junius wrtrr. Jön a főpap, szívben szelíden,,,..., ]. _...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "junius wrtrr. Jön a főpap, szívben szelíden,,,..., ]. _..."

Átírás

1 i éviolyam. wrtrr. junius TÁKSAEALMI ós Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap reggel. Eltifisetéai 4r : Egész évre 5 frt kr. Félévre 2 frt 50 kr. Negyedévre 1 frt 25 kr. Egyes szám ára 10 kr. Saerkeastttség a kiadóhivatal: Beliczey-utczá, szám, hova a lap szellemi részét illető közlemények és előfizetési pénzek küldöndők. Hirdetések ós nyílttéri közlemények jutányos áron vétetnek fel. Egyes számok kaphatók Nyáosik Soma Utóda kereakodóaéhen. SS püapök. gasztos hivatásnak lelkes gyakorlásai rajta épitendő ev. magyar iskolának m ő fegfőbb érdeme, mint a hogy e aclományoztatott. díszes érdem juttatta főpásztori szé- Tiszteletet és elismerést érdemel kébe, hogy legyen vezérünk nrindnyá-ja nemeslelkű adományozó emléke nem- junknak, kik a Krisztusban hiszünk. j csak a helybeli ev. egyház tagjaitól, Amaz «élő hil»-iiek mintaképe Öíhanem a nevelés s magyar hazánk Jön a főpap, szívben szelíden,,,..., ]. _.... Jön a szegénység köiuüsében Fogadjuk.szent ürömben üt! Békelombokkal üdvöt intve templomban, iskolán es eleiben, mely minden baratjától is, hogy a szorganem csupán az istenfes szóban nvi- lom és munkásság filléreiből szerzett Föld ágakkal útját behintve latkozik, hanem kiváltképen az istenes vagyonának nem megvetendő részét Köszöntünk Őt, az érkezők! cselekvésben erősbödik, mint a hogy a hazai nevelés oltárára kívánta SZÉKÁCS, ja nagy apostol rendelé! Ez élő hit az fordítani. S az adomány annál becse- A szarvasi evang. egyház unne- 6 koronája, messzevétő fénye minden sebb, az emlék annál maradandóbb, pelni készül, ünnepelni a maga derék szívbe elsugárzik s elhóditja azt a miután a megboldogult tót származása.főpásztorát, ki püspöki minőségében bizó hitet és áldó szöretetet, melylyel ez úttal, első izben jő hozzánk látó- eléje kiáltjuk: gatóba. Jöttét nem hirdeti pazar fény, {torunk! káprázatos pompa; de hiveinek tízezreiben lelkes ünneplésre tárul a szív Hozsanna Neked körünkben Főpász- I 4 \ daczára adományával a magyarosodásnak kivánt szolgálni. Magasztosabb, nemesebb czélra nem fordíthatta volna adományát, Krajcsovics Soma, j Aki a mi szorgalmas,, munkás s " " \ takarékos tót ajkú lakosságunk ma- Magyarosodásunkhoz. gyarosodásának előmozdítására hárs bízó lii.ltel, áldó szeretettel várvavárja Krisztus első rendű szolgáját, A helybeli* ág, ev. egyház néhai \ minemű áldozatot hoz, az nem csekeki hivatott az isteni kegyelem, az em- ozv. Thuri Jánosné piacztér melletti lyei>b áldásű munkát teljesít, s épen beri szeretet az égi és földi üdv hir- házhelyén gyermektemplomot vagyis olyan tiszteletet és elismerést parandetésében. iskolát épiltet. A jelzett házhely a csoló jótékonyságot gyakorol velük E magasztos hivatásnak benső rajta levő épületekkel a megboldogult szemben, mint az, a ki őket munkára, rzete a főpap legfőbb dísze, e ma- \ özvegy végrendelete értelmében, egy 1 szorgalomra és takarékosságra vezette é... L -!»_ -.. T Á R C Z A. a szőke, heh a szeme párja, is volt ő örökösen árva, Ügy nevelték hényvlembcn, szépen, Árva leány lesz a féleségem l Annyi csapás, bánat érte aztán, Hogy a rózsa hervadozott arczán, Árva maradt maga árnyaképen! Árva leány lesz a feleségem. Minden zajtól félve, meg-megretten, Olyan gyönge s mégis rabja lettem; Édes rabság, mennyország az nékem! Árva leány lesz a feleségem. a tavasz, alig-alig várom, a tavasz, te leszel a párom, yám! nyilj ki, nyilj H szépen! leány lesz a feleségem. íq. Br4dy Albert Nyári tanácsok. Sssátzon-tárcza. Előre bocsátom, hogy a nyarat jobban szeretem a hideg léinél, nemcsak azért, mer^t ekkor kevesebb fti tő és világító anyagra Jóvón szükség, a.kiadás is keveri aebb és igy az ember az örökké billegői módjukban áll a nyár melege elől kell e- pénzügyi egyesuly javitása körül is tehet mes fürdőhelyekre menekülni, nincsen valamit, hanem főként azért, mert a viz- szükségük jó tanácsra, miután már Ciceró nck nem lévén barátja, nyáron sokkal j is megmondta, hogy a jó tanács csak is elfogadhatóbb módon védekezhetem, haj annak ér pénzt, a kinek pénze nincsen; velem született hajlamomat követve a hü- í tehát csak azoknak beszélek, a kik velem sitő italok élvezetét keresem. együtt ki vannak téve e nagy forróságnak. Különben ekkor sem szoktam jégbe j Első és fökellek mindent hideg vérrel hűtött pezsgővel élni, a savanyuvizes bor (tekinteni és semmi fölött nem csodálkozni, áz ideálom, még a sor sem önálló italom, j Ismerőseink és barátaink köszöntését hideezt is csak akkor élvezem, ha erős kaczen- gen viszonozni; a társalgásban fagyos kijámmer esetében a felzavart gvomor-ba- mértséget tanúsítani; a napi újságokban czillusokat kell lecsendesíteni. csakis az oroszországi táviratokat, és a Ebből a bevezetésből láthatja a nyá- nyári időszakban gyakran előforduló jégjas olvasó, no már a mennyire ilyen veréseket szabad átolvasni, különösen kekutya disznó melegben nyájas lehet az rülve minden félé tüzesetek és háborús ember hogy olyan egyén vagyok, a ki hirek leírását. szeretne a dolog mélyére hatni és pro-[ Rendes olvasmányul kiválókép ajáiiblémákkal foglalkozni, s e szerint joggal hatók az éjszaksarki utazók által kiadott birok arra, hogy a nagy forróságtól össze- útleírások, miután ezekben rendszerint aszott izzadó és olvadozó emberiségnek óriási hózivatarok, jeges medvék, befagyott í hasznos tanácsokkal szolgálhassak. Önálló tengerek és oly nagy fokú hidegről Igrté- * és hoszas megfigyelések és tapasztalatok nik lépten nyomon említés, hogy az eiiiárán szerzett tanulmányaimat tehát többé borén hideg borzadály fut végig azok véka alá nem rejtem, hanem közre bocsá- olvasásánál, a mi a hőfokot azonnal tonii nem kérve érte semmi jutalmat, elég leszállítja. jutalom nekem az az édös tudat, högy ezj Vérfagyasztó rémségek szintén jó szoláltál embertársaimnak jayát előmozdítom. gálátot tesznek, valamint ajánlatosak a Azoknak a polgártársaimnak, kiknek helybeli lapok tárcza és egyéb czikkéi

2 .2 SZARVAS és VIDEKE. Szarvas, junius igy megélhetésüket és boldogulás j tézőit mulasztással, közönyösséggel,j imádni istenét, e nyelven csepegtette sukat biztosította. vádolni vétkes könnyelműség.. szivébe a legnagyobb kincse; a valldsosságot, e nyelvet használta örömei- Lakosságunknál a magyarosodás, A magyar nyelv terjesztésére, a a magyarnyelvnek alapos ismerete magyarosodás előmozdítására alkotott nek és bánatának kifejezésére családés tudása nemcsak nemzeti erösbödé- országos törvény a különféle nemzet-íjában, ez volt közlekedő eszköze la- sünknek, hanem a közművelődésnek is] ségek nyelveinek tiszteletben tartása kos társaival, s mint hazafias polgára nélkülözhetlen eszköze, & mint boldo-j mellett megkívánja a magyarnyelv a hazának, egy ezred év óta a nemgulási tényező, igen nagy horderejű, s tanittatását. zetiségek iránt páratlan tisztelettel fontosságánál fogva megérdemli, hogy S a helybeli ev. iskolák, nem külön- viseltető magyar nemzet által azért annak ápolása, előmozdítása mind- ben az egyház elnöksége, presbiteri- soha nem háborgattatott, annyira megnyájunknál a legyszentebb kötelességek urna sokkal többet tesznek e tekintetben, szokta, annyira természetévé vált, hogy egyikének tartassék. mint a mennyi az erre vonatkozó or- azt minden tökéletlensége mellett is x;, f,.,,., i.** i szágos törvény intentiója. S teszik anyanyelvének tekinti, s most is amiurvenaetes naiaű«.st i ciezne.t tinit ], ii v,, > «~ > T * >.,,,,. v í., iu..,,, r, ezt nem a törvénynek J kényszerítő ha- dőn édes hazaja nyelvet nemcsak a tekintetben is városunkban, lakos-s, Ai,, /,.... A «..,,. ' < 1K,,...,, T,. v.,, tasa alatt, hanem az egyház tagjainak, mint fejlettebbet s tokeletesebbet, de Ságunk hova tovább mindig jobban,,.,. ^ í \ f....., M x V,,.. a város polgárainak ö jól felfogott erdeke- mint hivatalos nyelvet s így boldogués jobban magyarosodik s ezen or-,,,, ; ri, t L.,..., n, vendetes haladásnak leghathatösabbj? en a u! f önzeuenebb hazafias lasa f ' es/kö/iői ta^adhatlanul a hémskoíák'{lességhffl megtanulta, egymás kozotl larsalgasi eszko.zlői tagadnatlanul a nepisko Kik. Nem a mulasztáson, nem a közö- s közlekedési eszközöl használja, ha- E tekintetben mindnyáján megfelel- T múlik nálunk a magyaroso- nem mint már emlitém, minden nemneií Kötelessésuknek i l ' dásnak gyorsabb terjedése, hanem a zetiségi aspiracziók kizárásával És ha a haladás nem is oly gyors, helyi körülményeken, viszonyokon. Ezen körülmény teljes megmamint a hogy azt szeretnők s az ügy Amihez az ember egyszer hozzá gyarosodásunkra kissé zsibbasztólag érdekében kívánatos is, azért, mert la- szokott, ha még oly hiányos, tökéletlen hathat ugyan, s habár az oly rövid kosságunk nagy része, minden nem- is, de ha boldogulására alkalmas, szi- idő alatt, mint a hogy azt némelyek zetiségi aspiracziók kizárásával egy- vósan ragaszkodik hozzá, természeté- magoknak képzelik, nem kivihető, más között közlekedési, társalgási \ vé válik, s azt mellőzni, elfelejteni hanem azért erős akarat mellett, semmi nyelvül még mindig aző sajátságos tót-j egykönnyen még akkor sem tudja, a körülmények között nem lankadó lélságát is használja: a magyarosodást midőn boldogulása tökéletesebb s nél- kesedéssel, együttes kitartó munkásságmég roszakaratulag is kétségbe vonni külözhetlen tényezőjének ismeretébe gal mégteremthető. lehetetlen, s azért, mert egy-egy a és birtokába jutott. j Tudatában annak, hogy magyar helyi viszonyokat és körülményeket így van lakosságunk nagy részé- hazánknak hazaszeretőbb tótjai nem figyelembe nem vevő polgártársunk- jnél is; tudja, érzi, hogy # az ő sajátsá- igen vannak, mint a mieink, s hogy nak megrögzött szokása különösen j gos tőtsága a rokon nyelvek mellett a magyarosodásban is az elsők között az ev. egyház tót iskoláinak a ma- is fejletlen, zavaros, de, mert édes anv- foglalnak helyet a kormánynak a hagyárósodást illetőleg kifejtett muu- nya, mint gyermeket, e nyelv dalaival zafias nemzetiségek iránt tanúsító kásságát kicsinyelni, akár az iskolá- altatta, ha nem is tisztán ezen, hakat, akár az azokat fentartó egyház ih-ínem vele rokon nyelven tanította meg anyanyelvéhez való tiszteletének, s magának a népnek ragaszkodásának miután ezek mellett egyáltalán nem lehet! kel traktálandó, ily módon mérsékelni le-! ni nem czélszerü. De miután a tnágyar felmelegedni. ' het az oktalan elhamarkodásból különben emberre nézve ez lehetetlen, leghelyesebb Kerülendő azonban a gyakori meleg j okvetlenül előáll ha tó nagy melegséget, s a nyári időszakra csakis kormánypárti laérdeklődés még az ily dolog iránt is, mert ez a hó'leszállitás egyállalán nem fog ár-jpokat járatni, a legnagyobb államtudósok könnyen szenvedélylyé válhatik, a mi pedig Malmára lenni a helyzetnek, sőt erős prak- tapaszlatai szerint a kormány intézkedéoktalan felhevüléseknek lehet okozója. ) tikusok ugy nyilatkoznak, hogy ez valósá- (sei olyanok lévén, melyek az embert hi- Hogy az árnyék szintén jó szolgála- gos hőmegtakaritás, a mit aztán a hidegebb degen hagyják, sőt a legtöbb esetben alatot tehet ilyenkor, felesleges mondani, még- J évszak beköszöntésével nagyszerűen. lehet posan lehűtik. A kormánypárti lapok unalis óvakodni kell az olyan cselekedetektől, felhasználni. jmas tartalma lecsendesíti az ellenzéki melyek az emberre árnyat vethetnek, és a házas ember helyzete nem i g é n y e l heves kitöréseket: s mindent rózsaszínben különösen, melyek a büntető törvénykönyv- elővigyázatot, ott a lehűtést biztosan esz- feltüntető czikkeí lelkibe belopják a virábe ütközhetnek, mert ez után jutva hü- közli az anyós megérkezése, mert hiszen U 05 tavasz balzsamos illatát, és megóvják vösre, könnyen végzetes tévedésbe es- fizikai törvény, hogy nyári időben a nagy öt m ártalmas vértolulásoktól. Mig az élhetünk. ^ viharok a levegőt rendszerint lehűtik, leazéki heves kifakadások felforralják vérét, A szerelem szintén ezen érzelmek ra/ xr pec [jg a házas életben előfordulható extásisba hozzák, melyhez aztán hozzá vóközzé tartozik, meleg nyári időben nem i e g nagyö bb viharokat az anyósok képvise- ve a nyári forróságot a legnagyobb veszeajánlatosak: lángra lobbanni, forró valló- ük; azért ha beköszönt a kánikula, nem klemmel fenyegetik, másokat tenni s általában a családi ttíz- szükséges egyéb, mint egy nyájas kis levél- Kerülendő különösen az élvezetek My megalapításáról tervezgetni, okos em- ke a drága anyóshoz, bár én erősen Jrétel- hajhászáta, s miután a maí modern felber ezt egészen a téli időre hagyja. kedem, ismerve a vöknek oktalan idegen- fogás szerint a munka a legnagyobb élve- Ilyenkor kerülendő az imádottal kedését, hogyha kettő között kell választ,a- zét, nagyon természetes, hogy első sorban szemben, ha már a remény odáig haladt, ni, nem-e inkább vállalkoznak eltűrni az attól kell óvakodni. Sokan lesznek tudom, hogy szakítani nem lehet, mindenféle figyel- egyenlítői hőséget, mint attól ily óriási kik e kijöntésömért meg fognak róni, de messég, minek jutalma máskor forró kö- áron szabadulni. ' megnyugtat a tudat, hogy még többen szönet, kézszorítás vagy pillantás szokott - Nagy befolyást gyakorol a magyar lesznek olyanok, kik azt helyesnek és kölennl A leendő após előtt czélzátös meg- í ember vérmérsékletére a politika, s mi- vetendőnek fogják találni, jegyzések ejtendők ki holmi kívánatos után hajlamánál fogva hamar tűzbe jön, Ruházkodás tekintetében legajánlatohozományt összegekre nézve, a leendő sőt mi több, lángra lobban, kézzel fogható, sabb a hitelben csináltatás, mert az á gonmama pedig jobbnál jobb anyós-viczczek-1 hogy nyári időben a politikával foglalkoz-j dolat, hogy az embernek a számlát minden

3 Vasárnap, junius 10, SZARVAS ús VIDÉKE. g Hgyefomben tartusával tót nyelvének Az ovoda jelentékeny nevelési j Távol van tőlem ezzel akár népisko-. használatáért népünket v-agy annak s ápolási tényező, igen áldásos intéz- Másaink szorgalmát, tehetségét, akár, vezetőit kicsinyelni, könnyelműen sér- mény, mely sajátos hivatásának tel- taniíóink buzgalmát, kilartő munkástegetni czélvehetett irány. Jóakaratú jesitése mellett, miután társalgási nyel-jságát mérlegelni, de, mint a népne-. buzdítással, felvilágpitással ^példaa- ve tisztán magyar,' a magyarosodásnak j velésnek egy igénytelen munkását a dáenal, czélra vezclö int.é;dced6.sek ál- is melegágya, hathatós eszközlője.. Ily tapasztalás azon meggyőződésre vetal kell őt a magyarosodásnak min- mérvö jelentőségénél fogva, érdemes zet, hogy habár az adott körülményei dig jobban és jobban megnyerni. ezen intézmény niindnyájok élénk! között iskoláinkban a végeredmény Hogy ni agy árasod ásun k minél érdeklődésére s terjesztésére; Icülöriösen mértéket ütő, mégis a reá fordított alaposább s gyorsabb legyen, kell, hogy az illetékes köröknek nem kell fárad- szorgalommal és munkássággal nem a családok külön-külön s együttvéve j ságot és költséget kímélni. Az ügv áll párhuzamban. Oka ennek pedig az, mint társadalom, íiagvobb inértékbenjérdiére nézve ugyan nyereség lelt j hogy nálunk a tanítás úgyszólván a roíal,,..,., szerető hatása cgyál talán be nemi mégis más, s miután a vallás taniíánagvobxiai+\ ui,/u es v^o jjíl^ nagyobb \ umii D/jcuiiiwau szamban szapo- í/.auu- >,, r,. _ r., (,., -,... ', t _.."i,. ir, r ] varatik, de ismerve a városi pénz-\sanak a bibliai tot nyelv n az eszköze, i'odu azon szuiok gondolkozását és.,,., r.., M.,,,,, / ',,, tarnak mrndenfelóli igenvbeveteletj e mellett a gyermek érdekében, értei- eljárását, kik a magyarnyelv alapos L,...,....,. P, \,, \,, '. most is örömmel üdvözöljük azon menek fejlesztésére a helyi sajátságos ludasanak fontosságát megismerve, mozgalmat, mely a. város atyáinakj tót dialektus használatára is kényte- gyermekeiket először a magyarnyelvre (1,, t,,, M M,,. >.....,.... *..,, ;, hatarozata ertelmeben nálunk városi lemttelunk, a magyar nvelv hasznalata ok La I Jjak s igv azt óruksegképen azok ÍM M í l, r T T, M > '. w /,.. ' ;, ',, r,.. r jovoclak felállításátczelozza.jelentekenv pedig elegge ismert okokból elmaradau^nyelyem J>i^osU.jak. Ut&t-^toot b dcffe b ^ ís a^hetö lan-lkaan. " * cühu-uen kincs e, gyermekeinkre s a d ez magyarosodásuilknakj Felekezeti iskolákban a vallásra kivánalo* hagy e kincsei mmden Óvodákban gyermekeink elsajá-i legnagyobb salyl kell fckle-uu; ha valacsalad bizíositrsa tagiamak., v,,..,..., M,... J tuváu a A lói ii\ e!vnek uly mértékbeni. ^gyar nyelvet, követke-jhol, ugy ez iskolakban sznkseges, hogy elsajátítja, niiiilyonro a küzéletbenpet.esség szemponljából is s annál in-ja vaüás-erkölcsi eszmék te^eszlésével szükség van, komíven eszközölhető, jkáhb magyarosodásunk érdekében j a/, ember legbecsesebb kincse, a val- Winden pjívoh- (^salád, miu'áu na- n^piskolcuikat is tisztán magyar is-; Utsosság ápoltassók s fejíesztessék, gyobl) tagjai ügy is Wiják a magyar jjcolákka kellene átváltoztatni. Helyi]legdrágább kíncssé pedig csak ügy ványelvei, használja azt inml gyakrab- köriilményeink olyanok ugyan 5 togy ^ ^ ^te^fetosabb ütőn, anyaban társalgási nyelvéül. Igen nagyját egyelőre általában keresztülvinni 1 riyelvén vezetjük el a növendéket. segiteégére lc^z e lekiiitotben a csa-íjgen neliéz, cles egyáltalában mm ;wműm&m m lebegett smmm (^Ifflt ládoknuk a már lörvényiljg kimon-,']ietetlen.. ie helybeli ev. presbileriuirinak, midotl ál (alános ovoda-kötelezettség. K f Kívánatos volna ez azért is. hogy} í \ dón évekkel ezelőtt azon dicsérelet (örvény éri elmében minden gyermek j iskolás gyermekeink már csak a sa-j érdemlő határozatot hozta hogy néptan köleieze1.1^é^éig, tehát hatodig élet-\ját korukhoz mérten is több önálló- jiskoláiban a kü^éposztályoltíól kezdve a évéig köteles ovodába járni. >iággal kerüljenek ki népiskoláinkból.> valláson kivíü ininden tantárgy maperezben tiyakura külctbelik, sőt hogy az.; Vógrel ííielyek egy gondgtó melódia ember magával a szabóval is találkozhatiky -ához verik a taktust, hideg btírzoiiyast szokott előidézni, ml az, Irén i^ea különös teremtés' \ B hallgatds aztán aclcíig tíirt, míg ajánlott, mórinál olcsóbban megszerezni j Bázelek bármi bohóságod azon ö J tokinleteink találkoznak. Ekkor aztán eb csakugyan nem lehet. ^igen jól mulat, hanem ha arról 1?^dek l^vetí magát azzal a csengő kae^jál, Holdogoic, kik ősökkel dicsekedhetnek, bc$/^lni amil nrikoi, öl huom _ cll mely jobban igéz még, mint duz^oíj-ísa.. i:iíszga mer vr* azoknak, ha már az ősi vagyon el haíknil.haiok, rö-tön összehúzza szem-. mó S lö i )faet mínt kínzott, még mindig megvan a t e r e b é l y e s c g y e l yans g0ne s félbeszakitjas inoudarla^ családfa, melynek árnyókábó.i hidegen néz- v i íesz (. c { 0lll lángoló folyamát. < Hát tehetek én arról, gv egész hétnek végig a megvetett tömegen. i Jaj! maga ünalmások legunalma-í valóm te lve vm azzal, amiről beszélnem A kínok pikje van. valakire, az nagyőri hallgashoíi már, hfeen íátlialja, hogv ol y következetesen nem enged.. Láthatja, helyesei) cselekszik, lm a nyarat használja.; rnün nicseróitetésambe keral rnilyen megerőltetésembe kerül uralkodni ho r a l k o d n i Si Srnem r vagyok vaga önmagámé többé, hogy fel provokiiláöríi, mert tapasztalati tény } í maf^amon c j ne aludjam. 1 önvesztemre nem tudok menekülni licivös hogy a páriuyozö fel c k reszketni szoktak a valóban, ha álmatag szemeit né-1köréből, mhl az éji lepke, nem képes áttönii ü hidegvérüktől; s a párbaj előzményei is > ZGm? megesküdném rá, hogy röktön elalszilc, ^ g fényköret és elvesz. Láthatja Olyanb a mikor mimlea a lögiiagyabb pihegő keble s idegesen babráló kis [és még sem hisz, Movl vai1 ókom rá! deghéggel szokott elintéztetni, mig a párbaj s)t mg v M«omí elárulják nekem, hogy na-\ ~ utan ritkán marad cl a magnum áldomás,\ j s vaa< j Mert van oka? De hiszen ezt nem a honnan pedig a jégbe hűtött italok semi Uaneni azért nem merem folytatni»^ndja komolyan. De hiányozhatnák, Uzt a bizonyos hangot, mert még megteszij ^ ^ Amolyan mondom. Vagy Voína még nagyon sok, á mit elmon- j hogv csakugyan ölt előttem elalszik. nem tudom, hogy egy év óta dani lőhetne, de miután a mai időben a; ' p 0( jj g: ; i nkább á il 0 k töltött pisztolylyalitnindon nap a stáczió-utcza egy kicsiny j ólán ácsot is hidegen fogadják, megelég- \ ^embc, mint egy olyan igéző teremtést í bázacskájába jár, a hol Özvegy Zarándiné szem azzal a lűdcgséggel a mit ezekért itlny i lt jakkal, kaczór íurtöcskékkel alud4 lakijc^ ~ s ^ ^ «apónként legalább egv fogok kapni, s. midőn melegen ajánlom az ri i.\ ösa k' t órát időzik ö házban, elmoudolta.k figyelembe vételét: egy fagyosj. EUhalgatok tehát «csöndesen megvo- Most azán megcseréljük a szerepet; istenhoz^áddal veszek, búcsút az izzadó ; nom magam vele szembon a fanteillében sjén nevetek, mialatt Irén szép fekete szemei publikumtól Rip. ;nézem, téveclező cngeni kerülő szemeit,imegsöminisitőleg villognak felém ! duzzogó piros ajakát és á picziny kis l Igen, igen! líiábau is kaezag,

4 t A SZARVAS és VIDÉKE, Vasárnap, június " yarúl taníttassák, Igén ám/ ele miü-jiskolás gyermekeink nemhogy veszite-í legnagyobb egyházától elszakadva kütán a vallásbeli dolgokra legtöbb gond nének, de nyernének, amennyiben a lörí magyar egyházat alakítsunk. Kiés idő fordíttatik, s miután ezek nem j vallási tantárgyakat is könnyebben sebbségben is fen tarthatná magát á gyermekek anyanyelvén, a vele bár megérthetnék, ^elsajátíthatnák. Ezzel ugyan a magyar egyház, de ezzel a rokon, de minden tökéletessége és tanügyünk is nagyon sokat nyerne, teljes megmagyarósodás örökre visszaszepsége mellett igen nehéz.bibliai És ha épéi*.oly kívánatos s elma- vettetnék; s az eltótosodásnak magjai tőt nyelven taníttatnak, ez által a ma- radhatlan, hogy,növendékeink tótul is felbürjánoznának. Ha lassabban is, de gyar nyelv kellő s elegendő, alapos tanulj anak olvásni, ez előkerülhetne sokkal előbbre megyünk így a magyaelsajátitásához az iskola nem rendel- a magyarnyelv teljes elsajátítása után. rosodásban,anig szakadás által egyhákezik elegendő idővel. Ha a helyi tót- Igen fontos s magyarosodásunk zunk méltóságát és nagyságát ingat- 'ság tannyelvül nem használható, érdekében elmaradhatlan, hogy az ev. nók meg. azon kellene lennünk, hogy azzá egyháznál a magyar istentiszteletek Midőn még azon eljárásra hivom tisztán a magyar nyelv légyen. Város-pendszeresitiessének. Hova tovább min- f e j a közfigyelmet, hogy népünkkel beji iskoláinknál az ovodáztatás s az dig nagyobb és nagyobb számmal összejöveteleink, üzleti összeköttetéiskolák osztályozása ezt könnyűvé vagyunk, kik a magyarnyelvet is bír- seinlc, hivatalos érintkezéseink alkalteszik, s habár a szöllőkben, annál Juk, sőt óriási külömbséggel állunk a^val is többnyire a magyar nyelvet ;kevé_sbbé tanyákon akár ovodákra, azokkal szemben, akik csak tótul érte-j használjuk, a magyarosodásunk érdeakár az iskolák osztályozására még ínek, azért addig is, míg bekövetkezik röviden fel hozottakkal egy Rágondolni sem lehet, mindazáltal, ha azon idő, hogy az egyház tagjai kivá- ián nem akarok tanácsadói szerepet nehézebben is, lassan lassan itt is natosnak látják a magyar istentiszte J játszani, csak az ügy iránti érdeklőkeresztülvihető. leteknek a tőlistentiszteletek mellett késből jeleztem azokat azon tudatta), Ha az első osztálytól kezdve nagyobb mérvbeni megtartását, á tötj hogy ez intézkedések végrehajtása tisztán a magyar nyelvre fektettetik jistentiszteletek helyett mindén máso- Ital mielőbb bekövetkeznék azon a súly, s m alsóbb osztályokban a dik, vagy legalább minden harmadik mindnyájunk által kívánatos idő, melyvállástannak szentírási alapon való vasárnapon magyar nyelven tartassa- } 3e n a mi érzelmében és gondolkozásáelővétele, illetve a káténak s szent- nak. Attól soha sem kell félni, hogy ban amúgy is magyar tólajkű lakosirási mondatoknak tanítása, melyek ezen istentiszteletek alkalmával a ságunk nyelvben is magyarrá leend, különben a kezdő iskolás tehetségéi, templom padjai üresen maradnánák. Molnár János. ' gondolkozása körét bármily nyelven Fölclmivelőinknek jelentékény része, ^. ^ 'is felülmúlják, a magyar nyelvnek iparosaink, kereskedőink, hivalaino-j Tüzoltoegylet alakitásán fóradozik > M, v, r,,, L., i>i t t > * r (városunk intelligens osztálya s már eddig minél alaposabb elsajatitása érdeke- kaink á talaban rendes latogatói len-. on to... r., n.. r " -ö j is 20-riál több mukodő tag jelenllu'zoíl iva ben elmaradnának s így a gyermek- nének, akik most azért, mert néha abban való rés2v6teh-e. Városunk elűjjárónek, a már fentebb emiitett körűimé- egyáltalán nem tartatlak, máskor hl s &ga ezzel egyidejűleg szintén egy szakszónyele befolyásával is a magyarnyelv csak röviden s különös időben, rüleg képzett tűzoltó csapat szervezésének valóságos anyanyelvéül biztosittat* többnyire délben, el-elmaradnak. eszméjével foglalkozik; tehát akarata találnék, a középső osztályoktól kezdve, a Egyáltalában nem helyeselhető s ko55nifo & e tekintetben a közvéleménynyel. A i,.,. i l i "Y kérdés most csak az, hogy önkéntes tűzvallás xs bátrán magyar nyelven ta- epen magyarosodasunkat illetőleg sze- ;;, i. fa 1 OJ :,,.,,.., olto egylet, avagy községi ttfzoltoság mmta- Mhat4 volna, s e* altal nép'skoláink,irencsétlen gondolat, hogy hazánk egyik j jíua szerv ezte s sék-e áz uj csapat. Az okszerűség itt a leghelyesebb irányadó lehel;, melynél fogva bármely tűzoltóság létozéezzel nem győz meg ártatlansága felől. \ S mialatt ezt elmondom, lábaihoz bo- se is csak addig indokolt, míg az arra Menjen, menjen niága rosz; haragszom, jrulva nézem a világon a legnagyszerűbb forditott költség arányban áll az általa hogy engem e jelenetre kényszeritett. látványt, hogy mint változik egy kedves j elérhető haszonnal. Nálunk az önk. (űzöl- A helyett, hogy távoznám, megragadom í arezon a fájdalom örömmé, majd ez ismét bá- tóság a legmegfelelőbb s annak szervezését az elutasitólag kinyújtott kis kezecskét s nattá. Az igéző szemek éppen egy perezben ajánljuk; miért is az ezen irányban buzminden ellenkezés daczára ajakamhoz szo- mósolyogtálc feléin a bocsánatot s most is- gólkodó kezdeményezők felhívását tájékozritom. mét könvben úsznak. tatás végett alábbiakban közöljük: - Engedje legalább megmondanom... i _ Hát ne. menjek én többé abba a Felhívás, Nem-nem! Ne beszéljen többet!! u{ q í A > ijr, t rt,... ; :, I nazacskana r- i Azon szomorű tényekből merített ta- Most igazán haragszom magára, _ Nem-nem! Minden nap ott legyen, Dris/talat hoirv a/ors 7 ácr p^vps vídókpin nn^ Mikor aztán azt a két könycseppet5. w,,, i oj > pasziaiat, nogv az oiszag egyes v íüekein pu&zmeglátom csendesen legördülni t k e d v e s ^ é g y órán egy íelnapon ke- utó tűzvész eseteinél gyakran egész falvak, resztu!! arezon, egyszerre eltűnik a mosoly, melyet h SZGgény kedveö '»de,etebb városok nagy mérvű puszeddig nem tudtam elnyomni cárezomon. ^Y^ne tirtásának legtöbb esetben a ttlzoltáb S - De hát tudia-e ki ez a Zarándiné* ol Y leirhatlan kedves, amint szemeit p rim i Uv s rendszertelen volta tő okozója, Ne, oh ne vonja el tőlem ezt a drága kis] a55 részvét ^ ^rínyeitől fátyolozva rám va] ftmint gzarvas város tűlnyomólag föidkézei Meglássa, nem vagyok érdemetlen rá míveléssel foglalkozó lakosságának a tűzveemell. Hallgasson meg, én igéző tündérem. Majd, mintha bocsánatot kérne, hogy szclyesebb nyári hónapokon át a város Felelet helyett szőke hajának két eleddl S félreismerve, igaztalanul fe~ területén kívüli állandó tartózkodása azön lém szabadult fürtjével végigtörüli nedves kezecskéjét s nem ellenzi, hogy elhatározásra inditottá alóürottakat, hogy arczát. magamhoz vonjam, szivemhez szorítsam. Szarvas város belterülete és határának vé- Tudja, ki ez a Zarándiné? Egy 60 ^ Félreismert kedves jóm! Édes Bé- delmérc anyagi és erkölcsi támogatás éves öreg asszony, ki már évek óta ágyban f iám! suttogják á picziny ajkak. igénybe vétele mellett önkéntes tü&oltó cgyfekszik. E beteg nagynéne, kinek rajtam S én elfelejtem, hogy milyen sokáig ^ alakítsunk. kivül rokona sincsen, kinek olyan jól esik, gyötört, elfelejtem, hogy égy időben szív- Kitűzött czélunkat az esetbön koroha egy rövid órácskát is véle töltök s fe- telennek, kaczérnak hittem őt; mindent el- názza a siker, ha a szükséges eszközöket:. csegésémmel elfelejtetem vele fájdalmát és felejtek, csak ázt tudom, hogy boldog va- 'anyag és erőt, megfelelő pénzáldozattal szenvedéseit. Hát megtiltja, én Doldog- gyek; csak azt tudom, hogy imádom ezt az egyesíteni tudjuk; ennek elérése czéljából ságom, hogy ezentúl felkeressem azt a kis excentrius,de áldott szivü asszonyt, felhívjuk városunk minden rangú ós osztáházacskát^ ott a stáczióutcza végén? í sz. s, lyú polgárait, s nevezetesen a vagyon urait beleg söt i

5 Vasárnap jüniiis SZARVAS és VIDÉKE. mmm*.... ^ urnoit anyagilag támogató valamint íki kiválj.műveltségű bájos leányával, Armfoúa versenybíróság kifogásolta, az 1 írt díkisasszonnyal. Az ifjú jegyespár megkötendő jat Szemian Dénes jő 3-ik nyerté, föleim ivei 6', de kiváltképen az állandóan a Őszesen Az elletnek ímrvoninan,,,, /TV uisziurmiszoiv kozl iog Jnosztatm. 1 ÁlapilHigil 5 S g r k ö S k mami-! közöns^ C,ŐU ^' akoi " lau e, H.. - Nyilvános kölönet. A Szombaton, kat egvszersmindenkörra 20 fítnalí IpíI dásl larlott í- hő H" 6 " a szölló'zöldojtás- junius ll-kén megtartott művészi estély lésére ' ' ~ b <5 l a Népkert szöllölelepén. összes bevétele volt 112 frt 30 kr Ónkén- 2, Pártoló tagok, Tcilf legalább három Germanizálás.Békés-Szt.-Andráson. í; es adörnányaiklail és felvetéseikkel íi B ' ' s bevételt fokozrn kegyesek voltak: (írót Korén Irt tolt ép tostn, szolgalatra ké nveüictű f'érliak. Tűzoltó csapatok sze intézkedéssel a városok kö téve, idő kérdése immár, hogy a tűzoltás és időtöltésben. gvönyörüséget találnak/de m i j ^ bemutatva, kiadtunk ez^el kapcsolatos közterhek viselésének köte-j a nagy közönség nevében határozott rosza- 3 c, 0 n ezt,.^zt üdomásra hozni lezettsége rw>nv)r /Vril^ni c^ir^im' ni^mu / M üekneic onkent szolgaim akarunk, azért tehát!,, A szarvasi,, takarékpénztár-részvény- közönségnek részvételét. Benlra ütnda. 7 t>,... Vl,,.. T, 1M ].,.. - f lí. r., "., társaság az életbeleptetett kolcson-kamatláb Tanonczok munkakialhtasa. Az az altalanos erdektí ugy iránt nemesen érzü. ^ (. 2-5-ig. Junius ir ^ '- JU,J,U ' \ törtokim délelőtt 9 órakor az összes növendé-í2ö-án d. u. 5 órakor a i Kiesmank János, l)r. Lnngyel Sándorj kek Ya l te vizsgá]atat kezdődnek felekezetek kiosztatni. Szarvas, iunius 19-én JMfe May P etróézi Károly, Bárány Béla, Grósz LÍUN-Íkath. növendékek a III. IU1. polg. oszt.-bau j A főgymnásium tanárkara és tabert Kodor Károly Hajas István T3rülJer Szemcthy, a protestáns növendékek az 1.11 nuíósága által folyó hó 11-én rendezett Ede Konez Klek Temtv Lászlé, üobosíi Béía foszt.-ban Bezegh. az izraelit^.müvészi-estely.^ sikereiről következőkben r r.. * i,... - kek a tantestületi teremben Schúl jddutan.u 7 Xixműunk. Az ifjúsági dalkar megnyitó és Lrniian &oma Mustig JYJiksi. bzikes Anlai, U^y^g magyar, beszéd-és értelerngyakorl. befeíoző énekének számai közt, melyek Böms Pál, Mázor Elemér Gölian István, és nyelvtan L 11. Mihályíi. ( ó l l r í-ig magyar j közííi szabatos előadás miatt' az "Rrnaníbói Oláh Mik lód. nyelv és olvasás HL "J11I. Bretz. 4%-ig yett bordal és Diizner Viharban keltettek : - ^ - ^ -- ' - német nyelv és olvasás I. 11. III. IMI Brecz. Mi ü j s Á B i fesr' "";*;;" A püspök váró Szarvas. Még allaosilátyok jnlius í-fin szombaton X>ddőtth { Qy t(,[. s a tanulmány jele, de szerencsétlen egyház s vele együtt a szarvasi társadalom, Lukes. 10 l /ü"ll-ig ásványtan, vegytan 111. (tálára irt >Rcquiem»-jét adta elő meteg esperes fogja üdvözölni egyházközsége ne- gozaíai. a közvizsgidat mindkét napján dukált. Hasonló fényes száma volt az esivében az érkező vendéget. A bevonulás is; együtt megszemlélhetek. {nek Alard «Duó Gonccrtante»-ja, melyet ünnepélyes lesz. E célra Mázor József ve- Vmó verseny. A főkymnsiumi ta- Szendy György és Dancs Ferencz urak adynjacn nmllptt imno/áns lovas bandérium ifjúsdg közt f. hó 12 tartott uszó ver- lak olo két hegedűn Szendy Árpád űr zonf f v.! imp0a \ ns 10 as.. }an f, Uenv a városi közönség élénk érdeklődése gorakisérete mellett, ^bámulatos tisztaság, jtomy érd. esperes lakásátifag megszállani, alau ^^ott be Szemian D. és Petrioz jlo^n tartott gyűlésén az ipnvoúmmms ugyanott fogadja megérkezése után a j 4 _ a félgymn, osztályú győztesek döntő \ nvunkakiállitás alkálmából tanonczok jutaltisztelgő küldöttségeket is. T : Hymen. Kutas Dálint, törökszent- ^ ' { 1 H miklósi ref. lelkész, holnap, jum ] ^J 'SzbválcWl ik uyűít' van szerencsém ez uton is a rendező tartja eljegyzési ünnepélyét a békésszent- ; ^ Albusz Frigyes egy-egv frtot kap- bizottság nevében köszönetemet txyiirániándráái ref. egyíiázközség köztiszteletben tak. Lábu^ásban elsőnek * érkezett be Zit- tani. Szarvas, 1892 junius 18-án lelkészéiiek, Nt. Darabos Sándornak kóvszky Béla VÍIl de mivel úszását\mndrc a lűáttitás elnöke.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA.

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. ^ S ^ ^ - ÁCHIM ÁDÁM ÉLETE. 1830 SZEPT. 1. 1899 OKT. 23. ÍRTA DR. ZSILINSZKY MIHÁLY. BUDAPEST, LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKIAD ÓH IVAT ALÁ. 1901. HORNYÁNSZKY V. CS. BS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, 1887. évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. &.z országos

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam. Budapest 1900 julius hó 7 53. (911.) s7ám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE^ AM vnnigoa m&gjttr gfaadasági *gj sülét tagjai toeywi

Részletesebben

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM.

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM. 192 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. Miként lehet szép női kebelt elérni. A kebel uipstxv a női bájak egyik legelőkelőbbje, melvmk 6Mf.I-n eredmény nmidszerinl minden különös ápi>adománvi>7.ásában

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként A Tûzôrség tornya felkiáltójelként húzódott a kerítés mögé. Sosem ke - rült a képeslapokra, mint régi társa, a Víztorony. Sovány vigasz, hogy az aquaglóbuszt rég nyug díjba küldték, ám ôrá még hetven évesen

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

S Z E B B J O V O T!

S Z E B B J O V O T! I. É V F O L Y A M 12. S Z Á M MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON BUDAPEST, IMI MÁRCIUS 29 S Z E B B J O V O T! LEVENTÉK K É P E S H E T I L A P J A SZERKESZT SÉG: BUDAPEST, VII, DOHÁNY UTCA 14. I. EMELET I.

Részletesebben

A t. ez. gazdák és szőlőbirtokosok figyelmébe. E L ^ g g E C L A I R "

A t. ez. gazdák és szőlőbirtokosok figyelmébe. E L ^ g g E C L A I R VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi márczíus hó 10 én. 20. (566) szám* KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. A* erszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal?

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal? Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVI. évfolyam 5. szám Két évtized Izsák egészségügyében Két évtizedes izsáki gyógyító munka után, május 1-jével nyugdíjba vonult dr. Pap Gyula ügyvezetõ

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej A nagybányai állat or - vos, akinek szellemes fotóira a külföldi blogok is felfigyeltek Hajdu Tamás ugyan állatorvosként dol go zik,

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

VfÍitOSU tt I< GYOMAENDRŐD. KÖSZÖT)CjÜK OlVASÓfT)K,AC A QARm,AtJÍK ÉVEZREb13E T)! Kitüntetettjeink a Magyar Kultúra Napján OKLE VÉL. Vnsz.

VfÍitOSU tt I< GYOMAENDRŐD. KÖSZÖT)CjÜK OlVASÓfT)K,AC A QARm,AtJÍK ÉVEZREb13E T)! Kitüntetettjeink a Magyar Kultúra Napján OKLE VÉL. Vnsz. VfÍitOSU tt I< GYOMAENDRŐD fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke VIII. évfolyam 2. szám *Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat* 2001. február KÖSZÖT)CjÜK OlVASÓfT)K,AC A QARm,AtJÍK ÉVEZREb13E

Részletesebben

A NYOMDAIPAR AZ 1880-IKI ALSÓAUSZTRIAI IPARKIÁLLITÁSON

A NYOMDAIPAR AZ 1880-IKI ALSÓAUSZTRIAI IPARKIÁLLITÁSON A NYOMDAIPAR AZ 1880-IKI ALSÓAUSZTRIAI IPARKIÁLLITÁSON IRTA BENDTNER JÓZSEF NYOMDÁSZ Hivatalos jelentés az»országos Magyar Iparegyesület«-hez. (Különlenyomat a Magyar Ipar 1881. évi 1., 2. és 8. számaiból.)

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben