PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei"

Átírás

1 PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Csuka Gyöngyi A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei Doktori (PhD) értekezés-tézisgyűjtemény Témavezető: Dr. Török Ádám Veszprém 2012

2 Tartalom 1. A kutatás tárgya és célkitűzése A kutatás módszertana A kutatás eredményei A gazdasági és jogi szabályozás közgazdasági aspektusai A vizsgált indikátorok A magyarországi versenyképesség szabályozási elemei esettanulmány Mediáció Magyarországon Hivatkozások Publikációk

3 3

4 1 A kutatás tárgya és célkitűzése A dolgozat célja a versenyképesség jogi és szabályozási tényezőinek vizsgálata. Arra a kérdésre kerestem választ, hogy miképpen befolyásolja a szabályozás a nemzetgazdaságok, a vállalatok versenyképességét. Igaz-e, hogy az az ország, gazdaság tekinthető versenyképesebbnek, amely olyan szabályokat alkot és alkalmaz, amelyek elősegítik a vállalkozások alapítását, működését, de azok megszüntetését is? 2 A kutatás módszertana A kutatás első fele elsősorban nemzetközi szinten elemzi a szabályozás versenyképességre gyakorolt hatását, a második részben az empirikus kutatás alapján készített esettanulmány segítségével nyújt betekintést a magyarországi szabályozási környezetbe. A kutatás első részében a Világbank Doing Business adatbázisának adatait dolgoztam fel, mivel ez tartalmazza legrészletesebben a vállalkozások életét befolyásoló szabályozási környezet elemzését. Kitértem nemcsak a vállalkozások alapításához szükséges napok, eljárások számára, hanem a szerződéskötéssel, építési engedélyekkel, munkavállalókkal és a vállalkozás megszüntetésével kapcsolatos indikátorok elemzésére is. Ez az összeállítás sem fedi le az összes, vizsgálni kívánt területet, ezért az itt található indikátorokat kiegészítettem a különböző versenyképességi rangsorokat összeállító szervezetek adataival. Az így kapott változók közötti összefüggéseket korrelációs mátrix segítségével elemeztem, majd a változókból csoportokat képeztem. Az indikátorok számát főkomponens analízis segítségével csökkentettem, majd szintén korrelációs mátrix felhasználásával, a kiválasztott országokra vonatkozóan meghatároztam a szabályozási környezetet leíró főkomponensek és a versenyképességi rangsorokban kapott értékek közötti kapcsolat erősségét. Az így összeállított adatsorok még mindig nem voltak elegendőek a vállalkozások versenyképességét befolyásoló szabályozási környezet vizsgálatához, ezért a kutatás második szakaszában, az egyik adatbázisban sem szereplő indikátorokat egy Magyarországon végzett kérdőíves felmérés során tártam fel. Az így megismert tényezők nem kerültek be a modellbe, egyrészt az alacsony válaszadási hajlandóság miatt, másrészt mert a primer kutatás csak egy országra korlátozódott. További kutatási irány lehet, ha a dolgozat készítéséhez összeállított kérdőív a modellben szereplő országok vállalkozásaihoz is eljut, így bővítve és pontosítva a modellt. Az empirikus kutatás során kiderült, hogy a magyarországi vállalkozások alacsony számban fordulnak mediátorokhoz vitás ügyeik rendezése érdekében. A mediátorok körében végzett felmérés rávilágított e jelenség hátterében meghúzódó okokra. A megkérdezettek emellett lehetséges megoldási lehetőségeket fogalmaztak meg az alternatív vitarendezési módszerek elterjedése érdekében. A peres eljárásnál rövidebb ideig tartó mediátori tevékenység költségcsökkentő hatása feltehetően versenyképesség javító hatású, ezért lényeges annak minél szélesebb körben való megismerése. 4

5 3 A kutatás eredményei 3.1 A gazdasági és jogi szabályozás közgazdasági aspektusai 1. A szabályozási rendszer közgazdasági szempontból történő megközelítésére Magyarországon az első lépések az 1968-as reformkísérlet utáni időszakra vezethetők vissza, ugyanakkor a szabályozás versenyképességgel való részletes összekapcsolására eddig még nem került sor Magyarországon a modern jogi és közgazdasági iskolákra támaszkodva. A jog és a közgazdaságtan kapcsolata két irányból vizsgálható. Egyrészt elemezhetők az egyes jogi döntések, bírósági perek kimenetei, megállapodások közgazdasági szempontok alapján (például a kártérítési perek), másrészt pedig az, hogy a jog, a szabályozás hogyan befolyásolja a gazdaság szereplőinek életét (például adójogszabályok útján). A gazdasági jogelmélet vizsgálata Magyarországon az 1980-as évek közepén jelent meg, amikor Harmathy Attila és Sajó András szerkesztésében napvilágot látott A jog gazdasági elemzése című kötet, amely elsősorban a chicagói iskola képviselőinek tanulmányfordításait tartalmazta ben jelent meg Sajó Gazdaság és jog kapcsolata jogelméleti szempontból című könyve, amelyben rávilágít az állami beavatkozás hatásaira, a szabályozás gazdasági hatásaira és problémáira is (Sajó, 1989). Magyarországon ekkor még nem alakult ki az az érdeklődés sem a jogászok, sem pedig a közgazdászok részéről a téma iránt, ami az Amerikai Egyesült Államokban vagy később Nyugat-Európában megfigyelhető volt. Ekkor is születtek a jog közgazdasági elemzésével kapcsolatos művek, de ezek inkább összefoglalást adtak a külföldi irányzatokról, mintsem új gondolatokat, következtetéseket fogalmaztak meg. Magyarországon a jog és a közgazdaságtan közötti összefüggések feltárásának és elemzésének kezdete az 1968-as reform utánra tehető, bár ekkor sem a klasszikus értelemben vett jogi-közgazdaságtani elemzésről beszélhetünk. A kis- és középvállalkozások helyzetével, a szabályozási rendszer hiányosságaival kapcsolatban jelentek meg Csillag Istvánnak (1986), Falubíró Vilmosnak (1983), Gadó Ottónak (1972, 1976), Gergely Istvánnak (1977), Sárközy Tamásnak (1977, 1981, 1984) publikációi, elsősorban a Gazdaság és a Pénzügyi Szemle című folyóiratokban (Török, Csuka, 2011: 185). A jog közgazdasági elemzése nemcsak a közgazdászok, hanem a jogászok érdeklődését is felketette, így a jogászok közül megemlíthetjük Pokol Béla (2000), illetve Tóth J. Zoltán 2004-es tanulmányait, amelyek elsősorban Posner és a chicagói iskola tagjai munkásságának bemutatásáról, elemzéséről szóltak. A második megközelítéshez sorolható, a szabályozás gazdaságtanát vizsgáló kutatások elsősorban az állam befolyásoló, szabályozó szerepével, a piacszabályozással foglalkoznak. A szabályozás-gazdaságtan alapjait az 1970-es években a chicagói iskola képviselői fektették le, akik az állami beavatkozást abban az esetben tartották indokoltnak, ha az hatékonyabb, mint a piac (Posner, 1974). A jogalkotással mégsem ér véget a szabályozási folyamat. Hatásának mérésére, a visszacsatolásra is szükség van. Magyarországon az 1948 utáni államosítással az állam közvetlenül szabályozta a gazdaságot, részletes utasításokkal, előírásokkal irányította a vállalatokat. Az Országos 5

6 Tervhivatal adta meg a keretszámokat, amelyek alapján a termelés összetételét meghatározták. A szabályozás ebben az értelemben közvetlen, teljesítendő utasításként jelent meg (Csuka 2007: 59-61). Az 1968-as reformkísérlet után az állami irányítás és a vállalatok közötti szigorú alá-fölé rendeltségi viszony lazult, a közvetlen irányítás szerepét minimalizálták (Antal, 1980: 41-43). Az állam továbbra is kettős szerepet töltött be: nemcsak gazdálkodott, hanem gazdaságirányítási tevékenységet is végzett. A reform során a vállalat és az állam közötti kapcsolat megváltozott, a vállalat továbbra is az állam irányítása alatt állt, de szükség volt olyan jogszabályra, amely kiterjedt a gazdasági kapcsolatok tisztaságának (verseny) jogi kérdéseire is (Korom, 1972: 13). Ez a szabályozás inkább fogyasztóvédelmi szabályozásnak (az állampolgárok és fogyasztók védelmében történő szabályozásnak) volt tekinthető, mintsem a szabad verseny alapjait biztosító szabályozásnak (Korom, 1972: 13). Az 1981-ben bevezetett szabályozások hatására új vállalkozási formák jöttek létre. Az állami vállalatok félautonómmá váltak, megszűnt az ipari minisztériumok vállalatok feletti közvetlen elosztási joga (Csillag, 1999: 57). A nyolcvanas évek második felére az állam szerepvállalása folyamatosan csökkent, a szabályozási problémák azonban továbbra is fennálltak. Az újonnan alakuló kisvállalkozások kénytelenek voltak a nem megfelelő szabályozási háttér miatt szinte nagyvállalatként viselkedni és rövidtávon gondolkodni (Csillag, 1986: 108). Olyan szervezeti struktúra, belső munkamegosztás kiépítésére volt szükség ezekben a kisvállalatokban, mint a nagyvállalatokban, hogy velük szemben versenyképessé váljanak (Csillag, 1986: 109). A létrejövő kisvállalkozások olyan piaci réseken tudtak megjelenni, ahol a nagyvállalatoknak nem érte meg termelni, szolgáltatásokat nyújtani (Berend, 1988:437). A rendszerváltozás során a privatizációval a vállalatok jelentős része magánkézbe került, az állam fokozatosan kivonult a piacról. Szabályozó szerepét az egyes piacok működési szabályainak (például minimálbér meghatározása, különböző szociális juttatások előírása, fizetendő adók mértéke) meghatározásával tölti be, azok működésébe (kivéve például a Gazdasági Versenyhivatal döntésein keresztül) ritkán avatkozik. Az állam által megalkotott szabályrendszer ugyanakkor biztonságot és védelmet is jelent a kis- és középvállalkozások számára például a gazdasági bűnözők vagy más visszaélések ellen, ezért is indokolt, hogy jól kiszámítható, átlátható üzleti környezet alakuljon ki. 3.2 A vizsgált indikátorok A nemzetgazdasági szintű versenyképesség értékelésére a World Economic Forum (WEF) és az International Institute for Management Development (IMD) által készített elemzések és rangsorok a legelterjedtebbek. Ezeknél sokkal részletesebb, és elsősorban a szabályozás által befolyásolt vállalkozási környezet leírására a Világbank a Doing Business (DB) indikátorait használja. A DB indikátorok túlnyomórészt alkalmasak a jogszabályi eltérésekből fakadó versenyképességi tényezők feltárására és leírására. A szabályozási környezet értékelésére szolgáló indikátorokat a WEF, az IMD és a DB adatbázisain kívül más, csak az üzleti környezet értékelésére vonatkozó elemzések tartalmaznak, de az ezekhez való hozzáférés gyakran korlátozott. Az adatbázisok vagy nem érhetőek el szabadon, a kutatóintézetek gyakran csak a kész rangsorokat hozzák 6

7 nyilvánosságra, vagy pedig az országok köre annyira korlátozott, hogy a versenyképességi rangsorokban elért helyezéseikkel az összevetésnek nincs értelme. A legismertebb ilyen elemzések a Business Environment and Enterprise Survey, az Index of Economic Freedom, a World Markets Research Center összeállítása, Economic Freedom of the World, Country Risk Service, International Country Risk Guide, Business Environment Risk Intelligence, Country Risk Reports, Country Credit Ratings, illetve a Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index. 2. A versenyképesség változásának szervezeti és nemzetgazdasági szinten is megragadható, számszerű elemei vannak. A kutatás újszerű eleme a szabályozással kapcsolatos indikátorok kvantitatív elemzése. A szabályozást leíró indikátorok között korrelációs kapcsolat mutatható ki. A vizsgálni kívánt országok körének meghatározásakor cél, hogy az a lehető legszélesebb legyen. Olyan adatokkal dolgoztam, amelyek a két versenyképességi rangsorban (WEF és IMD), illetve a DB adatbázisában is megtalálhatók, így összesen 56 ország került be az elemzésbe. A vizsgálat évének 2011-et választottam, mert erre az időszakra vonatkozóan álltak rendelkezésre a dolgozat készítésekor fellelhető legfrissebb adatok. A versenyképesség értékelésének nincs tökéletes módszere, de a kutatásban ismertetett indikátorok alakulása alapján következtethetünk arra, hogy a szabályozás hogyan befolyásolja a vizsgált országok versenyképességét. Az IMD, WEF és DB adatbázisa alapján végül 95 indikátor került a modellbe. A kiválasztott indikátorok között mind úgynevezett kemény indikátorok, mind átlagokat leíró indikátorok, mind pedig puha, azaz vállalati megkérdezéseken alapuló mutatók találhatók. A puha mutatók alakulását gyakran befolyásolja a vállalatvezetők hangulata, a politikai környezet is. Az indikátorok más szempont szerint is csoportosíthatók, például, hogy közvetlenül, állami szabályalkotással befolyásolható-e a mértékük (például a fizetendő adók nagysága), vagy más szabályok hatására következik-e be bennük változás (például az adófizetéshez szükséges idő esetében). De egy lehetséges osztályozási mód lehet, ha megkülönböztetjük egymástól a szabályozás hatékonyságát, átláthatóságát, az intézményrendszer működését minősítő indikátorokat, vagy azokat az indikátorokat, amelyek közvetlenül az üzleti környezetre hatnak. A magyarázó oldal kialakítása során első lépés az egyes indikátorok közötti kapcsolatok, korreláció feltárása korrelációs mátrix segítségével (Sajtos, Mitev, 2007: 209). Az elemzéssel csak a kapcsolat megléte mutatható ki, nem alkalmas az ok-okozati összefüggések feltárására, így nem lehet megmondani például, hogy a magas szintű bürokrácia hatására több az adócsalás, vagy a sok adócsalás kiküszöbölése érdekében jelentős a bürokrácia. A korrelációs mátrixban nincs különbség magyarázó és magyarázott változó között, de ettől függetlenül feltételezhető, hogy ok-okozati viszony áll fent az indikátorok között (Sajtos, Mitev, 2007: 211). Az egyes indikátorok között, közgazdasági szempontból egyértelmű összefüggésekre is rávilágít a számítás. Például erős kapcsolat áll fenn a szellemi tulajdon védelme és a tulajdonjogok erőssége között, vagy a vállalkozások etikus viselkedése és a szabálytalanul kifizetett pénzösszegek és megvesztegetés között. Ennél gyengébb kapcsolatok esetében a 7

8 magyarázat gyakran már nem ilyen egyértelmű. A hitelfelvétel nehézsége és a társadalom politikusok iránti bizalma indikátorok közötti kapcsolat bár erősnek mondható mégis nehezen magyarázható. 3. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási környezete 13 főkomponenssel leírható. Ezek a vállalkozás indítása, vállalkozás megszüntetése, immateriális javak, építési engedélyek, tulajdonjog, pénzügyek, adók, tisztességtelen magatartás, külső környezet, intézményrendszer, kereskedelem, alkalmazottak, szerződések. A korrelációs kapcsolatok feltárása után a következő lépés az indikátorok csoportosítása, majd az egyes csoportok főkomponens analízissel történő elemzése. A főkomponens elemzés elvégzése során lehetőség nyílik az elemszám csökkentésére, a modell átláthatóbbá tételére. A kialakított főkomponensek alkalmasak a versenyképességi rangsorok értékeivel való összevetésre. 8

9 1. ábra. A modell végleges formája Versenyképesség Vállalkozás indítása Eljárások száma Időigény Időigény Költség Költség Megtérülési ráta Vállalkozás megszüntetése Immateriális javak Szellemi tulajdon védelme Szellemi tulajdonjog érvényesíthetősége Építési engedélyek Építési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézések időigénye Építési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézések költsége Építési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézések száma Tulajdonjog Pénzügyek Adók Tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges ügyintézések száma Tulajdonjog bejegyzésének időigénye Tulajdonjog védelmének erőssége Értékpapírpiac szabályozottsága Finanszírozás a helyi tőkepiac segítségével Hitelfelvétel nehézsége Hitelhez jutás Kisbefektetők érdekeinek védelme Kockázati tőke bevonása egy innovatív, de kockázatos projektbe Könyvviteli és beszámolói kötelezettség Könyvvizsgálói és számviteli gyakorlat Pénzügyi és banki szabályozás Pénzügyi szolgáltatások elérhetősége Pénzügyi szolgáltatások megfizethetősége Vállalati adósság Az adózás kiterjedtsége és hatékonysága Személyi adók Társasági adó megítélése Társasági adóráta Tisztességtelen magatartás Külső környezet Intézményrendszer Kereskedelem Alkalmazottak Szerződések Adócsalás Bürokrácia Bírói függetlenség Export időigénye Árnyékgazdaság Csatlakozás Igazságszolgáltatás Export költsége Közpénzek elosztásakor megjelenő korrupció Megvesztegetés és korrupció Szabálytalanul kifizetett összegek és a megvesztegetés Etika gyakorlata Jogi és szabályozási keret Infrastruktúra általános állapota Környezetvédelmi törvények Menedzserképzés kielégíti az üzleti szféra igényeit Monopólium ellenes tevékenység hatékonysága Piaci erő Vállalkozások etikus viselkedése Jogi keretrendszer hatékonysága a rendeletek jogszerűségének kétségbe vonásakor Jogi keretrendszer hatékonysága a viták rendezése során Kormányzat tevékenységének átláthatósága Kormányzati döntések Kormányzati politika átláthatósága Kormányzati politika alkalmazkodóképessége Kormányzati szabályozás terhei Pénzügyi intézmények átláthatósága Részvényesek jogérvényesítése Támogatás Társadalom politikusok iránti bizalma Technológia szabályozása Tudományos kutatás szabályozása Vállalkozásalapítás jogi támogatása Versenyszabályozás Exporthoz szükséges dokumentumok száma Import időigénye Import költsége Importhoz szükséges dokumentumok száma Kereskedelmi korlátok elterjedtsége Vámügyi hatóságok Fizetett éves szabadság Munkabérek meghatározásának rugalmassága Munkaerő felvételi és elbocsátási gyakorlat Munkaerő piaci szabályozás Munkanélküliség szabályozása A szerződések kikényszerítéséhez szükséges ügyintézések száma A szerződések kikényszerítésének időigénye 9 10

10 4. A kvantitatív elemzés alapján a főkomponensek és a versenyképesség között egyértelmű összefüggés mutatható ki. A képzett csoportok alkalmasak az indikátorok leírására, azok versenyképességgel való összevetésére. 5. A World Economic Forum versenyképességet értékelő rangsora és a külső környezet főkomponens között figyelhető meg a legerősebb korreláció, míg a leggyengébb korreláció a versenyképességet értékelő mutatószámok és az adók esetében áll fenn. 6. Az International Institute for Management Development által összeállított rangsor és az intézményrendszer főkomponens között figyelhető meg a legerősebb korreláció, míg a leggyengébb korreláció a versenyképességet értékelő mutatószámok és a szerződések esetében áll fenn. A korrelációs táblázat alapján a következő csoportok és a versenyképességet értékelő mutatószámok között állapítható meg erős kapcsolat (ha az IMD rangsora a viszonyítási alap). A legerősebb a kapcsolat az intézményrendszerrel (+0,891), majd ezt követi külső környezet (+0,879), a tisztességtelen magatartás (+0,852), az immateriális javak (+0,824), és a pénzügyek (+0,822). Ha figyelembe vesszük a kerekítés szabályait, akkor szintén erős kapcsolat figyelhető meg a kereskedelem (-0,689), a tulajdon bejegyzése (-0,661) főkomponensek esetében. Közepes erősségű kapcsolatot találhatunk a vállalkozás megszüntetése (-0,596), az alkalmazottak (+0,548), a vállalkozás indítása (-0,497), az adók (0,478), az építési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés (-0,399) és a szerződések (-0,379) főkomponensek és a versenyképességet értékelő mutatószámok között. Mindegyik főkomponens esetében beszélhetünk a korreláció meglétéről, annak mértéke már különböző. A döntéshozók számára mindegyik indikátort figyelembe kell venni a releváns szabályozás kidolgozásakor. A bemutatott modell és elemzési elv csak egy lehetséges útja a versenyképesség szabályozási szempontú elemzésének. A modell sem tartalmaz minden olyan tényezőt, indikátort, amely egy vállalkozás alapítására, működésére és megszüntetésére hatással van. Léteznek olyan tényezők, amelyek számszerűsítése is nehézségekbe ütközne, illetve vannak olyanok is, amelyek csak egy adott országra jellemzőek, csak ott jelennek meg, így más országokkal való összevetése nem lehetséges. További kutatási irányt jelöl ki a modellnek nem csak az indikátorokkal való bővítése, hanem idősoros elemzés lehetősége is. Az idősoros elemzés feltétele az, hogy csak olyan indikátorok kerüljenek be a teljes modellbe, amelyek mérésére több éven keresztül rendelkezésre állnak adatok. 3.3 A magyarországi versenyképesség szabályozási elemei esettanulmány A kutatás következő szakaszában empirikus felmérés készült magyarországi vállalatok körében, hogy hogyan értékelik a versenyképességüket befolyásoló jogszabályi környezetet 1. Olyan kérdések kerültek a kérdőívbe, amelyekre sem az IMD, sem pedig a WEF nem rendelkezik adatokkal. Magyarországon számos kutatás irányult a vállalkozások 1 Az empirikus felmérés eredményeit ismerteti részben Török, Csuka 2011-es tanulmányában. 11

11 adminisztrációs terheinek feltárására, működésüket, növekedésüket befolyásoló hatások elemzésére. Ezek közül kiemelendő Szerb László és Ulbert József vezetésével 2007-ben végzett kutatás, Balás és Vékony 2009-es felmérése, illetve a HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás című projektjének 2010-es vizsgálata A mintába egyszerű, véletlen kiválasztás során kerültek a kis- és középvállalkozások, így mindegyik szervezetnek egyenlő esélye volt a mintába kerülésre (Párniczky,1954: ). Az adatfelvétel így kérdőívek segítségével történt. Összesen 650 vállalkozás került be a mintába, 11,4% százalékuk küldte vissza a kitöltött kérdőívet. A visszaérkezési arány alacsony volta miatt az elemzés esettanulmány jellegű, abból messzemenő következtetéseket levonni nem szabad. Összehasonlítva ugyanakkor korábbi kutatások eredményeivel, rávilágít a vállalkozások gondjaira, azok megoldási javaslataira. Az empirikus kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a kis- és középvállalatokat érinti a legjobban a szabályozási környezet változása, hiszen az alacsony foglalkoztatotti létszám miatt minden feladatot önállóan kell elvégezniük. Nemcsak a jogszabályok változásának nyomon követése a feladat, hanem a vállalkozás működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása is (munkaerő-felvétel és elbocsátás, adózási kötelezettség stb.). Míg egy nagyobb szervezetnél, multinacionális vállalatnál külön osztály(ok) végzi(k) e feladatokat. Nemcsak az idő és a szerteágazó feladatokat végző multifunkcionális kisvállalkozó szemszögéből kell vizsgálódni, hanem a jogszabályváltozással felmerülő költségek hatásait is elemezni kell. A szabályok közötti ellentétek megnehezítik alkalmazóik számára a köztük való eligazodást, a mindennapi munkát, továbbá olyan költségeket okoznak, amelyek hatással vannak a versenyképességre is. Éppen ezért kiszámítható, átlátható és egyszerű jogrendszerre van szükség. Mit jelent ebben az értelemben a kiszámíthatóság? Ne legyenek visszamenőleges hatályú jogszabályok, a vállalkozások időben tájékozódjanak a változásokról. A politikai környezet változásával ne változzon meg gyökeresen az intézményrendszer. Az átláthatóság nemcsak azt jelenti, hogy a vállalkozás működéséhez szükséges szabályok egy helyen elérhetőek legyenek, hanem jelenti az interneten keresztüli könnyebb és nyomon követhető ügyintézést is. Az egyszerűség fogalma a szabályok egyszerű, egyértelmű és közérthető megfogalmazására utal. Az esetleg alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező kisvállalkozók számára is érthetőek legyenek a rendeletek, a működéshez szükséges adminisztrációs feladatokat is képesek legyenek ellátni. Az empirikus kutatás megkezdésekor a gazdasági válság hatásai még nem érződtek. A továbbiakban érdemes lenne egy nagyobb mintán megvizsgálni a magyarországi kis- és középvállalkozások üzleti környezetére kifejtett hatásait, következményeit. 3.4 Mediáció Magyarországon A kérdőív egyik kérdése a mediátori tevékenységre vonatkozott. A válaszadók 4%-a vette igénybe mediátor szolgáltatását (elsősorban vevői fizetési elmaradás, illetve szerződés bérleti díjának visszakövetelése, bejhatása miatt). Az alacsony érték okainak feltárása érdekében, felmérést végeztem mediátorok körében. 12

12 7. A szabályozási környezet egyik hiányzó eleme a hatékony mediáció. A fejlett országoktól eltérően Magyarországon a viták rendezésének színhelye egyelőre döntően a bíróság, a mediáció még inkább csak elvben létezik. A mediáció Magyarországon szinte ismeretlen fogalom. A mediáció szó eredeti jelentése: közvetíteni, békíteni, egyeztetni (Gyengéné, 2009: 681). Az elv először az Amerikai Egyesült Államokban és az angolszász országokban jelent meg, elsősorban a szakszervezetek és a munkaadók közötti vitás ügyek rendezésére (Gyengéné, 2009: 681). Magyarországon ez az alternatív vitarendezési mód 2002 óta van jelen, létrejöttét a közvetítői tevékenységről szóló évi LV. törvény tette lehetővé. Az eltelt idő alatt Magyarországon még nem figyelhető meg a mediátori tevékenység széles körű elterjedése. Az IRM közvetítői adatbázisa alapján, a Magyarországon bejegyzett összes, gazdasági jellegű mediációval is foglalkozó közvetítőt igyekeztem bevonni. A beérkezett válaszok alapján elmondható, hogy ahhoz, hogy a mediátori tevékenység jobban elterjedjen, nemcsak a mediátorok képzésére kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, hanem már az alapfokú oktatásban, akár társadalomismereti órák keretében, meg kellene ismertetni ezt az alternatív vitarendezési lehetőséget a diákokkal. A válaszadók véleménye szerint, a jobb megismerést segítené, ha a köztudatban is megjelenne ez a fogalom, ha nagyobb sajtónyilvánosságot kapna. Másrészről, a bíróságokat, ügyvédeket is érdekeltté kellene tenni a mediációs eljárásban. Ennek egyik módja lehet, ha viták esetén, csak akkor indulna bírósági eljárás, ha előtte a mediációs eljárás eredménytelenül zárult. Ezáltal a bíróságok leterheltsége is csökkenne, a folyamatban lévő ügyek gyorsabb lezárására kerülhetne sor. Esetleg kötelezővé lehetne tenni a mediációs eljárást kisebb értékű vagy nem peres eljárások esetében. A sikeres mediátori tevékenységhez ha vállalkozások közötti viták rendezésére kerül sor nélkülözhetetlen, hogy a közvetítő ne csak jogi, hanem megfelelő közgazdasági alapismeretekkel is rendelkezzen. A válaszadók kiemelték, legfontosabb, hogy a mediátor független szakértő legyen. A mediációs tevékenység Magyarországon még nem annyira elterjedt vitarendezési mód, ezért gyakran szájhagyomány útján terjed, hogy kik is foglalkoznak ilyen tevékenységgel. A mediáció egyik fontos feltétele, hogy a közvetítő független legyen, ne merüljön fel összeférhetetlenség. A megkérdezett mediátorok véleménye szerint a mediátori szolgáltatás Magyarországon nem ismert, talán csak büntetőügyekben, ezért nem veszik figyelembe sem a vállalkozások, sem pedig a magánszemélyek a viták rendezése során. Az ügyvédeknek is érdeke, hogy minél kevesebb ügy kerüljön mediátorok elé. További gond, hogy a mediáció során létrejött végeredménynek nincsen kötelező ereje, a felek felügyeleti hatóságai nem ismerik el az így létrejött megállapodást. Az eljárás lezárása után bírósági per is indítható, így a közvetítői tevékenység igénybevétele akár pénzkidobásnak is tekinthető. A mediációs eljárás megoldást jelenthet a vállalkozások számára vitás ügyeik gyors és bíróságon kívüli rendezésére. Az eljárás elterjedése nemcsak a bíróságokat tehermentesítené, hanem kevesebb költséggel járna a vállalkozások számára, ezért versenyképesség javító hatása feltételezhető. 13

13 4 Hivatkozások évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről. Complex, NetJogtár. Letölthető: Letöltés ideje: április Antal, L. (1980): Fejlődés kitérővel. A magyar gazdasági mechanizmus a 70-es években. Gazdaság, vol. 14, no. 2, pp Balás, G., Vékony, A. B. (2009): Az adórendszer hatása a vállalkozás szabadságára. Egy lepapírozott adórendszer költségei. Közjó és Kapitalizmus Intézet. Műhelytanulmány. 4. Berend, T. I. (1988): A magyar gazdasági reform útja. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 5. Business Environment and Enterprise Performance Survey. EBRD. Letölthető: Letöltés ideje: május Country Risk Ratings. Euromoney. Letölthető: /PollsAndAwards/Country-Risk.html. Letöltés ideje: május Csillag, I. (1986): A kisvállalkozás Magyarországon. Gazdaság. vol. XX., no. 4, pp Csillag, I. (1999): Vállalkozások és változások. Beszélő. vol. 4., no. 1., pp Csite A., Major K. (2010): Az állam és a vállalkozások kapcsolatának néhány jellegzetessége Magyarországon. Háttértanulmány. HÉTFA Kutatóintézet. Letölthető: llegzetessegemagyarorszagonisbn.pdf. Letöltés ideje: február Csuka, Gy. (2007): A jog szerepe az as évek vállalatainak életében Magyarországon. 1956: Fordulópont a gazdaságpolitikában, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar., Szeged, pp Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs. (2010) The World Bank, Washington, USA. Letölthető: doing-business/doing-business Letöltés ideje: április Economic Freedom of the World. Fraser Institute. Letölthető: Letöltés ideje: május Falubíró, V. (1983): Szabályozás és vállalati magatartás 1968-tól napjainkig. Gazdaság. vol. XVII, no. 4, pp Foreign Direct Investment (FDI) confidence Index. A. T. Kearney. Letölthető: Letöltés ideje: május 1. 14

14 15. Gadó, O. (1972): A népgazdasági tervezés társadalmi vonatkozásai. Gazdaság. vol. VI, no. 4, pp Gadó, O. (1976): Az életszínvonal alakulása az as tervidőszakban. Gazdaság. vol. X, no. 1, pp Gergely, I. (1977): A szabályozórendszer szabályozása. Gazdaság. vol. XI, no. 2, pp Global Entrepreneurship Monitor. Global Report Letölthető: Letöltés ideje: február Gyengéné dr. Nagy, M. (2009): Mediáció az igazságszolgáltatásban. Magyar jog. no. 11, pp Harmathy, A. és Sajó A. (szerk.) (1984): A jog gazdasági elemzése. (Válogatott tanulmányok), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 21. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. Közvetítők Adatbázisa. Letölthető: Letöltés ideje: május Index of Economic Freedom. Heritage Foundation & The Wall Street Journal. Letölthető: Letöltés ideje: május International Country Risk Guide. The PRS Group. Letölthető: Letöltés ideje: május International Institute for Management Development. World Competitiveness Online adatbázis. Elérhető: https://www.worldcompetitiveness.com 25. Korom, M. (1972): Irányítási rendszerünk jogi kérdései. Gazdaság. vol. VI, no. 1, pp Párniczky, G. (1954): A reprezentatív statisztikai megfigyelés módszere és alkalmazásának egyes kérdései. Statisztikai Szemle. no. 4., pp Pokol, B. (2000): Posner gazdasági jogelmélete. Gazdaság és jog. vol. 8, no. 9-10, pp Posner, R. (1974): Theories of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management Science. vol. 5, no. 3, pp Sajtos, L., Mitev, A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest. 30. Sajó, A. (1989): Gazdaság és jog kapcsolata jogelméleti szempontból. Akadémiai Kiadó, Budapest. 31. Sárközy, T. (1977): A KGST-országok nemzetközi gazdálkodó szervezetei intézményi rendszeréről. In: Gazdálkodás. vol. XI, no. 3, pp Sárközy, T. (1981): Vállalattípusok és a jog. In: Gazdaság. vol. XV, no. 3, pp

15 33. Sárközy, T. (1984): A gazdaságirányítási rendszer és a jogi szabályozás. Gazdaság. vol. XVIII, no. 3, pp Szerb, L., Ulbert, J., Márkus, G. (2009): A magyar mikro- és kisvállalatok adózással, járadékfizetéssel kapcsolatos adminisztratív terhelése. A magyar gazdaság versenyképessége. Szemelvények a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal tanulmányaiból és javaslati anyagaiból. Miniszterelnöki Hivatal, Budapest pp The Global Competitiveness Report World Economic Forum. Letölthető: Letöltés ideje: február The Global Competitiveness Report World Economic Forum. Letölthető: Letöltés ideje: február The Observatory of European SMEs. European Commission. Letölthető: index_en.htm. Letöltés ideje: május Tóth, J. Z. (2004): Richard Posner és a gazdasági jogelmélet. Jogelméleti Szemle, vol 5., no. 1. pp Török, Á., Csuka, Gy. (2011): Gátfutás ólomcsizmában. 20 év múlva. Vissza a jövőbe. Szerk: Muraközy László. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp World Competitiveness Yearbook IMD World Competitiveness Center. Switzerland, Lausanne. 16

16 5 Publikációk Idegen nyelvű könyvfejezet Csuka Gyöngyi [2010]: The Competitiveness of Central and Eastern European Countries: an analysis of the legal environment. In: Regional Development in Central and Eastern Europe. Eds: Gorzelak, G., Bachtler, J., Smętkowski, M. Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York., pp Külföldi folyóiratban megjelent tanulmány Csuka Gyöngyi - Kovács Tamás [2006]: Vegyesvállalatok a szovjet érdekszférában között, különös tekintettel a szovjet tulajdonra, Közgazdász Fórum, IX (12) pp Idegen nyelvű recenziók, konferencia beszámolók Csuka Gyöngyi [2011]: Debate on Obstacles to Participating in International Innovation Competition. Towards an Institutional Explanation of Hungary s Weak Innovation Performance. Debate report. In: Acta Oeconomica. Vol. 61 (1) pp Csuka Gyöngyi Kovács Bernadett Szívós Mihály [2010]: Competition in Innovation Competition in Higher Education. Conference report. In: Acta Oeconomica. Vol. 60 (1) pp Csuka Gyöngyi Kovács Bernadett [2010]: G. M. Peter Swann: The Economics of Innovation An Introduction. Book review. In: Acta Oeconomica Vol. 60 (4) pp Csuka Gyöngyi Kovács Bernadett Szívós Mihály [2009]: Conference on Regional Innovation. Conference report In: Acta Oeconomica 59 (1) pp Csuka Gyöngyi [2008]: Regional Development in Central and Eastern Europe. Conference report. In: Acta Oeconomica 58. (2) pp Csuka Gyöngyi [2007]: UNCTAD World Investment Report Book review. In: Acta Oeconomica 57. (2) pp Magyar nyelvű könyvfejezet Török Ádám Csuka Gyöngyi [2011]: Gátfutás ólomcsizmában. Szabályozás és versenyképességi feltételek a magyar gazdaságban. In: 20 év múlva Vissza a jövőbe. Akadémiai Kiadó, Budapest pp

17 Magyar nyelvű folyóiratokban megjelent tanulmányok Csuka Gyöngyi Szívós Mihály [2010]: Rangsorok és tükörképek ahogy a leendő hallgatók választanak. In: Competitio.IX. (2) pp Csuka Gyöngyi Kovács Tamás [2008]: Vállalati formák a korai szocializmusban. A magántulajdon továbbélése, In: Fejlesztés és Finanszírozás, Letölthető: https://ffdf.mfb.hu/hatter/ b73 Magyar nyelvű konferencia kiadványok Csuka Gyöngyi Szívós Mihály [2011]: Vonzáskörzet, döntési szempontok, intézményválasztás. A hallgatójelöltek új egyetem- és főiskola választási szokásai. In: Regionális gazdasági koncentráció, felsőoktatási térszerkezet, innováció. pp Csuka Gyöngyi Kovács Bernadett Szívós Mihály [2010]: Vállalati környezet az egyetemek körül és az egyetem funkcióinak változása. In: Verseny az innovációban Verseny a felsőoktatásban. pp Csuka Gyöngyi [2007]: A jog szerepe az as évek vállalatainak életében Magyarországon. In: 1956: Fordulópont a gazdaságpolitikában, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar. pp Csuka Gyöngyi Kovács Tamás [2006]: Az állam befolyásoló szerepe az 1948 után gazdasági társaságként továbbműködő vállalatok életében, In: Tudás és versenyképesség Pannon szemmel, Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 1 kötet, pp Csuka Gyöngyi [2006]: Az Európai Unió jogegyszerűsítési stratégiája és a versenyképesség. In: A magyar gazdaság versenyképessége, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola. pp Magyar nyelvű konferencia beszámoló Csuka Gyöngyi Kovács Bernadett Szívós Mihály [2009]: Konferencia a regionális innovációról. In: Közgazdasági Szemle LVI. (1) pp Hivatkozások megjelent tanulmányokra Mihályi Péter (2010): A magyar privatizáció enciklopédiája. 2. kötet. Pannon Egyetemi Könyvkiadó és az MTA Közgazdaságtudományi Intézete 18

18 19

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A közpolitikai, kormányzati és közszolgálati hatékonyság nemzetközi modelljei Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím:

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Születés idő és hely: 1951. március 15., Budapest Jelenlegi munkahely: Végzettség: Doktori disszertáció: Nyelvtudás: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1970-1975,

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

HONNAN HOVÁ: SÜLLYEDÜNK VAGY EMELKEDÜNK?

HONNAN HOVÁ: SÜLLYEDÜNK VAGY EMELKEDÜNK? HONNAN HOVÁ: SÜLLYEDÜNK VAGY EMELKEDÜNK? Prof. Dr. Csath Magdolna Szent István Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdász Klub Sopron 2013. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Ábrák 3.

Részletesebben

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI Tamás DUSEK PhD Széchenyi István University Regional Science and Public Policy Department Győr Hungary, Europe Miklós

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával Dr. Szabó Antal Nyug. ENSZ Regionális Tanácsos az ERENET Igazgatója ORSZÁG Ország Adatok NÉPESSÉG [ millió ] TERÜLET

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

PwC Magyarország és a Budapesti Értéktőzsde rendezvénysorozata A felelős társaságirányítás kérdései Növeli-e e a transzparencia a versenyképességet? Chikán Attila egyetemi tanár, igazgató Budapesti Corvinus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. március Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11.

A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11. A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11. Faktoring Magyarországon, ezen belül Global Faktor Zrt (Felhasznált forrás: dr. Molnár Tamás) 100% 90% 80%

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI FEJLETTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA SZLOVÁKIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. Majoros Zsuzsa PhD hallgató Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

AZ INFORMATIKAI FEJLETTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA SZLOVÁKIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. Majoros Zsuzsa PhD hallgató Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet 1 AZ INFORMATIKAI FEJLETTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA SZLOVÁKIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Majoros Zsuzsa PhD hallgató Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet Az információ szerepe napjainkban egyre fontosabb, így

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter. 2010. június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Dr. Sasvári Péter - egyetemi docens Nagymáté Zoltán - doktorandusz 1 A kutatás célja Információbiztonság Információbiztonsági

Részletesebben

A kutatási program céljai és eredményei

A kutatási program céljai és eredményei This project is co-funded by the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union A kutatási program céljai és eredményei Tóth István János* *MTA KRTK KTI, Corruption

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ. Csépe Valéria

A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ. Csépe Valéria A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ Csépe Valéria 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Szeged, 2013. április 18-19. Témavázlat A magasabb iskolai

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Minőség a számvitelben

Minőség a számvitelben Minőség a számvitelben Dr. Pál Tibor Sopron, 2010.10. 01. A minőség megközelítése Tudományos Gyakorlati üzleti szempontok A számvitel minősége az előállított információk - valóságtartalmát - teljességét

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

A bizalom infrastruktúrája a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon Szepesi Balázs, Szabó-Morvai Ágnes

A bizalom infrastruktúrája a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon Szepesi Balázs, Szabó-Morvai Ágnes A bizalom infrastruktúrája a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon Szepesi Balázs, Szabó-Morvai Ágnes Közjó és Kapitalizmus Intézet Műhelytanulmány No. 17. 2009. április 28. Tanulmányunk

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELMÉRÉSEK AZ ADMINISZTRATÍV TERHEKRŐL. HÉTFA Kutatóintézet Jó Kormányzás Program Szakmai háttér III.

NEMZETKÖZI FELMÉRÉSEK AZ ADMINISZTRATÍV TERHEKRŐL. HÉTFA Kutatóintézet Jó Kormányzás Program Szakmai háttér III. NEMZETKÖZI FELMÉRÉSEK AZ ADMINISZTRATÍV TERHEKRŐL HÉTFA Kutatóintézet Jó Kormányzás Program Szakmai háttér III. Budapest A kézirat lezárásának időpontja: 2010. november 6. ISSN 2062-3798 Felelős kiadó:

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS A szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 68.

Részletesebben

Polónyi István A munkaerő-piacra orientált felsőoktatási minőség-biztosítás

Polónyi István A munkaerő-piacra orientált felsőoktatási minőség-biztosítás Polónyi István A munkaerő-piacra orientált felsőoktatási minőség-biztosítás Felsőoktatási fejlesztési és felsőfokú szakképzési konferencia 2006. Május 24 A felsőoktatási minőség A felsőoktatás 21. századi

Részletesebben

Digitális írástudás, digitális műveltség

Digitális írástudás, digitális műveltség Digitális írástudás, digitális műveltség A statisztikai adatok és kutatási eredmények tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária Országos Könyvtárügyi Konferencia 202. november 22-23. Eurostat, 202 e-skills

Részletesebben

Külkereskedelem és innováció

Külkereskedelem és innováció Külkereskedelem és innováció Mit tudnak a közgazdászok és azt hogyan lehet(ne) felhasználni Magyarországon? Békés Gábor, PhD MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Közép-európai Egyetem Portfolio.hu EXPORT

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

A globális és lokális eszközrendszer egymás mellettisége, egymást kiegészítő jellege a gazdaságfejlesztésben az unió kohéziós politikája keretében

A globális és lokális eszközrendszer egymás mellettisége, egymást kiegészítő jellege a gazdaságfejlesztésben az unió kohéziós politikája keretében A globális és lokális eszközrendszer egymás mellettisége, egymást kiegészítő jellege a gazdaságfejlesztésben az unió kohéziós politikája keretében Döbrönte Katalin PhD hallgató, ELTE Földtudományi Doktori

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Együttmőködés és innováció

Együttmőködés és innováció Vállalkozói innováció a Dunántúlon Pécs, 2010. március 3. Együttmőködés és innováció Csizmadia Zoltán, PhD tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intéztet Az előadás felépítése 1.

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Új kihívások az innovációban: szervezeti innovációk és versenyképesség

Új kihívások az innovációban: szervezeti innovációk és versenyképesség Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi, regionális és makrogazdasági hatásainak komplex vizsgálata és modellezése - TÁMOP 4.2.2 A

Részletesebben

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18.

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Növekedés válságban Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Válságok Gazdaságpolitika Növekedés 2 Válságok Adósság bank valuta

Részletesebben

1. Bevezetés. 1 A Gödöllői Szent István Egyetem doktorjelöltje és a BI-KA Logisztika Kft. tulajdonosa

1. Bevezetés. 1 A Gödöllői Szent István Egyetem doktorjelöltje és a BI-KA Logisztika Kft. tulajdonosa A hazai logisztikai szolgáltatók körében végzett kutatás eredményei I. RÉSZ Karmazin György 1 Absztrakt: 2013 nyarán a Gödöllői Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzésén

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Magyar álláspont a Poszt-Lisszaboni Stratégiáról Üzleti környezet Szakértői ajánlások

Magyar álláspont a Poszt-Lisszaboni Stratégiáról Üzleti környezet Szakértői ajánlások Magyar álláspont a Poszt-Lisszaboni Stratégiáról Üzleti környezet Szakértői ajánlások Reszkető Petra Edina petra.reszketo@budapestinstitute.eu Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Tartalom! Üzleti környezet

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

City-HUB projekt, útmutató intermodális központok tervezéséhez egy korszerűbb közlekedéstervezési szemlélet keretében

City-HUB projekt, útmutató intermodális központok tervezéséhez egy korszerűbb közlekedéstervezési szemlélet keretében Nemzeti Közlekedési Napok Siófok, 2014. 10. 29. City-HUB projekt, útmutató intermodális központok tervezéséhez egy korszerűbb közlekedéstervezési szemlélet keretében Pusztai Ádám tudományos segédmunkatárs

Részletesebben

PANNON EGYETEM. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei

PANNON EGYETEM. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Csuka Gyöngyi Témavezető: Prof. Dr. Török Ádám

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amelyet Szabó Tamás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása A korrupciós veszélyeztetettség Minden költségvetési intézménynél

Részletesebben

Növekedési fordulat honnan jön a lendület? Magyar Közgazdasági Társaság 51. Közgazdász-vándorgyűlés Békéscsaba-Gyula, szeptember 26-28.

Növekedési fordulat honnan jön a lendület? Magyar Közgazdasági Társaság 51. Közgazdász-vándorgyűlés Békéscsaba-Gyula, szeptember 26-28. Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi, regionális és makrogazdasági hatásainak komplex vizsgálata és modellezése - TÁMOP 4.2.2 A

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A válság és a vállalati kommunikációmenedzsment

A válság és a vállalati kommunikációmenedzsment P É C S I T U D O M Á N Y E G Y E T E M A gazdasági válság hatása a szervezetek működésére és vezetésére Az MTA IX. osztály Gazdálkodástudományi Bizottsága Tudománynapi konferenciája A válság és a vállalati

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON

AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON Sasvári Péter egyetemi adjunktus Magyarország felemelkedésének kulcsa a versenyképesség, és az ezt ösztönző társadalmi és gazdasági

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam.

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. KÖVETELMÉNYEK Témakörök: Az üzleti vállalkozások csoportosítása, környezete Vállalatalapítás, vállalkozás típusok

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Módszertani útmutató a Diplomás Pályakövető Rendszer 2012 es tavaszi online kérdőíveinek központi blokkjához Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál SZŰCSNÉ MARKOVICS Klára Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc vgtklara@uni-miskolc.hu A szakirodalom nem

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

A 2014-ES GYŐRI ELITKUTATÁS - 2008-as elitkutatás eredményei - lakossági-vállalati kutatás

A 2014-ES GYŐRI ELITKUTATÁS - 2008-as elitkutatás eredményei - lakossági-vállalati kutatás A 2014-ES GYŐRI ELITKUTATÁS - 2008-as elitkutatás eredményei - lakossági-vállalati kutatás Czakó Katalin, Poreisz Veronika Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2014. 09. 25. ELMÉLETI HÁTTÉR

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

EURACADEMY OBSERVATORY

EURACADEMY OBSERVATORY EURACADEMY OBSERVATORY AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL TÁMOGATOTT ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS EURÓPAI OBSZERVATÓRIUMA A VIDÉKI EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK, MIKRO KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA WP2: Az

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd

Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd Működésünk során mindig is fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan kommunikáljunk érintetti csoportjainkkal, hiszen ők kritikus barátként, hasznos

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Confederation of Hungarian Employers and Industrialists 1 Tisztelt Olvasó! Dr. Futó Péter elnök A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI KKV-K HELYZETE ÉS NEMZETKÖZI SZEREPE 1

A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI KKV-K HELYZETE ÉS NEMZETKÖZI SZEREPE 1 A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI KKV-K HELYZETE ÉS NEMZETKÖZI SZEREPE 1 Nagy Balázs, PhD-hallgató Nyugat-magyarországi Egyetem e-mail: nagybalazs0224@gmail.com Absztrakt A KKV-szektor jelentőségét a vállalkozások

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben