2009): A magyar mikro- és kisvállalatok adózással, járadékfizetéssel kapcsolatos adminisztratív terhelése. A magyar gazdaság versenyképessége. Szemelvények a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal tanulmányaiból és javaslati anyagaiból. Miniszterelnöki Hivatal, Budapest pp The Global Competitiveness Report World Economic Forum. Letölthető: Letöltés ideje: február The Global Competitiveness Report World Economic Forum. Letölthető: Letöltés ideje: február The Observatory of European SMEs. European Commission. Letölthető: index_en.htm. Letöltés ideje: május Tóth, J. Z. (2004): Richard Posner és a gazdasági jogelmélet. Jogelméleti Szemle, vol 5., no. 1. pp Török, Á., Csuka, Gy. (2011): Gátfutás ólomcsizmában. 20 év múlva. Vissza a jövőbe. Szerk: Muraközy László. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp World Competitiveness Yearbook IMD World Competitiveness Center. Switzerland, Lausanne. 16

16 5 Publikációk Idegen nyelvű könyvfejezet Csuka Gyöngyi [2010]: The Competitiveness of Central and Eastern European Countries: an analysis of the legal environment. In: Regional Development in Central and Eastern Europe. Eds: Gorzelak, G., Bachtler, J., Smętkowski, M. Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York., pp Külföldi folyóiratban megjelent tanulmány Csuka Gyöngyi - Kovács Tamás [2006]: Vegyesvállalatok a szovjet érdekszférában között, különös tekintettel a szovjet tulajdonra, Közgazdász Fórum, IX (12) pp Idegen nyelvű recenziók, konferencia beszámolók Csuka Gyöngyi [2011]: Debate on Obstacles to Participating in International Innovation Competition. Towards an Institutional Explanation of Hungary s Weak Innovation Performance. Debate report. In: Acta Oeconomica. Vol. 61 (1) pp Csuka Gyöngyi Kovács Bernadett Szívós Mihály [2010]: Competition in Innovation Competition in Higher Education. Conference report. In: Acta Oeconomica. Vol. 60 (1) pp Csuka Gyöngyi Kovács Bernadett [2010]: G. M. Peter Swann: The Economics of Innovation An Introduction. Book review. In: Acta Oeconomica Vol. 60 (4) pp Csuka Gyöngyi Kovács Bernadett Szívós Mihály [2009]: Conference on Regional Innovation. Conference report In: Acta Oeconomica 59 (1) pp Csuka Gyöngyi [2008]: Regional Development in Central and Eastern Europe. Conference report. In: Acta Oeconomica 58. (2) pp Csuka Gyöngyi [2007]: UNCTAD World Investment Report Book review. In: Acta Oeconomica 57. (2) pp Magyar nyelvű könyvfejezet Török Ádám Csuka Gyöngyi [2011]: Gátfutás ólomcsizmában. Szabályozás és versenyképességi feltételek a magyar gazdaságban. In: 20 év múlva Vissza a jövőbe. Akadémiai Kiadó, Budapest pp

17 Magyar nyelvű folyóiratokban megjelent tanulmányok Csuka Gyöngyi Szívós Mihály [2010]: Rangsorok és tükörképek ahogy a leendő hallgatók választanak. In: Competitio.IX. (2) pp Csuka Gyöngyi Kovács Tamás [2008]: Vállalati formák a korai szocializmusban. A magántulajdon továbbélése, In: Fejlesztés és Finanszírozás, Letölthető: https://ffdf.mfb.hu/hatter/ b73 Magyar nyelvű konferencia kiadványok Csuka Gyöngyi Szívós Mihály [2011]: Vonzáskörzet, döntési szempontok, intézményválasztás. A hallgatójelöltek új egyetem- és főiskola választási szokásai. In: Regionális gazdasági koncentráció, felsőoktatási térszerkezet, innováció. pp Csuka Gyöngyi Kovács Bernadett Szívós Mihály [2010]: Vállalati környezet az egyetemek körül és az egyetem funkcióinak változása. In: Verseny az innovációban Verseny a felsőoktatásban. pp Csuka Gyöngyi [2007]: A jog szerepe az as évek vállalatainak életében Magyarországon. In: 1956: Fordulópont a gazdaságpolitikában, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar. pp Csuka Gyöngyi Kovács Tamás [2006]: Az állam befolyásoló szerepe az 1948 után gazdasági társaságként továbbműködő vállalatok életében, In: Tudás és versenyképesség Pannon szemmel, Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 1 kötet, pp Csuka Gyöngyi [2006]: Az Európai Unió jogegyszerűsítési stratégiája és a versenyképesség. In: A magyar gazdaság versenyképessége, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola. pp Magyar nyelvű konferencia beszámoló Csuka Gyöngyi Kovács Bernadett Szívós Mihály [2009]: Konferencia a regionális innovációról. In: Közgazdasági Szemle LVI. (1) pp Hivatkozások megjelent tanulmányokra Mihályi Péter (2010): A magyar privatizáció enciklopédiája. 2. kötet. Pannon Egyetemi Könyvkiadó és az MTA Közgazdaságtudományi Intézete 18

18 19

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskolája Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon PhD-értekezés SEBŐK MARIANNA Témavezető: DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN egyetemi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár DOKTORI ÉRTEKEZÉS Glavanits Judit A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

REJTETT GAZDASÁG. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai

REJTETT GAZDASÁG. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai REJTETT GAZDASÁG Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai KTI IE KTI Könyvek 11. Sorozatszerkesztő LAKI MIHÁLY REJTETT GAZDASÁG Be nem

Részletesebben

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. március (248 273. o.) SZERB LÁSZLÓ MÁRKUS GÁBOR A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására Nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai

Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai Farkas Szilveszter, a Budapesti Gazdasági Főiskola egyetemi docense E-mail: farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu S. Gubik

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésének várható hatásai a könyvelői piacra című projekt kutatási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÖRŐNÉ DUNAY ANNA GÖDÖLLŐ 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek Dr. Sivák József Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek A cikk az EU Leonardo da Vinci Transfer of Innovation programja keretében kialakított képzési program (ARIADNE,

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati

Részletesebben

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI GKI Gazdaságkutató Zrt. Andrási Zoltán dr. Borsi Balázs Farkas László Némethné Pál Katalin dr. Papanek Gábor D.Sc. (kutatásvezető) Viszt Erzsébet A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) -

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) - GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - Szerkesztette: Svéhlik Csaba GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - TANULMÁNYKÖTET

Részletesebben

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen 4. évfolyam, 1. szám 2010. IV. negyedév 33-51 (19 old.) Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen A vállalkozásoktatás szerepe a felsőoktatásban az elmúlt

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

Az üzleti angyalok szerepe a növekedni képes kisvállalkozások fejlesztésében Magyarországon

Az üzleti angyalok szerepe a növekedni képes kisvállalkozások fejlesztésében Magyarországon Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. július augusztus (717 739. o.) MAKRA ZSOLT KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ Az üzleti angyalok szerepe a növekedni képes kisvállalkozások fejlesztésében Magyarországon Tanulmányunkban

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE Budapest, 2009 1 E C O S T A T KORMÁNYZATI GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOM-STRATÉGIAI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ AZ ÖKOLÁBNYOM ÉS EGYÉB FENNTARTHATÓSÁGI INDIKÁTOROK MÉRÉSI TARTOMÁNYÁNAK ÉRTELMEZÉSE

Részletesebben

Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY

Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok IV. Budapest

Részletesebben

TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549

TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549 Tartalom AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓ TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549 KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A 2009. évi költségvetési

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben