Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv"

Átírás

1 90/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2 Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér... 4 Bevezetés... 7 A települési közoktatási esélyegyenl ségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja Helyzetelemzés Budapest F város XVII. kerület demográfiai adatai Népességvándorlás Szociális helyzet a településen A közszolgáltatások elérhet sége A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere Óvodáztatás Általános iskola A település szakember-ellátottsága A lemorzsolódás aránya a kerület iskoláiban: Továbbtanulási mutatók: A kompetencia mérések eredményei: Tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban Iskolán kívüli segít programokon való részvétel Infrastrukturális feltételek: A helyzetelemzés összegzése Záradék (helyzetelemzés) A Települési Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv célja Jöv képünk Kötelezettségek és felel sség Akcióterv Azonnali beavatkozást igényel: Akcióterv (táblázat) Kockázatelemzés Megvalósítás Monitoring és nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás Szankcionálás Záradék (intézkedési terv) Mellékletek

3 A dokumentum Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Esélyegyenl ségi Helyzetelemzése, valamint a közoktatási esélyegyenl ségi intézkedési tervek tervezéséhez kiadott útmutatók és sablonok, illetve az önkormányzat és a település közoktatási intézményeinek adatszolgáltatása alapján készült. 3

4 1. Törvényi háttér A évi CXXV. törvény az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról kimondja, hogy: Az Országgy lés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenl méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenved k számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenl ség el mozdítása els sorban állami kötelezettség. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyenl bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mérték figyelembevételével kell eljárni. 2. Az egyenl bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. Az alábbi paragrafusokban pedig az oktatási-nevelési folyamatokban határozza meg az egyenl bánásmód, esélyegyenl ség szempontjait: 27. (1) Az egyenl bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, a) amely államilag jóváhagyott vagy el írt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). (2) Az egyenl bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen 4

5 a) az oktatásba történ bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, e) az oktatással összefügg juttatásokhoz való hozzáférés, f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, g) az oktatásban megszerezhet tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint i) az oktatásban való részvétellel összefügg jogviszony megszüntetése során. (3) Az egyenl bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehet ségét. (4) Az oktatási intézményekben nem m ködhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szül i vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 28. (1) Nem sérti az egyenl bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvev ket semmilyen hátrány nem éri. (2) Nem sérti az egyenl bánásmód követelményét, ha a) közoktatási intézményben a szül k kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, 5

6 b) fels oktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti meggy z désen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvev ket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag el írt, illetve államilag támogatott követelményeknek. (3) A 27. (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság meg rzését szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében jogszabály eltér en rendelkezhet. 29. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vev k meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - el nyben részesítési kötelezettséget írhat el. 6

7 Bevezetés A fenti törvényi háttér szellemében Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a következ kben dolgozza ki közoktatási esélyegyenl ségi helyzetelemzését és intézkedési tervét. A települési közoktatási esélyegyenl ségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja A települési közoktatási esélyegyenl ségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja: A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenl ség el segítése a település közoktatási intézményeiben. Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kisz rése. Az egyenl hozzáférés biztosítása a min ségi oktatáshoz. A halmozottan hátrányos helyzet tanulók és a sajátos nevelési igény tanulók esélyegyenl ségének biztosítása és el mozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglév hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet. A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása. A közoktatási, gyermekjóléti és szociális ellátórendszerek munkájának összehangolása 7

8 2. Helyzetelemzés A helyzetelemzés a közoktatási esélyegyenl ségi intézkedési tervek elkészítéséhez kiadott útmutatók, sablonok és adatlapok felhasználásával készült. A kerület története, fekvése, jellemz i Budapest F város XVII. kerülete ma kilenc településrészre tagozódik, úgymint: Akadémiaújtelep, Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákoskert, Rákosliget, Madárdomb és Régiakadémiatelep. Ezek többsége XX. századi új településrész, közülük kett nek, Rákoscsabának és Rákoskeresztúrnak századokra visszanyúló a történelme. Rákosliget és Rákoshegy a XX. század elején Rákoskeresztúrból váltak ki és lettek önálló községek. Rákoskeresztúr és Rákoscsaba egykori határa ma is jól látható a térképen, pedig már sok évtizeddel ezel tt teljesen összen tt a két település (a határ az Árokt utca és a Tápióbicske utca mentén halad). Mindkét si település a Rákospatak, illetve az annak mentén húzódó hadi és keresked (borostyán) út mellé települt. A Rákos-patak völgye - mint azt a gazdag régészeti lel helyek is tanúsítják - évezredeken keresztül fontos kereskedelmi útvonal volt, amely mellett a réz-, bronz- és vaskorban is laktak emberek. Budapest f város területének új megállapításáról szóló évi XXVI. törvény Rákoscsabát, Rákoskeresztúrt, Rákosligetet és Rákoshegyet január 1-jét l a F várossal egyesítette. A községekb l új közigazgatási egység alakult: Budapest F város XVII. kerülete. 8

9 A Madárdomb parcellázását 1941-ben kezdték el Podmaniczky telep néven. Ez a nagyrészt két-háromszintes, sor- és ikerházakkal beépült lakónegyed a nyolcvanas években keletkezett Rákoshegy és Akadémiaújtelep között, keresztúri földeken. A F város legnagyobb kiterjedés kerülete (54,83 km2) ma is dinamikusan fejl dik. Máig megmaradt azonban, a védett Merse-mocsár, ritka növény- és állatvilágával. A költöz madarak pihen helyét is biztosítja zöld szigetként a F város k -, beton- és aszfaltrengetegében. A családi-, kertesházas jelleg kerület lakossága az 1970-es 80-as években a rákoskeresztúri lakótelepek építése, a rendszerváltás után pedig a szuburbanizáció következtében növekedett, illetve növekszik ma is (2007-ben túllépte a 80 ezret), annak ellenére, hogy Budapest lakosainak száma az elmúlt évtizedekben több százezerrel csökkent. A népességnövekedés miatt jelent s, korábban zöld, vagy mez gazdasági jelleg területeteken épültek új lakóparkok és családi házas részek, illetve b vültek a már meglév k. Északnyugaton a XVI. kerület, nyugaton a X. kerület, délnyugaton a XVIII. kerület, míg délkeleten Ecser és Maglód, keleten Pécel, északkeleten pedig Nagytarcsa határolja. Az egyik legszebb fekvés pesti kerület, amely ugyanolyan magasan terül el, mint a Gellért-hegy. A pesti oldal legmagasabb pontja, az Arany-hegy (243 méter), is itt található, Rákoscsaba és Rákoskert határán. A kerület jó közúti és vasúti kapcsolatokkal valamint megfelel bels úthálózattal rendelkezik. Ennek ellenére a közoktatási feladatok tervezésekor fontos figyelembe venni a terület földrajzi tagoltságát, a különböz kerületrészek korábbi önállóságából fakadó sajátosságokat. 9

10 2.1. Budapest F város XVII. kerület demográfiai adatai Lakónépesség száma Állandó népesség száma Állandó népességb l a 0-2 évesek száma 2617 Állandó népességb l a 3-5 évesek száma 2648 Állandó népességb l a 6-14 évesek száma 7230 Állandó népességb l a évesek száma 2059 Állandó népességszám változása (- / +) Népességvándorlás (1=Egyáltalán nem jellemz 5=Nagyon nagy mértékben jellemz ) Beköltözések Közeli településekr l Közeli városból Távolabbi településekr l Távolabbi városokból Megyeszékhelyr l Budapestr l Külföldr l

11 Elvándorlások Közeli településekre Közeli városba Távolabbi településekre Távolabbi városokba Megyeszékhelyre Budapestre Külföldre A Rákosmente kiváló fekvése, fejl dése miatt a f város egyik olyan kerülete, ahol az elmúlt években nem csökkent, hanem növekedett a lakosságszám. A növekedés nagymértékben köszönhet a beköltözéseknek, amelyek jellemz ek a közeli agglomerációból éppúgy, mint Budapest kevésbé jó életmin séget biztosító kerületeib l. 11

12 2.3. Szociális helyzet a településen Összesen Munkanélküliek száma a településen 2255 Ebb l tartósan munkanélküli 1813 Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 183 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 185 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? Azon gyermekek száma, akiknek a szülei igennel nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükr l Azon gyermekek száma, akiknek a ebb l: szülei nemmel nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükr l Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak n.a. A munkanélküliek száma az elmúlt négy évben megduplázódott, de a kerület lakónépességéhez viszonyítva jóval az országos és a budapesti átlag alatt van, mindössze 2,6 % körüli. A gyermekvédelmi kedvezményben részesül gyermekek aránya ugyanebben az id szakban 7,4 %-ról 12,2 %-ra emelkedett. 12

13 összes en Hátrányos helyzet ek / Külterületen él k száma: halmozottan hátrányos 0 helyzet ek 3-5 éves gyermekek száma 0 0/0 ebb l ebb l óvodába jár 0 0/0 általános iskolás tanulók száma 0 0/0 Rákosmente esetében a külterület fogalma nehezen volna értelmezhet, hiszen a kerület teljes mértékben körülhatárolt lakott városrészekkel, illetve az agglomerációs településekkel. Etnikailag szegregált (telepszer ) lakókörnyezetben él k összes en / H száma: 0 ebb l 3-5 éves gyermekek száma 0 0/0 ebb l óvodába jár 0 0/0 általános iskolás tanulók száma 0 0/0 A F város XVII. kerületében nincs telepszer en körbehatárolt olyan terület, amelyen az esélyegyenl ség szempontjából veszélyeztetett lakossági csoport élne tömbszer en, szociológiailag jellemezhet en. 13

14 2.4. A közszolgáltatások elérhet sége Közszolgáltatások Helyben Más településen, éspedig Helyben, más településr l kijáró szakember(ek). Havonta hány alkalom? KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK A szolgáltatás ellátatlan Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Alapfokú m vészetoktatás X X X X Korai fejlesztés, tanácsadás és gondozás KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK X Fejleszt felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcs de Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona X X X X X GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK X X X X X GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK X 14

15 2.5. A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere Közszolgáltatások Önkormányzat saját fenntartású intézménye vagy gazdasági társasága Kiszervezett formában non profit, civil, egyházi szervezet, vagy gazdasági társaság A feladatellátás fenntartói háttere Intézményfenntartó társulás Többcélú Társulás Óvodai nevelés X X Általános iskolai oktatás X X Alapfokú m vészetoktatás X Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztéssel együtt X Fejleszt felkészítés X Nevelési tanácsadás X Logopédiai ellátás X Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás Megyei önkormányzat Egyéb X 15

16 Gyógytestnevelés X Gyermekjóléti szolgáltatás X Bölcs de X X Családi napközi X Iskolai napközi X X Házi gyermekfelügyelet X Családok átmeneti otthona X A kerületben az alapvet közoktatási- szociális-, és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények teljes köre megtalálható. A szolgáltatásokat jellemz en a kerületi önkormányzat biztosítja, önállóan fenntartott intézményeiben. 16

17 2.6. Óvodáztatás Óvodai intézmények száma 21 Ebb l önkormányzati fenntartású 17 Óvodai feladatellátási helyek száma 25 Óvodai fér helyek száma 3223 Óvodába beíratott gyermekek száma 3046 Óvodába beíratott hátrányos helyzet gyermekek száma 351 Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzet gyermekek száma 5 Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzet gyermekek száma n.a. Sajátos nevelési igény óvodás gyermekek száma 47 Az óvodai gyermekcsoportok száma 113 Az elmúlt 4 évben az önkormányzati óvodai fér helyek száma 651-gyel emelkedett, míg az önkormányzati óvodákba beíratott gyermekek létszáma 343 f vel n tt. A kerület óvodai kapacitásának kihasználtsága jelenleg - 93 %-os. A hátrányos helyzet gyermekek száma 247 f vel (269%!) növekedett 2008 óta. Problémát jelent, hogy az óvodás korú gyermekek szülei közül mindössze 5-en nyilatkoztak a halmozottan hátrányos helyzetüket illet en. Gondot jelent továbbá, hogy az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzet gyermekek számáról nehéz pontos adathoz jutni. 17

18 Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata biztosítja ugyan a lehet séget a H gyermekek óvodáztatása tekintetében, de ennek megvalósulása a jelenleg rendelkezésre álló adatok miatt feltehet en nem teljes kör. Törekedni kell ezért arra, hogy a rejtve maradt H-s gyermekek miel bb bevonásba kerüljenek a kerület közoktatás rendszerébe. A véd n k, a gyermekjóléti szolgálat, vagy éppen a nevelési tanácsadó munkatársaival kialakított jó munkakapcsolat segítheti azoknak a családoknak az azonosítását, amelyben vélhet en a szül k nem rendelkeznek az általános iskola nyolc évfolyamánál magasabb iskolai végzettséggel. Rendkívül nagy tapintattal eljárva, felhasználva az óvón k és a szül k közötti szoros, mindennapos kapcsolatot, megfelel bizalommal teli légkörben meggy zhet k a szül k a szükséges nyilatkozat megtételér l. A sikert nagyban befolyásolja az óvón k elkötelezettsége, hite abban, hogy valóban szükséges ezeknek a gyermekeknek a felzárkóztatását külön program alapján végezni. Ennek elérése fenntartói és intézményvezet i feladat. A sajátos nevelési igény gyermekeket (47 f, az óvodai neveltek számának 1,5 %-a) minden óvodában integráltan nevelik. 18

19 Gyermekek száma a település óvodáiban OM azonosító intézmény neve gyermek-, tanulólétszám az intézményben Összesen / H SNI Aprófalva Óvoda /0-15,7/0 % Bóbita Óvoda /0-9,09/0 % Csicserg Óvoda /1-16,4/0,9 % 1-0,9 % Csillagszem Óvoda /0-12,7/0 % 1-0,4 % Eszterlánc Óvoda /0-14,3/0 % 1-0,5 % Gesztenyés Óvoda 88 0/ Hétszínvirág Óvoda /2-9/0,7 % 1-0,3 % Hófehérke Óvoda 136 0/ Kuckó Óvoda 94 27/0-28,7/0 % 19-20,2 % 19

20 34644 Mákvirág Óvoda /1 20,8/0,5 % 18-8,9 % Mézeskalács Óvoda /1 10,9/0,4 % Micimackó Óvoda /0 13/0 % Napsugár Óvoda /0 11,9/0 % Összefogás Óvoda 149 0/0 4-2,7 % Piroska Óvoda /0 21,3/0 % Robogó Óvoda 93 10/0 9,3/0 % Százszorszép Óvoda /0 9/0 % 2 1,4 % Mazsola Óvoda* 38 0/ Waldorf Óvoda* 20 0/ Betlehem Óvoda* /0 7,9/0 % Babakuckó Magánóvoda* 25 0/0 0 *Nem önkormányzati fenntartású intézmény A hátrányos helyzet () gyermekek viszonylag létszámarányosan oszlanak el az egyes intézmények között. A gyermekek csoportonkénti elosztását illet en sem találhatók szegregációra utaló jelek. A Kuckó óvoda esetében a legmagasabb a gyermekek aránya, amely összefügghet a településrészen lakók szociális helyzetével is. 20

21 A sajátos nevelési igény gyermekek ellátása tekintetében, az önkormányzat 2008 évben, az összes óvoda alapító okiratának módosításával megteremtette az SNI gyermekek integrált nevelésének feltételrendszerét. Ennek ellenére a tanulási képességet vizsgáló szakért i és rehabilitációs bizottságok döntései alapján jelenleg - csak 8 óvodában nevelnek SNI gyermekeket. A Kuckó óvodában (1171 Bp., Óvón u. 3.) van a legtöbb SNI gyermek. Arányszámuk felt n en magas (20,2 %). Ennek egyik oka az átlagosnál jobban képzett szakemberek magas száma. Név Székhely Fér -hely Létszám Kihasználtság Aprófalva Egészségház u % Bóbita Heltai tér % Csicserg Kaszáló u % Csillagszem Újlak u % Eszterlánc Gyökér u % Gesztenyés VI. u % Hétszínvirág Kép u % Hófehérke 525. tér % Kuckó Óvón u % 21

22 Mákvirág Újlak u % Mézeskalács Tanár u % Micimackó Diadal u % Napsugár Összefogás Földm ves u. 2/b Lázár deák u % % Piroska Pesti út % Robogó Robogó u % Százszorszép Rezg u % Mazsola* Összefogás u % Waldorf* Apponyi u % Betlehem* Péczeli u % Babakuckó* Nápoly u % *Nem önkormányzati fenntartású intézmény A kerület óvodái kihasználtsága gyakorlatilag teljes. Évek óta folyamatosan emelkedik az óvodás korú népesség száma. A népességi adatokból (0-2 éves korosztály) jól látható, hogy a tendencia folytatódik. 22

23 A GYermek/Pedagógus arány a kerület egyes óvodái között kisebb eltérést mutat. Az természetes és helyes gyakorlat, hogy a 19 SNI gyermeket nevel Kuckó Óvoda GY/P aránya alacsonyabb. Név Gyermekek Pedagógusok GY/P arány Aprófalva ,9 Bóbita ,4 Csicserg ,2 Csillagszem ,1 Eszterlánc ,6 Gesztenyés ,6 Hétszínvirág ,2 Hófehérke ,3 Kuckó ,7 Mákvirág ,6 Mézeskalács ,6 Micimackó ,8 Napsugár ,5 Összefogás ,5 Piroska ,3 Robogó ,3 Százszorszép ,2 Mazsola* ,5 Waldorf* Betlehem* ,7 Babakuckó* ,5 23

24 2.7. Általános iskola Általános iskolai intézmények száma: 13 Ebb l önkormányzati fenntartású 9 Általános iskolai feladatellátási helyek száma 25 Az általános iskolai osztályok száma 285 Általános iskolai tanulók száma 6054 Általános iskolai magántanulók száma 27 Sajátos nevelési igény általános iskolai tanulók száma 148 Gyógypedagógiai oktatásban részesül általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) 48 Hátrányos helyzet általános iskolai tanulók száma 785 Halmozottan hátrányos helyzet általános iskolai tanulók száma 24 Általános iskolában tanuló els évfolyamosok száma évfolyamosok száma a nappali oktatásban 743 A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) 2540 A kerület 6-14 éves korosztályú lakossága 7230 f. Ebb l 6054 gyermek jár az önkormányzati területén található általános iskolákba. (2008 óta közel 400 f vel emelkedett a kerület általános iskoláiban tanulók száma.) 1176 általános iskolás korú diák jellemz en a kerületen kívüli nyolc-, illetve hatosztályos gimnáziumokban tanul. (Az V., X., XII., XIII., XVI., kerületek iskolái.) Sajnos a kerületben csak egy olyan négy évfolyamos középiskola m ködik, amely lehet vé tenné, hogy az érettségit lakóhelyhez közel 24

25 tudják megszerezni. Emiatt a tanulók korai életkorban (10, illetve 12 évesen) kényszerülnek iskolaváltásra. Az els évfolyamosok száma két osztálynyival (58 f ) több a nyolcadikosokénál, ami önmagában nem jelent s ugyan (1% alatti az eltérés), de 4 évvel ezel tt még fordított volt a tendencia. Örvendetes, hogy a kerületbe beköltöz fiatal házaspárok gyermekei növekv száma miatt az elkövetkezend években tovább fog emelkedni az általános iskolás korúak száma. (Ez a növekedési folyamat az óvodákban már most is jól érzékelhet.) A kerületb l eljárók számát jóval meghaladja azoknak a tanulóknak a száma, akik más településr l, jellemz en az agglomerációból jönnek a Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekbe. Az óvodás és alsó tagozatos gyermekeket els sorban a szüleik szállítják személygépkocsival óvodába, illetve iskolába, s kisebb hányaduk veszi igénybe a tömegközlekedés eszközeit. A fels tagozatos tanulók többsége már önállóan, tömegközlekedéssel jut el az iskolájába, s csak kisebb hányadukat szállítják személygépkocsival szüleik. A hátrányos helyzet diákok aránya 13 % körüli. (Az elmúlt 4 évben mintegy 8%-kal emelkedett a tanulók számaránya!) H tanuló (az általános iskolások 0,4 %-a) alig található a kerület általános iskoláiban. A magántanulók száma elenyész 0,45 %. (Általában a szül k tartós távolléte miatt jön létre a magántanulói jogviszony.) A napközi otthont (iskolaotthont) igénybe vev k száma közel 150 f vel emelkedett 2008 óta. A napközisek 20%-a hátrányos helyzet. Mindössze 3 halmozottan hátrányos helyzet tanuló veszi igénybe a napközit a kerület általános iskoláiban. 25

26 Tanulók száma a település iskoláiban (általános iskolás korúak) tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint OM azonosít ó gyermek-, tanulólétszám az intézményben intézmény neve Normál (általános) tanterv Emelt szint oktatás és/vagy két tanítási nyelv iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen / SNI H Összese n / SNI H Összese n / SNI H Összese n / H Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium* / /0 1 Czimra Gyula Általános Iskola / / /0 0 Diadal Úti Általános Iskola / / /0 0 Gregor József Általános Iskola / / /1 0 26

27 OM azonosít ó tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint gyermek-, tanulólétszám az intézményben intézmény neve Normál (általános) tanterv Emelt szint oktatás és/vagy két tanítási nyelv iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen / SNI H Összese n / SNI H Összese n / SNI H Összese n / H Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejleszt Speciális Szakiskolai El készít, EGYMI, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda* 48 12/ /0 Kossuth Lajos Általános Iskola / / /0 8 27

28 OM azonosít ó tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint gyermek-, tanulólétszám az intézményben intézmény neve Normál (általános) tanterv Emelt szint oktatás és/vagy két tanítási nyelv iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen / SNI H Összese n / SNI H Összese n / SNI H Összese n / H K rösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium* / / /0 0 Laborcz Ferenc Általános Iskola / / Szabadság Sugárúti Általános Iskola / / Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelv Általános Iskola / / /0 3 28

29 tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint OM azonosít ó gyermek-, tanulólétszám az intézményben intézmény neve Normál (általános) tanterv Emelt szint oktatás és/vagy két tanítási nyelv iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen / SNI H Összese n / SNI H Összese n / SNI H Összese n / H Zrínyi Miklós Általános Iskola / / /0 0 Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola** / / /0 3 Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium** / / *Az intézmény általános iskolás korú tanulói szerepelnek itt. ** Nem önkormányzati fenntartású intézmény. 29

30 Halmozottan hátrányos helyzet (H) tanulókra vonatkozó adatot csak a Diadal Úti Általános Iskola -, a Gregor József Általános Iskola -, a K rösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, a Laborcz Ferenc Általános Iskola, a Zrínyi Miklós Általános Iskola valamint az Újlak Utcai Általános Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelv Iskola szolgáltatott. Az emelt szint oktatásban H tanuló csak a Gregor József Általános Iskolában részesül. A Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejleszt Speciális Szakiskolai El készít, EGYMI SNI tanulói valamennyien gyógypedagógiai tagozaton tanulnak. A többi iskolában az SNI diákokat integráltan nevelik. (Az SNI tanulók aránya csak a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejleszt Speciális Szakiskolai El készít, EGYMI-ben és a Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskolában haladja meg az országos átlagot.) A kerület általános iskolái többségének alapító okirata 2008-ban módosításra került. A módosítással teremtették meg a SNI tanulók integrált nevelésének lehet ségét. 30

31 Kapacitás-kihasználtsági mutatók Név Székhely Fér hely Létszám Kihasználtság Balassi B. Gimn. Széchenyi u % Czimra Gy.Ált. Isk. Kép u % Diadal Ú. Ált. Isk. Gregor J. Ált. Isk. Gyurkovics Tibor * Általános Iskola, EGYMI Kossuth L. Ált. Isk. K rösi Cs. S. Ált. I. és G. Laborcz F. Ált. Isk. Szabadság Sugárúti Ált. Isk. Újlak U-i Német Nemz. és Angol Kétnyelv Ált. Isk. Zrínyi M. Ált. Isk. Rákoscsabai Jókai Mór Ref. Ált. Isk.** Pál Apostol R.K. Ált. Isk. és Gimn.** Diadal u H sök tere % % Naplás u % Erzsébet krt. 56. Akácvirág u. 49. Ferihegyi út 115. Szabadság sgt % % % % Újlak u % Sisakos sáska u. 3. * Funkció-váltás ** Nem önkormányzati fenntartású intézmény % Péczeli út % Pesti út % Jelenleg az általános iskolák átlagos kihasználtsága 71 %-os! A település demográfiai adataiból arra lehet következtetni, hogy az elkövetkezend években tovább fog emelkedni az általános iskolás korúak száma, s szükség lesz a meglév intézményi kapacitásra. 31

32 A GYermek/Pedagógus arány a kerület egyes iskoláiban jelent s eltérést nem mutat. (Kivétel ez alól a nem önkormányzati fenntartású Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola, ahol 8 tanuló jut egy pedagógusra.) Az természetes, hogy a 48 f SNI gyermeket nevel Gyurkovics Tibor Általános Iskola és EGYMI GY/P aránya a legalacsonyabb. Név Tanulók F állású pedagógusok GY/P arány Balassi B. Gimn ,5 Czimra Gy.Ált. Isk ,0 Diadal Ú. Ált. Isk ,8 Gregor J. Ált. Isk ,6 Gyurkovics Tibor * Általános Iskola, ,8 EGYMI Kossuth L. Ált. Isk ,6 K rösi Cs. S. Ált. I. és G ,8 Laborcz F. Ált. Isk ,7 Szabadság Sugárúti Ált. Isk ,5 Újlak U-i Német Nemz. és Angol ,5 Kétnyelv Ált. Isk. Zrínyi M. Ált. Isk ,5 Rákoscsabai Jókai Mór ,8 Ref. Ált. Isk.** Pál Apostol R.K. Ált. Isk. és Gimn.** ,6 * Gyógypedagógiai tagozat ** Nem önkormányzati fenntartású intézmény. 32

33 2.8. A település szakember-ellátottsága Feladatok Az el írt képesítés feltételeket a személyzet hiánytalanul Hiányok megnevezése Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alapellátás Szociális alapellátás Szociális intézményi ellátás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szakellátás Teljesí ti X X X X X X X X Nem teljesít i A kerület szakemberei valamennyien rendelkeznek a munkájukhoz el írt iskolai végzettséggel és szakképesítéssel. Az utóbbi években új szemléletet és ismereteket kellett elsajátítani, magukévá tenni ahhoz, hogy a gyermekek és tanulók oktatása-nevelése elérje azt a színvonalat, ami a kitágult munkaer -piaci helytálláshoz szükséges. Az oktató-nevel munka súlypontja a kompetencia alapú képzés felé tolódik. Mérési, értékelési rendszereket kell m ködtetni, meg kell tanulni a mérési eredmények hasznosítását. Új tanulásszervezési módszereket kell elsajátítani az integrált oktatás-nevelés megvalósítása érdekében. A szocio-kulturális hátrányok csökkentése, a felzárkóztatás, a személyre szabott fejlesztés már az óvodában megkezd dik. Ezek a tennivalók nem újak, korábban is léteztek, de mára váltak törvényi kötelezettséggé. 33

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés Újhartyán Község Önkormányzat K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér ismertetése... 3 2. Bevezetés, település bemutatása...

Részletesebben

Eredeti költségvetés Módosított költségvetés Módosítás Módosított összeg 12. hó. 282 500 E Ft 352 500 E Ft E Ft 352 500 E Ft

Eredeti költségvetés Módosított költségvetés Módosítás Módosított összeg 12. hó. 282 500 E Ft 352 500 E Ft E Ft 352 500 E Ft ÖSSZESÍTŐ A B C Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai Intézményi

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft F.6. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: 160.370 E Ft ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai:

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

1/7. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete a dohányzás tilalmáról

1/7. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete a dohányzás tilalmáról 1/7 Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2012. december 18. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE 2010. SZENTGOTTHÁRD. Város és Térsége

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE 2010. SZENTGOTTHÁRD. Város és Térsége KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS SZENTGOTTHÁRD Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2010. Lezárva: 2010. március 20. (készült 2 példányban)

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2011. 12. havi módosított előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei

Részletesebben

ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2014. Készítette: Pocsai Enikő esélyegyenlőségi szakértő 1 I. BEVEZETÉS Jogszabályi háttér 4 II. KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Módosított előirányzat 2010.12.31.hó

Módosított előirányzat 2010.12.31.hó 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 I. Polgármesteri Hivatal / MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK a/ Intézményi működési bevételek./ Polgármesteri

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) 1. sz. melléklet Ssz. Intézmény Össz. eng. Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Munk. köz. állh. Eng.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Jogszabályi háttér Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200482, 2217 Gomba, Iskola u. 2. / Fax: 29/433-554 E-mail: iskola@gomba.hu Köznevelési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE. 2010. március

KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE. 2010. március KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010. március Adatlap Település neve: Képviselő testület határozat száma: Kelebia Község Önkormányzata Kelebia Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 2008. június KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 373/2008. (XII. 4.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1. Bevezetés A helyzetelemzés számba veszi Jászladány

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához Közoktatási intézmény: NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény éves beszámolója az éves munkaterv alapján készül, melyet a 20/2012. (VIII.

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzata Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv

Csenger Város Önkormányzata Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv Csenger Város Önkormányzata Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv A dokumentum a Csenger Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által és az önkormányzati fenntartású

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 14. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlıtlenségek

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek

Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel pályázati tervdokumentáció

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2011-2012.

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

BEVÉTELEK 2006. ÉV. I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj

BEVÉTELEK 2006. ÉV. I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 2./ MŰKÖTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele

Részletesebben