Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom"

Átírás

1 Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 2 Történelem és társadalomismeret... 5 Angol... 9 Matematika Fizika Földrajz Biológia Kémia Informatika Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Testnevelés Egészségkultúra Néprajz, társadalomismeret Viselkedés és kommunikációs kultúra Humán pályák világa Vállalkozási ismeretek Manuális készségfejlesztés Gondozási alapismeretek Ápolási alapismeretek Anatómia Mindennapi ismeretek Elsősegélynyújtás Mentálhigiénés alapismeretek

2 Magyar nyelv és irodalom Irodalom Számonkérés formája: szóbeli felelet 9.évfolyam Kosztolányi Dezső: Kísérem a fiam az iskolába Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba Illyés Gyula: Puszták népe Móricz Zsigmond: Első nap az iskolában Mándy Iván: Dolgozatírás A küklopsz története az Odüsszeiában Shakespeare: Rómeó és Júlia SlawomirMrozek: Az őrangyal Tamási Áron: Ábel Amerikában Juhász Gyula: Milyen volt Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse Örkény István: Az ember melegségre vágyik Mikszáth Kálmán: Szűcs Pali szerencséje Kosztolányi Dezső: Verőfény Kosztolányi Dezső: Kása Ilona szerencséje Örkény István: Arról, hogy mi a groteszk Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz Jókai Mór: A két Markov Stephen Leacock: Gertrud, a nevelőnő George Orwell: Állatfarm A sorozat Sztárok és imázsok A nyomdászat, a nyomdaipar fejlődése Arany János: Hírlap áruló Márai Sándor: Egy polgár vallomásai Az elektronikus sajtó 2

3 Magyar nyelvtan Számonkérés formája: írásbeli feladatlap Időtartama: 45 perc 0-35 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam A kommunikáció tényezői, a kommunikáció célja, a kommunikáció típusai, a kommunikációs kapcsolatok A nyelvi szintek; a hangok világa a szófajok a szövegben;a mondatok a szövegben A megszólalástól a felolvasásig,; a beszédet kísérő nem nyelvi jelek; az írásbeli szövegek megszerkesztése; az írást kísérő nem nyelvi jelek;az írás kialakulásnak történetéből A magyar helyesírás; a helyesírási alapelvek A levél; a meghívás, a meghívó és a névjegy;a köszöntés és a köszönet nyilvánítás; a beszélgetés és a megbeszélés; az elbeszélés. a leírás és a jellemzés A meggyőző érvelés; a vita; az anyag elrendezése és a vázlatkészítés, a címadás, a címek helyesírása; az előadás, a memorizálás módjai; a hozzászólás és a felszólalás Magyar irodalom 10. évfolyam Zrínyi Miklós:Ne bántsd a magyart! Bessenyei György:Magyarság Kölcsey Ferenc:Parainesis Kölcsey Kálmánhoz Jókai Mór:Az utolsó cigányország Kodály Zoltán:Vessünk gátat kiejtésünk romlásának! A reklám Ibükosz:Töredék a tavaszról Petőfi Sándor:A négyökrös szekér Juhász Gyula:Anna örök Radnóti Miklós:Tétova óda Dsida Jenő:Arany és kék szavakkal Béke György: Padlásszoba Moliere:artuffe Katona József:Bánk bán Móricz Zsigmond: A kondás legszennyesebb inge Rákosy Gergely:Mennyből az oroszlán SzakonyiKároly:Szállás éjszakára 3

4 Gárdonyi Géza:A láthatatlan ember SlawomirMrozek:A kínai váza őre Halász Péter:AMadisonAvenue-i lány Sütő András:Levél a fehér toronyból Balassi Bálint:Ó, én édes hazám Zrínyi Miklós:Peroratio Berzsenyi Dániel:Közelítő tél Kölcsey Ferenc:Huszt Petőfi Sándor:Európa csendes Vörösmarty Mihály:A vén cigány Arany János.Szondi két apródja Ady Endre.Harc a Nagyúrral József Attila.Külvárosi éj Pilinszky János.Francia fogoly Illyés Gyula:Koszorú Nagy László:Versben bujdosó Rákosy Gergely:Kalózok Ottlik Géza.Iskola a határon Aldous Huxley:A rúzs Parti Nagy Lajos:Abüfti gének GálSándor(IszináIduká) Petőfi Sándor:A XIX. Század költői Petőfi Sándor:Arany Jánoshoz Arany János:Válasz Petőfinek Kosztolányi Dezső:Önmagamról Mándy Iván:Miért írok? Magyar nyelvtan 10. évfolyam Szóbeli felelet, a kommunikáció formái Az összetett szavak helyesírása, a tulajdonnevek helyesírása A mondatok a kommunikációs tartalom szerint, a mondatok fajtái szerkezetük szerint,az összetett mondat, a szórend és a mondathangsúly A szöveg, szövegértés és szövegalkotás, a szöveg szerkezete, a szöveg jelentése, a szöveggrammatikája, a szövegtípusok, szövegtípusok a kommunikációs színterek szerint, a hivatalos iratok helyesírása, a szöveg nem nyelvi jelei A sajtó, a rádió, a televízió, a tájékoztató szövegtípusok, a véleményközlő szövegtípusok, az apróhirdetés és a hirdetés 4

5 Történelem és társadalomismeret Számonkérés formája: írásbeli feladatlap időtartama: 45 perc 0-35 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam Témakörök Magyarország története a XV. századig A középkori magyar királyság virágkora Tartalmak Honfoglalás és letelepedés. Az államalapítás. Géza és Szent István. Szent László és Könyves Kálmán. Az Aranybulla. Tatárjárás, IV. Béla. Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond uralkodása. Védekezés az oszmán-török terjeszkedés ellen. Hunyadi János. Hunyadi Mátyás uralkodása. Kultúra és művelődés. Az önálló magyar királyság hanyatlása és bukása, a függetlenségi harcok A polgári átalakulás kora A mohácsi vész. Az ország három részre szakadása. Az Erdélyi Fejedelemség. A török kiűzése. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. A mezőgazdasági és az ipari forradalom eredményei és következményei. A modern társadalmak születése. Városi és vidéki élet. A XIX. század uralkodó eszméi. Az imperializmus Nagyhatalmi politika, nagyhatalmi szövetségek. kora A modern A reformkor. Széchenyi István és Kossuth Lajos élete, munkássága. Magyarország A reformkori magyar társadalom. A nemzeti kultúra születése. megszületése a XIX. század folyamán. A polgárosodás kezdetei Magyarországon Az es Az 1848-as márciusi forradalom és a szabadságharc főbb eseményei. forradalom és szabadságharc A polgárosodás Kiegyezés. kibontakozása Gazdasági felzárkózás. Népességi és nemzetiségi viszonyok. Magyarországon Társadalmi, A gazdasági-társadalmi és kulturális modernizáció felgyorsulása. művelődési és A modern idők az életforma változásai. kulturális viszonyok a A hazai kulturális és tudományos élet jelentős képviselői. 5

6 Témakörök századfordulón Európában és hazánkban. A boldog békeidők Állampolgári ismeretek Tartalmak Életviszonyok a századfordulón hazánkban. Az alapvető emberi jogok. Az alkotmány fogalma tartalmi elemei, országos és helyi döntési szintek. 10. évfolyam Témakörök Az első világháború. Demokráciák és diktatúrák a két világháború között Tartalmak Az első világháború okai, indítékai, következményei A Párizs környéki békerendszer. Az orosz forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A nagy gazdasági világválság. Hitler, a náci politika legfontosabb jellemzői. A sztálini diktatúra jellemzői. Az Amerikai Egyesült Államok. A második világháború A második világháború okai, indítékai. okai és következményei A világháborús szövetségi rendszerek. Békekötések és következményeik. A megosztott világ. A kommunista diktatúrák bukása. A jelenkor és a globális problémák A környezet védelme. Az Észak Dél-probléma. Terrorizmus. Városiasodás. Az első világháborús vereség következményei hazánkban Hazánk és a második világháború Forradalom és ellenforradalom. A trianoni békeszerződés és következményei. A revízió körülményei, eredményei és következményei. Magyarország a II. világháborúban. Magyarország német megszállása. A második világháború következményei hazánkban Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai és következményei Háborús veszteségek, a megszállás következményei. Az újjáépítés. A párizsi békeszerződés. A pártállam. A forradalomhoz vezető út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A forradalom és szabadságharc leverése. A megtorlás. A Kádár-korszak A Kádár-korszak jellemzői. Az életszínvonal és az eladósodás. Társadalmi válságtünetek. A rendszerváltozás előzményei és menete. Társadalmi ismeretek. A család jellemzői, mai problémái. Társadalmi csoportok a 6

7 Témakörök A család, a helyi társadalom Tartalmak lakóhelyen. Az iskolai diákönkormányzat. 7

8 Témakörök Társadalmi és politikai tagoltság Magyarországon A helyi társadalom és demokrácia Állampolgári ismeretek, a választási rendszer Az állampolgári jogok és kötelességek A demokratikus kormányzati rendszerek Tartalmak Nemzeti, nemzetiségi csoportok. A romák Magyarországon. Egyházak és vallási közösségek. Pártok, képviseleti szervek, szakszervezetek, kamarák. Az önkormányzat feladatai. Az önkormányzatok szervezete. A képviselőtestület, a polgármester. A polgármesteri hivatal, a helyi közigazgatás működése. Ügyintézés a helyi hatóságoknál. Kisebbségi önkormányzatok. Az állampolgárság kritériumai, a választójog Magyarországon. A választójog gyakorlásának technikája. A legfontosabb állampolgári jogok és kötelességek feldolgozása. Az élethez, az emberi méltósághoz, a személyes szabadsághoz való jogok. A gyermekek jogai. Az országgyűlés. A törvényhozás és a törvények végrehajtása. Az ellenzék és kormánypárt. A köztársasági elnök. A miniszterelnök és a minisztériumok. Az igazságszolgáltatás A bíróságok. A polgári, peres és büntető eljárás. Az ügyészségek. A belső rend védelme A honvédelem Művelődés, egészségügy és szociálpolitika hazánkban A munka világa A rendőrség. A bűnüldözés, a közrend és a közbiztonság védelme. Közlekedésrendészet. A rendészeti szervek, a polgárőrség. A műveltség társadalmi szerepe. A közoktatás, a szakoktatás, a felsőoktatás. Az iskolán kívüli művelődés. A társadalombiztosítás. Az egészségügyi ellátás. A szociálpolitika. A munkaviszony fogalma. A munkáltató és munkavállaló kapcsolata. A munkaszerződés. A kollektív szerződés. A vállalkozás formái. Hazánk és Európa Az Európai Unió szervezete. A NATO. Magyarország és az Európai Unió. A határon túl élő magyarság. 8

9 Angol Számonkérés formája: írásbeli vizsga: időtartama 45 perc szóbeli vizsga: nincs felkészülési idő, témákból (topic-okból) húzva a vizsgázó azonnal elkezdi mondani a szóbeli témáját Értékelkés: 0-30 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam Topics: Family, Daily routine, Sparetimeactivities, Sports, Housing, Food, Shopping, Weather. Use of English: Present, Past, Future (simple, continuous) Countable/Uncountable nouns, many, much, howmuch, howmany, articles (a/an, the) Adjectives, comparison (comparatives and superlatives) Order of adjectives Adverbs of frequency (often, sometimes, usually, always) Regular, irregularverbs Can/Could Differenttypes of tasks, readingcomprehension, listeningcomprehension, grammartasks. 10. évfolyam Topics: (Class 9.) School, Traffic, Air travel, Healthyway of life, Entertainment, Seasons, Eating out. Use of English: Tenses (active, passive) Conditionalsentences Auxiliaryverbs (must/ mustn t, haveto,/ don t haveto, should/shouldn t, Differenttypes of tasksreadingcomprehension, listeningcomprehension, grammartasks, letterwriting. 9

10 Matematika Számonkérés formája: írásbeli vizsga, időtartalma: 45 perc Értékelés: 0-24 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam I. Racionális számok Halmaz, részhalmaz, halmazműveletek (unió, metszet, különbség), logikai szita Számok helye a számegyenesen Alapműveletek az egész számok körében Alapműveletek tizedes törtekkel Alapműveletek törtszámokkal Oszthatóság, oszthatósági szabályok Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös Arányosságok (egyenes, fordított) Százalékszámítás (érték, alap, százalékláb kiszámítása) Mértékegységváltás (hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő) II. Függvények, statisztika Táblázatok kitöltése Lineáris, abszolútérték és másodfokú függvények ábrázolása Statisztikai adatok ábrázolása diagramon Diagramok jellemzése, értelmezése, információk leolvasása III. Egyenletek Helyettesítési érték kiszámítása Zárójelek felbontása, egynemű tagok összevonása Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása Szöveges feladatok IV. Geometria Négyzet, téglalap, háromszög, trapéz területe, kerülete Egyenes hasáb (négyzet-, háromszög-, trapéz alapú) felszíne, térfogata Forgáshenger felszíne, térfogata 10. évfolyam I. Algebra Algebrai kifejezések csoportosítása, egynemű algebrai kifejezések összevonása 10

11 Helyettesítési érték kiszámítása Zárójelek felbontása, többtagú algebrai kifejezések szorzása Hatványozás azonosságainak alkalmazása Nevezetes azonosságok: két tag összegének és különbségének négyzete, két tag összegének és különbségének szorzata Elsőfokú egyenletek megoldása Elsőfokú egyenletrendszer megoldása behelyettesítő módszerrel és az egyenlő együtthatók módszerével Szöveges feladatok Másodfokú egyenlet megoldása megoldó képlettel II. Geometria Terület-, kerületszámítási feladatok (négyzet, téglalap, háromszög, trapéz, szabályos sokszögek) Pitagorasz-tétel alkalmazása szöveges feladatok megoldásában Felszín-, térfogatszámítási feladatok (négyzet-, téglalap-, háromszög, szabályos sokszög alapú gúla, forgáskúp) Terület és térfogat mértékegységek átváltása 11

12 Fizika Számonkérés formája: írásbeli vizsga Időtartama:45 perc. Értékelés: 0-24 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. osztály Az egyenes vonalú egyenletes mozgás meghatározása és jellemző fizikai mennyiségei. Az egyenletesen változó mozgást jellemző fizikai mennyiségek. Az erő fogalma, megjelenése a mindennapokban. Rugalmas alakváltozások, az erő mérése. A tehetetlenség törvényének értelmezése. A mozgást akadályozó hatások jellemzése, gyakorlati haszna és kára. (közegellenállás, súrlódás) A lendület fogalma és a lendület megmaradás törvényének értelmezése. A nyomás fogalma. A nyomás fellépése és terjedése nyugvó folyadékokban. Az elektromos áram fogalma és jellemző mennyiségei. Áramforrások. Az elektromos ellenállás fogalma. Az áram hatásai. (hő, mágneses) Az elektromágnes alkalmazásai. A váltakozó feszültség előállítása. 10. osztály A mágnes, a mágneses mező jellemzői. A mágnesség szemléltetése Az elektromágnes fogalma és alkalmazása. A mozgási indukció jelenségének értelmezése. A váltakozófeszültség előállítása. A hálózati áram jellemzői Az elektromos áram hatásai. Az elektromágneses hullámok. Egészségügyben használt eszközök: röntgen OPTIKA A fény jellemzése és terjedése. Fény visszaverődése egyenes felületről. Gömbtükrök. A homorú és domború tükör képalkotása. A fénytörés jelenségének értelmezése. Fénytörés plánparalel lemezen és prizmán. Az optikai lencsék típusai. A gyűjtő és szórólencse képalkotása. Optikai eszközeink és működése. A fény hullámtulajdonsága. HŐTAN A légnemű anyagok tulajdonságai. Gázok nyomása a térfogat és hőmérséklet függvényében. A belső energia, termikus kölcsönhatás. Halmazállapot-változások: olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, forrás, szublimáció. A hő terjedése 12

13 Földrajz 9. évfolyam A számonkérés formája: szóbeli vizsga Térképi ismeretek A térképi ábrázolás A térképek jelrendszere Térképi gyakorlatok Kozmikus környezetünk A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben A Nap és a kísérői A Föld és mozgásai A geoszférák földrajza A kőzetburok Földtörténet A kőzetburok szerkezete A kőzetlemez mozgások okai és következményei A hegységképződés A kőzetburok építőkövei A Föld nagyszerkezeti egységei (ősmasszívumok, rög-, gyűrthegységek, síkságok) A földfelszín formálódása A levegőburok A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete A levegő felmelegedése A légnyomás és a szél Az általános légkörzés Víz a légkörben Az időjárás és az éghajlat A vízburok földrajza A vízburok kialakulása és tagolódása A világtenger A felszíni vizek A felszín alatti vizek A vízgazdálkodás A jég és felszínformáló munkája Talaj A földrajzi övezetesség Szoláris és valódi éghajlati övezetek A vízszintes földrajzi övezetesség Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet A függőleges földrajzi övezetesség 13

14 Biológia A számonkérés formája: szóbeli vizsga 9. évfolyam Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokarióták és az egysejtű eukarióták Az állatok teste és életműködései A növények teste és életműködései A gombák teste és életműködései. A növények életműködése Az állatok önfenntartó működése Az állatok szabályozó működése Az életközösségek általános jellemzői 10. évfolyam A sejtet felépítő kémiai anyagok Az anyagcsere általános jellemzői Az ember életműködései és az életműködések szabályozása: A bőr és a mozgás A táplálkozás A légzés A keringési rendszer A kiválasztás Az idegrendszer Az immunitás A hormonális szabályozás Az érzékelés Az ember szaporodása és egyedfejlődése Az öröklődés alapjai: Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése Több tulajdonság egyidejű öröklődése A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai Általános egészségügyi ismerete Az élővilág törzsfejlődése 14

15 Kémia Számonkérés formája: írásbeli vizsga Időtartama:45 perc Értékelés: 0-29 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam Kémiai alapismeretek /anyagi tulajdonságok és változások, az anyagok csoportosítása, halmazállapotok és halmazállapot-változások, kémiai jelölésrendsze Anyagszerkezeti alapok /kémiai részecskék, az atomok szerkezete és jellemző adataik, periodusos rendszer, ionok és molekulák, kémiai kötések/ A fontosabb nemfémek és fémek, valamint vegyületeik ismerete / H 2, O 2, N 2, CL 2, C, S, Fe, Al, Cu, Ag, Au/ Energiaváltozások és környezeti hatások: folyamatok időbelisége Oldatok, oldhatóság /keverékek, vizes oldatok/, vizes oldatok kémhatása /savak és bázisok/, sók, vízkeménység, vízlágyítás Redoxifolyamatok, fémek viselkedése /redukálósor/ 10. évfolyam Környezeti és háztartási anyagok kémiája /energiaforrások, az építkezés anyagai, műanyagok, növényvédőszerek és gyomírtók/ Az élő szervezeteket felépítő anyagok és a tápanyagok kémiája /szénhidrátok, zsírok és olajok, fehérjék, vitaminok, nyomelemek és adalékanyagok, etanol, karbonsavak/ Egészség-és környezetkárosító anyagok és folyamatok /a levegő, a természetes vizek és a talaj szennyeződése, az egészségre káros és élvezeti szerek/ Hulladékok és hulladékkezelés /lebomló hulladékok, időtálló és veszélyes hulladékok, gyűjtésük, kezelésük, hasznosításuk/ 15

16 Informatika Számonkérés formája: gyakorlati vizsga: 45 perc Értékelés: 0-24 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam Számítógép felépítése Neumann János élete és munkássága A Neumann elvű számítógépek felépítése Processzor Memória Háttértárak Nyomtatók Monitor Operációs rendszer Vírusok Mappák Állományok Kommunikáció a hálózaton Keresés az Interneten Könyvtárhasználat Iskolai könyvtár Katalógusok 10. évfolyam Szövegszerkesztés Karakterek formázása Bekezdések Felsorolás, számozás Szegélyek Táblázat Grafika, képek Excel Táblázat formázás Műveletek Képletek Diagramok PowerPoint Bemutató készítés 16

17 Ének-zene Számonkérés formája: szóbeli felelet 9. évfolyam Régi és új stílusú népdalok éneklése, elemzése a tanult szempontok szerint A népballada Az ókor zenéje A középkor zenéje gregorián zene trubadúr zene Reneszánsz korszak zenéje, zeneszerzői, a korszak zenei stílusjegyei A reneszánsz muzsika műfajai: a mise, motetta, madrigál, A magyar reneszánsz zene, a korszak zenei stílusjegyei A barokk zenei korszaka, zeneszerzői, a korszak zenei stílusjegyei A barokk hangszeres és énekes műfajai: opera, oratórium, passió, kantáta, concerto, rondó, szvit, korál, prelúdium és fúga. A barokk zenekar felépítése. A bécsi klasszicizmus zenéje, zeneszerzői, a korszak zenei stílusjegyei A bécsi klasszicizmus új műfajai: szonáta, vonósnégyes, szimfónia, versenymű, klasszikus opera. A szimfonikus zenekar felépítése. A bécsi klasszicizmus formai sajátosságai: periódus, szonátaforma A XVIII. Század magyar zenéje 10. évfolyam A régi és új stílusú népdalok éneklése, elemzése a tanult szempontok szerint Népdalfeldolgozások A zenei romantika kora, zeneszerzői, stílusjegyei A romantikus műfajok: dal, hangszeres karakterdarabok, etűd, szimfonikus költemény, romantikus opera, nemzeti opera, versenymű A magyar romantika és a magyar nemzeti opera A késő romantika A századforduló zenéje: Zenei impresszionizmus A XX. Század zenéje Folklorizmus, jazz, dodekafónia, Bartók Béla, Kodály Zoltán munkássága, zenéje. A népzenegyűjtés Magyar zeneszerzők új nemzedékei: Sugár Rezső, Farkas Ferenc, Bárdos Lajos, Petrovics Emil, Szokolai Sándor (szabadon választva) 17

18 Rajz és vizuális kultúra Számonkérés formája: írásbeli vizsga időtartama:45 perc, 3 alkotás beadása az évi kötelező munkákból Értékelés: 0-29 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9.évfolyam Bemutatkozó kézrajz készítése Felemás portréalkotás, Montázs technika Zenei élmények asszociációkra épülő feldolgozása. A képzőművészet ágai, fogalma, funkciói,kifejezőeszközei, hatásrendszere A művészeti stílusok történelmi és társadalmi meghatározottsága Az ábrázolás, a tervezőgrafika formanyelvi elemei. Természettanulmányok Modellértelmezések :forma, szerkezet, Tárgyak térbeli helyzetének szabadkézi rajza és szerkesztése, Monge vetület Cavalieri axonometria Tárgy tervezése. (ékszer, hangszer,gépezet) Alkalmazott grafikai tervezés kép és szöveg felhasználásával Néhány betűtípus alkalmazása (tudományos illusztráció, bélyegterv,ex libris meghívó) Miben vagyok a legjobb? 10. évfolyam Nyári élmények feldolgozása Illusztrációk, irodalmi alkotás feldolgozása különböző technikák segítségével Milyen vagyok? Emberi tulajdonságok és színhangulatok társítása, Színtan, színkép, színkör színhangulatok c. Természeti forma utáni tanulmányok, nagyítás, tónusredukció. Színkontrasztok, komplementer színpárok használata. Alkalmazott grafikai tervezés A képalkotás szempontjai, a mű alkotóelemeinek elrendezése adott felületen Kép és szöveg kompozíciója, Szokatlan csoportkép montázs és kollázs készítése A mozdulat címmel mozgáselemző tanulmány készítése. Mozgóképkultúra, kapcsolódás közismert filmekhez Összetett téri viszonyok, téri rend távlattan, perspektíva. Tárgytervezés: monogram, irattartó, makett. Különböző tárgyak elemzése a képző-, ipar-, és népművészetben. Téli táj éjjel, jelmezterv. Formatanulmány: természeti forma látszati, vetületi, metszeti rajz Montázstechnika: őszi leveles kép 18

19 Ókori római, bizánci, ókeresztény művészet: mozaikmunkák, Testnevelés Számonkérés formája: gyakorlati vizsga. Értékelés: teljesítmény alapján. 9. évfolyam Rendgyakorlatok végrehajtása vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, főleg a technikai végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken segítségadás mellett. Választott sportjátékok technikai elemeinek végrehajtása. Folyamatos úszás egy úszásnemben 25 méteren. Katonai alaki gyakorlatok ismerete a fiúknál ütemű gimnasztikai gyakorlat bemutatása. Javuljon teljesítményük vágtafutásban, ugrásban, dobásban, tartós futásban, az energiájukat tudják optimálisan felhasználni, mozgósítani. Tornában változatos legyen az összekötőelemek alkalmazása. + Támaszugrásoknál a tanulók törekedjenek az elugrás és az ellökés energikus végrehajtására. + Sportjátékokban tudatosan alkalmazzák a tanult technikai taktikai elemeket, ezek cseles kombinációit az eredményesség érdekében évfolyam Kéziszergyakorlatok végrehajtása utasításra. Önálló szabadgyakorlatsor tervezése és vezetése. A testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondícionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben, a technikai végrehajtás tökéletesítése. A választott szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. Aktív részvétel a válsztott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Egy természetben űzhető sportág ismerete. Folyamatos úszás két úszásnemben 25 méteren. A rendgyakorlatok teljes fegyelmezettséggel történő végrehajtása.+ Végezzenek önállóan előkészítő gyakorlatokat, ismerjék azok hatását.+ Atlétikában érzékelhetően javuljon teljesítményük az előző évfolyamhoz viszonyítva évfolyam Rendgyakorlati alakzatok és vonulások a vezényszavaknak megfelelően. 19

20 Nyolc ütemű két alapformát tartalmazó kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütemű szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása. A testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondícionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben a, technikai végrehajtás stabilizálása. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett. Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Részvétel a páros küzdelmekben, grundbirkózás. Folyamatos úszás két úszásnemben legalább méteren A rendgyakorlatok teljes fegyelmezettséggel történő végrehajtása.+ Tudjanak saját sportágukban önállóan bemelegíteni. + Atlétikában a mozgástanulásnál kamatoztassák az eddig megszerzett ismereteiket. + Tornában ismerjék a tanulók a tanult elemek és elemkapcsolatok végrehajtásának lényegét. + Aktív részvétel a válsztott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. A szabadban űzhető téli sportok önálló szervezése. + Alapvizsga két választott úszásnemben évfolyam Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek (iskolai, sport, torna) lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások pontos alkalmazása. Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer-, társas és szabadgyakorlatok alkalmazása (4-5 alapforma, ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességeknek (az erő, az állóképesség és a gyorsaság) fejlesztéséhez alapismeretek. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint stabilizálása, a mérhető teljesítmények növelése. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 5-7 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban (legalább kettőben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. (elméleti felépítésének ismerete) Küzdősportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek bemutatása. Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben, törekedve a távolság növelésére.(100m) A fiúknak dzsúdó, mint önvédelmi sportág alkalmazása, alapvető technikai ismerete. (gurulás, tompítás) 20

21 Egészségkultúra 9. évfolyam Számonkérés formája: Írásbeli vizsga: 45 perc Értékelés: % 5 (jeles) % 4 (jó) % 3 (közepes) % 2 (elégséges) 0-35 % 1 (elégtelen) Az egészségkultúra mint az általános kultúra része Az egészségkultúra fogalma, elemei Az egészségkultúra alapfogalmai Egészségi ismeret, egészségi készség Egészségi szokás Egészségi szükséglet Az egészségfogalom fejlődése Az egészségi állapot fogalma, befolyásoló tényezői Magyarország lakosságának egészségi állapota Az egészséges életmód Az ember és a környezet viszonya Az egészség értékjellege A pozitív egészségfogalom Az egészségmegőrzés nemzetközi vonatkozásai Népegészségügyi programok A higiéné fogalma és ágai A személyi higiéné Saját és mások külsejének értékelése a higiéné szempontjából Bőrápolás Haj-és szőrzetápolás Szájápolás, fogak és ápolásuk Kéz-és lábápolás A szem-, fül-és orrápolás Anális toalett, a nemi szervek higiéniája Díszítő kozmetika, bizsuk, ékszerek Közvetlen környezetünk tisztasága A táplálkozás élettani alapjai Az élvezeti szerekről Méregtelenítés, böjt, fogyókúra Az öltözködés célja A helyes öltözködés 21

22 A ruházat anyagai A ruházat részei A helyes testtartás A rendszeres testedzés Az életmód, életvezetés fogalma Az életvezetés mint folyamat Az önismeret szerepe az egészséges életvezetésben A kommunikációs készség és az egészség Napirend Hibák az életvezetésben A betegségek kialakulása Az egészséget veszélyeztető tényezők A betegséghez vezető leggyakoribb okok és felosztásuk A betegség A személyi higiéné jelentősége a betegségek megelőzésében Védőoltások Szűrővizsgálatok Természetes gyógymódok Diéták Borogatások Lázcsillapítás Inhalálás-belégzés A betegség szakaszai Általános tünetek Olvasmány (váladékok, vizelet, széklet, nyál, fülváladék, orrváladék, könny, köpet, hányadék ) A fájdalom Mi a teendő panaszok, tünetek megjelenésekor Mi a teendő az orvos megérkezéséig 22

23 Néprajz, társadalomismeret Számonkérés formája: írásbeli vizsga, időtartalma: 45 perc Értékelés: 0-29 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam A néprajz eredete, mitől válik nemzetté egy népcsoport? Jeles napok szeptemberben: Szent Mihály hava, Őszelő hó, Mérleg hava Egyed, Lőrinc, Kisasszony, Máté, Mihály. Ki a nép, akinek az életmódjáról beszélünk? A néprajzi gyűjtések módszertani lehetőségei. Interjú, gyűjtés, szólások, közmondások. Jeles napok októberben: Mindszent hava, Őszhó, Skorpió hava Ferenc, Teréz, Gál, Lukács, Vendel, Orsolya, János, Dömötör, Simon, Júdás, Farkas Mi a népművészet? Népművészeti ágak. A magyar népcsoportok és nemzetiségek: tájegységek és sajátosságaik. A falu, kisközösség, mint a népi társadalom alapegysége. Jeles napok novemberben: Szent András hava, Őszutó, Nyilas hava Mindszent, Hubert, Márton, Erzsébet, Katalin, András Időjós napok A népi kultúra, a tradicionális paraszttársadalom működése. Nemzetiségek Magyarországon: kunok, jászok, székelyek, németek, délszlávok, szlovákok, cigányok, románok, görögök, örmények, bolgárok, zsidók. Mi az asszimiláció? Jeles napok decemberben:karácsony hava, Télelő hó, Bak hava Borbála, Miklós, Ambrus, Luca, Ádám és Éva, Karácsony István, János, Aprószentek, Tamás, Szilveszter A régióra jellemző népcsoportokkal való ismerkedés Téli napforduló és hagyományai Karácsonyi és óévbúcsúztató hagyományok, Luca széke A nemzetiségek jellemző foglalkozásai, tevékenységkörei Újévköszöntések, rontásűző hagyományok 23

24 Jeles napok januárban: Boldogasszony hava, Télhó, Vízöntő hava Újév, Vízkereszt, Háromkirályok, Piroska Fábián és Sebestyén, Vince, Pál A néprajzi tájegységek népművészete Farsangi népszokások Jeles napok februárban: Böjtelő hava, Télutó hó, Halak hava Gyertyaszentelő, Balázs, Dorottya, Elek, Bálint Julianna, Zsuzsanna, Jégtörő Mátyás, Farsang Tavaszköszöntések, gonoszűzés szokásai, termékenységi hagyományok Tavaszi napéjegyenlőség Kiszebábhajtás A böjt vallási és élettani jelentősége hitvilágunkban, szellemi életünkben Jeles napok márciusban: Böjtmás hava, Tavaszelő hó, Kos hava Kázmér, Gergely, Sándor, József, Benedek, Gábor Gyümölcsoltó Hiedelem és hitviláguk, jellemző szokásaik, ünnepeik. Húsvéti népszokások, tojásfestés, megújulás, vetés Jeles napok áprilisban:szent György hava, Tavaszhó, Bika hava Április elseje, Virágvasárnap, Nagypéntek Nagyszombat, Húsvétvasárnap, Húsvéthétfő Fehérvasárnap, Tibor, György, Márk A kiválasztott népcsoportokra, nemzetiségekre jellemző tárgyi, képi életvilág összefoglalása. Népi bútorok, fafaragás lakberendezés, mesterségek, vásárok A Pünkösd eredete, népszokásai, pünkösdi királyság. Májusfa, májuskosár. Jeles napok májusban: Pünkösd hava, Tavaszutó hó, Ikrek hava Május elseje, Flórián, János, Pongrác, Szervác, Bonifác, Zsófia, Orbán, Pünkösd Nyári napforduló, Szent Iván éjjele, tűzgyújtás. Majálisok, juniálisok, a vigasságok ideje, bálok, fonók, összegyülekezések. Medárd nap- népi időjóslás. Szénakaszálás, szalmagyűjtés, boglya, gyógyfüvek gyűjtése A népi orvoslás, bábaasszonyok, füvesemberek, kuruzslók Jeles napok júniusban: Szent Iván hava, Nyárelő hó, Rák hava. Medárd, Margit, Barnabás, Antal, Vita, János, Péter, Pál Nyári munkák, a munka dandárja Aratás, dologidő tájnyelve, a paraszti rétegek, munkáscsoportok, zsellérek, summások világa Ady Endre: A grófi szérűn c. verse, megbeszélés Anna-bálok Jeles napok júliusban: Szent Jakab hava, Nyárhó, Oroszlán hava Sarlós Boldogasszony, Sarolta, Margit, Illés Dániel, Mária-Magdolna, Jakab, Anna. Nagyboldogasszony ünnepkör tartalma Szőlő- és gyümölcstermés, gyógyfüvek, termékeny időszak Az új kenyér, Szent István magyar király ünnepe A népi kultúra üzenete számunkra, kapcsolata a környezettel Jeles napok augusztusban: Kisasszony hava, Nyárutó hó, Szűz hava Lőrinc, Nagyboldogasszony, Rókus, István, Bertalan. 24

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

FIZIKA VIZSGATEMATIKA FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat!

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat! 2 A képzés tananyaga: Konyhatechnika és vendéglátási ismeretek Háztartási és háztartásgazdasági ismeretek Egészségügy és gondozás Idegenforgalom és idegenvezetés (A tantárgyak elnevezése korábbi tételsorokhoz

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Matematika pótvizsga témakörök 9. V

Matematika pótvizsga témakörök 9. V Matematika pótvizsga témakörök 9. V 1. Halmazok, műveletek halmazokkal halmaz, halmaz eleme halmazok egyenlősége véges, végtelen halmaz halmazok jelölése, megadása természetes számok egész számok racionális

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Juhász Gyula, feladatlap. kifejezőeszközök javítási lehetőség: Középkori

¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Juhász Gyula, feladatlap. kifejezőeszközök javítási lehetőség: Középkori Magyar irodalom ¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Középkori kultúra és 1. jegy: Középkori kultúra és 1. jegy: 1. jegy: Juhász Gyula, magyar irodalom magyar irodalom Felvilágosodás

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA Tankönyv nyolcadikosoknak címû tankönyveihez 8. OSZTÁLY Óraszám 1. 1 2. Halmazok ismétlés Tk. 6/1 5. Gyk. 3 6/1 10. 2. 3 4. A logikai szita Tk. 9 10/6 20.

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Radasics Csaba

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Radasics Csaba BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2015. Radasics Csaba 1. Bevezetés a biológiába - A biológia tudománya (vizsgálati szempontok, vizsgálati módszerek, rendszerezés egységei) - Az élet jellemzői,

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné A középszintû érettségi vizsga témakörei (szóbeli) Magyar irodalom (Színház és drámatörténet) 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné 2. Az angol reneszánsz színház kialakulása

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Százalékszámítás Pitagorasz-tétel alkalmazása Hasonlóság Szögfüggvények alkalmazása Térgeometria. 10. szakiskolai matematika témakörei

Százalékszámítás Pitagorasz-tétel alkalmazása Hasonlóság Szögfüggvények alkalmazása Térgeometria. 10. szakiskolai matematika témakörei Százalékszámítás Pitagorasz-tétel alkalmazása Hasonlóság Szögfüggvények alkalmazása Térgeometria 10. szakiskolai matematika témakörei JAVÍTÓVIZSGA 2009. augusztus NÉMET NYELV SZÓBELI TÉMAKÖRÖK (szakiskola

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben