Kombinált WordPress Ninja megrendelőlap, honlap kivitelezési és fenntartási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kombinált WordPress Ninja megrendelőlap, honlap kivitelezési és fenntartási szerződés"

Átírás

1 CG-Systems Kombinált WordPress Ninja megrendelőlap, honlap kivitelezési és fenntartási szerződés Szerződő felek Megrendelő A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező IV. számú mellékletben található adatközlő- és megrendelőlapon feltüntetett adatokkal megjelölt magyarországi, vagy külföldi természetes vagy jogi személy, mint megrendelő ( a továbbiakban Megrendelő ) és Vállalkozó CG-Systems Kft. H-1096 Budapest, Haller u. 26. Cégjegyzékszám: mint vállalkozó ( továbbiakban Vállalkozó ), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon a szerződés az alábbi tartalommal jött létre. 1. A szerződés tárgya 1.1 Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a Megrendelőt és tevékenységét bemutató Honlap (a továbbiakban: Honlap) létrehozását Vállalkozó akciós ajánlata alapján. Vállalkozó akciós ajánlatát a jelen szerződés elválaszthatatlan I. sz. melléklete tartalmazza. 1.2 A Honlap és az azon megjelenő adattár(ak) specifikációját a jelen szerződés elválaszthatatlan II. sz. melléklete tartalmazza (a továbbiakban: Specifikáció). A megbízás részei: Honlap formai elemeinek, funkcióinak és szerkezetének kialakítása Megrendelő által e célból átadott fényképészeti alkotások, egyéb álló képalkotások-, valamint más, szerzői műnek nem minősülő adatok és anyagok beépítésével Honlapra mint gyűjteményes műnek minősülő szerzői műre vonatkozó szerzői vagyoni jogok az I.sz. mellékletben foglalt feltételekhez kötött átruházása Honlap a Vállalkozó szervergépére történő telepítése, elhelyezése Megrendelő tevékenységével összefüggő információkból, a Honlapon hozzáférhető adattár(ak) (a továbbiakban: Adattár(ak)) létrehozásának technikai kialakítása A megrendelés részét képezi az adattárak feltöltése, a tartalom feltöltése, szerkesztése is. A fejlesztés ideje alatt Vállalkozó az Interneten keresztül elérhetővé teszi a Honlap-fejlesztés aktuális állapotát tükröző fejlesztői verziót. 1 / 12. oldal

2 CG-Systems Megrendelő gondoskodik arról, hogy a jelen szerződés szerinti Honlap (Adattárak) valamely tartomány név alatt, Vállakozó szerverén üzemeltetve a közönség számára elérhetővé váljon oly módon, hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg. A szerződés nyelve a magyar. Vállalkozó a megrendelést elfogadja. 2. Szerzői jog, szavatosság, jogszavatosság 2.1 Vállalkozó kijelenti, hogy a Szoftver és annak minden frissített változata, valamint a Honlap, az Adattár(ak), függetlenül attól, hogy azt maga fejlesztette, vagy alvállalkozót vett igénybe, szerzői jogainak kizárólagos jogosultja, amely egyéni, eredeti jellegű szellemi alkotás. 2.2 Vállalkozó átruházza a Megrendelőre jelen szerződés alapján készült Honlap és annak elemeihez adattárszerű hozzáférést biztosító elemei szerzői vagyoni jogait, melyek a jelen szerződés szerinti szerver fenntartási díj egy évig történő késedelemmentes fizetése után szállnak át Megrendelőre, valamint ezzel egyidejűleg Vállalkozó hozzájárul a Honlap nyilvánosságra hozatalához. 2.3 Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely Megrendelő 2.1 és 2.2 pontokban körülírt jogainak megszerzését korlátozza, vagy kizárja. 2.4 Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó kérésére bármikor nyilatkozik a felhasználási jog gyakorlásáról, a korlátozások betartásáról, illetőleg Vállalkozó részére lehetővé teszi ennek ellenőrzését. 2.5 Vállalkozót, mint szoftverterjesztőt megilleti a névfeltüntetéshez és a közreműködésére utaláshoz való jog. 2.6 Vállalkozó jogosult a Honlapot referenciaként szerepeltetetni marketinganyagaiban Megrendelő nevének feltüntetésével. 2.7 Tekintettel arra, hogy Vállalkozó sem a Honlap tartalmi kialakítására, sem a későbbi működtetésére Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül befolyással nem bír, valamint arra, hogy a weben a jelen szerződés aláírásakor általánosan elfogadott műszaki standardok szerint biztonságos adminisztratív oldalon (SSL, https://) történik a Honlap tartalmának módosítása, a Vállalkozót sem a Honlapra és az adattárakba feltöltött információkért, tartalomért, sem a Honlap tartalmának jogosulatlan megváltoztatásáért felelősség nem terheli. 2.8 Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére. Az alvállalkozó teljesítéséért mint saját munkájáért felel. Vállalkozó az alvállalkozóktól köteles megszerezni minden olyan jogot, mely a jelen szerződés szerinti jog átruházáshoz és felhasználási jog engedéséhez szükséges. 3. Honlap fejlesztés, átadás, a felhasználás megkezdése 2 / 12. oldal

3 CG-Systems 3.1 Jelen szerződés eredményeképpen létrehozandó Honlap és az azon megjelenő adattár(ak) specifikációját jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező II sz. melléklet tartalmazza (a Specifikáció). 3.2 Vállalkozó vállalja, hogy az általa fejlesztett Honlap, ideértve a feltöltendő adattár kialakítását is, a következő funkcionális rendszer szerint kerül kialakításra: 3.3 A Honlap Alapvető Funkciói (továbbiakban AF), Nem Alapvető Funkciói (továbbiakban NAF) és Nem Céljai. (továbbiakban NC) 3.4 A Nem Célok nem képezik a project tárgyát. Az Alapvető Funkciók megléte elengedhetetlen a Honlap átadásához, míg a Nem Alapvető Funkciókból több is elhagyható a project sikeres befejezéséhez és a teljes körű átadáshoz. 3.5 Funkciók definíciója Alapvető funkciók: A Honlap a jövőben könnyen, az alapkomponensek újraírása vagy nagyobb mértékű cseréje nélkül továbbfejleszthető legyen Megfelelő design: Megrendelő instrukciói alapján grafikai megjelenés megtervezése, prezentálása, majd a Megrendelő kérésének megfelelő nem lényegi módosítása A Honlap tartalmi része a Megrendelő által módosítható és bővíthető legyen (html szerkesztéssel) Nem Alapvető funkciók: A leadáskor nem biztosított anyagok felhelyezése a Honlapra Nem cél A Honlap elérhető legyen mobil eszközökről, WAP böngészőről is Felesleges animációk, túlzott díszítőelemek készítése A statisztika kiegészítése a felhasználók követésével (user navigation route statistics) 3.6 Vállalkozó a Honlap design kialakítása során egy változat készítésére köteles, valamint ennek a változatnak a Megrendelő igényei szerinti módosítására. 3.7 Megrendelő köteles szükséges módosításait a bemutatástól számított 3 munkanapon belül megadni. 3.8 Vállalkozó köteles és jogosult a célszerűtlen, a szakszerűtlen és a teljesítést késleltető, vagy terhesebbé tevő utasításokat és feltételeket Megrendelőnek jelezni. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére Megrendelő fenntartja az utasítását, Vállalkozó a Megrendelő kockázatára és felelősségére végzi el az adott feladatrészt. 3.9 Vállalkozó köteles a Honlapot saját szervergépére feltölteni és ott Megrendelő számára elérhetővé tenni Határidők: 3 / 12. oldal

4 Felek közösen kialakítják a project vízióját Project terv készül Vállalkozó prezentálja a grafikai tervet Fejlesztés befejezése Megrendelő feltölti a rendszert adatokkal, feltölti a szerverre CG-Systems 3.11 Megrendelő a feltöltött honlapról szóló észrevételeit 3 munkanapon belül köteles Vállalkozónak írásban, papíron vagy ben megtenni Vállalkozó az esetleges Hibák kijavítását köteles 8 munkanapos határidővel megkezdeni. Ha a hibák kijavítása megtörtént, erről Megrendelőt ben értesíti Amennyiben a kijavítási igényében Megrendelő a rendeltetésszerű használatot akadályozó Hibára vonatkozó észrevételt nem tesz, Vállalkozó az Átadással egyidejűleg jogosulttá válik az első fenntartási számla benyújtására. A rendeltetésszerű használatot akadályozó Hiba esetén Vállalkozó a Megrendelő által igazolt kijavítás teljesítését követően jogosult az első fenntartási számla benyújtására. Amennyiben Megrendelő az akciós ajánlat kereteit meghaladó weblap elkészítésével bízza meg Vállalkozót, amit a II.sz. melléklet tartalmaz, abban az esetben Vállalkozó ugyanekkor jogosult az ajánlat keretein túlmenő munkáról kiállított számla benyújtására Amennyiben a kijavítási igényben rögzített rendeltetésszerű használatot akadályozó Hiba a kijavítás, és az ismételt kijavítás, és azok 10 napos késedelmi időszakát követően is fennáll, Megrendelő azonnali hatállyal elállhat jelen szerződéstől. Ez esetben Vállalkozó csökkentett vállalkozói díjra jogosult Jelen szerződés Vállalkozó részéről akkor teljesül, ha Az AF mindegyikének megvalósulása A NAF Megrendelő által szolgáltatott adatokkal megvalósul 3.16 Amennyiben Vállalkozó a leírtaknak megfelelően nem teljesít, a késedelembe eséstől napi ezer forint kötbért tartozik Megrendelőnek megfizetni, maximálisan a projekt összegéig terjedő hatállyal. Vállalkozó késedelembe esését kizárja Megrendelő egyidejű késedelme, amennyiben Vállalkozó Megrendelőt az időben való teljesítésre ben felszólította. 4 / 12. oldal

5 4. Pénzügyi megállapodások CG-Systems 4.1 Megrendelő a jelen szerződés szerinti Honlap készítés ellenértékeként vállalkozói díjat köteles fizetni a Vállalkozónak szabályos díjbekérő ellenében előre, vagy számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, annak fizetési határidejéig (a továbbiakban: vállalkozói díj). Megrendelő továbbá a Honlap elkészülésétől számítva egy éven keresztül a csomagokban meghatározott összegű fenntartási díjat (a továbbiakban: fenntartási díj) köteles fizetni Vállalkozónak szabályos díjbekérő vagy számla ellenében. 4.2 Vállalkozó megrendelői fizetési késedelem esetén a Ptk 301/A. 2. bekezdésének megfelelően a jegybanki alapkamat 7%-al megnövelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogosult. A késedelem 15. napját követően Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől elállni és a már rendelkezésre bocsátott műpéldány(oka)t és dokumentációt visszakövetelni. 5. Titoktartási kötelezettség 5.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses kapcsolatuk során tudomásukra jutott bármely információt, tényt, adatot, megoldást üzleti titokként kezelnek, azt harmadik személyek tudomására nem hozzák, illetőleg gondoskodnak arról, hogy az harmadik személy számára ne váljon hozzáférhetővé. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozóval és a Megrendelővel munka-, vállalkozói és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszonyban álló személyekre is. Felek kötelezik magukat arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést kötnek, amely kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszony megszűnése utáni időszakra is. 5.2 A titoktartás nem terjed ki az alábbiakra: A szerződés tényének nyilvánosságra hozatala, amelyből az ár csak megrendelő hozzájárulásával hozható nyilvánosságra Vállalkozó referencia adására, marketing, sales, PR cikk céljaira és honlapokon való megjelenítésére, azzal a megkötéssel, hogy az így megjelenített anyagokat előzetesen Megrendelővel egyezteti 5.3 Vállalkozó a Honlap elkészítéséhez átadott anyagokat, miután azokra a szerződés teljesítéséhez nincs szüksége, Megrendelő részére haladéktalanul visszaszolgáltatja, vagy megsemmisíti. 5.4 Vállalkozó a projekt követése érdekében és biztonsági okokból a Honlap teljes anyagáról mentést készíthet és azt archiválási célból korlátlan ideig tárolhatja. 5 / 12. oldal

6 6. Szerződés hatálya, megszűnése CG-Systems 6.1 Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba. 6.2 Jelen szerződés az Átadásig egyik Fél által sem szüntethető meg. 6.3 Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, valamint a 3.11 pontban nevezett esetben. 7. Egyéb rendelkezések 7.1 A Felek képviselői (név, beosztás/tisztség, telefonszám) a jelen szerződés teljesítése során: Megrendelő részéről A jelen szerződés aláírására és képviseletre jogosult a csatolt adatlapon kerül megjelölésre. Vállalkozó részéről Géró Krisztián Víg Pál 7.2 Jelen szerződés aláírói kijelentik és szavatolnak azért, hogy a Felek képviseletére és cégjegyzésére minden korlátozástól mentesen jogosultak. 7.3 A Felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés megkötésére jogosultak, és az semmilyen személyükben rejlő vagy egyéb akadályba nem ütközik. 7.4 Jelen szerződés kizárólag papír alapúan, írásban, a felek képviselőinek aláírásával ellátott dokumentummal módosítható. 7.5 Jelen szerződés bármely kikötésének érvénytelensége nem érinti egyéb kikötéseinek érvényességét és hatályát, a részleges érvénytelenség jogerős kimondásával a szerződés többi része változatlan formában fennmarad. 7.6 A jelen szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozat érvényességéhez írásbeli forma szükséges. 7.7 A Felek a jelen szerződés teljesítése során írásbeli közlés és dokumentum alatt értik a papíron, mágneslemezen vagy bármilyen más elektronikus formában (pl. ben) rögzített adatokat. 7.8 A Felek az elektronikus dokumentumok okirati formáját elismerik, és kölcsönösen elfogadják a Kapcsolattartók vagy a Felek képviselőinek elektronikus aláírásával ellátott, elektronikus úton tárolt és továbbított dokumentumok teljes bizonyító erejét. 6 / 12. oldal

7 CG-Systems 7.9 A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos, azokból származó bármely jogvitára perértéktől, és más hatásköri szabálytól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességét A jelen szerződés aláírásával a Felek között folytatott levelezések, tárgyalások, a és korábbi megállapodások hatályukat vesztik, és helyükbe a jelen szerződés, illetve annak rendelkezései lépnek. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt rendelkezések nem térnek el a kiírás és a pályázati ajánlat feltételeitől A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvényt, és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződés 7 oldalból és 4 db mellékletből áll és 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 1 példány Megrendelőt, illetve 1 példány Vállalkozót illet. Jelen szerződést a Felek átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, Megrendelő Vállalkozó 7 / 12. oldal

8 I. számú melléklet CG-Systems AJÁNLAT WEBLAP KÉSZÍTÉSÉRE Az ajánlat tartalma 2 héten belül díjmentesen elkészítjük az adott cég weblapját. A honlap nem tartalmaz interaktív, multimédiás elemeket (flash, mozgó gif). A weblap statikus html oldalakból áll, interaktív, programozást igénylő oldalakat nem tartalmaz. A lap legfeljebb 15 html oldalból áll. alapstruktúra: főoldal, amelyből 5 elágazás nyílik, ami a cégbemutatás, tevékenység/termékek leírása és elérhetőséget jelenti. A fennmaradó 11 html oldal tetszőlegesen osztható el a 3 ágon belül. Amennyiben 15 oldalnál többre van szükség, a 15-ön felüli oldalakért listaárunknak megfelelő fejlesztési óradíjat kell fizetni. 1 html oldal szövege nem lehet több 100Kbyte-nál. A képi és szöveges tartalmat Megrendelő digitális formában biztosítja. Cégünk csomagjain belül ingyenes konzultációt biztosít. Ezek időtartama csomagonként változik, az ártáblázatban találhatóaknak megfelelően. A weblap sikerességének érdekében biztosítunk havi 1000 adview banner megjelenést a gondozásunkban álló webes oldalak hirdetési felületein. A banner elkészítésének költségét ajánlatunk nem tartalmazza. Az ajánlat feltételei Az ajánlat csak abban az esetben érvényes, ha a weblap cégünk szerverén kerül elhelyezésre és a megrendelő legalább 1 éven keresztül igénybe veszi a szolgáltatást, amelynek díja a díjtáblázatban kerül rögzítésre. A szolgáltatás tartalmaz a választott csomagnak megfelelő méretű tárhelyet és egyéb, opcionális szolgáltatásokat. A domain bejegyzés és a domain fenntartásának éves díja Megrendelőt terheli (a CG-Systems Kft. az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket a csomag keretein belül ingyenenesen elvégzi, a termékek és szolgáltatások a mindenkori listaáron kerülnek értékesítésre). A weblap design, mint szellemi termék az elkészüléstől számított 1 évig a CG-Systems Kft. tulajdonát képezi. Ha a szerződést Megrendelő bármilyen okból felmondja, vagy nem az abban foglaltak szerint jár el, akkor a fennmaradó időszakra eső fenntartási díjat köteles egy összegben Szolgáltató számára megfizetni. 8 / 12. oldal

9 II. számú melléklet CG-Systems Specifikáció A honlap alapvető funkciói A honlap nem alapvető funkciói A honlap nem céljai Megjegyzések, egyéb leírás 9 / 12. oldal

10 III. számú melléklet CG-Systems Díjtáblázat Díjcsomag neve I. Kezdő Ninja II. Középhaladó Ninja III. Haladó Ninja IV. Terminátor Ninja A csomag negyedéves díja a Ft Ft Ft Ft szolgáltatás első évében A csomag negyedéves díja a Ft Ft Ft Ft szolgáltatás második évétől Kedvezmény a negyedéves 10% 10% 20% 20% díjból a második évtől Tárhely 500 MB 1 GB 1,5 GB 2 GB cím 5 cím 10 cím 10 cím 20 cím Havi bennefoglalt fejlesztési 1 óra 1 óra 2 óra 2 óra időkeret Sablon - WP Twenty Eleven - WP Twenty Eleven - Genesis Framework - Egyedi design - 3 választható sablon - 3 választható sablon - 5 StudioPress sablon VAGY - Genesis Framework - 5 StudioPress sablon Témafeltöltés Nem engedélyezett FTP hozzáférés Nem engedélyezett Bővítmény telepítés Nem engedélyezett Hírlevél szolgáltatás opcionális opcionális Űrlapok 5 űrlap / kerdőív 5 űrlap / kérdőív 10 űrlap / kérdőív Alapértelmezett funkciók, bővítmények a honlapon statisztika (WordPress és/vagy Google Analytics integráció) xml sitemap mobileszközökre optimalizált megjelenés SEO plugin, keresőoptimalizálás 10 / 12. oldal

11 CG-Systems Honlap átadása, megvásárlása A szolgáltatás első évében A szolgáltatás első évéből fennmaradó időszakra szóló negyedéves díjak megfizetése egy összegben A szolgáltatás második évétől Ft Ft Ft Ft Fejlesztési munkák óradíja Ft / óra Ft / óra Ft / óra Ft / óra A csomagon felüli szolgáltatások díjai Extra tárhely Domain regisztráció Extra cím Egyedi honlap design és grafika Hírlevél küldés Honlapok nyelvi mutációinak díja Ft / 500 MB / negyedév.hu domain: Ft.EU,.COM,.INFO,.NET domain: Ft 500 Ft / 5 cím / negyedév Árazás előzetes felmérés és megállapodás szerint Hírlevél kiküldése: 2 Ft / cím / alkalom Hírlevél szerkesztése (HTML + text): Ft / munkaóra Hírlevél szövegének megírása: Ft / karakter Az igénybe vett csomag negyedéves díjának 30%-a Jelen díjtáblázat augusztus 1-től visszavonásig hatályos. A táblázatban lévő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 11 / 12. oldal

12 CG-Systems IV.számú melléklet Megrendelő- és adatközlő lap Értékesítő kódja Szerződésszám Megrendelő adatai Megrendelő neve Megrendelő jogi státusza Magánszemély Cég Cég képviselője Cég adószáma Cím Telefonszám Fax Szolgáltatás adatai Kezdő Ninja Középhaladó Ninja Haladó Ninja Terminátor Ninja Ft / negyedév Ft / negyedév Ft / negyedév Ft / negyedév Egyéb megjegyzések 12 / 12. oldal

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ

AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ 1 AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ Az alábbi ajánlott szerződésminta segítséget kíván nyújtani az épületvillamos szakági tervezőknek, hogy munkájukat jogilag megalapozottan,

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben