AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tárgy:Szolgáltatás-megrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tárgy:Szolgáltatás-megrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Győr, március 7. Tárgy:Szolgáltatás-megrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére Tisztelt Cím! Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. (9026 Győr, Egyetem tér 1.), mint közbeszerzésben részes ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti egyszerű beszerzési eljárást folytat le a Kbt (2) bekezdés szerinti közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével szolgáltatás-megrendelés tárgyában. I. Ajánlatkérő: Név: Universitas-Győr Nonprofit Kft. Cím: Képviseli: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Tóth Eszter Adószám Kapcsolattartó: Böröcz Péter, közbeszerzési tanácsadó Tel/fax: Tel.: , II. A beszerzés tárgya: 1- es rész Reprezentatív felmérés lefolytatása a Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetébe tartozó középiskolák diákjainak körében. (Részletesen az ajánlati dokumentáció feladatleírások pontban). 2-es rész Internet alapú informatikai fejlesztés a Széchenyi István Egyetem tanulmányi tájékoztatójának és kézikönyvének átalakításához. (Részletesen az ajánlati dokumentáció feladatleírások pontban). III. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés szolgáltatás elvégzésére. IV. A szerződés időtartama: 1-es rész tekintetében a szerződés részteljesítésének határideje: szeptember 30., a szerződés végteljesítésének határideje: április es rész tekintetében a szerződés részteljesítésének határideje: május 15., a szerződés végteljesítésének határideje: augusztus 31. V. A teljesítés helye: A szerződés megvalósítása kapcsán: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Ajánlatkérő székhelyén. VI. A teljesítés feltételei: A díj kifizetése a Kbt szerint (rész/vég)számla ellenében átutalással történik. Az 1-es rész esetén: - 1 részszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 30%-ában a módszertan összeállítása, középiskolás címlista kialakítása, kérdőív összeállítása.

2 - A végszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 70%-ában lekérdezések lebonyolítása, adatbázisok összeállítása, elemző tanulmány elkészítése. A 2-es rész esetén: - 1 részszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 30%-ában az igények felmérése, rendszerterv elkészítése. - A végszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 70%-ában az online tanulmányi előmeneteli kézikönyv elkészítése, interaktív CD tartalmának összeállítása és elkészítése. VII. Az ajánlatok bírálati szempontja: Az ajánlati ár, az ajánlatkérő a legalacsonyabb árral rendelkező ajánlatot tevő vállalkozóval köt szerződést. VIII. Alkalmassági követelmények: Az ajánlattevő és 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmas a feladat elvégzésére, ha az alábbi feltételek mindegyike érvényes rá: Az 1 RÉSZ tekintetében P1.1. mérleg szerinti eredménye 2009-ben nem volt negatív (önálló megfelelés). M1.1. az ajánlattételi hirdetmény megküldését megelőző elmúlt 3 év során legalább egy alkalommal végzett legalább nettó ,- forint értékben reprezentatív piackutatási vagy piacfelmérési feladatot közoktatási vagy felsőoktatási témakörben (együttes megfelelés). A 2 RÉSZ tekintetében P2.1. mérleg szerinti eredménye 2009-ben nem volt negatív (önálló megfelelés). M2.1. az ajánlattételi hirdetmény megküldését megelőző elmúlt 3 év során legalább egy alkalommal végzett legalább nettó ,- forint értékben on-line alapú informatikai rendszer tervezésével kapcsolatos szakmai feladatot (együttes megfelelés). Az ajánlattevő alkalmasságát az alábbi módon igazolja: P1.1. és P2.1. A számviteli jogszabályok által előírt mérlegbeszámoló másolatával. M1.1. és M2.1. referenciaigazolással a Kbt. 68. (1) szerint. IX. Az ajánlatok benyújtását követően hiánypótlásra a Kbt.-ben meghatározott módon teljes körben a Kbt. 83. szerint van lehetőség. X. Az ajánlatok beérkezésének határideje: március 23. (szerda), 11 óra XI. Az ajánlatok beérkezésének címe: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 9026 Győr, Egyetem tér 1. XII. Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani. XIII. Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 9026 Győr, Egyetem tér 1., tárgyalója. Időpont: március 23. (szerda), 11 óra XIV. A benyújtott ajánlatok elbírálása tárgyalás nélkül történik.

3 XV. A szerződéskötés tervezett időpontja: április 8. (péntek), 9 óra XVI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: március 7. (hétfő) XVII. Részajánlat benyújtására van lehetőség (1-es, illetőleg 2-es rész tekintetében külön-külön) XVIII. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt (1) bekezdését. XIX. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: - Az ajánlatokat nettó egyösszegben HUF-ban kell megtenni. - Az ajánlatok első oldala a felhívás mellékletét képező, értelemszerűen kitöltött Ajánlati adatlap 1. sz. Melléklet. - Az ajánlatok többi oldalai az alkalmasságot igazoló dokumentumok. - Az ajánlatokat egy eredeti és két másolati példányban, a Kbt. 70/A. (1) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania Azaz az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlatot egy másolati és egy eredeti példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. - Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni a következőket: o Nem bontható fel az ajánlatbontási ülés előtt Szolgáltatásmegrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére. XX. Egyebek: - Nyertes ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén napi ,- forint kötbért köteles megfizetni, amely felső értéke összesen a teljes ellenszolgáltatási díj 20%-a lehet. - Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Az eljárás eredményéről az ajánlattevőket az eljárásról szóló összegezés megküldésével tudatja. - A beszerzést Ajánlatkérő részben támogatásból valósítja meg. A támogatási pályázat kódja: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV Ajánlatát várva, Tisztelettel, Tóth Eszter Ügyvezető

4 Ajánlattételi dokumentáció

5 Az ajánlatban benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 1. Ajánlattételi adatlap (kitöltve, cégszerűen aláírva) 2. Referenciaigazolás(ok) 3. A számviteli jogszabályok által előírt mérlegbeszámoló másolata (10% feletti alvállakozó is) 4. Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról (kitöltve, cégszerűen aláírva) 5. Nyilatkozat az eljárásban résztvevő szervezetekről, munkarészekről (kitöltve, cégszerűen aláírva) 6. Vállalkozási szerződés (kitöltve, a záradékot cégszerűen aláírva)

6 Ajánlattételi adatlap Universitas-Győr Nonprofit Kft Szolgáltatás-megrendelés 1. számú melléklet Ajánlattevő neve: Kapcsolattartó: Cím: Telefon, fax: Egyösszegű ajánlati ár az 1-es rész tekintetében (nettó módon Ft-ban): Egyösszegű ajánlati ár a 2-es rész tekintetében (nettó módon Ft-ban): A Kbt ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Dátum: Cégszerű aláírás:

7 2. számú melléklet Referenciaigazolás (mintalap) 1.Vállalkozó neve: Címe: Megrendelő neve: Címe: A munka megnevezése, teljesítés időpontja: (ha szükséges, külön lapon folytatható) A teljesített szolgáltatás nettó forintértéke: Szerződés szerinti volt e a teljesítés: A kivitelezés minősítése: A referenciát adó neve: Telefonszáma: Kelt: / A referenciaigazolás szükség szerinti többszörözését az ajánlattevő végezze el! / Megrendelő első számú vezetőjének, vagy az őt helyettesítő személynek az aláírása és pecsétje

8 Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 3. számú melléklet Alulírott (név),mint a(z)..(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Universitas-Győr Nonprofit Kft Szolgáltatásmegrendelés közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég Kkvt. szerinti besorolása (a megfelelő válasz aláhúzandó): a.) b.) c.) d.) mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik az a-c) kategóriákba évi XXXIV. törvény szerint: 3. (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Dátum: Cégszerű aláírás

9 4. számú melléklet Nyilatkozat az eljárásban résztvevő szervezetekről, munkarészekről (71. (1) bekezdés) Alulírott (név),mint a(z)..(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 1. A közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszek igénybe, Munkarészek megnevezésése: A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni Név, cím, munkarész és százalékos mérték: Ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlattételi felhívás VIII. vonatkozó pontjának alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik Név, cím: A Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén (alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet) alvállalkozó nevét, címét. Név, cím: Dátum: Cégszerű aláírás /Amennyiben ajánlattevő nem alkalmaz a fentiek tekintetében személyt vagy szervezetet, úgy ezt a nyilatkozatot nem kell kitölteni./

10 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) 5. számú melléklet szolgáltatás megrendelésére a TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV program keretében Mely létrejött egyrészről az Universitas-Győr Nonprofit Kft. (9026 Győr, Egyetem tér 1.; képviselő: Tóth Eszter, ügyvezető; adószám: ) mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Cégnév (teljes cégnév): Székhely, cím: Adószám: Folyószámlaszám: Cégbejegyzési szám: A cég képviselője (a cégkivonat szerint aláírásra jogosult személy neve):. mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre: PREAMBULUM Megrendelő nemzeti értékhatárt meghaladó a Kbt (2) bekezdés szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással induló általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. Vállalkozó ajánlatát a közbeszerzési munkacsoport, mint döntést előkészítő bizottság felülvizsgálta és a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb ajánlattevőnek minősítette, amely javaslatot a döntéshozó elfogadott és mint az eljárás nyertesével köti meg a szerződést. A vállalkozási szerződés finanszírozását Megrendelő részben TÁMOP-4.1.1/A- 10/1/KONV programból fedezi. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TARTALMA 1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában meghatározott a közbeszerzési eljárás 1-es részének tekintetében piaci felmérés / a közbeszerzési eljárás 2-es részének tekintetében informatikai feladatok elvégzését. A munkák részletezése e szerződés 1.sz. mellékletében találhatók meg. VÁLLALÁSI ÁR ÉS KIEGYENLÍTÉSE 2. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt munkák elvégzéséért a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által tett ajánlata alapján összesen az eljárás 1-es része tekintetében. Ft + % áfa / a közbeszerzési eljárás 2- es része tekintetében. Ft + % áfa / vállalkozói díjat fizet számla ellenében. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozási szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi költséget. 1-es rész tekintetében a VTSZ. szám: és SZJ. szám: / a 2-es rész tekintetében a VTSZ. szám: és SZJ. szám: /. Megrendelő részteljesítés alapján fogad el egy részszámlát, és a szolgáltatás maradéktalan teljesítése esetén végszámlát. A számlák benyújtására igazolt teljesítésigazolást követően kerülhet sor. A számlák kiegyenlítése 30 naptári napon belül történik. Részteljesítésnek minősül az 1.sz. mellékletben felsorolt feladatok egy adott ütemben történő elvégzése. A vállalkozói díj magában foglal minden a Vállalkozó teljesítése során felmerülő költséget.

11 Megrendelő előleget fizetni nem tud. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -a értelmében az ajánlatkérő (Megrendelő) a teljesítésért csak abban az esetben fizethet, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. HATÁRIDŐK 3. A szerződés teljesítésének határideje az 1-es rész tekintetében: április 30., a szerződés teljesítésének határideje a 2-es rész tekintetében augusztus 31. A részhatáridő az 1-es rész tekintetében: szeptember 30., a részhatáridő a 2-es rész tekintetében május 15. Megrendelő vállalja, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére álló és hozzáférhető információt, adatot a Vállalkozó ezirányú kérelmére annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsát. Megrendelő 8 munkanapot meghaladó adatszolgáltatása esetén a véghatáridők annyi kötbér mentes munkanappal hosszabbodnak meg, ahány munkanapnyi késedelmes adatszolgáltatás merült fel Megrendelő részéről. KAPCSOLATTARTÁS 4. A feladat elvégzésének ellenőrzésére és a teljesítés igazolására jogosult neve: Tóth Eszter A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személy neve és elérhetősége: ALVÁLLALKOZÓK 5. A szolgáltatás teljesítésébe alvállalkozók is bevonhatók a közbeszerzési ajánlatba meghatározottak szerint, de a Vállalkozó kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. A közbeszerzési ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozó nem foglalkoztatható. SZERZŐDÉSSZEGÉS 6. A vállalkozó szerződésszegést követ el, ha késedelmesen teljesít, hibásan teljesít (mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben, illetőleg 1.sz mellékletében meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és e szerződésben, illetőleg 1.sz. mellékletében meghatározott tulajdonságok), vagy a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén kötbért köteles fizetni, melynek mértéke ,- Forint/nap. Kötbér akkor kerül érvényesítésre, ha ajánlattevő hibájából a megrendelt szolgáltatás nem kezdődik meg és az előírt időpontig nem fejeződik be. A kötbér a teljes ellenszolgáltatási érték maximum 20%-a lehet. Kötbér mentes napnak minősülő körülménynek tekinthető, amennyiben a Megrendelő EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során esetleg keletkező vitáikat békés úton, egyeztetéssel kísérik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére

12 pedig kikötik a perértéktől függően a Győr Városi Bíróság illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességét. 8. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik személynek. 10. Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne. 11. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. Szerződésmódosítás írásban, mindkét fél hozzájárulásával lehetséges. 12. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és az ajánlat. Ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás a mértékadó. 13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak. 14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinthet. Ezen szerződést szerződő felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. Kelt:.. Megrendelő.. Vállalkozó Záradék: A fenti Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt feltételeket elfogadom és tudomásul veszem, hogy ajánlatom elfogadása esetén a Vállalkozási szerződés a fenti szerződéses feltételek és a nyertesnek kihirdetett ajánlatomban foglalt adatok alapján kerül összeállításra és aláírásra. Dátum Cégszerű aláírás

13 FELADATLEÍRÁS 1. sz. melléklet 1-es RÉSZ tekintetében Intézményi képzési kínálatbővítés felmérés a középiskolások körében A feladat megnevezése: Reprezentatív felmérés lefolytatása a Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetébe tartozó középiskolák diákjainak körében. A feladatok részletes tartalma: A Széchenyi István Egyetem képzési kibocsátásához kapcsolódóan a középiskolások körében kérdőíves vizsgálat lebonyolítása 2000 db kérdőíves adatfelvétel elkészítése, elemző tanulmány készítése: kérdőív elkészítése minta kiválasztási elvek kidolgozása minta kialakítása, véglegesítése címlista összeállítása 2000 db végzős középiskolai tanuló lekérdezése elemző tanulmány elkészítése, 5 ív ( karakter) A felmérés célcsoport: Az intézmény vonzáskörzete elsősorban a Balaton vonalától északra fekvő terület. Ezért az itt található középiskolákban negyedik osztályos diákok vizsgálata. A felmérés célja: A vizsgálat tárgya, hogy felderítse a Széchenyi István Egyetem felsőoktatási felvételi szempontjából célcsoportjának számító középiskolások. továbbtanulással kapcsolatos preferenciáit szakválasztással kapcsolatos igényeit felvételi eljárással kapcsolatos információszerzés módját az egyes intézményekről való informálódás módját a Széchenyi István Egyetemmel kapcsolatos attitűdjét felvételi döntéseik során figyelembe vett tényezőket, különös tekintettel a o o o o regionális és gazdasági tényezőkre jövőbeli karrier elvárásokra és intézményi szempontokra.

14 A felmérés célja, hogy megtudjuk, a diákok milyen szempontok alapján választanak szakot és intézményt. Elsősorban mely képzéseket keresik, mik a motivációik, esetleg mely képzések azok, amelyek keresettek, de nem találhatóak meg a Széchenyi István Egyetemen.

15 A felmérés módszertana: A kutatás célja a célcsoport jelenlegi igényeinek felmérése, és az ebből nyert információk azonnali felhasználása. Ezért a kívánt kutatási módszer az egyszeri keresztmetszeti kutatás, vagyis a sokaság elemeiből egyszeri alkalommal vett egyetlen mintán kell, hogy alapuljon. Az elvárt primer kutatási módszer a kvalitatív típus, ami a tömegszerű marketingjelenség számszerű általánosítására törekszik. A szükséges adatok beszerzéséhez rövid, legfeljebb 15 perc alatt kitölthető kérdőívet kell használni, amit a diákok maguk töltenek ki saját iskolai környezetükben felügyelet mellett. A kérdőívnek a célkitűzéseknek megfelelő szakaszokra kell tagolódni. A kérdőív összeállításakor törekedni kell a zárt, főképp skálaszerű kérdésekre. A mintavételi eljárás során kvótás mintavétel szükséges, a kontrolljellemző pedig a földrajzi elhelyezkedés a Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetének megfelelően az alábbi arányok szerint: Győr középiskolái 20% Győr-Moson Sopron megye további középiskolái 15% Vas megye 15% Zala megye 15% Komárom-Esztergom megye 15% Veszprém megye 10% Fejér megye 10% A lekérdezés létszáma: 2000 fő A kérdőív terjedelme: min. 25, max. 50 kérdés A felmérés időzítés: október 1-től március 1-ig. Teljesítési határidők: Ütem Részfeladat Határidő Teljesítés Módszertan összeállítása, középiskolás címlista kialakítása, kérdőív összeállítása Lekérdezések lebonyolítása, adatbázisok összeállítása, elemző tanulmány elkészítése szeptember % április %

16 FELADATLEÍRÁS 2-es RÉSZ tekintetében Tanulmányi előmenetel kézikönyv + interaktív CD kialakítása A jelenlegi tanulmányi tájékoztató átalakítása, illetve a kézikönyv szerkesztéséhez egy egységesített internet alapú informatikai fejlesztés BEVEZETŐ A tanulmányi tájékoztató a mai kor kihívásainak megfelelően történő továbbfejlesztése, kialakítása a célunk, hogy a hallgatók a tanulmányaik illetve hallgatói életük sikeres szervezéséhez minden szükséges információt megkapjanak. Az, hogy ezen kiadvány évről évre elkészüljön, az egyes tanszékek, szakfelelősök között egy óriási koordinációt igényelt, amelyet most egy informatikai fejlesztés megkönnyít, hiszen az egyes tartalmakat az adatokért felelősök maguk vihetik fel egy online felületen, amely így a kiadvány tartalmi és formai követelményeit egységesíteni tudja. A FEJLESZTÉS ELEMEI Alapvetően jelen fejlesztés célja egy olyan kézikönyv elkészítése, mely elektronikus felületen, egy interaktív honlapon kerül kialakítására. A honlap a hallgatók, és adminisztrátorok számára regisztráció és belépés után használható (ekkor személyes adatok megjelenítésére is lehetőség nyílik), de tájékoztató jelleggel a honlap bárki számára (külső érdeklődő) elérhető. Belépés után a hallgató egy olyan felülettel találkozik, amely segít számára a tanulmányai tervezésében. Ezt eddig a tanulmányi tájékoztató könyv segítségével tette meg a hallgató, amelyet a képzése kezdetén kapott meg. A folyamatos tantervi változtatások miatt viszont ezen könyv hamar elavult, s a hallgató nem értesült az esetleges változásokról. Az interaktív tanulmányi tájékoztató két részből áll: szöveges leíró részből, és a tantárgymátrixból. A tantervi adatok mintáját az egyetemi tanulmányi tájékoztatók tartalmazzák. A tantervi adatok a következők: Az Egyetemre vonatkozó általános adatok, információk. A szakkal kapcsolatos leíró adatok. A szak szöveges leíró adatai. A szak tantárgylistája, amely tartalmazza: o kötelező és választható tárgycsoportokat, o a tárgy kódját, o a tárgy megnevezését, o a tárgy óraszámait, o a számonkérés formáját, o a teljesítésért kapott kreditpontot, o a tárgy felvételének ajánlott félévét, o a tárgy indításának félévét. A szak tárgyainak javasolt felvételi rendjét. A szak tantárgyainak rövid összefoglaló bemutatását Az adatok nagy része (mintatantervek, tárgyak, azok jellemzői) a tanulmányi rendszerből kerül automatikusan áttöltésre. A szöveges és leíró részek pedig az Oktatás Szervezési

17 Csoport illetve a tanszéki adminisztrátorok kezelő felületen történő betöltésével kerülnek az adatbázisba, illetve időszakonként frissülnek. A tantárgyak szöveges részeinek alternatív módon jöhetnek a tanulmányi rendszerből (ehhez kapcsolódó tantárgyi tematika fejlesztés a tanulmányi rendszer tekintetében jelenleg folyamatban van), vagy történhet kézi feltöltéssel. A hallgató adatai, mint szakja, kezdés éve, mintatanterve és szakiránya mind a tanulmányi rendszerből jövő adat, amelyet belépés után felismer a rendszer, így azt neki nem kell beállítania. Ezért csak a saját mintatantervét (mintatanterveit, amennyiben több szakon van) láthatja. A hallgató autentikációja az egyetemi LDAP címtárból történik, így neki új felhasználó nevet és jelszót nem szükséges megadnia, ha azt már a sze.hu-n vagy a szeportal.hu oldalon korábban megtette. A tantárgyi mátrixra kattintva a tantervek megjelenítésekor azt a formát adja vissza rendszer, amilyen a tanulmányi tájékoztató elemeinek formája, így gyakorlatilag bármikor legenerálható az aktuális tanulmányi tájékoztató a hallgatók számára. A tantárgyi mátrixnak mutatnia kell a tanulmányi rendszerből jövő adatok alapján a már teljesített tantárgyakat, az egymásra épüléseket előremenetben és visszamenőleg, illetve a következő félévben kiírásra kerülő tantárgyakat meg kell jelölnie. Továbbá összesítve félévenként és kumulálva mutassa az eddig megszerzett krediteket, és az átlagos ill. minimális hátralévő képzési időt. Az átlagos hátralévő idő számítási szabálya: hátralévő kreditek száma osztva 30-cal, minimális hátralévő idő (az egymásra épülések figyelembe vétele mellett a legkorábbi végzési időpont, átlagos félévenkénti 30 kredites teljesítés mellett). A mátrixnak továbbá az egyes tantárgyak tantárgycsoportjainak teljesítési feltételeit is mutatni kell. A mátrixnak a szak és szakirányos mintatanterveket egy felületen belül kell tudnia megmutatni. Mivel a tanulmányi tájékoztató folyamatosan változhat, ezért a hallgató számára a tárgyaknál meg kell jelölni az egyes változásokat, amelyre kattintva láthatja akár a korábbi változatot, illetve ki kell jelezni számára a változásokat alátámasztó szenátusi határozatok számát. Továbbá a hallgató számára legyen elérhető a képzés indításkori tanulmányi tájékoztatója pdf formában, illetve a többi tanulmányi tájékoztató is, tájékoztató jelleggel. Amennyiben a hallgató nem lép be a honlapra, csak mint külső érdeklődő látogat a lapra, a paraméterek beállításával bármely szak aktuális mintatantervét meg tudja nézni, illetve a korábbi félévek pdf formátumú tanulmányi tájékoztatóját le tudja tölteni. A rendszeradminisztrátor a rendszergazdai felületen keresztül tudja a mintatantervekhez kapcsolódó változtatásokat felvinni, így szükséges ennek kialakítása. A rendszeradminisztrátor minden félévet megelőzően a tantárgyválasztási időszak előtt előkészíti a rendszerben a kiírásra kerülő kötelező tantárgyak listáját tanszéki bontásban (tárgyanként és mintatantervenként). Ez az információ megjelenik a hallgatók tantárgyi mátrixában is, ezért az előmenetelük tervezésekor látják, hogy mely tantárgyat mikor tudnak felvenni. A meghirdetésre kerülő tárgyak paramétereinél figyelembe kell vennie a rendszernek a kifutó és felfutó mintatanterveket (ez egy szakon akár 2 vagy több mintatanterv párhuzamos kezelését jelenti), a keresztfélévben induló tanterveket. Az adminisztrátorok belépve látják az egyes tanszékekhez tartozó tantárgyak listáját, amelyeket az adott félévben meghirdetésre kerülhetnek. A listát látják továbbá mintatantervi bontásban is, így tudják, hogy mely szakok számára szükséges a tárgy meghirdetése. A táblázatban továbbá látszik a tárgy mellett az előző két félévben meghirdetett hallgatói létszám is a jövőbeli kalkuláció könnyítésére. A félévet megelőző időszakban a rendszeradminisztrátor megnyitja azon mintatantervek szerkesztési felületét, amelyekre az adott félévben új hallgató kerül felvételre, azaz szükséges tanulmányi tájékoztató elkészítése. A további adminisztrátorok ezután a szerkeszthető részeket átnézik, módosítják (a korábbi félév adati vannak benne), majd lementik. Az összes mintatanterv szöveges részének végleges mentése után létrejönnek a pdf formátumú tanulmányi tájékoztatók, ill. az interaktív oldalon már a javított szövegek találhatóak.

18 Jogosultságok beállítása: a rendszeradminisztrátor tud új felhasználót létrehozni, vagy meglévőhöz további adminisztrátori jogot megadni. Az adminisztrátorok felületükön tudják változtatni az aktuálisan számukra kiírt tanterveket (azok szöveges részeit), illetve tanszékek meghirdetendő tárgyait látják mintatantervi bontásban (a fent említett módon). Ez segíti a tanulmányi rendszerben meghirdetendő tárgyak beállítását, és kapacitásaik könnyebb tervezését. Emellett látják az általuk gondozott szakok tanulmányi tájékoztatóit mind interaktív, mind pedig pdf formában. INFORMATIKAI KÖRNYEZET, KÖVETELMÉNYEK Hardveres környezet A rendszer kialakításánál figyelembe kell venni, hogy időszakosan sok felhasználó, olykor nagy számban indít lekéréseket a szerverről, így a fejlesztés egy olyan szerveren fog futni, amely képes ezen a kérések megfelelően gyors, stabil és hibamentes kiszolgálására. A rendszert kiszolgáló szervernek magas rendelkezésre állást biztosít, és rendelkezik redundáns hardverelemekkel. A hibatűrő működés kialakítása, és a 99%-os rendelkezésre állás biztosítása követelmény. Szoftveres környezet A szoftveres környezetnek szintén gyorsnak, stabilnak és megbízhatónak kell lennie. Szintén fontos a költség hatékony szoftverválasztás, ezért a fejlesztéshez felhasznált szoftvereknek szabad felhasználású programoknak kell lenniük. A rendszerben sok érzékeny adat kerül tárolásra, melyek védelmét biztosítani kell. A szerverek operációs rendszere Debian GNU/Linux alapú, a fejlesztésnek ezen kell tudni futnia. A tanulmányi előmeneteli rendszer kialakításához a napjainkban legelterjedtebb internetes szerver oldali alkalmazásokat kell használni, ezzel biztosítható a folyamatos frissíthetőség és megbízhatóság lehetősége. A rendszert kiszolgáló webszerver az Apache, a PHP, MySQL alapú kommunikációra alkalmas, ehhez a fejlesztésnél alkalmazkodni kell. A rendszer adatkapcsolatának valós idejűnek kell lennie, hogy a hallgatók az aktuális állapotról kaphassanak információt. Ennek érdekében a rendszert összekapcsolhatóvá kell tenni a tanulmányi rendszerrel. A rendszer felépítését tekintve elsődleges a felhasználóbarát és ergonómikus felület kialakítása. Követnie kell a felületnek a három kattintás szabályt. Nagyon fontos, hogy a rendszer gyors és stabil legyen, valamint a biztonságos üzemeltetés miatt a nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerek és azok részeinek használatát kerülni kell. Mivel a tanulmányi tájékoztatóban szereplő információk nyilvánosak, ezért úgy kell kialakítani a rendszert, hogy azok megfeleljenek a keresőoptimalizálás szempontjainak. A nyilvános oldalaknak rendelkezni kell az adott tartalom címét magában foglaló keresőbarát URL-lel, valamint a TITLE és META tag-ek szerkesztésének lehetőségével. RENDSZER VOLUMENEK A rendszer fejlesztésekor feltétlenül figyelembe kell venni azon felhasználók számát, akik a rendszert jogosultak lesznek használni. Mivel a program a Széchenyi István Egyetem hallgatói számára készül, így alkalmasnak kell lennie arra, hogy ezt a felhasználói mennyiséget komolyabb akadozás nélkül ki tudja szolgálni. A jelenlegi hallgatói létszám megközelítőleg fő. Nappali tagozatos hallgatói létszám jelenleg fő, így a fejlesztéskor külön ügyelni kell arra, hogy minimum ilyen nagyságú ügyfél adott időben történő egyszeri használatakor is futásra alkalmas legyen. A tantárgyak mennyisége az egyetemen megközelíti a db-ot. Ezeket a tárgyakat, és a köztük lévő kapcsolatokat tudnia kell kezelni a rendszernek.

19 KERESÉS A RENDSZERBEN Bejelentkezés nélkül keresést is meg kell valósítani, mely alapján visszakereshető egy adott szak, adott időpontjában beiratkozott hallgató megfelelő tanulmányi követelménye. Bejelentkezést követően automatikusan jelenjen(ek) meg az(ok) a szak(ok), mely(ek)re beiratkozott a hallgató, valamit ha kiválaszt egy szakot ezen szak(ok) közül, akkor az adott szak aktuális tanulmányi tájékoztatójának is rendelkezésre kell állnia. Természetesen bejelentkezést követően is tudnia kell a hallgatónak más szakok tanulmányi tájékoztatóit is elérni. Gondolni kell azokra a felhasználókra, akik az Egyetem strukturális felépítését nem ismerik, így a kereső kialakításánál figyelni kell arra, hogy a szakok egyszerűen karok/intézetek kiválasztása nélkül is kereshető legyen. Fontos szempont továbbá, hogyha a hallgató belépés után saját tanulmányi előmenetelét kitöltötte, akkor azt pdf formátumban ki tudja exportálni és kinyomtatni saját maga számára. ADMINISZTRÁCIÓ A rendszer egyszerű karbantarthatósága ugyanolyan fontos, mint a frontend megfelelő kialakítása. Az adminisztrációs felület kialakításakor elvárás a webes adminisztrációs felületet elkészítése, mely lehetővé teszi a tanulmányi rendszerben nem szereplő adatok időbélyegzéssel történő folyamatosan karbantartását is. Az adminisztrációs felületen egy naplózási felület is kialakításra kerül, mely célja, hogy a rendszert használó hallgatókról statisztikai adatokat szolgáltasson az üzemeltetők felé. Az adminisztrációs felületen minden olyan adat szerkesztésének lehetőségét meg kell teremteni, amely a hallgatói tanulmányi rendszerből nem olvasható ki és a tanulmányi tájékoztató előállításához elengedhetetlen. Szükséges egy olyan felület kialakítása is, amelyen keresztül a felhasználás szabályait áthágó felhasználókat ki lehet tiltani a rendszerből. Az adminisztrációs rendszert úgy kell kialakítani, hogy az a frontend-en teljes felügyeletet gyakorolhasson. ITERAKTÍV CD Az interaktív CD kialakításának célja, hogy a hallgatóknak offline módon is elérhető legyen a rendszer, melynek használatát interaktív felület szintén segíti. A CD a tanulmányi követelményeken túl tartalmazza a legfontosabb információkat az egyetemi életről (információk, hallgatói és egyetemi szervezetek, programok, stb.) A CD kialakítása tükrözze a tanulmányi tájékoztató és a rendszer arculatát, szerkezetét, hogy a hallgatóknak egyszerű legyen a CD böngészése. Fontos az egyszerű és ésszerű navigáció kialakítása. Az interaktív CD-re elkészült anyagot a vállalkozónak át kell adni a megbízónak, amit ő a későbbiekben szabadon felhasználhat, illetve az első elkészült verzióból a vállalkozó köteles 1 db mestercd-t legyártani nyomtatható felületű CD-re, aminek arculatának kialakításáért, és elkészítéséért is felelős. A CD arculata meg kell hogy egyezzen az elkészítendő rendszer arculatával. IDŐZÍTÉS április 15-től augusztus 31-ig. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK Ütem Részfeladat Határidő Teljesítés 1. Igények felmérése, rendszerterv elkészítése május % 2. Online tanulmányi előmeneteli kézikönyv elkészítése, interaktív CD tartalmának összeállítása és elkészítése augusztus %

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49829-2011:text:hu:html HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/A. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS komplex csapatépítő-, média- és kommunikációs valamint konfliktuskezelési tréning szervezése és lebonyolítása tárgyú

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Járda és parkoló építési munkák

Járda és parkoló építési munkák Járda és parkoló építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester Címe:

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8 Ajánlattételi felhívás a Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 2013. 1/8

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) az ajánlatkérő neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság címe: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. telefonszáma: +36 87 555 291 telefaxszáma: +36 87 555 261

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Enviroduna

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágításának elvégzésére tárgyban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: MENTÉS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1012 Ország: HU

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1012 Ország: HU A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Külügyminisztérium Postai cím: Bem rkp. 47. Város/Község:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS - I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Zala Megyei

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 38. (3) bekezdése alapján: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal címe: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. képviseli: Dr. Paphalmi Rita Nevében

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Gumikerekes járművek gyártásból kivont légfékrendszeri szelepeinek kiváltásához szükséges dokumentációk elkészítése, a járművek

Részletesebben

Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása.

Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása. Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/139 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Iktató szám: KB/58/2014

Ajánlati felhívás. Iktató szám: KB/58/2014 Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Ajánlati

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén AJÁNLATKÉRÉS Festési, mázolási munkák Répcelak város területén tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az eljárást megindító felhívás

Az eljárást megindító felhívás Az eljárást megindító felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. Dr. Domokos Diána

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

Postai irányítószám: 3400 Telefon: +360649511535. Fax: +360649511535. Postai irányítószám: 1222 Telefon: +3606302024423. Fax: +360612480290

Postai irányítószám: 3400 Telefon: +360649511535. Fax: +360649511535. Postai irányítószám: 1222 Telefon: +3606302024423. Fax: +360612480290 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Enviroduna

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 1/7. SZIGETVÁRI KÓRHÁZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Részletesebben

A "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. részére biztosítás nyújtása. - Tájékoztató az eljárás eredményéről

A VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. részére biztosítás nyújtása. - Tájékoztató az eljárás eredményéről A "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. részére biztosítás nyújtása. - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221482-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatot kérő neve, címe, kapcsolattartó személy és elérhetőségei: Ajánlatkérő: Tel.: 74/565-040 Fax.: 74/466-929 Kapcsolattartó: Noé Zoltán,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 18. melléklet 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi

Részletesebben

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése.

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (A Vendéget látni, vendégnek lenni című vendéglátás- és idegenforgalom-történeti állandó kiállítás kivitelezése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/28. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/28. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Szerződésmódosítás - Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. számára kifejlesztett, üzembe helyezett, műszaki információs rendszereinek (HŐTÉR,és alrendszerei) adatbázis üzemeltetetése, valamint opcionálisan szükséges

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Eötvös

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

Részletesebben

T E R V E Z É S I S Z E R Z Õ D É S

T E R V E Z É S I S Z E R Z Õ D É S T E R V E Z É S I S Z E R Z Õ D É S amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18-20., statisztikai számjel: 15519009-8411-321-01, adószám:

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Ópályi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. Ország: Magyarország irányítószám: 6000 Kapcsolattartási pont(ok):

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. Ország: Magyarország irányítószám: 6000 Kapcsolattartási pont(ok): 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Bács-Kiskun

Részletesebben