Kombinált WordPress Ninja megrendelőlap, honlap kivitelezési és fenntartási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kombinált WordPress Ninja megrendelőlap, honlap kivitelezési és fenntartási szerződés"

Átírás

1 CG-Systems Kombinált WordPress Ninja megrendelőlap, honlap kivitelezési és fenntartási szerződés Szerződő felek Megrendelő A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező IV. számú mellékletben található adatközlő- és megrendelőlapon feltüntetett adatokkal megjelölt magyarországi, vagy külföldi természetes vagy jogi személy, mint megrendelő ( a továbbiakban Megrendelő ) és Vállalkozó CG-Systems Kft. H-1096 Budapest, Haller u. 26. Cégjegyzékszám: mint vállalkozó ( továbbiakban Vállalkozó ), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon a szerződés az alábbi tartalommal jött létre. 1. A szerződés tárgya 1.1 Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a Megrendelőt és tevékenységét bemutató Honlap (a továbbiakban: Honlap) létrehozását Vállalkozó akciós ajánlata alapján. Vállalkozó akciós ajánlatát a jelen szerződés elválaszthatatlan I. sz. melléklete tartalmazza. 1.2 A Honlap és az azon megjelenő adattár(ak) specifikációját a jelen szerződés elválaszthatatlan II. sz. melléklete tartalmazza (a továbbiakban: Specifikáció). A megbízás részei: Honlap formai elemeinek, funkcióinak és szerkezetének kialakítása Megrendelő által e célból átadott fényképészeti alkotások, egyéb álló képalkotások-, valamint más, szerzői műnek nem minősülő adatok és anyagok beépítésével Honlapra mint gyűjteményes műnek minősülő szerzői műre vonatkozó szerzői vagyoni jogok az I.sz. mellékletben foglalt feltételekhez kötött átruházása Honlap a Vállalkozó szervergépére történő telepítése, elhelyezése Megrendelő tevékenységével összefüggő információkból, a Honlapon hozzáférhető adattár(ak) (a továbbiakban: Adattár(ak)) létrehozásának technikai kialakítása A megrendelés részét képezi az adattárak feltöltése, a tartalom feltöltése, szerkesztése is. A fejlesztés ideje alatt Vállalkozó az Interneten keresztül elérhetővé teszi a Honlap-fejlesztés aktuális állapotát tükröző fejlesztői verziót. 1 / 12. oldal

2 CG-Systems Megrendelő gondoskodik arról, hogy a jelen szerződés szerinti Honlap (Adattárak) valamely tartomány név alatt, Vállakozó szerverén üzemeltetve a közönség számára elérhetővé váljon oly módon, hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg. A szerződés nyelve a magyar. Vállalkozó a megrendelést elfogadja. 2. Szerzői jog, szavatosság, jogszavatosság 2.1 Vállalkozó kijelenti, hogy a Szoftver és annak minden frissített változata, valamint a Honlap, az Adattár(ak), függetlenül attól, hogy azt maga fejlesztette, vagy alvállalkozót vett igénybe, szerzői jogainak kizárólagos jogosultja, amely egyéni, eredeti jellegű szellemi alkotás. 2.2 Vállalkozó átruházza a Megrendelőre jelen szerződés alapján készült Honlap és annak elemeihez adattárszerű hozzáférést biztosító elemei szerzői vagyoni jogait, melyek a jelen szerződés szerinti szerver fenntartási díj egy évig történő késedelemmentes fizetése után szállnak át Megrendelőre, valamint ezzel egyidejűleg Vállalkozó hozzájárul a Honlap nyilvánosságra hozatalához. 2.3 Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely Megrendelő 2.1 és 2.2 pontokban körülírt jogainak megszerzését korlátozza, vagy kizárja. 2.4 Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó kérésére bármikor nyilatkozik a felhasználási jog gyakorlásáról, a korlátozások betartásáról, illetőleg Vállalkozó részére lehetővé teszi ennek ellenőrzését. 2.5 Vállalkozót, mint szoftverterjesztőt megilleti a névfeltüntetéshez és a közreműködésére utaláshoz való jog. 2.6 Vállalkozó jogosult a Honlapot referenciaként szerepeltetetni marketinganyagaiban Megrendelő nevének feltüntetésével. 2.7 Tekintettel arra, hogy Vállalkozó sem a Honlap tartalmi kialakítására, sem a későbbi működtetésére Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül befolyással nem bír, valamint arra, hogy a weben a jelen szerződés aláírásakor általánosan elfogadott műszaki standardok szerint biztonságos adminisztratív oldalon (SSL, https://) történik a Honlap tartalmának módosítása, a Vállalkozót sem a Honlapra és az adattárakba feltöltött információkért, tartalomért, sem a Honlap tartalmának jogosulatlan megváltoztatásáért felelősség nem terheli. 2.8 Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére. Az alvállalkozó teljesítéséért mint saját munkájáért felel. Vállalkozó az alvállalkozóktól köteles megszerezni minden olyan jogot, mely a jelen szerződés szerinti jog átruházáshoz és felhasználási jog engedéséhez szükséges. 3. Honlap fejlesztés, átadás, a felhasználás megkezdése 2 / 12. oldal

3 CG-Systems 3.1 Jelen szerződés eredményeképpen létrehozandó Honlap és az azon megjelenő adattár(ak) specifikációját jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező II sz. melléklet tartalmazza (a Specifikáció). 3.2 Vállalkozó vállalja, hogy az általa fejlesztett Honlap, ideértve a feltöltendő adattár kialakítását is, a következő funkcionális rendszer szerint kerül kialakításra: 3.3 A Honlap Alapvető Funkciói (továbbiakban AF), Nem Alapvető Funkciói (továbbiakban NAF) és Nem Céljai. (továbbiakban NC) 3.4 A Nem Célok nem képezik a project tárgyát. Az Alapvető Funkciók megléte elengedhetetlen a Honlap átadásához, míg a Nem Alapvető Funkciókból több is elhagyható a project sikeres befejezéséhez és a teljes körű átadáshoz. 3.5 Funkciók definíciója Alapvető funkciók: A Honlap a jövőben könnyen, az alapkomponensek újraírása vagy nagyobb mértékű cseréje nélkül továbbfejleszthető legyen Megfelelő design: Megrendelő instrukciói alapján grafikai megjelenés megtervezése, prezentálása, majd a Megrendelő kérésének megfelelő nem lényegi módosítása A Honlap tartalmi része a Megrendelő által módosítható és bővíthető legyen (html szerkesztéssel) Nem Alapvető funkciók: A leadáskor nem biztosított anyagok felhelyezése a Honlapra Nem cél A Honlap elérhető legyen mobil eszközökről, WAP böngészőről is Felesleges animációk, túlzott díszítőelemek készítése A statisztika kiegészítése a felhasználók követésével (user navigation route statistics) 3.6 Vállalkozó a Honlap design kialakítása során egy változat készítésére köteles, valamint ennek a változatnak a Megrendelő igényei szerinti módosítására. 3.7 Megrendelő köteles szükséges módosításait a bemutatástól számított 3 munkanapon belül megadni. 3.8 Vállalkozó köteles és jogosult a célszerűtlen, a szakszerűtlen és a teljesítést késleltető, vagy terhesebbé tevő utasításokat és feltételeket Megrendelőnek jelezni. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére Megrendelő fenntartja az utasítását, Vállalkozó a Megrendelő kockázatára és felelősségére végzi el az adott feladatrészt. 3.9 Vállalkozó köteles a Honlapot saját szervergépére feltölteni és ott Megrendelő számára elérhetővé tenni Határidők: 3 / 12. oldal

4 Felek közösen kialakítják a project vízióját Project terv készül Vállalkozó prezentálja a grafikai tervet Fejlesztés befejezése Megrendelő feltölti a rendszert adatokkal, feltölti a szerverre CG-Systems 3.11 Megrendelő a feltöltött honlapról szóló észrevételeit 3 munkanapon belül köteles Vállalkozónak írásban, papíron vagy ben megtenni Vállalkozó az esetleges Hibák kijavítását köteles 8 munkanapos határidővel megkezdeni. Ha a hibák kijavítása megtörtént, erről Megrendelőt ben értesíti Amennyiben a kijavítási igényében Megrendelő a rendeltetésszerű használatot akadályozó Hibára vonatkozó észrevételt nem tesz, Vállalkozó az Átadással egyidejűleg jogosulttá válik az első fenntartási számla benyújtására. A rendeltetésszerű használatot akadályozó Hiba esetén Vállalkozó a Megrendelő által igazolt kijavítás teljesítését követően jogosult az első fenntartási számla benyújtására. Amennyiben Megrendelő az akciós ajánlat kereteit meghaladó weblap elkészítésével bízza meg Vállalkozót, amit a II.sz. melléklet tartalmaz, abban az esetben Vállalkozó ugyanekkor jogosult az ajánlat keretein túlmenő munkáról kiállított számla benyújtására Amennyiben a kijavítási igényben rögzített rendeltetésszerű használatot akadályozó Hiba a kijavítás, és az ismételt kijavítás, és azok 10 napos késedelmi időszakát követően is fennáll, Megrendelő azonnali hatállyal elállhat jelen szerződéstől. Ez esetben Vállalkozó csökkentett vállalkozói díjra jogosult Jelen szerződés Vállalkozó részéről akkor teljesül, ha Az AF mindegyikének megvalósulása A NAF Megrendelő által szolgáltatott adatokkal megvalósul 3.16 Amennyiben Vállalkozó a leírtaknak megfelelően nem teljesít, a késedelembe eséstől napi ezer forint kötbért tartozik Megrendelőnek megfizetni, maximálisan a projekt összegéig terjedő hatállyal. Vállalkozó késedelembe esését kizárja Megrendelő egyidejű késedelme, amennyiben Vállalkozó Megrendelőt az időben való teljesítésre ben felszólította. 4 / 12. oldal

5 4. Pénzügyi megállapodások CG-Systems 4.1 Megrendelő a jelen szerződés szerinti Honlap készítés ellenértékeként vállalkozói díjat köteles fizetni a Vállalkozónak szabályos díjbekérő ellenében előre, vagy számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, annak fizetési határidejéig (a továbbiakban: vállalkozói díj). Megrendelő továbbá a Honlap elkészülésétől számítva egy éven keresztül a csomagokban meghatározott összegű fenntartási díjat (a továbbiakban: fenntartási díj) köteles fizetni Vállalkozónak szabályos díjbekérő vagy számla ellenében. 4.2 Vállalkozó megrendelői fizetési késedelem esetén a Ptk 301/A. 2. bekezdésének megfelelően a jegybanki alapkamat 7%-al megnövelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogosult. A késedelem 15. napját követően Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől elállni és a már rendelkezésre bocsátott műpéldány(oka)t és dokumentációt visszakövetelni. 5. Titoktartási kötelezettség 5.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses kapcsolatuk során tudomásukra jutott bármely információt, tényt, adatot, megoldást üzleti titokként kezelnek, azt harmadik személyek tudomására nem hozzák, illetőleg gondoskodnak arról, hogy az harmadik személy számára ne váljon hozzáférhetővé. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozóval és a Megrendelővel munka-, vállalkozói és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszonyban álló személyekre is. Felek kötelezik magukat arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést kötnek, amely kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszony megszűnése utáni időszakra is. 5.2 A titoktartás nem terjed ki az alábbiakra: A szerződés tényének nyilvánosságra hozatala, amelyből az ár csak megrendelő hozzájárulásával hozható nyilvánosságra Vállalkozó referencia adására, marketing, sales, PR cikk céljaira és honlapokon való megjelenítésére, azzal a megkötéssel, hogy az így megjelenített anyagokat előzetesen Megrendelővel egyezteti 5.3 Vállalkozó a Honlap elkészítéséhez átadott anyagokat, miután azokra a szerződés teljesítéséhez nincs szüksége, Megrendelő részére haladéktalanul visszaszolgáltatja, vagy megsemmisíti. 5.4 Vállalkozó a projekt követése érdekében és biztonsági okokból a Honlap teljes anyagáról mentést készíthet és azt archiválási célból korlátlan ideig tárolhatja. 5 / 12. oldal

6 6. Szerződés hatálya, megszűnése CG-Systems 6.1 Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba. 6.2 Jelen szerződés az Átadásig egyik Fél által sem szüntethető meg. 6.3 Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, valamint a 3.11 pontban nevezett esetben. 7. Egyéb rendelkezések 7.1 A Felek képviselői (név, beosztás/tisztség, telefonszám) a jelen szerződés teljesítése során: Megrendelő részéről A jelen szerződés aláírására és képviseletre jogosult a csatolt adatlapon kerül megjelölésre. Vállalkozó részéről Géró Krisztián Víg Pál 7.2 Jelen szerződés aláírói kijelentik és szavatolnak azért, hogy a Felek képviseletére és cégjegyzésére minden korlátozástól mentesen jogosultak. 7.3 A Felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés megkötésére jogosultak, és az semmilyen személyükben rejlő vagy egyéb akadályba nem ütközik. 7.4 Jelen szerződés kizárólag papír alapúan, írásban, a felek képviselőinek aláírásával ellátott dokumentummal módosítható. 7.5 Jelen szerződés bármely kikötésének érvénytelensége nem érinti egyéb kikötéseinek érvényességét és hatályát, a részleges érvénytelenség jogerős kimondásával a szerződés többi része változatlan formában fennmarad. 7.6 A jelen szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozat érvényességéhez írásbeli forma szükséges. 7.7 A Felek a jelen szerződés teljesítése során írásbeli közlés és dokumentum alatt értik a papíron, mágneslemezen vagy bármilyen más elektronikus formában (pl. ben) rögzített adatokat. 7.8 A Felek az elektronikus dokumentumok okirati formáját elismerik, és kölcsönösen elfogadják a Kapcsolattartók vagy a Felek képviselőinek elektronikus aláírásával ellátott, elektronikus úton tárolt és továbbított dokumentumok teljes bizonyító erejét. 6 / 12. oldal

7 CG-Systems 7.9 A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos, azokból származó bármely jogvitára perértéktől, és más hatásköri szabálytól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességét A jelen szerződés aláírásával a Felek között folytatott levelezések, tárgyalások, a és korábbi megállapodások hatályukat vesztik, és helyükbe a jelen szerződés, illetve annak rendelkezései lépnek. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt rendelkezések nem térnek el a kiírás és a pályázati ajánlat feltételeitől A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvényt, és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződés 7 oldalból és 4 db mellékletből áll és 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 1 példány Megrendelőt, illetve 1 példány Vállalkozót illet. Jelen szerződést a Felek átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, Megrendelő Vállalkozó 7 / 12. oldal

8 I. számú melléklet CG-Systems AJÁNLAT WEBLAP KÉSZÍTÉSÉRE Az ajánlat tartalma 2 héten belül díjmentesen elkészítjük az adott cég weblapját. A honlap nem tartalmaz interaktív, multimédiás elemeket (flash, mozgó gif). A weblap statikus html oldalakból áll, interaktív, programozást igénylő oldalakat nem tartalmaz. A lap legfeljebb 15 html oldalból áll. alapstruktúra: főoldal, amelyből 5 elágazás nyílik, ami a cégbemutatás, tevékenység/termékek leírása és elérhetőséget jelenti. A fennmaradó 11 html oldal tetszőlegesen osztható el a 3 ágon belül. Amennyiben 15 oldalnál többre van szükség, a 15-ön felüli oldalakért listaárunknak megfelelő fejlesztési óradíjat kell fizetni. 1 html oldal szövege nem lehet több 100Kbyte-nál. A képi és szöveges tartalmat Megrendelő digitális formában biztosítja. Cégünk csomagjain belül ingyenes konzultációt biztosít. Ezek időtartama csomagonként változik, az ártáblázatban találhatóaknak megfelelően. A weblap sikerességének érdekében biztosítunk havi 1000 adview banner megjelenést a gondozásunkban álló webes oldalak hirdetési felületein. A banner elkészítésének költségét ajánlatunk nem tartalmazza. Az ajánlat feltételei Az ajánlat csak abban az esetben érvényes, ha a weblap cégünk szerverén kerül elhelyezésre és a megrendelő legalább 1 éven keresztül igénybe veszi a szolgáltatást, amelynek díja a díjtáblázatban kerül rögzítésre. A szolgáltatás tartalmaz a választott csomagnak megfelelő méretű tárhelyet és egyéb, opcionális szolgáltatásokat. A domain bejegyzés és a domain fenntartásának éves díja Megrendelőt terheli (a CG-Systems Kft. az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket a csomag keretein belül ingyenenesen elvégzi, a termékek és szolgáltatások a mindenkori listaáron kerülnek értékesítésre). A weblap design, mint szellemi termék az elkészüléstől számított 1 évig a CG-Systems Kft. tulajdonát képezi. Ha a szerződést Megrendelő bármilyen okból felmondja, vagy nem az abban foglaltak szerint jár el, akkor a fennmaradó időszakra eső fenntartási díjat köteles egy összegben Szolgáltató számára megfizetni. 8 / 12. oldal

9 II. számú melléklet CG-Systems Specifikáció A honlap alapvető funkciói A honlap nem alapvető funkciói A honlap nem céljai Megjegyzések, egyéb leírás 9 / 12. oldal

10 III. számú melléklet CG-Systems Díjtáblázat Díjcsomag neve I. Kezdő Ninja II. Középhaladó Ninja III. Haladó Ninja IV. Terminátor Ninja A csomag negyedéves díja a Ft Ft Ft Ft szolgáltatás első évében A csomag negyedéves díja a Ft Ft Ft Ft szolgáltatás második évétől Kedvezmény a negyedéves 10% 10% 20% 20% díjból a második évtől Tárhely 500 MB 1 GB 1,5 GB 2 GB cím 5 cím 10 cím 10 cím 20 cím Havi bennefoglalt fejlesztési 1 óra 1 óra 2 óra 2 óra időkeret Sablon - WP Twenty Eleven - WP Twenty Eleven - Genesis Framework - Egyedi design - 3 választható sablon - 3 választható sablon - 5 StudioPress sablon VAGY - Genesis Framework - 5 StudioPress sablon Témafeltöltés Nem engedélyezett FTP hozzáférés Nem engedélyezett Bővítmény telepítés Nem engedélyezett Hírlevél szolgáltatás opcionális opcionális Űrlapok 5 űrlap / kerdőív 5 űrlap / kérdőív 10 űrlap / kérdőív Alapértelmezett funkciók, bővítmények a honlapon statisztika (WordPress és/vagy Google Analytics integráció) xml sitemap mobileszközökre optimalizált megjelenés SEO plugin, keresőoptimalizálás 10 / 12. oldal

11 CG-Systems Honlap átadása, megvásárlása A szolgáltatás első évében A szolgáltatás első évéből fennmaradó időszakra szóló negyedéves díjak megfizetése egy összegben A szolgáltatás második évétől Ft Ft Ft Ft Fejlesztési munkák óradíja Ft / óra Ft / óra Ft / óra Ft / óra A csomagon felüli szolgáltatások díjai Extra tárhely Domain regisztráció Extra cím Egyedi honlap design és grafika Hírlevél küldés Honlapok nyelvi mutációinak díja Ft / 500 MB / negyedév.hu domain: Ft.EU,.COM,.INFO,.NET domain: Ft 500 Ft / 5 cím / negyedév Árazás előzetes felmérés és megállapodás szerint Hírlevél kiküldése: 2 Ft / cím / alkalom Hírlevél szerkesztése (HTML + text): Ft / munkaóra Hírlevél szövegének megírása: Ft / karakter Az igénybe vett csomag negyedéves díjának 30%-a Jelen díjtáblázat augusztus 1-től visszavonásig hatályos. A táblázatban lévő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 11 / 12. oldal

12 CG-Systems IV.számú melléklet Megrendelő- és adatközlő lap Értékesítő kódja Szerződésszám Megrendelő adatai Megrendelő neve Megrendelő jogi státusza Magánszemély Cég Cég képviselője Cég adószáma Cím Telefonszám Fax Szolgáltatás adatai Kezdő Ninja Középhaladó Ninja Haladó Ninja Terminátor Ninja Ft / negyedév Ft / negyedév Ft / negyedév Ft / negyedév Egyéb megjegyzések 12 / 12. oldal

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Egyéni internetes oldalrendszer elkészítése, amely létrejött egyrészről a Best Hosting Planet, valamint Megrendelő neve: Telefonszáma: E-mail címe: Címe: Cég / Vállalkozás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Vállalási szerződés minta

Vállalási szerződés minta Vállalási szerződés minta www.ateoldalad.hu weboldal kivitelezésére. Jelen dokumentum egy szerződésminta, mely kizárólag tájékoztatásra szolgál. Sem ajánlattételnek nem minősül, sem kötelezettséget nem

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

(2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés részei)

(2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés részei) AMStudio Kft. - Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2002.december 1-jétől (2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS)

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.swi.hu weblapon,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 35-43., nyilvántartási szám: 646, adószám:

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Webhosting szerződés

Webhosting szerződés Webhosting szerződés Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: SOFTLOG Informatika Kft. Székhely: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Adószám:

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Tárhely bérleti szerződés

Tárhely bérleti szerződés Magda Tamás E.V. Székhely: 7900, Szigetvár, Széchenyi utca 2. Adószám: 60541637122 E-mail: info@premiumtarhely.eu Weboldal: http://premiumtarhely.eu/ Megrendelő adatai: Név: Adószám/Szem. Ig. szám: Cím:

Részletesebben

Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu

Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Turizmus Zrt. (a továbbiakban MT Zrt.) központi portálja a magyar nyelvű, belföldi piacra szánt www.itthon.hu oldal havonta közel

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Honlap készítésre és kapcsolódó szolgáltatásokra

Vállalkozói szerződés Honlap készítésre és kapcsolódó szolgáltatásokra Vállalkozói szerződés Honlap készítésre és kapcsolódó szolgáltatásokra Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés PcMagic Cím: 8151 Szabadbattyán Iskola utca 1 Telefon: +36 70 / 587-0915 Web: http://pcmagicnet.hu E-mail: info@pcmagicnet.hu Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Egyéni internetes oldalrendszer elkészítése,

Részletesebben

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: 20-09-066693, adószáma:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ...hoszting szolgáltatások igénybevételéről... mely létrejött egyrészt Név: ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2360 Gyál, Erdősor u. 3. Fax: 06-1-348-5009 Adószám: 13810359-2-13

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu másodlagos: telenor2.irq.hu

Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu másodlagos: telenor2.irq.hu .HU domain regisztráció megrendelőlap (A megrendelőlap csak aláírt és csatolt ISZT tájékoztató oldallal együtt érvényes.) A kért domain információi Domainnév: Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Dr. Kálmán András polgármester, bankszámla szám: 10700134-26007409-51100005,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Nexus Labs és Papercat Design Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (weboldaltervezés, grafikai tervezés, marketing tanácsadás)

Részletesebben

Domain és Webhosting szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés)

Domain és Webhosting szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés) Domain és Webhosting szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változatáról felvilágosítást a +36-70-5190093 ügyfélszolgálati telefonszámon

Részletesebben

Általános Előfizetői Szerződési Feltételek

Általános Előfizetői Szerződési Feltételek a StartAdmin program használatát szabályozó Általános Előfizetői Szerződési Feltételek Jelen dokumentum tartalmazza azokat az általános érvényű szerződési feltételeket, amelyek a StartAdmin program használatára

Részletesebben

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név Születési név Lakhely Értesítési cím Anyja neve Születési hely, idő Adóazonosító jel E-mail cím Mobil mint megrendelő (a továbbiakban: ) másrészről

Részletesebben