KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS"

Átírás

1 KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A KATONAI IGAZSÁGÜGYI SZERVEK BELSŐ KIADVÁNYA XIV. ÉVF. 1. SZÁM

2 A KATÖNÁI IGAZSÁGÜGYI SZERVEK BÉLSÖ KIADVÁNYA ÉS KATONAI JOG- IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 1983

3 Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság. A Bizottság tagjai: Dr. Szalma László r. ezds., elnök, Almásiné dr. Törőcsik Anna nyá. alez., Dr. Bácsi Imre hb. ezds., Dr. Korda György hb. ezds., Dr. Németh Tibor ezds., Dr. Habony János hb. alez., Dr. Pálfi Zoltán alez. (titkár), Dr. Takács László ezds. Szerkesztőség: Budapest V., Markó u. 16. Telefon: Felelős kiadó: Dr. Pálfi Zoltán alez. Készült: 500 példányban a ZMKA házinyomdájában. Felelős nyomdavezető: Kardos István

4 TARTALOMJEGYZÉK Dr. Lontai Lajos ezredes: A néphadsereg hivatásos állománya nyugdíjára vonatkozó rendelkezésekről - 5 Dr. Habony János hb. alezredes: A sorkatonák által elkövetett egyes szolgálati bűncselekmények okai és elősegítő körülményei 19 Dr. Kaposvári Bertalan hb. alezredes: A katonai szolgálati kötelezettség alóli kivonással megvalósított bűncselekmények elbírálásának egyes kérdései 30 Dr. Nagy Géza r. őrnagy: Korrupció vagy hivatali visszaélés? 42 Molnár Károly ezredes: A katonai függelmi viszonyok és a fegyelem kölcsönhatásai 56 Gál Miklós ezredes: A fegyelmi-nevelő munka, valamint a parancsnoki megelőző tevékenység sajátosságai és eredményei az építőműszaki csapatoknál 83 Dr. Almási Ferenc főhadnagy: Ismeretlen tettes által elkövetett lopások felderítése és megelőzésük néhány gyakorlati szempontja 94 Dr. Takács Ádám: A katonai védő szerepe és feladatai 109 Dr. Kovássy Zoltán: Adatok a Kossuth Görgey történelmi per"-hez 117 A román katonai ügyészi delegáció látogatása Magyarországon 130

5 COiU-P>KAIIHK riojikobhhk ÄOKT. JldÜOlU JIOHTÜUl O pacilophjkehhhx K3CaiOmHXCH nehcrno KarpoBoro coctaba Hapo^Hoñ apmhh 5 no/uiojikobhhk IOCTHUHH ÄOKT.flHOlU XüÓOHbIlpHrHbl H CnOCo6CTByOIU,He oßctohtejibba HeKOTOpfaix cjiy^eöhbix npecrynjiehhh, cobepmëhhbix coeratamh paroboro coctaba 19 no/uiojikobhhk locthiyih /T.OKT. BepTctACiH Kanomeapu: HeKTopbie Bojiyocbi pa3ôhpatejibctba ypectynjienhh, cobepmëhhbix mtëm yioiohe- HHH OT BOHHCKOH CJiyjKÖbl 30 Maöop MHJiHiiem äokt. F33ü Hetzt: Koppynnna hjih 3JiornoTpe6jiennn BJiaCTblO 42 Oojikobhhk Kapoü MoAHap: B3aHMoreñcTBne bohhckoh iicwhhöhhocth H flhcynnjihhbi 56 nojikobhhk MÜKAOW, Au. - 0C06eHH0CTH H ychexh ÄHCynjlHHapHO-BOCCnHTaTejibHoñ paöotbi h Jiye^ajiaKLUHqecKoñ AeaTejibnocTH KaMaH- ÄHpa B CTpOHmeHHO HHJKeHepHblX BOHCKax 83 Ct. jieötehaht äokt. (Pepeim ÄMiait{u: npakth^eckhe cooöpajkeiihh packpbithh H npeäynpe>käehhh KpajK, COBepiU HHbIX HeH3BeCTHbIMH jihyamh - 94 AOKT. AÖÜM Tamm Pcwib h 3a,n,apa BoeHHoro 3am,HTHHKa 109 äokt. 3OATCIH KOEAIUIU: üarmbie k HcropimecKOMy npoueccy" KomyT h TépreH 117 Bh3Ht pymhhckoh BoeHHo-npoKypopcKoñ AeJierauHH b BeHrpHH 130

6 A néphadsereg hivatásos állománya nyugdíjára vonatkozó rendelkezések Irta: Dr. Lontai Lajos ezredes Ebben a cikkben megkísérlem a néphadsereg hivatásos állománya nyugdíjára és volt hivatásos állományú nyugdíjasaira vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket bemutatni és értékelni, úgy hogy eközben visszapillantsunk az elmúlt évtizedre, s ahol szükséges összehasonlításokat tegyünk a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjszabályaival. A nyugdíjszabályok, a nyugdíjasok helyzete világviszonylatban is, nálunk pedig különösen fontos társadalmi kérdés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánkban a nyugdíjasok száma óta másfélszeresére nőtt ben az ország népességének 14%~ a > 1981-ben csaknem 20%-a volt nyugdíjas. A növekedés elsősorban az átlagos életkor számottevő emelkedése miatt az ezredfordulóig várhatóan tovább folytatódik, s elérheti a 22%-ot. Másik fontos jelzőszám a nyugdíjak összege, s az ezen a címen évente kifizetett összegek nagysága. Az átlagnyugdíj 1970-től 1981-ig megháromszorozódott, havi 765 Ft-ról 2415 Ft-ra nőtt. Emiatt, továbbá a nyugdíjasok számának növekedéséből fakadóan az 1981-ben nyugdíjakra kifizetett mintegy 60 milliárd forint a 4,7-szerese volt az évinek. Az átlagon belül magasabbak a munkás alkalmazotti, illetőleg az időben később megállapított nyugdíjak. E helyzet kialakulásához természetesen jelentősen hozzájárult a társadalombiztosításról szóló évi II. törvény és a végrehajtására vonatkozó 17/1975. (VI. 14.) MT számú rendelet, valamint a 3/1975. (VI. 14.) számú SZOT Szabályzat megjelenése, amelyek következtében a korábbi nyugdíj szabályok jelentősen megváltoztak, kedvezőbbé váltak. Saját helyzetünket vizsgálva megállapítható, hogy a fegyveres erők és a fegyveres testületek, így a néphadsereg hivatásos állománya tekintetében is a polgári dolgozókhoz hasonló mozgások, változások tapasztalhatók hez képest a szolgálati és rokkantsági nyugdíjasok száma a 4,öszeresére, 1850 főről 8600-ra növekedett. Az átlagnyugdíj ez idő alatt 2,5-szeresére, havi 2050 Ft-ról 5171 Ft-ra emelkedett. A nyugdíjak összegének növekedésében meghatározó szerepe van a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjai nyugdíjáról szóló, 1971.

7 június 1-étől hatályos jogszabálynak, a 22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendeletnek. (A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a hivatásosok nyugdíj rendeletének nevezem.) A hivatásosok nyugdíj rendelete jelentős vívmány, a társadalom fokozott megbecsülését fejezi ki, a haza fegyveres szolgálatáért, az ennék során viselt többletterhekért és áldozatvállalásért. Ennek előtte május végéig lényegében a társadalombiztosítási rendelkezésekkel azonos szabályok vonatkoztak a hivatásosok nyugdíjára is ben a fegyveres erők és testületek állományában jelentős számban teljesítettek szolgálatot olyanok, akik a testületek fejlesztésének kezdeti időszakától, huzamosabb időn át, erejüket nem kímélve, becsülettel teljesítették kötelességeiket, akiknek az egészsége megromlott s ezért, vagy egyéb okok miatt nem volt elvárható, hogy a jövőbeni megnövekedett követelményeknek eleget tudjanak tenni. Helyzetük. megfeíelő rendezése, de a jövőre vonatkozóan a hivatásos szolgálattal szükségszerűen együtt járó fokozott fizikai és pszichikai terheknek, az általánosnál hoszszabb munkaidőnek és igénybevételnek, a szolgálat ellátására egészségi okból hamarabb bekövetkező alkalmatlanságának, a munkaképesség gyorsabb elvesztésének általában való elismerése érdekében döntött úgy a pártés állami felső vezetés, hogy a hivatásos állomány nyugdíjrendelete a szolgálat sajátosságainak megfelelően térjen el a munkaviszonyban álló dolgozókétól, legyén annál kedvezőbb a mértékrendszere. Szerencsének mondható, hogy végén, a hivatásosok nyugdíjrendelete kidolgozása megkezdésekor a készülőben levő társadalombiztosítási nyugdíjrendelkezés tervezetéből tudtunk kiindulni és sajátunkat ennek szabály- és mértékrendszerére tudtuk alapozni. (Más kérdés, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendelkezés január helyett csak júliusban léphetett hatályba. Ez mint később arra utalni fogok, módosítást maga után vonó problémákat is okozott.) A hivatásosok nyugdíj rendeletéhez csatlakozott a 3209/1971. Korm. számú határozat, amely felhatalmazást adott az 55 éves korhatár előtti nagyobb létszámú kivételes elbocsátásokhoz és biztosította egyedi elbírálással hozott döntések alapján a nyugdíj teljes összegű folyósítását áz elbocsátottak munkavállalása esetén. A hivatásosok június 1-től hatályos nyugdíjrendelete elvégezte és jelenleg is betölti a neki szánt szerepet, a szolgálatukat - a felső korhatár elérése után, vagy egészségi okból ennél hamarabb befejező hivatásosok részére lehetővé teszi a gondtalan nyugdíjas évek anyagi feltételét jelentő, kedvező nyugdíj megállapítását. A korábbi és az új nyugdíjrendelkezések közötti lényeges különbség mivel visszamenőleges hatályt adni nem lehetett több esetben eredményezett feszültséget a korábbi jogszabályok alapján nyugdíjazottak, de különösen azok körében, akik az új rendelkezések érvénybe lépését közvetlenül megelőzően váltak

8 ki a hivatásos állományból. Sajnos ezt feloldani azóta sem lehetett, annak ellenére, hogy a HM vezetése a kivételes ellátások megállapításához ren- delkezésre álló szerény keretösszeget majdnem teljes egészében a korábbi szabályok alapján nyugdíjazottak szociális megsegítésére, nyugdíjuk emelésérefordítja.. 1 Nézzük meg mit hozott a 22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet a hivatásos állomány számára. Ezt a legalapvetőbb sajátjogú nyugellátás: a szolgálati nyugdíj szabályain keresztül tudjuk a legjobban megítélni mégpedig úgy, hogy ha a változásokat végigvezetjük a napjainkban érvényes rendelkezésekig. A 22/1971. (VI. 1.) Korm. rendeletet mindezidáig a következő jogszabályok módosították: a 22/1972. (VI. 21.) MT sz. rendelet, a 23/1977. (VII. 1.) MT sz. rendelet, a 7/1980. (III. 8.) MT sz. rendelet, az 5/1981. (III. 16.) MT sz. rendelet és áttételesen a 6/1982. (II. 10.) MT sz. rendelet. A felsorolt módosító rendelkezések részben utóbb szükségessé váló igazítások, részben pedig a társadalombiztosítási nyugdíjrendelkezésekhez való indokolt közelítés miatt jelentek meg. A szolgálati nyugdíjra jogosultság A szolgálati nyugdíjra jogosultság : egyik feltétele az 55. életév a szolgálat felső korhatárának betöltése. Ez a dolgozók öregségi nyugdíjra jogosultságára előírtnál öt évvel kedvezőbb. Nem egészen pontos analógiával úgy is tekinthetjük, mintha a hivatalos szolgálatot teljesítők a nyugdíjkorhatár szempontjából azokkal a dolgozókkal minősülnének azonosan, akik ún. korkedvezményre jogosító munkakörben (pl. a bányászatban föld alatti munkán) 25 évet eltöltöttek s ezért öt év kedvezményt kapnak a 60 évből. A jogosultság másik feltétele a szolgálatban eltöltött évek száma, amely június 1. előtt 25 év, június 1. és június 30. között őrnagyok és magasabb rendfokozatúak esetében 25, századosok és a náluk alacsonyabb rendfokozatúak esetében pedig 20 év volt július 1-től a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megint egységesen 25 év. Bebizonyosodott, hogy túlzás, de szükségtelen is 38 éves életkorban (amire a 20 év 1 könnyen megszerezhető) szolgálati nyugdíjjogosultságot biztosítani. Szemben a társadalombiztosítási nyugdíj rendelkezéssel, amely szerint az öregségi nyugdíjhoz egyaránt szükséges a nyugdíjkorhatár férfiaknál 60, nőknél az 55. életév hetöltése és az előírt minimális (20 év, ; de 1990-ig átmenetileg 10 év is elegendő) szolgálati idő, a szolgálati nyug-

9 díjra jogosultság 25 év szolgálati idővel megszerezhető. Másként szólva, akinek 25 év szolgálati ideje van, azt 55. éves életkora előtt is csak nyugállományba lehet helyezni. Ezzel összhangban viszont sajátos előírások vonatkoznak a nyugdíj folyósítására, amelyek szerint a megállapított nyugdíjak 55. életév előtti folyósítása az elbocsátás okától és a jogosult életkorától függ. Ennek szabályaira a nyugdíj mértékének bemutatása után térünk vissza. A szolgálati nyugdíj alapja és mértéke A szolgálati nyugdíj összegét a szolgálati viszony megszűnését megelőző tizenkét hónapi összilletmény egy hónapi átlaga alapján kell megállapítani. Ha azonban a 25. szolgálati évének betöltése előtti összilletmény a jogosultra nézve kedvezőbb lenne, azt is választhatja. (Gyakorlati jelentősége e szabálynak nincs, mivel a későbbi illetmény mindig magasabb.) A nyugdíjalap további kivételes számítására van mód a repülőhajózók esetében, amennyiben egészségi okból őket a repüléstől eltiltották. A repülőhajózó nyugdíját a nyugdíjazáskori saját illetménye helyett a szolgálati viszonyának megszűnésekor vele azonos rendfokozatú, beosztású és minősítésű repülőhajózó illetményének alapulvételével is meg lehet állapítani. A társadalombiztosítási nyugdíj összegét a nyugdíjazás évében a nyugdíj megállapításáig, valamint a nyugdíjazás évét közvetlenül megelőző öt naptári év közül az igénylőre legkedvezőbb három naptári év alatt elért kereset havi átlaga alapján állapítják meg. Az ez alóli kivételek (korábbi időszakban elért kereset, hajózó foglalkozás figyelembevétele stb.) a hivatásosokéhoz hasonlóak. Fontos szerepet játszik a nyugdíj nagysága szempontjából, hogy a nyugdíjalapba milyen illetmények számíthatók be. A hivatásosok nyugdíj rendelkezésében ezek a szabályok változtak a legtöbbet, de módosultak a társadalombiztosítási nyugdíj erre vonatkozó előírásai is. Az első módosításra alig egy évvel a,22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet hatályba lépése után került sor, annak a visszásságnak a megszüntetése érdekében, hogy az illetmények mellett számításba vehető 2 havi összilletménynek megfelelő jutalommal a nyugdíj összege megháladhatta a nyugdíjazást megelőzően kapott illetményt. A 22/1972. (VI. 21.) Korm. sz. rendelet ezért a nyugdíj alapjába beszámítható jutalmat az illetményátlag egy havi összegére korlátozta. Kimondta továbbá, hogy a nyugdíj nem lehet több mint a jutalom nélküli nyugdíjalap egy havi átlaga alapján 37 év szolgálati idő figyelembevételével számított összeg. (Egyszerűbben kifejezve a maximális nyugdíj a jutalom nélküli illetmény 90%-a lehet.) Ennek következtében a jutalom csak annyiban maradt meg

10 a nyugdíjalapba számító tényezőnek, hogy 37 évnél rövidebb szolgálati idővel történő nyugdíjazás esetén az egyhavi összeg vagy ennek egy része legfeljebb a nyugdíj maximumig terjedő kiegészítésre felhasználható. A jutalmak számítása a társadalombiztosítási nyugdíjnál is lényegesen változott. Az,1980. december 31-ig kifizetett jutalmak korlátozás nélkül beszámíthatók a nyugdíjalapba, ezt követően azonban csak a nyugdíj alapját képező kereset legfeljebb 10%-át kitevő része vehető figyelembe, ami egészen közel esik a hivatásosoknál számítható az egyhavi illetmény 1/12-ének megfelelő összeghez. Igaz azonban, hogy néhány jutalomfajtára a beszámítási korlátozás nem vonatkozik. Közülük a kitüntetéssel járó jutalom az, ami a hivatásosoknál is előfordul. A hivatásosok nyugdíjrendeletének következő a 23/1977. (VII. 1.) MT számú rendelet szerinti módosítását annak egyértelművé tétele tette szükségessé, hogy a nyugdíj alapjául szolgáló illetményátlag felső határösszegére is alkalmazni kell a társadalombiztosítási jogszabály előírásait. Eszerint a figyelembe vehető átlagilletmény december 31-ig havi Ft. volt. E szabály helyébe lépett január 1-től a Ft-on felüli illetményrész sávozottan csökkenő számításba vétele, a következőképpen : Nyugdíj alapját képező illetményátlag Illetményátlagból sávozottan beszámítható Ft 100% Ft további Ft 90% Ft további Ft 80% ' Ft további Ft 70% Ft a továbbiakban (a Ft 60% feletti rész) Pl.: Ft illetményátlagból beszámítható ( ) ez összesen: Ft. A legjelentősebb változást az 5/1981. (III. 16.) MT számú rendelet megjelenése hozta, amely a nyugdíjmértékeket csökkentette, ugyanakkor megengedte egyhavi illetménynek megfelelő jutalomnak a nyugdíjalapba minden esetben való beszámítását. Ez az összesített szabálymódosítás elsősorban azokat érinti kedvezőtlenül, akik 37 évnél rövidebb szolgálati idővel mennek nyugdíjba. Amint azt a nyugdíj mértéktáblázat megmutatja, a legmagasabb nyugdíj mérték az átlagilletmény 90%-áról csökkent az egyhavi jutalommal kiegészíthető nyugdíjalap 83%-ára stb. Az új szabályokra azonban méltányosan lehetett áttérni. A jogszabály megengedi ugyanis, hogy azok a hivatásos katonák, akik 1981-ben betöltötték az ötvenedik életévüket és legalább 25 év szolgálati idejük van, választhassanak, hogy nyugdíjuk megállapítása és folyósítása a módosított vagy a megelőző szabályok szerint történjen.

11 A szolgálati nyugdíjskála (mértékek) változását és összevetését a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjakéval a következő táblázat mutatja: Nyugdíj mértékek a havi átlagilletmény (átlagkereset) százalékában Szolgálati idő J JJ ev Szolgálati nyugdíj Szolgálati nyugdíj Öregségi nyugdíj július 1. előtt július 1. után 1975-től 10 33, , , , , ,0 16, 45, , , , ,0 53, ,0 55, ,0 57, ,0 59, ,0 61, ,0 65,0 63, ,0 66,0 64, ,0 67,5 65, ,0 69,0 66, ,5 70,5 67, ,0 72,0 68, ,5 73,5 69, ,0 75,0 70, ,0 76,5 70, ,0 78,0 71, ,0 79,5 71, ,0 81,0 72, ,0 83,0 72, ,0 83,0 73, ,0 83,0 73, ,0 83,0 74, ,0 83,0 74,5 42 és ennél több 90,0 83,0 75,0 A mértékek viszonyításainál természetesen figyelembe kell venni, hogy az I. és II. oszlop alapját képező illetményátlagokban a jutalom számítása eltérő, továbá azt, hogy a hivatásosok maximumát (37 évnél) a polgári maximummal (42 évnél) kell összevetni. Visszatérve a hivatásos katonák nyugdíj mértékei júliusától bekövetkezett csökkentésének okára, azt kell mondanunk, hogy ez reális korrekció volt az eredetileg szándékolt kiemelés megvalósítására. Az ere-

12 detileg tervezett társadalombiztosítási nyugdíj-skála ugyanis amire a saját rendszerünket 1971-ben építettük csak 1975-ben került bevezetésre és a tervezettnél alacsonyabb mértékben. Ezért a felsőszintű döntésnek megfelelő szintre való módosítás elkerülhetetlenné vált. A nyugdíj folyósítása az 55 éves életkor előtt A hivatásosok nyugdíj rendelete azzal összhangban, hogy a nyugdíjra jogosultság 25 év szolgálati idő alapján az 55 éves életkor elérése előtt is megszerezhető a nyugdíj folyósítására vonatkozó sajátos előírásokkal méltányos különbséget tesz a hivatásos állományból való kiválás okai szerint. Nyilvánvalóan indokolt különböztetni, ha a nyugállományba helyezés a hivatásos katona önhibáján kívül vagy éppen a saját hibájából történt. Ennek felelnek meg a következő július 1-ével módosított rendelkezések. Az ötvenötödik életév betöltéséig amikortól a teljes nyugdíj jár a megállapított szolgálati nyugdíjat következő százalékban lehet folyósítani: hetven százalékát, ha a nyugállományba helyezésre az ötvenedik életév betöltése után, ötven százalékát, ha a nyugállományba helyezésre az ötvenedik életév betöltése előtt került sor. A nyugdíj teljes összegét kell folyósítani az ötvenötödik életév betöltése előtt is annak, aki a nyugállományba helyezést követően legalább ötven százalékos mértékben csökkent munkaképességűvé válik. A méltányos gondoskodást jól kifejező további szabály, hogy az ötvenötödik életév betöltéíie előtt már a nyugállományba helyezéstől a teljes nyugdíjat kell folyósítani annak, akit az orvosi felülvizsgáló bizottság hivatásos szolgálatra alkalmatlannak minősített, vagy akinek szolgálati viszonyát azért szüntették meg, mert részére szolgálati beosztást neki fel nem róható'okból nem lehetett biztosítani. Nem folyósítható viszont a nyugdíj az ötvenötödik életév betöltése, vagy megrokkanása előtt nyugállományba helyezett azon személynek aki a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált (aki a katonai hivatás tekintélyét súlyosan sértő erkölcsi, politikai magatartást tanúsított, vagy egyéb fegyelemsértést követett el) s emiatt a hivatásos szolgálatból fegyelmi, illetőleg becsületbírósági eljárás alapján bocsátották el; '. akinek a szolgálati viszonya nem katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztésre ítélés következtében szűnt meg; akit akár a Katonai Bíróság ítéletével, akár fegyelmi, illetőleg becsületbírósági eljárás alapján lefokoztak; továbbá aki a hivatásos szolgálati viszonyáról lemondott.

13 A nyugdíj folyósítása munkaviszony vagy más keresőfoglalkozás létesítése esetén A hivatásosok nyugdíj rendelete 1971-ben a nyugdíj munkaviszony vagy más keresőfoglalkozás létesítése esetén történő folyósítására is új, sajátos szabályozást vezetett be, a társadalombiztosításinál nagyobb ösztönzést adva a nyugállományba kerülők tapasztalatainak, megmaradt munkaerejüknek célszerű hasznosítására. A szabály kimondta, hogy a nyugdíjat a folyósítás kezdetének évében és az azt követő négy naptári éven át addig kell teljes vagy az 55 éves életkor betöltése előtti csökkentett összegben folyósítani, amíg a naptári éven belül a nyugdíj és a nyugdíjas munkabérének, illetve keresetének együttes összege nem éri el a nyugdíj alapjául vett illetményátlag százhúsz százalékának tizenkétszeres összegét. A nyugdíj megállapítását követő ötödik naptári év első napjától aztán a nyugdíjat a nyugdíjas munkabérére, keresetére tekintet nélkül kellett folyósítani. Emellett a 3209/1971. Korm. számú határozat alapján amint erről már szó esett méltányos" lehetőség volt a nyugdíj folyósításának megkezdésétől egyéni elbírálás alapján engedélyezni az elért keresettől függetlenül történő korlátozás nélküli folyósítást. A nyugdíj munkaviszony vagy más keresőfoglalkozás melletti folyósítására vonatkozó fenti szabályok csak az június 1-től nyugdíjazottakra vonatkoztak. A korábban nyugállományba helyezettekre a társadalombiztosítási nyugdíj szabályok voltak érvényesek. Az ebből fakadó ellentmondást a HM vezetése azzal enyhítette, hogy azoknak, akik a nyugdíj folyósításának korlátját képező foglalkoztatási órakeretnél többet kívántak dolgozni, ehhez engedélyt adott. A nyugdíj keresőfoglalkozás melletti folyósításának szabályai április 1-től alapvetően a társadalombiztosítási szabályokhoz való közelítés miatt, de jövedelempolitikai okokból is ismét változtak. E tekintetben a hivatásosok egészére a társadalombiztosítási szabályokkal egybeeső rendelkezések léptek életbe. (A sajátosságok megszűntével együtt hatályát vesztette a 3209/1971. Korm. számú határozat szerinti kivétel is.) A szabályok szerint a nyugdíj korlátozás nélküli folyósítása mellett a nyugdíjas évi 840 órát dolgozhatott. További megkötés volt, hogy a nem fizikai munkakörben elérhető kereset nem lehetett több évi Ft-nál, illetőleg a nyugdíj és a kereset együttes összege ném haladhatta meg az évi Ft-ot. Az általános szabályok alól a törvény által egyes munkakörökre vonatkozóan meghatározott kivételeken túlmenően, mind a foglalkoztatási munkaidőkereset felemelése, mind a nem fizikai munkakörökre elrendelt pénzkeret korlátozás alóli mentesítés miniszteri hatáskörben volt engedélyezhető.

14 Az 198Ö. március i-től bevezetett korlátozások a társadalombiztosítási nyugdíj rendelkezésekkel azonosan és egyidejűleg, munkaerőgazdálkodási és foglalkoztatáspolitikai indokból január 1-től újból megváltotok (66/1982. XII. 4/MT sz. rendelet). E változások lényege: a foglalkoztatási órakeret évi 1260 órára, ezen belül a nyugdíj korlátozása nélkül elérhető kereset évi Ft-ra való felemelése, a nyugdíj és a kereset évi Ft-os egybeszámításának megszüntetése. Megszűntek a fizikai és a nem fizikai munkakörökben való foglalkoztatásra vonatkozó eltérések is. Ezek szerint a nyugdíj öszszegétől és a munkakör jellegétől függetlenül a nyugdíj mindaddig folyósítható, amíg a foglalkoztatás ideje az 1260 órát, vagy az ezen belül elért kereset a forintot nem haladja meg. A kivételes lehetőségek a foglalkoztatási keret, illetőleg a Ft-os keretösszeg felemelésére megmaradtak. Sajátosság, hogy a volt hivatásos állományúak esetében a kivételes engedélyezéshez a Honvédelmi Minisztérium előzetes hozzájárulása is szükséges. A származékos (hozzátartozói) nyugellátások egyes kérdései A származékos nyugellátásokról, így az özvegyi 7 nyugdíjról, az árvaellátásról és á szülői nyugdíjról a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjszabályaitól való eltérések, kedvezmények bemutatása érdekében kívánok röviden szólni. A származékos" megjelölés arra utal, hogy az ellátások származtatása és kiszámítása a szolgálati (rokkantsági) nyugdíjból történik. Emiatt a szolgálati- (rokkantsági) nyugdíj kedvezőbb mértékrendszere a származékos nyugdíjakra is kihat. De nézzük csak melyek is az említett tételes kedvezmények jaz özvegyi nyugdíjnál. Az özvegy elhalt férje szolgálati idejére tekintet nélkül tizenkét hónapon át jogosult özvegyi nyugdíjra. Az özvegyi nyugdíj tizenkét hónapon túl is megilleti az özvegyet, ha férje szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés, vagy szolgálatból származó betegség következtében halt meg, férje halálakor rokkant, a rokkantság tartamára, férje halálakor az ötvenötödik életévét betöltötte, férje jogán árvaellátásra jogosult legalább két gyermek eltartásáról gondoskodik, addig amíg legalább egy gyermek után árvaellátást kap, férjét a fegyveres erő (néphadsereg) halottjának nyilvánították, férje halálától számított öt évig.

15 Áz az Özvegy, ákinek férje a házasság megkötésekor hatvanadik élet- j évét már betöltötte, özvegyi nyugdíjra csak abban (az esetben jogosult, ha i a házasságból gyermek származott, vagy a házastársak a házasságkötés után öt évig együtt éltek. A felsorolt tételes szabályok közül a dőlt betűvel szedettek jelentik a kedvezményeket. Az élettárs, az elvált vagy különélő feleség, a munkaképtelen férj özvegyi nyugdíjjogosultságára, továbbá az özvegyi nyugdíj megszűnésére és feléledésére, valamint az özvegyi nyugdíj helyett igényelhető az egyévi özvegyi nyugdíjjal egyenlő összegű végkielégítésre a hivatásosok nyugdíj rendelete és a társadalombiztosítási jogszabály azonos előírásokat i tartalmaz. A társadalombiztosítási jogszabály alapján járó özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak a fele, ami a meghallat öregségi nyugdíjként, illetőleg a III. rokkantsági csoport szerint járó rokkantsági nyugdíjként halála időpontjában megillette volna. A hivatásos katona (nyugdíjas) özvegye esetében a mérték kedvezőbb, az ötven helyett hatvan százaléka a szolgálati nyugdíjnak, illetőleg a III. csoportbeli rokkant nyugdíjának. További megkülönböztetéssel jár, ha a j halál szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy szolgálatból 1 származó betegség miatt következett be. Ez esetben az özvegyi nyugdíj alapját a II. csoportbeli rokkantak a III. csoportosénál 5%-kal magasabb nyugdíja képezi. A hivatásos katonákkal szemben támasztott magasabb etikai követelményekkel magyarázható, hogy az élettársnak a felsorolt esetekben hatvan helyett, a társadalombiztosítási mértékkel azonosan, ötven százaléka jár a szolgálati nyugdíjnak. Kiemelt nyugellátás jár a hősi halott vele annak halálakor együtt élő özvegyének. A kiemelt özvegyi nyugdíj a szolgálati kötelmekkel összefüggő II. csoportbeli rokkantság alapján járó nyugdíj hetven százaléka. Az özvegyi nyugdíjnál említett kedvezmények, beleértve a kiemelt özvegyi nyugdíjat is, kihatnak az egyéb családtagi ellátásokra, az árvaellátásra és a szülői nyugdíjra, mivel alapjukat az özvegyi nyugdíj összege ké- 1 pezi. Az előírt feltételek alapján járó árvaellátás összege árvánként az öz- ; vegyi nyugdíj fele, szülőtlen árva esetében annak teljes összege. A szülői ; nyugdíj összege szintén azonos az özvegyi nyugdíjjal, amelyre ha több szülő jogosult, azt közöttük egyenlő arányban meg kell osztani. A hivatásosok nyugdíj rendelete és a társadalombiztosítási nyugdíjszabályok a hozzátartozói ellátások együttes összegét azonosan, az özvegyi nyugdíj két és félszeresében limitálják. Ennek meghaladása esetében az árvaellátásokat és a szülői nyugdíjat arányosan csökkenteni kell, legfeljebb azonban a jogszabályban meghatározott legkisebb összegekre.

16 Kivételes nyugellátás és egyéb jogosultságok Mind a társadalombiztosítási törvény, mind a hivatásosok nyugdíjrendeletének tételes szabályai alapján megállapított nyugdíj kivételes el--, látás címén kiegészíthető. Kivételes ellátás engedélyezésére jogosultak a Minisztertanács, ennek illetékes elnökhelyettese, az MT Kivételes Ellátások Bizottsága, a SZOT Társadalombiztosítási főigazgatója, a hivatásos állományúak esetében az illetékes miniszter. A fegyveres testület szerint illetékes miniszter által engedélyezhető kivételes ellátás a) a szolgálat ellátása során kiemelkedő érdemeket szerzett hivatásosok és családtagjaik részére, a nyugdíj rendelet alapján járó ellátáson felül, annak ötven százalékáig terjedhet; b) a szociális helyzetre figyelemmel a nyugdíjrendelet szerint járó ellátással együtt legfeljebb 4000 Ft lehet. A miniszteri jogkörben adhatónál magasabb összegű kivételes ellátásra a miniszter a Minisztertanács felé tehet javaslatot. A kivételes ellátás megállapítására vonatkozó miniszteri jogkör a tárca számára biztosított - szerény összegű pénzkereten belül gyakorolható. Erre és a nyugdíjrendelet szabályai szerint megállapítható nyugdíjak összegeire tekintettel az a) pont szerint ritkán kerül sor kivételes ellátás engedélyezésére. A pénzkeretet szociális segítségként csaknem teljes egészében a b) pont alá tartozó, alacsonyabb nyugellátások kiegészítésére fordítjuk. Egyes meghatározott kitüntetések tulajdonosainak a nyugdíj rendelkezések alapján megállapítható nyugdíja kiegészíthető. Ez a társadalombiztosítási és a volt hivatásos állományú nyugdíjasokra egyaránt vonatkozik. Külön jogszabály vonatkozik az 1966-ban alapított Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetettekre, akiknek a sajátjogú nyugdíját havi 1500 Fttal magasabb összegben kell megállapítani. Ha a kitüntetett özvegye a saját jogán is jogosult nyugellátásra, a magasabb összegű nyugellátását az alacsonyabb összegű nyugellátásának 25%-ával kell, kiegészíteni. A nyugdíjkiegészítésre jogosító többi kitüntetésről legújabban az 5/1982. (II. 27.) MT számú rendelet rendelkezik. A legmagasabb kiegészítés (Szocialista Munka Hőse, Magyar Népköztársaság Hőse) havi 2500 Ft, a legalacsonyabb havi 1100 Ft. A nálunk előfordulók közül a Vörös Zászló Érdemrenddel járó 1400 Ft említhető. Ezen kívül külön jogszabály alapján havi 1100 Ft nyugdíj kiegészítést kapnak a fegyveres harcokban részt vett partizánok. A hivatásosok nyugdíj rendelete sajátos kedvezményként a nyugállományba helyezést követő két hónapra nyugdíj helyett az utolsó havi alap-

17 illetmény és rendszeres pótlékok együttes összegének megfelelő illetmény kifizetését rendeli el, amelyet nyugdíjjárulék levonás sem terhel. A hivatásos állomány tagjának halála esetén a kéthavi illetményt azoknak a nyugellátásra jogosult családtagoknak kell folyósítani, akik az elhalttal annak halálakor együtt éltek. Ezzel szemben a polgári dolgozónak a nyugdíjazás időpontjától jár a nyugdíj, amelyet viszont általában hosszabb felmondási idő előz meg. A hivatásosoknál ez az intézmény ismeretlen. Színvonaluk megtartása érdekében januártól külön jogszabály alapján a nyugellátásokat évente 2 százalékkal, illetőleg a mindig külön meghatározott minimális összeggel emelni kell. Az emelés legkisebb összege 1982-ben 100 Ft volt, ami annyit jelent, hogy az 5000 Ft alatti nyugdíjak emelkedése 2 n /o-nál magasabb. E dinamizmus mellett javító célzattal általában az alacsony összegű ellátásokat érintően esetenként külön emelésekre is sor kerül. A nyugdíjak megállapítása és kifizetése A hivatásosok nyugdíj rendelete alapján járó nyugellátásokat, így a szolgálati- és rokkantsági nyugdíjat, a származékos (hozzátartozói) ellátásokat alapvetően hivatalból állapítja meg az erre kijelölt szerv, a néphadsereg hivatásos állománya tekintetében az MN Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Központ. Csupán azokban az esetekben szükséges igénybejelentéssel élni, amelyekről a nyugdíjmegállapító szerv nem vagy csak nagyon nehezen szerezhet hivatalosan tudomást. Ilyenek pl.: a szolgálati viszony megszűnése után bekövetkezett megrokkanás, a szülői nyugdíjra jogosultság, az elvált nő vagy különélő feleség özvegyi nyugdíjigénye stb. Hivatalból történik intézkedés a nem végleges rokkantság álapján megállapított ellátások továbbfolyósításához szükséges orvosi felülvizsgálatok elvégeztetésére is. A néphadsereg nyugdíjmegállapító szerve által megállapított nyugellátásokat a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóságának Nyugdíjfolyósító Igazgatósága fizeti (utalja) ki valamennyi nyugdíjasnak. A nyugdíjak megállapításával kapcsolatos fellebbezések a hadseregen belül, másodfokon miniszteri határozattal lezárulnak. * * * Mondanivalóm végéhez érve reménykedem abban, hogy ha csak részben is, de sikerült a hivatásosok nyugdíjrendszerének fő vonásait, összefüggéseit és sajátosságait érzékeltetni, s ezáltal a nyugdíj kérdésekkel találkozó, azokban eljáró, vagy magyarázatot adó személyeknek hasznosítható segítséget adni. Végül pedig a nyugdíj megállapításának (kiszámításának) módját is bemutatnom néhány példán keresztül.

KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A KATONAI IGAZSAGUGYI SZERVEK BELSŐ KIADVANYA XVI. ÉVF. 1. SZAM A KATONAI IGAZSÁGÜGYI SZERVEK BELSŐ KIADVÁNYA ÉS KATONAI JOG- IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 1 9 8 5 v.iyvkn Szerkeszti

Részletesebben

A gyermekgondozási támogatások az államszocializmus időszakában, különös tekintettel a gyermekgondozási

A gyermekgondozási támogatások az államszocializmus időszakában, különös tekintettel a gyermekgondozási GÖNDÖR ÉVA A gyermekgondozási támogatások az államszocializmus időszakában, különös tekintettel a gyermekgondozási segélyre Jelen tanulmány része annak a kutatásnak, amelynek a tárgya a családi és a munkahelyi

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FOOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM JOGI FOOSZTÁLY SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15.

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Munkaügyi ellenőrzés: íme a változások Álláskeresési támogatások Így kezelhet személyes adatokat a munkáltató Nők 40: ami beszámít a nyugdíjba, és ami nem Hatékonyabb az

Részletesebben

A finomhangolás indokolt volt, de mi lesz a jövő? Lehet-e elkötelezett egy kölcsönzött dolgozó? Kerülendő praktikák a munkaerő-kölcsönzésben

A finomhangolás indokolt volt, de mi lesz a jövő? Lehet-e elkötelezett egy kölcsönzött dolgozó? Kerülendő praktikák a munkaerő-kölcsönzésben Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2013. március 4. évfolyam 3. szám Ára: 2490 Ft a munkaügy értesítője A finomhangolás indokolt volt, de mi lesz a jövő? Lehet-e elkötelezett egy kölcsönzött dolgozó?

Részletesebben

TARTALOM. LAJTÁR ISTVÁN 5 Az erőszakos bűnelkövetés mint a kiskorúak bűnözésének egyik kedvezőtlen tendenciája

TARTALOM. LAJTÁR ISTVÁN 5 Az erőszakos bűnelkövetés mint a kiskorúak bűnözésének egyik kedvezőtlen tendenciája TARTALOM TANULMÁNYOK LAJTÁR ISTVÁN 5 Az erőszakos bűnelkövetés mint a kiskorúak bűnözésének egyik kedvezőtlen tendenciája DEÁK ZOLTÁN 13 Gondolatok a tárgyalásról lemondás jogintézménye kapcsán DÁVID LILLA

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi jogszabályok és intézmények 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépését megelőző

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok 1. oldal Tartalomjegyzék dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok... 1 1. Bevezetés, célkitűzés... 3 2. A

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

3. Önkormányzati szociális segélyezés *

3. Önkormányzati szociális segélyezés * 3. Önkormányzati szociális segélyezés * Bevezetés Magyarországon a nyolcvanas évek végén a tömeges munkanélküliség kialakulásával egy időben a munkanélküliek ellátására előbb a korlátozott időtartamra

Részletesebben

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Igazné Prónai Borbála A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása Kiss Anna Mészáros Ádám A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása A büntetőeljárás gyorsítása Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúly került a büntetőeljárás gyorsítását célzó megoldások keresésére.

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben