AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tárgy:Szolgáltatás-megrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tárgy:Szolgáltatás-megrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Győr, március 7. Tárgy:Szolgáltatás-megrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére Tisztelt Cím! Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. (9026 Győr, Egyetem tér 1.), mint közbeszerzésben részes ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti egyszerű beszerzési eljárást folytat le a Kbt (2) bekezdés szerinti közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével szolgáltatás-megrendelés tárgyában. I. Ajánlatkérő: Név: Universitas-Győr Nonprofit Kft. Cím: Képviseli: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Tóth Eszter Adószám Kapcsolattartó: Böröcz Péter, közbeszerzési tanácsadó Tel/fax: Tel.: , II. A beszerzés tárgya: 1- es rész Reprezentatív felmérés lefolytatása a Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetébe tartozó középiskolák diákjainak körében. (Részletesen az ajánlati dokumentáció feladatleírások pontban). 2-es rész Internet alapú informatikai fejlesztés a Széchenyi István Egyetem tanulmányi tájékoztatójának és kézikönyvének átalakításához. (Részletesen az ajánlati dokumentáció feladatleírások pontban). III. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés szolgáltatás elvégzésére. IV. A szerződés időtartama: 1-es rész tekintetében a szerződés részteljesítésének határideje: szeptember 30., a szerződés végteljesítésének határideje: április es rész tekintetében a szerződés részteljesítésének határideje: május 15., a szerződés végteljesítésének határideje: augusztus 31. V. A teljesítés helye: A szerződés megvalósítása kapcsán: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Ajánlatkérő székhelyén. VI. A teljesítés feltételei: A díj kifizetése a Kbt szerint (rész/vég)számla ellenében átutalással történik. Az 1-es rész esetén: - 1 részszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 30%-ában a módszertan összeállítása, középiskolás címlista kialakítása, kérdőív összeállítása.

2 - A végszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 70%-ában lekérdezések lebonyolítása, adatbázisok összeállítása, elemző tanulmány elkészítése. A 2-es rész esetén: - 1 részszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 30%-ában az igények felmérése, rendszerterv elkészítése. - A végszámlához kapcsolódó teljesítés a teljes díj 70%-ában az online tanulmányi előmeneteli kézikönyv elkészítése, interaktív CD tartalmának összeállítása és elkészítése. VII. Az ajánlatok bírálati szempontja: Az ajánlati ár, az ajánlatkérő a legalacsonyabb árral rendelkező ajánlatot tevő vállalkozóval köt szerződést. VIII. Alkalmassági követelmények: Az ajánlattevő és 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmas a feladat elvégzésére, ha az alábbi feltételek mindegyike érvényes rá: Az 1 RÉSZ tekintetében P1.1. mérleg szerinti eredménye 2009-ben nem volt negatív (önálló megfelelés). M1.1. az ajánlattételi hirdetmény megküldését megelőző elmúlt 3 év során legalább egy alkalommal végzett legalább nettó ,- forint értékben reprezentatív piackutatási vagy piacfelmérési feladatot közoktatási vagy felsőoktatási témakörben (együttes megfelelés). A 2 RÉSZ tekintetében P2.1. mérleg szerinti eredménye 2009-ben nem volt negatív (önálló megfelelés). M2.1. az ajánlattételi hirdetmény megküldését megelőző elmúlt 3 év során legalább egy alkalommal végzett legalább nettó ,- forint értékben on-line alapú informatikai rendszer tervezésével kapcsolatos szakmai feladatot (együttes megfelelés). Az ajánlattevő alkalmasságát az alábbi módon igazolja: P1.1. és P2.1. A számviteli jogszabályok által előírt mérlegbeszámoló másolatával. M1.1. és M2.1. referenciaigazolással a Kbt. 68. (1) szerint. IX. Az ajánlatok benyújtását követően hiánypótlásra a Kbt.-ben meghatározott módon teljes körben a Kbt. 83. szerint van lehetőség. X. Az ajánlatok beérkezésének határideje: március 23. (szerda), 11 óra XI. Az ajánlatok beérkezésének címe: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 9026 Győr, Egyetem tér 1. XII. Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani. XIII. Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 9026 Győr, Egyetem tér 1., tárgyalója. Időpont: március 23. (szerda), 11 óra XIV. A benyújtott ajánlatok elbírálása tárgyalás nélkül történik.

3 XV. A szerződéskötés tervezett időpontja: április 8. (péntek), 9 óra XVI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: március 7. (hétfő) XVII. Részajánlat benyújtására van lehetőség (1-es, illetőleg 2-es rész tekintetében külön-külön) XVIII. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt (1) bekezdését. XIX. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: - Az ajánlatokat nettó egyösszegben HUF-ban kell megtenni. - Az ajánlatok első oldala a felhívás mellékletét képező, értelemszerűen kitöltött Ajánlati adatlap 1. sz. Melléklet. - Az ajánlatok többi oldalai az alkalmasságot igazoló dokumentumok. - Az ajánlatokat egy eredeti és két másolati példányban, a Kbt. 70/A. (1) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania Azaz az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlatot egy másolati és egy eredeti példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. - Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni a következőket: o Nem bontható fel az ajánlatbontási ülés előtt Szolgáltatásmegrendelés reprezentatív felmérés lefolytatására és informatikai feladatok elvégzésére. XX. Egyebek: - Nyertes ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén napi ,- forint kötbért köteles megfizetni, amely felső értéke összesen a teljes ellenszolgáltatási díj 20%-a lehet. - Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Az eljárás eredményéről az ajánlattevőket az eljárásról szóló összegezés megküldésével tudatja. - A beszerzést Ajánlatkérő részben támogatásból valósítja meg. A támogatási pályázat kódja: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV Ajánlatát várva, Tisztelettel, Tóth Eszter Ügyvezető

4 Ajánlattételi dokumentáció

5 Az ajánlatban benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 1. Ajánlattételi adatlap (kitöltve, cégszerűen aláírva) 2. Referenciaigazolás(ok) 3. A számviteli jogszabályok által előírt mérlegbeszámoló másolata (10% feletti alvállakozó is) 4. Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról (kitöltve, cégszerűen aláírva) 5. Nyilatkozat az eljárásban résztvevő szervezetekről, munkarészekről (kitöltve, cégszerűen aláírva) 6. Vállalkozási szerződés (kitöltve, a záradékot cégszerűen aláírva)

6 Ajánlattételi adatlap Universitas-Győr Nonprofit Kft Szolgáltatás-megrendelés 1. számú melléklet Ajánlattevő neve: Kapcsolattartó: Cím: Telefon, fax: Egyösszegű ajánlati ár az 1-es rész tekintetében (nettó módon Ft-ban): Egyösszegű ajánlati ár a 2-es rész tekintetében (nettó módon Ft-ban): A Kbt ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Dátum: Cégszerű aláírás:

7 2. számú melléklet Referenciaigazolás (mintalap) 1.Vállalkozó neve: Címe: Megrendelő neve: Címe: A munka megnevezése, teljesítés időpontja: (ha szükséges, külön lapon folytatható) A teljesített szolgáltatás nettó forintértéke: Szerződés szerinti volt e a teljesítés: A kivitelezés minősítése: A referenciát adó neve: Telefonszáma: Kelt: / A referenciaigazolás szükség szerinti többszörözését az ajánlattevő végezze el! / Megrendelő első számú vezetőjének, vagy az őt helyettesítő személynek az aláírása és pecsétje

8 Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 3. számú melléklet Alulírott (név),mint a(z)..(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Universitas-Győr Nonprofit Kft Szolgáltatásmegrendelés közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég Kkvt. szerinti besorolása (a megfelelő válasz aláhúzandó): a.) b.) c.) d.) mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik az a-c) kategóriákba évi XXXIV. törvény szerint: 3. (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Dátum: Cégszerű aláírás

9 4. számú melléklet Nyilatkozat az eljárásban résztvevő szervezetekről, munkarészekről (71. (1) bekezdés) Alulírott (név),mint a(z)..(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 1. A közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszek igénybe, Munkarészek megnevezésése: A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni Név, cím, munkarész és százalékos mérték: Ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlattételi felhívás VIII. vonatkozó pontjának alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik Név, cím: A Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén (alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet) alvállalkozó nevét, címét. Név, cím: Dátum: Cégszerű aláírás /Amennyiben ajánlattevő nem alkalmaz a fentiek tekintetében személyt vagy szervezetet, úgy ezt a nyilatkozatot nem kell kitölteni./

10 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) 5. számú melléklet szolgáltatás megrendelésére a TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV program keretében Mely létrejött egyrészről az Universitas-Győr Nonprofit Kft. (9026 Győr, Egyetem tér 1.; képviselő: Tóth Eszter, ügyvezető; adószám: ) mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Cégnév (teljes cégnév): Székhely, cím: Adószám: Folyószámlaszám: Cégbejegyzési szám: A cég képviselője (a cégkivonat szerint aláírásra jogosult személy neve):. mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre: PREAMBULUM Megrendelő nemzeti értékhatárt meghaladó a Kbt (2) bekezdés szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással induló általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. Vállalkozó ajánlatát a közbeszerzési munkacsoport, mint döntést előkészítő bizottság felülvizsgálta és a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb ajánlattevőnek minősítette, amely javaslatot a döntéshozó elfogadott és mint az eljárás nyertesével köti meg a szerződést. A vállalkozási szerződés finanszírozását Megrendelő részben TÁMOP-4.1.1/A- 10/1/KONV programból fedezi. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TARTALMA 1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában meghatározott a közbeszerzési eljárás 1-es részének tekintetében piaci felmérés / a közbeszerzési eljárás 2-es részének tekintetében informatikai feladatok elvégzését. A munkák részletezése e szerződés 1.sz. mellékletében találhatók meg. VÁLLALÁSI ÁR ÉS KIEGYENLÍTÉSE 2. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt munkák elvégzéséért a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által tett ajánlata alapján összesen az eljárás 1-es része tekintetében. Ft + % áfa / a közbeszerzési eljárás 2- es része tekintetében. Ft + % áfa / vállalkozói díjat fizet számla ellenében. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozási szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi költséget. 1-es rész tekintetében a VTSZ. szám: és SZJ. szám: / a 2-es rész tekintetében a VTSZ. szám: és SZJ. szám: /. Megrendelő részteljesítés alapján fogad el egy részszámlát, és a szolgáltatás maradéktalan teljesítése esetén végszámlát. A számlák benyújtására igazolt teljesítésigazolást követően kerülhet sor. A számlák kiegyenlítése 30 naptári napon belül történik. Részteljesítésnek minősül az 1.sz. mellékletben felsorolt feladatok egy adott ütemben történő elvégzése. A vállalkozói díj magában foglal minden a Vállalkozó teljesítése során felmerülő költséget.

11 Megrendelő előleget fizetni nem tud. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -a értelmében az ajánlatkérő (Megrendelő) a teljesítésért csak abban az esetben fizethet, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. HATÁRIDŐK 3. A szerződés teljesítésének határideje az 1-es rész tekintetében: április 30., a szerződés teljesítésének határideje a 2-es rész tekintetében augusztus 31. A részhatáridő az 1-es rész tekintetében: szeptember 30., a részhatáridő a 2-es rész tekintetében május 15. Megrendelő vállalja, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére álló és hozzáférhető információt, adatot a Vállalkozó ezirányú kérelmére annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsát. Megrendelő 8 munkanapot meghaladó adatszolgáltatása esetén a véghatáridők annyi kötbér mentes munkanappal hosszabbodnak meg, ahány munkanapnyi késedelmes adatszolgáltatás merült fel Megrendelő részéről. KAPCSOLATTARTÁS 4. A feladat elvégzésének ellenőrzésére és a teljesítés igazolására jogosult neve: Tóth Eszter A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személy neve és elérhetősége: ALVÁLLALKOZÓK 5. A szolgáltatás teljesítésébe alvállalkozók is bevonhatók a közbeszerzési ajánlatba meghatározottak szerint, de a Vállalkozó kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. A közbeszerzési ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozó nem foglalkoztatható. SZERZŐDÉSSZEGÉS 6. A vállalkozó szerződésszegést követ el, ha késedelmesen teljesít, hibásan teljesít (mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben, illetőleg 1.sz mellékletében meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és e szerződésben, illetőleg 1.sz. mellékletében meghatározott tulajdonságok), vagy a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén kötbért köteles fizetni, melynek mértéke ,- Forint/nap. Kötbér akkor kerül érvényesítésre, ha ajánlattevő hibájából a megrendelt szolgáltatás nem kezdődik meg és az előírt időpontig nem fejeződik be. A kötbér a teljes ellenszolgáltatási érték maximum 20%-a lehet. Kötbér mentes napnak minősülő körülménynek tekinthető, amennyiben a Megrendelő EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során esetleg keletkező vitáikat békés úton, egyeztetéssel kísérik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére

12 pedig kikötik a perértéktől függően a Győr Városi Bíróság illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességét. 8. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik személynek. 10. Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne. 11. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. Szerződésmódosítás írásban, mindkét fél hozzájárulásával lehetséges. 12. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és az ajánlat. Ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás a mértékadó. 13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak. 14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinthet. Ezen szerződést szerződő felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. Kelt:.. Megrendelő.. Vállalkozó Záradék: A fenti Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt feltételeket elfogadom és tudomásul veszem, hogy ajánlatom elfogadása esetén a Vállalkozási szerződés a fenti szerződéses feltételek és a nyertesnek kihirdetett ajánlatomban foglalt adatok alapján kerül összeállításra és aláírásra. Dátum Cégszerű aláírás

13 FELADATLEÍRÁS 1. sz. melléklet 1-es RÉSZ tekintetében Intézményi képzési kínálatbővítés felmérés a középiskolások körében A feladat megnevezése: Reprezentatív felmérés lefolytatása a Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetébe tartozó középiskolák diákjainak körében. A feladatok részletes tartalma: A Széchenyi István Egyetem képzési kibocsátásához kapcsolódóan a középiskolások körében kérdőíves vizsgálat lebonyolítása 2000 db kérdőíves adatfelvétel elkészítése, elemző tanulmány készítése: kérdőív elkészítése minta kiválasztási elvek kidolgozása minta kialakítása, véglegesítése címlista összeállítása 2000 db végzős középiskolai tanuló lekérdezése elemző tanulmány elkészítése, 5 ív ( karakter) A felmérés célcsoport: Az intézmény vonzáskörzete elsősorban a Balaton vonalától északra fekvő terület. Ezért az itt található középiskolákban negyedik osztályos diákok vizsgálata. A felmérés célja: A vizsgálat tárgya, hogy felderítse a Széchenyi István Egyetem felsőoktatási felvételi szempontjából célcsoportjának számító középiskolások. továbbtanulással kapcsolatos preferenciáit szakválasztással kapcsolatos igényeit felvételi eljárással kapcsolatos információszerzés módját az egyes intézményekről való informálódás módját a Széchenyi István Egyetemmel kapcsolatos attitűdjét felvételi döntéseik során figyelembe vett tényezőket, különös tekintettel a o o o o regionális és gazdasági tényezőkre jövőbeli karrier elvárásokra és intézményi szempontokra.

14 A felmérés célja, hogy megtudjuk, a diákok milyen szempontok alapján választanak szakot és intézményt. Elsősorban mely képzéseket keresik, mik a motivációik, esetleg mely képzések azok, amelyek keresettek, de nem találhatóak meg a Széchenyi István Egyetemen.

15 A felmérés módszertana: A kutatás célja a célcsoport jelenlegi igényeinek felmérése, és az ebből nyert információk azonnali felhasználása. Ezért a kívánt kutatási módszer az egyszeri keresztmetszeti kutatás, vagyis a sokaság elemeiből egyszeri alkalommal vett egyetlen mintán kell, hogy alapuljon. Az elvárt primer kutatási módszer a kvalitatív típus, ami a tömegszerű marketingjelenség számszerű általánosítására törekszik. A szükséges adatok beszerzéséhez rövid, legfeljebb 15 perc alatt kitölthető kérdőívet kell használni, amit a diákok maguk töltenek ki saját iskolai környezetükben felügyelet mellett. A kérdőívnek a célkitűzéseknek megfelelő szakaszokra kell tagolódni. A kérdőív összeállításakor törekedni kell a zárt, főképp skálaszerű kérdésekre. A mintavételi eljárás során kvótás mintavétel szükséges, a kontrolljellemző pedig a földrajzi elhelyezkedés a Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetének megfelelően az alábbi arányok szerint: Győr középiskolái 20% Győr-Moson Sopron megye további középiskolái 15% Vas megye 15% Zala megye 15% Komárom-Esztergom megye 15% Veszprém megye 10% Fejér megye 10% A lekérdezés létszáma: 2000 fő A kérdőív terjedelme: min. 25, max. 50 kérdés A felmérés időzítés: október 1-től március 1-ig. Teljesítési határidők: Ütem Részfeladat Határidő Teljesítés Módszertan összeállítása, középiskolás címlista kialakítása, kérdőív összeállítása Lekérdezések lebonyolítása, adatbázisok összeállítása, elemző tanulmány elkészítése szeptember % április %

16 FELADATLEÍRÁS 2-es RÉSZ tekintetében Tanulmányi előmenetel kézikönyv + interaktív CD kialakítása A jelenlegi tanulmányi tájékoztató átalakítása, illetve a kézikönyv szerkesztéséhez egy egységesített internet alapú informatikai fejlesztés BEVEZETŐ A tanulmányi tájékoztató a mai kor kihívásainak megfelelően történő továbbfejlesztése, kialakítása a célunk, hogy a hallgatók a tanulmányaik illetve hallgatói életük sikeres szervezéséhez minden szükséges információt megkapjanak. Az, hogy ezen kiadvány évről évre elkészüljön, az egyes tanszékek, szakfelelősök között egy óriási koordinációt igényelt, amelyet most egy informatikai fejlesztés megkönnyít, hiszen az egyes tartalmakat az adatokért felelősök maguk vihetik fel egy online felületen, amely így a kiadvány tartalmi és formai követelményeit egységesíteni tudja. A FEJLESZTÉS ELEMEI Alapvetően jelen fejlesztés célja egy olyan kézikönyv elkészítése, mely elektronikus felületen, egy interaktív honlapon kerül kialakítására. A honlap a hallgatók, és adminisztrátorok számára regisztráció és belépés után használható (ekkor személyes adatok megjelenítésére is lehetőség nyílik), de tájékoztató jelleggel a honlap bárki számára (külső érdeklődő) elérhető. Belépés után a hallgató egy olyan felülettel találkozik, amely segít számára a tanulmányai tervezésében. Ezt eddig a tanulmányi tájékoztató könyv segítségével tette meg a hallgató, amelyet a képzése kezdetén kapott meg. A folyamatos tantervi változtatások miatt viszont ezen könyv hamar elavult, s a hallgató nem értesült az esetleges változásokról. Az interaktív tanulmányi tájékoztató két részből áll: szöveges leíró részből, és a tantárgymátrixból. A tantervi adatok mintáját az egyetemi tanulmányi tájékoztatók tartalmazzák. A tantervi adatok a következők: Az Egyetemre vonatkozó általános adatok, információk. A szakkal kapcsolatos leíró adatok. A szak szöveges leíró adatai. A szak tantárgylistája, amely tartalmazza: o kötelező és választható tárgycsoportokat, o a tárgy kódját, o a tárgy megnevezését, o a tárgy óraszámait, o a számonkérés formáját, o a teljesítésért kapott kreditpontot, o a tárgy felvételének ajánlott félévét, o a tárgy indításának félévét. A szak tárgyainak javasolt felvételi rendjét. A szak tantárgyainak rövid összefoglaló bemutatását Az adatok nagy része (mintatantervek, tárgyak, azok jellemzői) a tanulmányi rendszerből kerül automatikusan áttöltésre. A szöveges és leíró részek pedig az Oktatás Szervezési

17 Csoport illetve a tanszéki adminisztrátorok kezelő felületen történő betöltésével kerülnek az adatbázisba, illetve időszakonként frissülnek. A tantárgyak szöveges részeinek alternatív módon jöhetnek a tanulmányi rendszerből (ehhez kapcsolódó tantárgyi tematika fejlesztés a tanulmányi rendszer tekintetében jelenleg folyamatban van), vagy történhet kézi feltöltéssel. A hallgató adatai, mint szakja, kezdés éve, mintatanterve és szakiránya mind a tanulmányi rendszerből jövő adat, amelyet belépés után felismer a rendszer, így azt neki nem kell beállítania. Ezért csak a saját mintatantervét (mintatanterveit, amennyiben több szakon van) láthatja. A hallgató autentikációja az egyetemi LDAP címtárból történik, így neki új felhasználó nevet és jelszót nem szükséges megadnia, ha azt már a sze.hu-n vagy a szeportal.hu oldalon korábban megtette. A tantárgyi mátrixra kattintva a tantervek megjelenítésekor azt a formát adja vissza rendszer, amilyen a tanulmányi tájékoztató elemeinek formája, így gyakorlatilag bármikor legenerálható az aktuális tanulmányi tájékoztató a hallgatók számára. A tantárgyi mátrixnak mutatnia kell a tanulmányi rendszerből jövő adatok alapján a már teljesített tantárgyakat, az egymásra épüléseket előremenetben és visszamenőleg, illetve a következő félévben kiírásra kerülő tantárgyakat meg kell jelölnie. Továbbá összesítve félévenként és kumulálva mutassa az eddig megszerzett krediteket, és az átlagos ill. minimális hátralévő képzési időt. Az átlagos hátralévő idő számítási szabálya: hátralévő kreditek száma osztva 30-cal, minimális hátralévő idő (az egymásra épülések figyelembe vétele mellett a legkorábbi végzési időpont, átlagos félévenkénti 30 kredites teljesítés mellett). A mátrixnak továbbá az egyes tantárgyak tantárgycsoportjainak teljesítési feltételeit is mutatni kell. A mátrixnak a szak és szakirányos mintatanterveket egy felületen belül kell tudnia megmutatni. Mivel a tanulmányi tájékoztató folyamatosan változhat, ezért a hallgató számára a tárgyaknál meg kell jelölni az egyes változásokat, amelyre kattintva láthatja akár a korábbi változatot, illetve ki kell jelezni számára a változásokat alátámasztó szenátusi határozatok számát. Továbbá a hallgató számára legyen elérhető a képzés indításkori tanulmányi tájékoztatója pdf formában, illetve a többi tanulmányi tájékoztató is, tájékoztató jelleggel. Amennyiben a hallgató nem lép be a honlapra, csak mint külső érdeklődő látogat a lapra, a paraméterek beállításával bármely szak aktuális mintatantervét meg tudja nézni, illetve a korábbi félévek pdf formátumú tanulmányi tájékoztatóját le tudja tölteni. A rendszeradminisztrátor a rendszergazdai felületen keresztül tudja a mintatantervekhez kapcsolódó változtatásokat felvinni, így szükséges ennek kialakítása. A rendszeradminisztrátor minden félévet megelőzően a tantárgyválasztási időszak előtt előkészíti a rendszerben a kiírásra kerülő kötelező tantárgyak listáját tanszéki bontásban (tárgyanként és mintatantervenként). Ez az információ megjelenik a hallgatók tantárgyi mátrixában is, ezért az előmenetelük tervezésekor látják, hogy mely tantárgyat mikor tudnak felvenni. A meghirdetésre kerülő tárgyak paramétereinél figyelembe kell vennie a rendszernek a kifutó és felfutó mintatanterveket (ez egy szakon akár 2 vagy több mintatanterv párhuzamos kezelését jelenti), a keresztfélévben induló tanterveket. Az adminisztrátorok belépve látják az egyes tanszékekhez tartozó tantárgyak listáját, amelyeket az adott félévben meghirdetésre kerülhetnek. A listát látják továbbá mintatantervi bontásban is, így tudják, hogy mely szakok számára szükséges a tárgy meghirdetése. A táblázatban továbbá látszik a tárgy mellett az előző két félévben meghirdetett hallgatói létszám is a jövőbeli kalkuláció könnyítésére. A félévet megelőző időszakban a rendszeradminisztrátor megnyitja azon mintatantervek szerkesztési felületét, amelyekre az adott félévben új hallgató kerül felvételre, azaz szükséges tanulmányi tájékoztató elkészítése. A további adminisztrátorok ezután a szerkeszthető részeket átnézik, módosítják (a korábbi félév adati vannak benne), majd lementik. Az összes mintatanterv szöveges részének végleges mentése után létrejönnek a pdf formátumú tanulmányi tájékoztatók, ill. az interaktív oldalon már a javított szövegek találhatóak.

18 Jogosultságok beállítása: a rendszeradminisztrátor tud új felhasználót létrehozni, vagy meglévőhöz további adminisztrátori jogot megadni. Az adminisztrátorok felületükön tudják változtatni az aktuálisan számukra kiírt tanterveket (azok szöveges részeit), illetve tanszékek meghirdetendő tárgyait látják mintatantervi bontásban (a fent említett módon). Ez segíti a tanulmányi rendszerben meghirdetendő tárgyak beállítását, és kapacitásaik könnyebb tervezését. Emellett látják az általuk gondozott szakok tanulmányi tájékoztatóit mind interaktív, mind pedig pdf formában. INFORMATIKAI KÖRNYEZET, KÖVETELMÉNYEK Hardveres környezet A rendszer kialakításánál figyelembe kell venni, hogy időszakosan sok felhasználó, olykor nagy számban indít lekéréseket a szerverről, így a fejlesztés egy olyan szerveren fog futni, amely képes ezen a kérések megfelelően gyors, stabil és hibamentes kiszolgálására. A rendszert kiszolgáló szervernek magas rendelkezésre állást biztosít, és rendelkezik redundáns hardverelemekkel. A hibatűrő működés kialakítása, és a 99%-os rendelkezésre állás biztosítása követelmény. Szoftveres környezet A szoftveres környezetnek szintén gyorsnak, stabilnak és megbízhatónak kell lennie. Szintén fontos a költség hatékony szoftverválasztás, ezért a fejlesztéshez felhasznált szoftvereknek szabad felhasználású programoknak kell lenniük. A rendszerben sok érzékeny adat kerül tárolásra, melyek védelmét biztosítani kell. A szerverek operációs rendszere Debian GNU/Linux alapú, a fejlesztésnek ezen kell tudni futnia. A tanulmányi előmeneteli rendszer kialakításához a napjainkban legelterjedtebb internetes szerver oldali alkalmazásokat kell használni, ezzel biztosítható a folyamatos frissíthetőség és megbízhatóság lehetősége. A rendszert kiszolgáló webszerver az Apache, a PHP, MySQL alapú kommunikációra alkalmas, ehhez a fejlesztésnél alkalmazkodni kell. A rendszer adatkapcsolatának valós idejűnek kell lennie, hogy a hallgatók az aktuális állapotról kaphassanak információt. Ennek érdekében a rendszert összekapcsolhatóvá kell tenni a tanulmányi rendszerrel. A rendszer felépítését tekintve elsődleges a felhasználóbarát és ergonómikus felület kialakítása. Követnie kell a felületnek a három kattintás szabályt. Nagyon fontos, hogy a rendszer gyors és stabil legyen, valamint a biztonságos üzemeltetés miatt a nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerek és azok részeinek használatát kerülni kell. Mivel a tanulmányi tájékoztatóban szereplő információk nyilvánosak, ezért úgy kell kialakítani a rendszert, hogy azok megfeleljenek a keresőoptimalizálás szempontjainak. A nyilvános oldalaknak rendelkezni kell az adott tartalom címét magában foglaló keresőbarát URL-lel, valamint a TITLE és META tag-ek szerkesztésének lehetőségével. RENDSZER VOLUMENEK A rendszer fejlesztésekor feltétlenül figyelembe kell venni azon felhasználók számát, akik a rendszert jogosultak lesznek használni. Mivel a program a Széchenyi István Egyetem hallgatói számára készül, így alkalmasnak kell lennie arra, hogy ezt a felhasználói mennyiséget komolyabb akadozás nélkül ki tudja szolgálni. A jelenlegi hallgatói létszám megközelítőleg fő. Nappali tagozatos hallgatói létszám jelenleg fő, így a fejlesztéskor külön ügyelni kell arra, hogy minimum ilyen nagyságú ügyfél adott időben történő egyszeri használatakor is futásra alkalmas legyen. A tantárgyak mennyisége az egyetemen megközelíti a db-ot. Ezeket a tárgyakat, és a köztük lévő kapcsolatokat tudnia kell kezelni a rendszernek.

19 KERESÉS A RENDSZERBEN Bejelentkezés nélkül keresést is meg kell valósítani, mely alapján visszakereshető egy adott szak, adott időpontjában beiratkozott hallgató megfelelő tanulmányi követelménye. Bejelentkezést követően automatikusan jelenjen(ek) meg az(ok) a szak(ok), mely(ek)re beiratkozott a hallgató, valamit ha kiválaszt egy szakot ezen szak(ok) közül, akkor az adott szak aktuális tanulmányi tájékoztatójának is rendelkezésre kell állnia. Természetesen bejelentkezést követően is tudnia kell a hallgatónak más szakok tanulmányi tájékoztatóit is elérni. Gondolni kell azokra a felhasználókra, akik az Egyetem strukturális felépítését nem ismerik, így a kereső kialakításánál figyelni kell arra, hogy a szakok egyszerűen karok/intézetek kiválasztása nélkül is kereshető legyen. Fontos szempont továbbá, hogyha a hallgató belépés után saját tanulmányi előmenetelét kitöltötte, akkor azt pdf formátumban ki tudja exportálni és kinyomtatni saját maga számára. ADMINISZTRÁCIÓ A rendszer egyszerű karbantarthatósága ugyanolyan fontos, mint a frontend megfelelő kialakítása. Az adminisztrációs felület kialakításakor elvárás a webes adminisztrációs felületet elkészítése, mely lehetővé teszi a tanulmányi rendszerben nem szereplő adatok időbélyegzéssel történő folyamatosan karbantartását is. Az adminisztrációs felületen egy naplózási felület is kialakításra kerül, mely célja, hogy a rendszert használó hallgatókról statisztikai adatokat szolgáltasson az üzemeltetők felé. Az adminisztrációs felületen minden olyan adat szerkesztésének lehetőségét meg kell teremteni, amely a hallgatói tanulmányi rendszerből nem olvasható ki és a tanulmányi tájékoztató előállításához elengedhetetlen. Szükséges egy olyan felület kialakítása is, amelyen keresztül a felhasználás szabályait áthágó felhasználókat ki lehet tiltani a rendszerből. Az adminisztrációs rendszert úgy kell kialakítani, hogy az a frontend-en teljes felügyeletet gyakorolhasson. ITERAKTÍV CD Az interaktív CD kialakításának célja, hogy a hallgatóknak offline módon is elérhető legyen a rendszer, melynek használatát interaktív felület szintén segíti. A CD a tanulmányi követelményeken túl tartalmazza a legfontosabb információkat az egyetemi életről (információk, hallgatói és egyetemi szervezetek, programok, stb.) A CD kialakítása tükrözze a tanulmányi tájékoztató és a rendszer arculatát, szerkezetét, hogy a hallgatóknak egyszerű legyen a CD böngészése. Fontos az egyszerű és ésszerű navigáció kialakítása. Az interaktív CD-re elkészült anyagot a vállalkozónak át kell adni a megbízónak, amit ő a későbbiekben szabadon felhasználhat, illetve az első elkészült verzióból a vállalkozó köteles 1 db mestercd-t legyártani nyomtatható felületű CD-re, aminek arculatának kialakításáért, és elkészítéséért is felelős. A CD arculata meg kell hogy egyezzen az elkészítendő rendszer arculatával. IDŐZÍTÉS április 15-től augusztus 31-ig. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK Ütem Részfeladat Határidő Teljesítés 1. Igények felmérése, rendszerterv elkészítése május % 2. Online tanulmányi előmeneteli kézikönyv elkészítése, interaktív CD tartalmának összeállítása és elkészítése augusztus %

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása.

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatási szerződés / Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás és dokumentáció megtárgyalására

a Képviselő-testülethez a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás és dokumentáció megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-48/2010. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás a Kbt. 252. (1) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítására Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése 1. Az ajánlatkérő adatai Név:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 7621 Pécs, Rákóczi u. 52-56. Telefon: 72/533-500; Telefax: 72/212-133

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Enviroduna

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Kaposvári

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1012 Ország: HU

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1012 Ország: HU A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Külügyminisztérium Postai cím: Bem rkp. 47. Város/Község:

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49829-2011:text:hu:html HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést: Diákhitel Központ Zrt. (AK15799) 1027 Budapest,

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Hivatalos név: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Postai. Postai

Hivatalos név: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Postai. Postai 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Educatio

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.)

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,

Részletesebben

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/41150- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. Rész

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Ellenőrzési tevékenység során végzett adatelemzéshez egyéb hardver és szoftver eszközök beszerzése 3 részteljesítéssel tárgyban, verseny újbóli megnyitásával

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Az alábbi eredeti szöveg:

Az alábbi eredeti szöveg: 1. sz. CORRIGENDUM az ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01 Tárgy: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: MENTÉS

Részletesebben

Járda és parkoló építési munkák

Járda és parkoló építési munkák Járda és parkoló építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester Címe:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Zala Megyei

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

Postai irányítószám: 3400 Telefon: +360649511535. Fax: +360649511535. Postai irányítószám: 1222 Telefon: +3606302024423. Fax: +360612480290

Postai irányítószám: 3400 Telefon: +360649511535. Fax: +360649511535. Postai irányítószám: 1222 Telefon: +3606302024423. Fax: +360612480290 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

irányítószám: Ország: Magyarország

irányítószám: Ország: Magyarország 25/392-4/2014. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Postai. irányítószám: 9700 Telefon: +36 309563247

Postai. irányítószám: 9700 Telefon: +36 309563247 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Szentgotthárd

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén AJÁNLATKÉRÉS Festési, mázolási munkák Répcelak város területén tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben