Balázs János. Csabákra várva. Szemelvények egy televíziós riporter naplójából. Világhírnév Kiadó. Kolozsvár, 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balázs János. Csabákra várva. Szemelvények egy televíziós riporter naplójából. Világhírnév Kiadó. Kolozsvár, 2009."

Átírás

1 Balázs János Csabákra várva Szemelvények egy televíziós riporter naplójából Világhírnév Kiadó Kolozsvár, 2009.

2 Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a României BALÁZS JÁNOS Csabákra várva / Balázs János. - Cluj-Napoca: Világhírnév, 2009 Bibliogr. ISBN Csabákra várva Világhírnév Kiadó, Kolozsvár, Lektorálta: Tamási At tila Borítóterv: Nagy Csaba Borítófotók: Balázs János Készült az Eurocolor Nyomdában, Zilah Kiadja a Világhírnév Kiadó Felelős kiadó: Szegő József

3 Tartalomjegyzék Előszó... 5 Csabákra várva... 7 Élt egyszer egy gróf A két utolsó székely Székelyek nyomában, mostanában Rozsdás vasak, várakozó emberek Nekik van igazuk A délkeleti végvár Túl a Vörös-torony romjain Csecsenföldön, Hunyad megyében Beszéd és könyörgés Táblák, pénzek, emlékek Szakadát: jelen Tornyokról, fákról Hézagos önismeret Fény a bányatavaknál Schola Johannisburgban Magyarok a havas alján Templomok Fehér megyében Hol volt(unk), hol nem volt(unk)

4

5 Előszó Magyarázattal tartozom: e kötetbe gyűjtött írások az év ek során a Brassói Lapokban jelentek meg nyomtatásban. Film vál - tozatukat pedig a Román Televízió mag yar adása sugározta an - nak idején. A média, azaz a hordozó sajátosságainak meg felelően a filmváltozatban több a képi információ és a hangulati e - lem, az írott változatban több az adat. Ezen túlmenően a riportok témája és üzenete is ugyanaz. Dél-erdélyi újságíróként írok ma - gunkról, dél-erdélyiekről. Arról, ami velünk történt és történik: hát ha valaki elolvassa, és még valami hasznát is veszi annak, a - mit mi megtapasztaltunk (tapasztalunk). Aki előbb vagy utóbb ha - sonló helyzetbe kerül(het). Mag yar közösségként való eltűnésünk kiterjedt vidé kek ről immár befejezett tény. De ez a folyamat nem egészen egyértelmű, 5

6 nem szükségszerű és nem is visszafordíthatatlan. Példát is mon - dok (ez a könyvben nem szerepel): az a fogarasi mag yar iskola, a - mit még Erdély első protestáns fejedelmei alapítottak, és ahol ma - gam is nyolcadikos koromig tanultam, ma már nem létezik. Ala - kult ellenben a közeli Kőhalom városában egy elemi szintű mag yar tagozat, amelynek végzettjeire ma már mag yar tannyelvű közép - iskolai osztály is alapul. Mert került valaki (történetesen refor - mátus lelkész az illető), aki szívügyének tekintette a dolgot, és egy bentlakást is összehozott a környéken kallódó, magyarul tanulni akaró kisdiákok számára. Ilyen egyszerű ez. Illetve, dehogy egy - szerű! De beszéljünk róla, mert fontos. A riportok pillanatképek. Fontos tartozéka mindeniknek a végéről az évszám: akkor én ott ezt láttam. Ma már más a hely - zet. Némiképp, vagy alapvetően. Úgy gondolom, hasznos lenne folytatni a történeteket. De ezt végső soron döntse el az Olvasó. Brassó, de cem ber 14. Balázs János 6

7 Csabákra várva Érdekes felvetést hallottam minap az állatvilágban is ta - pasz talható önzetlenségről, önfeláldozásról. Közhelyszámba megy a kicsinyeit az önfeláldozásig védő anyaállat példája. De az is e - lő fordul gyakran, hogy a falkát, csordát nyájat kerülgető raga do - zó val szembeszáll a vezérállat még akkor is, ha jóval gyen gébb, mint a támadó. És gyakran alulmarad a küzdelemben. Nos, a kér - dés így hangzik: ha működik márpedig működik a termé sze - tes kiválasztódás, akkor hogy maradhat fenn ez a tulajdonság, hogy öröklődhet tovább az altruizmus, mely egyértelműen hátrányos az egyén számára? (Az önzetlen, önmagát feláldozó egyednek ki - sebb az esélye a túlélésre, mint az önzőbb másiknak, amelyik el - fut.) Miért is van akkor az, hogy nem csak az önzés öröklődik? A válasz: az önzetlenség kontraproduktív ugyan az e gyén szá mára, ellenben a túlélésért folyó küzdelemben mérhetetlen e lő - nyökhöz juttatja az egész csoportot. Példánknál maradva, a nyá jat támadó ragadozók falkájával szembeszálló vezérállat lehet, hogy a lul marad, ám a nyáj eközben elmenekül. S a biztonságba he lye - zett fiókák között ott vannak az önzetlenséget átörökítő géneket hordozó egyedek is. Az önzetlenség felette hasznos voltáról fecsegni itt és most ugyancsak kontraproduktív. De azért meg kell tenni. A vakolat nem vétett, mégis leverik Szászvároson (Oraştie) ahol (mint az iskolában is tanultuk) fű vel benőtt egykori dák várak tövébe szászok telepedtek, gaz dál - kodtak, ipart űztek, megtollasodtak, majd a történelem kerekének for dultával kilátástalan helyzetbe kerülve visszatelepültek a nyolc - száz esz tendeje elhagyott anyaországba, átengedve telepü lése i - ket a hajdani dá kok mindenünnen előszivárgó kései le szár ma - zottainak, nos ott a múlt nyáron egy ősöreg ferences kolostor fa lairól 7

8 kőműveslegények verték le szaporán a sok százados vakolatot. Szál - longó mész por lepte be mindenütt a patinának nevezett régi koszt. Hát ezt vajon minek csinálják? csodálkoztam, mintha valakik a sze mem előtt egy hótt lovat patkolnának. Jártam ugyanis még évekkel e lőbb arrafelé, a dél-erdélyi szórványban élő magyarok nyomait ku tatván. Akkor is egy ferences atya nyitott ott hosszas csen ge tésre ajtót, és érdeklődő szavaimra szinte azonnal az or - romra is csukta. (Nem csoda, szekus iskola is működik a vá ros - ban, s bizo nyára szakmai gyakorlatra oda szokták kiküldeni a nö - vendéke ket, innen a minden érdeklődővel szembeni mély bi zal - matlanság.) De azért annyit akkor is megtudtam, hogy magyarok szinte nin cse nek is Szászvároson. Akik azt a templomot láto gat - ják, azok sem bősz magyarok elsősorban, hanem jámbor kato li kus hívek. (Életem nagyobbik felét én is Dél-Erdélyben éltem le: is - merem a jelenséget. De akkor rá két évre miért verik le ott olyan szor gal ma san azt a vakolatot?!) Egy csíki székely rendelte el, aki a közeli Dévára került, és on nan intézkedik. Böjte Csaba atya amúgy ferences szerzetes, aki dévai rendházfőnökként nem fér a rendházába, és meg vá sá - rolta a kolostor melletti toronyblokk lakásait is. Akkor, amikor az általa istápolt gyerekek annyian voltak, hogy már nem fértek el a dévai fe rences kolostorban. Nos, ő az, aki nem hagyja, hogy a szászvárosi kolostornak rend jén beomoljon a teteje és udvarát felverje a dudva: fel kell ú - jítani az épületet, ki kell pucolni az udvart. Kell a hely az ár vák - nak. És a szegény sorsú gyermekeknek, akikből egyre többet és többet termel megbicsaklott értékrendű társadalmunk. Nagy családban nincs nyafogás A dévai kolostor jókora ebédlőjének ajtaján felirat: azt tudatja, melyik csoport gyerek, melyik család mikor étkezhet. Há rom váltásban tálalják ott a reggelit, ebédet, vacsorát, rendnek 8

9 kell len nie, különben tülekedés lesz. A kolostor celláiból háló ter - mek let tek. A nagyobb helyiségekből osztálytermek. Aki itt él, aki itt (vagy a szomszédos tömbház valamelyik lakásában lakik) annak tanulnia is kell valahol. A rendházfőnök tehát iskolát is mű - ködtet számukra. Apropó, család: egy család itt gyer mek - ből áll, akik egy szokványos tömbházlakást foglalnak el, s velük él, lakik a nevelő is: a Kolozsi házaspár például, István és Noémi. Nekünk nem volt gyermekünk, ezért döntöttünk úgy, hogy Dé vára költözünk meséli az asszony. Feladtuk régi mun - ka helyünket és egykori lakásunkat, és eljöttünk. Megtalálták itt számításaikat? kérdezem a jelen levő férjet is. Gyermekek között szerettünk volna élni, az igaz, de ar - ra nem gondoltam, hogy pont tizenkét gyermekből áll majd a családom válaszolja. Egy kicsit féltem, hogy betegeskednek, hogy éj sza ka fáj a foguk, hol ennek, hol amannak Előfordul i - lyesmi is, nem mondom, de hamar kiderült, nem olyan kényesek ők, mint az egykék. Jól elvagyunk itt együtt. Olyasmit kapunk tőlük, amit mástól, felnőttől nem: sze - re te tet pontosít az asszony. Déván a nevelők munkaideje kötetlen : együtt élnek ne - velt je ikkel, reggel iskolába küldik őket, délben hazavárják, segíte - nek, ha kell, a tanulásban, este beszélgetnek, együtt játszanak, szó ra koznak (a Kolozsi-családnál énekelnek, gitároznak), hétvé - geken kirándulnak. Éjszakánként a nevelők (vagy a nevelő, hi - szen nem csak házaspárok, hanem egyedülállók is jelentkeznek nevelőnek) ugyanazon lakásban alszanak (esetleg egy másik szo - bában), mint a gyermekek. Családi környezetben igyekeznek nevelni a családi kör - nye ze tet egyébként nélkülöző gyermekeket. Abból a felis merés - ből ki in dulva, hogy nem csak élelem, ruha meg cipő kell a gyer meknek, amíg felnő, hanem meghitt családi környezet, azaz már-már köz hellyé koptatott szóval élve szeretet is. 9

10 A tévé sokkoló szociális riportjainak képsoraiból meg szo - kott bi zalmatlan tekintetű utcagyerekek látványának, a gyermek - men he lyekre látogatót kísérő morcos tekinteteknek vagy éppen a ki hí vó csibészségnek itt egyszerűen nyoma sincs. Pedig ők is u - gyan azon környezetből többnyire az utcáról kerültek ide. Ördögfióka a kolostorban Szünetben a hatodik osztályban kedves, élénk tekintetű kis lán nyal találkozom. Kérésemre rendkívül udvariasan, ked - ves házi gaz daként végigkísér a kolostorban, megmutatva az egész in téz ményt, elmagyarázva működését. Az elsők között került ide, hét évvel ezelőtt. De most már nem itt lakik, kintlakóvá vált: egy dévai házaspár magához vette, ők nevelik. Nagyon szereti ne - ve lő szüleit. De iskolába ide jár, társai közé. Kérdezem: régi csa - lád jával tartja-e a kapcsolatot, látogatják-e őt? Igen, voltam a nyáron is az édesanyámnál válaszolja ked vesen. Később súgta meg valaki, jól tettem, hogy nem firtattam tovább e kérdést: tényleg kívánkozott haza, s felkereste a va ká ci - óban az édesanyját, de éjszakára már nem maradt ott. Az édes - anyja u gyan is utcanő, s a leánya ezt tudja róla. A kis Maxi csak elsős, de olyan ördögfióka, hogy min den - ki is meri. Töri a magyart, ami nem is csoda, hisz Lupényban, az ut cán tanult meg beszélni. Nyolcan vannak testvérek, kö zü lük négy nek a nevelését Csaba atya vállalta magára. Istvánkáék Nagy - váradon heten voltak, most hárman közülük itt vannak Miki nem a testvéreiről beszél, hanem arról, hogy amiután az édesapja meghalt és eltemették, az édesanyja megkérdezte őt, akarna-e in - kább Dévára jönni? És ő úgy döntött, hogy akar... Minden gyermek külön történet, ha úgy tetszik, külön tra - gé dia. Vagy kezdődő tragédia... 10

11 A kanalat nem kell megenni A dévai kolostorban 204-en vannak. És mintha nem len - nének elegen Szemtanúja voltam a nyáron, hogy amíg a saját gyer - mekei itt- ott táborokban vakációztak, Csaba atya egy újabb mik - ro busz nyi koszos és toprongyos utcagyereket hozott magához a kolos torba, úgymond nyaralni : megfürdették, tetvetlenítették őket. Az egyik kis srác folyton izgett-mozgott: rühös volt a füle tövétől a sarkáig. Nem lepődött meg senki: ott volt kéznél a gyógy - ke nőcs. Új ruhát adtak rájuk ( vadonatúj sec ond-hand ilyen - ben jár ma Románia lakosságának nagy része). Vitték őket az e béd lő be. A kiéhezett, sovány gyermekeknek minden újdonság volt. So kuknak még a kanál is. Egy kedves nevelő néni meg mu - tatta an nak, aki nem tudta, hogyan kell a kanállal enni. A szom - széd asz talnál Balázs testvér (szintén fiatal ferences) kanalazta u - gyanazt a levest. Ráismerek: ő volt az, aki az imént rö vidnadrágban és tri kó ban fürdetett, tetvetlenített. Ez volt egy szállítmány utánpótlás. Körülnézek most a zsivajgó, vidám gyermektársaságon: mint ha valamelyik jól karbantartott, tekintélyes belvárosi isko lánk fo lyosóján lennénk, nagyszünetben. A nyáron látott kiéhezett pur - dék és riadt csibészek közül egy sincs itt. Pedig mind itt vannak. Kérdezem Csaba atyától, miből tartja el őket, amikor ma - nap ság sokan azért nem vállalnak második, harmadik gyermeket, mert az eltartásuk sokba kerül? Az állami gondozottak eltartására szánt összeget, min - den e gyes gyermek után, átutalják a hatóságok válaszolja. Ez a szük séges pénznek nagyjából a felét teszi ki. És a másik fele? Az is kikerül mindig 11

12 És elmeséli nevetve, hogy egy alkalommal éppen egy, az épü letben dolgozó kisiparos elöl próbált eliszkolni, mert épp nem volt pénze, amiből az elvégzett munkát kifizesse, amikor egy fér - fi út ját állta. Borítékot tett a zsebébe azzal, hogy a fiának va la - milyen vizsgája sikerült, és ezt az összeget a szegények javára küldi, a do mányozza. Közben melléjük ért a becsületes munkája bérét kö vetelő iparos is. Nem iszkolt tovább: fizetett. Immár volt miből. A dott az Isten. És máskor is ad. A télen két háromszéki falu küldött vagy húsz tonna burgonyát. Karácsony előtt egy dévai vállalkozó adott egy tonna banánt. Nagyon sok jó em ber van az országban. És kül földön is. Finálé Pár hónappal eze lőtt e - gyik tollforgatásból é lő kollegám, a nap jainkban szolgáló ferences szerzetesek ről elmélkedvén nyil - vá no san, azt a véleményt fo galmazta meg és küldte nyom tatás ba, mely szerint jobban tennék az a - tyák, ha mind családot a lapí ta ná - nak és gyer meket nem zené nek, nem fogyna akkor annyira a ma - gyarság. De ő bizonyára Böj te Csa - ba atya dévai mun kál kodásáról nem hallott. Csa ba atya nem is azért csinálja, hogy halljanak ró la. Ma rosvásárhelyt Pál atya sem a nyilvánosság kedvéért istápol öre ge ket és árvákat. És ez még csupán az erdélyi ferencesek te vé - kenységének egy része. Ők úgy érzik, hasznos az a közösségnek, amelyhez tar toz - nak, ha önfeláldozó módon, teljes energiájukat, egész életükön át 12

13 arra fordítják, hogy embertársaikon s közülük a leginkább rá - szo ru lókon segítsenek. Az Evangélium szellemében. Erdélyben jelenleg csupán 64 ferences szerzetes él. Jó ré - szük nagyon idős. Más részük nagyon fiatal. Bőjte Csaba a rend - ben alig-alig létező középnemzedékhez tartozik. Egy közösség bármilyen közösség túlélési esélyeit, é - let re va lóságát jelzi, hogy hány önfeláldozó, altruista egyed ta lál - ha tó soraiban. Élt egyszer egy gróf (2000) Az Erdélyi Mag yar Közművelődési Egyesület évente ki - osztja a Kún Kocsárd-díjat, amit az erdélyi közélet azon szemé - lyiségei kapják, akik az elmúlt esztendőben a legtöbbet tették a szórványban élő magyarságért. Tekintve, hogy a romániai mag yar kisebbség jelentős hányada (egyharmada) él olyan településen, a - hol számaránya tíz százalék vagy ennél is kevesebb tehát az asszi - milációnak leginkább kitett körülmények között, biza szükség is van azok munkájára, akik e beolvadás által veszélyeztetett cso - port érdekében tesznek valamit. Szükség van évente egyszer, a kár jelképesen is elismerni munkájukat a Kún Kocsárd-díjjal. És szükség lenne ma is Kún Kocsárdokra. Gróf volt, gazdag volt, Dél-Erdélyben birtokolt. Nevéhez fűződik Algyógy (Geoagiu-Băi), a fürdőhely kiépítése is. Mesélik, hogy idős korában Párizsban, egy orvos pro - fes szor ral kezeltette reumáját. Szó szót hozott, és ki derült, hogy a páciens, a különös nevű gróf erdélyi. Van ott maguknál, Transsylvaniában egy gyógyfürdő, a rómaiak Hydata néven emlegették jut eszébe a tudós pro fesz - szor nak. Pont a maga betegségét, a reumát gyógyította si ke re - sen az ottani gyógyvíz. Megvan-e még? 13

14 gróf. Meg válaszolta a fáma szerint kissé szégyenkezve a Az ókori Hydata ugyanis Algyógy, az ő szülőfaluja volt. És az a bizonyos nevezetes gyógyvízforrás az ő birtokán bu gyo - gott. Tudta ugyanis, a környékbeliek oda jártak bajaikat ke zel - getni (nem Párizsba), s oda járt idősebb korában Bod Péter uram is, az író és tudós lelkipásztor, aki Olthévízről a környékre, a Gyu - lafehérvár közelében levő Magyarigenbe került papnak. Tudt a mindezt a gróf, s amikor hazament, megkezdte birtokán a modern gyógyfürdő kiépítését. A többi már könnyen ment: a fürdő köré villák, szállodák épültek, vendéglők nyíltak, és megtelepedett ütött-kopott hok ked - lijén az első vattacukorárus. Azaz beindult a fürdőélet. Egy esztergált fadarab Szilágyi Endre szászvárosi (Orăştie) tiszteletes, aki a ma - roknyi algyógyi református lelki gondozását is végzi, kinyitja a wertheimkasszát, és előveszi az egyházközség féltett kincsét: egy jó tenyérnyi, rózsafából esztergált kis kelyhet. A ke hely 14

15 talpán finom véset: Kún Kocsárd, 1854, Komárom. Íme a perdöntő bizonyíték, mely rávilágít a hézagos Kún Kocsárd-é - letrajz egyik bizonytalan pontjára: a gróf nem Kufsteinban, és nem egyebütt raboskodott, mint utóbb vélték, hanem Komáromban szen vedett várfogságot az 1848-as szabadságharcban vállalt sze - repe miatt. (A mag yar forradalmi kormány Hunyad vármegye fő - ispánjává nevezte ki.) A rabsága idején készített kis kelyhet em - lékül haza hozta, és szülőfaluja református egyházának aján - dékozta. Kún Kocsárd gróf családja a Székelyföldről származott. Apja Kún István, anyja a Gyergyó vidékén ismerősen csengő nevű Lázár család sarja, Klára. A Kocsárd név csak ma tűnik külö nös - nek: 1803-ban, amikor született, nagyon divatos név volt a Got hárd, ennek magyarított változata a Kocsárd. Az ifjú gróf nyilvános is - kolákban tanult, Szászvárosban, Nagyenyeden és Kolozsvárt. Bécs - be, a mérnöki akadémiára is elkerült, ám jobbnak látta, ha inkább jogot tanul idehaza. 22 éves korában már alispán, de hamar meg - unta a megyei szolgálatot és hazatért jókora birtokára gaz dál kod - ni. Ahonnan csak az 1848-as forradalom hírére mozdult ki és vál lalt hivatalt. Közszereplését a császár 7 esztendei várfogsággal ju - tal mazta. Birtokait a környék román jobbágyai feldúlták, az u - ra dalom mag yar cselédségét a forradalom kitörését követő er délyi polgárháború során megölték, holttesteiket Algyógyon, a kastély udvarán levő kútba dobálták. Az algyógyi tragédia az erdélyi Hegyalja azon véres eseményeinek sorába tartozik, amelyek az akkori időkben a vegyes lakosságú falvakban gyakoriak voltak. A rabságából kiszabadult Kún Kocsárd romokban heverő birtokán újrakezdte a gazdálkodást. Pár év múlva ismét ő a vidék egyik leggazdagabb földbirtokosa ban Hunyad megye or - szággyűlési képviselőjévé választották, majd főispán lett ban egészségi állapotára hivatkozva lemondott, és többé nem is vállalt állami hivatalt. A teleket Szászvárosban töltötte, ahol a dúsgazdag főúr mint feljegyezték a helyi notabilitásokkal, ba - 15

16 rátaival krajcáros alapon nagyokat tarokkozott. A pénz ugyanis egyébre kellett: Kún Kocsárd 1834 óta a szászvárosi református középiskola főgondnoka volt. Megválasztották, elvállalta. És at - tól kezdve szívügyének tekintette az iskola sorsát. Saját költ sé gén még egy emeletett húzott az épületre, majd ugyancsak a zsebébe nyúlt, amikor egy új épületszárny felépítése vált szükségessé. Az emígy kibővített iskola az egész környék, a mai Hunyad és Fe - hér, sőt Szeben megye egy részének is leglátogatottabb mag yar iskolájává vált. Messze földön a leghíresebbé. Természetesen nem csak reformátusokat vagy mag yar nemzetiségű diákokat fogad - tak be. Az itt végzett diákok közül a mai olvasó számára is sokat mond Aurel Vlaicu repülőgépkonstruktőr vagy Groza Péter, a ké - sőbbi miniszterelnök neve. A környék mag yar értelmiségijei közül nem egy ma is büsz kén emlegeti, hogy ő is a szászvárosi Kún Kocsárd Kol lé - gium végzettje holott az az iskola már rég nem Kún Kocsárd Kollégium, hanem Aurel Vlaicu Középiskola. 16

17 Ez történt A Kún Kocsárd bőkezű támogatásával kibővített isko la é - pület a századforduló táján már nem felelt meg a korszerű okta - tás követelményeinek. Ezért pár száz méterre ettől 1910-ben egy új, korszerűbb iskolaépületet emeltek. (A Szászváros köz pontjá - ban álló régi iskolaépület ma városi kórház.) Az új épület a Kún Kocsárd Református Kollégium nevet egészen 1927-ig viselte. A középiskola nyilvánossági jogát 1923-ban megvonták. (Azaz az általa kiállított bizonyítványt az állam többé nem ismerte el.) Ekkor a református egyház az iskolát feloszlatta, és az épületet 1927-ben eladta egy magánzónak, aki azt a román államnak a ján - dékozta. Az épület főbejárata mellett kétoldalt, egy-egy ta lapza ton Kún Kocsárd, illetve egy őt követő főgondnok, gróf Kuun Géza történész bronzszobra állott. Ma e talapzatokon Aurel Vlaicu kis - méretű mellszobra, illetve repülőgépének makettje található. A bronzszobrokat sikerült a beolvasztás elől a szászvárosi refor má - tus templom tanácstermébe menekíteni. Ma is ott feketéllnek. Gróf Kún Kocsárd középtermetű, szikár em ber volt. É - lénk véralkatával járó derült nyájassága élete végéig el nem hagy - ta. Mély vallásosság, tiszta emberszeretet és szigorú igaz ságérzet töltötte el lelkét. Keresetlen egyszerűsége tisztes előkelőséggel pá - rosult írta róla egy kortárs. Kún Kocsárd gróf egymaga egy kultúregyesület, aki töb - bet tett az erdélyi rész magyarságáért, mint amennyit a tár sa da - lom együttvéve még hosszú ideig tehet. E szavak pedig az Er délyi Mag yar Közművelődési Egyesület, az EMKE alakuló gyűlésén hangzottak el, Kolozsvárt. Nagy szavak. A gróf ugyanis mintagazdaságként vezetett algyógyi birtokát, úgy, ahogy volt, kastélyával és két szászvárosi házával együtt az EMKÉ-nek adományozta. Azzal, hogy a bir to - 17

18 kon székely és csángó fiúk részére mezőgazdasági iskolát léte sít - senek, ahol a fiatalok jövendő kisbirtokos gazdálkodók, földművelők elsajátíthassák a korszerű gazdálkodás elemeit. Mind elméleti, mind gyakorlati ismereteket. Tanulótermekül a kastély szobái, szállásul a célszerűen átalakított melléképületek szol gál - tak. Ez az iskola 1892-ben alakult. Az adományozott birtok te rülete 756 hold erdő (1 katasztrális hold egy fél hektárnál va la - mivel nagyobb terület, pontosabban 5754,6 négyzetméter), 406 hold legelő, 349 hold szántóföld, 67 hold gyümölcsös, 55 hold rét, 34 hold kert, 6 hold szőlő, 2 hold füzes és 33 hold beltelek és terméketlen mint egy utóbbi jelentésben olvasható. Forgalmi ér tékét ekkor másfél millió(!) koronára becsülték. Az algyógyi mezőgazdasági iskolában az első években évente negyven, a századforduló után pedig évente hatvan nö - ven dék végzett. Sokan közülük árvák voltak: Algyógyon u gyan - is a gróf adományából árvaházat is fenntartottak. Reális szükségletet elégített ki ez az iskola: amikor a Szé - kelyföldről a szegénység miatt tízezrek fogtak a kezükbe ván dor - botot, s amikor egész Magyarországról több százezren tán torog - tak ki ugyanezért Amerikába, Dél-Erdélyben, Algyógyon egy különc gróf furcsa ötlete folytán a korszerű, intenzív me ző - gazdálkodás fortélyaira okították a holnap gazdálkodóit. Így van: furcsa ötlet, mert akkor sem és később sem szokták a földesurak minden vagyonukat (vagy vagyonuk nagy ré szét) csak úgy közcélra felajánlani. Annál nagyobb tisztelet és meg be csü - lés kell hogy övezze Kún Kocsárdot, aki ezt önzetlenül meg tette. A gyógyi földművesiskola diákjai egykor, a századelőn minden évben május 5-én, az alapító születésnapján meg ko szo - rúzták Kún Kocsárd sírját. Nem az algyógyi temetőben, mert a sír nem ott van, hanem a falu fölött, az egész völgyre tekintő K ő alja nevű mészkőszikla egyik üregében. A sziklaüreget a ha gyomány 18

19 szerint a már idős gróf saját kezűleg véste-bő vítette-faragta sír bolt tá. Ide is temették aztán 92 esztendős korában, ja nu ár 11-én. Kincsek, kártyák, emlékek A sírkamra nehezen megközelíthető helyen fekszik: ma - gasan a hegyoldalban. Az oda vezető ösvényt mára benőtte a va - don. A 94 esztendős Si mon Lenke, a kevés algyógyi református egyike, mint mondja, még járt ott, úgy ötven-hatvan esztendővel ezelőtt, és jól emlékszik a sír körüli vasrácsra is. A falubeliek is tudnak a sírról: Piatra lu Gota (Gothárd köve), emlegetik a Kő - alját. A sírhoz Gudor András gyulafehérvári lelkipásztor ka la - u zol el. Ő még tudja, hol van, az Algyógyon évente táborozó di - ákokkal olykor-olykor még felkeresi. De nem csak ő: sírrablók fan táziáját is megmozgatta a kősziklába vésett kripta; feltörték, jól látszik, nem is egyszer, a sírüreget elzáró téglafalat meg bon - tották, a sírt lezáró bentonlapot betörték, a fémmel (talán ónnal?) borított koporsó deszkaszilánkjaival, lemezdarabkáival tele az er - dő. Ki tudja, milyen kincseket sejthettek ott, a sírban. Pedig az igazi kincsek ott vannak a sziklasír előtt, a völgy - ben: az egykori Kún-birtokon ma is mezőgazdasági szakkö zép - is kola működik. A régi kastélyépület helyére új, nagyobb, kor - szerűbb iskolaépületet emeltek még a magyarok idejében, ma - gyarázza a gondnok, de erről közelebbit nem tud. S az iskola kö rül az egykori kastélykert felparcellázva szántónak, gyümöl csös nek, szőlőnek. S ott vannak az igazi kincsek, ott vannak a sziklasír mögötti völgyben is, ahol nemrég római fürdők nyomait tárta fel a régészcsákány, és ahol a reumás gróf építtette fürdőt, igaz, fel - ú jítva, de ma is használják, s amely körül élénk fürdőélet zajlik ma is. 19

20 Hogy mi emlékeztet ma Algyógyon vagy a közeli Szászvárosban Kún Kocsárdra? Semmi sommáz a sokat megélt Si mon Lenke néni. I - gaza van. Pedig a szülőháza is áll még (legalábbis a Vasárnapi Újság című budapesti lap évi 6. számának illusztrációja ezt, a ma is meglevő épületet ábrázolja). Ma Ion Samoilescu, a me ző - gazdasági szakközépiskola nyugalmazott igazgatója lakja. Tud - ja, persze, hogy a ház a Kún grófoké volt, bár ő nem tőlük, hanem egy zsidó építésztől vásárolta meg annak idején. Egyebeket is tud az igazgató úr, nemsokára el is mondja, miket: nemcsak a házát kártyázta el a gróf úr, hanem még a feleségét is. Biza. Ráhagyom. Forgatom a kis, megfakult fényű rózsa fa kely - het: ennyi, ami biztosan a különc gróftól maradt. Aki hét évet ült, csak mert a forradalom alatt egy hivatalt elvállalt. S olyannyira nem hivalkodott szenvedéseivel, hogy kívülállók számára még fogsága helyszíne is ismeretlen maradt. Aki 53 éves korában sza - badulva kezdte elölről az életet, és virágoztatta fel porrá és ha - muvá tett birtokát azért, hogy az egészet aztán az iskolákra költ se, ott, ahol az állami bürokrácia nem alapított elég iskolát. Aki és ez a kevés életrajzi elem egyike, amit biztosan tudunk róla agg - legény volt, soha nem alapított családot. Hogy Kún Kocsárd emléke miért nem elevenebb, hogy em lékét Al gyó - gyon miért nem jelöli bár egy kopjafa vagy em lék tábla, ez költői kérdés, amit amióta a költők politikusokká let tek, nem is illik feltenni. Marad a válasz: ha nagyjainkat mi magunk meg nem be csüljük, más ezt biz - tosan nem teszi meg helyettünk. (1998) 20

21 A két utolsó székely A történet jó kétszáz évvel ezelőtt kezdődött, Erdélyben. Mária Terézia határőrezredek felállítását rendelte el, a csíki és háromszéki székelyek tömegesen jelentkeztek, mert ezáltal régi szabadságjogaik visszaszerzését remélték. Nem első és koránt - sem utolsó eset a történelmükben, hogy várakozásaikban csalód - tak: a katonáskodás mellett továbbra is adófizető polgárai ma radtak volna a birodalomnak. Amilyen tömegesen jelentkeztek szolgá - lat tételre, most olyan tömegesen tették le a fegyvert. A császár so - rozást rendelt el. A sorozóbizottságok elől tömegesen szök döstek az erdőkbe. A sérelmeik orvoslására egybegyűlt kérelmezők közt pedig az osztrákok vérfürdőt rendeztek; január 7-én két - száz székely esett el Madéfalván. A madéfalvi veszedelem hírére sok száz székely család kelt át a Kárpátokon. Moldvában, a bojári birtokokon szívesen fogadták a munkabíró, szorgalmas menekülteket. Változik a szín: Moldva északi részét, Bukovinát 1774-ben az osztrákok megszállják. Miért ne tennék: övék Erdély, övék Galícia, miért ne csatolnák a birodalomhoz e két tartomány között levő Bu ko - vi nát is? Ab dul Hamid szultán egy évvel később átengedi a te - rületet az osztrákoknak, Ghica moldvai fejedelem tiltakozása da cára. Ekkor még a császáriak sem sejtik, hogy a főleg bükk er - dővel borított vidék talaja mennyire termékeny, altalaja mennyi - re gazdag. Amit azonnal tapasztalnak az, hogy a tartomány gyé ren lakott: 1775-ben a katonai hatóságok lakost számlálnak. Alig 7,6 lakos jut egy négyzetkilométerre. A termékeny földeket megművelni, az erdők fáját fel dol - gozni, az érceket kitermelni munkáskéz kell. A birodalomnak a - 21

22 dófizető polgárok kellenek. Megindul a tartomány betelepítése a birodalom minden részéből érkező osztrák alattvalókkal, de nem csak. Mártonfy Mór, a csíki származású, évek óta a moldvai csán - gómagyarok közt tevékenykedő ferences atya osztrák hatósági buzdításra 1776/77 telén mintegy száz Moldvában élő mag yar csa ládot rávesz arra, hogy Bukovinába áttelepedjenek. A tele pe - sek Szucsáva és Rădăuţi (Radóc) között Istensegíts és Fo gadj is - ten falvakat (Tibeni, illetve Iacobeşti) népesítik be. II. József császár 1783-ban felkeresi birodalma eme új tar tományát, hogy saját szemével győződjék meg a bukovinai hely - zetről, és intézkedjék. Gróf Hadik András altábornagynak, Er dély katonai kormányzójának írta e látogatás nyomán: Bukovina né - pességének növelése elsőrendű gond legyen. A császári parancs nyomán a iaşi-i konzult utasítják, kutassa fel és írja össze a Mold - vában letelepedett székely menekülteket. S bár a bojárok a Di - ván nál tiltakoznak a birtokaikon megtelepedett jó munkaerő vé - delmében, a moldvai fejedelem már nem mer Bécscsel ujjat húz ni, és az összeírtakat katonai fedezet mellett kísérik át Bukovinába. Így épül ki 1785-ben és 86-ban Hadikfalva, Andrásfalva és Jó - zseffalva (Dorneşti, Maneuţi és Vornicenii Mari). A székelyek tömeges betelepítésének ezzel vége. Az ér - kezők az államtól némi segélyt kapnak (a férfiak négy, a nők há - rom, a gyerekek egy krajcárt napjára, amíg erre rászorulnak), s föl det is (ki amennyit meg bír dolgozni), no meg kölcsönöket me - zőgazdasági eszközök beszerzésére ban már 9887 mag yar lakója van Bukovinának. Az öt mag yar falu lakói szépen gya ra - podnak. él még Nagy János és Szőcs Gergely Az öt falu egyike sem fekszik főútvonal közelében. Csu - pán Hadikfalván halad át a két kisvárost, Radócot és Szeretet összekötő műút. És Hadikfalván vasútállomás, vasúti csomópont van. 22

23 A vasút Istensegíts mellett is elhalad. A vasúti megálló mögött, a dombon elhagyott temető. Hányszor elhaladhat mel let - te a gyanútlan arrajáró, amíg rájön, hogy a fűvel benőtt kis talaj e - gyenetlenségek tulajdonképpen régi sírhantok. A volt temető kö zepén barnára pácolt faoszlop. Nyers fából faraghatták, mert már elhajlott. Faragása sem kopjafáé. Felirata: Istensegíts Állították: VII. 3-án. Buzilă Damaschin görögkeleti (ortodox) lelkipásztor kész - ségesen megmutatja a templomot: Mártonffy Mór ferences atya, a betelepülők papja itt, Istensegítsen szolgált, innen látogatta a töb bi faluban letelepült székelyeket. A templom valamivel utóbb épülhetett. Főoltára ma is érintetlenül megvan az utóbb orto dox - szá alakított templomban, az ikonosztáz mögött. Az orgona el - rom lott, azt kidobták, de megmaradt a padok egy része. A temetőben azt az oszlopot a Magyarországról haza lá - to gató moldvai magyarok állíttatták. Minden nyáron jönnek lá to - gatóba, több autóbusszal is. De itt, Istensegítsen vagy Tibeni-ben egy mag yar sem él már? gely. De, hogyne élnének: él még Nagy János és Szőcs Ger - (A pópa mag yar fül számára is jól érthetően ejti a két, szá - mára igazán idegenül hangzó nevet. Utóbb elárulja, maga is ért va lamicskét magyarul, hisz nemrég egy hónapot töltött Dél-Ma - gyarországon, az Istensegítsről elszármazottak vendégeként.) Minek elmenni? A 77 esztendős Nagy János jókora ősz bajuszával messze kirí csupasz állú környezetéből. Szeme vidáman csillog. Mintha várt volna, évtizedek óta várt volna ránk, erdélyiekre, hogy ne - künk is elmondhassa: mindenek dacára, Istennek hála, meg van - nak. 23

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej A nagybányai állat or - vos, akinek szellemes fotóira a külföldi blogok is felfigyeltek Hajdu Tamás ugyan állatorvosként dol go zik,

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

A Teleki Mag yar Ház tisztelettel meghívja Kovács Zita Büki Barbara

A Teleki Mag yar Ház tisztelettel meghívja Kovács Zita Büki Barbara 27. (LVII.) évfolyam 1468. szám 12+8 oldal Ára 2 lej A Németh László Elméleti Líceum nagy szeretettel várja az előkészítő osztályba iratkozó gyermekeket! A következő tanévben az iskola há - rom kisdiáknak

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7 27. (LVII.) évfolyam 1444. szám 12+8 oldal Ára 2 lej JÖN! JÖN!! JÖN!!! ÚJRA JÖN!!!! MI, a nagybányai LENDVAY MÁR - TON Színjátszó Kör tag jai 2015. ja - nuár 23-án, pénteken es te 5 órai kez - dettel nagy

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Köszönjük! Meghívó. Szülőföldön ma gya - rul A jövő héten még leadhatóak a támogatási igénylések

Köszönjük! Meghívó. Szülőföldön ma gya - rul A jövő héten még leadhatóak a támogatási igénylések 27. (LVII.) évfolyam 1457. szám 2015. április 17. 12+8 oldal Ára 2 lej Közlemény Szülőföldön ma gya - rul A jövő héten még leadhatóak a támogatási igénylések Még napra pontosan egy hétig küld - hetők el

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

HASZENE NYÍREGYHÁZÁN

HASZENE NYÍREGYHÁZÁN תשע"ב חודש תמוז - szám 5772. Tamuz - XV. évf. 3. ב"ה 2012. 06. 20. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה 5772. sziván havának

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben