Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv"

Átírás

1 90/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2 Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér... 4 Bevezetés... 7 A települési közoktatási esélyegyenl ségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja Helyzetelemzés Budapest F város XVII. kerület demográfiai adatai Népességvándorlás Szociális helyzet a településen A közszolgáltatások elérhet sége A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere Óvodáztatás Általános iskola A település szakember-ellátottsága A lemorzsolódás aránya a kerület iskoláiban: Továbbtanulási mutatók: A kompetencia mérések eredményei: Tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban Iskolán kívüli segít programokon való részvétel Infrastrukturális feltételek: A helyzetelemzés összegzése Záradék (helyzetelemzés) A Települési Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv célja Jöv képünk Kötelezettségek és felel sség Akcióterv Azonnali beavatkozást igényel: Akcióterv (táblázat) Kockázatelemzés Megvalósítás Monitoring és nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás Szankcionálás Záradék (intézkedési terv) Mellékletek

3 A dokumentum Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Esélyegyenl ségi Helyzetelemzése, valamint a közoktatási esélyegyenl ségi intézkedési tervek tervezéséhez kiadott útmutatók és sablonok, illetve az önkormányzat és a település közoktatási intézményeinek adatszolgáltatása alapján készült. 3

4 1. Törvényi háttér A évi CXXV. törvény az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról kimondja, hogy: Az Országgy lés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenl méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenved k számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenl ség el mozdítása els sorban állami kötelezettség. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyenl bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mérték figyelembevételével kell eljárni. 2. Az egyenl bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. Az alábbi paragrafusokban pedig az oktatási-nevelési folyamatokban határozza meg az egyenl bánásmód, esélyegyenl ség szempontjait: 27. (1) Az egyenl bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, a) amely államilag jóváhagyott vagy el írt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). (2) Az egyenl bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen 4

5 a) az oktatásba történ bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, e) az oktatással összefügg juttatásokhoz való hozzáférés, f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, g) az oktatásban megszerezhet tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint i) az oktatásban való részvétellel összefügg jogviszony megszüntetése során. (3) Az egyenl bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehet ségét. (4) Az oktatási intézményekben nem m ködhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szül i vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 28. (1) Nem sérti az egyenl bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvev ket semmilyen hátrány nem éri. (2) Nem sérti az egyenl bánásmód követelményét, ha a) közoktatási intézményben a szül k kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, 5

6 b) fels oktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti meggy z désen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvev ket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag el írt, illetve államilag támogatott követelményeknek. (3) A 27. (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság meg rzését szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében jogszabály eltér en rendelkezhet. 29. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vev k meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - el nyben részesítési kötelezettséget írhat el. 6

7 Bevezetés A fenti törvényi háttér szellemében Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a következ kben dolgozza ki közoktatási esélyegyenl ségi helyzetelemzését és intézkedési tervét. A települési közoktatási esélyegyenl ségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja A települési közoktatási esélyegyenl ségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja: A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenl ség el segítése a település közoktatási intézményeiben. Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kisz rése. Az egyenl hozzáférés biztosítása a min ségi oktatáshoz. A halmozottan hátrányos helyzet tanulók és a sajátos nevelési igény tanulók esélyegyenl ségének biztosítása és el mozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglév hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet. A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása. A közoktatási, gyermekjóléti és szociális ellátórendszerek munkájának összehangolása 7

8 2. Helyzetelemzés A helyzetelemzés a közoktatási esélyegyenl ségi intézkedési tervek elkészítéséhez kiadott útmutatók, sablonok és adatlapok felhasználásával készült. A kerület története, fekvése, jellemz i Budapest F város XVII. kerülete ma kilenc településrészre tagozódik, úgymint: Akadémiaújtelep, Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákoskert, Rákosliget, Madárdomb és Régiakadémiatelep. Ezek többsége XX. századi új településrész, közülük kett nek, Rákoscsabának és Rákoskeresztúrnak századokra visszanyúló a történelme. Rákosliget és Rákoshegy a XX. század elején Rákoskeresztúrból váltak ki és lettek önálló községek. Rákoskeresztúr és Rákoscsaba egykori határa ma is jól látható a térképen, pedig már sok évtizeddel ezel tt teljesen összen tt a két település (a határ az Árokt utca és a Tápióbicske utca mentén halad). Mindkét si település a Rákospatak, illetve az annak mentén húzódó hadi és keresked (borostyán) út mellé települt. A Rákos-patak völgye - mint azt a gazdag régészeti lel helyek is tanúsítják - évezredeken keresztül fontos kereskedelmi útvonal volt, amely mellett a réz-, bronz- és vaskorban is laktak emberek. Budapest f város területének új megállapításáról szóló évi XXVI. törvény Rákoscsabát, Rákoskeresztúrt, Rákosligetet és Rákoshegyet január 1-jét l a F várossal egyesítette. A községekb l új közigazgatási egység alakult: Budapest F város XVII. kerülete. 8

9 A Madárdomb parcellázását 1941-ben kezdték el Podmaniczky telep néven. Ez a nagyrészt két-háromszintes, sor- és ikerházakkal beépült lakónegyed a nyolcvanas években keletkezett Rákoshegy és Akadémiaújtelep között, keresztúri földeken. A F város legnagyobb kiterjedés kerülete (54,83 km2) ma is dinamikusan fejl dik. Máig megmaradt azonban, a védett Merse-mocsár, ritka növény- és állatvilágával. A költöz madarak pihen helyét is biztosítja zöld szigetként a F város k -, beton- és aszfaltrengetegében. A családi-, kertesházas jelleg kerület lakossága az 1970-es 80-as években a rákoskeresztúri lakótelepek építése, a rendszerváltás után pedig a szuburbanizáció következtében növekedett, illetve növekszik ma is (2007-ben túllépte a 80 ezret), annak ellenére, hogy Budapest lakosainak száma az elmúlt évtizedekben több százezerrel csökkent. A népességnövekedés miatt jelent s, korábban zöld, vagy mez gazdasági jelleg területeteken épültek új lakóparkok és családi házas részek, illetve b vültek a már meglév k. Északnyugaton a XVI. kerület, nyugaton a X. kerület, délnyugaton a XVIII. kerület, míg délkeleten Ecser és Maglód, keleten Pécel, északkeleten pedig Nagytarcsa határolja. Az egyik legszebb fekvés pesti kerület, amely ugyanolyan magasan terül el, mint a Gellért-hegy. A pesti oldal legmagasabb pontja, az Arany-hegy (243 méter), is itt található, Rákoscsaba és Rákoskert határán. A kerület jó közúti és vasúti kapcsolatokkal valamint megfelel bels úthálózattal rendelkezik. Ennek ellenére a közoktatási feladatok tervezésekor fontos figyelembe venni a terület földrajzi tagoltságát, a különböz kerületrészek korábbi önállóságából fakadó sajátosságokat. 9

10 2.1. Budapest F város XVII. kerület demográfiai adatai Lakónépesség száma Állandó népesség száma Állandó népességb l a 0-2 évesek száma 2617 Állandó népességb l a 3-5 évesek száma 2648 Állandó népességb l a 6-14 évesek száma 7230 Állandó népességb l a évesek száma 2059 Állandó népességszám változása (- / +) Népességvándorlás (1=Egyáltalán nem jellemz 5=Nagyon nagy mértékben jellemz ) Beköltözések Közeli településekr l Közeli városból Távolabbi településekr l Távolabbi városokból Megyeszékhelyr l Budapestr l Külföldr l

11 Elvándorlások Közeli településekre Közeli városba Távolabbi településekre Távolabbi városokba Megyeszékhelyre Budapestre Külföldre A Rákosmente kiváló fekvése, fejl dése miatt a f város egyik olyan kerülete, ahol az elmúlt években nem csökkent, hanem növekedett a lakosságszám. A növekedés nagymértékben köszönhet a beköltözéseknek, amelyek jellemz ek a közeli agglomerációból éppúgy, mint Budapest kevésbé jó életmin séget biztosító kerületeib l. 11

12 2.3. Szociális helyzet a településen Összesen Munkanélküliek száma a településen 2255 Ebb l tartósan munkanélküli 1813 Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 183 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 185 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? Azon gyermekek száma, akiknek a szülei igennel nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükr l Azon gyermekek száma, akiknek a ebb l: szülei nemmel nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükr l Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak n.a. A munkanélküliek száma az elmúlt négy évben megduplázódott, de a kerület lakónépességéhez viszonyítva jóval az országos és a budapesti átlag alatt van, mindössze 2,6 % körüli. A gyermekvédelmi kedvezményben részesül gyermekek aránya ugyanebben az id szakban 7,4 %-ról 12,2 %-ra emelkedett. 12

13 összes en Hátrányos helyzet ek / Külterületen él k száma: halmozottan hátrányos 0 helyzet ek 3-5 éves gyermekek száma 0 0/0 ebb l ebb l óvodába jár 0 0/0 általános iskolás tanulók száma 0 0/0 Rákosmente esetében a külterület fogalma nehezen volna értelmezhet, hiszen a kerület teljes mértékben körülhatárolt lakott városrészekkel, illetve az agglomerációs településekkel. Etnikailag szegregált (telepszer ) lakókörnyezetben él k összes en / H száma: 0 ebb l 3-5 éves gyermekek száma 0 0/0 ebb l óvodába jár 0 0/0 általános iskolás tanulók száma 0 0/0 A F város XVII. kerületében nincs telepszer en körbehatárolt olyan terület, amelyen az esélyegyenl ség szempontjából veszélyeztetett lakossági csoport élne tömbszer en, szociológiailag jellemezhet en. 13

14 2.4. A közszolgáltatások elérhet sége Közszolgáltatások Helyben Más településen, éspedig Helyben, más településr l kijáró szakember(ek). Havonta hány alkalom? KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK A szolgáltatás ellátatlan Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Alapfokú m vészetoktatás X X X X Korai fejlesztés, tanácsadás és gondozás KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK X Fejleszt felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcs de Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona X X X X X GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK X X X X X GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK X 14

15 2.5. A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere Közszolgáltatások Önkormányzat saját fenntartású intézménye vagy gazdasági társasága Kiszervezett formában non profit, civil, egyházi szervezet, vagy gazdasági társaság A feladatellátás fenntartói háttere Intézményfenntartó társulás Többcélú Társulás Óvodai nevelés X X Általános iskolai oktatás X X Alapfokú m vészetoktatás X Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztéssel együtt X Fejleszt felkészítés X Nevelési tanácsadás X Logopédiai ellátás X Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás Megyei önkormányzat Egyéb X 15

16 Gyógytestnevelés X Gyermekjóléti szolgáltatás X Bölcs de X X Családi napközi X Iskolai napközi X X Házi gyermekfelügyelet X Családok átmeneti otthona X A kerületben az alapvet közoktatási- szociális-, és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények teljes köre megtalálható. A szolgáltatásokat jellemz en a kerületi önkormányzat biztosítja, önállóan fenntartott intézményeiben. 16

17 2.6. Óvodáztatás Óvodai intézmények száma 21 Ebb l önkormányzati fenntartású 17 Óvodai feladatellátási helyek száma 25 Óvodai fér helyek száma 3223 Óvodába beíratott gyermekek száma 3046 Óvodába beíratott hátrányos helyzet gyermekek száma 351 Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzet gyermekek száma 5 Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzet gyermekek száma n.a. Sajátos nevelési igény óvodás gyermekek száma 47 Az óvodai gyermekcsoportok száma 113 Az elmúlt 4 évben az önkormányzati óvodai fér helyek száma 651-gyel emelkedett, míg az önkormányzati óvodákba beíratott gyermekek létszáma 343 f vel n tt. A kerület óvodai kapacitásának kihasználtsága jelenleg - 93 %-os. A hátrányos helyzet gyermekek száma 247 f vel (269%!) növekedett 2008 óta. Problémát jelent, hogy az óvodás korú gyermekek szülei közül mindössze 5-en nyilatkoztak a halmozottan hátrányos helyzetüket illet en. Gondot jelent továbbá, hogy az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzet gyermekek számáról nehéz pontos adathoz jutni. 17

18 Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata biztosítja ugyan a lehet séget a H gyermekek óvodáztatása tekintetében, de ennek megvalósulása a jelenleg rendelkezésre álló adatok miatt feltehet en nem teljes kör. Törekedni kell ezért arra, hogy a rejtve maradt H-s gyermekek miel bb bevonásba kerüljenek a kerület közoktatás rendszerébe. A véd n k, a gyermekjóléti szolgálat, vagy éppen a nevelési tanácsadó munkatársaival kialakított jó munkakapcsolat segítheti azoknak a családoknak az azonosítását, amelyben vélhet en a szül k nem rendelkeznek az általános iskola nyolc évfolyamánál magasabb iskolai végzettséggel. Rendkívül nagy tapintattal eljárva, felhasználva az óvón k és a szül k közötti szoros, mindennapos kapcsolatot, megfelel bizalommal teli légkörben meggy zhet k a szül k a szükséges nyilatkozat megtételér l. A sikert nagyban befolyásolja az óvón k elkötelezettsége, hite abban, hogy valóban szükséges ezeknek a gyermekeknek a felzárkóztatását külön program alapján végezni. Ennek elérése fenntartói és intézményvezet i feladat. A sajátos nevelési igény gyermekeket (47 f, az óvodai neveltek számának 1,5 %-a) minden óvodában integráltan nevelik. 18

19 Gyermekek száma a település óvodáiban OM azonosító intézmény neve gyermek-, tanulólétszám az intézményben Összesen / H SNI Aprófalva Óvoda /0-15,7/0 % Bóbita Óvoda /0-9,09/0 % Csicserg Óvoda /1-16,4/0,9 % 1-0,9 % Csillagszem Óvoda /0-12,7/0 % 1-0,4 % Eszterlánc Óvoda /0-14,3/0 % 1-0,5 % Gesztenyés Óvoda 88 0/ Hétszínvirág Óvoda /2-9/0,7 % 1-0,3 % Hófehérke Óvoda 136 0/ Kuckó Óvoda 94 27/0-28,7/0 % 19-20,2 % 19

20 34644 Mákvirág Óvoda /1 20,8/0,5 % 18-8,9 % Mézeskalács Óvoda /1 10,9/0,4 % Micimackó Óvoda /0 13/0 % Napsugár Óvoda /0 11,9/0 % Összefogás Óvoda 149 0/0 4-2,7 % Piroska Óvoda /0 21,3/0 % Robogó Óvoda 93 10/0 9,3/0 % Százszorszép Óvoda /0 9/0 % 2 1,4 % Mazsola Óvoda* 38 0/ Waldorf Óvoda* 20 0/ Betlehem Óvoda* /0 7,9/0 % Babakuckó Magánóvoda* 25 0/0 0 *Nem önkormányzati fenntartású intézmény A hátrányos helyzet () gyermekek viszonylag létszámarányosan oszlanak el az egyes intézmények között. A gyermekek csoportonkénti elosztását illet en sem találhatók szegregációra utaló jelek. A Kuckó óvoda esetében a legmagasabb a gyermekek aránya, amely összefügghet a településrészen lakók szociális helyzetével is. 20

21 A sajátos nevelési igény gyermekek ellátása tekintetében, az önkormányzat 2008 évben, az összes óvoda alapító okiratának módosításával megteremtette az SNI gyermekek integrált nevelésének feltételrendszerét. Ennek ellenére a tanulási képességet vizsgáló szakért i és rehabilitációs bizottságok döntései alapján jelenleg - csak 8 óvodában nevelnek SNI gyermekeket. A Kuckó óvodában (1171 Bp., Óvón u. 3.) van a legtöbb SNI gyermek. Arányszámuk felt n en magas (20,2 %). Ennek egyik oka az átlagosnál jobban képzett szakemberek magas száma. Név Székhely Fér -hely Létszám Kihasználtság Aprófalva Egészségház u % Bóbita Heltai tér % Csicserg Kaszáló u % Csillagszem Újlak u % Eszterlánc Gyökér u % Gesztenyés VI. u % Hétszínvirág Kép u % Hófehérke 525. tér % Kuckó Óvón u % 21

22 Mákvirág Újlak u % Mézeskalács Tanár u % Micimackó Diadal u % Napsugár Összefogás Földm ves u. 2/b Lázár deák u % % Piroska Pesti út % Robogó Robogó u % Százszorszép Rezg u % Mazsola* Összefogás u % Waldorf* Apponyi u % Betlehem* Péczeli u % Babakuckó* Nápoly u % *Nem önkormányzati fenntartású intézmény A kerület óvodái kihasználtsága gyakorlatilag teljes. Évek óta folyamatosan emelkedik az óvodás korú népesség száma. A népességi adatokból (0-2 éves korosztály) jól látható, hogy a tendencia folytatódik. 22

23 A GYermek/Pedagógus arány a kerület egyes óvodái között kisebb eltérést mutat. Az természetes és helyes gyakorlat, hogy a 19 SNI gyermeket nevel Kuckó Óvoda GY/P aránya alacsonyabb. Név Gyermekek Pedagógusok GY/P arány Aprófalva ,9 Bóbita ,4 Csicserg ,2 Csillagszem ,1 Eszterlánc ,6 Gesztenyés ,6 Hétszínvirág ,2 Hófehérke ,3 Kuckó ,7 Mákvirág ,6 Mézeskalács ,6 Micimackó ,8 Napsugár ,5 Összefogás ,5 Piroska ,3 Robogó ,3 Százszorszép ,2 Mazsola* ,5 Waldorf* Betlehem* ,7 Babakuckó* ,5 23

24 2.7. Általános iskola Általános iskolai intézmények száma: 13 Ebb l önkormányzati fenntartású 9 Általános iskolai feladatellátási helyek száma 25 Az általános iskolai osztályok száma 285 Általános iskolai tanulók száma 6054 Általános iskolai magántanulók száma 27 Sajátos nevelési igény általános iskolai tanulók száma 148 Gyógypedagógiai oktatásban részesül általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) 48 Hátrányos helyzet általános iskolai tanulók száma 785 Halmozottan hátrányos helyzet általános iskolai tanulók száma 24 Általános iskolában tanuló els évfolyamosok száma évfolyamosok száma a nappali oktatásban 743 A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) 2540 A kerület 6-14 éves korosztályú lakossága 7230 f. Ebb l 6054 gyermek jár az önkormányzati területén található általános iskolákba. (2008 óta közel 400 f vel emelkedett a kerület általános iskoláiban tanulók száma.) 1176 általános iskolás korú diák jellemz en a kerületen kívüli nyolc-, illetve hatosztályos gimnáziumokban tanul. (Az V., X., XII., XIII., XVI., kerületek iskolái.) Sajnos a kerületben csak egy olyan négy évfolyamos középiskola m ködik, amely lehet vé tenné, hogy az érettségit lakóhelyhez közel 24

25 tudják megszerezni. Emiatt a tanulók korai életkorban (10, illetve 12 évesen) kényszerülnek iskolaváltásra. Az els évfolyamosok száma két osztálynyival (58 f ) több a nyolcadikosokénál, ami önmagában nem jelent s ugyan (1% alatti az eltérés), de 4 évvel ezel tt még fordított volt a tendencia. Örvendetes, hogy a kerületbe beköltöz fiatal házaspárok gyermekei növekv száma miatt az elkövetkezend években tovább fog emelkedni az általános iskolás korúak száma. (Ez a növekedési folyamat az óvodákban már most is jól érzékelhet.) A kerületb l eljárók számát jóval meghaladja azoknak a tanulóknak a száma, akik más településr l, jellemz en az agglomerációból jönnek a Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekbe. Az óvodás és alsó tagozatos gyermekeket els sorban a szüleik szállítják személygépkocsival óvodába, illetve iskolába, s kisebb hányaduk veszi igénybe a tömegközlekedés eszközeit. A fels tagozatos tanulók többsége már önállóan, tömegközlekedéssel jut el az iskolájába, s csak kisebb hányadukat szállítják személygépkocsival szüleik. A hátrányos helyzet diákok aránya 13 % körüli. (Az elmúlt 4 évben mintegy 8%-kal emelkedett a tanulók számaránya!) H tanuló (az általános iskolások 0,4 %-a) alig található a kerület általános iskoláiban. A magántanulók száma elenyész 0,45 %. (Általában a szül k tartós távolléte miatt jön létre a magántanulói jogviszony.) A napközi otthont (iskolaotthont) igénybe vev k száma közel 150 f vel emelkedett 2008 óta. A napközisek 20%-a hátrányos helyzet. Mindössze 3 halmozottan hátrányos helyzet tanuló veszi igénybe a napközit a kerület általános iskoláiban. 25

26 Tanulók száma a település iskoláiban (általános iskolás korúak) tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint OM azonosít ó gyermek-, tanulólétszám az intézményben intézmény neve Normál (általános) tanterv Emelt szint oktatás és/vagy két tanítási nyelv iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen / SNI H Összese n / SNI H Összese n / SNI H Összese n / H Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium* / /0 1 Czimra Gyula Általános Iskola / / /0 0 Diadal Úti Általános Iskola / / /0 0 Gregor József Általános Iskola / / /1 0 26

27 OM azonosít ó tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint gyermek-, tanulólétszám az intézményben intézmény neve Normál (általános) tanterv Emelt szint oktatás és/vagy két tanítási nyelv iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen / SNI H Összese n / SNI H Összese n / SNI H Összese n / H Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejleszt Speciális Szakiskolai El készít, EGYMI, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda* 48 12/ /0 Kossuth Lajos Általános Iskola / / /0 8 27

28 OM azonosít ó tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint gyermek-, tanulólétszám az intézményben intézmény neve Normál (általános) tanterv Emelt szint oktatás és/vagy két tanítási nyelv iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen / SNI H Összese n / SNI H Összese n / SNI H Összese n / H K rösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium* / / /0 0 Laborcz Ferenc Általános Iskola / / Szabadság Sugárúti Általános Iskola / / Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelv Általános Iskola / / /0 3 28

29 tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint OM azonosít ó gyermek-, tanulólétszám az intézményben intézmény neve Normál (általános) tanterv Emelt szint oktatás és/vagy két tanítási nyelv iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen / SNI H Összese n / SNI H Összese n / SNI H Összese n / H Zrínyi Miklós Általános Iskola / / /0 0 Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola** / / /0 3 Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium** / / *Az intézmény általános iskolás korú tanulói szerepelnek itt. ** Nem önkormányzati fenntartású intézmény. 29

30 Halmozottan hátrányos helyzet (H) tanulókra vonatkozó adatot csak a Diadal Úti Általános Iskola -, a Gregor József Általános Iskola -, a K rösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, a Laborcz Ferenc Általános Iskola, a Zrínyi Miklós Általános Iskola valamint az Újlak Utcai Általános Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelv Iskola szolgáltatott. Az emelt szint oktatásban H tanuló csak a Gregor József Általános Iskolában részesül. A Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejleszt Speciális Szakiskolai El készít, EGYMI SNI tanulói valamennyien gyógypedagógiai tagozaton tanulnak. A többi iskolában az SNI diákokat integráltan nevelik. (Az SNI tanulók aránya csak a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejleszt Speciális Szakiskolai El készít, EGYMI-ben és a Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskolában haladja meg az országos átlagot.) A kerület általános iskolái többségének alapító okirata 2008-ban módosításra került. A módosítással teremtették meg a SNI tanulók integrált nevelésének lehet ségét. 30

31 Kapacitás-kihasználtsági mutatók Név Székhely Fér hely Létszám Kihasználtság Balassi B. Gimn. Széchenyi u % Czimra Gy.Ált. Isk. Kép u % Diadal Ú. Ált. Isk. Gregor J. Ált. Isk. Gyurkovics Tibor * Általános Iskola, EGYMI Kossuth L. Ált. Isk. K rösi Cs. S. Ált. I. és G. Laborcz F. Ált. Isk. Szabadság Sugárúti Ált. Isk. Újlak U-i Német Nemz. és Angol Kétnyelv Ált. Isk. Zrínyi M. Ált. Isk. Rákoscsabai Jókai Mór Ref. Ált. Isk.** Pál Apostol R.K. Ált. Isk. és Gimn.** Diadal u H sök tere % % Naplás u % Erzsébet krt. 56. Akácvirág u. 49. Ferihegyi út 115. Szabadság sgt % % % % Újlak u % Sisakos sáska u. 3. * Funkció-váltás ** Nem önkormányzati fenntartású intézmény % Péczeli út % Pesti út % Jelenleg az általános iskolák átlagos kihasználtsága 71 %-os! A település demográfiai adataiból arra lehet következtetni, hogy az elkövetkezend években tovább fog emelkedni az általános iskolás korúak száma, s szükség lesz a meglév intézményi kapacitásra. 31

32 A GYermek/Pedagógus arány a kerület egyes iskoláiban jelent s eltérést nem mutat. (Kivétel ez alól a nem önkormányzati fenntartású Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola, ahol 8 tanuló jut egy pedagógusra.) Az természetes, hogy a 48 f SNI gyermeket nevel Gyurkovics Tibor Általános Iskola és EGYMI GY/P aránya a legalacsonyabb. Név Tanulók F állású pedagógusok GY/P arány Balassi B. Gimn ,5 Czimra Gy.Ált. Isk ,0 Diadal Ú. Ált. Isk ,8 Gregor J. Ált. Isk ,6 Gyurkovics Tibor * Általános Iskola, ,8 EGYMI Kossuth L. Ált. Isk ,6 K rösi Cs. S. Ált. I. és G ,8 Laborcz F. Ált. Isk ,7 Szabadság Sugárúti Ált. Isk ,5 Újlak U-i Német Nemz. és Angol ,5 Kétnyelv Ált. Isk. Zrínyi M. Ált. Isk ,5 Rákoscsabai Jókai Mór ,8 Ref. Ált. Isk.** Pál Apostol R.K. Ált. Isk. és Gimn.** ,6 * Gyógypedagógiai tagozat ** Nem önkormányzati fenntartású intézmény. 32

33 2.8. A település szakember-ellátottsága Feladatok Az el írt képesítés feltételeket a személyzet hiánytalanul Hiányok megnevezése Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alapellátás Szociális alapellátás Szociális intézményi ellátás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szakellátás Teljesí ti X X X X X X X X Nem teljesít i A kerület szakemberei valamennyien rendelkeznek a munkájukhoz el írt iskolai végzettséggel és szakképesítéssel. Az utóbbi években új szemléletet és ismereteket kellett elsajátítani, magukévá tenni ahhoz, hogy a gyermekek és tanulók oktatása-nevelése elérje azt a színvonalat, ami a kitágult munkaer -piaci helytálláshoz szükséges. Az oktató-nevel munka súlypontja a kompetencia alapú képzés felé tolódik. Mérési, értékelési rendszereket kell m ködtetni, meg kell tanulni a mérési eredmények hasznosítását. Új tanulásszervezési módszereket kell elsajátítani az integrált oktatás-nevelés megvalósítása érdekében. A szocio-kulturális hátrányok csökkentése, a felzárkóztatás, a személyre szabott fejlesztés már az óvodában megkezd dik. Ezek a tennivalók nem újak, korábban is léteztek, de mára váltak törvényi kötelezettséggé. 33

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft F.6. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: 160.370 E Ft ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai:

Részletesebben

1/7. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete a dohányzás tilalmáról

1/7. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete a dohányzás tilalmáról 1/7 Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2012. december 18. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2011. 12. havi módosított előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek

Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel pályázati tervdokumentáció

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Jogszabályi háttér Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 14. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához Közoktatási intézmény: NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény éves beszámolója az éves munkaterv alapján készül, melyet a 20/2012. (VIII.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Intézményi Közoktatási Intézkedési Terve 2007. Intézményi Közoktatási Intézkedési Terv 2007. Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Intézményi Közoktatási Intézkedési

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2011-2012.

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 2 Minden pedagógus kötelessége,

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Összegző kimutatás a bevételi előirányzatok változásáról. Fejezet, cím, alcím

Összegző kimutatás a bevételi előirányzatok változásáról. Fejezet, cím, alcím 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Fejezet, cím, alcím./ MŰKÖTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Módosított előirányzat I. Polgármesteri

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzés 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Törvényi háttér... 3 3. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008/2009. TANÉV 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR, BÖLCSKE, MADOCSA MIKROTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

DUNAFÖLDVÁR, BÖLCSKE, MADOCSA MIKROTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. DUNAFÖLDVÁR, BÖLCSKE, MADOCSA MIKROTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés. 3 Jogszabályi háttér. 5 Az esélyegyenlőségi program általános rendelkezései,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 KIR-STAT2013 Statisztika OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 1 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 2007. Készítették: a Ráció Szakértői Iroda munkatársai Törzsök Károlyné dr. irodavezető Szakértői ig. szám: 005678-02

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ÉS HELYZETELEMZÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. 2 DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A Pedagógiai Program 3. számú melléklete Te választod az utat, mi segítünk, hogy járni tudj rajta. A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA BEVEZETÉS: A 2003. évi CXXV.

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő:

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő: 1 Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testületének a 2/2007. /I. 26./ számú, 29/2007. /IX. 20./ számú és a 14/2010. /V. 21./ számú önkormányzati rendeletével módosított, az általa fenntartott oktatási-nevelési

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 2008. június KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terve

Kerepes Nagyközség Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terve Kerepes Nagyközség Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terve 2012 Jogszabályi hivatkozások, rendelkezések - 321/2011. (II. 27.) Kormányrendelete a helyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások Fő űrlap Egyéb támogatások mennyisé Régi mutató Lemondás Pótigénylés Új mutató gi egyéb A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben