Össztíi:t vag'y t'g yt'stíiz r *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Össztíi:t vag'y t'g yt'stíiz r *"

Átírás

1 1!!!'l twl\. ih!;\". h,'g" ",'Ilki ~,'11l t udllú, hog)' (',Li,'1 t,í\:nll \'nlt'ak: "h:l ':i j,ir";r II e III tnl;il'k,)/.ott vol v,'lllk. :Zl"k \'al<li"'i1il,ll1,hlplltt!lnlnlit \'<Í l'liil k'. ;lilllt ;~ kg k;i,: <'h,\>hi 1''',ll'<ltig- kl'll,'~;lk ({\\'<íhhl1nlll o k..\.1;11:01' "hitt g~,11111,,;,k ugya II, '~1l'J\( t'igni1y~lk,,~l,' p!o;(:h- 1;:0111 lh'lll tudja. IHlg'Y 1111,,",'1 P;Y<ll:u~J,1~iI t!.kl'l.. N l!ll i~ "zii k"l'gc" I'Z; t'10p;, - (k \'7. t le1t\'t knll! ".\I~!O\g 1ll1'g i" k;'\1 h'1i11i,,, - ha 1(1g'tt)!l li1il.g ií\ ill Y; SZ \ oln:t, mil\tq t", úhh t'" lliin01 \1H'''''7.'I,bh. Ha azlllan I'PSl,h g",ll111ia nini'''; t,lkniik, t'l ih I'n',;ztI1C'Ü iíket. T?(' ct lt~l'l,it'i1l\lmit h,,;íhhító lnnc miír nll'g yolt SZi\k~.tva, 1'7- l1la r akknr i" ha,;zol1, ha e""k l'gy poli toll tol'té- 11 i k i:; llh'g. _\ltnl;)hn1l minden jiíl'ől'lh"k mindjg azt kl'hene ~zakihkbnt magn dőtt tartania, hogy soha :se ellg'l'tlj.>li cign n\'oka t ott ta l'tózkodni, a1101 ők t'ze~'l't IIl'n~'k. ~[inde!!y holt\, ho\'á, de toyáhb velük! Min- ~.' o.. th'n toyií,hhhajt<1t'uk znyar! okoz valami icl-vü'kbe.j1 CSENDóRstOl LAPOK t':; ezért nündig megéri a fáradságot..'.\. feniiek Í'l\l1llé~Z 'tes'(lijl Cilt'ősorban az IgaZl ~ítoro:5 Yándol'cig-c1nyokra vona tlkoljdajk..az egyenkint élő. a félig-j1jl'tldig ml'gte]e])ede1t és a muzsilms \'i~;íjlyok i" ha~(ln : lókéj)pl'n szoktak mííködni, de ők t'l Ihén ~7.<lka(1Ya az igazi eig'ány-n(2!mzebéglwliektől, ezekbez képl:'~t c~nk kontáro'k ~ veliilk csa'k ritkán dolgoznak l'gy ii t t. ~_ ~"""""-~ Össztíi:t vag'y t'g yt'stíiz r * Il'ta: CZEGr...J~D\: JENŐ századus..\. C"",ndől',;égi Lallokki.ilönböző ::;ziímaibau,,0- l'ozatm, c.'líkkek je,lentek Dll'g, melyelk felváltva, hol az egyestüz, hol - il nálunk alkalmazáshan volt - ő,;"ztiíz lwlye~ \'o!tá t hangoztattálk. D 'L' k' ere l' e, b pz a (,:-;l'l1( l"" or~'('.g1 I ~apo k luu It" e"1 ~,J. ')" ~zámáhan On i~ hllná$zóltam :-; annak igazát próháltam hangozt<líni, hogy új Gy. gy. SZHh.-unk, mely kizárólag a,,1:iibő" l'llenséggd har(;oló 'katonáink ::;7;ámár<1 Iptt ::;zerke"ztve, nem terjrkzkedik, (ll' IH'lll i" tt'l'jl',;zkecllwtik ki a ~ajátos c;;enclőr~égi "zolg-álatunkllan a "Iwhő" ellon"éggel szem ben "ziik:::égeltl'tő fegywj'hahználati módozatokra, s így egy módo"ítá::;t, ",'agy Pgy "Függelék" badá ~á t tartom :,ziihége~lnk, JllI)ly az ÖSi'izti.izet ik, m ill t ~ok esetben mpgfl'lelő ({ízn~m hat:izná]latát táro'yalná, illet\' ' mege"iig('dné. I:> Soraimra a ('sendőr~égi Lapok f. évi :). ~zámában, ~rc10kes yálao'iz jelent meg, m~ly lo:l jell'nleg fennálló egyestüz kizárólagos alkalmazását tartja indokoltnak. Mi előt! az érdemes cikkre reflektálnélk, ~ajl1álattal kell megállapítanom, hogy tilkkiró Ílr int\'ncióima t féln~éliet te. A cikk ana eng;ed kö"pt'hzh,tni, mintha én az összliizet, lllil~t kizúrólag)::; ti.izdé:si módot óhajiottam volna, holot ( én {;/!:y,,::tfanyközéplllas" megoldá.:i - úgy az ös;;ztűz, lllint az pgye;;tüz - mellett,érvl'ltem ViIO'vi;; a J' (~l<'nll'('f '0.1. o éryényb\."ill lévő pgyestüz kizáróklgos I<:llikalmazását nmn tartottam eléggé a cél érdekében áll&rliclk E k?riilmény Yilágo~n 'k!i tűnitk egyébkén t a Ik,érdé:ses clkk"m utolsó bekezdhéből is, hol mino n két t tizelbi ruód tattam. szühégl's:-;égét nyolll'h>tékosan hangoz Az "Ö~~zlüz YHgy egyestűz" kérdését a lap~lja,u llhyöc- 1('1l1 'ltözlemények. a:~t hi,s1jük. njjíooen oldalról megvilágilottuk, ~ú:rl II,'itál pz:ocl a közlc'ménuycl Ue:oárjuik. :';,erk, 1927 m/íreillr lj, l\[nl1(liw t llií lll, iíltill<ín()~s<ígihi1\ ('li~m,;ri f! 1I11') lnto( I kl'nlrs, hog,\ nl; I'g~ ' l'slííl;. killll'nd(>lpji~j1 11:111' :;;osahh, mig nl; ö '~il ti\1; - 1!'lonl,,\' <l f'siltal'l.!k k,". től! kl'z0! - 1'l"J1(Ii'iI;I'rillt il!olj1élpleh"bb t\l:.ll'h~si módot kéj1\'i~l li.., ".., Yéh'méll'yC'lI1 ~z('jin( mm}l a ket!ell' tllzl'les)'!' RziikKtSgünk WIlJI, J11'('rt v,m ra ('I'pt? njllkor n ('sp!1rlől'iwk ki'lllél\'tlcl!1ii ' l, dl' van ('sp( l)!zon~ y'~i, III Ikor kil1lélp(l'~ehhl'n 'kell Hífl'gyvPl'ét hasznah1la. A vála~zeikk szpi'int "a (:&1 f;zf>utesíti az,'szközt, ü'hát Ill'm azoll Ikpn n1í<ndenáron aggo r lal- 111n~koclni bolt'\' vaj'jon lehl'w kimélettel alkalnju,oj. l "l l Z0111 II fegyvert, hanem mul( en el'omme azon ' (:- szrk hooy a (,élt dérifm." -.A célt el kell éj11pol, _ e~ té~:r. De bám1i is az a cél, ha módom és fl IlJcalmam van reá. az e/izköz"t feltétlenül me>g fo O'om "á,logat ni ki.i!őnö/iel)1 ily nagyon lényegr:;;, fontos feiac1at;lál, a fegy VI:' \ használatnáj. Elvégre lwm,a, 'narctérel)1 - monc1hatnrum fele l 1őtleniil -. hanem lelkíí'smereteun 'éh köte}e.;,sép:em felelős és súlyos tudatában, l'enc1:-;zerint izgatók által feltú- 7.elt ho'l1fitársaimmal szeml)en lwll a fegyvert használnom. Félreértpf;ek elkeri.il se vég;ett, újból hang;::,úlyozom - amit már előző cikkeimhc'n is kifejtettem -, hogy lehet alk"llom, amrikor kiméletlen :;;zigorral - a lwköwtkező véráldozattal n('lol ~z<'ímol\"a - sújtok 'le f'llenfeleml'e; de sokkal töhh leli,. az oly,ükalom, mikor ez akiméletlenség indokohülanná "áhk. Kic;;it furcsán hangzik:,.lőf<:.>gyvert ki mél(>tl' "('n hat:iználni." Hiszen Ll 'lövedék úha nagyon sok oly körii,lménytől fiigg, mely 'hszámíthal,atlan ('J'l'dménYl'ket hozhat létre. Éppl'n <:.>Z a pont az, ahol az öösztüz alka'lmazásállák :"zi.ibége~sé~'é'i kel,] ha.ngozt.a'tnom. A lőfl'gyv<:.>r ha.~zllá lai á nál,;z0111 elöli t.artandó kimé-lelet nem ahbaal látom _ mint azt il dkkiró úr előző ('ikkemből kiolvasni véli -, hogy ya.lakinek a combjáua, karjába lövök, hanem aljbaul, hogy alkalmat és módot adok a ])<1- rancsnoknak. hogy 'a köri.i.lményeket, viszonydkat mérleg!.'>l"e, ha már lőfegyvert kell használnia, n két - Ikihatáöáhc1ll1 éö kö"etkell"ménwibl'li \'llentétes, D1oJ1dhatnám kimélete~ éö AAméll'ilrl1 - kiiliin höző tiizl'léhi mód 'közül ml'ly ik el vl:í.ia:isz(l. N~n a,karok islllé-nélt;~bl' hol'hátkozni, - mert hiszen előző eikkembell kifpjt"ttl"ill, a Ika tonának a "küh.;ő", a csenc1ől'nek a "bdső" eljen:séggd szembeni harcmódját a tüzelést illetőleg, - Ci:iUpán csak azt jegyzem meg, hogy míg a katona a kizárólagos C'gye:stiizével igen el'edménye:sc"il hurcolhat, addig a c::;("ndől'l1m (közbizton:sági i:izolgmatá ban) az E'gye:itÍÍz mindenkori alkahnazása - "IZ ('ll1londottakból folyólag - indokolatlan., ~al'~ol9 emuej',. hámúlyen mérvben kikévzett l',; e~'oi:iszlv~1 IC'g~ell 1", az n halt hevében bizonyo,; :cll'glzg'a~!llll. (le~at IWlll,.lelki izgalmi) állapotot el'ez. Egylk tobhel, ma;;lk ke\nt'sebhet, de azt hi SZl'JlI, hogy pz a lwlyzd núnden,'mbel'lif>l megvan. N U1u:01 O III, hogy.lélt::dani ~zej).lpontokhól bíl'áljum el e,z ap~p.otot: mmc1o:s~zs, ~z.t Jegyzem l11l'g, hogy a clkkiro. 1" tevet'en mll1o~lh az allapotot félelem- 1I~k. IdC'>lzga lom még 1H~1l1 félelem. ~ l'iid 'Iluí.;,;. ~11l11t,a, harc hey~h~'il túlfeözíü tt érzékpinklll,k, ~.d<:.>gözalalllknak }elajznsa, amit bizonyo::; fokio' az ~l1u~'alom elll'inslilvoz. -, Már mo"t, kérdl'n~ - feltete1ezyl' Pgy olyan allapotot, mikor n hl'lyz\'í

2 192i március 15. ]{í!(>g}:\'~li~nk haf'ználatának bizonyos megkötöttség~t "ki~:anj,a mt;.g, nem \'olna-e célszerű a harc he ~'etol tobl)e:ke~es~. elragadott csatárok (csendőrök) al~al egy-ke! o~s~.!üzet leadatni és így elejét vmmi Jnmde'll to;rapln onkénter tü~lésjlek e$etlege8 veraldozclinak 1 CSENDÓRstOl LAPOK s a velejáró..c\z az érv, hogyatűzfegyelmet minden c~t'ndőr Jsmen, az ld('vonat'kozó pontokat a "'yakorlatban helyesen,alkalmazza, különösen akkol~ mikor már az. ('lle'!1 se g megfufamodott, vagy megadta magát, nu\'t'1 Ilyenkor mar az ellenvéleménvt hano'oztató cikk szerint is ('lőfordulbaió lelki iz;"alom"b amúg ". I'bb 'll "b.1 JS a a.. sza: t,vagy eltünt, s így már ismét t('ljesen ura kiki maganak, - véleményem ~~rint a "'yakol'- latban llem állj-a meg a helyé L 0- A nagy háborúban csapa-tain'k vitéziil megálltm< helyeiket. Ett az egész világ <>Hsmeri. A soro- 7..atos harctéri gjkereket, ha talmar te-riiletlhódításoka t nem lehet meg- nem töl'téntn~k tekinteni. Teib.át kellett, hogy jó kaionákka-l rendelkezzünk, kikn'él a lőszel'l'el valló ta,lmrékosság szin te h<>ide!!.'ződött gondolatvilágukba. És mégis <>gy-'('gy ütközetijen mennyi lő~zer lett felesl<>gesen elpazarol va! A harctéri viszonyokat figyelembevéw' <> körülmény hál' nem indokolt, de azért menthető, megmagyarázható. Csendőrségi, közhiztonsági szolgálatban ily fele::<h'ges lőszerpazarlás s!?'i:llmiképpen S('l!]) nwnthető. Hal'ctél'ell az "e/<yesti.izet alapul véve kiki a "Mját szakállára" tüzelhet, dc nem úgy a c~endől' ségi szolg-wlatban, Ott is adódik bizonyára sok eset, mrkor a csi?'lldőr a tanultak alapján önálló, öntevékeny tiioolési fejt ki, de Vi8Z0'llt lerz sok eset, midőn ez önálló. ön tewkeny tüzc'léh(' túl'lépné azt a 111ltárt, amit a céll'lél'ése 'kivá.n meg. Nekiink l)l'clig a:t, 1lyelJ psetekh."el is szálllolnulllk kell. SrerinwlIl aggodalomra ig,mis nagy (Jk van. :'Ill,rt ha én fegy,-cr! használok, Ro'k c::;evben (nem lijindig) a következményekkel is számoljloll1 kl']].,\ Szu!. határoz"ányaiból tudia minden cspndőr, hogy a f"/!:~ ' v('r az e-lért'ndő (~lig- hahz~álható. De VLI ijoll mi t ártok a csenclőrllek, ha énlj11l11 parapc~nok látom. ho"y o il cél elél'etet t.. megfop:om. a 'kezet eo:; 11('111 clu.!'euooj tö'hhé ](íni? Elvég']'e '!l lj U 1 narancs, Illik a<loii e.~ethen.ío],!jan pl tudom bírálni,!.jogv IIli,kor éretett el a eél, minl il harcoló csendőröm. aki ~oklldujagá val iiizel. Azé'pt m('1'1 a c"('ndőr él Szu!. nll1lpján áh, li1éo'i~ {'lőfordulbat a cél.. lél'éi-<c utáni tiizelés. Ez lpj'~lé~iwtl:'s. }<j körülményt az ('ll(']] véleményt han <Tozlaló eikk 1.~ eli~l1l('ri. habár nc'm t<lrtja lényegp~ne'k. "\ SzuL tlj<>gkö',,<'t('li, 110gy a J1Jc'TJ{'kiilőkhl ~ZPlllheJl fegyvert llasználni JleI)JsZ<I'L~~d" (pnszű lli'1li y.,~:t,ély('s g'onosztp\,ő( ért('lk JIl!'nckulo alntt). \'i~z()1i1.1 Gy. ny. RzjalJ. ily('l JlPJl1 i~lil('r. }<'putipkh l lcap('1';olllloi-<fll1 kilt"'j'( k II "S:<IUI'OJl.\l ~;wg",zz!" "Kézilusállo:t,ké.,z!" kt"'n1éséj'~ is. T~yanis litr.jj!ji tikhljlljl'jl kif('j('zlpjl] abhell nez('l(,j1w~; hog'\' -a "Kézitu~á,hoz 'ké~z!" :=; "Rzumnyl szi?~(,zz! \'('z6j1y~zt.l\'ak kiilönállr. foga'lmaiknl.!!-'(~lh:k, s k~riíjl 1 'f'jjl min!ll'gy -az,!jogy én a k.. lto koznll1jclyi IH'l,'( z( JlY].(''iJJ., A v[tlt,i-<zeikk ~zel'ij1t a "Szuronyt szeg'c:<iz! ' úko)'i Iw<lmlívt'],('l, Jlli)'" IlJawl)l~iíp: sziik,.;ég IH'm ]"IJl'1. riug'y VlIJóJJUll "óko)'i hll<l~ll~í\ ('lpt". -, az v('u('j'('c1ll1éll"lwli IlliJJ(lt,,:v.,...,.t n. Itt YillollHJI a 1"J1)l'g 129 ~ f0l!tc:>"." M~,J't ha azt!léznénk, hogy mi modc'l'll es nu IdoRZPI1.1, akkor mmden Öl'Söt lángr;zórókkal aknpvptőkkel, ki~érő lövegekkel kellene euátnunk: N~hogy azonhan félr~értése:kre adja'k alkalmat, ha ng-rulyozom,!~og'y aitll)y.en mérvijen. szük'~gesnek tartom a kozblztonsagr, kal'hatalml szolgalatban az egyestűz mellett az össztűz alkalmazá;.,át, ugyanoly mérvhen tartom szükségesnek a Kézit 'h k' I",, " u~a' oz esz. vczenyszo mellett a "Szurony t szegezz!" vezényszói is. A dolog tényleg úgy áll, hogy a tömeg \'agy tartva a következményektől, még mielőtt szuronyhabználatra kerülne a sor, megugri'k, vagy ellenáll. Csakhogy az!'llenállás töbhféle lebet. Lehet legkomolvabb harcra kész, f(']fegyverzett, elszánt férfiakból álló, lebpt egyébként békés, jám bor, dolgos emberek alkotta, sehogy. Ilagy igen kezdetleges eszközökkel felfegyverzett, félr'evezettt, beugratot!., lármá:r.ó asszonyokka'l, kiváncs'í g)'eimek lkkel vegyes, de a c.'cndőr felszólításá1'a még sem engcdelmrskedő, nc111 tágító. az utca forgalmá( akadályozó törne!!.'. ~yilvánvaló. hogy az előbbi erélye;;en ellenálló tömeg a csendőrre veszedelmesebb, mint az utóbbi. Tehát annak felosz!latására bizonvára <>ré Iyes és mir.den ('ll<>nállást letöl11i akaró eszközöket,'eszek igényhc. A cél azonban közös. Itt i8, ott is il tömeget fploszlatni, a megzavart renclet helyreállítani sth. A tömeg szétosz!latásához jelenll'g "Kézitu"ához ké.<;z!" \'ezénysz:avam van. E vezényszóra, amint azt már az előző cikkmllbell kifpj(l'(- 1('1]]1, a cscndőr K. Sp. l-l-unk ért('lmébell közelharcot l{öt<>lrs vívni és pedig kiméldleniii, úgyanynyim, hogy a hivatkozott utasítás 7. P 011 t ja (2. füzct) kiplllel v(' előírja, hog-y "Közclhlarcban milld<'>llkil l'gy Iwndolal hasson át: "győzni \<lg')' lll.. ~ ha Ini!" T<}zl'h l Ix'kinl et b ('"é\'!' a ('~.. ndőr,ikkor já r pl ht'!yl':-;pjl, ha (' pontokat szelll (,](íl1 tarh-a küzd. Már mo~t 1)('h'I'H" vajjon, ha én ugyanilyrn mód SZl'1' l:<zc'rinl.iárok pl cl fent írt fl lft'gy\'erzetlen. dl' nzért pllemmásl mégis kif('j1ő löme,ggpl szemuen! Bizonyiíra lh'lll lle!ye8. LCl:iz-<,> ott elll ber-'('mber ('lll']] ~',díj harc? Yaló~zinűleg nem. lllert ez ('~pjht']] lal,ín Jllár <'/'0' l'j'élyt s fegyyt J fogás -..szll rotlyl ~Z('g-l'ZZ!" - i~ meg- fogja tenni II hatá",lt. Ha ('~I'1Il'''' pnlh'k dhc'ára <1 lömeg oly ft'jj)'l'gl'(ő J1Jag,lhlrtiíl:it lallll~íl,iih1, hogy C'Z intézkt,<lé"l lll'lll 1<lrtolll P l egt?l1t ] OIlP " l {, {l " 1" \..PZl'1 usaluz 'l k' e~z. I'" es " H" HJrH. l" "l'z~ny~z'1l "ilm lljég mindig ren d dkl'é" rt' áll. 'rehá( <l IH'lyz('lllJol:'l a kö",,,tkezií: Egyik olda Ion il K. Hp. lll-nak "I kézi t u~ára \'ona(kozó féln' lll ltl prllww n'lllh'l'k"zé,,', a másik oldalon a Sznt. köt('il'~ kinl{>l"t,,( ha ngozta ló ~-<1. Ol'rék c"l'udűl"illb 1Jl'k io'(,ji ""k,",za!jillnattal hu fog-l,dkoljli"k. gil Illl " '. -. I k 'Il TH'(I "\'uráz;za a ka(ouallap: ~Zl~J'\'tj~ett Inn',) tuh ", lu v "' ÚU'v ". a katojlhi... IlIJnt Ll (.'~l~ll(oi1-' l".." \Q;J II 1 n~l '1' ~I~n' k h~jl "nhojl()~<li1 k('11 nwgukat ére:t,llílik..\zl a f,'l r(j.. ií~t.!j"".,,l kiiliinh\i:t,ií k"tollai ula"ítán\kji06 il r-spiilwr,..,....'i I k 11\' 1'il" ilszko(i.ll' ( IIJ!'rl'\'l Jl. HIll('J11 a;tt> 'al il mi utclsítfl:-;ninknnk, "I" il S(lt-'Ol' l lan,l l.""izut. L' I ü1y('.. ti' t\ IH,\ ~ Ilypille,k fl ('::';(111(lih':-;vgi :szolg1;u~lt ig'~'n~ - \\iht\:' Uh.'g" 1\:lpJí)pJl al ka III H1;;;Z a.. JI('1ll Mzlhalt>!lI. T<;g~ ik\'! a IlJií~ik I~I\'Íl~iíra ljlagl',lriízlli, alknllll,lzlii lll'lli "la bad. 1<})\ IIIinI! az,'g.i iint<'1íbt\!!'. n kik{>"l}" inh'lizi. 1j\~i111ak ~l,'o \',lt-li.ír\l 111(\1111\\, llj~ )0hk\ tlt i~ l'n'nd (ín' i II k (')'I'Y'll ],,,lii I ;Í lia nn. ha (\l~ kii\l't('ij~l"j\y,-k\'! (iíhh1:--z(uiiúllk "t'lük sl'.~'jldwll\ Ihlgy t'g) lk \ ':Ig~

3 l~h) 1\1lI,,1" \Ita,..il:i~ hat:il'\i~\;ii\~;\it IH' Itg~' Iwjt~ ;\ '{'gn', milli ~\hi'gy;\li :\1. ir";\ \':\11, I' ;J!l\lg~ al\ nzt íi IllI'g ('rld k, 1\\,'gl;\l\\J! ta. g)';\ ko nl Il;\, h:1i \\'1\ \ l'p:~ lllá" i Ic utasll:'í",,";z,'it.'lllt'h"li", I.!l.'\ IW\l1 :\ esl ld\\l'", 11<\ lh'lli itik:\"h a t0tll\'a"" 1~;i1\H', adott l':-idill'i\, l'lűh'\'ll\.', 1l,lgy l' k01'11,'", - mal' l\lil\t nz "Ot't'zlííz" ÓS.. ~ U1'l l ll)'t,..ll'g,,].z!" "itú", k0t,..0gll'lt'i1, Bizo- 11\ il,fl ~I hlhh,lld:j!rol lih'gn~ i1,,;íllult II'I ['ogát'ok k \11':'1\ hiiz0",'g'l', \ 7. "ll,'n,,0h'ml'n:'" ha ng'ozt,tl6 t' i k k ",'lll 1:ítja a 'k01'\1t',..1 klj"h'n ti,.;zl:17.ottnnk, s <IZ (,111'11-,..y!!'iilt'~,\k 1,'kii7.11~sél'e yonntkozólag ('gy uln,..ítás ki:h1;í,;;i t tartj:1 t'zii k,,(>gl'>:;lh'k Ehhl'z a fl'] fog:1'i Iwz 1,'111l\''''ZL'!t.':;I'Jl \:<11 i:; <I legtl'jjt'8ehb mérlékbl'll e,.;n t lakiizilill,... _... _ _ _... ~... -_... ~ H~lború és llyg-iellia. Irta: Dl'. }i1<jllibxy GYUfu\. ől',,,lgy-or \ OS, CSENDóRstOl LAPOl< Szewnc,.~,,'n mt>l-,"úsztuk a "'p,lll~-olüíl'vúll1y;t,,}v[jnllha c,ak ih "Nll let I,olna. úgy e'lfekite'ltük, }\[iódl ]\[('l't keyé- áldoza tot szede<tt. A lwg:;' közön ség a:zo'n'han JJelll i. ::-t'jtli. 11og-y a llv:illzelközi e~'ezmény~,k alalp.i<ín az oryo".tmlomúny é, az azt müvelő Ol vo«ok micsoda hm' C'Okat yíynak lllejr c-endben, II Ildulisszák möll'ö'll az (;",ze" or.. zág-okban a,kkor. ha egy ilyen <Yrszághatárokat 'Jl2'1ll ré~pektáló fel'lőző het.egs'ég mrlg'félkez,é<>plről,an szó. Ha cz az önfelúldozó munka ll'em volna, aik kol' [lz ú. D. gyenge le.folyálsú" 'be, teg'sé'2;'e J k,nagyon i l\o\ l11ege]'().,ödött formában lé.plének fe l, d~ qlova fl"ilödoletllpnek a na g:; közönl--é z ál üti fus "súly CI, lefolyású"-llak tartot't fertőző bajok I A hyg-ieul,icus-tiszta,lági, f'lg'é'\z,;ég'ügyi kö,-ec[lelmények elhamyagoilftlsa, az ez:iní1wú rendelkezé<"ek he n olll tal'tá'h stb, ö~k''''aa nlll'g-yolblh ('sa u~- 60k'al zuclhaua az embrri,,&g nyajkáb'l. mtlll a hájhol'úk i>luök1ő fpi/-''yyerei. ~e f,é<lj'ml <lz oh-a,ó. nem 1l11l1ol'0'111 ih Ol',-o'li-e2'é.sz-é,!!'üg \'i ljro1hléj1lb k ka/l A!ki,l zonu.a'll p so(j'o k to,íibooh-a<;bál <J'ob,a akamá ha'l-'yni. aki az ('g';sz,si'~ TI'!yi rf'nuf'lkf'z,&'eket. a bygüeldicu.,.kövelf>llllloénylp'kpll '11' 'kir... in,jő ],-ez1ot'i!!tjrulé""el 'szp"'eln p (Iljulillé'lJlJ.i. w"olkil'ak kül;;n;;~pn a iáuloul. bopt szívlelliék mea: az öll,,\],ij) kiivetlkew hi,tele" "lalil,'ljtik'ai a<lalolkl'n llvut(t6 f-ejleg'ctéseket. illeouve szomorú kjö,"etkeznnénye1ket. A közérlkol' bá'borúia!labl:. és azo'~ UUIIl i" óriási mérté-kbe'n puszli[oil ták az emhereket a "agá lyo" b ('II. lgbégek. annyira. bogy a ha:rco1kb,aln e' e.~ettelk: "ZÚ'lll<l (11- enyészőeu csekély voh a (';lhalhukéhuz viszon):itva, A l'é-gi, ihábol1uk lle'ln IÍőtit nem a harcl,é')';!.-ebeli;üjlj:ek. ha nem la fe<rtőző 'bete!(1, iélgelkbe 'nl~lha;lll1 k töltötték meg, Pl, az , évi ol'06zaöl'ö'k háborúban 18.8~:<\eT töil-ih kato:jla hallt meg f,e l,tőző ibe1eg'sé,p: ben. wnt selbesülé-ö,bel1. v'agy 1'1. a napoleouji hál)oj'úk alatt :órr 18454ig, iollelve 1865-ig. te'hát 72 &II 'al a l t a pontos ~tatiszlt;kai adawk ISZi61'int 8 ll1iijllió kalolla hah meg. ezek közül fegyvel'töllesett el 1'/2 mil1<ió, uel[.e,gsoélt(' ben hah meg 61f, m'iililió. A nem is oly<ljn 1'égelll lefolyl oro'z-ja páli hálburúl)an uno.ooo janá,d vett l"észt. eb!ből 439,565 ikatolla lem hal'(~képtelf"il ('haqájl.,",'ebesülés, beleg-.;flg'). va/-ryi, a hadbayonulta'kinlak 36'SoMa, A hall'0kép<[. P1len.é,!rel 213,;{.jfl e~tben fegyver. 221,136 eselucill pedlg bete:rt-;éa' ok'ozll, Ha az egye, lláhoruk ez'b'ányú v~,zlt:,,'én'piil l'észl ' :e?;\-e 'iz-gáljuk. a~or a kövelk<ező er~l lméq lye,krc J u t.unk: Iegyv(\l'íöl ]8:.1--56, p,'i kl'íjlii hábol'úha.ll lul'!l'ha<lt, 21,960 Az amerikai Dolgál'hábol'úban (Unio) l86l-65, mell'halt,..,.....l8,6,to Á lj:ancia-pol'osz h~bo.. ú han 187(}-71, (llélu"t) meghalt,.,,,,,, 2lj.;JOO Az oro,z-türi,k h;í,borúbau 1~77-78, ("l'o;,zok) TlleghaHa k.,,,,, ' 34,742 Az ""<hz-japán háborúban Jju.pán) lueghalt..,..,, ',. 58,000 _\ hercego,inai r,.lk,-i,..,kor (osztrák) njcghalt 71 bclcg~tdgbell 38, ,900 58,7(14 21,000 2.> ild, 1'1' j IH' 1~, l1\llll' il kii'ljf"i~k"l'h:tn i~ I~~ IIzMn j, núliri 'm, 1, ;',j,m'i', l"g1lw/o nlol!, rt' ]lll' n 1,,:OI<'>,[s LVI,h!h, nz II, 'L,.,hl'yJi,II,II~,011, <,saildl!)!!;~ n TI':ri idiiklj/'11 Il1I1.)dn l r'lll,~j (,1I Il'I'tll'lll h.. trg'''''(' ',!..p 'l!. IH) ~"ttis \ '~I~.\ ( hdll'rn n(~'\"l:t1 kl)i1~vplj,'k fil. :1,Idill,'.,,,!,,, lyphnsl aldw,,' lllt'g 'lllltll IS ISIllP ri I' k,.\ kiiilrsl's Iyplhns a lllljlhú('s~,,:,1:.,'1,,, i11ly'1l llltlll!rk fiíhr,j.\' KOmÚnXllll lú.iún ;1ll111yira dll lholll~ '"Il. ih~),/!:y,',t(,,;z IG 11 ró POl ' hlh~ h IU ngu J' ill"u ~ (lunil.!.!,)' u l' ih4eg'~i"~o In'"v 1'11 ismert", N~,Jlo l l()1i lh13 -lllptl GOO,OOIl }'niihe'l't,~1 V,IJIIIIIII, I", ()l'mzltr~zúg4b[l 6, ;1 '\'i"'~z:i"'()ilulhl.s,,1l)'i<ll1 J'IIlll V li,1.lfjof! kaloná,'al kllt út a J3rl"rúnúJl, Az Ol'laSl emlw'i'pll.;;,l u, lill,,! a7. al'úcrlylhz ken'.' elr,;cltlrn é, nl(>,)!. ~!1l-,ry()lll~n kjvit! 'l k[li l~.,..e" lyphus Ok01)la, ('z fl mcneknlo ft'unclasf>n~ (crje.,zl,ehc cl a baji ('g'é,z Emóp'á,ba'l1, így fölleg az últ YonuJásl'a hasz.míllt P010'SZO'I'"zlúl)!.lha'll. aibol 2 mil,li.', (n~be,' kilpla me,g' ezl.1 bdeg"',!,gek s közülök 200,1l1if! h a II bei1'e, A kl'í1l11i háhorú tllalt é,s ul-án a SÚIUbUl'CO].t h!'h'g-!;l'lg' 80,000 fr.[\[lcia, 800,000 O'l'OSZ é,let,plle ke:riilt. A,;zer\' lörök-ibulgiu' há,bol'ú allah ;1 törökö:k napolnl.a 500 choler.a-llalohat t"lllehe1k el a C;;ataluzsa vonal,nak a hol,g'ál'olldk:all.szemlben ez a j/ár'\-á'lly voqt e,gy'iik nh/.,ry (,l'ős,siége, Ho,gy az el)!~;z,-,é~igyi rlemdellkerzések~lek é.; a hygieni011s kölv'elell'nu?nyelkmek hp nem Ihl'l:lá'sa mil'~ vezelhet. etil'c nézlve re~ elmllhek két esel cl : Az orosz4lön'ö k húiború wl,altt e,gyilk: rövid j,(l'eig' ta d0 IÚlborozásrr ll e ly ~nl O'l''O,sz h/alt meg' chollcl'áhwli 1[;", tyllll1ushwn), aimine'k az volt!lz D,ka. hog'y fl 'l'a IHillá k e.gy részét e'gy ott folyó patak Yi'l~ föl'é h rh-ezlpk. a pata'k v'izét nedig aklatonák 'li1csdási. mosá,r;i. ső>t I~'Zben iválsi célokq,;t i" haszmámlák, A ikrimfi há'horú1hll1 (l854-5u,) rettentő'c.n pllszlítoll az éiblyphns, Az am,goll 6, francia tábothelyek egynlú" li1leilleh YOlltak elhe~ye'l.ye, E'k:kor léptek közbe az a'lig-(}l nők. akilk az angol tá,hor1han a legnag-yo'bbfokú tiszila S0g'Ot '\"czehék bp, Fi.i 'ruő szoib,ílkat létesít:pt[,ek. a kaloliák lön1t'~eht ki~iö.jl bmralk'no'kllan 'külöli1íleuélk el. ép íg,' elkii]öiuí[eiuék,a heh~,,!1;'e ket aq; el!ész;ség-e se 'ldől lisz/la '1'1lllH1Ulcmű"ől.g-01I1Irloo;k'0'dt,alk slth, st!b. Az eredmélfly: 185M56, t.ellén lll'i1hlöswr 16 Mllgol /kalt'oldla Ikapla meg' 'a k,ilii1'é,,;c,s ~Yl'hnst. lllir\' U!O'<l'llOllt. 'll'gyall1<lkrol', ugyana,liinyi Ldő "la II 10,278 fr<l'lic1a bete(g'edell meg- II/!:y';],n HW!!l bclleg"é.g,u,vn. Csa k 'klul iór-llltl kl!lli I emlíl?lll U1eg, hogy pl Szerh1ú JHLn ('gye,llil V.wl.ievo temető>ilhen 45,000 kiiilé;;e~ lyplltl ~os halott frk:s7,;ik, küz'lük Sze!rhia 300 ol'"o~hóil 120 találla lilt me'g hi"'<ltása :iulbjmál, a fakercsztet. 'Mo.nId.1l101lll selll kell!l. ho,g-y cl fenli hcle,g'sé'g,ejk e.]]e'n i vétlekezé"beu1 az cg:;'é,tü lil,;ztaság melleh a lcgljal!'yohh w..:el'cpe:[. játsza.lz (>mbel'i huillladéko'k. a2 t'mbel"i ii1 iil'>kek e!ll'iintlelé,,;p. a hanot,la k. eqipuhztull á!l1all}k slb, 1' 1- lem~se, Alhol az cmij,ell'lí ürülélk<ek?l e'l Iwm tülllptlik. ljll. a f1'01fll ilö\'észá.1ik/ailualk. C<lYel'n>áklwk a kölmyé'k\> n, ott az eg' s7. körlny'ék thllllj,a t'e1lőződtui fo'g', il!.>" fertőződik a víz. blízö"'~ ] '!'1SZ a le 'vegő. a le.!n 'ek é" pa lk:íuyo!k tömegte gyihik össze ~l le~'üq,ele'll s eze k Ti'vén 1lI~J.(' lávola!b~j'l'a fog-nak a fedőző be1egsélgek el't.el' j<edni. A ca'veu'll'á:k ke/lllemeuell1, de ártalm~lt~a/jl patkúnyai 0Slak a 'keileleni lju,-;zt.ító MII'11eM pesl'i",nek '1,ethe1nek legiultkájbb tel'óe-sz,l'öi. amennyiuf'll a pe,.;t'isbeul elhnlt palkány bolliúi átlllen~lek - éo; a heteif,<'!i('et is áh'nsrzik _ más ralká nyo!kl'ill. ihetve az emberekre. t phát ahog-y mjq1ueiil kiü~és~s typhust c,-ak a fertőzött ruhal elii ternesz!. ép.pen Ú~ry lllillllen cllibui H'stei'.. eolő felthele a val kájly p Eo; l~" Már sokkal [IQ'lahlla~abhak ijehetnek n le!\(>,k uwl~:~,k, fö1e,g' óriá"n l:izapol'a,águk révén hntnltm7~ te;'je-,.ztol'yll valh.;ünalk mindeuli'llli1l fertőző he1e!h,é m npk, Szapo~:od ~ls~ k:ép<!,sségükre ll1ézve tfpllemilí't:em Pl.. 11O/"''Y elit lloslle:,n\ leg'y,eg-y},;zene 150 petét rak le és ezt éli" le,b~l1 3-;:, lziheal Ismetli me,g. Ha csak 120 IJlIe~"lnar adl "';<.lnat 've.szli:n1k ezekibő l és ezekből 60 ibím és 60 nő,lélly lesz IS e:-e'k ugyailllí,gy Ú,h'<l lo"rábib "za'poq'odiljak, nk'kor ;1.. h ~toclfuk. ll'emzecl~k el!0-e~eine:k. Ya~yis (>,gyet lr Jl ő,o; lioslteny ~c;g-y u1olliso 'Sa1'Jadelkainak a száma,'i.5!lr,í:lo,tjoo, (~zerelll.c",cr(' enny!i nem marad meg. merl jóré,ziik kozben e,lp usztul.) :M~nt,.a,:, edd ig it:khő l láttuk. a llábomk ]( g'l'élt'llull' ~l'bb ~e~'~~zo be~eg',~~g'e a kiüté~es typhus (éht~;iflhu"'liak l;" 1181\ ez! k. lliel t foleg a ;szeg'eny embere.k :közül. ;zelii,ddozalatt. alllu!l~k,oka a tisztátalanság'. tölllt'g'la'k~ásük ~tb,), melyel klz,ll'ulag' II ruhate-lük terje,,;zl~ll'k. Alwl

4 ]!I2i március J5. ésendőrslol nincs I ~hate.~ü, ot.t nincs,ki"!hé~es typhus sem. lija már nllmlejjk,. ~I'?ttkoztudolllasunak kell JC'llJJie, 110/"")':, ~: a kj,:ute';ses typhusban llleglbe1.~gedett cm'lh'ti IlleO'. C8JpO tetu. at"lijlf'ii a h etegs ége i c.sí'p<'~ ál,)'án lll;' cmhe )'(> kl'c 'ls; " 2; k i ii(ése,~..!y ph nl,bau S7"( ~livcdő hete'" au~zoi1lt{' nem "('I";Z~ Jye!-i oa ktnnyezetére~ "Ö~ a ká l' ""!más ecr,észsécres ~1l1!)eJ~kke1 l1yu~odt= össze ils lehet őt fektet~)i ~h; letu nmcti a köz lbell. '. Ez ell.en ~. r.et,t,eneles be!eg-,;ég ehen c-,ak egy 1l~en 1l\"lU ol(!<;o. hanki ajtaj meg-z.erezhető, hollbtizlo, 01W05- sa~nk,y~m s ez a tisztaság, a fü~'dés, a ruhrunemüek le~~he,!lltese. alllely ~agyon könnyen kh'ihető anor. má1ti" e,letbea1, de aljll1al n eheuohhen a harc~' omjllban. E'rl'l(" vonatkozó'lag- felemlítem a következőket: A niliatetü 8 J}étjg. "a~-j)<; 56 napig él. A pe!ék 7 nap alalt kel1je,k ki es 12 nap 11mh'a mát ők is petét rakna k te!iját mhlden ruhat<:ltü 56-19=37 n';lp~g- ral\d1at pe!é~ pz a pete"aká" lntpon,ra 8 netél el'edll11l'nyez. E o;zerint egy ::t.nya!",tü 56 null o,; életéijell össee"en 290 peléi rak le. Va,gyi" az anyu 8 Ilete;; él ~ ~e alat! ál[lag 6000 sarjia. d ékái láthatju. A fiatali!{'(ti l é, '/" az öre~ i~tü 9 nupi,g- uhjlu kd vélrszívás nélkül. Rendkivül fonlol, a,nll1ak az i",merele, hogya fel'tőzöit t'eti.i petéiből kike,lő le!ük is ferrtő~ü tndják U(l. embert, tovlibbá, hogy a petéket körülvevő burok i,gen cuenájjó, így lehát a steriqizált ruha is larl.alouazlhat t ~HüL Sőt, mh'e[ a ]Jete csak 7 urap muh'a lkel ki és mert e~' e;;ek a sterilizájásuak ellen. úl'l'trajk, ebhől ~z 'kövelkezik, 110/",,)' a,,(eri1izájt és mégl1<"nl j.~,"i"ehl'uilláuam ("g~' lh~ t mul~'a is lel~letünk r u:}m t eth' e kt<l. Ha tehát <anmifél.., " fr0l1tot und" kényszer'körülméuyt nem i, w',zünk fjg')'e~emb(', cc,ak a f~nt elmondottakat, akkor is látjihljnk, hogy mit jelent JI!. c"alk egy ezred te(üuenité-e. Haa.,'e német or~'os hllá" uem j" lehete:l!) egy ru.lja!etükk>e'l inficiált kartana t<,stén össze.-en 3HOII teti.it ol,'a:sotl nleg. Szikora. "úntén német on'os, eg-y,i'k l1',,"l1?t khtolllu ing-éhcn Pgy('oül telü,l talált..jehennő, JI{lI,"Y az el,"'''z háború a,l,att szijlte i sme l'etlen f\tolt.. 1 f~jl<.atrii, '<l'oldy perh.g szintén t-izalj1ora,lény, mert. n~p0'l petét rak, amelye'k eg-y hé.t alatt kel 1Iek ki s há,.om h'pt 1ll1.1'lva. m{lj' ÖIk is pet~t l'hknolk Jlál'Ol11 h(~t alatt l'<'hm egyet,len,myatehi 2;;00 I't>:jletüt il oz,i,;t 1'('. A mo,t lc>fo'lyt na~' húlb01'ú nlnlt c-ok HZ cl.,ö év 'bpll!el'jedtek >el Olré1lli,le~ n f'{'dőzií beleg,;égek nálunk, lj('lfiá Ll, 'h-en 2:i.000 ka{oma feküdt cholel'ában. mig 1916 h'nn m,j,- csak 6000 e,el fotuult pjő, oka en,nek az, hog')' az 0lT<lsi 'k:l'rnajk ól'iá,,; erőfe.,zíté;;ek árán sike riif! a hete/"",ég-ek ki'lö,...'"ét és (>ll1a"apó(1zú,á( ú;.")' a lwl ct~i l?n. Joint :1 Jl1(i;!.?:ötte., otr ;zátg'1hljl is 'll)pgakatlúlyo)qni. A hy'g1il'nieuo; "\!,,7:~lllyok j~\'u'lá,'<á\'al "f~t~'e hút Iprhe ";,,ornlnak a I'c,,.lo7,Q h"tegs(}gek. I/.,'J' IJ<'I(hllll: 1 Az OTI),z-t(j~'ök J,áUlOrúhall R29 IH"1 egy ~;(' h(',;ü,lé,,h,, n meg-h ah."ra 4 f ('rtőzií,ue l('goség lll' II l1ie/.,~lal t k'lton<l eseh. Tehát" se'ijesül"-,.si ha'lál"7,ó1l1l úg-y al'an~" Jotl n ff'ltiízö 11(',1<'1("'é-)(' okozia hnlálo7.>ísi 'z;' 111hoz, I 111 n L ] :4 ~JlC'z (tiil'ükj.. ~~ ~. Ug-yall(''>''11 arány az ()ro~z"tiil'ii'k háh()j'ú,i""n lhiilhi8. (oros/l,olk) lr R:l... ", :I. lt.g-yan!''l.e'n anl,ny a k 1'1 Illo' l1<jhol'ii~l<111 (lh.j4-18j6.) =a 9:1., 'h 4. {1GYUIW7,,('0l al'ány a jjol'<h<z-<jszh';)'k haljonl::l11 (lb66.) = J-4:1. ' I ' l.í. ltt..~"'-flj1(l7jf:tl Grúny a J1~net-rl'alllCia hal 101'l1' H.lIt (J8iO-71.1 = 0'5:1. Vél.." u"lkül Ilhelne foly:ljatni ~".~t"li ;''l.i:ibj ",(latok ku.! ldzonyi.t:lij;i, ]IOGY a ti~zta~ú,g'~-e.gl..,... z..;(>.g-ll,!..,.-yj ~,9~ ete.llllény~k el~ja 'llynl<rojá,~a és a halu,ago'k alq!d elojll (,z iján~'ú r('ji(lelkez':stlkl1e'k II he nejii tarta.~" III1,c,?dn (j)',j:í~i pu~z,1itcí... t "vihet '\1ég-be a mij)j{i~nn.(}l, drhgahl~ kjtl<:~,i)f:lh. az f"]'l1'ueré ~c : tq):(ln. ~,!d(;~j LiHI!.11l1.luk ("zi illi on'o,ok a'ki k II i"atá~un kmíl fog-\'<1 kl.'11 y lele nl" k va: 0'Yunk a!"'l'tiízi) l}/'tegelklkel NDiiqt 1"lIni.. u70knt kl"~p 'lln~ ~k'k{)r. arllik{jl' a klqllóló bet~g-1?-{~k, n;eg }~.,,~eg(i.o!, ~ lhlní(jil j~ C'.;,.~l'k Hle!..:o,,;z,irii] :ltl,pl'.lnll'hnla,st 1\I\cIHJlI cs J-1.. ulhozzildc>[ inteni. ".'. '. rrf.vi,"tc!(lk,r,j Ikiv'/'rl t'ng,],all)(1()7.. u"d U~. llly.ii!ftl,s\ (Z, ld II IC'I t ' 'I II " ,,.. ll~i'" 'I"I'S )'11' I Z ji illu ] Y~'1'1 il z P t' 'JI' II \' ,1 \p.,,f'.,.,'.. " '. <..: 'u'_ ] i {III H) ní I"::IJW ~l;,j.~lij;d ~I'i ~:'.-t (J)' v,os! "I"('"~Z j ~1,-,("!!l'L.H'1 rlij~~~tll~dj t~'~ ~) ~'1lI l'('rlii',ljh'11i1k Wl (:'rv{)~1 lqlt ('lijf' { 1I1~,":., 'I' } ;.. jj,s'iiif'i é-..ofj j. iil,.,t\"e hfjliorúlill'-lát... ~liu.dell,""zoliul I.'"\('S~) t"'n b""z,{:!jwlk IIZ or "o"j yl) 'z! "'''A'I' k : LAPOl( B",hi volt orvosok szama, :Ez('tk kö~ii I mt... gsejbf'_'i'lih... N<'met ~le~vt.... ferl!őző bm.g.égben Jnl'gih,tLt... LJ2.1., " fogságb.a. kcriil"'t:-c----'_ ÜSS~P::l Ol'\"'Osi vesz.t~ég a hábotú alatt Osztra:k-m agy:, r (7'8%) (2,ló'!,) 4~ - (4.;9%) (4-6'/0) (19'16%) A némel adalok az egész háborúra vona~koznak, míg a mi ada(a'i.nk cswkis az 19li. év végéit<' irmlert veszteségekről szól'lak. (e,hát a fenti soornokbój a leg. több áldozialot kö\'eteojt év vesm:eségei mégh i ányozn11'k. _ --~ _ _~ 6._. Az utolsó betyár. " ta: NÉ iuet fl P A L ti szthelyettes, Pál)a..Fialta,], hébhónapos csellldőr IkOil OOl~ba.n, az éy elej<íil1 a veszpj'émi ÖnsÖIll teljesít<lltjtem s2>ojgálatol. Egy I8Jllkalomunal. rerudes szdl.gálatbam járőrvere(őm. mel cg-y I ruk altj,arn, düjleuező há;,hoz é"keztüjlk, amely 1.erep!árg-yUJllIk. volt. Az épület a régl ú1széli csárdákra pmlé,keztetem s kiilöll1ö" épí'tési módja megrag-arlta figyelmemet. A ház olyan f~lelllelelsze,.űen voll épíive. az elő[[p levö 'mg.útra 'Il'>'l.eit. nyirlobi folyo>;ójára öi lépctiőln lehe. tett f<"ijutlni. A folyosóról le!beteltl az ö"sze" helyi""; gekl)e bejutni. A szobák minukét oldalukon ablakokkral "ollalk ('IlIálwt ú~', hogy az ö,,,sze.- szobákból az egé"z utalt Ves,"p,.é<mig ét; 'róivá:osonyi.g végig \(.hetell I ájj'lljí.,járön'ezetőm - llégyé"es öreg c"endöl' - elnw h'tarázia,n!f:'.ke-.m.hol,ry ez.il te1'8pt,ú.i'g)'. az ú!q.~rt](-l\ e7..e-tt "Válllosi csárd.a'.nelu is 'lltlgyoll l'é,gen betyárokwllk mltl<!1óhelye voh. Gya!kor(u meg-fol1'd1.11il itt Savanyú Józsi, itt fog-ták el " csenuőrök Renkó r"tyán, :\Iilpait,J ános és Fm'kas Pál uetyárokm is, számtalau rablás é., lopás miatt. IDlbe.s7~lésél)le<k,uyomatékául ferh'ezetett a csánla ;n~"i~obt fol yosójárll és OUJ11I/lln,e~- szohál;a, - mely,",z()hájball1 az ívó lehe1e,i:t, nu'l"l e~' sarokba,,, il sölllté, hejlyeis meg-iálszolt - " aaljl,,~k ikotlllc, f<ll:i," yé1'loltokat mulatott. mel., - szerinte - a rabl,ik fos " cseltluőrök.kiizdplll1('inek li)'oma, olt. Éllé,nk "'7 i II [,:, 1 ec"eoi:ehe azt a,kiiulellrnet, ami a (',*"ndiíl'i~k "-'s II 1,,-tyÚ rclk kö71}l l 1(.1'01)'1. l\liut.án a "é.,.fol,t,nkal a f,llklll sz<~neimlll'l lútt:llll. elkondol,kozta 111 a c""'da t u kljd()ono~á'n YH,c.."!k.riiij[ n. alki ""eik ho",zlí "Olil'" út lii('glűtle II, érl'"llokal., M : I ""111 lllpszeltet!e b". halwlll ot!hag~ ül. mill!:1z olt lefol)' i dr>í1nálk élő hizo,nyílékali,lkegyrll"i]'ál ktte-<' <lzt. \'<-1:'.0' lustaságbúl? SZ<lnll, kétségb~yolltnlll.iúrtll' YezetölII (lrflt\sü l,p... éi, llogy il Jl;1 ~k a ("... euhjőrök (... a 1.':1 h Jók,kiizdelntwill('>k myclw.l'i lehc'lk volna t1t'\ ('7.1 j {LT())" y(>z(,,(ölll'lilel kiizö1[(,m ils..t 8J'Ö I1'\,~~('it()m - il k'i. j~llltlt le. l11. ür~g Ih.. ~g'~ t!\ ~... esem,dör v~ll - 1'(''lHllkí\,ji,lid{'J-élk eml.",,, olt. l:rol7_ h<>g-y tízhetyúrlcil ~"m féllt úg)'. ll1ill11í eg)' AúJ. d, a~,.l,neon \'ulri az III H1Jth"('\'éJnyf's biirn("1->~if?ikmélny. \-il.l.~.rk:ír Jlli!yf.'Ill mús eset. nihil eolöljtn-ói ml:.gt:.lé~"("{h?... él'(l' kifogá~.,tc1!1(jlllli {~I 11('Jnjn ltéz~tt \'01'11';;1. Szigorú. de- j gl:.lz-'ú- 00" "c'n ' " olnllll.eki,n,tt>i)1l (.udot! nwgúna,k 'l "lko~ ~ág' IIli1ndun 1'{\t~g-E\h(,fll ki\'í\1ni. J~o:.rx ill1aj},úlh~ul küzh( ('... iilc'silpk i)n'endetl Ellelltlllondasokhan.IZtHlhnn llt'1ll érleli t,,:i':it. 1 '<>11 l "lilii ';""1'ey'>te.!pmr" kij"l"ntn!t> llo(ty Il"l ő \".;d~1jll'h,l 1\ ('lill!. az. ti}.."'" \'.. IQI é... l)(lth. ~~\ fell't Il'íl'tu,k utú.1l 10 é\t Ulnh a.a ~Zt~Il, tg"~"tii ti!'... l't' kpl'iiltehl ('S ott mint öl'spal'hlll'silok tel.lt.)sítt'ttt'll\"'lol gúla tot. ljpjlyi ~:-; t"zemé-h'j i~n;(lre:tt"nt "Z..!l".?A ~""'''~.;~lk~ll. ljh.)\," I t{ihhizltt'll tillúlkoztnlll I~:H ka, Hl~\'U t.'g~t.'lwk 1k:ell. E.szenl'l:e jutot,1 :.1 \ últll(~... i ("~ll'dn t\e; az nhl'ajl t.'lf.l' goti l~"'~,]~kus. Pátl hctyúr h... Puhntt\1iht.UU ~t\,1:n.\l~~;ul llie,l,tuc)ltillll. hogy li'nll~k~,s Pal ( (lllyl('~ ~f.\' n.t~~dl ~Z~l)\' 1r..;D (~s i1lptil~él-!:í"j. aki tüh 1 h l'vllllhl:'}j nlbla", t.'~ l\'tol't. ~\.\~ lop{ll''; JlIiwtlj ~IZ itl\l<l\'~li r\'~ ~'h.ií:,ji.hul1", l 'llh... kodik: ::-. aki JH01A'('!1 '''ií':nbilflul n IpA"yhui',IHlll ~~ H:""l1tg'~lh\ll ttll.::!tu JI Illi. 1 1~."lz('1ll hp j ti t ot t j,ú ri}l"\'t'::l'tüul r,,"u t..'hh 1\\11'.(, 1'{"Jldn 1 1r111sÍ't,úsa is. tlh\l'tuh g-tu{1talh. ho~s A RrUJlII",ftott Y,,"Z.~I("Iklw\"\.\t l1wg'vúlh\'ltnttthi...'\ F';\1 k';h l'orh

5 t :l~ ',,"1\ " Yatll "'... i,... ;il~l:ih:tl\. lt;ln(~lll l'i'knllkii7.tiép;ih"1l rn~ ','''-,.] 1~~~1 1ll\~h7iill: '.. " Ikyiili S. '..11 Illlllüll'llll." "h.~i"'.(;llll 'I Iwb alok 1<11\ / ', "... k'l lk 1 o( t.c,,'lllch.ll<l' "'1>':';Íl'.'1,;". ;1 l'"hl:t~:tt,n:t ;1 'H Jllk l ' "I"őli is '1\ ' 'N.''''ii k nil d.' OIY:\"I:tlll :J kea'yetlrn l ('. {~:~\1 d t'u (.~... '.1 l~l\ i-,.. ii ht."\l\l~ ho~y 1 1"'~\ l"k:l~ Pú 1 11~ll)(1 prc~ e e~c t',"1.'\,'n 1<'1 \'Ii p(,i s roll'nk ln I II i.." (( 1 I~, {'k,,;'.t,'mlll"a':ih~lpill:\lni. 'h(\lr~' JllIlk(><t koyk(~ '1?s P'l1.k~,-~ Púl. l){)g-y' ]Nll'llrin.llt'\~~ e.' ~' l, ) Illgy~ lll ].., a~ t.-.'lilit;'''1 Ik:tjwN. 'll>\ ;iiiumlnil nl~yunl.. 0"." n- ~l,'>.:'tlldl:tlll. IHlJ;!) <'gy ujk'llj,omru'lll a. ':'ll~ne",l.,lj:.,hl, Y.Sitlúhoi. "jnek idej";,u, bt'\e.rt,. a 7"';'1~lot fd~' rl6t g'llz,h<\ t.'t.t",;" nz (issz('s ]>,'111,e'l. mlqd~i0', 3000 r.q(l'<)m.to.,1 ra boi tn, EI0' músi k :J~ ka.l (}1.J1l~'H1I a tptvuzbonyl,k ~!~~t s;lgh.lz úllít{~tt le ~IZ ('sit or,~b,m es,uup'lak~u~ I.aa~_ r~iszl'!-"('zn'. kt!>liy.>zl'1'i1e'1te <lz o".,;zt.'s penwne.11,1,l,,:u'h. ", ", I'b" It' 'l'(}hb apró-e>-eprö )'abhl<wt c,; ulonauasat e eli?)!' ~ II 1'~O~"á,g-. de azokat fell:'sleg-e..nek. tar(om. ellnl(~i11da~1:. klllt"1ll II ni 1'00'Iöd i Flt'báno,sa,l tortent esetet, nllmlt eltl.. ke,*,l. ml'gemlítt'jil,,..., Egy 111kll'lonJ11lw,1 Fm'k~s P~~l. a eve.:e l!)(l~ o~,l ovt ~S lwml'«1t fénye.,; nappal <t vlli'06lodi l!le,brunosiboz., 9;yan utlanul be'ere..."7jte'lték a papol!, ~t pleballlos s!"ű'bajabl.l:.. hol II rl'yerenda z..<ebéből kétcsövi~,pisztolyt rantott, elo.. azt II meg1'émüm. plé>hállos JeJenek sz;egezve, Pel!l~t,követelt. K1jE'ieIl11e( te'. ihog-y ha egy szot ~zól vap Sl"nt",<,g-ért kiált. a halál fino :M~1l1án a ]J3!p OSS?)!'S pen ~t át~(lta nl'lki (npm yolt ll1e'tki több, IITI~[J( 2500 fori nlja l. II k kor km'oof og1a a plerblái::tost é~ ~ falun ke~esz (ül kikbérlf'tlf' magát yele il ialu veg"ete. Termeszelesea] me'!!'ln01hlta ne.ki. hogy ha kiált. vagy bármi módon jelt ad_ azooma.j ~lln'omlö,'ii.. A megrémült pap kbm-telen yoh ahetyárn1'l kruronfogva 'memni <mn~k a hilu n'gén egy fához kötött lovához, ahol il hetyar lóra ugrott és pál' perc alatt eltünt HZ erc1őbl'n. F:lJ. ka.s Pábn,l'k ~zolllbaq] ez a rol>jás ~etlt, a ves7ae, A plébános feljplentés~j'e egy szakasz csendőr lett azolllllul ÖS~zPOOltO~ítYca. s a Ibetyárt az llrlklllti erdőbe~j bf'-kerítették, azoluhan lu csen1dől'i yonmloi ájttö r've, futá,nak ereut ér csak Ul'kllton si.került őt el [oglli. Képzelhetik bajtársaim, hogy millt nz örskörlpt közbizl:onságáél"í felelős öli'spm a.ncsno'k, nem szívesen,,&rl'aru az ör~körletem'bf' olyan egy>énlt. mint Farkas Pál. akit többszörö" rnblásainál fogva a közbiztollságra még miardig veszkj.yesnek tartottam, mégi!'; kiváncsi voltam ein' elpyen betyárra a maga bamisítatlan vlllós'ágáhan. Elha1án:oZJtam, hogy majd a. körmm vigyázok iilz lpsé.nek, " e~lenőri71l1i fogom mimlen a!lkajommal, úgy éjjel, mtut 'Dappal éy ta"ruszámtény ~ leg megén'keze11t Fal'kas Pál Szentgálra. Volt l'gy testvérbátyja, akiuél otthonra talált s visszatért előbbi mesterségéhez. a juhászsághoz. Természeleee.n nuíjd<t íkömrtalmú eg-yénld,kört1?'lességemnek tartolrtjam öt mielő lb,b megismermli. Azonba,n a J'ólakerimgebt hia:elk utám, csailód1jam bemle. EIIl szlilkár termetű, marcodia kiilsejű, IhtaJtáa:oz,oH Qal'tá,~ú, valódi betyártipnst vártam Farkas Pálban és ahelyett egy alázatos, alacsonyiermetű, kékszemű öreg bácsi állt CSENDÖRSÉOl LAI~oK úlöttem, a;]ciből igazán idem névtem kli, ihogy az öi'8körlet,közbiztclllságát meg tudllllá rovall:ni. }"lindamellett milllden waj1=al eldenjőrizie 'blem ~ maganl is ellenörizteld1. Az öreg őa'liz,te a jl.uhokalt rendüjetlem.ül. J árőreilill jelenltése sz~ilill1t, valamint a.?~át m~gam áltail töi,ténrt. e{)jlelllőrrese aillkal.rnáv-ajl, úgy ejjel, mmi nappal, anillldlé.g vagy a nyáj mellett, v~y odahaza tartózkodott. Hazatérése 'lltám, 3-4 Ihónap IlIlllll va u SZOJlbSzédos ö.t;sök, k~zdtek elá.raszjtooli a:n.egkere5ésetklkel. Iq]~liEm e.gy par al1.any,.am0ntr;!ljd. egy OOly,aseTltés, másfeliyl pedig ~ darab IYia:Ika tlllllt ell. lllyomrtalalili1l.l, A iet1tes utám heyezetett nyomozások egyik helyen sem vezettek' eredmenyre.. Bár. az én Ö:r.;!köl11etemben nem tlörlténlt semmi közblz!0nsagl ~v~r: [J1ég.~ gooldolkodólba ejiett a dolog. HeJny~, a ki",kesü, W1JJOlll Illem az öreo' IkÖJ:ü! bűzlik-e ::alarul? Fokozottabh ellenőrzést gyikorol tattam az oreggel l'izemben, de ereclménylí.elem.ül.,egy alkal0il'!mal, l'endes szolgáílatomból vailó ;bevonulrusomkor 2.3 ora kor akoresmai zárórálkajt elilenörizte~ melyalkalomrual L... korcsmáját mé'" nyit,v'a tajaltam. Terruészet( ~,n megmézllem, hogy ki "\'ag~~ kik 1 UJ 27 mar('lli~.1. ":\III1:lk :.IZ hóhall. Bpnéz(I'1ll :t,z :1!,la).;ou ('H ~ti\:i~jii' hog-y ~ kor<"' ll1iú J h~1 II j<'ltl>l"knd Pal lu e~y 11S.z aj.u", clö'(;('c llároi!11 deci bor ét; u k~1'cbmá.t9mlevajl b<17~'llmus bl'~7jélgc>lé" t r oh lati. Hog'Y nwt IbeszetllÍe!k. lllp.dl h 'lot['wlll. I " Hem a kol'c,~mál'oh, Hem Farkas,nem.:,e t I!".Zl'I'. LeNáJ1HlbL 1.1adol(( 'WIIl és nwg'vúdam. nug az Ol'e-g ellttan? moli(. ~~ Ikolrc..siJl1úbó,), :M,eggyőződ~e im, lmgy b t1oz..:~eu t l"<; h"tlelki.i'd>l. GO Il'dolk'ollóba ej tet!t ez:u rlolog. Mri~iJ:iI, vo,lt F:lJ.')k~1<S PM ilyen kt\l:iőu la ko 'rc~lll1ahrad, A poihwr h.?ra1 hmm)aa'wbb lils megihal(ül 'VoQnla. Nem forr~l~:e.. az ore.g Y<lwmit? Bevonulásom után azonnal helyi Jal'ol't vez!' nyeltem a járőa'ii>el közöatem a tl1paszt l aljtatokat s meghagyiam~, ihogy FlaI1kas Pá~,iháw. táját tlarts~!tfgyele'!linwl, lliert.öl,eg aum'a'k iközelélben tarl~on ).esauust..t aröröm 'a Te'''''''eli ól,ájkjban 'bevonujlv'a Jelellltette, hogy :lz öreg ot1jbo:l"'v1an,; az éj Jo,lyumán sem veltt észre o;emrrl1i o'yanuswt. " Sehogysem voltam ti::;ztában a. helyzette~. A kor~~máros köztiszteletben álló ember volt, ugyszójvwn az e"'élsz lk1özsé'" ~nteilli<>1enciád'a. ez aílkalollilmu,t [)Jem n~l'tem laz öll'egg1e l való cillillboraság,gal,gyajrllusi tani. A Ilwil"c.stmati je}ledelt utá'lllí nia;polll l'e.glge[ ~J,kevd t im sz,()i].gtálllaloijl lkivül puihat olnli, Ihogy a Iroil'csm<ltrOs n(>m a. koil"csrnátiába. já'rt. öt vevt"e mosvamájblan IbiIikáJkrut vtagy sen:rtélsel~eil:. Eum a n'éven IIl. Igtud tam. Ihogy az iil!]'e1:ő Illtem:rféJgliIbtm 2 si.i lel ő I vásáro1t,.de bogy hoa és mel!l'llyiért 'VetJte, azt Illem hultmn me,gálilapí\ijamji. IDlmerrut:ean 1elhát a koir'cstmáro\sjj.oz és két deci holl' meuett kiilönbözö dijlgolkr61 k:ezdtffitl V1ele be.<;zéllgerotü. Beszélget>és.kö'l.belll meglkérlem a korcsmárost, hogy eladó sel'téseim számára l'zerezzi'il vevőt, mell:t nem,ajkjaroliti azoikat Veszprémbe a v<íjw'l'a felhajtami. Él'delldödrt.ero a,serlésáu'ajk fe,h~1 is, ihogy ve",i) j ell!jltjkezjé.~e ese,tém megfe~ Ilő áron tudjrurn 'Uzdk~Lt tk.inmlli. A korcs!tillíjl'os meg:rgl&rh.e,!hogy ikriild vevőt a. soo'iésejimll,e. Az ál'wkla't 11,letőleg pedig 'azt m{)l]1!dtn, hogy a71t a sertése,\tálog'üija, ha meglátni! I3.Z áll1'a.tolknt, meg t ndná. mojl.dami, Ul'Ogy.mIit Jrerhete'k é[>e>'btiijk. Ez,ntán máj]: ) átél'l1.ellll a rt:ju1iajdollllképpelü tá.r.g~ a: ft,sertések megte ki'lltéséil'e. 1'I'Ie'glkÖlsoolll'bem 13. lk!q(l'ci'lll11árosnak a sz.:íves l~éjszséjgjélt, monldvá'll, hogy [lem rá['at>ztom 'alzzal, Ihogy ~ ~erifés(>1k DlE'gielk.imtése vé gett a laiki.alll.yába jöjjöj). cll' e,bnolnd~(lm [Jenú. Ihogy miutáln a köze'lmul tban sel'í'élselket vájs.w:ol1:, h:a azo,kia,t meg'n~7. ném és megtljlidnájm, h()!g'y mennyiért vájsáll'olta 'azokat. aklkor már ón tis tátjéikozódlltllílll.ék. Ihogy sertéseimet mennyiért a:d!haioill e~. A Ikorcsmál'os 1áÍ'S7..ó1a:gkéswéggJel ajárulikozott el'1l'eés én így a. seli'téselket megte,kintp1- t ejm. Hatalmas két ájl'hí.'l1 'Volt IS az egy>ijk örlskö<rletbiíl elveszett,'lea'té.,ek leír"ásá'va,1 Ime'gegyeztelk, il\<li'lltálll.azonban az el,,"e.sze tt r!;eq tése,k j ehe leneik volta/k, aa"ru nelll íel'jelsz\kediher1 tem M, haluelll megk!éi!'dezbem. Ihogy hol í's mennyiél1t "' e1 te 'a seriélselk.e't, <1j2lo,kialt mag.allljjlk'ltk meg'.ie.gyez,teocn LS rö,nid Ibeszél gmé;:; után ::t!korcslltiából eltávozt am, 'Miln dejljt me.g,trud tmn. :t mil,[u c1111iallmn:li..'l m. IDlmo,uld (JI ug"ymlis 'a kol'csmil'l"ois, Ih ogy X. IkJözséglbeu YláSál',oltta 11 sprtpi,ejkiert, 7:íO,kOlromáéti. X. Ik.öz"ég [l l1agyvá21somyi Öl'R>k;Öl;letihpz lílalrlozott lés ezért iha71ruté:rétsool után a 'Ilagy'Vá:ilSOIl)ni Öl'\söt t,elefolllon :l1lqlllillal felllhívt'am hon-, ' uan meg,azloop azt 'a v.'t:l aszt IkaplÍam, hogy X. község, ben!1~ l'atk.ijk olyan lievü egyém.,,amilyet a korc&máros elaclokent me'gnevezet't.a" II járlatlrezelő állatáh-1.lházál'\i J1iaplój~han Szentgálr:! ir~l~lyított sel'té'l'plk: lle<m fo'l"chllna.k elo. ~~OSlt múli' t~ztú~ml1 voltam ca he1yzettel. Azonnal sz,o.lglalaijba VeZe'1l)"eI11em mug:allll és azlllll:úlil bizalmi emberelkt~l a korcsillláros Imkál1üia'u menti.i.llllk ahol öt a sertés~tk J,álll'a t'a.iuwk e l WIm ta tá"átra. Iszólíto ttjuiill 1'eJ A korcsmáros u já['latokat IÍlel'mészelte6eill nem tjndin. 'fej Jll~ltatmi. A=~l p,róbált védelke'l'ili, hogya s'el'tése,k árát llleg :uem. ~ze-tt~e kii eg<észen, ezért nem kapott jái1llato Ik\:t. Fe~'VtilagOsllt~ttalll1, h,?in: a., sell'1íések nem X. IköZlSégboI yaiotk, 1Il0JlldJa meg o>sznntén. bogy '3. sertéseiket hol szerezte,. En'e 'a tkorcsllllútos bjid.elen áttkoz6dás.iközl' pette be~s~lei,t~, hogy n,sel'iíéselket laz a ",éln gazembel' F;ll'kas, fal haj totta IhIJzzá egy ~jszajk.a és ő attól nagy ra beszelesre meg'vette. ~,No Y;é>g1'(' k,ih1.ljt. a szög a zsáikból. Hát mégi,,; osak valora yalt az.en sejtelmem", a gyallum nem '\'olt alaptalan. }"l~st nul~' gyel:ünk,az öre'g betyá,rhoz.. fu oreget szolkas szel'int most is a n,áj lillehet! talaltulk. NemsoIkat te lke tóriáz~'am az öl'egg'e I. h<lnem

6 192í március 1~_ tsendörstgi LJ>.POí< 13!~ ~~~~~~~ ~ I'YOIlJIJ:l1J lllegk~rc::ez(elll (őle, hogy az L. korcsmál'os,m.k elradou seiie.re ket hol 'Zieo!'z(e. Most o:lyhsmi,kö'vethzeh, amit éppen neiu vártam az öreg börtön(öltelék (öl N~al1 hg1ajdott, ha.ll' o m cgye ne"en megnionu(a.,,hogy ;J ",c, 1,e.se k('1 X. kiiz. oéghől "hozta". A nyo'li1oz>ís!;(}ráu a hályjá r nál etg;y H1JY'lrkocM 1aláHunJik jáq'latrlevh né lkü!, :ldiií,1,'zijjií'é'j FlaJlkas Pál lopott e,1 egy más~ik kö7aégbőj. F~Ii1'k,a " Pá~ 'Fzeml'eblb (' n~s néri kül isme1'(e hl' a lopá;;okat. Meg Yoltal11 győzőclw, hogy bűntárs;li is vannak, u{' az öl' e glből,e'lljlmi áron "! 'li1 luulral11 ajta vonl3 lik07,,(i I'ag megtud,n i s,emmit. Beune volt a "helyájrhec<,'it1et", már'l Ikever,( bele a lopáo;ba. Az őri7..elb e "<'eii S'eJi é ;ejk{'( fl rkáo'o;ok fe];>;jumiélk ér az e",elknek - mijután ol Lawlá<;uk ne hézséghe ül1oozöüaköz,égi előljúl'ós.li!: "hsz'alu,dta azorknr(, így a lopás Fmikl:J.s Pá.lJ:a tejti l,'en l'úq)i~onyult. A vef.7!pj émi kir. iigy';"z,égnek <1utl,rk ál, az rllg-azdájkol p <,rdi\!(' t1~hlj1oda fe I j(' I en lejt.tüik. Farkas Pált ezen két lopás bííntel.iééj't a veszprémi ikir. löl''v,émysvbk 5 ;>vi fegy házbü n<lelésle Hé/itI', az 0-1' O'a ljuálk peilitr 6--6 l1ónlajjji :uö'j'1ö'n t IkaTrtraik. ~ 114'v roerüh,kézl'e egy kihá~<j,~ {'szlelé"e közjuen oz u(~lsó' h eiyá". ah-u u:lzr(<jn ~](ünőufllet.~ r((, azon, hogy nem Úf 'r\~ '",1'.un ll1ál: nnint volt 'rég en)! N,clkc'lll pedlig Jnritndrig!U,... fülenlibp C~tl2" ~, lk'özmo~ldá ~", hogy,jkrutyá1ból 11C ln,lesz szalonna" "" "Fal'ka,~hól hárány n em l('sz "'01HI" ~ ~.\ ('sclulői'ség'i j,apok nyomozási pá Lyázatának er('(llllénye. A C'endőrségi Lapok lliult é\' i 5. és G. s%ámaib'l!] Iti I ':' «t t Jlyol11ozúsi pál)'ázat IlUkI';) heérke7p(( pálva_ JIlLlukák elijil'álásál'3 a szel'kf'szws';g- il III. kij'. cse;hiiil'ség ál"l1idó tanulmán)'i bizo((slíl4'út PS dl'. IlJishr'lczy Agost buullpesh kil'. iig-yész l1l'ut ki,!'!" fl'1. A ljirálóhizottság u palyáz;rl el'ecllj1pn~'él'öl n,zr l kps%tó" g'r t a következő jeg)'zőköny\'wl él tesiletic.teg.llzfjköny I'. J<'el \'t'tt~ il Cse"l!lőrség'i LilJJok nyolllozási ]l:; lyázh t Ú 1'<1 bcil I'k..,..et( pályamnl1k:'r k ijí J'idcí h;7,o((~t.g'a Buua ),!,s~('n, ~!)27.. évi márcins hú 9-én il púlynmllnk;'lk elbil>hlas(l fan:.!:yuhan.,j <.'1 en \"Inn"k az alujjl'utlak: A Iwérkp%('(( JJálY<ll1111nkábt il hiwtbúg tagjai kuliill-kiilön nlilpo,a"l általllllmányoztúk s ""nak el'c dljjpnyeke'pppn il hizollmig pg.i'h"ng.llan a kiivc(keziíkép JJE'n cl önt iit t. Az I. díjat :l hizo(("á"g Novák!.<fvlÍn tisz,thejyct,i'-:s, H"n I got I harcii SZH k,,"zpal'anc,nok mllj1kaján a k ítél i oda, amelyikllél, hál' a nylhll0%ij,wk sejllnll tájékoztat6 J'YOI1l npl1l áliol! rcncl"lke'zésél'c, ti Ir( lyszin köl'nyékelif'k fáradságos és lelkiislnpl'plps á I]lGJ'tyázása, a mindpj1j'e ki1<'rjrdő (; l'cleklőclés é.~ l1le!\'ligyel~s, valamint ti J1~'()nlozc) 1l I(.llllbnyes~égc H ~zövevenyes blineset teljes f"lclel'ítpst' J'f' \T('%('I('t(, 1' ;1, il nyomozó; nemcsak a f:ir"d ~ágt6j vi~sza nl~))} riadó szolgálaíi huzg.nlonlnak, hnjlelll h~' ;jzi llyomozc') tlrzéknek if; ek{ls liizonyhág-:l. A Il, díjai.liil/zrr Márton (js1.lhdye((,e,~. túpiós7.e-ici ijl'~jjhr:lnrsll0k nnlnkaja erdelllelte ki,,llllplyt)t a J)()lys%i.tli szemle gojldos, :11"pos megf'jiés.'. ;( üdítlt úij"i)otokhril ndrí IOl4'ikns köve(kezletcs és 11% eg-és% n~ ' OIlIOrils ~{>I,z~rü lelnlvlalása jell, nr!'z. KelJl tagadhaió 'IzonhaJI, hogya nyomozó minden kiilönüsl'll!j!úi'uds4g nél.: kül julott u helves kiinduló ponthoz (:1 feljel<.'llto :.!Y;Jn lv"; \'hwlkedése), nnlely :1zian a hííll('sejelon{)ny ki U"I'ítp,iot lwjil ( tte )'endkíviil IwhezzÍ'. A III. <lijra a. hizo1tság Sza~ó. Gábo)'.tL-1.lheh: et1es ),~p,ji szukuszp;(j'aj)(!sjjok munka,'''( tartju.1ji~j(()llak, ;(melylwn " n)'ojjrozó a léleklani Jt)egfi.g~,'leA 1elh,,",: JI:'!I",ú",,1 jut Itt-ly,, kiinuuj{, J1onth<?z " i lli.1 en,lelk! isiijc'l'!'kh Jllunk" ut~jl ti lriíih,elekjjj('ny t"'jes l"dpj'jti ","hrz. A IV. díjja l DOl/kó il/lllíc 1iszllh, Ryetle,., l~ti:íi"'7rlit ~yjj)'g'yj lij',sp:jf:lntsllok ljlllll)uíjilt.illljllrll:l~z<l a InzotL,s:Jg', g liyolj){)zú'" J1;IJ.{y h I( IlH': lly('1"i~l g('t ('H,.,ok MZHk (.-!t,jjjh't JH~lJ1 kivállt Ug')'llll, dl' éliillui IIng'r~!L,I., ul,upui-. ""ígoi, JHdiu'ozcdL"'!ÍJg'ot, iljlll'ly k'~lly(l". \\ondllll'i1yl~k hi"űlt ""JlI ri/illt \'i'"1.1i 11 Irdy<,slIl'k (1I1"lt g~tlnuokok l, II I ([g fl ú'" (r t ól. A felsorol!. pályadijakkal julalmazott Ilyoruoú"okon kivül <J bizo((~ág dicséretre méltának lalálta nlt~,,: Balár AI/tal tiszthelyettes, sot'okhári ör,paran"sd](jk munkáját, amelyet a helyszini szeinie alapos In"gejté"., a lábnyomok gondos megőrzés e es <Jz egész n~' omoz;i" gondos kel'esztiil\'itele emel ti töhhi pál.\'amullka ml... Kmn. Tihal/yi Ferr l/c százmlos s. k. 8011hz I mri' ezrl'dp, s. k. Szabó.Jel/ő százados s. k. Dr. ij.liskolcz.1j rf!/o.~f s. k. huda.pesti kir. ÜgY 4~ "i7.. alapján a pályadijakal a nrertesek A jegyzőköny\ ' eimére egyidejüleg postán megküldöttük és perjjg: Az J. díjnt (liz dl'h 10 pengős arany) Xoník htl'{íll (iszi helyei tes sza kaszpal'ancsnoknak Szenlg-o( thárdra: a Il. díjol (öt urb ]0 pengő" arany) Jiil/zer Mártol/ t iszlbeh-ettes örspal'aocslloknak Tápiószelél'e; a IfJ. díjat (három drb 10 jjengő., arany) Sza/H; Gábor tiszlhelyettes szakaszpal'ancf;nokoak Pápára; a TV. díjai (két urb 10 PCllgÖS aran;) DOl/ká Igl/lÍc liszthelyei les öl'~p:jra ncsnoknak Tatarszell tgyöt'gyre. A szerkesztö..ég kivélelesen még egy]o pengö, arany julalomban részesíti Batár Antal l1sz(llelyeltps soroksári örspm'anesnokot is, akiuek a nyomozását a hí l'ádól~izoi LS>Í,g dic'q&1"etl'eunéltónak ta1álta. A pá.lyamllllkakat anyertesek ;orrentlj"ih'n IHflunkhan u Tanulságos nyomoz';"'ok 1'0v>l(:íban közölni fogjuk. Mai számllllklhj,jl Novák Js/cán (iszthplyette's J. díjat nypr( nyomozás:ít közöljük. Batár Antal tiszl Ill'lye((~, nyomozása lapunk ]925. e\'i 2:J. számának üli. oldalán.. A láhnyom" eím alatl már megjpl!'n!. Ör;immE'1 grlltlllálllnk a nyel'teseknek, " bir:ílúbizottság' la~j"i pedig fogadják iga%án önzetlen (;s lplki ISll1Pl'Ptpg J11\1l1kálkoflásukpl'( Ilálás kös7,(jnp!iijlkpl ~... _.._-..._..._..._..._.._ A MI HŐSEIN K Vitéz Bodníu' József tisztbel~f'he8.;f'i Varga Ff'l'f'JJ(, csendöt... - A háuol'lí ('J,{; llnp.iaiban a hn1ár J,P\'ps!J{> \'1' szélyezlett'tl rí'szpn<"k \"i'dplmét il hadspl'pg a lwl,í!' menron fphi; - nppfplkt'lőkk"l Ilwg"1'6sít..tt c'-'<"jlllőrabkuln1oha hizla. Az al~óye]'('('k('i hal<írszakasz jlarall('sllokn Bodnár Józ~ef liszull'iyl'llps \"olt. Tiz('nöt t{>l1~-i\ gl's esc' II (W I' ~ köl'iilhl'liil llgya II <1 Il'llri Ilépff'lhlü á II ott. ]'('11 <1('1 ]({,z('sérl'. /I /I /'/11 il/ (' }J II sk II s::ii /'11,1/ ii kevps, rle jú kezek/)(.' II ló/)lj s::6::::fi/ il:' f('lr~r! Bodnár R 1ársai kpzé-hl'n jll'dig jú ktlzhl'll \'oltak ;1 puskák. A hal;írojl túlról Ilillla(~:7,()(( m,ír 'IZ ágyúdiirgé;;, dc' spnki ~('m golldolt<l \'olnn, hogy lil'lllsnkál'a J1l<lgym' földre IC'sz! a lfihm'i lllusz'ka! J3o<lrnár j,íl'ői'('i SZO I'ga 1 III <l f'<1 II po rt y,í7. t<1 k, tigyl'l- 1&k II szol'ohoka1, - hogy <lz "\.I"Ó\"'l'\'ekén ]""ií kn tona i 1',1 klá I'<l ka t ro inden llll'glt'pl'lí's, \'('szél~ ( II"JI hizlo"ítsák. "\ \'l'; z~ly lwjllsokílra hl'kö"l'!k!'zl'lt. 1!1}.! ~i;c'p It'JllIll'r \'':gl'll.1 Cb,]ieiá/ l'löú}ulöll OI'O"Z,',..,a pa h) k :.l hat<ír "Iüll ;\liolt<llk. E híj :!~-an.\lst.íwl\'<. k,;t fpil)'<,gl't!(>k. \z ot 1<1 ni khtonai ájjomáspn J'aJW"lll)k :-ágl1ak npl1l állott sl'11l 111 i ka!ol1<li l'1'ű l'\'ihll'lkc'z,; Ré 1'('.A l'<lktá 1'11 kha n ml--rh<'ld 1l'11 "rt(>kíi hadia n\':l~ \'olt :t ltac1s('['('g "zám,ír'l f"liwi11ll1z\ a. :ll1ljl III I l1;l";1 köriilll1l'l1\'l'k közölt nwg h lh'lt llwn t "Il i. \,. újl,\ Jllá~parml(,sl1ok ini (>zkl'(!t'1 t. ~[,'gh;1g) 1:1 Hc\dn:Í!' ti::;ztijl IYl'ttI'SIll'k, hog'y "IllII\'I'c'in'l il J{úk\\('::I,,,z:lll:i,.. {~ ; "\ ISÚ\'I'I'l'('kl' kiiziitli \(ilg'yh"1l \ Ihu.:úd,i \\J-"z;Í1,! lí I Oli pliíll\'t1iil11i(' llrosznknt"1ii i ndndll ig l:lrllít l:l",;';1 1',,1, :1I11ig'a mldál'1lk ki ii I'Ít{>H' "" a k,:"zl,'( \'blmlli IÚ"ll nwg 1\PIll Wrt~nik.

7 1:H B,ldu,il' li"zllh'h'l'tk:-; lllag'ahn;, \'l'ttl' l'llllwn'il :- ki" 1''';IP,II,i",'' ";,, lll'';,ag)l1;li lwt;írolú l'nl(iih'1l Ih'l; l'?k"lkl! l'l..1,írii1'l'i (1Í'II1I:'1n ~ 01'" lújhnn jl'h-ii \~k,11; \1l'I1,;l\)k k,i zl'l 1'1lt',;Í' t,; IWIll Bokúril 1'5 \lll'g i:-i b';.d0.ló I I "z li t ki),;l'!. \ il o nl:-iilll k nngyn hh l'ri;kl' I ~,'jl\'t1<''' ;, h('g'~,'klll'n :-i lii',i~i'sí'gi tíízill't hol'ílollmc "~l ;ll'; l'g't''', ki)l'11\,'kl'!. Hl;dn;Í1' ti';l. th('l\\'t(('~ j,1nhhl:íst lám,hlób 1I1,ín,-,'rI \'1:,,,';1,.bz;Í n j '1.'>':' p,liá ynl s l.'g[>"zi'jl 6 óráig \-l'dtl' a ki,hi.il1 yonajat s l',;nk fl'lsöhb \H'll'élnCRra ' -lllmit yis"za a k\"iz"í'1r fl'ií'. Hmidön 111<11'.a raklári k(~::iz 1,'1,>I;:.,t \ bt1n\i'l'l,kh (;l l'!t;zú:llí to I 1<1 k, Khlíhh a kiiz'í'g' hl'j5ralúnúl Varga Ferenc I'B('ndön\~1 ;;ní'h511\ ukrani~t,íya l a szé lső húza k,-('dl.'jnw alm! \llí'g pgyszl.'r rajtaütött a zúrt 1'''11<1- [)('11 l'll)nyümulú n ro:,zoko n, <ll' azl,ín, hogya hckcrí If." wszí'1 yí't <>1 kl'1'ii Jje, kt~ny t L'lell "ol t súlyot; ha r eok között "i~~z<1"onuh1i, E "is::;znyollulú., közhl'll a hő: ürscll harcoló Yargn Fell'IH: ~'1.'n(Wr ::;(tly08an megse'he'siilt. T' argn Ferellc esendőr 'v Hé,. Bodnár J Ó'L!'"f ti ~z;!he<l yehes Bodnár liszthplyettest Hősies magatartúsuk~rt és Yarga Fl'l'PllC e;;l.'ndőrt ki tii.ntpté~l'c tl'rjpsztettélk fd előljárói. A hadsrl'egfőparanesnokság méltányolta a két csendőr hősie"ség'ét s millrlkettőjiik /lek az r. osztálylí ezüst v itézség i érmet UrlOlllrí /1yoztll.... ~ ~ KÜLFÖLDI CSENDŐRSÉGEK A spanyol csen(lőrség', Dezséri BACHÓ LÁSZLÓ SZáZlUlos i'ol'<lit'um. (+. közleméoy.) CSENDÖRSfOl LAPOl< 47. Ez a tila:lon nem vonatowzik a kávélházalkra. vendéglőkte, kal'csmá.k!1a, szájllodá,lm'a s általá!bllil1 o<lyan helyekre, ahol a közönség- bárn1~ cím alah J~yilváalosan Ö-SZ!ÍÖill. Ezen hely eiket la csendőrség 3l'atoság-l le n~'edél, DJéLkül is áttkutathaj1ja. ba tlldomás~íl'a.iutott, bog-y il, hely~gekben rendz,a'v'arúis, 'V'algy,~a l a:mll Ibűmtéuy követtetett elj., V'agy La le1jartóztla tájsqik fogllljlliatosltálsa t&zi em bzük.ségessé. 48. A c;,endőrség- az igazságügyi ha1tósúlgolka.t támogatrui kö,teiles, ezelk vbzooljt köt,ele.sek nelm mánd.azon adatokat rendelkezéséore bocsátami, melyek a bíl'óság-ok altal üldözött go,nolsztevőklfe vonatlkoznatk s azok lkéz['e Jierité:.ét előmozdíthatják, 49." Kötele.s~e a cselldő1",égmelk a tudomására.iutottbun.c,.eie'jk.menyeket az azolklra vonatlkozó bizonyítékak y;atolá,.,a mellett a bíróság'nalk bejerrenleni... <>0. Végül,~?tek--dl.ge a,cs~l1dő~'ségnek a bíró.,úgi!kozegek munkajarualk blzton"a:gat es a tárgyalá<iok 1!J27 milrf'ills L. ~l,i,,'1 I,i I'('lld 1'1 I" ' H II t:w(j:1\11li alldkor, ha 1'1"1'(> n. híríj",{' go k I'l lltll'lkl'z';"t'tr" úlllo f'asi,h l,özlri7j10il id w;u. köz('~i~jk 111'111 yolllúllnlk e Il?g'cul(lök. VI. Fl'J.JEZE'l'. Bl'8zállcísolds. fil. A Ikolfllll~lIlIYZÓHÚlA'oIk. Ik('lrii loelleik s7.jélklh.e l ye~n ~H milndazoill he']y,el\le,n, lajhol1 che<n ldőcr'ől\s ál'lomásozliik, a csi''jidő,eség- l~zél'll ),3IkLaIlya bi?jt()s~1:jandó. 52. A lbe,!ügymijnjiszter1i.um, az erre kölkéglv'e1ésileg meg~lrrl!lpílolt ö88ze,wből, ~l. lajktanyák érplít1éséről, vagy bérlésél'ő'l g'auidosl!wdik. 53. A csendől'si&jr ~ 1a!ktail1ya8zolg'áliatált a csoodőrt'öpal'allcsnolksúg sza'bály'ozza; a cseillclő1'ség beszállájs()lá.<:>a olyan helyeiken. aibol a cse'lldőtsél!: szolg1állatlijlll(g' meg:jelenök, ~g-y éjö'elezliik. ~ badselre:z Ibesz.állásolási szjalbá Iyai szarinrt. töt'(él1iijk. A la,kbally áj;: b ej."e 'nklezéséfrő l 'u beiljügyim1rjji6:ljterij~ull1 gondo!llkodük VII. FIE.JEZET. Altalános intézkedések, 54. A csend'öii'oséget ihivatásá:tól elvonlló.,nem s71rubud s azoon th~tó'g,á,g, mely ezt me","'cseilejiiedné, eljárásálért a felelősséglet vfuse1rui rtarto Zii!k >-1 em sza,bad a CSelJl.dŐTség,et il'ntak Ik.iIhc)lrdásá.ro alkalmazni, kivéve ha valamilyoo rendkívüli körülmény t'z-t e LJmrüOhete~ len ül szi.ilktségoessé teszii A ~endőrséget clisző1'ségmelk fellb,asz:núqni nem [ehet. Kivérl.elt!k.!é;pez a CSelJldőnség lil1.eglalakll'l ásó,nak a n<l,pja, mú.rc-íills 28-iika, amely n'wpool a kilfályií p'alota őrsé.gét a c.sendől'ség ladja. A ~otfiu1rny7aís:ágolkhoz b1eooztott CSIe1l:dőrsé.gi Ikülclöncöt csatk a csendőrséghez irutlé:ljett pal'aajesok és ügyitatok\lllalk a kéz.besítésé[ e )'ehelt használm. Semmtiféle indollgkill ruem lehet ig-azoln'i,a csendőtségne'k há7..i, V'rlfIT egyéb olyaljl rteendőikre va~ó d'elihaszljiállásút. melyblk a tesitjii1llet f.éliiiyét és tekiilll<1:élyét 'lela!lacsonyítalni alibl IlID'Swk. 57. A po.lg'ári ihatóságna'k nincsml jogaacsenclörség beléll!et~e anyagi va,gy s7.. iid.lélyi ~elkfurutertjboo.!be.'watkoz,ni. A pdjigjáu1i Qllatólság clgyszeri'ten cs'ak lktözli a CJselllclől'\5'éggel azon szo;lgá):aiü rendel kezése(ke.t, me.lyakert: az e7,en szjabállyrot élftelmélben végu:-elhiao1jani tartoziill" 58. l\i\ii.n.den, a csendoo'ségnek Ikliadolbt szol~lati. rendelkezést írásban kell kiadni s a kiadó hatóság- fejének aláírni; csa!k Ja kormányzósá,,"'oi\{i]']lajk áll jogmkij>an a csemdölrlségllek szöbe'lti 1lJt.a.sítiuSit wclnli s csalk ol,'an &Setb(>ll, hu ez siitgőssé,ge miatit elilmrü'llhet etlen. 59. Hla Viailamely ai[allllas hatól>úg. ' "a"...cry polg-ál'ldlester a. CJsendŐiI\Sé<ggel s7jejij1iben hlatás;kö;rét tjúllléipné, a panmwlt lrálsoba'l1 kell be'ad'ni a csenclőr-zájsz! óaljparlanc ~ II oikságihoz, mely azjt el Lrlitézéls v'tíg<ett a iíi<'\j:'tomány Ikor J1uílnyZiójáJhoz,te;rjeszti fel. 60. Csak la t'arltomájn'y'ok kol'mányzóí!iliwk s azok h i "ut.ali b alyettesetine.k ál'i jogukban a cse'[iidőr-zlászlóao j paj1<1'l1csno\k-oik>c\'t és a7.0lk a:lárendeltjlerl.t liuagn:ukihoz 'kél'eini. 61. Ha a 11al't()lJ]1áJllyok!korlll'ámyzói a csendőrség személlyze1tábe:n valmrui h~bát. é.,zlel'd'elk, u tall'ltomány toel'ületén levő zruszlóa)j p~rlancsnokátt ettől érrote.s~tik 6 ha ('Z az éisz.leh ihiha I kiküszöböllésélről n001 gq'lldoslkocllk. cs<vk akkor fordulnak a terció parancsnokához, ki a panaszt a le'g'iliagydblb g-yorsa.ságg'aq h;atélkon'y'a:n eldnté7ji és a testület főpatancsnokának jelentést t('sz kihez különben a turtományok kormányzói k özrietleuü [ ies forclju1!h~tmlalk IDilnclaklkor, ho,). véleilijlényiijk 6zerirut a c,,,e'll!dőroog latiy'agi felszerel'ése,,"agy személyze,t.i 'ügyei. melyek a hrucli1gymim'iwterium ihatájsik.ötébe rtartowalk ez-t indokio'ltrtjá l.eszillc ' 62. A cs'end ől'ség főp.aranc$uolkoállllajk: haltásikiörélbe tal' l.ozjik a" c's~d~'sé~' szol~áqia bánla'k s7jalb 'ály I3Z1el'ű etlláltás<'l. ~etle.tt ÖI'Ik'Od;:m, InlI'e:rue?Ne >~ haclügymli!lljiszrl::eriummal es a. taa;lij?mlany5jik ko~'ii1allyzoival, ha ezt szi.i!ksé!1: sme,k tartja, el'lilltjkeze5be lep A csendőrség főpa1'ailloono,kának a joma az 'llál'e'l1delt a}alm,u.a.tolk egyesítését vagy Ö&s:i~utosídsált eh;end~l~q nun~en, 0~Y'!ill e,sethetn, mi'koi' bátlmely 'kol' I!lallyz0S!lg ten~ le:te~, lazado'k nagyobb számban lépnek fel. Az ~ lyen.. le~srol, azoiijjban a hadügylthilliszteriumna;)< feltetile,nul.l elenrtest tenm tulrtoz.iik s mihelt't me"' szu nonelk azon inkoikoik, melyek ezen eszjköz ig~y boey~-

8 HI~7 mal'citb 15. az ö"zj)ollto.,ítolt ul\jkulalok_ azonmal YilSb<la kejl térniök. 64. A tal'l9.n~~n~:oik kol'májl~- zóti g-ondo,~kodna,k al"ról, 1Jog~ ' a ~~elldoro:sok ahivalalor lajj példányait rende,pn k.a])'l~k.s ez~hal.':1 kiráh-i l'en'c].el('le-k;ről és rg-yédj k?"!1,an~-vll,te~~ede ',elkl'ol "ll\domásl szerezzenek. elic11- kivul kczbesj!lk a csencorsegnck mindazon a szol~álut.. liátásának szempontjából ránézve érdekkel bíró "'azoll readeleteket, mel~-ek <l hivatalos lapban nem jelentek Jueg. 6~, A konllányzósá-g- a lerületülkön szokálalol lelje~ílő Ö"21e, c..enuői'6égi ellyénc,ket működé.:;i ij!1azoldnnyal látja cl. 66, A c,<endőrségnek llem szwljad semmiféle ügyel lanácsk021á" lál'g')-á'"á tennie, va~- képviseln'ie, an.nál kkt',:ö,k':l'll<",é.le l '~,ék. "ak elol,lu allo~a.;a:lkna inkább tartóz,kodnioik 'kell il esendő""ég- iagjajinalk közügyek rue~rvil[atájsátó AZOll csenidőrégi ea~'é.neik leljü,ítjlléll,1'ei, kik \'al'ami rendikívüli szol,gálalot leltek, megjutnlmazásuk "égei! Öfelsé.gének ~eszlll,ek fel'terjesztl\"p A csendőrség Il1!inden tagjánujk kötelessége min. den aekl1lllommal a legnagyolbb meg-foll'toltsággal é.o ud. ' aj.,ias.ságglal fellépn1, bál.'lininő helyzet előtt áll,i011. Szigorú bünlte.tés~el kell sújtan[ azt a c.;;endőrt, aiki bá.rmily rendű és l'i<lugúszemlílyeklkel sz;embe ll nem l~p fel az",a] a taplin 1'a1JLal, me-lyuek eg-y olyan testületben, meh' a tö",-ények Ul''almánaik a biztosílá.sára. a Q-end, nyug-alom és a o;zemélyi és '-a.gyom<biztan,;;ág- fe-ll'll'bal'lás.á,o-a hivatoh.,mindenil{tnekiermés:ijeoové Ikell, hogy váljon, 69. Minden e'lőblji. eten inté:ijkedéls'eildkej ellen'ootlben álló ~klirályi 'J:' n-dele,t és e,gyéb ulasilás haláh-o'tl kívül helyc21leli.k, A mezürcl1dészeti szolgcilatra ('ollcllkozó I/lusilcisok. 70. :\liután a mezől'endészeti szolgálatra való be 'onással a csendőrség új hatáskört nyert a kormány. zóságokban mindenféle. az állam, a tarto';'állyok "agy a községek által fenntartott mezőrendészeti szer\' me,g- szii:nik. Kivételt képeznek a földmí\-elésügyi minisztérium szaktisztviselői, akik az erdők fenntartása és javítása, érdekében s:ljolgálatukat a jö,-őben is ellátják, 71. A mezőkön szolgálatot teljesítő csendőr, ha látja, hogy valaki más területére behatol va~' abban kárt tesz vagy bármi más kihágást követ el, köteles il tettest elfogni. Köteles továbbá az üldözendő cselekmény jeleit és nyomait, mielőtt azok eltüjlhetnéllek Ya~- megyáltozhatnának, kinyomozni és birtokába keríteni mindazon tárgyaka!. melyek bűnjelként szolgálhatnak. 72, Ha tűz. árvíz, állatok idegen vagy tiltott terüleü'c való hajtása vagy bármi más olyan esemény fordul elő, melynek toyábbterjedését meg lehet aka dályozni, a csendőr kötelessége a kár terjedésének yégewetni és ehhez nemcsak a legközelebbi mezei őrök vagy bárminemű mező- "agy el'dőrendészeli alkalmazottak hegitségét. ha ilyenek a hel~ - szillen találhatók yolnának, igénybevenni, hanem további károk megakadályozására magukat a kár okozóit is fel kell használnia. 73. A csendől'l1ek kötelessége, a körülmények sűrgő8sé,g-e ~zel'int, a felfedezet! vétségekl'ől és kihágásokról a megfelelő jeg~~zőkönyvet felvenni és azt ha a teltes elfogatolt, vele együtt az illetékes hatósá,g-ilak átadini, ha pedig ez nem történt Illeg, a cselekmény (I kö,'e téséről egyszerűen jelentést lenni. 74. és 75. összegyűjtendő m ÍlHl ell tár,g-y. eszköz vagy a bűjl1cselekményl'e vonalkozó hizonyí1ék és uz ii!';jzsá,g-ügyi Iwtóság-nak átadandó. 76, MiJld(-nféle eltéypdt jószág' a cs"udő"'('g.által üsszelnűjtendő és a kellő ch'atosság-i rplld~zabal~' o!, heturlásu mell,,1! átadandó i1leh'e ha holt t a rl-ty a krol \~ajj SZÓ, elrakfinozanc.1ó, llliljez., lhl szüks~g('s. H ('sen d" or; ~ég OH'nl('SHk ;1 lllpzei örök. hc.lllpjll a közelhl'u lako fül,lmh'e,,(-k közj'('nlűkürl<>"ét is igc'llylh'vellpi!'. 77. Bárll,i'H n,ű okhól Iplill'lúzlaloll "/O'l'lH" ('s.h IJiinlf'lendiíllek I~lsz,í ('sel,'i()ij~llyi'e \'CJlIHlkoz6 blzony,- tékok az illetékes IlUtúsúgnuk auandók. ál. " 78. A IJI('ző I "'!)ld,\_zc-jj szolg,;i,!!lmn Ull<\,l'""'I~!o!: "' l' I l, ü VI-Ic 1 j b ü II ",e I e IUJ I ~n y e I; ríj I re I \'I'e!I,d,lí,.II'/.t" zol,,, l!,i,.. JI" II " kü, c llu,ő l{éjrliijii{,,~, kl'i' 11"'.1~ c1,i"1i. 1.,,; u) HZ I'11<iiYl'le1( l,iille"elelclllpii) "'!I'.I'. 111''',1'', 11I'1)'l' "I-i \'(~g,ih zvjjph~.il( l{ HIOIUn.. ',j " v{,jt lc lk... r " UII'"aillllk k"i"'",1 I', "I,,,I('k CSENDÖRSÉOI LAPOK l:},.:; neve c:-, lakóhelyp,.ulh.; liljyibell ("zel' ",Jatuk,', f esek, ~.-..!'. JWJ"P_. ej. azo.l~ eg.y~ll, c.lkij~.ek biztonsága vagy \'ugyoilt:l ellen a csclekmemy. elkoye~tetett, valamint az ",>;etle. g-es Iam u k ker,es:.l- e.; vewtekjneve és w'k!helye; dj azon tárgyak megnevezése, melyek,'iiclj " c"elekmény el kö\'ettetett." pj mill~azoll jelek, Ily:olllok és körüllllények. nwh'c'k II c~e}e~llleny elkövelését bizonyítják vagy ajllnak {pl_ del'ltesere alkallllasnak látszajl'lak. ' 79. A csendőrnek a fenti pontb'lll körülírt,zul"alata alkalmával jelentést kell tennie'.... aj minden, a személy- és \'agyoobizlonbág ellen irányuló cselekményről, bj Jl]i~den oly eselekményj'ől, mely ha nem b?kozott kart, a tulajdonos jogait érintette, akár azaltal, hogy anlllak területére behatoltak akár hogy az Ő tulajdonát képező dolgokkal rendeheztek az Ő beleegyezése nélkül;. ej a büntetőtörvénrköny,-, a mezőrendészeli sza. LJalyzat, a vadászati és halászati, továbbá az erdő I'end~szeti ~s az áll!,mi,.tartományi és községi utakon a kozlekedert Rzabalyozo recndeletek mindenuemű áth ágásáró L 80. A csendőrség' kötele~ az illelékes hatósá'" tudomására hozni;... aj lllindent, ami elkövetett bűntények felderítésére aljk.a;!'jl]as os melyek nyomait vagy hizonvítéka;it <l csendőr szolgálata,úatt felfedezle;,. bj minden. az állatoimái mutatkozó l'agályos IJ,, Legséget, amelyrő l a tulajdonosi és a környékbeli tulajdonosokat értesíienie és II fertőzött Ilyájak vagy kon dák azonnali elszigeteléséről gondoskodnia kelj; ej sáskarajok közeledését vagy megjelenését. III e I~-eknél az is felderílendő, hogyasáskaraj melyik helyen rakja petéil;, dj épületekben. gahoná ban éb erdőben keletkezett iüzeket ej Jltalában lilinden ol~-a n cse!ekmén~ t. lllel~ - a hatósági közbelé]jésl szükségessé teszi. 81, A csendőrség köteles védelmébe venn Í e> a körülmé!nyekhez képest segítséget nyújtani az el'l'~ ráu til It tnlajdonosoknak és gy armatosokna k és álta lá ban az egész földmívelő lakosságnak, 82, A földbirtokosok, ha annak szühégét látják. birloknk, gabona- és gyümölcstermésük őrzésére külön mezőőröket alkalmazhatnak. Ezek úgy tekintetnek, mint közönséges cselédek s a csendőrségnek kötelessége ezeket azon seg-ítségben és védelemben réhzesíteni, melyben az ilntézmény rendeltetése érleimébeli az egész fölmí\-e lő lakosságot különben is részesíteni köteles, Ezek az illkalmilag szerződtetett rső,zök semmiféle oly ismertetőijelet nem használhatllak. me I~' ek alkalmasak arra. ho~- őket a felesküdt mezőőrökkel vagy bármi más hh-atalos közeggel ö"szetévesszék, 83, A földhirtokosok. bérlők és telepesek. ha,zlik ~égesnek tartják. felesk üdt mezőőröket b a I ka h!",, hatnak, 84, A mezőőri szolgálatra, aló alkall1lazta!ú, f"i tételei a kölvetkezők; aj a lllezööl' bemutatandó azon hely:-;ég I'ol;.r:.irmesterének. melynek 'lwtárúbh" az ő, zelu.lö I,'rlikl fekszik; bj az "JlkalmHZ<lUldó Il!czöőr JlI hír"hez kéhél-( II,' férj("n; alkalnll.lzás::l kiilönhen is c~ak akko)' It.)ht~t... tl goes, ha bűnvádi el.iánb alhu 'ncm úll"tt \'1Ig-~ ' lw úllo!! is. az ítélet f,'lmenlő "011; ej HZ "I ka I lllhzalld.-. ll)('zőőr ""ll! IpI I ha",,! I,. k" z' bégi vagy nhlgitnl.llkalllh1ztl~l>ól n köycikl'zó ok,~k ljiiau ('llio('slíl \':1; költ ks jel cn tés IlIl'gli'kl';Ill'k t'i lllulasz!ús:j, hhmi. fl'ljelcnlt's. ('lhhlllarkodoll j"klll,;, ititel. ;Ijúllt!pkok és kc"clypzjllt:"liy{'k ~ I fogad:.i~a. ))"'IlZ büntetések i)nkt'llyes khztloúsa. ti~zh)h'ut'll"'it'~ ~-~ '-'th!'(' drllpnst>,g- H J'.. llebln'illc\k inin!' il I'úhiwtl lul,lj.l"" kölpjet-1 \'t-(]piwt>lwk pi lil'ul!:hú~h ~ lnindt'rl 1lI:'1~,)1\:\11 ('sp!pkrll(>ily YU.!!:,>- Jlllll[1~7.1ú~. JIIl'ly :.11' Uh-tú t,i h.ilh... i:,.." :..r{o{ I'OSHZ \ i1úgít:'i,sha ]wlyt ' zi: dj fl Idlll'\'l'Zt"Sllll'g,' Pjlt'~t','Iútt ~1 P\dg'úrnH.' ~lt\l'llt,k ltipj.!' Iq'l! kapllin ilzoh nh\húno...,l,l"llh\h~-t't. 'lkit\t'k II "g~húzkiiz,í l-ti I)!'z",i"löl! tlll'!mik. til' it!>hú IIZIII l's(,nuih zúszl t'llilj PII1'11 Ill'SUtl kú lia k n Ytql'1l\~'lI ~ l't, a k i th'k <I 1..:é)l'zl tt!jpz :I' úl'i"t'lidü j'lynh. t;ii'tn;'.llak. ~liltd\' I "l

9 1 :H\ '4.\l("Uh,"U Y l,k :\ 'k'1\t~\t.~1.l'~l't\ \\lllcltkfl'lo il'alnkhoz l'sntol:ulth\\:. d {\ Ikim-n,,-tt 111,-1.('(;1' ak,i~n-g'ih ku I'ÚI\l <Ilk j,'h'll "'l<'h.'l1 a IHlIg-iirllll'sll'1' kl'z,;bl',-~kül 1('lmi Inrlnzik :IlTa ",u:\tkm,i,lnl!'. hnay kiil<'k~~pi!('1 hi,,'il fogju 11'1.1\',itfni: f) -1iik"h:\-" kl'lk1k II'Y'lblbú. hogy ~1. polg';u'tlilp;.ll'l',_~~ \,k.11\ún~.t úllílm\i\ ki. liii-b nemcsak az r~kli le- 1~\h\h~t hi!()nyh.ih~ ll\nlt~nl az,\g"y~n k~rc8zjt~ ~$ VUb(' t.\k1\l'y~t. úl1ajl\l'lllg'tíl'súgát. l:lkó)\ebél. korál ~s ~ZCl\l\;I~ h'ini,:i! b 1<ll'lnlul!\zzn, EZl'll okmúllly Pgy má~o lala n 1',elldőrsl'g'llek adallull úl. Sem a földlu];ljelono _oknak. "l'1ll Pl'llig- n 1'rlPlSkiidl mezőőrökjlrk a nevel'tt l)km:li1yok kitíliítíl~ml'l és clkülcleséél't clirnértékl,t It'bzillnítani lll'lll szabad, Sj. Hn a lllt'zöörjelöltek oiiz előbbi poniban meglil'n'zdl kpljpkpk,-almjlelyik~1 nélkülözik, a }Jolgárult':;ter 1\ kinl'\'('zést meljőzi s ('zen elhalározílsát kél hónapon belül könéte~zi..\ kineyezésckel pedi/!:. al11pllnyihl'li azok pllpn srlu!1iiféle nehézség 11('11l 1!lrrül t',,1. 1'~"Y hónapon hr1ü l I1lrgejleni kötell'~, (}O'o Iyl,,, tjll k.) , - TANULSAGOS NYOMOZASOK Eo...,. o""ilkossáo' kidel'ítése. ~,,' ~J..., la Csendörs~ai Lapok pályázatán ehö <lí.jat nyel'\' nyomozás.).\. ll~ojllozást \ pzette: XOVÁK ISTVÁN tiszthelyettes, szentgotthárdi szakaszparancsnok. CSEN00RStOl LAPOK.\ Jllllgyar. o.s:d.rák és jugo~zláv határok csüeskében J'ekyő fell5ősz.öhnötki ö<rspal'a'llcslllolkságmál 1921 szeptejllber 28-án 9 órakor Radasics Károly felsőszölnöki 1.aJi.ac:. bejelentette, hogy azlruap 'reggel 7 órakol',,~tht Fe!sőszölnökrő! Gyauafalvára akart menni, az ej'dobell, egy erdei ut Jllelle.ti agyoruőve ta,lált<1. Bor()'Vmyák Ján()s 30 éves fe'llsőszöluöki korcsmárosit. Roszkopf Ferenc tiszthelyetles, fclsőszölnöki örsparancsnok Sehey JállOS csendőrrel awnnal feiszerelt é, a Rada:iÍcs által Jllegjelölt helyre sietett, ahol az általuk is szeméh-esen i~mert BOrOV11lyák Jánost tényleg agyonlőve talá.lták...\. hulla. az erdei út mellebt, az annak közvet,1en közelében és azzal párhuzamosajll haladó gyalogösvén~-en hanyatt feküdt. fején három lőbt sebbel MelleMe feküdt a kalapja, amely egy helyütt s?i.ntén át volt lőve, sőt a löyéstől meg is gyulladt, ami amellett bizonyitott. hogy a lövés közvetlen kö?lelből történt. A hulla lábánál, attól körülbelül e.,<ry lépé.c;,nyi távolságban egy papirfonálból loos:z;üj.t kézitáska feküdt, benne egy üveg "örösbor, egy kis üveg savanyuvíz, egy kis üveg gyógyszer és tíz tábla zselrutin. A helyzetből ítélve az yolt a feltevés, hogy az elhalt ezeket Gyan.afalván vágárolta és onnan hoz;l;a magávwl A szükséges intézkedések me.,"1\:jétele után a járőr az I,!halt lakására ment, hogy annaji. nejénél előzmények után érdeklődjék. A sértett neje ágyban feküdt. vérhasban és olyan rosszul volt, hogy a körülállók minden pillanatban a halálát várták. Igy a járőr természete ~en nem sokat tudott megállapítani, miindössze annyit, hogy a sértett az előző napon, szeptember 27-én J015 órakor távozott el hazuh'ól azzal, hogy Gyanafalvára (jugoszláv megszálloit,terület) megy, Roszkopf tiszthelyem;es Ö<!'Sparancsnok megtette az I lőírt jelen.téseket s az esetet többek között a szentgomhárdi játlíspan.-a.ncsndk6ágmaik is Ibejelelll'tette, MODIIlIW Xovák István tisz;l;helyettes, akkori járás'parancsnokhelyettes a nyomozás irállyítása végett mé'" aznap ki-... zállott Felsőszölnölo-e. eo. ~ppen,<!:b<ban az.időben voltak a ljlyugatmajgyaroa' "'za~'i felkploh.arcok es mert a sért%tet éppen az úgynevezett B) zona mentén találták, Novák tis:r.thelyettesnek a~,,"o).t ~Z első felte~ése, hogy Borovnyákot tahín felkelok lotte"k a/ry0!l azel'1l;, mert!kémnek néztélk. TálIl~fatt~ ~:zt a f~lteyest az a körülmény is, hogy Borovn~. a ~ 1;"'-0 este 1Udult ei Gyanafa1vál'ól és minden való -Z11lu... e:! szerint éjjel érke',/;ett arra a heln'e, ahol meg- HI27 IlIilrr!UH 1;,. h"-ilkoll,,k, J1lár pl'r1ig', olya,n.llyugl?la,n vlsmnyok ~ii I,iil I, <'ii!'1 I{'llyl!'/!: Ir":!.'Jobh JlJl11(lp'!l.kl.~ck ouhon turlni: kodnia, Kót Jl[\pig' nyolj1l)zolt a JUl'Ol',PZf'lll a nyomflll, "Ineh "égre is IrljrsPIl ljl'lytp,lpl\npk IJlZO~lyull, II Dlf:ny ln ih~n k&l.wg"t k izúríjllil Il\pgÚJllapilá,)ll nyert. hl)gy U'(ll'O"nyákoL 11('11\ ft'l.kc'lők lől, I~;k agyon. A ldlp>+l t"húl mílsn~l ImllelL keres'ni. A jál'őnlpk még' ku,~duló ponlja sem voll; Az Pgy.',- tilili aki adalokat Hzohl'<t!ttalha,to,[,!, vom a, a sertc.u npj!', ha lú'los bl'1leg- voll s így lll'm lehetett kikél'dew atú "onni. Nem maradt!.ehá,t má..s hmra. mint a bűncselpk Illény közelebbi és távolabbi környékének álviz.sgálás;r illetv!? ('",/;e-n a lerületen ba nem is kö1jvetlen, de legaláh l közvetett tanuk szpl'zése. Novák tiszthelyettes az Ö!lSZpontosított 10 főljlyi legénységet jál'őtökbe osztva sú' wzényehe a.kördyékbeli községek teriiletére azza,l a f('laela~lal. ho/ry a bííncselekményrc vonatkozólag hú'pkc'[ szerez:t.enek. A barmadik napon Novák tiszlhelyelte", megtudla Platzer Alajos fal'kasdifalvai erdőőrrl;.ől. hogy a gyilkosságot Dlegelőző lh1poll óra táihan két isme- 1'I,j,len fialaleltlbert lá:tot,t Vashegy felől jö,n.ni. akik abba az irányba sieltp,k,ahol a gyilkossá.g tö'l,tént. Ez ugyan k,evés adat vnll II hhoz. ho1!y ennek 31ap:iá.n a nyon'()zil,rt me!!"incliü;ák. dl' elé" volt Minclulóponbnak _ jobb l,iány~ban - és Novák ti"zthelyettes erre fpl is használj lj, F orry a kérdése" fi ab lemb~l'l'1k hova men I"k. ~z;l; llepéz lei:\; volna mcg'wlapítani. de hogy h011dajli jöttek. az bizonyos volt, D'Ell't az az út, amelyen az erdőőr őket látta. VashegYl'ől vezet.ett arrafelé. Ezért a já,-őr azannal Va,she!!-yre siet,pltt s 1Jerwészetesen első daka volt a k01'csl'l'árost felkeresni. aki rendszerin<\. ]l,indpu idegem'ől blelni szokott. aki a köz<;ég>hen megfordnj, '!'ény,leg, az eg-yik k01'osmájban Klebtncr Mihály koro;;máros közölte Novák tis:t.uhe<lvebtessel, hogy a két Eiai9 lem bert ő is látta, Rábaőr felői jöt"jtek, sőt a kqrcs IPájáha i~ betért.ek. A fiat;a,lemberek egyike azt kérdezle tőle. hogy tud-.e ve.ndül vagy mag-yaruh Ö aljt felelte. hogy egyik nyelv",! se<m heszélli, de a s:t.olg-áj.a, Sommor Fel'f'lnc tud ve'<ndij,l, F,IŐl1ívat.ta a szo,j g-áj át. akitő.] :J fia.lajlewherpk 3'llt kél'(lpz1~k, hon hol varrt az az erdei út, a.mely Felsőszölnök"ől Fal,kasdifalva felé ve2jei ~ SOIJ1IDf'I' Ferenc elkisérte őket en clarabig és ei'-' (IOI1,hról me!!'ll1utattil me<kik a kérdezett erdei ntat. A ilalallpo,... bereke1 sem KJ eltn er. sem Sommer Ferenc nem i-merték A járől' i.aml rt.oyább folytart:ta a nyomozást a köl'- nyék" Jl).. a hol feltevése szer"ínt a két fiatalember még rnf'gofordullia,lott. Arábaőri hegyiházaknál megint ta- 1>\ J.Lak el!'y kol'csmár()s-i, aki a két fiatal em bert lájtta. Hemler Mipf"ly korcsmáros közölte a járőrrel hogy S'l,"Diember 27-én. tehát a gyilkosság felfedezését megelőző ua Don, két fiataled"her t.ért be a korcsmá:iába g f'11ni és illluiva,lót kértek. K'örü~helül re!!"goel 9 órától Y; ]~ óráig briózkodtak a korcsl11ában s álrla,nd6an vendül be<~7élj,pk, A kol'rsmájl'os egyike<t sem i~merle. osak Úgy lp",llp"leg- jei'v,,,me l'l'e>g a iárőmf'lk. holry az e1!yiket,,..i,,t'h~ rn"' l~ I;tn v()l'11a v~lall01 jng-os:t.láv l11e rn szálloh 1eriiletem, Nem ájlilítdbta!biiztosiml. de - mondt; - alelki úlry rémlik, ho,2-y az egyi.k fiatajiember nagyon ha!'>o'n HtoH Fal'tek J óz~ef magasfoki (jugos7jláv megszállott terület) munkavállalkozó h!lyemeséhez. akit azonban ö névszerint nem ismert, A járőr megállapította, hogy Fal'tek J ózse>f a meo' g-yilkolt k~)]-csdláro~ nejé.!1ek édesatyja, vagyis a sé; tettnpk a,:00s~, Ámb>1!: az o személye egyáltalában szóba sej~~ ~el'üj! ~s,~gyel?ye?,lap,sem vott a gyanusításra. " lar()r n:e,!z'ls osszf'lft1gg-e~t vellt tajáilini a Farte.k József h:.l~,f't1.e. o,,':lf'~. tetsző fi at al ern ber és a Borovnyák-család kozott. l\'i:jelot,j azon han ebben a határozott irányhan J}ullatolt"k v()lml. szi.ibégoes v01t meg'állapítani a!'>érte<trt csa~:\ eli köl'üjrn Prnyei t.. ~ járőr me~'állapíto.tta, hogy a "értem nejéyel efy,ut,~, 'megile hetos a~yagi Ikörüllrnétnyelk Iközött éh, koz,ottuk azollb~n e.lt;g- gyakori volt a viszálykodás. an:me~ pontos mdoka! nem lehetett turyan tudni. osak.. e,lte31l le)let()tt, h(.l~~. a vagyoni kérdések körül forog, \[egal.lapl~otta" ~, Jar~n', h?gy Borovnyák 1919 szeptemher, ho)9:,en"k?tott hazas»agot nejével A házassá'" után ll. felsoszo~n?kl kor~mát vették át. amely azorilian fl ser1:eh llpo~allllk yolt a tulajdona, Későb~ a korcsma-

10 1927 lliárcius 15. CSENDŐRSÉG! épületet az apó" a leánya '. pedi!. BoroynYálklllillk a'd',-.p"evekr~ '~}'ba;eqh>ll' a korcsmát. ", ". b',"'" "H.. O['ULl' U az l O""J an az új házaspár '1,...,.. nogyam b'b ll<, en körj'eg~zo" dl o" (.' '. l,megje eni a felsoszölnöki... 1 ~V es o van er1elmű' d I i ' (d1ck, bogy ba ke (tejük közül, ] vegre~.1' e et, keszí- ~~~s:ibill~t~z ~~z vagyon az él~tb=~d:udjo~á~:,,~indössze ez,:olt a.z, amit. a járőr meg tudott álla JI~lauh' de ekizzel meg ullndig nem,tolt megoldva a kér,es,. ogy. ' nek állbatou érdekében a sértett me '1- kola.;a, lll~kor 3illllJak neje is - aki pedi<r.. '''k'' g~\t \' olna - halálos ágyán fektidt. b 010 ose e '''~ He~~er li~!h~ly korcsidáro~iól kapolt személy ~ell ah alapjan a Juror puhll!tolni ke-ódet.t abban az iráuyan" ogy Farlek Józsefnek hogy hívják a helyeitesbt Da cara annak, bogy az illető jugoszláv megszállot te: rule(en lakolt, az örsnek természetesen megvolt oda 's '.L ~ga összeköttetése s így hamarosan meg- lehetett all~pllalll, h!jg-y az illető Si"lUga Mihály radófai (jugo ~z]~y Dl1?.g-szallott,terüle11 lakos. akinek a bizmmi egyén uijan. heszerz.eit, szemelyjeírása tökéletesen egyel"bett a~lla bjwnyos két fiata.lember egyikének személyleírá "a"a1. UI2>-.a~ez a bizalmi egyéu melttudta azt is. hogy Serug'a Mlhaly szlflptem ber 26-án 8zentgotthárdO'l1 az oj';;zágos vá sáron együ>ii volt efry Rog-án Mária nev ű leannya1. akiről viszont az ör's tudta hogy azelőtt Bol'o\'uyákéknál szolg-ájtv ' A má"ik fiat.alf'móe-r nevét egyelől'!' nem lehetett 11Ie;rMlapítani. Nagyon meg>nehezíijehte a nyomozást, hog')' a szerel)lők - a s -l'tett özvf'tn"ének kivételével _ mind JugosZJláv mell'szállott területen laktak, a jugoszláv csendőrség- pedig llf'id i~ járt kewre a magyal' osen dőrségnejr. BoroVllyáknét nem le>tt volna célszerű őrizetbe wmni, egyrészt, mert,nem volt semmi bizo nyíték euene,. másrészt J) 'dig azért., mert a jugoszláv JIleg-szálloH területen Lakó einkostársai elfogatásáról ludomást -szereznek. minden bizonnyal eltiintetik az összes bií11jeleke>t vagy legalább is soha többet nem jönnp,k át a ha,w'on. Novák 1.isz!helyel~es tehát úg-y hett, mintha a nyo ]Jlozást eredmény nélkül befejezte volna. Gondoskodot!. róla. hog-y BorOvllyákné szem előtt maradjon, de az pl'&';z nyomozá",( úg-y irányír(otia. hogy az özvegynek "",itrln> e sem vom az ellene felmerült gyanuról, a1l11ál kp\'"",hbé seitet,ték azt természetesen a jugos",láv megszállott leriileien lakó frymlusítottak. A cél ugyan.is ~ z voh hol!'y a járőr e,;elhez folyan> odik, valamilypn ii l'ii I'g'y ",1 MI'salia a llatároll Farúekéket s amikor átjöt (,pk. elfog-ja őket.. 'F}/!,~, biz.lnlas emhi"l'üket álküldötték JUg'oszláv wl'ületre a F"'''Í e.k-c"ajádhoz azza,l az üzlmettel, hogy 1l1Pg' azn~n éjjel jöjjf'nf'k át Ff'1sőszölnökre, mert a le,ínwuk áll~not.a l'osszahbr" fordult PS h >"zélni szpretne \'eliik, rle kéri, ho<!'y hozzák ma!!'ukkal1 Roe-án 'Máriát j". A" üzf'nf'he mé!!, "ron éjip1 átjött Fartek JÓzS<'!f. a r"le-ég'p ". FM'án Mária, akiket a lesben levő járőr aw,>nal elfo/!'ou. n!!'y811,.<~k "lfo/!'lák a,", jem öz\'e/!,yét. BOJ'ovnyákuét i~: akiről hamarosan kiderült, bog-y llem is volt olyan nagyon hahílájjl, mind; azt teielte. Mindeneseb;e érdekéheu állott. hogy ma,gá.t minél bf'(egebbnek es (",he(etjenebbnek tüntesse fel. Az Ö$szes elfog-oirla'k ienmészelesen Ikonokul 1ag-adlak. Novák tiszthelyptlles helyes érzékkfil Rog-án Máriá ],all fedezle fel avt a fryallushoo<btat, akit a leg-könnyebhen gonclolt heismeré"'e bírni s ezért a kikérdezés,':...-é sz súlyál a leány felé irámtit.otia. Tudta bizonyos31ll.!jo/!'y a leánymalk m~mde<nről (udn,m~m van s azt li" (1l,lla, holgy eg-y Ii alta I leál1ylllalk so 'kka~ a Ikijmlllyehb a lellkél'e ]'es.zé-lni. mimt egy millldenrp elszálnit ve(j]n",sz~yna",'agy Jl,pdig- e!y ha;'hajuiof,j Öz,,,(:~nek. alkii hjzollyá,ra már e~őre lelamulta a védekez 'e~ e,l. Novák li.zi110,ly(,11",s olyan ü!!)'psen inté,!a.e a kgr; désr'kf'i a l "JÍ:ny},oz. llog-y a,z aj'';i11yla.1' nl''l11 " hos"zl1 kik,h'dpz&'; "tán i".li~,,~n llh'/!'löj't é, síj'va vnllol,ln 11<', IIIJ"'Y " g'vilk"s -.áirj:cíl ludol11í1sn nlll. És plőac!(a 11 l,ö vplk"zőkpt:.... Uorovnyúk Jinllls é.s u(',íp u,jl1i"l az " :I~ll'~" ('l,,!,t ",<ÍJ' i~lii"j'"i(', i. voh vpgr, "d"lt,tp.1 kl'szitlel1rk az.zal ti l"f'1 Hl (,1 k,f YR... I'.l. ]IOI-.~' abhal) HZ (~..;.C"t,.I.IPJl. llu vnlu lllplvjkiik r-'llii"" lhi1ihi 1I1Pg' A"~ ' <.rhl,pkt,pl!"nl1l., LI YaJ..~ (~1l Ul. (,I,'lI"'lI'"H1'ud/, l,{,z,,,,ú"i]''']'u,,,,,,,njojl at. 11.]h'Y dll1'~''''s.:!j,"k,'s,fguni is (:ll.dc, do ('g'y i,lő Jl1l1lY" U01'()\"J1yukll(l LAPOK 137 bet:egesk~dui kezdeti és ~gyáltalában nem yoli kiláiá,a ama, ho",y gyermeke szulc.-sen. f:de»anyja _ a >;(\rij,tt I.Ln~ósa ~ aglfódni kezdett" hob7 az ő leánya e lő fju r"g' me., b al1lj, mmt Borovnyak es ebhen az e;etben a kor?sm~épület és némi kis )n~atlan, is,; vejére fog mm adni. Hogy ez illeg ne t.~rtenh essek, megfogam~()tt henne.::'-.~ondolat" ho~ a ~ejet el kellene te nni láb alól. Ezt. kowlte a leany!lval es Rogán 1Iáriával is. akik "lvileg nem ellenezték a,tervet, csak azt nem -lud! "" h~!l'y kivel, kellen,e a gyi~osságot végrebajiatni. Elő Szor egy Lang J ozsef nevu magosfai lakosra gondoltak, de annak nem is szólotta.k, mert Far1.elmé - minde:nesetre.furo~a I?gikával -!k.ijele.u(e tte, hogy att a1tg~a fogja vallalm a dolgot, mert római katoliku". Tovabb keresve ismerőseik között. végre e''v Serulra ~fihály,nevü, J?~,ial~m~er s'l..emélyében állap~dtak meg es Rogan J.I.~a~lat bu~,t<!k meg azzal, hogy Seru!!'á val u ciolg-ot beszebe meg es amennyiben az vá.llalkozik a Ilyilkosság végrehajtá.sára. igérjen neki érette 20,(/11" koronát. - Seruga Mihály annak idején a ::.\femesbőt kö~g' terül etén levő nemesbőti majorban aratott. Rogán Mária is ott vállali aralási munkát, hogy a SeTug-" közelébe keriiijön. Csakbama,r közelebbi, söt egészpll közeli barátságot kötött Serugával, II kinek vég-]'e eli) hozakodott a tervvel Seruga nem vállalta a gyilko"ilgot. de megigérte. hol'y majd szerez valakit, aki vállalkomi fog reá. Ez 1921 au/.,"llsz(us 10-én töl-tént S'~eptember hó eleién Se11lg-a beállítútt Furtekékhez azzal, hogy a gyilkosságot mégis csak ő fog-ju végrehajtani. A sértett anyósa azonnal átküldötte Rogáu Máriát a leányáél"í; Felsőszölnökre azzal az űzenettel, hogy a részletek megbeszélése \'égett jöjjön azonnal az úgynevezett.,keresztjáró erdő"-be. Boro\' n~' á ],.. né el i s ment és i t megbeszélték az egész ienel a következőképpen: Szeptember 26-lÍJU, u Szelltgo((hárdon tartandó 0,. szágos vásárra el fognak menni Seruga, az is.rneretlt''' akit segítségül fel fog kérni és Rúgán Mál1a. A vásár ról másnap - hogy magukat gyanuss>í ne tegyék - viss7ja fognak menni a megszállott területe-n le\'ö GyanafalYlÍra, onnan uzonba,n..zz.,én,;s.~zatérnek és az erdei út mellett lesben állanak. A me<rfryilkolt feleség-é J nek meghagyták, hogy szeptember 27-élI te(es;;e ma!!'ái nagyon beiegnek és kérje meg- a férjét, ho!!'y menjen á t Gyanafalvára a gyógyszertárba és hozzon neki 01' yossá/!'ol Spl"1lga és 1ársa azntán meglesik ér; mickor Y'Ísszafplé jön, a,g-yonlöyik. A /!,vilko""ag- 'l"é{rrphajtásáboz szükséges két pisztúlyt a tölt.ényekkel e-gyűl.t a sértett anyósa szerezte és adta á.t Sel'll.<ráuak. JellpJIlző. hog\' mikor Serug-a az anyó.stól pi<zlolyokat kért a gyilkosság vép:rehajtá~ára. a" asszon~- a"t llloud"ua, ho/..'t pisztolyt ueoheren tudna ~zprezni. pl1~nhen kézi gránáloot hamarabb s reá akarta bp,<zé.lni Serugát, hogy u \'ejét kézigráná(.(al l'obbantsa feo!. amit numban az ])p.m vállalt. mert a kézi!!1'ál1át nem a Z'lnna l 1'"hll'11I fel és ajt,tól félt. ho!!)' a sér(ettnek id,,>je le~z eol.. znladni "agj' védeke-zni. Ugyan()Sa.~ a, sértett anyósa Seru).t:l Mihá,lynak 2000 szerb dillar e~ 4000 mag~- al' koron" "előlegei" kü.ldött a gyilko'ság- vég-l'rllaj(ására. Másnap azu(ún Seruga Mihály h\j:sá'l"~l "!!)-ij.(t (u(ólag meg-.állapít.ást. nyert. hogy n~ ~1.1l'((1 Bac>ll's ln1l'e ursreki ille(őség-ü csavan!'ti volt) a( w(.t(,k ""').ty,,,. lerüle.lre és a eseleokménvt vcig-r,.hn,i!.o((ák. Spruga Mihály! é,,, Bacsics Imroit nem sik"i'iilt.elfo~ni. mert jugoszláv terülc'lte'.i1 laktak. Az dfol!'o(( n\dlot(akat a szomba(hl'hi ki ",i lyi törn>ny,zék az.1~~~ juniu'l 26-ch) llleghtrfotjf. föt~lr~ya)áson g-y!lkos~u~'1~~t való l'e.lbl1ilás miat! fp;l'nkin( 15 ~\:i fe~}"'2.rn,,< Y! évi hi\' 3,(a.lvl'''z(é"',, ítélle'. Ezl az l1e1,,(,'! W!,' n :..~. ",. kij'. ítélőhlhln. mint n ki,.. Kuria is lwlyh"l1hal!'yh., íg-y HZ jogfwö... sé vált.,.,.. A llyoj1l01al';;; ev'i '-itt'ph\hliit\l' ho ~K tol nktc.\ht'r h" ll-ill':!.pl,,\( 14 11l\nig- la.,loll t'l.t'yrol)!l1l'<111. \ 11\,<11\\" ~{1Sb"" ré'zh p.(t,'k kiiziil Nm'ük T_I\-ú" 1 i,,.,1 h.,1\ "tt." """1(Híl' rr<liil:'yl'löi.lil>,órő "kir"ti,,1. R'hrkop\' F"""'i<" 1\ " F(ll'~Jl('.pt:', (~I1'1'nlll\ ~(i11!:d P\'I't'IlC. H:-' 1 11'\~\('1 lt~'''''t,k t ovithhii.júi j.tb1_",(,r j,lll"zslll'hh'sll'l' t~"" T'orruit'xi l~y\\ln (... (~1I(1(),. kl'l"iih'fi clic... t'i"ö okir:lf lnl ll'u nk t'lhih ~ H. HIÍ~ l\l'illlilz nútlog' f(,l ;t... i,l l!lt'... ft'l. ~( ht'v.eill... Ilrlllt'.. h\l\ Ilfnl",,,' Kí11'nh. \"l111\1k,h",),s,.s 111,,1,,"1'.TÚL"'\' ""'11.1 örök k(ltl'illl'ti '1\~'il"úll()S nn ' ~ dil ' ''''\.'n'''... hl'll,,i.... t t,... iil1t.'k.

11 H414 CSEN06RstOl LAPOK '!1~7 "dl rr'j II,; 15. CSENDŐR LEKSZIKON ;)1;. KI' nit,... L ri!i!lrlsl!l1l1l.w'rldl /tow "//1// //II'ydl/.," /, tt.', " rt "..,./<III/(k (/ k(//ji/brlll,illó fl'lcsl'.f/c r/oli ukiilbr' ;0' i / (II/ k,::n l r II/I,'(1,'1,'ih'.f/ fr'" me/i'e. k iá /I.io :.. /-;/I'/;IlOk I'c/d/'k, r()ii.11110,w/k, oddiq IIrll1 //JI/ll/,~ZO /ll, "'1.' " I'/'rcl,'kbii/ I/r'lII ;,,:om.''',)/cl/ál/apítja-r ez (/ 1I/(/f}(1- Irll't"" rt "/",,:<'1.//1''' {cl/l/c.oelh lélll/lil/odékát.' Ylilll~7, [gl'n. \ r(jlyt'g'el,'" 'kii l'iillllény<'1it tek' Inl,:~'. j".",',:,'kiyiil <'b'an, hog'~,i 1'1'nYIg'<'tt"II >kihell a,lapo;; k 1,>lt'lU!'('lkülh'';l'I'L' al,kllhnas. A l\lht,k. 4J. ~-úllalk elho IH' k",',h;'.,.['l' iitlklizli köz('~nd,,!lrn "aló kihágás témyolc III "i It-hat ~I tl'tt<,s e~('i<,'jkméllyé' IlL'1I l'ellclh'l'tök. ~lf Kérdés. A csel/dőrörs I/őt/ C I/ log),,; ól/al /elll/ l/lflolt köz(ja:d,ilkodás krrrlévcli /t'ifoga(/olf örsfőzőllű fl bo':cr:ctt kózletel liieglopjo. Ki (1 sér/clt:' Ki,iOgO,"lf ri moqlíllilldítl'álly mcglételérc IIN/g!J llicotalból 'ol'/ii/llotb,/ le/tet-c /r/llli az cljárá,~t.' Yálasz. ':'linthog~ ' az örs nőtlell thgjai által I'CUlI I,n tott közg-azdálkoclús llelu alapszik hivatalos szervez('tell ~ nem turtozik az örs szolg-álati ténykedéséhez, nyilním'aló, hog~' az az örs tagjainak magánjogi te)' uu~~zetü níllalkozása. Mitsem változtat ezen az ay. l'l-q-éhként természetes tény. hogy ~l'l'ől CI magánjogi tl'rm~szetü vállalkozásról a felettes paranesllok~ágoknak hiyiltalos tudomása \'an s arra bizouyos fokú ellenőrzést. irájlyítást gya korolhatnak. :Minthogy a közgaz: útlkodúsban résztwyők az "egye5ület" fogalma ala,nem tartoznak, mel't egyesületi szenezetük és jóvá!jag,ott alapszabályuk nincsen, a közgazdálkodás, mint ilveil nem jogi személy. Mag'ánjogi tekintetben az u. ll: "alkalmi egyesülés'" példája, gazdasági célból. Azt, hogy ki jogosul t az alkalmi egyesülés egyetemét harmadik személyekkel szemben képviselni, vagy ki jogosult az ügyvitel t intézni, az alkalmi egyesülés létrejöttekor kötött n. n. társasági szerződés szokta 8zabáb ozni. Ha ilyen nincs. eh'ileg' az ügyviteire a tagok összessége van jogosih'a s harmadik személyekkel szemben is eg~-ütte.;en kell fellévillie ali alkalmi egye ~ülésnek, minthogy - ismételjük - az egyesülésnek tagoktól különvált jogalanyisága (jogi személyisége. mint pl. egy a cégjegyzékbe bevezetett ré.szvénytársa ~ágnak) nincsen. liinthogy a fentiek szerint az örsfőzőnő lopása a Btk. 336, -ának 7. pontja szerint minősülő szolgálati lopás, a magánindítványt a közgazchilkodás összes tagjainak kell megtennie, A magánjog itl irányadó szabáb-ai szerint azonban szükség eselén bármelyik ré.sze önállóan is jogositva van a közgazdálkodás közös,agyonának és érdekeinek Illegóvása és fenntartása «'l'flekében a kivánatos intézkedé~ek mcgtételére. 38. Kérdés. Olmosbotnak birtoklása önnw{jáball l'évl' tiltott vagy büntetendő cselekméll,lj-c? Válasz. Az ilynemű védő és támadó eszköznek pu:;zta birtoklása sem nem tiltott sem nem büntetendő c"elekmény. Lehetséges azonban, 'hogy a helyi hatósá,'" a közrend hatásosab yédelme érdekéhell az ilyeu es;; közök hordását bizonyos alkalmakkor és bizonyos he!yeken megtiltja. Az ily tilalom ellen yétők a Kbtk. /B. -áb.a ütkö~!í közrend ellen irányuló kihágás miatt \onhatok felelosségre.. 3~. 1F.ér~és., J~i. ct fennálló jogi helyzet a fogadói, / cndeglot es kaveslpari üzletek zárórája tekintetében~. Yálasz. A. v.endéglők, kocsmák, kávéházak és kávé' ruel e.sek.. nyltasa!'ak és zárásának, továbbá a zenélésnek IdeJet ~zabalyrendelet állapítja meg. Maguknak e~ekne~ az Iparoknak gyakorlását is a törvényhatósagok. es rellde~ett Lanáesu várusok szauályrendeletben ~zoktakr. szabalyoz!"i. Az üzleti zárórál'ól szóló 1913:.x...-;X,VI.,t;-c.. e~ az ~zt kiegészítő 1921:XXXVII.!.-c: ~l :0!1atko~o miniszter! l:el~~~lete'kk(,[ együtt a nyilt aru.,üo uzle.te~.. (u,oltok) zarol'ajat ;,.wbályozza. : "A \'en?egl~) es kocsmai záróra kerdésében tehát IUJekoztatas vegett a helyi hatósác"hoz kell ford I ' luert pbll. k' I' b ' eo U,n I, E' k p:.n a 1'1'( es eu ajlnak rendelkezé:.e irány'ldó ",zl,e.. az, uzllctek. különben is állaudó rendőrható~áo,i PJ\OI'ZPS a att alla.nak. '" 40 Kérdés A" II t'. tr /1,', dptel.t JaJ~ /(~ o es tol/ulslí!jos OII'(/8' lilínl ' -1' '., 1t'TPgeny r.1 Válasz. A (~f'tektivl'eg(,uy célja HZ, hog-y liieutől izg';d"hl>, ('('li1i'si I,1> ('s I>OI'Z:lllIhll'",hl> 1,,, ly~,,\,.k l,.ir;'l~ú \ "I k,.ii,,, fel ;IZ, " rdpklődp,1 /',0; khn'hsl;"hg-ol. Muga :IZ H cel igl'li,ilús",á tp,zi :1 ri,.lpl" i \';.l'l'g'(' II Y Ir~,r1"lmi l'i'ii;"rl. MillHI,'u köllöi éh il'ot!'llliii 1I111Ilt'k fl HZ/'pl't. a 1I1'IlII',o;l, :1 liiilg'l,zto,1 Ps " I i,zla pl'köleo;öt kl.:",;zolg'úlni,1, [~bhől " RZPlllponthól a rorg'alotllb"ll IC,"/J dl'lf'k I ht(lg'011 Yf' k ll) Hl II II put JHdadjil k ltjpg' az U. Il. IHJl1;\ Ya il'or!"lolii 'ZillvOIWlál. Hoka'll felvl'lrltl'k azonl>all :1z( il lü'rd",i, hog-y :1 1l.\ OlllozfÍS,"," I, n hüue"c'leklll~ii~-pk illdöz~,.,pvpl hivatús I"íl foglalkozó I'gy«,nrk számára Ilent I'P.JtpllPk-p!llag-nk I,a II ('zl'k" detrkt ivreg&li~ l'k,.;,ptl/'g t" Ilubagokat! l'~ J'l'l' " kérdrstf' is nemmel kpll vii I a,.,zo Illllll k, lllpr! /'zeknek II l'pgényeknek al,,!>jh nplli HZ Methől vett lörlrnl'1 s nelll valóball lejábzúdo[( nyoll\ozás. a III i III ások ta pal<zhtla laiuak «'1' lé k('sí tése,.,zt' III po'n tjáhól n,l Uj(;lIl<1 az olvasónak thljulásl'11,ilkallilat, hanem költölt dolgokkal. az E'lképzelé~ szüleményeiyel állunk itt szembc'1l akkor ir, amikor eg-y nyomozó drtekliv ml111- kájál aprólékos l'é>;zletes~éggrl ;IZ író leíi ja. Játszi k(,li11yeuségg'el old meg- a képzelpthrli (letc'ktiv liehí'z helyzeteket, mert az Író lszauadoll igazolia a "nagyeszíí r!etektivnek" az olvasó előtt eleinte önkényesnek lát-zr. köv!'tkeztetesei l. A detektivregényekrnek li'hát tuclornán;lo'os értékiik ninc&en, mert hiszen nem is akarnak adni rendszeres l udományos ismereteket. hanom csak szórakozta~n i akarnak s a bennük néha előforduló tudományos fejleg etések is inkáhb tudákosságok, mert nem komoly i~meretterjesztésből, hanem csak azért kerülnek 'a l'fogénybe, mert az Írónak valami merész állítását akarják igazolni. A jó nyomozó tehát H"haM'lII fllg ddekliyl'e'o-&m'ekhől nyomozást larnulni. eo,.-_.-.-.~.... _~~ ~ ~ AZ ORSZÁGOS TISZTI KASZINÓ KÖZLEMÉNYEI Műsoros estély. AZ Or:;zágo", 'l'iszti Tudonuíuyos és Kasz.inó IDo y esüle i nye,lvijskolája 1927, évi ápl'i1i~ hó 2-án este 19'" órakor a Tis:i'ki. Kaszi'lló nagy díszte<l'mébcli műsm'os esrtély,t l'elrudez. IDlőadásra kerül; 1. Me,ió Vil- 1IlOS tréfá.ia 1 'felvonásban:.,im dritten Stock". 2. Wildr Oscar:.. Lady Winderruere's fan" társadalmi. dráma első felvon'~slá.da lk egy je.jenete. 3. Rovetta Giacomo:.. ScelJeratra", bolhóza.l egy felr\ronásban. 4. Rostand Ede:.. L' Ai..gjlon" (Sasfiók) szomorújáté'kájl'alk III. felvonása. Belépőjegy mű\sqiit'l1!l egyii Lt l peng'ő 20,fillér. Számozott hellyek. Je,zvelk il nyelvt.anfolyam ig1azg-atóságánál (V~'Ci-l.ltea 38., II. em, 92.) naponlta délutá,n 16 ól'ától 19 óráig 'VláJltha tólk. Az Országos Tiszti Kaszinó gyermeknyaraltatása, Az Országos Tiszti Tudományos és Kaszinó Egyesületnek sikerült szükséget szenvedő tagjai.nak elgyengült gyel'lneikei l'észére a "ZsÓ'fiJa Országos Gy erm~kszatill. tórium Egyesület" balatonszabadi üdiilőtelepén hat telj 1.' sen ingyenes helyet bizto~ítani és pedig a júliusi csoportban három leány, az augusztllsi c~oporthan három fiúgyermek részére. (Életkoruk 4 és UI év Iközö tt válltakoz.hal.) Ezen helyekre csakis azon "rel/ des" kaszinót,agok nályázjbatnaik. krk mán' le.qalább is két éve tagjai az Or~zágos Tiszti KaszinÓtniak.,; mint ilyenek tagdijrukat mi ndenkor pontos<un beflzettélk és ',úlyos anyagi il"örülményei'k folytán valóban r{l sz 01' náldlak ezeu segitségq e. Akérvé.nyeknetk - melyek legkósőb 'b l11~lti,us 'hó l-ig' az OTTlill elnölkség'ének benyujtandók - a következőket kell tarf1almamiolk: Xév, rendfokoza t. beosztjás- vagy állományesopor.r1:, ta g-sági igazoh,ányá,nak száml'1, mióta lag'ja az egyesi.i.,lletuek. l!;yermekeiljlejk száma éskol'a, ya'lamint ~úlyos anyao-i hehzet1énelk megilj1dokoll'ása. A bffilialandó gyemne;k balatoni fürc!őzésre való alkalmass;ígát, Y<11amint anjlak biz onyít.fl sá t, bolita '!""Yermek fertőző hetegségben nem szenved, OI'VOS fogúa meg'áhapít,a,n~. A :rvermekllek erős cipőt, két ruhát. váitásl'a ele.gendő féliérnemüt. kabátc!t }kehl ma.g<ívll;l vi-!h~,ie; mindc'gyikben neyén,k bejt:'gyzesevel.!vopobar Jesu es szapna.n is hozandó. Az utazá.s költségei il szülőket terbeli. Esetlege:; bőyehb felvillívosílást - d~lelötti hivatalos óráiban _ az Orszáu-os 'I'i"zti Kaszinó elnök:;ége ad,..

12 lfl27 múrciu, ]5. SPORT CSEN06 RstOl LAPOK Vivóink sikeres szereplése.. A ~IagYar Ví"ószÖve1.ség március 6 án Lőr.csapatiJ<;1Jln~kl ~'e~'senyt rendezett. Első a :MAC, második a Tl~ZÜ. Vlyo Club let!, amelynek csapatában Kontra ]{alma,n es Bor?!'s~!r.1J Je~!ő esendő.. főhadnagyok is az el:edmenyesen k'llzdok köze tartoztak. - Kontra Kálmán fóhadltlagy március l3-án is indult a hősök emlékversenyén s az ország le lrjobb tőrvi"óinak sorában a negyedik helyezést érte el. - Meg kell arról is emlékeznünk, hogy a Magyar Vivószövetség március 8 án megtartott tisztújító gyűlésén Kon/ra Kálmán főhadnagyot a Szö,-etség jegyzőjévé választották, ami a vívás terén elért kíváló eredményeinek következménye s nemcsak az egyénnek, hanem a testületnek is díszére válik. Válogató mezei futó- és birkozóverseny. A m. kir. pécsi IV. számú csendőr kerületi parancsnokság a kaposvári, csurgói, szekszárdi és pécsi csendőr osztályok között - tekintettel a én tartandó országos csendőrségi versenyre - március hó 5 én Kaposvárott vá logató mezei futó- és birkozóversenyt tartott. A versenyen résztvettek a kaposvári, csurgói, szekszárdi és pécsi csendőr osztály csapatai, továbbá a m. kir. 7. honvéd gyalogezred I. és III. zlj. mezei futócsapata is. A verseny eredménye a következő: Csapatversenyben első a kaposvári osztály csapata 18 ponttal, második a szekszárdi osztály csapata 53 ponttal, harmadik a poosi úsztály csapata 67 ponttal Csapaton belül egyéni verseny is volt. s így egyéni versenyben 52 induló közül első Balogh János ll. csendőr (kaposvári osztály), második Kiss Sándor próbacsendőr (kaposvári osztály) és harmadik Néme/h János VII. csendőr (kaposvári osztály). Altisztek közül első Kovács Elek őrmester (kaposvári osztály). Tiszti versenyben 4 induló közül első J uraszelc Fel'ene főhadnagy (szekszárdi osztály). - Birkozó Yersen~' eredménye: Nehézsúlyban első Koronkai József csendőr (s~ekszárdi.. osztály), ~özépsú!yban.~lsö Krapfel János probacsendor (kaposval'l osztaly), kony Ilyűsúlyban első Fejő.~ István csen~őr (csurgói os.~tály): Uindhárom súlyban első Koronkai József csendor, ab a pée~i csendőrkeliilet legjobb ijirkozója címet nyerte. Az el/;ő helyezettek bronzérmet kaptak. ~ _----~~ _ ~ HIREK Dicséretek. A HI. kir. pé('si Ir. sz. ('sendö' kpj'iilef 1)fI H/II('SIIOlw a m. kir. miskolci,ti. r;zámlí c,r;;;endőt kerületi 1)a1'3JlCSuokság állomány'ába tartozó és a kapo)öl'~úl'i csendőr ii.;kolapatanc!'noksághoz ujonckikrpzésrf' vezényelt.uara Györu.lj próbaesf'ndőrt, mert a pécsi honvéd éf> közrendészeti kórhá7.han két súlyos betegen fekvő tiszti feljebbval6ját ön feláldozóan é" fá.radhatatlanul ápolta, anj1llk dncúra. hog)' maga is beteg voll. miáltal a fejjehbva16k iránti tiszteleluek és ragaszlkodú.. án.a k ig()n kiva,ló tanújf'~ét adtn, l1,1jilmílld.fwh jjwfld ;csér( e. Ih. l\11~kolczy Agost kit'. ügyész hí.b labíl'ói ki nevezése. A kormányzó úr ÖföméHóság... dl'. Mi.lro/{'zy A,qosl bllda pc'sü kir. ügyé-szt lál)la,bil'óvi(:í nk='/\tc'zte ki. Dl'. Miskolczy A.qosf l'l]juuk állandó munkatársa, akinek ~znkh?'cl'ü útbllip:a?jhisui! tos tanií( gait olva.sóink "Cse'ndör Lexikon" TovnÍll1lkb.'1n (.. rdtjk IIJd~s~wJ t!i:\ tatlulioiúcgal nlvh/oisák. Killl'n'?:('~l~l1f'z t""'1illl" ijl-iilll~ 11/("1 gratnlálunk. Bajtál-sI ÜbSl..ejövCt.c1. A BlldapC"su'!1 ámowils07.óc... cndól' I i~ztik3t mán:iu... l3-án.r..."lp a cscndü1"lakta.n~{áhan bajuir... i őr~j(j\l ete]1 -rt.'ndewtt. A ldpgje.lent( k igen kc'.})pme:-. hangula than töltiiui,ok p'~'yiit t az p~tt>t, lllijki:izhc'u II fia tr 16ág örök szólffi,koz1'1l'tójio: 41,tánc letl-<, még hll'j<!.~1i111l1u..;dlhíl (~... ~~II'\'t'n~~hl), :Iz f>gyi.itt löll';itj ój Íllkat. C~ndöra J UJ:,zti bill Székcsfl'hÍ' n 'Ií.I't. A SZt! k c.s rí'l\e n' Ú'l' i {~Sendől k{"l'jjlet ülu,,'z1i karll rt.' hrmh' 2G-ún u. R'lÁ'llt lisllvtún 14.' )'pmlwn 1'<éIlYl''':{'U Hik{ ",iilt táll( ululaf."i11g-of )'('1I(,I('Zptt 11 C,"'PJH) lh fo-i... gi,inif.c rn:át'lir b; a Hpoo'tu]nljlok j.wvill a. lj\. tllll'clliujutsúgúgy ('rki.ijl's'i. win! JI'IlYlugi t( ikinj( IlH. Jt IkivÚ'lóu'lI ~i,ih I'ii i ld ('I ui/ IIlH P-S.1 t-iporfnhlj1~)k jn" Ú 1"/1 roi"d fl 011 t'íi,;~tll ji_v",dl"\jl1l1 11Iq..~lH~lIdtu ~lz 5000 peng{jt. A IJIlIJut... itg,",zinht l~'1' fz,i(~... I f'oi"li Ori! UIÚ,11 ~'gl-1i1iúsutún,('l ki tl k 1II('g 1\ ),y}li... j'g( k Mt'g'jl'l"lIt II l'öz( l{f,.. r( h{~'ti,í'l i 1'.. 1 "o11 di"'1.íl'<p. ({ill'il(' kulollui {./Ól ljoig'úll"i l'lő ('... I nd li I~k~' l'ihf> f 1)J1 1'11 lll's 13!~ ~()ka, Lózs".JcY}ö c~ndőr(>zr(~de~. a liéc:"i Ct;1-nd;Jrk(~rület pa I a.nc,~mokq. l"om'<1~yal Cz6gler GUb"ltáv ezrf'>dp/;j a V(~gye-.;dan. dar l.iara.ncsnok.,,;agot Jfarsik.JenŐ c-zre'de-, vc"6érkarl főnök... VáRáry István et-redct;.?' h~zárosoztá.lyt Stann Déne.o; Qrnalt~.. mig " ~. gy.. loge~r('dot S'POH Alba őrnagy fk"'pví>;elték. ~lelrj.. I~"t a tiszh~ql' LS na,gy~-ljci,mban. Ott voltak. tovilijb-'á Havranek,U). zsei alispán, Simon Andl'ás dt. nemmtgyülé>;i kr'p'viselő. Jp. szell.,h'y Antal dr. fős1a>lg",biro, Szabad,v Andor dr. tb. rős'llolgalbiró é, Szepess.1/ <Mza dit. s1.olgabiró. Amikor megérkezeh a két,'édrrőknő,.\far8i",jenöné,;, Buday Andorné, a rendező.'ég lvirágc."korral ked\'e,kedplt n-ekik, majd a tcrcm~be v~tték. miközben a katonaz('dekat", mejyet Schwarzh'olJf Artur fökarme&tcit vezényelt nyi tám'! játszott. NemsolC'kal PZl1tán Puuczi Jan<>si ('jgán:\-prlmá.. zpn'f~kara Tázendit.. tt a. H'UÓ" én többé ZS(01r/árkáplór ru~m leszek... " kezdetű csárdásro, lllire a táocilt ~Iarsik Jenáné-Kulcsár Ká. roll' tis",tbelyeuessel, Kulcsár Károlyné-.Marsik Jerrö e2li'e. de.. el. Buday Andorné-. Nagy IstIVán tis"thelyeltes"el, Kani. zsay GyŐll'gyné-. Lózsa Jenő e",redessel, ~bó Lajosné-.Buda)' Andor ajezredess~i, Balá...,ovits,Jó7JSefné-Löch"rer AThdOlT (>1' nagg"yial. TAjch("rPT Anrlnrné-Balá7"sovits.Tózspffel meo...,un:dtotllik. A helyi sajtó kivétel n,hkiil a legteljesebb (>Iismer~. :",ng ján emlékeze II meg a c.endőraltiszti bálról. "Szomha1;ré>1 vru;iirna'pra virradó éjszaka zajlott le a Szen t [stivoi.n teremben 9 székemebérvári csend611kerü,let ajtisztjei Mik bálja - irj'a.a Fejérme,qyei Hírlap - és pedig olyan ki tünő ha'lllgu.1aiíloan és olyan mimtaszoo"üen meg rendezve, me-lybez hasonló 'báj már wek óta nem volt S1kk""rehérvlÍrot!, úgy kű1sii;;égei ben, mint az ott mindivégig UT9'lkodó jó han gulatával méltó utóda,'ol! a bél"'éivek felej1!hetetlen ",endól" báljalnalr. MáJr egés-< nap szokatlan élénkség urajkadott a '1'8' l'osban. Egyre-másra érk.e-ztclk a CBe'Ddörbál vidéki rérnvevöi. A bál eootjére a fá.radhatauan rendewk a Sz~nt István terem elócsarnokát pompás drai>ériákkal s örijböld gal yajokal, p,;,] mák:kal, borostyánnal valóságos léhkettté alajútották. Az ér kező 'Vendégeket, kek málr nyolc óra tájban hatalma,; csoportokban özönlöttek ft S-zent István tetem felé, fess. kemény [al'tá.ú r"nd~gárw! fogadta a terem előcsl!l.~nokában s minto.gy.hatvan főnyi ÜllneI>IGho ölró'ljött csendőralti.zt,orfal. között kisérték r",l őket a terembe. A tánc ettől kezdve id \r~jtrva, a Ikatona- és cigúnyz.e,ne hangjaiira, a legvigabb hangulatban a regg<>li zár6ráig tartott. A s-ziiwúsz tagú rendező gárda fl legnagyo bl> fig)'c,lernmel és köl'i'ültekintéssel gondoskodott a ve>ndégek ö7.órakoztatásáról. A 'bál n"dlcsak erkölc.i leg, hanem anyaghag is kitünően sikerült s hatalmas ÖSSZe gejt!1rel gyarapítja a ('I.~ndörségi internátn~ és sportalapjt. A bál méltán léphet régi,békebeli <>sendőitbálok nyom dokaiba s ré.'litve'l'ői körében.'" fi kinínság alakult ki. hog)' a bajt.úrsi és te--; t-lh et i é4l'zés ápohi~r8 a jővó P't'(lIkh~n i.. r~ndl.'wé1<: meg haoonl6 k"ret"k közöt! ezl a bál t." A Székesfehért'lÍri Priss Visóg :t kön tkezökt>t irta: "Szombaton et;l('\ ~gy olyan impozáns tilncesté-h- folyt ll" a sz,ékpsfe~lérváj'i csendőrkciület al tis-z.tjí'iuek re-nd\"zésb<'n ;\ Szenl Istv.{m 1Pl,<,mben, amely n háborut mcg\'lőzö békeidók óta nem volt SzékeJ:,I~'hél"VLaron. ~lár a mulnl..;úgot megelő2.ó délután 82 utcarorga.1mns kétpc jelezte, hogy valami lh."m mindennapi esemény lesz. 'válf~unklban. G~rör, E:."Ztel'gi)l1l, HOll I. Mosou és Fl"jél' vill'ln~g:rélk.hö) -éijjkezte"k töturg'es('u a l':-.t",nc..iör "1ti.~tc-k "" cmládt"gjnik, hog)' a b"keidók emlék,-it felel,>w nit V'C, f'.gl-'" kl",d~lyc"... ral~.angi Mll~tély("n részt,-eg')'l"llt"k. ~f"u1 találunk elpg dh o.,;prö ~zól il C".:-endöl'altbzli hál llll':.! re ndc,ztlséllek lu":'lluhí... ál'a. )[l g'\lat... zott. hogy 'Katon:li I)()UlO:-. Ftággal, kih ültl"kintés... f'} é~ ngyelnllj1h'l rantuozott :\:-.t..út.hú~ tagú relldl''la1ség. uuwly ('ol h (ol'íf!' l~ljút. Olyat prodllk:i.lt. nmi uz estéh' l"l''\'<izl,''p\'öinf''k... okáig t'm1t-k~'l>en I\'t)!' tolni A c... eudúajti;zti búl 1ll\'l1th"lI t<"kiutl'th<'1l HZ i(h"i rt"l"-'l'vúl'l rnl\oiung l('gjnhhan.. ikl'riilt ( ~h)lytlihl'7. c"':ltlakololt t... l~\h.kit nyújtott Hhho7. lu'1!!)' mikl'ppt"n IC'hf't {\g-y ljt:lzi. ntn~,,:\r(11t bul1gl11:ttú, kl"',dtoly'l"'s húlt ) (o.ndl'l.1l1. :ullny('n mind\'1\ hlj}:.::~ túlll'olt, nh~rt a n~t( lnh's rl~n(h'z\"". sr t a::rj-:\ i... lilll~ k:\hh1:.,.. ~ntos""úg'gu,l ot~ gyo'i'.. lhúf,q:rol tt"11h,,'lh'k '1l.nk, lull, kik l'~~ nillnljntl'u j~ Ij{-iIItt\k." A F('j(!rHlt'!J.IIri,'fl pló-1hnl'\ a kih'l\lk"zúk,'t "t n'~llk. A (...;t'lidől'1:ihi... zlt k hújja ho~"7,ú t-\t'li. ulún,.. zr~ihil.:,tllll "... t,> \'011 II ~7_('lItls"'nll 1C'1 (\II11.( I1. \ bitlt I:ir.n" munka {... t'l'th-k lo(!t:... 1'\61.1('1 lllpg. S7.lunhlllon tl.:,lt\]{ill I\l~\l' :la Uh~lkt111 J~lrú kelő,k suknsúgúl i~lt'u.kt"n ItM,kitllltn n vich"ki iir''ilkr,)l u h:~lr~1 {~r'k(lzl'l t (',.,Pllllúl'u 11 i "i/.ll k... Ok.:t... Úo\tH. L\ húl(u\ )~"'hlü:.. 1'~l\tt,\... rt'f.o I'\.'''1Il urlllkntllllt. L\ búl,,:!,'l,kt'lt\kd ;1 q:l~hu... z 1:\1:' h,;) ü'i,~

13 .l~ o CSENDóRstOl LAPOK 1'\"1,,1~~...\g r,'jl"i1\ii:t " ",'I;;".."rn"h:hIln l\' kl.,'dll r,'1 II hm\<' T"mb(',.\ l>lll 1\ It'):'f.'ny",,'hb slkn' j,>g~'l'\h'1\ r"l~ t ll'. 0,.;;111- ~"::~1.--l ftáurul ~\ f\,,~~,- hlh'z<"'lt~j.f. :lz. ÖS~-z\'tnl't)ú~q n~n17.l\tl'rjl(i(). hnjtnr"'\lb :-.7.t'11,'1\\c.\lh'k :l ml'~1l)'11:'lhk{)1"ü... IÍt. Mlli(kol II OO,lon nl'llh,:... nk l't"\~r Y'unu('gy(' l"''''!(,' lh.wri)l''~,{'ith:lik. hnllf\lll!!;l1t\g Yt~l:'Ií'.ip ~lh. E"-:itt\r~: 1\m. llt.lllt: ~I~nt\ &. Győr \\"!\rln("~y~k ll11inc!l'l!\ t'~:n:>'" (',\"':n,h)r')'~t\.l\('k ('g') t'g'y nlliszf.lc" h::. 1l11'stj('.}('!nt. A'lJt. is nh.'~n\1tntt.:i,k \"_"'\"h1l\1'.\ltl~ztjt\inlk. l\ogy 19-.nzi IOV"HA"ja.;; lllf\a'ylll',u.>j~n hll!j(l 'iit,\k"t: 11('tn H,l! (1)"," tant'o"nő v('nu~gliik, ft \üwk kl,<i",',,,,'ri II t nl Iti.zól'llkozt..~ M,;,áról,n(' g-\ludo~kodt" k \,,,In>l,.\ b:il a -kgs7.c>bb "nyugi és erkölcsi si'kc>t jegyéq,on folyt It', hi.-,o<iik, hog-y " h:1jt"l'si ~7~IJC'Illct ' és n potl(lál'i tájr ""t.u<)mm81 ynl,\ cgyüttérw~t is.zolg>ájó cs(\ndőrl1áloik a jövől>i:>ll - 8 tironkét én-cl CZI'lötti idők t.-adleiójn fl klpjátl - új >ól az állandó fn I'~lugi QJ.\ula~ok közé fognak JÉ>pui.".\ iol:'ob ra,;~~,izn; kell. Sir Gyula és Lőrinc J6zbef,okuji ('Thhl'li l.~nuól'ok " többrmidbeli lopással gyanúsitoll SI.-ru LaJOs tokaji lakost február IS-án eliogták. Az örsparanc,nok éjszakám JI!ráesik JIihcily csendört vezényolte ki ro:''''(li~'örz"sre, hogy a nyomozó járö!' pihenhessen. J "ráesik c,,<,n(töl' S/(>/"III <l l'í>ndörök szobáj~ban őrizte. Stern Il'eg'ge'l ',0 óra tujban kikérezkedctt. A csendör kiklsérte és eltutte, hog)- a fogoly b&huzza maga ut.ún II Iélrees&hely ajtaját, Ro<szru; \"ar/lj;:ozá.;; ntim Jllrcicsik c.sendőrbeszólt a s21eje,lől)-ukon s Y>Ílns~t. lll'ill kapvújn, kinyitotta az ajtót. SteTlmek :\kkor mar njindket kezén rel voltak vagva az erek s a ver erosen csurgott az el'ekből. Kiderült, hogy (lzt a rozsdás zseh1<tíó't vette maglihoz és2i1'ewtlenül, amelyikk,ej a rendől'ök II cslzmájukat tbztogattak..a. sérüles nem életveszélyes, de d1ht Yérme.rgezéstöl kellett tartani, a foglyot kórházba sziillitották, a YIgyázatlan csendőrt pedig felelősségre vonják...\. szerelem áldozatai. Kiss György I. egrri ÖTSbeli csendőr febl'uár hó 2~-án 7 órakor Eger külterületén, a biliaméri \'asutálloma< közelében karabélyával s7.lven lőtte Kovács Farkas JIuri" tarnaleleszi leanyt, azután öngyilkosságot kö "etelt el. )lindkett.en meghaltak s a megállapítások szerint - hosszasllbb szerelmi "iszony után -- közös elhatározással mentek II halálba. Kiss csendör egyébként igen jól használható. derék tagja volt testületüuknek, akit végzetes szerelme fosztott meg szép jövőjétől, életétől s okozta a leány halálát is. Allas nyugdíjas csendőr tisztholy0ttes számára. Nyi.rkarász község egyik irnoki állása folyó év'l szeptember hó l-iivel megütesedik. A fizetés havonta pengö. A pályá7.ni szándékozók forduljanak közvetlenül a nyirkarászi községi elöljárósághoz. Elöléptetések. Törzsőrmesterré: a VI. számú csendőr kerületben: Valkó István örmeste.r. Ormesterré: az J. számú csendőr kerületben: Herczeg Ferenc, Takács Péter, Mohácsi Balázs, Pintér Jstváll; az V. szám1í csendőr kerületben: Németh Jstván II., Guth Béla, Fehér Mihály, Flesz Antal; a VI.. ámú C1ie'IJ/i./Jr kerületben: Punak Péter, Bárdos,1Ienyhér/, ]fl/zer János, Szabó Sándor JII., Mes/er József és HOI'vá/h György III. csendörok, Há7.asságot kötöttek: az 1. számú csendőr kerületben: Szabó Ignác tisz~helyettes Bálint Anná'iJal ib'l1datp sten, Németh István II, rorz,sfumeswr Rusvai Jusztinával JásWJpáJtin; a VI. számú csendőr kerületben: Bencsik Vendel Ől'iD1ester Piszkor Máriával Lak6csiin. Kérelmek. Pily Istvánt, aki a világháború alatt szerb megszállott területen alőrmesteri reudfokozatban teljesített szolgálatot, keresi Szed/ák tiszthelyettes (Salgótarján) s kéni azokat, akik tudna.!;: r61a, k!özölőék a7.t ve-le levélben, Kölcsönös álhelyezésüket óhajtják: Hegedü~ György /örzsórmester (hímesházai örs, pécsi osztály) a szombathelyi,agy székesfehér,ári kerület területére; Kupi István és Zsinkó Sándor cse-ndőrök (berkesdi örs, pécsi osztály) a kapos,ári vagy szekszárdi osztály területére. Kérik kölcsönös áthelyezésüket óhajtó bajtársaikat, hogy címüket közöljék "elük ,..... ~ Inl, rr_~illr I;;. ".. SZERI{ESZTOI UZENETEI{ JJindent a világon józan á'ron s becsben kell ren/ti; már ki egész vagyonát sárba veré s leghi Rebb hasznos nyomot sem hagya maga után: az p~!lzfecsérlés mestere; - ki életének egész idejét Illába tölté s Iptélle7; se'l'lnni jele nem mutatkozik: (Jz id~fec:~é:lés mestere; hi végre li1inden ok né/kút li!jo/;r1f tot'!: az bolondok mestere. Széchenyi. Cikket nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bárkitől elfogadunk s azt megfelelően honoráljuk. Kéziratot nem adunk vissza. A közleményeket kérjük az ívnek csak egyik oldalára, lehetőleg félhasábosan és könnyen olvasható irással írni. A szerkesztői üzenetekben mindenkinek válaszolunk, levélben senkinek, válaszbélyeget tehát fölösleges beküldeni. Jeligéül kérjük kisebb helységek neveit választani, mert az azonos jeligékből származó félreértéseket csak így lehet elkerülni. Az előfizetést kérjük pontosan megújítani, mert a felszólítás költségét külön felszámít juk. A Csendőrségi Lapok részére szánt pénzküldeményeket ne a szerkesztőségnek, hanem a Nemzeti Hitelintézet Budapest-Krisztinavárosi fiókjának tessék beküldeni (Postatakarékpénztári chequeszámla: 1672.). A szelvényell mindig jelezni kell, hogy az összeg a Csendőrségi Lapok folyószámlájára lett befizetve, A hozzánk intézett leveleket így kell címezni:.. A Csendőrségj Lapok szerkesztőségének Budapest. I. ker., Vár. Országház-utca 30. szám." Kiskomárom. AA, l. V,íJ.asz legjutóbbi szájmuruk: 0semdőr Lex,ilkon ocovatájban. 2. Hogy a ik'r. ű,,<ry'észség a"}; örsöt hívta ~el a nyomozás Ib~ejezte 'Után megjha<lt gyanu.sítoh anyakönyvi kivonlljtájn.aik beszeu-zésére, anmak tőbb o.ka lelhet. 'I'alá.n IlJblbm i<thdujlt ki az ügyészs~, hogy "'IL a cse\lljd&rségl myomozás teljessé téte1ébez tal,tooó dolog, ajvagy t-ájn nem tudlta biztosan, mejyik anya"könywve2letőhöz fotduljon, nem áji v án e t.eltintetbem batájrozott adat rendelkeozéstí'l'e s így Oobbn.a.k lá Lta, 'ha az ör.s.re bízza emnek megállapítáaát <Í6 e1n"ben a haaotti llijlya!könyvi ikivonat beszerzését is. Bá.rmint á'lljon.8 egyéjblként a dolog, eu, az eset nagyon távol áh attól. hogy azt panas'zilwpen emjitsük v,agy haltásiköri kérdést vessiiilk röl. tm; ~lyesmitől a hatóságok!lffil való hivata~os érintke'lésben iilagyool is óvakodni kell, fon-tos és ig!llzán elvi je-ientöségü esetek k<ivételével. 3. Válasz 1e<g'lrtÓlbbi szám1lllllk Csendőr Lexi'kOill rcl!vatájba n. Remény. A pó1xlserudőt'i s7.o[gálat (I köt-ele",őbe \Omn s2jii.mít he, 07lt hilájba '8 'kénné. KJötc,lezője telbájt 1929 jl\jl1uár 31-r-1l jm le. Várakozó I. Fegyrveu-tat'tási cnged'éjy még nlml jogosít V'adászattra. VlaJd.áswti jegye.t kelll az illetőrnetk váltrunla. Olvassa el "Várakozó II." je,]igére kii.1dött üze'netilnket n ieligéjére vonatkmólag. 1IJ11II1II1ItJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII t I1lllllt t II HERCZEG FERENC MŰVEINEK JUBILARIS GYÚJTEMt.:NYES OISZKIAOAsABÓL, - amellyel az Országos Nagybizotts:íg Apponyi Albert gróf, Berzc\;czy Albert.. Betblen Margit grófnő, Klebelsberg Kuno gróf, Rá.kosi Jenő elnöklete alatt negyvenéves mnnkússága alkalmából a nagy költőnek hódolt, - már a második sorozat is megjelent. A 30 kötetbül álló díszkiadás 1927 tavasziir!l lesz teljes. I. SOROZAT. 1. Pogányok Az :UClnybegedü A honszerzu Szerelmesek )'z t!let. kapuja. A fogyó hold. - G. Szelek száro'yán. Andor és András Az elso fecske Napnyugati mesék An'a L.lszló khál)'. Éva boszorkány D~ryné ifjasszony. Kéz kezet mos. Az első \'ihar. U. SOROZAT. 7. A het s\'áb Simon Zsuzsa. Idegenek kl!zött A Gyurkovics-lánY9k (reg~ny é:3 szindarab) A Gyurkovics-fiúk. Gyurka t!s Sándor Alomország )latnmur Ari anna Balatoni rege. Az ezredes. TiJla Sirokko. Kél;:: róka. A kht\ndorló. _ 30. A költö t:s a balál t!s kilenc egyteh onásos. Hl. SOROZAT. 12. LéJekrabltis. A kir.uyné fntárja Szabolcs háza.ss:iga. Egy le{~ny tört~nete ~lagdalt:na két ~lete...\ fehér püva. ~ 15. Fenn és lenn B~ske) Er,,:st, Erz$t:bet :-iap\'{~ros. 24. Bizáno. Ocskay brigad~ros A híd. A fekete lo\'as A dolovai n:i.hob leánya. A húrom testor Bontby házll. Ara.Dyborjú A gyüjteményes díszkiadás befejező kötete Herczeg Ferenc életrajzát fogja tartalmazni. amelyet Surá.o)i Miklós ír meg és ez a kötet tartalmazni fogja a gyüjtem~nyes díszkiadás előfizet/hnek. illet\'e megrende1úlnek né\'rorát b. hogy <1 késoi Demzed~kek számára is feljegyeztessék : kik "oltak azok. akik e nehéz esztendőkben is fe1ismerték kötelességüket II magyar irodalommal szemben. Egy SOi'ozat (az kötel) ám aranyllyomásü egész 1'/Íszonköftfsben 80 peng? = 1, km olla. A sorozatok 8 pengös havi részletre is kaphatók. Ittlllllttllllll/IJIIlttlllllllllllltllllllttllllltllllllttlllllttlllllttlllllttlllllllllllltt1I11111l111111l11111t11ll1tlllllltlllllltlllll

14 J927 március 15. CsENDóRstGl LAPOK T. L. Szolnok.. l. Amentét ter:mésretesen a gaooáswti ltilztek H' hordhatiák. 2. Ga",dáswti tisztek a satkantyllt nem vüsclhe:ljik 3: 'l1árgyaljás a~att állj. 4. KknYelmes öl<löz,et1ben a garldáswll hs7jlelk: és tis"ltb~lye t1"""k i. viselh~lnelk csizmát. 5. Neon tudjuk. R imóc. l. OsaM.di póllék el.jlye.tése jránúi kéreimét 6zolg,,;. lati úton abelügyminibz1jer ÚIho", (VI. b. OS"Lt.) kell 1ellerj"",,, teni. A 'kérv'ényboo. nem keill semmiféle rendeletjre hivatko"l nia. Egy&bként a csalájdi 'PÓtlék iigyét a 7000/ M. E sz. k0111ll4n's'l'endejet sz.rubály'o'lza. 2. A községi e]őljáróságnak ig8l7blnia kell, hogy testvérei kö1jül egy:ik sincs rubban a helyzet:ben., hogy szüleit támogajtni tudná. E1.ért a"l igazo'lványban k ülön-külön rel kell sorolni mindegyik t~,tvérének a foglalk07.ását, kere..eti visoonyait, any3'gi helyzeljét és rnilljdeg~-;knéj ha tározottan kifeje?jésre kell juttatni. hogy a s71iilők támogatásáta képtelen. ilyen TéslOlete7kssel "",ll tehát a községi "lőljáróság:nak igazolnia, hog~' a s7,ülők e!lakis Öntől vájrhabnak támogatást. Rakotyás. Csaik a So1tésl'l-féJe bünügy:i lilyomo:bás t3ji!lkönyvét ik.apbattia meg a kérdemtt uta.&itásojoból é<; könyvekhől. Megremdeillhető a P alladis r.-t.-,rtál, ára 3 P 64 f. Scbreiber daktiloszkópia. kölilyve ki~ogyott. Balassagy armat. KJi.s el>'ihn~bh S2l3lba<ll;ágw"""tés büj1tetés",,, e'litélt..ek: egy állami Ip ubzt.án me7iíga7ldasági munkával!oglalkomtak. Az egyik megswkik. a"l er<lőrelé menelk'üi, az őrök egyi\k.e Üiidözm,e ves"lli s mett nem tudja utólérni, rálövöldöz. Az erdőből egy <lsendőr járőr bukjkam lel s látja II helyzetet. A s'zökevény irányt vá'ltoztat úgy. hogy a C6en{lőr járőr is hüájba veszi iildöwbe. K érdés, hogy a <lsend& jmőr hasznoájlba1-e ellene fegyvert! Vlélem"ny'iinlk 51"",lnt nem. klak a rabok, akikel mezőga7ldasági munkára a,lkalma7j1lak. 'l'emds.",rint. nem vcs7kly"", go<dos"ltevólk. HD '"'" il1eló a veszély"" gionos'lteviík közé yolna sorolha tó, akkor SEmlIlli esetre ""ID engednék ki a meujőre dolgozni. ~lár pedig menekülló ellen csak aidkor has7luálhat a cse:nd& fegyvert, ha a rnen<!1oüw vesnéjyes gonosz!.efvő ACsendörségi HIRDETÉSEKET I Lapok részére kizárólag Balogh Sándor hirdetöirodája VI., Ré. ay utca 22. vesz fel. Telefon : T Mindennemű megkeresés ek erre a cfmre intézen d ők. UnderCIJood. Roy Dl. Remin2ton stb. írógép ek 12 havi r észletfizetésre, k észpénz á rba n, az összes r e ndsz erű gép e k b ecserel ése és vétel e (csak Mignon -t n em) s z aks z erű j aví t á s a. írógépk ellék ek stb. NÉMETH LÁSZLÓ Ir6gépbehozalali és Kereskedelmi Vállalata Budapest, V., Alkotmány-u. 12. (törvényszék mellett) Ü TU R U L, RÁDAy-UTCA G. (Calvin-tér sar ok) Legelso rangú kerékpár, varrógép HUBERT,, Ordk legolcsóbban kedvező r e s z I e t re. Alkatrészek.. JavItások. THÖKÖLY-Ú T 17. (Keleti p. \1. melletl) Gdbor a;os V. J. cse ndőr, KIsuJszállás. l. írja meg, mely:ik v,.ljás.b"z 1 M"to",ik. 2. Parancshól fogja megtll<lni. I. L. n yu!\,. csendőr tibzthelyettes. Férltnak niln"" lj'lvegyi joga II feleség vagyonára, ha az <ági vagyon, nem ]><'dig közszerzemény, mert "ljben aoz esetben másként ajakujna a helyzet. J "Inn ",."t'ben ági yagyonr61 van szó " azt a!\,yermek.>k ürőklik. Ezt rnegtámadmli nem 'l<>het. Ha II gyermekek kl, kornak, 'fl apa elsmldomsi kötel"'hettség nélkül ke7..eli a gy~r meke k örökségét II'IlIiindaddig, amig a gyetmelkek nagykorú.ak lesznek. imindazok, amiket em",l kapesolatban ley~i"h<m írt. II fe<n t i:rtakon nem vál toztatna~. J ocika. A hndap",",ti l. sz. hoovéd és 'kőzrendészeti k6rlllizban V''lL szülészeu osztály, <l7jt; kellett volena igényb<> venni. Más helyt kedvil'lm1ény'1'e IllJines igényjogosultság. b; a kine; lár s"m tériti meg a költségelket. 'Érde klőd ő II. Ha lakása a községen kíivü, v()lt" a kö'zségben La.kást kapván'!, odahelk'ö1üytik, kbhelyezé<;; köl1ségr,' igéjny'! Illem 1.arthrut, mert <"z nelill átfuelyezés, hanem esuván la'k.ásváltmtatás. Do esetleg.segélyt kéthet sz()lgálali úton a heliigyrminjiszt"r uxtól (Y1. b. 0SlJt.) olyllju i'ild()kolással, hogy annak idejém esak a kö","<'g<>n kivill és pedig.. lég tó",o] Ik.apott laká$!; s igy önjljijbáján kíviil kény'telen most,átköloo",ködn.i. amely'llek 1kö1 tségeh JI",,,téséhöl zavarok nélnuiij lilell1 tudj. fede"ni. Hogy "ztán a s"gélyt IDeg,kapjare. ""'gy 'lern, 3'zt nem tudhatj uk. Érm cjl ék. Olvru,sa ",1 tiinlket. Budapest, V., Lipót-körút 30. "Szm'dok" jeligét" küldött üzene Várakozó n. A hivata'lszolgák lcineveúsi ügye a :pénzügyminjs'z!.er úr előtt van. Hogy a ti.-.írdés mikot nyer elin1é'lésl, a"t nem tudlb.aljuk. J e!i..ajéjéhez kémytelenek voltunk meg k ülönoozle1ő s'lámot tenni, mert a mai...wmunlébain má.'nak is üzenünk az ön jejigéjével. nyen ikö'zkeletü sq,aimk n<'1il.lkalmasa~ je'ligének. Mátra. Független '" csendötségl nyugdijtól F~l vi tág".ítás""t furduljonloö7jvetlen<iil az egyjethez. Csendörséai szállltó! A )1. kir. BelUgym. kürrendelet feln. VI. c szám alatt a esend6rlegénység részére engedélyezett újrendszero k h a k i társasd2i sapka már kapható a 38 év óta fennálló és a csendörségnél elismert I1ÁRER e2yenruházati intézetében Budapest, VIII., Baross-tér &, a Keleti p. udvar érkezési oldalán, a Baross szoborral szemben. Telefon: J6zsef Kérie a legúiabb áriegyzéket!, E.ks=erek _ I{é rlc u órák <is élchz e r el<ből ill~) e u '-'rj e ~.\' zé lwt, 111 <'1) s z(wlllt 3-ó 1111\1 " <Í8,," 'tr<',ú'tll'olh.lt.-. KészpénzfIzelés melleit 10'/, engedmény.

15 Ll:! CSENOÓRSÉOI LAPOK Ut~7 tlj(')j'piuq 1 ~1. \.I~t~~H"'. \.. :!..!L. ll, \ y\:t!:i...,,.r.nk:ll ("'s"lldch' L\'x.i1\:oll 1-ovn tu:-:kb:lll \,;,i)z('lthk.t \ ln~-,.,id S.,z.I IOIl\ I"d"i,t ~gt K(ilJliiJlY h"'''1\ IlWtdt\tc'1l1 4~;:\ t lti. lh2.l. 11 ~1. ~Z. kilt"l'\'ihlplt't \'1'I{\hn ~'l lli'n ~\ lh\il,\,t1"l~g- katolikus \"IlIlHsÚ pg-)"t'1wi th'nl l\ihc\j)f',"lt'k,l.(,h1\.. l~' j:li~\i\ltt;'~ú~:1ik után t\~yh;i7.i ndúl n7.c tni. dl" IlN'I'.. fido 'kótt'lt'... j'i\"t.'th:"h~n tlt:ljl 19'\'u 1'~1. 11.~:dln kil...'j"7p'ítf\11 llrll\ y tlnh l ko'zi k.n c'.. t'nllt)l'... é~t'{' in. ti t' t\ l't (\km~zt l'lit n yon n I k07jíj;\ tili i lf'h('1 nulkl':\ j..;...\ mlwll' \'hlwtl :17. r~('t~h\n tw;(l1'lntiink mt'lg fl '...'.ndi'tt':-.,\c: tng-jninnk,;\ hel~ 7.(' t('. )1(\1'1 rni:! n hoil\"'lhl~ég' thj:dni IIn~)Tt',rt, t n h('tt"l kl kt':-:'7.\ k ~... z.olgü la tu i t Yt'.. zi k i~t!ny'll('. a ( :-..('IH1- Öl... ~!!' Zt;tIH~oll... ú~<ínül ro~n ' n nill(,!" ohhflll fl Iwh7if then s jg) kt\!l):lt"lt_'ll v ~llla... i ii~yt'ilh'n II polgú ri pa psúg-ho7. folxln.l ni ~ t'pp'':jl ~'Z\'rt. int.lt.lkoltnnk i... hhllúk. 110gy a c... rndörség tagjni ll.' "onjük ki nl<1gllknt M. l'!o"húzi "dó fizeté.,i kötelezrtt~égc nl"l. Ez kiilönben i, oly'lil k,' rd". nlllt'i~'ct \',dl~>áv3l oa 'leg' {'~~k~lyrbh!ll~l'tékl",n is. -,uni pedig nlínr!ell csendől't61 cl vürható - töl'üjö l'n"n{lől"ll('k i'\'}vt"tnic,nem szabacl. laz ('Igy. hú21 ndó oly... sl'k~ly. hogy' RT.t milulenki kilbírhatja s luégi.;; l1'l:l-t' ~l'z~sscl DH'.IT AZ e mbm II trmpjolnba S veszi j\g~nybr o&. kik",,, ~z olgúllltnit. h:o " tcmp,lom Jenntartásáho-z é" <,gyé1h í'!l'yhli7j küldú.okhoz mng'l is hozzájál'ult. 5. ",1. ö,'sparant'8 nek eng\~~lye aln-pj<lll. az Ör.j,p,a ra ncsl}1ok vagy az ál Laln k i i<'lölt ('snhh;r jcl,"nlét~h<'n n p';'n-ziig~'örök átkntatiliat:iák a laktanyát. d,' t('i~u"sz~tps~n csak úgy..!la erre egyélbként törvényt'" joguk TMl. 7.,K)'ugdíjaZJtatása.alkalmával kegyelml úto", k~rh e tl II katonai szolgálatnalk a nyugdíjba való beszámítá,:it. Arra Yonntkoz~lng. amit n megsza:kitásl'ól levej,élbe-n i'rt. il'- ) t>kezzt'k okmány<7,erühizo>nyilélkokat sz"rrz/di. Baboesa. A jutn~i a1t;'ztk~'pw i"ka,lá ból II hallga tók tisz test'<kként ((i1'l'~zetö, tizedes, szak.1s2vezetö) kpl'i\lnek 'ki a r,a)l3 thoz. E. F. M. Ha (lz ilietöpolgári l'gyén. a községi elöljá.,ó ságon Tét"'hen fe.! jegyzőkönyvet >lzokka'l, akilk tanusitaoi tud ják, hogy a KárO'ly c.;'ajpatkeresztet meg>karpta. Ezt fi jegyző köny"et azután terjessze frl n IN;i!etileg ij.i"télkrs ve gyes dandár p...1ra-ncsnok5úghoz. B. A. ths. sarga t"ipö é... c-"oizma \"' ispl~sf' legénys--égi állo J\lányunknak tilos. HEGEDŰ RA 1~~tONJUM TÁl<OGATO CJ~IllALOl\I HARMONIKA CITEItA és 32 összes hangszerek. legjobbak, csakis rtt n gyárban knpbnt6k. Müvéstiesen javít, legjobb húrokat készít. ÁrJegyzéket ingyen küld HOGYORÓSSY G~UL~ ~~ng~;er~~:~~ UUDAPE,T, ~II., HÁKOCZI ÚT 71. CsendOrségnek részletfizetési kedvezmény. Modern BUTORSZALON ÜLLÓI-UT 14. BAROSS-UTCA 11. Olcsó szoli{l kiszolgám\s! Cég tili. : Gc!íSPiflr Nándor. Somogy. Egyik"t '1'111 "u"tá.k ki. SZIII'lIok. 01\11[1.'''-':1 r'l /I I,'glUIM.hi Slwmlnnkhfln.. [(ulurll;, II cl,1 r,.w' klig~rl' kiildi'f.t iizrnrliinkrl. laz ':"vi ~7. "Z" '" I; R.""It'IPli Kiizli;nyheorl megj"l!'nt Llfl.590i20-a. l!i11.,z.,kiil'l'rn ri!'lrt i-l,t0imi-hrn ",ak akkor ki-rheli a I.Ullfot,VltlUrll h,."",... Rát. ha az 1R73. l'vi II.t.-(. h.r'l1 m"g'hatúrozott i.gfnyjog",,"it ~ógi ignzolv1újn,nyn,1 'rench'l.kezik, ij.lrtiileg ba fl7. annak k"'i'!',i- 1l11'7,b,{>11CV s7jlikségcs ~zolgálu l Li hll'.ie 'Il1e l('vun. Négy Ikii7.rp i>komra.zii'k',\g van. A kérvéuyt u-z e,lől.iátók útján k"lól elő tci-je.zte",i az itélő>táh~n ",hnök&hpz. Egy pgy tnn,rolynmra II'~' fe!jeblh 60 főt 'VrRzn"k fcl. vi,zont 15 1'iinél kev""p hh jel"ntkpzlj e,ot,'n nem tartanak tn,nfolyanwt.a t.umfolyrum P" viz..,ga díj m~lltc8. A vizsga nyhvájno, s a Vizsgáztató bizottm1gbun helypl fog,lalnak ao; igaz8ágiiln"llllinb1jté-rhllll klkii'ldöttpi k Egy,egy hal,lgató legalúlblb 'h legfelje-hb l órán át viz.sgáztnt ható. A vlzsgá<uak "kitűnő" é. JllegjeliHés nl!lküli.. egyszpríi" eredménye.jehet. tel'tl1és7.l'tcse,n II,Iki 1l('Ol e-iégítö" n kíviil. Pól vi/zsga nl,ocs. Sorsjeg y. Egyiket S(''lll húzták ki. Előnév. Jelentkezé",oél és egyáltalá,oon mi'ihle<nnemii meg szó'litás ajlrollmával nem köteles a "vitéz" szót ha"ználni. Az e.wld'árók és,fellelblbvalók megszólíms.át i1lető>leg a Szo'['g<ú,I.,lIi Szabúlymt I. ré.z, 92. pontja az il"ányadjó. A viltézelkhez intt' 'l-ett minden írásbelli kö7jle-ménynek a?;onlbalil az iu",tö neve előtt' a "vhé-z" jelzőt fel kell tüntebni. 2. A nevet úgy keh írni. amint az alos'ljt41yl anya!klönyvl I.rupban áll. Se<mmi más lrámy. adó nem le,het. Hogy 371Után az HleW,nek hogyan keu írnia a nevét, mi azt nem tudjhatjuik. mert n?> any'akölnyvi I~ját 0001 lát juli;:,,muruile7leiket ik'ü'[.ön,ben csak azért kö1jölltük, me<r<t álta lán<>s érdekllődésre tm thatnruk számot. IDgyébiként oem Sw.vc sen válaszolnáouik,leve.1'<!>re, IDe]'t úgy Látjuk, hogy nem n el fogulatlan él"dekjödés, ihanem ink,áljjlb.ak!cdé.koskodás adta ke '/lébe a tollat, Emnek pedig ml nem aka1'uldk a,t,ámogatói Jenni lia le'vellének szinew-le e'lienéte sem igy funana a idojog, akikol a re<ddést 'De 'vegye magára, de más,kol' szer('>n~'"éselbben ro~"i mazza meg a leveleit. ~ Kézdivúsárhely. Level'ét illetékes help'c. "zzp l fl mnnk:o köl'rel meg1bí"ott hizohsághoz juha ttuk. Szolg61ati ügy! alkalmával sok időt és fáradságot takarít Mag6nügy j meg, ba megbízható kerél,púron jár. Kizárólag a m. kir. csendörség.:. yéglegesitett egyénei részére:.:. 12 hav l ' re'szletre Victoria. Antomata}~ Luxus pengő Vjctoria \~ Praeci08a{ pengő Még ma kuldje el megrendelés ét vagy kérjen részletes ismertetést levelezölapon. KOVÁCS JÓZSEF Budapest, VI., Podmanicz:ky-utca 18. sz. Nyngati ph.lyand,'ar menett. Telefon: L. 9Sí r{prékl,ál', IlWI ol'l,crékpál', Val'l'ú~'éll, SI)OrlCi l, l.el., g'u mmi ál' II I, Csoportos alkatrész- és felszerelésrendeléseknél részletfizetés. Siessen személyesen megvásárolni a leg' Jobb, extra ert5s kivit{'lii DÜRKOPP DIANA KERÉKPÁRT '*' lámpával és tclj cs felszereléssel 220 peng'őért! 11 havi részletfizetésl'f'. '*' Ez a csemlől'liek,\ legmegfelelőbh l{el'élql'u'. Rapható : ROV Ács FERENCNÉL Szombathely, Király-utca lh. sz. Legszebb Legjobb Legolcsóbb PAP-lan PAP-lan PAP-lan kárpitosárú, vas- és rézbútorgyára szőnyeg. pokróc. függöny, ágy~ és asztalteritök. gyermekkoc!'ik. nyu~ székek. leányszoba-. eloszoba- es kertibótorok, ern:vúk t's s:ürak minden kivitelben kapbatók. GICHnER JÁnos Bu<la(Jest, VII. kerület, El'zsébet-köl'ut 20. sz. N a g y k a t a l ó g II S t 4000 k o r o n a e II e n á b e n p o s t Ú. n k ft III ö k. A M. kir. Csendörsé~ kötelékébe turtoz6knak. 5 0 /f} en~dményt allo\.;..

16 J!12í már"jus 15. liiecsekalja. Olya',a el.. Érdi'kJÖdÖ 28" jejigére kii.j.döit üooill ~11iillk t' i. Comoodó lisztás..a:z. 127S~ki mqrvamezei csata. amelyben Habsburg RudoJ.r a magyaxo!k segí tsél:'év'cl ICgyW,I<l a csehe ket. a mag)"a)' neu'""tre a :z.zal az "Wny>ÖS iloovet kezmlmnyell járt, hogy 1l<'<1n7..ebiirnk megs7... baduji a m1ndjoblbam e.libata~ma sodolt tnyugnli szmv o(~seh) tnyomábtól. Ezt anllilkidejém. éh. öselnk nem i'gen 1rudták 'a mag YaT nemzet jövőjo &'Zempontjá1X>1 ~"jékesíleni. A mási!k :következm{mye a csatának az. b ogy n)'llgaton bal1átot ~re2tfutk magunk"a.k. csak az a!>aj. hogy ez a ha'l'álság t.alán egyoldalú és!kiéte" érlékű hwrá1ság yolt. M ai be<h7>etümj<et ol morn,",'ez.i csaláva'l tennészl-tesen nem hoz,baljuk vouat"koz,ásba. Tjbold..ÁZ "Öl'Ökol.>"fog.adási '71erwdést a7. anyakönyvvez~tö elött ke-ll"u lli('gkötni. Ha ",,( eddig elnl'ujasztották. meg k"n es i oá.l:ni. Pusztatuizse. Az ör.:p..arancsnokkép7jő l.5-ével áh fej. CSENDÓRSÉOI LAPOK it.anto!yam mán -1us.. őskor. A "léka' göl'ög er ede<tü szó (1.i1lhélrui. = tesz,ek 8z6. ból ered) s á.jlványt vagy olyan másalkalmatosságot jelent. ame-lyen vag y.amiben t,.,..t3jiuljk valamit..a TefOlrn1átns teonp lomokibam >is té'kának '1l(,,,,e1>ték azokat az ájj,jv,ányokat. amely"cii<en a k Öllyvek",t Inrtj ájk. 1\1. S. őrmester. Kiskunbalas. 1. A h()j1'véds'ég oállomán:ylá,ha tarto'ljó őrmeslel'<lk és iöl'zlsőlrme8,terek az ezüst katd.bojt 'Vi ~elésér" jogosllll,tak. A közeljövőben rend",let jelenik meg, amely e2l a jogosultságot a csendör örmesie-rekre és tötz<, öl'mesterekre is kitcrje;;:oti.. 2. A gya.log>lj.szli 'kardol ölwesterek töl"llsörmesterek és a iis'ljthe lyelitesek is csruk szolg.ájaton kivm vióelbjelik.., alhadnagyok és sm,kaswatancsnnk ti671theh"('ttesek S7,oIA'áJlil>an is. H a t;emp,lomba megy, akkor telmés~etese.n viselheti. mert swljrájaton kív1ü1 van. A laktanyaüo-v.e let azonban swlgálat s gyalogtis.zti kal,dot jjye-nkor nem h~i dhat. J(>lig-éje értejnh'tl.. n volt, ""'" ludtuk használni. Érdeklődő. ] 4:~ II. 1. ÁtmoDl'ti vl;zonyba való h, IYP?k... t ljia már senki sem kérheti, a té1jyuoges swlgá'latból való ki '.ál... '11nk ez a módomta meg"zü.u!. 2. A V'árako"áal illh.,kkd "alú Ilzabadságolás iueiménycok.7,empontjából a?,ono, a D)"ugdíja '/lássa!. A nyll,gldijas - tkl>r<.>lméro - eljámdt a bwügymini-.ztclt ájljaj a külügyo:n,iidsztel'rel egyetértve mogad<>tt ('IŐ'Y1.e. engedély alarpján küuölct:ön való ljartó'1lkodá6a " 'Ialt i, élvezh eti. Thlvótebh e1i i~thon aneg<hatajln:nazottjával, ayagy kélfu.pti a N<mlILeti B an.k útján lcü.irölili eimére való kiutajá.,át. 3. ny~n s!1lálnitások végzésé,.., nem vá1lalkozbatnnk. Vegy.. elll az 192.'i. évi ZSebkÖllY'VÜo.kCl. annak 315. és 316. <.>ldalá'd megtnjálja az adatok at, am~lyek a.lapjá.n.kisz.ámítha'lja. amit kérdeze1t. 4- &t.a kérdést nem lehet megérirni, csak gondoljuk, bog)' arra 1V0natkozik, amir" né'live a má."ilik pontban nw.r,-ála&oltunk. 5. A várakozási. illebé'klrel szabadságon töltött idll a rangol ", elöléptetést egy'áj talában nem loofolyásolja. Xyn.,odíj szompontjájból a'zonban az igy távol töltölt idő el.. eswtt. Kérdé.h.k második 1'észér e,nem tudwlk választ adni. mert,rojgálati ügyellcbem. 'Való u tánj átás r a n""" vállalko'klulk HÓYirág. 'Válasz,.ViárakO'Zó I L" jeligé,re küldött iizpl1e tümikibeon. Hogya késedelornnek cmi a.. "ka, azt mi nem 'kutat. hatj uk. Vitdis r. Ha 22 ÓllÚs őrjárat Jeportyá7..ása után meg.érke'zj\-;' a Zt örsre, a7.it a parancsot ~j a a j.árör, hogy ne 8zereJtjen h~. ment egy ÓII"ta ID'lllva. ny()idd'zó szojgálatba kelj indulnia. a k kor a vezényl'ési 1Jótdíj wem]jonijá'ból a nyomozó szolw';'lat ban tö]t.iit( idő mog" l.llkítás nélküli folytatása a r""d"" "zoignlatban töltött időnek. jel_ e.selioon " 6 óra a 22 órának. IEohá t két 'adag "'"",ényjési pótdíj Weli meg a járör tagjait. Ha 3wnban a jál'öl' rendes szolgálatból történt bevonulását az ö..- paranesnok. hejelentette. azt az ötspa:ranc:snok tudowá-:;ul veotte s a járört a szolgálati k<önyvben is bev{)nultarta é' " járőr lcsretel.t, az egy ór a. mulrva. történt újabb ~olgálatb3. vezénylés a vezénylési pótilij sz_mponftjáibóoj is újból lll? gj.."zdett szojgálatna:k srumít. Iró2épek, író2épkellékek ~.Ker~kpáro~ M a legolcs6bb árban Kerekpargumml Vi'ághirü "S'Ylia" és.. Waffenfabnk" Beér Sándornál Gépek. Alkatrészek. Mind.nt legjobb m i nőségben olclón részletfizetésre is szálhtunk. ' Budapest, V. GrófTisza ISIván-u. 5. Telefon: g Dem ényi és F; a Budapest, V.., Teréz-körút 4. sz. M TÖbb mint 31 év úta a világot uraló eredeti angol ".\ ".c The.ChampiOn kerékpárokai AI:witm l8!)'. é vbe IL. K érje n á rjegyzék c t. :1 ~n jót:ill:il'>í>a1 ban 20 P rcszletre. keré kpái'alkatr~~7.eket. lánc. pedál. nyer~~kct tlu.gy'buni t:tyárl árljan, küll'lo g-uwmik S'tlO l)en~6tól. b.. l"ök ~~~~~~q~~g)~~ 2'10 pcn~otöl. Mot6bécane IHlllcia. motorkerékpároknt 8!O pengöért száltftunk.. LANG JAKAB ÉS FIA kerékpár- és motornagykereskedök r.,ha '\ngy árjeg)'~pk 500 képpel1ng.\"en. Budapest.. VIII. J ózsef-kö ról VI - r e s z I e 1 ka bat báló- ebédliíre,.p,, ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... ~~ urlszoba és kou;vha- -' b u' to rt a legolcsóbbtól a leg- BUTOR reszletre O postás:i~:~:d!~~9 SZ:~i~!:. Budapest 3 drágább ki\'itelig. IL ILE.ER Rákóczi-út ~ lernelet.1 ~~~!I.~G":+.:.9~~~~~ FIGYELEM! F\ m. kir. Csendőrség CIPŐT oc- legolcsóbb beszerzési forrása. FIGYELEM! Mindenfajta CSIZMAT készpénzáron vásárolhat hathavilefizetésre Nyomtatvánnyal és felvilágositással készséggel szolgál a NORMf\ CIPŐKERESKEDELMI R.-T. Telefon Budapest, V. kerület, Erzsébet-tér 13. szám. Telefon

17 ',.14 CSENDÚRSÉUl LAPOI< l!1:!7 III :11"1' i 11 H I:; ~r.. ti. \,'-"(~1\ ")1'''1'':: 1;I~jU\IW:"... illil,k h') í'3" 11 ~ '1'11) Ú)ill;l,k 'W"l"- \"~\'\ n lwn\~d.'t",,,ri l'va' Ú:-. 'l..: II i :lllihalnlnl"illlllokh:l1l foltul :-:;.:.!tr'ni.\ ( 'i'1\\h)l~;.!i tu~j;1i l'hl1(1\ ;1 {'1~lhúl k' 'l'hl'1.ili. olyan "r.. r..' ' -:11,\ y,.t\\n ~ h,:-tiikt'l (III kt'zi'h'", hlúil\rl~\lilur:l). 'lihol jl~'(\1l amhnhhlrl:.m 1l\\lk (;"1i k..sür~ó... é~ kotlhj.ly f,,,,t'tawli kú,"ltúy}w. Y~l ',) ut:ll8.... u'knt ls 'kérhet.ik,j'zi'h H (,jlhpii ~ n hnl1\'!... l sl l.g-i 1'0- ~,,\ ~ J:lti um'hnl\lhitlul1hlkll./lk 1Iln~ihisl1k ".~n Rrl~l yonalkozú ~l.,:!". h,t!:"y il (""l\ilúr~\\g ta~j:lillnk r()g'k\\iwi~...' t i1.. n~llk()r 1l'lH' h\lt",.!.! ~"'")'Cr:...nn ' { g-t'u,t",k. )'l n::iln fog'o1"\'o~oknálkt"'z('hl\h\li fo ~:t"k.. kt'z\\l~:" i kül h('~l'-i H k i ll\'sl ÚT h'rh ért' ftl(llll ~7.áTl\o1 hn tó,k Pl. elol hiúhn i.. kt~r\.. ll1h'zn~. l ~ rtll'klütlo T..:\ l~. t''illlhh 1t... g-t'illy..;l~g'i,li llo11nlllyúnk n7il,.. t~:-ü fh~o&3tho y:lló lh'ü... ztá... it il Ul'ult t'\i olkhjllh,'l' hó 29,én k 'llil :?lal~' \"T. ". 19'~6,..;uhnú B. ~I. rt'ihi,"ld özn.b,i,jyozzu. E ren ddet a tön:"ö1"lh~~.. tt.'l't""k. ti!'<ozt'hl,lyt'lh'st',k é~ halsollr0 1 llg11ak nhl ::"",d'h ]l<",iz,old rokoz.'1.tba \"aló <orolúsúnak időpontját mult hi "kt,,!>,'!, hú Hól!onihbi ÍlIIl'z.k('dé.>ig 2--2 év'ben,íjlurpítju lll,'!!. Etlli! "Z it!6pontló>1 k,'z,lüd&leg t elhí! azc'lső (mnga..<;.i\lbb) 1iZl'1~,i fokozmba, ol'oltak mindazok II tiinsőcr111cslerek, feg~' "ersz,,:ki TIll',,4l'n'lk ~, l",'ij<olóllll'stcq','k, ".ki'k ez<'n rt'l1'clfoiko:mlthan" kél,,"y,'1 19~ okmllwr l-t'u bctii1t(;!ték. A tisz tlbclyehese.k ", hn'"nrullgúaknál 19'26 október l -e után u másocl1k (.köúp"ö) tlwl",i fokozati,,']. soroltak mimlamk a c,;n,pat és gla1juá 'Z."ti thz\.hrly,'ttesl'k, fogn-n'szald főmeo;lereik ~s patkoló mes' t "u'k, "kik " huj'lllalliik (alnc"q"~',,1>b) 1izeté.5i fotkozatball a két éwt 19'26 oklóbt'll' l,én bewltötték; az eolső megmugasa'blb) lizelé~ i fqko;wtl,a <oroha.k azok, akiik a második (1;:ö21épső) fizetesi foko-rethan ti>ltöwk,be 19"26 0';t6OOr l -én n két évei. ~!ás ",kalommal keoyé, bob é kö2lha.znála tú szót. v.álasszon jeugén'eik, lil{'rl a félre~rté,t még sol's'llím alkal!l11azásáva.1 sem leohet min.iig kihrmni ilyen je)jgéoknéoj. SÁRGA JÁNOS EKSZERESZ, ÓRAs, MÜÖTVÖS cs. és l..-tr. nd,ari szállító l iv., KIGYÓ-UTCA 5. Klotild-palota K. E. (liv'ilh...;! P,J,.:\L S. f'irlllt'nu' r. Kt,.:klllLhaI'/I"'u j,"lig,';l',kiihliht iiz(~i1ic ' lí illk 1. 1)[)I1I(tU.t. 'A jr"lpli!p1! PI'vt'''n:\,''t"" n iil,lú 1"("11 d(']'kl'1i~~ kiilnn'lll['1l \"\'lág()('-i,run TI1C'g' Va,n II 1JI1l1ll,'iJvi a..l:i7.jjrili( scihlill'~t'1f1 KÜ7Jliinyh"" nwgjc'lpn t /1'.1 n, VI, f', l!1'ji;. RZ. B. lll klihwl' n,li,1 p,t 1. S~Ú!lIIl(l ru cll1!'k.l "t>{jul'>!l. c-ulk "I k"'ii,f,t e 'l. fl gy..,lm M, 'l'öbb Oatal lirrnester, OlvQ;<"állr pi "M. S. őrml'.- 11' 1', Kisku II halils" ie'li~l't' kihrlött üz~nrwnik L Jjl)filtját. 'l'ojll l\f1x, l, A tulkul'ékk'ii nyvet minde n,,,,,,,trp taru.u m~g'. Hogy il WlJoriZÚJCió mijior és mllyf'ln a""ny'bull kiivl'ü"vik h, U7,t nrm 1 ~11e t tudni, 2. Olvassa ('ol,.:m, S. őrijlp,; vl',r, Kkknn,halas" jc1li~é"'e,]{üldöbt ü2>m1í"tiinik 1. p<j1üját, Ha már je,jige nek vu.lami kieme,tke>dő newet akar Vlálnsvba,ni, megmarad ha'ina a JlllIJg)'ar l1ew~k,nél, tí"ljesc'll fcleg,l... gel, amell"ikai moziszin éswk u (.,í,n ik.uta tnj'a. Érdeklődő, 28, l, Lapunk folyó éyi 4. szám"ban.. Moc",ek a.l~a" jeligére IkÜJldötl ü2>enerunk l, pontja tévleos ind'ormáeión alo:q:>uit, A? '13, évi llilo'llgósításb!lln r és?tvetteknek ez a s21o'lgúllati ideje tehát lllelljl számít be a nyugdíjidí5be, 2. A nyllll'ájloohíuy'ban engedély kilkéi'és.e néolkriil nősül te:k özvegyei nyugdíjra nem tm'öhatnak igényt S így a gycrmt'k'ek után sem illetékes a n ClVelési jál"ulék, A 8IZerkesztésért és kiadásért f elelőfi: PINCZÉS ZOLTÁN százados, Pallas r..t, nyomdája Budapesten, V.. Honvéd n, ID, sz. (Telefon: 5-67, :;-r,8, 5-69.) Felellia verető, Tiringer Károly műszaki igazgató. Brilliáns, aranyékszerek, EzüstáruK. Verseny- t's disz tárgyak. Evőeszközök, Elsőrendű, mindennemű svájci órák a legjutányosabb áron. Kedvező l'észletfizetés mt'llett i s. Óra- és. ékszerjavítások. Saját műbely. I ( CSENDÖR-' tisztek, altisztek és azok családtagjai n y o l c h a v i részletfizetésre készpénzáron n kö"etkezö cikkeket kaphatják; női -, férfi- és egyenruha törülközőket,abroszokat, szöveteket, bélésárukat, kötött és szövött árut, vásznat, sifont, zefireket, kötött gyermekgarniturát, és egyéb vászonárukat, keszty üt, harisnyát, kész nói s férfifehérnemiieket kötött kahátokat, fugkészen és rendelésre, göny és függinykelméket. nj, J?Yárilag sterilizált ágytollat és pelyheket, paplanoka t, mindennemü mos6kelméket, selymeket, valamint diszpárnákat a TRIBon Ruházati Részuénytársasá2nál BUDJlP(ST, VIII., IlUÖI (jt 14. SUn. Az egyes vásárlások utáni elsó részletek 1927 május ~ó l -ével kezdődnek...j Pontos és legjobb órák: Doxa K Omega " 5 évi irásbeli Jótállással Els ő rendü német gyártmányú kerékpárak es - varrógépek véglegesített csendöröknek előnyös részletfizetésre kaphalók. KeJék~ár é! Uarró~é~' : ere~ke~elmi Uállalatnál Budapest, VI., Andrássy-út SZ. Telefon BÚTORCSARNOK ERNST GYULA, BUDAPEST, VII., DOHANY.UTCA 33 (Klaazá.l-utca sarok) I!!tndenléle bútorok és lakberendezési tárgyak 6rlási választékhan. A csendőrség tagjainak jutányos Ar és kedvezményes ttzptési feltételek. Vidékre esomaeolás, ~ '" CSENDŐR S ÉGI KERÉKPÁRJHNK MEG~IIKEZTEKI Kinevezett csendőroknek ked"ezö teltélelekkel. Nagy javító mllhely. Gyermet kocsi rak.tár. Alkatrészek nagybani árban. Árjegyz~~ 600 képpel in.zyen. láng Imre motor, kerékpár, varrógép és B d t VI T ' k'" t 3 (sarok mdszakl cikkek gyarl lerakata U ap es, "erez-uru üzlet) p O L G A R KÁL HAn FIA műórá~ é~ ék~le,éu Budapest, VIT., Teréz-körút 5. I. em. Arany. és ezüstól'ák, ékszer Részletfizetés bevezetve! é s * öo éves cég aj;tndék tt'trgyakol,

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

ó ľ Ö ő Ĺ ü ĺ ľ ü Ł ť ś ľ í ő ľ ľ ĺ ö ľ ľ í ľ ő ľ ő őť ő í ĺ ü íľ ö ö ü í í ĺ ó ő ľ ü ó ź ĺ ö ľ í ĺ ó ľ ľ ü ó ľ í í ź ľ ő ź ű ź í ĺ ľ í ö í ľ ö ö ő ö öľ ľ ź ĺ ľ ő í ő ľ ľ ĺ ö ó É ľ ö í ą ö ĺ í ĺĺ ĺ ą í

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü źĺ ü ą Ł É ź ü ľ ĺ ľ ő ü í ľľ ę ľ ęĺ ő ě ĺ í ó ű ľ ýú í óť ľ ő ľ ő í ľ ď ä ö ü ř ó ő ĺ í í ó í í ó í ő ľ ő ő Ü ö ú ó í í í ÍÍ ö ó ő ü ĺ ź ź ö ó Ü ö í Ŕ ł ł ĺ ľó ő ú í łłł ü ľ ó ä ď Ě ő ö ł

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ő ó ĺ ő ü ü í Ý š ü ö ó ő ő ó ü ő ő í ĺ ü í í ő í ü ľ ö ĺ ő Í ő ü ö ö ő ę ő ő Í ľ ó ľ ĺ ó ź łó ó ĺ ó í ő í ő ü ľ ĺł ĺ ö ó ü ő ó ú Ą ř ö ľ ł ľ ľ É Éľ ó É É ú ü ü ő ü ó ń ő ü ő ő ź ö ő ü ő ľ í ĺ ó ü ú í

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü ő ľ ő ľ ő ů ů ĺ ő ľ ő ůĺ ľ ű Í ő ó ó ĺ ľ ľ ĺ ű ó í ľ ĺ ü í ü ź ő í ĺ É É É Í É É É É É Ü É É Á ľ ľ É Á ł ľ ü ĺ Ę ź ź ĺ ź ő üĺ ő ľ ź ź ő ü ő ő ü Ż ź ź í ű ö źí źů ő ü ő ü ű ó ó ó ő ő ĺ ľ ľ ő ź

Részletesebben

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó ő ľü ó ő ü Ö É ľ ľ ü ľ ľ ľ ű ł ľ ľ ő ľ ľ ľ í ő ő ľ ő ó ľ ö ö í ó ö ö ć ü ö ó ö ü ę í í ő ő ľ ő ü ű ó í ő ü ű ö ľ ó ü ö ö ź ó í ő ö ľ ü ó ó ľ ź ó í ő ó ö ü ó Á ó ö ö ő ź ľ ó í ő í ü ö ö ľ ó ü ö ű ö ę ő

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

ľ ó ó ú í ĺĺľ ű ó ó ľ ě ď ö íĺ ź í ź ú ó ĺ ĺ ó ö ľ ľ ź đ ó ü ú ó ľ ö ó ö ľ ó ľ ö ľ ź ĺ ö ź źú ö ľ ó óö ü ú í ó ĺ ź ö Í ó ć ö ü í ö ö Í ź ú ľ ü ü ú ű ö ö ľ ĺĺ ľ ó ű ó ľ ú ö í ľ ö Ĺ ź ĺ í ĺ ű ö í źú ö ö

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

ö ę ľ ľ ú ľ ĺĺ ő ú ú ó ö ĺ Í ľ ĺ ú ľ Ö ĺĺ őĺ ĺ ú Í ö ę ľ ó í ó ú ľ Ö ź ĺ ő ú ó ö ő ľ ő ü ő ő í ő Ż ö í ő ľ ę Á ó ľ ó í ó Á ć őł íí ö ó ó ó ó ö ć ľ ľ í

ö ę ľ ľ ú ľ ĺĺ ő ú ú ó ö ĺ Í ľ ĺ ú ľ Ö ĺĺ őĺ ĺ ú Í ö ę ľ ó í ó ú ľ Ö ź ĺ ő ú ó ö ő ľ ő ü ő ő í ő Ż ö í ő ľ ę Á ó ľ ó í ó Á ć őł íí ö ó ó ó ó ö ć ľ ľ í ü ú Ö ĺ ű ő ĺ ľ óľ ľ Ö ő ó ü ő Á ü ľ ű őĺ ú ö ľ ö ö ę ó ó ľ ľ ę ľ í ó ő ó ĺ ý ő ľ ľ í í ü ę Íő ĺ ő ľ ő ľ Á ĺ ó ó ó ő ú ű ł Í ľ ö ő ó ľ ő ö ő ö ľ ö ö ő ľ ľ ľ ő ő í ľ ę ü ő ü ő ő ö ę ę ó ü ő ó ó í ó í ö

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

ľ Í ĺ ĺ ľ ú ľ ĺ ľ ľ ü ł ľ ĺ ĺľ ú ĺ ľ ľ Í ü ĺ ń ł ł ó ó ú ü í ó ľ ĺ í ĺĺ ü ź ö ó ó ö ü ó ú ů Ö Ĺ í ź ĺ ľ ü ö ź í ö í ľ í ź í ĺ ú ľ ä ľ Ę í ł üź ĺ ö Ż ű ö ń ú Í ĺ ĺ ó ú Ö ź Ĺ ú ź ź í ö ó ú ź ź ú ö í đö ú

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ą ľ ó ľ ő ü ĺ ü ą Ő É ľ ĺ ĺ ü ľ ľ ó ó ĺ ĺ ő É ľ ó ö ő ź ő ľ ĺ ľ ő ő ő ü ĺ ö ö ó ő ö Í ó ź ó ü ő ő ü ź ű ź ú ö ö ú ó ú ó ú ź ő ü ź ű Íź ú ĺ ź ő ľ ĺ ő ó ĺĺ ú ľ ó ö ĺ ź ĺ ő ľ ź ó ü ź ź ľ ő ń ö ö ó ü ź ű ö

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ő ľĺ ó ľ ü ő ü ő ľ ő É ü ü ľ ó ó ó ó ő ő ó ü ő í ľ ő í ü ö ö ő ľ ü í ó ó Í í ó Ĺ ő ĺ ľ ĺ ź É ő ľ ľĺ ó Í ó ó ó í ľ ő ľő ő Ĺ öľ ő í ü ĺ ĺ ľ í ó ö ó ľ ľ ľ ü ű ö ö ő ľ ľü ó ľ ó ó ö ö ő í í ő ő Ĺ ľ ő ě ľ ó

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben