A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE"

Átírás

1 A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat)

2 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt tíz évben szakképzett, lelkiismeretes pedagógusok tanítanak az egyes osztályokban, valamint úgy az iskolavezetés, mint a szülői munkaközösség - amely négy éve alakult, de egyre hatékonyabban segíti az iskola működését - áldozatos és önfeláldozó munkát végez. Mindezek mellett szükségesnek tartjuk egy helyi tanterv*, követelményrendszer bevezetését, amely szervezettebbé teszi az iskolában folyó oktatást, valamint segítheti a tanárokat a tanulói készség/képességszint fejlesztésében. Mivel iskolánk hétvégi, szombatonként működő magyar iskola - évi 120 órára tervezve a tanítási anyagot - az ismeretanyag igen behatárolható. Az oktatásban kiemelkedő helyet kap a magyar nyelv. Tulajdonképpen a Széchenyi Magyar Iskola célja a magyar nyelv és kultúra megőrzése, ápolása. Így az alapvető nyelvi készségek kialakítása, fejlesztése és Magyarország (Kárpát-medence) földrajzának, történelmének és néprajzának megismertetése a fő célunk, s a tanterv is ennek rendszerbe foglalását jelenti. Iskolánk tantervét minden évben újra vizsgáljuk azzal a céllal, hogy megállapítsuk az egyes osztályoknak előírt ismeretanyag és követelményrendszer reális voltát. Így szükséges változtatásokat tudunk eszközölni és az esetleges hibákat is időben korrigálni tudjuk. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a tanterv készítése és felülbírálata az iskolában dolgozó tanárok és vezetők közös, folyamatos munkájának legyen az eredménye. Csak akkor tudjuk biztosítani, hogy a tanárok elfogadják és követik a tantervben előírtakat ha annak kidolgozásában ők maguk is részt vesznek. * A Széchenyi Magyar Iskola tantervének kidolgozása a magyarországi Nemzeti Alaptanterv (NAT) és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja felhasználásával készült, amit természetesen saját körülményeinkhez és a helyi lehetőségekhez alakítottunk. 2

3 ÓVODA (3-5 évesek) ÁTDOLGOZÁS ALATT! I. SZERVEZÉSI FELADAT 1. Kapcsolatteremtés a szülőkkel (telefonhívás) 2. Egészséges, barátságos környezet feltételeinek kialakítása takarítás foglalkoztató terem, előszoba, fürdőszoba, lépcsőház egy szülőértekezlet egy fogadóóra ünnepek megszervezése 3. Eszközök beszerzése és elkészítése -színes ceruzák -papírok -festékek, ecsetek, ecsettál -ragasztó, Q-tip -gyurma -gyöngyök, fûzők -bábok -szemléltető eszközök -mesekönyvek, mondókás könyvek 4. Tanmenet elkészítése II. NEVELÉSI FELADAT Az Óvoda célja és feladatai a magyar kultúra átadása a magyar nyelv fejlesztése nemzeti öntudatra nevelés hallgassanak az óvónő szavára, és kövessék utasításait bánjanak óvatosan a játékszerekkel és más használati tárgyakkal legyenek tekintettel egymás játékára, hagyják egymást nyugodtan játszani segítsenek egymásnak legyen bennük hajlandóság egymás meghallgatására tudjanak nyugodtan, csendesen beszélgetni 3

4 tudjanak magyarul beszélgetni tartsák meg a kultúrális étkezés szabályait helyesen használják a wc-t sétához kis segítséggel, önállóan öltözzenek ismerjék jeleiket, helyüket ismerjék a tárgyak helyét és használatuk után tegyék a helyére III. OKTATÁSI FELADAT Anyanyelv Bátran, gátlás nélkül beszéljenek. Az átélt, látott, hallott eseményeket és élményeket tudják tőmondatokban, összefüggően elmondani. Rávezető kérdések segítségével eleven párbeszéd alakuljon ki az óvónő és a gyerekek között. Ne vágjanak egymás és az óvónő szavába és szokják meg, hogy az óvónő felszólítására beszéljenek. Szokják meg, hogy bátran ők is kérdezzenek. Bátran mondják meg nevüket. Szólítsák nevükön társaikat és a felnőtteket az óvodában. Tudják jelüket. Környezetismeret Tudják kik tartoznak a családjukba. Ismerjék testük részeit. Ismerjék az évszakok neveit és jellegzetességeit. Ismerjék a környezetükben található gyümölcsöket, zöldségeket. Ismerjenek és nevezzenek meg néhány állatot. Ismerjenek és nevezzenek meg környezetükben található néhány virágot. Tudjanak szabályosan közlekedni és ismerjék fel a közlekedési eszközöket. Ismerjék az alapszineket. Ismerjék a nemzeti zászlót és két nemzeti ünnepünk jellegzetességét. (márc.15, okt. 23) Ismerjék a Mikulás, a Karácsony és a Húsvét történetét és a hozzájuk fûződő népi szokásokat. Számkészség-fejlesztés Tudjanak 10-ig számolni magyarul és megszámolni különböző tárgyakat. Legyenek képesek több térbeli kiterjedési fokozatot felsorolni, egymással összehasonlítani. Tudják a tárgyakat a tulajdonságuk szerint csoportosítani. Testnevelés Tudjanak zárt lábbal, alapállásban, egyenes testtartással állni. 4

5 Tudjanak körülhatárolt területen futkározni és az óvónő jelzésére megállni. Tudjanak kört alakítani kézfogással és meghatározott irányban körbejárni. Tudjanak sorban állni. Tudjanak különböző testhelyzetet felvenni. Tudjanak néhány gimnasztikai gyakorlatot végezni. Mese és Vers A gyerekek önként és szivesen hallgassák a mesét, elbeszélést, verset. Érdeklődéssel forgassák a képeskönyveket és a képek alapján önállóan idézzék fel a cselekmény egyes mozzanatait. Tudjanak természetes hanghordozással, a ritmust érzékeltetve 3-4 mondókát, verset emlékezetből elmondani. Használják a mese szavait, dramatizáljanak, bábozzanak. Ábrázolás és Kézimunka Szivesen tevékenykedjen az ábrázolás eszközeivel, anyagaival és éljen bennük annak felismerése, hogy azokkal kifejezhetnek valamit. Használják változatosan az ismert anyagokat, eszközöket, ismerjék tulajdonságaikat és használati módjaikat. Rajzoljanak, fessenek, mintázzanak közvetlen megfigyelés alapján. Rajzaikban használják az álló, a fekvő egyenest és a körformát. Ének-zene Tudjanak 5-6 dalt dallammal és szöveggel teljes biztonsággal (az óvónő kezdésével) énekelni. Ismerjék fel a magas és mély hangokat. Ismerjék fel a halk és a hangos közötti különbséget. Figyelmesen és érdeklődéssel hallgassanak néhány percig énekelve vagy hangszeren előadott dalt. A dalok ritmusát változatos mozdulatokkal és tapssal is tudják kifejezni. Tudjanak beszéddel, énekkel, tapssal, járással és egyéb mozgással a gyors és a lassú ritmus között különbséget tenni. Ismerjenek alapvető mozgásokat, táncmozdulatokat. 5

6 ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Anyanyelvi nevelés Bevezető: A tantárgy helyzete különleges, tárgya a magyar nyelv, mely az ismeretszerzés eszköze is. Az anyanyelvi nevelés keretében továbbfejlesztjük a gyermek magyar nyelvi tudását. Az olvasás megtanításával tartalmilag is gazdagítjuk nyelvhasználatukat. A szövegelemzés műveleteinek elsajátításával megnyílik az út az önművelődés felé. Az írás megtanítása új tanulási formákat tesz lehetővé. A TANTÁRGY TANÍTÁSA ISKOLÁNK NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJÁNAK FŐ CÉLJA. Osztályonként a harminc hétvégére tervezett oktatási tervben integráltan történik az alsó tagozat esetében és 45 órában a felső tagozaton. CÉL: Az alsó tagozati csoportban a magyar nyelv tanításának az a célja, hogy a tanulók már meglevő nyelvi tudását tovább fejlessze, s az olvasás, a szóbeli és írásos nyelvhasználatot tervszerűen alakítsa. Az olvasás és írás eszközként való használatával járuljon hozzá a gyermekek reális világképének alakításához, magatartásuk, magyarságtudatuk formálásához. A cél megvalósítása érdekében a következő feladatok állnak: 1. ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA: A közlés szempontjából szükséges nyelvi jelek megismertetése. A szavak, szókapcsolatok, kifejezések kibontása a beszédből. Az írásbeli kifejezésben a helyesírási ismeretek tudatosítása. A helyes kiejtés, beszéd, helyesírás megalapozása. 2. JÁRTASSÁGOK, KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE: A beszédben a hibás nyelvi beidegződések csökkentése, megszüntetése. A tanulók között levő nyelvi különbségek csökkentése. Az írás megtanítása. 6

7 A folyékony néma és hangos olvasás megtanítása. A szöveg tartalmának megfelelő olvasási tempó alakítása. Másolás, tollbamondás, fogalmazás. A szöveg tagolása beszéd, olvasás és írás közben. 3. A REÁLIS VILÁGKÉP KIALAKITÁSA ÉS A FEJLŐDÉS BIZTOSITÁSA AZ ÉRZELMI NEVELÉS TERÜLETÉN: A közlő és megértő képességek szintjének fejlesztése. A szókincs gazdagítása az irodalmi művek értelmezésével. A szövegértés folyamatos fejlesztése. A tanulás igényének fejlesztése. Az olvasás örömének megismertetése. 4. ERKÖLCSI, KÖZÖSSÉGI NEVELÉS Az irodalmi művek, beszédhelyzetek elemzéséből olyan magatartásformák megismerése melyek a közösségi életben való részvételt fejlesztik. A példamutató emberi magatartás felismerése, átéreztetése. Magyarország megbecsülése, szeretete és a magyar kultúra iránti érdeklődés felkeltése. Magyarságtudat folyamatos alakítása, formálása. 5. ESZTÉTIKAI NEVELÉS: A versek, regényrészletek, elbeszélések tartalmi és nyelvi szépségének felismertetésével az esztétikai érzelmek fokozása. Az irodalmi alkotások illusztrálása, formákkal és színekkel a hangulat érzékeltetése. Az irodalmi alkotások dramatizált megjelenítése. 7

8 1-2. osztály (6-7 éves korosztály) CÉL: Felkészítés a társas együttműködéshez szükséges nyelvi képességekre. A nyelvi rendszerhez tartozó ismeretek elsajátítása. FELADATOK: A gyermekek megfigyelése iskolakezdéskor. Beszéd, beszédkészség, beszédhibák. Szókincsfejlesztés, helyes mondatszerkesztés, a mondatok kapcsolása. A nyelv helyes használata. Formaérzék, mérettartás, elhelyezés, jobb, balkezesség. Zenei kultúránk megismerése gyermekdalokon, népdalokon keresztül. TÉMAKÖRÖK: évszakok, család, mesék, háziállatok, vadállatok, magyar egyházi, népi és állami ünnepeink, találós kérdések, nyelvtörők KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS Helyes légzés: számsorok, szósorok, versek, mondókák. Helyes hangadás: magán-mássalhangzók, szótagok. Ritmusgyakorlatok, helyes hangsúly, hanglejtés. Köszönés, visszaköszönés (felnőttek-gyerekek). Bemutatkozás, kérés, kérdezés, válaszadás. Szavak gyűjtése képről, képsorokról. KÖVETELMÉNYEK Beszélgetésbe való bekapcsolódás. Gondolatok értelmes közlése. OLVASÁS TANANYAG: Az olvasási jelrendszerek megtanítása. A beszédhangok és azok írott jeleinek megismertetése. Hangok, betűk leválasztása, a betűk összeolvasása betűből álló szavak olvasása. A tanult betűkkel önálló szóalkotás. 8

9 Szavak, szószerkezetek, mondatok néma és hangos olvasása. A megértés bizonyítása rajzzal, cselekvéssel, mondatba foglalással. Az olvasástechnika fejlesztése Szavak, szósorok olvasása, a szavak helyes kiejtése. Szóképes olvasás, helyes hangsúly. Mondatok, szövegrészletek hangos olvasása. Megszakítás nélküli néma olvasás 5-6 percig. KÖVETELMÉNYEK: Valamennyi kis és nagybetű ismeretében tudjon a tanuló némán és hangosan rövid szavakat és mondatokat olvasni. Olvasson a tanuló kb.25 szavas, szóanyagában ismert szöveget.* Értelmezze szóban, rajzzal, cselekvéssel vagy nevelői kérdés segítségével az olvasott szöveget.* Tudjon a tanító segítségével a szöveghez kapcsolódó feladatokat megoldani.* Legyen képes előzetes néma olvasás után 3-4 mondat hangos olvasására. Jelezze a mondatok végét szünettel. Tanuljanak meg szótagolni és elválasztani.* MEGTANULANDÓ 4-5 mondóka, köszöntő, népköltés Weöres Sándor, Petőfi Sándor, Csanádi Imre, Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, Szabó Lőrinc 1-2 verse (a tanító által szabadon választott, a korosztálynak megfelelő magyar gyermekversek, népköltések, mondókák. Ajánlatos minden hónapban 1 vers megtanítása ) ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT TANANYAG: A kis- és nagybetűk tanulása, alakítása. A kis- és nagybetűk írásának gyakorlása másolással, tollbamondással. Az ékezetek jelentésmódosító szerepe. Mondatkezdő nagybetű, mondatvégi írásjelek.* Szótagolás-elválasztás.* 9

10 ÍRÁSTECHNIKA Másolás, tollbamondás, emlékezetből írás. A szöveg tagolása: szó, mondat. A hang, betű fogalma, az elválasztás előkészítése. KÖVETELMÉNYEK: Az írás folyamán a tanulók betűi felismerhetők, olvashatók legyenek. Az írás teljesítményének szintje érje el az 5-10 betűt percenként.* Másoljon 3-4 szavas mondatokat. Tudjon írni rövid szavakat tollbamondás után.* Emlékezetből tudjon írni 3-4 betűs szavakat.* (A *-gal jelöltek a 2. osztály anyagát/követelményét jelentik.) ÉNEK-ZENE (integráltan) CÉL: Ismerkedjenek a magyar zenekultúra kincseivel játékos gyermekdalokon, kiszámolókon, népi gyermekjátékokon keresztül. A magyar hagyományok tisztelete, ápolása. A tanulók zenei készségének fejlesztése. TANANYAG: Gyermekdalok, pentaton népdalok, népi gyermekjátékok tanulása. KÖVETELMÉNYEK: Ritmusérzék fejlesztő gyakorlatok. Ünnepnapok dalai, zenehallgatás. Egységes, szép közös ének kialakítása. Tudják a gyerekdalokat, játékokat kijátszani. Évente tanuljanak meg új magyar gyermekdalt/népdalt. Tankönyvek: 1. osztály: Esztergályosné Földesi Katalin: Az én ábécém (Apáczai Kiadó) Első Daloskönyvem (Apáczai Kiadó) 2. osztály: Esztergályos Jenő: Első olvasókönyvem (Apáczai Kiadó) Második Daloskönyvem (Apáczai Kiadó) 10

11 3 4. O S Z T Á L Y (8-9 éves korosztály) CÉL: A tanulási képesség, aktív szókincs és íráskészség továbbfejlesztése. FELADATOK: A tanulók általános tudásszintjének felmérése a tanév elején és végén. Beszédkészség: a nyári szünet élményeinek megbeszélése. Némán olvasott szöveg szóbeli reprodukálása. Eseményt ábrázoló képsorról kérdések, állítások megfogalmazása. Olvasás/szövegértés rövid mese hangos olvasásakor. Írás, íráshasználat: egyjegyű, kétjegyű mássalhangzók, rövid és hosszú magánhangzók. TÉMAKÖRÖK: évszakok, család-szeretet, népmesék/műmesék, háziállatok, vadállatok, magyar egyházi, népi és állami ünnepeink, találós kérdések, nyelvtörők, közmondások, szólások, barátunk a természet TANANYAG: KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS Beszédkészség fejlesztése. A helyes hangadás gyakorlása, magánhangzók, mássalhangzók, szótagok, szópárok utánmondásával Artikulációs gyakorlatok: hangsorok, nyelvtörők. Gyorsasági gyakorlatok, ritmusgyakorlatok, mondókák, versek. Hangsúly, hangerőváltás, hanglejtés megfigyelése, gyakorlása. A kérés és a reagálás helyes formái. Helyzetgyakorlatok: köszönés, segítségadás. Dramatikus játékok. Szavak gyűjtése képről, képsorról. Történetalkotás képről, képsorról. Olvasott mese tartalmának összefüggő elmondása. Megkezdett mese folytatása, befejezése. Véleménynyilvánítás, egyéni vagy közös élmény alapján. Élmény összefüggő elmondása. 11

12 KÖVETELMÉNYEK Tiszta artikulációra, helyes hanglejtésre való törekvés. Információk felidézése tanítói kérdések segítségével. A beszélgetésben való részvétel. Olvasmányok, versek tartalmának összefoglalása. OLVASÁS TANANYAG: Szövegértés fejlesztése - a szövegértés bizonyítása feladatok szóbeli és írásbeli megoldásával: főbb események, színhelyek, szereplők. Szövegtagolás: esemény időrend szerint. A MESE :a mese felismerése, színhelye, meseszereplők, kezdő és befejező nyelvi fordulatok. A vers és a próza megkülönböztetése. Népköltészet, műköltészet. A hangos és néma olvasás technikájának fejlesztése. Előzőleg némán olvasott szöveg hangos olvasása. Toldalékos szavak pontos olvasása. A beszélő szándékának érzékeltetése helyes hanglejtéssel. A megszakítás nélküli néma olvasás gyakorlása. KÖVETELMÉNYEK Ismerjék fel a mesét. Tudják megkülönböztetni a verset és a prózát, elmondani jellemzőit.* Néma olvasással tudjanak elolvasni ½ - 1* oldalnyi szöveget és legyenek képesek hozzá kapcsolódó feladatokat megoldani. A hangos olvasás üteme közelítsen a természetes beszéd üteméhez 4. osztály végére.* MEGTANULANDÓ 5-6 mondóka, találós kérdés; Petőfi Sándor: Nemzeti dal (részlet); Itt van az ősz; Füstbement terv; József Attila: Altató; Weöres Sándor: Galagonya; Karácsonyi vers, Húsvéti locsolóvers, Weöres Sándor: A tündér; Ó, ha cinke volnék + a tanító által szabadon választott, a 12

13 korosztálynak megfelelő magyar gyermekversek, népköltések, mondókák. /ajánlatos minden hónapban 1 vers megtanítása / OLVASÁSRA-FELDOLGOZÁSRA AJÁNLOTT: Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő Süsü a sárkány Mazsola Tersánszky J.: Misi mókus kalandjai (A tanító által szabadon választott) FILMVETÍTÉSRE AJÁNLOTT: Fekete István: Vuk NYELVTAN - ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS TANANYAG: A szavak betűrendbe sorolása - ABC Ékezetpótló, betűpótló gyakorlatok. Szótagolás, elválasztás: az elválasztás gyakorlása a helyesírásban. Kiszámolók, mondókák, versek ritmizálása. Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak* Szófajok (ige, főnév, melléknév)* A szótő és a toldalékok* Többjelentésű, azonos alakú szavak* Mondattagolási gyakorlatok Tulajdonnevek írása.* Tőmondat bővítése, mondatalkotás képsorról. KÖVETELMÉNYEK Ismerjék a tanulók a hangok fajtáit, a magán és mássalhangzókat. Tanuljanak szótagolni és elválasztani Ismerjék az egyszerű mondat fajtáit.* Alkalmazzák a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjeleket. A j és ly helyes jelölése.* Alkalmazzák a tulajdonnevek helyesírásáról tanultakat fogalmazás/tollbamondás során.* 13

14 Legyenek képesek 3-4 összefüggő mondat alkotására képsorról 3. osztály végére. (A *- gal jelöltek a 4. osztály anyagát és követelményét jelentik.) ÉNEK-ZENE (integráltan) CÉL: A zenei hallás, képzelőerő, memória, gondolkodás, fantázia továbbfejlesztése. Magyarságtudat formálása. TANANYAG: Régi és új stílusú népdalok. Jeles napok dalai. (népszokásokhoz, egyházi és a magyar állami ünnepekhez kapcsolódó énekek.) KÖVETELMÉNYEK: Tanuljanak meg évente új dalt. Tudjanak azonos tempóban és dinamikával együtt énekelni. Legyenek képesek különböző zenei hangulatok felismerésére. Tankönyvek: 3. osztály: Hétszínvarázs olvasókönyv 2. osztály (Apáczai kiadó) Harmadik daloskönyvem. (Apáczai kiadó) 4. osztály: Hétszínvirág olvasókönyv 3. osztály (Apáczai kiadó) Negyedik daloskönyvem (Apáczai kiadó) Segédanyagként felhasználható még az Aranyablak (2. osztály) és Gyöngyfűzér (3. osztály) gyakorló olvasókönyvek (Apáczai kiadó) 5. OSZTÁLY ( éves korosztály) CÉL: Az íráskészség fejlesztése. A képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása és ezáltal az önbizalom erősítése. Felkészítés az irodalmi kifejezésformák sajátosságainak befogadására. Önkontroll, szövegjavítás fokozatos önállósággal. FELADATOK: A tanulók megfigyelése, általános tudásszintjének felmérése a tanév elején és végén. Beszédkészség: némán olvasott szöveg reprodukálása hangosan. 14

15 Előzetes felkészülés alapján 8-10 mondatos szöveg hangos olvasása. Egy olvasott magyar könyv, látott film, vagy magyarországi országjárás elmondása, leírása. Másolás, tollbamondás, emlékezetből írás. KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS (integráltan az irodalommal és nyelvtannal) TANANYAG: Helyes artikuláció szópárok, mondókák utánmondásával. Gyorsasági ritmus és időtartam-gyakorlatok, szósorok, nyelvtörők. Helyes hangsúly és hanglejtés. Szóbeli kifejezést fejlesztő gyakorlatok. A köszönés, bemutatkozás, kérés, tudakozódás, segítségadás, segítségkérés különböző helyzetekben. Párbeszéd rögtönzése, mese elmondása, dramatizálás. Összefüggő beszámoló, lényegkiemelés. KÖVETELMÉNYEK: Legyenek képesek a tartalomnak megfelelő tempóban, hangerővel elmondani élményt, szövegrészletet, verset miközben törekedjenek a helyes kiejtésre, artikulációra. Gondolatok értelmes és érthető szóbeli közlése összefüggő mondatokkal. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása különböző beszédhelyzetekben. Töltelékszavak, angol szavak kerülése a beszélgetés folyamán. Hibajavítás tanári segítséggel és önállóan. ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS (integráltan a nyelvtannal, irodalommal) TANANYAG: Az anyaggyűjtés módjai. A mondatok tartalmi kapcsolása. Az elbeszélő fogalmazás - elbeszélés írása. A tagolás, az elbeszélés fő részei. A leírás, olvasmányok leíró részei. Elbeszélés leíró részekkel. 15

16 A levélírás: szerkesztési, formai jegyek. KÖVETELMÉNYEK Tudják elmondani az olvasott anyag eseménysorát. (Vázlatírás) Tudják megfogalmazni az olvasott anyag fő gondolatát, véleményt alkotni. Tudjanak elbeszélést írni, s az elbeszélés a lényeget tartalmazza. Tudjanak irányítással hibát javítani. Legyenek képesek év végére mondat terjedelmű fogalmazás írására és tagolják fogalmazásukat. Ismerjék és használják levélíráskor a formai sajátosságokat. I R O D A L O M (30 óra) TANANYAG: Az olvasástechnika továbbfejlesztése. Szavak tiszta ejtése, igekötős igék pontos olvasása. Szöveghű olvasás, a természetes beszéd ütemének megfelelő olvasás. Versek olvasása, cselekményes olvasmányok dramatizáló olvasása. Szövegértés, új kifejezés értelmezése lexikon segítségével. Lényeges információk megfogalmazása. (vázlatírás) Próza, cím, színhely, szerkezet. A vers jellemzői, versmondás. Népköltészet, népmesék: fajtái. (tündérmesék, állatmesék) Népmondák, történelmi mondák, valóság és mese különválasztása. Népdalok, nyelvi kifejező eszközök. Mese, versmondás, népdaltanulás. KÖVETELMÉNYEK: Ismerjék a szöveg szerkezetét. A népköltészet fajtái, jellemzői, mondák, népdalok. Ismerjék történelmünk néhány kiemelkedő eseményét - államalapítás, március 15, 1956 október 23.- és egy-egy hozzájuk fűződő irodalmi, képzőművészeti alkotást. 16

17 MEGTANULANDÓ: Petőfi: Anyám tyúkja; Csatadal; A Tisza (részlet) Arany: Családi kör (részlet); Mátyás anyja,? Kölcsey: Himnusz/1-2 vsz, József Attila: Betlehemi királyok; Mama TOVÁBBI FELDOLGOZANDÓ MŰVEK: Móricz Zsigmond: Fillentő, A rátóti csikótojás, Mátyás mesék/mondák, magyar népmesék, Bújdosó székely, Móra Ferenc: Szeptemberi emlék, Kevély Kereki, Szent Anna tava, Olvasmányok Széchényiről, Kossuthról, az 1848-as forradalom és szabadságharc idejéből, A balatoni kecskekörmök mondája. (+ a tanár által szabadon választott, a korosztálynak megfelelő irodalmi alkotások) OLVASÁSRA - FELDOLGOZÁSRA AJÁNLOTT: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi /Filmvetítéssel egybekötve/ Magyar történelmi mondák /Filmvetítéssel egybekötve/ NYELVTAN (15 óra) TANANYAG: Másképp halljuk másképp írjuk - a szóelemzés elvének gyakorlása hozzákapcsolódó feladatokon keresztül. Az egyszerű mondat fajtái. Az ige (az ige ragozása, igeidők, igekötők) A múlt idejű igék helyesírása. A főnév (köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, földrajzi név, intézménynév, a többes szám, ragos főnév) A melléknév (fokozása, összetett melléknevek) -ul, -ül végződés; -ba, -be, -ban, -ben; Helyesírási gyakorlatok. KÖVETELMÉNYEK: A mondatok fajtáinak felismerése tartalom szerint. Szófajok: ige, főnév, melléknév felismerése. A tanult helyesírási szabályok alkalmazása tollbamondáskor, fogalmazáskor. 17

18 TÖRTÉNELEM MONDAVILÁG (30 óra) CÉL: Ismerkedjenek a magyar nép történelmével. Legyenek tudatában az egyes történelmi korok sajátosságaival és ismerjék azok meghatározó személyiségeit. Közelebb juttatni a tanulókat a valódi történelmi időfogalom megértéséhez. A dolgok időbeli és térbeli együttlétének megértetése, ok-okozati viszonyok felismertetése. Az emlékezet és képzelet fejlesztése. TÉMAKÖRÖK: A magyar nép történelmének kezdetei, vándorlás, kalandozások. Magyar mondák: Rege a csodaszarvasról, Isten kardja, Attila halála és temetése, Emese álma, Vérszerződés, A fehér ló mondája, Honfoglaló őseink élete, Géza fejedelem, Szent István az államalapító, Könyves Kálmán, Szent Gellért püspök legendája, Juliánus barát, Tatárjárás, Szent Margit legendája, Magyarország a középkorban, Hunyadi János és Mátyás. KÖVETELMÉNYEK: Ismerjék és tudják használni a következő alapfogalmakat: népvándorlás kora, kalandozás, honfoglalás, kereszténység, törzs, törzsfő, király, állam, haza, tatárjárás. Tudják követni népünk vándorlását és a honfoglalás eseményét a térképen. Figyeljék meg az egyes történelmi korok sajátosságait, és ismerjék azok meghatározó személyiségeit. ORSZÁGISMERET (30 óra) CÉL: Magyarország nagy tájainak, természeti adottságainak megismerése. Nemzeti értékeink ismerete, megbecsülése. Ismerjék Budapest fekvését, jellegzetességeit. Magyarország helyének és szerepének meghatározása Európában. Természeti szépségek, kulturális értékek, jelképek felismertetése. A Kárpát-medence, Magyarországért érzett felelősség alakítása. 18

19 TANANYAG: Magyarország nagy tájai: Alföld, Kisalföld, Dunántúli-dombság, Északi-középhegység, Dunántúli középhegység, Alpokalja, Élet a nagy tájakon; Budapest jellegzetességei, idegenforgalmi nevezetességek; Észak Mo. nevezetességei; Mo. folyói, tavai, fontosabb városok, népesség, települések; Természetföldrajz: felszín, éghajlat, vízrajz, növényzet. KÖVETELMÉNYEK: Térképjelek, térképészeti fogalmak ismerete. Tudjanak tájékozódni Mo. Térképén. Ismerjék Mo. nagy tájait, éghajlatát, vízrajzát, jellemző növény és állatvilágát. Ismerjék a főváros és környezetének jellegzetességeit és az ország életében betöltött szerepét. Ismerjék Mo. legfontosabb nevezetességeit. Tankönyvek: Irodalomhoz: Hétszínvilág olvasókönyv 4. o. (Apáczai kiadó) Nyelvtanhoz: Hassmann Károlyné-Kálmánné Bors Irén: Nyelvtan tankönyv 9-10 éveseknek Korona kiadó, Bp.) Mondavilághoz: Závodszky Géza: Magyar mondavilág, magyar történetek c. könyve. (Korona kiadó,bp.) Történelmi Atlasz Országismerethez: Hartdégenné Rieder Éva: Természetismeret tankönyv Magyarországra vonatkozó részei (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.) Első Atlaszom (Cartographia Kiadó, Bp.) 6. OSZTÁLY (12 éves korosztály) CÉL: Ismerjék a magyar irodalom kiemelkedő költőit, íróit és azoknak egy-egy művét. Az olvasási kedv fejlesztése; az olvasási készség erősítése, önálló olvasás, irodalmi művek együttes és önálló elemzése, értelmezés alapján. Az irodalmi műfajok, formák, stíluseszközök megkülönböztetése. Verstani alapismeretek elsajátítása, költői eszközök megismerése. (megszemélyesítés, hasonlat) 19

20 Szóbeli, írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. Az előző években szerzett ismeretek továbbbővítése. KOMMUNIKÁCIÓ/BESZÉDMŰVELÉS (integráltan az irodalommal és nyelvtannal) TANANYAG: A kommunikáció jelei, a nem nyelvi jelek. KÖVETELMÉNYEK: Szókincsfejlesztő, fantáziafejlesztő gyakorlatok különféle kommunikációs helyzetekben. A véleménynyilvánítás és az érvelés gyakoroltatása különböző témákban. Hangképzési gyakorlatok. Gyakorolják és használják a tanultakat kommunikációs élethelyzetekben. Gyakorolják a különböző helyzethez alkalmazkodó beszédet. Tudjanak bekapcsolódni vitába, érvelni, indokolni. Törekedjenek a helyes magyar beszédre. IRODALOM (30 óra) TANANYAG: Tapasztalatszerzés a magyar elbeszélő irodalom keretéből meghallgatás, szövegfeldolgozás önálló és közös olvasás alapján. Az elbeszélő költemény. (stílusjegyek, sajátosságai) Változatos tematikájú és ritmusú versek olvasása. Különböző műfajú, megjelenítésű szövegek olvasása. (napló, levél, útirajz) Versek meghallgatása, olvasása, elemzése. Vörösmarty; Petőfi élete, versei és barátsága Arannyal. Feldolgozandó művek: Petőfi: János Vitéz, Pató Pál úr; Heltai Gáspár: A farkasról meg a bárányról; Móra Ferenc: Szeptemberi emlék, A só (magyar népmese); Kolozsvári Grandpierre Emil: Aranyatszeplőző Anikó; Jézus Krisztus csodáiból; Szent Erzsébet legendája; Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás; Mikszáth Kálmán: A ló, a bárányka és a nyúl; Kányádi Sándor: Az elveszett követ. (+ a tanár által szabadon választott, a korosztálynak megfelelő művek) 20

21 MEGTANULANDÓ: Petőfi: János vitéz /részletek/, Pató Pál úr Vörösmarty Mihály: Szózat (1. vsz.) Karácsonyi versek, betlehemes. Forradalmi versek március 15.-re. OLVASÁSRA FELDOLGOZÁSRA AJÁNLOTT: Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön /Filmvetítéssel egybekötve/ Petőfi: János Vitéz /Filmvetítéssel egybekötve/ KÖVETELMÉNY: Legyenek képesek az elemzett művekről beszámolni, véleményt mondani, megnevezni a szereplőket, a mű témáját, mondanivalóját. Tudjanak életkoruknak megfelelő szöveget értelmesen, megfelelő tempóban felolvasni és törekedjenek a kifejező olvasásra. Legyenek képesek megkülönböztetni a népköltészeti és műköltészeti alkotásokat. Ismerjék a legjelentősebb magyar írókat, költőket. Tudják felismerni az olvasott művek szerkezeti elemeit. N Y E L V T A N (15 óra ) TANANYAG: Nyelvünk szófaji rendszere. (ige*, főnév*, melléknév*, az igenevek) A szófajok és a hozzájuk kapcsolódó nyelvhelyességi, helyesírási ismeretek. Az igék helyesírása (felszólító és feltételes módú igék) A hangalak és jelentés kapcsolata. (egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű szavak) Mondatszerkesztési, helyesírási gyakorlatok. KÖVETELMÉNY: 21

22 Ismerjék a legfontosabb hangkapcsolatok törvényét, a magyar helyesírás alapelveit. Tudják használni a Helyesírási szótárt. Írásmódjuk legyen megfelelő tempójú, rendezett. (tollbamondásnál, másolásnál, fogalmazáskor) ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS (a nyelvtannal, irodalommal integráltan tanítva) TANANYAG: A leírás, olvasmányok leíró részei. Elbeszélés leíró részekkel. A párbeszéd jelölése írásban. Mondatelemzés, szókincsfejlesztés és fogalmazás különféle műfajban és stílusban. Vázlatkészítés. KÖVETELMÉNYEK: Tudják gondolataikat megfogalmazni különféle műfajban: elbeszélés, elbeszélés leírással, jellemzés. Tudjanak vázlatot készíteni. Legyenek képesek párbeszédes szöveget alkotni írásban. O R S Z Á G I S M E R E T (30 óra) CÉL: A Magyarország földrajzáról tanult ismeretek elmélyítése, rendszerbe foglalása. Globális környezeti gondolkodás fejlesztése. Bemutatni Magyarország természeti szépségeit, értékeit. Helyes képzeletek kialakítása Magyarország fekvéséről. TANANYAG: Magyarország kisebb tájegységei. Budapest jellegzetességei, idegenforgalmi nevezetességek; Magyarország természeti, kulturális értékeinek kapcsolata. A magyar népi kultúra hagyományai, népszokások egy-egy tájegységen. 22

23 Híres magyarok tudósok, kutatók, utazók... Az előző évek során tanult ismeretek felelevenítése, elmélyítése. KÖVETELMÉNY: Ismerjék Magyarország természeti és kulturális értékeit. Ismerjék kiemelkedő magyar tudósok, kutatók, utazók nevét. (Mivel gazdagítottuk az egyetemes magyar kultúrát?) Tudjanak tájékozódni a térképen, ismerjék a tájékozódáshoz szükséges eszközöket. Tudjanak megadott helyhez útirányt készíteni. Legyenek tájékozottak MO földrajzi, történelmi ismereteiben. Ismerjék Magyarország tájait. T Ö R T É N E L E M (30 óra) CÉL: Ismerjék meg a magyar történelem legfontosabb eseményeit és értsék meg, hogy az egyes események hogyan befolyásolták Magyarország további történelmét. Lássák meg a fejlődést Magyarország történelmében. A magyarok küzdelmeinek megismerése által legyenek büszkék származásukra. Érdeklődés felkeltése a magyar történelem és kultúra megismerésére. TANANYAG: Vándorlások, kalandozások kora, Honfoglalás*, letelepedés*, államalapítás*, Géza fejedelem, Szent István*, trónviszályok*, Szent László,* Könyves Kálmán,* Küzdelmek a koronáért, Szövetség Bizánccal, A rendi állam kialakulása, IV. Béla, tatárjárás,* az Anjouk és a kiskirályok, Nagy Lajos, Zsigmond, a Hunyadiak,* Dózsaféle parasztháború, mohácsi vész az ország három részre szakadása. (*-gal jelöltek ismétlést jelentenek) 23

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5098/09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul szolgált az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolája által elkészített

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004.

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve 9. évfolyam, évi 36 óra Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam, évi 36 óra Bevezetés

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Vzdelávací štandard Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY pre 1. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským M ű velődési sztenderd MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMBÓL

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Oktatási cél: Hazánk tájegységeinek felszíni adottságai, természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben, elhelyezése

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást!

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A 2015/2016. TANÉV TANKÖNYVEI A BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A tartós jelzés elsősorban

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv TARTALOMJEGYZÉK Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK... 0 1. Bevezető... 1 2. A helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció... 1 2.1. Alapelv...1 2.2.

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167

1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167 1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167 150 Írás munkafüzet 2., AP-020204 171 Íráselemek gyakorlása, LG-0015 200

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Éves órakeret:1. 3. évfolyamok: 296 4. évfolyamok: 259 Heti óraszám: 1. 3. évfolyamok: 8 4. évfolyamok: 7 Témakörök 1.osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Magyar

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

7!2?. számú előterjesztés

7!2?. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 7!2?. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Részletesebben

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 1. évfolyam NT 11189/2 Játékház feladatlapok II. FI 503010101 Matematika 1/1 FI 503010102 Matematika 1/2 FI 503010103 Matematika munkafüzet 1/1 FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 NT 11190/M/I Játékház

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2 CÉLOK ÉS FELADATOK A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

KERETTANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA KERETTANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1-8 évfolyam) előkészítő szakiskolák (9-10 évfolyam) speciális szakiskolák

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

Óraterv. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás)

Óraterv. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás) A pedagógus neve: Fodorné Sütő Judit Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 4. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás) Óraterv Az óra cél- és feladatrendszere:

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Mogyoród, 2009. Megjegyzés

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Mogyoród, 2009. Megjegyzés TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2009 Megjegyzés A nyelvtan-helyesírás blokk a 2009-ben átdolgozott Anyanyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 A Felsővárosi Általános Iskola helyi tanterve magyar nyelvből Oktatási

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben