Szakiskolai közismereti tankönyv évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét"

Átírás

1 TÖRTÉNELE TÁRSADALO IS ERET TANMENET Európa arcai - Európa bölcsői A sport és az Olimpia eszméi A fejezet célja azoknak a kultúráknak/civilizációknak a bemutatása, amelyek alapvetően hozzájárultak a mai Európa arculatának a formáláshoz. A hangsúlyokat az athéni demokrácia és színházi kultúra mellett a Római Birodalom és a birodalmon belül kialakuló kereszténység megismerésére kell helyezni. Kiegészítő anyag: a tanár választása alapján egy-egy görög-római irodalmi alkotás elolvastatása, megvitatása (pl. epigrammák, 4-10 soros részletek eposzokból, drámákból. A fejezet az sport és az olimpiai eszme történetébe kíván bepillantást nyújtani. Az óra egyik célja annak a bemutatása, hogy az ókori és a mai sportversenyek/sportolói eszmények között milyen hasonlóságok és milyen különbségek fedezhetők fel. Érdemes kitérni a szurkolói magatartásokra, illetve a sport és a politika kapcsolatára. A téma tárgyalása során nem hagyható figyelmen kívül a paralimpiai mozgalom, amelynek említése (esetleg filmekkel történő bemutatása) a tanulók érzékenyítésére jó eszköz lehet. Forrásismeret/forráselemzés, tájékozódás a térképen, ábrák (grafikon, diagramok) értelmezése. Ismeretszerzés internetes források segítségével, kép- és ábraértelmezés, idegen kifejezések megismerése, szótárhasználat, nyelvgyakorlás. Topográfiai ismeretek: Földközi-tenger medencéje, Athén, Róma, Jeruzsálem. Fogalmak: polisz, demokrácia, birodalom, tartomány, Biblia. Személyek: Szolón, Jézus. Topográfiai ismeretek: A modern kori olimpiákat megrendező városok megkeresése a térképen. Fogalmak: Olümpia, gladiátor, pentatlon, óda, paralimpia. Személyek: Hajós Alfréd (utánanézéssel).

2 A korai középkor A téma tárgyalásával az a cél, hogy bemutassuk, hogy a Nyugat-Római Birodalom bukását követő századokban milyen politikai/gazdasági és vallási tényezők járultak hozzá a modern kori Európa arculatának a formálásához. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a kor birodalmi formációinak a szerepére, nemcsak a korábban említett szempontokra, hanem a középkori európai kultúra alakításában betöltött szerepére is (pl. az arabok közvetítő szerepe az antik szövegek megőrzésében, fordításában, hatásuk az európai tudományok [pl. orvostudomány stb.] fejlődésére). Ismeretszerzés a tankönyvi anyag és internetes források segítségével, kép -és ábraértelmezés, a tankönyvi kereszthivatkozások használata és a tantárgyi kapcsolatok fontosságának a felismertetése. Topográfiai ismeretek: Aachen, Verdun, Bizánc, Córdoba. Fogalmak: Kelet-Római Birodalom/Bizánc, Karolingok, grófság, Német- Római Császárság, iszlám. Személyek: Nagy Károly, Attila, I. Ottó, Mohamed A honfoglaló magyarok A fejezet segítségével mutassuk be a magyar őstörténet legfontosabb állomásait (őshaza, vándorlás, honfoglalás). Ismertessük meg a tanulókat a vitás kérdésekkel, elméletekkel (őshaza, nyelvrokonság, "kettős honfoglalás" stb.). Helyezzük el időben/térben a honfoglalás eseményeit, készíttessünk a tanulókkal szinkrontáblákat az időrend tanulmányozásához! Mutassuk be a Kárpátmedence történetét a honfoglalást megelőző időben (ősemberek jelenléte, római időszak, hunok, gepidáklongobárdok, avarok, szláv népelemek stb.). Időszámítás gyakorlása, időszalag és szinkrontáblák készítése. Forrásfeldolgozás szóban/írásban, jövevényszavak gyűjtése és értelmezése internetes források alapján. Topográfia: őshaza, Etelköz, Levédia, Kárpát-medence. Fogalmak: honfoglalás, nomádok-nomadizálás, krónika, jövevényszavak. Személyek: Álmos, Árpád Az államalapítás A cél az államalapítás és államszervezés folyamatának a bemutatása. Célszerű felhívni a tanulók figyelmét azokra a nemzetközi és hazai politikai/gazdasági/ideológiai tényezőkre, amelyek a főbb szereplők (Géza, István) döntéseit befolyásolták. A fejezet másik célja a korai írott törvényalkotás és szemlélet, valamit a kereszténység felvételével együtt járó kulturális változások bemutatása. A tanórán kívüli ismeretszerzés fejlesztése: a településen található múzeumok, helytörténeti gyűjtemények látogatása, információgyűjtés és tanulói feldolgozás a látottakról. Topográfia: Esztergom, Veszprém, Pannonhalma, Székesfehérvár. Fogalmak: törvény, törvénykönyv, Árpád-ház. Személyek: Géza, István, IV. Béla, III. András, Koppány,

3 Gellért püspök A lovagok világa A lecke célja, hogy bemutassa azokat a társadalmi és gazdasági tényezőket, amelyek a középkori Európában elvezettek a lovagság kialakuláshoz, szerepének felértékelődéséhez. Hívjuk fel a figyelmet a jelentős hadivállalkozások (pl. keresztes hadjáratok az albigensek és az arabok ellen Hispániában) kétarcúságára. Irodalmi alkotásokon és képeken keresztül mutassuk be a lovagi kultúra legfontosabb eredményeit. A kor érzékeltetéséhez használjunk filmeket, pl. A lovagok háborúja címűt Virágzás és hanyatlás - Magyar történelem A fejezetben kettős célt kívánunk megvalósítani: egyrészt bemutatni az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején a magyar állam regionális hatalmi szerepét, majd azt az utat, amely elháríthatatlan események (török hódítás Európában) következtében elvezetett a középkori magyar állam bukásához. A lecke tanításához használjuk fel a Nándorfehérvár ostromáról készült animációs filmet (20 perc)! Tájékozódás a térkép segítségével az Európán kívüli világban, a filmelemzés módszerei, statisztikai adatok elemzése a matematikai tanulmányokra támaszkodva. Politikai képződmények (ország, királyság, birodalom) életciklusának tanulmányozása, következtetések megfogalmazása a kultúrák kapcsolatáról (konfliktus, harmónia, békés egymás mellett élés stb.), a folyamatok eseménytörténetének rögzítése, elemzése. Topográfia: Szentföld, Akkon. Fogalmak: lovagrend(ek), keresztes hadjárat, demográfia, lovagi torna. Személyek: Oroszlánszívű Richárd, Szaladdin, Cid, Vogelweide. Topográfia: Nikápoly, Várna, Nándorfehérvár, Mohács. Fogalmak: diplomácia, zsoldos-zsoldoshadsereg, Corvinák. Személyek: Károly Róbert, I. Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Mátyás, Toldi Miklós.

4 A nagy földrajzi felfedezések A lecke jó lehetőséget kínál arra, hogy bemutassuk az Európán kívüli kultúrákat és megvitassuk azt a kérdést, hogy milyen okok járultak hozzá ahhoz, hogy Európa "fedezte fel" és gyarmatosította a világ jelentős részét. Érzékeltessük a tanulókkal a felfedezések tudományos hátterét, a találmányok tudománytörténeti jelentőségét! Térképismeret fejlesztése: hosszúsági és szélességi körök alapján helymeghatározások. Információ és adatgyűjtés könyvtári munkával és internetes források segítségével a kínai, indiai és pre-kolumbián amerikai civilizációiról. Az Európán kívüli civilizációk bukásának elemzése (okok-következmények). Topográfia: Cadiz, Technotitlan, Machu Picu, Firenze, Jóreménység-fok, Antillák, Velence. Fogalmak: kereskedelmi útvonal, árucikk, portolán, karavella, gyarmat, gyarmatosítás, aztékok, inkák, mayák Személyek: Diaz, Kolumbusz, Magellán, Cook, Toscanelli, Amerigo Vespucci Az átalakuló Európa A fejezetben azt mutatjuk be, hogy melyek voltak azok az események/folyamatok, amelyek egyrészt elvezettek Nyugat-Európában a kapitalizmus kialakuláshoz (felfedezések, reformáció) és a középkori kultúra jelentős mértékű átalakuláshoz (könyvnyomtatás). Térjünk ki az átalakulást kísérő társadalmi/politikai küzdelmekre (angol polgárháború, német parasztfelkelés) és ezek következményeire! Világítsuk meg a tanulók számára a későbbi századok szempontjából fontos nyugat-európai és a közép- és kelet-európai gazdasági/társadalmi fejlődésben jelentkező különbségeket! Vázlatkészítés írott szöveg alapján. Kulcsfogalmak gyűjtése forrásokból (291.o. Saint-Simon emlékiratai). Ok-okozati összefüggések keresése és elemzése (pl. felfedezések - pénzforgalom növekedése - gazdaság átalakulása). Topográfia: Worms, Genf, Versailles, London. Fogalmak: reformáció, lutheránusok, protestánsok, anabaptisták, könyvnyomtatás (kódexnyomtatott könyv), piac, bank, tőzsde, alkotmányos és abszolút monarchia. Személyek: Luther, Kálvin, Zwngli, Servet, Gutenberg, Cromwell, XIV. Lajos.

5 Birodalmak szorításában agyar történelem A főszerepben: Franciaország A lecke célja annak a folyamatnak az ábrázolása, hogy milyen nemzetközi és hazai politikai/gazdasági tényezők akadályozták meg Mohácsot követően az ország egyesítését. Mutassuk be a tanulók számára a három országrész eltérő fejlődését, valamint azokat a mozgalmakat is, amelyek kitörési pontokat kerestek a kialakult helyzetből (Bocskai, Bethlen, Zrínyi, Wesselényi, Thököly, Rákóczi)! A leckének három súlyponti eleme van: a. A felvilágosodás eszméinek bemutatása és azok hatása Európa országaira. b. A felvilágosodás és a francia forradalom összefüggései a francia forradalom következményei Franciaország társadalmi fejlődésére. c. A forradalom lezárása: Napóleon és a császárság az európai nagypolitika átrendeződése. A lecke során lehetőség nyílik a tanulók számára a különféle jellegű rendszerváltások természetrajzának a bemutatására (abszolút monarchia- alkotmányos monarchia- köztársaság-császárság). Dokumentum- és forráselemzés: fogalomtérkép készítése a forrásszövegek alapján (később ez kiterjeszthető a leckékre is). Gondolattérkép készítése lecke kulcsfogalmainak a segítségével a tanulás támogatására. Vitakészség fejélesztése a tankönyv filozófiai típusú szövegeinek segítségével (Descartes, Kant). Topográfia: Erdély, királyi Magyarország, hódoltsági terület, Buda, Eger, Szigetvár, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Brassó, Vasvár, Sárospatak, Munkács, Ónod, Trencsény, Majtény. Fogalmak: Szent Liga, kurucok, labancok. Személyek: Bocskai, Bethlen, Fráter György, Báthori, Zrínyi Miklós (2), Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Heltai Gáspár, Károli Gáspár. Topográfia: Párizs, Korzika, Waterloo. Fogalmak: felvilágosodás, enciklopédia, forradalom. Személyek: Descartes, Kant, Robespierre, Danton, Marat, Sieyes, B. Napóleon, Wellington.

6 A Habsburg Birodalomban agyar történelem A modern világ születése A tanulók számára azt a folyamatot kell bemutatni, amelyben sor került a felszabadított területek beillesztésre és újjászervezésére a Habsburg- Birodalom keretei között. A másik cél annak a felemás Habsburg reform- és modernizációpolitikának, és az ezzel kapcsolatos nemesi álláspont(ok)nak a bemutatása. A lecke jó lehetőséget kínál az egyéni (sokszor rendkívül ellenmondásos) életutak elemzésére (pl. II. József, Martinovics Ignác). A másik fontos terület a nemzetiségi viszonyok ábrázolása erőteljes térképhasználattal. A fejezet célja a modern (nagyipari) kapitalizmus kialakulásnak a bemutatása, az ipari forradalom technikai találmányainak ismertetése és ezek hatása a nyugateurópai társadalmak szerkezetére, annak átalakulására. Fel kell hívni a tanulók figyelmét a jelentős fejlődési eredmények (életkörülmények javulása, iskolázottság növekedése) mellett az árnyoldalakra is (gyermek- és női munka, rabszolgatartás stb.). Adatgyűjtés a birodalom területén élő nemzetiségiek történelméről, szokásairól, kultúrájukról prezentációkészítés: a. ppt, b. hagyományos kiselőadás formájában. Tantárgyi koncentráció erősítése gyűjtőmunka (természetismeret): a. technikai találmányok és működési elveik, b. matematika: idősoros elemzések alkalmazása. Topográfia: Bécs, Pozsony, Alföld, Partium. Fogalmak: újratelepítés, tantárgyfelosztás, Ratio Educationis, kormányszék(ek). Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc. Topográfia: Liverpool, Manchester. Fogalmak: ipari forradalom, modernizáció, gőzgép, tömegtermelés. Személyek: J. Watt, R. Fulton.

7 A reformok százada agyar történelem Az első világháború A leckében az egyik cél a politikai/társadalmi reformfolyamatok és a forradalmak közötti különbség megértetése. Ehhez jó megoldást kínál Széchenyi és Kossuth politikai pályafutásának elemzése, eszméik, tetteik, törekvéseik összehasonlítása. A másik cél annak a folyamatnak a bemutatása, amelyben részben a nemzetközi történések hatására Pesten is forradalmi megmozdulások törtek ki, majd az események Habsburg-ellenes szabadságharccá fejlődtek. A lecke alapvetően a nagyhatalmi szembenállás (szövetségi rendszerek) bemutatására épül, amelyek egyrészt a gyarmatbirodalmak kiépülése kapcsán alakultak ki, részben pedig az egyenlőtlen fejlődés miatt.a szembenállás csúcspontját az első világháború jelentette.a háború kapcsán célszerű rámutatni azokra a technikai újdonságokra, amelyek nyomán a háborúnak a katonák mellett jelentős számú polgári áldozata is volt. Összehasonlító táblák készítése az elemzések megkönnyítésére a. reform forradalom, b. Széchenyi Kossuth. Ok-okozati összefüggések keresése, életútelemzés az életút csomópontjainak ábrázolásával. Adatgyűjtés/adatelemzés:Erőforr ás- és kockázatelemzés:a. rövid háború,b. hosszú háború esetére.információ és adatgyűjtés az internetről.elemzési szempontok kidolgozása. Topográfia: Pákozd, Isaszeg, Buda, Komárom, Arad, Segesvár. Fogalmak: jobbágyfelszabadítás, polgárság, áprilisi törvények, sajtószabadság. Személyek: Széchenyi, Kossuth, Kölcsey, Deák, Wesselényi, Batthyány Lajos, Petőfi, Jókai Mór, Vasvári Pál. Topográfia: Szarajevó, Marne, Verdun, Tannenberg, Doberdó, Isonzó. Fogalmak: anyagcsata, légi háború, tank, különbéke, vegyi fegyver, propaganda. Személyek: Ferenc Ferdinánd, Gavriló Princip.

8 A dualizmus kora A lecke célja egyrészt bemutatni azt a folyamatot, amely során kialakult az Osztrák-Magyar Monarchia, másrészt pedig arra helyezni a hangsúlyt, hogyan történt meg a kapitalizmus gazdasági/társadalmi feltételrendszerének megszilárdítása és fejlesztése a birodalom magyar területein. Fontos cél az is, hogy bemutassuk a kor nemzetiségi/etnikai viszonyainak az alakulását. A lecke befejező részében tisztázni kell, hogy melyek voltak azok a nemzetközi és hazai (társadalmi/gazdasági/politikai) problémák, amelyek elvezettek az OMM bukásához, és forradalmakat idéztek elő Magyarországon (is)! A szélsőségek évtizedei A cél a két világháború közötti Európa bemutatása. A hangsúlyokat a jobb- és baloldali diktatúrák elemzésére kell helyezni (ideológia, gazdaság, társadalom, politika)! A 2. világháború bemutatása ezúttal kevésbé hangsúlyos, de jól megválasztott filmekkel (History Chanel) ismeret és élmény közvetíthető. Külön feladatként egy-egy, a témához illeszkedő film feldolgozása is feladható a tanulók számára. Pl. Sorstalanság, Ryan közlegény megmentése, A leghosszabb nap, Rommel stb.) A Horthy-korszak A cél annak a folyamatnak a bemutatása, amely során a trianoni békekötést (diktátum) követően sor került a Horthy neve által fémjelzett rendszer belső és külső (visszatérés a nemzetközi politikába) konszolidációjára Kép és ábraelemzés: államszervezet működése, társadalom szerkezete. Gyűjtőmunka: hazai technikai találmányok és fejlesztések. Adatelemzés: nemzetiségi/etnikai viszonyok az OMM-ban. Összehasonlító szövegelemzés a KOMA- programban tanult módszerek alapján (tartalmi és fogalmi elemzés fejlesztése, uralkodói kiáltványok). Problémaelemzés és -feltárás kooperatív tanulási módszerekkel: a diktatúrák létrejöttének és támogatottságának okai. Megtekintett képek önálló feldolgozása, plakátelemzés (Horthy): a szimbólumok értelmezési lehetőségei. Topográfia: Bécs, Buda-Pest, Budapest, Szarajevó, Trianon. Fogalmak: dualizmus, társadalomszerkezet, diktatúra, köztársaság. Személyek: Deák Ferenc, Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla. Topográfia: Berlin, Moszkva, Nürnberg, Hirosima, Nagaszaki. Fogalmak: GULAG,, koncentrációs tábor (KZ), személyi kultusz, fajelmélet, antiszemitizmus, nemzeti szocializmus, fasizmus, kommunizmus. Személyek: Lenin, Sztálin, Hitler, Mussolini. Topográfia: Szeged Siófok Budapest, Auschwitz, Don- (kanyar). Fogalmak: konszolidáció,

9 A megosztott világ (Bethlen). Külön hangsúlyt kaphat a tárgyalás során a németorientáció híveinek térnyerése Magyarországon, valamint az, hogyan sodródott az ország a 2. világháborúba. Célszerű bemutatni a hazai szélsőséges politikai erők (hungaristák, nyilasok, kaszáskeresztesek stb.) ideológiáját és társadalmi bázisát, valamint azt, hogy a magyar társadalom (egy része) hogyan jutott el az antiszemitizmustól a holocaustig. A leckében két folyamatot kell a tanulók számára bemutatni: a. A megosztott világ - a kétpólusú világrend kialakulását, és b. a gyarmati rendszer felbomlásának folyamatát. Célszerű kitérni a leckében a fegyverkezési versenyre, illetve az azt kísérő speciális, különleges fejlesztésekre (a szovjet szputnyik-programtól az amerikai Holdra szállásig). Tantárgyi kapcsolódás: KOMA (jelképek, metaforák, szimbólumok). Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel a fultoni szöveg kulcsfogalmainak kigyűjtése, a szöveg értelmezése/elemzése. hungarizmus, revízió, nyilas(ok), deportálás, Szent Korona. Személyek: Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál, Bárdossy László, Szálasi Ferenc. Topográfia: Korea, Kína, India, Kuba, Vietnam, Északés Fekete-Afrika. Fogalmak: gyarmat, hidegháború, vasfüggöny, el nem kötelezett országok. Személyek: Truman, Churchill, Gandhi, Nehru, Ho Si Minh, Hruscsov, Robert Kennedy.

10 A vasfüggöny mögött A hidegháború vége A fejezetben Magyarország történetét mutatjuk be a 2. világháború végétől a Kádár-rendszer bukásáig. A lecke súlypontjai: a. a kommunista diktatúra kiépítésének fontosabb lépései és eszközei, b. az '50-es évek magyar társadalmának/gazdaságának bemutatása (Rákosi-korszak), c. az 1956-os forradalom és szabadságharc története, d. a Kádár-korszak jellemzői. A cél, hogy a tanulók számára egyértelművé váljon, a. hogyan valósult meg a szovjet zónához tartozó Magyarországon a szovjet típusú totalitárius rendszer kiépítése és működtetése, illetve hogy érzékeljék, b. a Rákosi és Kádár-rendszerhasonló és eltérő jellegzetességeit. A lecke azt a folyamatot mutatja be, ami elvezetett a kétpólusú világrend felbomlásához, a hidegháború végéhez. A tanulók számára mutassuk be a. a "létező szocializmus országaiban jelenlévő belső okokat, és b. azokat a nemzetközi változásokat, amelyek hozzájárultak a közép- és kelet-európai fordulathoz! Értelmezzük 1. Gorbacsov szerepét, politikáját, 2. Ronald Reagan csillagháborús stratégiáját, 3. azokat a hazai eseményeket/szereplőket, amelyek előkészítették a rendszerváltást! Tanórán kívüli gyűjtőmunkára történő felkészítés: a. Családi tárgyi emlékek az 50- es és 60-as évekből. b. Múzeum, helytörténeti gyűjtemény felkeresése, kiscsoportos információgyűjtés, a gyűjtött anyag rendszerezése, elemzése. Önálló feladatként dokumentumelemzés jegyzeteléssel. Ok-okozati összefüggések keresése és elemzése: miért vált fenntarthatatlanná a Kádárrendszer? Topográfia: Sztálinváros/Dunaújváros, Recsk, Tiszalök, az 1956-os forradalom budapesti helyszínei (térkép alapján). Fogalmak: tervutasítás/tervgazdálkodás, államosítás, kulák, egypártrendszer, gulyáskommunizmus. Személyek: Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Révai József, Nagy Imre, Kádár János. Topográfia: Prága (1968), Gdansk, Afganisztán, Monor, Lakitelek. Fogalmak: rendszerváltozás, rendszerváltás, peresztrojka, glasznoszty. Személyek: M. Gorbacsov, R. Reagan.

11 Társadalomismeret agyarország szomszédjai és Európa A lecke egyik célja az, hogy bemutassuk a tanulók számára Magyarország helyét és szerepét a. a rendszerváltoztatás utáni Közép- és Kelet-Európában. b. valamint 2004 után az Európai Unióban. A másik cél a szomszédos országok lehetőségekhez képest történelmének, kultúrájának és egyéb sajátosságainak a megismertetése. Kommunikációs (idegen nyelvi) kompetenciák fejlesztése, szociális kompetenciák fejlesztése. Tájékozódás vaktérképen. Gyűjtőmunka: képkeresés az interneten. Topográfia: Zágráb, Bukarest, Pozsony, Bécs, Ljubljana, Kijev, Belgrád. Fogalmak: nemzet, nemzetiség, Európai Unió, euro-zóna, Schengeni-övezet A magyar társadalom a rendszerváltás után A fejezet tárgyalása során be kell mutatni a magyar gazdaság és társadalom átalakulását 1989-et követő évtizedben.vizsgáljuk meg, hogya. a társadalom különféle rétegei milyen előnyeit, ésb. milyen hátrányait tapasztalhatták meg a rendszerváltozásnak!térjünk ki az iskolázottság és a munkaerő-piaci pozíciók közötti összefüggésekre, valamint a területi-regionális gazdasági különbségek okainak elemzésre is! Tanulói vitakultúra fejlesztése a rendszerváltoztatás következményeiről: egyéni és kollektív, valamint olvasmányélmények alapján.diagramelemzés: egyéni munka keretében, írásos elemzés készítése a tapasztalatokról. Fogalmak: privatizáció, régió, kistérség, munkanélküliség, adó, adófizető, társadalmi osztály/réteg Társadalmi kérdések - Szegénység A leckének két súlypontja van: a. A rendszerváltoztatást követő időszak újszegénység kialakulásnak okai és (lehetséges) következményei. b. A magyar társadalom demográfiai változásai az elmúlt évtizedekben. Mutassuk be a tanulók számára a születéskor várható élettartam és az adott társadalom/gazdaság fejlettsége/fejletlensége közötti összefüggéseket! Összefüggések feltárása a diagramok adatai között: önálló információkeresés és -elemzés. Fogalmak: újszegénység, népességfogyás, korfa, demográfia, településtípus.

12 Társadalmi kérdések - Deviancia A tanóra során meg kell ismertetni a tanulókkal a deviancia fogalmát, és azoknak a magatartásformáknak a körét, amelyeket egyes korokban egyes társadalmak devianciának minősítettek! Hangsúlyt kell helyezni a deviáns(nak minősített) viselkedésformák és a bűnözés összefüggéseinek a bemutatására is, különös tekintettel a kábítószerfogyasztásra! Eltérő nézetek ütköztetése, vitakultúra erősítése, attitűdformálás. Önálló anyaggyűjtés az internetről: bűnelkövetési térkép készítése és elemzése (megye, település). Fogalmak: deviancia, bűnözés, drog/kábítószer, öngyilkosság Társadalmi kérdések Nemzetiségek, felekezetek agyarország képekben A hungarikumok A lecke célja annak a bemutatása, hogy a mai magyar társadalom hogyan tagolódik a. többségi/kisebbségi társadalmakra-csoportokra, etnikumokra, valamint b. milyen megoszlást mutat a vallás(osság) szempontjából. A témák tárgyalásakor elevenítsük fel a történelemből tanultakat a. a középkori, b. a OMM, c. a trianoni Magyarország összefüggéseiben! A vallási tagozódás tárgyalásakor emlékeztessük a tanulókat arra, amiről a reformáció kapcsán tanultak! A fejezet egyik célja, hogy megismertesse a tanulókat a hungarikum(ok) fogalmával.a másik cél az, hogy megismertessük a tanulókat hazánk jellegzetes (ismert) tájegységeivel, turisztikai/természeti látnivalóival.ugyanakkor fel kell hívni a tanulók figyelmét arra is, hogy más országok is rendelkeznek hasonló kuriózumokkal, amelyeknek megismerése a (nemzetközi) Összehasonlító elemzés (egyéni és kiscsoportos feladat): adatok rendezése és elemzése, következtetések levonása. Lokálpatriotizmus erősítése gyűjtőmunka segítségével: helyi (tájjellegű) nevezetességek, különlegességek bemutatása, összehasonlítása. Fogalmak: nemzetiség, vallás, felekezet, kisebbség, etnikum, etnicitás, katolikus, református, evangélikus, izraelita. Fogalom: hungarikum, turizmus, világörökség.

13 kapcsolatok ápolása, a műveltség bővítése szempontjából nélkülözhetetlen! ióta járunk iskolába? A téma tárgyalásakor az OKÉ- program 1.2, 1.3, 1.4 fejezeteire érdemes támaszkodni. A fejezet célja az, hogy egyrészt bemutassuk az oktatás, az iskoláztatás történetének legfontosabb vonásait különböző kultúrák kapcsán, másrészt pedig felhívjuk a figyelmet arra a folyamatra, amely elvezetett a modern társadalmakban tömegessé váló oktatáshoz. A lecke célja az, hogy tudatosítsa a tanulókban azt, hogy az eltérő tanulási formák elsajátítása eredményesebbé és hatékonyabbá teheti munkájukat. Fel kell ismertetni a tanulókkal azt is, hogy miért fontos az élethosszig tartó tanulás! a. nemcsak a személyiség fejlesztése, hanem a b. a munkaerő-piaci pozíciók megszerzése és megőrzése érdekében is. Tanulási kompetenciák fejlesztése, az elért eredmények elemzése (önreflexiós képességek erősítése). Fogalmak: írnok, iskolamester, agyagtábla, palatábla, papirusztekercs, hét szabad művészet, tömegoktatás.

14 Az iskoláról és a tanulásról A tanuló társadalom A lecke célja az, hogy tudatosítsa a tanulókban azt, hogy az eltérő tanulási formák elsajátítása eredményesebbé és hatékonyabbá teheti munkájukat. Fel kell ismertetni a tanulókkal azt is, hogy miért fontos az élethosszig tartó tanulás a. nemcsak a személyiség fejlesztése, hanem a b. a munkaerő-piaci pozíciók megszerzése és megőrzése érdekében is! A lecke célja azoknak a törekvéseknek a megismertetése a tanulókkal, amelyek különféle nemzetközi és hazai programok/fejlesztések kapcsán a tanuló társadalmak kialakításra irányulnak. Tanulói önreflexiók fejlesztése a saját tanulástörténetük tanulmányozása/elemzése segítségével. Információgyűjtés és tanulási kompetenciák fejélesztése eltérő tanulási helyzetekben, önreflexiós feljegyzések készítése. Fogalmak: egész életen át tartó tanulás, (LLLparadigma), alapkészségek, kompetencia. Fogalmak: tanuló társadalom, információs társadalom A fennmaradó órakeret tetszés szerint felhasználható egy-egy téma mélyebb tárgyalásához, félévi, év végi összefoglaláshoz/rendszerzéshez.

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés Használati útmutató A EGYETEMES TÖRTÉNELEM 1. Az õsi társadalmak és az ókori Kelet 1.1 Élet az õskorban 2000. november

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem - mint múltismeret - a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat egyik alapja. A nemzeti; az európai

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI TANÍTÁSA A 7. ÉVFOLYAMON Készítette: Kazsab Éva Dávidné Fekete Ildikó Kelemen Tamás A Lestár

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 7 8. évfolyam Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokoldalúbb

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 A munkaközösség tagjai Név szakok Mióta tanít a Szerb Antal Gimnáziumban Bognárné Montovay Ildikó* Biológia földrajz 1984 Inotai

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam A normál tantervű osztály éves óraszáma: 90 óra. Ez a 18 plusz óra lehetővé teszi, hogy a tanulók foglalkozzanak szülővárosuk helytörténetével a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Célok és feladatok A történelem mint múltismeret a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Ókor 1. Az ókori Mezopotámia története (Hahn István Kákosy László Komoróczy

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források értelmezése, feldolgozása, különböző szemléletű források gyűjtése

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 7. évfolyam 2005 1. Hol volt 1774-ben az I. Kontinentális kongresszus? A. Washington C. Philadelphia B. Boston D. New York 2. Mikor halt hısi halált

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

B) TÉMAKÖRÖK. 1. Az ókor és kultúrája

B) TÉMAKÖRÖK. 1. Az ókor és kultúrája B) TÉMAKÖRÖK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai

Részletesebben

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Készítette: Dr. Czeglédi Sándor Tanmenet E tanmenet célja egyrészt a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

Társadalomismeret történelem

Társadalomismeret történelem HELYI TANTERV Társadalomismeret történelem SZAKISKOLA 9. 10. évfolyam KECSKEMÉT 2013 1 1. Célok, feladatok: A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: - A

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12.

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12. Helyi tanterv EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12. ÉVFOLYAMON Kiegészítése a gimnáziumi osztályok számára (nyelvi

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve

A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült: 23/2013 (III.29:) EMMI rendelet 8. mellékletében kiadott kerettanterv

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U 9 7896 36 975326 MS-4115U Tartalomjegyzék Az emberiség szétrajzása és a legfontosabb õsemberlelõhelyek... 2 A földmûvelés és az állattartás kezdetei... 3 Európa az õskorban... 3 A Kárpát-medence

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések

A nagy földrajzi felfedezések A nagy földrajzi felfedezések Tevékenység 1. óra Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 2 Óraszervezés, jelentés, bevezetés. Hat csoport alkotása: úgy válogassuk össze a csoportokat, hogy a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM TÉMAKÖRÖK 5. osztály

TÖRTÉNELEM TÉMAKÖRÖK 5. osztály TÖRTÉNELEM TÉMAKÖRÖK 5. osztály Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy tanításának alapvetı célja nemzeti történelmünk kiemelkedı eseményeinek, sorsfordulóinak felelevenítése. A tantárgy megismertet

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM GYORSÍTOTT IDŐUTAZÁS Új forrásközpontú történelem A sorozat kötetei NT-17142 Száray Miklós: Történelem 9. a négyosztályos

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.04 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 8. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése Mindentudó : Egy egyszerű eszköz 1/a melléklet Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése A király uralkodik, de nem kormányoz. A katolikus megújuláshoz

Részletesebben

1. Történelemtudomány és művészetek

1. Történelemtudomány és művészetek Komplex humán ismeretek /AJTP 9/AJTP évfolyam Rendelkezésre álló órakeret: 36 x 1 óra = 36 óra A komplex humán ismeretek tantárgy a történelem alapvető korszakainak áttekintésével olyan szintre hozza a

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben