Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom"

Átírás

1 Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 2 Történelem és társadalomismeret... 5 Angol... 9 Matematika Fizika Földrajz Biológia Kémia Informatika Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Testnevelés Egészségkultúra Néprajz, társadalomismeret Viselkedés és kommunikációs kultúra Humán pályák világa Vállalkozási ismeretek Manuális készségfejlesztés Gondozási alapismeretek Ápolási alapismeretek Anatómia Mindennapi ismeretek Elsősegélynyújtás Mentálhigiénés alapismeretek

2 Magyar nyelv és irodalom Irodalom Számonkérés formája: szóbeli felelet 9.évfolyam Kosztolányi Dezső: Kísérem a fiam az iskolába Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba Illyés Gyula: Puszták népe Móricz Zsigmond: Első nap az iskolában Mándy Iván: Dolgozatírás A küklopsz története az Odüsszeiában Shakespeare: Rómeó és Júlia SlawomirMrozek: Az őrangyal Tamási Áron: Ábel Amerikában Juhász Gyula: Milyen volt Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse Örkény István: Az ember melegségre vágyik Mikszáth Kálmán: Szűcs Pali szerencséje Kosztolányi Dezső: Verőfény Kosztolányi Dezső: Kása Ilona szerencséje Örkény István: Arról, hogy mi a groteszk Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz Jókai Mór: A két Markov Stephen Leacock: Gertrud, a nevelőnő George Orwell: Állatfarm A sorozat Sztárok és imázsok A nyomdászat, a nyomdaipar fejlődése Arany János: Hírlap áruló Márai Sándor: Egy polgár vallomásai Az elektronikus sajtó 2

3 Magyar nyelvtan Számonkérés formája: írásbeli feladatlap Időtartama: 45 perc 0-35 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam A kommunikáció tényezői, a kommunikáció célja, a kommunikáció típusai, a kommunikációs kapcsolatok A nyelvi szintek; a hangok világa a szófajok a szövegben;a mondatok a szövegben A megszólalástól a felolvasásig,; a beszédet kísérő nem nyelvi jelek; az írásbeli szövegek megszerkesztése; az írást kísérő nem nyelvi jelek;az írás kialakulásnak történetéből A magyar helyesírás; a helyesírási alapelvek A levél; a meghívás, a meghívó és a névjegy;a köszöntés és a köszönet nyilvánítás; a beszélgetés és a megbeszélés; az elbeszélés. a leírás és a jellemzés A meggyőző érvelés; a vita; az anyag elrendezése és a vázlatkészítés, a címadás, a címek helyesírása; az előadás, a memorizálás módjai; a hozzászólás és a felszólalás Magyar irodalom 10. évfolyam Zrínyi Miklós:Ne bántsd a magyart! Bessenyei György:Magyarság Kölcsey Ferenc:Parainesis Kölcsey Kálmánhoz Jókai Mór:Az utolsó cigányország Kodály Zoltán:Vessünk gátat kiejtésünk romlásának! A reklám Ibükosz:Töredék a tavaszról Petőfi Sándor:A négyökrös szekér Juhász Gyula:Anna örök Radnóti Miklós:Tétova óda Dsida Jenő:Arany és kék szavakkal Béke György: Padlásszoba Moliere:artuffe Katona József:Bánk bán Móricz Zsigmond: A kondás legszennyesebb inge Rákosy Gergely:Mennyből az oroszlán SzakonyiKároly:Szállás éjszakára 3

4 Gárdonyi Géza:A láthatatlan ember SlawomirMrozek:A kínai váza őre Halász Péter:AMadisonAvenue-i lány Sütő András:Levél a fehér toronyból Balassi Bálint:Ó, én édes hazám Zrínyi Miklós:Peroratio Berzsenyi Dániel:Közelítő tél Kölcsey Ferenc:Huszt Petőfi Sándor:Európa csendes Vörösmarty Mihály:A vén cigány Arany János.Szondi két apródja Ady Endre.Harc a Nagyúrral József Attila.Külvárosi éj Pilinszky János.Francia fogoly Illyés Gyula:Koszorú Nagy László:Versben bujdosó Rákosy Gergely:Kalózok Ottlik Géza.Iskola a határon Aldous Huxley:A rúzs Parti Nagy Lajos:Abüfti gének GálSándor(IszináIduká) Petőfi Sándor:A XIX. Század költői Petőfi Sándor:Arany Jánoshoz Arany János:Válasz Petőfinek Kosztolányi Dezső:Önmagamról Mándy Iván:Miért írok? Magyar nyelvtan 10. évfolyam Szóbeli felelet, a kommunikáció formái Az összetett szavak helyesírása, a tulajdonnevek helyesírása A mondatok a kommunikációs tartalom szerint, a mondatok fajtái szerkezetük szerint,az összetett mondat, a szórend és a mondathangsúly A szöveg, szövegértés és szövegalkotás, a szöveg szerkezete, a szöveg jelentése, a szöveggrammatikája, a szövegtípusok, szövegtípusok a kommunikációs színterek szerint, a hivatalos iratok helyesírása, a szöveg nem nyelvi jelei A sajtó, a rádió, a televízió, a tájékoztató szövegtípusok, a véleményközlő szövegtípusok, az apróhirdetés és a hirdetés 4

5 Történelem és társadalomismeret Számonkérés formája: írásbeli feladatlap időtartama: 45 perc 0-35 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam Témakörök Magyarország története a XV. századig A középkori magyar királyság virágkora Tartalmak Honfoglalás és letelepedés. Az államalapítás. Géza és Szent István. Szent László és Könyves Kálmán. Az Aranybulla. Tatárjárás, IV. Béla. Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond uralkodása. Védekezés az oszmán-török terjeszkedés ellen. Hunyadi János. Hunyadi Mátyás uralkodása. Kultúra és művelődés. Az önálló magyar királyság hanyatlása és bukása, a függetlenségi harcok A polgári átalakulás kora A mohácsi vész. Az ország három részre szakadása. Az Erdélyi Fejedelemség. A török kiűzése. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. A mezőgazdasági és az ipari forradalom eredményei és következményei. A modern társadalmak születése. Városi és vidéki élet. A XIX. század uralkodó eszméi. Az imperializmus Nagyhatalmi politika, nagyhatalmi szövetségek. kora A modern A reformkor. Széchenyi István és Kossuth Lajos élete, munkássága. Magyarország A reformkori magyar társadalom. A nemzeti kultúra születése. megszületése a XIX. század folyamán. A polgárosodás kezdetei Magyarországon Az es Az 1848-as márciusi forradalom és a szabadságharc főbb eseményei. forradalom és szabadságharc A polgárosodás Kiegyezés. kibontakozása Gazdasági felzárkózás. Népességi és nemzetiségi viszonyok. Magyarországon Társadalmi, A gazdasági-társadalmi és kulturális modernizáció felgyorsulása. művelődési és A modern idők az életforma változásai. kulturális viszonyok a A hazai kulturális és tudományos élet jelentős képviselői. 5

6 Témakörök századfordulón Európában és hazánkban. A boldog békeidők Állampolgári ismeretek Tartalmak Életviszonyok a századfordulón hazánkban. Az alapvető emberi jogok. Az alkotmány fogalma tartalmi elemei, országos és helyi döntési szintek. 10. évfolyam Témakörök Az első világháború. Demokráciák és diktatúrák a két világháború között Tartalmak Az első világháború okai, indítékai, következményei A Párizs környéki békerendszer. Az orosz forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A nagy gazdasági világválság. Hitler, a náci politika legfontosabb jellemzői. A sztálini diktatúra jellemzői. Az Amerikai Egyesült Államok. A második világháború A második világháború okai, indítékai. okai és következményei A világháborús szövetségi rendszerek. Békekötések és következményeik. A megosztott világ. A kommunista diktatúrák bukása. A jelenkor és a globális problémák A környezet védelme. Az Észak Dél-probléma. Terrorizmus. Városiasodás. Az első világháborús vereség következményei hazánkban Hazánk és a második világháború Forradalom és ellenforradalom. A trianoni békeszerződés és következményei. A revízió körülményei, eredményei és következményei. Magyarország a II. világháborúban. Magyarország német megszállása. A második világháború következményei hazánkban Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai és következményei Háborús veszteségek, a megszállás következményei. Az újjáépítés. A párizsi békeszerződés. A pártállam. A forradalomhoz vezető út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A forradalom és szabadságharc leverése. A megtorlás. A Kádár-korszak A Kádár-korszak jellemzői. Az életszínvonal és az eladósodás. Társadalmi válságtünetek. A rendszerváltozás előzményei és menete. Társadalmi ismeretek. A család jellemzői, mai problémái. Társadalmi csoportok a 6

7 Témakörök A család, a helyi társadalom Tartalmak lakóhelyen. Az iskolai diákönkormányzat. 7

8 Témakörök Társadalmi és politikai tagoltság Magyarországon A helyi társadalom és demokrácia Állampolgári ismeretek, a választási rendszer Az állampolgári jogok és kötelességek A demokratikus kormányzati rendszerek Tartalmak Nemzeti, nemzetiségi csoportok. A romák Magyarországon. Egyházak és vallási közösségek. Pártok, képviseleti szervek, szakszervezetek, kamarák. Az önkormányzat feladatai. Az önkormányzatok szervezete. A képviselőtestület, a polgármester. A polgármesteri hivatal, a helyi közigazgatás működése. Ügyintézés a helyi hatóságoknál. Kisebbségi önkormányzatok. Az állampolgárság kritériumai, a választójog Magyarországon. A választójog gyakorlásának technikája. A legfontosabb állampolgári jogok és kötelességek feldolgozása. Az élethez, az emberi méltósághoz, a személyes szabadsághoz való jogok. A gyermekek jogai. Az országgyűlés. A törvényhozás és a törvények végrehajtása. Az ellenzék és kormánypárt. A köztársasági elnök. A miniszterelnök és a minisztériumok. Az igazságszolgáltatás A bíróságok. A polgári, peres és büntető eljárás. Az ügyészségek. A belső rend védelme A honvédelem Művelődés, egészségügy és szociálpolitika hazánkban A munka világa A rendőrség. A bűnüldözés, a közrend és a közbiztonság védelme. Közlekedésrendészet. A rendészeti szervek, a polgárőrség. A műveltség társadalmi szerepe. A közoktatás, a szakoktatás, a felsőoktatás. Az iskolán kívüli művelődés. A társadalombiztosítás. Az egészségügyi ellátás. A szociálpolitika. A munkaviszony fogalma. A munkáltató és munkavállaló kapcsolata. A munkaszerződés. A kollektív szerződés. A vállalkozás formái. Hazánk és Európa Az Európai Unió szervezete. A NATO. Magyarország és az Európai Unió. A határon túl élő magyarság. 8

9 Angol Számonkérés formája: írásbeli vizsga: időtartama 45 perc szóbeli vizsga: nincs felkészülési idő, témákból (topic-okból) húzva a vizsgázó azonnal elkezdi mondani a szóbeli témáját Értékelkés: 0-30 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam Topics: Family, Daily routine, Sparetimeactivities, Sports, Housing, Food, Shopping, Weather. Use of English: Present, Past, Future (simple, continuous) Countable/Uncountable nouns, many, much, howmuch, howmany, articles (a/an, the) Adjectives, comparison (comparatives and superlatives) Order of adjectives Adverbs of frequency (often, sometimes, usually, always) Regular, irregularverbs Can/Could Differenttypes of tasks, readingcomprehension, listeningcomprehension, grammartasks. 10. évfolyam Topics: (Class 9.) School, Traffic, Air travel, Healthyway of life, Entertainment, Seasons, Eating out. Use of English: Tenses (active, passive) Conditionalsentences Auxiliaryverbs (must/ mustn t, haveto,/ don t haveto, should/shouldn t, Differenttypes of tasksreadingcomprehension, listeningcomprehension, grammartasks, letterwriting. 9

10 Matematika Számonkérés formája: írásbeli vizsga, időtartalma: 45 perc Értékelés: 0-24 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam I. Racionális számok Halmaz, részhalmaz, halmazműveletek (unió, metszet, különbség), logikai szita Számok helye a számegyenesen Alapműveletek az egész számok körében Alapműveletek tizedes törtekkel Alapműveletek törtszámokkal Oszthatóság, oszthatósági szabályok Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös Arányosságok (egyenes, fordított) Százalékszámítás (érték, alap, százalékláb kiszámítása) Mértékegységváltás (hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő) II. Függvények, statisztika Táblázatok kitöltése Lineáris, abszolútérték és másodfokú függvények ábrázolása Statisztikai adatok ábrázolása diagramon Diagramok jellemzése, értelmezése, információk leolvasása III. Egyenletek Helyettesítési érték kiszámítása Zárójelek felbontása, egynemű tagok összevonása Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása Szöveges feladatok IV. Geometria Négyzet, téglalap, háromszög, trapéz területe, kerülete Egyenes hasáb (négyzet-, háromszög-, trapéz alapú) felszíne, térfogata Forgáshenger felszíne, térfogata 10. évfolyam I. Algebra Algebrai kifejezések csoportosítása, egynemű algebrai kifejezések összevonása 10

11 Helyettesítési érték kiszámítása Zárójelek felbontása, többtagú algebrai kifejezések szorzása Hatványozás azonosságainak alkalmazása Nevezetes azonosságok: két tag összegének és különbségének négyzete, két tag összegének és különbségének szorzata Elsőfokú egyenletek megoldása Elsőfokú egyenletrendszer megoldása behelyettesítő módszerrel és az egyenlő együtthatók módszerével Szöveges feladatok Másodfokú egyenlet megoldása megoldó képlettel II. Geometria Terület-, kerületszámítási feladatok (négyzet, téglalap, háromszög, trapéz, szabályos sokszögek) Pitagorasz-tétel alkalmazása szöveges feladatok megoldásában Felszín-, térfogatszámítási feladatok (négyzet-, téglalap-, háromszög, szabályos sokszög alapú gúla, forgáskúp) Terület és térfogat mértékegységek átváltása 11

12 Fizika Számonkérés formája: írásbeli vizsga Időtartama:45 perc. Értékelés: 0-24 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. osztály Az egyenes vonalú egyenletes mozgás meghatározása és jellemző fizikai mennyiségei. Az egyenletesen változó mozgást jellemző fizikai mennyiségek. Az erő fogalma, megjelenése a mindennapokban. Rugalmas alakváltozások, az erő mérése. A tehetetlenség törvényének értelmezése. A mozgást akadályozó hatások jellemzése, gyakorlati haszna és kára. (közegellenállás, súrlódás) A lendület fogalma és a lendület megmaradás törvényének értelmezése. A nyomás fogalma. A nyomás fellépése és terjedése nyugvó folyadékokban. Az elektromos áram fogalma és jellemző mennyiségei. Áramforrások. Az elektromos ellenállás fogalma. Az áram hatásai. (hő, mágneses) Az elektromágnes alkalmazásai. A váltakozó feszültség előállítása. 10. osztály A mágnes, a mágneses mező jellemzői. A mágnesség szemléltetése Az elektromágnes fogalma és alkalmazása. A mozgási indukció jelenségének értelmezése. A váltakozófeszültség előállítása. A hálózati áram jellemzői Az elektromos áram hatásai. Az elektromágneses hullámok. Egészségügyben használt eszközök: röntgen OPTIKA A fény jellemzése és terjedése. Fény visszaverődése egyenes felületről. Gömbtükrök. A homorú és domború tükör képalkotása. A fénytörés jelenségének értelmezése. Fénytörés plánparalel lemezen és prizmán. Az optikai lencsék típusai. A gyűjtő és szórólencse képalkotása. Optikai eszközeink és működése. A fény hullámtulajdonsága. HŐTAN A légnemű anyagok tulajdonságai. Gázok nyomása a térfogat és hőmérséklet függvényében. A belső energia, termikus kölcsönhatás. Halmazállapot-változások: olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, forrás, szublimáció. A hő terjedése 12

13 Földrajz 9. évfolyam A számonkérés formája: szóbeli vizsga Térképi ismeretek A térképi ábrázolás A térképek jelrendszere Térképi gyakorlatok Kozmikus környezetünk A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben A Nap és a kísérői A Föld és mozgásai A geoszférák földrajza A kőzetburok Földtörténet A kőzetburok szerkezete A kőzetlemez mozgások okai és következményei A hegységképződés A kőzetburok építőkövei A Föld nagyszerkezeti egységei (ősmasszívumok, rög-, gyűrthegységek, síkságok) A földfelszín formálódása A levegőburok A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete A levegő felmelegedése A légnyomás és a szél Az általános légkörzés Víz a légkörben Az időjárás és az éghajlat A vízburok földrajza A vízburok kialakulása és tagolódása A világtenger A felszíni vizek A felszín alatti vizek A vízgazdálkodás A jég és felszínformáló munkája Talaj A földrajzi övezetesség Szoláris és valódi éghajlati övezetek A vízszintes földrajzi övezetesség Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet A függőleges földrajzi övezetesség 13

14 Biológia A számonkérés formája: szóbeli vizsga 9. évfolyam Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokarióták és az egysejtű eukarióták Az állatok teste és életműködései A növények teste és életműködései A gombák teste és életműködései. A növények életműködése Az állatok önfenntartó működése Az állatok szabályozó működése Az életközösségek általános jellemzői 10. évfolyam A sejtet felépítő kémiai anyagok Az anyagcsere általános jellemzői Az ember életműködései és az életműködések szabályozása: A bőr és a mozgás A táplálkozás A légzés A keringési rendszer A kiválasztás Az idegrendszer Az immunitás A hormonális szabályozás Az érzékelés Az ember szaporodása és egyedfejlődése Az öröklődés alapjai: Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése Több tulajdonság egyidejű öröklődése A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai Általános egészségügyi ismerete Az élővilág törzsfejlődése 14

15 Kémia Számonkérés formája: írásbeli vizsga Időtartama:45 perc Értékelés: 0-29 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam Kémiai alapismeretek /anyagi tulajdonságok és változások, az anyagok csoportosítása, halmazállapotok és halmazállapot-változások, kémiai jelölésrendsze Anyagszerkezeti alapok /kémiai részecskék, az atomok szerkezete és jellemző adataik, periodusos rendszer, ionok és molekulák, kémiai kötések/ A fontosabb nemfémek és fémek, valamint vegyületeik ismerete / H 2, O 2, N 2, CL 2, C, S, Fe, Al, Cu, Ag, Au/ Energiaváltozások és környezeti hatások: folyamatok időbelisége Oldatok, oldhatóság /keverékek, vizes oldatok/, vizes oldatok kémhatása /savak és bázisok/, sók, vízkeménység, vízlágyítás Redoxifolyamatok, fémek viselkedése /redukálósor/ 10. évfolyam Környezeti és háztartási anyagok kémiája /energiaforrások, az építkezés anyagai, műanyagok, növényvédőszerek és gyomírtók/ Az élő szervezeteket felépítő anyagok és a tápanyagok kémiája /szénhidrátok, zsírok és olajok, fehérjék, vitaminok, nyomelemek és adalékanyagok, etanol, karbonsavak/ Egészség-és környezetkárosító anyagok és folyamatok /a levegő, a természetes vizek és a talaj szennyeződése, az egészségre káros és élvezeti szerek/ Hulladékok és hulladékkezelés /lebomló hulladékok, időtálló és veszélyes hulladékok, gyűjtésük, kezelésük, hasznosításuk/ 15

16 Informatika Számonkérés formája: gyakorlati vizsga: 45 perc Értékelés: 0-24 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam Számítógép felépítése Neumann János élete és munkássága A Neumann elvű számítógépek felépítése Processzor Memória Háttértárak Nyomtatók Monitor Operációs rendszer Vírusok Mappák Állományok Kommunikáció a hálózaton Keresés az Interneten Könyvtárhasználat Iskolai könyvtár Katalógusok 10. évfolyam Szövegszerkesztés Karakterek formázása Bekezdések Felsorolás, számozás Szegélyek Táblázat Grafika, képek Excel Táblázat formázás Műveletek Képletek Diagramok PowerPoint Bemutató készítés 16

17 Ének-zene Számonkérés formája: szóbeli felelet 9. évfolyam Régi és új stílusú népdalok éneklése, elemzése a tanult szempontok szerint A népballada Az ókor zenéje A középkor zenéje gregorián zene trubadúr zene Reneszánsz korszak zenéje, zeneszerzői, a korszak zenei stílusjegyei A reneszánsz muzsika műfajai: a mise, motetta, madrigál, A magyar reneszánsz zene, a korszak zenei stílusjegyei A barokk zenei korszaka, zeneszerzői, a korszak zenei stílusjegyei A barokk hangszeres és énekes műfajai: opera, oratórium, passió, kantáta, concerto, rondó, szvit, korál, prelúdium és fúga. A barokk zenekar felépítése. A bécsi klasszicizmus zenéje, zeneszerzői, a korszak zenei stílusjegyei A bécsi klasszicizmus új műfajai: szonáta, vonósnégyes, szimfónia, versenymű, klasszikus opera. A szimfonikus zenekar felépítése. A bécsi klasszicizmus formai sajátosságai: periódus, szonátaforma A XVIII. Század magyar zenéje 10. évfolyam A régi és új stílusú népdalok éneklése, elemzése a tanult szempontok szerint Népdalfeldolgozások A zenei romantika kora, zeneszerzői, stílusjegyei A romantikus műfajok: dal, hangszeres karakterdarabok, etűd, szimfonikus költemény, romantikus opera, nemzeti opera, versenymű A magyar romantika és a magyar nemzeti opera A késő romantika A századforduló zenéje: Zenei impresszionizmus A XX. Század zenéje Folklorizmus, jazz, dodekafónia, Bartók Béla, Kodály Zoltán munkássága, zenéje. A népzenegyűjtés Magyar zeneszerzők új nemzedékei: Sugár Rezső, Farkas Ferenc, Bárdos Lajos, Petrovics Emil, Szokolai Sándor (szabadon választva) 17

18 Rajz és vizuális kultúra Számonkérés formája: írásbeli vizsga időtartama:45 perc, 3 alkotás beadása az évi kötelező munkákból Értékelés: 0-29 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9.évfolyam Bemutatkozó kézrajz készítése Felemás portréalkotás, Montázs technika Zenei élmények asszociációkra épülő feldolgozása. A képzőművészet ágai, fogalma, funkciói,kifejezőeszközei, hatásrendszere A művészeti stílusok történelmi és társadalmi meghatározottsága Az ábrázolás, a tervezőgrafika formanyelvi elemei. Természettanulmányok Modellértelmezések :forma, szerkezet, Tárgyak térbeli helyzetének szabadkézi rajza és szerkesztése, Monge vetület Cavalieri axonometria Tárgy tervezése. (ékszer, hangszer,gépezet) Alkalmazott grafikai tervezés kép és szöveg felhasználásával Néhány betűtípus alkalmazása (tudományos illusztráció, bélyegterv,ex libris meghívó) Miben vagyok a legjobb? 10. évfolyam Nyári élmények feldolgozása Illusztrációk, irodalmi alkotás feldolgozása különböző technikák segítségével Milyen vagyok? Emberi tulajdonságok és színhangulatok társítása, Színtan, színkép, színkör színhangulatok c. Természeti forma utáni tanulmányok, nagyítás, tónusredukció. Színkontrasztok, komplementer színpárok használata. Alkalmazott grafikai tervezés A képalkotás szempontjai, a mű alkotóelemeinek elrendezése adott felületen Kép és szöveg kompozíciója, Szokatlan csoportkép montázs és kollázs készítése A mozdulat címmel mozgáselemző tanulmány készítése. Mozgóképkultúra, kapcsolódás közismert filmekhez Összetett téri viszonyok, téri rend távlattan, perspektíva. Tárgytervezés: monogram, irattartó, makett. Különböző tárgyak elemzése a képző-, ipar-, és népművészetben. Téli táj éjjel, jelmezterv. Formatanulmány: természeti forma látszati, vetületi, metszeti rajz Montázstechnika: őszi leveles kép 18

19 Ókori római, bizánci, ókeresztény művészet: mozaikmunkák, Testnevelés Számonkérés formája: gyakorlati vizsga. Értékelés: teljesítmény alapján. 9. évfolyam Rendgyakorlatok végrehajtása vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, főleg a technikai végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken segítségadás mellett. Választott sportjátékok technikai elemeinek végrehajtása. Folyamatos úszás egy úszásnemben 25 méteren. Katonai alaki gyakorlatok ismerete a fiúknál ütemű gimnasztikai gyakorlat bemutatása. Javuljon teljesítményük vágtafutásban, ugrásban, dobásban, tartós futásban, az energiájukat tudják optimálisan felhasználni, mozgósítani. Tornában változatos legyen az összekötőelemek alkalmazása. + Támaszugrásoknál a tanulók törekedjenek az elugrás és az ellökés energikus végrehajtására. + Sportjátékokban tudatosan alkalmazzák a tanult technikai taktikai elemeket, ezek cseles kombinációit az eredményesség érdekében évfolyam Kéziszergyakorlatok végrehajtása utasításra. Önálló szabadgyakorlatsor tervezése és vezetése. A testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondícionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben, a technikai végrehajtás tökéletesítése. A választott szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. Aktív részvétel a válsztott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Egy természetben űzhető sportág ismerete. Folyamatos úszás két úszásnemben 25 méteren. A rendgyakorlatok teljes fegyelmezettséggel történő végrehajtása.+ Végezzenek önállóan előkészítő gyakorlatokat, ismerjék azok hatását.+ Atlétikában érzékelhetően javuljon teljesítményük az előző évfolyamhoz viszonyítva évfolyam Rendgyakorlati alakzatok és vonulások a vezényszavaknak megfelelően. 19

20 Nyolc ütemű két alapformát tartalmazó kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütemű szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása. A testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondícionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben a, technikai végrehajtás stabilizálása. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett. Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Részvétel a páros küzdelmekben, grundbirkózás. Folyamatos úszás két úszásnemben legalább méteren A rendgyakorlatok teljes fegyelmezettséggel történő végrehajtása.+ Tudjanak saját sportágukban önállóan bemelegíteni. + Atlétikában a mozgástanulásnál kamatoztassák az eddig megszerzett ismereteiket. + Tornában ismerjék a tanulók a tanult elemek és elemkapcsolatok végrehajtásának lényegét. + Aktív részvétel a válsztott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. A szabadban űzhető téli sportok önálló szervezése. + Alapvizsga két választott úszásnemben évfolyam Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek (iskolai, sport, torna) lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások pontos alkalmazása. Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer-, társas és szabadgyakorlatok alkalmazása (4-5 alapforma, ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességeknek (az erő, az állóképesség és a gyorsaság) fejlesztéséhez alapismeretek. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint stabilizálása, a mérhető teljesítmények növelése. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 5-7 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban (legalább kettőben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. (elméleti felépítésének ismerete) Küzdősportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek bemutatása. Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben, törekedve a távolság növelésére.(100m) A fiúknak dzsúdó, mint önvédelmi sportág alkalmazása, alapvető technikai ismerete. (gurulás, tompítás) 20

21 Egészségkultúra 9. évfolyam Számonkérés formája: Írásbeli vizsga: 45 perc Értékelés: % 5 (jeles) % 4 (jó) % 3 (közepes) % 2 (elégséges) 0-35 % 1 (elégtelen) Az egészségkultúra mint az általános kultúra része Az egészségkultúra fogalma, elemei Az egészségkultúra alapfogalmai Egészségi ismeret, egészségi készség Egészségi szokás Egészségi szükséglet Az egészségfogalom fejlődése Az egészségi állapot fogalma, befolyásoló tényezői Magyarország lakosságának egészségi állapota Az egészséges életmód Az ember és a környezet viszonya Az egészség értékjellege A pozitív egészségfogalom Az egészségmegőrzés nemzetközi vonatkozásai Népegészségügyi programok A higiéné fogalma és ágai A személyi higiéné Saját és mások külsejének értékelése a higiéné szempontjából Bőrápolás Haj-és szőrzetápolás Szájápolás, fogak és ápolásuk Kéz-és lábápolás A szem-, fül-és orrápolás Anális toalett, a nemi szervek higiéniája Díszítő kozmetika, bizsuk, ékszerek Közvetlen környezetünk tisztasága A táplálkozás élettani alapjai Az élvezeti szerekről Méregtelenítés, böjt, fogyókúra Az öltözködés célja A helyes öltözködés 21

22 A ruházat anyagai A ruházat részei A helyes testtartás A rendszeres testedzés Az életmód, életvezetés fogalma Az életvezetés mint folyamat Az önismeret szerepe az egészséges életvezetésben A kommunikációs készség és az egészség Napirend Hibák az életvezetésben A betegségek kialakulása Az egészséget veszélyeztető tényezők A betegséghez vezető leggyakoribb okok és felosztásuk A betegség A személyi higiéné jelentősége a betegségek megelőzésében Védőoltások Szűrővizsgálatok Természetes gyógymódok Diéták Borogatások Lázcsillapítás Inhalálás-belégzés A betegség szakaszai Általános tünetek Olvasmány (váladékok, vizelet, széklet, nyál, fülváladék, orrváladék, könny, köpet, hányadék ) A fájdalom Mi a teendő panaszok, tünetek megjelenésekor Mi a teendő az orvos megérkezéséig 22

23 Néprajz, társadalomismeret Számonkérés formája: írásbeli vizsga, időtartalma: 45 perc Értékelés: 0-29 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 9. évfolyam A néprajz eredete, mitől válik nemzetté egy népcsoport? Jeles napok szeptemberben: Szent Mihály hava, Őszelő hó, Mérleg hava Egyed, Lőrinc, Kisasszony, Máté, Mihály. Ki a nép, akinek az életmódjáról beszélünk? A néprajzi gyűjtések módszertani lehetőségei. Interjú, gyűjtés, szólások, közmondások. Jeles napok októberben: Mindszent hava, Őszhó, Skorpió hava Ferenc, Teréz, Gál, Lukács, Vendel, Orsolya, János, Dömötör, Simon, Júdás, Farkas Mi a népművészet? Népművészeti ágak. A magyar népcsoportok és nemzetiségek: tájegységek és sajátosságaik. A falu, kisközösség, mint a népi társadalom alapegysége. Jeles napok novemberben: Szent András hava, Őszutó, Nyilas hava Mindszent, Hubert, Márton, Erzsébet, Katalin, András Időjós napok A népi kultúra, a tradicionális paraszttársadalom működése. Nemzetiségek Magyarországon: kunok, jászok, székelyek, németek, délszlávok, szlovákok, cigányok, románok, görögök, örmények, bolgárok, zsidók. Mi az asszimiláció? Jeles napok decemberben:karácsony hava, Télelő hó, Bak hava Borbála, Miklós, Ambrus, Luca, Ádám és Éva, Karácsony István, János, Aprószentek, Tamás, Szilveszter A régióra jellemző népcsoportokkal való ismerkedés Téli napforduló és hagyományai Karácsonyi és óévbúcsúztató hagyományok, Luca széke A nemzetiségek jellemző foglalkozásai, tevékenységkörei Újévköszöntések, rontásűző hagyományok 23

24 Jeles napok januárban: Boldogasszony hava, Télhó, Vízöntő hava Újév, Vízkereszt, Háromkirályok, Piroska Fábián és Sebestyén, Vince, Pál A néprajzi tájegységek népművészete Farsangi népszokások Jeles napok februárban: Böjtelő hava, Télutó hó, Halak hava Gyertyaszentelő, Balázs, Dorottya, Elek, Bálint Julianna, Zsuzsanna, Jégtörő Mátyás, Farsang Tavaszköszöntések, gonoszűzés szokásai, termékenységi hagyományok Tavaszi napéjegyenlőség Kiszebábhajtás A böjt vallási és élettani jelentősége hitvilágunkban, szellemi életünkben Jeles napok márciusban: Böjtmás hava, Tavaszelő hó, Kos hava Kázmér, Gergely, Sándor, József, Benedek, Gábor Gyümölcsoltó Hiedelem és hitviláguk, jellemző szokásaik, ünnepeik. Húsvéti népszokások, tojásfestés, megújulás, vetés Jeles napok áprilisban:szent György hava, Tavaszhó, Bika hava Április elseje, Virágvasárnap, Nagypéntek Nagyszombat, Húsvétvasárnap, Húsvéthétfő Fehérvasárnap, Tibor, György, Márk A kiválasztott népcsoportokra, nemzetiségekre jellemző tárgyi, képi életvilág összefoglalása. Népi bútorok, fafaragás lakberendezés, mesterségek, vásárok A Pünkösd eredete, népszokásai, pünkösdi királyság. Májusfa, májuskosár. Jeles napok májusban: Pünkösd hava, Tavaszutó hó, Ikrek hava Május elseje, Flórián, János, Pongrác, Szervác, Bonifác, Zsófia, Orbán, Pünkösd Nyári napforduló, Szent Iván éjjele, tűzgyújtás. Majálisok, juniálisok, a vigasságok ideje, bálok, fonók, összegyülekezések. Medárd nap- népi időjóslás. Szénakaszálás, szalmagyűjtés, boglya, gyógyfüvek gyűjtése A népi orvoslás, bábaasszonyok, füvesemberek, kuruzslók Jeles napok júniusban: Szent Iván hava, Nyárelő hó, Rák hava. Medárd, Margit, Barnabás, Antal, Vita, János, Péter, Pál Nyári munkák, a munka dandárja Aratás, dologidő tájnyelve, a paraszti rétegek, munkáscsoportok, zsellérek, summások világa Ady Endre: A grófi szérűn c. verse, megbeszélés Anna-bálok Jeles napok júliusban: Szent Jakab hava, Nyárhó, Oroszlán hava Sarlós Boldogasszony, Sarolta, Margit, Illés Dániel, Mária-Magdolna, Jakab, Anna. Nagyboldogasszony ünnepkör tartalma Szőlő- és gyümölcstermés, gyógyfüvek, termékeny időszak Az új kenyér, Szent István magyar király ünnepe A népi kultúra üzenete számunkra, kapcsolata a környezettel Jeles napok augusztusban: Kisasszony hava, Nyárutó hó, Szűz hava Lőrinc, Nagyboldogasszony, Rókus, István, Bertalan. 24

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat A jelen osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat tartalmazza az évfolyamonkénti,

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR F ü g g e l é k 7. bg) Választható érettségi vizsgatárgyak, melyekből iskolánk közép- vagy emelt szinten kötelezően vállalja a tanulók érettségi vizsgára való felkészítését: belügyi rendészeti ismeretek,

Részletesebben

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei Magántanulók, osztályozó vizsgák időpontja a 2014/2015-ös tanévben Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok! Az osztályozó vizsgára való jelentkezés, illetve a vizsga időpontja a következő: I. félévben Jelentkezés

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan,

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben