Balázs János. Csabákra várva. Szemelvények egy televíziós riporter naplójából. Világhírnév Kiadó. Kolozsvár, 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balázs János. Csabákra várva. Szemelvények egy televíziós riporter naplójából. Világhírnév Kiadó. Kolozsvár, 2009."

Átírás

1 Balázs János Csabákra várva Szemelvények egy televíziós riporter naplójából Világhírnév Kiadó Kolozsvár, 2009.

2 Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a României BALÁZS JÁNOS Csabákra várva / Balázs János. - Cluj-Napoca: Világhírnév, 2009 Bibliogr. ISBN Csabákra várva Világhírnév Kiadó, Kolozsvár, Lektorálta: Tamási At tila Borítóterv: Nagy Csaba Borítófotók: Balázs János Készült az Eurocolor Nyomdában, Zilah Kiadja a Világhírnév Kiadó Felelős kiadó: Szegő József

3 Tartalomjegyzék Előszó... 5 Csabákra várva... 7 Élt egyszer egy gróf A két utolsó székely Székelyek nyomában, mostanában Rozsdás vasak, várakozó emberek Nekik van igazuk A délkeleti végvár Túl a Vörös-torony romjain Csecsenföldön, Hunyad megyében Beszéd és könyörgés Táblák, pénzek, emlékek Szakadát: jelen Tornyokról, fákról Hézagos önismeret Fény a bányatavaknál Schola Johannisburgban Magyarok a havas alján Templomok Fehér megyében Hol volt(unk), hol nem volt(unk)

4

5 Előszó Magyarázattal tartozom: e kötetbe gyűjtött írások az év ek során a Brassói Lapokban jelentek meg nyomtatásban. Film vál - tozatukat pedig a Román Televízió mag yar adása sugározta an - nak idején. A média, azaz a hordozó sajátosságainak meg felelően a filmváltozatban több a képi információ és a hangulati e - lem, az írott változatban több az adat. Ezen túlmenően a riportok témája és üzenete is ugyanaz. Dél-erdélyi újságíróként írok ma - gunkról, dél-erdélyiekről. Arról, ami velünk történt és történik: hát ha valaki elolvassa, és még valami hasznát is veszi annak, a - mit mi megtapasztaltunk (tapasztalunk). Aki előbb vagy utóbb ha - sonló helyzetbe kerül(het). Mag yar közösségként való eltűnésünk kiterjedt vidé kek ről immár befejezett tény. De ez a folyamat nem egészen egyértelmű, 5

6 nem szükségszerű és nem is visszafordíthatatlan. Példát is mon - dok (ez a könyvben nem szerepel): az a fogarasi mag yar iskola, a - mit még Erdély első protestáns fejedelmei alapítottak, és ahol ma - gam is nyolcadikos koromig tanultam, ma már nem létezik. Ala - kult ellenben a közeli Kőhalom városában egy elemi szintű mag yar tagozat, amelynek végzettjeire ma már mag yar tannyelvű közép - iskolai osztály is alapul. Mert került valaki (történetesen refor - mátus lelkész az illető), aki szívügyének tekintette a dolgot, és egy bentlakást is összehozott a környéken kallódó, magyarul tanulni akaró kisdiákok számára. Ilyen egyszerű ez. Illetve, dehogy egy - szerű! De beszéljünk róla, mert fontos. A riportok pillanatképek. Fontos tartozéka mindeniknek a végéről az évszám: akkor én ott ezt láttam. Ma már más a hely - zet. Némiképp, vagy alapvetően. Úgy gondolom, hasznos lenne folytatni a történeteket. De ezt végső soron döntse el az Olvasó. Brassó, de cem ber 14. Balázs János 6

7 Csabákra várva Érdekes felvetést hallottam minap az állatvilágban is ta - pasz talható önzetlenségről, önfeláldozásról. Közhelyszámba megy a kicsinyeit az önfeláldozásig védő anyaállat példája. De az is e - lő fordul gyakran, hogy a falkát, csordát nyájat kerülgető raga do - zó val szembeszáll a vezérállat még akkor is, ha jóval gyen gébb, mint a támadó. És gyakran alulmarad a küzdelemben. Nos, a kér - dés így hangzik: ha működik márpedig működik a termé sze - tes kiválasztódás, akkor hogy maradhat fenn ez a tulajdonság, hogy öröklődhet tovább az altruizmus, mely egyértelműen hátrányos az egyén számára? (Az önzetlen, önmagát feláldozó egyednek ki - sebb az esélye a túlélésre, mint az önzőbb másiknak, amelyik el - fut.) Miért is van akkor az, hogy nem csak az önzés öröklődik? A válasz: az önzetlenség kontraproduktív ugyan az e gyén szá mára, ellenben a túlélésért folyó küzdelemben mérhetetlen e lő - nyökhöz juttatja az egész csoportot. Példánknál maradva, a nyá jat támadó ragadozók falkájával szembeszálló vezérállat lehet, hogy a lul marad, ám a nyáj eközben elmenekül. S a biztonságba he lye - zett fiókák között ott vannak az önzetlenséget átörökítő géneket hordozó egyedek is. Az önzetlenség felette hasznos voltáról fecsegni itt és most ugyancsak kontraproduktív. De azért meg kell tenni. A vakolat nem vétett, mégis leverik Szászvároson (Oraştie) ahol (mint az iskolában is tanultuk) fű vel benőtt egykori dák várak tövébe szászok telepedtek, gaz dál - kodtak, ipart űztek, megtollasodtak, majd a történelem kerekének for dultával kilátástalan helyzetbe kerülve visszatelepültek a nyolc - száz esz tendeje elhagyott anyaországba, átengedve telepü lése i - ket a hajdani dá kok mindenünnen előszivárgó kései le szár ma - zottainak, nos ott a múlt nyáron egy ősöreg ferences kolostor fa lairól 7

8 kőműveslegények verték le szaporán a sok százados vakolatot. Szál - longó mész por lepte be mindenütt a patinának nevezett régi koszt. Hát ezt vajon minek csinálják? csodálkoztam, mintha valakik a sze mem előtt egy hótt lovat patkolnának. Jártam ugyanis még évekkel e lőbb arrafelé, a dél-erdélyi szórványban élő magyarok nyomait ku tatván. Akkor is egy ferences atya nyitott ott hosszas csen ge tésre ajtót, és érdeklődő szavaimra szinte azonnal az or - romra is csukta. (Nem csoda, szekus iskola is működik a vá ros - ban, s bizo nyára szakmai gyakorlatra oda szokták kiküldeni a nö - vendéke ket, innen a minden érdeklődővel szembeni mély bi zal - matlanság.) De azért annyit akkor is megtudtam, hogy magyarok szinte nin cse nek is Szászvároson. Akik azt a templomot láto gat - ják, azok sem bősz magyarok elsősorban, hanem jámbor kato li kus hívek. (Életem nagyobbik felét én is Dél-Erdélyben éltem le: is - merem a jelenséget. De akkor rá két évre miért verik le ott olyan szor gal ma san azt a vakolatot?!) Egy csíki székely rendelte el, aki a közeli Dévára került, és on nan intézkedik. Böjte Csaba atya amúgy ferences szerzetes, aki dévai rendházfőnökként nem fér a rendházába, és meg vá sá - rolta a kolostor melletti toronyblokk lakásait is. Akkor, amikor az általa istápolt gyerekek annyian voltak, hogy már nem fértek el a dévai fe rences kolostorban. Nos, ő az, aki nem hagyja, hogy a szászvárosi kolostornak rend jén beomoljon a teteje és udvarát felverje a dudva: fel kell ú - jítani az épületet, ki kell pucolni az udvart. Kell a hely az ár vák - nak. És a szegény sorsú gyermekeknek, akikből egyre többet és többet termel megbicsaklott értékrendű társadalmunk. Nagy családban nincs nyafogás A dévai kolostor jókora ebédlőjének ajtaján felirat: azt tudatja, melyik csoport gyerek, melyik család mikor étkezhet. Há rom váltásban tálalják ott a reggelit, ebédet, vacsorát, rendnek 8

9 kell len nie, különben tülekedés lesz. A kolostor celláiból háló ter - mek let tek. A nagyobb helyiségekből osztálytermek. Aki itt él, aki itt (vagy a szomszédos tömbház valamelyik lakásában lakik) annak tanulnia is kell valahol. A rendházfőnök tehát iskolát is mű - ködtet számukra. Apropó, család: egy család itt gyer mek - ből áll, akik egy szokványos tömbházlakást foglalnak el, s velük él, lakik a nevelő is: a Kolozsi házaspár például, István és Noémi. Nekünk nem volt gyermekünk, ezért döntöttünk úgy, hogy Dé vára költözünk meséli az asszony. Feladtuk régi mun - ka helyünket és egykori lakásunkat, és eljöttünk. Megtalálták itt számításaikat? kérdezem a jelen levő férjet is. Gyermekek között szerettünk volna élni, az igaz, de ar - ra nem gondoltam, hogy pont tizenkét gyermekből áll majd a családom válaszolja. Egy kicsit féltem, hogy betegeskednek, hogy éj sza ka fáj a foguk, hol ennek, hol amannak Előfordul i - lyesmi is, nem mondom, de hamar kiderült, nem olyan kényesek ők, mint az egykék. Jól elvagyunk itt együtt. Olyasmit kapunk tőlük, amit mástól, felnőttől nem: sze - re te tet pontosít az asszony. Déván a nevelők munkaideje kötetlen : együtt élnek ne - velt je ikkel, reggel iskolába küldik őket, délben hazavárják, segíte - nek, ha kell, a tanulásban, este beszélgetnek, együtt játszanak, szó ra koznak (a Kolozsi-családnál énekelnek, gitároznak), hétvé - geken kirándulnak. Éjszakánként a nevelők (vagy a nevelő, hi - szen nem csak házaspárok, hanem egyedülállók is jelentkeznek nevelőnek) ugyanazon lakásban alszanak (esetleg egy másik szo - bában), mint a gyermekek. Családi környezetben igyekeznek nevelni a családi kör - nye ze tet egyébként nélkülöző gyermekeket. Abból a felis merés - ből ki in dulva, hogy nem csak élelem, ruha meg cipő kell a gyer meknek, amíg felnő, hanem meghitt családi környezet, azaz már-már köz hellyé koptatott szóval élve szeretet is. 9

10 A tévé sokkoló szociális riportjainak képsoraiból meg szo - kott bi zalmatlan tekintetű utcagyerekek látványának, a gyermek - men he lyekre látogatót kísérő morcos tekinteteknek vagy éppen a ki hí vó csibészségnek itt egyszerűen nyoma sincs. Pedig ők is u - gyan azon környezetből többnyire az utcáról kerültek ide. Ördögfióka a kolostorban Szünetben a hatodik osztályban kedves, élénk tekintetű kis lán nyal találkozom. Kérésemre rendkívül udvariasan, ked - ves házi gaz daként végigkísér a kolostorban, megmutatva az egész in téz ményt, elmagyarázva működését. Az elsők között került ide, hét évvel ezelőtt. De most már nem itt lakik, kintlakóvá vált: egy dévai házaspár magához vette, ők nevelik. Nagyon szereti ne - ve lő szüleit. De iskolába ide jár, társai közé. Kérdezem: régi csa - lád jával tartja-e a kapcsolatot, látogatják-e őt? Igen, voltam a nyáron is az édesanyámnál válaszolja ked vesen. Később súgta meg valaki, jól tettem, hogy nem firtattam tovább e kérdést: tényleg kívánkozott haza, s felkereste a va ká ci - óban az édesanyját, de éjszakára már nem maradt ott. Az édes - anyja u gyan is utcanő, s a leánya ezt tudja róla. A kis Maxi csak elsős, de olyan ördögfióka, hogy min den - ki is meri. Töri a magyart, ami nem is csoda, hisz Lupényban, az ut cán tanult meg beszélni. Nyolcan vannak testvérek, kö zü lük négy nek a nevelését Csaba atya vállalta magára. Istvánkáék Nagy - váradon heten voltak, most hárman közülük itt vannak Miki nem a testvéreiről beszél, hanem arról, hogy amiután az édesapja meghalt és eltemették, az édesanyja megkérdezte őt, akarna-e in - kább Dévára jönni? És ő úgy döntött, hogy akar... Minden gyermek külön történet, ha úgy tetszik, külön tra - gé dia. Vagy kezdődő tragédia... 10

11 A kanalat nem kell megenni A dévai kolostorban 204-en vannak. És mintha nem len - nének elegen Szemtanúja voltam a nyáron, hogy amíg a saját gyer - mekei itt- ott táborokban vakációztak, Csaba atya egy újabb mik - ro busz nyi koszos és toprongyos utcagyereket hozott magához a kolos torba, úgymond nyaralni : megfürdették, tetvetlenítették őket. Az egyik kis srác folyton izgett-mozgott: rühös volt a füle tövétől a sarkáig. Nem lepődött meg senki: ott volt kéznél a gyógy - ke nőcs. Új ruhát adtak rájuk ( vadonatúj sec ond-hand ilyen - ben jár ma Románia lakosságának nagy része). Vitték őket az e béd lő be. A kiéhezett, sovány gyermekeknek minden újdonság volt. So kuknak még a kanál is. Egy kedves nevelő néni meg mu - tatta an nak, aki nem tudta, hogyan kell a kanállal enni. A szom - széd asz talnál Balázs testvér (szintén fiatal ferences) kanalazta u - gyanazt a levest. Ráismerek: ő volt az, aki az imént rö vidnadrágban és tri kó ban fürdetett, tetvetlenített. Ez volt egy szállítmány utánpótlás. Körülnézek most a zsivajgó, vidám gyermektársaságon: mint ha valamelyik jól karbantartott, tekintélyes belvárosi isko lánk fo lyosóján lennénk, nagyszünetben. A nyáron látott kiéhezett pur - dék és riadt csibészek közül egy sincs itt. Pedig mind itt vannak. Kérdezem Csaba atyától, miből tartja el őket, amikor ma - nap ság sokan azért nem vállalnak második, harmadik gyermeket, mert az eltartásuk sokba kerül? Az állami gondozottak eltartására szánt összeget, min - den e gyes gyermek után, átutalják a hatóságok válaszolja. Ez a szük séges pénznek nagyjából a felét teszi ki. És a másik fele? Az is kikerül mindig 11

12 És elmeséli nevetve, hogy egy alkalommal éppen egy, az épü letben dolgozó kisiparos elöl próbált eliszkolni, mert épp nem volt pénze, amiből az elvégzett munkát kifizesse, amikor egy fér - fi út ját állta. Borítékot tett a zsebébe azzal, hogy a fiának va la - milyen vizsgája sikerült, és ezt az összeget a szegények javára küldi, a do mányozza. Közben melléjük ért a becsületes munkája bérét kö vetelő iparos is. Nem iszkolt tovább: fizetett. Immár volt miből. A dott az Isten. És máskor is ad. A télen két háromszéki falu küldött vagy húsz tonna burgonyát. Karácsony előtt egy dévai vállalkozó adott egy tonna banánt. Nagyon sok jó em ber van az országban. És kül földön is. Finálé Pár hónappal eze lőtt e - gyik tollforgatásból é lő kollegám, a nap jainkban szolgáló ferences szerzetesek ről elmélkedvén nyil - vá no san, azt a véleményt fo galmazta meg és küldte nyom tatás ba, mely szerint jobban tennék az a - tyák, ha mind családot a lapí ta ná - nak és gyer meket nem zené nek, nem fogyna akkor annyira a ma - gyarság. De ő bizonyára Böj te Csa - ba atya dévai mun kál kodásáról nem hallott. Csa ba atya nem is azért csinálja, hogy halljanak ró la. Ma rosvásárhelyt Pál atya sem a nyilvánosság kedvéért istápol öre ge ket és árvákat. És ez még csupán az erdélyi ferencesek te vé - kenységének egy része. Ők úgy érzik, hasznos az a közösségnek, amelyhez tar toz - nak, ha önfeláldozó módon, teljes energiájukat, egész életükön át 12

13 arra fordítják, hogy embertársaikon s közülük a leginkább rá - szo ru lókon segítsenek. Az Evangélium szellemében. Erdélyben jelenleg csupán 64 ferences szerzetes él. Jó ré - szük nagyon idős. Más részük nagyon fiatal. Bőjte Csaba a rend - ben alig-alig létező középnemzedékhez tartozik. Egy közösség bármilyen közösség túlélési esélyeit, é - let re va lóságát jelzi, hogy hány önfeláldozó, altruista egyed ta lál - ha tó soraiban. Élt egyszer egy gróf (2000) Az Erdélyi Mag yar Közművelődési Egyesület évente ki - osztja a Kún Kocsárd-díjat, amit az erdélyi közélet azon szemé - lyiségei kapják, akik az elmúlt esztendőben a legtöbbet tették a szórványban élő magyarságért. Tekintve, hogy a romániai mag yar kisebbség jelentős hányada (egyharmada) él olyan településen, a - hol számaránya tíz százalék vagy ennél is kevesebb tehát az asszi - milációnak leginkább kitett körülmények között, biza szükség is van azok munkájára, akik e beolvadás által veszélyeztetett cso - port érdekében tesznek valamit. Szükség van évente egyszer, a kár jelképesen is elismerni munkájukat a Kún Kocsárd-díjjal. És szükség lenne ma is Kún Kocsárdokra. Gróf volt, gazdag volt, Dél-Erdélyben birtokolt. Nevéhez fűződik Algyógy (Geoagiu-Băi), a fürdőhely kiépítése is. Mesélik, hogy idős korában Párizsban, egy orvos pro - fes szor ral kezeltette reumáját. Szó szót hozott, és ki derült, hogy a páciens, a különös nevű gróf erdélyi. Van ott maguknál, Transsylvaniában egy gyógyfürdő, a rómaiak Hydata néven emlegették jut eszébe a tudós pro fesz - szor nak. Pont a maga betegségét, a reumát gyógyította si ke re - sen az ottani gyógyvíz. Megvan-e még? 13

14 gróf. Meg válaszolta a fáma szerint kissé szégyenkezve a Az ókori Hydata ugyanis Algyógy, az ő szülőfaluja volt. És az a bizonyos nevezetes gyógyvízforrás az ő birtokán bu gyo - gott. Tudta ugyanis, a környékbeliek oda jártak bajaikat ke zel - getni (nem Párizsba), s oda járt idősebb korában Bod Péter uram is, az író és tudós lelkipásztor, aki Olthévízről a környékre, a Gyu - lafehérvár közelében levő Magyarigenbe került papnak. Tudt a mindezt a gróf, s amikor hazament, megkezdte birtokán a modern gyógyfürdő kiépítését. A többi már könnyen ment: a fürdő köré villák, szállodák épültek, vendéglők nyíltak, és megtelepedett ütött-kopott hok ked - lijén az első vattacukorárus. Azaz beindult a fürdőélet. Egy esztergált fadarab Szilágyi Endre szászvárosi (Orăştie) tiszteletes, aki a ma - roknyi algyógyi református lelki gondozását is végzi, kinyitja a wertheimkasszát, és előveszi az egyházközség féltett kincsét: egy jó tenyérnyi, rózsafából esztergált kis kelyhet. A ke hely 14

15 talpán finom véset: Kún Kocsárd, 1854, Komárom. Íme a perdöntő bizonyíték, mely rávilágít a hézagos Kún Kocsárd-é - letrajz egyik bizonytalan pontjára: a gróf nem Kufsteinban, és nem egyebütt raboskodott, mint utóbb vélték, hanem Komáromban szen vedett várfogságot az 1848-as szabadságharcban vállalt sze - repe miatt. (A mag yar forradalmi kormány Hunyad vármegye fő - ispánjává nevezte ki.) A rabsága idején készített kis kelyhet em - lékül haza hozta, és szülőfaluja református egyházának aján - dékozta. Kún Kocsárd gróf családja a Székelyföldről származott. Apja Kún István, anyja a Gyergyó vidékén ismerősen csengő nevű Lázár család sarja, Klára. A Kocsárd név csak ma tűnik külö nös - nek: 1803-ban, amikor született, nagyon divatos név volt a Got hárd, ennek magyarított változata a Kocsárd. Az ifjú gróf nyilvános is - kolákban tanult, Szászvárosban, Nagyenyeden és Kolozsvárt. Bécs - be, a mérnöki akadémiára is elkerült, ám jobbnak látta, ha inkább jogot tanul idehaza. 22 éves korában már alispán, de hamar meg - unta a megyei szolgálatot és hazatért jókora birtokára gaz dál kod - ni. Ahonnan csak az 1848-as forradalom hírére mozdult ki és vál lalt hivatalt. Közszereplését a császár 7 esztendei várfogsággal ju - tal mazta. Birtokait a környék román jobbágyai feldúlták, az u - ra dalom mag yar cselédségét a forradalom kitörését követő er délyi polgárháború során megölték, holttesteiket Algyógyon, a kastély udvarán levő kútba dobálták. Az algyógyi tragédia az erdélyi Hegyalja azon véres eseményeinek sorába tartozik, amelyek az akkori időkben a vegyes lakosságú falvakban gyakoriak voltak. A rabságából kiszabadult Kún Kocsárd romokban heverő birtokán újrakezdte a gazdálkodást. Pár év múlva ismét ő a vidék egyik leggazdagabb földbirtokosa ban Hunyad megye or - szággyűlési képviselőjévé választották, majd főispán lett ban egészségi állapotára hivatkozva lemondott, és többé nem is vállalt állami hivatalt. A teleket Szászvárosban töltötte, ahol a dúsgazdag főúr mint feljegyezték a helyi notabilitásokkal, ba - 15

16 rátaival krajcáros alapon nagyokat tarokkozott. A pénz ugyanis egyébre kellett: Kún Kocsárd 1834 óta a szászvárosi református középiskola főgondnoka volt. Megválasztották, elvállalta. És at - tól kezdve szívügyének tekintette az iskola sorsát. Saját költ sé gén még egy emeletett húzott az épületre, majd ugyancsak a zsebébe nyúlt, amikor egy új épületszárny felépítése vált szükségessé. Az emígy kibővített iskola az egész környék, a mai Hunyad és Fe - hér, sőt Szeben megye egy részének is leglátogatottabb mag yar iskolájává vált. Messze földön a leghíresebbé. Természetesen nem csak reformátusokat vagy mag yar nemzetiségű diákokat fogad - tak be. Az itt végzett diákok közül a mai olvasó számára is sokat mond Aurel Vlaicu repülőgépkonstruktőr vagy Groza Péter, a ké - sőbbi miniszterelnök neve. A környék mag yar értelmiségijei közül nem egy ma is büsz kén emlegeti, hogy ő is a szászvárosi Kún Kocsárd Kol lé - gium végzettje holott az az iskola már rég nem Kún Kocsárd Kollégium, hanem Aurel Vlaicu Középiskola. 16

17 Ez történt A Kún Kocsárd bőkezű támogatásával kibővített isko la é - pület a századforduló táján már nem felelt meg a korszerű okta - tás követelményeinek. Ezért pár száz méterre ettől 1910-ben egy új, korszerűbb iskolaépületet emeltek. (A Szászváros köz pontjá - ban álló régi iskolaépület ma városi kórház.) Az új épület a Kún Kocsárd Református Kollégium nevet egészen 1927-ig viselte. A középiskola nyilvánossági jogát 1923-ban megvonták. (Azaz az általa kiállított bizonyítványt az állam többé nem ismerte el.) Ekkor a református egyház az iskolát feloszlatta, és az épületet 1927-ben eladta egy magánzónak, aki azt a román államnak a ján - dékozta. Az épület főbejárata mellett kétoldalt, egy-egy ta lapza ton Kún Kocsárd, illetve egy őt követő főgondnok, gróf Kuun Géza történész bronzszobra állott. Ma e talapzatokon Aurel Vlaicu kis - méretű mellszobra, illetve repülőgépének makettje található. A bronzszobrokat sikerült a beolvasztás elől a szászvárosi refor má - tus templom tanácstermébe menekíteni. Ma is ott feketéllnek. Gróf Kún Kocsárd középtermetű, szikár em ber volt. É - lénk véralkatával járó derült nyájassága élete végéig el nem hagy - ta. Mély vallásosság, tiszta emberszeretet és szigorú igaz ságérzet töltötte el lelkét. Keresetlen egyszerűsége tisztes előkelőséggel pá - rosult írta róla egy kortárs. Kún Kocsárd gróf egymaga egy kultúregyesület, aki töb - bet tett az erdélyi rész magyarságáért, mint amennyit a tár sa da - lom együttvéve még hosszú ideig tehet. E szavak pedig az Er délyi Mag yar Közművelődési Egyesület, az EMKE alakuló gyűlésén hangzottak el, Kolozsvárt. Nagy szavak. A gróf ugyanis mintagazdaságként vezetett algyógyi birtokát, úgy, ahogy volt, kastélyával és két szászvárosi házával együtt az EMKÉ-nek adományozta. Azzal, hogy a bir to - 17

18 kon székely és csángó fiúk részére mezőgazdasági iskolát léte sít - senek, ahol a fiatalok jövendő kisbirtokos gazdálkodók, földművelők elsajátíthassák a korszerű gazdálkodás elemeit. Mind elméleti, mind gyakorlati ismereteket. Tanulótermekül a kastély szobái, szállásul a célszerűen átalakított melléképületek szol gál - tak. Ez az iskola 1892-ben alakult. Az adományozott birtok te rülete 756 hold erdő (1 katasztrális hold egy fél hektárnál va la - mivel nagyobb terület, pontosabban 5754,6 négyzetméter), 406 hold legelő, 349 hold szántóföld, 67 hold gyümölcsös, 55 hold rét, 34 hold kert, 6 hold szőlő, 2 hold füzes és 33 hold beltelek és terméketlen mint egy utóbbi jelentésben olvasható. Forgalmi ér tékét ekkor másfél millió(!) koronára becsülték. Az algyógyi mezőgazdasági iskolában az első években évente negyven, a századforduló után pedig évente hatvan nö - ven dék végzett. Sokan közülük árvák voltak: Algyógyon u gyan - is a gróf adományából árvaházat is fenntartottak. Reális szükségletet elégített ki ez az iskola: amikor a Szé - kelyföldről a szegénység miatt tízezrek fogtak a kezükbe ván dor - botot, s amikor egész Magyarországról több százezren tán torog - tak ki ugyanezért Amerikába, Dél-Erdélyben, Algyógyon egy különc gróf furcsa ötlete folytán a korszerű, intenzív me ző - gazdálkodás fortélyaira okították a holnap gazdálkodóit. Így van: furcsa ötlet, mert akkor sem és később sem szokták a földesurak minden vagyonukat (vagy vagyonuk nagy ré szét) csak úgy közcélra felajánlani. Annál nagyobb tisztelet és meg be csü - lés kell hogy övezze Kún Kocsárdot, aki ezt önzetlenül meg tette. A gyógyi földművesiskola diákjai egykor, a századelőn minden évben május 5-én, az alapító születésnapján meg ko szo - rúzták Kún Kocsárd sírját. Nem az algyógyi temetőben, mert a sír nem ott van, hanem a falu fölött, az egész völgyre tekintő K ő alja nevű mészkőszikla egyik üregében. A sziklaüreget a ha gyomány 18

19 szerint a már idős gróf saját kezűleg véste-bő vítette-faragta sír bolt tá. Ide is temették aztán 92 esztendős korában, ja nu ár 11-én. Kincsek, kártyák, emlékek A sírkamra nehezen megközelíthető helyen fekszik: ma - gasan a hegyoldalban. Az oda vezető ösvényt mára benőtte a va - don. A 94 esztendős Si mon Lenke, a kevés algyógyi református egyike, mint mondja, még járt ott, úgy ötven-hatvan esztendővel ezelőtt, és jól emlékszik a sír körüli vasrácsra is. A falubeliek is tudnak a sírról: Piatra lu Gota (Gothárd köve), emlegetik a Kő - alját. A sírhoz Gudor András gyulafehérvári lelkipásztor ka la - u zol el. Ő még tudja, hol van, az Algyógyon évente táborozó di - ákokkal olykor-olykor még felkeresi. De nem csak ő: sírrablók fan táziáját is megmozgatta a kősziklába vésett kripta; feltörték, jól látszik, nem is egyszer, a sírüreget elzáró téglafalat meg bon - tották, a sírt lezáró bentonlapot betörték, a fémmel (talán ónnal?) borított koporsó deszkaszilánkjaival, lemezdarabkáival tele az er - dő. Ki tudja, milyen kincseket sejthettek ott, a sírban. Pedig az igazi kincsek ott vannak a sziklasír előtt, a völgy - ben: az egykori Kún-birtokon ma is mezőgazdasági szakkö zép - is kola működik. A régi kastélyépület helyére új, nagyobb, kor - szerűbb iskolaépületet emeltek még a magyarok idejében, ma - gyarázza a gondnok, de erről közelebbit nem tud. S az iskola kö rül az egykori kastélykert felparcellázva szántónak, gyümöl csös nek, szőlőnek. S ott vannak az igazi kincsek, ott vannak a sziklasír mögötti völgyben is, ahol nemrég római fürdők nyomait tárta fel a régészcsákány, és ahol a reumás gróf építtette fürdőt, igaz, fel - ú jítva, de ma is használják, s amely körül élénk fürdőélet zajlik ma is. 19

20 Hogy mi emlékeztet ma Algyógyon vagy a közeli Szászvárosban Kún Kocsárdra? Semmi sommáz a sokat megélt Si mon Lenke néni. I - gaza van. Pedig a szülőháza is áll még (legalábbis a Vasárnapi Újság című budapesti lap évi 6. számának illusztrációja ezt, a ma is meglevő épületet ábrázolja). Ma Ion Samoilescu, a me ző - gazdasági szakközépiskola nyugalmazott igazgatója lakja. Tud - ja, persze, hogy a ház a Kún grófoké volt, bár ő nem tőlük, hanem egy zsidó építésztől vásárolta meg annak idején. Egyebeket is tud az igazgató úr, nemsokára el is mondja, miket: nemcsak a házát kártyázta el a gróf úr, hanem még a feleségét is. Biza. Ráhagyom. Forgatom a kis, megfakult fényű rózsa fa kely - het: ennyi, ami biztosan a különc gróftól maradt. Aki hét évet ült, csak mert a forradalom alatt egy hivatalt elvállalt. S olyannyira nem hivalkodott szenvedéseivel, hogy kívülállók számára még fogsága helyszíne is ismeretlen maradt. Aki 53 éves korában sza - badulva kezdte elölről az életet, és virágoztatta fel porrá és ha - muvá tett birtokát azért, hogy az egészet aztán az iskolákra költ se, ott, ahol az állami bürokrácia nem alapított elég iskolát. Aki és ez a kevés életrajzi elem egyike, amit biztosan tudunk róla agg - legény volt, soha nem alapított családot. Hogy Kún Kocsárd emléke miért nem elevenebb, hogy em lékét Al gyó - gyon miért nem jelöli bár egy kopjafa vagy em lék tábla, ez költői kérdés, amit amióta a költők politikusokká let tek, nem is illik feltenni. Marad a válasz: ha nagyjainkat mi magunk meg nem be csüljük, más ezt biz - tosan nem teszi meg helyettünk. (1998) 20

21 A két utolsó székely A történet jó kétszáz évvel ezelőtt kezdődött, Erdélyben. Mária Terézia határőrezredek felállítását rendelte el, a csíki és háromszéki székelyek tömegesen jelentkeztek, mert ezáltal régi szabadságjogaik visszaszerzését remélték. Nem első és koránt - sem utolsó eset a történelmükben, hogy várakozásaikban csalód - tak: a katonáskodás mellett továbbra is adófizető polgárai ma radtak volna a birodalomnak. Amilyen tömegesen jelentkeztek szolgá - lat tételre, most olyan tömegesen tették le a fegyvert. A császár so - rozást rendelt el. A sorozóbizottságok elől tömegesen szök döstek az erdőkbe. A sérelmeik orvoslására egybegyűlt kérelmezők közt pedig az osztrákok vérfürdőt rendeztek; január 7-én két - száz székely esett el Madéfalván. A madéfalvi veszedelem hírére sok száz székely család kelt át a Kárpátokon. Moldvában, a bojári birtokokon szívesen fogadták a munkabíró, szorgalmas menekülteket. Változik a szín: Moldva északi részét, Bukovinát 1774-ben az osztrákok megszállják. Miért ne tennék: övék Erdély, övék Galícia, miért ne csatolnák a birodalomhoz e két tartomány között levő Bu ko - vi nát is? Ab dul Hamid szultán egy évvel később átengedi a te - rületet az osztrákoknak, Ghica moldvai fejedelem tiltakozása da cára. Ekkor még a császáriak sem sejtik, hogy a főleg bükk er - dővel borított vidék talaja mennyire termékeny, altalaja mennyi - re gazdag. Amit azonnal tapasztalnak az, hogy a tartomány gyé ren lakott: 1775-ben a katonai hatóságok lakost számlálnak. Alig 7,6 lakos jut egy négyzetkilométerre. A termékeny földeket megművelni, az erdők fáját fel dol - gozni, az érceket kitermelni munkáskéz kell. A birodalomnak a - 21

22 dófizető polgárok kellenek. Megindul a tartomány betelepítése a birodalom minden részéből érkező osztrák alattvalókkal, de nem csak. Mártonfy Mór, a csíki származású, évek óta a moldvai csán - gómagyarok közt tevékenykedő ferences atya osztrák hatósági buzdításra 1776/77 telén mintegy száz Moldvában élő mag yar csa ládot rávesz arra, hogy Bukovinába áttelepedjenek. A tele pe - sek Szucsáva és Rădăuţi (Radóc) között Istensegíts és Fo gadj is - ten falvakat (Tibeni, illetve Iacobeşti) népesítik be. II. József császár 1783-ban felkeresi birodalma eme új tar tományát, hogy saját szemével győződjék meg a bukovinai hely - zetről, és intézkedjék. Gróf Hadik András altábornagynak, Er dély katonai kormányzójának írta e látogatás nyomán: Bukovina né - pességének növelése elsőrendű gond legyen. A császári parancs nyomán a iaşi-i konzult utasítják, kutassa fel és írja össze a Mold - vában letelepedett székely menekülteket. S bár a bojárok a Di - ván nál tiltakoznak a birtokaikon megtelepedett jó munkaerő vé - delmében, a moldvai fejedelem már nem mer Bécscsel ujjat húz ni, és az összeírtakat katonai fedezet mellett kísérik át Bukovinába. Így épül ki 1785-ben és 86-ban Hadikfalva, Andrásfalva és Jó - zseffalva (Dorneşti, Maneuţi és Vornicenii Mari). A székelyek tömeges betelepítésének ezzel vége. Az ér - kezők az államtól némi segélyt kapnak (a férfiak négy, a nők há - rom, a gyerekek egy krajcárt napjára, amíg erre rászorulnak), s föl det is (ki amennyit meg bír dolgozni), no meg kölcsönöket me - zőgazdasági eszközök beszerzésére ban már 9887 mag yar lakója van Bukovinának. Az öt mag yar falu lakói szépen gya ra - podnak. él még Nagy János és Szőcs Gergely Az öt falu egyike sem fekszik főútvonal közelében. Csu - pán Hadikfalván halad át a két kisvárost, Radócot és Szeretet összekötő műút. És Hadikfalván vasútállomás, vasúti csomópont van. 22

23 A vasút Istensegíts mellett is elhalad. A vasúti megálló mögött, a dombon elhagyott temető. Hányszor elhaladhat mel let - te a gyanútlan arrajáró, amíg rájön, hogy a fűvel benőtt kis talaj e - gyenetlenségek tulajdonképpen régi sírhantok. A volt temető kö zepén barnára pácolt faoszlop. Nyers fából faraghatták, mert már elhajlott. Faragása sem kopjafáé. Felirata: Istensegíts Állították: VII. 3-án. Buzilă Damaschin görögkeleti (ortodox) lelkipásztor kész - ségesen megmutatja a templomot: Mártonffy Mór ferences atya, a betelepülők papja itt, Istensegítsen szolgált, innen látogatta a töb bi faluban letelepült székelyeket. A templom valamivel utóbb épülhetett. Főoltára ma is érintetlenül megvan az utóbb orto dox - szá alakított templomban, az ikonosztáz mögött. Az orgona el - rom lott, azt kidobták, de megmaradt a padok egy része. A temetőben azt az oszlopot a Magyarországról haza lá - to gató moldvai magyarok állíttatták. Minden nyáron jönnek lá to - gatóba, több autóbusszal is. De itt, Istensegítsen vagy Tibeni-ben egy mag yar sem él már? gely. De, hogyne élnének: él még Nagy János és Szőcs Ger - (A pópa mag yar fül számára is jól érthetően ejti a két, szá - mára igazán idegenül hangzó nevet. Utóbb elárulja, maga is ért va lamicskét magyarul, hisz nemrég egy hónapot töltött Dél-Ma - gyarországon, az Istensegítsről elszármazottak vendégeként.) Minek elmenni? A 77 esztendős Nagy János jókora ősz bajuszával messze kirí csupasz állú környezetéből. Szeme vidáman csillog. Mintha várt volna, évtizedek óta várt volna ránk, erdélyiekre, hogy ne - künk is elmondhassa: mindenek dacára, Istennek hála, meg van - nak. 23

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Automata kötélbilincs WIC Ko vá csolt seklik Ka ra bi ne rek Lánctoldószem Nagyszilárdságú gyûrû S-kampó Vonóhorog lemezbiztosítóval Drót kö tél bi lincs DIN 741 Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA

AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as év

Részletesebben

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val XXI. év fo lyam 1. szám 2013. ja nu ár Ára: 120 Ft Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val Nem a meg szo kott mó don zaj lott le a ha gyo má nyos Fa lu ka rá csony az el múlt év de cem ber 21-én

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER NYÍLT NAPOK Az õszi Nyílt Napok sorozat keretében szeptember 26-án Zirc, Olaszfalu és Nagyesztergár

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben