A tételek B (Fotótörténet és technika) pontjának témaköreihez segédanyagot a vizsgaszervező állítja össze és biztosítja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tételek B (Fotótörténet és technika) pontjának témaköreihez segédanyagot a vizsgaszervező állítja össze és biztosítja."

Átírás

1

2 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Művészetelméleti és szakrajzi feladatok, Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek, Fotográfiai elmélet modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, ezek lesznek a húzótételek. A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. A tételek A (Művészettörténet) pontjának esetében mindegyikre érvényes, hogy a konkrét műalkotások bemutatásához, elemzéséhez a képeket, mint segédanyagot a vizsgaszervező állítja össze és biztosítja a vizsgázónak. A tételek B (Fotótörténet és technika) pontjának témaköreihez segédanyagot a vizsgaszervező állítja össze és biztosítja. A tételek C pontjánál (Kereskedelem) segédanyag nem szükséges. A tételek B (Fotótörténet és technika) pontjának témaköreihez ajánlott szakirodalom: Kolta Magdolna - Tőry Klára: A fotográfia története - Digitálfotó Kft., Szarka Klára-Fejér Zoltán: Fotótörténet - Műszaki Könyvkiadó, Fényképészet - Szerkesztette: Baki Péter - Magyar Fotóművészek Szövetsége - Magyar Fotográfiai Múzeum, Szilágyi Sándor: Neoavantgard tendenciák a magyar fotóművészetben , Fotó Kultúra - ÚMK, Budapest, Charlotte Cotton: The Photograph as Contemporary Art - Thames and Hudson, A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/51

3 1. A. Beszéljen az ókori Mezopotámia és Egyiptom művészetéről az alábbi szempontok szerint! Ismert alkotások bemutatásával jellemezze a két terület építészetét, valamint képző- és iparművészeti alkotásait! Feleletében térjen ki a halottkultuszhoz kapcsolódó műalkotásokra és a szertartások lebonyolítására szolgáló épületekre is! Elemezze a világi reprezentációhoz kötődő legfontosabb ókori mezopotámiai emlékeket (az asszír, új-babiloni és perzsa uralkodói rezidenciák művészete)! 1. B. Beszéljen a fotográfia születésének előzményeiről és felfedezőiről (Nicéphore Niepce, Louis Daguerre, Henry Fox Talbot) és eljárásaikról! Határozza meg a fénnyel kapcsolatos fogalmakat, a fénytani jelenségeket, a színhőmérséklet fogalmát és fotográfiai jelentőségét! Mutassa be a bináris számrendszer szerepét a számítástechnikában, fejtse ki az analóg és a digitális jel közti különbséget! Sorolja fel a fényképész személyiségének jellemzőit, és magyarázza meg a kapcsolatteremtő képesség fontosságát! 1. C. Mutassa be a különböző vállalkozási formák jellemzőit! 3/51

4 2. A. Beszéljen az ókori Hellász művészetéről az alábbi szempontok szerint! Mutassa be az ókori görög építészet jellemző megoldásait! Feleletében térjen ki az épületekhez kapcsolódó szobrászati programra is (az elemzés középpontjában álljon az athéni Akropolisz épületegyüttese - Kr. e. V. század második fele)! Híres műalkotások bemutatásával elemezze a szobrászatot az ókori görög művészet legfontosabb korszakaiban (az archaikus kor, a szigorú stílus, az érett klasszikus kor, a késő klasszikus és a hellenisztikus kor)! 2. B. Beszéljen a fotográfiai eljárások változásáról a XIX. században és a változás következményeiről a fotográfiai műfajokra és a felhasználók körére (portréfotográfusok, utazó fotográfusok, a fényképészeti ipar kibontakozása, a Kodak és George Eastman, az amatőrök megjelenése)! Mutassa be a magyar fotográfia nagy alakjait a XIX. században (Veress Ferenc, Rosti Pál, Divald Károly)! Határozza meg a leképezés optikai eszközeit, törvényeit, mutassa be a leképezési hibákat és kijavításuk lehetséges módjait! Részletezze a képérzékelők főbb típusait és a működési elvük közti különbséget! Fejtse ki, miben áll a képmás védelme! 2. C. Mutassa be a vállalkozás létrehozásának és megszüntetésének feladatait! 4/51

5 3. A. Beszéljen az ókori Róma művészetéről a birodalom két nagy korszakában (a köztársaság kora és a principátus kora)! Híres műalkotások segítségével mutassa be a portré változatait az ókori Róma művészetének különböző időszakaiban! Részletezze az ókori római építészet jellemző megoldásait (épülettípusok, szerkezeti megoldások)! Mutassa be a latin város jellemzőit (úthálózat, víz- és csatornarendszer, hidak)! Feleletében térjen ki az uralkodó hatalmát hirdető építményekre (diadalív, diadaloszlop) és a nép szórakoztatását, valamint a politikai propagandát szolgáló egyéb építményekre (amphitheatrum, circus)! 3. B. XIX. századi fotográfusok tevékenysége alapján beszéljen a fotográfiáról, mint művészi alkotóeszközről, valamint a dokumentarizmusról (piktoralizmus Európában és Amerikában, szocio- és dokumentarista fotográfia; E. C. Puyo, R. Demachy, Alfred Stieglitz, Eugene Atget, Klösz György, Roger Fenton, Mathew B. Brady)! Határozza meg és mutassa be az objektívek főbb jellemzőit! Beszéljen a speciális objektívekről és a felhasználási területeikről! Határozza meg és foglalja össze a hagyományos és digitális objektívek főbb jellemzőinek eltérését, elvárásainkat velük szemben! Magyarázza meg az erkölcs fogalmát, társadalmi változását, sorolja fel az alapvető erkölcsi normákat és az eredetüket! 3. C. Jellemezze a vállalkozás finanszírozásának lehetőségeit! 5/51

6 4. A. Beszéljen az ókeresztény és bizánci művészetről! Híres műalkotások segítségével mutassa be a IV. században kiforrott ókeresztény bazilika épülettípusát! Mondja el az ókeresztény képzőművészet formai és tartalmi jellemzőit! Említsen Magyarországon található műalkotásokat is! Jellemezze a bizánci művészet nagy korszakainak építészetét és képzőművészetét! Feleletében térjen ki Justinianus császár korára (Kr. u. VI. század), a birodalmi főváros, Konstantinápoly és az itáliai Ravenna kapcsolódó emlékeinek bemutatására! 4. B. Mondja el, hogyan változott a fotográfia a modernizáció sodrában! Hogyan hatottak a különböző izmusok, avantgárd irányzatok és a Bauhaus a fényképezés fejlődésére? Moholy-Nagy László, Man Ray, Edward Steichen, Paul Strand munkásságának bemutatása. Mutassa be a hagyományos fotográfia nyersanyagainak (film, fotópapír) szerkezetét! Beszéljen az expozíció és a hívás során végbemenő kémiai folyamatokról, határozza meg a fixálás és a regenerálás lényegét! Magyarázza el a többrétegű reflexiócsökkentő bevonat hatásmechanizmusát és brillancia növelő képességét az objektíven! Mutassa be a digitalizálás folyamatát, foglalja össze a bitmélység és a kvantálás fogalmát, illetve ezek jelentőségét a digitális technikában! Sorolja fel a munkaköri kötelesség keretében készített felvételek jogi vonatkozásait! 4. C. Beszéljen a munkaviszony jogi szabályozásáról! 6/51

7 5. A. Mutassa be a romanika egyházi építészetét, és beszéljen az építészethez kötődő képzőművészeti alkotásokról is! Hasonlítsa össze a különböző európai területeken ránk maradt jelentős műalkotásokat (Német-Római Császárság, Francia Királyság, Itália)! Feleletében térjen ki a szerzetesrendek szerepére és a kolostorok kialakítására is! Említse meg az ereklyekultuszhoz kapcsolódó kiemelkedő emlékeket! Elemezze Magyarország román stílusú művészetét! 5. B. Beszéljen a fotográfia újjászületéséről, a Straight photographyról és az új tárgyiasságról (Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Edward Weston, Ansel Adams, Albert Renger-Patzsch, August Sander, Carl Blossfeld, Alexander Rodcsenko)! Mutassa be rajzban a tükörreflexes fényképezőgép szerkezetét, és magyarázza el működését! Beszéljen a fényképezés színtani alapjairól, mutassa be a fontosabb színrendszereket, magyarázza el a fényszínek és a pigmentszínek keverésének szabályait! Magyarázza el rajzban a pixel felépítését, fejtse ki a színszűrő réteg szerepét az érzékelőn! Mondja el a humán szolgáltatások jellegét, általános etikai követelményeit! 5. C. Mutassa be az áruátvétel folyamatát, szempontjait, igazolásának módjait! 7/51

8 6. A. A gótika művészete. Mutassa be a legjelentősebb gótikus katedrálisokat, és elemezze a katedrális épületéhez szorosan kapcsolódó szobrászatot, festett üvegablakot! Híres műalkotások elemzésével és jelentős művészek megemlítésével jellemezze a gótikus szárnyasoltár kialakítását! Feleletében térjen ki az iparművészeti alkotások elemzésére is! Mutassa be Magyarország gótikus stílusú művészetét! 6. B. Beszéljen a magazinriportázs kialakulásáról! Mutassa be a témát a német fotózsurnalizmustól a Life-ig! Sorolja fel a tárgyalt időszak legjelentősebb képes magazinjait, beszéljen a képügynökségek szerepéről (Stephan Lorant, Alfred Eisenstaedt, Munkácsi Márton, Erich Salomon, Margaret-Bourke White)! Hogyan segítette a riportfotográfia fellendülését a fényképezőgépek és a nyomdatechnika fejlődése? Mutassa be a riportfényképezés gyakorlatát és etikáját! Foglalja össze a fehéregyensúly fogalmát, beállítását! Beszéljen a hisztogram jelentőségéről, használatáról, a levonható következtetésekről! Mi a közszereplés és a tömegfelvétel? 6. C. Sorolja fel az áru jellegének megfelelő raktározási módokat, határozza meg a hozzájuk kapcsolódó szabályokat! 8/51

9 7. A. Itália művészete a quattrocento (XV. század) időszakában. Említse meg a protoreneszánsz előzményeket (például Giotto), és elemezze a korai reneszánsz építészet, képzőművészet jellemzőit! Mutassa be a XV. század legismertebb itáliai művészegyéniségeit! Feleletében térjen ki Firenze szerepére és a Medici-család műpártoló tevékenységére! Elemezze a magyarországi udvari művészetet Mátyás király uralkodása idején! Jellemezze a németalföldi táblaképfestészetet a XV. században! 7. B. Mutassa be a humanista fotográfia alkotói közül André Kertész és Brassaï munkásságát! Hasonlítsa össze a központi és a redőnyzárak működését, valamint a vakuszinkronizálásnál fellépő problémákat! Mutassa be az automatikák szerepét a modern amatőr és professzionális fényképezőgépekben! Értelmezze a korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személy jogainak érvényesítését, az eltűnt vagy bűncselekményt elkövető személyről készült képmás jogi védelmét! 7. C. Mutassa be az árukihelyezés szabályait! 9/51

10 8. A. Itália művészete a cinquecento (XVI. század) időszakában. Mutassa be az érett reneszánsz stílus és az azt követő manierizmus kiemelkedő művészeit, műalkotásait! Feleletében térjen ki II. Gyula és X. Leo pápák egyház- és művészet-politikájára! Az elemzés középpontjában álljanak Róma és Velence városaihoz kapcsolódó művészek, műalkotások! 8. B. Beszéljen a riport- és szociofotográfiáról a XX. század első felében Magyarországon (Escher Károly, Kálmán Kata)! Vesse össze a magyaros stílussal (Balogh Rudolf és követői)! Mutassa be az amerikai szociofotográfia kezdeteit és az FSA-t, annak fotográfusi projektjét, neves alkotóit (Jacobs Riis, Lewis W. Hine, Walker Evans, Dorothea Lange)! Mutassa be a középformátumú és műszaki kamerákat, kiegészítőiket! Foglalja össze a tisztességtelen piaci magatartás jellemzőit és jogi következményeinek lehetőségeit! 8. C. Mi a leltározás menete? Mutassa be a leltáreredmény megállapításait! 10/51

11 9. A. Az ellenreformáció művészeti stílusirányzata a barokk késői változatában: a rokokó. Mutassa be a barokk egyházi művészet irányadó mestereinek munkásságát Itáliában! Feleletében térjen ki arra is, hogyan jelenik meg a barokk művészet Európa többi római katolikus területén és Magyarországon! Részletezze a francia királyi udvar művészetének jellemzőit XIV. Lajos uralkodása idején (Versailles)! Elemezze a francia modell felbukkanását Európa más római katolikus országaiban, köztük Magyarországon! 9. B. Mutassa be Robert Capa munkásságát és a Magnum képügynökséget, célkitűzéseit és jelenét (többek között: David Seymour, Henry Cartier Bresson, Werner Bishof és egy szabadon választott kortárs Magnum-tag)! Határozza meg a fotográfia szempontjából fontosabb fényforrások színösszetételét és működési elvüket (napfény, villanócső és vakukészülékek, gyertya, izzólámpák, halogénizzó, fénycső, energiatakarékos izzók, nátriumlámpa)! Foglalja össze a világítástechnikai alapfogalmakat, ismertesse a megvilágítás távolságtörvényét és a Lambert-féle felület jellemzőit! Magyarázza el a töltéskép keletkezését, a képpontra bontás folyamatát! Mutassa be az interpoláció előfordulását, folyamatát és a jelentőségét a digitális technikában! Mi a modellnyilatkozat és a felhasználási szerződés? 9. C. Mutassa be az értékesítési módok jellemzőit, alkalmazásukat! 11/51

12 10. A. A barokk képzőművészet: szobrászat és festészet a XVII. században és a kora XVIII. századi Európában. Beszéljen a katolikus barokk nagy mestereinek (elsősorban: Bernini, Rubens és Velazquez) művészetéről! Mutassa be a protestáns Hollandia kiemelkedő művészeit! 10. B. Beszéljen a fotóesszéről (Eugene Smith és egy szabadon választott, a fotóesszé műfajában alkotó kortárs magyar fotográfus munkásságának bemutatása)! Mutassa be a fotó megjelenési formáit a hírképtől az önálló művészi albumig (hírkép, képriport, fotókiállítás, portfólió, honlap)! Határozza meg a komponálás alapelveit, a kiemelés eszközeit, mutasson be egy példát a komponálási szabályok átlépéséről! Jellemezze a lakossági szolgáltató fényképészet szakterületeit (esküvő-, tabló-, gyermek- és rendezvényfotó)! Foglalja össze a fényképészet szakmai etikáját! Mi az etikai kódex? Mi a szakmai szervezetek etikai szerepe? 10. C. Mutassa be az eladás folyamatát a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig! 12/51

13 11. A. A klasszicizmus/neoklasszicizmus és a romantika művészete. Kiemelkedő alkotók munkásságán keresztül mutassa be a XVIII. század végén és a XIX. század derekán Európában uralkodó klasszicizmus/neoklasszicizmus és romantika képző-művészetét! Ne feledkezzen meg a korszak magyarországi művészetének ismertetéséről sem! Mutassa be az építészet új feladatait, a neostílusok és az eklektika jellemzőit, és térjen ki az ipari építészet kezdeteire is! 11. B. Beszéljen a dokumentarizmusról az 1950-es évektől napjainkig (többek között: Robert Frank, Sebastiano Salgado, Joseph Koudelka, Adam Broomberg és Oliver Chanarin, a COLORS Magazin, Martin Parr)! Magyarázza el az expozíciós értékek beállításának lehetőségeit és a fényérték fogalmát, mutassa be a zár- és a rekeszértékek változtatásának hatását! Fejtse ki, hogy mitől függ a mélységélesség kiterjedése! Foglalja össze a reprodukciókészítés, a közelfényképezés és a makrofotográfia alapvető követelményeit, gyakorlatát és eszközigényét! Sorolja fel a szerzői jog főbb megállapításait! 11. C. Jellemezze az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási és környezetvédelmi követelményeket! 13/51

14 12. A. A realizmus stílusáramlata a XIX. század derekán. Mutassa be a realizmushoz kapcsolható legjelentősebb törekvéseket és művészeket Franciaországban! Mutassa be Munkácsy Mihály művészetét! 12. B. Beszéljen a divat- és reklámfotográfia változásairól a XX. században (Pécsi József, Munkácsi Márton, Irving Penn, Richard Avedon, Helmut Newton, Oliviero Toscani és a Benetton története)! Mutassa be a megvilágításmérés módszereit a beépített és a kézi fénymérővel, fejtse ki a mérési gyakorlat kritikáját! Mit jelentenek a következő fogalmak: a téma kontrasztja, a megvilágítás kontrasztja, a téma világosságterjedelme? Mutassa be az alkalmazott fotográfia részterületeinek szakmai gyakorlatát (modelles reklám, divatfotó, műszaki tárgyfotó, csendélet)! Határozza meg a reklámetikai elvárásokat! 12. C. Melyek az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok? 14/51

15 13. A. Az impresszionizmus művészete. Ismertesse az impresszionizmus legjelentősebb művészeinek életművét! Mutassa be a mozgalom történetét, az impresszionista művészek által kedvelt témákat, és térjen ki az irányzat formanyelvének jellemzőire is! 13. B. Beszéljen a XX. század második felének portréfotográfiájáról (Diane Arbus, Annie Leibovitz, Richard Avedon, Arnold Newman, Yousuf Karsh, Philippe Halsman)! Értelmezze a lencsetörvényt, mutassa be a gyűjtőlencse leképezésének hat alapesetét! Mutassa be a műtermi portré- és személyfényképezést, a művészi aktfotózást, az anatómiai ismeretek fontosságát! Sorolja fel a személyiségi jogokat! Sorolja fel a személyiségi jog védelmének polgári jogi eszközeit! 13. C. Mutassa be a fizettetés módjait és azok sajátosságait! 15/51

16 14. A. A posztimpresszionizmus művészete. Mutassa be az impresszionizmust követő posztimpresszionista irányzat négy legjelentősebb mesterének (Seurat, Cézanne, van Gogh és Gauguin) életművét! 14. B. Beszéljen a Street photography -ról (Robert Frank, Gary Winogrand, William Klein, Martin Parr, Joel Meyerowitz és egy szabadon választott, a Street photography műfajában is alkotó kortárs magyar fotográfus bemutatása)! Mutassa be a fény- és színhőmérséklet-mérők felépítését, a TTL-es fény- és villanásmérés gyakorlatát! Magyarázza meg a digitális fényképezőgép működését, a digitális képfájl keletkezésének folyamatát, valamint a képfájl méretét befolyásoló tényezőket! Mit nevezünk ráutaló magatartásnak? Mit ért a hallgatólagos hozzájárulás a képmás elkészítéséhez alatt? 14. C. Melyek a pénztárgépek használatának szabályai? 16/51

17 15. A. A magyarországi festészet a XIX. század második felében és a századfordulón. Mutassa be az európai művészeti törekvések (például impresszionizmus, posztimpresszionizmus) hatását, megjelenését (vagy az azzal párhuzamos jelenségeket) a korszak magyarországi mestereinek munkásságában! Feleletében térjen ki a nagybányai iskolához kötődő művészek életművére! Ne feledkezzen meg Szinyei Merse Pál, Paál László és Mednyánszky László művészetéről sem! 15. B. Mutassa be a neoavantgárd törekvéseket a magyar fotográfiában 1965-től az 1980-as évekig (Kortörténet és egy szabadon választott fotográfus munkásságának bemutatása)! Mondja el a digitális fényképezőgépek felépítését, főbb elektronikus részegységeit és azok feladatát! Ismertesse a sajtó helyreigazítási kötelezettségét a jó hírnevet sértő közlés esetén! 15. C. Mit írnak elő a pénzkezelésre vonatkozó szabályok? 17/51

18 16. A. A századforduló művészete: szimbolizmus és szecesszió. Mutassa be a szimbolizmus irányzatát! Feleletében térjen ki a szecesszió összművészeti mozgalmára, ismertesse a szecesszió legfontosabb európai központjainak művészetét, kiemelkedő alkotóit! Sorolja fel és jellemezze a magyarországi szecesszió jelentős alkotóit! Mutassa be Csontváry Kosztka Tivadar művészetét! 16. B. Beszéljen a fotográfiában rejlő lehetőségekről a személyes identitás, közösségi identitás témakörében (például Nan Goldin, Ryan McGinley, Rineke Dijkstra, Elina Brotherus, Elinor Carucci, Richard Billingham, Araki, Larry Clark és egy, a témával foglalkozó kortárs magyar fotográfus bemutatása)! Részletezze a digitális kép minőségét befolyásoló tényezőket! Mutassa be, hogy a digitális képhibák hogyan jelentkeznek a felvételen, magyarázza meg azok keletkezésének az okait! Hogyan funkcionál a jog és az erkölcs a társadalomban? 16. C. Részletezze a számlázás és a nyugtaadás szabályait! 18/51

19 17. A. Beszéljen a XX. század első felében jelentkező klasszikus avantgárd művészetről! Mutassa be az 1905 és 1914 közötti időszak mozgalmait, művészcsoportjait: fauvizmus, kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, neoplaszticizmus, pittura metafisica! Feleletében térjen ki a magyar Nyolcak és aktivisták tevékenységére! 17. B. Beszéljen a képzőművészeti fotóhasználat lehetőségeiről, a fotó szerepéről a konceptuális művészetben (land art, performanszok)! A fotográfia nem cél, hanem eszköz: Sophie Calle, Gillian Wearing. Performanszok: Zhang Huan, Erwin Wurm és a témával foglalkozó kortárs magyar fotográfus bemutatása. Magyarázza meg a felületi és a vonali CCD-k közti különbséget, mutassa be a szkennerek működési elvét és a digitális hátfalakat! Sorolja fel a digitális kép megjelenítésének eszközeit és részletezze működési elvüket (monitorok, nyomtatók és levilágító berendezések)! Mi a fényképész jogi helyzete az eredetik és a másolatok tekintetében? 17. C. Határozza meg a kereskedelem fogalmát és a hatékony kereskedői magatartás jellemzőit! 19/51

20 18. A. Az I. világháború hatásai, következményei a művészetben: a dadaizmus. A két világháború között színre lépő szürrealizmus. Konkrét művek elemzésével mutassa be a két mozgalom legjelentősebb központjait, hitvallását, művészeit! 18. B. Beszéljen arról, hogy mit jelent az új tájszemlélet a fotográfiában (Olafur Eliasson, J. Fontcuberta, Maros Krivy, Sophie Ristelhueber, Paul Seawright. A düsseldorfi iskola, a Becher házaspár, Lewis Baltz, Candida Höfer, Axel Hütte, Andreas Gursky, Thomas Struth, Hiroshi Sugimoto, Edward Burtynsky és egy, a témával foglalkozó kortárs magyar fotográfus bemutatása)! Foglalja és hasonlítsa össze a fontosabb színtereket, mutassa be a színprofilok szerepét, magyarázza el a monitorkalibrálás fontosságát! Vázolja fel az épületfényképezés gyakorlatát, a megvilágítás technikáját a külső és a belső terek fotózásakor! Beszéljen a perspektívakorrekcióról és a Scheimpflug-effektusról! Jellemezze a temperamentum-típuselmélet alapján a vásárlókat, mutassa be egy példán keresztül, hogy milyen fogyasztói típusokkal és magatartásokkal találkozhat egy üzletben! Sorolja fel hasonló módon a Jung és Kretschmer szerinti személyiségtípusokat, mutassa be jellemző vonásaikat! 18. C. Mutassa be a kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályokat! 20/51

21 19. A. A XX. század építészete. Mutassa be a Bauhaus történetét! Jelentős építészeti alkotások bemutatásával elemezze F. L. Wright és Le Corbusier művészetét! 19. B. Beszéljen arról, hogy mit jelent a technikai képek kritikája, a fotó médiumára való reflektálás (többek között: Cindy Sherman, Gillian Wearing, Jürgen Teller, Thomas Demand)! Mutassa be a különböző fájlformátumokat (jpg, tif, raw, psd), a veszteséges és veszteségmentes tömörítést! Mutassa be a digitális képfájlok átmeneti és végleges tárolását, az archiválás lehetőségeit és az adatvesztés veszélyét (puffermemória, memóriakártyák, adathordozók)! Miben áll a képmás védelme szerzői alkotás esetén? Ismertesse az ábrázolás valódiságának védelmét művészi alkotásnál és a képmás védelmét megrendelésre készült képmásnál! 19. C. Melyek az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői? Mondja el a kezelésük szabályait! 21/51

22 20. A. Mutassa be a XX. század 60-as éveitől fellépő legjelentősebb művészeti áramlatokat! Kiemelkedő művészek és híres műalkotások elemzésével ismertesse a neodadaizmus és pop-art művészetét! Említse meg a XX. század végének fontosabb mozgalmait (például minimalizmus, hiperrealizmus)! 20. B. Beszéljen a Storytelling fotográfiáról és a megrendezett fotóról (Jeff Wall, Gregory Crewdson, Philip-Lorca di Corcia, Tom Hunter, Justine Kurland, Hannah Starkey, Thomas Demand, James Casebere és egy, a témával foglalkozó kortárs magyar fotográfus bemutatása)! Csoportosítsa a digitális fényképezőgépeket! Mutassa be a legismertebb képfeldolgozó program főbb funkcióit, határozza meg a képfájl módosításának lehetőségeit! Mondja el a felvétel jogosulatlan megváltoztatásának következményeit! 20. C. Beszéljen a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások betartásának fontosságáról! 22/51

23 AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI Tanári példány 1. A. Beszéljen az ókori Mezopotámia és Egyiptom művészetéről az alábbi szempontok szerint! Ismert alkotások bemutatásával jellemezze a két terület építészetét, valamint képző- és iparművészeti alkotásait! Feleletében térjen ki a halottkultuszhoz kapcsolódó műalkotásokra és a szertartások lebonyolítására szolgáló épületekre is! Elemezze a világi reprezentációhoz kötődő legfontosabb ókori mezopotámiai emlékeket (az asszír, új-babiloni és perzsa uralkodói rezidenciák művészete)! történelmi környezet, vallási és szellemi háttér az ókori Mezopotámia és Egyiptom művészetének korszakai az ókori Mezopotámia és Egyiptom művészetének feladatai és jellemzői a két terület halottkultuszhoz kötődő építészeti alkotásai és képzőművészeti emlékei (például piramisok, sziklasírok, halotti szobrok) szentélyek (zikkuratok/zikkuratuk, kultusztemplomok) a világi reprezentációhoz kötődő műalkotások: városok, uralkodói rezidenciák 1. B. Beszéljen a fotográfia születésének előzményeiről és felfedezőiről (Nicéphore Niepce, Louis Daguerre, Henry Fox Talbot) és eljárásaikról! Határozza meg a fénnyel kapcsolatos fogalmakat, a fénytani jelenségeket, a színhőmérséklet fogalmát és fotográfiai jelentőségét! Mutassa be a bináris számrendszer szerepét a számítástechnikában, fejtse ki az analóg és a digitális jel közti különbséget! Sorolja fel a fényképész személyiségének jellemzőit, és magyarázza meg a kapcsolatteremtő képesség fontosságát! 23/51

24 Camera Obscura a fényérzékerny anyag a dagerrotípia és a talbotípia a fény kettős természete, sebessége, terjedése, hullámhossza geometriai és hullámoptika a számítógépek nyelve, a kettes számrendszer a fényképész személyiségének jellemzői (kapcsolatteremtő képesség, az empátia) 1. C. Mutassa be a különböző vállalkozási formák jellemzőit! 24/51

25 2. A. Beszéljen az ókori Hellász művészetéről az alábbi szempontok szerint! Mutassa be az ókori görög építészet jellemző megoldásait! Feleletében térjen ki az épületekhez kapcsolódó szobrászati programra is (az elemzés középpontjában álljon az athéni Akropolisz épületegyüttese - Kr. e. V. század második fele)! Híres műalkotások bemutatásával elemezze a szobrászatot az ókori görög művészet legfontosabb korszakaiban (az archaikus kor, a szigorú stílus, az érett klasszikus kor, a késő klasszikus és a hellenisztikus kor)! történelmi környezet, vallási és szellemi háttér az ókori Hellász művészetének legjelentősebb korszakai az ókori Hellász művészetének feladatai és jellemzői szentélyek, templomtípusok, oszloprendek (dór, ión, korinthoszi) az építészethez kapcsolódó szobrászat (például kultuszszobrok, metopékat díszítő plasztikák, timpanon szobrok) a kor legjelentősebb művészei és alkotásai 2. B. Beszéljen a fotográfiai eljárások változásáról a XIX. században és a változás következményeiről a fotográfiai műfajokra és a felhasználók körére (portréfotográfusok, utazó fotográfusok, a fényképészeti ipar kibontakozása, a Kodak és George Eastman, az amatőrök megjelenése)! Mutassa be a magyar fotográfia nagy alakjait a XIX. században (Veress Ferenc, Rosti Pál, Divald Károly)! Határozza meg a leképezés optikai eszközeit, törvényeit, mutassa be a leképezési hibákat és kijavításuk lehetséges módjait! Részletezze a képérzékelők főbb típusait és a működési elvük közti különbséget! Fejtse ki, miben áll a képmás védelme! az albuminos, a nedves és a száraz eljárás híres portréfotográfusok: Nadar, Julia Margaret Cameron, André Disderi a gyűjtőlencse nevezetes pontjai az objektív, mint összetett lencserendszer képérzékelők: CCD, CMOS, a kiolvasás, az erősítés az ember külső megjelenésének és képmásának védelme, a jogosulatlan megváltoztatás esetei és következményei 2. C. Mutassa be a vállalkozás létrehozásának és megszüntetésének feladatait! 25/51

26 3. A. Beszéljen az ókori Róma művészetéről a birodalom két nagy korszakában (a köztársaság kora és a principátus kora)! Híres műalkotások segítségével mutassa be a portré változatait az ókori Róma művészetének különböző időszakaiban! Részletezze az ókori római építészet jellemző megoldásait (épülettípusok, szerkezeti megoldások)! Mutassa be a latin város jellemzőit (úthálózat, víz- és csatornarendszer, hidak)! Feleletében térjen ki az uralkodó hatalmát hirdető építményekre (diadalív, diadaloszlop) és a nép szórakoztatását, valamint a politikai propagandát szolgáló egyéb építményekre (amphitheatrum, circus)! történelmi környezet, vallási és szellemi háttér az ókori Róma művészetének legjelentősebb korszakai az ókori Róma művészetének feladatai és jellemzői római és/vagy romanizált város (Pompeji, lakóházak, villák) az építészet sajátos vonásai, a jellemző épülettípusok, építészeti szerkezetek (például boltív, dongaboltozat, keresztboltozat, kupola) az uralkodói reprezentáció szolgálatában álló építészet és képzőművészet 3. B. XIX. századi fotográfusok tevékenysége alapján beszéljen a fotográfiáról, mint művészi alkotóeszközről, valamint a dokumentarizmusról (piktoralizmus Európában és Amerikában, szocio- és dokumentarista fotográfia; E. C. Puyo, R. Demachy, Alfred Stieglitz, Eugene Atget, Klösz György, Roger Fenton, Mathew B. Brady)! Határozza meg és mutassa be az objektívek főbb jellemzőit! Beszéljen a speciális objektívekről és a felhasználási területeikről! Határozza meg és foglalja össze a hagyományos és digitális objektívek főbb jellemzőinek eltérését, elvárásainkat velük szemben! Magyarázza meg az erkölcs fogalmát, társadalmi változását, sorolja fel az alapvető erkölcsi normákat és az eredetüket! 26/51

27 piktoralizmus és a festőies klubok a nemeseljárások a Camera Work és a fotószecesszió a szociofotó megjelenése, dokumentarista fotográfia kialakulása gyújtótávolság, képméret és a látószög összefüggései a fényerő, a felbontóképesség és a brillancia speciális objektívek digitális objektívek az erkölcs fogalma, társadalmi változásai, az alapvető erkölcsi normák és eredetük 3. C. Jellemezze a vállalkozás finanszírozásának lehetőségeit! 27/51

28 4. A. Beszéljen az ókeresztény és bizánci művészetről! Híres műalkotások segítségével mutassa be a IV. században kiforrott ókeresztény bazilika épülettípusát! Mondja el az ókeresztény képzőművészet formai és tartalmi jellemzőit! Említsen Magyarországon található műalkotásokat is! Jellemezze a bizánci művészet nagy korszakainak építészetét és képzőművészetét! Feleletében térjen ki Justinianus császár korára (Kr. u. VI. század), a birodalmi főváros, Konstantinápoly és az itáliai Ravenna kapcsolódó emlékeinek bemutatására! történelmi környezet, vallási és szellemi háttér az ókeresztény és bizánci művészet legjelentősebb korszakai az ókeresztény és bizánci művészet feladatai és jellemzői bazilika (főhajó, mellékhajó, kereszthajó, apszis, mozaik) az ókeresztény és bizánci művészet szimbólum-rendszere Róma legjelentősebb ókeresztény műalkotásai (például San Pietro/Szent Péter bazilika) Konstantinápoly legjelentősebb, a korszakban emelt műalkotásai (például Hagia Sophia) Ravenna legjelentősebb, a korszakban emelt műalkotásai (például San Vitale) 4. B. Mondja el, hogyan változott a fotográfia a modernizáció sodrában! Hogyan hatottak a különböző izmusok, avantgárd irányzatok és a Bauhaus a fényképezés fejlődésére? Moholy-Nagy László, Man Ray, Edward Steichen, Paul Strand munkásságának bemutatása. Mutassa be a hagyományos fotográfia nyersanyagainak (film, fotópapír) szerkezetét! Beszéljen az expozíció és a hívás során végbemenő kémiai folyamatokról, határozza meg a fixálás és a regenerálás lényegét! Magyarázza el a többrétegű reflexiócsökkentő bevonat hatásmechanizmusát és brillancia növelő képességét az objektíven! Mutassa be a digitalizálás folyamatát, foglalja össze a bitmélység és a kvantálás fogalmát, illetve ezek jelentőségét a digitális technikában! Sorolja fel a munkaköri kötelesség keretében készített felvételek jogi vonatkozásait! 28/51

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai: A szakképesítés azonosító

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Készségek, képességek, Vizuális eszközök fajtáinak felismerése és helyes használata a képelemzések során Művészeti technikák A tömegkommunikáció és média

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

Szakképesítés: 54 341 01 Kereskedő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok

Szakképesítés: 54 341 01 Kereskedő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelményekben

Részletesebben

kompakt fényképezőgép

kompakt fényképezőgép kompakt fényképezőgép A digitális fényképezőgépek legszélesebb kategóriája, minden olyan, viszonylag kis méretű gép ide sorolható, amely egymagában sokféle fotós feladatra alkalmas. Előnyük a relatíve

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A gazdasági tevékenység lényege és területei. A kereskedelem feladatai és formái. A kereskedelem szerepe és kapcsolatrendszere a nemzetgazdaságban. 2. A piac fogalma.

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Az üzemanyag kiszolgáló technológia és védelmi berendezéseivel kapcsolatos töltőállomás

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor 1. Az alábbiakban az építészettörténetben használatos fogalmakat olvashat. Határozza meg minél pontosabban a fogalmak jelentését! Egész mondatban válaszoljon,

Részletesebben

54 211 07 0000 00 00 Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

54 211 07 0000 00 00 Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153. Kubizmusról magyar nyelven (kronológiában): (munka alatt) Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm Apollinaire,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2002

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2002 A digitális fényképezőgép Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 1999-2002 KÉPALKOTÁS a fényképészetben KÉPALKOTÁS a fényképészetben KÉPALKOTÁS a fényképészetben FÉNYKÉPEZŐGÉP TÍPUSOK: Optikai keresős,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2006. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

A természet- és tájfotózás rejtelmei. Mitől jó a jó fénykép?

A természet- és tájfotózás rejtelmei. Mitől jó a jó fénykép? A természet- és tájfotózás rejtelmei Mitől jó a jó fénykép? I. Kompozíció II. Technika I. Kompozíció Mit, hová, hogyan és miért teszünk egy képbe? 1. Harmadolás, vagy aranymetszés Klasszikus és a legalapvetőbb

Részletesebben

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció,

Részletesebben

A fényképezés rövid története napjainkig

A fényképezés rövid története napjainkig A fényképezés rövid története napjainkig Camera obscura ( sötét kamra, lyukkamera) Elvét már a görögök is ismerték. Ibn al-haythan (Alhazen) (965-1040, arab matematikus, fizikus) Book of Optics 1011-1021.

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM MŰVÉSZETEK A) modul MŰVÉSZETTÖRTÉNET, RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM MŰVÉSZETEK A) modul MŰVÉSZETTÖRTÉNET, RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK MŰVÉSZETEK A) modul MŰVÉSZETTÖRTÉNET, RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK TANTÁRGYI ÖSSZEFOGLALÓ A gimnázium 9 12. osztálya számára A modul szerepe a művelődéstörténet tantárgyban - A művelődéstörténet

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM 27/2012. (VIII. 27.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM 27/2012. (VIII. 27.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül a 10067-12 Gépírás és dokumentumszerkesztés, iratkezelés modul

Részletesebben

Azonosító jel: MŰVÉSZETTÖRTÉNET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: MŰVÉSZETTÖRTÉNET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. MŰVÉSZETTÖRTÉNET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított kérdéssora az alábbi témaköröket foglalja magában: A turisztikai vállalkozás gazdálkodására vonatkozó szabályok. Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. MŰVÉSZETTÖRTÉNET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév Budapest, 2009. május 29. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a mechanikus számológépek fejlődését! b. Ismertesse a mechanikus

Részletesebben

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam Kis érettségi 2013. 10. évfolyam 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a számolás során a múltban használt eszközök fejlődését! b. Jellemezze az egyes számítógép-generációkat abból a szempontból, hogy

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 03 Szociális szakgondozó Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka

Részletesebben

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 211 03

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Turizmus 1.5 Képzési

Részletesebben

A fényképezőgépről általánosan

A fényképezőgépről általánosan A fényképezőgépről általánosan Felépítése, szerkezete A fényképezőgép ősének a lyukkamerát tekintjük, amely a legegyszerűbb eszköz arra, hogy a fény egyenes vonalú tovahaladásának felhasználásával lencse

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG

R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG FRED FABER FOTÓIVAL 2004 NYARÁN ISMERKEDTEM MEG, LUXEM- BURGI KIÁLLÍTÁSOM IDEJÉN. KÉT ESTE KB. 1000 DIÁT VETÍTETT LE NEKEM.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelmény modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

CCD a zsebben. Szakmány Tibor PhD hallgató SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék

CCD a zsebben. Szakmány Tibor PhD hallgató SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék CCD a zsebben Szakmány Tibor PhD hallgató SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék Tartalom: Történeti áttekintés A CCD-rıl általában Digitális spektroszkóp NIR érzékenység Mérjük meg a Hold keringési idejét 2 Bevezetı

Részletesebben

A 106. sorszámú Divat- és stílustervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 106. sorszámú Divat- és stílustervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 106. sorszámú Divat- és stílustervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A lakástextíliák

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A B) vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fotótanfolyam. Digitális és filmes. Kiket várunk?

Fotótanfolyam. Digitális és filmes. Kiket várunk? Digitális és filmes Fotótanfolyam Az utóbbi idôben a fotózás széles körben elterjedt hobbivá vált. Szinte minden háztartásban van már digitális fényképező. A megfelelô tudás megszerzése és a fotótechnikai

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt korábban elkészített és értékelt záródolgozatának bemutatása és a bizottság által feltett kérdések szerinti megvitatása. A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2009. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2009. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2009. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A B) vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: A kisvállalkozás alapításával

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 198-06/2 Vendéglátó eladói elmélet (áru- és italismeret, az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

A fotográfia mediális

A fotográfia mediális A fotográfia mediális lehetőségei SZABÓ DEZSŐ Ha megpróbálunk konkrét dátumokba kapaszkodni, akkor elmondhatjuk, hogy a fotográfia feltalálása óta eltelt 174 év. Ez persze így nem teljesen igaz, hiszen

Részletesebben

Vallásos művészettörténeti oktatás

Vallásos művészettörténeti oktatás Gál László Vallásos művészettörténeti oktatás A művészet a természet megszentelése, a természeté, mely mindazoké, akik örülnek az életnek. A hinduk, asszírok, egyiptomiak, görögök ékesen szólva nagy művészete,

Részletesebben

A 64. sorszámú Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 64. sorszámú Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 64. sorszámú Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Alapfogalmak. objektívtípusok mélységélesség mennyi az egy?

Alapfogalmak. objektívtípusok mélységélesség mennyi az egy? 2007. február 5. Alapfogalmak objektívtípusok mélységélesség mennyi az egy? A látószög arányosan változik a gyújtótávolsággal. ZOOM objektív: fókusztávolsága adott objektíven keresztül fokozatmentesen

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Imitált jelenségek: Still, MODEM

Imitált jelenségek: Still, MODEM Imitált jelenségek: Still, MODEM A Still Fotográfia a múzeumban a fontosabb kortárs tendenciákra koncentrálva, a tematikát tekintve meglehetősen kötetlenül avatja be a látogatót a jelenkori fotóművészet

Részletesebben

FOTÓMŰVÉSZETI LÁTÁSMÓDOK A kamera- és printingszintaxis történeti változásai

FOTÓMŰVÉSZETI LÁTÁSMÓDOK A kamera- és printingszintaxis történeti változásai FOTÓMŰVÉSZETI LÁTÁSMÓDOK A kamera- és printingszintaxis történeti változásai Fotográfia a fotóművészet előtt... 1 Kamera- és printingszintaxis a 19. század végéig... 1 A fotográfia feltalálása... 2 Kamera-

Részletesebben