Balázs János. Csabákra várva. Szemelvények egy televíziós riporter naplójából. Világhírnév Kiadó. Kolozsvár, 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balázs János. Csabákra várva. Szemelvények egy televíziós riporter naplójából. Világhírnév Kiadó. Kolozsvár, 2009."

Átírás

1 Balázs János Csabákra várva Szemelvények egy televíziós riporter naplójából Világhírnév Kiadó Kolozsvár, 2009.

2 Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a României BALÁZS JÁNOS Csabákra várva / Balázs János. - Cluj-Napoca: Világhírnév, 2009 Bibliogr. ISBN Csabákra várva Világhírnév Kiadó, Kolozsvár, Lektorálta: Tamási At tila Borítóterv: Nagy Csaba Borítófotók: Balázs János Készült az Eurocolor Nyomdában, Zilah Kiadja a Világhírnév Kiadó Felelős kiadó: Szegő József

3 Tartalomjegyzék Előszó... 5 Csabákra várva... 7 Élt egyszer egy gróf A két utolsó székely Székelyek nyomában, mostanában Rozsdás vasak, várakozó emberek Nekik van igazuk A délkeleti végvár Túl a Vörös-torony romjain Csecsenföldön, Hunyad megyében Beszéd és könyörgés Táblák, pénzek, emlékek Szakadát: jelen Tornyokról, fákról Hézagos önismeret Fény a bányatavaknál Schola Johannisburgban Magyarok a havas alján Templomok Fehér megyében Hol volt(unk), hol nem volt(unk)

4

5 Előszó Magyarázattal tartozom: e kötetbe gyűjtött írások az év ek során a Brassói Lapokban jelentek meg nyomtatásban. Film vál - tozatukat pedig a Román Televízió mag yar adása sugározta an - nak idején. A média, azaz a hordozó sajátosságainak meg felelően a filmváltozatban több a képi információ és a hangulati e - lem, az írott változatban több az adat. Ezen túlmenően a riportok témája és üzenete is ugyanaz. Dél-erdélyi újságíróként írok ma - gunkról, dél-erdélyiekről. Arról, ami velünk történt és történik: hát ha valaki elolvassa, és még valami hasznát is veszi annak, a - mit mi megtapasztaltunk (tapasztalunk). Aki előbb vagy utóbb ha - sonló helyzetbe kerül(het). Mag yar közösségként való eltűnésünk kiterjedt vidé kek ről immár befejezett tény. De ez a folyamat nem egészen egyértelmű, 5

6 nem szükségszerű és nem is visszafordíthatatlan. Példát is mon - dok (ez a könyvben nem szerepel): az a fogarasi mag yar iskola, a - mit még Erdély első protestáns fejedelmei alapítottak, és ahol ma - gam is nyolcadikos koromig tanultam, ma már nem létezik. Ala - kult ellenben a közeli Kőhalom városában egy elemi szintű mag yar tagozat, amelynek végzettjeire ma már mag yar tannyelvű közép - iskolai osztály is alapul. Mert került valaki (történetesen refor - mátus lelkész az illető), aki szívügyének tekintette a dolgot, és egy bentlakást is összehozott a környéken kallódó, magyarul tanulni akaró kisdiákok számára. Ilyen egyszerű ez. Illetve, dehogy egy - szerű! De beszéljünk róla, mert fontos. A riportok pillanatképek. Fontos tartozéka mindeniknek a végéről az évszám: akkor én ott ezt láttam. Ma már más a hely - zet. Némiképp, vagy alapvetően. Úgy gondolom, hasznos lenne folytatni a történeteket. De ezt végső soron döntse el az Olvasó. Brassó, de cem ber 14. Balázs János 6

7 Csabákra várva Érdekes felvetést hallottam minap az állatvilágban is ta - pasz talható önzetlenségről, önfeláldozásról. Közhelyszámba megy a kicsinyeit az önfeláldozásig védő anyaállat példája. De az is e - lő fordul gyakran, hogy a falkát, csordát nyájat kerülgető raga do - zó val szembeszáll a vezérállat még akkor is, ha jóval gyen gébb, mint a támadó. És gyakran alulmarad a küzdelemben. Nos, a kér - dés így hangzik: ha működik márpedig működik a termé sze - tes kiválasztódás, akkor hogy maradhat fenn ez a tulajdonság, hogy öröklődhet tovább az altruizmus, mely egyértelműen hátrányos az egyén számára? (Az önzetlen, önmagát feláldozó egyednek ki - sebb az esélye a túlélésre, mint az önzőbb másiknak, amelyik el - fut.) Miért is van akkor az, hogy nem csak az önzés öröklődik? A válasz: az önzetlenség kontraproduktív ugyan az e gyén szá mára, ellenben a túlélésért folyó küzdelemben mérhetetlen e lő - nyökhöz juttatja az egész csoportot. Példánknál maradva, a nyá jat támadó ragadozók falkájával szembeszálló vezérállat lehet, hogy a lul marad, ám a nyáj eközben elmenekül. S a biztonságba he lye - zett fiókák között ott vannak az önzetlenséget átörökítő géneket hordozó egyedek is. Az önzetlenség felette hasznos voltáról fecsegni itt és most ugyancsak kontraproduktív. De azért meg kell tenni. A vakolat nem vétett, mégis leverik Szászvároson (Oraştie) ahol (mint az iskolában is tanultuk) fű vel benőtt egykori dák várak tövébe szászok telepedtek, gaz dál - kodtak, ipart űztek, megtollasodtak, majd a történelem kerekének for dultával kilátástalan helyzetbe kerülve visszatelepültek a nyolc - száz esz tendeje elhagyott anyaországba, átengedve telepü lése i - ket a hajdani dá kok mindenünnen előszivárgó kései le szár ma - zottainak, nos ott a múlt nyáron egy ősöreg ferences kolostor fa lairól 7

8 kőműveslegények verték le szaporán a sok százados vakolatot. Szál - longó mész por lepte be mindenütt a patinának nevezett régi koszt. Hát ezt vajon minek csinálják? csodálkoztam, mintha valakik a sze mem előtt egy hótt lovat patkolnának. Jártam ugyanis még évekkel e lőbb arrafelé, a dél-erdélyi szórványban élő magyarok nyomait ku tatván. Akkor is egy ferences atya nyitott ott hosszas csen ge tésre ajtót, és érdeklődő szavaimra szinte azonnal az or - romra is csukta. (Nem csoda, szekus iskola is működik a vá ros - ban, s bizo nyára szakmai gyakorlatra oda szokták kiküldeni a nö - vendéke ket, innen a minden érdeklődővel szembeni mély bi zal - matlanság.) De azért annyit akkor is megtudtam, hogy magyarok szinte nin cse nek is Szászvároson. Akik azt a templomot láto gat - ják, azok sem bősz magyarok elsősorban, hanem jámbor kato li kus hívek. (Életem nagyobbik felét én is Dél-Erdélyben éltem le: is - merem a jelenséget. De akkor rá két évre miért verik le ott olyan szor gal ma san azt a vakolatot?!) Egy csíki székely rendelte el, aki a közeli Dévára került, és on nan intézkedik. Böjte Csaba atya amúgy ferences szerzetes, aki dévai rendházfőnökként nem fér a rendházába, és meg vá sá - rolta a kolostor melletti toronyblokk lakásait is. Akkor, amikor az általa istápolt gyerekek annyian voltak, hogy már nem fértek el a dévai fe rences kolostorban. Nos, ő az, aki nem hagyja, hogy a szászvárosi kolostornak rend jén beomoljon a teteje és udvarát felverje a dudva: fel kell ú - jítani az épületet, ki kell pucolni az udvart. Kell a hely az ár vák - nak. És a szegény sorsú gyermekeknek, akikből egyre többet és többet termel megbicsaklott értékrendű társadalmunk. Nagy családban nincs nyafogás A dévai kolostor jókora ebédlőjének ajtaján felirat: azt tudatja, melyik csoport gyerek, melyik család mikor étkezhet. Há rom váltásban tálalják ott a reggelit, ebédet, vacsorát, rendnek 8

9 kell len nie, különben tülekedés lesz. A kolostor celláiból háló ter - mek let tek. A nagyobb helyiségekből osztálytermek. Aki itt él, aki itt (vagy a szomszédos tömbház valamelyik lakásában lakik) annak tanulnia is kell valahol. A rendházfőnök tehát iskolát is mű - ködtet számukra. Apropó, család: egy család itt gyer mek - ből áll, akik egy szokványos tömbházlakást foglalnak el, s velük él, lakik a nevelő is: a Kolozsi házaspár például, István és Noémi. Nekünk nem volt gyermekünk, ezért döntöttünk úgy, hogy Dé vára költözünk meséli az asszony. Feladtuk régi mun - ka helyünket és egykori lakásunkat, és eljöttünk. Megtalálták itt számításaikat? kérdezem a jelen levő férjet is. Gyermekek között szerettünk volna élni, az igaz, de ar - ra nem gondoltam, hogy pont tizenkét gyermekből áll majd a családom válaszolja. Egy kicsit féltem, hogy betegeskednek, hogy éj sza ka fáj a foguk, hol ennek, hol amannak Előfordul i - lyesmi is, nem mondom, de hamar kiderült, nem olyan kényesek ők, mint az egykék. Jól elvagyunk itt együtt. Olyasmit kapunk tőlük, amit mástól, felnőttől nem: sze - re te tet pontosít az asszony. Déván a nevelők munkaideje kötetlen : együtt élnek ne - velt je ikkel, reggel iskolába küldik őket, délben hazavárják, segíte - nek, ha kell, a tanulásban, este beszélgetnek, együtt játszanak, szó ra koznak (a Kolozsi-családnál énekelnek, gitároznak), hétvé - geken kirándulnak. Éjszakánként a nevelők (vagy a nevelő, hi - szen nem csak házaspárok, hanem egyedülállók is jelentkeznek nevelőnek) ugyanazon lakásban alszanak (esetleg egy másik szo - bában), mint a gyermekek. Családi környezetben igyekeznek nevelni a családi kör - nye ze tet egyébként nélkülöző gyermekeket. Abból a felis merés - ből ki in dulva, hogy nem csak élelem, ruha meg cipő kell a gyer meknek, amíg felnő, hanem meghitt családi környezet, azaz már-már köz hellyé koptatott szóval élve szeretet is. 9

10 A tévé sokkoló szociális riportjainak képsoraiból meg szo - kott bi zalmatlan tekintetű utcagyerekek látványának, a gyermek - men he lyekre látogatót kísérő morcos tekinteteknek vagy éppen a ki hí vó csibészségnek itt egyszerűen nyoma sincs. Pedig ők is u - gyan azon környezetből többnyire az utcáról kerültek ide. Ördögfióka a kolostorban Szünetben a hatodik osztályban kedves, élénk tekintetű kis lán nyal találkozom. Kérésemre rendkívül udvariasan, ked - ves házi gaz daként végigkísér a kolostorban, megmutatva az egész in téz ményt, elmagyarázva működését. Az elsők között került ide, hét évvel ezelőtt. De most már nem itt lakik, kintlakóvá vált: egy dévai házaspár magához vette, ők nevelik. Nagyon szereti ne - ve lő szüleit. De iskolába ide jár, társai közé. Kérdezem: régi csa - lád jával tartja-e a kapcsolatot, látogatják-e őt? Igen, voltam a nyáron is az édesanyámnál válaszolja ked vesen. Később súgta meg valaki, jól tettem, hogy nem firtattam tovább e kérdést: tényleg kívánkozott haza, s felkereste a va ká ci - óban az édesanyját, de éjszakára már nem maradt ott. Az édes - anyja u gyan is utcanő, s a leánya ezt tudja róla. A kis Maxi csak elsős, de olyan ördögfióka, hogy min den - ki is meri. Töri a magyart, ami nem is csoda, hisz Lupényban, az ut cán tanult meg beszélni. Nyolcan vannak testvérek, kö zü lük négy nek a nevelését Csaba atya vállalta magára. Istvánkáék Nagy - váradon heten voltak, most hárman közülük itt vannak Miki nem a testvéreiről beszél, hanem arról, hogy amiután az édesapja meghalt és eltemették, az édesanyja megkérdezte őt, akarna-e in - kább Dévára jönni? És ő úgy döntött, hogy akar... Minden gyermek külön történet, ha úgy tetszik, külön tra - gé dia. Vagy kezdődő tragédia... 10

11 A kanalat nem kell megenni A dévai kolostorban 204-en vannak. És mintha nem len - nének elegen Szemtanúja voltam a nyáron, hogy amíg a saját gyer - mekei itt- ott táborokban vakációztak, Csaba atya egy újabb mik - ro busz nyi koszos és toprongyos utcagyereket hozott magához a kolos torba, úgymond nyaralni : megfürdették, tetvetlenítették őket. Az egyik kis srác folyton izgett-mozgott: rühös volt a füle tövétől a sarkáig. Nem lepődött meg senki: ott volt kéznél a gyógy - ke nőcs. Új ruhát adtak rájuk ( vadonatúj sec ond-hand ilyen - ben jár ma Románia lakosságának nagy része). Vitték őket az e béd lő be. A kiéhezett, sovány gyermekeknek minden újdonság volt. So kuknak még a kanál is. Egy kedves nevelő néni meg mu - tatta an nak, aki nem tudta, hogyan kell a kanállal enni. A szom - széd asz talnál Balázs testvér (szintén fiatal ferences) kanalazta u - gyanazt a levest. Ráismerek: ő volt az, aki az imént rö vidnadrágban és tri kó ban fürdetett, tetvetlenített. Ez volt egy szállítmány utánpótlás. Körülnézek most a zsivajgó, vidám gyermektársaságon: mint ha valamelyik jól karbantartott, tekintélyes belvárosi isko lánk fo lyosóján lennénk, nagyszünetben. A nyáron látott kiéhezett pur - dék és riadt csibészek közül egy sincs itt. Pedig mind itt vannak. Kérdezem Csaba atyától, miből tartja el őket, amikor ma - nap ság sokan azért nem vállalnak második, harmadik gyermeket, mert az eltartásuk sokba kerül? Az állami gondozottak eltartására szánt összeget, min - den e gyes gyermek után, átutalják a hatóságok válaszolja. Ez a szük séges pénznek nagyjából a felét teszi ki. És a másik fele? Az is kikerül mindig 11

12 És elmeséli nevetve, hogy egy alkalommal éppen egy, az épü letben dolgozó kisiparos elöl próbált eliszkolni, mert épp nem volt pénze, amiből az elvégzett munkát kifizesse, amikor egy fér - fi út ját állta. Borítékot tett a zsebébe azzal, hogy a fiának va la - milyen vizsgája sikerült, és ezt az összeget a szegények javára küldi, a do mányozza. Közben melléjük ért a becsületes munkája bérét kö vetelő iparos is. Nem iszkolt tovább: fizetett. Immár volt miből. A dott az Isten. És máskor is ad. A télen két háromszéki falu küldött vagy húsz tonna burgonyát. Karácsony előtt egy dévai vállalkozó adott egy tonna banánt. Nagyon sok jó em ber van az országban. És kül földön is. Finálé Pár hónappal eze lőtt e - gyik tollforgatásból é lő kollegám, a nap jainkban szolgáló ferences szerzetesek ről elmélkedvén nyil - vá no san, azt a véleményt fo galmazta meg és küldte nyom tatás ba, mely szerint jobban tennék az a - tyák, ha mind családot a lapí ta ná - nak és gyer meket nem zené nek, nem fogyna akkor annyira a ma - gyarság. De ő bizonyára Böj te Csa - ba atya dévai mun kál kodásáról nem hallott. Csa ba atya nem is azért csinálja, hogy halljanak ró la. Ma rosvásárhelyt Pál atya sem a nyilvánosság kedvéért istápol öre ge ket és árvákat. És ez még csupán az erdélyi ferencesek te vé - kenységének egy része. Ők úgy érzik, hasznos az a közösségnek, amelyhez tar toz - nak, ha önfeláldozó módon, teljes energiájukat, egész életükön át 12

13 arra fordítják, hogy embertársaikon s közülük a leginkább rá - szo ru lókon segítsenek. Az Evangélium szellemében. Erdélyben jelenleg csupán 64 ferences szerzetes él. Jó ré - szük nagyon idős. Más részük nagyon fiatal. Bőjte Csaba a rend - ben alig-alig létező középnemzedékhez tartozik. Egy közösség bármilyen közösség túlélési esélyeit, é - let re va lóságát jelzi, hogy hány önfeláldozó, altruista egyed ta lál - ha tó soraiban. Élt egyszer egy gróf (2000) Az Erdélyi Mag yar Közművelődési Egyesület évente ki - osztja a Kún Kocsárd-díjat, amit az erdélyi közélet azon szemé - lyiségei kapják, akik az elmúlt esztendőben a legtöbbet tették a szórványban élő magyarságért. Tekintve, hogy a romániai mag yar kisebbség jelentős hányada (egyharmada) él olyan településen, a - hol számaránya tíz százalék vagy ennél is kevesebb tehát az asszi - milációnak leginkább kitett körülmények között, biza szükség is van azok munkájára, akik e beolvadás által veszélyeztetett cso - port érdekében tesznek valamit. Szükség van évente egyszer, a kár jelképesen is elismerni munkájukat a Kún Kocsárd-díjjal. És szükség lenne ma is Kún Kocsárdokra. Gróf volt, gazdag volt, Dél-Erdélyben birtokolt. Nevéhez fűződik Algyógy (Geoagiu-Băi), a fürdőhely kiépítése is. Mesélik, hogy idős korában Párizsban, egy orvos pro - fes szor ral kezeltette reumáját. Szó szót hozott, és ki derült, hogy a páciens, a különös nevű gróf erdélyi. Van ott maguknál, Transsylvaniában egy gyógyfürdő, a rómaiak Hydata néven emlegették jut eszébe a tudós pro fesz - szor nak. Pont a maga betegségét, a reumát gyógyította si ke re - sen az ottani gyógyvíz. Megvan-e még? 13

14 gróf. Meg válaszolta a fáma szerint kissé szégyenkezve a Az ókori Hydata ugyanis Algyógy, az ő szülőfaluja volt. És az a bizonyos nevezetes gyógyvízforrás az ő birtokán bu gyo - gott. Tudta ugyanis, a környékbeliek oda jártak bajaikat ke zel - getni (nem Párizsba), s oda járt idősebb korában Bod Péter uram is, az író és tudós lelkipásztor, aki Olthévízről a környékre, a Gyu - lafehérvár közelében levő Magyarigenbe került papnak. Tudt a mindezt a gróf, s amikor hazament, megkezdte birtokán a modern gyógyfürdő kiépítését. A többi már könnyen ment: a fürdő köré villák, szállodák épültek, vendéglők nyíltak, és megtelepedett ütött-kopott hok ked - lijén az első vattacukorárus. Azaz beindult a fürdőélet. Egy esztergált fadarab Szilágyi Endre szászvárosi (Orăştie) tiszteletes, aki a ma - roknyi algyógyi református lelki gondozását is végzi, kinyitja a wertheimkasszát, és előveszi az egyházközség féltett kincsét: egy jó tenyérnyi, rózsafából esztergált kis kelyhet. A ke hely 14

15 talpán finom véset: Kún Kocsárd, 1854, Komárom. Íme a perdöntő bizonyíték, mely rávilágít a hézagos Kún Kocsárd-é - letrajz egyik bizonytalan pontjára: a gróf nem Kufsteinban, és nem egyebütt raboskodott, mint utóbb vélték, hanem Komáromban szen vedett várfogságot az 1848-as szabadságharcban vállalt sze - repe miatt. (A mag yar forradalmi kormány Hunyad vármegye fő - ispánjává nevezte ki.) A rabsága idején készített kis kelyhet em - lékül haza hozta, és szülőfaluja református egyházának aján - dékozta. Kún Kocsárd gróf családja a Székelyföldről származott. Apja Kún István, anyja a Gyergyó vidékén ismerősen csengő nevű Lázár család sarja, Klára. A Kocsárd név csak ma tűnik külö nös - nek: 1803-ban, amikor született, nagyon divatos név volt a Got hárd, ennek magyarított változata a Kocsárd. Az ifjú gróf nyilvános is - kolákban tanult, Szászvárosban, Nagyenyeden és Kolozsvárt. Bécs - be, a mérnöki akadémiára is elkerült, ám jobbnak látta, ha inkább jogot tanul idehaza. 22 éves korában már alispán, de hamar meg - unta a megyei szolgálatot és hazatért jókora birtokára gaz dál kod - ni. Ahonnan csak az 1848-as forradalom hírére mozdult ki és vál lalt hivatalt. Közszereplését a császár 7 esztendei várfogsággal ju - tal mazta. Birtokait a környék román jobbágyai feldúlták, az u - ra dalom mag yar cselédségét a forradalom kitörését követő er délyi polgárháború során megölték, holttesteiket Algyógyon, a kastély udvarán levő kútba dobálták. Az algyógyi tragédia az erdélyi Hegyalja azon véres eseményeinek sorába tartozik, amelyek az akkori időkben a vegyes lakosságú falvakban gyakoriak voltak. A rabságából kiszabadult Kún Kocsárd romokban heverő birtokán újrakezdte a gazdálkodást. Pár év múlva ismét ő a vidék egyik leggazdagabb földbirtokosa ban Hunyad megye or - szággyűlési képviselőjévé választották, majd főispán lett ban egészségi állapotára hivatkozva lemondott, és többé nem is vállalt állami hivatalt. A teleket Szászvárosban töltötte, ahol a dúsgazdag főúr mint feljegyezték a helyi notabilitásokkal, ba - 15

16 rátaival krajcáros alapon nagyokat tarokkozott. A pénz ugyanis egyébre kellett: Kún Kocsárd 1834 óta a szászvárosi református középiskola főgondnoka volt. Megválasztották, elvállalta. És at - tól kezdve szívügyének tekintette az iskola sorsát. Saját költ sé gén még egy emeletett húzott az épületre, majd ugyancsak a zsebébe nyúlt, amikor egy új épületszárny felépítése vált szükségessé. Az emígy kibővített iskola az egész környék, a mai Hunyad és Fe - hér, sőt Szeben megye egy részének is leglátogatottabb mag yar iskolájává vált. Messze földön a leghíresebbé. Természetesen nem csak reformátusokat vagy mag yar nemzetiségű diákokat fogad - tak be. Az itt végzett diákok közül a mai olvasó számára is sokat mond Aurel Vlaicu repülőgépkonstruktőr vagy Groza Péter, a ké - sőbbi miniszterelnök neve. A környék mag yar értelmiségijei közül nem egy ma is büsz kén emlegeti, hogy ő is a szászvárosi Kún Kocsárd Kol lé - gium végzettje holott az az iskola már rég nem Kún Kocsárd Kollégium, hanem Aurel Vlaicu Középiskola. 16

17 Ez történt A Kún Kocsárd bőkezű támogatásával kibővített isko la é - pület a századforduló táján már nem felelt meg a korszerű okta - tás követelményeinek. Ezért pár száz méterre ettől 1910-ben egy új, korszerűbb iskolaépületet emeltek. (A Szászváros köz pontjá - ban álló régi iskolaépület ma városi kórház.) Az új épület a Kún Kocsárd Református Kollégium nevet egészen 1927-ig viselte. A középiskola nyilvánossági jogát 1923-ban megvonták. (Azaz az általa kiállított bizonyítványt az állam többé nem ismerte el.) Ekkor a református egyház az iskolát feloszlatta, és az épületet 1927-ben eladta egy magánzónak, aki azt a román államnak a ján - dékozta. Az épület főbejárata mellett kétoldalt, egy-egy ta lapza ton Kún Kocsárd, illetve egy őt követő főgondnok, gróf Kuun Géza történész bronzszobra állott. Ma e talapzatokon Aurel Vlaicu kis - méretű mellszobra, illetve repülőgépének makettje található. A bronzszobrokat sikerült a beolvasztás elől a szászvárosi refor má - tus templom tanácstermébe menekíteni. Ma is ott feketéllnek. Gróf Kún Kocsárd középtermetű, szikár em ber volt. É - lénk véralkatával járó derült nyájassága élete végéig el nem hagy - ta. Mély vallásosság, tiszta emberszeretet és szigorú igaz ságérzet töltötte el lelkét. Keresetlen egyszerűsége tisztes előkelőséggel pá - rosult írta róla egy kortárs. Kún Kocsárd gróf egymaga egy kultúregyesület, aki töb - bet tett az erdélyi rész magyarságáért, mint amennyit a tár sa da - lom együttvéve még hosszú ideig tehet. E szavak pedig az Er délyi Mag yar Közművelődési Egyesület, az EMKE alakuló gyűlésén hangzottak el, Kolozsvárt. Nagy szavak. A gróf ugyanis mintagazdaságként vezetett algyógyi birtokát, úgy, ahogy volt, kastélyával és két szászvárosi házával együtt az EMKÉ-nek adományozta. Azzal, hogy a bir to - 17

18 kon székely és csángó fiúk részére mezőgazdasági iskolát léte sít - senek, ahol a fiatalok jövendő kisbirtokos gazdálkodók, földművelők elsajátíthassák a korszerű gazdálkodás elemeit. Mind elméleti, mind gyakorlati ismereteket. Tanulótermekül a kastély szobái, szállásul a célszerűen átalakított melléképületek szol gál - tak. Ez az iskola 1892-ben alakult. Az adományozott birtok te rülete 756 hold erdő (1 katasztrális hold egy fél hektárnál va la - mivel nagyobb terület, pontosabban 5754,6 négyzetméter), 406 hold legelő, 349 hold szántóföld, 67 hold gyümölcsös, 55 hold rét, 34 hold kert, 6 hold szőlő, 2 hold füzes és 33 hold beltelek és terméketlen mint egy utóbbi jelentésben olvasható. Forgalmi ér tékét ekkor másfél millió(!) koronára becsülték. Az algyógyi mezőgazdasági iskolában az első években évente negyven, a századforduló után pedig évente hatvan nö - ven dék végzett. Sokan közülük árvák voltak: Algyógyon u gyan - is a gróf adományából árvaházat is fenntartottak. Reális szükségletet elégített ki ez az iskola: amikor a Szé - kelyföldről a szegénység miatt tízezrek fogtak a kezükbe ván dor - botot, s amikor egész Magyarországról több százezren tán torog - tak ki ugyanezért Amerikába, Dél-Erdélyben, Algyógyon egy különc gróf furcsa ötlete folytán a korszerű, intenzív me ző - gazdálkodás fortélyaira okították a holnap gazdálkodóit. Így van: furcsa ötlet, mert akkor sem és később sem szokták a földesurak minden vagyonukat (vagy vagyonuk nagy ré szét) csak úgy közcélra felajánlani. Annál nagyobb tisztelet és meg be csü - lés kell hogy övezze Kún Kocsárdot, aki ezt önzetlenül meg tette. A gyógyi földművesiskola diákjai egykor, a századelőn minden évben május 5-én, az alapító születésnapján meg ko szo - rúzták Kún Kocsárd sírját. Nem az algyógyi temetőben, mert a sír nem ott van, hanem a falu fölött, az egész völgyre tekintő K ő alja nevű mészkőszikla egyik üregében. A sziklaüreget a ha gyomány 18

19 szerint a már idős gróf saját kezűleg véste-bő vítette-faragta sír bolt tá. Ide is temették aztán 92 esztendős korában, ja nu ár 11-én. Kincsek, kártyák, emlékek A sírkamra nehezen megközelíthető helyen fekszik: ma - gasan a hegyoldalban. Az oda vezető ösvényt mára benőtte a va - don. A 94 esztendős Si mon Lenke, a kevés algyógyi református egyike, mint mondja, még járt ott, úgy ötven-hatvan esztendővel ezelőtt, és jól emlékszik a sír körüli vasrácsra is. A falubeliek is tudnak a sírról: Piatra lu Gota (Gothárd köve), emlegetik a Kő - alját. A sírhoz Gudor András gyulafehérvári lelkipásztor ka la - u zol el. Ő még tudja, hol van, az Algyógyon évente táborozó di - ákokkal olykor-olykor még felkeresi. De nem csak ő: sírrablók fan táziáját is megmozgatta a kősziklába vésett kripta; feltörték, jól látszik, nem is egyszer, a sírüreget elzáró téglafalat meg bon - tották, a sírt lezáró bentonlapot betörték, a fémmel (talán ónnal?) borított koporsó deszkaszilánkjaival, lemezdarabkáival tele az er - dő. Ki tudja, milyen kincseket sejthettek ott, a sírban. Pedig az igazi kincsek ott vannak a sziklasír előtt, a völgy - ben: az egykori Kún-birtokon ma is mezőgazdasági szakkö zép - is kola működik. A régi kastélyépület helyére új, nagyobb, kor - szerűbb iskolaépületet emeltek még a magyarok idejében, ma - gyarázza a gondnok, de erről közelebbit nem tud. S az iskola kö rül az egykori kastélykert felparcellázva szántónak, gyümöl csös nek, szőlőnek. S ott vannak az igazi kincsek, ott vannak a sziklasír mögötti völgyben is, ahol nemrég római fürdők nyomait tárta fel a régészcsákány, és ahol a reumás gróf építtette fürdőt, igaz, fel - ú jítva, de ma is használják, s amely körül élénk fürdőélet zajlik ma is. 19

20 Hogy mi emlékeztet ma Algyógyon vagy a közeli Szászvárosban Kún Kocsárdra? Semmi sommáz a sokat megélt Si mon Lenke néni. I - gaza van. Pedig a szülőháza is áll még (legalábbis a Vasárnapi Újság című budapesti lap évi 6. számának illusztrációja ezt, a ma is meglevő épületet ábrázolja). Ma Ion Samoilescu, a me ző - gazdasági szakközépiskola nyugalmazott igazgatója lakja. Tud - ja, persze, hogy a ház a Kún grófoké volt, bár ő nem tőlük, hanem egy zsidó építésztől vásárolta meg annak idején. Egyebeket is tud az igazgató úr, nemsokára el is mondja, miket: nemcsak a házát kártyázta el a gróf úr, hanem még a feleségét is. Biza. Ráhagyom. Forgatom a kis, megfakult fényű rózsa fa kely - het: ennyi, ami biztosan a különc gróftól maradt. Aki hét évet ült, csak mert a forradalom alatt egy hivatalt elvállalt. S olyannyira nem hivalkodott szenvedéseivel, hogy kívülállók számára még fogsága helyszíne is ismeretlen maradt. Aki 53 éves korában sza - badulva kezdte elölről az életet, és virágoztatta fel porrá és ha - muvá tett birtokát azért, hogy az egészet aztán az iskolákra költ se, ott, ahol az állami bürokrácia nem alapított elég iskolát. Aki és ez a kevés életrajzi elem egyike, amit biztosan tudunk róla agg - legény volt, soha nem alapított családot. Hogy Kún Kocsárd emléke miért nem elevenebb, hogy em lékét Al gyó - gyon miért nem jelöli bár egy kopjafa vagy em lék tábla, ez költői kérdés, amit amióta a költők politikusokká let tek, nem is illik feltenni. Marad a válasz: ha nagyjainkat mi magunk meg nem be csüljük, más ezt biz - tosan nem teszi meg helyettünk. (1998) 20

21 A két utolsó székely A történet jó kétszáz évvel ezelőtt kezdődött, Erdélyben. Mária Terézia határőrezredek felállítását rendelte el, a csíki és háromszéki székelyek tömegesen jelentkeztek, mert ezáltal régi szabadságjogaik visszaszerzését remélték. Nem első és koránt - sem utolsó eset a történelmükben, hogy várakozásaikban csalód - tak: a katonáskodás mellett továbbra is adófizető polgárai ma radtak volna a birodalomnak. Amilyen tömegesen jelentkeztek szolgá - lat tételre, most olyan tömegesen tették le a fegyvert. A császár so - rozást rendelt el. A sorozóbizottságok elől tömegesen szök döstek az erdőkbe. A sérelmeik orvoslására egybegyűlt kérelmezők közt pedig az osztrákok vérfürdőt rendeztek; január 7-én két - száz székely esett el Madéfalván. A madéfalvi veszedelem hírére sok száz székely család kelt át a Kárpátokon. Moldvában, a bojári birtokokon szívesen fogadták a munkabíró, szorgalmas menekülteket. Változik a szín: Moldva északi részét, Bukovinát 1774-ben az osztrákok megszállják. Miért ne tennék: övék Erdély, övék Galícia, miért ne csatolnák a birodalomhoz e két tartomány között levő Bu ko - vi nát is? Ab dul Hamid szultán egy évvel később átengedi a te - rületet az osztrákoknak, Ghica moldvai fejedelem tiltakozása da cára. Ekkor még a császáriak sem sejtik, hogy a főleg bükk er - dővel borított vidék talaja mennyire termékeny, altalaja mennyi - re gazdag. Amit azonnal tapasztalnak az, hogy a tartomány gyé ren lakott: 1775-ben a katonai hatóságok lakost számlálnak. Alig 7,6 lakos jut egy négyzetkilométerre. A termékeny földeket megművelni, az erdők fáját fel dol - gozni, az érceket kitermelni munkáskéz kell. A birodalomnak a - 21

22 dófizető polgárok kellenek. Megindul a tartomány betelepítése a birodalom minden részéből érkező osztrák alattvalókkal, de nem csak. Mártonfy Mór, a csíki származású, évek óta a moldvai csán - gómagyarok közt tevékenykedő ferences atya osztrák hatósági buzdításra 1776/77 telén mintegy száz Moldvában élő mag yar csa ládot rávesz arra, hogy Bukovinába áttelepedjenek. A tele pe - sek Szucsáva és Rădăuţi (Radóc) között Istensegíts és Fo gadj is - ten falvakat (Tibeni, illetve Iacobeşti) népesítik be. II. József császár 1783-ban felkeresi birodalma eme új tar tományát, hogy saját szemével győződjék meg a bukovinai hely - zetről, és intézkedjék. Gróf Hadik András altábornagynak, Er dély katonai kormányzójának írta e látogatás nyomán: Bukovina né - pességének növelése elsőrendű gond legyen. A császári parancs nyomán a iaşi-i konzult utasítják, kutassa fel és írja össze a Mold - vában letelepedett székely menekülteket. S bár a bojárok a Di - ván nál tiltakoznak a birtokaikon megtelepedett jó munkaerő vé - delmében, a moldvai fejedelem már nem mer Bécscsel ujjat húz ni, és az összeírtakat katonai fedezet mellett kísérik át Bukovinába. Így épül ki 1785-ben és 86-ban Hadikfalva, Andrásfalva és Jó - zseffalva (Dorneşti, Maneuţi és Vornicenii Mari). A székelyek tömeges betelepítésének ezzel vége. Az ér - kezők az államtól némi segélyt kapnak (a férfiak négy, a nők há - rom, a gyerekek egy krajcárt napjára, amíg erre rászorulnak), s föl det is (ki amennyit meg bír dolgozni), no meg kölcsönöket me - zőgazdasági eszközök beszerzésére ban már 9887 mag yar lakója van Bukovinának. Az öt mag yar falu lakói szépen gya ra - podnak. él még Nagy János és Szőcs Gergely Az öt falu egyike sem fekszik főútvonal közelében. Csu - pán Hadikfalván halad át a két kisvárost, Radócot és Szeretet összekötő műút. És Hadikfalván vasútállomás, vasúti csomópont van. 22

23 A vasút Istensegíts mellett is elhalad. A vasúti megálló mögött, a dombon elhagyott temető. Hányszor elhaladhat mel let - te a gyanútlan arrajáró, amíg rájön, hogy a fűvel benőtt kis talaj e - gyenetlenségek tulajdonképpen régi sírhantok. A volt temető kö zepén barnára pácolt faoszlop. Nyers fából faraghatták, mert már elhajlott. Faragása sem kopjafáé. Felirata: Istensegíts Állították: VII. 3-án. Buzilă Damaschin görögkeleti (ortodox) lelkipásztor kész - ségesen megmutatja a templomot: Mártonffy Mór ferences atya, a betelepülők papja itt, Istensegítsen szolgált, innen látogatta a töb bi faluban letelepült székelyeket. A templom valamivel utóbb épülhetett. Főoltára ma is érintetlenül megvan az utóbb orto dox - szá alakított templomban, az ikonosztáz mögött. Az orgona el - rom lott, azt kidobták, de megmaradt a padok egy része. A temetőben azt az oszlopot a Magyarországról haza lá - to gató moldvai magyarok állíttatták. Minden nyáron jönnek lá to - gatóba, több autóbusszal is. De itt, Istensegítsen vagy Tibeni-ben egy mag yar sem él már? gely. De, hogyne élnének: él még Nagy János és Szőcs Ger - (A pópa mag yar fül számára is jól érthetően ejti a két, szá - mára igazán idegenül hangzó nevet. Utóbb elárulja, maga is ért va lamicskét magyarul, hisz nemrég egy hónapot töltött Dél-Ma - gyarországon, az Istensegítsről elszármazottak vendégeként.) Minek elmenni? A 77 esztendős Nagy János jókora ősz bajuszával messze kirí csupasz állú környezetéből. Szeme vidáman csillog. Mintha várt volna, évtizedek óta várt volna ránk, erdélyiekre, hogy ne - künk is elmondhassa: mindenek dacára, Istennek hála, meg van - nak. 23

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben