junius wrtrr. Jön a főpap, szívben szelíden,,,..., ]. _...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "junius wrtrr. Jön a főpap, szívben szelíden,,,..., ]. _..."

Átírás

1 i éviolyam. wrtrr. junius TÁKSAEALMI ós Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap reggel. Eltifisetéai 4r : Egész évre 5 frt kr. Félévre 2 frt 50 kr. Negyedévre 1 frt 25 kr. Egyes szám ára 10 kr. Saerkeastttség a kiadóhivatal: Beliczey-utczá, szám, hova a lap szellemi részét illető közlemények és előfizetési pénzek küldöndők. Hirdetések ós nyílttéri közlemények jutányos áron vétetnek fel. Egyes számok kaphatók Nyáosik Soma Utóda kereakodóaéhen. SS püapök. gasztos hivatásnak lelkes gyakorlásai rajta épitendő ev. magyar iskolának m ő fegfőbb érdeme, mint a hogy e aclományoztatott. díszes érdem juttatta főpásztori szé- Tiszteletet és elismerést érdemel kébe, hogy legyen vezérünk nrindnyá-ja nemeslelkű adományozó emléke nem- junknak, kik a Krisztusban hiszünk. j csak a helybeli ev. egyház tagjaitól, Amaz «élő hil»-iiek mintaképe Öíhanem a nevelés s magyar hazánk Jön a főpap, szívben szelíden,,,..., ]. _.... Jön a szegénység köiuüsében Fogadjuk.szent ürömben üt! Békelombokkal üdvöt intve templomban, iskolán es eleiben, mely minden baratjától is, hogy a szorganem csupán az istenfes szóban nvi- lom és munkásság filléreiből szerzett Föld ágakkal útját behintve latkozik, hanem kiváltképen az istenes vagyonának nem megvetendő részét Köszöntünk Őt, az érkezők! cselekvésben erősbödik, mint a hogy a hazai nevelés oltárára kívánta SZÉKÁCS, ja nagy apostol rendelé! Ez élő hit az fordítani. S az adomány annál becse- A szarvasi evang. egyház unne- 6 koronája, messzevétő fénye minden sebb, az emlék annál maradandóbb, pelni készül, ünnepelni a maga derék szívbe elsugárzik s elhóditja azt a miután a megboldogult tót származása.főpásztorát, ki püspöki minőségében bizó hitet és áldó szöretetet, melylyel ez úttal, első izben jő hozzánk látó- eléje kiáltjuk: gatóba. Jöttét nem hirdeti pazar fény, {torunk! káprázatos pompa; de hiveinek tízezreiben lelkes ünneplésre tárul a szív Hozsanna Neked körünkben Főpász- I 4 \ daczára adományával a magyarosodásnak kivánt szolgálni. Magasztosabb, nemesebb czélra nem fordíthatta volna adományát, Krajcsovics Soma, j Aki a mi szorgalmas,, munkás s " " \ takarékos tót ajkú lakosságunk ma- Magyarosodásunkhoz. gyarosodásának előmozdítására hárs bízó lii.ltel, áldó szeretettel várvavárja Krisztus első rendű szolgáját, A helybeli* ág, ev. egyház néhai \ minemű áldozatot hoz, az nem csekeki hivatott az isteni kegyelem, az em- ozv. Thuri Jánosné piacztér melletti lyei>b áldásű munkát teljesít, s épen beri szeretet az égi és földi üdv hir- házhelyén gyermektemplomot vagyis olyan tiszteletet és elismerést parandetésében. iskolát épiltet. A jelzett házhely a csoló jótékonyságot gyakorol velük E magasztos hivatásnak benső rajta levő épületekkel a megboldogult szemben, mint az, a ki őket munkára, rzete a főpap legfőbb dísze, e ma- \ özvegy végrendelete értelmében, egy 1 szorgalomra és takarékosságra vezette é... L -!»_ -.. T Á R C Z A. a szőke, heh a szeme párja, is volt ő örökösen árva, Ügy nevelték hényvlembcn, szépen, Árva leány lesz a féleségem l Annyi csapás, bánat érte aztán, Hogy a rózsa hervadozott arczán, Árva maradt maga árnyaképen! Árva leány lesz a feleségem. Minden zajtól félve, meg-megretten, Olyan gyönge s mégis rabja lettem; Édes rabság, mennyország az nékem! Árva leány lesz a feleségem. a tavasz, alig-alig várom, a tavasz, te leszel a párom, yám! nyilj ki, nyilj H szépen! leány lesz a feleségem. íq. Br4dy Albert Nyári tanácsok. Sssátzon-tárcza. Előre bocsátom, hogy a nyarat jobban szeretem a hideg léinél, nemcsak azért, mer^t ekkor kevesebb fti tő és világító anyagra Jóvón szükség, a.kiadás is keveri aebb és igy az ember az örökké billegői módjukban áll a nyár melege elől kell e- pénzügyi egyesuly javitása körül is tehet mes fürdőhelyekre menekülni, nincsen valamit, hanem főként azért, mert a viz- szükségük jó tanácsra, miután már Ciceró nck nem lévén barátja, nyáron sokkal j is megmondta, hogy a jó tanács csak is elfogadhatóbb módon védekezhetem, haj annak ér pénzt, a kinek pénze nincsen; velem született hajlamomat követve a hü- í tehát csak azoknak beszélek, a kik velem sitő italok élvezetét keresem. együtt ki vannak téve e nagy forróságnak. Különben ekkor sem szoktam jégbe j Első és fökellek mindent hideg vérrel hűtött pezsgővel élni, a savanyuvizes bor (tekinteni és semmi fölött nem csodálkozni, áz ideálom, még a sor sem önálló italom, j Ismerőseink és barátaink köszöntését hideezt is csak akkor élvezem, ha erős kaczen- gen viszonozni; a társalgásban fagyos kijámmer esetében a felzavart gvomor-ba- mértséget tanúsítani; a napi újságokban czillusokat kell lecsendesíteni. csakis az oroszországi táviratokat, és a Ebből a bevezetésből láthatja a nyá- nyári időszakban gyakran előforduló jégjas olvasó, no már a mennyire ilyen veréseket szabad átolvasni, különösen kekutya disznó melegben nyájas lehet az rülve minden félé tüzesetek és háborús ember hogy olyan egyén vagyok, a ki hirek leírását. szeretne a dolog mélyére hatni és pro-[ Rendes olvasmányul kiválókép ajáiiblémákkal foglalkozni, s e szerint joggal hatók az éjszaksarki utazók által kiadott birok arra, hogy a nagy forróságtól össze- útleírások, miután ezekben rendszerint aszott izzadó és olvadozó emberiségnek óriási hózivatarok, jeges medvék, befagyott í hasznos tanácsokkal szolgálhassak. Önálló tengerek és oly nagy fokú hidegről Igrté- * és hoszas megfigyelések és tapasztalatok nik lépten nyomon említés, hogy az eiiiárán szerzett tanulmányaimat tehát többé borén hideg borzadály fut végig azok véka alá nem rejtem, hanem közre bocsá- olvasásánál, a mi a hőfokot azonnal tonii nem kérve érte semmi jutalmat, elég leszállítja. jutalom nekem az az édös tudat, högy ezj Vérfagyasztó rémségek szintén jó szoláltál embertársaimnak jayát előmozdítom. gálátot tesznek, valamint ajánlatosak a Azoknak a polgártársaimnak, kiknek helybeli lapok tárcza és egyéb czikkéi

2 .2 SZARVAS és VIDEKE. Szarvas, junius igy megélhetésüket és boldogulás j tézőit mulasztással, közönyösséggel,j imádni istenét, e nyelven csepegtette sukat biztosította. vádolni vétkes könnyelműség.. szivébe a legnagyobb kincse; a valldsosságot, e nyelvet használta örömei- Lakosságunknál a magyarosodás, A magyar nyelv terjesztésére, a a magyarnyelvnek alapos ismerete magyarosodás előmozdítására alkotott nek és bánatának kifejezésére családés tudása nemcsak nemzeti erösbödé- országos törvény a különféle nemzet-íjában, ez volt közlekedő eszköze la- sünknek, hanem a közművelődésnek is] ségek nyelveinek tiszteletben tartása kos társaival, s mint hazafias polgára nélkülözhetlen eszköze, & mint boldo-j mellett megkívánja a magyarnyelv a hazának, egy ezred év óta a nemgulási tényező, igen nagy horderejű, s tanittatását. zetiségek iránt páratlan tisztelettel fontosságánál fogva megérdemli, hogy S a helybeli ev. iskolák, nem külön- viseltető magyar nemzet által azért annak ápolása, előmozdítása mind- ben az egyház elnöksége, presbiteri- soha nem háborgattatott, annyira megnyájunknál a legyszentebb kötelességek urna sokkal többet tesznek e tekintetben, szokta, annyira természetévé vált, hogy egyikének tartassék. mint a mennyi az erre vonatkozó or- azt minden tökéletlensége mellett is x;, f,.,,., i.** i szágos törvény intentiója. S teszik anyanyelvének tekinti, s most is amiurvenaetes naiaű«.st i ciezne.t tinit ], ii v,, > «~ > T * >.,,,,. v í., iu..,,, r, ezt nem a törvénynek J kényszerítő ha- dőn édes hazaja nyelvet nemcsak a tekintetben is városunkban, lakos-s, Ai,, /,.... A «..,,. ' < 1K,,...,, T,. v.,, tasa alatt, hanem az egyház tagjainak, mint fejlettebbet s tokeletesebbet, de Ságunk hova tovább mindig jobban,,.,. ^ í \ f....., M x V,,.. a város polgárainak ö jól felfogott erdeke- mint hivatalos nyelvet s így boldogués jobban magyarosodik s ezen or-,,,, ; ri, t L.,..., n, vendetes haladásnak leghathatösabbj? en a u! f önzeuenebb hazafias lasa f ' es/kö/iői ta^adhatlanul a hémskoíák'{lességhffl megtanulta, egymás kozotl larsalgasi eszko.zlői tagadnatlanul a nepisko Kik. Nem a mulasztáson, nem a közö- s közlekedési eszközöl használja, ha- E tekintetben mindnyáján megfelel- T múlik nálunk a magyaroso- nem mint már emlitém, minden nemneií Kötelessésuknek i l ' dásnak gyorsabb terjedése, hanem a zetiségi aspiracziók kizárásával És ha a haladás nem is oly gyors, helyi körülményeken, viszonyokon. Ezen körülmény teljes megmamint a hogy azt szeretnők s az ügy Amihez az ember egyszer hozzá gyarosodásunkra kissé zsibbasztólag érdekében kívánatos is, azért, mert la- szokott, ha még oly hiányos, tökéletlen hathat ugyan, s habár az oly rövid kosságunk nagy része, minden nem- is, de ha boldogulására alkalmas, szi- idő alatt, mint a hogy azt némelyek zetiségi aspiracziók kizárásával egy- vósan ragaszkodik hozzá, természeté- magoknak képzelik, nem kivihető, más között közlekedési, társalgási \ vé válik, s azt mellőzni, elfelejteni hanem azért erős akarat mellett, semmi nyelvül még mindig aző sajátságos tót-j egykönnyen még akkor sem tudja, a körülmények között nem lankadó lélságát is használja: a magyarosodást midőn boldogulása tökéletesebb s nél- kesedéssel, együttes kitartó munkásságmég roszakaratulag is kétségbe vonni külözhetlen tényezőjének ismeretébe gal mégteremthető. lehetetlen, s azért, mert egy-egy a és birtokába jutott. j Tudatában annak, hogy magyar helyi viszonyokat és körülményeket így van lakosságunk nagy részé- hazánknak hazaszeretőbb tótjai nem figyelembe nem vevő polgártársunk- jnél is; tudja, érzi, hogy # az ő sajátsá- igen vannak, mint a mieink, s hogy nak megrögzött szokása különösen j gos tőtsága a rokon nyelvek mellett a magyarosodásban is az elsők között az ev. egyház tót iskoláinak a ma- is fejletlen, zavaros, de, mert édes anv- foglalnak helyet a kormánynak a hagyárósodást illetőleg kifejtett muu- nya, mint gyermeket, e nyelv dalaival zafias nemzetiségek iránt tanúsító kásságát kicsinyelni, akár az iskolá- altatta, ha nem is tisztán ezen, hakat, akár az azokat fentartó egyház ih-ínem vele rokon nyelven tanította meg anyanyelvéhez való tiszteletének, s magának a népnek ragaszkodásának miután ezek mellett egyáltalán nem lehet! kel traktálandó, ily módon mérsékelni le-! ni nem czélszerü. De miután a tnágyar felmelegedni. ' het az oktalan elhamarkodásból különben emberre nézve ez lehetetlen, leghelyesebb Kerülendő azonban a gyakori meleg j okvetlenül előáll ha tó nagy melegséget, s a nyári időszakra csakis kormánypárti laérdeklődés még az ily dolog iránt is, mert ez a hó'leszállitás egyállalán nem fog ár-jpokat járatni, a legnagyobb államtudósok könnyen szenvedélylyé válhatik, a mi pedig Malmára lenni a helyzetnek, sőt erős prak- tapaszlatai szerint a kormány intézkedéoktalan felhevüléseknek lehet okozója. ) tikusok ugy nyilatkoznak, hogy ez valósá- (sei olyanok lévén, melyek az embert hi- Hogy az árnyék szintén jó szolgála- gos hőmegtakaritás, a mit aztán a hidegebb degen hagyják, sőt a legtöbb esetben alatot tehet ilyenkor, felesleges mondani, még- J évszak beköszöntésével nagyszerűen. lehet posan lehűtik. A kormánypárti lapok unalis óvakodni kell az olyan cselekedetektől, felhasználni. jmas tartalma lecsendesíti az ellenzéki melyek az emberre árnyat vethetnek, és a házas ember helyzete nem i g é n y e l heves kitöréseket: s mindent rózsaszínben különösen, melyek a büntető törvénykönyv- elővigyázatot, ott a lehűtést biztosan esz- feltüntető czikkeí lelkibe belopják a virábe ütközhetnek, mert ez után jutva hü- közli az anyós megérkezése, mert hiszen U 05 tavasz balzsamos illatát, és megóvják vösre, könnyen végzetes tévedésbe es- fizikai törvény, hogy nyári időben a nagy öt m ártalmas vértolulásoktól. Mig az élhetünk. ^ viharok a levegőt rendszerint lehűtik, leazéki heves kifakadások felforralják vérét, A szerelem szintén ezen érzelmek ra/ xr pec [jg a házas életben előfordulható extásisba hozzák, melyhez aztán hozzá vóközzé tartozik, meleg nyári időben nem i e g nagyö bb viharokat az anyósok képvise- ve a nyári forróságot a legnagyobb veszeajánlatosak: lángra lobbanni, forró valló- ük; azért ha beköszönt a kánikula, nem klemmel fenyegetik, másokat tenni s általában a családi ttíz- szükséges egyéb, mint egy nyájas kis levél- Kerülendő különösen az élvezetek My megalapításáról tervezgetni, okos em- ke a drága anyóshoz, bár én erősen Jrétel- hajhászáta, s miután a maí modern felber ezt egészen a téli időre hagyja. kedem, ismerve a vöknek oktalan idegen- fogás szerint a munka a legnagyobb élve- Ilyenkor kerülendő az imádottal kedését, hogyha kettő között kell választ,a- zét, nagyon természetes, hogy első sorban szemben, ha már a remény odáig haladt, ni, nem-e inkább vállalkoznak eltűrni az attól kell óvakodni. Sokan lesznek tudom, hogy szakítani nem lehet, mindenféle figyel- egyenlítői hőséget, mint attól ily óriási kik e kijöntésömért meg fognak róni, de messég, minek jutalma máskor forró kö- áron szabadulni. ' megnyugtat a tudat, hogy még többen szönet, kézszorítás vagy pillantás szokott - Nagy befolyást gyakorol a magyar lesznek olyanok, kik azt helyesnek és kölennl A leendő após előtt czélzátös meg- í ember vérmérsékletére a politika, s mi- vetendőnek fogják találni, jegyzések ejtendők ki holmi kívánatos után hajlamánál fogva hamar tűzbe jön, Ruházkodás tekintetében legajánlatohozományt összegekre nézve, a leendő sőt mi több, lángra lobban, kézzel fogható, sabb a hitelben csináltatás, mert az á gonmama pedig jobbnál jobb anyós-viczczek-1 hogy nyári időben a politikával foglalkoz-j dolat, hogy az embernek a számlát minden

3 Vasárnap, junius 10, SZARVAS ús VIDÉKE. g Hgyefomben tartusával tót nyelvének Az ovoda jelentékeny nevelési j Távol van tőlem ezzel akár népisko-. használatáért népünket v-agy annak s ápolási tényező, igen áldásos intéz- Másaink szorgalmát, tehetségét, akár, vezetőit kicsinyelni, könnyelműen sér- mény, mely sajátos hivatásának tel- taniíóink buzgalmát, kilartő munkástegetni czélvehetett irány. Jóakaratú jesitése mellett, miután társalgási nyel-jságát mérlegelni, de, mint a népne-. buzdítással, felvilágpitással ^példaa- ve tisztán magyar,' a magyarosodásnak j velésnek egy igénytelen munkását a dáenal, czélra vezclö int.é;dced6.sek ál- is melegágya, hathatós eszközlője.. Ily tapasztalás azon meggyőződésre vetal kell őt a magyarosodásnak min- mérvö jelentőségénél fogva, érdemes zet, hogy habár az adott körülményei dig jobban és jobban megnyerni. ezen intézmény niindnyájok élénk! között iskoláinkban a végeredmény Hogy ni agy árasod ásun k minél érdeklődésére s terjesztésére; Icülöriösen mértéket ütő, mégis a reá fordított alaposább s gyorsabb legyen, kell, hogy az illetékes köröknek nem kell fárad- szorgalommal és munkássággal nem a családok külön-külön s együttvéve j ságot és költséget kímélni. Az ügv áll párhuzamban. Oka ennek pedig az, mint társadalom, íiagvobb inértékbenjérdiére nézve ugyan nyereség lelt j hogy nálunk a tanítás úgyszólván a roíal,,..,., szerető hatása cgyál talán be nemi mégis más, s miután a vallás taniíánagvobxiai+\ ui,/u es v^o jjíl^ nagyobb \ umii D/jcuiiiwau szamban szapo- í/.auu- >,, r,. _ r., (,., -,... ', t _.."i,. ir, r ] varatik, de ismerve a városi pénz-\sanak a bibliai tot nyelv n az eszköze, i'odu azon szuiok gondolkozását és.,,., r.., M.,,,,, / ',,, tarnak mrndenfelóli igenvbeveteletj e mellett a gyermek érdekében, értei- eljárását, kik a magyarnyelv alapos L,...,....,. P, \,, \,, '. most is örömmel üdvözöljük azon menek fejlesztésére a helyi sajátságos ludasanak fontosságát megismerve, mozgalmat, mely a. város atyáinakj tót dialektus használatára is kényte- gyermekeiket először a magyarnyelvre (1,, t,,, M M,,. >.....,.... *..,, ;, hatarozata ertelmeben nálunk városi lemttelunk, a magyar nvelv hasznalata ok La I Jjak s igv azt óruksegképen azok ÍM M í l, r T T, M > '. w /,.. ' ;, ',, r,.. r jovoclak felállításátczelozza.jelentekenv pedig elegge ismert okokból elmaradau^nyelyem J>i^osU.jak. Ut&t-^toot b dcffe b ^ ís a^hetö lan-lkaan. " * cühu-uen kincs e, gyermekeinkre s a d ez magyarosodásuilknakj Felekezeti iskolákban a vallásra kivánalo* hagy e kincsei mmden Óvodákban gyermekeink elsajá-i legnagyobb salyl kell fckle-uu; ha valacsalad bizíositrsa tagiamak., v,,..,..., M,... J tuváu a A lói ii\ e!vnek uly mértékbeni. ^gyar nyelvet, követke-jhol, ugy ez iskolakban sznkseges, hogy elsajátítja, niiiilyonro a küzéletbenpet.esség szemponljából is s annál in-ja vaüás-erkölcsi eszmék te^eszlésével szükség van, komíven eszközölhető, jkáhb magyarosodásunk érdekében j a/, ember legbecsesebb kincse, a val- Winden pjívoh- (^salád, miu'áu na- n^piskolcuikat is tisztán magyar is-; Utsosság ápoltassók s fejíesztessék, gyobl) tagjai ügy is Wiják a magyar jjcolákka kellene átváltoztatni. Helyi]legdrágább kíncssé pedig csak ügy ványelvei, használja azt inml gyakrab- köriilményeink olyanok ugyan 5 togy ^ ^ ^te^fetosabb ütőn, anyaban társalgási nyelvéül. Igen nagyját egyelőre általában keresztülvinni 1 riyelvén vezetjük el a növendéket. segiteégére lc^z e lekiiitotben a csa-íjgen neliéz, cles egyáltalában mm ;wműm&m m lebegett smmm (^Ifflt ládoknuk a már lörvényiljg kimon-,']ietetlen.. ie helybeli ev. presbileriuirinak, midotl ál (alános ovoda-kötelezettség. K f Kívánatos volna ez azért is. hogy} í \ dón évekkel ezelőtt azon dicsérelet (örvény éri elmében minden gyermek j iskolás gyermekeink már csak a sa-j érdemlő határozatot hozta hogy néptan köleieze1.1^é^éig, tehát hatodig élet-\ját korukhoz mérten is több önálló- jiskoláiban a kü^éposztályoltíól kezdve a évéig köteles ovodába járni. >iággal kerüljenek ki népiskoláinkból.> valláson kivíü ininden tantárgy maperezben tiyakura külctbelik, sőt hogy az.; Vógrel ííielyek egy gondgtó melódia ember magával a szabóval is találkozhatiky -ához verik a taktust, hideg btírzoiiyast szokott előidézni, ml az, Irén i^ea különös teremtés' \ B hallgatds aztán aclcíig tíirt, míg ajánlott, mórinál olcsóbban megszerezni j Bázelek bármi bohóságod azon ö J tokinleteink találkoznak. Ekkor aztán eb csakugyan nem lehet. ^igen jól mulat, hanem ha arról 1?^dek l^vetí magát azzal a csengő kae^jál, Holdogoic, kik ősökkel dicsekedhetnek, bc$/^lni amil nrikoi, öl huom _ cll mely jobban igéz még, mint duz^oíj-ísa.. i:iíszga mer vr* azoknak, ha már az ősi vagyon el haíknil.haiok, rö-tön összehúzza szem-. mó S lö i )faet mínt kínzott, még mindig megvan a t e r e b é l y e s c g y e l yans g0ne s félbeszakitjas inoudarla^ családfa, melynek árnyókábó.i hidegen néz- v i íesz (. c { 0lll lángoló folyamát. < Hát tehetek én arról, gv egész hétnek végig a megvetett tömegen. i Jaj! maga ünalmások legunalma-í valóm te lve vm azzal, amiről beszélnem A kínok pikje van. valakire, az nagyőri hallgashoíi már, hfeen íátlialja, hogv ol y következetesen nem enged.. Láthatja, helyesei) cselekszik, lm a nyarat használja.; rnün nicseróitetésambe keral rnilyen megerőltetésembe kerül uralkodni ho r a l k o d n i Si Srnem r vagyok vaga önmagámé többé, hogy fel provokiiláöríi, mert tapasztalati tény } í maf^amon c j ne aludjam. 1 önvesztemre nem tudok menekülni licivös hogy a páriuyozö fel c k reszketni szoktak a valóban, ha álmatag szemeit né-1köréből, mhl az éji lepke, nem képes áttönii ü hidegvérüktől; s a párbaj előzményei is > ZGm? megesküdném rá, hogy röktön elalszilc, ^ g fényköret és elvesz. Láthatja Olyanb a mikor mimlea a lögiiagyabb pihegő keble s idegesen babráló kis [és még sem hisz, Movl vai1 ókom rá! deghéggel szokott elintéztetni, mig a párbaj s)t mg v M«omí elárulják nekem, hogy na-\ ~ utan ritkán marad cl a magnum áldomás,\ j s vaa< j Mert van oka? De hiszen ezt nem a honnan pedig a jégbe hűtött italok semi Uaneni azért nem merem folytatni»^ndja komolyan. De hiányozhatnák, Uzt a bizonyos hangot, mert még megteszij ^ ^ Amolyan mondom. Vagy Voína még nagyon sok, á mit elmon- j hogv csakugyan ölt előttem elalszik. nem tudom, hogy egy év óta dani lőhetne, de miután a mai időben a; ' p 0( jj g: ; i nkább á il 0 k töltött pisztolylyalitnindon nap a stáczió-utcza egy kicsiny j ólán ácsot is hidegen fogadják, megelég- \ ^embc, mint egy olyan igéző teremtést í bázacskájába jár, a hol Özvegy Zarándiné szem azzal a lűdcgséggel a mit ezekért itlny i lt jakkal, kaczór íurtöcskékkel alud4 lakijc^ ~ s ^ ^ «apónként legalább egv fogok kapni, s. midőn melegen ajánlom az ri i.\ ösa k' t órát időzik ö házban, elmoudolta.k figyelembe vételét: egy fagyosj. EUhalgatok tehát «csöndesen megvo- Most azán megcseréljük a szerepet; istenhoz^áddal veszek, búcsút az izzadó ; nom magam vele szembon a fanteillében sjén nevetek, mialatt Irén szép fekete szemei publikumtól Rip. ;nézem, téveclező cngeni kerülő szemeit,imegsöminisitőleg villognak felém ! duzzogó piros ajakát és á picziny kis l Igen, igen! líiábau is kaezag,

4 t A SZARVAS és VIDÉKE, Vasárnap, június " yarúl taníttassák, Igén ám/ ele miü-jiskolás gyermekeink nemhogy veszite-í legnagyobb egyházától elszakadva kütán a vallásbeli dolgokra legtöbb gond nének, de nyernének, amennyiben a lörí magyar egyházat alakítsunk. Kiés idő fordíttatik, s miután ezek nem j vallási tantárgyakat is könnyebben sebbségben is fen tarthatná magát á gyermekek anyanyelvén, a vele bár megérthetnék, ^elsajátíthatnák. Ezzel ugyan a magyar egyház, de ezzel a rokon, de minden tökéletessége és tanügyünk is nagyon sokat nyerne, teljes megmagyarósodás örökre visszaszepsége mellett igen nehéz.bibliai És ha épéi*.oly kívánatos s elma- vettetnék; s az eltótosodásnak magjai tőt nyelven taníttatnak, ez által a ma- radhatlan, hogy,növendékeink tótul is felbürjánoznának. Ha lassabban is, de gyar nyelv kellő s elegendő, alapos tanulj anak olvásni, ez előkerülhetne sokkal előbbre megyünk így a magyaelsajátitásához az iskola nem rendel- a magyarnyelv teljes elsajátítása után. rosodásban,anig szakadás által egyhákezik elegendő idővel. Ha a helyi tót- Igen fontos s magyarosodásunk zunk méltóságát és nagyságát ingat- 'ság tannyelvül nem használható, érdekében elmaradhatlan, hogy az ev. nók meg. azon kellene lennünk, hogy azzá egyháznál a magyar istentiszteletek Midőn még azon eljárásra hivom tisztán a magyar nyelv légyen. Város-pendszeresitiessének. Hova tovább min- f e j a közfigyelmet, hogy népünkkel beji iskoláinknál az ovodáztatás s az dig nagyobb és nagyobb számmal összejöveteleink, üzleti összeköttetéiskolák osztályozása ezt könnyűvé vagyunk, kik a magyarnyelvet is bír- seinlc, hivatalos érintkezéseink alkalteszik, s habár a szöllőkben, annál Juk, sőt óriási külömbséggel állunk a^val is többnyire a magyar nyelvet ;kevé_sbbé tanyákon akár ovodákra, azokkal szemben, akik csak tótul érte-j használjuk, a magyarosodásunk érdeakár az iskolák osztályozására még ínek, azért addig is, míg bekövetkezik röviden fel hozottakkal egy Rágondolni sem lehet, mindazáltal, ha azon idő, hogy az egyház tagjai kivá- ián nem akarok tanácsadói szerepet nehézebben is, lassan lassan itt is natosnak látják a magyar istentiszte J játszani, csak az ügy iránti érdeklőkeresztülvihető. leteknek a tőlistentiszteletek mellett késből jeleztem azokat azon tudatta), Ha az első osztálytól kezdve nagyobb mérvbeni megtartását, á tötj hogy ez intézkedések végrehajtása tisztán a magyar nyelvre fektettetik jistentiszteletek helyett mindén máso- Ital mielőbb bekövetkeznék azon a súly, s m alsóbb osztályokban a dik, vagy legalább minden harmadik mindnyájunk által kívánatos idő, melyvállástannak szentírási alapon való vasárnapon magyar nyelven tartassa- } 3e n a mi érzelmében és gondolkozásáelővétele, illetve a káténak s szent- nak. Attól soha sem kell félni, hogy ban amúgy is magyar tólajkű lakosirási mondatoknak tanítása, melyek ezen istentiszteletek alkalmával a ságunk nyelvben is magyarrá leend, különben a kezdő iskolás tehetségéi, templom padjai üresen maradnánák. Molnár János. ' gondolkozása körét bármily nyelven Fölclmivelőinknek jelentékény része, ^. ^ 'is felülmúlják, a magyar nyelvnek iparosaink, kereskedőink, hivalaino-j Tüzoltoegylet alakitásán fóradozik > M, v, r,,, L., i>i t t > * r (városunk intelligens osztálya s már eddig minél alaposabb elsajatitása érdeke- kaink á talaban rendes latogatói len-. on to... r., n.. r " -ö j is 20-riál több mukodő tag jelenllu'zoíl iva ben elmaradnának s így a gyermek- nének, akik most azért, mert néha abban való rés2v6teh-e. Városunk elűjjárónek, a már fentebb emiitett körűimé- egyáltalán nem tartatlak, máskor hl s &ga ezzel egyidejűleg szintén egy szakszónyele befolyásával is a magyarnyelv csak röviden s különös időben, rüleg képzett tűzoltó csapat szervezésének valóságos anyanyelvéül biztosittat* többnyire délben, el-elmaradnak. eszméjével foglalkozik; tehát akarata találnék, a középső osztályoktól kezdve, a Egyáltalában nem helyeselhető s ko55nifo & e tekintetben a közvéleménynyel. A i,.,. i l i "Y kérdés most csak az, hogy önkéntes tűzvallás xs bátrán magyar nyelven ta- epen magyarosodasunkat illetőleg sze- ;;, i. fa 1 OJ :,,.,,.., olto egylet, avagy községi ttfzoltoság mmta- Mhat4 volna, s e* altal nép'skoláink,irencsétlen gondolat, hogy hazánk egyik j jíua szerv ezte s sék-e áz uj csapat. Az okszerűség itt a leghelyesebb irányadó lehel;, melynél fogva bármely tűzoltóság létozéezzel nem győz meg ártatlansága felől. \ S mialatt ezt elmondom, lábaihoz bo- se is csak addig indokolt, míg az arra Menjen, menjen niága rosz; haragszom, jrulva nézem a világon a legnagyszerűbb forditott költség arányban áll az általa hogy engem e jelenetre kényszeritett. látványt, hogy mint változik egy kedves j elérhető haszonnal. Nálunk az önk. (űzöl- A helyett, hogy távoznám, megragadom í arezon a fájdalom örömmé, majd ez ismét bá- tóság a legmegfelelőbb s annak szervezését az elutasitólag kinyújtott kis kezecskét s nattá. Az igéző szemek éppen egy perezben ajánljuk; miért is az ezen irányban buzminden ellenkezés daczára ajakamhoz szo- mósolyogtálc feléin a bocsánatot s most is- gólkodó kezdeményezők felhívását tájékozritom. mét könvben úsznak. tatás végett alábbiakban közöljük: - Engedje legalább megmondanom... i _ Hát ne. menjek én többé abba a Felhívás, Nem-nem! Ne beszéljen többet!! u{ q í A > ijr, t rt,... ; :, I nazacskana r- i Azon szomorű tényekből merített ta- Most igazán haragszom magára, _ Nem-nem! Minden nap ott legyen, Dris/talat hoirv a/ors 7 ácr p^vps vídókpin nn^ Mikor aztán azt a két könycseppet5. w,,, i oj > pasziaiat, nogv az oiszag egyes v íüekein pu&zmeglátom csendesen legördülni t k e d v e s ^ é g y órán egy íelnapon ke- utó tűzvész eseteinél gyakran egész falvak, resztu!! arezon, egyszerre eltűnik a mosoly, melyet h SZGgény kedveö '»de,etebb városok nagy mérvű puszeddig nem tudtam elnyomni cárezomon. ^Y^ne tirtásának legtöbb esetben a ttlzoltáb S - De hát tudia-e ki ez a Zarándiné* ol Y leirhatlan kedves, amint szemeit p rim i Uv s rendszertelen volta tő okozója, Ne, oh ne vonja el tőlem ezt a drága kis] a55 részvét ^ ^rínyeitől fátyolozva rám va] ftmint gzarvas város tűlnyomólag föidkézei Meglássa, nem vagyok érdemetlen rá míveléssel foglalkozó lakosságának a tűzveemell. Hallgasson meg, én igéző tündérem. Majd, mintha bocsánatot kérne, hogy szclyesebb nyári hónapokon át a város Felelet helyett szőke hajának két eleddl S félreismerve, igaztalanul fe~ területén kívüli állandó tartózkodása azön lém szabadult fürtjével végigtörüli nedves kezecskéjét s nem ellenzi, hogy elhatározásra inditottá alóürottakat, hogy arczát. magamhoz vonjam, szivemhez szorítsam. Szarvas város belterülete és határának vé- Tudja, ki ez a Zarándiné? Egy 60 ^ Félreismert kedves jóm! Édes Bé- delmérc anyagi és erkölcsi támogatás éves öreg asszony, ki már évek óta ágyban f iám! suttogják á picziny ajkak. igénybe vétele mellett önkéntes tü&oltó cgyfekszik. E beteg nagynéne, kinek rajtam S én elfelejtem, hogy milyen sokáig ^ alakítsunk. kivül rokona sincsen, kinek olyan jól esik, gyötört, elfelejtem, hogy égy időben szív- Kitűzött czélunkat az esetbön koroha egy rövid órácskát is véle töltök s fe- telennek, kaczérnak hittem őt; mindent el- názza a siker, ha a szükséges eszközöket:. csegésémmel elfelejtetem vele fájdalmát és felejtek, csak ázt tudom, hogy boldog va- 'anyag és erőt, megfelelő pénzáldozattal szenvedéseit. Hát megtiltja, én Doldog- gyek; csak azt tudom, hogy imádom ezt az egyesíteni tudjuk; ennek elérése czéljából ságom, hogy ezentúl felkeressem azt a kis excentrius,de áldott szivü asszonyt, felhívjuk városunk minden rangú ós osztáházacskát^ ott a stáczióutcza végén? í sz. s, lyú polgárait, s nevezetesen a vagyon urait beleg söt i

5 Vasárnap jüniiis SZARVAS és VIDÉKE. mmm*.... ^ urnoit anyagilag támogató valamint íki kiválj.műveltségű bájos leányával, Armfoúa versenybíróság kifogásolta, az 1 írt díkisasszonnyal. Az ifjú jegyespár megkötendő jat Szemian Dénes jő 3-ik nyerté, föleim ivei 6', de kiváltképen az állandóan a Őszesen Az elletnek ímrvoninan,,,, /TV uisziurmiszoiv kozl iog Jnosztatm. 1 ÁlapilHigil 5 S g r k ö S k mami-! közöns^ C,ŐU ^' akoi " lau e, H.. - Nyilvános kölönet. A Szombaton, kat egvszersmindenkörra 20 fítnalí IpíI dásl larlott í- hő H" 6 " a szölló'zöldojtás- junius ll-kén megtartott művészi estély lésére ' ' ~ b <5 l a Népkert szöllölelepén. összes bevétele volt 112 frt 30 kr Ónkén- 2, Pártoló tagok, Tcilf legalább három Germanizálás.Békés-Szt.-Andráson. í; es adörnányaiklail és felvetéseikkel íi B ' ' s bevételt fokozrn kegyesek voltak: (írót Korén Irt tolt ép tostn, szolgalatra ké nveüictű f'érliak. Tűzoltó csapatok sze intézkedéssel a városok kö téve, idő kérdése immár, hogy a tűzoltás és időtöltésben. gvönyörüséget találnak/de m i j ^ bemutatva, kiadtunk ez^el kapcsolatos közterhek viselésének köte-j a nagy közönség nevében határozott rosza- 3 c, 0 n ezt,.^zt üdomásra hozni lezettsége rw>nv)r /Vril^ni c^ir^im' ni^mu / M üekneic onkent szolgaim akarunk, azért tehát!,, A szarvasi,, takarékpénztár-részvény- közönségnek részvételét. Benlra ütnda. 7 t>,... Vl,,.. T, 1M ].,.. - f lí. r., "., társaság az életbeleptetett kolcson-kamatláb Tanonczok munkakialhtasa. Az az altalanos erdektí ugy iránt nemesen érzü. ^ (. 2-5-ig. Junius ir ^ '- JU,J,U ' \ törtokim délelőtt 9 órakor az összes növendé-í2ö-án d. u. 5 órakor a i Kiesmank János, l)r. Lnngyel Sándorj kek Ya l te vizsgá]atat kezdődnek felekezetek kiosztatni. Szarvas, iunius 19-én JMfe May P etróézi Károly, Bárány Béla, Grósz LÍUN-Íkath. növendékek a III. IU1. polg. oszt.-bau j A főgymnásium tanárkara és tabert Kodor Károly Hajas István T3rülJer Szemcthy, a protestáns növendékek az 1.11 nuíósága által folyó hó 11-én rendezett Ede Konez Klek Temtv Lászlé, üobosíi Béía foszt.-ban Bezegh. az izraelit^.müvészi-estely.^ sikereiről következőkben r r.. * i,... - kek a tantestületi teremben Schúl jddutan.u 7 Xixműunk. Az ifjúsági dalkar megnyitó és Lrniian &oma Mustig JYJiksi. bzikes Anlai, U^y^g magyar, beszéd-és értelerngyakorl. befeíoző énekének számai közt, melyek Böms Pál, Mázor Elemér Gölian István, és nyelvtan L 11. Mihályíi. ( ó l l r í-ig magyar j közííi szabatos előadás miatt' az "Rrnaníbói Oláh Mik lód. nyelv és olvasás HL "J11I. Bretz. 4%-ig yett bordal és Diizner Viharban keltettek : - ^ - ^ -- ' - német nyelv és olvasás I. 11. III. IMI Brecz. Mi ü j s Á B i fesr' "";*;;" A püspök váró Szarvas. Még allaosilátyok jnlius í-fin szombaton X>ddőtth { Qy t(,[. s a tanulmány jele, de szerencsétlen egyház s vele együtt a szarvasi társadalom, Lukes. 10 l /ü"ll-ig ásványtan, vegytan 111. (tálára irt >Rcquiem»-jét adta elő meteg esperes fogja üdvözölni egyházközsége ne- gozaíai. a közvizsgidat mindkét napján dukált. Hasonló fényes száma volt az esivében az érkező vendéget. A bevonulás is; együtt megszemlélhetek. {nek Alard «Duó Gonccrtante»-ja, melyet ünnepélyes lesz. E célra Mázor József ve- Vmó verseny. A főkymnsiumi ta- Szendy György és Dancs Ferencz urak adynjacn nmllptt imno/áns lovas bandérium ifjúsdg közt f. hó 12 tartott uszó ver- lak olo két hegedűn Szendy Árpád űr zonf f v.! imp0a \ ns 10 as.. }an f, Uenv a városi közönség élénk érdeklődése gorakisérete mellett, ^bámulatos tisztaság, jtomy érd. esperes lakásátifag megszállani, alau ^^ott be Szemian D. és Petrioz jlo^n tartott gyűlésén az ipnvoúmmms ugyanott fogadja megérkezése után a j 4 _ a félgymn, osztályú győztesek döntő \ nvunkakiállitás alkálmából tanonczok jutaltisztelgő küldöttségeket is. T : Hymen. Kutas Dálint, törökszent- ^ ' { 1 H miklósi ref. lelkész, holnap, jum ] ^J 'SzbválcWl ik uyűít' van szerencsém ez uton is a rendező tartja eljegyzési ünnepélyét a békésszent- ; ^ Albusz Frigyes egy-egv frtot kap- bizottság nevében köszönetemet txyiirániándráái ref. egyíiázközség köztiszteletben tak. Lábu^ásban elsőnek * érkezett be Zit- tani. Szarvas, 1892 junius 18-án lelkészéiiek, Nt. Darabos Sándornak kóvszky Béla VÍIl de mivel úszását\mndrc a lűáttitás elnöke.

6 t In. ir t>t' I',, 6 SZARVAS és VIDÉKE, Vasárnap, junius " 3 Lió^töállitás; A megyei lötenyés^ alsó fehér lkjitim.ürmen.l;eí3ít.é'" társulat véti- j eímivalót, á menyit csak inegenni képiek, emelése céljából á föídmiivelési magy. Wi\ töbésón Gyuláról Békésre,-Békésről pedig a de akkor el fog a jövedelem szépecskén minisztérium ég Békés várni Q ye lörvényha- í körös-tis&x-marosl ár mentesítő és belvizszb, maradni, ha pedig az elmarad, úgy legféltóiiága által rendezett lókiáílítás nini t va~ j társulat körösi, véd töltésén Szarvasig. jébh csak űri passzióból űzzük a kacsák sárnap, jun. 12. tartatott meg] Szarvasón. j Megtekintése a Gyornán végrehajtott és tenyésztését, Mig tehát a vizszegénv vi- "Abiráló bizottságnak Gr. Bőim Géza emendrőá alatt jelenleg folyamatban levő déken a kacsa természetadta falánksága nokl.ete mellet tagjai voltak : Gr. Boha Pál állami szabályozási' nuuikálatoicnak Stein.ek-j kárhoztatandó, addig a yizben gazdag- tájon Zlinsthj István, gazd. egyl. titkár OIU szá - ker Gábor.kir. mérnök úr a gyulái ' kir. éppen falánksága az, mely megszerzi a zados, Komáromi, Bajcsi és Kristóiíy állat- Fólyammérnöki hivatal főnökének magya- szép hasznot, nem szorulván a folyton vízen orvosok, Dérczy Ferenez, Mázor József,!rázó értekezése. Déli pihenő és ebéd Gye- u^káló kacsák semmi nagyobbszeríi táp- Dérczy Péter és Kis' Mihály biriolc.osok. Meg-j mán a fogadóban. Junius 22, Hálás Szarva- j lálásra, legfejebb néha-néha kevés szemes lepően érdekes látvány volt, midőn gazdáink json a fogadóban. Szarvasról a körös-tisza- vagy korpás eledelre. Csigák, giliszták, ro~ ügy helyből, mint vidékről felvezették a j marosi társulat védtoltésein Szentesi, megte- varok, talán békák is oly nagy számban a tenyészállatok gyönyörű példányait, a kintése a. társulat védtoltésének, burkolatai-> vannak a tóban és annak partján, hogy Károlyi-kastély kertjét, s a Beliczey-út í nak. zsilipjeinek, Bíró. Elek társ. Főmérnök \ egész falka kacsát képesek felnevelni, jó kastély előtti részét ellepték a szebbnél j űr kalauzolása mellett. Déli pihenő és ebéd jhúsba hozni. szebb páripák. Csák ilyenkor látjuk, hogy Kun-Szent-Márlonban. Hálás Szentesen aj A kacsák rendesen márcziusban kezménnyire virágzó állapotban van lótenyész- fogadóban. Junius 23-án. Szentesről a tár- (lenek. tojni és több hónapon folytalják tésünk helyben és vidéken? Nagy kár, hogy sulat tiszai védtöítésén a tápéi kompig, azt. Három közönséges kacsa, melyek a -kiállitás hem volt kellőképen közhírré 1 megtekintése a védelmi müveknek, a kis-1 pekingi kacsával való keresztezésből szártéve, s igen sokan csak vasárnap reggel!tiszai és porgányi vízemelő gépeknek, a mázlak és tenyészállatokul lettek kiválasztérfesültek felőle a helyb. lapok ujdonsági í kosdi zsilipnqk és belvízrendezési munká-j va, összesen 375 darab tojást tojt egy rovatából. Az eredmény azonban ÍCT\r így iq isjlatoknak 5 1 r Fekete Márton társ. főigazgató urjidény alatt és pedig: a) -, megfelelt a hozzá fűzött várakozásnak. Elő-í és Bíró lílek társ. főmérnök űr kalauzolása 1112 tojást. Ezekből eladatott 280 darab á vezettetett anyakanca 83. I. dijat, 100 mellett. Déli pihenő és ebéd a társulat kis- j 5 krjával, tehát 14 írt kr., 60, darab arany frank nyerte Koinlmsztyj György, tiszai őrházában. Hálásra a tápéi kompon át költés alá ment, melyekből 54 kacsácska szárvasi, II. dijat, 50 arany frank, Fabó Sá- Szegedre. Junius 24-én Szegedről a tápéi j lett és ezek a tavon felnevelkedve egyenmuel, szentandrási, III. dijat, 40 arany frank, kompon át vissza a körös-tisza-marosi tár- kint átlag 90 krjával adattak el s igy 48 Smbó Mihály, körös-tarcsai, IIII. dijat, 30 j ^ulat tiszai véd töltéséhez és azon a Maros; frt 60 krt kaptak értök. A többi tojás elarany Xrank,. Gyuris János, szarvasi gazda, j Lársulatához és a Maros töltésén Apátfal- í fogvasztatott. Áram/ érmet kaptak: Janurík Pál, lvissjváig. Megtekintése a marosi védelmi rnitn-j A három kacsa után a jövedelem : Mihály, Lustyik János, Ledig József (M.- kálatoknak. Déli pihenő és ebéd Makón aj 280 drb költés alá való Bérény) Janurik János. Fmst érmet Fabó fogadóban. Hálásra pedig az Apátfalváról \ tojás á 5 kr í frt - kr. Emánuel (Sz.-András.) Kaneza-csikó előve-j 6-18 órakor este induló vonattal Mezőhe-j 35 tojás elhasznállalolt z.ettetett 15. I. dijat, 50 a. fr. nyerte Ban- j gyesre. Junius 25-^a mezőhegyest öntöző j á,3.5 kr..., tovics Gáspár (Sz-András) II. dijat, 30 a. csatorna és ezukorgyár megtekintése Tomka \ _ kacsa á 90 kr fö Áchim András (Csaba) III. dijat, 20 á. Emil kultm> főmérnök úr kalauzolása mel-l Összesen. ~ J33 frl fr, Fazekas Ferenez (Sz.-András) Arany i et t és; egyuttal vége a tarálíééöyfitiifffc Talcai'mányképen elfogyasztatott : oklevelet nyertek: BantovicB Gáspár, Hu- _ pürdő-kedvezmény tanítónőknek. IQO klg. zab... 6 frt kr. zsán János (Csaba) Pataj András.. (Csaba) A cehíétei tanitöiröknék és neve- í 100 kl^. árpa.,... 7 Ezüst - v c ionőknek a ffí-fiiíesiiijafetoj lurctesaijaivdoi 25%, m i! faz étlap ettap j 75 klg. árpadara Gáesi Imre (Szarvas) Méncsikó elővezette- szepiíléi étefenél 10%, a gyógyitás-clijtett 28 drb. I. dijat 50 a. fr, kaptti mesei\ m 5Ö%. engcdmény van biztosítva ; :azon- 75 klg. kukoriczadara 4 nm /c, rt, ^r. 77 T, -,, > Burgonya és répa 2 50 Pal (Szarvas) II, dijat, oo a Í5, Mihhja J. ki Mílria Összesen IPTrT k György (Csaba), Hk dijat, 10 ezüst forint/ Usszesen.. irt Fa Szrnka e g y e s elűbbiek Kis Elek (Szt-András). Bronz oklevelet Orvosi bizoiryitványnyal ^ ^ alkalmasabl)ak, mert jobb, Hursan János (Csaba). '.Jíolszerelt folvamodvánvok ^ a egvesaict Í^aaosabb ^V^ és több tojást vehetnek u Műszaki értekezlet es tanulmanyut. \.., * /vv ",. Y. á í maciik alá HiabLUV A...,,. ^, - igazgatóságához (Budapest, Andrassy-ut A koros-berettyo-volgyi ármenfesito társu- ^ alatt) intézendők ^ A költés tartama nap. A tyűlatok tisztviselői jun. 20-án, Hétfőn d. u.r" J^ ikok azonban hamarább költik ki. A ; fiatal C i' G í tanácsos, kir vizépitészeti felügyelő elnök- va gr vogokben íji pústal^lv ós vammcnlc.sen Heu- tők a szabadba. Ha kacsa a- vezető anylete mellett, következő tárgysorozattal l, Uoiier g g. (cs. kir. uávnn sxállitó) «t e \ juk Y esakhamar a viz tükrén látják az A műszaki ár téri q lesz tés alapját képeza wf"* '^fm VisttH «figagv^' udssltálva Me" iovdckrc 10 különböző vízszinek szerint megállapítandó js tova. Ha nrostoha anyjuk van, pulyka vízosztály aránykulcs és a kirovási kulcs j - ^ - Vagv tyúk képében, úgy mig ők a yizben kiszámitásának megvitatása. % A körösi. Wmctmftk&á'B viezkándozva úszkálnak, addig mostohájuk és berettyói hullámtér rendezésének egy- ^OSgaSCia^ag. a pártról gondteljesen és legkevésbé is önletö végréliajtására vonatkozó eszme- ^ A kacsatenvésztésről mostohán őrzi őket, KülÖmbség csupán csere.. 3,, A gyulai kir. folyammérnöki abban nyilvánul, hogy a tyúk általi felnehivatai által évben megindított, vala- Hogy eredményes, tehát jövedelmező volés léhpg^^^^^^ takarmányt igényel mint az évi, állami költségvetésbe legyen a kacsa-tenyésztés, első főténye^ő s igy drágább. felvett szabályozási munkálatok ismerte- a viz. Oly vidéken, avagy gazdaságban, hol A kacsák 4 hónapos korukban igen lése és ézén munkálatokkal kapcsolatos uem áll a kellő folyóviz rendelkezé- kitűnő pöcsenyét adnak, A káesér már érőármentesitési munkák megállapítása 4,, A silnkre csak tengődni fognak kacsáink, sebb és nagyobb testalkatáról ismerhető folyó évben végrehájlandó földmunkálatok- egyrészt a Lerníé^etükhöz megkivánfató fel, de biztosan a farktól lak közül kiálló nál a munkásoknak fizetendő köbméteren- víz nélkülözése miatt, másrészt mivel a 2 3 felfelé kunkorodó tolacska által kénti egységár egyöntetű megállapítása 5,, kacsa tudvalevő falánksága, melyet kidé- Ezen tollacskák azonban csak 5 G hóiia- Nétaláni indítványok. Ezen értekéz let után gíteni a szó tág.^értelmében csak a vízen pos korukban nőnek ki s igy ha ezen időtöbb napra terjedő tanúlmányút terveztetik, úszkálva, bogarászva képes, ez esetben nél hamarább akarjuk a kacsák neme közt és pedig; Junius 21-ún reggel 6 órakor az (nem lesz, Adhatunk mi nekik ugyanannyija külömséget incgtcnpi, űgv a hangra kel *

7 í Vasárnap, Junius 19, 18Ô2. SZARVAS és VIDÉKE. ügyelnünk, a nőstény kacsa hangja tisztán j igen taricává teszik néha egy és ugyancsengő, inig a kácséré rekedt és tompa. \ azon udvar kacsa népességét Miként a tyúkok, így a kacsák közt is több fajta van. Nem kell azonban azt hinunk, hogy ezek tiszta fajták, mert egy~i Ycioittfl saarkgöattt a Madórtniajíionos: részt elfajzások és egyéb keresztezések Csúz, köszvény, tagszaggatás, W fejfájás, csípof^jílalonri stb. ellen ^ legjobb bedörzsöl és a R i e h t e r-féle hét-hétre terjedő tanfolyam nyilik meg a társ. polg leányiskola helyiségében. Eszközölt és anyag-ára 4 fr't. Jelentkezhetni a leányiskolában* Több, mint 20 év óta a legtöbb családban ismeretes, mint fájdalom-enyhitő sier és majdnem minden gyógyszertárban kapható 40 és 70 krért. Minthogy utánzások léteznek, ennélfogva mindég határozottan :f kezelés. Biztos siker, szerencsém a t. gazdaközönség' figyelmét felhívni általánosan használt, nagy kelendőségnek örvendő saját készitményü m t mm w #* w M m m m mely a disznók járványos betegsége alkalmával biztos sikerrel alkalmaztatik. Baromfiaknál szintén ajánható. Kapható kisebb csomagokban és kilogrammonként. Használati utasítás ingyen! BUGYIS ANDOR, gyógysz.oróáx, Szarvason. oltott és átatto meszet, ^ portlandi és hidraulikus cementet, % valamint homokot, mely cikkekből raktóramat gazdagon elláttam. Ugy szintén készletben tartok kül- és belföldi, valamint kövács- 11 ; szenet, s mindennemű kemény-fát. Y ^li A t. közönség eddigi szíves bii Ö ffgéf 5-fi zalmát kérve, vagyok tisztelettel Wigner Lajos tűzifa-, kő- és faszénkereskedő. SZARVASON. Kitünö minőségű tűzifa i t a méter- % <>*% ölenként házhoz szállítva13 ft. r JBolács Kálmán, Széptan- vágy restetika. (n 8-r )..., v. ft,280 helyejti csak ft - Legjobb aest etika, nélkiilözhétlen minden művelt ember részére. Fodor Dezső, Uiasitás a házádö ügyekben, háztulajdonosok és h'ázkezelők részére (n. 8-r ) ; ft.50 helyett csak ít.20 Minden háztulajdonosnak ajánlható. Karém költeményei. (12-r. 1Ű2 1.) ft 1.40 helyett csak ft.30 "Alkalmas ajándék hölgyek részére. Király János, dr. A pozsonyi nagy-dunái vám és révjog törtenete, Levéltári adatok nyomán, (n. 8-r ) ft 2. helyett csak ft 1. Kitűnő legújabb forrásmű a magyar történethez. Kofrán i Adolf, dr. A Griifenbergi hideg víz gyógymód. Képszerű irályban tájékozásra a vizi kezelésnél (8-r ).,..,.... ft 1.50 helyett csak ft l.~ Kitűnő utmutató a hidegvizgyógymód használatához, sokkal becsesebb, mint Kneipp vizkurája. Of lók Mór> Tréfás számtani feladványok gyűjteménye. Ifjak és más korbeliek hasznos mulattatására. (8-r ). * ft.50 helyett csak ft.30 Orbok Mór, Tréfás mértani feladványok gyűjteménye. Ifjak és más korbeliok hasznos mulattatására kidolgozva. A szöveg közé nyomott 117 képpel. 8-r ),.... >. ".. ft»50 helyett csak ft - Tanulságos és mulattató gazdag tartalmú könyvek, a fiatalságnak és nevelő uraknak. JPáédágogiai Plutarch i Orbók Mór, Paedogogiai Plutarch. Banfi Sándor. Képek a pozsonyi ligetből. Diszes keringő (Walzer) ft 1. helyett csak ft.20 Elsvogel Feri 30 év után, Keringő ft.40 helyett csak ft.20 Korbay Ferenci Gyapjas bundám. Népdal irta Samarjay A «. ft.30 heivett csak ft - Jó zeneművel: csinos kiállitásban: Jelesebb paedagogusok kiválóbb tanférfiak arczképés életrajz gvüjleménye. I/II díszes kötet (n. 8-r. 561 L),, *.,.,... ft 4 helyett csak ft 2.50 A nm. közoktatásügyi minisztérium által melegen ajánlva, egy tanár urnák könyvtárából sem szabadna hiányozni. P/rcss Sándor, Verses köszöntő könyv. Gvermekeinknek ( jg-r. 30 L).....,.. ft.20 helyett.csak ft Szép tartalmú köszöntőkönyv, különféle alkalmakra. Sámarjay Károly, dr. A pozsonyi régi és uj színház. Töredékek Pozsony múltja és jelenéről (magy. és ném. nyelv.) 2 képpel. (8-i\ 54 1.). ft.40 helyett csak ft.20 Jókai-féle stílusban tartott vázlat a legrégibb magyar színház felöl. Schulpe György, dr. Felhők és csillagok. Kölltemények és egy elbeszélés, (16-i\ 88 1.)^.. ft.60 helyett csak ft.30 Egy tehetséges ifjú magy. író, ki ezen költemények által magának uj pártfogókat hódított. Sclmfye Györqy, dr. Tanulmányok az irodalom, jog- és culturtörténet terén, (m 8-r. 52 L) ft,40 helyett csak ft.20 Mindén müveit emberre nézve érdekes, Tanilck évkönyve. Tanárok, tanítók, intézeti növendékek használatára. Szcrk. Orbok Mór. ft helyett csak ft Költőibb és olcsóbb, mint bármely jegyzőkönyv, képékkel. Alkalmi ajándék tanároknak, Tóth Sándor, dr. Távol, közel. Ujabb elbeszélések, (8-r. 206 l).,. <...., ft, Í2Ö helyett csák ft. 5 érdekes elbeszélés, a legjelesebb bírálatok kitűnőnek bizonyították, 'Máder Rezső, Pozsonyi tűzoltó induló ft.60 helyett csak ft.20 Budnyanszky János, Izabella csárdás ft.50 helyett csak ft,20 Budnyánszky János, Kék ibolva. Lengyelke. Zongorára. ft»50 helyett csak ft <20; ; Wolf Zsiga, Kereskedelem és ipar. Polka ft.40 helyett csak M 0 «

8 SZARVAS és VIDÉKE'. Vasárnap, junius IS. tb92,_ Foncière" Pesti biztosítóintézet. Ván szerencsénk abiztosjtó közönség b, tudörnására hozni, hogy ügynökségünket Szarvas és vidéke -rüszére O s troluc srky János út szarvasi kereskedőnek adtuk át, ki tüs % -jíg>~ haleset és életbiziösitásolcat elö-\ nyös feltételei: mellett közvetít. Intézetünket á biztosító közönség b. figyelmébe ajánlva, maradtunk Arad, május hó 25-én. teljes tiszteletlel A Foncière biztositó-intézet aradi fő ügynöksége. 5 3 Bekker, Porjeai, A piaeztéren a várostól béreit telepen állandó és nagyraktárat tartok T Ű Z I F Á B Ó L nagyban és kicsinybeni eladásra, úgy szintén vágott fából. Hazai és porosz kőszenet, kitűnő faszenet, valamint élesdi elsőrendű meszet bármily' mennyiségben és időben. Építészek részére kedvezményezett áron! marosi békési és szemesés kavicsot, továbbá portiandi és román czementet gyári áron' Főtörekvésem olcsó árak mellett pontos és szolid kiszolgálás, és hogy a keresett czikkek bármely időben kaphatók legyenek. A raktáram szíves megtekintésére kérem a t. ez. közönséget és iparos urakat. rvas, junius Stóltölwmt Jakab. H I R D E T E S. A szarvasi takarékpénztár igazgátósága elhatározta a kölcsön kamatlábat leszállítani és a kölcsön módozatait a következőkben megállapítani. 1. Ad jelzálogos kölcsönöket 500 frtól felfelé 6% kamat, 20 évi visszafizetés, évenkint 5% *óli tőketörlesztés - mellett. De e mellett ugyanily összegeket akinek úgy tetszik, ad 10 évre is 6% kamat és évi 10%-tóli tőke-törlesztésre.. 2, Ad váltókra szintén 500 frtól fel felé 4 havi leszámítolás u mellett 6% tóii kamatra. Tegyen bárki számítást s meg fog győződni, hogy ezen kolcsiin" elönyösebb minden budapesti, nagyszebeni s más pénzintézetek kölcsöneinél. E mellett az intézet vállalkozik akár más pénzintézetek, akár magán feleknél nagyobb kamat mellett elhelyezett vagy a kölcsönkért összegét megelőző adósságokát kifizetni, illetve convertálni. Szar.vas juni. 9. A szarvasi 2 3 Igazgatósága ária c z e 111 ^wm^ naprvhze.rüim hatnák gyomor bajoknál, néíküldtheictlón és áltolinosan ismeretes házi e.h iiőpkzcr. ««. A 4. : étv%»alans% 9YOmorfly«f)gefég. bdiftt lehelet, oltmuág, sa«ny«telbtiffngés, hasmenés, gyomorévé», feleslegei nyálkakivá- Htttás. sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs. «'(Jkülés* Uathntó.H K>'OKy«'/.prniik».fomiynlt lepájátaál, * menynyiben qz a tryomórtól «/.i\rniázott, gyomortulterhelésnól Mekkci ^lt>itoiclcal, giüsxmk, málbaiok 1 1 6h hamorrholcá nál. KmHh*tt bujáknál n.jfríwae*«/*/ tn/omorcteppeh óvok r»tn kitűnőknek bizonyultak, a mit nz&z meg.hzaz blzonyit.y?uiv tnmmil. Kk.v ki* üv<y Ara hiwiznaiatí u tanítással együtt kr na*v üvep á*a 70 kr. f MujfyftrovHxngl f^raktái-: 'ffiriík JoK»ef gyoírynxertára Riidap««^ KIrAly ntcca 12 si., ^ AlAh^t tfj«ot«fett tesrák megtekinteni C«ak oly e^ppeket rl fogadni, melyeknek burkolatára jtfld»-/.rím; van a kcazitő aláírásával CC. Ürady) M ezen «zavakkal: Valódi«ágát bizonyítom". * MáfiaczcU*tvwrcmeppeh valodlan kaphatók. Szarvason : Bugyis Andor gyógyszertára utn. Kunszentmártonban : SzikírdfTy Károly gyógyszertárában. Körös-Ladányban: Jakó Jenő gyógysze r tár áb a n. i> (iciuvc ivójey u wjtoljiiiv h hiíikmíiík'fttuiti íj«w/.»u]t«<la«. Hiiftk, iaivoï a keílftuetlen vu a lasnû, ragiiilû» «/.áradás h»nly ai ulajfiftttsknek é* a«oïajtakkn'uk gaj& : tja v clkí'rüttrtik. HniuUott a üaaiuáuta ülyáií %ykzuru ṫ.iib^y'klkl inagii váiío/.imti a iiiáfolást. A palló nojlvob táf^yoryal fultorilluútü, auihktvl, hogy elvimtttoné fényéi* Ííög kell kni5iil>ö/totn) : nzíjxbzéú ssobapalló - féaymázt f sàrçifbariiàt h mmltagoiiiburnât,* mrtly àkâr vj-ak ni olaj fostuk ío<il be a pallót «egynttal féiíyt írta«ú Kxért yáráht alkaluiazbrló r«s#l vagy nj patlórn Tel,)<'MOii belöil íniiideu ioitot. k irabbl xuàzolùat b1> f van a/utáu tiszta fényináa (sziue^ctlen; eyná/;» *t)l»áí'«i Víilój ù fit.!h) kr,,. va«y íi 4 ), jjjárlivi,. A kflinití««mweudftékrk uitmh'n várrm^an» i íwl raktlnik vanitak, Ide ktítdémmlok. Mititntn.tz«WA<<r<k t* proft^* fiklúhok in»yon úx bénnüntv«kiiui^thuk, A hhváriiirj.tj'iiáituk k vliíyááiil a w tíéghi «a kyari jeiryi'ü^ nviv«í <y/.t a töíib mlut!h50 ivyj* léfëxn. L'yarloiáfi) t 'ukí>'l«v utáil»/,7.aké«hnïhîkltjàk, apfc.ml. refé«al>í>4f *ffyikraua c^ihaí; íifitítf heui felütő ujinöíi^if* beit boszák forgalomba, CltriÉtii ill Ferenc 4, éííí Prága, K. Berlin. 2 ~ 9 Kapható Szarvason : ; ' r-^-r^ = :, j i - i...» i v >- i«nyomatott Szarvason Söpszky Zs. könyvnyomdájában. 1892

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft JÚNIUS 30. oldal oldal

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft JÚNIUS 30. oldal oldal III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft 2011. JÚNIUS 30. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLY 2011. évi XLVII. tör vény a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga - tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben