H í r le vé l. A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT F E LH Í VÁ S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT F E LH Í VÁ S"

Átírás

1 H í r le vé l ym 159. s zám júniu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h vi l p j K e d ve s cite rások és l e e nd őcite rások! Id én, is m e gre nd e zzük h gyom ányos cite rtáb orunk t Tiszk écsk én! Várunk m inde n cite r irántérde k lődőés cite rávlm os t is m e rk e dőze ne brátot! A táb or id e je : júl ius 21- júl ius 28. H el ye : Tiszk écsk e, M óricz Z sigm ond K ol l égium El h el ye zés: 3-4 ágys szob ák b n (Cs oportok nk leh e tős ég vn ngyobb léts zám ú s zobát fogllni!) R észvéte l i d íj: 14 éve s k orig: 25,500 Ft/fő/h ét 14 évfe l e tt: 26,500 Ft/fő/h ét A rés zvéte li díj trtlm zz s zállás, z ok ttás, npi h árom s zori étk e zés és délutáni fogllkozás ok, e lődás ok k ölts égét! A táb or cél j: A Tis z 83 Cite rtábor változtlnulm gs s zínvonlon próbál e lege t te nni cite rát k e dve lő és te rm és ze te s e n h ngs ze rre l m os t is m e rk e dő, lee ndő cite rás ok szk m i továb b k épzéséne k. A Tisz 83 Cite rtáb orb n régi CBK -táborok h oz h s onlón csk cite rát ok ttunk, m e lyne k e re dm énye k éppe n leh e tős ég nyílik h ngs ze r m inél lpos bb m e gis m e rés ére és m ár m e glévő te ch nik i tudás továbbfe jles ztés ére. A tábor leh e tős ége t nyújt m inde nk ine k rr, h ogy m ár m e glévőtudás átm e gfe lelőm ódon fe jles s ze. Te rm és ze te s e n indítunk k e zdő cs oportok t is, h ol gyk orlott pe dgógus ok, cite rok ttók is m e rte tik m e g cite rázás lpjit. Az ok ttás cs oportok bn történik k e zdők e s e tén k is léts zám ú cs oportok -, m e lye k be z e lső e s te e lőze te s e gye zte tés és m e gh llgtás után k e rülne k táborozók. M inde n lee ndő táborozó e ldönth e ti m e lyik s zám ár m e gfe lelő s zk m i s zint, s e z lpján k e rül z dott tnulócs oportb. Inform áció: Szők e Péte r, , F E LH Í VÁ S Bács-K isk un M e gye i K özm űve l őd ési Intéze t, Ve rs m ondók O rs zágos Egye s ülete, Pe tőfi Sándor Szülőh áz és Em lék m úze um évbe n is m e gh irde ti A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT A ne ve zés fe l téte l e i: 1. A ve rs e nyre m tőr ve rs m ondók, je lentk e zés ét várjuk, k ik be töltötték 14. életévük e t, és be fe je zték tnulm ányik nyolcdik évfolym át. 2. A je lentk e zők h t ve rs s e l ne ve zh e tne k z lábbik s ze rint: - ötpe tőfi Sándor ve rs, - e gy Bács -K is k un m e gyéh e z k ötődő, re nds ze re s e n publik áló k ortárs k öltő ve rs e (pl.: Bud Fe re nc, D obozi Es zte r, K bde bó Tm ás, K is s Be ne de k ), 3. A ve rs e nyzők m ás ors zágos ve rs e nye n h e lye zés t e lért produk cióik k lne m ne ve zh e tne k. A Sze pte m b e r végén szvl óve rse ny l e b onyol ítás: A zs űri m inde n ve rs e nyzőtőlleglább e gy ve rs e t h llgt m e g. Az e gye s produk ciók ide je leh e tőleg ne h ldj m e g z 5 pe rce t! A ne ve zés i lpot s ze pte m be r 11-ig k érjük e lkülde ni k öve tk e zőcím re : BK M Ö K özm űve lődés i Intéze t 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e f tér 8. Ne ve zés i lp k érh e tő fe nti cím e n, vgy e -m ilbe n h irl e ve bcsk ul tur.k ozne t.h u cím e n és l e tölth e tő w w w.bcsk ul tur.k ozne t.h u h onl punk ról A ve rs e ny időpontj: sze pte m b e r 28. H el yszíne : K isk őrös O rszágos K özépisk olás Népd lének lési Verseny A tvs s zlm egh irdetett vers enyre k özelötvenen jelentk eztek z ors zág s zám os pontjáról. A bek üldött h ngzónygok zs űrizés e m ég folym tbn vn, k érjük nevező diák ok és tnárik türelm ét! A végeredm ényről E-m ilben és jelentk ezés i lpon feltüntetett pos ti cím re k üldünk értes ítés t. A versenyre s ze pte m be r 21-én k erül sor K ecsk em éti Népzenei Tlálkozó k eretein b elül. K érdés eik k el Cs enk i K tlint k eres s ék 76/ s telefons zám on vgy E-m ilben re nde zve bcsk ultur.k ozne t.h u cím en.

2 Be m uttjuk lesznek, m egtnulják átlátni problém ák t, folym tábn szem lélni m unk át, m egtlálni részegységek k özötti k pcsolódási pontok t, m i tnulásbn ngy segítség lesz. És nem utolsósorbn önállóságot tnulnk belőle. Itt m ár jólleh et m érni k ülönbséget több éve résztvevők, és frissen cstlk ozók k özött. - Ez ngyobbk nálgondolom m ég jobbn látszik? - Igen. Az isk oláb ngyon sok féle gyerek jár. Itt eltűnik k ülönbség szegény és gzdg k özött. A gzdg csládbólszárm zó gyerek nek zért öröm z lkotás, m ert ő bárm it m egk ph t, m i boltbn vn, m inden erőfeszítés nélkül. Ez z esetek többségében nem teszi boldoggá, itt viszont végre sik erélm énye leh et, érezh eti, h ogy ő h ozott létre vlm it. A szegényebb sorsú gyerek ek is ugynezt sik erélm ényt élik át, és m egértik, h ogy érték esebb z ő ötletük ből, z ő m unk ájuk bólszületett egyedi lkotás, m int zok drág, sok t rek lám ozott játék ok, m it szüleik soh nem tudnk m jd m egvenni boltbn. - M ilye n form világoth sználtok z órák on? - Próbálom népm űvészet felé terelgetni ők et, de k pcsolódunk tnulm ányik h oz is. M ondh tnám, h ogy z ősk ortól npjink ig. Pályáztok r is nevezünk, itt dott tém : áltlábn biblii, vgy népm esei, vgy legutóbb h gyom ányos cserépedény form ák t k észítettünk. M dár H elg, fzek s - M iértsze re tsz gygozni? - Jó k érdés. Jelenleg isk oláb járok, Kposvári Főisk olán rjztnári szk r. Úgyh ogy k orongozásr m ost jóvl k evesebb időm jut. Sjnos, m ertngyon h iányzik. - A k orong m e llőlk k or visszültélz isk olpdb? - Igen. Tnítok Kecelen egy m űvészeti isk olábn, gygozást. Ide szük ség vn felsőfok ú diplom ár, ezért m indenk éppen tnulnom k ellett, és k k or m ár olyt, m ith sznosítni is tudok. - Sze re tsz tnítni? - Igen, bár néh ngyon fársztó, de m indig vnnk olyn pillntok, m ik or gyerek ek elfeledtetik z em berrel neh ézségek et. Vgy vn egy-k ét olyn ügyes-teh etséges gyerek, k ik értérdem es eljárni Kecelre. - H ogy érze d, m itdh t gye re k e k ne k k ézm űve s fogllkozás? - Jelenleg áltlános isk olások t tnítok, lsósok t, felsősök et vegyesen. Régebben óvodások t is tnítottm, és vélem ényem szerint legjobb z lenne, h ez folym t m ost is z óvodásk ortól indulhtn. Az óvodás k orosztálynk k ézm űves fogllkozás bám ultosn fejleszti k ézügyességét. Bár m ég írni nem tudnk, de ceruz trtásábn, rjzolási k észség fejlesztésében sok t segít. Az gygozásnál olyn izm ik t is h sználják, m ik et m ásk or nem igen. A finom m ozgások fejleszth etők vele. Term észetesen gyerek ek k özött vnnk ügyesebbek, k evésbé ügyesek, ngyon k retívk, k evésbé k retívk, de m ég vlm elyik területen k evésbé fejlett gyerek ek et is felleh et h ozni olyn szintre, h ogy k ésőbb z isk olábn jobbn boldoguljnk ceruzforgtássl. Az óvónők is beszám oltk m ár ilyen irányú, látványos fejlődésről. Egy m ásodik osztályos gyerek írásán ngyon m eglátszik ez z elők épzés. Szerencsés, h z isk olábn ez folyttódik. Ilyenk or m ár gyerek ek gondolkodásm ódját is form álhtjuk vele. Egy dott feldtot k pnk, példáulegy lpedény k észítése, és elm gyrázom nek ik h ogyn tudják m egcsinálni, de k ivitelezés és feldt m egoldás egyénileg történik, m egpróbálom rávezetni ők et, h ogy h ogyn jutnk el végeredm ényig. Ettől sok k l k retívbbk 2 - Te is ilye n fitlon k e zdte d? - Tuljdonk éppen z óvodábn. Sok t gyurm áztm, h om ok oztm, m ég áltlános isk olábn is. Tuljdonk éppen k ezdettől fzek s k rtm lenni, csk k icsit rögös volt z út, m ire eljutottm idáig. Az első szk m ám üvegm űves, ezután érettségiztem, de m ég m indig nem tláltm h elyem. Erre otth on zt m ondták, h ogy h ez rögeszm ém, csináljm. Egyébk ént óvónő is k rtm lenni, csk m egh átráltm, m ert ének elni nem tudok. De m égis m egtlált leh etőség, tníth tok gyerek ek et. - H ogyn indult pályád? - Először egy h etet Dunföldváron töltöttem egy fzek s m esternél, m jd elkezdtem k eresgélni Solt k örnyék én vlk it, k itől tnulhtok. Lcih oz (Kovács László) egy évig jártm próbidősk ént, zzl feltétellel, h ogy h beválok, felvesz tnulónk. Persze k ezdetben nem ngyon m ert rám bízni sem m it. Kis segédm unk ák t végeztem. Tuljdonk éppen tesztelte, h ogy m egbízh tó vgyok -e. Később elis m ondt, h ogy m it m iért csinált. Egyébk ént ezt m inden tnulóján k ipróbálj, és m űk ödik. Persze vn, k i nem viseliel. - De te be váltál, és m rdtál. Lci m ondt e gy k orábbi inte rjújábn, h ogy fze k sságh oz sok szor k om oly fizik i e rő is

3 Be m uttjuk - Sze rinte d, h vlk i m e glát e gy áttört tányért, fe lism e ri, h ogy e zt biztos M dár H e lg csinált? - Ezt nem tudom, de volt egy k ellem es élm ényem tlán tvly M esterségek Ünnepén Budi Várbn, m ik or egy frnci h ölgy k örbejárt z egész vásárt, m jd visszjött h ozzám, m egdicsérte m unk áim t, és m egvásárolt egy egész k észletet. Ezek től ngyon ngy lendületettud k pni z em ber. - Lci m e nnyire szólbe le m unk áid form világáb? - Nem befolyásol. Term észetesen m egm ondj, h ogy m i tetszik nek i, és k k or én h h oz próbálok lklm zk odni, de m indk ettőnk nek m ás k eze, m ásh ogy lk ítj z gygot, m ás stílus. Ebben pont ez jó. Term észetesen látszik, h ogy k itől tnultm szk m át. Ő is ngyon igényes, és ezt m ások tólis elvárj. Ez m egm uttk ozik z én m unk áim bn is. - H ogyn látod, m e rre fe lé h ldsz?m e rre érde m e s tovább m e nni? - Szerencsére végét nem látom, de zt tudom, h ogy legszívesebben m ost m inden időm et k orongozássl tölteném. H végzek főisk olávl(bár m ég csk m ost k ezdtem ), k k or leh et, h ogy egy időre tnítást is bb h gynám, h ogy csk ezzelfogllkozh ssk. Ngyon jó lenne csk szk m ánk élni, de ezt neh éz m egvlósítni. Szk m i k ih ívások m indig vnnk és lesznek is, de h h oz m eg k ell érni, h ogy z em ber láss k övetk ezm ények et. - M ik k öze li te rve id? k e ll. Te h ogy látod, m ibe n m ás e gy férfi és e gy női fze k s?m i z, m ibe n m ásk éntdolgozol? - A Keceli Virágk iállításon M esterrem ek ek k iállításár term észetesen áttörttelszeretnék k észülni. Am it m ég tervezek, h ogy több k isebb, lcsonybb árú áttört k erám iát is k észítek, m i nem csk k iállításon szerepel, h nem, h vlk inek tetszik, m eg is tudj m jd vásárolni. - Jó k érdés. Nem tudok 60 centis tált k orongozni, és 50 literes fzek t sem. Régen ugynis ez volt fzek sok nál m érce. Am ik or letöltötték z ins idejük et, után több évig segédk eztek, és k k or leh ettek m esterek, h ezt teljesítették. Ez volt m esterrem ek. Ö sszedolgoztk egy csládon belül, férfik k orongoztk nők pedig díszítették. z edények et, írók áztk, vgy rátétes díszítések ettettek z edényre. - Távlti te rve k? - H ogyn jöttz áttörtk e rám i?h ogy te ttélsze rte rre tudásr? - M itőllesz vlk i m e ste r? - Két évig voltm ins. Ek k or ism erk edtem m eg k ülönféle tech nik ák k l. Ak k or tetszett m eg. Régen M ezőtúron és H ódm ezővásárh elyen csináltk ilyenek et. Pengeszerű k ések k el k ülönféle m inták t k ell vágni bőrk em ény gygb. Először k osárk ák t k észítettem, m ik ngyon tetszettek k ülföldi vendégek nek, de k k or m ég csk néh ány lyuk sztás volt z edények en. Azután egyre több lyuk t k ezdtem elvgdosni, m íg eljutottm olyn vék onyságig, m ire m ár Lci is zt m ondt, h ogy ez túlvék ony, elfog repedni. Szerencsére ez nem történt m eg, így k edvet k ptm folyttásh oz. Persze m íg rájöttem, h ogy m elyik z ideális vék onyság, sok t k i k ellett dobni, leglább 30-40%-át m unk ák nk. M ert, h túlvék ony, nincs trtás, h túlvstg, k k or m eg esztergálni k ellbelőle. - H ivtlosn felterjesztik, de eh h ez leglább h úsz-h rm inc éves életm ű k ell. M m ár nem h tvn centis tál m érce, és ez látszik szk m i berk ek en belülis. - A gye re k e k néle m líte tte d, h ogy h gyom ányos form világ fe lé próbálod te re lge tni ők e t. A ti m unk áitok bn h ol vn h gyom ányos és h olvn sját? - Gyöngyötfűzök vgy szőnyegetszövök, vlm itm indig lkotok. - A h gyom ánybólcsk táplálkozik z em ber, és m indig tesz h ozzá. Term észetesen nem k rom k im ásolni néprjzi k önyvek ből m intát, de néh önk énytelenülm egtörténik. Ez egy form nyelv z lp továbblépésh ez, népm űvészetünk egy nem zeti k incs, m it zth iszem m inden gyerm ek nek ism ernie k ellene. - Nincs. Szerencsés vgyok. A m unk és szórk ozás nálm tényleg teljesen egybe esik. - Ugynez, és tnítás. N és persze tnulás is. Rem ényeim szerint h osszú távon k ifizetődő lesz ez diplom, m ert egy uniós előírás szerint h m rosn m ég szk k ört is csk így leh et m jd vezetni. Persze, k inek m egvn m esteri fok ozt, nnk erre nincs szük sége, de nek em z m ég ngyon távoli. Leglább h úsz év. - H ogy érze d, m ilye n itt szk m i élet. Tudsz tnulni m ás m e ste re k től? - Tnulni m indig leh et, nem csk m esterek től, de gyerek ek tőlis. Vnnk táborok, fesztiválok, járok felnőtt rjzszk k örre, sőt k orábbn elvégeztem népi játszóh áz-vezetői tnfolym ot Közm űvelődési Intézetben. Ezek k icsit k izök k entik z em bert, feltöltődöm tőlük. - Am ik or ne m k orongozol, ne m tnítsz, h ogyn k pcsolódsz k i? - Nincs be nne d vágy, h ogy vlm i te lje se n m ástcsinálj? 3

4 Be m uttjuk M dár H e lg s ze pte m be r 5-én s zülete ttd unújváros bn. Az áltlános is k olát Solton vége zte, m jd tnulm ányit Budpe s te n z Illtos úti Szk is k olábn folyttt, üve gm űve s k ént s zbdult fe l be n be n ére tts égize tt D unújváros bn, R os ti Pál Gim názium bn bn m e gtlált fze k s s zk m e gyik legk iválóbb e gyénis égét, K ovács Lás zlót Népm űvés ze t M e s te rét. Egy év próbidő után ins lett m űh e lyébe n bn e re dm énye s s zk m unk ás vizs gát te tt k e rám iform ázó s zk on. Budpe s te n K ézm űipri Szk k özép és Szk is k ol tnévzáró k iállítás án III. D íjt k pott, m ine k után fze k s s e géd lett. Elis m e rés e k, pályáztok, k iállítás ok : VII. Alföldi Fze k s Trie nnálé, M e zőtúr III: D íj XIV. O rs zágos Fze k s Pályázt, K e cs k e m ét III. D íj A Népm űvés ze t Ifjú M e s te re Pályázt Elis m e rőo k levél A Népm űvés ze tifjú M e s te re D íj ug. 20 Az Év Ifjú M e s te re D íj, Budpe s t M e s te rs ége k Ünne pe Alkotóh ázi e s ték cím m e l, k iállítás M dár O lgávl,fze k s Alkotóh áz, K locs II O rs zágos Fze k s Pályázt és K iállítás, K e ce l,k ülöndíj Am tor Artium XIX. O rs zágos K épző- és Iprm űvés ze ti Tárlt, Bács -K is k un m e gye i k iállítás, K e ce l,d íjzottk e rám i Am tor Artium, XIX. O rs zágos K épző- és Iprm űvés ze ti Tárlt, Budpe s t, k iállítás Tgj D un-tis z k özi Népm űvés ze ti Egye s ületne k s ze pte m be rétőltnít z Arny János Áltlános Is k ol és Alpfok ú M űvés ze ti Is k olábn, K e rám i s zk on be n k özépfok ú K özm űve lődés i s zk e m be rnépi játs zóh áz ve ze tő tnfolym ot vége zte Bács K is k un M e gye i Ö nk orm ányzt K özm űve lődés i Szk m i Tnács dó Intéze tébe n K e cs k e m éte n s ze pte m be rétől K pos vári Egye te m M űvés ze ti Főis k oli K rár jár, rjz- vizuális k om m unik áció tnár s zk r leve lezőtgozton. Frk s Z oltán, ffrgó -M e glepődte m, m ik or be léptünk lk ásáb. Egy k is h ázi k iállításr szám ítottm. - Igen. Ak inek h obbij ffrgás, k önnyebben tudj lk ását így berendezni, k i ebbőlpróbálm egélni, nnk ez jóvlneh ezebb. Szerencsére néh ány éve m egrendelések et is lig győzöm. Az is sok évem be k erült, h ogy m intk ollek ciót összegyűjtsem. Főleg, m ert sok szor nnyir lelkesek voltk vásárlóim, nnyir éreztem, h ogy tetszik nek ik m unk ám, h ogy h előzetesen úgy is terveztem, h ogy zt m unk át nem dom el, m égis oddtm. Persze m egteh ettem voln, h ogy ideiglenesen ide h ozom be m unk áim t, de nem tettem, m ert bízom benne, h ogy előbb-utóbb k ilk ulitt is egy gyűjtem ény, egy sját k ollek ció, m it k iállításr vih etnék. M ost m ár tudtosn törek szem rr, h ogy legyenek olyn drbok, m ik et sem m ik éppen nem dok el. -M i h ozottössze e zze l fogllkozássl? bn k ezdtem. Rögtön érettségi után z egyik osztálytársm m l elm entünk Budpestre, m ert ngyon érdek elt bennünk et fipr. M ezőgzdsági gépészk ént érettségiztünk, és vlm i egészen m ást k erestünk. M űbútorsztlos végzettséget szereztünk, és k özben egy ilyen cégnéldolgoztunk, h olbrok k os stílbútorok t k észítettek. O tt ism erk edtem m eg ffrgássl, m ert Klocsán és k örnyék én z ilyen jellegű frgás nem volt ism ert, népi m esterek k özülegyedülczár Jni bácsit tudnám em líteni. Tőle láttm gyerek k orom bn egyszerk étszer népi bicsk ás ffrgó bem uttót. M ik or Pesten ezt típusú frgást m egláttm, beleszerettem, úgy éreztem, ezzelk ellfogllkoznom. Eleinte csk régi bútorok h iányzó lktrészeinek pótlását vállltm, m ellett persze, h ogy otth on próbálkoztm csnk, pásztorbot frgássl, m int m indenk i, k i m gátóltnulj szk m át. - Eze k sze rinte nne k M gyrországon nincs is ngyon isk oláj? - M ost m ár nincs. Ak k oribn m ég volt Budpesten h árom éves, fszobrász-k épző isk ol. M ég k orábbn tlán m ég Kecsk em éten is. De vlm ik or k ilencvenes évek elején m egszűnt. - Vjon m iért?igény, úgy látom, voln rá. - Nem tudom m egm ondni. Ugyn nem vgyunk sok n, de zért m inden flunk m eg vn m g ffrgój, viszont szinte m indenk i úgy indult, m intén. Vlh olm eglátt, és beleszeretett. Szk k ör, önk épzők ör jelleggelfolyik ok ttás, főleg gyerek ek nek, de m indenh ol népi ffrgást tnítják. A fszobrász-k épzés, m i resturátori ism eretek et is d, teljesen h iányzik. Pedig II. Világh áború előttig több h íres cég is m űk ödött Újpesten, k ik frgott bútorok t, lktrészek etk észítettek, és szk em berek etk épeztek. 4

5 Be m uttjuk - Nyílván változtk z igénye k is. M frgott bútorok t, gondolom k e vésbé k e re sne k. - Am i, k ézzelk észült, és egyedi, m ég ritk ábbn, h h oz pedig m ár m egvnnk k ézm űvesek, m int jóm gm. Vlh ogy zért m indig rátlálunk egym ásr z olyn sztlosok k l, k ik m ég fából is k észítenek bútort, és beleférnek profiljuk b frgott bútorok. Term észetesen m ár csk m egrendelésre dolgozunk. Úgy gondolom, h ogy igény itth on is lenne, csk k evesek nek dtik m eg, h ogy erre áldozznk. -A k ülönféle m unk áidrólk észült fotók t néze ge tve fe lm e rül k érdés: m ilye n stílustk épvise lsz tuljdonk éppe n? -M egint egy olyn k érdés, m ire nem tudok válszolni, zz ink ább nem h tároznám m eg. M int m ár k orábbn em lítettem, m gm tól k ezdtem tnulni szk m át, és z elején örültem, h bárm ilyen m egrendelés volt. Én nnyir szeretem k épzőm űvészetet, h ogy nek em ebbe ngyon sok m inden belefér. -Ak k or úgy k érde ze m, h m gdnk frgnál, z m ilye n lenne? -Sok m indenbe bele tudok szeretni. Legutóbb egy évvelezelőtt gótik us stílusú flik épet k észítettem. Ez ngyon egyezett z ízlésem m el. Szeretek sok féle stílusb, m unk áb belek óstolni. Vn olyn m egrendelő, k i teljesen rám bízz stílust, de létezik m ásik véglet, m ik or fotót k pok, és z lpján k ellelkészítenem vlm it. Ezek et m ind tnulásnk fogom fel. Nem igzán utsítok vissz egyetlen m unk át sem. Jó, h vn leh etőségem k ísérletezni. M sok n rr törek szenek, h ogy h ogyn leh etne m inéljobbn gyorsítni gyártási folym tot. Régen ez nem errőlszólt. Term észetesen m indig lklm zk odom m egrendelő igényeih ez, de k ézjegyem ottvn z elkészültm unk án. Ngyon sok ötletem vn m ég. H lenne egy évem rr, h ogy zt csináljm, m i tk rok, k k or sok féle k rk teres figurát k észítenék, díszítésben pedig z ornm entik ávlfogllkoznék m élyebben. A m ásik, m i m ég ngyon érdek elne, h ogy h ogyn tudnám bevinni k locsi népi m otívum ok t m unk áim b. Úgy érzem, h m ár ide születtem, ennek vlh olm eg k ellene jelenni m unk áim bn. -Sze rinte d m i válsztj e l tiszte ssége s m e ste rm unk át m űvésze ti lkotástól? -Ez m egint egy olyn dolog, m it nem nek em k ellene m egh tározni. Tlán z fontos, h ogy m i célom z elkészítésével. Nem k rom k ülönválsztni zok t m unk áim t, m ik szérigyártásbn k észülnek, például trófetrtók t, és zok t, m ik egyediek. Főleg, m ert h iáb látszólg egyform k ét lkotás, nem leh et z, h iszen k ét egyform f sincs, m ibőlk észül. Tuljdonk éppen bárm it csinálok, z célom, h ogy bátrn tudjm válllni, k ár tíz-h úsz év m úlv is, h ogy én k észítettem. M iveltudom, h ogy z árrlnem leh etek versenyk épes, h isz egyedüldolgozom, így m inőséggelk ellnnk lennem. Igyek szem k örültek intően, lpos felkészülésseldolgozni. Am it ez m unk m eg is k íván. M ár f k iválsztás is ngyon fontos. Rádásul én szeretek elbeszélgetni m egrendelővel, h ogy m egism erjem egy k icsit szem élyiségét, z igényeit. H láth tom z életterét, lk ását, m ár tám pontot k pok eh h ez. Az jó, h végén tényleg olyn m unk k észül,m ivelm rdék tlnulelégedett. Ilyenk or m indig m egrendelő elképzelései fontosk. A sjátjim t bbn k észülő k iállítási k ollek cióbn vlósítom m eg, m iről k orábbn beszéltünk. De itt sem szeretnék egy bizonyos leh tárolt stílustk épviselni. nek em k evés ilyen leh etőség dódott. Az önk épzés neh ezebb volt. Az z igzság, h ogy h lenne k ét-k ét évem egy-egy stílusslfogllkozni, tlán k i tudnám válsztni szívem h ez legk özelebb állót, zt, m i z én gondolkodásm ódom m l, k ezem m el nnyir h rm onizál, h ogy csup öröm k észíteni. Vnnk ugynis olyn ngy k ih ívást jelentő m unk ák, m ik nélezt nem m indig m ondh tom el. Az első figurális frgásim tpéldáulle sem fotóztm, úgy sik erültek. - M inde nbe n profizm usr töre k sze l? - Igyek szem. Nem szeretem z olyn k ezdem ényezések et, m ik or vlk i jólm űveli m űvészet vlm elyik ágát, és belek ontárk odik m ásik b. Igyek szem elkerülni m ellék uts érvényesülési m nőverek re pályázók t is. Vn m gánem beri brátság, és vn m unk. A k ettőt nem szeretem összek everni. Végk épp tszít, h politik is beleszól k rrierek lk ulásáb. -Vissztérve m unk áidh oz. A sok fjt lkotás össze áll vlm ilye n e gységbe? -Am it m ost elm ondtm, tlán úgy is leh etett értelm ezni, h ogy ez jóem ber nem is tudj, m it k r. De ink ább úgy m ondnám, h ogy olyn vgyok, m int egy gyerek, szeretek rácsodálkozni dolgok r. H tetszik vlm i, szeretnék én is olyt csinálni, persze nem utánzás szinten. Úgy érzem, k k or tudok k om oly dolgok t lkotni, h vn rá idő, és sjátelképzeléseim etis bele tudom vinni. A célom, h ogy zt tudást, m it eddig felhlm oztm, vlm int zt sok ötletet, m i fejem ben zsong bele tudnám sűríteni olyn lkotások b, m elyek, h csk szk m i oldlát nézzük is, m egállják h elyük et, de em ellettngyon h tásosk. -A frgáson k ívülm ive lsze re tsz fogllkozni? - H uszonk ét évig népi táncoltm, m gyr népm űvészet is ngyon érdek el. Szívesen járom m úzeum ok t, látogtom z építészeti em lék ek et. Szeretem term észetet, szívesen túrázom, sportolok. Ngyon fontosnk trtom z em beri k pcsoltok ápolását is. Nem szeretnék olyn lkotó lenni, k i nem vló világbn él. M indig törek szem rr, h ogy vlóbn m egism erjem zok t z em berek et, céljik t, k ik k elk pcsoltb k erülök, szívesen elbeszélgetek tőlem teljesen k ülönböző beállítottságú em berek k el. -Köszönöm, és k ívánom, h ogy m inélh m rbb tlálkozh ssunk önálló k iállításoddl! -Vlm iféle e k lek tik usság je llem zi frgásbe li gondolkodásm ódodt? - Ink ább tiszteletnek zok iránt, k ik ezek et stílusok t k ilk ították. Úgy érzem, m indig m gsr tettem m gm nk lécet. Vélem ényem szerint ott k elltnulni, h olz dott dolgot legm gsbb szinten m űvelik. Ah ogyn régen tnulók járták világot, és h ozták h z tudást. Nek em ez ngyon szim ptik us volt. Sjnos ebben szk m ábn 5

6 Pá ly á z tjánl ó Az ESZ A Európi Szociál is Al p Ne m ze ti Progrm irányító Irod Társd l m i Szol gál ttó K h t. (ESZ A K h t.) Dél -l föl d i R e gionál is Ifjúsági Tnács m e gb ízásáb ól, z évi LXIV. törvény, 2/ (IX. 24.) ISM re nd e l e tvl m int szociál is és m unk ügyi m iniszte r 17/2007. (V.3.) SZ M M re nd e l e te l pján pál yáztoth ird e tgye rm e k és/vgy ifjúsági te m tik us táb orozási progrm ok tám ogtásár. A pályázt célj: O lyn gye rm e k és /vgy ifjús ági táborok tám ogtás, m e lye k érték orie ntált fogllkozás ik k l biztos ítják s zbdidő h s znos e ltöltés ét, h ozzájárulnk gye rm e k és ifjús ági k e zde m énye zés e k m e gvlós ulás áh oz, k özös s ége k e rős ítés éh e z. A tám ogtás pályázó június 28. és de ce m be r 31. k özött fe lm e rülő k ölts ége ih e z nyújtott állm i tám ogtás, m e lyne k folyós ítás e gy rés zletbe n, utófinns zírozás form ájábn történik. A Pályáztk e ze lő tám ogtás i ös s ze ge t te lje s k ölts égve tés rőls zóló pénzügyi és s zk m i be s zám oló e lfogdás átk öve tőe n utlj át. A je len fe lhívás lpján leglább Ft, zz e gys záze ze r forint, és legfe lje bb Ft, zz h árom s záze ze r forint tám ogtás igénye lhe tő. A pályázott tám ogtás m érték e legfe lje bb progrm bruttó ös s zk ölts égéne k 75%- leh e t, zz pályázt be nyújtás áh oz 25% önrés z válllás s zük s ége s z ös s zk ölts égve tés rányábn. A pályázt k e re tébe n tám ogtás nyújth tó z 55. SZ J (s zállás h e ly s zolgálttás, ve ndéglátás ) s zám ú s zolgálttás igénybe véte lére. A tám ogtás e lszám olás s orán k izárólg M gyr Ne m ze ti Üdülés i Alpítvány áltl k ibocs átott üdülés i cs e k k e l, illetve h zi üdülés i s zám lávls zám olhtó e l. (Vö: z állm h áztrtás ról s zóló évi XXXVIII. törvény 24.. (8) be k. "Az állm i k ölts égve tés te rh ére fize te ndő üdülés i, re k re ációs, táborozttás i, tnulm ányi k irándulás i célú tám ogtás, vgy üdülés i célú, k ölts égve tés i s ze rv, m int m unk álttó áltl te lje s íte ndő s ze m élyi jutttás M gyr Ne m ze ti Üdülés i Alpítvány áltlk ibocs átott üdülés i cs e k k vgy h zi üdülés i s zám l útján nyújth tó.") A pályázók k öre : Ppírlpú vgy e lek tronik us pályázt be nyújtás ár jogos ultk zon D él-lföldi régióbn m űk ödő és be je gyzés re k öte leze tte k e s e tébe n régióbn be je gyze tt: társ dlm i s ze rve ze te k (k ivéve pártok és s zk s ze rve ze te k ); lpítványok (k ivéve k özlpítványok ); k özh s znú társ s ágok ; gye rm e k és ifjús ági önk orm ányztok ; diák önk orm ányztok ; h llgtói önk orm ányztok ; e gyh ázk m e lye k m e gfe lelne k z lábbi fe ltéte lek ne k : gye rm e k és ifjús ági célok t vlós ítnk m e g; vgy gye rm e k és ifjús ági k özös s ége k e t fognk ös s ze ; vgy gye rm e k és ifjús ági k özös s ége k s zám ár s zolgálttás ok t biztos ítnk ; vgy gye rm e k és ifjús ági k oros ztályok érde k e ine k k épvis e letétválllták fe lléte s ítőok irtuk bn. A pál yáztok b e nyújtásánk h tárid e je : június 28. A pályázt lebonyolítás ávl k pcs oltbn további inform ációk t ór k özött h ívh tó (1) e s te lefons zám on, vlm int h zitm e sf.h u e m ilcím e n k ph tnk Pályáztk e ze lőtől. A pályáztok trtlm i és s zk m i k érdés e ive lk pcs oltbn M obilitás O rs zágos Ifjús ági Szolgált D él-lföldi R e gionális Ifjús ági Szolgálttó Irod (6720 Sze ge d, D ózs Gy. u. 2. Te l.: ) nyújts e gíts ége t. 6 Az NCA CivilSzol gál ttó, Fe jl e sztőés Inform ációs K ol l égium pál yáztoth ird e tcivilsze rve ze te k Inte rne te n vl ó m e gje l e néséne k tám ogtásár (Pályáztk ódj: NCA-CIV-07-G) A pályázt célj: Je len pályázt civil társ dlom e rős ítés ét, civils ze rve ze te k társ dlm i s ze re pválllás ánk s e gítés ét s zolgálj z lábbik s ze rint: célj fitl, e s e tleg m e ge rős ítés re váró civils ze rve ze te k pénzügyi leh e tős ége it növe lő, s zfér is m e rts égét és társ dlm i be ágyzotts ágát e lős e gítő, fe jlődés ét s e gítő k özh s znú te vék e nys ége k tám ogtás, m e lye k civil s ze rve ze te k m e gis m e rh e tős égét és k om m unik ációját s e gítik, továbbá társ dlm i s ze rve ze te k inform ációit, tudás és s e gédnygit, k idványit s zéles k örbe n h ozzáférh e tővé te s zik z inte rne tdt e lek tronik us tájék ozttás e s zk özéve l. Fe ntie k lpján pályázt célj:új h onlp te rve zés e, k ilk ítás, m űk ödte tés éne k be indítás. Pályáztot nyújth tnk be : M indzon társ dlm i s ze rve ze te k és lpítványok, m e lye k k özh s znú vgy k ie m e lke dőe n k özh s znú m inős ítés s e l re nde lke zne k, és m e lye k e t bírós ág jnuár 1. e lőtt nyilvántrtás b ve tt és z lps zbályuk nk, illetve lpító ok irtuk nk m e gfe lelő te vék e nys égük e t ténylege s e n folyttják. Pályázh tnk fe nti fe ltéte lek ne k m e gfe lelő, pályázt k iírás ánk évébe n k özh s znús ági be je gyzés t joge rős e n e lnye rts ze rve ze te k is. A tám ogtás pályázó június 1. és m ájus 31. k özött m e gvlós uló te vék e nys égéne k gyk orlás áh oz, progrm jánk m e gvlós ítás áh oz nyújtott vis s z ne m téríte ndőtám ogtás. A pályázttl k pcs oltbn további inform ációk t z ingye ne s e n ór k özött h ívh tó 80/ te lefons zám on, vlm int z nc.h u e -m ilcím e n k ph tnk. A pályázti k iírás és z dtlp e lek tronik us úton letölth e tő h ttp://w w w.nc.h u, vlm int h ttp://w w w.e s f.h u h onlpok ról, illetve z ESZ A K h t. k érés e s e tén pos ti úton is e ljutttj z érde k lődőcivils ze rve ze te k s zám ár. Be d ási h tárid ő: június 22. NCA Nyom ttott sjtóte rm ék l étre h ozásánk és fe jl e sztéséne k tám ogtás A pályázt célj: Je len pályázt civil társ dlom e rős ítés ét, civils ze rve ze te k társ dlm i s ze re pválllás ánk s e gítés ét s zolgálj. A pályázt célj civil s ze rve ze te k nyom ttott s jtójánk létre h ozás át és nnk fe jlődés ét s e gítőlábbi k özh s znú te vék e nys ége k tám ogtás : F/1. k te góri: Je lenleg is m e glevő, vgy h iánypótló ors zágos és re gionális civil nyom ttott s jtóte rm ék e k k idás. F/2. k te góri: O rs zágos n m e gje lenő pe riodik civil s zfér s zám ár, m e ly e nne k s pe ciális k örne k z e lm életi problém áit dolgozz fe l. A k idvány ölelje fe l civil k özélet, társ dlm i s ze rve ze ti lét, vlm int civil k uttás ok problém k örét, úgy h ogy z átlgos érde k lődő és s zk m i k öze g e gyránts ik e re s e n olvs h s s. Pályáztot nyújth tnk be :M indzon társ dlm i s ze rve ze te k és lpítványok, m e lye k k özh s znú vgy k ie m e lke dőe n k özh s znú m inős ítés s e l re nde lke zne k, és m e lye k e t bírós ág jnuár 1. e lőtt nyilvántrtás b

7 Pál yáztjánl ó ve tt, és z lps zbályuk nk, illetve lpító ok irtuk nk m e gfe lelő te vék e nys égük e t ténylege s e n folyttják. Pályázh tnk fe nti fe ltéte lek ne k m e gfe lelő, pályázt k iírás ánk évébe n k özh s znús ági be je gyzés t joge rős e n e lnye rts ze rve ze te k is. A pályázttl k pcs oltbn további inform ációk t z ingye ne s e n ór k özött h ívh tó 80/ te lefons zám on, vlm int z nc.h u e -m ilcím e n k ph tnk. A pályázti k iírás és z dtlp e lek tronik us úton letölth e tő h ttp://w w w.nc.h u, vlm int h ttp://w w w.e sf.h u h onlpok ról, illetve z ESZ A K h t. k érés e s e tén pos ti úton is e ljutttj z érde k lődőcivils ze rve ze te k s zám ár. Be d ási h tárid ő: június 22. Az ESZ A Európi Szociál is Al p Ne m ze ti Progrm irányító Irod Társd l m i Szol gál ttó K h t. (ESZ A K h t.) Szociál is és M unk ügyi M inisztérium m e gb ízásáb ól, szociál is és m unk ügyi m iniszte r 17/2007. (V.3.) SZ M M re nd e l e te l pján pál yáztot h ird e t b e l föl d i gye rm e k - és ifjúsági k özösségi te re k fe jl e sztéséne k tám ogtásár. 1. A pályázt célj: A pályázt célj m ár k ilk ított be lföldi gye rm e k és ifjús ági k özös s égi te re k fe jles ztés éne k tám ogtás. 2. A re nde lke zés re álló k e re tös s ze g: A pályáztok tám ogtás ár re nde lke zés re álló k e re tös s ze g Ft, zz s zázm illió forint M gyr K öztárs s ág évi k ölts égve tés éről s zóló évi CXXVII évi CXXVII. törvény SZ M M fe je ze t 16/41/3 "Ifjús ágpolitik i fe ldtok tám ogtás " fe je ze ti k e ze lés ű e lőirányzt (ÁH T: ) te rh ére. 3. A pályázton igénye lhe tő tám ogtás form áj és ös s ze ge : A tám ogtás pályázó július 1. és de ce m be r 31. k özötti, pályázó áltl m e gje lölt proje k tidős zk bn fe lm e rülő k ölts ége ih e z nyújtott vis s z ne m téríte ndő pénzbe li tám ogtás t, m e lyne k folyós ítás k ét rés zletbe n (50% e lőlegfinns zírozás, 50% utófinns zírozás ) történik. A Pályáztk e ze lő tám ogtás i ös s ze g 50%-át tám ogtás i s ze rződés m indk ét fél áltl történt láírás át k öve tőe n, további 50%-át te lje s k ölts égve tés rőls zóló pénzügyi és s zk m i be s zám oló e lfogdás átk öve tőe n utlj át. A pályázt k e re tébe n tám ogtás nyújth tó s zolgálttás ok h oz és k oordinációs te vék e nys ége k h e z k ötődő s zám vite li törvény s ze rinti dologi, fe lhlm ozás i, illetve s ze m élyi je llegű k idás ok biztos ítás ár. A s ze m élyi je llegű k idás ok z igénye lt ös s ze g 40%-át ne m h ldh tják m e g. K öztis ztvis e lői, illetve k özlklm zotti jogvis zonybn fogllkozttott s ze m élye k m unk bérére, bérje llegű k ifize tés e ire, vlm int z utánuk fize te ndő járulék ok r pályázti tám ogtás ból k ifize tés ne m te lje s íth e tő. Ne m fordíth tó tám ogtás k özös s égi tére n be lül m e gvlós ítndó progrm ok k ölts ége ine k tám ogtás ár. A pályázton igénye lt ös s ze g m érték e leglább Ft, zz s záze ze r forint, illetve legfe lje bb Ft, zz k e ttőm illió-öts záze ze r forintleh e t. A progrm m e gvlós ítás áh oz s zük s ége s leglább 30%-os önrés z biztos ítás. Az önrés z m inim um 50%-ánk k és zpénzbe n k e ll re nde lke zés re állni, z önrés z fe nnm rdó rés zébe k izárólg k és zpénzbe n és ne m k és zpénzbe n (önk énte s m unk, dologi fe ltéte lek biztos ítás, s tb.), vlm int z állm h áztrtás on k ívüli tám ogtás s zám íth tó be le, z állm h áztrtás bóls zárm zó e gyéb tám ogtás ok ne m. 4. A pályázók k öre Pályáztot nyújth tnk be zon be lföldi s zék h e lyű s ze rve ze te k, m e lye k z 5. pontbn leírtk s ze rint re gis ztráltk Pályáztk e ze lő inte rne te s pályáztk e ze lő re nds ze rébe n és m e gfe lelne k z lábbi fe ltéte lek ne k : Gye rm e k és ifjús ági célok tm e gvlós ító: - lpítványok [Ptk. 74/A. ], - e gyh ázk [19 9 0: IV. tv. 8. ], - k ölts égve tés i s ze rve k [Ptk. 36. ; : XXXVIII. tv. 87. ], - k özlpítványok [Ptk. 74/G. ], - k özh s znú társ s ágok [Ptk. 57. ], - társ dlm i s ze rve ze te k [Ptk. 64. ; : II. tv.], politik i pártok, m unk dói és m unk válllói érde k k épvis e leti s ze rve ze te k, biztos ító e gye s ülete k k ivéte léve l, - fe nti jogi s ze m élye k önálló jogi s ze m élyis égge l re nde lke zőintézm énye i. Ne m rés ze s ülhe ttám ogtás bn z pályázó, m e ly. be nyújtott tám ogtás iránti k ére lm ébe n m e gtéve s ztő vgy vlótln dtots zolgálttott, b. k orábbn nyújtott állm i, vgy Európi Uniós tám ogtás ok k lz e lőírt h táridőre ne m s zám olt e l, c. k orábbi pályázti progrm m e gvlós ítás s orán, illetve m űk ödte tés ltt e nge dély nélkül e ltért tám ogtás i s ze rződés be n foglltk tól, d. k orábbn tám ogtóvl vlótln, m e gtéve s ztés re lklm s dtok t k özölt tám ogtás fe lhs ználás ávl k pcs oltbn, e. s ze rve ze tne k dótrtozás, illetve dók m ódjár be h jth tó k öztrtozás vn, f. cs őd-, fe lszám olás i, illetve vége lszám olás i e ljárás ltt áll, g. k orábbn m e gítélt tám ogtás áróls zóló be s zám olójuk t pályázttók vis s zuts ították, vgy lejárt e s e dék e s s égű, e lszám oltln vgy vis s zfize te tlen k intlévős égük vn ve lük s ze m be n, h. m unk ügyi k pcs olti ne m re nde ze tte k. A pályáztok be nyújtás ánk h táride je : Az inte rne te s pályáztok be dás i h táride je június 18., ór. A pályázti fe lhívás és Pályázti Útm uttó, továbbá z inte rne te s pályázti dtlp e gyütt k épe zik pályázti dok um e ntációt és trtlm zzák pályázás h oz s zük s ége s ös s ze s fe ltéte lt. A pályázti fe lhívás és Pályázti Útm uttó letölth e tő h ttp://w w w.e sf.h u, h ttp://w w w.szm m.gov.h u h onl pok ról, vgy be s ze re zh e tő Pályáztk e ze lő1145 Budpe s t, Am e rik i út9 6. cím én. A pályázttlk pcs oltbn további inform ációk t ór k özött h ívh tó (1) e s te lefons zám on, vlm int h zitm e sf.h u e -m ilcím e n k ph tnk Pályáztk e ze lőtől. ÉR TESÍTÉS Azon s zólis ták és e gyütte s e k, k ik 14. Népze ne i M inősítő s zbds zállás i re nde zvényén rés zt ve tte k, és h e lys zíne n ne m k pták m e g ok leve leik e t, június 10. után várh tják pos ti k ülde m énybe n k ézze l írott, m e gk és e tte lis m e rőm inős ítőe m lék lpot. Am e nnyibe n k és ne k ülde m ény, k érjük, Cs e nk i K tlint k e re s s ék 76/ s te lefons zám on vgy E-m ilbe n re nde zve bcsk ultur.k ozne t.h u cím e n. 7

8 H íre k, k tul itások XXII. CSUTO R ÁS NEM Z ETK Ö Z I NÉPZ ENEI ÉS NÉPTÁNC TÁBO R A Trdíció Alpítvány, M gyr K órus ok és Z e ne k rok Szöve ts ége - K ÓTA, Táborflvi K özm űve lődés i és Népze ne i Egye s ület és z Életf H gyom ányőrző Egye s ülets ze rve zés ébe n. Ide je : Augus ztus H e lye : Ljos m izs e, D iák otth on 6050 Ce glédi u. 1. R e nde ző és tám ogtó: Trdíció Alpítvány, Trdíció Stúdió, Táborflvi K özm űve lődés i és Népze ne i Egye s ület, M gyr K órus ok és Z e ne k rok Szöve ts ége - K ÓTA, Ljos m izs e Város Ö nk orm ányzt, Város i M űve lődés i H áz, Életf H gyom ányőrző Egye s ület, Ne m ze ti K ulturális Alpprogrm, M obilitás. A tábor k ínáltából: K orh tár nélkül, k e zdők ne k és h ldók nk, e gyéne k ne k, cs oportok nk, népdlok és néptáncok, tánch ázk, m gyr népi h ngs ze re k tnítás, tánch áz, néprjzi film e k ve títés e, k ézm űve s fogllkozás ok, népi m e s te rs ége k, h ngs ze rk és zítés, h ngs ze rk és zítők ne k s zk m i továbbk épzés, trtlm s e lődás ok, m ultás, fürdés, Strndfe s ztivál, s zórk ozás Népm űvés ze k, ze nés ze k Szlovák iából, Fe lvidék ről, K ínából, dtk özlő ze nés ze k M oldvából,gyim e s ből,plócföldről. A tábor ve ze tője : Birinyi Józs e f népze ne k uttó, K ÓTA társ e lnök e, Cs utorás Együtte s lpítój H ázigzd: Cs utorás e gyütte s (Táborflv), Gjdos e gyütte s (Ege r), Flótás e gyütte s (Ljos m izs e ) A tábor s ze rve zői: R ozs nyi Am nd, Sulczné D r Bük k i Év, Sze rző Lás zló, Gzds ági ve ze tők : Ngy János né, K ék e s i Attil El őd ók, szk m i irányítók : Budi Ilon, Polgár Lill népdléne k e s e k, Adler Iris z és Böde Is tván, K rs nyáns zk i D ór néptáncos ok, AntlTibor és Bodor Tibor ze nés ze k (h e ge dű, éne k, grdon) és Lás zló M -M gdoln és Lás zló JM ik ós táncos ok ((Gyim e s k özéplok ), Pál Is tván h gyom ányőrző népze nés z (dud, flót, furuly, éne k, Te re s k e ), Le ge di Lás zló Is tván (M oldv, furuly, tilink ó, k vl), Is vánfi Blázs (dud), K ovács Lás zló népze nés z (cite r, k oboz, te k e rőlnt, furuly), Gjdos e gyütte s, (Polgár Lill éne k, O k os Tibor dud, furuly, k ontr, H orváth Attil bőgő, Buborék Is tván h e ge dű, András s y Fe re nc cim blom, te lerőlnt)), Szbó Adrie n h e ge dű, Széles András, Sulczné dr. Bük k i Év, H jdú Ágot, Inok Győző, Ljtiné M óricz Ildik ó, Szbóné Ngy Annm ári, Sulcz Fe re nc cite rás ok, Birinyi András, Bodnár Fe re nc h ngs ze rk és zítők, ffrgók, Bbr Is tván bőrös, Sk ultéti János né s zövő, fonó, K ton M ih ály k os árfonó, Sáráns zk i M ih ály s zlm fonó, Sze m e re K tlin, Frgó H e nrie tt, Vrg Edit, Vidáné Ngy Ildik ó, Vigh Is tvánné k ézm űve s tnárok, (gygozó, ne m e ze lő, gyöngyfűző, cs uh éfonó, bábk és zítő, btik oló, üve gfe s tő ), Bodor Anik ó népze ne k uttó, Z e nt, D r. Ge rznics M gdoln népze ne k uttó, Fe h ér Anik ó k rve ze tő, M is k olczy M ris k éne k e s, D r. K ürti Lás zló e gye te m i tnár, Bodor Anik ó népze ne k uttó (Z e nt), D r. O lsvi Im re z M TA Z e ne tudom ányi Intéze t főm unk társ, népze ne k uttók, Szbó András e lődóm űvés z, K e re s zte s s y K lár ze ne e lm élet ok ttó, K is s Cs b, K is s né Juh ás z Erzs ébe t 8 "h ngultm e s te re k " és m ég m e gh ívott, je les s zk m i e lődók. A táborrólés tábort záró gáláról, Cs utorás Népze ne i Fe s ztiválról, Sok dudás e gy cs árdábn D udás fe s ztiválról, D orom bfe s ztiválrólte levíziós fe lvéte l k és zül!!! R és zvéte lidíj: A tábor k ölts ége : ,- Ft/fő+ 20%ÁFA+ s zállás, étk e zés (rés zlete k e t je lentk e zés i lpon) Le glább10 fős cs oport e s e tébe n cs oportve ze tő tábordíját e lenge djük. (Irányár, Ftérték változás tólfüggőe n változh t.) Je lentk e zés : táborr e lők épze tts ég és k orh tár nélkül, cs ládok k l, cs oportok k lis. Je lentk e zés : Le vélbe n: Trdíció Stúdió, 1024 Budpe s t, K e leti K ároly u. 8. Te lefonon: , vgy: Fxon: E-m ilen: trdicio.h u Je lentk e zés i h táridő: június 16. Be fize tés i h táridő: július 10. Ve rsm ond ók Tl ál k ozój Az idén 25 éve s K e cs k e m éti Ifjús ági O tth on és K e cs k e m éti D rám pe dgógi M űh e ly áltl2007. tvs zán s ze rve ze tt Ve rs m ondók Tlálkozój lklm ából s zűk e bbtágbb k örnye ze tünk e t, h zánk t, z itt élő e m be re k e t, álltok t, növénye k e t be m uttó ve rs e k váls ztás át jvs oltuk je lentk e zők ne k. Fe lhívás unk r 554 ifjú ve rs m ondó je lentk e ze tt m e gh irde te tt5 k orcs oportbn. A 22 válogtó forduló után m ájus 19 -i döntőn 112 ve rs m ondó diák állt pódium r. A s zínvonls s ze re plés t k öve tőe n k ülönböző k orcs oportok bn z lábbi e re dm ény s zülete tt: Az e s e m ényt m e gnyitott és zs űri m unk ájábn rés zt ve tt Bud Fe re nc K os s uth -díjs k öltő o. k orcsoport: Arny H rng-d íj: M gyr-k iss Lászl ó Ge rge l y, 2.b.,Z rínyi Ilon Ált. Is k ol, fe lkés zítő tnár: O ros h ázi M árt Ezüst H rng -d íj: H ári Vik tóri, 2.o. K e rtvárosi Ál t. Isk ol, fe l k észítő tnár: Szb ó Il d ik ó, Szl i K tl in, 1..,K od ál y Isk ol,fe l k észítőtnár: Szb ó Erzséb e t Bronz H rng -d íj: K r Z s uzs nn, 1.. Z rínyi Ilon

9 H íre k, k tul itások Ált. Is k ol, fe lkés zítő tnár: Frgó János né, Ném e th Cse nge, 1..,K odály Is k ol, fe lkés zítő tnár: Szbó Erzs ébe t, Z som b ori Nór, 2.o., Arny János Ált. Is k ol fe lkés zítőtnár: Pe th e s né R ozs nyi Ágne s K ül önd íj: ve rsm ond ó d iák ok szvzt l pján: Ge rb e r Ch ristoph, 1.. K odály Is k ol, fe lkés zítő tnár: Szbó Ers zébe t 3-4. o. k orcsoport: Arny H rng -d íj: - H őb ör Be nce, 3.c., K odály Is k ol, fe lkés zítőtnár: Ch iovini H e nrie tte Ezüst H rng-d íj: Sipos Z sófi, 3.o., K odály Is k ol, fe lkés zítő tnár: s zülője, Szl i Péte r, 4.. K odály Is k ol, fe lkés zítőtnár: Tjti Is tván Bronz H rng-d íj: Csók Le ve nte, 4.b., M átyás K irály Ált. Is k ol, fe lkés zítő tnár: Tóth né Cs bi K lár, K óny K itti, 3.o., Bék e Ált. Is k ol, fe lkés zítő tnár: Brt Gbrie ll, Lk tos K l ud i, 4.., K odály Is k ol, fe lkés zítőtnár: Tjti Is tván K ül ön d íj: ve rsm ond ó d iák ok szvzt l pján: Sze ne k Fnni, 3.. Sze nt Im re K t. Ált. Is k ol, fe lkés zítő tnár: O láh né Tóth M ónik 5-6. o. k orcsoport: Arny H rng-d íj és K ül önd íj ve rsm ond ó d iák ok szvzt l pján: Szántó Al e x, 5.b., H unydi János Ált. Is k ol, fe lkés zítőtnár: Vrg Z s uzs Ezüst H rng-d íj: Som orji R ék, 6.b., Arny János Ált Is k ol,fe lkés zítőtnár: Tolniné K is s Gbrie ll Bronz H rng-d íj: Se b e si R e nát, 5.o., II.R ák óczi Fe re nc Ált. Is k ol, fe lkés zítő tnár: Szondiné As zódi Év 7-8.o. k orcsoport: Arny H rng-d íj: Pe tyovszk i Z it, 7.o., II. R ák óczi Fe re nc Ált. Is k ol, fe lkés zítőtnár: H orváth Fe re nc Ezüst H rng-d íj: Ném Dom inik, 7.b. Sze nt Im re K t. Ált. Is k ol,fe lkés zítőtnár: M ros i Tím e Bronz H rng-d íj: Szb ó Nór, 8.., M átyás K irály Ált. Is k ol, fe lkés zítő tnár: Gye rgyáde s z Lás zlóné, M ol nár R e b e k, 8.b., K ton Józs e f Gim názium, fe lkés zítő tnár: O rbán Edit K ül önd íj: ve rsm ond ó d iák ok szvzt l pján: Ujh íd y Z ol tán, 8.c., K od ál y Isk ol, fe l k észítő tnár: Szb ó Sánd orné o. k orcsoport: Arny H rng d íj: K ovács Brb r, K ton Józs e f Gim názium, fe lkés zítő tnár: O rbán Edit, Sipos Ann, 10.. K ton Józs e f Gim názium, fe lkés zítő tnár: O rbán Edit Ezüst H rng-d íj: Sze ntk irál yi Vjk, 10.o. Bolyi János Gim názium, fe lkés zítőtnár: Fe h ér Év Bronz H rng-d íj: Il l és Al e x, 10.g., K odály Is k ol, fe lkés zítő tnár: O ros z Andre, Turk e vi Ngy K l ud i, 9.. Bányi Júli Gim názium, fe lkés zítőtnár: Fe h ér Év K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város K ulturális és Ide ge nforglm i Bizotts ág zs űri jvs lt lpján Ve rs m ondó D iák D íjjl jutlm zt búcs úzó 10. évfolym os diák ok k özül Ve rs m ondók Tlálkozóján s ok s ok éve igénye s és e re dm énye s ve rs m ondás áért: Dusnok i Al e xnd r 10.o. K ton Józs e f Gim názium, fe lkés zítőtnár: O rbán Edit Versm űvészeti táborok A M gyr Versm ondók Egyesülete és TEM I Szk m k özi M űvelődési H áz idén is trtlm s k ik pcsolódást és k om oly szk m i m unk át k ínál versm ondók nk, vers, szính áz, k öltészet és m édi iránt fogék ony diák ok nk és h llgtók nk. Az egyesület 2007-ben 4 tábort szervez k ülönböző k orosztályok t k épviselő, k ülönböző érdek lődési k örű fitlok szám ár, Bltonszem esen. H vettél m ár részt nyári táborink bn, m űh elyeink ben, visszvárunk ;h nem, rr bizttunk, légy egy igzi k özösség tgj, és próbáld k i m gd legjobb szk em berek k el! Képzéseink rőlz elm últ évek ben tuctnyi pályk ezdő k erült be Szính áz- és Film m űvészeti Egyetem re, színpdr vgy m édiáb. Az lábbi leh etőségek ettudjuk biztosítni: Gyerm ek versm ondó Tábor A k ifejezetten áltlános isk oli k orosztályt m egszólító Gyerm ek versm ondó Tábor július 8-tól 14-ig trt. A teh etséggondozó m űvészeti tábor, egy k ellem es bltoni üdülés k eretében, vers- és prózm ondás szk m i ism ereteinek m eglpozását tűzi k i célul, gyerek ek szám ár rendk ívüli segítséget jelentő szem élyiségfejlesztő gyk orltok t, m űelem zések et, irodlm i bem uttók t és vetélkedőt trtogt résztvevők nek. A tábor vezetője Brtók László elődóm űvész, Rdnóti-díjs, M gyr Versm ondók Egyesületének elnök e lesz. Részvételidíj: forint/fő Versm űvészeti Szem inárium A Versm űvészeti Szem inárium július 20-tól29 -ig idén nyártól k ezdve ugyncsk Bltonszem esen lesz. Az lkotótáborbn h ngk épzést, beszédtech nik át, színpdi m ozgást tnítnk elism ert szk em berek, szituációs feldtok bn, bizlom játék ok bn próbálhtják k i m guk t résztvevők. Lesz m inden, m ire egy színészplánt vágyik : rendh gyó pódium i est, k özös drb, egyéni versfogllkozások, Blton-prti prty Ak ik szeretnének m egism erk edni színészvilággl, tnulni k rnk m i sztárok tól, versek k özött, egy igzi k özösségben k eresik z utt, z intenzív k épzés segítséget nyújt k övetk ező évd m unk ájáh oz. Koncentrációs feldtok k l, h elyzetgyk orltok k l, beszédm űveléssel, színészm esterséggel, m ozgásk oordinációvl, k om plex k épzéssel. R észvételi díj: forint/fő (tvlyi résztvevők nek és csoportok nk fejenk ént5000 forintk edvezm ény!) Színész- és Elődóm űvész FelkészítőM űh ely A Versm űvészeti Szem inárium m l egy időben, M gyr Versm ondók Egyesülete m ásfélh etes intenzív k urzust h irdet zon 16 év fölötti fitlok nk, k ik szính ázt vgy pódium m űvészetet leendő h ivtásuk nk tek intik, színésznek vgy elődóm űvésznek k észülnek. Színész k épzés: szính ázm űvészet, színpdi beszéd és m ozgás, rendezés és drm turgi m entén Szính áz- és Film m űvészeti Egyetem színész szk ánk felvételivizsgájár k észítföl. Elődóm űvész k épzés: pódium m űvészet, versrendezés, z elődóestek k észítésének érzelm i és tech nik i h átterének m egism erése és elsjátítás révén k özeljövőben rendezendő elődóm űvészi vizsg gyk orlti oldlár k észítföl. Részvételi díj: forint/fő (tvlyi résztvevők nek és csoportok nk fejenk ént5000 forintk edvezm ény!) Kulturális M édi M űh ely A M gyr Versm ondók Egyesülete 2007-ben M gyrországon először m ásfélh etes intenzív k urzust h irdet zon fitlok nk, k ik k ulturális m édi, vgy k öltészet, z írás területén k épzelik el jövőjük et. A Prnsszus és Versm ondó folyóirt, vlm int Versrádió szerk esztőségével k özös nyári egyetem z írott és z elek tronik us m édi k ulturális szk területébe vtj be jelentk ezők et, illetve k öltészet, prózírás, k özírás és z esztétik szegm enseit ism erteti. M indezt szính áz és televízió világár építve, elism ert szk tek intélyek segítségével, k ötetlen h ngultbn, elm életi és gyk orlti m ódon. A fogllkozások 9

10 H íre k, k tul itások h elyszíne bltonszem esi Ltinovits M űvelődési Központ, július 20-tól29 -ig. A szk tnárok k özött fogllh elyet Turczi István k öltő, m űfordító, M gyr Írószövetség k öltői szk osztályánk vezetője, k i Kleidoszk óp Könyvsorozt lek tor, W iegm nn Alfréd szính ázi és televíziós rendező, Főnix TV vezető m unk társ, Kiss László, Versm ondó folyóirt főszerk esztője, Kinizsi O ttó színész, Brátok k özt sztárj, Szebeni István, z Ak tív m űsorvezetője, Krfiáth O rsoly k öltő, vlm int Lutter Im re újságíró, elődóm űvész, Vist 3 sját gyártású m űsorink főszerk esztője. A k urzus tárgyi: irodlm i, szính ázi látásm ód és írástech nik ; televíziós m űfj sjátossági; folyóirt-szerk esztés; k épernyős jelenlét; egyéni látásm ód. A m űh elyben vlm ennyi h llgtó önálló m unk átm utth tbe k urzus végén! Részvételi díj: forint/fő (csoportok nk fejenk ént 5000 forint k edvezm ény!) A táborok b jelentk ezni leh et: Pintér Julinn TEM I Szk m k özi M űvelődési H áz, 6100 Kisk unfélegyh áz, Szent János tér 3., telefon: 76/ II. Dél-lföldi R egionális M ond - és M esem ond ó Tlálkozó Az Életf K ulturális Alpítvány, Bék és M egyei M űvelődés i K özpont, Bék és M egyei K önyvtár, Százs zors zép Gyerm ek h áz és Bács -K is k un M egyei Ö nk orm ányzt K özm űvelődés i Szk m i Tnács dó és Szolgálttó Intézete Bács -K is k un m egyei döntőjére m ájus 18-án péntek en k erült sor óri k ezd ettel Császártöltési Áltlános M űvelőd ési K özpont (Császártöltés, K ossuth Ljos u. 167.). A ngys zám ú jelentk ezés m itt 10 órátólz lsó tgoztos ok (I. k orcs oport), órától II. k orcs oport bem uttk ozás ár k erült s or. A vers eny npján 18 lsós és 17 felsős m uttk ozott be. K özülük m egyei döntőből zs űri döntés e lpján z lábbi h t legjobb elődó (k tegóriánk ént h árom -h árom fő) lett delegálv regionális tlálkozór: I. k orcsoport: Czigány Z suzsnn (K isk unfélegyh áz), Dob ozi Bence (Bácslm ás), Gyergyád esz László (K ecsk em ét) II. k orcsoport: Benk ovics Attil (K und cs), Dud uj Z solt (Ljosm izse), H ojsz H enriett (K ecsk em ét) A zs űri elnök e Pintér Ljos k öltő nem győzte h ngs úlyozni, h ogy egy rendk ívül s zínvonls vers eny volt cs ás zártöltés i. M átó Gyöngyi zs űritg, Bács -K is k un M egyei Pedgógus h áz s zk s zolgált-vezetője is így vélek edett, k i m eg is k ös zönte s zülők és pedgógus ok áldoztk és z, ngys zerű m unk áját. K ettejük vélem ényét láts znk igzolni bék és cs bi regionális vers enyen s zületetteredm ények is : I. k orcs oport: 1.M enyh ártm rtin, Szeged 2.Czigány Z suzsnn, K isk unfélegyh áz 3.Dob ozi Bence, Bácslm ás II. k orcs oport 1.Benk ovics Attil, K und cs 2.H ojsz H enriett, K ecsk em étés Ném eth György, Szeged. Ez úton grtulálunk tlálkozór jelentk ezett összes m esem ond ónk és felkészítőik nek, vlm int Fürjes Gyul igzgtó úrnk és k ollégáink Bács-K isk un m egyei d öntő leb onyolításáért! A Népi Iprm űvésze ti M úze um nyári táb ori június IFJÚSÁGI SZ Ö VŐ TÁBO R Fontok k és zítés e, fe lve tés s zövőállványr, párn, tris zny, rongys zőnye g te rve zés, s zövés éve s e k ne k 8-16 óráig D íj: 6.000,-Ft Szk m i ve ze tő: Brcs ik né Iboly július Te xtiltábor A te xtilk ülönféle fe lhs ználás i m ódjivlis m e rk e dh e tne k m e g. Btik olás, te xtilnyom ás, te xtilbb k és zítés, álltok és bábok k és zítés e 8-14 éve s e k ne k 8-16 óráig D íj: 6.000,- Ft Szk m i ve ze tő: Brcs ik né Iboly július GITÁR TÁBO R k ls s zik us - s zóló - és bs s zus gitár (h ngs ze rth ozni k e ll) éve s e k ne k 8-16 óráig D íj: 8.000,-Ft Szk m i ve ze tők : Bk s i M ih ály és Bk s i Blázs Táborve ze tő: Ngy Edit július FELNŐTT SZ Ö VŐ TÁBO R Alpfok ú te ch nik ák, te rve zés, m intázás óráig D íj k ilk ítás ltt Szk m i ve ze tő: Brcs ik né Iboly-s zövő július FELNŐTT D ÍSZ ÍTŐM ŰVÉSZ TÁBO R Tém : Erdélyi h ím zés e k e lm élete és gyk orlt (öltés te ch nik ák :vállfű, vgdlás, írás os ) D íj: 4.000,-Ft Szk m i ve ze tő: Lovás z Iboly népi iprm űvés z Táborve ze tő. dr. Vrg Fe re ncné-népi iprm űvés z július 30-ugus ztus 3. M IND EN NAPR A EGY TECH NIK A M inde n np m ás lpnygglis m e rk e dh e tne k m e g. Bőrözés, ne m e ze lés, cs uh é figurák k és zítés e, gyöngyfűzés, k ötélve rés éve s e k ne k 8-16 óráig D íj: 6.000,- Ft Szk m i ve ze tő: Ngy Edit Inform áció: Népi Iprm űvés ze ti Gyűjte m ény, K e cs k e m ét, Se rfőző u.19., te l./fx:76/ , Brcs ik né Iboly és Ngy Edit H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szk m i Tnács dó és Szolgálttó Intéze tk idvány K és zült500 példánybn, Tis zk écs k én, Nyom ttó K k t. nyom dájábn. Fe lelős k idó: Im re K ároly igzgtó Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk ton Józs e f tér 8. Te l/fx: 76/ e -m il:h irleve bcs k ultur.k ozne t.h u h onlp: w w w.bcs k ultur.k ozne t.h u

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva.

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva. H í r le vé l XI. évfol ym 148-149. s zám 2006. júl ius - ugus ztus é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r le vé l ym 152. s zám 20 0 6. nove m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

A ve rs e ny m e gh irde tői:

A ve rs e ny m e gh irde tői: H í r le vé l X. évfol ym 134. szám 2005. m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8.

Részletesebben

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

H í r le vé l. yam 140. szám 2005. nove m b e r

H í r le vé l. yam 140. szám 2005. nove m b e r H í r le vé l X. évfol ym 140. szám 2005. nove m b e r Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június H í r le vé l X. évfol yam 135. szám 2005. június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

H í r le vé l. 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k alnem nevezh etnek.

H í r le vé l. 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k alnem nevezh etnek. H í r le vé l ym 154. s zám 20 0 7. jnu ár A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA H í r le vé l XI. évfol yam 146. s zám 2006. m ájus é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z at K öz m u ve l od Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

H í r le vé l. yam 132. szám 2005. m árcius

H í r le vé l. yam 132. szám 2005. m árcius H í r e vé X. évfo ym 132. szám 2005. m árcius Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve őd i Szk m i Tnácsd ó Szo gá ttó Intéze te h vi pj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8. Te /fx: 76/481-320;E-m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m á ci ó s h avi lap ja

Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m á ci ó s h avi lap ja H í r le vé l XI. évfol ym 145. s zám 2006. é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h vi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. borzsonyvidek @ freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2009. január 22-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben