AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tárgy:Szolgáltatás-megrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tárgy:Szolgáltatás-megrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Győr, március 7. Tárgy:Szolgáltatás-megrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére Tisztelt Cím! Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. (9026 Győr, Egyetem tér 1.), mint közbeszerzésben részes ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti egyszerű beszerzési eljárást folytat le a Kbt (2) bekezdés szerinti közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével szolgáltatás-megrendelés tárgyában. I. Ajánlatkérő: Név: Universitas-Győr Nonprofit Kft. Cím: Képviseli: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Tóth Eszter Adószám Kapcsolattartó: Böröcz Péter, közbeszerzési tanácsadó Tel/fax: Tel.: , II. A beszerzés tárgya: 1- es rész Reprezentatív felmérés lefolytatása a Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetébe tartozó középiskolák diákjainak körében. (Részletesen az ajánlati dokumentáció feladatleírások pontban). 2-es rész Internet alapú informatikai fejlesztés a Széchenyi István Egyetem tanulmányi tájékoztatójának és kézikönyvének átalakításához. (Részletesen az ajánlati dokumentáció feladatleírások pontban). III. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés szolgáltatás elvégzésére. IV. A szerződés időtartama: 1-es rész tekintetében a szerződés részteljesítésének határideje: szeptember 30., a szerződés végteljesítésének határideje: április es rész tekintetében a szerződés részteljesítésének határideje: május 15., a szerződés végteljesítésének határideje: augusztus 31. V. A teljesítés helye: A szerződés megvalósítása kapcsán: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Ajánlatkérő székhelyén. VI. A teljesítés feltételei: A díj kifizetése a Kbt szerint (rész/vég)számla ellenében átutalással történik. Az 1-es rész esetén: - 1 részszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 30%-ában a módszertan összeállítása, középiskolás címlista kialakítása, kérdőív összeállítása.

2 - A végszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 70%-ában lekérdezések lebonyolítása, adatbázisok összeállítása, elemző tanulmány elkészítése. A 2-es rész esetén: - 1 részszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 30%-ában az igények felmérése, rendszerterv elkészítése. - A végszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 70%-ában az online tanulmányi előmeneteli kézikönyv elkészítése, interaktív CD tartalmának összeállítása és elkészítése. VII. Az ajánlatok bírálati szempontja: Az ajánlati ár, az ajánlatkérő a legalacsonyabb árral rendelkező ajánlatot tevő vállalkozóval köt szerződést. VIII. Alkalmassági követelmények: Az ajánlattevő és 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmas a feladat elvégzésére, ha az alábbi feltételek mindegyike érvényes rá: Az 1 RÉSZ tekintetében P1.1. mérleg szerinti eredménye 2009-ben nem volt negatív (önálló megfelelés). M1.1. az ajánlattételi hirdetmény megküldését megelőző elmúlt 3 év során legalább egy alkalommal végzett legalább nettó ,- forint értékben reprezentatív piackutatási vagy piacfelmérési feladatot közoktatási vagy felsőoktatási témakörben (együttes megfelelés). A 2 RÉSZ tekintetében P2.1. mérleg szerinti eredménye 2009-ben nem volt negatív (önálló megfelelés). M2.1. az ajánlattételi hirdetmény megküldését megelőző elmúlt 3 év során legalább egy alkalommal végzett legalább nettó ,- forint értékben on-line alapú informatikai rendszer tervezésével kapcsolatos szakmai feladatot (együttes megfelelés). Az ajánlattevő alkalmasságát az alábbi módon igazolja: P1.1. és P2.1. A számviteli jogszabályok által előírt mérlegbeszámoló másolatával. M1.1. és M2.1. referenciaigazolással a Kbt. 68. (1) szerint. IX. Az ajánlatok benyújtását követően hiánypótlásra a Kbt.-ben meghatározott módon teljes körben a Kbt. 83. szerint van lehetőség. X. Az ajánlatok beérkezésének határideje: március 23. (szerda), 11 óra XI. Az ajánlatok beérkezésének címe: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 9026 Győr, Egyetem tér 1. XII. Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani. XIII. Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 9026 Győr, Egyetem tér 1., tárgyalója. Időpont: március 23. (szerda), 11 óra XIV. A benyújtott ajánlatok elbírálása tárgyalás nélkül történik.

3 XV. A szerződéskötés tervezett időpontja: április 8. (péntek), 9 óra XVI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: március 7. (hétfő) XVII. Részajánlat benyújtására van lehetőség (1-es, illetőleg 2-es rész tekintetében külön-külön) XVIII. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt (1) bekezdését. XIX. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: - Az ajánlatokat nettó egyösszegben HUF-ban kell megtenni. - Az ajánlatok első oldala a felhívás mellékletét képező, értelemszerűen kitöltött Ajánlati adatlap 1. sz. Melléklet. - Az ajánlatok többi oldalai az alkalmasságot igazoló dokumentumok. - Az ajánlatokat egy eredeti és két másolati példányban, a Kbt. 70/A. (1) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania Azaz az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlatot egy másolati és egy eredeti példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. - Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni a következőket: o Nem bontható fel az ajánlatbontási ülés előtt Szolgáltatásmegrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére. XX. Egyebek: - Nyertes ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén napi ,- forint kötbért köteles megfizetni, amely felső értéke összesen a teljes ellenszolgáltatási díj 20%-a lehet. - Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Az eljárás eredményéről az ajánlattevőket az eljárásról szóló összegezés megküldésével tudatja. - A beszerzést Ajánlatkérő részben támogatásból valósítja meg. A támogatási pályázat kódja: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV Ajánlatát várva, Tisztelettel, Tóth Eszter Ügyvezető

4 Ajánlattételi dokumentáció

5 Az ajánlatban benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 1. Ajánlattételi adatlap (kitöltve, cégszerűen aláírva) 2. Referenciaigazolás(ok) 3. A számviteli jogszabályok által előírt mérlegbeszámoló másolata (10% feletti alvállakozó is) 4. Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról (kitöltve, cégszerűen aláírva) 5. Nyilatkozat az eljárásban résztvevő szervezetekről, munkarészekről (kitöltve, cégszerűen aláírva) 6. Vállalkozási szerződés (kitöltve, a záradékot cégszerűen aláírva)

6 Ajánlattételi adatlap Universitas-Győr Nonprofit Kft Szolgáltatás-megrendelés 1. számú melléklet Ajánlattevő neve: Kapcsolattartó: Cím: Telefon, fax: Egyösszegű ajánlati ár az 1-es rész tekintetében (nettó módon Ft-ban): Egyösszegű ajánlati ár a 2-es rész tekintetében (nettó módon Ft-ban): A Kbt ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Dátum: Cégszerű aláírás:

7 2. számú melléklet Referenciaigazolás (mintalap) 1.Vállalkozó neve: Címe: Megrendelő neve: Címe: A munka megnevezése, teljesítés időpontja: (ha szükséges, külön lapon folytatható) A teljesített szolgáltatás nettó forintértéke: Szerződés szerinti volt e a teljesítés: A kivitelezés minősítése: A referenciát adó neve: Telefonszáma: Kelt: / A referenciaigazolás szükség szerinti többszörözését az ajánlattevő végezze el! / Megrendelő első számú vezetőjének, vagy az őt helyettesítő személynek az aláírása és pecsétje

8 Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 3. számú melléklet Alulírott (név),mint a(z)..(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Universitas-Győr Nonprofit Kft Szolgáltatásmegrendelés közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég Kkvt. szerinti besorolása (a megfelelő válasz aláhúzandó): a.) b.) c.) d.) mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik az a-c) kategóriákba évi XXXIV. törvény szerint: 3. (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Dátum: Cégszerű aláírás

9 4. számú melléklet Nyilatkozat az eljárásban résztvevő szervezetekről, munkarészekről (71. (1) bekezdés) Alulírott (név),mint a(z)..(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 1. A közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszek igénybe, Munkarészek megnevezésése: A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni Név, cím, munkarész és százalékos mérték: Ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlattételi felhívás VIII. vonatkozó pontjának alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik Név, cím: A Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén (alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet) alvállalkozó nevét, címét. Név, cím: Dátum: Cégszerű aláírás /Amennyiben ajánlattevő nem alkalmaz a fentiek tekintetében személyt vagy szervezetet, úgy ezt a nyilatkozatot nem kell kitölteni./

10 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) 5. számú melléklet szolgáltatás megrendelésére a TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV program keretében Mely létrejött egyrészről az Universitas-Győr Nonprofit Kft. (9026 Győr, Egyetem tér 1.; képviselő: Tóth Eszter, ügyvezető; adószám: ) mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Cégnév (teljes cégnév): Székhely, cím: Adószám: Folyószámlaszám: Cégbejegyzési szám: A cég képviselője (a cégkivonat szerint aláírásra jogosult személy neve):. mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre: PREAMBULUM Megrendelő nemzeti értékhatárt meghaladó a Kbt (2) bekezdés szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással induló általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. Vállalkozó ajánlatát a közbeszerzési munkacsoport, mint döntést előkészítő bizottság felülvizsgálta és a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb ajánlattevőnek minősítette, amely javaslatot a döntéshozó elfogadott és mint az eljárás nyertesével köti meg a szerződést. A vállalkozási szerződés finanszírozását Megrendelő részben TÁMOP-4.1.1/A- 10/1/KONV programból fedezi. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TARTALMA 1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában meghatározott a közbeszerzési eljárás 1-es részének tekintetében piaci felmérés / a közbeszerzési eljárás 2-es részének tekintetében informatikai feladatok elvégzését. A munkák részletezése e szerződés 1.sz. mellékletében találhatók meg. VÁLLALÁSI ÁR ÉS KIEGYENLÍTÉSE 2. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt munkák elvégzéséért a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által tett ajánlata alapján összesen az eljárás 1-es része tekintetében. Ft + % áfa / a közbeszerzési eljárás 2- es része tekintetében. Ft + % áfa / vállalkozói díjat fizet számla ellenében. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozási szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi költséget. 1-es rész tekintetében a VTSZ. szám: és SZJ. szám: / a 2-es rész tekintetében a VTSZ. szám: és SZJ. szám: /. Megrendelő részteljesítés alapján fogad el egy részszámlát, és a szolgáltatás maradéktalan teljesítése esetén végszámlát. A számlák benyújtására igazolt teljesítésigazolást követően kerülhet sor. A számlák kiegyenlítése 30 naptári napon belül történik. Részteljesítésnek minősül az 1.sz. mellékletben felsorolt feladatok egy adott ütemben történő elvégzése. A vállalkozói díj magában foglal minden a Vállalkozó teljesítése során felmerülő költséget.

11 Megrendelő előleget fizetni nem tud. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -a értelmében az ajánlatkérő (Megrendelő) a teljesítésért csak abban az esetben fizethet, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. HATÁRIDŐK 3. A szerződés teljesítésének határideje az 1-es rész tekintetében: április 30., a szerződés teljesítésének határideje a 2-es rész tekintetében augusztus 31. A részhatáridő az 1-es rész tekintetében: szeptember 30., a részhatáridő a 2-es rész tekintetében május 15. Megrendelő vállalja, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére álló és hozzáférhető információt, adatot a Vállalkozó ezirányú kérelmére annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsát. Megrendelő 8 munkanapot meghaladó adatszolgáltatása esetén a véghatáridők annyi kötbér mentes munkanappal hosszabbodnak meg, ahány munkanapnyi késedelmes adatszolgáltatás merült fel Megrendelő részéről. KAPCSOLATTARTÁS 4. A feladat elvégzésének ellenőrzésére és a teljesítés igazolására jogosult neve: Tóth Eszter A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személy neve és elérhetősége: ALVÁLLALKOZÓK 5. A szolgáltatás teljesítésébe alvállalkozók is bevonhatók a közbeszerzési ajánlatba meghatározottak szerint, de a Vállalkozó kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. A közbeszerzési ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozó nem foglalkoztatható. SZERZŐDÉSSZEGÉS 6. A vállalkozó szerződésszegést követ el, ha késedelmesen teljesít, hibásan teljesít (mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben, illetőleg 1.sz mellékletében meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és e szerződésben, illetőleg 1.sz. mellékletében meghatározott tulajdonságok), vagy a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén kötbért köteles fizetni, melynek mértéke ,- Forint/nap. Kötbér akkor kerül érvényesítésre, ha ajánlattevő hibájából a megrendelt szolgáltatás nem kezdődik meg és az előírt időpontig nem fejeződik be. A kötbér a teljes ellenszolgáltatási érték maximum 20%-a lehet. Kötbér mentes napnak minősülő körülménynek tekinthető, amennyiben a Megrendelő EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során esetleg keletkező vitáikat békés úton, egyeztetéssel kísérik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére

12 pedig kikötik a perértéktől függően a Győr Városi Bíróság illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességét. 8. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik személynek. 10. Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne. 11. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. Szerződésmódosítás írásban, mindkét fél hozzájárulásával lehetséges. 12. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és az ajánlat. Ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás a mértékadó. 13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak. 14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinthet. Ezen szerződést szerződő felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. Kelt:.. Megrendelő.. Vállalkozó Záradék: A fenti Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt feltételeket elfogadom és tudomásul veszem, hogy ajánlatom elfogadása esetén a Vállalkozási szerződés a fenti szerződéses feltételek és a nyertesnek kihirdetett ajánlatomban foglalt adatok alapján kerül összeállításra és aláírásra. Dátum Cégszerű aláírás

13 FELADATLEÍRÁS 1. sz. melléklet 1-es RÉSZ tekintetében Intézményi képzési kínálatbővítés felmérés a középiskolások körében A feladat megnevezése: Reprezentatív felmérés lefolytatása a Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetébe tartozó középiskolák diákjainak körében. A feladatok részletes tartalma: A Széchenyi István Egyetem képzési kibocsátásához kapcsolódóan a középiskolások körében kérdőíves vizsgálat lebonyolítása 2000 db kérdőíves adatfelvétel elkészítése, elemző tanulmány készítése: kérdőív elkészítése minta kiválasztási elvek kidolgozása minta kialakítása, véglegesítése címlista összeállítása 2000 db végzős középiskolai tanuló lekérdezése elemző tanulmány elkészítése, 5 ív ( karakter) A felmérés célcsoport: Az intézmény vonzáskörzete elsősorban a Balaton vonalától északra fekvő terület. Ezért az itt található középiskolákban negyedik osztályos diákok vizsgálata. A felmérés célja: A vizsgálat tárgya, hogy felderítse a Széchenyi István Egyetem felsőoktatási felvételi szempontjából célcsoportjának számító középiskolások. továbbtanulással kapcsolatos preferenciáit szakválasztással kapcsolatos igényeit felvételi eljárással kapcsolatos információszerzés módját az egyes intézményekről való informálódás módját a Széchenyi István Egyetemmel kapcsolatos attitűdjét felvételi döntéseik során figyelembe vett tényezőket, különös tekintettel a o o o o regionális és gazdasági tényezőkre jövőbeli karrier elvárásokra és intézményi szempontokra.

14 A felmérés célja, hogy megtudjuk, a diákok milyen szempontok alapján választanak szakot és intézményt. Elsősorban mely képzéseket keresik, mik a motivációik, esetleg mely képzések azok, amelyek keresettek, de nem találhatóak meg a Széchenyi István Egyetemen.

15 A felmérés módszertana: A kutatás célja a célcsoport jelenlegi igényeinek felmérése, és az ebből nyert információk azonnali felhasználása. Ezért a kívánt kutatási módszer az egyszeri keresztmetszeti kutatás, vagyis a sokaság elemeiből egyszeri alkalommal vett egyetlen mintán kell, hogy alapuljon. Az elvárt primer kutatási módszer a kvalitatív típus, ami a tömegszerű marketingjelenség számszerű általánosítására törekszik. A szükséges adatok beszerzéséhez rövid, legfeljebb 15 perc alatt kitölthető kérdőívet kell használni, amit a diákok maguk töltenek ki saját iskolai környezetükben felügyelet mellett. A kérdőívnek a célkitűzéseknek megfelelő szakaszokra kell tagolódni. A kérdőív összeállításakor törekedni kell a zárt, főképp skálaszerű kérdésekre. A mintavételi eljárás során kvótás mintavétel szükséges, a kontrolljellemző pedig a földrajzi elhelyezkedés a Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetének megfelelően az alábbi arányok szerint: Győr középiskolái 20% Győr-Moson Sopron megye további középiskolái 15% Vas megye 15% Zala megye 15% Komárom-Esztergom megye 15% Veszprém megye 10% Fejér megye 10% A lekérdezés létszáma: 2000 fő A kérdőív terjedelme: min. 25, max. 50 kérdés A felmérés időzítés: október 1-től március 1-ig. Teljesítési határidők: Ütem Részfeladat Határidő Teljesítés Módszertan összeállítása, középiskolás címlista kialakítása, kérdőív összeállítása Lekérdezések lebonyolítása, adatbázisok összeállítása, elemző tanulmány elkészítése szeptember % április %

16 FELADATLEÍRÁS 2-es RÉSZ tekintetében Tanulmányi előmenetel kézikönyv + interaktív CD kialakítása A jelenlegi tanulmányi tájékoztató átalakítása, illetve a kézikönyv szerkesztéséhez egy egységesített internet alapú informatikai fejlesztés BEVEZETŐ A tanulmányi tájékoztató a mai kor kihívásainak megfelelően történő továbbfejlesztése, kialakítása a célunk, hogy a hallgatók a tanulmányaik illetve hallgatói életük sikeres szervezéséhez minden szükséges információt megkapjanak. Az, hogy ezen kiadvány évről évre elkészüljön, az egyes tanszékek, szakfelelősök között egy óriási koordinációt igényelt, amelyet most egy informatikai fejlesztés megkönnyít, hiszen az egyes tartalmakat az adatokért felelősök maguk vihetik fel egy online felületen, amely így a kiadvány tartalmi és formai követelményeit egységesíteni tudja. A FEJLESZTÉS ELEMEI Alapvetően jelen fejlesztés célja egy olyan kézikönyv elkészítése, mely elektronikus felületen, egy interaktív honlapon kerül kialakítására. A honlap a hallgatók, és adminisztrátorok számára regisztráció és belépés után használható (ekkor személyes adatok megjelenítésére is lehetőség nyílik), de tájékoztató jelleggel a honlap bárki számára (külső érdeklődő) elérhető. Belépés után a hallgató egy olyan felülettel találkozik, amely segít számára a tanulmányai tervezésében. Ezt eddig a tanulmányi tájékoztató könyv segítségével tette meg a hallgató, amelyet a képzése kezdetén kapott meg. A folyamatos tantervi változtatások miatt viszont ezen könyv hamar elavult, s a hallgató nem értesült az esetleges változásokról. Az interaktív tanulmányi tájékoztató két részből áll: szöveges leíró részből, és a tantárgymátrixból. A tantervi adatok mintáját az egyetemi tanulmányi tájékoztatók tartalmazzák. A tantervi adatok a következők: Az Egyetemre vonatkozó általános adatok, információk. A szakkal kapcsolatos leíró adatok. A szak szöveges leíró adatai. A szak tantárgylistája, amely tartalmazza: o kötelező és választható tárgycsoportokat, o a tárgy kódját, o a tárgy megnevezését, o a tárgy óraszámait, o a számonkérés formáját, o a teljesítésért kapott kreditpontot, o a tárgy felvételének ajánlott félévét, o a tárgy indításának félévét. A szak tárgyainak javasolt felvételi rendjét. A szak tantárgyainak rövid összefoglaló bemutatását Az adatok nagy része (mintatantervek, tárgyak, azok jellemzői) a tanulmányi rendszerből kerül automatikusan áttöltésre. A szöveges és leíró részek pedig az Oktatás Szervezési

17 Csoport illetve a tanszéki adminisztrátorok kezelő felületen történő betöltésével kerülnek az adatbázisba, illetve időszakonként frissülnek. A tantárgyak szöveges részeinek alternatív módon jöhetnek a tanulmányi rendszerből (ehhez kapcsolódó tantárgyi tematika fejlesztés a tanulmányi rendszer tekintetében jelenleg folyamatban van), vagy történhet kézi feltöltéssel. A hallgató adatai, mint szakja, kezdés éve, mintatanterve és szakiránya mind a tanulmányi rendszerből jövő adat, amelyet belépés után felismer a rendszer, így azt neki nem kell beállítania. Ezért csak a saját mintatantervét (mintatanterveit, amennyiben több szakon van) láthatja. A hallgató autentikációja az egyetemi LDAP címtárból történik, így neki új felhasználó nevet és jelszót nem szükséges megadnia, ha azt már a sze.hu-n vagy a szeportal.hu oldalon korábban megtette. A tantárgyi mátrixra kattintva a tantervek megjelenítésekor azt a formát adja vissza rendszer, amilyen a tanulmányi tájékoztató elemeinek formája, így gyakorlatilag bármikor legenerálható az aktuális tanulmányi tájékoztató a hallgatók számára. A tantárgyi mátrixnak mutatnia kell a tanulmányi rendszerből jövő adatok alapján a már teljesített tantárgyakat, az egymásra épüléseket előremenetben és visszamenőleg, illetve a következő félévben kiírásra kerülő tantárgyakat meg kell jelölnie. Továbbá összesítve félévenként és kumulálva mutassa az eddig megszerzett krediteket, és az átlagos ill. minimális hátralévő képzési időt. Az átlagos hátralévő idő számítási szabálya: hátralévő kreditek száma osztva 30-cal, minimális hátralévő idő (az egymásra épülések figyelembe vétele mellett a legkorábbi végzési időpont, átlagos félévenkénti 30 kredites teljesítés mellett). A mátrixnak továbbá az egyes tantárgyak tantárgycsoportjainak teljesítési feltételeit is mutatni kell. A mátrixnak a szak és szakirányos mintatanterveket egy felületen belül kell tudnia megmutatni. Mivel a tanulmányi tájékoztató folyamatosan változhat, ezért a hallgató számára a tárgyaknál meg kell jelölni az egyes változásokat, amelyre kattintva láthatja akár a korábbi változatot, illetve ki kell jelezni számára a változásokat alátámasztó szenátusi határozatok számát. Továbbá a hallgató számára legyen elérhető a képzés indításkori tanulmányi tájékoztatója pdf formában, illetve a többi tanulmányi tájékoztató is, tájékoztató jelleggel. Amennyiben a hallgató nem lép be a honlapra, csak mint külső érdeklődő látogat a lapra, a paraméterek beállításával bármely szak aktuális mintatantervét meg tudja nézni, illetve a korábbi félévek pdf formátumú tanulmányi tájékoztatóját le tudja tölteni. A rendszeradminisztrátor a rendszergazdai felületen keresztül tudja a mintatantervekhez kapcsolódó változtatásokat felvinni, így szükséges ennek kialakítása. A rendszeradminisztrátor minden félévet megelőzően a tantárgyválasztási időszak előtt előkészíti a rendszerben a kiírásra kerülő kötelező tantárgyak listáját tanszéki bontásban (tárgyanként és mintatantervenként). Ez az információ megjelenik a hallgatók tantárgyi mátrixában is, ezért az előmenetelük tervezésekor látják, hogy mely tantárgyat mikor tudnak felvenni. A meghirdetésre kerülő tárgyak paramétereinél figyelembe kell vennie a rendszernek a kifutó és felfutó mintatanterveket (ez egy szakon akár 2 vagy több mintatanterv párhuzamos kezelését jelenti), a keresztfélévben induló tanterveket. Az adminisztrátorok belépve látják az egyes tanszékekhez tartozó tantárgyak listáját, amelyeket az adott félévben meghirdetésre kerülhetnek. A listát látják továbbá mintatantervi bontásban is, így tudják, hogy mely szakok számára szükséges a tárgy meghirdetése. A táblázatban továbbá látszik a tárgy mellett az előző két félévben meghirdetett hallgatói létszám is a jövőbeli kalkuláció könnyítésére. A félévet megelőző időszakban a rendszeradminisztrátor megnyitja azon mintatantervek szerkesztési felületét, amelyekre az adott félévben új hallgató kerül felvételre, azaz szükséges tanulmányi tájékoztató elkészítése. A további adminisztrátorok ezután a szerkeszthető részeket átnézik, módosítják (a korábbi félév adati vannak benne), majd lementik. Az összes mintatanterv szöveges részének végleges mentése után létrejönnek a pdf formátumú tanulmányi tájékoztatók, ill. az interaktív oldalon már a javított szövegek találhatóak.

18 Jogosultságok beállítása: a rendszeradminisztrátor tud új felhasználót létrehozni, vagy meglévőhöz további adminisztrátori jogot megadni. Az adminisztrátorok felületükön tudják változtatni az aktuálisan számukra kiírt tanterveket (azok szöveges részeit), illetve tanszékek meghirdetendő tárgyait látják mintatantervi bontásban (a fent említett módon). Ez segíti a tanulmányi rendszerben meghirdetendő tárgyak beállítását, és kapacitásaik könnyebb tervezését. Emellett látják az általuk gondozott szakok tanulmányi tájékoztatóit mind interaktív, mind pedig pdf formában. INFORMATIKAI KÖRNYEZET, KÖVETELMÉNYEK Hardveres környezet A rendszer kialakításánál figyelembe kell venni, hogy időszakosan sok felhasználó, olykor nagy számban indít lekéréseket a szerverről, így a fejlesztés egy olyan szerveren fog futni, amely képes ezen a kérések megfelelően gyors, stabil és hibamentes kiszolgálására. A rendszert kiszolgáló szervernek magas rendelkezésre állást biztosít, és rendelkezik redundáns hardverelemekkel. A hibatűrő működés kialakítása, és a 99%-os rendelkezésre állás biztosítása követelmény. Szoftveres környezet A szoftveres környezetnek szintén gyorsnak, stabilnak és megbízhatónak kell lennie. Szintén fontos a költség hatékony szoftverválasztás, ezért a fejlesztéshez felhasznált szoftvereknek szabad felhasználású programoknak kell lenniük. A rendszerben sok érzékeny adat kerül tárolásra, melyek védelmét biztosítani kell. A szerverek operációs rendszere Debian GNU/Linux alapú, a fejlesztésnek ezen kell tudni futnia. A tanulmányi előmeneteli rendszer kialakításához a napjainkban legelterjedtebb internetes szerver oldali alkalmazásokat kell használni, ezzel biztosítható a folyamatos frissíthetőség és megbízhatóság lehetősége. A rendszert kiszolgáló webszerver az Apache, a PHP, MySQL alapú kommunikációra alkalmas, ehhez a fejlesztésnél alkalmazkodni kell. A rendszer adatkapcsolatának valós idejűnek kell lennie, hogy a hallgatók az aktuális állapotról kaphassanak információt. Ennek érdekében a rendszert összekapcsolhatóvá kell tenni a tanulmányi rendszerrel. A rendszer felépítését tekintve elsődleges a felhasználóbarát és ergonómikus felület kialakítása. Követnie kell a felületnek a három kattintás szabályt. Nagyon fontos, hogy a rendszer gyors és stabil legyen, valamint a biztonságos üzemeltetés miatt a nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerek és azok részeinek használatát kerülni kell. Mivel a tanulmányi tájékoztatóban szereplő információk nyilvánosak, ezért úgy kell kialakítani a rendszert, hogy azok megfeleljenek a keresőoptimalizálás szempontjainak. A nyilvános oldalaknak rendelkezni kell az adott tartalom címét magában foglaló keresőbarát URL-lel, valamint a TITLE és META tag-ek szerkesztésének lehetőségével. RENDSZER VOLUMENEK A rendszer fejlesztésekor feltétlenül figyelembe kell venni azon felhasználók számát, akik a rendszert jogosultak lesznek használni. Mivel a program a Széchenyi István Egyetem hallgatói számára készül, így alkalmasnak kell lennie arra, hogy ezt a felhasználói mennyiséget komolyabb akadozás nélkül ki tudja szolgálni. A jelenlegi hallgatói létszám megközelítőleg fő. Nappali tagozatos hallgatói létszám jelenleg fő, így a fejlesztéskor külön ügyelni kell arra, hogy minimum ilyen nagyságú ügyfél adott időben történő egyszeri használatakor is futásra alkalmas legyen. A tantárgyak mennyisége az egyetemen megközelíti a db-ot. Ezeket a tárgyakat, és a köztük lévő kapcsolatokat tudnia kell kezelni a rendszernek.

19 KERESÉS A RENDSZERBEN Bejelentkezés nélkül keresést is meg kell valósítani, mely alapján visszakereshető egy adott szak, adott időpontjában beiratkozott hallgató megfelelő tanulmányi követelménye. Bejelentkezést követően automatikusan jelenjen(ek) meg az(ok) a szak(ok), mely(ek)re beiratkozott a hallgató, valamit ha kiválaszt egy szakot ezen szak(ok) közül, akkor az adott szak aktuális tanulmányi tájékoztatójának is rendelkezésre kell állnia. Természetesen bejelentkezést követően is tudnia kell a hallgatónak más szakok tanulmányi tájékoztatóit is elérni. Gondolni kell azokra a felhasználókra, akik az Egyetem strukturális felépítését nem ismerik, így a kereső kialakításánál figyelni kell arra, hogy a szakok egyszerűen karok/intézetek kiválasztása nélkül is kereshető legyen. Fontos szempont továbbá, hogyha a hallgató belépés után saját tanulmányi előmenetelét kitöltötte, akkor azt pdf formátumban ki tudja exportálni és kinyomtatni saját maga számára. ADMINISZTRÁCIÓ A rendszer egyszerű karbantarthatósága ugyanolyan fontos, mint a frontend megfelelő kialakítása. Az adminisztrációs felület kialakításakor elvárás a webes adminisztrációs felületet elkészítése, mely lehetővé teszi a tanulmányi rendszerben nem szereplő adatok időbélyegzéssel történő folyamatosan karbantartását is. Az adminisztrációs felületen egy naplózási felület is kialakításra kerül, mely célja, hogy a rendszert használó hallgatókról statisztikai adatokat szolgáltasson az üzemeltetők felé. Az adminisztrációs felületen minden olyan adat szerkesztésének lehetőségét meg kell teremteni, amely a hallgatói tanulmányi rendszerből nem olvasható ki és a tanulmányi tájékoztató előállításához elengedhetetlen. Szükséges egy olyan felület kialakítása is, amelyen keresztül a felhasználás szabályait áthágó felhasználókat ki lehet tiltani a rendszerből. Az adminisztrációs rendszert úgy kell kialakítani, hogy az a frontend-en teljes felügyeletet gyakorolhasson. ITERAKTÍV CD Az interaktív CD kialakításának célja, hogy a hallgatóknak offline módon is elérhető legyen a rendszer, melynek használatát interaktív felület szintén segíti. A CD a tanulmányi követelményeken túl tartalmazza a legfontosabb információkat az egyetemi életről (információk, hallgatói és egyetemi szervezetek, programok, stb.) A CD kialakítása tükrözze a tanulmányi tájékoztató és a rendszer arculatát, szerkezetét, hogy a hallgatóknak egyszerű legyen a CD böngészése. Fontos az egyszerű és ésszerű navigáció kialakítása. Az interaktív CD-re elkészült anyagot a vállalkozónak át kell adni a megbízónak, amit ő a későbbiekben szabadon felhasználhat, illetve az első elkészült verzióból a vállalkozó köteles 1 db mestercd-t legyártani nyomtatható felületű CD-re, aminek arculatának kialakításáért, és elkészítéséért is felelős. A CD arculata meg kell hogy egyezzen az elkészítendő rendszer arculatával. IDŐZÍTÉS április 15-től augusztus 31-ig. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK Ütem Részfeladat Határidő Teljesítés 1. Igények felmérése, rendszerterv elkészítése május % 2. Online tanulmányi előmeneteli kézikönyv elkészítése, interaktív CD tartalmának összeállítása és elkészítése augusztus %

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben