Szakiskolai közismereti tankönyv évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét"

Átírás

1 TÖRTÉNELE TÁRSADALO IS ERET TANMENET Európa arcai - Európa bölcsői A sport és az Olimpia eszméi A fejezet célja azoknak a kultúráknak/civilizációknak a bemutatása, amelyek alapvetően hozzájárultak a mai Európa arculatának a formáláshoz. A hangsúlyokat az athéni demokrácia és színházi kultúra mellett a Római Birodalom és a birodalmon belül kialakuló kereszténység megismerésére kell helyezni. Kiegészítő anyag: a tanár választása alapján egy-egy görög-római irodalmi alkotás elolvastatása, megvitatása (pl. epigrammák, 4-10 soros részletek eposzokból, drámákból. A fejezet az sport és az olimpiai eszme történetébe kíván bepillantást nyújtani. Az óra egyik célja annak a bemutatása, hogy az ókori és a mai sportversenyek/sportolói eszmények között milyen hasonlóságok és milyen különbségek fedezhetők fel. Érdemes kitérni a szurkolói magatartásokra, illetve a sport és a politika kapcsolatára. A téma tárgyalása során nem hagyható figyelmen kívül a paralimpiai mozgalom, amelynek említése (esetleg filmekkel történő bemutatása) a tanulók érzékenyítésére jó eszköz lehet. Forrásismeret/forráselemzés, tájékozódás a térképen, ábrák (grafikon, diagramok) értelmezése. Ismeretszerzés internetes források segítségével, kép- és ábraértelmezés, idegen kifejezések megismerése, szótárhasználat, nyelvgyakorlás. Topográfiai ismeretek: Földközi-tenger medencéje, Athén, Róma, Jeruzsálem. Fogalmak: polisz, demokrácia, birodalom, tartomány, Biblia. Személyek: Szolón, Jézus. Topográfiai ismeretek: A modern kori olimpiákat megrendező városok megkeresése a térképen. Fogalmak: Olümpia, gladiátor, pentatlon, óda, paralimpia. Személyek: Hajós Alfréd (utánanézéssel).

2 A korai középkor A téma tárgyalásával az a cél, hogy bemutassuk, hogy a Nyugat-Római Birodalom bukását követő századokban milyen politikai/gazdasági és vallási tényezők járultak hozzá a modern kori Európa arculatának a formálásához. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a kor birodalmi formációinak a szerepére, nemcsak a korábban említett szempontokra, hanem a középkori európai kultúra alakításában betöltött szerepére is (pl. az arabok közvetítő szerepe az antik szövegek megőrzésében, fordításában, hatásuk az európai tudományok [pl. orvostudomány stb.] fejlődésére). Ismeretszerzés a tankönyvi anyag és internetes források segítségével, kép -és ábraértelmezés, a tankönyvi kereszthivatkozások használata és a tantárgyi kapcsolatok fontosságának a felismertetése. Topográfiai ismeretek: Aachen, Verdun, Bizánc, Córdoba. Fogalmak: Kelet-Római Birodalom/Bizánc, Karolingok, grófság, Német- Római Császárság, iszlám. Személyek: Nagy Károly, Attila, I. Ottó, Mohamed A honfoglaló magyarok A fejezet segítségével mutassuk be a magyar őstörténet legfontosabb állomásait (őshaza, vándorlás, honfoglalás). Ismertessük meg a tanulókat a vitás kérdésekkel, elméletekkel (őshaza, nyelvrokonság, "kettős honfoglalás" stb.). Helyezzük el időben/térben a honfoglalás eseményeit, készíttessünk a tanulókkal szinkrontáblákat az időrend tanulmányozásához! Mutassuk be a Kárpátmedence történetét a honfoglalást megelőző időben (ősemberek jelenléte, római időszak, hunok, gepidáklongobárdok, avarok, szláv népelemek stb.). Időszámítás gyakorlása, időszalag és szinkrontáblák készítése. Forrásfeldolgozás szóban/írásban, jövevényszavak gyűjtése és értelmezése internetes források alapján. Topográfia: őshaza, Etelköz, Levédia, Kárpát-medence. Fogalmak: honfoglalás, nomádok-nomadizálás, krónika, jövevényszavak. Személyek: Álmos, Árpád Az államalapítás A cél az államalapítás és államszervezés folyamatának a bemutatása. Célszerű felhívni a tanulók figyelmét azokra a nemzetközi és hazai politikai/gazdasági/ideológiai tényezőkre, amelyek a főbb szereplők (Géza, István) döntéseit befolyásolták. A fejezet másik célja a korai írott törvényalkotás és szemlélet, valamit a kereszténység felvételével együtt járó kulturális változások bemutatása. A tanórán kívüli ismeretszerzés fejlesztése: a településen található múzeumok, helytörténeti gyűjtemények látogatása, információgyűjtés és tanulói feldolgozás a látottakról. Topográfia: Esztergom, Veszprém, Pannonhalma, Székesfehérvár. Fogalmak: törvény, törvénykönyv, Árpád-ház. Személyek: Géza, István, IV. Béla, III. András, Koppány,

3 Gellért püspök A lovagok világa A lecke célja, hogy bemutassa azokat a társadalmi és gazdasági tényezőket, amelyek a középkori Európában elvezettek a lovagság kialakuláshoz, szerepének felértékelődéséhez. Hívjuk fel a figyelmet a jelentős hadivállalkozások (pl. keresztes hadjáratok az albigensek és az arabok ellen Hispániában) kétarcúságára. Irodalmi alkotásokon és képeken keresztül mutassuk be a lovagi kultúra legfontosabb eredményeit. A kor érzékeltetéséhez használjunk filmeket, pl. A lovagok háborúja címűt Virágzás és hanyatlás - Magyar történelem A fejezetben kettős célt kívánunk megvalósítani: egyrészt bemutatni az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején a magyar állam regionális hatalmi szerepét, majd azt az utat, amely elháríthatatlan események (török hódítás Európában) következtében elvezetett a középkori magyar állam bukásához. A lecke tanításához használjuk fel a Nándorfehérvár ostromáról készült animációs filmet (20 perc)! Tájékozódás a térkép segítségével az Európán kívüli világban, a filmelemzés módszerei, statisztikai adatok elemzése a matematikai tanulmányokra támaszkodva. Politikai képződmények (ország, királyság, birodalom) életciklusának tanulmányozása, következtetések megfogalmazása a kultúrák kapcsolatáról (konfliktus, harmónia, békés egymás mellett élés stb.), a folyamatok eseménytörténetének rögzítése, elemzése. Topográfia: Szentföld, Akkon. Fogalmak: lovagrend(ek), keresztes hadjárat, demográfia, lovagi torna. Személyek: Oroszlánszívű Richárd, Szaladdin, Cid, Vogelweide. Topográfia: Nikápoly, Várna, Nándorfehérvár, Mohács. Fogalmak: diplomácia, zsoldos-zsoldoshadsereg, Corvinák. Személyek: Károly Róbert, I. Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Mátyás, Toldi Miklós.

4 A nagy földrajzi felfedezések A lecke jó lehetőséget kínál arra, hogy bemutassuk az Európán kívüli kultúrákat és megvitassuk azt a kérdést, hogy milyen okok járultak hozzá ahhoz, hogy Európa "fedezte fel" és gyarmatosította a világ jelentős részét. Érzékeltessük a tanulókkal a felfedezések tudományos hátterét, a találmányok tudománytörténeti jelentőségét! Térképismeret fejlesztése: hosszúsági és szélességi körök alapján helymeghatározások. Információ és adatgyűjtés könyvtári munkával és internetes források segítségével a kínai, indiai és pre-kolumbián amerikai civilizációiról. Az Európán kívüli civilizációk bukásának elemzése (okok-következmények). Topográfia: Cadiz, Technotitlan, Machu Picu, Firenze, Jóreménység-fok, Antillák, Velence. Fogalmak: kereskedelmi útvonal, árucikk, portolán, karavella, gyarmat, gyarmatosítás, aztékok, inkák, mayák Személyek: Diaz, Kolumbusz, Magellán, Cook, Toscanelli, Amerigo Vespucci Az átalakuló Európa A fejezetben azt mutatjuk be, hogy melyek voltak azok az események/folyamatok, amelyek egyrészt elvezettek Nyugat-Európában a kapitalizmus kialakuláshoz (felfedezések, reformáció) és a középkori kultúra jelentős mértékű átalakuláshoz (könyvnyomtatás). Térjünk ki az átalakulást kísérő társadalmi/politikai küzdelmekre (angol polgárháború, német parasztfelkelés) és ezek következményeire! Világítsuk meg a tanulók számára a későbbi századok szempontjából fontos nyugat-európai és a közép- és kelet-európai gazdasági/társadalmi fejlődésben jelentkező különbségeket! Vázlatkészítés írott szöveg alapján. Kulcsfogalmak gyűjtése forrásokból (291.o. Saint-Simon emlékiratai). Ok-okozati összefüggések keresése és elemzése (pl. felfedezések - pénzforgalom növekedése - gazdaság átalakulása). Topográfia: Worms, Genf, Versailles, London. Fogalmak: reformáció, lutheránusok, protestánsok, anabaptisták, könyvnyomtatás (kódexnyomtatott könyv), piac, bank, tőzsde, alkotmányos és abszolút monarchia. Személyek: Luther, Kálvin, Zwngli, Servet, Gutenberg, Cromwell, XIV. Lajos.

5 Birodalmak szorításában agyar történelem A főszerepben: Franciaország A lecke célja annak a folyamatnak az ábrázolása, hogy milyen nemzetközi és hazai politikai/gazdasági tényezők akadályozták meg Mohácsot követően az ország egyesítését. Mutassuk be a tanulók számára a három országrész eltérő fejlődését, valamint azokat a mozgalmakat is, amelyek kitörési pontokat kerestek a kialakult helyzetből (Bocskai, Bethlen, Zrínyi, Wesselényi, Thököly, Rákóczi)! A leckének három súlyponti eleme van: a. A felvilágosodás eszméinek bemutatása és azok hatása Európa országaira. b. A felvilágosodás és a francia forradalom összefüggései a francia forradalom következményei Franciaország társadalmi fejlődésére. c. A forradalom lezárása: Napóleon és a császárság az európai nagypolitika átrendeződése. A lecke során lehetőség nyílik a tanulók számára a különféle jellegű rendszerváltások természetrajzának a bemutatására (abszolút monarchia- alkotmányos monarchia- köztársaság-császárság). Dokumentum- és forráselemzés: fogalomtérkép készítése a forrásszövegek alapján (később ez kiterjeszthető a leckékre is). Gondolattérkép készítése lecke kulcsfogalmainak a segítségével a tanulás támogatására. Vitakészség fejélesztése a tankönyv filozófiai típusú szövegeinek segítségével (Descartes, Kant). Topográfia: Erdély, királyi Magyarország, hódoltsági terület, Buda, Eger, Szigetvár, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Brassó, Vasvár, Sárospatak, Munkács, Ónod, Trencsény, Majtény. Fogalmak: Szent Liga, kurucok, labancok. Személyek: Bocskai, Bethlen, Fráter György, Báthori, Zrínyi Miklós (2), Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Heltai Gáspár, Károli Gáspár. Topográfia: Párizs, Korzika, Waterloo. Fogalmak: felvilágosodás, enciklopédia, forradalom. Személyek: Descartes, Kant, Robespierre, Danton, Marat, Sieyes, B. Napóleon, Wellington.

6 A Habsburg Birodalomban agyar történelem A modern világ születése A tanulók számára azt a folyamatot kell bemutatni, amelyben sor került a felszabadított területek beillesztésre és újjászervezésére a Habsburg- Birodalom keretei között. A másik cél annak a felemás Habsburg reform- és modernizációpolitikának, és az ezzel kapcsolatos nemesi álláspont(ok)nak a bemutatása. A lecke jó lehetőséget kínál az egyéni (sokszor rendkívül ellenmondásos) életutak elemzésére (pl. II. József, Martinovics Ignác). A másik fontos terület a nemzetiségi viszonyok ábrázolása erőteljes térképhasználattal. A fejezet célja a modern (nagyipari) kapitalizmus kialakulásnak a bemutatása, az ipari forradalom technikai találmányainak ismertetése és ezek hatása a nyugateurópai társadalmak szerkezetére, annak átalakulására. Fel kell hívni a tanulók figyelmét a jelentős fejlődési eredmények (életkörülmények javulása, iskolázottság növekedése) mellett az árnyoldalakra is (gyermek- és női munka, rabszolgatartás stb.). Adatgyűjtés a birodalom területén élő nemzetiségiek történelméről, szokásairól, kultúrájukról prezentációkészítés: a. ppt, b. hagyományos kiselőadás formájában. Tantárgyi koncentráció erősítése gyűjtőmunka (természetismeret): a. technikai találmányok és működési elveik, b. matematika: idősoros elemzések alkalmazása. Topográfia: Bécs, Pozsony, Alföld, Partium. Fogalmak: újratelepítés, tantárgyfelosztás, Ratio Educationis, kormányszék(ek). Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc. Topográfia: Liverpool, Manchester. Fogalmak: ipari forradalom, modernizáció, gőzgép, tömegtermelés. Személyek: J. Watt, R. Fulton.

7 A reformok százada agyar történelem Az első világháború A leckében az egyik cél a politikai/társadalmi reformfolyamatok és a forradalmak közötti különbség megértetése. Ehhez jó megoldást kínál Széchenyi és Kossuth politikai pályafutásának elemzése, eszméik, tetteik, törekvéseik összehasonlítása. A másik cél annak a folyamatnak a bemutatása, amelyben részben a nemzetközi történések hatására Pesten is forradalmi megmozdulások törtek ki, majd az események Habsburg-ellenes szabadságharccá fejlődtek. A lecke alapvetően a nagyhatalmi szembenállás (szövetségi rendszerek) bemutatására épül, amelyek egyrészt a gyarmatbirodalmak kiépülése kapcsán alakultak ki, részben pedig az egyenlőtlen fejlődés miatt.a szembenállás csúcspontját az első világháború jelentette.a háború kapcsán célszerű rámutatni azokra a technikai újdonságokra, amelyek nyomán a háborúnak a katonák mellett jelentős számú polgári áldozata is volt. Összehasonlító táblák készítése az elemzések megkönnyítésére a. reform forradalom, b. Széchenyi Kossuth. Ok-okozati összefüggések keresése, életútelemzés az életút csomópontjainak ábrázolásával. Adatgyűjtés/adatelemzés:Erőforr ás- és kockázatelemzés:a. rövid háború,b. hosszú háború esetére.információ és adatgyűjtés az internetről.elemzési szempontok kidolgozása. Topográfia: Pákozd, Isaszeg, Buda, Komárom, Arad, Segesvár. Fogalmak: jobbágyfelszabadítás, polgárság, áprilisi törvények, sajtószabadság. Személyek: Széchenyi, Kossuth, Kölcsey, Deák, Wesselényi, Batthyány Lajos, Petőfi, Jókai Mór, Vasvári Pál. Topográfia: Szarajevó, Marne, Verdun, Tannenberg, Doberdó, Isonzó. Fogalmak: anyagcsata, légi háború, tank, különbéke, vegyi fegyver, propaganda. Személyek: Ferenc Ferdinánd, Gavriló Princip.

8 A dualizmus kora A lecke célja egyrészt bemutatni azt a folyamatot, amely során kialakult az Osztrák-Magyar Monarchia, másrészt pedig arra helyezni a hangsúlyt, hogyan történt meg a kapitalizmus gazdasági/társadalmi feltételrendszerének megszilárdítása és fejlesztése a birodalom magyar területein. Fontos cél az is, hogy bemutassuk a kor nemzetiségi/etnikai viszonyainak az alakulását. A lecke befejező részében tisztázni kell, hogy melyek voltak azok a nemzetközi és hazai (társadalmi/gazdasági/politikai) problémák, amelyek elvezettek az OMM bukásához, és forradalmakat idéztek elő Magyarországon (is)! A szélsőségek évtizedei A cél a két világháború közötti Európa bemutatása. A hangsúlyokat a jobb- és baloldali diktatúrák elemzésére kell helyezni (ideológia, gazdaság, társadalom, politika)! A 2. világháború bemutatása ezúttal kevésbé hangsúlyos, de jól megválasztott filmekkel (History Chanel) ismeret és élmény közvetíthető. Külön feladatként egy-egy, a témához illeszkedő film feldolgozása is feladható a tanulók számára. Pl. Sorstalanság, Ryan közlegény megmentése, A leghosszabb nap, Rommel stb.) A Horthy-korszak A cél annak a folyamatnak a bemutatása, amely során a trianoni békekötést (diktátum) követően sor került a Horthy neve által fémjelzett rendszer belső és külső (visszatérés a nemzetközi politikába) konszolidációjára Kép és ábraelemzés: államszervezet működése, társadalom szerkezete. Gyűjtőmunka: hazai technikai találmányok és fejlesztések. Adatelemzés: nemzetiségi/etnikai viszonyok az OMM-ban. Összehasonlító szövegelemzés a KOMA- programban tanult módszerek alapján (tartalmi és fogalmi elemzés fejlesztése, uralkodói kiáltványok). Problémaelemzés és -feltárás kooperatív tanulási módszerekkel: a diktatúrák létrejöttének és támogatottságának okai. Megtekintett képek önálló feldolgozása, plakátelemzés (Horthy): a szimbólumok értelmezési lehetőségei. Topográfia: Bécs, Buda-Pest, Budapest, Szarajevó, Trianon. Fogalmak: dualizmus, társadalomszerkezet, diktatúra, köztársaság. Személyek: Deák Ferenc, Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla. Topográfia: Berlin, Moszkva, Nürnberg, Hirosima, Nagaszaki. Fogalmak: GULAG,, koncentrációs tábor (KZ), személyi kultusz, fajelmélet, antiszemitizmus, nemzeti szocializmus, fasizmus, kommunizmus. Személyek: Lenin, Sztálin, Hitler, Mussolini. Topográfia: Szeged Siófok Budapest, Auschwitz, Don- (kanyar). Fogalmak: konszolidáció,

9 A megosztott világ (Bethlen). Külön hangsúlyt kaphat a tárgyalás során a németorientáció híveinek térnyerése Magyarországon, valamint az, hogyan sodródott az ország a 2. világháborúba. Célszerű bemutatni a hazai szélsőséges politikai erők (hungaristák, nyilasok, kaszáskeresztesek stb.) ideológiáját és társadalmi bázisát, valamint azt, hogy a magyar társadalom (egy része) hogyan jutott el az antiszemitizmustól a holocaustig. A leckében két folyamatot kell a tanulók számára bemutatni: a. A megosztott világ - a kétpólusú világrend kialakulását, és b. a gyarmati rendszer felbomlásának folyamatát. Célszerű kitérni a leckében a fegyverkezési versenyre, illetve az azt kísérő speciális, különleges fejlesztésekre (a szovjet szputnyik-programtól az amerikai Holdra szállásig). Tantárgyi kapcsolódás: KOMA (jelképek, metaforák, szimbólumok). Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel a fultoni szöveg kulcsfogalmainak kigyűjtése, a szöveg értelmezése/elemzése. hungarizmus, revízió, nyilas(ok), deportálás, Szent Korona. Személyek: Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál, Bárdossy László, Szálasi Ferenc. Topográfia: Korea, Kína, India, Kuba, Vietnam, Északés Fekete-Afrika. Fogalmak: gyarmat, hidegháború, vasfüggöny, el nem kötelezett országok. Személyek: Truman, Churchill, Gandhi, Nehru, Ho Si Minh, Hruscsov, Robert Kennedy.

10 A vasfüggöny mögött A hidegháború vége A fejezetben Magyarország történetét mutatjuk be a 2. világháború végétől a Kádár-rendszer bukásáig. A lecke súlypontjai: a. a kommunista diktatúra kiépítésének fontosabb lépései és eszközei, b. az '50-es évek magyar társadalmának/gazdaságának bemutatása (Rákosi-korszak), c. az 1956-os forradalom és szabadságharc története, d. a Kádár-korszak jellemzői. A cél, hogy a tanulók számára egyértelművé váljon, a. hogyan valósult meg a szovjet zónához tartozó Magyarországon a szovjet típusú totalitárius rendszer kiépítése és működtetése, illetve hogy érzékeljék, b. a Rákosi és Kádár-rendszerhasonló és eltérő jellegzetességeit. A lecke azt a folyamatot mutatja be, ami elvezetett a kétpólusú világrend felbomlásához, a hidegháború végéhez. A tanulók számára mutassuk be a. a "létező szocializmus országaiban jelenlévő belső okokat, és b. azokat a nemzetközi változásokat, amelyek hozzájárultak a közép- és kelet-európai fordulathoz! Értelmezzük 1. Gorbacsov szerepét, politikáját, 2. Ronald Reagan csillagháborús stratégiáját, 3. azokat a hazai eseményeket/szereplőket, amelyek előkészítették a rendszerváltást! Tanórán kívüli gyűjtőmunkára történő felkészítés: a. Családi tárgyi emlékek az 50- es és 60-as évekből. b. Múzeum, helytörténeti gyűjtemény felkeresése, kiscsoportos információgyűjtés, a gyűjtött anyag rendszerezése, elemzése. Önálló feladatként dokumentumelemzés jegyzeteléssel. Ok-okozati összefüggések keresése és elemzése: miért vált fenntarthatatlanná a Kádárrendszer? Topográfia: Sztálinváros/Dunaújváros, Recsk, Tiszalök, az 1956-os forradalom budapesti helyszínei (térkép alapján). Fogalmak: tervutasítás/tervgazdálkodás, államosítás, kulák, egypártrendszer, gulyáskommunizmus. Személyek: Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Révai József, Nagy Imre, Kádár János. Topográfia: Prága (1968), Gdansk, Afganisztán, Monor, Lakitelek. Fogalmak: rendszerváltozás, rendszerváltás, peresztrojka, glasznoszty. Személyek: M. Gorbacsov, R. Reagan.

11 Társadalomismeret agyarország szomszédjai és Európa A lecke egyik célja az, hogy bemutassuk a tanulók számára Magyarország helyét és szerepét a. a rendszerváltoztatás utáni Közép- és Kelet-Európában. b. valamint 2004 után az Európai Unióban. A másik cél a szomszédos országok lehetőségekhez képest történelmének, kultúrájának és egyéb sajátosságainak a megismertetése. Kommunikációs (idegen nyelvi) kompetenciák fejlesztése, szociális kompetenciák fejlesztése. Tájékozódás vaktérképen. Gyűjtőmunka: képkeresés az interneten. Topográfia: Zágráb, Bukarest, Pozsony, Bécs, Ljubljana, Kijev, Belgrád. Fogalmak: nemzet, nemzetiség, Európai Unió, euro-zóna, Schengeni-övezet A magyar társadalom a rendszerváltás után A fejezet tárgyalása során be kell mutatni a magyar gazdaság és társadalom átalakulását 1989-et követő évtizedben.vizsgáljuk meg, hogya. a társadalom különféle rétegei milyen előnyeit, ésb. milyen hátrányait tapasztalhatták meg a rendszerváltozásnak!térjünk ki az iskolázottság és a munkaerő-piaci pozíciók közötti összefüggésekre, valamint a területi-regionális gazdasági különbségek okainak elemzésre is! Tanulói vitakultúra fejlesztése a rendszerváltoztatás következményeiről: egyéni és kollektív, valamint olvasmányélmények alapján.diagramelemzés: egyéni munka keretében, írásos elemzés készítése a tapasztalatokról. Fogalmak: privatizáció, régió, kistérség, munkanélküliség, adó, adófizető, társadalmi osztály/réteg Társadalmi kérdések - Szegénység A leckének két súlypontja van: a. A rendszerváltoztatást követő időszak újszegénység kialakulásnak okai és (lehetséges) következményei. b. A magyar társadalom demográfiai változásai az elmúlt évtizedekben. Mutassuk be a tanulók számára a születéskor várható élettartam és az adott társadalom/gazdaság fejlettsége/fejletlensége közötti összefüggéseket! Összefüggések feltárása a diagramok adatai között: önálló információkeresés és -elemzés. Fogalmak: újszegénység, népességfogyás, korfa, demográfia, településtípus.

12 Társadalmi kérdések - Deviancia A tanóra során meg kell ismertetni a tanulókkal a deviancia fogalmát, és azoknak a magatartásformáknak a körét, amelyeket egyes korokban egyes társadalmak devianciának minősítettek! Hangsúlyt kell helyezni a deviáns(nak minősített) viselkedésformák és a bűnözés összefüggéseinek a bemutatására is, különös tekintettel a kábítószerfogyasztásra! Eltérő nézetek ütköztetése, vitakultúra erősítése, attitűdformálás. Önálló anyaggyűjtés az internetről: bűnelkövetési térkép készítése és elemzése (megye, település). Fogalmak: deviancia, bűnözés, drog/kábítószer, öngyilkosság Társadalmi kérdések Nemzetiségek, felekezetek agyarország képekben A hungarikumok A lecke célja annak a bemutatása, hogy a mai magyar társadalom hogyan tagolódik a. többségi/kisebbségi társadalmakra-csoportokra, etnikumokra, valamint b. milyen megoszlást mutat a vallás(osság) szempontjából. A témák tárgyalásakor elevenítsük fel a történelemből tanultakat a. a középkori, b. a OMM, c. a trianoni Magyarország összefüggéseiben! A vallási tagozódás tárgyalásakor emlékeztessük a tanulókat arra, amiről a reformáció kapcsán tanultak! A fejezet egyik célja, hogy megismertesse a tanulókat a hungarikum(ok) fogalmával.a másik cél az, hogy megismertessük a tanulókat hazánk jellegzetes (ismert) tájegységeivel, turisztikai/természeti látnivalóival.ugyanakkor fel kell hívni a tanulók figyelmét arra is, hogy más országok is rendelkeznek hasonló kuriózumokkal, amelyeknek megismerése a (nemzetközi) Összehasonlító elemzés (egyéni és kiscsoportos feladat): adatok rendezése és elemzése, következtetések levonása. Lokálpatriotizmus erősítése gyűjtőmunka segítségével: helyi (tájjellegű) nevezetességek, különlegességek bemutatása, összehasonlítása. Fogalmak: nemzetiség, vallás, felekezet, kisebbség, etnikum, etnicitás, katolikus, református, evangélikus, izraelita. Fogalom: hungarikum, turizmus, világörökség.

13 kapcsolatok ápolása, a műveltség bővítése szempontjából nélkülözhetetlen! ióta járunk iskolába? A téma tárgyalásakor az OKÉ- program 1.2, 1.3, 1.4 fejezeteire érdemes támaszkodni. A fejezet célja az, hogy egyrészt bemutassuk az oktatás, az iskoláztatás történetének legfontosabb vonásait különböző kultúrák kapcsán, másrészt pedig felhívjuk a figyelmet arra a folyamatra, amely elvezetett a modern társadalmakban tömegessé váló oktatáshoz. A lecke célja az, hogy tudatosítsa a tanulókban azt, hogy az eltérő tanulási formák elsajátítása eredményesebbé és hatékonyabbá teheti munkájukat. Fel kell ismertetni a tanulókkal azt is, hogy miért fontos az élethosszig tartó tanulás! a. nemcsak a személyiség fejlesztése, hanem a b. a munkaerő-piaci pozíciók megszerzése és megőrzése érdekében is. Tanulási kompetenciák fejlesztése, az elért eredmények elemzése (önreflexiós képességek erősítése). Fogalmak: írnok, iskolamester, agyagtábla, palatábla, papirusztekercs, hét szabad művészet, tömegoktatás.

14 Az iskoláról és a tanulásról A tanuló társadalom A lecke célja az, hogy tudatosítsa a tanulókban azt, hogy az eltérő tanulási formák elsajátítása eredményesebbé és hatékonyabbá teheti munkájukat. Fel kell ismertetni a tanulókkal azt is, hogy miért fontos az élethosszig tartó tanulás a. nemcsak a személyiség fejlesztése, hanem a b. a munkaerő-piaci pozíciók megszerzése és megőrzése érdekében is! A lecke célja azoknak a törekvéseknek a megismertetése a tanulókkal, amelyek különféle nemzetközi és hazai programok/fejlesztések kapcsán a tanuló társadalmak kialakításra irányulnak. Tanulói önreflexiók fejlesztése a saját tanulástörténetük tanulmányozása/elemzése segítségével. Információgyűjtés és tanulási kompetenciák fejélesztése eltérő tanulási helyzetekben, önreflexiós feljegyzések készítése. Fogalmak: egész életen át tartó tanulás, (LLLparadigma), alapkészségek, kompetencia. Fogalmak: tanuló társadalom, információs társadalom A fennmaradó órakeret tetszés szerint felhasználható egy-egy téma mélyebb tárgyalásához, félévi, év végi összefoglaláshoz/rendszerzéshez.

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/banhegyi-ferenc-

Részletesebben

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a TÖRTÉNELEM A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Történelem tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve 2013

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET Az egyes tanórákra szánható idő: 1-vagy 2 tanóra, attól függően, hogy a programot 1 vagy másfél év alatt kívánják elvégezni. 1. 1.1 Bevezetés az Osztályközösség-építő

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 12. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Az I. világháború és az azt követő békék

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 26. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

A Közösség-építés tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A Közösség-építés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A Közösség-építés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29) EMMI rendelet

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben