KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS"

Átírás

1 KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A KATONAI IGAZSÁGÜGYI SZERVEK BELSŐ KIADVÁNYA XIV. ÉVF. 1. SZÁM

2 A KATÖNÁI IGAZSÁGÜGYI SZERVEK BÉLSÖ KIADVÁNYA ÉS KATONAI JOG- IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 1983

3 Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság. A Bizottság tagjai: Dr. Szalma László r. ezds., elnök, Almásiné dr. Törőcsik Anna nyá. alez., Dr. Bácsi Imre hb. ezds., Dr. Korda György hb. ezds., Dr. Németh Tibor ezds., Dr. Habony János hb. alez., Dr. Pálfi Zoltán alez. (titkár), Dr. Takács László ezds. Szerkesztőség: Budapest V., Markó u. 16. Telefon: Felelős kiadó: Dr. Pálfi Zoltán alez. Készült: 500 példányban a ZMKA házinyomdájában. Felelős nyomdavezető: Kardos István

4 TARTALOMJEGYZÉK Dr. Lontai Lajos ezredes: A néphadsereg hivatásos állománya nyugdíjára vonatkozó rendelkezésekről - 5 Dr. Habony János hb. alezredes: A sorkatonák által elkövetett egyes szolgálati bűncselekmények okai és elősegítő körülményei 19 Dr. Kaposvári Bertalan hb. alezredes: A katonai szolgálati kötelezettség alóli kivonással megvalósított bűncselekmények elbírálásának egyes kérdései 30 Dr. Nagy Géza r. őrnagy: Korrupció vagy hivatali visszaélés? 42 Molnár Károly ezredes: A katonai függelmi viszonyok és a fegyelem kölcsönhatásai 56 Gál Miklós ezredes: A fegyelmi-nevelő munka, valamint a parancsnoki megelőző tevékenység sajátosságai és eredményei az építőműszaki csapatoknál 83 Dr. Almási Ferenc főhadnagy: Ismeretlen tettes által elkövetett lopások felderítése és megelőzésük néhány gyakorlati szempontja 94 Dr. Takács Ádám: A katonai védő szerepe és feladatai 109 Dr. Kovássy Zoltán: Adatok a Kossuth Görgey történelmi per"-hez 117 A román katonai ügyészi delegáció látogatása Magyarországon 130

5 COiU-P>KAIIHK riojikobhhk ÄOKT. JldÜOlU JIOHTÜUl O pacilophjkehhhx K3CaiOmHXCH nehcrno KarpoBoro coctaba Hapo^Hoñ apmhh 5 no/uiojikobhhk IOCTHUHH ÄOKT.flHOlU XüÓOHbIlpHrHbl H CnOCo6CTByOIU,He oßctohtejibba HeKOTOpfaix cjiy^eöhbix npecrynjiehhh, cobepmëhhbix coeratamh paroboro coctaba 19 no/uiojikobhhk locthiyih /T.OKT. BepTctACiH Kanomeapu: HeKTopbie Bojiyocbi pa3ôhpatejibctba ypectynjienhh, cobepmëhhbix mtëm yioiohe- HHH OT BOHHCKOH CJiyjKÖbl 30 Maöop MHJiHiiem äokt. F33ü Hetzt: Koppynnna hjih 3JiornoTpe6jiennn BJiaCTblO 42 Oojikobhhk Kapoü MoAHap: B3aHMoreñcTBne bohhckoh iicwhhöhhocth H flhcynnjihhbi 56 nojikobhhk MÜKAOW, Au. - 0C06eHH0CTH H ychexh ÄHCynjlHHapHO-BOCCnHTaTejibHoñ paöotbi h Jiye^ajiaKLUHqecKoñ AeaTejibnocTH KaMaH- ÄHpa B CTpOHmeHHO HHJKeHepHblX BOHCKax 83 Ct. jieötehaht äokt. (Pepeim ÄMiait{u: npakth^eckhe cooöpajkeiihh packpbithh H npeäynpe>käehhh KpajK, COBepiU HHbIX HeH3BeCTHbIMH jihyamh - 94 AOKT. AÖÜM Tamm Pcwib h 3a,n,apa BoeHHoro 3am,HTHHKa 109 äokt. 3OATCIH KOEAIUIU: üarmbie k HcropimecKOMy npoueccy" KomyT h TépreH 117 Bh3Ht pymhhckoh BoeHHo-npoKypopcKoñ AeJierauHH b BeHrpHH 130

6 A néphadsereg hivatásos állománya nyugdíjára vonatkozó rendelkezések Irta: Dr. Lontai Lajos ezredes Ebben a cikkben megkísérlem a néphadsereg hivatásos állománya nyugdíjára és volt hivatásos állományú nyugdíjasaira vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket bemutatni és értékelni, úgy hogy eközben visszapillantsunk az elmúlt évtizedre, s ahol szükséges összehasonlításokat tegyünk a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjszabályaival. A nyugdíjszabályok, a nyugdíjasok helyzete világviszonylatban is, nálunk pedig különösen fontos társadalmi kérdés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánkban a nyugdíjasok száma óta másfélszeresére nőtt ben az ország népességének 14%~ a > 1981-ben csaknem 20%-a volt nyugdíjas. A növekedés elsősorban az átlagos életkor számottevő emelkedése miatt az ezredfordulóig várhatóan tovább folytatódik, s elérheti a 22%-ot. Másik fontos jelzőszám a nyugdíjak összege, s az ezen a címen évente kifizetett összegek nagysága. Az átlagnyugdíj 1970-től 1981-ig megháromszorozódott, havi 765 Ft-ról 2415 Ft-ra nőtt. Emiatt, továbbá a nyugdíjasok számának növekedéséből fakadóan az 1981-ben nyugdíjakra kifizetett mintegy 60 milliárd forint a 4,7-szerese volt az évinek. Az átlagon belül magasabbak a munkás alkalmazotti, illetőleg az időben később megállapított nyugdíjak. E helyzet kialakulásához természetesen jelentősen hozzájárult a társadalombiztosításról szóló évi II. törvény és a végrehajtására vonatkozó 17/1975. (VI. 14.) MT számú rendelet, valamint a 3/1975. (VI. 14.) számú SZOT Szabályzat megjelenése, amelyek következtében a korábbi nyugdíj szabályok jelentősen megváltoztak, kedvezőbbé váltak. Saját helyzetünket vizsgálva megállapítható, hogy a fegyveres erők és a fegyveres testületek, így a néphadsereg hivatásos állománya tekintetében is a polgári dolgozókhoz hasonló mozgások, változások tapasztalhatók hez képest a szolgálati és rokkantsági nyugdíjasok száma a 4,öszeresére, 1850 főről 8600-ra növekedett. Az átlagnyugdíj ez idő alatt 2,5-szeresére, havi 2050 Ft-ról 5171 Ft-ra emelkedett. A nyugdíjak összegének növekedésében meghatározó szerepe van a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjai nyugdíjáról szóló, 1971.

7 június 1-étől hatályos jogszabálynak, a 22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendeletnek. (A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a hivatásosok nyugdíj rendeletének nevezem.) A hivatásosok nyugdíj rendelete jelentős vívmány, a társadalom fokozott megbecsülését fejezi ki, a haza fegyveres szolgálatáért, az ennék során viselt többletterhekért és áldozatvállalásért. Ennek előtte május végéig lényegében a társadalombiztosítási rendelkezésekkel azonos szabályok vonatkoztak a hivatásosok nyugdíjára is ben a fegyveres erők és testületek állományában jelentős számban teljesítettek szolgálatot olyanok, akik a testületek fejlesztésének kezdeti időszakától, huzamosabb időn át, erejüket nem kímélve, becsülettel teljesítették kötelességeiket, akiknek az egészsége megromlott s ezért, vagy egyéb okok miatt nem volt elvárható, hogy a jövőbeni megnövekedett követelményeknek eleget tudjanak tenni. Helyzetük. megfeíelő rendezése, de a jövőre vonatkozóan a hivatásos szolgálattal szükségszerűen együtt járó fokozott fizikai és pszichikai terheknek, az általánosnál hoszszabb munkaidőnek és igénybevételnek, a szolgálat ellátására egészségi okból hamarabb bekövetkező alkalmatlanságának, a munkaképesség gyorsabb elvesztésének általában való elismerése érdekében döntött úgy a pártés állami felső vezetés, hogy a hivatásos állomány nyugdíjrendelete a szolgálat sajátosságainak megfelelően térjen el a munkaviszonyban álló dolgozókétól, legyén annál kedvezőbb a mértékrendszere. Szerencsének mondható, hogy végén, a hivatásosok nyugdíjrendelete kidolgozása megkezdésekor a készülőben levő társadalombiztosítási nyugdíjrendelkezés tervezetéből tudtunk kiindulni és sajátunkat ennek szabály- és mértékrendszerére tudtuk alapozni. (Más kérdés, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendelkezés január helyett csak júliusban léphetett hatályba. Ez mint később arra utalni fogok, módosítást maga után vonó problémákat is okozott.) A hivatásosok nyugdíj rendeletéhez csatlakozott a 3209/1971. Korm. számú határozat, amely felhatalmazást adott az 55 éves korhatár előtti nagyobb létszámú kivételes elbocsátásokhoz és biztosította egyedi elbírálással hozott döntések alapján a nyugdíj teljes összegű folyósítását áz elbocsátottak munkavállalása esetén. A hivatásosok június 1-től hatályos nyugdíjrendelete elvégezte és jelenleg is betölti a neki szánt szerepet, a szolgálatukat - a felső korhatár elérése után, vagy egészségi okból ennél hamarabb befejező hivatásosok részére lehetővé teszi a gondtalan nyugdíjas évek anyagi feltételét jelentő, kedvező nyugdíj megállapítását. A korábbi és az új nyugdíjrendelkezések közötti lényeges különbség mivel visszamenőleges hatályt adni nem lehetett több esetben eredményezett feszültséget a korábbi jogszabályok alapján nyugdíjazottak, de különösen azok körében, akik az új rendelkezések érvénybe lépését közvetlenül megelőzően váltak

8 ki a hivatásos állományból. Sajnos ezt feloldani azóta sem lehetett, annak ellenére, hogy a HM vezetése a kivételes ellátások megállapításához ren- delkezésre álló szerény keretösszeget majdnem teljes egészében a korábbi szabályok alapján nyugdíjazottak szociális megsegítésére, nyugdíjuk emelésérefordítja.. 1 Nézzük meg mit hozott a 22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet a hivatásos állomány számára. Ezt a legalapvetőbb sajátjogú nyugellátás: a szolgálati nyugdíj szabályain keresztül tudjuk a legjobban megítélni mégpedig úgy, hogy ha a változásokat végigvezetjük a napjainkban érvényes rendelkezésekig. A 22/1971. (VI. 1.) Korm. rendeletet mindezidáig a következő jogszabályok módosították: a 22/1972. (VI. 21.) MT sz. rendelet, a 23/1977. (VII. 1.) MT sz. rendelet, a 7/1980. (III. 8.) MT sz. rendelet, az 5/1981. (III. 16.) MT sz. rendelet és áttételesen a 6/1982. (II. 10.) MT sz. rendelet. A felsorolt módosító rendelkezések részben utóbb szükségessé váló igazítások, részben pedig a társadalombiztosítási nyugdíjrendelkezésekhez való indokolt közelítés miatt jelentek meg. A szolgálati nyugdíjra jogosultság A szolgálati nyugdíjra jogosultság : egyik feltétele az 55. életév a szolgálat felső korhatárának betöltése. Ez a dolgozók öregségi nyugdíjra jogosultságára előírtnál öt évvel kedvezőbb. Nem egészen pontos analógiával úgy is tekinthetjük, mintha a hivatalos szolgálatot teljesítők a nyugdíjkorhatár szempontjából azokkal a dolgozókkal minősülnének azonosan, akik ún. korkedvezményre jogosító munkakörben (pl. a bányászatban föld alatti munkán) 25 évet eltöltöttek s ezért öt év kedvezményt kapnak a 60 évből. A jogosultság másik feltétele a szolgálatban eltöltött évek száma, amely június 1. előtt 25 év, június 1. és június 30. között őrnagyok és magasabb rendfokozatúak esetében 25, századosok és a náluk alacsonyabb rendfokozatúak esetében pedig 20 év volt július 1-től a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megint egységesen 25 év. Bebizonyosodott, hogy túlzás, de szükségtelen is 38 éves életkorban (amire a 20 év 1 könnyen megszerezhető) szolgálati nyugdíjjogosultságot biztosítani. Szemben a társadalombiztosítási nyugdíj rendelkezéssel, amely szerint az öregségi nyugdíjhoz egyaránt szükséges a nyugdíjkorhatár férfiaknál 60, nőknél az 55. életév hetöltése és az előírt minimális (20 év, ; de 1990-ig átmenetileg 10 év is elegendő) szolgálati idő, a szolgálati nyug-

9 díjra jogosultság 25 év szolgálati idővel megszerezhető. Másként szólva, akinek 25 év szolgálati ideje van, azt 55. éves életkora előtt is csak nyugállományba lehet helyezni. Ezzel összhangban viszont sajátos előírások vonatkoznak a nyugdíj folyósítására, amelyek szerint a megállapított nyugdíjak 55. életév előtti folyósítása az elbocsátás okától és a jogosult életkorától függ. Ennek szabályaira a nyugdíj mértékének bemutatása után térünk vissza. A szolgálati nyugdíj alapja és mértéke A szolgálati nyugdíj összegét a szolgálati viszony megszűnését megelőző tizenkét hónapi összilletmény egy hónapi átlaga alapján kell megállapítani. Ha azonban a 25. szolgálati évének betöltése előtti összilletmény a jogosultra nézve kedvezőbb lenne, azt is választhatja. (Gyakorlati jelentősége e szabálynak nincs, mivel a későbbi illetmény mindig magasabb.) A nyugdíjalap további kivételes számítására van mód a repülőhajózók esetében, amennyiben egészségi okból őket a repüléstől eltiltották. A repülőhajózó nyugdíját a nyugdíjazáskori saját illetménye helyett a szolgálati viszonyának megszűnésekor vele azonos rendfokozatú, beosztású és minősítésű repülőhajózó illetményének alapulvételével is meg lehet állapítani. A társadalombiztosítási nyugdíj összegét a nyugdíjazás évében a nyugdíj megállapításáig, valamint a nyugdíjazás évét közvetlenül megelőző öt naptári év közül az igénylőre legkedvezőbb három naptári év alatt elért kereset havi átlaga alapján állapítják meg. Az ez alóli kivételek (korábbi időszakban elért kereset, hajózó foglalkozás figyelembevétele stb.) a hivatásosokéhoz hasonlóak. Fontos szerepet játszik a nyugdíj nagysága szempontjából, hogy a nyugdíjalapba milyen illetmények számíthatók be. A hivatásosok nyugdíj rendelkezésében ezek a szabályok változtak a legtöbbet, de módosultak a társadalombiztosítási nyugdíj erre vonatkozó előírásai is. Az első módosításra alig egy évvel a,22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet hatályba lépése után került sor, annak a visszásságnak a megszüntetése érdekében, hogy az illetmények mellett számításba vehető 2 havi összilletménynek megfelelő jutalommal a nyugdíj összege megháladhatta a nyugdíjazást megelőzően kapott illetményt. A 22/1972. (VI. 21.) Korm. sz. rendelet ezért a nyugdíj alapjába beszámítható jutalmat az illetményátlag egy havi összegére korlátozta. Kimondta továbbá, hogy a nyugdíj nem lehet több mint a jutalom nélküli nyugdíjalap egy havi átlaga alapján 37 év szolgálati idő figyelembevételével számított összeg. (Egyszerűbben kifejezve a maximális nyugdíj a jutalom nélküli illetmény 90%-a lehet.) Ennek következtében a jutalom csak annyiban maradt meg

10 a nyugdíjalapba számító tényezőnek, hogy 37 évnél rövidebb szolgálati idővel történő nyugdíjazás esetén az egyhavi összeg vagy ennek egy része legfeljebb a nyugdíj maximumig terjedő kiegészítésre felhasználható. A jutalmak számítása a társadalombiztosítási nyugdíjnál is lényegesen változott. Az,1980. december 31-ig kifizetett jutalmak korlátozás nélkül beszámíthatók a nyugdíjalapba, ezt követően azonban csak a nyugdíj alapját képező kereset legfeljebb 10%-át kitevő része vehető figyelembe, ami egészen közel esik a hivatásosoknál számítható az egyhavi illetmény 1/12-ének megfelelő összeghez. Igaz azonban, hogy néhány jutalomfajtára a beszámítási korlátozás nem vonatkozik. Közülük a kitüntetéssel járó jutalom az, ami a hivatásosoknál is előfordul. A hivatásosok nyugdíjrendeletének következő a 23/1977. (VII. 1.) MT számú rendelet szerinti módosítását annak egyértelművé tétele tette szükségessé, hogy a nyugdíj alapjául szolgáló illetményátlag felső határösszegére is alkalmazni kell a társadalombiztosítási jogszabály előírásait. Eszerint a figyelembe vehető átlagilletmény december 31-ig havi Ft. volt. E szabály helyébe lépett január 1-től a Ft-on felüli illetményrész sávozottan csökkenő számításba vétele, a következőképpen : Nyugdíj alapját képező illetményátlag Illetményátlagból sávozottan beszámítható Ft 100% Ft további Ft 90% Ft további Ft 80% ' Ft további Ft 70% Ft a továbbiakban (a Ft 60% feletti rész) Pl.: Ft illetményátlagból beszámítható ( ) ez összesen: Ft. A legjelentősebb változást az 5/1981. (III. 16.) MT számú rendelet megjelenése hozta, amely a nyugdíjmértékeket csökkentette, ugyanakkor megengedte egyhavi illetménynek megfelelő jutalomnak a nyugdíjalapba minden esetben való beszámítását. Ez az összesített szabálymódosítás elsősorban azokat érinti kedvezőtlenül, akik 37 évnél rövidebb szolgálati idővel mennek nyugdíjba. Amint azt a nyugdíj mértéktáblázat megmutatja, a legmagasabb nyugdíj mérték az átlagilletmény 90%-áról csökkent az egyhavi jutalommal kiegészíthető nyugdíjalap 83%-ára stb. Az új szabályokra azonban méltányosan lehetett áttérni. A jogszabály megengedi ugyanis, hogy azok a hivatásos katonák, akik 1981-ben betöltötték az ötvenedik életévüket és legalább 25 év szolgálati idejük van, választhassanak, hogy nyugdíjuk megállapítása és folyósítása a módosított vagy a megelőző szabályok szerint történjen.

11 A szolgálati nyugdíjskála (mértékek) változását és összevetését a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjakéval a következő táblázat mutatja: Nyugdíj mértékek a havi átlagilletmény (átlagkereset) százalékában Szolgálati idő J JJ ev Szolgálati nyugdíj Szolgálati nyugdíj Öregségi nyugdíj július 1. előtt július 1. után 1975-től 10 33, , , , , ,0 16, 45, , , , ,0 53, ,0 55, ,0 57, ,0 59, ,0 61, ,0 65,0 63, ,0 66,0 64, ,0 67,5 65, ,0 69,0 66, ,5 70,5 67, ,0 72,0 68, ,5 73,5 69, ,0 75,0 70, ,0 76,5 70, ,0 78,0 71, ,0 79,5 71, ,0 81,0 72, ,0 83,0 72, ,0 83,0 73, ,0 83,0 73, ,0 83,0 74, ,0 83,0 74,5 42 és ennél több 90,0 83,0 75,0 A mértékek viszonyításainál természetesen figyelembe kell venni, hogy az I. és II. oszlop alapját képező illetményátlagokban a jutalom számítása eltérő, továbá azt, hogy a hivatásosok maximumát (37 évnél) a polgári maximummal (42 évnél) kell összevetni. Visszatérve a hivatásos katonák nyugdíj mértékei júliusától bekövetkezett csökkentésének okára, azt kell mondanunk, hogy ez reális korrekció volt az eredetileg szándékolt kiemelés megvalósítására. Az ere-

12 detileg tervezett társadalombiztosítási nyugdíj-skála ugyanis amire a saját rendszerünket 1971-ben építettük csak 1975-ben került bevezetésre és a tervezettnél alacsonyabb mértékben. Ezért a felsőszintű döntésnek megfelelő szintre való módosítás elkerülhetetlenné vált. A nyugdíj folyósítása az 55 éves életkor előtt A hivatásosok nyugdíj rendelete azzal összhangban, hogy a nyugdíjra jogosultság 25 év szolgálati idő alapján az 55 éves életkor elérése előtt is megszerezhető a nyugdíj folyósítására vonatkozó sajátos előírásokkal méltányos különbséget tesz a hivatásos állományból való kiválás okai szerint. Nyilvánvalóan indokolt különböztetni, ha a nyugállományba helyezés a hivatásos katona önhibáján kívül vagy éppen a saját hibájából történt. Ennek felelnek meg a következő július 1-ével módosított rendelkezések. Az ötvenötödik életév betöltéséig amikortól a teljes nyugdíj jár a megállapított szolgálati nyugdíjat következő százalékban lehet folyósítani: hetven százalékát, ha a nyugállományba helyezésre az ötvenedik életév betöltése után, ötven százalékát, ha a nyugállományba helyezésre az ötvenedik életév betöltése előtt került sor. A nyugdíj teljes összegét kell folyósítani az ötvenötödik életév betöltése előtt is annak, aki a nyugállományba helyezést követően legalább ötven százalékos mértékben csökkent munkaképességűvé válik. A méltányos gondoskodást jól kifejező további szabály, hogy az ötvenötödik életév betöltéíie előtt már a nyugállományba helyezéstől a teljes nyugdíjat kell folyósítani annak, akit az orvosi felülvizsgáló bizottság hivatásos szolgálatra alkalmatlannak minősített, vagy akinek szolgálati viszonyát azért szüntették meg, mert részére szolgálati beosztást neki fel nem róható'okból nem lehetett biztosítani. Nem folyósítható viszont a nyugdíj az ötvenötödik életév betöltése, vagy megrokkanása előtt nyugállományba helyezett azon személynek aki a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált (aki a katonai hivatás tekintélyét súlyosan sértő erkölcsi, politikai magatartást tanúsított, vagy egyéb fegyelemsértést követett el) s emiatt a hivatásos szolgálatból fegyelmi, illetőleg becsületbírósági eljárás alapján bocsátották el; '. akinek a szolgálati viszonya nem katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztésre ítélés következtében szűnt meg; akit akár a Katonai Bíróság ítéletével, akár fegyelmi, illetőleg becsületbírósági eljárás alapján lefokoztak; továbbá aki a hivatásos szolgálati viszonyáról lemondott.

13 A nyugdíj folyósítása munkaviszony vagy más keresőfoglalkozás létesítése esetén A hivatásosok nyugdíj rendelete 1971-ben a nyugdíj munkaviszony vagy más keresőfoglalkozás létesítése esetén történő folyósítására is új, sajátos szabályozást vezetett be, a társadalombiztosításinál nagyobb ösztönzést adva a nyugállományba kerülők tapasztalatainak, megmaradt munkaerejüknek célszerű hasznosítására. A szabály kimondta, hogy a nyugdíjat a folyósítás kezdetének évében és az azt követő négy naptári éven át addig kell teljes vagy az 55 éves életkor betöltése előtti csökkentett összegben folyósítani, amíg a naptári éven belül a nyugdíj és a nyugdíjas munkabérének, illetve keresetének együttes összege nem éri el a nyugdíj alapjául vett illetményátlag százhúsz százalékának tizenkétszeres összegét. A nyugdíj megállapítását követő ötödik naptári év első napjától aztán a nyugdíjat a nyugdíjas munkabérére, keresetére tekintet nélkül kellett folyósítani. Emellett a 3209/1971. Korm. számú határozat alapján amint erről már szó esett méltányos" lehetőség volt a nyugdíj folyósításának megkezdésétől egyéni elbírálás alapján engedélyezni az elért keresettől függetlenül történő korlátozás nélküli folyósítást. A nyugdíj munkaviszony vagy más keresőfoglalkozás melletti folyósítására vonatkozó fenti szabályok csak az június 1-től nyugdíjazottakra vonatkoztak. A korábban nyugállományba helyezettekre a társadalombiztosítási nyugdíj szabályok voltak érvényesek. Az ebből fakadó ellentmondást a HM vezetése azzal enyhítette, hogy azoknak, akik a nyugdíj folyósításának korlátját képező foglalkoztatási órakeretnél többet kívántak dolgozni, ehhez engedélyt adott. A nyugdíj keresőfoglalkozás melletti folyósításának szabályai április 1-től alapvetően a társadalombiztosítási szabályokhoz való közelítés miatt, de jövedelempolitikai okokból is ismét változtak. E tekintetben a hivatásosok egészére a társadalombiztosítási szabályokkal egybeeső rendelkezések léptek életbe. (A sajátosságok megszűntével együtt hatályát vesztette a 3209/1971. Korm. számú határozat szerinti kivétel is.) A szabályok szerint a nyugdíj korlátozás nélküli folyósítása mellett a nyugdíjas évi 840 órát dolgozhatott. További megkötés volt, hogy a nem fizikai munkakörben elérhető kereset nem lehetett több évi Ft-nál, illetőleg a nyugdíj és a kereset együttes összege ném haladhatta meg az évi Ft-ot. Az általános szabályok alól a törvény által egyes munkakörökre vonatkozóan meghatározott kivételeken túlmenően, mind a foglalkoztatási munkaidőkereset felemelése, mind a nem fizikai munkakörökre elrendelt pénzkeret korlátozás alóli mentesítés miniszteri hatáskörben volt engedélyezhető.

14 Az 198Ö. március i-től bevezetett korlátozások a társadalombiztosítási nyugdíj rendelkezésekkel azonosan és egyidejűleg, munkaerőgazdálkodási és foglalkoztatáspolitikai indokból január 1-től újból megváltotok (66/1982. XII. 4/MT sz. rendelet). E változások lényege: a foglalkoztatási órakeret évi 1260 órára, ezen belül a nyugdíj korlátozása nélkül elérhető kereset évi Ft-ra való felemelése, a nyugdíj és a kereset évi Ft-os egybeszámításának megszüntetése. Megszűntek a fizikai és a nem fizikai munkakörökben való foglalkoztatásra vonatkozó eltérések is. Ezek szerint a nyugdíj öszszegétől és a munkakör jellegétől függetlenül a nyugdíj mindaddig folyósítható, amíg a foglalkoztatás ideje az 1260 órát, vagy az ezen belül elért kereset a forintot nem haladja meg. A kivételes lehetőségek a foglalkoztatási keret, illetőleg a Ft-os keretösszeg felemelésére megmaradtak. Sajátosság, hogy a volt hivatásos állományúak esetében a kivételes engedélyezéshez a Honvédelmi Minisztérium előzetes hozzájárulása is szükséges. A származékos (hozzátartozói) nyugellátások egyes kérdései A származékos nyugellátásokról, így az özvegyi 7 nyugdíjról, az árvaellátásról és á szülői nyugdíjról a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjszabályaitól való eltérések, kedvezmények bemutatása érdekében kívánok röviden szólni. A származékos" megjelölés arra utal, hogy az ellátások származtatása és kiszámítása a szolgálati (rokkantsági) nyugdíjból történik. Emiatt a szolgálati- (rokkantsági) nyugdíj kedvezőbb mértékrendszere a származékos nyugdíjakra is kihat. De nézzük csak melyek is az említett tételes kedvezmények jaz özvegyi nyugdíjnál. Az özvegy elhalt férje szolgálati idejére tekintet nélkül tizenkét hónapon át jogosult özvegyi nyugdíjra. Az özvegyi nyugdíj tizenkét hónapon túl is megilleti az özvegyet, ha férje szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés, vagy szolgálatból származó betegség következtében halt meg, férje halálakor rokkant, a rokkantság tartamára, férje halálakor az ötvenötödik életévét betöltötte, férje jogán árvaellátásra jogosult legalább két gyermek eltartásáról gondoskodik, addig amíg legalább egy gyermek után árvaellátást kap, férjét a fegyveres erő (néphadsereg) halottjának nyilvánították, férje halálától számított öt évig.

15 Áz az Özvegy, ákinek férje a házasság megkötésekor hatvanadik élet- j évét már betöltötte, özvegyi nyugdíjra csak abban (az esetben jogosult, ha i a házasságból gyermek származott, vagy a házastársak a házasságkötés után öt évig együtt éltek. A felsorolt tételes szabályok közül a dőlt betűvel szedettek jelentik a kedvezményeket. Az élettárs, az elvált vagy különélő feleség, a munkaképtelen férj özvegyi nyugdíjjogosultságára, továbbá az özvegyi nyugdíj megszűnésére és feléledésére, valamint az özvegyi nyugdíj helyett igényelhető az egyévi özvegyi nyugdíjjal egyenlő összegű végkielégítésre a hivatásosok nyugdíj rendelete és a társadalombiztosítási jogszabály azonos előírásokat i tartalmaz. A társadalombiztosítási jogszabály alapján járó özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak a fele, ami a meghallat öregségi nyugdíjként, illetőleg a III. rokkantsági csoport szerint járó rokkantsági nyugdíjként halála időpontjában megillette volna. A hivatásos katona (nyugdíjas) özvegye esetében a mérték kedvezőbb, az ötven helyett hatvan százaléka a szolgálati nyugdíjnak, illetőleg a III. csoportbeli rokkant nyugdíjának. További megkülönböztetéssel jár, ha a j halál szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy szolgálatból 1 származó betegség miatt következett be. Ez esetben az özvegyi nyugdíj alapját a II. csoportbeli rokkantak a III. csoportosénál 5%-kal magasabb nyugdíja képezi. A hivatásos katonákkal szemben támasztott magasabb etikai követelményekkel magyarázható, hogy az élettársnak a felsorolt esetekben hatvan helyett, a társadalombiztosítási mértékkel azonosan, ötven százaléka jár a szolgálati nyugdíjnak. Kiemelt nyugellátás jár a hősi halott vele annak halálakor együtt élő özvegyének. A kiemelt özvegyi nyugdíj a szolgálati kötelmekkel összefüggő II. csoportbeli rokkantság alapján járó nyugdíj hetven százaléka. Az özvegyi nyugdíjnál említett kedvezmények, beleértve a kiemelt özvegyi nyugdíjat is, kihatnak az egyéb családtagi ellátásokra, az árvaellátásra és a szülői nyugdíjra, mivel alapjukat az özvegyi nyugdíj összege ké- 1 pezi. Az előírt feltételek alapján járó árvaellátás összege árvánként az öz- ; vegyi nyugdíj fele, szülőtlen árva esetében annak teljes összege. A szülői ; nyugdíj összege szintén azonos az özvegyi nyugdíjjal, amelyre ha több szülő jogosult, azt közöttük egyenlő arányban meg kell osztani. A hivatásosok nyugdíj rendelete és a társadalombiztosítási nyugdíjszabályok a hozzátartozói ellátások együttes összegét azonosan, az özvegyi nyugdíj két és félszeresében limitálják. Ennek meghaladása esetében az árvaellátásokat és a szülői nyugdíjat arányosan csökkenteni kell, legfeljebb azonban a jogszabályban meghatározott legkisebb összegekre.

16 Kivételes nyugellátás és egyéb jogosultságok Mind a társadalombiztosítási törvény, mind a hivatásosok nyugdíjrendeletének tételes szabályai alapján megállapított nyugdíj kivételes el--, látás címén kiegészíthető. Kivételes ellátás engedélyezésére jogosultak a Minisztertanács, ennek illetékes elnökhelyettese, az MT Kivételes Ellátások Bizottsága, a SZOT Társadalombiztosítási főigazgatója, a hivatásos állományúak esetében az illetékes miniszter. A fegyveres testület szerint illetékes miniszter által engedélyezhető kivételes ellátás a) a szolgálat ellátása során kiemelkedő érdemeket szerzett hivatásosok és családtagjaik részére, a nyugdíj rendelet alapján járó ellátáson felül, annak ötven százalékáig terjedhet; b) a szociális helyzetre figyelemmel a nyugdíjrendelet szerint járó ellátással együtt legfeljebb 4000 Ft lehet. A miniszteri jogkörben adhatónál magasabb összegű kivételes ellátásra a miniszter a Minisztertanács felé tehet javaslatot. A kivételes ellátás megállapítására vonatkozó miniszteri jogkör a tárca számára biztosított - szerény összegű pénzkereten belül gyakorolható. Erre és a nyugdíjrendelet szabályai szerint megállapítható nyugdíjak összegeire tekintettel az a) pont szerint ritkán kerül sor kivételes ellátás engedélyezésére. A pénzkeretet szociális segítségként csaknem teljes egészében a b) pont alá tartozó, alacsonyabb nyugellátások kiegészítésére fordítjuk. Egyes meghatározott kitüntetések tulajdonosainak a nyugdíj rendelkezések alapján megállapítható nyugdíja kiegészíthető. Ez a társadalombiztosítási és a volt hivatásos állományú nyugdíjasokra egyaránt vonatkozik. Külön jogszabály vonatkozik az 1966-ban alapított Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetettekre, akiknek a sajátjogú nyugdíját havi 1500 Fttal magasabb összegben kell megállapítani. Ha a kitüntetett özvegye a saját jogán is jogosult nyugellátásra, a magasabb összegű nyugellátását az alacsonyabb összegű nyugellátásának 25%-ával kell, kiegészíteni. A nyugdíjkiegészítésre jogosító többi kitüntetésről legújabban az 5/1982. (II. 27.) MT számú rendelet rendelkezik. A legmagasabb kiegészítés (Szocialista Munka Hőse, Magyar Népköztársaság Hőse) havi 2500 Ft, a legalacsonyabb havi 1100 Ft. A nálunk előfordulók közül a Vörös Zászló Érdemrenddel járó 1400 Ft említhető. Ezen kívül külön jogszabály alapján havi 1100 Ft nyugdíj kiegészítést kapnak a fegyveres harcokban részt vett partizánok. A hivatásosok nyugdíj rendelete sajátos kedvezményként a nyugállományba helyezést követő két hónapra nyugdíj helyett az utolsó havi alap-

17 illetmény és rendszeres pótlékok együttes összegének megfelelő illetmény kifizetését rendeli el, amelyet nyugdíjjárulék levonás sem terhel. A hivatásos állomány tagjának halála esetén a kéthavi illetményt azoknak a nyugellátásra jogosult családtagoknak kell folyósítani, akik az elhalttal annak halálakor együtt éltek. Ezzel szemben a polgári dolgozónak a nyugdíjazás időpontjától jár a nyugdíj, amelyet viszont általában hosszabb felmondási idő előz meg. A hivatásosoknál ez az intézmény ismeretlen. Színvonaluk megtartása érdekében januártól külön jogszabály alapján a nyugellátásokat évente 2 százalékkal, illetőleg a mindig külön meghatározott minimális összeggel emelni kell. Az emelés legkisebb összege 1982-ben 100 Ft volt, ami annyit jelent, hogy az 5000 Ft alatti nyugdíjak emelkedése 2 n /o-nál magasabb. E dinamizmus mellett javító célzattal általában az alacsony összegű ellátásokat érintően esetenként külön emelésekre is sor kerül. A nyugdíjak megállapítása és kifizetése A hivatásosok nyugdíj rendelete alapján járó nyugellátásokat, így a szolgálati- és rokkantsági nyugdíjat, a származékos (hozzátartozói) ellátásokat alapvetően hivatalból állapítja meg az erre kijelölt szerv, a néphadsereg hivatásos állománya tekintetében az MN Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Központ. Csupán azokban az esetekben szükséges igénybejelentéssel élni, amelyekről a nyugdíjmegállapító szerv nem vagy csak nagyon nehezen szerezhet hivatalosan tudomást. Ilyenek pl.: a szolgálati viszony megszűnése után bekövetkezett megrokkanás, a szülői nyugdíjra jogosultság, az elvált nő vagy különélő feleség özvegyi nyugdíjigénye stb. Hivatalból történik intézkedés a nem végleges rokkantság álapján megállapított ellátások továbbfolyósításához szükséges orvosi felülvizsgálatok elvégeztetésére is. A néphadsereg nyugdíjmegállapító szerve által megállapított nyugellátásokat a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóságának Nyugdíjfolyósító Igazgatósága fizeti (utalja) ki valamennyi nyugdíjasnak. A nyugdíjak megállapításával kapcsolatos fellebbezések a hadseregen belül, másodfokon miniszteri határozattal lezárulnak. * * * Mondanivalóm végéhez érve reménykedem abban, hogy ha csak részben is, de sikerült a hivatásosok nyugdíjrendszerének fő vonásait, összefüggéseit és sajátosságait érzékeltetni, s ezáltal a nyugdíj kérdésekkel találkozó, azokban eljáró, vagy magyarázatot adó személyeknek hasznosítható segítséget adni. Végül pedig a nyugdíj megállapításának (kiszámításának) módját is bemutatnom néhány példán keresztül.

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi. XLIII. törvény módosításáról

2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi. XLIII. törvény módosításáról Tervezet Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. július 21-én 2011. évi törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... KET-3300-279/4. Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj feléledéséhez [KET-3300-279/4.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt érvényes. Az igénylő személyi adatait

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3.

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3. 2011. évi CLXVII. Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Tájékoztató Főszabály: cél a profiltisztítás, ennek fényében

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás Válasz az Emberi Jogok Európai Bírósága által a magánnyugdíjpénztár-tagok által tulajdonjogukkal összefüggésben megvalósuló diszkrimináció kapcsán beadott kérelemmel kapcsolatban feltett kérdésre, illetve

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni.

rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni. TÁJÉKOZTATÓ a nyugdíjak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2007. januári emeléséről, a 2007. évben megállapításra kerülő nyugellátások minimumösszegeiről, valamint a 2007. januári korrekciós

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához 7/c. számú melléklet Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához Értékelési szempont Szociális segély értékelési pont rendszere (DJB) Kollégiumi felvétel értékelési

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER PÉNZÜGYMINISZTER Szám: 23.188-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı: év hó nap 1.5. NIP-szám: 1.6.

1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı: év hó nap 1.5. NIP-szám: 1.6. 5/B számú pótlap KIEGÉSZÍTİ ADATOK LENGYELORSZÁGBAN SZERZETT BIZTOSÍTÁSI/SZOLGÁLATI IDİ ESETÉN 1. Az igénylı személyi adatai 1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı:

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015.

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Szakmai Program 6.sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A fegyelmi eljárás rendje, részletes szabályai Vonatkozó jogszabályok: 2013. évi CCXL. törvény 374-376. 1/2015.(

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra Budapest, 2011. Január 17. Forrás: 1997. évi LXXXI. Tv.

Készítette: Királykuti Míra Budapest, 2011. Január 17. Forrás: 1997. évi LXXXI. Tv. 1 Előrehozott at már csak csökkentéssel vehetnek igénybe. A táblázat tartalmazza: a "standard" okat születési kre bontva, az okat, az okat, az jogosultságának kezdő pontját, a es munkakörökben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. I. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet A 2011.3.25. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Hatáskör, illetékesség 1 Az öregségi nyugdíj, valamint az előrehozott

Részletesebben

A nyugdíjbiztosítás 2015.09.18. Alapelvek. Nyugdíjrendszer általában. Alapelvek. TB nyugellátások. A korhatár előtt ellátások sorsa

A nyugdíjbiztosítás 2015.09.18. Alapelvek. Nyugdíjrendszer általában. Alapelvek. TB nyugellátások. A korhatár előtt ellátások sorsa Alapelvek A nyugdíjbiztosítás Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas.gabor@jak.ppke.hu - Klasszikus társadalmi kockázat: öregség - TB nyugdíj: szerzett jogon alapuló, tulajdonszerű védelemben részesülő ellátás

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki a) katonai szolgálat; b) kötelező katonai előképzés; c) légitámadás és hadművelet; d) visszamaradt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22.

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22. JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről... 1990. 22. Az ellenörzést végezték: Kovácsné So6s Piroska számvevő, Révész János s zámvevő, dr. Kardos László

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z 1 Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról B e v e z e t ő r é s z A többször módosított lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.)

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben