Szakiskolai közismereti tankönyv évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét"

Átírás

1 TÖRTÉNELE TÁRSADALO IS ERET TANMENET Európa arcai - Európa bölcsői A sport és az Olimpia eszméi A fejezet célja azoknak a kultúráknak/civilizációknak a bemutatása, amelyek alapvetően hozzájárultak a mai Európa arculatának a formáláshoz. A hangsúlyokat az athéni demokrácia és színházi kultúra mellett a Római Birodalom és a birodalmon belül kialakuló kereszténység megismerésére kell helyezni. Kiegészítő anyag: a tanár választása alapján egy-egy görög-római irodalmi alkotás elolvastatása, megvitatása (pl. epigrammák, 4-10 soros részletek eposzokból, drámákból. A fejezet az sport és az olimpiai eszme történetébe kíván bepillantást nyújtani. Az óra egyik célja annak a bemutatása, hogy az ókori és a mai sportversenyek/sportolói eszmények között milyen hasonlóságok és milyen különbségek fedezhetők fel. Érdemes kitérni a szurkolói magatartásokra, illetve a sport és a politika kapcsolatára. A téma tárgyalása során nem hagyható figyelmen kívül a paralimpiai mozgalom, amelynek említése (esetleg filmekkel történő bemutatása) a tanulók érzékenyítésére jó eszköz lehet. Forrásismeret/forráselemzés, tájékozódás a térképen, ábrák (grafikon, diagramok) értelmezése. Ismeretszerzés internetes források segítségével, kép- és ábraértelmezés, idegen kifejezések megismerése, szótárhasználat, nyelvgyakorlás. Topográfiai ismeretek: Földközi-tenger medencéje, Athén, Róma, Jeruzsálem. Fogalmak: polisz, demokrácia, birodalom, tartomány, Biblia. Személyek: Szolón, Jézus. Topográfiai ismeretek: A modern kori olimpiákat megrendező városok megkeresése a térképen. Fogalmak: Olümpia, gladiátor, pentatlon, óda, paralimpia. Személyek: Hajós Alfréd (utánanézéssel).

2 A korai középkor A téma tárgyalásával az a cél, hogy bemutassuk, hogy a Nyugat-Római Birodalom bukását követő századokban milyen politikai/gazdasági és vallási tényezők járultak hozzá a modern kori Európa arculatának a formálásához. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a kor birodalmi formációinak a szerepére, nemcsak a korábban említett szempontokra, hanem a középkori európai kultúra alakításában betöltött szerepére is (pl. az arabok közvetítő szerepe az antik szövegek megőrzésében, fordításában, hatásuk az európai tudományok [pl. orvostudomány stb.] fejlődésére). Ismeretszerzés a tankönyvi anyag és internetes források segítségével, kép -és ábraértelmezés, a tankönyvi kereszthivatkozások használata és a tantárgyi kapcsolatok fontosságának a felismertetése. Topográfiai ismeretek: Aachen, Verdun, Bizánc, Córdoba. Fogalmak: Kelet-Római Birodalom/Bizánc, Karolingok, grófság, Német- Római Császárság, iszlám. Személyek: Nagy Károly, Attila, I. Ottó, Mohamed A honfoglaló magyarok A fejezet segítségével mutassuk be a magyar őstörténet legfontosabb állomásait (őshaza, vándorlás, honfoglalás). Ismertessük meg a tanulókat a vitás kérdésekkel, elméletekkel (őshaza, nyelvrokonság, "kettős honfoglalás" stb.). Helyezzük el időben/térben a honfoglalás eseményeit, készíttessünk a tanulókkal szinkrontáblákat az időrend tanulmányozásához! Mutassuk be a Kárpátmedence történetét a honfoglalást megelőző időben (ősemberek jelenléte, római időszak, hunok, gepidáklongobárdok, avarok, szláv népelemek stb.). Időszámítás gyakorlása, időszalag és szinkrontáblák készítése. Forrásfeldolgozás szóban/írásban, jövevényszavak gyűjtése és értelmezése internetes források alapján. Topográfia: őshaza, Etelköz, Levédia, Kárpát-medence. Fogalmak: honfoglalás, nomádok-nomadizálás, krónika, jövevényszavak. Személyek: Álmos, Árpád Az államalapítás A cél az államalapítás és államszervezés folyamatának a bemutatása. Célszerű felhívni a tanulók figyelmét azokra a nemzetközi és hazai politikai/gazdasági/ideológiai tényezőkre, amelyek a főbb szereplők (Géza, István) döntéseit befolyásolták. A fejezet másik célja a korai írott törvényalkotás és szemlélet, valamit a kereszténység felvételével együtt járó kulturális változások bemutatása. A tanórán kívüli ismeretszerzés fejlesztése: a településen található múzeumok, helytörténeti gyűjtemények látogatása, információgyűjtés és tanulói feldolgozás a látottakról. Topográfia: Esztergom, Veszprém, Pannonhalma, Székesfehérvár. Fogalmak: törvény, törvénykönyv, Árpád-ház. Személyek: Géza, István, IV. Béla, III. András, Koppány,

3 Gellért püspök A lovagok világa A lecke célja, hogy bemutassa azokat a társadalmi és gazdasági tényezőket, amelyek a középkori Európában elvezettek a lovagság kialakuláshoz, szerepének felértékelődéséhez. Hívjuk fel a figyelmet a jelentős hadivállalkozások (pl. keresztes hadjáratok az albigensek és az arabok ellen Hispániában) kétarcúságára. Irodalmi alkotásokon és képeken keresztül mutassuk be a lovagi kultúra legfontosabb eredményeit. A kor érzékeltetéséhez használjunk filmeket, pl. A lovagok háborúja címűt Virágzás és hanyatlás - Magyar történelem A fejezetben kettős célt kívánunk megvalósítani: egyrészt bemutatni az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején a magyar állam regionális hatalmi szerepét, majd azt az utat, amely elháríthatatlan események (török hódítás Európában) következtében elvezetett a középkori magyar állam bukásához. A lecke tanításához használjuk fel a Nándorfehérvár ostromáról készült animációs filmet (20 perc)! Tájékozódás a térkép segítségével az Európán kívüli világban, a filmelemzés módszerei, statisztikai adatok elemzése a matematikai tanulmányokra támaszkodva. Politikai képződmények (ország, királyság, birodalom) életciklusának tanulmányozása, következtetések megfogalmazása a kultúrák kapcsolatáról (konfliktus, harmónia, békés egymás mellett élés stb.), a folyamatok eseménytörténetének rögzítése, elemzése. Topográfia: Szentföld, Akkon. Fogalmak: lovagrend(ek), keresztes hadjárat, demográfia, lovagi torna. Személyek: Oroszlánszívű Richárd, Szaladdin, Cid, Vogelweide. Topográfia: Nikápoly, Várna, Nándorfehérvár, Mohács. Fogalmak: diplomácia, zsoldos-zsoldoshadsereg, Corvinák. Személyek: Károly Róbert, I. Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Mátyás, Toldi Miklós.

4 A nagy földrajzi felfedezések A lecke jó lehetőséget kínál arra, hogy bemutassuk az Európán kívüli kultúrákat és megvitassuk azt a kérdést, hogy milyen okok járultak hozzá ahhoz, hogy Európa "fedezte fel" és gyarmatosította a világ jelentős részét. Érzékeltessük a tanulókkal a felfedezések tudományos hátterét, a találmányok tudománytörténeti jelentőségét! Térképismeret fejlesztése: hosszúsági és szélességi körök alapján helymeghatározások. Információ és adatgyűjtés könyvtári munkával és internetes források segítségével a kínai, indiai és pre-kolumbián amerikai civilizációiról. Az Európán kívüli civilizációk bukásának elemzése (okok-következmények). Topográfia: Cadiz, Technotitlan, Machu Picu, Firenze, Jóreménység-fok, Antillák, Velence. Fogalmak: kereskedelmi útvonal, árucikk, portolán, karavella, gyarmat, gyarmatosítás, aztékok, inkák, mayák Személyek: Diaz, Kolumbusz, Magellán, Cook, Toscanelli, Amerigo Vespucci Az átalakuló Európa A fejezetben azt mutatjuk be, hogy melyek voltak azok az események/folyamatok, amelyek egyrészt elvezettek Nyugat-Európában a kapitalizmus kialakuláshoz (felfedezések, reformáció) és a középkori kultúra jelentős mértékű átalakuláshoz (könyvnyomtatás). Térjünk ki az átalakulást kísérő társadalmi/politikai küzdelmekre (angol polgárháború, német parasztfelkelés) és ezek következményeire! Világítsuk meg a tanulók számára a későbbi századok szempontjából fontos nyugat-európai és a közép- és kelet-európai gazdasági/társadalmi fejlődésben jelentkező különbségeket! Vázlatkészítés írott szöveg alapján. Kulcsfogalmak gyűjtése forrásokból (291.o. Saint-Simon emlékiratai). Ok-okozati összefüggések keresése és elemzése (pl. felfedezések - pénzforgalom növekedése - gazdaság átalakulása). Topográfia: Worms, Genf, Versailles, London. Fogalmak: reformáció, lutheránusok, protestánsok, anabaptisták, könyvnyomtatás (kódexnyomtatott könyv), piac, bank, tőzsde, alkotmányos és abszolút monarchia. Személyek: Luther, Kálvin, Zwngli, Servet, Gutenberg, Cromwell, XIV. Lajos.

5 Birodalmak szorításában agyar történelem A főszerepben: Franciaország A lecke célja annak a folyamatnak az ábrázolása, hogy milyen nemzetközi és hazai politikai/gazdasági tényezők akadályozták meg Mohácsot követően az ország egyesítését. Mutassuk be a tanulók számára a három országrész eltérő fejlődését, valamint azokat a mozgalmakat is, amelyek kitörési pontokat kerestek a kialakult helyzetből (Bocskai, Bethlen, Zrínyi, Wesselényi, Thököly, Rákóczi)! A leckének három súlyponti eleme van: a. A felvilágosodás eszméinek bemutatása és azok hatása Európa országaira. b. A felvilágosodás és a francia forradalom összefüggései a francia forradalom következményei Franciaország társadalmi fejlődésére. c. A forradalom lezárása: Napóleon és a császárság az európai nagypolitika átrendeződése. A lecke során lehetőség nyílik a tanulók számára a különféle jellegű rendszerváltások természetrajzának a bemutatására (abszolút monarchia- alkotmányos monarchia- köztársaság-császárság). Dokumentum- és forráselemzés: fogalomtérkép készítése a forrásszövegek alapján (később ez kiterjeszthető a leckékre is). Gondolattérkép készítése lecke kulcsfogalmainak a segítségével a tanulás támogatására. Vitakészség fejélesztése a tankönyv filozófiai típusú szövegeinek segítségével (Descartes, Kant). Topográfia: Erdély, királyi Magyarország, hódoltsági terület, Buda, Eger, Szigetvár, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Brassó, Vasvár, Sárospatak, Munkács, Ónod, Trencsény, Majtény. Fogalmak: Szent Liga, kurucok, labancok. Személyek: Bocskai, Bethlen, Fráter György, Báthori, Zrínyi Miklós (2), Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Heltai Gáspár, Károli Gáspár. Topográfia: Párizs, Korzika, Waterloo. Fogalmak: felvilágosodás, enciklopédia, forradalom. Személyek: Descartes, Kant, Robespierre, Danton, Marat, Sieyes, B. Napóleon, Wellington.

6 A Habsburg Birodalomban agyar történelem A modern világ születése A tanulók számára azt a folyamatot kell bemutatni, amelyben sor került a felszabadított területek beillesztésre és újjászervezésére a Habsburg- Birodalom keretei között. A másik cél annak a felemás Habsburg reform- és modernizációpolitikának, és az ezzel kapcsolatos nemesi álláspont(ok)nak a bemutatása. A lecke jó lehetőséget kínál az egyéni (sokszor rendkívül ellenmondásos) életutak elemzésére (pl. II. József, Martinovics Ignác). A másik fontos terület a nemzetiségi viszonyok ábrázolása erőteljes térképhasználattal. A fejezet célja a modern (nagyipari) kapitalizmus kialakulásnak a bemutatása, az ipari forradalom technikai találmányainak ismertetése és ezek hatása a nyugateurópai társadalmak szerkezetére, annak átalakulására. Fel kell hívni a tanulók figyelmét a jelentős fejlődési eredmények (életkörülmények javulása, iskolázottság növekedése) mellett az árnyoldalakra is (gyermek- és női munka, rabszolgatartás stb.). Adatgyűjtés a birodalom területén élő nemzetiségiek történelméről, szokásairól, kultúrájukról prezentációkészítés: a. ppt, b. hagyományos kiselőadás formájában. Tantárgyi koncentráció erősítése gyűjtőmunka (természetismeret): a. technikai találmányok és működési elveik, b. matematika: idősoros elemzések alkalmazása. Topográfia: Bécs, Pozsony, Alföld, Partium. Fogalmak: újratelepítés, tantárgyfelosztás, Ratio Educationis, kormányszék(ek). Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc. Topográfia: Liverpool, Manchester. Fogalmak: ipari forradalom, modernizáció, gőzgép, tömegtermelés. Személyek: J. Watt, R. Fulton.

7 A reformok százada agyar történelem Az első világháború A leckében az egyik cél a politikai/társadalmi reformfolyamatok és a forradalmak közötti különbség megértetése. Ehhez jó megoldást kínál Széchenyi és Kossuth politikai pályafutásának elemzése, eszméik, tetteik, törekvéseik összehasonlítása. A másik cél annak a folyamatnak a bemutatása, amelyben részben a nemzetközi történések hatására Pesten is forradalmi megmozdulások törtek ki, majd az események Habsburg-ellenes szabadságharccá fejlődtek. A lecke alapvetően a nagyhatalmi szembenállás (szövetségi rendszerek) bemutatására épül, amelyek egyrészt a gyarmatbirodalmak kiépülése kapcsán alakultak ki, részben pedig az egyenlőtlen fejlődés miatt.a szembenállás csúcspontját az első világháború jelentette.a háború kapcsán célszerű rámutatni azokra a technikai újdonságokra, amelyek nyomán a háborúnak a katonák mellett jelentős számú polgári áldozata is volt. Összehasonlító táblák készítése az elemzések megkönnyítésére a. reform forradalom, b. Széchenyi Kossuth. Ok-okozati összefüggések keresése, életútelemzés az életút csomópontjainak ábrázolásával. Adatgyűjtés/adatelemzés:Erőforr ás- és kockázatelemzés:a. rövid háború,b. hosszú háború esetére.információ és adatgyűjtés az internetről.elemzési szempontok kidolgozása. Topográfia: Pákozd, Isaszeg, Buda, Komárom, Arad, Segesvár. Fogalmak: jobbágyfelszabadítás, polgárság, áprilisi törvények, sajtószabadság. Személyek: Széchenyi, Kossuth, Kölcsey, Deák, Wesselényi, Batthyány Lajos, Petőfi, Jókai Mór, Vasvári Pál. Topográfia: Szarajevó, Marne, Verdun, Tannenberg, Doberdó, Isonzó. Fogalmak: anyagcsata, légi háború, tank, különbéke, vegyi fegyver, propaganda. Személyek: Ferenc Ferdinánd, Gavriló Princip.

8 A dualizmus kora A lecke célja egyrészt bemutatni azt a folyamatot, amely során kialakult az Osztrák-Magyar Monarchia, másrészt pedig arra helyezni a hangsúlyt, hogyan történt meg a kapitalizmus gazdasági/társadalmi feltételrendszerének megszilárdítása és fejlesztése a birodalom magyar területein. Fontos cél az is, hogy bemutassuk a kor nemzetiségi/etnikai viszonyainak az alakulását. A lecke befejező részében tisztázni kell, hogy melyek voltak azok a nemzetközi és hazai (társadalmi/gazdasági/politikai) problémák, amelyek elvezettek az OMM bukásához, és forradalmakat idéztek elő Magyarországon (is)! A szélsőségek évtizedei A cél a két világháború közötti Európa bemutatása. A hangsúlyokat a jobb- és baloldali diktatúrák elemzésére kell helyezni (ideológia, gazdaság, társadalom, politika)! A 2. világháború bemutatása ezúttal kevésbé hangsúlyos, de jól megválasztott filmekkel (History Chanel) ismeret és élmény közvetíthető. Külön feladatként egy-egy, a témához illeszkedő film feldolgozása is feladható a tanulók számára. Pl. Sorstalanság, Ryan közlegény megmentése, A leghosszabb nap, Rommel stb.) A Horthy-korszak A cél annak a folyamatnak a bemutatása, amely során a trianoni békekötést (diktátum) követően sor került a Horthy neve által fémjelzett rendszer belső és külső (visszatérés a nemzetközi politikába) konszolidációjára Kép és ábraelemzés: államszervezet működése, társadalom szerkezete. Gyűjtőmunka: hazai technikai találmányok és fejlesztések. Adatelemzés: nemzetiségi/etnikai viszonyok az OMM-ban. Összehasonlító szövegelemzés a KOMA- programban tanult módszerek alapján (tartalmi és fogalmi elemzés fejlesztése, uralkodói kiáltványok). Problémaelemzés és -feltárás kooperatív tanulási módszerekkel: a diktatúrák létrejöttének és támogatottságának okai. Megtekintett képek önálló feldolgozása, plakátelemzés (Horthy): a szimbólumok értelmezési lehetőségei. Topográfia: Bécs, Buda-Pest, Budapest, Szarajevó, Trianon. Fogalmak: dualizmus, társadalomszerkezet, diktatúra, köztársaság. Személyek: Deák Ferenc, Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla. Topográfia: Berlin, Moszkva, Nürnberg, Hirosima, Nagaszaki. Fogalmak: GULAG,, koncentrációs tábor (KZ), személyi kultusz, fajelmélet, antiszemitizmus, nemzeti szocializmus, fasizmus, kommunizmus. Személyek: Lenin, Sztálin, Hitler, Mussolini. Topográfia: Szeged Siófok Budapest, Auschwitz, Don- (kanyar). Fogalmak: konszolidáció,

9 A megosztott világ (Bethlen). Külön hangsúlyt kaphat a tárgyalás során a németorientáció híveinek térnyerése Magyarországon, valamint az, hogyan sodródott az ország a 2. világháborúba. Célszerű bemutatni a hazai szélsőséges politikai erők (hungaristák, nyilasok, kaszáskeresztesek stb.) ideológiáját és társadalmi bázisát, valamint azt, hogy a magyar társadalom (egy része) hogyan jutott el az antiszemitizmustól a holocaustig. A leckében két folyamatot kell a tanulók számára bemutatni: a. A megosztott világ - a kétpólusú világrend kialakulását, és b. a gyarmati rendszer felbomlásának folyamatát. Célszerű kitérni a leckében a fegyverkezési versenyre, illetve az azt kísérő speciális, különleges fejlesztésekre (a szovjet szputnyik-programtól az amerikai Holdra szállásig). Tantárgyi kapcsolódás: KOMA (jelképek, metaforák, szimbólumok). Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel a fultoni szöveg kulcsfogalmainak kigyűjtése, a szöveg értelmezése/elemzése. hungarizmus, revízió, nyilas(ok), deportálás, Szent Korona. Személyek: Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál, Bárdossy László, Szálasi Ferenc. Topográfia: Korea, Kína, India, Kuba, Vietnam, Északés Fekete-Afrika. Fogalmak: gyarmat, hidegháború, vasfüggöny, el nem kötelezett országok. Személyek: Truman, Churchill, Gandhi, Nehru, Ho Si Minh, Hruscsov, Robert Kennedy.

10 A vasfüggöny mögött A hidegháború vége A fejezetben Magyarország történetét mutatjuk be a 2. világháború végétől a Kádár-rendszer bukásáig. A lecke súlypontjai: a. a kommunista diktatúra kiépítésének fontosabb lépései és eszközei, b. az '50-es évek magyar társadalmának/gazdaságának bemutatása (Rákosi-korszak), c. az 1956-os forradalom és szabadságharc története, d. a Kádár-korszak jellemzői. A cél, hogy a tanulók számára egyértelművé váljon, a. hogyan valósult meg a szovjet zónához tartozó Magyarországon a szovjet típusú totalitárius rendszer kiépítése és működtetése, illetve hogy érzékeljék, b. a Rákosi és Kádár-rendszerhasonló és eltérő jellegzetességeit. A lecke azt a folyamatot mutatja be, ami elvezetett a kétpólusú világrend felbomlásához, a hidegháború végéhez. A tanulók számára mutassuk be a. a "létező szocializmus országaiban jelenlévő belső okokat, és b. azokat a nemzetközi változásokat, amelyek hozzájárultak a közép- és kelet-európai fordulathoz! Értelmezzük 1. Gorbacsov szerepét, politikáját, 2. Ronald Reagan csillagháborús stratégiáját, 3. azokat a hazai eseményeket/szereplőket, amelyek előkészítették a rendszerváltást! Tanórán kívüli gyűjtőmunkára történő felkészítés: a. Családi tárgyi emlékek az 50- es és 60-as évekből. b. Múzeum, helytörténeti gyűjtemény felkeresése, kiscsoportos információgyűjtés, a gyűjtött anyag rendszerezése, elemzése. Önálló feladatként dokumentumelemzés jegyzeteléssel. Ok-okozati összefüggések keresése és elemzése: miért vált fenntarthatatlanná a Kádárrendszer? Topográfia: Sztálinváros/Dunaújváros, Recsk, Tiszalök, az 1956-os forradalom budapesti helyszínei (térkép alapján). Fogalmak: tervutasítás/tervgazdálkodás, államosítás, kulák, egypártrendszer, gulyáskommunizmus. Személyek: Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Révai József, Nagy Imre, Kádár János. Topográfia: Prága (1968), Gdansk, Afganisztán, Monor, Lakitelek. Fogalmak: rendszerváltozás, rendszerváltás, peresztrojka, glasznoszty. Személyek: M. Gorbacsov, R. Reagan.

11 Társadalomismeret agyarország szomszédjai és Európa A lecke egyik célja az, hogy bemutassuk a tanulók számára Magyarország helyét és szerepét a. a rendszerváltoztatás utáni Közép- és Kelet-Európában. b. valamint 2004 után az Európai Unióban. A másik cél a szomszédos országok lehetőségekhez képest történelmének, kultúrájának és egyéb sajátosságainak a megismertetése. Kommunikációs (idegen nyelvi) kompetenciák fejlesztése, szociális kompetenciák fejlesztése. Tájékozódás vaktérképen. Gyűjtőmunka: képkeresés az interneten. Topográfia: Zágráb, Bukarest, Pozsony, Bécs, Ljubljana, Kijev, Belgrád. Fogalmak: nemzet, nemzetiség, Európai Unió, euro-zóna, Schengeni-övezet A magyar társadalom a rendszerváltás után A fejezet tárgyalása során be kell mutatni a magyar gazdaság és társadalom átalakulását 1989-et követő évtizedben.vizsgáljuk meg, hogya. a társadalom különféle rétegei milyen előnyeit, ésb. milyen hátrányait tapasztalhatták meg a rendszerváltozásnak!térjünk ki az iskolázottság és a munkaerő-piaci pozíciók közötti összefüggésekre, valamint a területi-regionális gazdasági különbségek okainak elemzésre is! Tanulói vitakultúra fejlesztése a rendszerváltoztatás következményeiről: egyéni és kollektív, valamint olvasmányélmények alapján.diagramelemzés: egyéni munka keretében, írásos elemzés készítése a tapasztalatokról. Fogalmak: privatizáció, régió, kistérség, munkanélküliség, adó, adófizető, társadalmi osztály/réteg Társadalmi kérdések - Szegénység A leckének két súlypontja van: a. A rendszerváltoztatást követő időszak újszegénység kialakulásnak okai és (lehetséges) következményei. b. A magyar társadalom demográfiai változásai az elmúlt évtizedekben. Mutassuk be a tanulók számára a születéskor várható élettartam és az adott társadalom/gazdaság fejlettsége/fejletlensége közötti összefüggéseket! Összefüggések feltárása a diagramok adatai között: önálló információkeresés és -elemzés. Fogalmak: újszegénység, népességfogyás, korfa, demográfia, településtípus.

12 Társadalmi kérdések - Deviancia A tanóra során meg kell ismertetni a tanulókkal a deviancia fogalmát, és azoknak a magatartásformáknak a körét, amelyeket egyes korokban egyes társadalmak devianciának minősítettek! Hangsúlyt kell helyezni a deviáns(nak minősített) viselkedésformák és a bűnözés összefüggéseinek a bemutatására is, különös tekintettel a kábítószerfogyasztásra! Eltérő nézetek ütköztetése, vitakultúra erősítése, attitűdformálás. Önálló anyaggyűjtés az internetről: bűnelkövetési térkép készítése és elemzése (megye, település). Fogalmak: deviancia, bűnözés, drog/kábítószer, öngyilkosság Társadalmi kérdések Nemzetiségek, felekezetek agyarország képekben A hungarikumok A lecke célja annak a bemutatása, hogy a mai magyar társadalom hogyan tagolódik a. többségi/kisebbségi társadalmakra-csoportokra, etnikumokra, valamint b. milyen megoszlást mutat a vallás(osság) szempontjából. A témák tárgyalásakor elevenítsük fel a történelemből tanultakat a. a középkori, b. a OMM, c. a trianoni Magyarország összefüggéseiben! A vallási tagozódás tárgyalásakor emlékeztessük a tanulókat arra, amiről a reformáció kapcsán tanultak! A fejezet egyik célja, hogy megismertesse a tanulókat a hungarikum(ok) fogalmával.a másik cél az, hogy megismertessük a tanulókat hazánk jellegzetes (ismert) tájegységeivel, turisztikai/természeti látnivalóival.ugyanakkor fel kell hívni a tanulók figyelmét arra is, hogy más országok is rendelkeznek hasonló kuriózumokkal, amelyeknek megismerése a (nemzetközi) Összehasonlító elemzés (egyéni és kiscsoportos feladat): adatok rendezése és elemzése, következtetések levonása. Lokálpatriotizmus erősítése gyűjtőmunka segítségével: helyi (tájjellegű) nevezetességek, különlegességek bemutatása, összehasonlítása. Fogalmak: nemzetiség, vallás, felekezet, kisebbség, etnikum, etnicitás, katolikus, református, evangélikus, izraelita. Fogalom: hungarikum, turizmus, világörökség.

13 kapcsolatok ápolása, a műveltség bővítése szempontjából nélkülözhetetlen! ióta járunk iskolába? A téma tárgyalásakor az OKÉ- program 1.2, 1.3, 1.4 fejezeteire érdemes támaszkodni. A fejezet célja az, hogy egyrészt bemutassuk az oktatás, az iskoláztatás történetének legfontosabb vonásait különböző kultúrák kapcsán, másrészt pedig felhívjuk a figyelmet arra a folyamatra, amely elvezetett a modern társadalmakban tömegessé váló oktatáshoz. A lecke célja az, hogy tudatosítsa a tanulókban azt, hogy az eltérő tanulási formák elsajátítása eredményesebbé és hatékonyabbá teheti munkájukat. Fel kell ismertetni a tanulókkal azt is, hogy miért fontos az élethosszig tartó tanulás! a. nemcsak a személyiség fejlesztése, hanem a b. a munkaerő-piaci pozíciók megszerzése és megőrzése érdekében is. Tanulási kompetenciák fejlesztése, az elért eredmények elemzése (önreflexiós képességek erősítése). Fogalmak: írnok, iskolamester, agyagtábla, palatábla, papirusztekercs, hét szabad művészet, tömegoktatás.

14 Az iskoláról és a tanulásról A tanuló társadalom A lecke célja az, hogy tudatosítsa a tanulókban azt, hogy az eltérő tanulási formák elsajátítása eredményesebbé és hatékonyabbá teheti munkájukat. Fel kell ismertetni a tanulókkal azt is, hogy miért fontos az élethosszig tartó tanulás a. nemcsak a személyiség fejlesztése, hanem a b. a munkaerő-piaci pozíciók megszerzése és megőrzése érdekében is! A lecke célja azoknak a törekvéseknek a megismertetése a tanulókkal, amelyek különféle nemzetközi és hazai programok/fejlesztések kapcsán a tanuló társadalmak kialakításra irányulnak. Tanulói önreflexiók fejlesztése a saját tanulástörténetük tanulmányozása/elemzése segítségével. Információgyűjtés és tanulási kompetenciák fejélesztése eltérő tanulási helyzetekben, önreflexiós feljegyzések készítése. Fogalmak: egész életen át tartó tanulás, (LLLparadigma), alapkészségek, kompetencia. Fogalmak: tanuló társadalom, információs társadalom A fennmaradó órakeret tetszés szerint felhasználható egy-egy téma mélyebb tárgyalásához, félévi, év végi összefoglaláshoz/rendszerzéshez.

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája 2017. január 1-től 1. Az ókor és kultúrája 1.1. Poliszok az ókori Hellászban K: Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 1.2. Társadalmi és politikai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK B) TÉMAKÖRÖK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Történelem 5. évfolyam Az őskori ember Hogyan élt az őskori ember? Az élelemtermelés kezdete Mesterségek születése Az ókori Kelet Mezopotámia Az Egyiptomi Birodalom Távol-Kelet

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Követelmény: a helyi tantervben a 7-12. évfolyam számára rögzített követelmények. A vizsga részei: A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgarészből.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés Használati útmutató A EGYETEMES TÖRTÉNELEM 1. Az õsi társadalmak és az ókori Kelet 1.1 Élet az õskorban 2000. november

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva

Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva 9. évfolyam, történelem Témakör: Római kori magyar városok Választható altémák: egy-egy csoport

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI TANÍTÁSA A 7. ÉVFOLYAMON Készítette: Kazsab Éva Dávidné Fekete Ildikó Kelemen Tamás A Lestár

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem - mint múltismeret - a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat egyik alapja. A nemzeti; az európai

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 7 8. évfolyam Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokoldalúbb

Részletesebben

AZ ÚJ KORSZAKHATÁROK ADTA LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN

AZ ÚJ KORSZAKHATÁROK ADTA LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 AZ ÚJ KORSZAKHATÁROK ADTA LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN A történelemtanítás

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program TÖRTÉNELEM TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása 2015. február 26. történelmi

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 A munkaközösség tagjai Név szakok Mióta tanít a Szerb Antal Gimnáziumban Bognárné Montovay Ildikó* Biológia földrajz 1984 Inotai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam A normál tantervű osztály éves óraszáma: 90 óra. Ez a 18 plusz óra lehetővé teszi, hogy a tanulók foglalkozzanak szülővárosuk helytörténetével a

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Ókor 1. Az ókori Mezopotámia története (Hahn István Kákosy László Komoróczy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Célok és feladatok A történelem mint múltismeret a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat

Részletesebben

V. FEJEZET VI. FEJEZET

V. FEJEZET VI. FEJEZET T A R T A L O M Oldal Bérezett) rész 3 1. Rövidítések jegyzéke 3 a) Főbb forrásgyűjtemények 3 b) Folyóiratok és időszaki kiadványok 6 c) Emlékkönyvek 8 2. Bibliográfiák 8 a) Hazai általános könyvészet

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2016/2017

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2016/2017 Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2016/2017 A munkaközösség tagjai Név szakok Mióta tanít a Szerb Antal Gimnáziumban Bognárné Montovay Ildikó* Biológia földrajz 1984 Inotai

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 7. évfolyam 2005 1. Hol volt 1774-ben az I. Kontinentális kongresszus? A. Washington C. Philadelphia B. Boston D. New York 2. Mikor halt hısi halált

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források értelmezése, feldolgozása, különböző szemléletű források gyűjtése

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Készítette: Dr. Czeglédi Sándor Tanmenet E tanmenet célja egyrészt a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,

Részletesebben

Társadalomismeret történelem

Társadalomismeret történelem HELYI TANTERV Társadalomismeret történelem SZAKISKOLA 9. 10. évfolyam KECSKEMÉT 2013 1 1. Célok, feladatok: A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: - A

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben