A NEMZETI SZALON. TÉLI TÁRLATAoo^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI SZALON. TÉLI TÁRLATAoo^"

Átírás

1

2 A NEMZETI SZALON o o o o o ojqglláris 0 o o o o o TÉLI TÁRLATAoo^ 1909 DECEMBER HAVÁBAN ARA 80 FILLÉR

3 Légrády Testvérek könyvnyomdája Budapest

4 A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: ELNÖK: GRÓF flndrássy GYULA, v. b. t. tan. m. kir. belügyminiszter ALELNÖK : MOLNÁR VIKTOR, rn. kir. államtitkár IGAZGATÓSÁGI TAGOK: BRUCK MIKSA GELLÉRT JENŐ KÉZD1 KOVÁCS LÁSZLÓ PÉNZTAROS: WEISER KÁLMÁN ÜGYÉSZ: DR. KÉPESSY JÓZSEF RÓNfl JÓZSEF ÜGYV. TITKÁR: DÉRY BÉLfl MÜTAROS: RUBOV1CS MÁRK SEGÉDTITKAR: LESSKÓ BÉLfl

5 A Nemzeti Szalon évi jubiláris téli kiállításán először kerül kiosztásra a Nemzeti Szalon jubiláris aranyérme (amelyre minden műtárgy pályázik), továbbá csantavéri özv. Törley Józsefné 400 koronás jubileumi dija (a fővárost és környékét megörökítő képzőművészeti alkotásra) és Nemes Marcel kir. tan. 500 koronás dija figurális műre.

6 E L Ő S Z Ó r

7 PETTENKOFEN ÁGOST ( ) A XIX. századbeli festőművészet történelmének egyik legszámottevőbb alakja ez az ausztriai származású és hazánkban egy emberöltőn át működött festő. Művészete különösen két okból érdekes. Először az iskolai hagyományokhoz való szigorú és következetes ragaszkodásánál fogva. A régi mestereket pontosan és behatóan tanulmányozta. Szorgalmasan látogatta az európai képtárakat, nemcsak szemlélődve és gondolkodva, de egyszersmind rajzolgatva és helylyel-közzel másolva. E tanulmányai eredményeképen páratlan teknikai készültségre tett szert. Minden teknikában a litográfiától az olajfestésig egyformán jeleset hozott létre. A régi iskola neveltjét látjuk benne, aki a mult hagyományain alapuló tapasztalatait szilárd elhatároo 9 o

8 zással és vas következetességgel érvényesíteni akarja és tudja. De látjuk benne az ujitót is, a ki a hagyományokból nem tart meg és nem alkalmaz többet, mint a mennyi szükségesnek és czélirányosnak mutatkozik. Nem zárkózik el az uj idők vívmányai elől, annál kevésbé, mivel pályájának fokozatos fejlődésében a logikai szükségszerűség törvényei szerint önmagától és saját munkássága folyományaként ismerte föl azok fontosságát. Párisban számtalanszor megfordult, s az ujabbkori franczia művészektől rendkívül sokat tanult. Baráti szálak fűzték Meissonniér-hez és ismerte Troyont, Willems- és Stevenset. Művészetének kezdetén az as évekből származó művein különösen ezeknek hatását észleljük. De Pettenkofen művészeti egyénisége nem ismer megállapodást. Valóságos Protheusz-ként fejlődik és alakul áll előttünk. A franczia impresszionisták mozgalma nem múlhatott el nyom nélkül mellette. És azért ne csodálkozzunk, ha azt látjuk, hogy ez az ujabbkori Wouvermann-ivadék fölszabadulva a bécsi akadémiai oktatás nyűgétől, otthagyva, megúnva Meissonniert és a többieket az impresszionizmus hivéül szegődik s a 70-es évek elején Monet-, Sisley- és Pisarro-ék föllépéo 10 o

9 sével körülbelül egy időben művelte a legigazabb és hamisítatlan plein-airt. Ránk nézve e körülménynek azért van különös érdekessége, mert e fejlődésbeli változás itt megy végbe, a mi körünkben, az Alföldön. A napsütéses, erőteljesen vibráló, üde és életeleven képeknek hosszú sorozatát állítja elő. S mindannyit a magyar pusztai vidék, a magyar tanyai, falusi és vásári élet inspirálja. Művészetének értékelésében e szempont nem lehet reánk nézve mellékes. Bár nem érthetünk egyet azokkal, a kik szerint hazai festőink közül egyetlen-egynek sem sikerült népünk és éghajlatunk jellemző festőiségét oly erővel és igazsággal visszaadni, mint Pettenkofennek, annyi bizonyos, hogy szégyen nélkül tanulhatunk tőle. Az ő példája nyomán tanuljuk megbecsülését legfőképen annak, ami hazai. Érdemes, hogy művészeink és magyar közönségünk szélesebb rétegei megismerkedjenek vele. Élete fölemelő példája az ernyedetlen törekvésnek, soha nem lankadó küzdésnek és kitartásnak. Művészete valóságos kincsesbányáját rejti magában a hasznos, tanulságos, kikristályosodott és minden tekintetben megszívlelésre méltó művészeti és esztétikai elveknek. Par excellence harmonikus művészeti egyéniség, a kiben a géniusz heve, ereje, csapongása a bölcsen számio 11 o

10 tani, fontolgatni, gondolkodni tudó észszel a legszerencsésebben egyesül. Geniálitása sem nem akadály, sem nem mentség, hogy mesterségének titkát a legalaposabban ne ismerje. Abból soha semmit föl nem áldoz, azzal egygyé nőtt s annak követelményeit soha és semmiféle körülmények között el van hanyagolja. Ma, midőn minden oldalról a művészeti hitelveknek oly fékevesztett kavarodását tapasztaljuk, a züllés és kábulás emez állapotában tanulmányozzuk őt elfogultság nélkül és fáradtságunk bizonyára nem lesz kárbaveszett. Rózsaffy Dezső. o 12 o

11 PETTENKOFEN ÁGOST: Lila és vörös térem 1. A művész és Brudermann festő arczképe 1850 körül, (akvarell), Dr. Eiszler Hermann és Gottfried gyüjt.-ből, Bécs. 2. Brunner Lipót festő arczképe (olajfestmény), Dr. Eiszler Hermann és Gottfried gyüjt.-ből, Bécs. 3. Női arczkép (olajfestmény), Dr. Eiszler Hermann és Gottfried gyüjt.-ből, Bécs. 4. Gyermeki ájtatosság, (czeruza és akvarell) Dr. Eiszler Hermann és Gottfried tulajd., Bécs. 5. Katonai jelenet 1848-ból, (akvarell), E. v. Miller zu Aichholz tulajd., Bécs. 6. A lovasság bevonulása, (akvarell), E. v. Miller zu Aichholz tulajd., Bécs. 7. Menetelés, (Litografia Schindler után). 8. A jó markotányosnő, (litografia). 9. A lovas halála 1849 (litografia). 10. Budavár visszavétele május 21-én, (litografia. Eladó). o 13 o

12 PETTENKOFEN ÁGOST: Lila és vörös térem 11. Sebesültek szállítása, (litografia Eladó). 12. Magyar népfölkelők Pozsony mellett 1848 október 30-án, (litografia Eladó). 13. Orosz tábor, (litografia.) A Szépm. múz. tulajd ,,Ehrenhalle des k. k. Fuhrwesen-Corps", (litografia.) A Szépm. múz. tulajd. 26. Táborszekerek fölvonulása, (olajfestmény, vázlat), Földi János tulajd. 27. Csatajelenet, (czeruza-rajz.) A Szépm. múz. tulajd. 28. Csatajelenet, (czeruza-rajz.) A Szépm. múz. tulajd. 29. Csatajelenet, (akvarell), Báró Forster Gyula tulajd. 30. Osztrák katonák 1849-ből, (akvarell, vázlat), ifj. Dr. Elischer Gyula tulajd. 31. Katona jelenet ből, (akvarell Ehrenhalle des Fuhrwesen-Corps"), eladó. 32. Szolnoki vásár, (olajfestmény), Gróf Károlyi Lajos tulajd. 33. Lovak az itatónál, (olajfestmény), Gróf Károlyi Lajos tulajd. 34. Borsos József arczképe, (olajfestmény.) A Szép. múz. tulajd. 35. Szolnoki vásár, (olajfestmény.) A Szépm. múz. tulajd. o 14 o

13 PETTENKOFEN ÁGOST: Lila és vörös térem 36. Sebesültek eltakarítása, (akvarell.) A Szépm. múz. tulaj d. 37. Mámoros paraszt, (akvarell.) A Szépm. múz. tulaj d. 38. Magyar paraszt, (akvarell), Czárán István tulajd. 39. Magyar falu, (szénrajz), E. v. Miller zu Aichholz tulajd., Bécs. 40. Bükkerdőben táborozó katonák, (olajfestmény), Dr. Eiszler Hermann és Gottfried gyüjt.-ből, Bécs. 41. Magyar paraszt-udvar, (akvarell), Dr. Eiszler Hermann és Gottfried gyüjt.-ből, Bécs. 42. Vándorczigányok, (akvarell), Gróf Nákó Sándor tulaj d. 43. Czigánykunyhó a pusztán, (akvarell), Gróf Nákó Sándor tulajd. 44. Légyott, (olajfestmény), Wodianer Albert báró tulaj d. 45. Légyott, (olajfestmény). Eladó. 46. Korsót hordó czigányleány, (olajfestmény), Paczka Ferencz tulajd. Berlin. 47. Káposztáskert, (olajfestmény), Bischitz Gyula tulaj d. 48. Lótanulmány, (szépia-rajz), Bischitz Gyula tulaid. o 15 o

14 PETTENKOFEN ÁGOST: Lila és vörös térem 49. Lótanulmány, (olajfestmény), Dr. Eiszler Hermann és Gottfried gyüjt.-ből. 50. Czigány-leány bölcsővel, (akvarell), Dr. Kohner Adolf tulaj d. 51. Szolnoki vásári jelenet, (olajfestmény), E. v. Miller zu Aichholz tulaj d. 52. Vásári jelenet, szekérrel, (olajfestmény), E. v. Miller zu Aichholz tulajd. 53. Vásár Székesfehérvárott, eső után, (olajfestmény), E. v. Miller zu Aichholz tulajd. 54. Vásári jelenet lovakkal, (olajfestmény), E. v. Miller zu Aichholz tulajd. 55. Szamár-fogat, (olajfestmény), E. v. Miller zu Aichholz tulajd. 56. Ökrös-szekér, (olajfestmény), E. v. Miller zu Aichholz tulajd. 57. Magyar-fogat, (olajfestm.), Dr. Kohner Adolf tulajd. 58. Magyar vásári jelenet, (olajfestmény), Dr. Kohner Adolf tulajd. 59. Magyar vásári jelenet, (olajfestmény), Dr. Kohner Adolf tulajd. 60. Szolnoki vásár, (olajfestmény), Dr.Majovszky Pál tulajd. o 16 o

15

16

17

18

19

20

21 PETTENKOFEN ÁGOST: Lila és vörös térem 61. Szolnoki vásár, (olajfestmény), Földi János tulajd. 62. Kofák a vásáron, (olajfestmény), Földi János tulajd Szekér kifogott szürke lóval, (olajfestmény), Földi János tulajd. 64. Vásári jelenet Szolnokon, (olajfestmény), magánt. 65. Magyar parasztfogat, (olajfestmény), Dirsztay Béla tulajd. 66. Istálló belseje, (olajfestmény), eladó. 67. Magyar lóvásár, (olajfestmény), eladó. 68. Magyar paraszt-udvar, (olajfestmény), eladó. 69. Szalmakazlak, (olajfestmény), eladó. 70. Galambdúcz a kukoriczaföldön, (olajfestmény), Dr. Eiszler Hermann és Gottfried talajd. Bécs. 71. Czigánykunyhók, (olajfestmény.) 72. Napraforgók, (olajfestmény), eladó. 73. Czeruza-rajzok. (Tanulmányok). Eladók. 74. Szolnoki templom, (olajfestmény), E. v. Miller zu Aichholz tulajd. 75. Napkelte a Tiszán, (olajfestmény), E. v. Miller zu Aichholz tulajd., Bécs. 76. Kimúlt ló, (akvarell), E. v. Miller zu Aichholz tulajd. Bécs. o 17 o

22 PETTENKOFEN ÁGOST: 77. Czigánykunyhó, anya gyermekével, (akvarell), E. v. Miller zu Aichholz tulajd., Bécs. 78. Czigányleány a pusztán. E. v. Miller zu Aichholz tulajd., Bécs. 79. Mezítelen czigányleány, (szépia-rajz), E. v. Miller zu Aichholz tulajd., Bécs. 80 Oláh czigány lóháton, (akvarell), E. v. Miller zu Aichholz tulajd., Bécs. 81. Játszadozó czigányfiúk a pusztán, (akvarell), E. v. Miller zu Aichholz tulajd. 82. Tilos fürdés, (akvarell), E. v. Miller zu Aichholz tulajd., Bécs. 83. Czigányfiúk fölnyársalt kigyót czipelnek, (Tusrajz), E. v. Miller zu Aichholz tulajd., Bécs. 84. Czipész-mühely, (olajfestmény), Földi János tulajd. 85. Párbaj, (olajfestmény), Báró Harkányi Frigyes tulajd. 86. Párbaj, (pasztell), Dr. Eiszler Hermann és Gottfried tulajd., Bécs. 87. Párbaj, (szén-rajz), Földi János tulajd. 88. Varrónők, (rajz), eladó. 89. Két férfi korcsmában, (rajz), eladó. 90. Vén asszony ládában kutat, (rajz), eladó. o 18 o

23 PETTENKOFEN ÁGOST: 91. Czeruzarajz, eladó. 92. Czeruzarajz, eladó. 93. Vörös krétarajz, eladó. 94. Poros úton, (olajfestmény), eladó. 95. Mezőn, (olajfestmény), Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye tulajdona. 96. Gitána, vizfestmény. 97. Számoló cigányfiú, szénrajz. 98. Ceruzavázlatok, magántulajdon. 99. Ceruzarajzok, magántulajdon Teles Ede és Maróti R. Géza: A Szolnoki Művésztelepen fölállítandó Pettenkofen-emlékmű modellje. o 19 o

24 HADL RICHÁRD: Földszint balra Kor A perugiai régi vízvezeték (toll) Montepulciano hóban (gouache) Gubbio : Palazzo dei consoli (toll) Spello : Borgo della Maestá (irón) Folignoi székesegyház (toll) Spello: Propertius háza (toll) Gubbio : Camignanoi út (irón) Assisi: Vicolo degli esposti (toll) Urbino (toll) Perugia : Via Appia (toll) Firenzuola (toll) Havas táj Montepulciano körül (gouache) Perugia: Etruszk kapu (toll) Assisi: Porta S. Pietro (toll) San Marino : Porta delle Rupi (toll) Gubbio (toll) San Marino : Borgo (toll) Spoletói dóm (toll) 120 o 20 o

25 HADL RICHÁRD: Földszint balra 119. Spoleto : Olaj torony (toll) Umbertide (toll) Montefalco (toll-irón) Gubbio : Vicolo della Luce (toll) Arezzo : Sta Maria della Piéve (toll) Sesto fiorentino (toll) Siénai dóm (toll) Siena : Piazza (toll) Kis utcza Sienában (toll) A sienai dóm belsejéből (toll) A sienai városház tornya (toll) Firenze : Ponté vecchio (toll) Firenze : La piazza del mercato vecchio (toll) San Gimignano (gouache) Montoliveto, San Gimignano (toll) ,,11 poggio" San Gimignano mellett (toll) Kopasz fák San Gimignano körül (szén) Táj San Gimignano körül (toll) Pillantás Firenzére (szén) Sienai utcza (szén) Spoletoi utcza (szén) Perugia (szén) San Gimignano Piazza della Cisterna (szén).. 80 Kor. o 21 o

26 HADL RICHÁRD: Földszint balra Kor Spoleto (toll) Siena (toll) Siena a San Domenicoról (toll) Montepulciano : Porta S. Francesco (toll) Montepulcianoi utcza (toll) Siena (toll) Firenze : A San Francesco del Monté cziprusai (irón) Gubbio (toll) Umbertide : Sikátor a városbástya mellett (irón) Mont'oliveto San Gimignano mellett, (szines) San Gimignano (szén) San Gimignano (szén) A római Colosseum belseje (irón) Róma : Forum Romanum (irón) Siena : Palazzo pubblico (irón) Reggeli köd San Gimignano körül (szén) San Gimignano (szén) San Gimignano (szén) ,,II Poggio" San Gimignano előtt Urbino (toll) Siena: régi városkapu (toll) 120 o 22 o

27 HADL RICHÁRD: Földszint balra 163. Siena (toll) 164. San Marino (toll) 165. San Gimignano (szén) 166. San Gimignano (szén) San Grimignano : Palazzo del podesta (szén) Kossuth (rézkarcz) Magántulaj don Spoletói részlet (tus) 170. Betonai részlet San Grimignano (tus) Magántulajdon 171. S. Grimignano Via di Berignano, (sárga) 172. Assisi Klastromudvarban (tollrajz) Polichrom női mellszobor. Portrait-tanulmány (gipsz.) Eladó 174. Női félakt (gipsz), eladó 175. II mattino (fiúrelief) (gipsz), eladó 176. Alvó leány (relief) (gipsz), eladó 177. Gyermekportrait (márvány), eladó 178. Kútalak (márv.,) magánt Arczképrelief (márv.,) magánt Arczképrelief (márv.,) magánt. Kor. o 23 o

28 Kor AGGHÁZY GYULA : Nagyrőcei táj. Olajf BACHMANN KÁROLY : Csendélet. Olajf BACHMANN KÁROLY : Csendélet. Olajf BACHMANN KÁROLY : Az ivó. Olajf a. BACHMANN KÁROLY: Csendélet. Olajfestm BALLÓ MARISKA : Chrysanthémek. Olajf BARABÁS EMIL : Kolostorudvar. Olajf BARANSKI E. LÁSZLÓ : Áll a malom. Olajfestmény BARANSKI E. LÁSZLÓ : Szélmalom. Vizfestmény BARANSKI E. LÁSZLÓ : Church professor. Rézkarc BARANSKI E. LÁSZLÓ : A processió eleje. Rézkarc BARANSKI E. LÁSZLÓ: Gémes kút. Rézkarc. 65 o 24 o

29 Kor BARANSKI E. LÁSZLÓ : Jelmezbál előtt. Eredeti firka BARKÁSZ LAJOS: Naplemente az Alföldön. Olajfestmény BARKÁSZ LAJOS : Budai részlet. Olajf BARKÁSZ LAJOS: Festés napsütésben Olajfestmény BARKÁSZ LAJOS: Ködös reggel Budán. Olajfestm BARKÁSZ LAJ OS : Zöld falusi ház. Olajf BARKÁSZ LAJOS: Karcagi utca este Olajfestmény BASCH ÁRPÁD: Besnyői ciprusok. Olajf BASCH ÁRPÁD : Máriabesnyői erdőben Olajfestmény BEDNÁR JÁNOS: Pihenő Lovak. Olajf BEN KŐ ILONA : Br. Chr. úr arcképe. Olajf. Magántulajdon 203. BÉR DEZSŐ: Tabán. Rajz. * BERKES ANTAL: Kis szoba. Olajfestm BERKES ANTAL : Tejcsarnok a ligetben. Olajfestmény BERKES ANTAL : Beszűrődő napsugár. Olajfestmény BERKES ANTAL: Nyári tájrészlet. Olajf. 120 o 25 o

30 Kor BETLEN GYULA: Tavasz. Gipsz F. BOEMM RÍTTA : Téli táj Budán. Olajf F. BOEMM RÍTTA : Oltár. Olajfestmény F. BOEMM RÍTTA : Rózsák. Olajfestmény BORUTH ANDOR : Férfiarckép. Olajfestm. Magántulajdon BORUTH ANDOR : Női arckép. Olajfestm. Magántulajdon BORUTH ANDOR : Gyulai Pál. Olajfestm BORUTH ANDOR: Tanulmányfej. Olajf BOSZNAY ISTVÁN: Herényi rét. Olajf BRUCK HERMINA: Mária Terézia vadászkastélya. Olajfestmény BRUCK LAJOS: Fővárosi részlet. Olajf. Eladó BRUCK MIKSA: Felvidéki utcarészlet. Olajf. Eladó BURGHARD REZSŐ: A város kapuja. Olajfestmény BURGHARD REZSŐ: Reggel a kanálison. Olajfestmény BURGHARD REZSŐ: Ima. Olajfestmény Eladó BURGHARD REZSŐ : : Est a kanálison. Olajfestmény 160 o 26 o

31 224. CSABA IMRE: Chrysanthemum. Olajf CSERMELY JÁNOS: Árnyékban. Olajf CSERNA REZSŐ S.: Csendélet. Olajf. Magántulajdon CSUK JENŐ : Esti tájkép. Olajfestmény DEMECZKYNÉ VOLF IRMA: Őszi virágok. Vizfestmény. Magántulajdon 229. DONÁTH JÓZSEF: Brugesi részlet. Olajf, GRÓF EDELSHEIM-GYULAI LIPÓT: Északsarki tenger. Olajfestmény ÉDER GYULA : Androméda. Olajf ENDREY SÁNDOR: Férfi arckép Olajfestm. Magántulajdon. 232/a. Női arckép. Olajf. Magántulajdon ERDŐSSY BÉLA : Dunai hangulat. Olajf ERDŐSSY BÉLA : Városligeti rész. Olajf FADRUSZ JÁNOSNÉ: Gróf Wickenburg István leánya. Bronz. Magántulajdon FERENCZY J ÓZSEF : Sárgaruhás asszony Olajfestmény FESZTY ÁRPÁDNÉ : Udvarrészlet. Pasztel FODOR BÖSKE : Rózsák. Olajfestmény FÖLDES IMRE : Berlini részlet. Vizf FÖLDES IMRE : Mámor. Olaj pasztel. 60 o 27 o

32 Kor FÖLDES IMRE : Akt. Színes ceruza FRECSKAY ENDRE : A gödöllői határból. Pasztel GERRITSEN VILMOS: Játszma után. Olajfestmény GERSTER KÁROLY : Hegyi táj. Olajf GERSTER KÁROLY : Tájkép. Olajfestm GERSTER KÁROLY : Tájkép. Olajfestm GLATTER ÁRMIN : Arckép. Olajf. Magánt GOTTESMANN ALFRÉD: Olasz táj. Olajfestmény GOTTESMANN ALFRÉD : Olasz táj reggel Olajfestmény GOTH MÓRICZ : Köd. Olajfestmény. Magántulajdon GOTH MÓRICZ: Leánkya. Olajfestmény Magántulajdon GOTH MÓRICZ: Műhely. Olajfestmény. Magántulajdon GOTH MÓRICZ: Gamingi részlet. Olajf. Magántulajdon GOTH MÓRICZ : Építkezés. Olajfestmény. Magántulajdon GOTH MÓRICZ : Merengés. Olajfestmény. Magántulajdon. o 28 o

33 Kor GOTH MÓRICZ : Csacsi-szekér. Szénrajz GOTH MÓRICZ : Ada. Tanulmányfej. Szénrajz. Magántulajdon BR. HAUPT-STUMMER CAROLA : Arckép. Rajz. Magántulajdon HADZSY OLGA : Intérieur. Olajfestmény HADZSY OLGA : (Pont-neuf). Vizfestmény HEGEDŰS LÁSZLÓ: A Megváltó. Olajfestmény HEYER ARTHUR : Őzvad a nyárban. Gouache HEYER ARTHUR : Angora-macskák. Pasztel HERRITZ OSZKÁR : Pallosi részlet. Vizf HÓDY GÉZA: Rózsák. Olajfestmény HONTI NÁNDOR : Arckép. Olajf. Magánt KACZIÁNY ÖDÖN: A leselkedő. (A halálciklusból. Olajfestmény. Magántulajdon KÁDÁR BÉLA : Hegyek. Pasztel ^ KATÓ KÁLMÁN : Alkony a Gellérthegyen. Olajfestmény KATŐ KÁLMÁN : Tabáni hangulat. Olajf KATÓ KÁLMÁN: A Kör-utca. Olajfestm KAYSERLING JOLÁN: Arckép. Olajfest. Magántulajdon. o 29 o

34 Kor KEMÉNYFFI JENŐ: Ártatlanság. Olajfestmény KEMÉNYFFI JENŐ: Voloscai utca. Olajf KÉZDI-KOVÁCS LÁSZLÓ: Erdei uton. Olajf KÉZDI-KOVÁCS LÁSZLÓ : Kilátás a Zugligetből. Olajfestmény KÉZDI KOVÁCS LÁSZLÓ : Erdei mocsár. Olajfestmény KÉZDI-KOVÁCS LÁSZLÓ: Patak a nyiresben. Olajfestmény KÉZDI-KOVÁCS LÁSZLÓ: Párázat. Olajf KLÁMMER MARISKA : Templom-interieur. Olajfestmény KLÉH JÁNOS: Csendélet. Olajfestmény KOTÁSZ KÁROLY : Munkaközben. Olajf KOZÁK ISTVÁN : Virágok. Olajfestmény KRUTSAY FERENCZ: Szabadban. Olajf KRUTSAY FERENCZ : Solymár. Olajfest KUSZKA JENŐ: Őszi holdvilág. Olajfestm LAKOS ALFRÉD : Szomorúság. Olajfestm LÁMNÉ-HILBERTH IRÉN: Rózsák. Olajf LECHNER S. ÖDÖN : Sévres. Olajfestmény LESZNAI ANNA: Pünkösdi rózsák. Olajf LICHTENBERGNÉ-PROPPER ARANKA: Rapallói piazetta. Olajfestmény 150 o 30 o

35 Kor LOVAGHY DÉNES: Csendélet. Olajfestm LOVAGHY DÉNES: Tükör előtt. Olajf LOVAGHY DÉNES: Napsütéses ház. Olajf LOVAGHY DÉNES: Csendélet. Olajfestm MARKÓ ERNŐ : Csendélet. Olajfestmény MARKÓ RENŐ : Gellérthegyi házak. Olajf MARKÓ ERNŐ : Őszi lombok. Olajfestmények MENDLIK OSZKÁR: Ködös november Hollandiában. Olajfestmény MENDLIK OSZKÁR: Esős hangulat az Északi-tengeren. Olajfestmény MENDLIK OSZKÁR: Viharos hangulat Zandvoortnál. Olajfestmény MENDLIK OSZKÁR: Oczeán-hullám. Olajf MENDLIK OSZKÁR: Sirocco a Riviérán. Olajfestmény MENDLIK OSZKÁR: Esthangulat Raguzánál. Olajfestmény MÉRŐ ISTVÁN : Szilvafa alatt. Olajfestm MÉRŐ ISTVÁN : Kertben. Olajfestmény MICHALOVICH MIKLÓS: Mohamedán. Olajfestmény NÁDLER RÓBERT: Fenyő a havasokon. Vizfestmény NÁDLER RÓBERT: Sziklarészlet. Olajf. 120 o 31 o

36 Kot NAGY LÁZÁR: Napraforgó. Olajfestmény NAGY VILMOS: Elmerengve. Olajfestmény NÉMETHYNÉ UDVARDY FLÓRA: Csendélet NÓGRÁDI SÁNDOR: Holland asszony. Olajfestmény NÓVÁK JÓZSEF LAJOS : Légvárak. Tollrajz NÓVÁK JÓZSEF LAJOS: Január. Tollrajz NÓVÁK JÓZSEF LAJOS: Éva. Tollrajz OLGYAI VIKTOR: Erdő széle. Pasztel ÖRVÖS KÁROLY : Este. Olajfestmény PAPP BERTALAN : Nemes ambíció. Olajf PAPP BERTALAN: Csendélet. Olajfestm PATAKY IMRE : Esős idő. Olajfestmény PATAKY IMRE: Halászkunyhó. Olajf PENTELEI MOLNÁR JÁNOS: Paprikaelrakása. Olajfestmény PENTELEI MOLNÁR J ÁNOS: Friss hó. Olajfestmény PIROSKA KÁROLY: Utolsó napsugár. Olajfestmény PLÁNY ERVIN : Nagymama a kertben. Olajfestmény 1U PLÁNY ERVIN : Técsői parasztszekér. Olaj fest. 200 o 32 o

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Kor PÖRGE GERGELY : Delelés. Olajfestmény PÖRGE GERGELY : Közelgő vihar. Olajf PÖRGE GERGELY : Késő ősz a Nagyalföldön. Olajfestmény RAÁB ERVIN: A Béga Facset mellett. Pasztel RAÁB ERVIN: Folyó partján. Pasztel RÁTH PANNI : Atelierben. Pasztel-vázlat RECHNITZ ELZA : Férfiarckép. Olajfestm. Magántulajdon 334. RECHNITZ ELZA : Látogatás. Olajfestmény Magántulajdon 335. REINERNÉ ISTVÁNFFY GABRIELLA: Csendélet. Olajfestmény ROMEK ÁRPÁD : Kertben. Olajfestmény ROMEK ÁRPÁD : Csendélet. Olajfestmény ROTTMANN MOZÁRT : Jó étvágy. Olajf RÓZSAFFY DEZSŐ : A dolgozó-asztal sarka. Olajfestmény RÓZSAFFY DEZSŐ : Almák és narancsok. Olajfestmény RÓZSAFFY DEZSŐ: Utca Montreuil surmer-ben Olajfestmény RÓZSAFFY DEZSŐ : Könyvek. Olajfestm SÁNDOR BÉLA : Raguzai utca. Vizfestm. 240 o 33 o

46 344. SKUTECZKY DÖME : Mater dolorosa. Olajf. Eladó SOŐS ELEMÉRNÉ : Csendélet Olajfestm. Eladó SZÉKÁCS IRÉN: Alkonyi órán. Olajfestm. Magán tulajdon 347. DOBAI SZÉKELY ANDOR: Muskátli az ablakban. Olajfestmény DOBAI SZÉKELY ANDOR: Tarlón. Olajfestmény SZENES FÜLÖP : Női arckép. Olajf. K. M.-né tulajdona SZENES FÜLÖP : Női ackép. Olajf. L. E.-né tulajdona SZENES FÜLÖP: Női arckép Olajf. K. Gy. tulajdona SZENES FÜLÖP: Férfi arckép. Olajf. K. Gy. tulajdona SZENES FÜLÖP : Női arckép. Olajf. H. K-né tulaj dona GYÖNGYÖSHALÁSZI TAKÁCS BÉLA : Menedék. Vizfestmény TAMÁSSY MIKLÓS: Műteremben. Olajf THEIN MIKSA: Fülönfüggő. Olajfestmény TELKESSY VALÉR : Kertben. Olajfestm TELKESSY VALÉR : Virágok. Olajfestm o 34 o

47 Kor TÜRY GYULA : Lovranai kikötő. Olajfestm TÜRY GYULA : Campo Santo di Lovrana. Olajfestmény. Magántulajdon. 360/a. UFERBACH JENŐ: Falun. Olajf. Eladó UJHÁZY FERENCZ: A régi hajóhíd. Olajfestmény VAJDA ZSIGMOND: Kirándulás a tengeren Olajfestmény VAJDA ZSIGMOND: Csolnakázás. Olajf VAJDA ZSIGMOND: Szószék. Olajfestmény VAJDA ZSIGMOND. Nyári konyha. Olajf VAJDA ZSIGMOND : Dunapart. Olajfestm VÁMOSSYNÉ ELEŐD KAROLA: Torockói asszony. Vizfestmény M. VÉSZI MARGIT : Arckép. Olajfestmény. Magántulajdon 369. M. VÉSZI MARGIT : Csendélet. Olajfestmény M. VÉSZI MARGIT : Csendélet. Olajfestmény VESZTRÖCZY MANÓ: Cseresznyeszedés. Olajf. Magán tulajdon VESZTRÖCZY MANÓ: Tanulmány. Olajf. Magántulajdon VÖRÖS ERNŐ : Vasárnap este. Olajfestm GRÓF WICKENBURG ISTVÁN: Aratás. Olajfestmény. 250 o 35 o

48 Kor GRÓF WICKENBURG ISTVÁN : Parasztföldek. Olajfestmény ZÁDOR ISTVÁN : A Kaplony-utca. Olajf '377. ZÁD.OR ISTVÁN: Kilátás a bástya-sétányról. Olajfestmény ;ZÁDOR ISTVÁN: Bucsúfia. Olajfestmény ZSÁKODI CS'ISZÉR JÁNOS: Női akt. gipsz 100 p 36 o

49 HADL RICHÁRD Földszint balra 380. S. Gimignanói parasztház (tempera-tollr.) Firenze. Szentháromság-hid (tempera) S. Gimignanói utcza (tollr.) Magántulajdon S. Gimignanói városkapu (tempera) Firenzei utcza (aquatinta) ' Siéna. Piazza del campo (tollr.) Toscanai parasztkonyha (tempera) S. Gimignanói utcza (fametszet) S. Gimignanói utca (fametszet) Két san-gimignanói részlet (tempera) Sestói motivum (aquatinta) Cziprusok Firenze körül (tempera) Montepulciano (tempera) S. Gimignanói utcza (tempera) San Marinói részlet (tolírajz) San Marino. II borgo (tempera) Sesto fiorentinói utcza (tollr.) Siénai ghettorészlet (tempera) 70 Kor. o 37 o

50 HADL RICHÁRD Földszint balra Kor Assisi. Porta San Giacomo (tempera) Volterra. L'arco felice (tempera) Spello. Propertius háza. (tempera) Volterrai utcza (tollrajz) Certaldo. Boccaccio háza (tollrajz) Sesto fiorentinói részlet (tempera) Sesto fiorentinoi részlet (tollrajz) Gubbio, San Giovanni (tollrajz, guache) S. Gimignano. Via della Madonna della luce (tollrajz) S. Marino. Porta della rupe (tempera) Assisi. Városkapu (tempera) S. Gimignano. La rocca (tempera) Firenze. Poggio imperiale (tempera) Sestoi utcza (karcz) S. Gimignano. Piazza della Cisterna (tempera) Borgo San Sepolcro. Utczarészlet (tollrajz) Gubbio, Fonté San Giuliano (tempera) San Gimignano (tempera) Spoleto (tempera) Perugia. Régi vízvezeték (tempera) S. Gimignano. Via di Berignano (karc.) S. Gimignano, Palazzo Pretorio (fametszet) Volterra (tempera) 60 o 38 o

51 HADL RICHÁRD Földszint balra 421. S. Gimignano. Sta Lucia (karcz) balról : S. Gimignanoi parasztház (tempera).. 50 középen : S. Gimignanoi tér (tempera) 50 jobbról: Montefalcói ut (tempera) Firenze. Mugnone völgye (karcz) Firenze. Mugnone völgye (tempera) balról : S. Gimignano. Via di Berignano (temp.) 50 középen : Borgo San Sepolcro (tempera) 50 jobbról : S. Gimignano. Az Ardinghellik tornyai (tempera) Toscanai parasztkonyha (karcz) Certaldo. Palazzo pretorio (tempera) S. Gimignano. Domlépcső (tempera) Cziprusliget Firenze mellett (tempera) S. Gimignano. Palazzo pretorio (tempera) balról : S. Gimignanoi sikátor (tempera) középen : Sesto fiorentinói motivum (tempera) 50 jobbról : S. Gimignanoi dómtér (tempera) Trasporto funebre (tollrajz) Artimino. Sta Maria delle vergini (tempera) Via della mala vita (tollrajz) Firenze, külvárosi sikátor (tempera) Spello. Vicolo del tempio della Diana (tollr.) Siena, Ghetto-részlet (tempera) 70 Kor. o 39 o

52 HADL RICHÁRD Földszint balra Kor Assisi, utczarészlet (tempera) Assisi. Porta S. G acomo (tempera) San Gimignano. Letorri in piazza (krétarajz) San Gimignano, Piazza della Cisterna (karc.) San Marino. La rupe (tollrajz) San Marino. Borgo (tollrajz) San Gimignano. A Poggio (tempera) Magánt. m o o 40 o

53 HIRDETÉSEK

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 m\ GÖDÖLLŐI SZŐNYEGSZÖVŐK AZ ORSZÁGOS MAGYAR IPAR- MŰVÉSZETI ISKOLA TANMŰHELYE Vezető-tanár: Körösfői-Krieseh Aladár Mindenegyes szőnyeg művészek terve után készül Csomózott szőnyeg(perzsa smyrna) m kor. Szúrnák m kor. Torontáli m kor. O-Gobelin m kor. Scherebeek kor.! lir-'y. Piri 1 1 Pl rí 1 1 ri-'y. Pirí 1 Pirí; i Applikációk és hímzések külön megegyezés szerint.

70 Fuchs Sándor épület- és műlakatos-mester VII., Kisdiófa-utca 8. szám. Elvállal mindennemű lakatos- és mechanikai _ a munkákat, ugy mint n épület vasalását, rolót, n n napellenzőket és disz- Pl rácsozatokat, tűzhelye- n n ket felelősség mellett n és villanyfelszereléseket. ^ a Javítások pontosan és jutányosán :: eszközöltetnek. ::

71

72 a Szabás és minta rajzolás angol és francia beosztás szerint legalaposabban taníttatnak Cseh Lajosné hat: engedélyezett 17 év óta fennálló szabászati és varró intézetében, Dohány-utca 28. Sikeres tanításról bárki meggyőződhetik. Este óránkint ingyen tanfolyam. Vidéki növendékek teljes ellátásra elfogadtatnak. Magánnyomozó KE iroda. Nyomozások, megfigyelések, diszkrét és házassági ügyekben leendő puhatolódzások legpontosabban :: teljesíttetnek. :: VASHEGY1 GÉZA nyug. m. kir. államrendőrségi detektív. VII. ker., Csengery-utca 25. sz. I. em. Es REI5ZER ELEK 6 S r UIII. ker., Tózsef-utca 50. sz. Elvállal minden e szakmába vágó munkákat, u. m. : templomi munkák, oltárok, szalon és modern bútorok, tükrök és képek bekeretezését stb. aranyozását, továbbá épületek, kávéházak, vendéglők külső és belső aranyozását. Képkeretező. Javítások olcsón és pontosan készülnek.

73

74 Pénzkölcsönt, házakra, telkekre. Törlesztéses (amortizációs) kölcsönök 10 évtől 40 évi törlesztésre, olcsón és gyorsan folyósittatnak. Többtételü drága kamatú tartozások olcsó törlesztéses köl- :: csönre convertáltatnak :: % kamatos pénzt földbirtokra 10 vagy 12 évi törlesztésre bárki kaphat! Goldschmidt Lipótnál Budapest, VII., Nefelejts-utca 55. szám.

75 Priuátdeíektiu-intézetem diszkréten végez kényes megbízásokat, : megfigyeléseket, nyomozásokat.! Beszerez bizonyítékokat házassági, váló- és egyéb perekben helyben és vidéken. Legmegbízhatóbb értesité- : sck házassági ügyekben. : SZALAl MIHÁLY BUDAPEST, VII., Rákóczi-út 86. szám. EGERT ]ENŐ Budapest, VII. ker., Akácfa-utca 14. szám. Hői és férfi vegyi ruhatisztitó-intézet. 48 óra alatt eszközöl- Vidéki megrendelések jutányosán és pontosan eszközöltetnek.

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a 1907 DECEMBER ARfl 50 FILLÉR LÉGRÁDY TESTVÉREK BUDAPEST V., Váci-körút 78 A

Részletesebben

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 AZ,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 A NEMZETI SZALONBAN V., ERZSÉBET-TÉR A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: ELNÖK : GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK : MOLNÁR VIKTOR NY. ÁLLAMTITKÁR HORVAI

Részletesebben

H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA #

H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA # A NEMZETI SZALON H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA # ^ BUPAPEST 1903 «A NEMZETI SZALON Sf «f KIAPÁSA «« A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF, orsz.

Részletesebben

gróf Andrássy Gtjula z>. b t t.

gróf Andrássy Gtjula z>. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATOSAGA ELNÖK : gróf Andrássy Gtjula z>. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : orvai János szobrászmiivési IGAZGATÓ : 3) éri] Béla festőművész Művészek: Edvi Illés Aladár ZKatona í\'ánaoi ZKézdi

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSÁNAK «T KATALÓGUSA #

KIÁLLÍTÁSÁNAK «T KATALÓGUSA # A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSÁNAK «T KATALÓGUSA # BUPAPEST 1902-1903 A NEMZETI SZALON Sf Sí KIAPÁSA «« A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF, orsz. képv., alelnökök

Részletesebben

NEMZETI SZALON S? SF SF TÉLI 3 S? IS KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA s

NEMZETI SZALON S? SF SF TÉLI 3 S? IS KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA s A NEMZETI SZALON S? SF SF TÉLI 3 S? IS KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA s SÍSí BUPAPEST ÍSÍS ANEA\ZETI SZALON Sí Sí KI A PÁS A íf ÍS A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSÁNAK I? KATALÓGUSA A SfSf BUPAPEST 5S3S ANEMZETI

Részletesebben

N EM2ETLS2AL0N KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA Ő M BUPAPEST A NEMZETI SZALON - KIAPÁSA

N EM2ETLS2AL0N KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA Ő M BUPAPEST A NEMZETI SZALON - KIAPÁSA A N EM2ETLS2AL0N Ő M KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA BUPAPEST A NEMZETI SZALON - KIAPÁSA A NEMZET! SZALON ŐSZI KIÁLLÍTÁSÁNAK % KATALÓGUSA * Sí Sí BUPAPEST # # A NEMZETI SZALON SÍ SÍ KIAPÁSA?g?s A Nemzeti Szalon

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : qráf Andrássy Gyula v. b t ALELNÖK : íjcorvai ^János szobrászművész IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ébauman ZMárton Qellert Jenő Katona ^Nándoi Kezdi ^Kovács

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b. t. t ALELNÖKÖK : ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános ny. államtitkár szobrászművész IGAZGATÓ: 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK: Baditz Ottó Gellért

Részletesebben

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA o csász. és kir. fensége klotild főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, BÚ- TOR ÉS MÜTARGYAKBOL. EGESZ GYŰJTEMÉNYEK VÉTELE ÉS ELADASA A NEMZETI SZALON

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t.

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : IGAZGATÓ : ZH. orvai János 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI Művészek: Edvi Illés Aladár diatona ZNáncioi ÜCézdi ^Kovács Xászlö

Részletesebben

A NEMZETI SZALON TISZTIKARA:

A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: ELNÖK: GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t t ALELNÖKÖK: MOLNÁR VIKTOR, államtitkár RÓNA JÓZSEF IGAZGATÓSÁGI TAGOK: BRUCK MIKSA KACZIANY ÖDÖN GELLÉRT JENŐ KÉZDI KOVÁCS LÁSZLÓ IGAZGATÓ

Részletesebben

NEMZETI SZAbON. KIÁbblTÁSÁNAK KATAbÓGüSA GRAFIKAIÉ. BUDAPEST, 1906. <ipg A NEMZETI SZAL.ON 1906. EVI É S IV- )IK

NEMZETI SZAbON. KIÁbblTÁSÁNAK KATAbÓGüSA GRAFIKAIÉ. BUDAPEST, 1906. <ipg A NEMZETI SZAL.ON 1906. EVI É S IV- )IK A NEMZETI SZAbON 1906. EVI É S IV- )IK GRAFIKAIÉ KIÁbblTÁSÁNAK KATAbÓGüSA BUDAPEST, 1906.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of.

Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of. Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of. 600- Balogh Sándor 5 Przemyslang romjai (Galiczia) Vf. 6. Mellame" temploma.

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK: MOLNÁR VIKTOR HORVAI JÁNOS NY ÁLLAMTITKÁR SZOBRÁSZMŰVÉSZ BADITZ OTTÓ KACZIÁNY ÖDÖN IGAZGATÓ: DÉRY BÉLA IGAZGATÓSÁGI TAGOK

Részletesebben

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gtój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK ; IGAZGATÓ: 'Jiorvai ^János Művészek: Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk c Vajda

Részletesebben

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész Hogy miért éppen az 1965 és 1975 közé eső tíz év az időhatára kiállításunknak? A kommunista pártállami Románia magyar képzőművészetének ez volt az az időszaka, amikor viszonylag kedvezőek voltak a kultúrpolitikai

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI MÚZEUM I. FESTÉSZET. 1. olaj, tempera, pasztell

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI MÚZEUM I. FESTÉSZET. 1. olaj, tempera, pasztell MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI MÚZEUM I. FESTÉSZET 1. olaj, tempera, pasztell 1. Önarckép macskákkal tempera, falemez 615x495 Jelezve j. lent világoskékkel: M.M.M. 440 [1959] 2. Elvonuló vihar tempera, falemez

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 83/4. Bálint Endre (1914-1986) Kereszt,

Részletesebben

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30.

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 94/1. Aba Novák Vilmos (1894-1941) Petõfi: A jó öreg kocsmáros

Részletesebben

06/ ; 06/

06/ ; 06/ aukciósház Premier Galéria és Jászi Galéria aukció dátuma 2016.11.24. 18:00 aukció címe aukció kiállítás ideje aukció elérhetőségek aukció linkje A Premier- és a Jászi Galéria első közös aukciója 2016.

Részletesebben

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR * & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE ELNÖK : f Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : Gellért Jenő Horvai János Dén> I éla

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: [3 ^ p k l, m z. A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK: MOLNÁR VIKTOR NY. ÁLLAMTITKÁR HORVAI JÁNOS SZOBRÁSZMŰVÉSZ IGAZGATÓ:' DÉRY BÉLA BADITZ OTTÓ KACZIÁNY ÖDÖN

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

Beérkezett pályamûvek listája:

Beérkezett pályamûvek listája: Beérkezett pályamûvek listája: kiállítva elutasítva Sorszám Név Méret (cm), technika ép címe Zsûri döntése 1. Timár Zoltán 61,5x52,5, szerkesztés, tus, filc Béka Letenye 66x52, szerkesztés, tus, filc A

Részletesebben

F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008.

F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BARCSAY JENŐ DÉSI-HUBER ISTVÁN DOMANOVSZKY ENDRE GADÁNYI JENŐ FESTŐMŰVÉSZEK ÉS FERENCZY BÉNI

Részletesebben

A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában

A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában TATZ LÁSZLÓ A BENKŐ-DIJ NYERTESE FIATAL NŐ ARCKÉPE A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában s három termében nyilt meg a Képzőművészeti Társulat 1917 1918. évi téli kiállítása. A Műcsarnok

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

Minden jel arra mutat, hogy az 1918.

Minden jel arra mutat, hogy az 1918. PÁLLYA CELESZTIN ITATÓ A TAVASZI KIÁLLÍTÁS Minden jel arra mutat, hogy az 1918. tavaszi kiállítás lesz a Képzőművészeti Társulatnak utolsó háborús kiállítása. Talán búcsút mondhat már a Társulat a Szépművészeti

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 35/1. Ismeretlen alkotó, XVIII.sz., Puttó sérült, hiányos technika: fa méretek: 80 cm kikiáltási ár: 15.000 Ft leütési ár: 65.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 35/1. Ismeretlen alkotó, XVIII.sz., Puttó sérült, hiányos technika: fa méretek: 80 cm kikiáltási ár: 15.000 Ft leütési ár: 65. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 35/1. Ismeretlen alkotó, XVIII.sz., Puttó

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

nek az a csillagászati gyorsasága, a mely egyrész elröpitette az emberiséget a világháborúhoz, az atomok fölrobbantásához, a repülés, a dróttalan

nek az a csillagászati gyorsasága, a mely egyrész elröpitette az emberiséget a világháborúhoz, az atomok fölrobbantásához, a repülés, a dróttalan BASCH GYULA KÉPEI. A falakról a mult század nyolcvanas és kilencvenes évei tekintenek reánk. Az akkori emberek, az ő koruknak divatja és annak az időnek festői erkölcse. Józan és szolid művészet. Az ecset

Részletesebben

TEli TARlAT KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLíTÁS

TEli TARlAT KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLíTÁS l' l' TEli TARlAT KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLíTÁS TÉli TÁRIIT KÉPZÖ ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLíTÁS A MŰHELY MŰVÉSZETI EGYESÜLET KIÁLLíTÁSA A. VARGA IMRA Téli kert 1. ~Ox 70 cm, vegyestechnika AMBRUS LAJOS

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( )

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 84/1. Baranszky Emil László (1877 1941)

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t.

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. a nemzeti szalon vezetősége Gellért Jenő E L N Ö K : t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: Ü G Y É S Z : Di. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós Horvai János TISZTELETBELI TAGOK: IGAZGATÓ

Részletesebben

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új Élete 1991. november 23.-án született Kiskohon ma Románia területe. Nehéz gyermekkora volt, hiszen árvaházba került. 1913-ban Andrássy József örökbefogadta. Cimfestő szakmát tanult, majd egyik tanára,

Részletesebben

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista 9. Grafikai Kamaraaukció 2015. március 10. Leütési lista Kat. sz. Leírás Kikiáltási ár Leütési ár 0001 Aba-Novák Vilmos: Székely Aladár portréja (1923) 24 000 28 000 0002 Aba-Novák Vilmos: Román tánc 50

Részletesebben

KATALÓGUSA. Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek. Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint

KATALÓGUSA. Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek. Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint fí 03 3S8-1K KIÁLLÍTÁS & X L I I. A C S O P O R T K T Á L L I T Á S KATALÓGUSA Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint

Részletesebben

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen

Részletesebben

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47.

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. Ferenczy Károly utca Teljes 168 Festő utca Teljes 11 Gorkij utca 000046 végig Páros 14 Gorkij utca 000057 végig Páratlan 22 Gorkij utca 116666

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 73/2. Aknay János (1949) Emlék, 2015 technika:

Részletesebben

F\ NEMZETI SZALON TISZTIKARA : ELNÖK: ALELNÖKÖK: IGAZGATÓ : IGAZGATÓSÁGI TAGOK: ÜGYÉSZ: GRÓF flndrássy GYULA, v. b. t t

F\ NEMZETI SZALON TISZTIKARA : ELNÖK: ALELNÖKÖK: IGAZGATÓ : IGAZGATÓSÁGI TAGOK: ÜGYÉSZ: GRÓF flndrássy GYULA, v. b. t t F\ NEMZETI SZALON TISZTIKARA : ELNÖK: GRÓF flndrássy GYULA, v. b. t t ALELNÖKÖK: MOLNÁR VIKTOR, m. kir. államtitkár RÓNfl JÓZSEF, szobrászművész IGAZGATÓ : DÉRY BÉLfl IGAZGATÓSÁGI TAGOK: BRUCK MIKSA GLflTZ

Részletesebben

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19.

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Tételszám 1 Rippl-Rónai József (1861-1927): Gitáros nő 2 Szentgyörgyi Kornél (1916-2006): Korlátnál 3 Rippl-Rónai József (1861-1927): Akt lepellel 4 Iványi-Grünwald

Részletesebben

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75.

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 92/1. Ágh Ajkelin Lajos (1907-1995) Struktúra,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A NEMZETI SZALON ÖSZI KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA 1908 SZEPT.-OKT.

A NEMZETI SZALON ÖSZI KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA 1908 SZEPT.-OKT. A NEMZETI SZALON ÖSZI KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA 1908 SZEPT.-OKT. ÁRA 40 FILLÉR LÉGRÁDY TESTVÉREK BUDAPEST V., VÁCI-KÖRÚT 78. SZ. ID33333333333333333333 A NEMZETI SZALON TISZTIKARA ELNÖK : Gróf Adrássy Gyla

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA *

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * A NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * BUPAPEST 1902 JF A NEMZETI SZAIQN «? SF KIAPÁSA JG JG A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10.

Új Szöveges dokumentum. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10. Összeomlás 2007 akvarell, diópác 53x22 cm Balogh Géza (1946) Nyíregyháza, Selyem u. 30. Halmaz I. 2002

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 32/2. Czene Béla (1911-1999) Tudós ünneplõben,

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

26/8. Silberhorn Tibor (1927) Zárszámadás, 1957 technika: papír, tus méretek: 21 x 29,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 4.

26/8. Silberhorn Tibor (1927) Zárszámadás, 1957 technika: papír, tus méretek: 21 x 29,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 4. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 26/1. Ismeretlen XIX.sz.-i naív mûvész

Részletesebben

ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : TISZTELETBELI TAGOK: bociei'aikek : KÜLFÖLDI SOCIETAIREK:

ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : TISZTELETBELI TAGOK: bociei'aikek : KÜLFÖLDI SOCIETAIREK: A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE: ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : Gellért Jenő Horvai János Déry Béla ÜGYÉSZ: Dr. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós MŰTÁKOS: Kató

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS

SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS N Y Á R I T Á R L A T SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS BIRALÓ bizottság tagjai Kocsis András Antal Károly Baksa Soós György, Bánó Endre, Beck András, Benedek Jenő Berda Ernőné Csáki Maronyák

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Férfi NB2 CSB Rangsor

Férfi NB2 CSB Rangsor Férfi NB2 CSB Rangsor Sorsz. Név Egyesület Forduló Mérkőzés Nyert Vesztett % 1. Berdár Norbert (F) 8094 Kaposvári AC 18 72 68 4 94.4% 2. Salamon István (F) 10477 Kömlő SC 18 72 66 6 91.7% 3. Aranyosi Levente

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

_A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK. 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ

_A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK. 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ / _A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE: ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: IGAZGATÓ: Gellért

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

P E T E R D I A N D O R.

P E T E R D I A N D O R. Hol elkalandoz művészképzelet : A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. 3)éry Béla

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. 3)éry Béla _ A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. ALELNÖK : szobrászm üvésí IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ZBauman 3\íárton Qellért Jenő SKalona ZNándoi Kézdi ^Kovács Xászló

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1.

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF aukció Hatodik önálló és jótékonysági aukciója aukció időpontja 2014.03.31. hétfő 18:00 rendezi Premier Galéria helyszín Veyron Kávézóban, cím: Kecskemét, Horog utca 9. elérhetőségek 06/30-9-383-027 premiergaleria@gmail.com

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Amagyar művészet friss alkotásainak legelőkelőbb 51 A TÉLI KIÁLLÍTÁS

Amagyar művészet friss alkotásainak legelőkelőbb 51 A TÉLI KIÁLLÍTÁS IMREY LAJOS BRONZPLAKETTEK 51 A TÉLI KIÁLLÍTÁS Amagyar művészet friss alkotásainak legelőkelőbb bemutató-csarnokafelett még L mindig a háborús idők járását jelző vöröskeresztes zászló leng. Beteg katonák

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép

É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép Bundzsák I. u. 10. főépület 191 1/N N Bundzsák I. u.

Részletesebben

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( )

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 107/1. Aknay János (1949) A látogató, 1993 technika: színes

Részletesebben

200 nap. Firenze. Útinapló. Horváth Tamás, a Széchenyi István Egyetem építész hallgatójának

200 nap. Firenze. Útinapló. Horváth Tamás, a Széchenyi István Egyetem építész hallgatójának Feb 13 14 15 16 17 18 19 Feb 20 21 22 23 24 25 26 Feb 27 28 01 02 03 04 05 Már 06 07 08 09 10 11 12 Már 13 14 15 16 17 18 19 Már 20 21 22 23 24 25 26 Már 27 28 29 30 31 01 02 Ápr 03 04 05 06 07 08 09 Ápr

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra Pontverseny eredménye: 1. megye 2. megye 3. megye 4. megye 5. megye 6. megye 7. Fejér megye Egyéni pontverseny eredménye:

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 62/5. Henri de Toulouse-Lautrec (1864

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

KATALÓGUSA. Kende István Kornai József Lévay Lajos Merényi Rudolf Nikolskij Jenő és Báró Nyáry Albert 1925 JANUÁR HÓBAN. művei.

KATALÓGUSA. Kende István Kornai József Lévay Lajos Merényi Rudolf Nikolskij Jenő és Báró Nyáry Albert 1925 JANUÁR HÓBAN. művei. 1 XLIII. A C S O P O R T K I Á L L I T Á S KATALÓGUSA Kende István Kornai József Lévay Lajos Merényi Rudolf Nikolskij Jenő és Báró Nyáry Albert festőművészek művei 1925 JANUÁR HÓBAN * (A Nemzeti Szalon.)

Részletesebben

ÉVI TÉLI KIÁLLÍTÁSA

ÉVI TÉLI KIÁLLÍTÁSA CZENCZ JÁNOS A RUDIRJ A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT 1918 19. ÉVI TÉLI KIÁLLÍTÁSA A háború végét kellett kivárnunk, hogy a Műcsarnok ismét visszaadassék eredeti rendeltetésének s b e n n e ezidén végre

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben