A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám szeptember 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2."

Átírás

1 A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja II. évfolyam 1. szám szeptember 2. Igemagyarázat Főgondnoki jelentés Presbiteri bemutatkozások Augusztus 20. Gyülekezeti életképek Recept Hírek, alkalmak Kiadja: a gyülekezet Presbitériuma Szerkeszti: a gyülekezet Missziói Bizottsága Megjelenik: félévente, 500 példányban

2 Textus: Zsoltárok 90,1 Kedves Testvéreim! Elérkezett az augusztus 20-a ünnepe, amely emlékeztet minden magyar embert széles e világon, hogy több mint ezer esztendővel ezelőtt őseink hazát találtak itt, a Kárpátmedencében, és István király megalapította államunkat. Ez az ünnep emlékeztet mindenkit. Reformátust ugyanúgy, mint a katolikust, értelmiségit ugyanúgy, mint kétkezi munkást, a kicsit éppúgy, mint a nagyot. Mert ez a régi ünnep igazán magyar ünnep! A hálás emlékezés alkalmával nem is szólhat máshonnan az örökkévaló Isten igéje, mint az Ószövetség egyik legrégebbi imádságából, a 90. zsoltárból. Ez az a zsoltár, mely nekünk, magyar reformátusoknak különösen is kedves. Ez az a zsoltár, mely hálaadó imádság örvendezésünkben. De ugyanez a zsoltár elkísér, és ott van velünk a nyomorúság pillanataiban, a kétségek között is. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Ebben az egyetlen mondatban az egész választott nép élete benne van. Benne van az örömük, de ugyanígy a bánatuk is. Benne van az Ábrahámnak tett ígéret, és annak beteljesedése. Ott érezzük e szavak mögött az egyiptomi fogságból való szabadulás élményét, melynek nehéz és küzdelmes perceiben is ott volt Izrael Istene népével. Eszünkbe jutnak a pusztai vándorlás keserves képei is, mert akkor sem hagyta el őket az Úr, ott is hajlékuk volt. Eszünkbe jutnak a nép sorozatos bukásai és bűnei, Isten büntetése, aztán pedig az irgalmassága és a kegyelme. De ebben az egyetlen mondatban bizony a magyarság múltja is benne rejtőzik. Ha a mi történelmi múltunkra tekintünk, nekünk is eszünkbe juthat szétszórattatás, aztán pedig a szétszórtságban is megtartatás, Isten kegyelme által. Ha a mi múltunkra tekintünk vissza, küzdelmek és győzelmek, bukások és nehéz talpra állások sorozata jelenik meg előttünk. Dúlt tatár e honban, de nem pusztult el, mert hajléka és menedéke volt az Isten. Majd jött Mohács és az ország színe-java holtan feküdt a síkon. Elérkezett a 150 éves török uralom, Töröktől rabigát vállainkra vettünk, de ennek ellenére is Él nemzet e hazán. Aztán a magyar vér öntözte föld alig pihente ki magát, mikor 1848/49-ben a Habsburgok elleni küzdelem újból, fájdalmasan bizonyította, hogy nincs vége a nyomorúságnak. Aztán jött a 20. század két mostoha gyermekével, a két világháborúval, amelyek bejárták széltében, hosszában az egész világot. Mi is a halottainkat sirattuk, közülünk is sokan eltűntek. Hazánkat először feldarabolták, majd megszállták és úgy tűnt, elvérzik. De nem vérzett el, mert Isten volt e nép hajléka nemzedékről nemzedékre. Ne felejtkezzünk el a mi egyházunkról sem. Előttünk jelennek meg szépen sorban Debreceni reformátor őseink. Ők akkor is vallották a zsoltár igazságát és bátran merték zengeni, amikor ezért büntetés és halál járt, csak hogy mi is vallhassuk ma, Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. S itt vagyunk ma, itt áll egy nemzet, s itt áll egy egyház Isten színe előtt. Annyi balszerencse és oly sok viszály után mondjátok meg testvérek, hogyan lehetséges ez? Csak úgy, hogy Isten ugyanígy vallotta, hogy Ő a mi menedékünk, Ő a mi hajlékunk. Még akkor is, mikor e nép fiai közül sokan megtagadták, vagy elfelejtkeztek Róla. Isten nem felejtkezett el rólunk. Nézzünk végig mindannyian magunkon testvérek. Mind egytől egyig! Mit érzünk, és mi járja át szívünket-lelkünket, ha halljuk ezt az Igét: Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Van-e bennünk igazi hit, és mély hálaadás abban a szent pillanatban, mikor a Biblia öreg lapjaiból az idő szárnyain felénk száll ez a mondat? Talán már régen tanultuk ezt az Igét szerető szüleinktől, mely akkor még csak egy volt a sok közül, de mára felismertük, hogy benne van az életünk! Gyermekként még nem volt hozzá mit kapcsolni, de ma már, évek és évtizedek múltán, ugye van tartalma? Mi, akik annyi jót és legalább annyi rosszat átéltünk már; a legtöbben tudjuk, mit jelent: Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.

3 Akik közöttünk megéltek már egy-két világégést, akik híreket vártak a harcterekről, és közben itthon küzdöttek gyermekeikkel az életért, ők tudják mit jelent, hogy Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Vagy akik talán ott harcoltak a távoli csatamezőn, és az életük nap, mint nap veszélyben volt, akik hadifogságot szenvedtek, mi más, ha nem ez a zsoltár kapcsolta össze lelküket hazájukkal, hogy Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Akik kimentek a földre szántani, vetni. Aztán megérték annak aratását, betakarítását, még hálát is adhattak érte Istennek, mégis végig kellett nézni, ahogy padlásukról az utolsó szemig leseperték. Bennük csak a néma sikoly maradt, mert ők jobban tudják, mint én, mit jelent ez, hogy Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Aki árva lett, aki elvesztette társát az idők folyamán, aki nem egyszer állt már koporsónál, aki már nem egyszer éjszakázott betegágy mellett, biztosan tudja mit jelent, Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Akik most itt vagyunk, talán abban a templomban, ahol megkereszteltek, ahol konfirmáltunk, ahol Isten áldását kértük házasságunkra, ahol először énekeltük, e magasságokat és mélységeket hordozó zsoltárt, hisszük-e, hogy mindeddig az Úr segített meg? Mert Nélküle ma nem lehetnénk itt! Ez a zsoltár erről beszél. És arról, hogy Isten él és sokkal nagyobb annál, mint amilyennek az emberek zöme hiszi Őt. Isten több annál, mint amivé az ember valaha is válhat. Szeretete sokkal mélyebb, mint mi azt gondolnánk. Jósága irántunk kitartóbb, mint kérni tudnánk. A szomorú valóság az, hogy az életünket még egyszer nem lehet elkezdeni. De mostantól fogva lehet arra törekedni, hogy legalább a hátralevő időt járja át a zsoltáros bölcsessége, mikor így szól, Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ámen. Buzás Dénes lelkipásztor Főgondnoki jelentés Kedves Testvéreink, Barátaink! * * * Gyülekezetünk életében az elmúlt és az azt megelőző években jelentős történések, hírértékkel bíró események voltak. Ezekhez képest ebben az évben kevésbé látványos, de Isten ügyének szolgálatában, református hitünk gyakorlásában természetesen nagyon fontos hitéleti alkalmak, rendezvények voltak. Ezen időszak főbb történéseit, megtapasztalt érzéseinket, véleményeinket, törekvéseinket a következő főbb szempontok szerint lehet értékelni. Gyülekezetünk hitéletének, missziói munkálkodásának alapvetően fontos és megnyugtató jellemzője volt, hogy Isten Igéinek hirdetése, a hitbéli elkötelezettség erősítése lelkipásztorunk áldozatos munkálkodása nyomán rendben volt és van. Ez a legfontosabb, mert tudjuk, hogy hitünk mélységét, gazdagságát, gyülekezetünk hitbéli felkészültségét, kisugárzását szüntelenül gazdagítani szükséges. Munkánkat 2007 évi munkatervünk szerint úgy végeztük és végezzük, hogy - segítjük lelkipásztorunk gyülekezeti törekvéseinek megvalósítását, - a korábbi jelentős fizikális építkezés után a lelki építkezés, a hitéleti munka minden elemét erősítjük.

4 Kiemelten fontos és igen eredményes munkálkodásnak tartjuk a fiatalokkal való foglalkozást, a megtartott rendezvényeket, kirándulást, illetve a rendszeres ifjúsági bibliaórákat. A vasárnapi fő Istentisztelet mellett heti két alkalommal bibliaórát, havi egy alkalommal pedig presbiteri imaórát tartunk. Nagy gondot fordítottunk és fordítunk különböző közösségi alkalmak szervezésére, ahol a hitbéli gazdagodás mellett igaz emberi kapcsolatok, barátságok is kialakulnak, illetve - Istennek hála - már korábban kialakultak. Gyülekezeti közösségünk mindenkor élen járt a baráti és segítségadási kapcsolatok tartásában, az egymásra figyelésben. Az elmúlt időszakban elhívott diakónusaink tisztességes, emberséges munkát végezve dolgoztak, segítettek ahol és amilyen mértékben tudtak. Nagyszerűen sikerült diakóniai napot szervezetek, mely segítette a Krisztusi tanítások szerinti igaz feladatok megértését. Gyülekezetünk elfogadott költségvetés alapján dolgozik. A megelőző időszak pénzügyi ellenőrzése, értékelése megtörtént, a gazdálkodás a vonatkozó előírások szerint folyik. Tervezett bevételeink adomány része 70 %-os mértékben idő előtt teljesült, mert híveink megértették, hogy az elmúlt évek pénzügyi hatásai még ez évre is áthúzódtak. Ezért tisztelet és köszönet illet minden adakozót, csakúgy, mint a megtartott különböző rendezvényekre - kirándulás, tanácskozások, diakóniai nap - külön anyagi juttatást biztosító testvéreket. Gyülekezetünk éves költségvetésének 80 %-át a hívek adománya jelenti. Ezért is fokozottan kell figyelnünk az ésszerű takarékos gazdálkodásra. A gyülekezeti ingatlanok kezelése, megóvása rendben folyik, de szüntelen feladatok is vannak, és az üzemeltetés költségei is egyre növekednek. Ezért is és a gyülekezeti célkitűzések sikeres megvalósítása érdekében továbbra is szükség van a hívek anyagi áldozataira, lehetséges mértékű áldozatvállalására, egyháztagsági viszonyaikkal járó anyagi befizetéseik lehetséges teljesítésére. Különböző gyülekezeti feladatok végzését felvállaló és végző társaim nevében ezen módon is kinyilvánítom azt, hogy minden törekvésünkben a jó Isten ügyét, a gyülekezet javát kívánjuk szolgálni a legjobb akaratunkkal. Az előforduló hibákért, valaki vagy valakik által meg nem értett döntésekért, imádságos szívvel ezúttal is elnézést kérünk. Mindannyiónk számára álljon itt az a figyelmeztetés, hogy Megfontoltan járj, amikor Isten házába lépsz. E gyülekezeti kiadvány lehetőségteremtését is felhasználva kérem hívő testvéreimet, hogy az eddigi szeretetben őrizzük hitéletünk színvonalát és munkálkodjunk tovább közösségünk hitbéli gazdagodásáért. E helyre telepedett református gyülekezet minden tagjának, minden barátunknak kívánok Istentől megáldott nyugodt munkálkodást és jó egészséget. Áldást, békességet! Tasi Sándor főgondnok Presbiteri bemutatkozások * * * Tóth Gyula vagyok, május 25-én születtem Vámospércsen. Szüleimmel itt éltem, akik református hitben neveltek. Édesapám presbiter volt. Általános iskolám befejezése után Debrecenbe kerültem, ahol kovácsmesterként végeztem ben a MÁV járműjavítóba nyertem felvételt. 42 évig ott dolgoztam, az utóbbi években úgy, mint csoportvezető, így mentem nyugdíjba ben a Csapókertben építkeztünk, 1967-ben beköltöztünk, és a helyi gyülekezet tagjaként tevékenykedtem. Két gyermekünk és három szép unokánk van.

5 Czapári László vagyok november 30- án születtem Budapesten. Kiskoromtól kezdve Újfehértón nevelkedtem, református családban. Ott kereszteltek meg, ott konfirmáltam, sőt ott kötöttem házasságot november 18-án, abban a szép református templomban ben munkahelyem lett a Geológiai és Térképészeti Vállalat. Itt Debrecenbe kerültem a munkahely révén, a biztosabb megélhetés szempontjából. Sajnos a 40 év az egyháztól inkább elfele távolított, úgy mint az emberiség nagy részét is. Lekötött a sok munka, hogy családom számára tisztességes megélhetést tudjak biztosítani. Így aztán észre sem vettem, hogy elszaladtak a fiatal éveim. Jelenleg nyugdíjas vagyok, és mellette egy nagyon szép foglalkozást adott nekem a jó Isten, a méhészetet. Emellett van időm elgondolkodni, és gyönyörködni, a jó Isten csodálatos világában. A rendszerek jönnek, a rendszerek mennek, de az egyház mindig ugyanaz marad. Észre sem vettem, hogy vasárnaponként én is vágyom az Isten házába feleségemmel együtt. Lelkileg megerősödve, feltöltődve, jobb kedvvel végzem a rám kiszabott feladatokat, és viszem a rám rótt terheket tól presbiteri tisztségre választott meg a gyülekezet, amit szívesen vállaltam. Megpróbálok megfelelni, a Kerekestelepi Gyülekezet segítségére és hasznára lenni, ami most már a lelki otthonommá vált. Czapári Lászlóné, született Antal Sarolta vagyok, január 1-én születtem Újfehértón. Református családban kereszteltek, és ott is konfirmáltam abban a szép gyülekezetben, annak szép, műemlékjellegű templomában. Szüleim hitben neveltek, még ma is abból élek, igez akkor még természetes volt a hitoktatás, amit mai gondolkodásom szerint csodálatosnak tartok. Gyermekként még nem éreztem, hogy ez ilyen meghatározó lesz az életemben óta élek házasságban a férjemmel. Két kislányunk született 1963-ban és 1969-ben óta lakunk Debrecenben, az Öreg János u. 6. szám alatt. Négy szép unokával is megáldott minket a jó Isten. Akkor kezdtem el járni a Kerekestelepi Templomba, mert annak körzetéhez tartoztunk. Sajnos abban az időben kevesen jártak a gyülekezetbe, én is idegen voltam, és nem igazán éreztem jól magam. Kicsit kihagytam, de hála a jó Istennek, a rendszerváltáskor megnövekedett a létszám, egyre nőtt a hitélet. A gyülekezet tagjaival egyre jobban megismertük egymást, és azóta vagyok rendszeres Ige hallgató ebben a közösségben ben presbiteri tisztségre is megválasztottak. Erőmhöz képest igyekszem megfelelni ennek a szép hivatásnak. Naponként érzem, hogy nagyon szeret a jó Isten. Sok-sok hálával tartozom Neki, és amíg csak élek, szolgálni szeretném Őt.

6 Károlyi Istvánné, született Mozga Ilona vagyok, a Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség presbitere július 13-án születtem Pátrohán. Szüleim hívő református emberek voltam. Hitben, szeretettel neveltek két testvéremmel együtt. Gyermekkoromban rendszeresen jártam hittanórára, vasárnapi iskolába, templomba, majd 14 évesen lekonfirmáltam. Az általános iskola befejezése után Kisvárdán folytattam tanulmányaimat, az Állami Óvónőképzőben, ahol óvónői oklevelet szereztem ben férjhez mentem Károlyi Istvánhoz, házasságkötésünk a Pátrohai Református Templomban volt. Két szeretett fiúnk született ben költöztünk Debrecenbe. Drága férjem 1980-ban 15 év házasság után meghalt. Temetésén Nagy József lelkipásztor hirdette Istenünk vígasztaló Igéjét. Mély fájdalmunkban Isten gondoskodása, és Jézus szeretete adott erőt. Drága édesanyám segített gyermekeim nevelésében. Mindkét fiam konfirmált. Szorgalmas tanulással főiskolán, egyetemen szereztek diplomát. Boldog házasságban élnek, házasságot a református egyház szertartása szerint kötöttek Miskolcon és Debrecenben. Két drága unokám van, akik Isten ajándékai. Óvónőként 41 évet dolgoztam, ebből 10 éven át, Isten kegyelméből, keresztyén óvódai csoportot vezethettem január 30-tól vagyok presbiter. Szeretem gyülekezetemet, mert tagjai hívő, őszinte, áldozatkész egyháztagok. Lelkipásztoraink sokat fáradoztak egyházunk lelki gyarapodásáért, templomunk felújításáért, környezete megszépüléséért is. Minden istentisztelet, igehirdetés megerősít hitemben, és abban, hogy Isten szerető, kegyelmes Úr, Fia Jézus Krisztus véghetetlen szeretetével engem is megváltott, minden nap velem van, és odaát az örök életet adja nekem is. Köszönöm, hogy ebben a gyülekezetben szolgálhatok, kérem Jézusom segítségét a munkámhoz, a családomra és egész környezetemre. Tóth András vagyok, január 29-én születtem a Kerekestelepi Lázár utcán. Feleségemmel, Orosz Katalinnal, 1967-ben kötöttem házasságot. Isten segedelmével augusztus 19-én volt ennek a 40 éves évfordulója. Három gyermekünk, András, Attila és Katalin 5 unokával ajándékozott meg eddig. A Tóth Árpád Gimnáziumban Érettségiztem. Szakmám szerint műszerész vagyok. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy gyülekezetünk valamennyi lelkipásztorát ismertem. Első hittanóráimat és vasárnap délelőtti gyermekóráimat még Madarász József tiszteletes úrnál töltöttem. Húztuk a harangot, fújtattuk az orgonát és gyűjtöttük az aranymondásokat. A gyülekezettől teljesen soha nem szakadtam el, de bizony hosszú elmaradások voltak, amiért Isten bocsánatát és kegyelmét kérem. Aktív visszatérésem a Kerekes telepre való visszaköltözésünk, 1985-re tehető. A gyülekezetben való aktív részvételem inspirálója Lengyel László nagytiszteletű úr volt. Az ő közvetlensége, jósága, imádságos lelke, végleg meggyőzött, hogy a gyülekezetben a helyem előtt Kelemen Károly testvérem javaslatára, a presbitérium póttagja, 2006-tól pedig választott tagja lettem. jelenleg a pénzügyi ellenőrző bizottság és a gazdasági bizottság tagja vagyok. Abban a kegyelemben részesültem, hogy az utóbbi év fejlődésének lelki és gazdasági értelemben is aktív részese lehettem. Szerény képességeimhez mérten ezt a jövőben is folytatni kívánom, Isten dicsőségére és gyülekezetünk épülésére. Épülés külsőleg, hogy méltó körülmények között dicsérhessük az Urat. Épülés lelkileg és hitben, hogy Istennek tetsző gyülekezet lehessünk. Ebben szeretnék én segíteni, és ehhez kérem Isten támogatását. Kegyelem és áldás szálljon gyülekezetünkre, mely e helyre, a Kerekes telepre telepedett.

7 Lakatos Sándor vagyok ben születtem Vámospércsen. Hívő református családban nevelkedtem, konfirmáltam. Tudtam, hogy mindez nem elég az üdvbizonyossághoz. Az Úr Jézus 15 éves koromben szólított meg, és én igent mondtam az Ő szavára. Ő engem elfogadott, gyermekévé formált, bocsánatra juttatott. Imádságban kértem segítő társat is az Úrtól február 2-án megnősültem. Isten nyolc gyermekkel ajándékozott meg bennünket májusában megválasztottak Vámospércsen presbiternek, 1977-től pedig Debrecenbe költözésünk óta, a Kerekestelepi gyülekezetben vagyok presbiter. Tudom, hogy ez a tisztség felelősséggel jár, teljes odaadást kíván. Ameddig tudtam, munkámmal is segítettem. Immáron testi munkával keveset tudok segíteni, de amíg az Úr éltet, imádságban szeretném a vállam odatenni, hogy segítsek gyülekezetünk lelki fejlődésében, hogy minél többen jussanak élő hitre. Az Úr áldása legyen gyülekezetünk épülésén, mindnyájunk javára, az Úr magasztalására. Rada János vagyok, január 26-án születtem Gáborján községben, amely egy Hajdú-Bihari kisfalu. Iskoláimat a szülőfalumban, majd Budapesten végeztem ben kerültem Debrecenbe, ahol előbb a Postán dolgoztam, majd a tényleges katonai szolgálatom után, hivatásos katona lettem, rokkantsági nyugdíjazásomig, szeptemberéig ben költöztünk feleségemmel együtt a Lázár utcára, és felépülésem után kerültem közelebb a Kerekestelepi gyülekezethez ben Tasi Sándor főgondnok felkérésére vállaltam el a pótpresbiteri szolgálatot, melynek tiszta szívvel, Isten szolgálatára igyekszek eleget tenni. Jakab Lajos vagyok február 27-én születtem Encsencsen ig életem ott, majd Nyírbogátra költöztem, és 1977-ig ott éltem. Ekkor Debrecenben a Poroshát utcán építkeztem, és a mai napig családommal ott élek ben nősültem meg, két leányom és egy fiú unokám van től 1992-ig a MÁV-nál, mozdonyvezetőként dolgoztam, ahonnan 1992-ben nyugdíjba vonultam. Debrecenbe költözve a Kerekestelepi Református Egyházközség tagja lettem óta vagyok presbiter.

8 Tóth Mihály vagyok ban születtem Nádudvaron. Szüleimtől vallásos nevelést kaptam. A 8 általános elvégzése után ban konfirmáltam, majd Budapestre kerültem ipari tanulónak, ahol esztergályos szakmát szereztem ben hazajöttem Debrecenbe, és itt dolgoztam a Mezőgazdasági Gépgyárban, egészen nyugdíjazásomig. Közben 1965-ben megnősültem. Házasságunkból egy lányunk született, Erika, aki szintén itt él Debrecenben. 30 évi házasságunk után feleségem súlyos betegségben halt meg 1996-ban. Ettől az időtől fogva jártam a gyülekezetbe, ahol igazi lelki vigaszt kaptam Lengyel László tiszteletes úrtól ban itt ismerkedtem meg Irmuskával, akivel azóta nagy szeretetben és megértésben élünk óta vagyok presbiter. A gyülekezetben nagyon jól érzem magam, úgy érzem, igaz vallásos, keresztyén testvérek vesznek körül. A jövőben is szeretnék hasznosan tevékenykedni a gyülekezetünk javára, a jó Isten segítségét és boldog áldását kérve. Augusztus 20. Szent István ünnepe * * * Ím eljött az áldott új nap zengő üdvös ünnepe szent királyunk-istvánunknak! Míg tart e világ heve, örvendjen, ki őáltala lőn Urunk örököse s érdeméből nyeri vala, hogy a mennynek részese A tartárjárást követő reménységesebb időkben keletkezett, latin nyelvű himnusz-krónikás ének magasztalta így Szent Istvánt. István királyunk sírját augusztus 20-án szentté avatásakor nyitották fel a székesfehérvári bazilikában, s az egyház azóta is ezt a dátumot tartja ünnepként. Mindazonáltal attól fogva, hogy 1818-ban Ferenc császár megengedte Szent István Budán őrzött kézereklyéjének a budai Várhegyen történő ünnepélyes körülhordozását, messze földön híressé váltak a budai Istvánnapok. Ez az esemény terebélyesedett a XVIII. század végén országos méretűvé. Ezeken az ünnepnapokon az

9 ünnepi asztal ékessége volt az új lisztből készült kenyér, s az aratók mulatságát még inkább színesítette a nyáron névnapjukat tartó Istvánok ünnepe is! István király törvényeivel a keresztény tanításokat az állam minden alattvalójára kötelezővé tette. Nevéhez tíz egyházmegye megszervezése kötődik, ezek élén érsek, illetve püspök állt. A keresztény tanítás a királyság legszilárdabb bázisává, a megtelepült társadalom mindennapi életének megtartó erejévé vált. A kitűnő hadviselő és belső ellenfelein győzedelmeskedő, erőskezű uralkodó 1038-ban a történészek becslése szerint 63 éves korában hunyt el. 45 esztendővel később VII. Gergely pápa Istvánt és fiát Imre herceget, a szentek sorába iktatta. A magyar nép erre az időpontra augusztus 20-ára évszázadok óta kegyelettel emlékezik. Államalapító Szent István ünnepe, amely a hagyomány szerint egyben az új kenyér napja nemzeti ünnep. Az Országgyűlés döntése értelmében 1991-től augusztus 20-a a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe is augusztus 19-én Székesfehérvárott ünnepi nagygyűlést tartottak István király születésének ezredik évfordulója alkalmából. A rendezvény különlegessége, hogy 1949 után a szent király ünnepéről nem emlékeztek meg: augusztus 20. az alkotmány és az új kenyér ünnepe volt. * * *

10 Gyülekezeti életképek Kihelyezett Presbiteri gyűlés, gyülekezeti vacsora a Paripa Csárdában, ahol 60 fő vett részt a gyülekezet vezetősége által szervezett rendezvényen. Az összejövetelre hivatalos volt a Bánki Gyülekezet egy szerény delegációja is. Az áhítat alapigéje a János evangéliumából, a Kánai menyegző történetéből hangzott fel közöttünk. Jézus nem elrontója az emberi együttes örvendezésnek sem. Közel van hozzánk nemcsak a bánat, hanem az örvendezés pillanataiban is. Szabad nekünk is közel lenni egymáshoz ilyen alkalmakkor is. Hálás köszönet a szervezőknek, és mindenkinek, aki elfogadta a meghívásunkat. Gyülekezeti kirándulás Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében, ahova 2 busszal, több, mint 60 főt vittünk magunkkal. Ennek a kirándulásnak is részese volt mind a Kerekestelepi, mind a Bánki Gyülekezet közössége. Megtekintettük a Kisszekeresi és a Tarpai templomokat, minekutána egy felejthetetlen ebédelésben volt részünk a Huszti farmon, Szabolcs egyik legnagyobb gazdájánál. Az utunkat Máriapócsra folytattuk, ahol a Katolikus templom szépségben gyönyörködhettünk. A nevezetességek megtekintése mellett ez az alkalom is arra szerveződött, hogy gyülekezetünk tagjai közösségben lehessenek egymással. Egymás megismerése, szintén része egy gyülekezet életének. Húsvéti úrvacsoraosztás a Kerekestelepi templomban ben is nagy létszámú gyülekezet ünnepelte velünk Krisztus Urunk feltámadásának ünnepét. Idősek és fiatalok, egészségesek és betegek, egyaránt vágyakozó szívvel vonultak a megterített kegyelem asztalához, amely mindannyiunkat várt, és a bűnbocsánat és a tiszta lappal való újrakezdés önfeledt örömével ajándékozott meg bennünket. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Erről tudja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

11 Ebben az esztendőben a Vakmisszió egy delegációja is meglátogatott bennünket. A mintegy 15 fős közösség élő hittel tett bizonyságot éppúgy a Kerekestelepen, mint Bánkon. Elgondolkodtató volt látni azt, ahogy a társadalmunk gyengéi ragaszkodnak Urukhoz. Mennyivel hálásabb lehetne az, akinek egészséges minden érzékszerve, és élete minden rezdülését az Úrnak és az egymásnak való szolgálatnak szentelheti. Gyülekezeteink erejükhöz mérten nagy adománnyal támogatták a Vakmisszió működését. Istené legyen ezért is a dicsőség, de köszönet érte gyülekezetünk minden tagjának. A év anyák napi ünneplése a Kerekestelepi templomban, természetesen a gyermekekkel együttesen, akik most is megható műsort mutattak be. Élővé tették bennünk újra az édesanyák szeretetét és megbecsülését. És buzdítottak bennünket a hálaadásra mindazért, amit édesanyánktól tanultunk. Minden édesanya élete az Úristen különleges eszköze, akiken keresztül ma is gazdagon árad mindannyiunk felé az a jóság és gyöngédség, amit más nem, csak ők képesek megadni. Köszönet a gyönyörű műsorért minden kedves hittan oktatónknak. Diakónus nap a Kerekestelepi Gyülekezetben július 08-án. A Diakóniai Bizottság vezetőjének Incze Emmát választotta meg a helyi presbitérium, aki példás odaadással végzi eme szolgálat koordinálását. Az ő kezdeményezésére kezdtük el megszervezni a július 08-án megtartott diakónus vasárnapot, amelyre Debrecen minden egyházközsége meghívást kapott. Sokan éltek ezzel a meghívással, hiszen azon a vasárnapon de. 10 órakor hozzávetőlegesen ember várta nagy érdeklődéssel a kezdődő alkalmat. Alázat teljes lélekkel figyelhettük Derencsényi Zsuzsannának, a Budapesti Schweizer Albert Szeretetotthon vezetőjének az előadását, melyet az intézményes és gyülekezeti diakónia a Református Egyházban címmel tartott meg. A kb. du. 1-kor véget ért alkalom után egy közös ebéd és desszert elfogyasztására került még sor, és természetesen ezalatt remek alkalom volt a tapasztalatok cseréjére, az ismerkedésre és a barátkozásra.

12 csoportfelvétel látható a Vác Győri kapu előtt augusztus között került megrendezésre az idei év ifjúsági tábora, amelyhez a helyi önkormányzat forinttal járult hozzá. Ezt a tábort a Dunakanyarban fellelhető Verőcén rendeztük, 4 gyülekezet, a Kerekestelepi, Bánki, Hajdúsámsoni és Csapókerti gyülekezetek összefogásával. A tábor összlétszáma 77 fő volt. Idén mind a 4 gyülekezetből többen vettek részt, mint az előző esztendőben. Megerősített ez bennünket abban, hogy a munkánk az ifjúság körében gyümölcsöző. A képen egy Váci Ellátogattunk Márianosztrára is, ami egy hasonló zarándokhely, mint a mi térségünk Máriapócsa. A mesés szépségű Pálos rendi templomban egy szerzetes tartott előadást nekünk, ami lebilincselte a fiatalok figyelmét. Sokat megtudhattunk a templom történetéről, a helyi szokásokról, és magáról a Pálos rendről is. A rövid előadás után volt alkalmunk kipróbálni a templom egyedi orgonáját is. Hazafelé tartva a zarándoklatból útba ejtettük Zebegényt is, ahol a Trianon emlékművet tekintettük meg mindenekelőtt. Az emlékmű egyben kilátóként is szolgál, melynek tetejéről gyönyörű kilátás nyílik a Dunakanyarra, és a környék hegyeire. A településen azonban további 4-5 nevezetesség is található, melyek közül a Hajótörténeti múzeumot tekintettük meg, 2 csoportban, lévén hogy egy viszonylag kis létszámot befogadó múzeumról van szó.

13 Mivel a tavalyi tábor után új fiatalokat is vonzott az ifjúsági tábor, szükség volt az ismerkedős játékokra is, amelyek ismeretséget kovácsoltak az egymásra talán kicsit bizalmatlanul tekintő fiatalok között. Ezentúl pedig kimondhatatlanul örömteli pillanatokat szerzett nekünk ez a kb. 2 órás együttlét. Az alkalom végére mindenki megismerte a másik nevét, személyiségét, és olyanná varázsolták a tábor hangulatát, mintha mi mind, mindig is ismertük volna egymást. A továbbiakban már nem volt kérdés senki előtt sem az, hogy kiben bízhatok, kivel foglalkozhatok, kivel barátkozhatok. A válasz immáron adva volt, mindenkiben, és mindenkivel. Ugyanebben a teremben, amit költségmentesen bocsátott rendelkezésünkre a tábor vezetősége, tartottuk minden reggel a reggeli áhítatokat, melynek Igéit aztán közösen, kiscsoportokban beszéltük meg. Megrendezésre került a szokásos sportverseny is, hiszen a táborhely remek sportalkalmatosságokkal volt felszerelve. Mindenki 3 versenyszámban nevezhetett. Volt foci, röplabda, és kosárlabda verseny. A foci a táborvezetők és veteránok, másrészről a fiatalok között zajlott. Megpróbált bennünket ez a kiélezett küzdelem, de a találkozó a táborvezetők (lelkészek és korosabb fiatalok) győzelmével ért véget, annak ellenére, hogy a fiatalok 3-szor annyian nyüzsögtek a pályán. A csütörtöki napon a Dunán való kompátkelést követően - Esztergomba látogattunk el, és bár a templomrészben éppen papi nagygyűlés volt, a toronyba fel lehetett menni. Utunkat Visegrádra folytattuk, ahol pedig a fellegvárat tekintettük meg. A délutánt a Lepencei strandon töltöttük, amiről a környékbeliek ódákat zengtek. Valóban kellemes volt ez a gyógyvizes strandolgatás, mégis jobban élvezték a fiatalok a Váci strandot.

14 A hét záró reggelén a Szent Jakab emlékműhöz zarándokoltunk el. Egy rövid csendesség után úrvacsora osztásra került sor. Egész kenyereket törtünk meg, amit a fiatalok adtak körbe egymás között, éppúgy, mint a bort is. A 3-4 velünk levő 8-10 esztendős fiatal kivételével mindenki más maradéktalanul, kellő komolysággal résztvett ezen az alkalmon. Többen idén, de túlnyomó részt már évekkel ezelőtt konfirmáltak. Mégis sokan most élték át először, hogy mit jelent úrvacsorázni. Erről nem is annyira az arckifejezések, hanem a bennünket is meglepő könnyek árulkodtak. * * * Tanulságos történetek Lecke a vadludaktól Gondolkodtunk e már azon, hogy vajon miért repülnek V alakban a vadludak? Istennek itt is jó oka volt arra, hogy ezzel az ösztönnel ajándékozza meg őket. Amikor egy madár suhint egyet, felhajtóerőt képez maga mögött a következő madár számára. A V alakban, közösen repülő vadludak 71%-al több utat tudnak megtenni, majdnem 2-szer akkorát, mint ha csak magányos madárként repülnének. Például ha egy madár kiszakad a V alakzatból, olyan érzése lesz hirtelen, mintha mázsás súly nehezedne a szárnyaira. Ezért aztán gyorsan visszatér az alakzathoz, a közösségbe. A ludakhoz hasonlóan, azok az emberek is, akik azonos irányba tartanak, és közösséget alkotnak, gyorsabban és biztosabban jutnak el a célhoz, mintha azt egyedül próbálnák meg elérni. Figyeltünk e már arra, hogy ha az egyik lúd elfárad a V alakzat csúcsán, egy másik veszi át a helyét. Ha az embereknek is lenne ennyi bölcsességük, mint a ludaknak, tudnák azt, hogy a munkájuk sikere a közösségen múlik. Felváltva vállalva a munka nehezét, és osztozva a vezetés terhein. Olykor jó szívvel hagyva, hogy más vezesse helyettem a közösséget. Olykor pedig vállalva azt, hogy most nekem kell a vezető helyre állni. Miért gágognak repülés közben a ludak? Hangos gágogással bátorítják az elsőt a gyorsabb repülésre. Fontos, hogy a hátulról jövő gágogás bátorító legyen az elsőnek, ne pedig lassító szándék. Különben az csak gágogás marad. Amikor egy lúd megbetegszik, 2 másik is lemarad vele, hogy védelmet nyújtsanak számára. Addig maradnak vele, amíg újra erőre nem kap, és repülni nem tud. Akkor útra kelnek, hogy beérjék a többieket, és újra csatlakozzanak az alakzathoz. Bárcsak mi is ilyen önfeláldozóak lennénk. Hogy érdemesek lehessünk ilyen barátokra, akik a szükség idején mellettünk állnak. Nem kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy tanuljunk Isten csodálatos teremtményeitől. Elég csak megállni, és figyelni. Hosszasan, amíg Isten felfedi előttünk a csodáit. Kérdezd csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak. Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tenger halai is beszélnek neked. Ki ne tudná mindezekről, hogy az Úr keze alkotta őket? (Jób 12,7-9) Van, aki hallgat a vadludakra! Közli: Tasi Szilvia

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó?

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó? AZ UTOLSÓ OLDAL 12 A L K A L M A I N K Istentiszteletek: Hétközi Istentisztelet 2008-tól: Gyerekistentisztelet: Bibliaórák: Énekkari próba: Zenekari próba: Foci fiatalokkal: 2007. november I. évfolyam

Részletesebben

2003/9. Augusztusi templomkerti találkozó. Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.

2003/9. Augusztusi templomkerti találkozó. Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 2003/9 Augusztusi templomkerti találkozó Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Hogyan látták a résztvevõk? Természetesen, ha megkérdezünk

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Csákváry Ferenc néhai szentgáli református lelkipásztor laudációja Szentgál Község posztumusz díszpolgári címének átadása alkalmával

Csákváry Ferenc néhai szentgáli református lelkipásztor laudációja Szentgál Község posztumusz díszpolgári címének átadása alkalmával Csákváry Ferenc néhai szentgáli református lelkipásztor laudációja Szentgál Község posztumusz díszpolgári címének átadása alkalmával Csákváry Ferenc a Veszprém megyei Kéttornyúlakon született, 1922. augusztus

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta 2011 11.. július 17.. vasárnap Részletes program: 11.00-13.00 Érkezés, táborhely elfoglalása 13.30-14.30 Ebéd: Sárgaborsó krémleves Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 12:00 A szervezők zöld műtős köpenyben gyülekeznek a Jászai Mari téren, izzítjuk a molinókat, a zászlókat, a kémcsöveket a Kossuth

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

2014. július 10. csütörtök

2014. július 10. csütörtök 2014. július 10. csütörtök A vendégdelegációk hivatalos fogadása A résztvevő testvértelepülések bemutatkozása A találkozó programjainak bemutatása A találkozó feladatainak és céljainak megbeszélése Közös

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben