NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV"

Átírás

1 TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV ( OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba

2 BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt életük elkezdésére, ezért kiemelt célként arra kell törekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal, ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek birtokában magyarságtudatukat megőrizve, kellő felkészültséggel, magabiztosan és sikerrel találják meg helyüket az európai nyitott társadalmakban. A hatékony társadalmi beilleszkedéshez, az együttéléshez és ahhoz, hogy diákjaink hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással, autonóm tanulásra képes személyiséggel, fejlett kommunikációs készségekkel, illetve számos szociális és társadalmi kulcskompetenciával kell rendelkezniük. ALAPELVEK A gimnáziumokban a tanulók a 9. évfolyamtól kezdődően két idegen nyelvet tanulnak, így ebben az évfolyamban a tantárgyak sorába lép egy második idegen nyelv is, mely iskolánkban német, olasz, spanyol, vagy angol nyelv lehet. A tanulóknak tanulmányaik végére ebből a nyelvből is használható nyelvtudásra kell szert tenniük. Minden középiskolát végzett magyar állampolgárnak el kell jutnia második idegen nyelvből legalább az A2-es szintig. Ez a korosztály látványosabb tempóban halad a tanulásban az előző évfolyamokon jellemzőkhöz képest, ezért reálisan elvárható, hogy a második idegen nyelvből a 10. tanév végére minden diák elérje az A1 szintet. Azok számára, akik két nyelvből szeretnének érettségizni, ezt lehetővé kell tenni, így biztosítani kell a 12. évfolyam végéig a B1 szintre jutást is, mely a középszintű érettségi követelményszintje. Ehhez nyújt segítséget a 11. és 12. évfolyamon a közép- illetve emelt szintű érettségi előkészítőre adható plusz 2 2 óra. A nyelvtanulásnak, a vizsgafelkészülésnek nagy lendületet ad, ha a nyelvtanulás bizonyos pontjain, szintjeinek lezárásakor nagyobb összefoglaló szintfelmérés történik, ezért lehetőséget biztosítunk tanulóinknak második nyelvből próba érettségi vizsga letételére, melyre a 12. évfolyam első felében kerül sor. A vizsga mind a 4 nyelvi alapkészséget (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés, írás) méri. A nyelvoktatás a második idegen nyelv esetén is két szakaszra tagolódik. Az első két év az alapozás, fejlesztés, a következő két év az elmélyítés, kibővítés időszaka. A tananyag felépítése ciklikus, az egyes témakörök többször visszatérnek és magasabb szinten újabb lexikai és nyelvtani anyaggal bővítve kerülnek feldolgozásra. CÉLOK ÉS FELADATOK Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása, mely fogalom azonos a használható nyelvtudással. Ez az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználat képességét jelenti, amelynek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészség (hallás, beszéd, olvasás és írás) révén lehetséges. A kommunikatív nyelvtanítás célja a hatékony kommunikáció; a hangsúly a tartalmon, a mondanivalón van. Cél a kommunikatív kompetencia valamennyi összetevőjének harmonikus fejlesztése. A kommunikatív kompetencia fejlesztését elősegíti, ha a tanulók valós feladatok megoldásához, valós szituációkban használják a nyelvet, vagyis eszközként használják saját kommunikációs céljaik eléréséhez. 14 éves korra magas szintű kognitív készségek alakulnak ki. A tanuló képes logikus, absztrakt gondolkodásra, igényli a nyelv rendszerező áttekintését. Emlékezete megbízhatóbbá válik és tartósabb lesz, tudása nagyobb összefüggésekbe ágyazódik. Anyanyelvi szókincse gyorsan

3 bővül, és idegen nyelvi szókincse is nagymértékben bővíthető. Figyelme kitartó, de igényli a változatosságot. A második nyelv tanulását megkönnyíti az első nyelv elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a 9. évfolyamos diákoknak a célnyelvű óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A diákok nyelvtanulási stratégiái szintén támogathatják az újabb nyelv tanulását. Önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. A második nyelvet már könnyebben, gyorsabban lehet tanulni, tanulóinknak vannak tapasztalataik, nyelvtanulási stratégiáik, ismerősek számukra a feladattípusok A receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban, mivel a produktív készségeket (beszéd és írás) a receptív készségek közvetve fejlesztik. Az évek előrehaladásával egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség. A legfontosabb nyelvtani struktúrák automatizálása azonban elengedhetetlen, de a hangsúly a jelentésen, a kontextuson és a kommunikáción van. Ezeken az évfolyamokon egyensúlyt kell teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük őket az autonóm nyelvtanulóvá válásban. Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált hosszabb szövegek olvastatásával. Ugyancsak kiemelt cél az informatikai eszközök használata iránti igény felkeltése és fenntartása, információkeresés a világhálón a tanulókat érdeklő témákban (mese- vagy regényhősök, állatok, nevezetességek, híres emberek stb.). A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve információk feldolgozására. A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű használatához, melyek lehetővé teszik számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok, anyanyelvi beszélővel való kommunikáció, a világháló használata, tv-műsorok, filmek megértése, külföldi utazás során) hasznosítását és az irányított önálló haladást. A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiák hatékony alkalmazását. TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK A céloknak megfelelő legfontosabb tevékenységi formák Arra kell törekednünk, hogy az életkornak megfelelő szituációs tevékenységi formákat válasszunk, és ezek fokozatosan bővüljenek olyanokkal, amelyek egyre magasabb követelményeket támasztanak a tanulóval szemben. Nagyon hasznosak és a nyelvi mellett az általános fejlesztési célokat is szolgálják a problémamegoldó, a kvízjellegű, a kreativitást igénylő, a felfedeztető, és a komplex tevékenységeket elváró feladatok, például megadott témában felmérés készítése, információ-keresés, projektkészítés ábra statisztikai analízis, szintézis, lényegkiemelés, logikai következtetés, elvonatkoztatás. Szervezési szempontból a tevékenységek lehetnek: kooperatív munkaformák: páros és csoportmunka, (alapvető ismérvük, hogy a tanulók együttműködnek a feladat sikeres megoldása érdekében, melyben mindenkinek egyformán fontos szerepe, feladata van.) ugyanakkor elengedhetetlen a frontális tevékenység (pl. új anyag bemutatásakor), és lehetőséget kell biztosítani egyéni munkavégzésre és alkotásra. életszerű kommunikatív szituációk, a természetes interakciók, Egyéb lehetséges tevékenységek, amennyiben lehetőség és idő van rá

4 drámajáték, drámafesztivál produktumokat előállító projektek, például poszterek, tanulók által készített könyvecskék ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek, programok (sütemény-verseny, receptverseny, Valentin-napi versírás stb.) kiegészítő anyagok feldolgozása ifjúsági irodalmi művek olvasása és dramatizálása A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE Értékelés, osztályzás, teljesítménymérés Az értékelés fogalomköre alapvetően háromfajta tevékenységet takar: a kvalitatív módon nem definiálható, a személyiség egészére és a megtett fejlődési útra vonatkozó értékelést (evaluation), az ötfokú skálán elhelyezhető érdemjegyekkel történő osztályzást (assessment), illetve a tesztekkel való esetenkénti teljesítménymérést (testing). A tanulói teljesítmények értékelésének három célja van: visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge pontjairól, hozzájárulni a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez, a tanulók reális önértékelése kialakításának erősítése. Az értékelés funkciója Az értékelés legalapvetőbb funkciója: visszajelzést adni arról, hogy a tanuló az ismeretek készségek elsajátításában, az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Az értékelés nemcsak kívülről történhet, az önértékelés a személyiségfejlődés fontos tényezője, önismeretre, önfegyelemre nevel. A tanuló megtanulja a saját munkáján kívül társai munkáját, teljesítményét is értékelni. Az értékelés tartalma Az értékelés előre tisztázott kritériumrendszer alapján történik, hogy a szubjektív elemek minél jobban kiküszöbölhetők legyenek. A tanulók a tanáraik kritériumrendszerét előzetesen ismerik, tisztában vannak azzal, mit várnak el tőlük az egyes érdemjegyekért. Az értékelés, ellenőrzés valamilyen fajtájára minden tanórán sor kerül, a tanulók értékelése folyamatos, melyet a tanár végez annak érdekében, hogy diákjait a tanulásban segítse, ösztönözze. A számonkérés, tudásellenőrzés bármely formáját tájékoztatás előzi meg arról, hogy milyen anyagrész tudását kéri számon. Az értékelés a kommunikatív kompetencia valamennyi elemére kitér, tehát méri mind a tételes tudást (szókincs, nyelvtan, helyesírás, kiejtés, szövegalkotás és nyelvhasználat szabályai), mind a nyelvi készségeket és tevékenységeket (hallott és olvasott szövegértés, beszéd és írás, közvetítés). Az értékelés módjai Az ellenőrzés, számonkérés módjai változatosak. A gyakorlás során használt munkaformákhoz hasonlóan a számonkérés csoportban, párban vagy egyénileg történik. Értékeléskor a gyakorlás során alkalmazott tevékenységi formákat alkalmazzuk. Kerüljük a l art pour l art, csakis az ellenőrzés kedvéért végzett feladatokat. Ahol csak lehet, megfelelő szituációkban, kommunikációs helyzetekben (például nyelvi játékok, társasjátékok kapcsán) kell számot adni a tanulónak a tanultak elsajátításáról. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, hogy fejlődésükről számot adjanak.

5 Írásbeli ellenőrzéshez javasolt évfolyamonként 3 nagydolgozat és 3 egyéb jellegű dolgozat íratása. A nagydolgozatok feladattípusai lehetnek: kérdések megválaszolása, igaz hamis állítások kiválasztása nyelvtani és kommunikatív kiegészítések rövid leírások, jellemzések szövegértés ellenőrzése hallott vagy olvasott szöveg alapján, fogalmazás a tanult témakörök alapján szótár segítségével képleírás egyéb típusfeladatok Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez Értékelési alapelvek Kommunikatív nyelvhasználat során történik: Kompetenciákra irányul: Pozitív szemlélet: mit tud? az önbizalom, önismeret növelése céljából: Legyen fontos része az önértékelés és a társak értékelése: (csoportos értékelés) Szubjektív, adott esetben szöveges: Figyelembe veszi az eltérő szinteket: Példák a lehetséges értékelési módszerekre Valóságos szituációk, életszerű párbeszédek során van lehetőség az ismeretbeli, véleménybeli különbségek kifejtésére és áthidalására. Előfordulhat szókincsbeli vagy nyelvtani hiba, a lényeg, hogy a kommunikációs szándék és cél megvalósuljon. Dicséret, mint motivációs eszköz;, mindig azzal kezdjünk, hogy mi volt jó. Közös megbeszélés: ha probléma volt, hogyan lehet kikerülni vagy kijavítani. A tanuló írásos munkájának tartalmára a tanár írásban reagál, s mindig helyes példákat ad azokra a nyelvi elemekre, amelyeket a tanuló helytelenül használt. Az önértékelés után a társak, a csoport is mondhassa el véleményét. Az értékelés szempontjai mindenki előtt ismertek (közösen alakítottuk ki őket). ( vizsgáztató-játék, ahol gyakorolják a pontozást, s eljátszhatják az érettségi vizsga vagy nyelvvizsga vizsgáztatóját.) Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és/vagy írásban is visszajelzést kap a tanuló, ami kiemeli erősségeit, és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeli jövőben reálisan képes megoldani. A feladatoknak általában több megoldása is létezik, több nyelvi szinten is teljesíthető. (differenciált feladatok.) KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A NYELVTANULÁS SORÁN Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél fogva az idegen nyelvtanulás alapja, mely szintén a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismeretén alapul. A már elsajátított nyelvi készségekre folyamatosan építünk az idegen nyelvi órákon. Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése

6 szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), emellett olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, szövegértést és szövegalkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá a diákoknak képesnek kell lenniük a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. Matematikai kompetencia A nyelvi modellek, struktúrák, megértéséhez, használatához elengedhetetlenek a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek, valamint az olyan logikai modellek alkalmazása, mint képletek, modellek, struktúrák, grafikonok, táblázatok áttekintése. A lexikai és nyelvtani egységek, szabályszerűségek felismeréséhez és megfelelő alkalmazásához szükséges az ismeretek folyamatos rendszerezése. Természettudományos kompetencia A természet környezet témakör, a város falu, környezetszennyezés környezetvédelem területeinek feldolgozásakor alkalmazzuk a természettudományos kompetencia készséget és képességet arra vonatkozóan, hogy magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk idegen nyelven is ebben a témában, illetve megismerjük más országok viszonyulását az adott jelenségek kapcsán. Digitális kompetencia A főbb számítógépes alkalmazásokat szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás, információkezelés, az internet által kínált lehetőségeket és az elektronikus média útján történő kommunikációt ( , chatelés, videokonferencia) használjuk a tanulás és a kutatás terén egy egy projektben, feladatban. Hatékony, önálló tanulás A tanuló már ismeri a nyelvtanulási stratégiákat, a tanulás tanulása fogalomkörében nagy tapasztalatai vannak, melyek jó alapul szolgálnak. A cél elsősorban az, hogy a tanulókat egyre nagyobb önállóság megszerzésére buzdítsuk saját tanulásuk irányítása terén. Tekintettel arra, hogy a nyelvtudás karbantartása és fejlesztése nem szűnhet meg az iskolai tanulmányok befejeződésével, hanem egy életen át tartó folyamat, tanulóinknak el kell sajátítaniuk azokat a módszereket, amelyekkel autonóm módon tudják fejleszteni meglévő nyelvtudásukat. Ehhez szükség van a megfelelő források szakszerű használatára (egynyelvű és kétnyelvű szótárak, nyelvtani és egyéb segédkönyvek, internet, keresőprogramok, stb.). Ajánlatos a tanulóknak megmutatni a különféle rendszerezési lehetőségeket, hogy a számukra megfelelőket maguk is használják. (Pl. jelentéskapcsolatok, szódiagrammok, szinonimasorok, fokozati skálák, antonímiák; morfológiai kapcsolatok, szóképzés, szóösszetétel, idióma; kollokációk.) A szavak jelentésének a megfejtésében, a szó nyelvtani és jelentéstani viselkedésének a feltárásában nagy segítséget jelent a szövegösszefüggés, de felmérések mutatják, hogy a folyamatokat gyorsítja is és pontosítja is a szótárhasználat, ami az önálló tanulásnak is elengedhetetlen eszköze. Éppen ezért a tanulókat fel kell készíteni lehetőleg minél többféle írott és elektronikus, egy-, illetve kétnyelvű szótár használatára. Szociális és állampolgári kompetencia

7 Ezek a készségek a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés alap, egyben nélkülözhetetlenek más népek, más kultúrák elfogadásához. Amikor idegen nyelvet tanulunk, óhatatlanul belépünk egy másik kultúrába is. Ebben az új kultúrában az autentikus idegen nyelvi közlések értelmezéséhez, illetve az autentikusnak elfogadott idegen nyelvi közlések létrehozásához elengedhetetlen ennek az összefüggésrendszernek valamilyen szintű ismerete. Így kívánatos, hogy a tanulók betekintést kapjanak a célország(ok) mindennapjaiba, irodalmába, művészetébe, történelmébe, megismerkedjenek néhány fontos régióval, intézményekkel stb. Fontos az is, hogy a tanulók saját kultúrájukba is betekintést tudjanak nyújtani. Az iskolai tanórák a nyelvtanulás mellett egyben az együttélés színterei is, ahol a tanulók megismerik, gyakorolják, kifejtik a különböző érdekegyeztetési stratégiákat, érvelnek, valamint a gazdaság és pénz világával is megismerkednek. A lehetőségeit, jogaikat ismerő és ezeket érvényesítő, a közéletben részt vevő és közreműködő, cselekvőképes tanulók, a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a gazdálkodással tisztában lévő diákok versenyképesek lesznek az iskolapad elhagyása után is. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés egyaránt elemei a nyelvórai tantermi munka különböző típusainak. Esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség A nyelvórákon a hazai irodalom, a zene, a tánc, a dráma, a vizuális művészetek, tárgyak, épületek, terek kultúrája, a modern művészetek, a fotók és mozgóképek kifejezőeszközeinek, illetve ezek külföldi megfelelőinek megismerése más és más tanulói tevékenységformában történik az évek során. KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK A NYELVTANULÁS SORÁN Az idegen nyelvi órákon lehetőség nyílik olyan komplex tevékenységek végzésére, melyek miközben elősegítik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, azt is lehetővé teszik, hogy elmélyedhessenek az érdeklődési körüknek megfelelő témákban, ezzel is fejlesztve önés pályaismeretüket, formálva ön- és világszemléletüket. Az idegen nyelvi órákon is törekedünk a gondolkodási képességek fejlesztésére, többek között a rendszerezés, a megtapasztalás, a következtetés, az összehasonlítás, az általánosítás és a konkretizálás gyakorlására. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. Készségfejlesztés A való életben a nyelvi készségek általában nem izoláltan fordulnak elő, így ezeket integráltan fejlesztjük. A receptív készségeknek jelentős szerepe van a produktív készségek megalapozásában. A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: - beszédértés, - beszédkészség, - olvasásértés, - írás.

8 Beszédértés (hallott szöveg értése) és a beszédkészség A beszédértés és a beszédkészség egymással szorosan összefüggnek, és egymást kiegészítik. A beszédkészség és beszédértés fejlesztése szorosan összefügg a társas viselkedés szabályainak a megismerésével, hiszen meg kell tanulni beszélgetést kezdeményezni, udvariasan szót kérni, átadni a szót a beszélgetőpartnernek, figyelmesen hallgatni a másikat, és lezárni a beszélgetést. Tudni kell, hogy kivel milyen hangnemet illik megütni, mi számít viccnek, mi durvaságnak. El kell sajátítani azokat a kis forgatókönyvmintákat (szcenáriókat), amelyeket akkor hívunk elő, amikor megjósolható helyzetekben feladatokat végzünk (pl. ételrendelés). Ezeknek a forgatókönyveknek elemi részei a beszédszándékok (pl. információkérés és adás, vélemények cseréje). Meg kell tanulni az ún. kommunikatív stratégiák alkalmazását feladatok végrehajtásának tervezésénél, nyelvi hiányosságok, félreértések, rövidzárlatok alkalmával, a kommunikatív szakadék áthidalásának érdekében. (különböző játékos feladatok, rögtönzések, szerepjátékok, kiselőadások, problémamegoldó feladatok, kötetlen beszélgetések és viták). A megközelítőleg helyes kiejtés, ritmus, intonáció elsajátítása elősegíti az árnyalt kommunikációt. A különböző típusú magnós és videós szövegek hallgatása egyaránt fontos részei a hallott szövegértés fejlesztésének. Olvasásértés (olvasott szöveg értése) A tanulóknak sokféle szövegfajtával kell megismerkedni, többféle olvasási stratégiát kell gyakorolni az idegen nyelven. Van, amikor elég néhány főbb információ, vagy egy gondolatmenet főbb pontjainak megértése, máskor az egész szöveg igen pontos értésére van szükség. Néha hosszabb műveket olvasunk, esetleg csak saját örömünkre. Minél magasabb szintre jutnak a tanulók a nyelvtanulásban, annál nagyobb a jelentősége az olvasásnak, mint az ismeretszerzés egyik legfontosabb formájának. Emellett az olvasás komoly esztétikai élmények forrása is lehet. Mind a globális, mind a részletes szövegértést már kezdő szinttől bátorítani kell. Íráskészség A tanulóknak írásbeli kifejezőkészségük intellektuális, érzelmi fejlődésükkel együtt fejlesztendő. Valós feladatok megvalósítására (rövid üzenetek, utasítások, üdvözletek, levelek írása) az egész tanulási folyamatban szükség van. Lényeges, hogy a témák megfeleljenek az életkornak, nyelvi szintnek és egyéni érdeklődésnek A különböző műfajú szövegek (pl. önéletrajz, levél) alkotása során más és más szövegalkotási szabályokat kell figyelembe venni. Tudják alkalmazni a szövegkohézió, koherencia eszközeit, a megfelelő stílust, és eleget tegyenek a helyesírás, nyelvhelyesség és külalak követelményeinek. Fejlesztési feladatok A nyelvtanulás folyamata a Nat bevezetőjében megfogalmazott kulcskompetenciákra épül, amelyek magukban foglalják az alaptanterv műveltségi területeinek tartalmait, ismereteit és a fejlesztendő készségeket, képességeket. A kommunikatív nyelvi kompetencia integrálja a tanulási képességet és az anyanyelvi kompetenciát. Az alaptanterv a második idegen nyelv tanulásának 4 éves szakaszában csak két éves bontásban határozza meg minden diák számára a minimális tudásszintet, amelyet a négy alapkészség területén kell teljesíteni. A szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán

9 Idegen nyelv 10. évfolyam 12. évfolyam Második idegen nyelv (A1) A2 Második idegen nyelv A2 B1 meghatározott szintekkel. Az alaptantervi követelmények és fejlesztési feladatok a évfolyamra többféle követelményt fogalmaznak meg aszerint, hogy a nyelvtanuló az adott nyelvből milyen szintre szeretne eljutni a kötelező iskolázás végére, nyelvtanulása mennyire intenzív, illetve milyen szintű érettségi vizsgát kíván tenni. Második idegen nyelvből a 12. évfolyam végére legalább az A2-es szintet a 10. évfolyam végére az A1-es szintet kell elérni. Ha a diák a második idegen nyelvből B1-es szintre szeretne eljutni, és ebből vizsgázni kíván, azt lehetővé kell tenni számára. Az A1-, A1, A2, B1 és B2 szintek meghatározása Az európai minimumszint fele: A1- Ezen a szinten a diák megérti a legegyszerűbb ismert utasításokat, kéréseket, és röviden válaszolni tud azokra. Beszédértés Megérti a tanult témákhoz kapcsolódó ismerős szavakat, fordulatokat. Beszédkészség Képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni. Olvasásértés Felismeri és megérti az ismerős szavakat, igen egyszerű mondatokat. Írás A tanult szavakat le tudja írni, ismerős szövegbe be tudja írni. Az európai minimumszint: A1 Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (pl. hogy hol lakik) ismerős emberekre, dolgokra vonatkozóan, és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. Beszédértés Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak. Beszédkészség Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit egyszerű fordulatokkal le tudja írni. Olvasásértés Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Írás Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. Az európai alapszint: A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és

10 családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Beszédértés Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Beszédkészség Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait. Olvasásértés Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Írás Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. Az európai küszöbszint: B1 (önálló nyelvhasználó) Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, álmokat, a reményeit és az ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. Beszédértés Főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet, ha rendszeresen előforduló, számára ismert témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek. Beszédkészség Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal elmondja élményeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagyarázza a véleményét. El tud mondani egy történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni. Olvasásértés Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, amelyek hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. Írás Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol élményeiről, véleményéről. Az európai középszint: B2 (önálló nyelvhasználó) Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel, amely egyik félnek sem megterhelő. Képes világos és részletes szöveget alkotni

11 széles témakörben, aktuális témákról képes kifejteni a véleményét a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. Beszédértés Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést. Megérti a rádió és tévé aktuális eseményekről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét. Beszédkészség Folyékonyan és természetesen vesz részt anyanyelvű beszélőkkel folytatott beszélgetésben mindennapi témákról felkészülés nélkül. Részletesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és megvédi a véleményét, el tud mondani egy történetet. Olvasásértés Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket. Írás Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor problémáival és érdeklődésével kapcsolatos témákban. Beszámol élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy álláspont mellett és ellen. Énkép, önismeret A tanulók énképének és önismeretének gazdagodásához szükséges az alapvető erkölcsi, etikai normák meglétének biztosítása. Az idegen nyelvi témák és tananyagok feldolgozása során a tanulók segítséget kapnak ahhoz, hogy önálló, felnőtt életükben képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan erkölcsi és etikai normáknak is megfelelő, helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe integrálni az újabb és újabb ismereteket, folyamatos erősítést igényel bennük, hogy saját maguknak van fontos szerepe nevelésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. Holisztikus megközelítés A nyelvtanulás során a tanulók egész személyiségének, képességeinek, tudásának fejlődése, fejlesztése, adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása áll a középpontban az érzékszerveket és érzelmeket bevonó feladatokon keresztül. A nyelvtanulás igen hatékony eszköze a személyiség sokoldalú fejlesztésének, melynek színtere nemcsak az iskolai tanóra, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb területe, formája is. Az idegen nyelv tanulása e téren is kiemelkedő szerepet tölt be, hiszen a kommunikáció, az ismeretszerzés, a tapasztalatgyűjtés számára számos lehetőség adódik a számítógép, az internet, a tv, a film, a zene, az utazás, az olvasás, a művészetek, a sport és a szórakozás területein. Hon- és népismeret (H) Hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, beszélgetést folytatunk lakóhelyünkről, szűkebb környezetünkről (a városi és a falusi élet hagyományairól, jellegzetességeiről, azonosságairól és különbségeiről) és Magyarországról (földrajzi, éghajlati szempontból is). Több témakör ad lehetőséget arra, hogy életmóddal, életvitellel kapcsolatos kérdésekről is beszélgessünk. (magyar, német, osztrák, svájci, olasz, illetve spanyol vonatkozásban is). Ezen alkalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy diákjainkban kialakuljon a hazánkban élő más népek, népcsoportok értékeinek és eredményeinek is a megbecsülése.

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben