A tételek B (Fotótörténet és technika) pontjának témaköreihez segédanyagot a vizsgaszervező állítja össze és biztosítja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tételek B (Fotótörténet és technika) pontjának témaköreihez segédanyagot a vizsgaszervező állítja össze és biztosítja."

Átírás

1

2 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Művészetelméleti és szakrajzi feladatok, Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek, Fotográfiai elmélet modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, ezek lesznek a húzótételek. A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. A tételek A (Művészettörténet) pontjának esetében mindegyikre érvényes, hogy a konkrét műalkotások bemutatásához, elemzéséhez a képeket, mint segédanyagot a vizsgaszervező állítja össze és biztosítja a vizsgázónak. A tételek B (Fotótörténet és technika) pontjának témaköreihez segédanyagot a vizsgaszervező állítja össze és biztosítja. A tételek C pontjánál (Kereskedelem) segédanyag nem szükséges. A tételek B (Fotótörténet és technika) pontjának témaköreihez ajánlott szakirodalom: Kolta Magdolna - Tőry Klára: A fotográfia története - Digitálfotó Kft., Szarka Klára-Fejér Zoltán: Fotótörténet - Műszaki Könyvkiadó, Fényképészet - Szerkesztette: Baki Péter - Magyar Fotóművészek Szövetsége - Magyar Fotográfiai Múzeum, Szilágyi Sándor: Neoavantgard tendenciák a magyar fotóművészetben , Fotó Kultúra - ÚMK, Budapest, Charlotte Cotton: The Photograph as Contemporary Art - Thames and Hudson, A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/51

3 1. A. Beszéljen az ókori Mezopotámia és Egyiptom művészetéről az alábbi szempontok szerint! Ismert alkotások bemutatásával jellemezze a két terület építészetét, valamint képző- és iparművészeti alkotásait! Feleletében térjen ki a halottkultuszhoz kapcsolódó műalkotásokra és a szertartások lebonyolítására szolgáló épületekre is! Elemezze a világi reprezentációhoz kötődő legfontosabb ókori mezopotámiai emlékeket (az asszír, új-babiloni és perzsa uralkodói rezidenciák művészete)! 1. B. Beszéljen a fotográfia születésének előzményeiről és felfedezőiről (Nicéphore Niepce, Louis Daguerre, Henry Fox Talbot) és eljárásaikról! Határozza meg a fénnyel kapcsolatos fogalmakat, a fénytani jelenségeket, a színhőmérséklet fogalmát és fotográfiai jelentőségét! Mutassa be a bináris számrendszer szerepét a számítástechnikában, fejtse ki az analóg és a digitális jel közti különbséget! Sorolja fel a fényképész személyiségének jellemzőit, és magyarázza meg a kapcsolatteremtő képesség fontosságát! 1. C. Mutassa be a különböző vállalkozási formák jellemzőit! 3/51

4 2. A. Beszéljen az ókori Hellász művészetéről az alábbi szempontok szerint! Mutassa be az ókori görög építészet jellemző megoldásait! Feleletében térjen ki az épületekhez kapcsolódó szobrászati programra is (az elemzés középpontjában álljon az athéni Akropolisz épületegyüttese - Kr. e. V. század második fele)! Híres műalkotások bemutatásával elemezze a szobrászatot az ókori görög művészet legfontosabb korszakaiban (az archaikus kor, a szigorú stílus, az érett klasszikus kor, a késő klasszikus és a hellenisztikus kor)! 2. B. Beszéljen a fotográfiai eljárások változásáról a XIX. században és a változás következményeiről a fotográfiai műfajokra és a felhasználók körére (portréfotográfusok, utazó fotográfusok, a fényképészeti ipar kibontakozása, a Kodak és George Eastman, az amatőrök megjelenése)! Mutassa be a magyar fotográfia nagy alakjait a XIX. században (Veress Ferenc, Rosti Pál, Divald Károly)! Határozza meg a leképezés optikai eszközeit, törvényeit, mutassa be a leképezési hibákat és kijavításuk lehetséges módjait! Részletezze a képérzékelők főbb típusait és a működési elvük közti különbséget! Fejtse ki, miben áll a képmás védelme! 2. C. Mutassa be a vállalkozás létrehozásának és megszüntetésének feladatait! 4/51

5 3. A. Beszéljen az ókori Róma művészetéről a birodalom két nagy korszakában (a köztársaság kora és a principátus kora)! Híres műalkotások segítségével mutassa be a portré változatait az ókori Róma művészetének különböző időszakaiban! Részletezze az ókori római építészet jellemző megoldásait (épülettípusok, szerkezeti megoldások)! Mutassa be a latin város jellemzőit (úthálózat, víz- és csatornarendszer, hidak)! Feleletében térjen ki az uralkodó hatalmát hirdető építményekre (diadalív, diadaloszlop) és a nép szórakoztatását, valamint a politikai propagandát szolgáló egyéb építményekre (amphitheatrum, circus)! 3. B. XIX. századi fotográfusok tevékenysége alapján beszéljen a fotográfiáról, mint művészi alkotóeszközről, valamint a dokumentarizmusról (piktoralizmus Európában és Amerikában, szocio- és dokumentarista fotográfia; E. C. Puyo, R. Demachy, Alfred Stieglitz, Eugene Atget, Klösz György, Roger Fenton, Mathew B. Brady)! Határozza meg és mutassa be az objektívek főbb jellemzőit! Beszéljen a speciális objektívekről és a felhasználási területeikről! Határozza meg és foglalja össze a hagyományos és digitális objektívek főbb jellemzőinek eltérését, elvárásainkat velük szemben! Magyarázza meg az erkölcs fogalmát, társadalmi változását, sorolja fel az alapvető erkölcsi normákat és az eredetüket! 3. C. Jellemezze a vállalkozás finanszírozásának lehetőségeit! 5/51

6 4. A. Beszéljen az ókeresztény és bizánci művészetről! Híres műalkotások segítségével mutassa be a IV. században kiforrott ókeresztény bazilika épülettípusát! Mondja el az ókeresztény képzőművészet formai és tartalmi jellemzőit! Említsen Magyarországon található műalkotásokat is! Jellemezze a bizánci művészet nagy korszakainak építészetét és képzőművészetét! Feleletében térjen ki Justinianus császár korára (Kr. u. VI. század), a birodalmi főváros, Konstantinápoly és az itáliai Ravenna kapcsolódó emlékeinek bemutatására! 4. B. Mondja el, hogyan változott a fotográfia a modernizáció sodrában! Hogyan hatottak a különböző izmusok, avantgárd irányzatok és a Bauhaus a fényképezés fejlődésére? Moholy-Nagy László, Man Ray, Edward Steichen, Paul Strand munkásságának bemutatása. Mutassa be a hagyományos fotográfia nyersanyagainak (film, fotópapír) szerkezetét! Beszéljen az expozíció és a hívás során végbemenő kémiai folyamatokról, határozza meg a fixálás és a regenerálás lényegét! Magyarázza el a többrétegű reflexiócsökkentő bevonat hatásmechanizmusát és brillancia növelő képességét az objektíven! Mutassa be a digitalizálás folyamatát, foglalja össze a bitmélység és a kvantálás fogalmát, illetve ezek jelentőségét a digitális technikában! Sorolja fel a munkaköri kötelesség keretében készített felvételek jogi vonatkozásait! 4. C. Beszéljen a munkaviszony jogi szabályozásáról! 6/51

7 5. A. Mutassa be a romanika egyházi építészetét, és beszéljen az építészethez kötődő képzőművészeti alkotásokról is! Hasonlítsa össze a különböző európai területeken ránk maradt jelentős műalkotásokat (Német-Római Császárság, Francia Királyság, Itália)! Feleletében térjen ki a szerzetesrendek szerepére és a kolostorok kialakítására is! Említse meg az ereklyekultuszhoz kapcsolódó kiemelkedő emlékeket! Elemezze Magyarország román stílusú művészetét! 5. B. Beszéljen a fotográfia újjászületéséről, a Straight photographyról és az új tárgyiasságról (Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Edward Weston, Ansel Adams, Albert Renger-Patzsch, August Sander, Carl Blossfeld, Alexander Rodcsenko)! Mutassa be rajzban a tükörreflexes fényképezőgép szerkezetét, és magyarázza el működését! Beszéljen a fényképezés színtani alapjairól, mutassa be a fontosabb színrendszereket, magyarázza el a fényszínek és a pigmentszínek keverésének szabályait! Magyarázza el rajzban a pixel felépítését, fejtse ki a színszűrő réteg szerepét az érzékelőn! Mondja el a humán szolgáltatások jellegét, általános etikai követelményeit! 5. C. Mutassa be az áruátvétel folyamatát, szempontjait, igazolásának módjait! 7/51

8 6. A. A gótika művészete. Mutassa be a legjelentősebb gótikus katedrálisokat, és elemezze a katedrális épületéhez szorosan kapcsolódó szobrászatot, festett üvegablakot! Híres műalkotások elemzésével és jelentős művészek megemlítésével jellemezze a gótikus szárnyasoltár kialakítását! Feleletében térjen ki az iparművészeti alkotások elemzésére is! Mutassa be Magyarország gótikus stílusú művészetét! 6. B. Beszéljen a magazinriportázs kialakulásáról! Mutassa be a témát a német fotózsurnalizmustól a Life-ig! Sorolja fel a tárgyalt időszak legjelentősebb képes magazinjait, beszéljen a képügynökségek szerepéről (Stephan Lorant, Alfred Eisenstaedt, Munkácsi Márton, Erich Salomon, Margaret-Bourke White)! Hogyan segítette a riportfotográfia fellendülését a fényképezőgépek és a nyomdatechnika fejlődése? Mutassa be a riportfényképezés gyakorlatát és etikáját! Foglalja össze a fehéregyensúly fogalmát, beállítását! Beszéljen a hisztogram jelentőségéről, használatáról, a levonható következtetésekről! Mi a közszereplés és a tömegfelvétel? 6. C. Sorolja fel az áru jellegének megfelelő raktározási módokat, határozza meg a hozzájuk kapcsolódó szabályokat! 8/51

9 7. A. Itália művészete a quattrocento (XV. század) időszakában. Említse meg a protoreneszánsz előzményeket (például Giotto), és elemezze a korai reneszánsz építészet, képzőművészet jellemzőit! Mutassa be a XV. század legismertebb itáliai művészegyéniségeit! Feleletében térjen ki Firenze szerepére és a Medici-család műpártoló tevékenységére! Elemezze a magyarországi udvari művészetet Mátyás király uralkodása idején! Jellemezze a németalföldi táblaképfestészetet a XV. században! 7. B. Mutassa be a humanista fotográfia alkotói közül André Kertész és Brassaï munkásságát! Hasonlítsa össze a központi és a redőnyzárak működését, valamint a vakuszinkronizálásnál fellépő problémákat! Mutassa be az automatikák szerepét a modern amatőr és professzionális fényképezőgépekben! Értelmezze a korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személy jogainak érvényesítését, az eltűnt vagy bűncselekményt elkövető személyről készült képmás jogi védelmét! 7. C. Mutassa be az árukihelyezés szabályait! 9/51

10 8. A. Itália művészete a cinquecento (XVI. század) időszakában. Mutassa be az érett reneszánsz stílus és az azt követő manierizmus kiemelkedő művészeit, műalkotásait! Feleletében térjen ki II. Gyula és X. Leo pápák egyház- és művészet-politikájára! Az elemzés középpontjában álljanak Róma és Velence városaihoz kapcsolódó művészek, műalkotások! 8. B. Beszéljen a riport- és szociofotográfiáról a XX. század első felében Magyarországon (Escher Károly, Kálmán Kata)! Vesse össze a magyaros stílussal (Balogh Rudolf és követői)! Mutassa be az amerikai szociofotográfia kezdeteit és az FSA-t, annak fotográfusi projektjét, neves alkotóit (Jacobs Riis, Lewis W. Hine, Walker Evans, Dorothea Lange)! Mutassa be a középformátumú és műszaki kamerákat, kiegészítőiket! Foglalja össze a tisztességtelen piaci magatartás jellemzőit és jogi következményeinek lehetőségeit! 8. C. Mi a leltározás menete? Mutassa be a leltáreredmény megállapításait! 10/51

11 9. A. Az ellenreformáció művészeti stílusirányzata a barokk késői változatában: a rokokó. Mutassa be a barokk egyházi művészet irányadó mestereinek munkásságát Itáliában! Feleletében térjen ki arra is, hogyan jelenik meg a barokk művészet Európa többi római katolikus területén és Magyarországon! Részletezze a francia királyi udvar művészetének jellemzőit XIV. Lajos uralkodása idején (Versailles)! Elemezze a francia modell felbukkanását Európa más római katolikus országaiban, köztük Magyarországon! 9. B. Mutassa be Robert Capa munkásságát és a Magnum képügynökséget, célkitűzéseit és jelenét (többek között: David Seymour, Henry Cartier Bresson, Werner Bishof és egy szabadon választott kortárs Magnum-tag)! Határozza meg a fotográfia szempontjából fontosabb fényforrások színösszetételét és működési elvüket (napfény, villanócső és vakukészülékek, gyertya, izzólámpák, halogénizzó, fénycső, energiatakarékos izzók, nátriumlámpa)! Foglalja össze a világítástechnikai alapfogalmakat, ismertesse a megvilágítás távolságtörvényét és a Lambert-féle felület jellemzőit! Magyarázza el a töltéskép keletkezését, a képpontra bontás folyamatát! Mutassa be az interpoláció előfordulását, folyamatát és a jelentőségét a digitális technikában! Mi a modellnyilatkozat és a felhasználási szerződés? 9. C. Mutassa be az értékesítési módok jellemzőit, alkalmazásukat! 11/51

12 10. A. A barokk képzőművészet: szobrászat és festészet a XVII. században és a kora XVIII. századi Európában. Beszéljen a katolikus barokk nagy mestereinek (elsősorban: Bernini, Rubens és Velazquez) művészetéről! Mutassa be a protestáns Hollandia kiemelkedő művészeit! 10. B. Beszéljen a fotóesszéről (Eugene Smith és egy szabadon választott, a fotóesszé műfajában alkotó kortárs magyar fotográfus munkásságának bemutatása)! Mutassa be a fotó megjelenési formáit a hírképtől az önálló művészi albumig (hírkép, képriport, fotókiállítás, portfólió, honlap)! Határozza meg a komponálás alapelveit, a kiemelés eszközeit, mutasson be egy példát a komponálási szabályok átlépéséről! Jellemezze a lakossági szolgáltató fényképészet szakterületeit (esküvő-, tabló-, gyermek- és rendezvényfotó)! Foglalja össze a fényképészet szakmai etikáját! Mi az etikai kódex? Mi a szakmai szervezetek etikai szerepe? 10. C. Mutassa be az eladás folyamatát a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig! 12/51

13 11. A. A klasszicizmus/neoklasszicizmus és a romantika művészete. Kiemelkedő alkotók munkásságán keresztül mutassa be a XVIII. század végén és a XIX. század derekán Európában uralkodó klasszicizmus/neoklasszicizmus és romantika képző-művészetét! Ne feledkezzen meg a korszak magyarországi művészetének ismertetéséről sem! Mutassa be az építészet új feladatait, a neostílusok és az eklektika jellemzőit, és térjen ki az ipari építészet kezdeteire is! 11. B. Beszéljen a dokumentarizmusról az 1950-es évektől napjainkig (többek között: Robert Frank, Sebastiano Salgado, Joseph Koudelka, Adam Broomberg és Oliver Chanarin, a COLORS Magazin, Martin Parr)! Magyarázza el az expozíciós értékek beállításának lehetőségeit és a fényérték fogalmát, mutassa be a zár- és a rekeszértékek változtatásának hatását! Fejtse ki, hogy mitől függ a mélységélesség kiterjedése! Foglalja össze a reprodukciókészítés, a közelfényképezés és a makrofotográfia alapvető követelményeit, gyakorlatát és eszközigényét! Sorolja fel a szerzői jog főbb megállapításait! 11. C. Jellemezze az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási és környezetvédelmi követelményeket! 13/51

14 12. A. A realizmus stílusáramlata a XIX. század derekán. Mutassa be a realizmushoz kapcsolható legjelentősebb törekvéseket és művészeket Franciaországban! Mutassa be Munkácsy Mihály művészetét! 12. B. Beszéljen a divat- és reklámfotográfia változásairól a XX. században (Pécsi József, Munkácsi Márton, Irving Penn, Richard Avedon, Helmut Newton, Oliviero Toscani és a Benetton története)! Mutassa be a megvilágításmérés módszereit a beépített és a kézi fénymérővel, fejtse ki a mérési gyakorlat kritikáját! Mit jelentenek a következő fogalmak: a téma kontrasztja, a megvilágítás kontrasztja, a téma világosságterjedelme? Mutassa be az alkalmazott fotográfia részterületeinek szakmai gyakorlatát (modelles reklám, divatfotó, műszaki tárgyfotó, csendélet)! Határozza meg a reklámetikai elvárásokat! 12. C. Melyek az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok? 14/51

15 13. A. Az impresszionizmus művészete. Ismertesse az impresszionizmus legjelentősebb művészeinek életművét! Mutassa be a mozgalom történetét, az impresszionista művészek által kedvelt témákat, és térjen ki az irányzat formanyelvének jellemzőire is! 13. B. Beszéljen a XX. század második felének portréfotográfiájáról (Diane Arbus, Annie Leibovitz, Richard Avedon, Arnold Newman, Yousuf Karsh, Philippe Halsman)! Értelmezze a lencsetörvényt, mutassa be a gyűjtőlencse leképezésének hat alapesetét! Mutassa be a műtermi portré- és személyfényképezést, a művészi aktfotózást, az anatómiai ismeretek fontosságát! Sorolja fel a személyiségi jogokat! Sorolja fel a személyiségi jog védelmének polgári jogi eszközeit! 13. C. Mutassa be a fizettetés módjait és azok sajátosságait! 15/51

16 14. A. A posztimpresszionizmus művészete. Mutassa be az impresszionizmust követő posztimpresszionista irányzat négy legjelentősebb mesterének (Seurat, Cézanne, van Gogh és Gauguin) életművét! 14. B. Beszéljen a Street photography -ról (Robert Frank, Gary Winogrand, William Klein, Martin Parr, Joel Meyerowitz és egy szabadon választott, a Street photography műfajában is alkotó kortárs magyar fotográfus bemutatása)! Mutassa be a fény- és színhőmérséklet-mérők felépítését, a TTL-es fény- és villanásmérés gyakorlatát! Magyarázza meg a digitális fényképezőgép működését, a digitális képfájl keletkezésének folyamatát, valamint a képfájl méretét befolyásoló tényezőket! Mit nevezünk ráutaló magatartásnak? Mit ért a hallgatólagos hozzájárulás a képmás elkészítéséhez alatt? 14. C. Melyek a pénztárgépek használatának szabályai? 16/51

17 15. A. A magyarországi festészet a XIX. század második felében és a századfordulón. Mutassa be az európai művészeti törekvések (például impresszionizmus, posztimpresszionizmus) hatását, megjelenését (vagy az azzal párhuzamos jelenségeket) a korszak magyarországi mestereinek munkásságában! Feleletében térjen ki a nagybányai iskolához kötődő művészek életművére! Ne feledkezzen meg Szinyei Merse Pál, Paál László és Mednyánszky László művészetéről sem! 15. B. Mutassa be a neoavantgárd törekvéseket a magyar fotográfiában 1965-től az 1980-as évekig (Kortörténet és egy szabadon választott fotográfus munkásságának bemutatása)! Mondja el a digitális fényképezőgépek felépítését, főbb elektronikus részegységeit és azok feladatát! Ismertesse a sajtó helyreigazítási kötelezettségét a jó hírnevet sértő közlés esetén! 15. C. Mit írnak elő a pénzkezelésre vonatkozó szabályok? 17/51

18 16. A. A századforduló művészete: szimbolizmus és szecesszió. Mutassa be a szimbolizmus irányzatát! Feleletében térjen ki a szecesszió összművészeti mozgalmára, ismertesse a szecesszió legfontosabb európai központjainak művészetét, kiemelkedő alkotóit! Sorolja fel és jellemezze a magyarországi szecesszió jelentős alkotóit! Mutassa be Csontváry Kosztka Tivadar művészetét! 16. B. Beszéljen a fotográfiában rejlő lehetőségekről a személyes identitás, közösségi identitás témakörében (például Nan Goldin, Ryan McGinley, Rineke Dijkstra, Elina Brotherus, Elinor Carucci, Richard Billingham, Araki, Larry Clark és egy, a témával foglalkozó kortárs magyar fotográfus bemutatása)! Részletezze a digitális kép minőségét befolyásoló tényezőket! Mutassa be, hogy a digitális képhibák hogyan jelentkeznek a felvételen, magyarázza meg azok keletkezésének az okait! Hogyan funkcionál a jog és az erkölcs a társadalomban? 16. C. Részletezze a számlázás és a nyugtaadás szabályait! 18/51

19 17. A. Beszéljen a XX. század első felében jelentkező klasszikus avantgárd művészetről! Mutassa be az 1905 és 1914 közötti időszak mozgalmait, művészcsoportjait: fauvizmus, kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, neoplaszticizmus, pittura metafisica! Feleletében térjen ki a magyar Nyolcak és aktivisták tevékenységére! 17. B. Beszéljen a képzőművészeti fotóhasználat lehetőségeiről, a fotó szerepéről a konceptuális művészetben (land art, performanszok)! A fotográfia nem cél, hanem eszköz: Sophie Calle, Gillian Wearing. Performanszok: Zhang Huan, Erwin Wurm és a témával foglalkozó kortárs magyar fotográfus bemutatása. Magyarázza meg a felületi és a vonali CCD-k közti különbséget, mutassa be a szkennerek működési elvét és a digitális hátfalakat! Sorolja fel a digitális kép megjelenítésének eszközeit és részletezze működési elvüket (monitorok, nyomtatók és levilágító berendezések)! Mi a fényképész jogi helyzete az eredetik és a másolatok tekintetében? 17. C. Határozza meg a kereskedelem fogalmát és a hatékony kereskedői magatartás jellemzőit! 19/51

20 18. A. Az I. világháború hatásai, következményei a művészetben: a dadaizmus. A két világháború között színre lépő szürrealizmus. Konkrét művek elemzésével mutassa be a két mozgalom legjelentősebb központjait, hitvallását, művészeit! 18. B. Beszéljen arról, hogy mit jelent az új tájszemlélet a fotográfiában (Olafur Eliasson, J. Fontcuberta, Maros Krivy, Sophie Ristelhueber, Paul Seawright. A düsseldorfi iskola, a Becher házaspár, Lewis Baltz, Candida Höfer, Axel Hütte, Andreas Gursky, Thomas Struth, Hiroshi Sugimoto, Edward Burtynsky és egy, a témával foglalkozó kortárs magyar fotográfus bemutatása)! Foglalja és hasonlítsa össze a fontosabb színtereket, mutassa be a színprofilok szerepét, magyarázza el a monitorkalibrálás fontosságát! Vázolja fel az épületfényképezés gyakorlatát, a megvilágítás technikáját a külső és a belső terek fotózásakor! Beszéljen a perspektívakorrekcióról és a Scheimpflug-effektusról! Jellemezze a temperamentum-típuselmélet alapján a vásárlókat, mutassa be egy példán keresztül, hogy milyen fogyasztói típusokkal és magatartásokkal találkozhat egy üzletben! Sorolja fel hasonló módon a Jung és Kretschmer szerinti személyiségtípusokat, mutassa be jellemző vonásaikat! 18. C. Mutassa be a kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályokat! 20/51

21 19. A. A XX. század építészete. Mutassa be a Bauhaus történetét! Jelentős építészeti alkotások bemutatásával elemezze F. L. Wright és Le Corbusier művészetét! 19. B. Beszéljen arról, hogy mit jelent a technikai képek kritikája, a fotó médiumára való reflektálás (többek között: Cindy Sherman, Gillian Wearing, Jürgen Teller, Thomas Demand)! Mutassa be a különböző fájlformátumokat (jpg, tif, raw, psd), a veszteséges és veszteségmentes tömörítést! Mutassa be a digitális képfájlok átmeneti és végleges tárolását, az archiválás lehetőségeit és az adatvesztés veszélyét (puffermemória, memóriakártyák, adathordozók)! Miben áll a képmás védelme szerzői alkotás esetén? Ismertesse az ábrázolás valódiságának védelmét művészi alkotásnál és a képmás védelmét megrendelésre készült képmásnál! 19. C. Melyek az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői? Mondja el a kezelésük szabályait! 21/51

22 20. A. Mutassa be a XX. század 60-as éveitől fellépő legjelentősebb művészeti áramlatokat! Kiemelkedő művészek és híres műalkotások elemzésével ismertesse a neodadaizmus és pop-art művészetét! Említse meg a XX. század végének fontosabb mozgalmait (például minimalizmus, hiperrealizmus)! 20. B. Beszéljen a Storytelling fotográfiáról és a megrendezett fotóról (Jeff Wall, Gregory Crewdson, Philip-Lorca di Corcia, Tom Hunter, Justine Kurland, Hannah Starkey, Thomas Demand, James Casebere és egy, a témával foglalkozó kortárs magyar fotográfus bemutatása)! Csoportosítsa a digitális fényképezőgépeket! Mutassa be a legismertebb képfeldolgozó program főbb funkcióit, határozza meg a képfájl módosításának lehetőségeit! Mondja el a felvétel jogosulatlan megváltoztatásának következményeit! 20. C. Beszéljen a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások betartásának fontosságáról! 22/51

23 AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI Tanári példány 1. A. Beszéljen az ókori Mezopotámia és Egyiptom művészetéről az alábbi szempontok szerint! Ismert alkotások bemutatásával jellemezze a két terület építészetét, valamint képző- és iparművészeti alkotásait! Feleletében térjen ki a halottkultuszhoz kapcsolódó műalkotásokra és a szertartások lebonyolítására szolgáló épületekre is! Elemezze a világi reprezentációhoz kötődő legfontosabb ókori mezopotámiai emlékeket (az asszír, új-babiloni és perzsa uralkodói rezidenciák művészete)! történelmi környezet, vallási és szellemi háttér az ókori Mezopotámia és Egyiptom művészetének korszakai az ókori Mezopotámia és Egyiptom művészetének feladatai és jellemzői a két terület halottkultuszhoz kötődő építészeti alkotásai és képzőművészeti emlékei (például piramisok, sziklasírok, halotti szobrok) szentélyek (zikkuratok/zikkuratuk, kultusztemplomok) a világi reprezentációhoz kötődő műalkotások: városok, uralkodói rezidenciák 1. B. Beszéljen a fotográfia születésének előzményeiről és felfedezőiről (Nicéphore Niepce, Louis Daguerre, Henry Fox Talbot) és eljárásaikról! Határozza meg a fénnyel kapcsolatos fogalmakat, a fénytani jelenségeket, a színhőmérséklet fogalmát és fotográfiai jelentőségét! Mutassa be a bináris számrendszer szerepét a számítástechnikában, fejtse ki az analóg és a digitális jel közti különbséget! Sorolja fel a fényképész személyiségének jellemzőit, és magyarázza meg a kapcsolatteremtő képesség fontosságát! 23/51

24 Camera Obscura a fényérzékerny anyag a dagerrotípia és a talbotípia a fény kettős természete, sebessége, terjedése, hullámhossza geometriai és hullámoptika a számítógépek nyelve, a kettes számrendszer a fényképész személyiségének jellemzői (kapcsolatteremtő képesség, az empátia) 1. C. Mutassa be a különböző vállalkozási formák jellemzőit! 24/51

25 2. A. Beszéljen az ókori Hellász művészetéről az alábbi szempontok szerint! Mutassa be az ókori görög építészet jellemző megoldásait! Feleletében térjen ki az épületekhez kapcsolódó szobrászati programra is (az elemzés középpontjában álljon az athéni Akropolisz épületegyüttese - Kr. e. V. század második fele)! Híres műalkotások bemutatásával elemezze a szobrászatot az ókori görög művészet legfontosabb korszakaiban (az archaikus kor, a szigorú stílus, az érett klasszikus kor, a késő klasszikus és a hellenisztikus kor)! történelmi környezet, vallási és szellemi háttér az ókori Hellász művészetének legjelentősebb korszakai az ókori Hellász művészetének feladatai és jellemzői szentélyek, templomtípusok, oszloprendek (dór, ión, korinthoszi) az építészethez kapcsolódó szobrászat (például kultuszszobrok, metopékat díszítő plasztikák, timpanon szobrok) a kor legjelentősebb művészei és alkotásai 2. B. Beszéljen a fotográfiai eljárások változásáról a XIX. században és a változás következményeiről a fotográfiai műfajokra és a felhasználók körére (portréfotográfusok, utazó fotográfusok, a fényképészeti ipar kibontakozása, a Kodak és George Eastman, az amatőrök megjelenése)! Mutassa be a magyar fotográfia nagy alakjait a XIX. században (Veress Ferenc, Rosti Pál, Divald Károly)! Határozza meg a leképezés optikai eszközeit, törvényeit, mutassa be a leképezési hibákat és kijavításuk lehetséges módjait! Részletezze a képérzékelők főbb típusait és a működési elvük közti különbséget! Fejtse ki, miben áll a képmás védelme! az albuminos, a nedves és a száraz eljárás híres portréfotográfusok: Nadar, Julia Margaret Cameron, André Disderi a gyűjtőlencse nevezetes pontjai az objektív, mint összetett lencserendszer képérzékelők: CCD, CMOS, a kiolvasás, az erősítés az ember külső megjelenésének és képmásának védelme, a jogosulatlan megváltoztatás esetei és következményei 2. C. Mutassa be a vállalkozás létrehozásának és megszüntetésének feladatait! 25/51

26 3. A. Beszéljen az ókori Róma művészetéről a birodalom két nagy korszakában (a köztársaság kora és a principátus kora)! Híres műalkotások segítségével mutassa be a portré változatait az ókori Róma művészetének különböző időszakaiban! Részletezze az ókori római építészet jellemző megoldásait (épülettípusok, szerkezeti megoldások)! Mutassa be a latin város jellemzőit (úthálózat, víz- és csatornarendszer, hidak)! Feleletében térjen ki az uralkodó hatalmát hirdető építményekre (diadalív, diadaloszlop) és a nép szórakoztatását, valamint a politikai propagandát szolgáló egyéb építményekre (amphitheatrum, circus)! történelmi környezet, vallási és szellemi háttér az ókori Róma művészetének legjelentősebb korszakai az ókori Róma művészetének feladatai és jellemzői római és/vagy romanizált város (Pompeji, lakóházak, villák) az építészet sajátos vonásai, a jellemző épülettípusok, építészeti szerkezetek (például boltív, dongaboltozat, keresztboltozat, kupola) az uralkodói reprezentáció szolgálatában álló építészet és képzőművészet 3. B. XIX. századi fotográfusok tevékenysége alapján beszéljen a fotográfiáról, mint művészi alkotóeszközről, valamint a dokumentarizmusról (piktoralizmus Európában és Amerikában, szocio- és dokumentarista fotográfia; E. C. Puyo, R. Demachy, Alfred Stieglitz, Eugene Atget, Klösz György, Roger Fenton, Mathew B. Brady)! Határozza meg és mutassa be az objektívek főbb jellemzőit! Beszéljen a speciális objektívekről és a felhasználási területeikről! Határozza meg és foglalja össze a hagyományos és digitális objektívek főbb jellemzőinek eltérését, elvárásainkat velük szemben! Magyarázza meg az erkölcs fogalmát, társadalmi változását, sorolja fel az alapvető erkölcsi normákat és az eredetüket! 26/51

27 piktoralizmus és a festőies klubok a nemeseljárások a Camera Work és a fotószecesszió a szociofotó megjelenése, dokumentarista fotográfia kialakulása gyújtótávolság, képméret és a látószög összefüggései a fényerő, a felbontóképesség és a brillancia speciális objektívek digitális objektívek az erkölcs fogalma, társadalmi változásai, az alapvető erkölcsi normák és eredetük 3. C. Jellemezze a vállalkozás finanszírozásának lehetőségeit! 27/51

28 4. A. Beszéljen az ókeresztény és bizánci művészetről! Híres műalkotások segítségével mutassa be a IV. században kiforrott ókeresztény bazilika épülettípusát! Mondja el az ókeresztény képzőművészet formai és tartalmi jellemzőit! Említsen Magyarországon található műalkotásokat is! Jellemezze a bizánci művészet nagy korszakainak építészetét és képzőművészetét! Feleletében térjen ki Justinianus császár korára (Kr. u. VI. század), a birodalmi főváros, Konstantinápoly és az itáliai Ravenna kapcsolódó emlékeinek bemutatására! történelmi környezet, vallási és szellemi háttér az ókeresztény és bizánci művészet legjelentősebb korszakai az ókeresztény és bizánci művészet feladatai és jellemzői bazilika (főhajó, mellékhajó, kereszthajó, apszis, mozaik) az ókeresztény és bizánci művészet szimbólum-rendszere Róma legjelentősebb ókeresztény műalkotásai (például San Pietro/Szent Péter bazilika) Konstantinápoly legjelentősebb, a korszakban emelt műalkotásai (például Hagia Sophia) Ravenna legjelentősebb, a korszakban emelt műalkotásai (például San Vitale) 4. B. Mondja el, hogyan változott a fotográfia a modernizáció sodrában! Hogyan hatottak a különböző izmusok, avantgárd irányzatok és a Bauhaus a fényképezés fejlődésére? Moholy-Nagy László, Man Ray, Edward Steichen, Paul Strand munkásságának bemutatása. Mutassa be a hagyományos fotográfia nyersanyagainak (film, fotópapír) szerkezetét! Beszéljen az expozíció és a hívás során végbemenő kémiai folyamatokról, határozza meg a fixálás és a regenerálás lényegét! Magyarázza el a többrétegű reflexiócsökkentő bevonat hatásmechanizmusát és brillancia növelő képességét az objektíven! Mutassa be a digitalizálás folyamatát, foglalja össze a bitmélység és a kvantálás fogalmát, illetve ezek jelentőségét a digitális technikában! Sorolja fel a munkaköri kötelesség keretében készített felvételek jogi vonatkozásait! 28/51

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő. 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő. 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből, és

Részletesebben

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő. 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő. 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő . vizsgafeladat A 10/200 (II. 2.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 1.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Művészettörténet tantárgyból 2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: A javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből

Részletesebben

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

általános muzeológia, múzeumtörténet, művészettörténet, műtárgyvédelem műtárgyak kezelése, múzeumi nyilvántartás és adminisztráció

általános muzeológia, múzeumtörténet, művészettörténet, műtárgyvédelem műtárgyak kezelése, múzeumi nyilvántartás és adminisztráció Szakképesítés: 52 211 01 Műtárgyvédelmi munkatárs A), B) és C) vizsgafeladat Az A) vizsgafeladat megnevezése: Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelés Összetett tételek általános muzeológia, múzeumtörténet,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Fényképész és fotótermék-kereskedő mester

Fényképész és fotótermék-kereskedő mester Fényképész és fotótermék-kereskedő mester 3 (Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) 063-09-2 Technológiai ismeretek, munka- és környezetvédelmi ismeretek, etika () Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai:

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai: Vizsga rajz és vizuális kultúra tantárgyból I. Részletes követelmények: 1. Tananyagtartalmak, feladatok a 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályokban Az ıskor mővészete Az ókori Egyiptom Agyagmunka A rajzszén

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

kompakt fényképezőgép

kompakt fényképezőgép kompakt fényképezőgép A digitális fényképezőgépek legszélesebb kategóriája, minden olyan, viszonylag kis méretű gép ide sorolható, amely egymagában sokféle fotós feladatra alkalmas. Előnyük a relatíve

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Készségek, képességek, Vizuális eszközök fajtáinak felismerése és helyes használata a képelemzések során Művészeti technikák A tömegkommunikáció és média

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai: A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Szakképesítés: 54 341 01 Kereskedő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok

Szakképesítés: 54 341 01 Kereskedő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelményekben

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 213 01 1000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Látszerész és fotócikk-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 725 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A gazdasági tevékenység lényege és területei. A kereskedelem feladatai és formái. A kereskedelem szerepe és kapcsolatrendszere a nemzetgazdaságban. 2. A piac fogalma.

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított és előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre A szóbeli, központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Az üzemanyag kiszolgáló technológia és védelmi berendezéseivel kapcsolatos töltőállomás

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/63

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/63 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgakövetelmények alapján összeállított tételsorból kihúzott témakörök ismertetése. A szóbeli tételsor a 4. Szakmai követelmények a Művészettörténet és szakmatörténet kompetenciacsoport

Részletesebben

52 213 01 1000 00 00 Fényképész és fotótermékkereskedő. Fényképész és fotótermékkereskedő

52 213 01 1000 00 00 Fényképész és fotótermékkereskedő. Fényképész és fotótermékkereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

az oktatás, a fényképezôgépek és egyéb fotóeszközök használati költségét. *Részletfizetés lehetséges.

az oktatás, a fényképezôgépek és egyéb fotóeszközök használati költségét. *Részletfizetés lehetséges. fotós képzés 100 órában - www.fotosuli.hu KEDVEZMÉNYEK 2013 január 27-ig elôbefizetési akciónk keretében 144.000 Ft a tanfolyami díj. Teljes KÉPZÉSi díj, az akciós idôszak után: 158.000 Ft* A díj TArTAlMAzzA

Részletesebben

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Subizczné Palotai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34 2760- lkalmazott grafika szaktörténeti, szakelméleti, nyomtatás-előkészítési és nyomda-technológiai ismeretek z alkalmazott grafika története és jelentős alkotói, szakelméleti ismeretek, a nyomdai előkészítés

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított kérdéssora az alábbi témaköröket foglalja magában: A turisztikai vállalkozás gazdálkodására vonatkozó szabályok. Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi

Részletesebben

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor 1. Az alábbiakban az építészettörténetben használatos fogalmakat olvashat. Határozza meg minél pontosabban a fogalmak jelentését! Egész mondatban válaszoljon,

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat.

A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat. Jegyzeteim 1. lap Fotó Elmélet 2015. november 30. 17:00 Zárszerkezetek. A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat. A

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Köznevelési sport tagozat 12. évf. Művészetek Vizuális kultúra

Köznevelési sport tagozat 12. évf. Művészetek Vizuális kultúra Köznevelési sport tagozat 12. évf. Művészetek Vizuális kultúra 12. évfolyam Művészetek vizuális kultúra A vizuális kultúra tantárgy ja a 12. évfolyamon elsősorban az, hogy a tanulók történelem, és magyar

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam A rajz fakultáció elsődleges célja a rajz és vizuális kultúra középszintű érettségire való felkészítés. A helyi tanterv a részletes érettségi

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10003-12 Irányítástechnikai alapok és a 10002-12 Ipari

Részletesebben

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153. Kubizmusról magyar nyelven (kronológiában): (munka alatt) Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm Apollinaire,

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

[Kádár János beszédet mond].ismeretlen szerző 1985 körül. 298 239 mm. Zselatinos ezüst. 4.000.- BRASSAI (HALÁSZ Gyula) (1899-1984) [Dali és Gala].

[Kádár János beszédet mond].ismeretlen szerző 1985 körül. 298 239 mm. Zselatinos ezüst. 4.000.- BRASSAI (HALÁSZ Gyula) (1899-1984) [Dali és Gala]. DULOVITS Jenő (1903-1972) [Szántás] [1930 körül], Budapest. Jelezve a hátoldalon szerzői pecséttel. 119 x 90 mm. Vintázs, zselatinos ezüst. A két hosszanti oldalon 10-10 mm-es szakadás. 25.000.- PÉCSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG. 52 dia

ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG. 52 dia ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG 52 dia ÉPÍTÉSZET 1a Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) Forrás: https://hu.wikipedia.org ÉPÍTÉSZET 1b KLASSZICIZMUS korinthoszi oszlop Forrás:

Részletesebben

54 211 07 0000 00 00 Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

54 211 07 0000 00 00 Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános

Részletesebben

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet 2 Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek Művelődés- és könyvtörténet 1. A mezopotámiai kultúra kialakulása. A könyv megjelenési formája. Az ékírás megfejtése.

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra: A művészetitörténeti korok, stílusok és stílusjegyeik Az egyetemes és a magyar festészet korszakai,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

54 211 16 0010 54 03 Kézműves Textilműves

54 211 16 0010 54 03 Kézműves Textilműves A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a postai üzleti ügyintéző szakmai ismereteinek valamennyi témakörét tartalmazza. A felkészülés ideje alatt

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Szakképesítés: 54 211 03 Festő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret szóbeli vizsga

Szakképesítés: 54 211 03 Festő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret szóbeli vizsga A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2006. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció,

Részletesebben

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

Szerkesztette: Vágner Mátyás

Szerkesztette: Vágner Mátyás Szerkesztette: Vágner Mátyás Itáliai a középkorban Itália területei a középkorban sem politikailag, sem kulturálisan nem voltak egységesek. A Német-római Birodalom és az egyház egymással kibékíthetetlen

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2002

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2002 A digitális fényképezőgép Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 1999-2002 KÉPALKOTÁS a fényképészetben KÉPALKOTÁS a fényképészetben KÉPALKOTÁS a fényképészetben FÉNYKÉPEZŐGÉP TÍPUSOK: Optikai keresős,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

fotóiskola haladóknak - fotosuli.hu

fotóiskola haladóknak - fotosuli.hu A haladó kurzusra a fotózás alapjaiban már magasabb szinten jártas hallgatók jelentkezését várjuk. Iskolánkat a hazai szakma a szabadiskola megtisztelô címmel tartja számon, ami ritka elismerés a fotótanfolyamok

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései tartalmazzák: Általános épületgépészeti rendszerismereteit Légcsatornák, légtechnikai- és klímaberendezések felépítésének,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1411 É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben