A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE"

Átírás

1 A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat)

2 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt tíz évben szakképzett, lelkiismeretes pedagógusok tanítanak az egyes osztályokban, valamint úgy az iskolavezetés, mint a szülői munkaközösség - amely négy éve alakult, de egyre hatékonyabban segíti az iskola működését - áldozatos és önfeláldozó munkát végez. Mindezek mellett szükségesnek tartjuk egy helyi tanterv*, követelményrendszer bevezetését, amely szervezettebbé teszi az iskolában folyó oktatást, valamint segítheti a tanárokat a tanulói készség/képességszint fejlesztésében. Mivel iskolánk hétvégi, szombatonként működő magyar iskola - évi 120 órára tervezve a tanítási anyagot - az ismeretanyag igen behatárolható. Az oktatásban kiemelkedő helyet kap a magyar nyelv. Tulajdonképpen a Széchenyi Magyar Iskola célja a magyar nyelv és kultúra megőrzése, ápolása. Így az alapvető nyelvi készségek kialakítása, fejlesztése és Magyarország (Kárpát-medence) földrajzának, történelmének és néprajzának megismertetése a fő célunk, s a tanterv is ennek rendszerbe foglalását jelenti. Iskolánk tantervét minden évben újra vizsgáljuk azzal a céllal, hogy megállapítsuk az egyes osztályoknak előírt ismeretanyag és követelményrendszer reális voltát. Így szükséges változtatásokat tudunk eszközölni és az esetleges hibákat is időben korrigálni tudjuk. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a tanterv készítése és felülbírálata az iskolában dolgozó tanárok és vezetők közös, folyamatos munkájának legyen az eredménye. Csak akkor tudjuk biztosítani, hogy a tanárok elfogadják és követik a tantervben előírtakat ha annak kidolgozásában ők maguk is részt vesznek. * A Széchenyi Magyar Iskola tantervének kidolgozása a magyarországi Nemzeti Alaptanterv (NAT) és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja felhasználásával készült, amit természetesen saját körülményeinkhez és a helyi lehetőségekhez alakítottunk. 2

3 ÓVODA (3-5 évesek) ÁTDOLGOZÁS ALATT! I. SZERVEZÉSI FELADAT 1. Kapcsolatteremtés a szülőkkel (telefonhívás) 2. Egészséges, barátságos környezet feltételeinek kialakítása takarítás foglalkoztató terem, előszoba, fürdőszoba, lépcsőház egy szülőértekezlet egy fogadóóra ünnepek megszervezése 3. Eszközök beszerzése és elkészítése -színes ceruzák -papírok -festékek, ecsetek, ecsettál -ragasztó, Q-tip -gyurma -gyöngyök, fûzők -bábok -szemléltető eszközök -mesekönyvek, mondókás könyvek 4. Tanmenet elkészítése II. NEVELÉSI FELADAT Az Óvoda célja és feladatai a magyar kultúra átadása a magyar nyelv fejlesztése nemzeti öntudatra nevelés hallgassanak az óvónő szavára, és kövessék utasításait bánjanak óvatosan a játékszerekkel és más használati tárgyakkal legyenek tekintettel egymás játékára, hagyják egymást nyugodtan játszani segítsenek egymásnak legyen bennük hajlandóság egymás meghallgatására tudjanak nyugodtan, csendesen beszélgetni 3

4 tudjanak magyarul beszélgetni tartsák meg a kultúrális étkezés szabályait helyesen használják a wc-t sétához kis segítséggel, önállóan öltözzenek ismerjék jeleiket, helyüket ismerjék a tárgyak helyét és használatuk után tegyék a helyére III. OKTATÁSI FELADAT Anyanyelv Bátran, gátlás nélkül beszéljenek. Az átélt, látott, hallott eseményeket és élményeket tudják tőmondatokban, összefüggően elmondani. Rávezető kérdések segítségével eleven párbeszéd alakuljon ki az óvónő és a gyerekek között. Ne vágjanak egymás és az óvónő szavába és szokják meg, hogy az óvónő felszólítására beszéljenek. Szokják meg, hogy bátran ők is kérdezzenek. Bátran mondják meg nevüket. Szólítsák nevükön társaikat és a felnőtteket az óvodában. Tudják jelüket. Környezetismeret Tudják kik tartoznak a családjukba. Ismerjék testük részeit. Ismerjék az évszakok neveit és jellegzetességeit. Ismerjék a környezetükben található gyümölcsöket, zöldségeket. Ismerjenek és nevezzenek meg néhány állatot. Ismerjenek és nevezzenek meg környezetükben található néhány virágot. Tudjanak szabályosan közlekedni és ismerjék fel a közlekedési eszközöket. Ismerjék az alapszineket. Ismerjék a nemzeti zászlót és két nemzeti ünnepünk jellegzetességét. (márc.15, okt. 23) Ismerjék a Mikulás, a Karácsony és a Húsvét történetét és a hozzájuk fûződő népi szokásokat. Számkészség-fejlesztés Tudjanak 10-ig számolni magyarul és megszámolni különböző tárgyakat. Legyenek képesek több térbeli kiterjedési fokozatot felsorolni, egymással összehasonlítani. Tudják a tárgyakat a tulajdonságuk szerint csoportosítani. Testnevelés Tudjanak zárt lábbal, alapállásban, egyenes testtartással állni. 4

5 Tudjanak körülhatárolt területen futkározni és az óvónő jelzésére megállni. Tudjanak kört alakítani kézfogással és meghatározott irányban körbejárni. Tudjanak sorban állni. Tudjanak különböző testhelyzetet felvenni. Tudjanak néhány gimnasztikai gyakorlatot végezni. Mese és Vers A gyerekek önként és szivesen hallgassák a mesét, elbeszélést, verset. Érdeklődéssel forgassák a képeskönyveket és a képek alapján önállóan idézzék fel a cselekmény egyes mozzanatait. Tudjanak természetes hanghordozással, a ritmust érzékeltetve 3-4 mondókát, verset emlékezetből elmondani. Használják a mese szavait, dramatizáljanak, bábozzanak. Ábrázolás és Kézimunka Szivesen tevékenykedjen az ábrázolás eszközeivel, anyagaival és éljen bennük annak felismerése, hogy azokkal kifejezhetnek valamit. Használják változatosan az ismert anyagokat, eszközöket, ismerjék tulajdonságaikat és használati módjaikat. Rajzoljanak, fessenek, mintázzanak közvetlen megfigyelés alapján. Rajzaikban használják az álló, a fekvő egyenest és a körformát. Ének-zene Tudjanak 5-6 dalt dallammal és szöveggel teljes biztonsággal (az óvónő kezdésével) énekelni. Ismerjék fel a magas és mély hangokat. Ismerjék fel a halk és a hangos közötti különbséget. Figyelmesen és érdeklődéssel hallgassanak néhány percig énekelve vagy hangszeren előadott dalt. A dalok ritmusát változatos mozdulatokkal és tapssal is tudják kifejezni. Tudjanak beszéddel, énekkel, tapssal, járással és egyéb mozgással a gyors és a lassú ritmus között különbséget tenni. Ismerjenek alapvető mozgásokat, táncmozdulatokat. 5

6 ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Anyanyelvi nevelés Bevezető: A tantárgy helyzete különleges, tárgya a magyar nyelv, mely az ismeretszerzés eszköze is. Az anyanyelvi nevelés keretében továbbfejlesztjük a gyermek magyar nyelvi tudását. Az olvasás megtanításával tartalmilag is gazdagítjuk nyelvhasználatukat. A szövegelemzés műveleteinek elsajátításával megnyílik az út az önművelődés felé. Az írás megtanítása új tanulási formákat tesz lehetővé. A TANTÁRGY TANÍTÁSA ISKOLÁNK NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJÁNAK FŐ CÉLJA. Osztályonként a harminc hétvégére tervezett oktatási tervben integráltan történik az alsó tagozat esetében és 45 órában a felső tagozaton. CÉL: Az alsó tagozati csoportban a magyar nyelv tanításának az a célja, hogy a tanulók már meglevő nyelvi tudását tovább fejlessze, s az olvasás, a szóbeli és írásos nyelvhasználatot tervszerűen alakítsa. Az olvasás és írás eszközként való használatával járuljon hozzá a gyermekek reális világképének alakításához, magatartásuk, magyarságtudatuk formálásához. A cél megvalósítása érdekében a következő feladatok állnak: 1. ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA: A közlés szempontjából szükséges nyelvi jelek megismertetése. A szavak, szókapcsolatok, kifejezések kibontása a beszédből. Az írásbeli kifejezésben a helyesírási ismeretek tudatosítása. A helyes kiejtés, beszéd, helyesírás megalapozása. 2. JÁRTASSÁGOK, KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE: A beszédben a hibás nyelvi beidegződések csökkentése, megszüntetése. A tanulók között levő nyelvi különbségek csökkentése. Az írás megtanítása. 6

7 A folyékony néma és hangos olvasás megtanítása. A szöveg tartalmának megfelelő olvasási tempó alakítása. Másolás, tollbamondás, fogalmazás. A szöveg tagolása beszéd, olvasás és írás közben. 3. A REÁLIS VILÁGKÉP KIALAKITÁSA ÉS A FEJLŐDÉS BIZTOSITÁSA AZ ÉRZELMI NEVELÉS TERÜLETÉN: A közlő és megértő képességek szintjének fejlesztése. A szókincs gazdagítása az irodalmi művek értelmezésével. A szövegértés folyamatos fejlesztése. A tanulás igényének fejlesztése. Az olvasás örömének megismertetése. 4. ERKÖLCSI, KÖZÖSSÉGI NEVELÉS Az irodalmi művek, beszédhelyzetek elemzéséből olyan magatartásformák megismerése melyek a közösségi életben való részvételt fejlesztik. A példamutató emberi magatartás felismerése, átéreztetése. Magyarország megbecsülése, szeretete és a magyar kultúra iránti érdeklődés felkeltése. Magyarságtudat folyamatos alakítása, formálása. 5. ESZTÉTIKAI NEVELÉS: A versek, regényrészletek, elbeszélések tartalmi és nyelvi szépségének felismertetésével az esztétikai érzelmek fokozása. Az irodalmi alkotások illusztrálása, formákkal és színekkel a hangulat érzékeltetése. Az irodalmi alkotások dramatizált megjelenítése. 7

8 1-2. osztály (6-7 éves korosztály) CÉL: Felkészítés a társas együttműködéshez szükséges nyelvi képességekre. A nyelvi rendszerhez tartozó ismeretek elsajátítása. FELADATOK: A gyermekek megfigyelése iskolakezdéskor. Beszéd, beszédkészség, beszédhibák. Szókincsfejlesztés, helyes mondatszerkesztés, a mondatok kapcsolása. A nyelv helyes használata. Formaérzék, mérettartás, elhelyezés, jobb, balkezesség. Zenei kultúránk megismerése gyermekdalokon, népdalokon keresztül. TÉMAKÖRÖK: évszakok, család, mesék, háziállatok, vadállatok, magyar egyházi, népi és állami ünnepeink, találós kérdések, nyelvtörők KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS Helyes légzés: számsorok, szósorok, versek, mondókák. Helyes hangadás: magán-mássalhangzók, szótagok. Ritmusgyakorlatok, helyes hangsúly, hanglejtés. Köszönés, visszaköszönés (felnőttek-gyerekek). Bemutatkozás, kérés, kérdezés, válaszadás. Szavak gyűjtése képről, képsorokról. KÖVETELMÉNYEK Beszélgetésbe való bekapcsolódás. Gondolatok értelmes közlése. OLVASÁS TANANYAG: Az olvasási jelrendszerek megtanítása. A beszédhangok és azok írott jeleinek megismertetése. Hangok, betűk leválasztása, a betűk összeolvasása betűből álló szavak olvasása. A tanult betűkkel önálló szóalkotás. 8

9 Szavak, szószerkezetek, mondatok néma és hangos olvasása. A megértés bizonyítása rajzzal, cselekvéssel, mondatba foglalással. Az olvasástechnika fejlesztése Szavak, szósorok olvasása, a szavak helyes kiejtése. Szóképes olvasás, helyes hangsúly. Mondatok, szövegrészletek hangos olvasása. Megszakítás nélküli néma olvasás 5-6 percig. KÖVETELMÉNYEK: Valamennyi kis és nagybetű ismeretében tudjon a tanuló némán és hangosan rövid szavakat és mondatokat olvasni. Olvasson a tanuló kb.25 szavas, szóanyagában ismert szöveget.* Értelmezze szóban, rajzzal, cselekvéssel vagy nevelői kérdés segítségével az olvasott szöveget.* Tudjon a tanító segítségével a szöveghez kapcsolódó feladatokat megoldani.* Legyen képes előzetes néma olvasás után 3-4 mondat hangos olvasására. Jelezze a mondatok végét szünettel. Tanuljanak meg szótagolni és elválasztani.* MEGTANULANDÓ 4-5 mondóka, köszöntő, népköltés Weöres Sándor, Petőfi Sándor, Csanádi Imre, Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, Szabó Lőrinc 1-2 verse (a tanító által szabadon választott, a korosztálynak megfelelő magyar gyermekversek, népköltések, mondókák. Ajánlatos minden hónapban 1 vers megtanítása ) ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT TANANYAG: A kis- és nagybetűk tanulása, alakítása. A kis- és nagybetűk írásának gyakorlása másolással, tollbamondással. Az ékezetek jelentésmódosító szerepe. Mondatkezdő nagybetű, mondatvégi írásjelek.* Szótagolás-elválasztás.* 9

10 ÍRÁSTECHNIKA Másolás, tollbamondás, emlékezetből írás. A szöveg tagolása: szó, mondat. A hang, betű fogalma, az elválasztás előkészítése. KÖVETELMÉNYEK: Az írás folyamán a tanulók betűi felismerhetők, olvashatók legyenek. Az írás teljesítményének szintje érje el az 5-10 betűt percenként.* Másoljon 3-4 szavas mondatokat. Tudjon írni rövid szavakat tollbamondás után.* Emlékezetből tudjon írni 3-4 betűs szavakat.* (A *-gal jelöltek a 2. osztály anyagát/követelményét jelentik.) ÉNEK-ZENE (integráltan) CÉL: Ismerkedjenek a magyar zenekultúra kincseivel játékos gyermekdalokon, kiszámolókon, népi gyermekjátékokon keresztül. A magyar hagyományok tisztelete, ápolása. A tanulók zenei készségének fejlesztése. TANANYAG: Gyermekdalok, pentaton népdalok, népi gyermekjátékok tanulása. KÖVETELMÉNYEK: Ritmusérzék fejlesztő gyakorlatok. Ünnepnapok dalai, zenehallgatás. Egységes, szép közös ének kialakítása. Tudják a gyerekdalokat, játékokat kijátszani. Évente tanuljanak meg új magyar gyermekdalt/népdalt. Tankönyvek: 1. osztály: Esztergályosné Földesi Katalin: Az én ábécém (Apáczai Kiadó) Első Daloskönyvem (Apáczai Kiadó) 2. osztály: Esztergályos Jenő: Első olvasókönyvem (Apáczai Kiadó) Második Daloskönyvem (Apáczai Kiadó) 10

11 3 4. O S Z T Á L Y (8-9 éves korosztály) CÉL: A tanulási képesség, aktív szókincs és íráskészség továbbfejlesztése. FELADATOK: A tanulók általános tudásszintjének felmérése a tanév elején és végén. Beszédkészség: a nyári szünet élményeinek megbeszélése. Némán olvasott szöveg szóbeli reprodukálása. Eseményt ábrázoló képsorról kérdések, állítások megfogalmazása. Olvasás/szövegértés rövid mese hangos olvasásakor. Írás, íráshasználat: egyjegyű, kétjegyű mássalhangzók, rövid és hosszú magánhangzók. TÉMAKÖRÖK: évszakok, család-szeretet, népmesék/műmesék, háziállatok, vadállatok, magyar egyházi, népi és állami ünnepeink, találós kérdések, nyelvtörők, közmondások, szólások, barátunk a természet TANANYAG: KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS Beszédkészség fejlesztése. A helyes hangadás gyakorlása, magánhangzók, mássalhangzók, szótagok, szópárok utánmondásával Artikulációs gyakorlatok: hangsorok, nyelvtörők. Gyorsasági gyakorlatok, ritmusgyakorlatok, mondókák, versek. Hangsúly, hangerőváltás, hanglejtés megfigyelése, gyakorlása. A kérés és a reagálás helyes formái. Helyzetgyakorlatok: köszönés, segítségadás. Dramatikus játékok. Szavak gyűjtése képről, képsorról. Történetalkotás képről, képsorról. Olvasott mese tartalmának összefüggő elmondása. Megkezdett mese folytatása, befejezése. Véleménynyilvánítás, egyéni vagy közös élmény alapján. Élmény összefüggő elmondása. 11

12 KÖVETELMÉNYEK Tiszta artikulációra, helyes hanglejtésre való törekvés. Információk felidézése tanítói kérdések segítségével. A beszélgetésben való részvétel. Olvasmányok, versek tartalmának összefoglalása. OLVASÁS TANANYAG: Szövegértés fejlesztése - a szövegértés bizonyítása feladatok szóbeli és írásbeli megoldásával: főbb események, színhelyek, szereplők. Szövegtagolás: esemény időrend szerint. A MESE :a mese felismerése, színhelye, meseszereplők, kezdő és befejező nyelvi fordulatok. A vers és a próza megkülönböztetése. Népköltészet, műköltészet. A hangos és néma olvasás technikájának fejlesztése. Előzőleg némán olvasott szöveg hangos olvasása. Toldalékos szavak pontos olvasása. A beszélő szándékának érzékeltetése helyes hanglejtéssel. A megszakítás nélküli néma olvasás gyakorlása. KÖVETELMÉNYEK Ismerjék fel a mesét. Tudják megkülönböztetni a verset és a prózát, elmondani jellemzőit.* Néma olvasással tudjanak elolvasni ½ - 1* oldalnyi szöveget és legyenek képesek hozzá kapcsolódó feladatokat megoldani. A hangos olvasás üteme közelítsen a természetes beszéd üteméhez 4. osztály végére.* MEGTANULANDÓ 5-6 mondóka, találós kérdés; Petőfi Sándor: Nemzeti dal (részlet); Itt van az ősz; Füstbement terv; József Attila: Altató; Weöres Sándor: Galagonya; Karácsonyi vers, Húsvéti locsolóvers, Weöres Sándor: A tündér; Ó, ha cinke volnék + a tanító által szabadon választott, a 12

13 korosztálynak megfelelő magyar gyermekversek, népköltések, mondókák. /ajánlatos minden hónapban 1 vers megtanítása / OLVASÁSRA-FELDOLGOZÁSRA AJÁNLOTT: Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő Süsü a sárkány Mazsola Tersánszky J.: Misi mókus kalandjai (A tanító által szabadon választott) FILMVETÍTÉSRE AJÁNLOTT: Fekete István: Vuk NYELVTAN - ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS TANANYAG: A szavak betűrendbe sorolása - ABC Ékezetpótló, betűpótló gyakorlatok. Szótagolás, elválasztás: az elválasztás gyakorlása a helyesírásban. Kiszámolók, mondókák, versek ritmizálása. Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak* Szófajok (ige, főnév, melléknév)* A szótő és a toldalékok* Többjelentésű, azonos alakú szavak* Mondattagolási gyakorlatok Tulajdonnevek írása.* Tőmondat bővítése, mondatalkotás képsorról. KÖVETELMÉNYEK Ismerjék a tanulók a hangok fajtáit, a magán és mássalhangzókat. Tanuljanak szótagolni és elválasztani Ismerjék az egyszerű mondat fajtáit.* Alkalmazzák a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjeleket. A j és ly helyes jelölése.* Alkalmazzák a tulajdonnevek helyesírásáról tanultakat fogalmazás/tollbamondás során.* 13

14 Legyenek képesek 3-4 összefüggő mondat alkotására képsorról 3. osztály végére. (A *- gal jelöltek a 4. osztály anyagát és követelményét jelentik.) ÉNEK-ZENE (integráltan) CÉL: A zenei hallás, képzelőerő, memória, gondolkodás, fantázia továbbfejlesztése. Magyarságtudat formálása. TANANYAG: Régi és új stílusú népdalok. Jeles napok dalai. (népszokásokhoz, egyházi és a magyar állami ünnepekhez kapcsolódó énekek.) KÖVETELMÉNYEK: Tanuljanak meg évente új dalt. Tudjanak azonos tempóban és dinamikával együtt énekelni. Legyenek képesek különböző zenei hangulatok felismerésére. Tankönyvek: 3. osztály: Hétszínvarázs olvasókönyv 2. osztály (Apáczai kiadó) Harmadik daloskönyvem. (Apáczai kiadó) 4. osztály: Hétszínvirág olvasókönyv 3. osztály (Apáczai kiadó) Negyedik daloskönyvem (Apáczai kiadó) Segédanyagként felhasználható még az Aranyablak (2. osztály) és Gyöngyfűzér (3. osztály) gyakorló olvasókönyvek (Apáczai kiadó) 5. OSZTÁLY ( éves korosztály) CÉL: Az íráskészség fejlesztése. A képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása és ezáltal az önbizalom erősítése. Felkészítés az irodalmi kifejezésformák sajátosságainak befogadására. Önkontroll, szövegjavítás fokozatos önállósággal. FELADATOK: A tanulók megfigyelése, általános tudásszintjének felmérése a tanév elején és végén. Beszédkészség: némán olvasott szöveg reprodukálása hangosan. 14

15 Előzetes felkészülés alapján 8-10 mondatos szöveg hangos olvasása. Egy olvasott magyar könyv, látott film, vagy magyarországi országjárás elmondása, leírása. Másolás, tollbamondás, emlékezetből írás. KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS (integráltan az irodalommal és nyelvtannal) TANANYAG: Helyes artikuláció szópárok, mondókák utánmondásával. Gyorsasági ritmus és időtartam-gyakorlatok, szósorok, nyelvtörők. Helyes hangsúly és hanglejtés. Szóbeli kifejezést fejlesztő gyakorlatok. A köszönés, bemutatkozás, kérés, tudakozódás, segítségadás, segítségkérés különböző helyzetekben. Párbeszéd rögtönzése, mese elmondása, dramatizálás. Összefüggő beszámoló, lényegkiemelés. KÖVETELMÉNYEK: Legyenek képesek a tartalomnak megfelelő tempóban, hangerővel elmondani élményt, szövegrészletet, verset miközben törekedjenek a helyes kiejtésre, artikulációra. Gondolatok értelmes és érthető szóbeli közlése összefüggő mondatokkal. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása különböző beszédhelyzetekben. Töltelékszavak, angol szavak kerülése a beszélgetés folyamán. Hibajavítás tanári segítséggel és önállóan. ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS (integráltan a nyelvtannal, irodalommal) TANANYAG: Az anyaggyűjtés módjai. A mondatok tartalmi kapcsolása. Az elbeszélő fogalmazás - elbeszélés írása. A tagolás, az elbeszélés fő részei. A leírás, olvasmányok leíró részei. Elbeszélés leíró részekkel. 15

16 A levélírás: szerkesztési, formai jegyek. KÖVETELMÉNYEK Tudják elmondani az olvasott anyag eseménysorát. (Vázlatírás) Tudják megfogalmazni az olvasott anyag fő gondolatát, véleményt alkotni. Tudjanak elbeszélést írni, s az elbeszélés a lényeget tartalmazza. Tudjanak irányítással hibát javítani. Legyenek képesek év végére mondat terjedelmű fogalmazás írására és tagolják fogalmazásukat. Ismerjék és használják levélíráskor a formai sajátosságokat. I R O D A L O M (30 óra) TANANYAG: Az olvasástechnika továbbfejlesztése. Szavak tiszta ejtése, igekötős igék pontos olvasása. Szöveghű olvasás, a természetes beszéd ütemének megfelelő olvasás. Versek olvasása, cselekményes olvasmányok dramatizáló olvasása. Szövegértés, új kifejezés értelmezése lexikon segítségével. Lényeges információk megfogalmazása. (vázlatírás) Próza, cím, színhely, szerkezet. A vers jellemzői, versmondás. Népköltészet, népmesék: fajtái. (tündérmesék, állatmesék) Népmondák, történelmi mondák, valóság és mese különválasztása. Népdalok, nyelvi kifejező eszközök. Mese, versmondás, népdaltanulás. KÖVETELMÉNYEK: Ismerjék a szöveg szerkezetét. A népköltészet fajtái, jellemzői, mondák, népdalok. Ismerjék történelmünk néhány kiemelkedő eseményét - államalapítás, március 15, 1956 október 23.- és egy-egy hozzájuk fűződő irodalmi, képzőművészeti alkotást. 16

17 MEGTANULANDÓ: Petőfi: Anyám tyúkja; Csatadal; A Tisza (részlet) Arany: Családi kör (részlet); Mátyás anyja,? Kölcsey: Himnusz/1-2 vsz, József Attila: Betlehemi királyok; Mama TOVÁBBI FELDOLGOZANDÓ MŰVEK: Móricz Zsigmond: Fillentő, A rátóti csikótojás, Mátyás mesék/mondák, magyar népmesék, Bújdosó székely, Móra Ferenc: Szeptemberi emlék, Kevély Kereki, Szent Anna tava, Olvasmányok Széchényiről, Kossuthról, az 1848-as forradalom és szabadságharc idejéből, A balatoni kecskekörmök mondája. (+ a tanár által szabadon választott, a korosztálynak megfelelő irodalmi alkotások) OLVASÁSRA - FELDOLGOZÁSRA AJÁNLOTT: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi /Filmvetítéssel egybekötve/ Magyar történelmi mondák /Filmvetítéssel egybekötve/ NYELVTAN (15 óra) TANANYAG: Másképp halljuk másképp írjuk - a szóelemzés elvének gyakorlása hozzákapcsolódó feladatokon keresztül. Az egyszerű mondat fajtái. Az ige (az ige ragozása, igeidők, igekötők) A múlt idejű igék helyesírása. A főnév (köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, földrajzi név, intézménynév, a többes szám, ragos főnév) A melléknév (fokozása, összetett melléknevek) -ul, -ül végződés; -ba, -be, -ban, -ben; Helyesírási gyakorlatok. KÖVETELMÉNYEK: A mondatok fajtáinak felismerése tartalom szerint. Szófajok: ige, főnév, melléknév felismerése. A tanult helyesírási szabályok alkalmazása tollbamondáskor, fogalmazáskor. 17

18 TÖRTÉNELEM MONDAVILÁG (30 óra) CÉL: Ismerkedjenek a magyar nép történelmével. Legyenek tudatában az egyes történelmi korok sajátosságaival és ismerjék azok meghatározó személyiségeit. Közelebb juttatni a tanulókat a valódi történelmi időfogalom megértéséhez. A dolgok időbeli és térbeli együttlétének megértetése, ok-okozati viszonyok felismertetése. Az emlékezet és képzelet fejlesztése. TÉMAKÖRÖK: A magyar nép történelmének kezdetei, vándorlás, kalandozások. Magyar mondák: Rege a csodaszarvasról, Isten kardja, Attila halála és temetése, Emese álma, Vérszerződés, A fehér ló mondája, Honfoglaló őseink élete, Géza fejedelem, Szent István az államalapító, Könyves Kálmán, Szent Gellért püspök legendája, Juliánus barát, Tatárjárás, Szent Margit legendája, Magyarország a középkorban, Hunyadi János és Mátyás. KÖVETELMÉNYEK: Ismerjék és tudják használni a következő alapfogalmakat: népvándorlás kora, kalandozás, honfoglalás, kereszténység, törzs, törzsfő, király, állam, haza, tatárjárás. Tudják követni népünk vándorlását és a honfoglalás eseményét a térképen. Figyeljék meg az egyes történelmi korok sajátosságait, és ismerjék azok meghatározó személyiségeit. ORSZÁGISMERET (30 óra) CÉL: Magyarország nagy tájainak, természeti adottságainak megismerése. Nemzeti értékeink ismerete, megbecsülése. Ismerjék Budapest fekvését, jellegzetességeit. Magyarország helyének és szerepének meghatározása Európában. Természeti szépségek, kulturális értékek, jelképek felismertetése. A Kárpát-medence, Magyarországért érzett felelősség alakítása. 18

19 TANANYAG: Magyarország nagy tájai: Alföld, Kisalföld, Dunántúli-dombság, Északi-középhegység, Dunántúli középhegység, Alpokalja, Élet a nagy tájakon; Budapest jellegzetességei, idegenforgalmi nevezetességek; Észak Mo. nevezetességei; Mo. folyói, tavai, fontosabb városok, népesség, települések; Természetföldrajz: felszín, éghajlat, vízrajz, növényzet. KÖVETELMÉNYEK: Térképjelek, térképészeti fogalmak ismerete. Tudjanak tájékozódni Mo. Térképén. Ismerjék Mo. nagy tájait, éghajlatát, vízrajzát, jellemző növény és állatvilágát. Ismerjék a főváros és környezetének jellegzetességeit és az ország életében betöltött szerepét. Ismerjék Mo. legfontosabb nevezetességeit. Tankönyvek: Irodalomhoz: Hétszínvilág olvasókönyv 4. o. (Apáczai kiadó) Nyelvtanhoz: Hassmann Károlyné-Kálmánné Bors Irén: Nyelvtan tankönyv 9-10 éveseknek Korona kiadó, Bp.) Mondavilághoz: Závodszky Géza: Magyar mondavilág, magyar történetek c. könyve. (Korona kiadó,bp.) Történelmi Atlasz Országismerethez: Hartdégenné Rieder Éva: Természetismeret tankönyv Magyarországra vonatkozó részei (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.) Első Atlaszom (Cartographia Kiadó, Bp.) 6. OSZTÁLY (12 éves korosztály) CÉL: Ismerjék a magyar irodalom kiemelkedő költőit, íróit és azoknak egy-egy művét. Az olvasási kedv fejlesztése; az olvasási készség erősítése, önálló olvasás, irodalmi művek együttes és önálló elemzése, értelmezés alapján. Az irodalmi műfajok, formák, stíluseszközök megkülönböztetése. Verstani alapismeretek elsajátítása, költői eszközök megismerése. (megszemélyesítés, hasonlat) 19

20 Szóbeli, írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. Az előző években szerzett ismeretek továbbbővítése. KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS (integráltan az irodalommal és nyelvtannal) TANANYAG: A kommunikáció jelei, a nem nyelvi jelek. KÖVETELMÉNYEK: Szókincsfejlesztő, fantáziafejlesztő gyakorlatok különféle kommunikációs helyzetekben. A véleménynyilvánítás és az érvelés gyakoroltatása különböző témákban. Hangképzési gyakorlatok. Gyakorolják és használják a tanultakat kommunikációs élethelyzetekben. Gyakorolják a különböző helyzethez alkalmazkodó beszédet. Tudjanak bekapcsolódni vitába, érvelni, indokolni. Törekedjenek a helyes magyar beszédre. IRODALOM (30 óra) TANANYAG: Tapasztalatszerzés a magyar elbeszélő irodalom keretéből meghallgatás, szövegfeldolgozás önálló és közös olvasás alapján. Az elbeszélő költemény. (stílusjegyek, sajátosságai) Változatos tematikájú és ritmusú versek olvasása. Különböző műfajú, megjelenítésű szövegek olvasása. (napló, levél, útirajz) Versek meghallgatása, olvasása, elemzése. Vörösmarty; Petőfi élete, versei és barátsága Arannyal. Feldolgozandó művek: Petőfi: János Vitéz, Pató Pál úr; Heltai Gáspár: A farkasról meg a bárányról; Móra Ferenc: Szeptemberi emlék, A só (magyar népmese); Kolozsvári Grandpierre Emil: Aranyatszeplőző Anikó; Jézus Krisztus csodáiból; Szent Erzsébet legendája; Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás; Mikszáth Kálmán: A ló, a bárányka és a nyúl; Kányádi Sándor: Az elveszett követ. (+ a tanár által szabadon választott, a korosztálynak megfelelő művek) 20

21 MEGTANULANDÓ: Petőfi: János vitéz /részletek/, Pató Pál úr Vörösmarty Mihály: Szózat (1. vsz.) Karácsonyi versek, betlehemes. Forradalmi versek március 15.-re. OLVASÁSRA FELDOLGOZÁSRA AJÁNLOTT: Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön /Filmvetítéssel egybekötve/ Petőfi: János Vitéz /Filmvetítéssel egybekötve/ KÖVETELMÉNY: Legyenek képesek az elemzett művekről beszámolni, véleményt mondani, megnevezni a szereplőket, a mű témáját, mondanivalóját. Tudjanak életkoruknak megfelelő szöveget értelmesen, megfelelő tempóban felolvasni és törekedjenek a kifejező olvasásra. Legyenek képesek megkülönböztetni a népköltészeti és műköltészeti alkotásokat. Ismerjék a legjelentősebb magyar írókat, költőket. Tudják felismerni az olvasott művek szerkezeti elemeit. N Y E L V T A N (15 óra ) TANANYAG: Nyelvünk szófaji rendszere. (ige*, főnév*, melléknév*, az igenevek) A szófajok és a hozzájuk kapcsolódó nyelvhelyességi, helyesírási ismeretek. Az igék helyesírása (felszólító és feltételes módú igék) A hangalak és jelentés kapcsolata. (egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű szavak) Mondatszerkesztési, helyesírási gyakorlatok. KÖVETELMÉNY: 21

22 Ismerjék a legfontosabb hangkapcsolatok törvényét, a magyar helyesírás alapelveit. Tudják használni a Helyesírási szótárt. Írásmódjuk legyen megfelelő tempójú, rendezett. (tollbamondásnál, másolásnál, fogalmazáskor) ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS (a nyelvtannal, irodalommal integráltan tanítva) TANANYAG: A leírás, olvasmányok leíró részei. Elbeszélés leíró részekkel. A párbeszéd jelölése írásban. Mondatelemzés, szókincsfejlesztés és fogalmazás különféle műfajban és stílusban. Vázlatkészítés. KÖVETELMÉNYEK: Tudják gondolataikat megfogalmazni különféle műfajban: elbeszélés, elbeszélés leírással, jellemzés. Tudjanak vázlatot készíteni. Legyenek képesek párbeszédes szöveget alkotni írásban. O R S Z Á G I S M E R E T (30 óra) CÉL: A Magyarország földrajzáról tanult ismeretek elmélyítése, rendszerbe foglalása. Globális környezeti gondolkodás fejlesztése. Bemutatni Magyarország természeti szépségeit, értékeit. Helyes képzeletek kialakítása Magyarország fekvéséről. TANANYAG: Magyarország kisebb tájegységei. Budapest jellegzetességei, idegenforgalmi nevezetességek; Magyarország természeti, kulturális értékeinek kapcsolata. A magyar népi kultúra hagyományai, népszokások egy-egy tájegységen. 22

23 Híres magyarok tudósok, kutatók, utazók... Az előző évek során tanult ismeretek felelevenítése, elmélyítése. KÖVETELMÉNY: Ismerjék Magyarország természeti és kulturális értékeit. Ismerjék kiemelkedő magyar tudósok, kutatók, utazók nevét. (Mivel gazdagítottuk az egyetemes magyar kultúrát?) Tudjanak tájékozódni a térképen, ismerjék a tájékozódáshoz szükséges eszközöket. Tudjanak megadott helyhez útirányt készíteni. Legyenek tájékozottak MO földrajzi, történelmi ismereteiben. Ismerjék Magyarország tájait. T Ö R T É N E L E M (30 óra) CÉL: Ismerjék meg a magyar történelem legfontosabb eseményeit és értsék meg, hogy az egyes események hogyan befolyásolták Magyarország további történelmét. Lássák meg a fejlődést Magyarország történelmében. A magyarok küzdelmeinek megismerése által legyenek büszkék származásukra. Érdeklődés felkeltése a magyar történelem és kultúra megismerésére. TANANYAG: Vándorlások, kalandozások kora, Honfoglalás*, letelepedés*, államalapítás*, Géza fejedelem, Szent István*, trónviszályok*, Szent László,* Könyves Kálmán,* Küzdelmek a koronáért, Szövetség Bizánccal, A rendi állam kialakulása, IV. Béla, tatárjárás,* az Anjouk és a kiskirályok, Nagy Lajos, Zsigmond, a Hunyadiak,* Dózsaféle parasztháború, mohácsi vész az ország három részre szakadása. (*-gal jelöltek ismétlést jelentenek) 23

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM 12 FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM Új tantárgyunk a fogalmazás Ismerkedés a munkafüzettel 1. óra fogalmazás, szóbeli kifejezés, írásbeli kifejezés Bevezetõ gondolatok és a versrészlet elolvasása,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

IKT FELHASZNÁLÁSA A MAGYAR ÓRÁKON

IKT FELHASZNÁLÁSA A MAGYAR ÓRÁKON IKT FELHASZNÁLÁSA A MAGYAR ÓRÁKON az intézmény saját innovációjaként TÁMO-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a iarista Rend három oktatási intézményében IARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez www.ntk.hu (2007. február 25.) Szántóné Czecze Enikő Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez 1 Nemzeti Tankönyvkiadó 2 Tanmenet Éves

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben