SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM évi jelentés évi munkaterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM évi jelentés és évi munkaterv BUDAPEST 2011

2 TARTALOM TARTALOM... 2 ÖSSZEGZÉS... 3 I. GAZDÁLKODÁS... 5 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 8 Állományépítés... 8 Feldolgozás Tanszéki könyvtári munka Állományvédelem Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyőjtemény III. SZOLGÁLTATÁSOK, MARKETING Alapszolgáltatások Könyvtárközi kölcsönzés Dokumentumszolgáltatás /másolás Tájékoztatás, információszolgáltatás Tudománymetria, publikációs adattárak Oktatás, használóképzés Könyvtári webhely és az elektronikus szolgáltatások Tájékoztatás a könyvtárról, közönségkapcsolatok IV. INFORMATIKAI, MŐSZAKI TEVÉKENYSÉG Távoli elérés Fejlesztések Karbantartás V. LEVÉLTÁR Gyarapodás Kutató- és ügyfélszolgálat Szervellenırzés iratátvétel Levéltár-menedzsment VI. MÚZEUM A Múzeumok Éjszakája Idıszaki kiállítások Állandó kiállítás Múzeum-menedzsment Sírgondozás VII. PÁLYÁZATOK VIII. MINİSÉGÜGY, HUMÁNPOLITIKA, ESEMÉNYEK Minıségügy Személyi változások Önképzés, továbbképzés, események IX. PUBLIKÁCIÓK, ELİADÁSOK, DOLGOZATOK X. TÁMOGATÓINK XI. MUNKATERV ÉVRE

3 ÖSSZEGZÉS A könyvtár évek óta küzd a forráshiánnyal, amely megakadályozza, hogy néhány korábbi programot (például digitalizálás) végigvigyen, vagy olyan fejlesztéseket tervezzen, amelyek beruházásokat vagy jelentısebb munkabefektetést igényelnek. Elırelépést elsısorban saját erınkre, munkánkra támaszkodva remélhettünk és ennek megfelelı irányba mentünk. A 2010-ben sem volt ez másként, bár szorongatóan éreztük, hogy lassan elérjük teljesítıképességünk határát. Mégis sikerült több olyan fejlesztést végrehajtanunk, amelyek révén az elmúlt évet egy új korszak kezdetének és megalapozásának tekinthetjük, amelyben a könyvtár virtuális léte, 7/24 üzemmódú internetes jelenléte egyenrangúvá kezd válni a személyes látogatásokkor igénybe vehetı szolgáltatásokkal. 1. Megújult a könyvtár honlapja, amely korszerő, az internetes adatkezelés szabványainak megfelelı és sok tekintetben felhasználóbarátabb (web 2.0 alkalmazások támogatása, nagy adatgyőjtemények adatbázisba szervezése, keresési lehetıségek javítása, keresıoptimalizált megoldások stb.), mint a korábbi honlap. 2. Létrejött az Állatorvos-tudományi Kar intézményi adattára, amelynek feltöltése 2011-ben várható. 3. Megoldódott az oktatók és hallgatók számára az adatbázisok, elektronikus teljes szöveges folyóiratok és könyvek távoli elérése. 4. Beszereztük az elsı elektronikus könyveket, amelyek immár tankönyvként is használhatók, mert a hallgatók otthonról is elérhetik ezeket. 5. Elkezdıdött a BME PA-ból az adatok átköltöztetése a Magyar Tudományos Mővek Tárába. Ezek a fejlesztések a fiatalabb munkatársi generáció, nevezetesen Winkler Bea, Miszori Katalin és Hajdu Gábor szakértelmét, kitartását és szorgalmát dicsérik, akik jelentıs munkabefektetéssel és a szabad felhasználású programokat kihasználva milliókat takarítottak meg a könyvtár számára, pontosabban olyan eredményeket értek el, amelyekrıl nélkülük nem is álmodhattunk volna. Ez volt az elsı teljes év, hogy állományunk kereshetı volt a Magyar Országos Közös Katalógusban. Talán ennek is köszönhetı könyvtárközi kölcsönzési forgalmunk növekedése. A könyvtár sajátosságaira építve tovább erısítjük részvételünket az Országos Dokumentumellátási Rendszerben. Az év folyamán közel 100 továbbképzésen, szakmai találkozón vettünk részt; több száz órát fordítottunk tanításra, elıadásokra is, illetve ezek elıkészítésére, a feladatsorok javításra stb. és minden eddiginél többet írtunk. Az év folyamán két jelentısebb szakcikkel is jelentkeztünk a Tudományos és Mőszaki Tájékoztatásban és a Könyvtári Figyelıben. Mindez sok idıt igényel, de a fejlıdés elıfeltételének, ösztönzıjének és összegzésének tekintjük. Természetesen csak úgy tudunk idıt, munkaerıt felszabadítani a fejlesztık és oktatók számára, hogy az éppen nem alkotó munkatársak igyekeznek többet vállalni a könyvtári üzem mindennapi mőködtetésébıl. Az eredmények így bár köthetık egyik vagy másik munkatárshoz valamennyiünk közös erıfeszítését dicsérik. Talán ezért érezte mindenki úgy, hogy az elmúlt év nem volt könnyő és a megszokottnál is több munkát igényelt, de végül jobban sikerült a vártnál. Jelentıs elırelépés volt a teljes munkaidıben foglalkoztatott levéltáros felvétele is. Négyesi Barbara elkezdte az elmaradások felszámolását, elsı lépésben a szervellenırzést, amit

4 ben az iratátvétel követ majd. A könyvtár mellett a levéltárban és a múzeumban is erısíteni kell a szakmaiságot, aminek a megfelelı szakember alkalmazása a feltétele. A könyvtári munka mellett mindenki nagy élvezettel vágott bele egy új múzeumi vállalkozásba, és önként vállalt ügyeletet, munkát a Múzeumok Éjszakája rendezvényein, amelyet élvezetesnek és sikeresnek éreztünk. Az év gazdaságilag az egyetemnek és a karnak egyaránt nehéz volt, és sajnos a pályázati források szinte elapadtak. Ennek ellenére az egyetem több, mint nyolcmillió, a kar közel harminc millió forintot fordított adatbázisokra, folyóiratra, könyvre, számítástechnikai fejlesztésre. Ez a nagyvonalúság mutatja, hogy elismerik szolgáltatásaink fontosságát és talán azt is, hogy elégedettek a könyvtár teljesítményével. A könyvtár életét a számos jelentıs változás dacára 2010-ben is a folytonosság jellemezte. A július 1-én bekövetkezett vezetıváltás zökkenımentesen zajlott le, a könyvtár munkája töretlenül haladt. Szabóné Szávay Judit nyugdíjba vonulása elıtt összeállította a kar 2005-tıl 2009-ig terjedı idıszakának tudománymetriai elemzését, amelynek lényege, hogy bár kevesebbet, de rangosabb folyóiratokban publikáltak a kar munkatársai. Így már tíz év publikációs aktivitását tudjuk statisztikailag is elemezni. Szabóné Szávay Judit tíz esztendei igazgatása és fıigazgatósága idején biztosította, hogy a könyvtár a világtrendeknek megfelelıen sokat haladjon a virtuális megjelenés irányába, hogy kellemes és ösztönzı szervezeti kultúra alakuljon ki a könyvtárban, és sikeresen vezette a folyamatos nehézségek dacára is a mezıgazdasági adatbázis-konzorciumot. Búcsúztatóján munkáját az egyetem, a kar és a könyvtáros szakma is méltatta, ez utóbbi azzal is, hogy az EISZ konzorciumban és az NKA kuratóriumban továbbra is szakértıként foglalkoztatja. Kapcsolata a könyvtárral természetesen töretlen marad. Budapest, január 30. Orbán Éva könyvtárigazgató 4

5 I. GAZDÁLKODÁS 1. táblázat A könyvtár évi bevételeinek megoszlása Bevételek Érték eft-ban Költségvetés Kari támogatás Bér+járulékai Pályázat 561 Saját bevétel 665 Összesen: % 1% 8% költségvetés 36% bér és járulékai kari támogatás pályázat 54% saját bevétel 2. táblázat A könyvtár évi kiadásainak összegzése Kiadás Érték eft-ban Mőködési költség Bér+járulékai Állománygyarapítás könyv (vásárolt) Állománygyarapítás folyóirat Technikai fejlesztés Felújítás (raktár) Összesen % 3% 2% 2% 7% 55% mőködési költség bér és járulékai állománygyarapítás, könyv állománygyarapítás, folyóirat technikai fejlesztés felújítás Az évet gazdasági szempontból a pályázati források beszőkülése, illetve azok felhasználásának csúszása jellemezte. Már a korábbi években is csak az NKA viszonylag szerény összegő pályázataira, illetve a közép-magyarországi régiót kevéssé érintı Európai 5

6 Uniós keretekre számíthattunk. Bár a budapesti egyetemi konzorcium nyert ez utóbbin, a szerzıdés megkötésére nagy késéssel került csak sor, a munka könyvtárunkat érintı része még nem indult meg. Ebben a helyzetben legfıképpen az egyetem és a kar támogatására számíthat a könyvtár, és szerencsére ez nem is maradt el. 3. táblázat A Szent István Egyetem által finanszírozott szolgáltatások Szolgáltatás Összeg (Ft) EISZ adatbázisok (Web of Science, Science Direct, Spingerlink, Econlit) Journal Citation Report (1 év) (KDKL, saját költségvetésbıl) MTMT részvételi díj Összesen Ha elosztjuk az EISZ adatbázisok árát a használati adatokkal (letöltött cikkek, keresések), akkor egy-egy cikk/keresés 120 forint körüli árra jön ki, ami egy dollárt sem tesz ki. A kereskedelmi forgalomban a cikkek ára ma már dollár, így ez a befektetés sokszorosan megéri. A szakadatbázisok elıfizetése 2011-ben történik visszamenıleg a évre is ben jelentıs díjemelésre kell számítani az EISZ biztosította adatbázisok tekintetében: 18%-os áremelkedéssel kalkulálnak, és meg kell fizetni a szolgáltatás 25%-os ÁFA tartalmát is. 6

7 4. táblázat A kari támogatás részletezése Szolgáltatás Összeg (Ft) Külföldi folyóiratok elıfizetése Könyvbeszerzés Raktárfejlesztés Számítógépek Összesen Ebben az évben is kaptunk adományokat, amelyeket elsı sorban a múzeum fejlesztésére fordítottunk. Kiemelendı a Magyar Állatorvosi Kamara, amely hozzájárult ifjabb Vastagh György állatszobrainak restaurálásához, illetve egy új oktató laptop beszerzéséhez. 1. ábra A bevételek alakulása, Költségvetés SZIE támogatás Kari támogatás Bér és járulékai Pályázat Saját bevétel Szponzori támogatás ábra A kiadások alakulása, Mőködési költség Bér és járulékai Könyv Folyóirat Adatbázisok, MTMT Technikai fejlesztés Épületfelújítás, raktárfejlesztés A két ábra a bevételek és kiadások tízéves alakulását mutatja. Meg kell jegyezni, hogy az adatbázisok nagy aránya a kiadások között a konzorciumi idıszakot mutatja, és sajnos a bevételeknél nem jelenik meg a tagok egyre növekvı mértékő hozzájárulása, csak a pályázati források, amelyeket az adatbázisokra fordítottunk. Jól látható viszont a bérköltségek és a folyóirat-elıfizetési díjak és ezzel párhuzamosan a kari támogatás folyamatos emelkedése. Leolvasható az is, hogy fejlesztésre csak néhány évben álltak rendelkezésre források, és a pályázati bevételek csökkenése is szembeötlı. 7

8 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS Állományépítés Könyvek 5. táblázat A gyarapítási források megoszlása, (könyvek) Forrás VÉTEL db Ft db Ft ODR pályázat(2009) Könyvtári költségvetés Kari támogatás Tanszékek forrásai Összesen: Gyarapítási források Könyvtári költségvetés Kari támogatás ODR támogatás Tanszéki költségvetés 6. táblázat Az állomány gyarapodásának számszerő adatai (könyvek) Év dokumentum Ft dokumentum Ft Vétel Ajándék Csere Kötelespéldány Összesen: Az állomány gyarapodása források szerint ben 0,3%6% Vétel 34% Ajándék 60% Csere Köteles 7. táblázat A gyarapodás nyelvi megoszlása az elızı évi adatokkal összehasonlítva Év Magyar Idegen nyelvő Összesen:

9 8. táblázat A 2009-rıl 2010-re átnyúló ODR támogatás felhasználása Nyelv Példány Érték (Ft) Külföldi Magyar Összesen Folyóiratok A 2010-re elıfizetett idıszaki kiadványok száma: 148 db, a ráfordított összeg pedig, ,- Ft volt. A SUWECO-nál a 2011-es elıfizetés: ,- Ft. Magyar folyóiratra 2010-ben Ft-ot fizettünk ki. Külföldi Ajándék Összesen (cím) cím érték (Ft) Magyar cím érték (Ft) Összesen cím érték (Ft) ben összesen 280 kötet folyóiratot vettünk állományba re megszüntetjük a közlönyök elıfizetését, mert ezek már elektronikus formában elérhetık, illetve a Szent István Egyetem biztosít valamennyi könyvtár számára egy hozzáférést a webes jogtárhoz. Ez ezer forint megtakarítást eredményez. Állományapasztás 2010-ben 16 db könyv ,- Ft és 36 db CD Ft (összesen Ft) értékben került törlésre az állományból. A CD-k olyan régi adatbázisokat tartalmaztak, amelyek licence már lejárt, így megtartásukra nem voltunk jogosultak. 9. táblázat A 2010-ben rendszeresen érkezı folyóiratok Elıfizetés Csere Kötelespéldány 10. táblázat Az leltári állomány változása dokumentumtípusok szerint Megnevezés Könyv és Audiovizuálinikus Elektro- idıszaki k. Egyéb Leltári állomány ben állományba vett ben törölt i állomány A leltári állomány december 31-én összesen: dokumentum, értéke: forint ben nem részesültünk ODR pályázati támogatásban, a évi keret egy részét használtuk fel az év elején ben ismét jelentıs kari hozzájárulás ( Ft) tette lehetıvé, hogy 66 kötet idegen nyelvő könyvet ( Ft) és 11 Elsevier kiadású elektronikus könyvet vásároljunk meg, 9

10 valamint elıfizessük a CAB közel hetven kötetbıl álló Animal & Veterinary Science e-book Collectiont. A beszerzéseknél nagy mértékben támaszkodtunk a tanszékek, kollégák javaslataira. Az állomány 24 db CD-vel gyarapodott. A csereként kapott német disszertációk száma csökkent, mert ezek az interneten teljes szövegben szabadon elérhetıek. Feldolgozás Megkezdtük könyvállományunk retrospektív feldolgozását, így kb. 200 rekorddal gyarapodott katalógusunk. A bonyolult, régi állomány feldolgozása nagy türelmet igényel és munkaidıben igen lassan halad, ezért a jövı évben külsı segítséget kell igénybe venni a munkálatok felgyorsítására. Az év folyamán feldolgoztuk azon elhunyt állatorvosok életmővét, akik iránt érdeklıdtek, illetve akiknek a különlenyomatai a könyvtárba bekerültek. Kiegészítettük a Magyar Állatorvosi Bibliográfiát a kutatóegyetemi pályázat, illetve a BME PA építésekor hozzánk került bibliográfiák alapján. A MÁOB-ba 1030 cikk és 166 könyvrészlet került feldolgozásra. Könyvtárunk három munkatársa részt vesz egy TÁMOP pályázatban, amelynek keretében a Magyar Állatorvosok Lapja és az Állatorvosi Lapok visszamenıleges feldolgozására kerül sor a Matarkába ben kb cikk került az adatbázisba, amelyben az állatorvosi folyóiratot jelenleg 1935-tıl napjainkig lehet keresni. A legfontosabb hazai szaklap teljes feldolgozása olyan cél, amelynek elérésére régen törekszünk. Tájékoztató munkánk és a történeti kutatások remek segítsége az adatbázis. 10

11 Tanszéki könyvtári munka Az elmúlt idıszakban több tanszéken új tanszéki könyvtáros állt munkába. Részükre ismerkedést és tájékoztatót tartottunk. Megkapták a könyvtárosi munka útmutatóját és tanszékenként a tanszéki könyvtári állományt tartalmazó kiegészített, felújított excel-fájlt. A tanszéki könyvvásárlás alaposan csökkent az elızı éviekhez képest. Új könyvet csak kevés tanszék kapott. Az Ökológia 11, a Járványtan 3, a Belgyógyászat 2, az Anatómia, a Kórbonctan és a Parazitológia tanszék 1-1 könyvvel gyarapodtak. Ebben az évben a tanszéki könyvtárakban állományapasztás, selejtezés nem volt. Állományvédelem Tovább folyt a tömörraktár fejlesztése. Az újabb két modult fele-fele részben a könyvtár és a kar finanszírozta. A költöztetés július 5-6-án megtörtént, így befejezıdött a folyóiratok régi, kevéssé használt részének áttelepítése. November 3-án sor került egy biztonsági sín felhelyezésére is, amely megakadályozza a hosszú, magas polcok esetleges felborulását. A raktárköltöztetés kapcsán komoly fizikai munkával sor került a folyóirat-állomány teljes átrendezésére, amely ismét 5-10 évi gyarapodás elhelyezését tette lehetıvé. Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyőjtemény A 2010-es évben teljes körő leltározás történt, amelynek eredménye, hogy a győjteményben hiány nincs. Gyarapodás a raktárból történı átirányítás és ajándékozás útján történt, összesen 12 kötet. Az elmúlt években folyamatos restaurálás az NKA támogatásával folytatódott és újabb hat könyv szépült meg. III. SZOLGÁLTATÁSOK, MARKETING Alapszolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés A nyitvatartási napok száma 2010-ben: táblázat Beiratkozott olvasók 2010-ben Hallgató Oktató+dolgozó Külsı Összesen táblázat A látogatások száma (egy látogató napi többszöri regisztrációja külön számít) Látogatók száma január február március április május június július Hónapok augusztus szeptember október november december Délelıtt Délután Összesen Napi átlag 11

12 Hónap Délelıtt Délután Összesen 2010 Napi átlag 2009 összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Örömmel tapasztaltuk, hogy több év hanyatlása után ismét közel 10%-kal növekedett látogatóink száma. Érzékelhetı, hogy az olvasóterem egyre kedveltebb tanulószoba, amely már vizsgaidıszakban is kihasznált. A könyvtári források használata mellett beváltak komfortnövelı ötleteink: a kispárna- (Álmaid könyvtára!) és a papírzsebkendı-szolgáltatás. A csoportszobát 191 alkalommal vették igénybe. A kuckóba a HÖK támogatásával a közös tanulást, magyarázást segítı tábla került. 13. táblázat A kölcsönzések száma 2010-ben Kölcsönzések Hosszabbítások Összesen összesen: Huntéka Naplós kölcsönzés Összesen Késedelmes olvasóknak 107 levelet és 240 t küldtünk szeptemberében elindítottuk a Huntékából az emlékeztetık küldését. Ez azt jelenti, hogy hétfın a következı hét folyamán lejáró könyvek kölcsönzıinek figyelmeztetést küldünk e- mailben. Olvasóink örömmel fogadják az értesítést. Könyvtárközi kölcsönzés 14. táblázat A könyvtárközi dokumentumforgalom alakulása Könyvtárközi Másolatban Száma Teljesítés Eredetiben dokumentumforgalom Nyomtatott elektronikus Beérkezett Küldött Összesen A könyvtárközi kölcsönzési forgalom emelkedése könyvtárunknak az Országos Dokumentum Ellátási rendszerben betöltött szerepét, növekvı aktivitását jelzi. 12

13 Dokumentumszolgáltatás /másolás 15. táblázat A könyvtártól kért másolatok száma Megrendelı Tételszám Oldalszám Elektronikus másolat Tanszéken dolgozó Hallgató, SZIE, külsı Összesen Az olvasókat kiszolgáló másológépen oldalt másoltunk, Továbbra is jelentıs bár sajnos oldalszámra nem mérhetı a nyomtatás iránti igény, amit az egyre növekvı mennyiségő, interneten közzétett tananyag generál. Tájékoztatás, információszolgáltatás Adatbázis-használat 16. táblázat Az adatbázisok használata DataBase Report 1 University Szent István* YTD Total Date run: CAB Abstracts Total Searches Run 464 CAB Abstracts Searches-federated and automated CAB Abstracts Total Sessions 139 CAB Abstracts Sessions-federated and automated 970 Food Science and Technology Abstracts Total Searches Run 153 Food Science and Technology Abstracts Searches-federated and automated Food Science and Technology Abstracts Total Sessions 53 Food Science and Technology Abstracts Sessions-federated and automated 195 Zoological Record Total Searches Run 97 Zoological Record Searches-federated and automated 887 Zoological Record Total Sessions 70 Zoological Record Sessions-federated and automated

14 Adatbázis Szolgáltatás Évi összes Science Direct** teljes cikk letöltése Springer** teljes cikk letöltése Web of Science** keresés Ebsco* * Az ÁOTK IP tartományára korlátozva ** A Szent István Egyetem adatai keresés teljes cikk letöltése ben ismét rendelkezésünkre álltak az EISZ keretében a megszokott szakadatbázisok: a CAB Abstracts, az FSTA és a Zoological Record. Igyekeztünk növelni használatukat, és nagy hasznukat vettük az oktatásban és a szakdolgozatok, hallgatói leckék támogatásában. Reméljük, hogy az elıfizetés folyamatos lesz. Egy tréninget is szervezett a szolgáltató (az Ovid) az információkeresı rendszer nyújtotta új lehetıségekrıl. A táblázat adatai azt mutatják, hogy a CAB Abstractsba munkanaponként 4-5, az FSTA-ba és a Zoological Recordba átlagosan napi egy-egy belépés történik. Szeretnénk újra a régebbi szintre emelni az adatbázisok használatát, amit további értéknövelt szolgáltatások beépítésével és népszerősítı kampánnyal kívánunk elérni. Augusztusban kiállítóként részt vett a FELVIT konferencián az Ovid, az IFIS és a CABI, az adatbázisok kiadói, illetve forgalmazói. A részvétel célja újabb használók toborzása lett volna. A konzorciumot nagy mértékben erısítené, ha a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményei számára is rendelkezésre állnának a szakterület legteljesebb lefedését biztosító szakirodalmi adatbázisok. Ebben az évben a Journal Citation Report a várakozásoktól eltérıen nem került bele az EISZ szolgáltatás-csomagba, ezért központilag szerezte be az egész egyetem számára a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár. 14

15 A használói kérdések alakulása 17. táblázat A könyvtárosi segítséggel megoldott kérdések megoszlása A kérdések megoszlása 2010 Téma/Használói csoport N=166=100% ÁOTK hallgatók (magyar, külföldi) A kar oktatói Állatorvosok (magán, hatósági) Állatorvosok (gyógyszerforgalmazók) Egyéb Összesen Anatómia, szövettan, fejlıdéstan Állategészségügyi igazgatás, igazságügyi állatorvostan Az állatorvoslás története Állattenyésztés és takarmányozás, állathigiénia Belgyógászat, bır- gyógyászat, diagnosztika Kórbonctan Élelmiszerhigiénia, élelmiszertudomány Élettan Gyógyszertan, toxikológia Járványtan, virológia, bakteriológia, fertızı betegségek Parazitológia Sebészet, szemészet, fogászat, ortopédia, diagnosztika Szülészet, szaporodásbiológia, genetika Zoológia, ökológia Egyéb Összesen Ebbıl Libinfo: 6 A tájékoztatási kérdések száma némileg emelkedett. Érdekes módon magas a külsıs érdeklıdık száma, és ismét nagy volt az érdeklıdés az élettani hallgatói leckék írása idején. Ehhez bizonyára hozzájárult az élettani elıadások keretében tartott bevezetés. Tudománymetria, publikációs adattárak A kar publikációs aktivitásának értékelése 2010-ben 21 tudománymetriai értékelést végeztünk, amelyrıl igazolást adtunk ki januárjában a kutatóegyetemi pályázat szakirodalmi részének összeállításában, illetve a leadott anyagok pontosításában segédkeztünk. 15

16 Szabóné Szávay Judit novemberére elkészítette a A Szent István Egyetem Állatrovostudományi Kar szakirodalmi tevékenységének vizsgálata között címmel a kar publikációs tevékenységének összefoglaló értékelését, amelynek konklúziója, hogy bár kevesebb közlemény került ki a kar dolgozóinak tollából, azok jobb impakt faktorú orgánumokban jelentek meg. Intézményi adattár 2010-ben elkészült és mőködik az intézményi adattár. Elérhetı az alábbi linken: Az adattár még csak IP címet tartalmazó URL-lel elérhetı, link nem mutat rá, a nagyvilág számára az URI-k (Uniform Resource Identifier, egységes erıforrás-azonosító) létrehozása után válik láthatóvá. Jelenleg 19 dolgozatot tartalmaz. A fejlesztés feltétele, hogy a hallgatók a szakdolgozatukhoz mellékeljék a nyilatkozatot. A SZIE intézményi adattár koncepcióját nem ismerjük. Novemberben vendégül láttuk a HUNOR konzorciumot, amelyen Miszori Katalin bemutatta számukra intézményi adattár-kezdeményünket. 3. ábra Az intézményi adattár egy oldala BME-PA MTMT: A 2010-es év tavaszán a kari szabályoknak megfelelıen minden tudományos tevékenységet végzı kari dolgozó regisztrálva lett a BME Publikációs Adatbázisbába és cikkeik sajátkező felviteléhez a könyvtár tanfolyamokat és személyes segítséget nyújtott (Miszori Katalin és Winkler Bea vezetésével). A 8, egyenként kétórás tanfolyamon 49 munkatárs vett részt. Ezen kívül egyéni képzések és tanszéki külön továbbképzés is folyt. A szerzık száma a BME-PA-ban 2010 decemberében: 164. Az év végén megkezdıdött az MTMT adatbázissal az együttmőködés, amelynek célja, hogy a BME-PA-ban jelenleg elérhetı publikációk átkerüljenek az országos szinten mőködı rendszerbe. 16

17 Oktatás, használóképzés Oktatás 18. táblázat A könyvtári informatika oktatása 2010-ben Idıpont Célközönség A tanfolyam jellege Résztvevık száma Óraszám hallgatók(angol) Gyorstalpaló (élettan) Munkatársak A publikációs adattár használata (8 alkalommal) 49 8x2= Szakállatorvos Könyvtári informatika hallgatók (kisállat) (kötelezı) szakállatorvos Könyvtári informatika hallgatók (kisállat) (kötelezı) zoológus hallgató Könyvtári informatika (kötelezı) biológus BSC Könyvtári informatika hallgató (kötelezı) tanfolyam állatorvostanhallgatók (fakultatív, e-oktatás) Könyvtári informatika 5 Biológus BSC Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 18 Biológus MSC Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 10 Zoológus Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 8 PhD hallgatók Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 15 állatorvostanhallgatók (angol) (kötelezı, e-oktatás) Könyvtári informatika 118 Tantermi összesen E-oktatásban Mindösszesen 319 A tavaszi szemeszterben a biológus Msc hallgatóknak elıször tartottunk Szakirodalmazás szemináriumot. A könyvtár 10-számítógépes terme megfelelı volt erre a célra, az elsı tapasztalatok alapján a hallgatók hasznosnak tartották a megszerzett ismereteket, s szeretnék ezt a tárgyat is e-learning formában tanulni. Az ıszi szemeszter elején minden évfolyam élettan elıadásán 45 perces bemutatót tartottuk, hogy a hallgatóknak segítsünk az élettan hallgatói lecke elkészítésében. Az elıadás 17

18 meghallgatása elıfeltétele volt a dolgozatírásnak, és utána jóval többen keresték fel a könyvtárat segítségért, mint az elızı években. Felújítottuk a szakdolgozatírást támogató útmutatót magyar és angol nyelven. Könyvtári webhely és az elektronikus szolgáltatások 4. ábra Az új honlap nyitóoldala 5. ábra Az új könyvtári honlap forgalmi adatai június 9-én elindult az új könyvtári honlap, amely a Joomla nevő tartalomkezelı rendszer (CMS) segítségével teszi korszerővé és könnyen kezelhetıvé az információk közvetítését. 18

19 6. ábra Az oldal menürendszere: Új lehetıségek: - kereshetı folyóiratlista, - teljesebb adatbázislista (nagy adatbázis szolgáltatók adatbázisai külön felsorolva láthatók, nemcsak szolgáltató szerint), - a 2009-es évben nyomtatásban és elektronikusan megjelent könyvtártörténet kiegészítésre került a közötti idıszak eseményeivel és új formában, kibıvült tartalommal ismét elérhetıvé vált a honlapon, - a levéltári honlaprész kibıvült (a hónap levéltári anyaga; kutatótermi szabályzat stb.). 19. táblázat A könyvtár nyilvános katalógusának használata Év Látogatók Keresések OPAC üzenetek OPAC belépések A legnépszerőbb oldalak úgy látszik a könyvtár egyéb tevékenységének is függvényei: oktatási idıszakban kedveltek az oktatási oldalak és gyakran nézik a hirdetésekben szereplı újdonságokat (a hónap levéltári anyaga, e-könyvek stb.) is. Az év egyik sikere a szakdolgozat-keresı, amely tulajdonképpen egy preparált Huntéka keresés, ahová csak a szerzıt, a témavezetıt vagy a kulcsszavakat kell beírni. Tájékoztatás a könyvtárról, közönségkapcsolatok További Netvibes oldalak készültek az állatorvosok számára, amelyen megtalálhatók bizonyos szakterületek például ortopédia speciális honlapjai is (http://www.netvibes.com/aotk ), illetve a biológusok számára, amely a Biológus Öbölben lévı számítógép nyitólapja (http://www.netvibes.com/biol ). 19

20 Olvasókörök A Journal Club (http://univetjournalclub.blog.hu/) utolsó találkozására március 3-án került sor, ahol dr. Jancsik Veronika beszélt a Versengı sejtek -rıl. A változó témájú cikkolvasó klub nem bizonyult sikeresnek. December 7-én a könyvtár adott helyet a biológusok kezdeményezte olvasókör elsı találkozójának, amelyen hallgatók és oktatók beszélgethetnek szépirodalmi mővekrıl. Az elsı könyv Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd c. regénye volt. Fotókiállítások az Olvasóteremben: Egész évben dr. Hornung Erzsébet a Biológiai Intézet igazgatója Zöld szívvel c. fotókiállítása díszítette az olvasótermet, amely a Zoológus Napon nyílt meg. Hírlevél Ebben az évben is megjelent a Noctua négy száma a Kamarai Állatorvos hasábjain és a honlapon. IV. INFORMATIKAI, MŐSZAKI TEVÉKENYSÉG Távoli elérés 2010-ben megszőnt a Windows 2000 szerver támogatása, ezért le kellett állnunk távoli asztal szolgáltatásunkkal. A kar IT csapata segítségével sikerült ezt a szolgáltatást a Virtual Private Network (VPN) szolgáltatással felváltani, így már nemcsak az oktatók, hanem a hallgatók is élvezhetik a távoli hozzáférés elınyeit. Míg a távoli asztal kapcsolatot három év alatt 39 fı igényelte és egy tucatnyi használta aktívan, a VPN kapcsolatot 2010-ben október és december között 44 oktató és 6 PhD és 6 nappali hallgató igényelte. (A hallgatók számára még nem hirdettük meg széles körben a szolgáltatást, mert az angol útmutató fordításával nem készültünk el. Ezt a 2. félév elejére tervezzük.) Négy hónap alatt összesen 46 aktív használó 549 alkalommal vette igénybe a szolgáltatást havonta növekvı mértékben. Ez a kétszerese a tavalyi évben 6 hónap forgalmának. Fejlesztések 1. A webszerver megújult a régi Windows 2000 Server operációs rendszerő szerverünket, amely hét évig üzemelt Linux alapúra cseréltük. Ezzel együtt az egész könyvtári honlap is megújult, a CMS rendszerek közül a Joomlát választottuk. Az átállás zökkenımentes volt. 2. Hálózati bıvítések 4db új számítógépes hálózati fali csatlakozóval bıvült a könyvtári gépek hálózata. 1db levéltár; 1db Múzeum; 2 db dolgozói szobában. Mindegyik a könyvtári belsı hálózatába integrálva, hogy a fájlszerver, a HunTéka, stb. mindenhonnan elérhetıek legyenek. 3. HunTéka szerver januárban Linux kernelcsere volt rajta. Az év folyamán többször belassulás és lefagyás, 2010 decemberében a fejlesztık memóriabıvítést, illetve az egész gép cseréjét javasolták. Szeptemberben HunTéka upgrade történet az 1.8 verzióra. 4. Új vírusirtó program Az egyetem által megvásárolt új nod32 vírusirtó program telepítése minden gépre, a régi cseréje. 5. Új digitális fényképezıgépet kapott a könyvtár (Nikon D3000) dr. Farkas Róbert tanszékvezetı úrtól. 20

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK Orbán Éva könyvtárigazgató orban.eva@aotk.szie.hu A kezdetek ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM Hisz mindnyájunknak

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2011. évi jelentés. 2012. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2011. évi jelentés. 2012. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2011. évi jelentés és 2012. évi munkaterv BUDAPEST 2012 2 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 5 I. GAZDÁLKODÁS... 7 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 8 Állományépítés...

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója Állományvédelmi anyagok a Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója A Nemzeti Kulturális Alap Közgyőjtemények Kollégiuma támogatásban

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2008. évi jelentés. 2009. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2008. évi jelentés. 2009. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2008. évi jelentés és 2009. évi munkaterv BUDAPEST 2009. TARTALOM Szent István Egyetem Egyetemi Könyvtár... 3 Bevezetés... 7 I. Gazdálkodás...

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

HBONE aktualitások február

HBONE aktualitások február HBONE aktualitások február 2012.02.02. HBONE ülés Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék Az elmúlt hónapok eseményei Várható események Egyéb 2. oldal Az elmúlt hónapok eseményei A DWDM gerinc még mindig

Részletesebben

HBONE aktualitások március

HBONE aktualitások március 2013.03.07. HBONE ülés Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék Az elmúlt hónapok eseményei Várható események Egyéb 2. oldal NIIF Infrastruktúra fejlesztési pályázatok: Társadalmi Infrastruktúra Operatív

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ

Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ A Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ a fıiskola A épületének földszintjén helyezkedik el. Három fı részre oszlik:

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010. Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke

Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010. Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010 Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke A program költsége 1 200 1 000 Milló Ft 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára

VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára Pádár Éva - Orbán Éva MKE Mezőgazdasági Szekció Budapest, 2006. november 24. KÖRNYEZETE HELSINKI EGYETEMI KÖNYVTÁRI RENDSZER Központi könyvtár:

Részletesebben

Az iskolai könyvtár vezetıjének, a könyvtárostanárnak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges.

Az iskolai könyvtár vezetıjének, a könyvtárostanárnak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges. Munkaterv beszámoló az iskolai könyvtári munkában Az iskolai könyvtár vezetıjének, a nak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges. A munkaterv elkészítésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Szent István Egyetem ÜGYRENDJE

Szent István Egyetem ÜGYRENDJE SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje Oldalszám: 1/16 Változat: A2 Dátum: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Könyvtári kölcsönzések kezelése

Könyvtári kölcsönzések kezelése Könyvtári kölcsönzések kezelése Célkitőzés Feladatunk egy egyetemi könyvtár kölcsönzéseit nyilvántartó rendszert elkészítése, amely lehetıséget nyújt a könyvtár tagjainak, illetve könyveinek nyilvántartása.

Részletesebben

NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ÉS INTÉZMÉNYI

NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ÉS INTÉZMÉNYI NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ÉS INTÉZMÉNYI REPOZITÓRIUMOK: ELEKTRONIKUS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS FELSİOKTATÁSI KÖRNYEZETBEN Karácsony Gyöngyi Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Áttekintés Felsıoktatási környezet

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Szent István Egyetem ÜGYRENDJE

Szent István Egyetem ÜGYRENDJE SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje Oldalszám: 1/16 Változat: A1 Dátum: 2011-01-31 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2013. évi jelentés. 2014. évi munkaterv BUDAPEST

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2013. évi jelentés. 2014. évi munkaterv BUDAPEST SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2013. évi jelentés és 2014. évi munkaterv BUDAPEST 2014 2 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 5 I. GAZDÁLKODÁS... 6 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 7 Állományépítés...

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2009. évi jelentés. 2010. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2009. évi jelentés. 2010. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2009. évi jelentés és 2010. évi munkaterv BUDAPEST 2010 TARTALOM Szent István Egyetem Egyetemi Könyvtár... 3 Bevezetés...9 I. Gazdálkodás...10

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2012. évi jelentés. 2013. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2012. évi jelentés. 2013. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2012. évi jelentés és 2013. évi munkaterv BUDAPEST 2013 2 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 5 I. GAZDÁLKODÁS... 7 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 8 Állományépítés...

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására

Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására Barki Katalin projektmenedzser bkati@sek.nyme.hu A pályázati program "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma

REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma OGYK - Digitalizálni, de... - Holl A.: REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma 1 REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma Tudományos szakcikkek és disszertációk teljes szövegű szolgáltatása Holl András MTA

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben

Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben Networkshop, 2012. Veszprém, NIIF Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben Networkshop, 2012. április 11. Tartalom 1. Mobil fejlesztések E-book formátumok MEK (Magyar

Részletesebben

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése I. A feladatellátás általános értékelése Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat óvodai csoportjának létszáma 10 fı,

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

Pályázat a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum könyvtárigazgató beosztásra

Pályázat a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum könyvtárigazgató beosztásra Pályázat a Szent István Egyetem könyvtárigazgató beosztásra Benyújtó: Orbán Éva fıkönyvtáros, igazgatóhelyettes Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum Pályázat a Szent István

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Pályázat a Szent István Egyetem Könyvtár könyvtár fıigazgató beosztásra. Pályázati azonosító: FH-32/2010

Pályázat a Szent István Egyetem Könyvtár könyvtár fıigazgató beosztásra. Pályázati azonosító: FH-32/2010 Pályázat a Szent István Egyetem Könyvtár könyvtár fıigazgató beosztásra Pályázati azonosító: FH-32/2010 Benyújtó: Orbán Éva fıkönyvtáros, igazgatóhelyettes Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár,

Részletesebben

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta.

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2010. november

Részletesebben

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2013 Munkaterv 2014

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2013 Munkaterv 2014 Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Évi jelentés 2013 Munkaterv 2014 Budapest, 2014 Tartalomjegyzék Az év legfontosabb eseményei 3 I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2013-BAN 6 1. Gazdálkodás 6 2. Személyzeti

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

Látlelet az orvosi könyvtárakról -2014

Látlelet az orvosi könyvtárakról -2014 Látlelet az orvosi könyvtárakról -2014 Dr. Vasas Lívia lvasas@lib.sote.hu Dr. Palotai Mária palotai.maria@gyemszi.hu Magyar Kórházszövetség XXVI. Kongresszusa 2014. április 2-4 Siófok Orvosi területen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése InfoTIPP Rendszerház Kft. Költözzön Virtuális Irodába és levesszük válláról a terhet! Virtuális Iroda már 15.000 Ft/hó-tól (2 felhasználóval) Biztosan elég korszerő

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2015. évi jelentése és 2016. évi munkaterve

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2015. évi jelentése és 2016. évi munkaterve A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2015. évi jelentése és 2016. évi munkaterve BUDAPEST 2016 2 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 5 I. GAZDÁLKODÁS... 6 II. KÖNYVTÁR... 7 ÁLLOMÁNYÉPÍTÉS,

Részletesebben