SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM évi jelentés évi munkaterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM évi jelentés és évi munkaterv BUDAPEST 2011

2 TARTALOM TARTALOM... 2 ÖSSZEGZÉS... 3 I. GAZDÁLKODÁS... 5 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 8 Állományépítés... 8 Feldolgozás Tanszéki könyvtári munka Állományvédelem Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyőjtemény III. SZOLGÁLTATÁSOK, MARKETING Alapszolgáltatások Könyvtárközi kölcsönzés Dokumentumszolgáltatás /másolás Tájékoztatás, információszolgáltatás Tudománymetria, publikációs adattárak Oktatás, használóképzés Könyvtári webhely és az elektronikus szolgáltatások Tájékoztatás a könyvtárról, közönségkapcsolatok IV. INFORMATIKAI, MŐSZAKI TEVÉKENYSÉG Távoli elérés Fejlesztések Karbantartás V. LEVÉLTÁR Gyarapodás Kutató- és ügyfélszolgálat Szervellenırzés iratátvétel Levéltár-menedzsment VI. MÚZEUM A Múzeumok Éjszakája Idıszaki kiállítások Állandó kiállítás Múzeum-menedzsment Sírgondozás VII. PÁLYÁZATOK VIII. MINİSÉGÜGY, HUMÁNPOLITIKA, ESEMÉNYEK Minıségügy Személyi változások Önképzés, továbbképzés, események IX. PUBLIKÁCIÓK, ELİADÁSOK, DOLGOZATOK X. TÁMOGATÓINK XI. MUNKATERV ÉVRE

3 ÖSSZEGZÉS A könyvtár évek óta küzd a forráshiánnyal, amely megakadályozza, hogy néhány korábbi programot (például digitalizálás) végigvigyen, vagy olyan fejlesztéseket tervezzen, amelyek beruházásokat vagy jelentısebb munkabefektetést igényelnek. Elırelépést elsısorban saját erınkre, munkánkra támaszkodva remélhettünk és ennek megfelelı irányba mentünk. A 2010-ben sem volt ez másként, bár szorongatóan éreztük, hogy lassan elérjük teljesítıképességünk határát. Mégis sikerült több olyan fejlesztést végrehajtanunk, amelyek révén az elmúlt évet egy új korszak kezdetének és megalapozásának tekinthetjük, amelyben a könyvtár virtuális léte, 7/24 üzemmódú internetes jelenléte egyenrangúvá kezd válni a személyes látogatásokkor igénybe vehetı szolgáltatásokkal. 1. Megújult a könyvtár honlapja, amely korszerő, az internetes adatkezelés szabványainak megfelelı és sok tekintetben felhasználóbarátabb (web 2.0 alkalmazások támogatása, nagy adatgyőjtemények adatbázisba szervezése, keresési lehetıségek javítása, keresıoptimalizált megoldások stb.), mint a korábbi honlap. 2. Létrejött az Állatorvos-tudományi Kar intézményi adattára, amelynek feltöltése 2011-ben várható. 3. Megoldódott az oktatók és hallgatók számára az adatbázisok, elektronikus teljes szöveges folyóiratok és könyvek távoli elérése. 4. Beszereztük az elsı elektronikus könyveket, amelyek immár tankönyvként is használhatók, mert a hallgatók otthonról is elérhetik ezeket. 5. Elkezdıdött a BME PA-ból az adatok átköltöztetése a Magyar Tudományos Mővek Tárába. Ezek a fejlesztések a fiatalabb munkatársi generáció, nevezetesen Winkler Bea, Miszori Katalin és Hajdu Gábor szakértelmét, kitartását és szorgalmát dicsérik, akik jelentıs munkabefektetéssel és a szabad felhasználású programokat kihasználva milliókat takarítottak meg a könyvtár számára, pontosabban olyan eredményeket értek el, amelyekrıl nélkülük nem is álmodhattunk volna. Ez volt az elsı teljes év, hogy állományunk kereshetı volt a Magyar Országos Közös Katalógusban. Talán ennek is köszönhetı könyvtárközi kölcsönzési forgalmunk növekedése. A könyvtár sajátosságaira építve tovább erısítjük részvételünket az Országos Dokumentumellátási Rendszerben. Az év folyamán közel 100 továbbképzésen, szakmai találkozón vettünk részt; több száz órát fordítottunk tanításra, elıadásokra is, illetve ezek elıkészítésére, a feladatsorok javításra stb. és minden eddiginél többet írtunk. Az év folyamán két jelentısebb szakcikkel is jelentkeztünk a Tudományos és Mőszaki Tájékoztatásban és a Könyvtári Figyelıben. Mindez sok idıt igényel, de a fejlıdés elıfeltételének, ösztönzıjének és összegzésének tekintjük. Természetesen csak úgy tudunk idıt, munkaerıt felszabadítani a fejlesztık és oktatók számára, hogy az éppen nem alkotó munkatársak igyekeznek többet vállalni a könyvtári üzem mindennapi mőködtetésébıl. Az eredmények így bár köthetık egyik vagy másik munkatárshoz valamennyiünk közös erıfeszítését dicsérik. Talán ezért érezte mindenki úgy, hogy az elmúlt év nem volt könnyő és a megszokottnál is több munkát igényelt, de végül jobban sikerült a vártnál. Jelentıs elırelépés volt a teljes munkaidıben foglalkoztatott levéltáros felvétele is. Négyesi Barbara elkezdte az elmaradások felszámolását, elsı lépésben a szervellenırzést, amit

4 ben az iratátvétel követ majd. A könyvtár mellett a levéltárban és a múzeumban is erısíteni kell a szakmaiságot, aminek a megfelelı szakember alkalmazása a feltétele. A könyvtári munka mellett mindenki nagy élvezettel vágott bele egy új múzeumi vállalkozásba, és önként vállalt ügyeletet, munkát a Múzeumok Éjszakája rendezvényein, amelyet élvezetesnek és sikeresnek éreztünk. Az év gazdaságilag az egyetemnek és a karnak egyaránt nehéz volt, és sajnos a pályázati források szinte elapadtak. Ennek ellenére az egyetem több, mint nyolcmillió, a kar közel harminc millió forintot fordított adatbázisokra, folyóiratra, könyvre, számítástechnikai fejlesztésre. Ez a nagyvonalúság mutatja, hogy elismerik szolgáltatásaink fontosságát és talán azt is, hogy elégedettek a könyvtár teljesítményével. A könyvtár életét a számos jelentıs változás dacára 2010-ben is a folytonosság jellemezte. A július 1-én bekövetkezett vezetıváltás zökkenımentesen zajlott le, a könyvtár munkája töretlenül haladt. Szabóné Szávay Judit nyugdíjba vonulása elıtt összeállította a kar 2005-tıl 2009-ig terjedı idıszakának tudománymetriai elemzését, amelynek lényege, hogy bár kevesebbet, de rangosabb folyóiratokban publikáltak a kar munkatársai. Így már tíz év publikációs aktivitását tudjuk statisztikailag is elemezni. Szabóné Szávay Judit tíz esztendei igazgatása és fıigazgatósága idején biztosította, hogy a könyvtár a világtrendeknek megfelelıen sokat haladjon a virtuális megjelenés irányába, hogy kellemes és ösztönzı szervezeti kultúra alakuljon ki a könyvtárban, és sikeresen vezette a folyamatos nehézségek dacára is a mezıgazdasági adatbázis-konzorciumot. Búcsúztatóján munkáját az egyetem, a kar és a könyvtáros szakma is méltatta, ez utóbbi azzal is, hogy az EISZ konzorciumban és az NKA kuratóriumban továbbra is szakértıként foglalkoztatja. Kapcsolata a könyvtárral természetesen töretlen marad. Budapest, január 30. Orbán Éva könyvtárigazgató 4

5 I. GAZDÁLKODÁS 1. táblázat A könyvtár évi bevételeinek megoszlása Bevételek Érték eft-ban Költségvetés Kari támogatás Bér+járulékai Pályázat 561 Saját bevétel 665 Összesen: % 1% 8% költségvetés 36% bér és járulékai kari támogatás pályázat 54% saját bevétel 2. táblázat A könyvtár évi kiadásainak összegzése Kiadás Érték eft-ban Mőködési költség Bér+járulékai Állománygyarapítás könyv (vásárolt) Állománygyarapítás folyóirat Technikai fejlesztés Felújítás (raktár) Összesen % 3% 2% 2% 7% 55% mőködési költség bér és járulékai állománygyarapítás, könyv állománygyarapítás, folyóirat technikai fejlesztés felújítás Az évet gazdasági szempontból a pályázati források beszőkülése, illetve azok felhasználásának csúszása jellemezte. Már a korábbi években is csak az NKA viszonylag szerény összegő pályázataira, illetve a közép-magyarországi régiót kevéssé érintı Európai 5

6 Uniós keretekre számíthattunk. Bár a budapesti egyetemi konzorcium nyert ez utóbbin, a szerzıdés megkötésére nagy késéssel került csak sor, a munka könyvtárunkat érintı része még nem indult meg. Ebben a helyzetben legfıképpen az egyetem és a kar támogatására számíthat a könyvtár, és szerencsére ez nem is maradt el. 3. táblázat A Szent István Egyetem által finanszírozott szolgáltatások Szolgáltatás Összeg (Ft) EISZ adatbázisok (Web of Science, Science Direct, Spingerlink, Econlit) Journal Citation Report (1 év) (KDKL, saját költségvetésbıl) MTMT részvételi díj Összesen Ha elosztjuk az EISZ adatbázisok árát a használati adatokkal (letöltött cikkek, keresések), akkor egy-egy cikk/keresés 120 forint körüli árra jön ki, ami egy dollárt sem tesz ki. A kereskedelmi forgalomban a cikkek ára ma már dollár, így ez a befektetés sokszorosan megéri. A szakadatbázisok elıfizetése 2011-ben történik visszamenıleg a évre is ben jelentıs díjemelésre kell számítani az EISZ biztosította adatbázisok tekintetében: 18%-os áremelkedéssel kalkulálnak, és meg kell fizetni a szolgáltatás 25%-os ÁFA tartalmát is. 6

7 4. táblázat A kari támogatás részletezése Szolgáltatás Összeg (Ft) Külföldi folyóiratok elıfizetése Könyvbeszerzés Raktárfejlesztés Számítógépek Összesen Ebben az évben is kaptunk adományokat, amelyeket elsı sorban a múzeum fejlesztésére fordítottunk. Kiemelendı a Magyar Állatorvosi Kamara, amely hozzájárult ifjabb Vastagh György állatszobrainak restaurálásához, illetve egy új oktató laptop beszerzéséhez. 1. ábra A bevételek alakulása, Költségvetés SZIE támogatás Kari támogatás Bér és járulékai Pályázat Saját bevétel Szponzori támogatás ábra A kiadások alakulása, Mőködési költség Bér és járulékai Könyv Folyóirat Adatbázisok, MTMT Technikai fejlesztés Épületfelújítás, raktárfejlesztés A két ábra a bevételek és kiadások tízéves alakulását mutatja. Meg kell jegyezni, hogy az adatbázisok nagy aránya a kiadások között a konzorciumi idıszakot mutatja, és sajnos a bevételeknél nem jelenik meg a tagok egyre növekvı mértékő hozzájárulása, csak a pályázati források, amelyeket az adatbázisokra fordítottunk. Jól látható viszont a bérköltségek és a folyóirat-elıfizetési díjak és ezzel párhuzamosan a kari támogatás folyamatos emelkedése. Leolvasható az is, hogy fejlesztésre csak néhány évben álltak rendelkezésre források, és a pályázati bevételek csökkenése is szembeötlı. 7

8 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS Állományépítés Könyvek 5. táblázat A gyarapítási források megoszlása, (könyvek) Forrás VÉTEL db Ft db Ft ODR pályázat(2009) Könyvtári költségvetés Kari támogatás Tanszékek forrásai Összesen: Gyarapítási források Könyvtári költségvetés Kari támogatás ODR támogatás Tanszéki költségvetés 6. táblázat Az állomány gyarapodásának számszerő adatai (könyvek) Év dokumentum Ft dokumentum Ft Vétel Ajándék Csere Kötelespéldány Összesen: Az állomány gyarapodása források szerint ben 0,3%6% Vétel 34% Ajándék 60% Csere Köteles 7. táblázat A gyarapodás nyelvi megoszlása az elızı évi adatokkal összehasonlítva Év Magyar Idegen nyelvő Összesen:

9 8. táblázat A 2009-rıl 2010-re átnyúló ODR támogatás felhasználása Nyelv Példány Érték (Ft) Külföldi Magyar Összesen Folyóiratok A 2010-re elıfizetett idıszaki kiadványok száma: 148 db, a ráfordított összeg pedig, ,- Ft volt. A SUWECO-nál a 2011-es elıfizetés: ,- Ft. Magyar folyóiratra 2010-ben Ft-ot fizettünk ki. Külföldi Ajándék Összesen (cím) cím érték (Ft) Magyar cím érték (Ft) Összesen cím érték (Ft) ben összesen 280 kötet folyóiratot vettünk állományba re megszüntetjük a közlönyök elıfizetését, mert ezek már elektronikus formában elérhetık, illetve a Szent István Egyetem biztosít valamennyi könyvtár számára egy hozzáférést a webes jogtárhoz. Ez ezer forint megtakarítást eredményez. Állományapasztás 2010-ben 16 db könyv ,- Ft és 36 db CD Ft (összesen Ft) értékben került törlésre az állományból. A CD-k olyan régi adatbázisokat tartalmaztak, amelyek licence már lejárt, így megtartásukra nem voltunk jogosultak. 9. táblázat A 2010-ben rendszeresen érkezı folyóiratok Elıfizetés Csere Kötelespéldány 10. táblázat Az leltári állomány változása dokumentumtípusok szerint Megnevezés Könyv és Audiovizuálinikus Elektro- idıszaki k. Egyéb Leltári állomány ben állományba vett ben törölt i állomány A leltári állomány december 31-én összesen: dokumentum, értéke: forint ben nem részesültünk ODR pályázati támogatásban, a évi keret egy részét használtuk fel az év elején ben ismét jelentıs kari hozzájárulás ( Ft) tette lehetıvé, hogy 66 kötet idegen nyelvő könyvet ( Ft) és 11 Elsevier kiadású elektronikus könyvet vásároljunk meg, 9

10 valamint elıfizessük a CAB közel hetven kötetbıl álló Animal & Veterinary Science e-book Collectiont. A beszerzéseknél nagy mértékben támaszkodtunk a tanszékek, kollégák javaslataira. Az állomány 24 db CD-vel gyarapodott. A csereként kapott német disszertációk száma csökkent, mert ezek az interneten teljes szövegben szabadon elérhetıek. Feldolgozás Megkezdtük könyvállományunk retrospektív feldolgozását, így kb. 200 rekorddal gyarapodott katalógusunk. A bonyolult, régi állomány feldolgozása nagy türelmet igényel és munkaidıben igen lassan halad, ezért a jövı évben külsı segítséget kell igénybe venni a munkálatok felgyorsítására. Az év folyamán feldolgoztuk azon elhunyt állatorvosok életmővét, akik iránt érdeklıdtek, illetve akiknek a különlenyomatai a könyvtárba bekerültek. Kiegészítettük a Magyar Állatorvosi Bibliográfiát a kutatóegyetemi pályázat, illetve a BME PA építésekor hozzánk került bibliográfiák alapján. A MÁOB-ba 1030 cikk és 166 könyvrészlet került feldolgozásra. Könyvtárunk három munkatársa részt vesz egy TÁMOP pályázatban, amelynek keretében a Magyar Állatorvosok Lapja és az Állatorvosi Lapok visszamenıleges feldolgozására kerül sor a Matarkába ben kb cikk került az adatbázisba, amelyben az állatorvosi folyóiratot jelenleg 1935-tıl napjainkig lehet keresni. A legfontosabb hazai szaklap teljes feldolgozása olyan cél, amelynek elérésére régen törekszünk. Tájékoztató munkánk és a történeti kutatások remek segítsége az adatbázis. 10

11 Tanszéki könyvtári munka Az elmúlt idıszakban több tanszéken új tanszéki könyvtáros állt munkába. Részükre ismerkedést és tájékoztatót tartottunk. Megkapták a könyvtárosi munka útmutatóját és tanszékenként a tanszéki könyvtári állományt tartalmazó kiegészített, felújított excel-fájlt. A tanszéki könyvvásárlás alaposan csökkent az elızı éviekhez képest. Új könyvet csak kevés tanszék kapott. Az Ökológia 11, a Járványtan 3, a Belgyógyászat 2, az Anatómia, a Kórbonctan és a Parazitológia tanszék 1-1 könyvvel gyarapodtak. Ebben az évben a tanszéki könyvtárakban állományapasztás, selejtezés nem volt. Állományvédelem Tovább folyt a tömörraktár fejlesztése. Az újabb két modult fele-fele részben a könyvtár és a kar finanszírozta. A költöztetés július 5-6-án megtörtént, így befejezıdött a folyóiratok régi, kevéssé használt részének áttelepítése. November 3-án sor került egy biztonsági sín felhelyezésére is, amely megakadályozza a hosszú, magas polcok esetleges felborulását. A raktárköltöztetés kapcsán komoly fizikai munkával sor került a folyóirat-állomány teljes átrendezésére, amely ismét 5-10 évi gyarapodás elhelyezését tette lehetıvé. Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyőjtemény A 2010-es évben teljes körő leltározás történt, amelynek eredménye, hogy a győjteményben hiány nincs. Gyarapodás a raktárból történı átirányítás és ajándékozás útján történt, összesen 12 kötet. Az elmúlt években folyamatos restaurálás az NKA támogatásával folytatódott és újabb hat könyv szépült meg. III. SZOLGÁLTATÁSOK, MARKETING Alapszolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés A nyitvatartási napok száma 2010-ben: táblázat Beiratkozott olvasók 2010-ben Hallgató Oktató+dolgozó Külsı Összesen táblázat A látogatások száma (egy látogató napi többszöri regisztrációja külön számít) Látogatók száma január február március április május június július Hónapok augusztus szeptember október november december Délelıtt Délután Összesen Napi átlag 11

12 Hónap Délelıtt Délután Összesen 2010 Napi átlag 2009 összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Örömmel tapasztaltuk, hogy több év hanyatlása után ismét közel 10%-kal növekedett látogatóink száma. Érzékelhetı, hogy az olvasóterem egyre kedveltebb tanulószoba, amely már vizsgaidıszakban is kihasznált. A könyvtári források használata mellett beváltak komfortnövelı ötleteink: a kispárna- (Álmaid könyvtára!) és a papírzsebkendı-szolgáltatás. A csoportszobát 191 alkalommal vették igénybe. A kuckóba a HÖK támogatásával a közös tanulást, magyarázást segítı tábla került. 13. táblázat A kölcsönzések száma 2010-ben Kölcsönzések Hosszabbítások Összesen összesen: Huntéka Naplós kölcsönzés Összesen Késedelmes olvasóknak 107 levelet és 240 t küldtünk szeptemberében elindítottuk a Huntékából az emlékeztetık küldését. Ez azt jelenti, hogy hétfın a következı hét folyamán lejáró könyvek kölcsönzıinek figyelmeztetést küldünk e- mailben. Olvasóink örömmel fogadják az értesítést. Könyvtárközi kölcsönzés 14. táblázat A könyvtárközi dokumentumforgalom alakulása Könyvtárközi Másolatban Száma Teljesítés Eredetiben dokumentumforgalom Nyomtatott elektronikus Beérkezett Küldött Összesen A könyvtárközi kölcsönzési forgalom emelkedése könyvtárunknak az Országos Dokumentum Ellátási rendszerben betöltött szerepét, növekvı aktivitását jelzi. 12

13 Dokumentumszolgáltatás /másolás 15. táblázat A könyvtártól kért másolatok száma Megrendelı Tételszám Oldalszám Elektronikus másolat Tanszéken dolgozó Hallgató, SZIE, külsı Összesen Az olvasókat kiszolgáló másológépen oldalt másoltunk, Továbbra is jelentıs bár sajnos oldalszámra nem mérhetı a nyomtatás iránti igény, amit az egyre növekvı mennyiségő, interneten közzétett tananyag generál. Tájékoztatás, információszolgáltatás Adatbázis-használat 16. táblázat Az adatbázisok használata DataBase Report 1 University Szent István* YTD Total Date run: CAB Abstracts Total Searches Run 464 CAB Abstracts Searches-federated and automated CAB Abstracts Total Sessions 139 CAB Abstracts Sessions-federated and automated 970 Food Science and Technology Abstracts Total Searches Run 153 Food Science and Technology Abstracts Searches-federated and automated Food Science and Technology Abstracts Total Sessions 53 Food Science and Technology Abstracts Sessions-federated and automated 195 Zoological Record Total Searches Run 97 Zoological Record Searches-federated and automated 887 Zoological Record Total Sessions 70 Zoological Record Sessions-federated and automated

14 Adatbázis Szolgáltatás Évi összes Science Direct** teljes cikk letöltése Springer** teljes cikk letöltése Web of Science** keresés Ebsco* * Az ÁOTK IP tartományára korlátozva ** A Szent István Egyetem adatai keresés teljes cikk letöltése ben ismét rendelkezésünkre álltak az EISZ keretében a megszokott szakadatbázisok: a CAB Abstracts, az FSTA és a Zoological Record. Igyekeztünk növelni használatukat, és nagy hasznukat vettük az oktatásban és a szakdolgozatok, hallgatói leckék támogatásában. Reméljük, hogy az elıfizetés folyamatos lesz. Egy tréninget is szervezett a szolgáltató (az Ovid) az információkeresı rendszer nyújtotta új lehetıségekrıl. A táblázat adatai azt mutatják, hogy a CAB Abstractsba munkanaponként 4-5, az FSTA-ba és a Zoological Recordba átlagosan napi egy-egy belépés történik. Szeretnénk újra a régebbi szintre emelni az adatbázisok használatát, amit további értéknövelt szolgáltatások beépítésével és népszerősítı kampánnyal kívánunk elérni. Augusztusban kiállítóként részt vett a FELVIT konferencián az Ovid, az IFIS és a CABI, az adatbázisok kiadói, illetve forgalmazói. A részvétel célja újabb használók toborzása lett volna. A konzorciumot nagy mértékben erısítené, ha a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményei számára is rendelkezésre állnának a szakterület legteljesebb lefedését biztosító szakirodalmi adatbázisok. Ebben az évben a Journal Citation Report a várakozásoktól eltérıen nem került bele az EISZ szolgáltatás-csomagba, ezért központilag szerezte be az egész egyetem számára a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár. 14

15 A használói kérdések alakulása 17. táblázat A könyvtárosi segítséggel megoldott kérdések megoszlása A kérdések megoszlása 2010 Téma/Használói csoport N=166=100% ÁOTK hallgatók (magyar, külföldi) A kar oktatói Állatorvosok (magán, hatósági) Állatorvosok (gyógyszerforgalmazók) Egyéb Összesen Anatómia, szövettan, fejlıdéstan Állategészségügyi igazgatás, igazságügyi állatorvostan Az állatorvoslás története Állattenyésztés és takarmányozás, állathigiénia Belgyógászat, bır- gyógyászat, diagnosztika Kórbonctan Élelmiszerhigiénia, élelmiszertudomány Élettan Gyógyszertan, toxikológia Járványtan, virológia, bakteriológia, fertızı betegségek Parazitológia Sebészet, szemészet, fogászat, ortopédia, diagnosztika Szülészet, szaporodásbiológia, genetika Zoológia, ökológia Egyéb Összesen Ebbıl Libinfo: 6 A tájékoztatási kérdések száma némileg emelkedett. Érdekes módon magas a külsıs érdeklıdık száma, és ismét nagy volt az érdeklıdés az élettani hallgatói leckék írása idején. Ehhez bizonyára hozzájárult az élettani elıadások keretében tartott bevezetés. Tudománymetria, publikációs adattárak A kar publikációs aktivitásának értékelése 2010-ben 21 tudománymetriai értékelést végeztünk, amelyrıl igazolást adtunk ki januárjában a kutatóegyetemi pályázat szakirodalmi részének összeállításában, illetve a leadott anyagok pontosításában segédkeztünk. 15

16 Szabóné Szávay Judit novemberére elkészítette a A Szent István Egyetem Állatrovostudományi Kar szakirodalmi tevékenységének vizsgálata között címmel a kar publikációs tevékenységének összefoglaló értékelését, amelynek konklúziója, hogy bár kevesebb közlemény került ki a kar dolgozóinak tollából, azok jobb impakt faktorú orgánumokban jelentek meg. Intézményi adattár 2010-ben elkészült és mőködik az intézményi adattár. Elérhetı az alábbi linken: Az adattár még csak IP címet tartalmazó URL-lel elérhetı, link nem mutat rá, a nagyvilág számára az URI-k (Uniform Resource Identifier, egységes erıforrás-azonosító) létrehozása után válik láthatóvá. Jelenleg 19 dolgozatot tartalmaz. A fejlesztés feltétele, hogy a hallgatók a szakdolgozatukhoz mellékeljék a nyilatkozatot. A SZIE intézményi adattár koncepcióját nem ismerjük. Novemberben vendégül láttuk a HUNOR konzorciumot, amelyen Miszori Katalin bemutatta számukra intézményi adattár-kezdeményünket. 3. ábra Az intézményi adattár egy oldala BME-PA MTMT: A 2010-es év tavaszán a kari szabályoknak megfelelıen minden tudományos tevékenységet végzı kari dolgozó regisztrálva lett a BME Publikációs Adatbázisbába és cikkeik sajátkező felviteléhez a könyvtár tanfolyamokat és személyes segítséget nyújtott (Miszori Katalin és Winkler Bea vezetésével). A 8, egyenként kétórás tanfolyamon 49 munkatárs vett részt. Ezen kívül egyéni képzések és tanszéki külön továbbképzés is folyt. A szerzık száma a BME-PA-ban 2010 decemberében: 164. Az év végén megkezdıdött az MTMT adatbázissal az együttmőködés, amelynek célja, hogy a BME-PA-ban jelenleg elérhetı publikációk átkerüljenek az országos szinten mőködı rendszerbe. 16

17 Oktatás, használóképzés Oktatás 18. táblázat A könyvtári informatika oktatása 2010-ben Idıpont Célközönség A tanfolyam jellege Résztvevık száma Óraszám hallgatók(angol) Gyorstalpaló (élettan) Munkatársak A publikációs adattár használata (8 alkalommal) 49 8x2= Szakállatorvos Könyvtári informatika hallgatók (kisállat) (kötelezı) szakállatorvos Könyvtári informatika hallgatók (kisállat) (kötelezı) zoológus hallgató Könyvtári informatika (kötelezı) biológus BSC Könyvtári informatika hallgató (kötelezı) tanfolyam állatorvostanhallgatók (fakultatív, e-oktatás) Könyvtári informatika 5 Biológus BSC Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 18 Biológus MSC Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 10 Zoológus Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 8 PhD hallgatók Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 15 állatorvostanhallgatók (angol) (kötelezı, e-oktatás) Könyvtári informatika 118 Tantermi összesen E-oktatásban Mindösszesen 319 A tavaszi szemeszterben a biológus Msc hallgatóknak elıször tartottunk Szakirodalmazás szemináriumot. A könyvtár 10-számítógépes terme megfelelı volt erre a célra, az elsı tapasztalatok alapján a hallgatók hasznosnak tartották a megszerzett ismereteket, s szeretnék ezt a tárgyat is e-learning formában tanulni. Az ıszi szemeszter elején minden évfolyam élettan elıadásán 45 perces bemutatót tartottuk, hogy a hallgatóknak segítsünk az élettan hallgatói lecke elkészítésében. Az elıadás 17

18 meghallgatása elıfeltétele volt a dolgozatírásnak, és utána jóval többen keresték fel a könyvtárat segítségért, mint az elızı években. Felújítottuk a szakdolgozatírást támogató útmutatót magyar és angol nyelven. Könyvtári webhely és az elektronikus szolgáltatások 4. ábra Az új honlap nyitóoldala 5. ábra Az új könyvtári honlap forgalmi adatai június 9-én elindult az új könyvtári honlap, amely a Joomla nevő tartalomkezelı rendszer (CMS) segítségével teszi korszerővé és könnyen kezelhetıvé az információk közvetítését. 18

19 6. ábra Az oldal menürendszere: Új lehetıségek: - kereshetı folyóiratlista, - teljesebb adatbázislista (nagy adatbázis szolgáltatók adatbázisai külön felsorolva láthatók, nemcsak szolgáltató szerint), - a 2009-es évben nyomtatásban és elektronikusan megjelent könyvtártörténet kiegészítésre került a közötti idıszak eseményeivel és új formában, kibıvült tartalommal ismét elérhetıvé vált a honlapon, - a levéltári honlaprész kibıvült (a hónap levéltári anyaga; kutatótermi szabályzat stb.). 19. táblázat A könyvtár nyilvános katalógusának használata Év Látogatók Keresések OPAC üzenetek OPAC belépések A legnépszerőbb oldalak úgy látszik a könyvtár egyéb tevékenységének is függvényei: oktatási idıszakban kedveltek az oktatási oldalak és gyakran nézik a hirdetésekben szereplı újdonságokat (a hónap levéltári anyaga, e-könyvek stb.) is. Az év egyik sikere a szakdolgozat-keresı, amely tulajdonképpen egy preparált Huntéka keresés, ahová csak a szerzıt, a témavezetıt vagy a kulcsszavakat kell beírni. Tájékoztatás a könyvtárról, közönségkapcsolatok További Netvibes oldalak készültek az állatorvosok számára, amelyen megtalálhatók bizonyos szakterületek például ortopédia speciális honlapjai is (http://www.netvibes.com/aotk ), illetve a biológusok számára, amely a Biológus Öbölben lévı számítógép nyitólapja (http://www.netvibes.com/biol ). 19

20 Olvasókörök A Journal Club (http://univetjournalclub.blog.hu/) utolsó találkozására március 3-án került sor, ahol dr. Jancsik Veronika beszélt a Versengı sejtek -rıl. A változó témájú cikkolvasó klub nem bizonyult sikeresnek. December 7-én a könyvtár adott helyet a biológusok kezdeményezte olvasókör elsı találkozójának, amelyen hallgatók és oktatók beszélgethetnek szépirodalmi mővekrıl. Az elsı könyv Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd c. regénye volt. Fotókiállítások az Olvasóteremben: Egész évben dr. Hornung Erzsébet a Biológiai Intézet igazgatója Zöld szívvel c. fotókiállítása díszítette az olvasótermet, amely a Zoológus Napon nyílt meg. Hírlevél Ebben az évben is megjelent a Noctua négy száma a Kamarai Állatorvos hasábjain és a honlapon. IV. INFORMATIKAI, MŐSZAKI TEVÉKENYSÉG Távoli elérés 2010-ben megszőnt a Windows 2000 szerver támogatása, ezért le kellett állnunk távoli asztal szolgáltatásunkkal. A kar IT csapata segítségével sikerült ezt a szolgáltatást a Virtual Private Network (VPN) szolgáltatással felváltani, így már nemcsak az oktatók, hanem a hallgatók is élvezhetik a távoli hozzáférés elınyeit. Míg a távoli asztal kapcsolatot három év alatt 39 fı igényelte és egy tucatnyi használta aktívan, a VPN kapcsolatot 2010-ben október és december között 44 oktató és 6 PhD és 6 nappali hallgató igényelte. (A hallgatók számára még nem hirdettük meg széles körben a szolgáltatást, mert az angol útmutató fordításával nem készültünk el. Ezt a 2. félév elejére tervezzük.) Négy hónap alatt összesen 46 aktív használó 549 alkalommal vette igénybe a szolgáltatást havonta növekvı mértékben. Ez a kétszerese a tavalyi évben 6 hónap forgalmának. Fejlesztések 1. A webszerver megújult a régi Windows 2000 Server operációs rendszerő szerverünket, amely hét évig üzemelt Linux alapúra cseréltük. Ezzel együtt az egész könyvtári honlap is megújult, a CMS rendszerek közül a Joomlát választottuk. Az átállás zökkenımentes volt. 2. Hálózati bıvítések 4db új számítógépes hálózati fali csatlakozóval bıvült a könyvtári gépek hálózata. 1db levéltár; 1db Múzeum; 2 db dolgozói szobában. Mindegyik a könyvtári belsı hálózatába integrálva, hogy a fájlszerver, a HunTéka, stb. mindenhonnan elérhetıek legyenek. 3. HunTéka szerver januárban Linux kernelcsere volt rajta. Az év folyamán többször belassulás és lefagyás, 2010 decemberében a fejlesztık memóriabıvítést, illetve az egész gép cseréjét javasolták. Szeptemberben HunTéka upgrade történet az 1.8 verzióra. 4. Új vírusirtó program Az egyetem által megvásárolt új nod32 vírusirtó program telepítése minden gépre, a régi cseréje. 5. Új digitális fényképezıgépet kapott a könyvtár (Nikon D3000) dr. Farkas Róbert tanszékvezetı úrtól. 20

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Telefon: 1/388-6924 Fax: 1/388-6542 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. e-mail: titkarsag@obudairendelok.hu ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Budapest,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK 2013. tavaszi félévében a Collegium Talentum a kiteljesedés útjára lépett, és a fenntartható

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben