SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM évi jelentés évi munkaterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM évi jelentés és évi munkaterv BUDAPEST 2011

2 TARTALOM TARTALOM... 2 ÖSSZEGZÉS... 3 I. GAZDÁLKODÁS... 5 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 8 Állományépítés... 8 Feldolgozás Tanszéki könyvtári munka Állományvédelem Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyőjtemény III. SZOLGÁLTATÁSOK, MARKETING Alapszolgáltatások Könyvtárközi kölcsönzés Dokumentumszolgáltatás /másolás Tájékoztatás, információszolgáltatás Tudománymetria, publikációs adattárak Oktatás, használóképzés Könyvtári webhely és az elektronikus szolgáltatások Tájékoztatás a könyvtárról, közönségkapcsolatok IV. INFORMATIKAI, MŐSZAKI TEVÉKENYSÉG Távoli elérés Fejlesztések Karbantartás V. LEVÉLTÁR Gyarapodás Kutató- és ügyfélszolgálat Szervellenırzés iratátvétel Levéltár-menedzsment VI. MÚZEUM A Múzeumok Éjszakája Idıszaki kiállítások Állandó kiállítás Múzeum-menedzsment Sírgondozás VII. PÁLYÁZATOK VIII. MINİSÉGÜGY, HUMÁNPOLITIKA, ESEMÉNYEK Minıségügy Személyi változások Önképzés, továbbképzés, események IX. PUBLIKÁCIÓK, ELİADÁSOK, DOLGOZATOK X. TÁMOGATÓINK XI. MUNKATERV ÉVRE

3 ÖSSZEGZÉS A könyvtár évek óta küzd a forráshiánnyal, amely megakadályozza, hogy néhány korábbi programot (például digitalizálás) végigvigyen, vagy olyan fejlesztéseket tervezzen, amelyek beruházásokat vagy jelentısebb munkabefektetést igényelnek. Elırelépést elsısorban saját erınkre, munkánkra támaszkodva remélhettünk és ennek megfelelı irányba mentünk. A 2010-ben sem volt ez másként, bár szorongatóan éreztük, hogy lassan elérjük teljesítıképességünk határát. Mégis sikerült több olyan fejlesztést végrehajtanunk, amelyek révén az elmúlt évet egy új korszak kezdetének és megalapozásának tekinthetjük, amelyben a könyvtár virtuális léte, 7/24 üzemmódú internetes jelenléte egyenrangúvá kezd válni a személyes látogatásokkor igénybe vehetı szolgáltatásokkal. 1. Megújult a könyvtár honlapja, amely korszerő, az internetes adatkezelés szabványainak megfelelı és sok tekintetben felhasználóbarátabb (web 2.0 alkalmazások támogatása, nagy adatgyőjtemények adatbázisba szervezése, keresési lehetıségek javítása, keresıoptimalizált megoldások stb.), mint a korábbi honlap. 2. Létrejött az Állatorvos-tudományi Kar intézményi adattára, amelynek feltöltése 2011-ben várható. 3. Megoldódott az oktatók és hallgatók számára az adatbázisok, elektronikus teljes szöveges folyóiratok és könyvek távoli elérése. 4. Beszereztük az elsı elektronikus könyveket, amelyek immár tankönyvként is használhatók, mert a hallgatók otthonról is elérhetik ezeket. 5. Elkezdıdött a BME PA-ból az adatok átköltöztetése a Magyar Tudományos Mővek Tárába. Ezek a fejlesztések a fiatalabb munkatársi generáció, nevezetesen Winkler Bea, Miszori Katalin és Hajdu Gábor szakértelmét, kitartását és szorgalmát dicsérik, akik jelentıs munkabefektetéssel és a szabad felhasználású programokat kihasználva milliókat takarítottak meg a könyvtár számára, pontosabban olyan eredményeket értek el, amelyekrıl nélkülük nem is álmodhattunk volna. Ez volt az elsı teljes év, hogy állományunk kereshetı volt a Magyar Országos Közös Katalógusban. Talán ennek is köszönhetı könyvtárközi kölcsönzési forgalmunk növekedése. A könyvtár sajátosságaira építve tovább erısítjük részvételünket az Országos Dokumentumellátási Rendszerben. Az év folyamán közel 100 továbbképzésen, szakmai találkozón vettünk részt; több száz órát fordítottunk tanításra, elıadásokra is, illetve ezek elıkészítésére, a feladatsorok javításra stb. és minden eddiginél többet írtunk. Az év folyamán két jelentısebb szakcikkel is jelentkeztünk a Tudományos és Mőszaki Tájékoztatásban és a Könyvtári Figyelıben. Mindez sok idıt igényel, de a fejlıdés elıfeltételének, ösztönzıjének és összegzésének tekintjük. Természetesen csak úgy tudunk idıt, munkaerıt felszabadítani a fejlesztık és oktatók számára, hogy az éppen nem alkotó munkatársak igyekeznek többet vállalni a könyvtári üzem mindennapi mőködtetésébıl. Az eredmények így bár köthetık egyik vagy másik munkatárshoz valamennyiünk közös erıfeszítését dicsérik. Talán ezért érezte mindenki úgy, hogy az elmúlt év nem volt könnyő és a megszokottnál is több munkát igényelt, de végül jobban sikerült a vártnál. Jelentıs elırelépés volt a teljes munkaidıben foglalkoztatott levéltáros felvétele is. Négyesi Barbara elkezdte az elmaradások felszámolását, elsı lépésben a szervellenırzést, amit

4 ben az iratátvétel követ majd. A könyvtár mellett a levéltárban és a múzeumban is erısíteni kell a szakmaiságot, aminek a megfelelı szakember alkalmazása a feltétele. A könyvtári munka mellett mindenki nagy élvezettel vágott bele egy új múzeumi vállalkozásba, és önként vállalt ügyeletet, munkát a Múzeumok Éjszakája rendezvényein, amelyet élvezetesnek és sikeresnek éreztünk. Az év gazdaságilag az egyetemnek és a karnak egyaránt nehéz volt, és sajnos a pályázati források szinte elapadtak. Ennek ellenére az egyetem több, mint nyolcmillió, a kar közel harminc millió forintot fordított adatbázisokra, folyóiratra, könyvre, számítástechnikai fejlesztésre. Ez a nagyvonalúság mutatja, hogy elismerik szolgáltatásaink fontosságát és talán azt is, hogy elégedettek a könyvtár teljesítményével. A könyvtár életét a számos jelentıs változás dacára 2010-ben is a folytonosság jellemezte. A július 1-én bekövetkezett vezetıváltás zökkenımentesen zajlott le, a könyvtár munkája töretlenül haladt. Szabóné Szávay Judit nyugdíjba vonulása elıtt összeállította a kar 2005-tıl 2009-ig terjedı idıszakának tudománymetriai elemzését, amelynek lényege, hogy bár kevesebbet, de rangosabb folyóiratokban publikáltak a kar munkatársai. Így már tíz év publikációs aktivitását tudjuk statisztikailag is elemezni. Szabóné Szávay Judit tíz esztendei igazgatása és fıigazgatósága idején biztosította, hogy a könyvtár a világtrendeknek megfelelıen sokat haladjon a virtuális megjelenés irányába, hogy kellemes és ösztönzı szervezeti kultúra alakuljon ki a könyvtárban, és sikeresen vezette a folyamatos nehézségek dacára is a mezıgazdasági adatbázis-konzorciumot. Búcsúztatóján munkáját az egyetem, a kar és a könyvtáros szakma is méltatta, ez utóbbi azzal is, hogy az EISZ konzorciumban és az NKA kuratóriumban továbbra is szakértıként foglalkoztatja. Kapcsolata a könyvtárral természetesen töretlen marad. Budapest, január 30. Orbán Éva könyvtárigazgató 4

5 I. GAZDÁLKODÁS 1. táblázat A könyvtár évi bevételeinek megoszlása Bevételek Érték eft-ban Költségvetés Kari támogatás Bér+járulékai Pályázat 561 Saját bevétel 665 Összesen: % 1% 8% költségvetés 36% bér és járulékai kari támogatás pályázat 54% saját bevétel 2. táblázat A könyvtár évi kiadásainak összegzése Kiadás Érték eft-ban Mőködési költség Bér+járulékai Állománygyarapítás könyv (vásárolt) Állománygyarapítás folyóirat Technikai fejlesztés Felújítás (raktár) Összesen % 3% 2% 2% 7% 55% mőködési költség bér és járulékai állománygyarapítás, könyv állománygyarapítás, folyóirat technikai fejlesztés felújítás Az évet gazdasági szempontból a pályázati források beszőkülése, illetve azok felhasználásának csúszása jellemezte. Már a korábbi években is csak az NKA viszonylag szerény összegő pályázataira, illetve a közép-magyarországi régiót kevéssé érintı Európai 5

6 Uniós keretekre számíthattunk. Bár a budapesti egyetemi konzorcium nyert ez utóbbin, a szerzıdés megkötésére nagy késéssel került csak sor, a munka könyvtárunkat érintı része még nem indult meg. Ebben a helyzetben legfıképpen az egyetem és a kar támogatására számíthat a könyvtár, és szerencsére ez nem is maradt el. 3. táblázat A Szent István Egyetem által finanszírozott szolgáltatások Szolgáltatás Összeg (Ft) EISZ adatbázisok (Web of Science, Science Direct, Spingerlink, Econlit) Journal Citation Report (1 év) (KDKL, saját költségvetésbıl) MTMT részvételi díj Összesen Ha elosztjuk az EISZ adatbázisok árát a használati adatokkal (letöltött cikkek, keresések), akkor egy-egy cikk/keresés 120 forint körüli árra jön ki, ami egy dollárt sem tesz ki. A kereskedelmi forgalomban a cikkek ára ma már dollár, így ez a befektetés sokszorosan megéri. A szakadatbázisok elıfizetése 2011-ben történik visszamenıleg a évre is ben jelentıs díjemelésre kell számítani az EISZ biztosította adatbázisok tekintetében: 18%-os áremelkedéssel kalkulálnak, és meg kell fizetni a szolgáltatás 25%-os ÁFA tartalmát is. 6

7 4. táblázat A kari támogatás részletezése Szolgáltatás Összeg (Ft) Külföldi folyóiratok elıfizetése Könyvbeszerzés Raktárfejlesztés Számítógépek Összesen Ebben az évben is kaptunk adományokat, amelyeket elsı sorban a múzeum fejlesztésére fordítottunk. Kiemelendı a Magyar Állatorvosi Kamara, amely hozzájárult ifjabb Vastagh György állatszobrainak restaurálásához, illetve egy új oktató laptop beszerzéséhez. 1. ábra A bevételek alakulása, Költségvetés SZIE támogatás Kari támogatás Bér és járulékai Pályázat Saját bevétel Szponzori támogatás ábra A kiadások alakulása, Mőködési költség Bér és járulékai Könyv Folyóirat Adatbázisok, MTMT Technikai fejlesztés Épületfelújítás, raktárfejlesztés A két ábra a bevételek és kiadások tízéves alakulását mutatja. Meg kell jegyezni, hogy az adatbázisok nagy aránya a kiadások között a konzorciumi idıszakot mutatja, és sajnos a bevételeknél nem jelenik meg a tagok egyre növekvı mértékő hozzájárulása, csak a pályázati források, amelyeket az adatbázisokra fordítottunk. Jól látható viszont a bérköltségek és a folyóirat-elıfizetési díjak és ezzel párhuzamosan a kari támogatás folyamatos emelkedése. Leolvasható az is, hogy fejlesztésre csak néhány évben álltak rendelkezésre források, és a pályázati bevételek csökkenése is szembeötlı. 7

8 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS Állományépítés Könyvek 5. táblázat A gyarapítási források megoszlása, (könyvek) Forrás VÉTEL db Ft db Ft ODR pályázat(2009) Könyvtári költségvetés Kari támogatás Tanszékek forrásai Összesen: Gyarapítási források Könyvtári költségvetés Kari támogatás ODR támogatás Tanszéki költségvetés 6. táblázat Az állomány gyarapodásának számszerő adatai (könyvek) Év dokumentum Ft dokumentum Ft Vétel Ajándék Csere Kötelespéldány Összesen: Az állomány gyarapodása források szerint ben 0,3%6% Vétel 34% Ajándék 60% Csere Köteles 7. táblázat A gyarapodás nyelvi megoszlása az elızı évi adatokkal összehasonlítva Év Magyar Idegen nyelvő Összesen:

9 8. táblázat A 2009-rıl 2010-re átnyúló ODR támogatás felhasználása Nyelv Példány Érték (Ft) Külföldi Magyar Összesen Folyóiratok A 2010-re elıfizetett idıszaki kiadványok száma: 148 db, a ráfordított összeg pedig, ,- Ft volt. A SUWECO-nál a 2011-es elıfizetés: ,- Ft. Magyar folyóiratra 2010-ben Ft-ot fizettünk ki. Külföldi Ajándék Összesen (cím) cím érték (Ft) Magyar cím érték (Ft) Összesen cím érték (Ft) ben összesen 280 kötet folyóiratot vettünk állományba re megszüntetjük a közlönyök elıfizetését, mert ezek már elektronikus formában elérhetık, illetve a Szent István Egyetem biztosít valamennyi könyvtár számára egy hozzáférést a webes jogtárhoz. Ez ezer forint megtakarítást eredményez. Állományapasztás 2010-ben 16 db könyv ,- Ft és 36 db CD Ft (összesen Ft) értékben került törlésre az állományból. A CD-k olyan régi adatbázisokat tartalmaztak, amelyek licence már lejárt, így megtartásukra nem voltunk jogosultak. 9. táblázat A 2010-ben rendszeresen érkezı folyóiratok Elıfizetés Csere Kötelespéldány 10. táblázat Az leltári állomány változása dokumentumtípusok szerint Megnevezés Könyv és Audiovizuálinikus Elektro- idıszaki k. Egyéb Leltári állomány ben állományba vett ben törölt i állomány A leltári állomány december 31-én összesen: dokumentum, értéke: forint ben nem részesültünk ODR pályázati támogatásban, a évi keret egy részét használtuk fel az év elején ben ismét jelentıs kari hozzájárulás ( Ft) tette lehetıvé, hogy 66 kötet idegen nyelvő könyvet ( Ft) és 11 Elsevier kiadású elektronikus könyvet vásároljunk meg, 9

10 valamint elıfizessük a CAB közel hetven kötetbıl álló Animal & Veterinary Science e-book Collectiont. A beszerzéseknél nagy mértékben támaszkodtunk a tanszékek, kollégák javaslataira. Az állomány 24 db CD-vel gyarapodott. A csereként kapott német disszertációk száma csökkent, mert ezek az interneten teljes szövegben szabadon elérhetıek. Feldolgozás Megkezdtük könyvállományunk retrospektív feldolgozását, így kb. 200 rekorddal gyarapodott katalógusunk. A bonyolult, régi állomány feldolgozása nagy türelmet igényel és munkaidıben igen lassan halad, ezért a jövı évben külsı segítséget kell igénybe venni a munkálatok felgyorsítására. Az év folyamán feldolgoztuk azon elhunyt állatorvosok életmővét, akik iránt érdeklıdtek, illetve akiknek a különlenyomatai a könyvtárba bekerültek. Kiegészítettük a Magyar Állatorvosi Bibliográfiát a kutatóegyetemi pályázat, illetve a BME PA építésekor hozzánk került bibliográfiák alapján. A MÁOB-ba 1030 cikk és 166 könyvrészlet került feldolgozásra. Könyvtárunk három munkatársa részt vesz egy TÁMOP pályázatban, amelynek keretében a Magyar Állatorvosok Lapja és az Állatorvosi Lapok visszamenıleges feldolgozására kerül sor a Matarkába ben kb cikk került az adatbázisba, amelyben az állatorvosi folyóiratot jelenleg 1935-tıl napjainkig lehet keresni. A legfontosabb hazai szaklap teljes feldolgozása olyan cél, amelynek elérésére régen törekszünk. Tájékoztató munkánk és a történeti kutatások remek segítsége az adatbázis. 10

11 Tanszéki könyvtári munka Az elmúlt idıszakban több tanszéken új tanszéki könyvtáros állt munkába. Részükre ismerkedést és tájékoztatót tartottunk. Megkapták a könyvtárosi munka útmutatóját és tanszékenként a tanszéki könyvtári állományt tartalmazó kiegészített, felújított excel-fájlt. A tanszéki könyvvásárlás alaposan csökkent az elızı éviekhez képest. Új könyvet csak kevés tanszék kapott. Az Ökológia 11, a Járványtan 3, a Belgyógyászat 2, az Anatómia, a Kórbonctan és a Parazitológia tanszék 1-1 könyvvel gyarapodtak. Ebben az évben a tanszéki könyvtárakban állományapasztás, selejtezés nem volt. Állományvédelem Tovább folyt a tömörraktár fejlesztése. Az újabb két modult fele-fele részben a könyvtár és a kar finanszírozta. A költöztetés július 5-6-án megtörtént, így befejezıdött a folyóiratok régi, kevéssé használt részének áttelepítése. November 3-án sor került egy biztonsági sín felhelyezésére is, amely megakadályozza a hosszú, magas polcok esetleges felborulását. A raktárköltöztetés kapcsán komoly fizikai munkával sor került a folyóirat-állomány teljes átrendezésére, amely ismét 5-10 évi gyarapodás elhelyezését tette lehetıvé. Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyőjtemény A 2010-es évben teljes körő leltározás történt, amelynek eredménye, hogy a győjteményben hiány nincs. Gyarapodás a raktárból történı átirányítás és ajándékozás útján történt, összesen 12 kötet. Az elmúlt években folyamatos restaurálás az NKA támogatásával folytatódott és újabb hat könyv szépült meg. III. SZOLGÁLTATÁSOK, MARKETING Alapszolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés A nyitvatartási napok száma 2010-ben: táblázat Beiratkozott olvasók 2010-ben Hallgató Oktató+dolgozó Külsı Összesen táblázat A látogatások száma (egy látogató napi többszöri regisztrációja külön számít) Látogatók száma január február március április május június július Hónapok augusztus szeptember október november december Délelıtt Délután Összesen Napi átlag 11

12 Hónap Délelıtt Délután Összesen 2010 Napi átlag 2009 összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Örömmel tapasztaltuk, hogy több év hanyatlása után ismét közel 10%-kal növekedett látogatóink száma. Érzékelhetı, hogy az olvasóterem egyre kedveltebb tanulószoba, amely már vizsgaidıszakban is kihasznált. A könyvtári források használata mellett beváltak komfortnövelı ötleteink: a kispárna- (Álmaid könyvtára!) és a papírzsebkendı-szolgáltatás. A csoportszobát 191 alkalommal vették igénybe. A kuckóba a HÖK támogatásával a közös tanulást, magyarázást segítı tábla került. 13. táblázat A kölcsönzések száma 2010-ben Kölcsönzések Hosszabbítások Összesen összesen: Huntéka Naplós kölcsönzés Összesen Késedelmes olvasóknak 107 levelet és 240 t küldtünk szeptemberében elindítottuk a Huntékából az emlékeztetık küldését. Ez azt jelenti, hogy hétfın a következı hét folyamán lejáró könyvek kölcsönzıinek figyelmeztetést küldünk e- mailben. Olvasóink örömmel fogadják az értesítést. Könyvtárközi kölcsönzés 14. táblázat A könyvtárközi dokumentumforgalom alakulása Könyvtárközi Másolatban Száma Teljesítés Eredetiben dokumentumforgalom Nyomtatott elektronikus Beérkezett Küldött Összesen A könyvtárközi kölcsönzési forgalom emelkedése könyvtárunknak az Országos Dokumentum Ellátási rendszerben betöltött szerepét, növekvı aktivitását jelzi. 12

13 Dokumentumszolgáltatás /másolás 15. táblázat A könyvtártól kért másolatok száma Megrendelı Tételszám Oldalszám Elektronikus másolat Tanszéken dolgozó Hallgató, SZIE, külsı Összesen Az olvasókat kiszolgáló másológépen oldalt másoltunk, Továbbra is jelentıs bár sajnos oldalszámra nem mérhetı a nyomtatás iránti igény, amit az egyre növekvı mennyiségő, interneten közzétett tananyag generál. Tájékoztatás, információszolgáltatás Adatbázis-használat 16. táblázat Az adatbázisok használata DataBase Report 1 University Szent István* YTD Total Date run: CAB Abstracts Total Searches Run 464 CAB Abstracts Searches-federated and automated CAB Abstracts Total Sessions 139 CAB Abstracts Sessions-federated and automated 970 Food Science and Technology Abstracts Total Searches Run 153 Food Science and Technology Abstracts Searches-federated and automated Food Science and Technology Abstracts Total Sessions 53 Food Science and Technology Abstracts Sessions-federated and automated 195 Zoological Record Total Searches Run 97 Zoological Record Searches-federated and automated 887 Zoological Record Total Sessions 70 Zoological Record Sessions-federated and automated

14 Adatbázis Szolgáltatás Évi összes Science Direct** teljes cikk letöltése Springer** teljes cikk letöltése Web of Science** keresés Ebsco* * Az ÁOTK IP tartományára korlátozva ** A Szent István Egyetem adatai keresés teljes cikk letöltése ben ismét rendelkezésünkre álltak az EISZ keretében a megszokott szakadatbázisok: a CAB Abstracts, az FSTA és a Zoological Record. Igyekeztünk növelni használatukat, és nagy hasznukat vettük az oktatásban és a szakdolgozatok, hallgatói leckék támogatásában. Reméljük, hogy az elıfizetés folyamatos lesz. Egy tréninget is szervezett a szolgáltató (az Ovid) az információkeresı rendszer nyújtotta új lehetıségekrıl. A táblázat adatai azt mutatják, hogy a CAB Abstractsba munkanaponként 4-5, az FSTA-ba és a Zoological Recordba átlagosan napi egy-egy belépés történik. Szeretnénk újra a régebbi szintre emelni az adatbázisok használatát, amit további értéknövelt szolgáltatások beépítésével és népszerősítı kampánnyal kívánunk elérni. Augusztusban kiállítóként részt vett a FELVIT konferencián az Ovid, az IFIS és a CABI, az adatbázisok kiadói, illetve forgalmazói. A részvétel célja újabb használók toborzása lett volna. A konzorciumot nagy mértékben erısítené, ha a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményei számára is rendelkezésre állnának a szakterület legteljesebb lefedését biztosító szakirodalmi adatbázisok. Ebben az évben a Journal Citation Report a várakozásoktól eltérıen nem került bele az EISZ szolgáltatás-csomagba, ezért központilag szerezte be az egész egyetem számára a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár. 14

15 A használói kérdések alakulása 17. táblázat A könyvtárosi segítséggel megoldott kérdések megoszlása A kérdések megoszlása 2010 Téma/Használói csoport N=166=100% ÁOTK hallgatók (magyar, külföldi) A kar oktatói Állatorvosok (magán, hatósági) Állatorvosok (gyógyszerforgalmazók) Egyéb Összesen Anatómia, szövettan, fejlıdéstan Állategészségügyi igazgatás, igazságügyi állatorvostan Az állatorvoslás története Állattenyésztés és takarmányozás, állathigiénia Belgyógászat, bır- gyógyászat, diagnosztika Kórbonctan Élelmiszerhigiénia, élelmiszertudomány Élettan Gyógyszertan, toxikológia Járványtan, virológia, bakteriológia, fertızı betegségek Parazitológia Sebészet, szemészet, fogászat, ortopédia, diagnosztika Szülészet, szaporodásbiológia, genetika Zoológia, ökológia Egyéb Összesen Ebbıl Libinfo: 6 A tájékoztatási kérdések száma némileg emelkedett. Érdekes módon magas a külsıs érdeklıdık száma, és ismét nagy volt az érdeklıdés az élettani hallgatói leckék írása idején. Ehhez bizonyára hozzájárult az élettani elıadások keretében tartott bevezetés. Tudománymetria, publikációs adattárak A kar publikációs aktivitásának értékelése 2010-ben 21 tudománymetriai értékelést végeztünk, amelyrıl igazolást adtunk ki januárjában a kutatóegyetemi pályázat szakirodalmi részének összeállításában, illetve a leadott anyagok pontosításában segédkeztünk. 15

16 Szabóné Szávay Judit novemberére elkészítette a A Szent István Egyetem Állatrovostudományi Kar szakirodalmi tevékenységének vizsgálata között címmel a kar publikációs tevékenységének összefoglaló értékelését, amelynek konklúziója, hogy bár kevesebb közlemény került ki a kar dolgozóinak tollából, azok jobb impakt faktorú orgánumokban jelentek meg. Intézményi adattár 2010-ben elkészült és mőködik az intézményi adattár. Elérhetı az alábbi linken: Az adattár még csak IP címet tartalmazó URL-lel elérhetı, link nem mutat rá, a nagyvilág számára az URI-k (Uniform Resource Identifier, egységes erıforrás-azonosító) létrehozása után válik láthatóvá. Jelenleg 19 dolgozatot tartalmaz. A fejlesztés feltétele, hogy a hallgatók a szakdolgozatukhoz mellékeljék a nyilatkozatot. A SZIE intézményi adattár koncepcióját nem ismerjük. Novemberben vendégül láttuk a HUNOR konzorciumot, amelyen Miszori Katalin bemutatta számukra intézményi adattár-kezdeményünket. 3. ábra Az intézményi adattár egy oldala BME-PA MTMT: A 2010-es év tavaszán a kari szabályoknak megfelelıen minden tudományos tevékenységet végzı kari dolgozó regisztrálva lett a BME Publikációs Adatbázisbába és cikkeik sajátkező felviteléhez a könyvtár tanfolyamokat és személyes segítséget nyújtott (Miszori Katalin és Winkler Bea vezetésével). A 8, egyenként kétórás tanfolyamon 49 munkatárs vett részt. Ezen kívül egyéni képzések és tanszéki külön továbbképzés is folyt. A szerzık száma a BME-PA-ban 2010 decemberében: 164. Az év végén megkezdıdött az MTMT adatbázissal az együttmőködés, amelynek célja, hogy a BME-PA-ban jelenleg elérhetı publikációk átkerüljenek az országos szinten mőködı rendszerbe. 16

17 Oktatás, használóképzés Oktatás 18. táblázat A könyvtári informatika oktatása 2010-ben Idıpont Célközönség A tanfolyam jellege Résztvevık száma Óraszám hallgatók(angol) Gyorstalpaló (élettan) Munkatársak A publikációs adattár használata (8 alkalommal) 49 8x2= Szakállatorvos Könyvtári informatika hallgatók (kisállat) (kötelezı) szakállatorvos Könyvtári informatika hallgatók (kisállat) (kötelezı) zoológus hallgató Könyvtári informatika (kötelezı) biológus BSC Könyvtári informatika hallgató (kötelezı) tanfolyam állatorvostanhallgatók (fakultatív, e-oktatás) Könyvtári informatika 5 Biológus BSC Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 18 Biológus MSC Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 10 Zoológus Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 8 PhD hallgatók Könyvtári informatika (kötelezı, e-oktatás) 15 állatorvostanhallgatók (angol) (kötelezı, e-oktatás) Könyvtári informatika 118 Tantermi összesen E-oktatásban Mindösszesen 319 A tavaszi szemeszterben a biológus Msc hallgatóknak elıször tartottunk Szakirodalmazás szemináriumot. A könyvtár 10-számítógépes terme megfelelı volt erre a célra, az elsı tapasztalatok alapján a hallgatók hasznosnak tartották a megszerzett ismereteket, s szeretnék ezt a tárgyat is e-learning formában tanulni. Az ıszi szemeszter elején minden évfolyam élettan elıadásán 45 perces bemutatót tartottuk, hogy a hallgatóknak segítsünk az élettan hallgatói lecke elkészítésében. Az elıadás 17

18 meghallgatása elıfeltétele volt a dolgozatírásnak, és utána jóval többen keresték fel a könyvtárat segítségért, mint az elızı években. Felújítottuk a szakdolgozatírást támogató útmutatót magyar és angol nyelven. Könyvtári webhely és az elektronikus szolgáltatások 4. ábra Az új honlap nyitóoldala 5. ábra Az új könyvtári honlap forgalmi adatai június 9-én elindult az új könyvtári honlap, amely a Joomla nevő tartalomkezelı rendszer (CMS) segítségével teszi korszerővé és könnyen kezelhetıvé az információk közvetítését. 18

19 6. ábra Az oldal menürendszere: Új lehetıségek: - kereshetı folyóiratlista, - teljesebb adatbázislista (nagy adatbázis szolgáltatók adatbázisai külön felsorolva láthatók, nemcsak szolgáltató szerint), - a 2009-es évben nyomtatásban és elektronikusan megjelent könyvtártörténet kiegészítésre került a közötti idıszak eseményeivel és új formában, kibıvült tartalommal ismét elérhetıvé vált a honlapon, - a levéltári honlaprész kibıvült (a hónap levéltári anyaga; kutatótermi szabályzat stb.). 19. táblázat A könyvtár nyilvános katalógusának használata Év Látogatók Keresések OPAC üzenetek OPAC belépések A legnépszerőbb oldalak úgy látszik a könyvtár egyéb tevékenységének is függvényei: oktatási idıszakban kedveltek az oktatási oldalak és gyakran nézik a hirdetésekben szereplı újdonságokat (a hónap levéltári anyaga, e-könyvek stb.) is. Az év egyik sikere a szakdolgozat-keresı, amely tulajdonképpen egy preparált Huntéka keresés, ahová csak a szerzıt, a témavezetıt vagy a kulcsszavakat kell beírni. Tájékoztatás a könyvtárról, közönségkapcsolatok További Netvibes oldalak készültek az állatorvosok számára, amelyen megtalálhatók bizonyos szakterületek például ortopédia speciális honlapjai is (http://www.netvibes.com/aotk ), illetve a biológusok számára, amely a Biológus Öbölben lévı számítógép nyitólapja (http://www.netvibes.com/biol ). 19

20 Olvasókörök A Journal Club (http://univetjournalclub.blog.hu/) utolsó találkozására március 3-án került sor, ahol dr. Jancsik Veronika beszélt a Versengı sejtek -rıl. A változó témájú cikkolvasó klub nem bizonyult sikeresnek. December 7-én a könyvtár adott helyet a biológusok kezdeményezte olvasókör elsı találkozójának, amelyen hallgatók és oktatók beszélgethetnek szépirodalmi mővekrıl. Az elsı könyv Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd c. regénye volt. Fotókiállítások az Olvasóteremben: Egész évben dr. Hornung Erzsébet a Biológiai Intézet igazgatója Zöld szívvel c. fotókiállítása díszítette az olvasótermet, amely a Zoológus Napon nyílt meg. Hírlevél Ebben az évben is megjelent a Noctua négy száma a Kamarai Állatorvos hasábjain és a honlapon. IV. INFORMATIKAI, MŐSZAKI TEVÉKENYSÉG Távoli elérés 2010-ben megszőnt a Windows 2000 szerver támogatása, ezért le kellett állnunk távoli asztal szolgáltatásunkkal. A kar IT csapata segítségével sikerült ezt a szolgáltatást a Virtual Private Network (VPN) szolgáltatással felváltani, így már nemcsak az oktatók, hanem a hallgatók is élvezhetik a távoli hozzáférés elınyeit. Míg a távoli asztal kapcsolatot három év alatt 39 fı igényelte és egy tucatnyi használta aktívan, a VPN kapcsolatot 2010-ben október és december között 44 oktató és 6 PhD és 6 nappali hallgató igényelte. (A hallgatók számára még nem hirdettük meg széles körben a szolgáltatást, mert az angol útmutató fordításával nem készültünk el. Ezt a 2. félév elejére tervezzük.) Négy hónap alatt összesen 46 aktív használó 549 alkalommal vette igénybe a szolgáltatást havonta növekvı mértékben. Ez a kétszerese a tavalyi évben 6 hónap forgalmának. Fejlesztések 1. A webszerver megújult a régi Windows 2000 Server operációs rendszerő szerverünket, amely hét évig üzemelt Linux alapúra cseréltük. Ezzel együtt az egész könyvtári honlap is megújult, a CMS rendszerek közül a Joomlát választottuk. Az átállás zökkenımentes volt. 2. Hálózati bıvítések 4db új számítógépes hálózati fali csatlakozóval bıvült a könyvtári gépek hálózata. 1db levéltár; 1db Múzeum; 2 db dolgozói szobában. Mindegyik a könyvtári belsı hálózatába integrálva, hogy a fájlszerver, a HunTéka, stb. mindenhonnan elérhetıek legyenek. 3. HunTéka szerver januárban Linux kernelcsere volt rajta. Az év folyamán többször belassulás és lefagyás, 2010 decemberében a fejlesztık memóriabıvítést, illetve az egész gép cseréjét javasolták. Szeptemberben HunTéka upgrade történet az 1.8 verzióra. 4. Új vírusirtó program Az egyetem által megvásárolt új nod32 vírusirtó program telepítése minden gépre, a régi cseréje. 5. Új digitális fényképezıgépet kapott a könyvtár (Nikon D3000) dr. Farkas Róbert tanszékvezetı úrtól. 20

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2011. évi jelentés. 2012. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2011. évi jelentés. 2012. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2011. évi jelentés és 2012. évi munkaterv BUDAPEST 2012 2 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 5 I. GAZDÁLKODÁS... 7 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 8 Állományépítés...

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

Szent István Egyetem ÜGYRENDJE

Szent István Egyetem ÜGYRENDJE SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje Oldalszám: 1/16 Változat: A1 Dátum: 2011-01-31 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010. Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke

Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010. Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010 Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke A program költsége 1 200 1 000 Milló Ft 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2009. évi jelentés. 2010. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2009. évi jelentés. 2010. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2009. évi jelentés és 2010. évi munkaterv BUDAPEST 2010 TARTALOM Szent István Egyetem Egyetemi Könyvtár... 3 Bevezetés...9 I. Gazdálkodás...10

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Pályázat a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum könyvtárigazgató beosztásra

Pályázat a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum könyvtárigazgató beosztásra Pályázat a Szent István Egyetem könyvtárigazgató beosztásra Benyújtó: Orbán Éva fıkönyvtáros, igazgatóhelyettes Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum Pályázat a Szent István

Részletesebben

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése InfoTIPP Rendszerház Kft. Költözzön Virtuális Irodába és levesszük válláról a terhet! Virtuális Iroda már 15.000 Ft/hó-tól (2 felhasználóval) Biztosan elég korszerő

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

KISZL PÉTER szakmai önéletrajza

KISZL PÉTER szakmai önéletrajza KISZL PÉTER szakmai önéletrajza Kutatási területek: üzleti információ és a könyvtárak, céginformációs rendszerek, szervezeti információgazdálkodás, információ- és tudásmenedzsment, vállalkozói kompetenciák

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Budapest, 2006. február 28. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje Oldalszám: 1/15 Változat: A4 Dátum: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26.

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26. DÉZSI ZSOLT A virtuális tanulási környezet alkalmazása a pénzügyırök képzésében a tapasztalatok bemutatása az Adobe Captivate multimédiás eszköz használatával Vám- és Pénzügyıri Iskola dezsi.zsolt@mail.vpop.hu

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC A számítógépes szakirodalmi forráskutatás 11. elıadás

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2.

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. március 28. Áttekintés I. félév 1. óra információs problémamegoldás

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A Központ: H-3100 Salgótarján, Kıvirág út 6. Iroda: H-1183 Budapest, Üllıi út 454. Telefon: (32) 310-565; Fax: (70) 901-5644 Mobil: (70) 319-7843 e-mail: info@majute.hu web: www.majute.hu C É G I S M E R

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és hasonló törekvések a világban

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és hasonló törekvések a világban Informatio Scientifica - Holl Makara: MTMT 1 A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és hasonló törekvések a világban Holl András és Makara B. Gábor Magyar Tudományos Művek Tára MTA KTM CsKI MTA Könyvtára

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, 2009. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitőzése Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata 1. Kommunikációs eszközök meghatározása, használatuk célja és általános feltételei 1. A fıiskola minden dolgozójának ill. a

Részletesebben

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez Igényfelmérés a TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01 kódjelű pályázat elkészítéséhez 1. Az igényfelmérés módja Az igényfelmérésre mivel elsődleges célja a pályázni kívánt intézményi portálon keresztül elérhető szolgáltatások

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY

FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2010. február 15. Csohány Klára a Kuratórium Elnöke Tartalomjegyzék: I. Az Alapítvány adatai II.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

EDR eredmények, várható fejlesztések

EDR eredmények, várható fejlesztések EDR eredmények, várható Kozma Béla vezérigazgató Dátum: 2008. október 16. 2007 címszavakban Megtörtént a hálózat külsı, független szakértı által végrehajtott auditálása. (A vizsgálatok 2007.01.15 2007.02.28

Részletesebben

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN Képzések a termálturizmus területén szakirányok, vállalkozók képzése, mesteriskolák, konferenciák Dr. Várhelyi Tamás, PhD. CMC Fıiskolai

Részletesebben

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. Az alapítvány mőködése Az alapítvány tevékenysége az elmúlt évben is elsısorban adományok győjtésére terjedt ki, melyek segítségével

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. (3) bekezdés

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Szakmai beszámoló A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı- testülete 346/2011. (XI. 25) KT. határozatával A Mővelıdés Háza

Részletesebben

STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERV 2014-2018

STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERV 2014-2018 ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM SZIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERV 2014-2018 Budapest, 2014 Jóváhagyta: az ÁOTK Kari Tanácsa 2014/42. számú

Részletesebben

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány OEFI-konferencia 2007. február 28. Dr. Kovács Gabriella Igazgató, TESZ Alapítvány Témakörök Bemutatkozás Kitekintés Esettanulmány: TESZ pályázati tapasztalatok

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: Képzési adatbank 1 Művelődés hete-tanulás ünnepe 2 Rövid hírek 4 ONK 2012 6 Új kihívások a felnıttképzésben címmel

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

2009.04.29. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 2. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 4. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 3

2009.04.29. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 2. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 4. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 3 Négy adatbázis-kezelı rendszer összehasonlítása webes környezetben Sterbinszky Nóra snorav@gmail.com Áttekintés Növekvı igény hatékony adatbázis- kezelıkre a világhálón Hogyan mérhetı ezek teljesítménye

Részletesebben

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA Bevezetés Az oktatási szakterület az integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervek létrehozásával

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM

ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2014. évi jelentés és 2015. évi munkaterv BUDAPEST 2015 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 3 I. GAZDÁLKODÁS... 4 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 5 Állományépítés...

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE VI. 68/2010. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései - Simon Krisztina- Könyvtáros szaktanácsadó simon.krisztina@pepint.sulinet.hu Simon.krisztina@fppti.hu Iskola működését szabályozó dokumentumok

Részletesebben

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári

Részletesebben

VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységérıl A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre, és a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Könyvek, folyóiratok, adatbázisok

Könyvek, folyóiratok, adatbázisok Könyvek, folyóiratok, adatbázisok A könyvtárunkban elérhetı elektronikus segédeszközök irodalomkutatáshoz, irodalomfigyeléshez 2010. szeptember Összeállította: Vizvári Dóra Elérhetıségeink: Telefonszámok:

Részletesebben

Szakdolgozat feltöltése a DEA-ba

Szakdolgozat feltöltése a DEA-ba URL : dea.lib.unideb.hu Szakdolgozat feltöltése a DEA-ba Belépés a Saját DEA-ba bejelentkezés hálózati azonosítóval A Neptun rendszerhez használt azonosítóval és jelszóval mőködik a belépés. Ha nem sikerül

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft.

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. MARKETING ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, helyzetelemzés...3 2. Irodánk 2013. évi tevékenységeinek fejlesztése a 2014-es évben...4

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

Innovatív megoldás a logisztikában

Innovatív megoldás a logisztikában Innovatív megoldás a logisztikában flottamenedzsment rendszer bevezetése az érintett vállalatok hatékonyságának növelése érdekében Budapest, 2010-09-06 Karmazin György ügyvezetı igazgató BI-KA LOGISZTIKA

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette:

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben