Kombinált WordPress Ninja megrendelőlap, honlap kivitelezési és fenntartási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kombinált WordPress Ninja megrendelőlap, honlap kivitelezési és fenntartási szerződés"

Átírás

1 CG-Systems Kombinált WordPress Ninja megrendelőlap, honlap kivitelezési és fenntartási szerződés Szerződő felek Megrendelő A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező IV. számú mellékletben található adatközlő- és megrendelőlapon feltüntetett adatokkal megjelölt magyarországi, vagy külföldi természetes vagy jogi személy, mint megrendelő ( a továbbiakban Megrendelő ) és Vállalkozó CG-Systems Kft. H-1096 Budapest, Haller u. 26. Cégjegyzékszám: mint vállalkozó ( továbbiakban Vállalkozó ), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon a szerződés az alábbi tartalommal jött létre. 1. A szerződés tárgya 1.1 Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a Megrendelőt és tevékenységét bemutató Honlap (a továbbiakban: Honlap) létrehozását Vállalkozó akciós ajánlata alapján. Vállalkozó akciós ajánlatát a jelen szerződés elválaszthatatlan I. sz. melléklete tartalmazza. 1.2 A Honlap és az azon megjelenő adattár(ak) specifikációját a jelen szerződés elválaszthatatlan II. sz. melléklete tartalmazza (a továbbiakban: Specifikáció). A megbízás részei: Honlap formai elemeinek, funkcióinak és szerkezetének kialakítása Megrendelő által e célból átadott fényképészeti alkotások, egyéb álló képalkotások-, valamint más, szerzői műnek nem minősülő adatok és anyagok beépítésével Honlapra mint gyűjteményes műnek minősülő szerzői műre vonatkozó szerzői vagyoni jogok az I.sz. mellékletben foglalt feltételekhez kötött átruházása Honlap a Vállalkozó szervergépére történő telepítése, elhelyezése Megrendelő tevékenységével összefüggő információkból, a Honlapon hozzáférhető adattár(ak) (a továbbiakban: Adattár(ak)) létrehozásának technikai kialakítása A megrendelés részét képezi az adattárak feltöltése, a tartalom feltöltése, szerkesztése is. A fejlesztés ideje alatt Vállalkozó az Interneten keresztül elérhetővé teszi a Honlap-fejlesztés aktuális állapotát tükröző fejlesztői verziót. 1 / 12. oldal

2 CG-Systems Megrendelő gondoskodik arról, hogy a jelen szerződés szerinti Honlap (Adattárak) valamely tartomány név alatt, Vállakozó szerverén üzemeltetve a közönség számára elérhetővé váljon oly módon, hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg. A szerződés nyelve a magyar. Vállalkozó a megrendelést elfogadja. 2. Szerzői jog, szavatosság, jogszavatosság 2.1 Vállalkozó kijelenti, hogy a Szoftver és annak minden frissített változata, valamint a Honlap, az Adattár(ak), függetlenül attól, hogy azt maga fejlesztette, vagy alvállalkozót vett igénybe, szerzői jogainak kizárólagos jogosultja, amely egyéni, eredeti jellegű szellemi alkotás. 2.2 Vállalkozó átruházza a Megrendelőre jelen szerződés alapján készült Honlap és annak elemeihez adattárszerű hozzáférést biztosító elemei szerzői vagyoni jogait, melyek a jelen szerződés szerinti szerver fenntartási díj egy évig történő késedelemmentes fizetése után szállnak át Megrendelőre, valamint ezzel egyidejűleg Vállalkozó hozzájárul a Honlap nyilvánosságra hozatalához. 2.3 Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely Megrendelő 2.1 és 2.2 pontokban körülírt jogainak megszerzését korlátozza, vagy kizárja. 2.4 Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó kérésére bármikor nyilatkozik a felhasználási jog gyakorlásáról, a korlátozások betartásáról, illetőleg Vállalkozó részére lehetővé teszi ennek ellenőrzését. 2.5 Vállalkozót, mint szoftverterjesztőt megilleti a névfeltüntetéshez és a közreműködésére utaláshoz való jog. 2.6 Vállalkozó jogosult a Honlapot referenciaként szerepeltetetni marketinganyagaiban Megrendelő nevének feltüntetésével. 2.7 Tekintettel arra, hogy Vállalkozó sem a Honlap tartalmi kialakítására, sem a későbbi működtetésére Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül befolyással nem bír, valamint arra, hogy a weben a jelen szerződés aláírásakor általánosan elfogadott műszaki standardok szerint biztonságos adminisztratív oldalon (SSL, https://) történik a Honlap tartalmának módosítása, a Vállalkozót sem a Honlapra és az adattárakba feltöltött információkért, tartalomért, sem a Honlap tartalmának jogosulatlan megváltoztatásáért felelősség nem terheli. 2.8 Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére. Az alvállalkozó teljesítéséért mint saját munkájáért felel. Vállalkozó az alvállalkozóktól köteles megszerezni minden olyan jogot, mely a jelen szerződés szerinti jog átruházáshoz és felhasználási jog engedéséhez szükséges. 3. Honlap fejlesztés, átadás, a felhasználás megkezdése 2 / 12. oldal

3 CG-Systems 3.1 Jelen szerződés eredményeképpen létrehozandó Honlap és az azon megjelenő adattár(ak) specifikációját jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező II sz. melléklet tartalmazza (a Specifikáció). 3.2 Vállalkozó vállalja, hogy az általa fejlesztett Honlap, ideértve a feltöltendő adattár kialakítását is, a következő funkcionális rendszer szerint kerül kialakításra: 3.3 A Honlap Alapvető Funkciói (továbbiakban AF), Nem Alapvető Funkciói (továbbiakban NAF) és Nem Céljai. (továbbiakban NC) 3.4 A Nem Célok nem képezik a project tárgyát. Az Alapvető Funkciók megléte elengedhetetlen a Honlap átadásához, míg a Nem Alapvető Funkciókból több is elhagyható a project sikeres befejezéséhez és a teljes körű átadáshoz. 3.5 Funkciók definíciója Alapvető funkciók: A Honlap a jövőben könnyen, az alapkomponensek újraírása vagy nagyobb mértékű cseréje nélkül továbbfejleszthető legyen Megfelelő design: Megrendelő instrukciói alapján grafikai megjelenés megtervezése, prezentálása, majd a Megrendelő kérésének megfelelő nem lényegi módosítása A Honlap tartalmi része a Megrendelő által módosítható és bővíthető legyen (html szerkesztéssel) Nem Alapvető funkciók: A leadáskor nem biztosított anyagok felhelyezése a Honlapra Nem cél A Honlap elérhető legyen mobil eszközökről, WAP böngészőről is Felesleges animációk, túlzott díszítőelemek készítése A statisztika kiegészítése a felhasználók követésével (user navigation route statistics) 3.6 Vállalkozó a Honlap design kialakítása során egy változat készítésére köteles, valamint ennek a változatnak a Megrendelő igényei szerinti módosítására. 3.7 Megrendelő köteles szükséges módosításait a bemutatástól számított 3 munkanapon belül megadni. 3.8 Vállalkozó köteles és jogosult a célszerűtlen, a szakszerűtlen és a teljesítést késleltető, vagy terhesebbé tevő utasításokat és feltételeket Megrendelőnek jelezni. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére Megrendelő fenntartja az utasítását, Vállalkozó a Megrendelő kockázatára és felelősségére végzi el az adott feladatrészt. 3.9 Vállalkozó köteles a Honlapot saját szervergépére feltölteni és ott Megrendelő számára elérhetővé tenni Határidők: 3 / 12. oldal

4 Felek közösen kialakítják a project vízióját Project terv készül Vállalkozó prezentálja a grafikai tervet Fejlesztés befejezése Megrendelő feltölti a rendszert adatokkal, feltölti a szerverre CG-Systems 3.11 Megrendelő a feltöltött honlapról szóló észrevételeit 3 munkanapon belül köteles Vállalkozónak írásban, papíron vagy ben megtenni Vállalkozó az esetleges Hibák kijavítását köteles 8 munkanapos határidővel megkezdeni. Ha a hibák kijavítása megtörtént, erről Megrendelőt ben értesíti Amennyiben a kijavítási igényében Megrendelő a rendeltetésszerű használatot akadályozó Hibára vonatkozó észrevételt nem tesz, Vállalkozó az Átadással egyidejűleg jogosulttá válik az első fenntartási számla benyújtására. A rendeltetésszerű használatot akadályozó Hiba esetén Vállalkozó a Megrendelő által igazolt kijavítás teljesítését követően jogosult az első fenntartási számla benyújtására. Amennyiben Megrendelő az akciós ajánlat kereteit meghaladó weblap elkészítésével bízza meg Vállalkozót, amit a II.sz. melléklet tartalmaz, abban az esetben Vállalkozó ugyanekkor jogosult az ajánlat keretein túlmenő munkáról kiállított számla benyújtására Amennyiben a kijavítási igényben rögzített rendeltetésszerű használatot akadályozó Hiba a kijavítás, és az ismételt kijavítás, és azok 10 napos késedelmi időszakát követően is fennáll, Megrendelő azonnali hatállyal elállhat jelen szerződéstől. Ez esetben Vállalkozó csökkentett vállalkozói díjra jogosult Jelen szerződés Vállalkozó részéről akkor teljesül, ha Az AF mindegyikének megvalósulása A NAF Megrendelő által szolgáltatott adatokkal megvalósul 3.16 Amennyiben Vállalkozó a leírtaknak megfelelően nem teljesít, a késedelembe eséstől napi ezer forint kötbért tartozik Megrendelőnek megfizetni, maximálisan a projekt összegéig terjedő hatállyal. Vállalkozó késedelembe esését kizárja Megrendelő egyidejű késedelme, amennyiben Vállalkozó Megrendelőt az időben való teljesítésre ben felszólította. 4 / 12. oldal

5 4. Pénzügyi megállapodások CG-Systems 4.1 Megrendelő a jelen szerződés szerinti Honlap készítés ellenértékeként vállalkozói díjat köteles fizetni a Vállalkozónak szabályos díjbekérő ellenében előre, vagy számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, annak fizetési határidejéig (a továbbiakban: vállalkozói díj). Megrendelő továbbá a Honlap elkészülésétől számítva egy éven keresztül a csomagokban meghatározott összegű fenntartási díjat (a továbbiakban: fenntartási díj) köteles fizetni Vállalkozónak szabályos díjbekérő vagy számla ellenében. 4.2 Vállalkozó megrendelői fizetési késedelem esetén a Ptk 301/A. 2. bekezdésének megfelelően a jegybanki alapkamat 7%-al megnövelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogosult. A késedelem 15. napját követően Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől elállni és a már rendelkezésre bocsátott műpéldány(oka)t és dokumentációt visszakövetelni. 5. Titoktartási kötelezettség 5.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses kapcsolatuk során tudomásukra jutott bármely információt, tényt, adatot, megoldást üzleti titokként kezelnek, azt harmadik személyek tudomására nem hozzák, illetőleg gondoskodnak arról, hogy az harmadik személy számára ne váljon hozzáférhetővé. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozóval és a Megrendelővel munka-, vállalkozói és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszonyban álló személyekre is. Felek kötelezik magukat arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést kötnek, amely kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszony megszűnése utáni időszakra is. 5.2 A titoktartás nem terjed ki az alábbiakra: A szerződés tényének nyilvánosságra hozatala, amelyből az ár csak megrendelő hozzájárulásával hozható nyilvánosságra Vállalkozó referencia adására, marketing, sales, PR cikk céljaira és honlapokon való megjelenítésére, azzal a megkötéssel, hogy az így megjelenített anyagokat előzetesen Megrendelővel egyezteti 5.3 Vállalkozó a Honlap elkészítéséhez átadott anyagokat, miután azokra a szerződés teljesítéséhez nincs szüksége, Megrendelő részére haladéktalanul visszaszolgáltatja, vagy megsemmisíti. 5.4 Vállalkozó a projekt követése érdekében és biztonsági okokból a Honlap teljes anyagáról mentést készíthet és azt archiválási célból korlátlan ideig tárolhatja. 5 / 12. oldal

6 6. Szerződés hatálya, megszűnése CG-Systems 6.1 Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba. 6.2 Jelen szerződés az Átadásig egyik Fél által sem szüntethető meg. 6.3 Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, valamint a 3.11 pontban nevezett esetben. 7. Egyéb rendelkezések 7.1 A Felek képviselői (név, beosztás/tisztség, telefonszám) a jelen szerződés teljesítése során: Megrendelő részéről A jelen szerződés aláírására és képviseletre jogosult a csatolt adatlapon kerül megjelölésre. Vállalkozó részéről Géró Krisztián Víg Pál 7.2 Jelen szerződés aláírói kijelentik és szavatolnak azért, hogy a Felek képviseletére és cégjegyzésére minden korlátozástól mentesen jogosultak. 7.3 A Felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés megkötésére jogosultak, és az semmilyen személyükben rejlő vagy egyéb akadályba nem ütközik. 7.4 Jelen szerződés kizárólag papír alapúan, írásban, a felek képviselőinek aláírásával ellátott dokumentummal módosítható. 7.5 Jelen szerződés bármely kikötésének érvénytelensége nem érinti egyéb kikötéseinek érvényességét és hatályát, a részleges érvénytelenség jogerős kimondásával a szerződés többi része változatlan formában fennmarad. 7.6 A jelen szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozat érvényességéhez írásbeli forma szükséges. 7.7 A Felek a jelen szerződés teljesítése során írásbeli közlés és dokumentum alatt értik a papíron, mágneslemezen vagy bármilyen más elektronikus formában (pl. ben) rögzített adatokat. 7.8 A Felek az elektronikus dokumentumok okirati formáját elismerik, és kölcsönösen elfogadják a Kapcsolattartók vagy a Felek képviselőinek elektronikus aláírásával ellátott, elektronikus úton tárolt és továbbított dokumentumok teljes bizonyító erejét. 6 / 12. oldal

7 CG-Systems 7.9 A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos, azokból származó bármely jogvitára perértéktől, és más hatásköri szabálytól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességét A jelen szerződés aláírásával a Felek között folytatott levelezések, tárgyalások, a és korábbi megállapodások hatályukat vesztik, és helyükbe a jelen szerződés, illetve annak rendelkezései lépnek. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt rendelkezések nem térnek el a kiírás és a pályázati ajánlat feltételeitől A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvényt, és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződés 7 oldalból és 4 db mellékletből áll és 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 1 példány Megrendelőt, illetve 1 példány Vállalkozót illet. Jelen szerződést a Felek átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, Megrendelő Vállalkozó 7 / 12. oldal

8 I. számú melléklet CG-Systems AJÁNLAT WEBLAP KÉSZÍTÉSÉRE Az ajánlat tartalma 2 héten belül díjmentesen elkészítjük az adott cég weblapját. A honlap nem tartalmaz interaktív, multimédiás elemeket (flash, mozgó gif). A weblap statikus html oldalakból áll, interaktív, programozást igénylő oldalakat nem tartalmaz. A lap legfeljebb 15 html oldalból áll. alapstruktúra: főoldal, amelyből 5 elágazás nyílik, ami a cégbemutatás, tevékenység/termékek leírása és elérhetőséget jelenti. A fennmaradó 11 html oldal tetszőlegesen osztható el a 3 ágon belül. Amennyiben 15 oldalnál többre van szükség, a 15-ön felüli oldalakért listaárunknak megfelelő fejlesztési óradíjat kell fizetni. 1 html oldal szövege nem lehet több 100Kbyte-nál. A képi és szöveges tartalmat Megrendelő digitális formában biztosítja. Cégünk csomagjain belül ingyenes konzultációt biztosít. Ezek időtartama csomagonként változik, az ártáblázatban találhatóaknak megfelelően. A weblap sikerességének érdekében biztosítunk havi 1000 adview banner megjelenést a gondozásunkban álló webes oldalak hirdetési felületein. A banner elkészítésének költségét ajánlatunk nem tartalmazza. Az ajánlat feltételei Az ajánlat csak abban az esetben érvényes, ha a weblap cégünk szerverén kerül elhelyezésre és a megrendelő legalább 1 éven keresztül igénybe veszi a szolgáltatást, amelynek díja a díjtáblázatban kerül rögzítésre. A szolgáltatás tartalmaz a választott csomagnak megfelelő méretű tárhelyet és egyéb, opcionális szolgáltatásokat. A domain bejegyzés és a domain fenntartásának éves díja Megrendelőt terheli (a CG-Systems Kft. az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket a csomag keretein belül ingyenenesen elvégzi, a termékek és szolgáltatások a mindenkori listaáron kerülnek értékesítésre). A weblap design, mint szellemi termék az elkészüléstől számított 1 évig a CG-Systems Kft. tulajdonát képezi. Ha a szerződést Megrendelő bármilyen okból felmondja, vagy nem az abban foglaltak szerint jár el, akkor a fennmaradó időszakra eső fenntartási díjat köteles egy összegben Szolgáltató számára megfizetni. 8 / 12. oldal

9 II. számú melléklet CG-Systems Specifikáció A honlap alapvető funkciói A honlap nem alapvető funkciói A honlap nem céljai Megjegyzések, egyéb leírás 9 / 12. oldal

10 III. számú melléklet CG-Systems Díjtáblázat Díjcsomag neve I. Kezdő Ninja II. Középhaladó Ninja III. Haladó Ninja IV. Terminátor Ninja A csomag negyedéves díja a Ft Ft Ft Ft szolgáltatás első évében A csomag negyedéves díja a Ft Ft Ft Ft szolgáltatás második évétől Kedvezmény a negyedéves 10% 10% 20% 20% díjból a második évtől Tárhely 500 MB 1 GB 1,5 GB 2 GB cím 5 cím 10 cím 10 cím 20 cím Havi bennefoglalt fejlesztési 1 óra 1 óra 2 óra 2 óra időkeret Sablon - WP Twenty Eleven - WP Twenty Eleven - Genesis Framework - Egyedi design - 3 választható sablon - 3 választható sablon - 5 StudioPress sablon VAGY - Genesis Framework - 5 StudioPress sablon Témafeltöltés Nem engedélyezett FTP hozzáférés Nem engedélyezett Bővítmény telepítés Nem engedélyezett Hírlevél szolgáltatás opcionális opcionális Űrlapok 5 űrlap / kerdőív 5 űrlap / kérdőív 10 űrlap / kérdőív Alapértelmezett funkciók, bővítmények a honlapon statisztika (WordPress és/vagy Google Analytics integráció) xml sitemap mobileszközökre optimalizált megjelenés SEO plugin, keresőoptimalizálás 10 / 12. oldal

11 CG-Systems Honlap átadása, megvásárlása A szolgáltatás első évében A szolgáltatás első évéből fennmaradó időszakra szóló negyedéves díjak megfizetése egy összegben A szolgáltatás második évétől Ft Ft Ft Ft Fejlesztési munkák óradíja Ft / óra Ft / óra Ft / óra Ft / óra A csomagon felüli szolgáltatások díjai Extra tárhely Domain regisztráció Extra cím Egyedi honlap design és grafika Hírlevél küldés Honlapok nyelvi mutációinak díja Ft / 500 MB / negyedév.hu domain: Ft.EU,.COM,.INFO,.NET domain: Ft 500 Ft / 5 cím / negyedév Árazás előzetes felmérés és megállapodás szerint Hírlevél kiküldése: 2 Ft / cím / alkalom Hírlevél szerkesztése (HTML + text): Ft / munkaóra Hírlevél szövegének megírása: Ft / karakter Az igénybe vett csomag negyedéves díjának 30%-a Jelen díjtáblázat augusztus 1-től visszavonásig hatályos. A táblázatban lévő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 11 / 12. oldal

12 CG-Systems IV.számú melléklet Megrendelő- és adatközlő lap Értékesítő kódja Szerződésszám Megrendelő adatai Megrendelő neve Megrendelő jogi státusza Magánszemély Cég Cég képviselője Cég adószáma Cím Telefonszám Fax Szolgáltatás adatai Kezdő Ninja Középhaladó Ninja Haladó Ninja Terminátor Ninja Ft / negyedév Ft / negyedév Ft / negyedév Ft / negyedév Egyéb megjegyzések 12 / 12. oldal

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

2015 Ecostudio Informatika Kft.

2015 Ecostudio Informatika Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ECOSTUDIO INFORMATIKA KFT. ÁLTAL NYÚJTOTT ECOSITE HONLAPCSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ (továbbiakban ÁSZF ) 1. Bevezető 1.1 Az ECOSTUDIO INFORMATIKA KFT. (székhely:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. e-mail: office@hevizmarketing.hu Tel.: +36 83 540 070 Fax: +36 83 540 071. Hévíz.hu médiaajánlat

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. e-mail: office@hevizmarketing.hu Tel.: +36 83 540 070 Fax: +36 83 540 071. Hévíz.hu médiaajánlat 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. e-mail: office@hevizmarketing.hu Tel.: +36 83 540 070 Fax: +36 83 540 071 Hévíz.hu médiaajánlat 2016 Miért hirdessen a Hévíz.hu-n? A Hévíz.hu weboldal Hévíz városának turisztikai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3/29. Tel.: 06-23/540-181, T/F: 06-23/540-180 E-mail: fontpress@fontpress.

1. oldal, összesen: 5 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3/29. Tel.: 06-23/540-181, T/F: 06-23/540-180 E-mail: fontpress@fontpress. Á LTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről a Fontpress Kft. mint vállalkozó, másrészről a m egrendelőközött, a megrendeléssel egyidőben, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya

Részletesebben

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Egyéni internetes oldalrendszer elkészítése, amely létrejött egyrészről a Best Hosting Planet, valamint Megrendelő neve: Telefonszáma: E-mail címe: Címe: Cég / Vállalkozás

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Vállalási szerződés minta

Vállalási szerződés minta Vállalási szerződés minta www.ateoldalad.hu weboldal kivitelezésére. Jelen dokumentum egy szerződésminta, mely kizárólag tájékoztatásra szolgál. Sem ajánlattételnek nem minősül, sem kötelezettséget nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK, FOLYAMATOK, FELTÉTELEK 6 III.1. PR, kommunikáció,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Weblap tervezéshez, Weboldal üzemeltetéshez Horváth Péter egyéni vállalkozó Hatályos 2015. február 01. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.pcwebdoki.hu címen

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

tornacsarnok 353 a képek csavarjait nem lehet kiszedni és a tipliket elglettelni!

tornacsarnok 353 a képek csavarjait nem lehet kiszedni és a tipliket elglettelni! Alagsor / m2 Földszint/m2 1. emelet/m2 2. emelet/m2 3. emelet/m2 4. emelet/m2 5. emelet /m2 A2 technika terem 93 01. tanterem 137 11. tanterem 82,5 21. tanterem 85,5 31. tanterem 134 41. tanterem 134 tanári

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatási szám:../2014. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: székhely: képviselő: OM-azonosító:

Részletesebben