A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE"

Átírás

1 A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat)

2 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt tíz évben szakképzett, lelkiismeretes pedagógusok tanítanak az egyes osztályokban, valamint úgy az iskolavezetés, mint a szülői munkaközösség - amely négy éve alakult, de egyre hatékonyabban segíti az iskola működését - áldozatos és önfeláldozó munkát végez. Mindezek mellett szükségesnek tartjuk egy helyi tanterv*, követelményrendszer bevezetését, amely szervezettebbé teszi az iskolában folyó oktatást, valamint segítheti a tanárokat a tanulói készség/képességszint fejlesztésében. Mivel iskolánk hétvégi, szombatonként működő magyar iskola - évi 120 órára tervezve a tanítási anyagot - az ismeretanyag igen behatárolható. Az oktatásban kiemelkedő helyet kap a magyar nyelv. Tulajdonképpen a Széchenyi Magyar Iskola célja a magyar nyelv és kultúra megőrzése, ápolása. Így az alapvető nyelvi készségek kialakítása, fejlesztése és Magyarország (Kárpát-medence) földrajzának, történelmének és néprajzának megismertetése a fő célunk, s a tanterv is ennek rendszerbe foglalását jelenti. Iskolánk tantervét minden évben újra vizsgáljuk azzal a céllal, hogy megállapítsuk az egyes osztályoknak előírt ismeretanyag és követelményrendszer reális voltát. Így szükséges változtatásokat tudunk eszközölni és az esetleges hibákat is időben korrigálni tudjuk. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a tanterv készítése és felülbírálata az iskolában dolgozó tanárok és vezetők közös, folyamatos munkájának legyen az eredménye. Csak akkor tudjuk biztosítani, hogy a tanárok elfogadják és követik a tantervben előírtakat ha annak kidolgozásában ők maguk is részt vesznek. * A Széchenyi Magyar Iskola tantervének kidolgozása a magyarországi Nemzeti Alaptanterv (NAT) és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja felhasználásával készült, amit természetesen saját körülményeinkhez és a helyi lehetőségekhez alakítottunk. 2

3 ÓVODA (3-5 évesek) ÁTDOLGOZÁS ALATT! I. SZERVEZÉSI FELADAT 1. Kapcsolatteremtés a szülőkkel (telefonhívás) 2. Egészséges, barátságos környezet feltételeinek kialakítása takarítás foglalkoztató terem, előszoba, fürdőszoba, lépcsőház egy szülőértekezlet egy fogadóóra ünnepek megszervezése 3. Eszközök beszerzése és elkészítése -színes ceruzák -papírok -festékek, ecsetek, ecsettál -ragasztó, Q-tip -gyurma -gyöngyök, fûzők -bábok -szemléltető eszközök -mesekönyvek, mondókás könyvek 4. Tanmenet elkészítése II. NEVELÉSI FELADAT Az Óvoda célja és feladatai a magyar kultúra átadása a magyar nyelv fejlesztése nemzeti öntudatra nevelés hallgassanak az óvónő szavára, és kövessék utasításait bánjanak óvatosan a játékszerekkel és más használati tárgyakkal legyenek tekintettel egymás játékára, hagyják egymást nyugodtan játszani segítsenek egymásnak legyen bennük hajlandóság egymás meghallgatására tudjanak nyugodtan, csendesen beszélgetni 3

4 tudjanak magyarul beszélgetni tartsák meg a kultúrális étkezés szabályait helyesen használják a wc-t sétához kis segítséggel, önállóan öltözzenek ismerjék jeleiket, helyüket ismerjék a tárgyak helyét és használatuk után tegyék a helyére III. OKTATÁSI FELADAT Anyanyelv Bátran, gátlás nélkül beszéljenek. Az átélt, látott, hallott eseményeket és élményeket tudják tőmondatokban, összefüggően elmondani. Rávezető kérdések segítségével eleven párbeszéd alakuljon ki az óvónő és a gyerekek között. Ne vágjanak egymás és az óvónő szavába és szokják meg, hogy az óvónő felszólítására beszéljenek. Szokják meg, hogy bátran ők is kérdezzenek. Bátran mondják meg nevüket. Szólítsák nevükön társaikat és a felnőtteket az óvodában. Tudják jelüket. Környezetismeret Tudják kik tartoznak a családjukba. Ismerjék testük részeit. Ismerjék az évszakok neveit és jellegzetességeit. Ismerjék a környezetükben található gyümölcsöket, zöldségeket. Ismerjenek és nevezzenek meg néhány állatot. Ismerjenek és nevezzenek meg környezetükben található néhány virágot. Tudjanak szabályosan közlekedni és ismerjék fel a közlekedési eszközöket. Ismerjék az alapszineket. Ismerjék a nemzeti zászlót és két nemzeti ünnepünk jellegzetességét. (márc.15, okt. 23) Ismerjék a Mikulás, a Karácsony és a Húsvét történetét és a hozzájuk fûződő népi szokásokat. Számkészség-fejlesztés Tudjanak 10-ig számolni magyarul és megszámolni különböző tárgyakat. Legyenek képesek több térbeli kiterjedési fokozatot felsorolni, egymással összehasonlítani. Tudják a tárgyakat a tulajdonságuk szerint csoportosítani. Testnevelés Tudjanak zárt lábbal, alapállásban, egyenes testtartással állni. 4

5 Tudjanak körülhatárolt területen futkározni és az óvónő jelzésére megállni. Tudjanak kört alakítani kézfogással és meghatározott irányban körbejárni. Tudjanak sorban állni. Tudjanak különböző testhelyzetet felvenni. Tudjanak néhány gimnasztikai gyakorlatot végezni. Mese és Vers A gyerekek önként és szivesen hallgassák a mesét, elbeszélést, verset. Érdeklődéssel forgassák a képeskönyveket és a képek alapján önállóan idézzék fel a cselekmény egyes mozzanatait. Tudjanak természetes hanghordozással, a ritmust érzékeltetve 3-4 mondókát, verset emlékezetből elmondani. Használják a mese szavait, dramatizáljanak, bábozzanak. Ábrázolás és Kézimunka Szivesen tevékenykedjen az ábrázolás eszközeivel, anyagaival és éljen bennük annak felismerése, hogy azokkal kifejezhetnek valamit. Használják változatosan az ismert anyagokat, eszközöket, ismerjék tulajdonságaikat és használati módjaikat. Rajzoljanak, fessenek, mintázzanak közvetlen megfigyelés alapján. Rajzaikban használják az álló, a fekvő egyenest és a körformát. Ének-zene Tudjanak 5-6 dalt dallammal és szöveggel teljes biztonsággal (az óvónő kezdésével) énekelni. Ismerjék fel a magas és mély hangokat. Ismerjék fel a halk és a hangos közötti különbséget. Figyelmesen és érdeklődéssel hallgassanak néhány percig énekelve vagy hangszeren előadott dalt. A dalok ritmusát változatos mozdulatokkal és tapssal is tudják kifejezni. Tudjanak beszéddel, énekkel, tapssal, járással és egyéb mozgással a gyors és a lassú ritmus között különbséget tenni. Ismerjenek alapvető mozgásokat, táncmozdulatokat. 5

6 ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Anyanyelvi nevelés Bevezető: A tantárgy helyzete különleges, tárgya a magyar nyelv, mely az ismeretszerzés eszköze is. Az anyanyelvi nevelés keretében továbbfejlesztjük a gyermek magyar nyelvi tudását. Az olvasás megtanításával tartalmilag is gazdagítjuk nyelvhasználatukat. A szövegelemzés műveleteinek elsajátításával megnyílik az út az önművelődés felé. Az írás megtanítása új tanulási formákat tesz lehetővé. A TANTÁRGY TANÍTÁSA ISKOLÁNK NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJÁNAK FŐ CÉLJA. Osztályonként a harminc hétvégére tervezett oktatási tervben integráltan történik az alsó tagozat esetében és 45 órában a felső tagozaton. CÉL: Az alsó tagozati csoportban a magyar nyelv tanításának az a célja, hogy a tanulók már meglevő nyelvi tudását tovább fejlessze, s az olvasás, a szóbeli és írásos nyelvhasználatot tervszerűen alakítsa. Az olvasás és írás eszközként való használatával járuljon hozzá a gyermekek reális világképének alakításához, magatartásuk, magyarságtudatuk formálásához. A cél megvalósítása érdekében a következő feladatok állnak: 1. ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA: A közlés szempontjából szükséges nyelvi jelek megismertetése. A szavak, szókapcsolatok, kifejezések kibontása a beszédből. Az írásbeli kifejezésben a helyesírási ismeretek tudatosítása. A helyes kiejtés, beszéd, helyesírás megalapozása. 2. JÁRTASSÁGOK, KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE: A beszédben a hibás nyelvi beidegződések csökkentése, megszüntetése. A tanulók között levő nyelvi különbségek csökkentése. Az írás megtanítása. 6

7 A folyékony néma és hangos olvasás megtanítása. A szöveg tartalmának megfelelő olvasási tempó alakítása. Másolás, tollbamondás, fogalmazás. A szöveg tagolása beszéd, olvasás és írás közben. 3. A REÁLIS VILÁGKÉP KIALAKITÁSA ÉS A FEJLŐDÉS BIZTOSITÁSA AZ ÉRZELMI NEVELÉS TERÜLETÉN: A közlő és megértő képességek szintjének fejlesztése. A szókincs gazdagítása az irodalmi művek értelmezésével. A szövegértés folyamatos fejlesztése. A tanulás igényének fejlesztése. Az olvasás örömének megismertetése. 4. ERKÖLCSI, KÖZÖSSÉGI NEVELÉS Az irodalmi művek, beszédhelyzetek elemzéséből olyan magatartásformák megismerése melyek a közösségi életben való részvételt fejlesztik. A példamutató emberi magatartás felismerése, átéreztetése. Magyarország megbecsülése, szeretete és a magyar kultúra iránti érdeklődés felkeltése. Magyarságtudat folyamatos alakítása, formálása. 5. ESZTÉTIKAI NEVELÉS: A versek, regényrészletek, elbeszélések tartalmi és nyelvi szépségének felismertetésével az esztétikai érzelmek fokozása. Az irodalmi alkotások illusztrálása, formákkal és színekkel a hangulat érzékeltetése. Az irodalmi alkotások dramatizált megjelenítése. 7

8 1-2. osztály (6-7 éves korosztály) CÉL: Felkészítés a társas együttműködéshez szükséges nyelvi képességekre. A nyelvi rendszerhez tartozó ismeretek elsajátítása. FELADATOK: A gyermekek megfigyelése iskolakezdéskor. Beszéd, beszédkészség, beszédhibák. Szókincsfejlesztés, helyes mondatszerkesztés, a mondatok kapcsolása. A nyelv helyes használata. Formaérzék, mérettartás, elhelyezés, jobb, balkezesség. Zenei kultúránk megismerése gyermekdalokon, népdalokon keresztül. TÉMAKÖRÖK: évszakok, család, mesék, háziállatok, vadállatok, magyar egyházi, népi és állami ünnepeink, találós kérdések, nyelvtörők KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS Helyes légzés: számsorok, szósorok, versek, mondókák. Helyes hangadás: magán-mássalhangzók, szótagok. Ritmusgyakorlatok, helyes hangsúly, hanglejtés. Köszönés, visszaköszönés (felnőttek-gyerekek). Bemutatkozás, kérés, kérdezés, válaszadás. Szavak gyűjtése képről, képsorokról. KÖVETELMÉNYEK Beszélgetésbe való bekapcsolódás. Gondolatok értelmes közlése. OLVASÁS TANANYAG: Az olvasási jelrendszerek megtanítása. A beszédhangok és azok írott jeleinek megismertetése. Hangok, betűk leválasztása, a betűk összeolvasása betűből álló szavak olvasása. A tanult betűkkel önálló szóalkotás. 8

9 Szavak, szószerkezetek, mondatok néma és hangos olvasása. A megértés bizonyítása rajzzal, cselekvéssel, mondatba foglalással. Az olvasástechnika fejlesztése Szavak, szósorok olvasása, a szavak helyes kiejtése. Szóképes olvasás, helyes hangsúly. Mondatok, szövegrészletek hangos olvasása. Megszakítás nélküli néma olvasás 5-6 percig. KÖVETELMÉNYEK: Valamennyi kis és nagybetű ismeretében tudjon a tanuló némán és hangosan rövid szavakat és mondatokat olvasni. Olvasson a tanuló kb.25 szavas, szóanyagában ismert szöveget.* Értelmezze szóban, rajzzal, cselekvéssel vagy nevelői kérdés segítségével az olvasott szöveget.* Tudjon a tanító segítségével a szöveghez kapcsolódó feladatokat megoldani.* Legyen képes előzetes néma olvasás után 3-4 mondat hangos olvasására. Jelezze a mondatok végét szünettel. Tanuljanak meg szótagolni és elválasztani.* MEGTANULANDÓ 4-5 mondóka, köszöntő, népköltés Weöres Sándor, Petőfi Sándor, Csanádi Imre, Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, Szabó Lőrinc 1-2 verse (a tanító által szabadon választott, a korosztálynak megfelelő magyar gyermekversek, népköltések, mondókák. Ajánlatos minden hónapban 1 vers megtanítása ) ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT TANANYAG: A kis- és nagybetűk tanulása, alakítása. A kis- és nagybetűk írásának gyakorlása másolással, tollbamondással. Az ékezetek jelentésmódosító szerepe. Mondatkezdő nagybetű, mondatvégi írásjelek.* Szótagolás-elválasztás.* 9

10 ÍRÁSTECHNIKA Másolás, tollbamondás, emlékezetből írás. A szöveg tagolása: szó, mondat. A hang, betű fogalma, az elválasztás előkészítése. KÖVETELMÉNYEK: Az írás folyamán a tanulók betűi felismerhetők, olvashatók legyenek. Az írás teljesítményének szintje érje el az 5-10 betűt percenként.* Másoljon 3-4 szavas mondatokat. Tudjon írni rövid szavakat tollbamondás után.* Emlékezetből tudjon írni 3-4 betűs szavakat.* (A *-gal jelöltek a 2. osztály anyagát/követelményét jelentik.) ÉNEK-ZENE (integráltan) CÉL: Ismerkedjenek a magyar zenekultúra kincseivel játékos gyermekdalokon, kiszámolókon, népi gyermekjátékokon keresztül. A magyar hagyományok tisztelete, ápolása. A tanulók zenei készségének fejlesztése. TANANYAG: Gyermekdalok, pentaton népdalok, népi gyermekjátékok tanulása. KÖVETELMÉNYEK: Ritmusérzék fejlesztő gyakorlatok. Ünnepnapok dalai, zenehallgatás. Egységes, szép közös ének kialakítása. Tudják a gyerekdalokat, játékokat kijátszani. Évente tanuljanak meg új magyar gyermekdalt/népdalt. Tankönyvek: 1. osztály: Esztergályosné Földesi Katalin: Az én ábécém (Apáczai Kiadó) Első Daloskönyvem (Apáczai Kiadó) 2. osztály: Esztergályos Jenő: Első olvasókönyvem (Apáczai Kiadó) Második Daloskönyvem (Apáczai Kiadó) 10

11 3 4. O S Z T Á L Y (8-9 éves korosztály) CÉL: A tanulási képesség, aktív szókincs és íráskészség továbbfejlesztése. FELADATOK: A tanulók általános tudásszintjének felmérése a tanév elején és végén. Beszédkészség: a nyári szünet élményeinek megbeszélése. Némán olvasott szöveg szóbeli reprodukálása. Eseményt ábrázoló képsorról kérdések, állítások megfogalmazása. Olvasás/szövegértés rövid mese hangos olvasásakor. Írás, íráshasználat: egyjegyű, kétjegyű mássalhangzók, rövid és hosszú magánhangzók. TÉMAKÖRÖK: évszakok, család-szeretet, népmesék/műmesék, háziállatok, vadállatok, magyar egyházi, népi és állami ünnepeink, találós kérdések, nyelvtörők, közmondások, szólások, barátunk a természet TANANYAG: KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS Beszédkészség fejlesztése. A helyes hangadás gyakorlása, magánhangzók, mássalhangzók, szótagok, szópárok utánmondásával Artikulációs gyakorlatok: hangsorok, nyelvtörők. Gyorsasági gyakorlatok, ritmusgyakorlatok, mondókák, versek. Hangsúly, hangerőváltás, hanglejtés megfigyelése, gyakorlása. A kérés és a reagálás helyes formái. Helyzetgyakorlatok: köszönés, segítségadás. Dramatikus játékok. Szavak gyűjtése képről, képsorról. Történetalkotás képről, képsorról. Olvasott mese tartalmának összefüggő elmondása. Megkezdett mese folytatása, befejezése. Véleménynyilvánítás, egyéni vagy közös élmény alapján. Élmény összefüggő elmondása. 11

12 KÖVETELMÉNYEK Tiszta artikulációra, helyes hanglejtésre való törekvés. Információk felidézése tanítói kérdések segítségével. A beszélgetésben való részvétel. Olvasmányok, versek tartalmának összefoglalása. OLVASÁS TANANYAG: Szövegértés fejlesztése - a szövegértés bizonyítása feladatok szóbeli és írásbeli megoldásával: főbb események, színhelyek, szereplők. Szövegtagolás: esemény időrend szerint. A MESE :a mese felismerése, színhelye, meseszereplők, kezdő és befejező nyelvi fordulatok. A vers és a próza megkülönböztetése. Népköltészet, műköltészet. A hangos és néma olvasás technikájának fejlesztése. Előzőleg némán olvasott szöveg hangos olvasása. Toldalékos szavak pontos olvasása. A beszélő szándékának érzékeltetése helyes hanglejtéssel. A megszakítás nélküli néma olvasás gyakorlása. KÖVETELMÉNYEK Ismerjék fel a mesét. Tudják megkülönböztetni a verset és a prózát, elmondani jellemzőit.* Néma olvasással tudjanak elolvasni ½ - 1* oldalnyi szöveget és legyenek képesek hozzá kapcsolódó feladatokat megoldani. A hangos olvasás üteme közelítsen a természetes beszéd üteméhez 4. osztály végére.* MEGTANULANDÓ 5-6 mondóka, találós kérdés; Petőfi Sándor: Nemzeti dal (részlet); Itt van az ősz; Füstbement terv; József Attila: Altató; Weöres Sándor: Galagonya; Karácsonyi vers, Húsvéti locsolóvers, Weöres Sándor: A tündér; Ó, ha cinke volnék + a tanító által szabadon választott, a 12

13 korosztálynak megfelelő magyar gyermekversek, népköltések, mondókák. /ajánlatos minden hónapban 1 vers megtanítása / OLVASÁSRA-FELDOLGOZÁSRA AJÁNLOTT: Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő Süsü a sárkány Mazsola Tersánszky J.: Misi mókus kalandjai (A tanító által szabadon választott) FILMVETÍTÉSRE AJÁNLOTT: Fekete István: Vuk NYELVTAN - ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS TANANYAG: A szavak betűrendbe sorolása - ABC Ékezetpótló, betűpótló gyakorlatok. Szótagolás, elválasztás: az elválasztás gyakorlása a helyesírásban. Kiszámolók, mondókák, versek ritmizálása. Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak* Szófajok (ige, főnév, melléknév)* A szótő és a toldalékok* Többjelentésű, azonos alakú szavak* Mondattagolási gyakorlatok Tulajdonnevek írása.* Tőmondat bővítése, mondatalkotás képsorról. KÖVETELMÉNYEK Ismerjék a tanulók a hangok fajtáit, a magán és mássalhangzókat. Tanuljanak szótagolni és elválasztani Ismerjék az egyszerű mondat fajtáit.* Alkalmazzák a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjeleket. A j és ly helyes jelölése.* Alkalmazzák a tulajdonnevek helyesírásáról tanultakat fogalmazás/tollbamondás során.* 13

14 Legyenek képesek 3-4 összefüggő mondat alkotására képsorról 3. osztály végére. (A *- gal jelöltek a 4. osztály anyagát és követelményét jelentik.) ÉNEK-ZENE (integráltan) CÉL: A zenei hallás, képzelőerő, memória, gondolkodás, fantázia továbbfejlesztése. Magyarságtudat formálása. TANANYAG: Régi és új stílusú népdalok. Jeles napok dalai. (népszokásokhoz, egyházi és a magyar állami ünnepekhez kapcsolódó énekek.) KÖVETELMÉNYEK: Tanuljanak meg évente új dalt. Tudjanak azonos tempóban és dinamikával együtt énekelni. Legyenek képesek különböző zenei hangulatok felismerésére. Tankönyvek: 3. osztály: Hétszínvarázs olvasókönyv 2. osztály (Apáczai kiadó) Harmadik daloskönyvem. (Apáczai kiadó) 4. osztály: Hétszínvirág olvasókönyv 3. osztály (Apáczai kiadó) Negyedik daloskönyvem (Apáczai kiadó) Segédanyagként felhasználható még az Aranyablak (2. osztály) és Gyöngyfűzér (3. osztály) gyakorló olvasókönyvek (Apáczai kiadó) 5. OSZTÁLY ( éves korosztály) CÉL: Az íráskészség fejlesztése. A képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása és ezáltal az önbizalom erősítése. Felkészítés az irodalmi kifejezésformák sajátosságainak befogadására. Önkontroll, szövegjavítás fokozatos önállósággal. FELADATOK: A tanulók megfigyelése, általános tudásszintjének felmérése a tanév elején és végén. Beszédkészség: némán olvasott szöveg reprodukálása hangosan. 14

15 Előzetes felkészülés alapján 8-10 mondatos szöveg hangos olvasása. Egy olvasott magyar könyv, látott film, vagy magyarországi országjárás elmondása, leírása. Másolás, tollbamondás, emlékezetből írás. KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS (integráltan az irodalommal és nyelvtannal) TANANYAG: Helyes artikuláció szópárok, mondókák utánmondásával. Gyorsasági ritmus és időtartam-gyakorlatok, szósorok, nyelvtörők. Helyes hangsúly és hanglejtés. Szóbeli kifejezést fejlesztő gyakorlatok. A köszönés, bemutatkozás, kérés, tudakozódás, segítségadás, segítségkérés különböző helyzetekben. Párbeszéd rögtönzése, mese elmondása, dramatizálás. Összefüggő beszámoló, lényegkiemelés. KÖVETELMÉNYEK: Legyenek képesek a tartalomnak megfelelő tempóban, hangerővel elmondani élményt, szövegrészletet, verset miközben törekedjenek a helyes kiejtésre, artikulációra. Gondolatok értelmes és érthető szóbeli közlése összefüggő mondatokkal. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása különböző beszédhelyzetekben. Töltelékszavak, angol szavak kerülése a beszélgetés folyamán. Hibajavítás tanári segítséggel és önállóan. ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS (integráltan a nyelvtannal, irodalommal) TANANYAG: Az anyaggyűjtés módjai. A mondatok tartalmi kapcsolása. Az elbeszélő fogalmazás - elbeszélés írása. A tagolás, az elbeszélés fő részei. A leírás, olvasmányok leíró részei. Elbeszélés leíró részekkel. 15

16 A levélírás: szerkesztési, formai jegyek. KÖVETELMÉNYEK Tudják elmondani az olvasott anyag eseménysorát. (Vázlatírás) Tudják megfogalmazni az olvasott anyag fő gondolatát, véleményt alkotni. Tudjanak elbeszélést írni, s az elbeszélés a lényeget tartalmazza. Tudjanak irányítással hibát javítani. Legyenek képesek év végére mondat terjedelmű fogalmazás írására és tagolják fogalmazásukat. Ismerjék és használják levélíráskor a formai sajátosságokat. I R O D A L O M (30 óra) TANANYAG: Az olvasástechnika továbbfejlesztése. Szavak tiszta ejtése, igekötős igék pontos olvasása. Szöveghű olvasás, a természetes beszéd ütemének megfelelő olvasás. Versek olvasása, cselekményes olvasmányok dramatizáló olvasása. Szövegértés, új kifejezés értelmezése lexikon segítségével. Lényeges információk megfogalmazása. (vázlatírás) Próza, cím, színhely, szerkezet. A vers jellemzői, versmondás. Népköltészet, népmesék: fajtái. (tündérmesék, állatmesék) Népmondák, történelmi mondák, valóság és mese különválasztása. Népdalok, nyelvi kifejező eszközök. Mese, versmondás, népdaltanulás. KÖVETELMÉNYEK: Ismerjék a szöveg szerkezetét. A népköltészet fajtái, jellemzői, mondák, népdalok. Ismerjék történelmünk néhány kiemelkedő eseményét - államalapítás, március 15, 1956 október 23.- és egy-egy hozzájuk fűződő irodalmi, képzőművészeti alkotást. 16

17 MEGTANULANDÓ: Petőfi: Anyám tyúkja; Csatadal; A Tisza (részlet) Arany: Családi kör (részlet); Mátyás anyja,? Kölcsey: Himnusz/1-2 vsz, József Attila: Betlehemi királyok; Mama TOVÁBBI FELDOLGOZANDÓ MŰVEK: Móricz Zsigmond: Fillentő, A rátóti csikótojás, Mátyás mesék/mondák, magyar népmesék, Bújdosó székely, Móra Ferenc: Szeptemberi emlék, Kevély Kereki, Szent Anna tava, Olvasmányok Széchényiről, Kossuthról, az 1848-as forradalom és szabadságharc idejéből, A balatoni kecskekörmök mondája. (+ a tanár által szabadon választott, a korosztálynak megfelelő irodalmi alkotások) OLVASÁSRA - FELDOLGOZÁSRA AJÁNLOTT: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi /Filmvetítéssel egybekötve/ Magyar történelmi mondák /Filmvetítéssel egybekötve/ NYELVTAN (15 óra) TANANYAG: Másképp halljuk másképp írjuk - a szóelemzés elvének gyakorlása hozzákapcsolódó feladatokon keresztül. Az egyszerű mondat fajtái. Az ige (az ige ragozása, igeidők, igekötők) A múlt idejű igék helyesírása. A főnév (köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, földrajzi név, intézménynév, a többes szám, ragos főnév) A melléknév (fokozása, összetett melléknevek) -ul, -ül végződés; -ba, -be, -ban, -ben; Helyesírási gyakorlatok. KÖVETELMÉNYEK: A mondatok fajtáinak felismerése tartalom szerint. Szófajok: ige, főnév, melléknév felismerése. A tanult helyesírási szabályok alkalmazása tollbamondáskor, fogalmazáskor. 17

18 TÖRTÉNELEM MONDAVILÁG (30 óra) CÉL: Ismerkedjenek a magyar nép történelmével. Legyenek tudatában az egyes történelmi korok sajátosságaival és ismerjék azok meghatározó személyiségeit. Közelebb juttatni a tanulókat a valódi történelmi időfogalom megértéséhez. A dolgok időbeli és térbeli együttlétének megértetése, ok-okozati viszonyok felismertetése. Az emlékezet és képzelet fejlesztése. TÉMAKÖRÖK: A magyar nép történelmének kezdetei, vándorlás, kalandozások. Magyar mondák: Rege a csodaszarvasról, Isten kardja, Attila halála és temetése, Emese álma, Vérszerződés, A fehér ló mondája, Honfoglaló őseink élete, Géza fejedelem, Szent István az államalapító, Könyves Kálmán, Szent Gellért püspök legendája, Juliánus barát, Tatárjárás, Szent Margit legendája, Magyarország a középkorban, Hunyadi János és Mátyás. KÖVETELMÉNYEK: Ismerjék és tudják használni a következő alapfogalmakat: népvándorlás kora, kalandozás, honfoglalás, kereszténység, törzs, törzsfő, király, állam, haza, tatárjárás. Tudják követni népünk vándorlását és a honfoglalás eseményét a térképen. Figyeljék meg az egyes történelmi korok sajátosságait, és ismerjék azok meghatározó személyiségeit. ORSZÁGISMERET (30 óra) CÉL: Magyarország nagy tájainak, természeti adottságainak megismerése. Nemzeti értékeink ismerete, megbecsülése. Ismerjék Budapest fekvését, jellegzetességeit. Magyarország helyének és szerepének meghatározása Európában. Természeti szépségek, kulturális értékek, jelképek felismertetése. A Kárpát-medence, Magyarországért érzett felelősség alakítása. 18

19 TANANYAG: Magyarország nagy tájai: Alföld, Kisalföld, Dunántúli-dombság, Északi-középhegység, Dunántúli középhegység, Alpokalja, Élet a nagy tájakon; Budapest jellegzetességei, idegenforgalmi nevezetességek; Észak Mo. nevezetességei; Mo. folyói, tavai, fontosabb városok, népesség, települések; Természetföldrajz: felszín, éghajlat, vízrajz, növényzet. KÖVETELMÉNYEK: Térképjelek, térképészeti fogalmak ismerete. Tudjanak tájékozódni Mo. Térképén. Ismerjék Mo. nagy tájait, éghajlatát, vízrajzát, jellemző növény és állatvilágát. Ismerjék a főváros és környezetének jellegzetességeit és az ország életében betöltött szerepét. Ismerjék Mo. legfontosabb nevezetességeit. Tankönyvek: Irodalomhoz: Hétszínvilág olvasókönyv 4. o. (Apáczai kiadó) Nyelvtanhoz: Hassmann Károlyné-Kálmánné Bors Irén: Nyelvtan tankönyv 9-10 éveseknek Korona kiadó, Bp.) Mondavilághoz: Závodszky Géza: Magyar mondavilág, magyar történetek c. könyve. (Korona kiadó,bp.) Történelmi Atlasz Országismerethez: Hartdégenné Rieder Éva: Természetismeret tankönyv Magyarországra vonatkozó részei (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.) Első Atlaszom (Cartographia Kiadó, Bp.) 6. OSZTÁLY (12 éves korosztály) CÉL: Ismerjék a magyar irodalom kiemelkedő költőit, íróit és azoknak egy-egy művét. Az olvasási kedv fejlesztése; az olvasási készség erősítése, önálló olvasás, irodalmi művek együttes és önálló elemzése, értelmezés alapján. Az irodalmi műfajok, formák, stíluseszközök megkülönböztetése. Verstani alapismeretek elsajátítása, költői eszközök megismerése. (megszemélyesítés, hasonlat) 19

20 Szóbeli, írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. Az előző években szerzett ismeretek továbbbővítése. KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS (integráltan az irodalommal és nyelvtannal) TANANYAG: A kommunikáció jelei, a nem nyelvi jelek. KÖVETELMÉNYEK: Szókincsfejlesztő, fantáziafejlesztő gyakorlatok különféle kommunikációs helyzetekben. A véleménynyilvánítás és az érvelés gyakoroltatása különböző témákban. Hangképzési gyakorlatok. Gyakorolják és használják a tanultakat kommunikációs élethelyzetekben. Gyakorolják a különböző helyzethez alkalmazkodó beszédet. Tudjanak bekapcsolódni vitába, érvelni, indokolni. Törekedjenek a helyes magyar beszédre. IRODALOM (30 óra) TANANYAG: Tapasztalatszerzés a magyar elbeszélő irodalom keretéből meghallgatás, szövegfeldolgozás önálló és közös olvasás alapján. Az elbeszélő költemény. (stílusjegyek, sajátosságai) Változatos tematikájú és ritmusú versek olvasása. Különböző műfajú, megjelenítésű szövegek olvasása. (napló, levél, útirajz) Versek meghallgatása, olvasása, elemzése. Vörösmarty; Petőfi élete, versei és barátsága Arannyal. Feldolgozandó művek: Petőfi: János Vitéz, Pató Pál úr; Heltai Gáspár: A farkasról meg a bárányról; Móra Ferenc: Szeptemberi emlék, A só (magyar népmese); Kolozsvári Grandpierre Emil: Aranyatszeplőző Anikó; Jézus Krisztus csodáiból; Szent Erzsébet legendája; Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás; Mikszáth Kálmán: A ló, a bárányka és a nyúl; Kányádi Sándor: Az elveszett követ. (+ a tanár által szabadon választott, a korosztálynak megfelelő művek) 20

21 MEGTANULANDÓ: Petőfi: János vitéz /részletek/, Pató Pál úr Vörösmarty Mihály: Szózat (1. vsz.) Karácsonyi versek, betlehemes. Forradalmi versek március 15.-re. OLVASÁSRA FELDOLGOZÁSRA AJÁNLOTT: Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön /Filmvetítéssel egybekötve/ Petőfi: János Vitéz /Filmvetítéssel egybekötve/ KÖVETELMÉNY: Legyenek képesek az elemzett művekről beszámolni, véleményt mondani, megnevezni a szereplőket, a mű témáját, mondanivalóját. Tudjanak életkoruknak megfelelő szöveget értelmesen, megfelelő tempóban felolvasni és törekedjenek a kifejező olvasásra. Legyenek képesek megkülönböztetni a népköltészeti és műköltészeti alkotásokat. Ismerjék a legjelentősebb magyar írókat, költőket. Tudják felismerni az olvasott művek szerkezeti elemeit. N Y E L V T A N (15 óra ) TANANYAG: Nyelvünk szófaji rendszere. (ige*, főnév*, melléknév*, az igenevek) A szófajok és a hozzájuk kapcsolódó nyelvhelyességi, helyesírási ismeretek. Az igék helyesírása (felszólító és feltételes módú igék) A hangalak és jelentés kapcsolata. (egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű szavak) Mondatszerkesztési, helyesírási gyakorlatok. KÖVETELMÉNY: 21

22 Ismerjék a legfontosabb hangkapcsolatok törvényét, a magyar helyesírás alapelveit. Tudják használni a Helyesírási szótárt. Írásmódjuk legyen megfelelő tempójú, rendezett. (tollbamondásnál, másolásnál, fogalmazáskor) ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS (a nyelvtannal, irodalommal integráltan tanítva) TANANYAG: A leírás, olvasmányok leíró részei. Elbeszélés leíró részekkel. A párbeszéd jelölése írásban. Mondatelemzés, szókincsfejlesztés és fogalmazás különféle műfajban és stílusban. Vázlatkészítés. KÖVETELMÉNYEK: Tudják gondolataikat megfogalmazni különféle műfajban: elbeszélés, elbeszélés leírással, jellemzés. Tudjanak vázlatot készíteni. Legyenek képesek párbeszédes szöveget alkotni írásban. O R S Z Á G I S M E R E T (30 óra) CÉL: A Magyarország földrajzáról tanult ismeretek elmélyítése, rendszerbe foglalása. Globális környezeti gondolkodás fejlesztése. Bemutatni Magyarország természeti szépségeit, értékeit. Helyes képzeletek kialakítása Magyarország fekvéséről. TANANYAG: Magyarország kisebb tájegységei. Budapest jellegzetességei, idegenforgalmi nevezetességek; Magyarország természeti, kulturális értékeinek kapcsolata. A magyar népi kultúra hagyományai, népszokások egy-egy tájegységen. 22

23 Híres magyarok tudósok, kutatók, utazók... Az előző évek során tanult ismeretek felelevenítése, elmélyítése. KÖVETELMÉNY: Ismerjék Magyarország természeti és kulturális értékeit. Ismerjék kiemelkedő magyar tudósok, kutatók, utazók nevét. (Mivel gazdagítottuk az egyetemes magyar kultúrát?) Tudjanak tájékozódni a térképen, ismerjék a tájékozódáshoz szükséges eszközöket. Tudjanak megadott helyhez útirányt készíteni. Legyenek tájékozottak MO földrajzi, történelmi ismereteiben. Ismerjék Magyarország tájait. T Ö R T É N E L E M (30 óra) CÉL: Ismerjék meg a magyar történelem legfontosabb eseményeit és értsék meg, hogy az egyes események hogyan befolyásolták Magyarország további történelmét. Lássák meg a fejlődést Magyarország történelmében. A magyarok küzdelmeinek megismerése által legyenek büszkék származásukra. Érdeklődés felkeltése a magyar történelem és kultúra megismerésére. TANANYAG: Vándorlások, kalandozások kora, Honfoglalás*, letelepedés*, államalapítás*, Géza fejedelem, Szent István*, trónviszályok*, Szent László,* Könyves Kálmán,* Küzdelmek a koronáért, Szövetség Bizánccal, A rendi állam kialakulása, IV. Béla, tatárjárás,* az Anjouk és a kiskirályok, Nagy Lajos, Zsigmond, a Hunyadiak,* Dózsaféle parasztháború, mohácsi vész az ország három részre szakadása. (*-gal jelöltek ismétlést jelentenek) 23

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat A jelen osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat tartalmazza az évfolyamonkénti,

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30.

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 05.26. hétfő 13:40 magyar nyelv, magyar irodalom 05.26. hétfő 15:15 testnevelés 05.27. kedd 10:00 rajz és vizuális kultúra 05.27.

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben