Szakiskolai közismereti tankönyv évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét"

Átírás

1 TÖRTÉNELE TÁRSADALO IS ERET TANMENET Európa arcai - Európa bölcsői A sport és az Olimpia eszméi A fejezet célja azoknak a kultúráknak/civilizációknak a bemutatása, amelyek alapvetően hozzájárultak a mai Európa arculatának a formáláshoz. A hangsúlyokat az athéni demokrácia és színházi kultúra mellett a Római Birodalom és a birodalmon belül kialakuló kereszténység megismerésére kell helyezni. Kiegészítő anyag: a tanár választása alapján egy-egy görög-római irodalmi alkotás elolvastatása, megvitatása (pl. epigrammák, 4-10 soros részletek eposzokból, drámákból. A fejezet az sport és az olimpiai eszme történetébe kíván bepillantást nyújtani. Az óra egyik célja annak a bemutatása, hogy az ókori és a mai sportversenyek/sportolói eszmények között milyen hasonlóságok és milyen különbségek fedezhetők fel. Érdemes kitérni a szurkolói magatartásokra, illetve a sport és a politika kapcsolatára. A téma tárgyalása során nem hagyható figyelmen kívül a paralimpiai mozgalom, amelynek említése (esetleg filmekkel történő bemutatása) a tanulók érzékenyítésére jó eszköz lehet. Forrásismeret/forráselemzés, tájékozódás a térképen, ábrák (grafikon, diagramok) értelmezése. Ismeretszerzés internetes források segítségével, kép- és ábraértelmezés, idegen kifejezések megismerése, szótárhasználat, nyelvgyakorlás. Topográfiai ismeretek: Földközi-tenger medencéje, Athén, Róma, Jeruzsálem. Fogalmak: polisz, demokrácia, birodalom, tartomány, Biblia. Személyek: Szolón, Jézus. Topográfiai ismeretek: A modern kori olimpiákat megrendező városok megkeresése a térképen. Fogalmak: Olümpia, gladiátor, pentatlon, óda, paralimpia. Személyek: Hajós Alfréd (utánanézéssel).

2 A korai középkor A téma tárgyalásával az a cél, hogy bemutassuk, hogy a Nyugat-Római Birodalom bukását követő századokban milyen politikai/gazdasági és vallási tényezők járultak hozzá a modern kori Európa arculatának a formálásához. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a kor birodalmi formációinak a szerepére, nemcsak a korábban említett szempontokra, hanem a középkori európai kultúra alakításában betöltött szerepére is (pl. az arabok közvetítő szerepe az antik szövegek megőrzésében, fordításában, hatásuk az európai tudományok [pl. orvostudomány stb.] fejlődésére). Ismeretszerzés a tankönyvi anyag és internetes források segítségével, kép -és ábraértelmezés, a tankönyvi kereszthivatkozások használata és a tantárgyi kapcsolatok fontosságának a felismertetése. Topográfiai ismeretek: Aachen, Verdun, Bizánc, Córdoba. Fogalmak: Kelet-Római Birodalom/Bizánc, Karolingok, grófság, Német- Római Császárság, iszlám. Személyek: Nagy Károly, Attila, I. Ottó, Mohamed A honfoglaló magyarok A fejezet segítségével mutassuk be a magyar őstörténet legfontosabb állomásait (őshaza, vándorlás, honfoglalás). Ismertessük meg a tanulókat a vitás kérdésekkel, elméletekkel (őshaza, nyelvrokonság, "kettős honfoglalás" stb.). Helyezzük el időben/térben a honfoglalás eseményeit, készíttessünk a tanulókkal szinkrontáblákat az időrend tanulmányozásához! Mutassuk be a Kárpátmedence történetét a honfoglalást megelőző időben (ősemberek jelenléte, római időszak, hunok, gepidáklongobárdok, avarok, szláv népelemek stb.). Időszámítás gyakorlása, időszalag és szinkrontáblák készítése. Forrásfeldolgozás szóban/írásban, jövevényszavak gyűjtése és értelmezése internetes források alapján. Topográfia: őshaza, Etelköz, Levédia, Kárpát-medence. Fogalmak: honfoglalás, nomádok-nomadizálás, krónika, jövevényszavak. Személyek: Álmos, Árpád Az államalapítás A cél az államalapítás és államszervezés folyamatának a bemutatása. Célszerű felhívni a tanulók figyelmét azokra a nemzetközi és hazai politikai/gazdasági/ideológiai tényezőkre, amelyek a főbb szereplők (Géza, István) döntéseit befolyásolták. A fejezet másik célja a korai írott törvényalkotás és szemlélet, valamit a kereszténység felvételével együtt járó kulturális változások bemutatása. A tanórán kívüli ismeretszerzés fejlesztése: a településen található múzeumok, helytörténeti gyűjtemények látogatása, információgyűjtés és tanulói feldolgozás a látottakról. Topográfia: Esztergom, Veszprém, Pannonhalma, Székesfehérvár. Fogalmak: törvény, törvénykönyv, Árpád-ház. Személyek: Géza, István, IV. Béla, III. András, Koppány,

3 Gellért püspök A lovagok világa A lecke célja, hogy bemutassa azokat a társadalmi és gazdasági tényezőket, amelyek a középkori Európában elvezettek a lovagság kialakuláshoz, szerepének felértékelődéséhez. Hívjuk fel a figyelmet a jelentős hadivállalkozások (pl. keresztes hadjáratok az albigensek és az arabok ellen Hispániában) kétarcúságára. Irodalmi alkotásokon és képeken keresztül mutassuk be a lovagi kultúra legfontosabb eredményeit. A kor érzékeltetéséhez használjunk filmeket, pl. A lovagok háborúja címűt Virágzás és hanyatlás - Magyar történelem A fejezetben kettős célt kívánunk megvalósítani: egyrészt bemutatni az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején a magyar állam regionális hatalmi szerepét, majd azt az utat, amely elháríthatatlan események (török hódítás Európában) következtében elvezetett a középkori magyar állam bukásához. A lecke tanításához használjuk fel a Nándorfehérvár ostromáról készült animációs filmet (20 perc)! Tájékozódás a térkép segítségével az Európán kívüli világban, a filmelemzés módszerei, statisztikai adatok elemzése a matematikai tanulmányokra támaszkodva. Politikai képződmények (ország, királyság, birodalom) életciklusának tanulmányozása, következtetések megfogalmazása a kultúrák kapcsolatáról (konfliktus, harmónia, békés egymás mellett élés stb.), a folyamatok eseménytörténetének rögzítése, elemzése. Topográfia: Szentföld, Akkon. Fogalmak: lovagrend(ek), keresztes hadjárat, demográfia, lovagi torna. Személyek: Oroszlánszívű Richárd, Szaladdin, Cid, Vogelweide. Topográfia: Nikápoly, Várna, Nándorfehérvár, Mohács. Fogalmak: diplomácia, zsoldos-zsoldoshadsereg, Corvinák. Személyek: Károly Róbert, I. Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Mátyás, Toldi Miklós.

4 A nagy földrajzi felfedezések A lecke jó lehetőséget kínál arra, hogy bemutassuk az Európán kívüli kultúrákat és megvitassuk azt a kérdést, hogy milyen okok járultak hozzá ahhoz, hogy Európa "fedezte fel" és gyarmatosította a világ jelentős részét. Érzékeltessük a tanulókkal a felfedezések tudományos hátterét, a találmányok tudománytörténeti jelentőségét! Térképismeret fejlesztése: hosszúsági és szélességi körök alapján helymeghatározások. Információ és adatgyűjtés könyvtári munkával és internetes források segítségével a kínai, indiai és pre-kolumbián amerikai civilizációiról. Az Európán kívüli civilizációk bukásának elemzése (okok-következmények). Topográfia: Cadiz, Technotitlan, Machu Picu, Firenze, Jóreménység-fok, Antillák, Velence. Fogalmak: kereskedelmi útvonal, árucikk, portolán, karavella, gyarmat, gyarmatosítás, aztékok, inkák, mayák Személyek: Diaz, Kolumbusz, Magellán, Cook, Toscanelli, Amerigo Vespucci Az átalakuló Európa A fejezetben azt mutatjuk be, hogy melyek voltak azok az események/folyamatok, amelyek egyrészt elvezettek Nyugat-Európában a kapitalizmus kialakuláshoz (felfedezések, reformáció) és a középkori kultúra jelentős mértékű átalakuláshoz (könyvnyomtatás). Térjünk ki az átalakulást kísérő társadalmi/politikai küzdelmekre (angol polgárháború, német parasztfelkelés) és ezek következményeire! Világítsuk meg a tanulók számára a későbbi századok szempontjából fontos nyugat-európai és a közép- és kelet-európai gazdasági/társadalmi fejlődésben jelentkező különbségeket! Vázlatkészítés írott szöveg alapján. Kulcsfogalmak gyűjtése forrásokból (291.o. Saint-Simon emlékiratai). Ok-okozati összefüggések keresése és elemzése (pl. felfedezések - pénzforgalom növekedése - gazdaság átalakulása). Topográfia: Worms, Genf, Versailles, London. Fogalmak: reformáció, lutheránusok, protestánsok, anabaptisták, könyvnyomtatás (kódexnyomtatott könyv), piac, bank, tőzsde, alkotmányos és abszolút monarchia. Személyek: Luther, Kálvin, Zwngli, Servet, Gutenberg, Cromwell, XIV. Lajos.

5 Birodalmak szorításában agyar történelem A főszerepben: Franciaország A lecke célja annak a folyamatnak az ábrázolása, hogy milyen nemzetközi és hazai politikai/gazdasági tényezők akadályozták meg Mohácsot követően az ország egyesítését. Mutassuk be a tanulók számára a három országrész eltérő fejlődését, valamint azokat a mozgalmakat is, amelyek kitörési pontokat kerestek a kialakult helyzetből (Bocskai, Bethlen, Zrínyi, Wesselényi, Thököly, Rákóczi)! A leckének három súlyponti eleme van: a. A felvilágosodás eszméinek bemutatása és azok hatása Európa országaira. b. A felvilágosodás és a francia forradalom összefüggései a francia forradalom következményei Franciaország társadalmi fejlődésére. c. A forradalom lezárása: Napóleon és a császárság az európai nagypolitika átrendeződése. A lecke során lehetőség nyílik a tanulók számára a különféle jellegű rendszerváltások természetrajzának a bemutatására (abszolút monarchia- alkotmányos monarchia- köztársaság-császárság). Dokumentum- és forráselemzés: fogalomtérkép készítése a forrásszövegek alapján (később ez kiterjeszthető a leckékre is). Gondolattérkép készítése lecke kulcsfogalmainak a segítségével a tanulás támogatására. Vitakészség fejélesztése a tankönyv filozófiai típusú szövegeinek segítségével (Descartes, Kant). Topográfia: Erdély, királyi Magyarország, hódoltsági terület, Buda, Eger, Szigetvár, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Brassó, Vasvár, Sárospatak, Munkács, Ónod, Trencsény, Majtény. Fogalmak: Szent Liga, kurucok, labancok. Személyek: Bocskai, Bethlen, Fráter György, Báthori, Zrínyi Miklós (2), Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Heltai Gáspár, Károli Gáspár. Topográfia: Párizs, Korzika, Waterloo. Fogalmak: felvilágosodás, enciklopédia, forradalom. Személyek: Descartes, Kant, Robespierre, Danton, Marat, Sieyes, B. Napóleon, Wellington.

6 A Habsburg Birodalomban agyar történelem A modern világ születése A tanulók számára azt a folyamatot kell bemutatni, amelyben sor került a felszabadított területek beillesztésre és újjászervezésére a Habsburg- Birodalom keretei között. A másik cél annak a felemás Habsburg reform- és modernizációpolitikának, és az ezzel kapcsolatos nemesi álláspont(ok)nak a bemutatása. A lecke jó lehetőséget kínál az egyéni (sokszor rendkívül ellenmondásos) életutak elemzésére (pl. II. József, Martinovics Ignác). A másik fontos terület a nemzetiségi viszonyok ábrázolása erőteljes térképhasználattal. A fejezet célja a modern (nagyipari) kapitalizmus kialakulásnak a bemutatása, az ipari forradalom technikai találmányainak ismertetése és ezek hatása a nyugateurópai társadalmak szerkezetére, annak átalakulására. Fel kell hívni a tanulók figyelmét a jelentős fejlődési eredmények (életkörülmények javulása, iskolázottság növekedése) mellett az árnyoldalakra is (gyermek- és női munka, rabszolgatartás stb.). Adatgyűjtés a birodalom területén élő nemzetiségiek történelméről, szokásairól, kultúrájukról prezentációkészítés: a. ppt, b. hagyományos kiselőadás formájában. Tantárgyi koncentráció erősítése gyűjtőmunka (természetismeret): a. technikai találmányok és működési elveik, b. matematika: idősoros elemzések alkalmazása. Topográfia: Bécs, Pozsony, Alföld, Partium. Fogalmak: újratelepítés, tantárgyfelosztás, Ratio Educationis, kormányszék(ek). Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc. Topográfia: Liverpool, Manchester. Fogalmak: ipari forradalom, modernizáció, gőzgép, tömegtermelés. Személyek: J. Watt, R. Fulton.

7 A reformok százada agyar történelem Az első világháború A leckében az egyik cél a politikai/társadalmi reformfolyamatok és a forradalmak közötti különbség megértetése. Ehhez jó megoldást kínál Széchenyi és Kossuth politikai pályafutásának elemzése, eszméik, tetteik, törekvéseik összehasonlítása. A másik cél annak a folyamatnak a bemutatása, amelyben részben a nemzetközi történések hatására Pesten is forradalmi megmozdulások törtek ki, majd az események Habsburg-ellenes szabadságharccá fejlődtek. A lecke alapvetően a nagyhatalmi szembenállás (szövetségi rendszerek) bemutatására épül, amelyek egyrészt a gyarmatbirodalmak kiépülése kapcsán alakultak ki, részben pedig az egyenlőtlen fejlődés miatt.a szembenállás csúcspontját az első világháború jelentette.a háború kapcsán célszerű rámutatni azokra a technikai újdonságokra, amelyek nyomán a háborúnak a katonák mellett jelentős számú polgári áldozata is volt. Összehasonlító táblák készítése az elemzések megkönnyítésére a. reform forradalom, b. Széchenyi Kossuth. Ok-okozati összefüggések keresése, életútelemzés az életút csomópontjainak ábrázolásával. Adatgyűjtés/adatelemzés:Erőforr ás- és kockázatelemzés:a. rövid háború,b. hosszú háború esetére.információ és adatgyűjtés az internetről.elemzési szempontok kidolgozása. Topográfia: Pákozd, Isaszeg, Buda, Komárom, Arad, Segesvár. Fogalmak: jobbágyfelszabadítás, polgárság, áprilisi törvények, sajtószabadság. Személyek: Széchenyi, Kossuth, Kölcsey, Deák, Wesselényi, Batthyány Lajos, Petőfi, Jókai Mór, Vasvári Pál. Topográfia: Szarajevó, Marne, Verdun, Tannenberg, Doberdó, Isonzó. Fogalmak: anyagcsata, légi háború, tank, különbéke, vegyi fegyver, propaganda. Személyek: Ferenc Ferdinánd, Gavriló Princip.

8 A dualizmus kora A lecke célja egyrészt bemutatni azt a folyamatot, amely során kialakult az Osztrák-Magyar Monarchia, másrészt pedig arra helyezni a hangsúlyt, hogyan történt meg a kapitalizmus gazdasági/társadalmi feltételrendszerének megszilárdítása és fejlesztése a birodalom magyar területein. Fontos cél az is, hogy bemutassuk a kor nemzetiségi/etnikai viszonyainak az alakulását. A lecke befejező részében tisztázni kell, hogy melyek voltak azok a nemzetközi és hazai (társadalmi/gazdasági/politikai) problémák, amelyek elvezettek az OMM bukásához, és forradalmakat idéztek elő Magyarországon (is)! A szélsőségek évtizedei A cél a két világháború közötti Európa bemutatása. A hangsúlyokat a jobb- és baloldali diktatúrák elemzésére kell helyezni (ideológia, gazdaság, társadalom, politika)! A 2. világháború bemutatása ezúttal kevésbé hangsúlyos, de jól megválasztott filmekkel (History Chanel) ismeret és élmény közvetíthető. Külön feladatként egy-egy, a témához illeszkedő film feldolgozása is feladható a tanulók számára. Pl. Sorstalanság, Ryan közlegény megmentése, A leghosszabb nap, Rommel stb.) A Horthy-korszak A cél annak a folyamatnak a bemutatása, amely során a trianoni békekötést (diktátum) követően sor került a Horthy neve által fémjelzett rendszer belső és külső (visszatérés a nemzetközi politikába) konszolidációjára Kép és ábraelemzés: államszervezet működése, társadalom szerkezete. Gyűjtőmunka: hazai technikai találmányok és fejlesztések. Adatelemzés: nemzetiségi/etnikai viszonyok az OMM-ban. Összehasonlító szövegelemzés a KOMA- programban tanult módszerek alapján (tartalmi és fogalmi elemzés fejlesztése, uralkodói kiáltványok). Problémaelemzés és -feltárás kooperatív tanulási módszerekkel: a diktatúrák létrejöttének és támogatottságának okai. Megtekintett képek önálló feldolgozása, plakátelemzés (Horthy): a szimbólumok értelmezési lehetőségei. Topográfia: Bécs, Buda-Pest, Budapest, Szarajevó, Trianon. Fogalmak: dualizmus, társadalomszerkezet, diktatúra, köztársaság. Személyek: Deák Ferenc, Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla. Topográfia: Berlin, Moszkva, Nürnberg, Hirosima, Nagaszaki. Fogalmak: GULAG,, koncentrációs tábor (KZ), személyi kultusz, fajelmélet, antiszemitizmus, nemzeti szocializmus, fasizmus, kommunizmus. Személyek: Lenin, Sztálin, Hitler, Mussolini. Topográfia: Szeged Siófok Budapest, Auschwitz, Don- (kanyar). Fogalmak: konszolidáció,

9 A megosztott világ (Bethlen). Külön hangsúlyt kaphat a tárgyalás során a németorientáció híveinek térnyerése Magyarországon, valamint az, hogyan sodródott az ország a 2. világháborúba. Célszerű bemutatni a hazai szélsőséges politikai erők (hungaristák, nyilasok, kaszáskeresztesek stb.) ideológiáját és társadalmi bázisát, valamint azt, hogy a magyar társadalom (egy része) hogyan jutott el az antiszemitizmustól a holocaustig. A leckében két folyamatot kell a tanulók számára bemutatni: a. A megosztott világ - a kétpólusú világrend kialakulását, és b. a gyarmati rendszer felbomlásának folyamatát. Célszerű kitérni a leckében a fegyverkezési versenyre, illetve az azt kísérő speciális, különleges fejlesztésekre (a szovjet szputnyik-programtól az amerikai Holdra szállásig). Tantárgyi kapcsolódás: KOMA (jelképek, metaforák, szimbólumok). Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel a fultoni szöveg kulcsfogalmainak kigyűjtése, a szöveg értelmezése/elemzése. hungarizmus, revízió, nyilas(ok), deportálás, Szent Korona. Személyek: Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál, Bárdossy László, Szálasi Ferenc. Topográfia: Korea, Kína, India, Kuba, Vietnam, Északés Fekete-Afrika. Fogalmak: gyarmat, hidegháború, vasfüggöny, el nem kötelezett országok. Személyek: Truman, Churchill, Gandhi, Nehru, Ho Si Minh, Hruscsov, Robert Kennedy.

10 A vasfüggöny mögött A hidegháború vége A fejezetben Magyarország történetét mutatjuk be a 2. világháború végétől a Kádár-rendszer bukásáig. A lecke súlypontjai: a. a kommunista diktatúra kiépítésének fontosabb lépései és eszközei, b. az '50-es évek magyar társadalmának/gazdaságának bemutatása (Rákosi-korszak), c. az 1956-os forradalom és szabadságharc története, d. a Kádár-korszak jellemzői. A cél, hogy a tanulók számára egyértelművé váljon, a. hogyan valósult meg a szovjet zónához tartozó Magyarországon a szovjet típusú totalitárius rendszer kiépítése és működtetése, illetve hogy érzékeljék, b. a Rákosi és Kádár-rendszerhasonló és eltérő jellegzetességeit. A lecke azt a folyamatot mutatja be, ami elvezetett a kétpólusú világrend felbomlásához, a hidegháború végéhez. A tanulók számára mutassuk be a. a "létező szocializmus országaiban jelenlévő belső okokat, és b. azokat a nemzetközi változásokat, amelyek hozzájárultak a közép- és kelet-európai fordulathoz! Értelmezzük 1. Gorbacsov szerepét, politikáját, 2. Ronald Reagan csillagháborús stratégiáját, 3. azokat a hazai eseményeket/szereplőket, amelyek előkészítették a rendszerváltást! Tanórán kívüli gyűjtőmunkára történő felkészítés: a. Családi tárgyi emlékek az 50- es és 60-as évekből. b. Múzeum, helytörténeti gyűjtemény felkeresése, kiscsoportos információgyűjtés, a gyűjtött anyag rendszerezése, elemzése. Önálló feladatként dokumentumelemzés jegyzeteléssel. Ok-okozati összefüggések keresése és elemzése: miért vált fenntarthatatlanná a Kádárrendszer? Topográfia: Sztálinváros/Dunaújváros, Recsk, Tiszalök, az 1956-os forradalom budapesti helyszínei (térkép alapján). Fogalmak: tervutasítás/tervgazdálkodás, államosítás, kulák, egypártrendszer, gulyáskommunizmus. Személyek: Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Révai József, Nagy Imre, Kádár János. Topográfia: Prága (1968), Gdansk, Afganisztán, Monor, Lakitelek. Fogalmak: rendszerváltozás, rendszerváltás, peresztrojka, glasznoszty. Személyek: M. Gorbacsov, R. Reagan.

11 Társadalomismeret agyarország szomszédjai és Európa A lecke egyik célja az, hogy bemutassuk a tanulók számára Magyarország helyét és szerepét a. a rendszerváltoztatás utáni Közép- és Kelet-Európában. b. valamint 2004 után az Európai Unióban. A másik cél a szomszédos országok lehetőségekhez képest történelmének, kultúrájának és egyéb sajátosságainak a megismertetése. Kommunikációs (idegen nyelvi) kompetenciák fejlesztése, szociális kompetenciák fejlesztése. Tájékozódás vaktérképen. Gyűjtőmunka: képkeresés az interneten. Topográfia: Zágráb, Bukarest, Pozsony, Bécs, Ljubljana, Kijev, Belgrád. Fogalmak: nemzet, nemzetiség, Európai Unió, euro-zóna, Schengeni-övezet A magyar társadalom a rendszerváltás után A fejezet tárgyalása során be kell mutatni a magyar gazdaság és társadalom átalakulását 1989-et követő évtizedben.vizsgáljuk meg, hogya. a társadalom különféle rétegei milyen előnyeit, ésb. milyen hátrányait tapasztalhatták meg a rendszerváltozásnak!térjünk ki az iskolázottság és a munkaerő-piaci pozíciók közötti összefüggésekre, valamint a területi-regionális gazdasági különbségek okainak elemzésre is! Tanulói vitakultúra fejlesztése a rendszerváltoztatás következményeiről: egyéni és kollektív, valamint olvasmányélmények alapján.diagramelemzés: egyéni munka keretében, írásos elemzés készítése a tapasztalatokról. Fogalmak: privatizáció, régió, kistérség, munkanélküliség, adó, adófizető, társadalmi osztály/réteg Társadalmi kérdések - Szegénység A leckének két súlypontja van: a. A rendszerváltoztatást követő időszak újszegénység kialakulásnak okai és (lehetséges) következményei. b. A magyar társadalom demográfiai változásai az elmúlt évtizedekben. Mutassuk be a tanulók számára a születéskor várható élettartam és az adott társadalom/gazdaság fejlettsége/fejletlensége közötti összefüggéseket! Összefüggések feltárása a diagramok adatai között: önálló információkeresés és -elemzés. Fogalmak: újszegénység, népességfogyás, korfa, demográfia, településtípus.

12 Társadalmi kérdések - Deviancia A tanóra során meg kell ismertetni a tanulókkal a deviancia fogalmát, és azoknak a magatartásformáknak a körét, amelyeket egyes korokban egyes társadalmak devianciának minősítettek! Hangsúlyt kell helyezni a deviáns(nak minősített) viselkedésformák és a bűnözés összefüggéseinek a bemutatására is, különös tekintettel a kábítószerfogyasztásra! Eltérő nézetek ütköztetése, vitakultúra erősítése, attitűdformálás. Önálló anyaggyűjtés az internetről: bűnelkövetési térkép készítése és elemzése (megye, település). Fogalmak: deviancia, bűnözés, drog/kábítószer, öngyilkosság Társadalmi kérdések Nemzetiségek, felekezetek agyarország képekben A hungarikumok A lecke célja annak a bemutatása, hogy a mai magyar társadalom hogyan tagolódik a. többségi/kisebbségi társadalmakra-csoportokra, etnikumokra, valamint b. milyen megoszlást mutat a vallás(osság) szempontjából. A témák tárgyalásakor elevenítsük fel a történelemből tanultakat a. a középkori, b. a OMM, c. a trianoni Magyarország összefüggéseiben! A vallási tagozódás tárgyalásakor emlékeztessük a tanulókat arra, amiről a reformáció kapcsán tanultak! A fejezet egyik célja, hogy megismertesse a tanulókat a hungarikum(ok) fogalmával.a másik cél az, hogy megismertessük a tanulókat hazánk jellegzetes (ismert) tájegységeivel, turisztikai/természeti látnivalóival.ugyanakkor fel kell hívni a tanulók figyelmét arra is, hogy más országok is rendelkeznek hasonló kuriózumokkal, amelyeknek megismerése a (nemzetközi) Összehasonlító elemzés (egyéni és kiscsoportos feladat): adatok rendezése és elemzése, következtetések levonása. Lokálpatriotizmus erősítése gyűjtőmunka segítségével: helyi (tájjellegű) nevezetességek, különlegességek bemutatása, összehasonlítása. Fogalmak: nemzetiség, vallás, felekezet, kisebbség, etnikum, etnicitás, katolikus, református, evangélikus, izraelita. Fogalom: hungarikum, turizmus, világörökség.

13 kapcsolatok ápolása, a műveltség bővítése szempontjából nélkülözhetetlen! ióta járunk iskolába? A téma tárgyalásakor az OKÉ- program 1.2, 1.3, 1.4 fejezeteire érdemes támaszkodni. A fejezet célja az, hogy egyrészt bemutassuk az oktatás, az iskoláztatás történetének legfontosabb vonásait különböző kultúrák kapcsán, másrészt pedig felhívjuk a figyelmet arra a folyamatra, amely elvezetett a modern társadalmakban tömegessé váló oktatáshoz. A lecke célja az, hogy tudatosítsa a tanulókban azt, hogy az eltérő tanulási formák elsajátítása eredményesebbé és hatékonyabbá teheti munkájukat. Fel kell ismertetni a tanulókkal azt is, hogy miért fontos az élethosszig tartó tanulás! a. nemcsak a személyiség fejlesztése, hanem a b. a munkaerő-piaci pozíciók megszerzése és megőrzése érdekében is. Tanulási kompetenciák fejlesztése, az elért eredmények elemzése (önreflexiós képességek erősítése). Fogalmak: írnok, iskolamester, agyagtábla, palatábla, papirusztekercs, hét szabad művészet, tömegoktatás.

14 Az iskoláról és a tanulásról A tanuló társadalom A lecke célja az, hogy tudatosítsa a tanulókban azt, hogy az eltérő tanulási formák elsajátítása eredményesebbé és hatékonyabbá teheti munkájukat. Fel kell ismertetni a tanulókkal azt is, hogy miért fontos az élethosszig tartó tanulás a. nemcsak a személyiség fejlesztése, hanem a b. a munkaerő-piaci pozíciók megszerzése és megőrzése érdekében is! A lecke célja azoknak a törekvéseknek a megismertetése a tanulókkal, amelyek különféle nemzetközi és hazai programok/fejlesztések kapcsán a tanuló társadalmak kialakításra irányulnak. Tanulói önreflexiók fejlesztése a saját tanulástörténetük tanulmányozása/elemzése segítségével. Információgyűjtés és tanulási kompetenciák fejélesztése eltérő tanulási helyzetekben, önreflexiós feljegyzések készítése. Fogalmak: egész életen át tartó tanulás, (LLLparadigma), alapkészségek, kompetencia. Fogalmak: tanuló társadalom, információs társadalom A fennmaradó órakeret tetszés szerint felhasználható egy-egy téma mélyebb tárgyalásához, félévi, év végi összefoglaláshoz/rendszerzéshez.

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Készítette: Dr. Czeglédi Sándor Tanmenet E tanmenet célja egyrészt a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,

Részletesebben

A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve

A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült: 23/2013 (III.29:) EMMI rendelet 8. mellékletében kiadott kerettanterv

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

1. Történelemtudomány és művészetek

1. Történelemtudomány és művészetek Komplex humán ismeretek /AJTP 9/AJTP évfolyam Rendelkezésre álló órakeret: 36 x 1 óra = 36 óra A komplex humán ismeretek tantárgy a történelem alapvető korszakainak áttekintésével olyan szintre hozza a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy tanításának alapvetı célja nemzeti történelmünk kiemelkedı eseményeinek, sorsfordulóinak felelevenítése. A tantárgy megismertet

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM GYORSÍTOTT IDŐUTAZÁS Új forrásközpontú történelem A sorozat kötetei NT-17142 Száray Miklós: Történelem 9. a négyosztályos

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények Kojanitz László A feladat megtervezésének kezdetekor hasznos átgondolnunk, mi is az az általánosítható érvényű tudás a történelmi okokkal

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLIX.) Új folyam V. 2014. 1. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/palinkas-mihaly-a-nemzedekek-tudasatankonyvkiado-tortenelemtankonyvei-hat-es-nyolcosztalyos-gimnaziumok-szamara-05-01-07/

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

Miért Olvasmányos történelem?

Miért Olvasmányos történelem? Miért Olvasmányos történelem? A sorozat története 1996: Horváth Péter történelemtankönyvei 2005 2009-ig: Olvasmányos történelem 2013-tól: Átalakítás az új NAT és a kerettanterv szerint - Változó korszakhatárok;

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos (C) osztályok számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos (C) osztályok számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos (C) osztályok számára Rendelkezésre álló órakeret: 2 x 36 óra= 72 óra Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

KÓDEX. Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1526-1790 KOSSUTH KIADÓ

KÓDEX. Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1526-1790 KOSSUTH KIADÓ M A G Y A R KÓDEX Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1526-1790 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET/TÖRTENELEM 7 POLITIKA ÉS HADÜGY A TÖRÖK KORBAN (1526-1699) / Fodor Pál Oborni

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MOZAIK TÖRTÉNELEM TÁRSADALOMISMERET ETIKA ÉS EMBERISMERET. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

EMBER ÉS TÁRSADALOM MOZAIK TÖRTÉNELEM TÁRSADALOMISMERET ETIKA ÉS EMBERISMERET. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM TÁRSADALOMISMERET ETIKA ÉS EMBERISMERET 9-12. évfolyam Készítette: Rákos Magdolna A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiegészítő kötet

Bereczki Máté Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiegészítő kötet Bereczki Máté Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiegészítő kötet Hatályos 2014. szeptember 1-jétől. 2014. A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA A Kormány 7/2014. (I.17.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET Az egyes tanórákra szánható idő: 1-vagy 2 tanóra, attól függően, hogy a programot 1 vagy másfél év alatt kívánják elvégezni. 1. 1.1 Bevezetés az Osztályközösség-építő

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK

TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK KÖZÉPSZINT - 2011/2012 TÉMAKÖRÖK ÉS TÉMÁK I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A virágzó középkor (XII XIV. század) Európájának gazdasági folyamatai 2. Magyarország

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

2013. 5-8. ÉVFOLYAM. Sashalmi Tanoda Általános Iskola

2013. 5-8. ÉVFOLYAM. Sashalmi Tanoda Általános Iskola TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 2013. 5-8. ÉVFOLYAM Sashalmi Tanoda Általános Iskola AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI A TANTERV VÉGÉN TALÁLHATÓK. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521 SZEMÉLYEK HELYNEVEK FOGALOM Jagelló Ulászló Nándorfehérvár 3 részre szakadás Habsburg Miksa Cognac Központi hivatalok Corvin János Mohács Kormányszékek Beatrix Buda Helytartóság Bakócz Tamás Bécs Magyar

Részletesebben

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY Szerkesztette HORVÁTH GYULA Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dialóg Campus Kiadó Pécs-Budapest, 2006 Ábrajegyzék 11 Táblázatok jegyzéke 15 Bevezetés 23 I. FEJEZET

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők

Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők Összesített elégedettségi átlag (fő) A FELNÖVEKVŐ GENERÁCIÓ EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓDJÁNAK Nyírteleki Általános Iskola, 4461 KIALAKÍTÁSA AZ EGÉSZSÉGRE

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Tematikai egység Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 25 Az ókori görög római

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

Felkészülés a referencia-intézményi szolgáltatás ellátására

Felkészülés a referencia-intézményi szolgáltatás ellátására TÁMOP 5900 5900 Eötvös Eötvös tér 2 tér 2 A támogatás összege: 3.863.453 Ft Fizikai megvalósítás: 2012.03.01. 2012. 10.31. A projektmenedzsment tagjai: Gombkötő Valéria projektmenedzser Kabódi Mihályné

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700

1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700 1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700 4046 Mikes Kelemen 50 10 1200 4047-4048 Ferenczy testvérek

Részletesebben

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág Lovagkor projekt 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs Készítette: Erdős Virág A projekt menete 3 nagyobb részből áll Minden tantárgyat felölel Külső helyszínek Iskolai helyszínek 1. rész:

Részletesebben

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai:

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai: 2. A középkor 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői A középkori uradalmak jellemző vonásai: az uradalom részei és az önellátó gazdálkodás, a jobbágyi viszony jellemzői, a jobbágyi szolgáltatások

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Politikatudományi alapok II.

Politikatudományi alapok II. Politikatudományi alapok II. Modernizációelméletek és ideológiák Dr. Glied Viktor VÁLSÁG Válságok 1. 1873 pénzügyi válság 1914-1918 I. világháború világ újrafelosztása, a tőkeáramlás biztosítása, USA felemelkedése,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Magyarország a kora újkorban 11 4 15 18

Magyarország a kora újkorban 11 4 15 18 TÖRTÉNELEM 6.. TANMENETJAVASLAT A középkor Magyarországon. A virágkortól a hanyatlásig Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám 74 óra Kerettantervi órakeret 65 óra

Részletesebben