Marshall akusztikus kor Tipográfiai kor Elektronikus kor McLuhan Guttenberg galaxis Neumann galaxis (USA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marshall akusztikus kor Tipográfiai kor Elektronikus kor McLuhan Guttenberg galaxis Neumann galaxis (USA)"

Átírás

1 1 2. Ön egy online hírportál munkatársa, és tagja annak a munkacsoportnak, amely a portál mint a tömegkommunikáció online eszköze marketingstratégiáján dolgozik. Tekintse át röviden a tömegkommunikáció alapfogalmait és történetét, és fogalmazza meg, hogy az online multimédia milyen új lehetőségeket kínál a korábbi médiumokhoz képest! Információtartalom vázlata Az emberi kommunikáció fejlődése A tömegkommunikációs eszközök típusai A tömegkommunikációs eszközök sajátosságai Az internet és a multimédia mint a XX. század új tömegkommunikációs eszköze Az emberi kommunikáció fejlődése Kommunikáció nélkül nincs társadalom. A kommunikáció képessége nem a teremtés koronája az ember kiváltsága; élőlények tartós közössége sem képzelhető el információcsere nélkül. Az emberi társadalom fejlődése szorosan összefügg az információs összeköttetések, a kommunikáció fejlődésével. Éppen ezért információs szemléletünk teljesen jogosnak tartja azt a felfogást, amely a történelmet a kommunikációs eszközök fejlődése alapján korszakolja. E szerint a felfogás szerint az emberiség eddigi történetében a következő korszakokat különböztetjük meg. Két elfogadott elmélet Az emberi társadalom fejlődése szorosan összefügg az információs összeköttetések, a kommunikáció fejlődésével. Ennek megfelelően a történelmet a kommunikációs eszközök fejlődése alapján korszakolhatjuk. Marsall McLuhan három korszakot különböztet meg a kommunikációban (McLuhan,1962). Az elsőt akusztikus kornak nevezi. Ebben a korszakban az információk tárolására és továbbítására egyaránt elegendő volt az emberi memória. Azonban ahogy nőtt az átadandó ismeretek tömege, kialakult az írás és a könyvnyomtatás. Felfogása szerint a könyvnyomtatás vált a következő korszak központi kérdésévé. Ennek megfelelően ezt a korszakot a tipográfia korának vagy más néven Guttenberg galaxisnak nevezte. A tömegkommunikációs eszközök megjelenésével, a televíziózás elterjedésével, illetve a számítógép alkalmazásával fémjelezhető a harmadik, jelenleg is tartó korszak, az elektronikus kor, vagyis a Neumann galaxis. Marshall akusztikus kor Tipográfiai kor Elektronikus kor McLuhan Guttenberg galaxis Neumann galaxis (USA) Fülöp Géza az előzőleg említett három korszakot tovább bontotta (Fülöp, 1984). A Marsall McLuhan által említett első korszakhoz hasonlóan az első nagy lépcsőfoknak a kommunikáció történetében a beszéd megjelenését tekintette. Mivel szerinte ez forradalmi változást jelentett az emberiség történetében, ezért ő ezt a korszakot a beszéd forradalmának nevezte, ekkor az ember kiemelkedett az állati létből, s a munkavégzés során szerzett és teremtett információit átadta társainak, utódainak.

2 2 A következő nagy lépés a fejlődésben az írás forradalma : amikor az információtárolás függetlenné válik a jócskán megbízhatatlan emberi emlékezettől, megkezdődik az idő és a tér legyőzése, a primitív társadalom megindul a civilizáció útján. A harmadik a könyvnyomtatás forradalma : amikor a sokszorosítás technikája az információk (ismeretek) tömeges terjesztésének lehetőségét teremti meg, s ezzel elősegíti a társadalmi haladás felgyorsulását. A negyedik a távközlés forradalma : az információs összeköttetések behálózzák a Földet, a világ összezsugorodik, felderengenek az egységes emberi társadalom körvonalai. Az ötödik az elektronikus információfeldolgozás forradalma : vagyis a kommunikáció új minőséggel gyarapodik. Ezzel elértünk napjainkba, ahol a kommunikáció fogalma folyamatosan bővül. Ebben a bővülési folyamatban döntő szerepet játszik a személyi számítógép és az Internet. Az emberi tudás mennyiségi növekedése és specializálódása az üzenetek cseréjének és az információk átadásának (az oktatásnak) egyre hatékonyabb és tökéletesebb formáit követeli meg. A kommunikáció fogalma napjainkban folyamatosan bővül. Az embernek emberrel való párbeszéde mellett megjelenik az ember-gép párbeszéde, az információtárolás és feldolgozás legújabb, még kihasználatlan lehetősége is. Ebből következik az információelmélet meghatározása is, miszerint a kommunikáció minden, amiben az információ továbbítása történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben, vagy ezeknek milyen rendszerében (kódban) van kifejezve. (Szabó K. 2002) Vagyis a kommunikáció ma már nem csak ember és ember közötti kommunikációt, hanem ember és gép, illetve gép és gép közötti kommunikációt is jelent. Így tehát a kommunikáció, amely eredetileg az emberi kommunikációt jelentette, ma már mindenféle rendszer belső információáramlását meghatározhatja. A napjainkban végbemenő információs forradalom lényegesen megváltoztatja az oktatás módszertanát és eszköztárát az oktatási folyamat minden szintjén. Ebben a változásban jelentős szerepe van a kommunikációs szokások megváltozásának, és az új kommunikációs eszközök megjelenésének. A multimédiás távoktatás tehát tulajdonképpen ember és gép kommunikációját jelenti, ahol a pedagógus és a diák közötti kapcsolat elsősorban a számítógépre feltelepített távoktató tananyag közvetítésével történik. Fülöp beszéd írás nyomtatás távközlés számítástechnika Géza forradalma forradalma forradalma forradalma forradalma (Románia) A tömegkommunikációs eszközök típusai A tömegkommunikációs eszközök sajátosságai A kommunikációs folyamatokat a résztvevő felek száma szerint három csoportra oszthatjuk fel: személyes, csoport- és tömegkommunikáció. A tömegkommunikáció esetében a befogadó közeg egy nagy létszámú heterogén sokaság de a kibocsátó térben és időben távol van a befogadóktól. A tömegkommunikáció klasszikus eszközei: sajtó, rádió, televízió. A kommunikációs szokások megváltozásához a 19. és 20. század fejlődései vezettek. A tömegtájékoztatási eszközök nagy hatást (ez a hatás lehet pozitív és negatív is) gyakorolnak a tömegekre a tömegek befolyásolhatók. A tömegtájékoztatatás a média segítségével történik. A legnagyobb hatású eszközök: sajtó, rádió és televízió.

3 3 Média: a tömegkommunikációs eszközök gyűjtőneve Tömegkommunikáció: Angelusz Róbert meghatározása szerint: " a kommunikációs csatornák potenciálisan az emberek (a közönség) legszélesebb köréhez szóló típusa" Ebben a kommunikációs formában a számos információforrás által kibocsátott üzenetek intézményesített közvetítő, kommunikátor révén jutnak el a közönségként viselkedő tömegekhez. A kommunikáció e formája tehát közvetett, sőt közvetített. Gerhard Maletzke: a tömegkommunikáció a kommunikáció minden olyan formája, melyben a közleményeket közvetítik: nyilvánosan technikai terjesztő eszközök (médiumok) segítségével, követetten (nem szemtől szemben) egyoldalúan egy diszperz közönség számára (eltérően az együttlévő közönségtől) Balázs Géza: technikai közvetítő eszközökkel, jellemző helyszínekkel és ún. tömegmédiumokkal, egy központból és irányában (fentről lefelé), emberek nagy csoportjával, a (nagy) közönséggel való kommunikáció. Tömegkommunikáció: A nagyipari módon előállított és üzemelő eszközök nagyipari módon közvetítenek nagy mennyiségű információt egy meglehetősen heterogén összetételű, azaz tömegközönségnek. A közlési folyamat egyirányú, felülről lefelé. A tartós közlés tartós befogadást feltételez, a visszacsatolás szinte kizárható. A tömegkommunikációs eszközök rövid időn belül (egyes adásnál azonnal) lehetőleg pontosan nagy tömegekhez juttatnak el nagy mennyiségű üzenetet. Tömegkommunikációs paradoxon: Minél tömegesebb a tömegkommunikáció, annál kevésbé felel meg a kommunikáció törvényeinek. A tömegkommunikáció képlete: TK (tömegkommunikáció)= A + 2P A: Aktualitás P: Publicitás P: Periodicitás A tömegkommunikáció fogyatékosságai: Nincs kétirányúság Nincs visszacsatolás Csorbát szenved a szimmetria Nem valósul meg a reciprocitás

4 4 A modern társadalmak kultúráját a tömegkommunikációs eszközök továbbítják, tárolják, termelik, alakítják és módosítják. A szórakoztatási szintjén megrekedt igény a kultúra kettészakadásához vezetett. A két kultúra közti alapvető különbség: Tömegkultúra Magaskultúra széles tömeget vonz közönsége szűk, homogén a közönség esztétikai mércéjéhez igazodik a szerző személyes világlátása kevésbé érzékelhető szabványosított, bevált sémákra épít üzenete egyértelmű nem igényel esztétikai befogadással járó szellem aktivitás jelképrendszere közérthető sikere rövid éltű az alkotó esztétikai mércéje a meghatározó az alkotó szemléletét fejezi ki az emberi lényeget, a világról való elgondolkodást közvetíti katartikus hatású befogadása az alkotással egynemű tevékenyég, jelképrendszere, stílusa egyéni sikere hosszú életű Három médiaműfajt különböztetünk meg: vizuális, auditív és audiovizuális média. 1. Vizuális média (sajtó) A legrégibb médiaműfaj. A sajtótermék olyan kommunikációs eszköz, ami információközlés közben eleget tesz három követelménynek: publicitás (nagyobb nyilvánosság) perioditás(szabályos időszakonkénti ismétlődés) aktualitás (időszerű információk továbbítása) A sajtóműfajokat két csoportra oszthatjuk: tájékoztató (információs) és véleményközlő (publicisztikai) műfaj. o Tájékoztató műfajok: közvéleményt foglalkoztató információkat közvetítenek. Hír: az újságírás egyik alapműfaja. Rövid, tömören megfogalmazott közérdekű aktuális információ. Megjelenhet címmel vagy cím nélkül is.

5 5 Közlemény: tényközlő beszámoló valamilyen megtörtént vagy várható eseményről Tudósítás: a tudósító személyes jelenlétére, személyes élményére épülő, leíró jellegű beszámoló Riport: A jelenben játszódó vagy már megtörtént eseményről szóló személyes hangvételű beszámoló. Párbeszédes, dialógus formájú. A helyszíni tapasztalatok alapján készül. A riporter bemutatja az eseményeket, megszólaltatja a szereplőket. Interjú: riporterrel folytatott, nyilvánosságnak szánt, közérdekű kérdésekről szóló(általában a közélet, sport vagy politika valamelyik szereplőjével folytatott) beszélgetés. Párbeszédes formájú. Szemle: több jelenségnek egységes szempontú ismertetése (pl. kritika, elemzés). o Véleménvközlő műfajok: nemcsak közvetítik a közvéleményt foglalkoztató információkat, hanem értelmezik, elemzik is azokat és egyéni véleményt is fűznek hozzájuk, ezáltal befolyásolják az olvasókat. Cikk: újságban, folyóiratban megjelenő rövidebb írásmű. Benne tényeket közlő és cikkírói véleményt tartalmazó részek kapcsolódnak össze, épülnek egymásra. Kommentár: hírhez fűzött értelmezés. Elsősorban az olvasók értelmére hat, az információk megértését segíti. Glossza: rövid terjedelmű, általában vitázó vagy bíráló szándékú, ironikus hangvételű hozzászólás valamilyen aktuális eseményhez. írója főként az olvasók érzelmeire, humorérzékére kíván hatni. Nyílt levél: a közvéleményt érdeklő témát ismert vagy fiktív személynek szóló levél formájában fogalmazza meg.(lili levele Gyurcsánynak) Olvasói levél: az adott lapban megjelent írások valamelyikével kapcsolatos vélemény vagy valamilyen közérdekű kérdéssel kapcsolatos állásfoglalás kifejtése levélformában. Általában rövidített, átdolgozott formában kerülnek bemutatásra. Kritika: műre, műalkotásra vonatkozó bírálat. Elemző módon mutatja be és értékeli az alkotást. Célja a befolyásolás. A sajtót csoportosíthatjuk tematika (tudományos, kulturális és szabadidős) és regionalitás (teraleti, megyei és országos) szerint is. 2. Auditív média (rádió): az egyik legszélesebb szórású tömegkommunikációs eszköz. Léteznek közszolgálati és kereskedelmi rádiók. Vannak egyprofilú és többprofilú rádióállomások. A sugárzott műsoroknak két fő típusa van: írott anyagot megszólaltató műfajok: hír, jegyzet, levél stb. Ezeket a korábban megírt szövegeket a műsorvezetők, bemondók olvassák fel. hangos anyagok: ezek a műsorok kifejezetten a rádió számára készültek. Ezek lehetnek egyenes vagy felvett adások. Rádiós műfajok terjesztés köre szerint: országos, határon túli, regionális/helyi (egy településen, közösségen belül) fenntartó szerint: közszolgálati (állami támogatással és előfizetők díjából működő), kereskedelmi (magánerőből és reklámokból működő), társadalmi/civil (egy kisebb közösség által működtetett

6 6 műsorok témaköre szerint: egyprofilú (egy témakörben sugároz műsorokat), többprofilú (vegyes témakörű) többprofilú rádió műsortípusai: hír, információ, krónika, politikai jellegű műsorok hirdetés, reklám zenei műsorok beszélgetős műsorok korosztályi, réteg- (gyermek-, ifjúsági, nyugdíjas-) műsorok kisebbségi, vallási műsorok szociálpolitikai (hátrányos helyzetűeknek szóló) műsorok tudományos ismeretterjesztő műsorok művészeti-irodalmi műsorok szórakoztató műsorok, vetélkedők sportműsorok magazinműsorok szolgáltató műsorok folytatásos műsorok műfajai: írott anyagot előadó megszólaltató alapjai (mindkettőnek): írott szöveg (pl.: glossza, hír); bemondó, színész, műsorvezető olvassa fel hangos anyagok; elsődleges rádiós műfajok közvetlenül a rádió számára készülnek (pl.: interjú, tudósítás, vitaműsor) 3. Audiovizuális média: A legáltalánosabb audiovizuális tömegkommunikációs eszközök közé tartozik a mozi, a televízió és a videó. Minden korszaknak megvan a meghatározó audiovizuális médiuma.(az '50-es évekig a mozi volt és onnantól kezdve vált a hírközlés leghatékonyabb eszközévé a televízió). A televíziós csatornákat lehet csoportosítani a profil alapján (vannak egy- és többprofilúak is). A műsorokon belül vannak élő- és előre felvett, szerkesztett adások. Csatornák: kiterjedtsége szerint: világméretű, országos, határon túli, regionális, helyi működtető szerint: állam/helyi önkormányzat által fenntartott közszolgálati, magánkézben lévő kereskedelmi Műsorok jellege: egyprofilú (pl.: hírtévé, zenetévé) többprofilú élőadás konzervműsor (előre megszerkesztett, rögzített) Műsortípusok (pl.): hírműsorok, híradó háttérműsorok (stúdióbeszélgetés, vita) dokumentumműsorok oktató ismeretterjesztő műsorok rétegműsorok (nyugdíjas-, ifjúsági, gyermekműsorok, nemzetiségi adások) folytatásos teleregény

7 7 reklám tévéshow (talk-show) zene (koncert, zenés klipp) film (szerzői film, tömegfilm) közvetítések (színházi előadásról, politikai eseményről, sportról), stb. Az internet és a multimédia mint a XX. század új tömegkommunikációs eszköze Manapság az internetes technológiákat körülbelül 1,4 milliárdan használják személyes, illetve üzleti célokra, például információkeresésre, szolgáltatások és áruk megrendelésére, kapcsolattartásra, szórakozásra, stb. Az internet sok tudós szerint a másodlagos szóbeliség korának végső állomása, mert segítségével olyan folyamatos, interaktív kommunikáció lehetséges, mint az elsődleges szóbeliség korában: láthatjuk és hallhatjuk egymást, szinte minden érzékszervünket használhatjuk a kommunikáció közben, mint egy teljesen átlagos beszélgetés során (sőt ezt megtehetjük egymástól több ezer kilométernyi távolságból). Az ek másodpercek alatt rendeltetési helyükre érkeznek, sokszor indulatosak, nyelvtanilag nem kidolgozottak, lehetőség van azonnali továbbküldésre és válaszra: hasonlóak a szóbeli megnyilatkozásokhoz. Az internetes fórumokon és csevegőszobákban már vitatkozni lehet, véleményeket lehet úgy leírni, hogy mindenki láthatja, ezek egyre inkább közelítenek az élőbeszédhez.

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése: Bohné Keleti Katalin A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06

Részletesebben

Új műfajismeret (szerk.: Bernáth László)

Új műfajismeret (szerk.: Bernáth László) Új műfajismeret (szerk.: Bernáth László) Témakörök: 1. Tájékoztató műfajcsalád II. fejezet 2. Az átmenet műfajai III. fejezet 3. A publicisztika IV. fejezet 4. A műkritikáról V. fejezet 5. Kiegészítő műfajok

Részletesebben

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban Tartalom Tartalom... 1 I. Összefoglaló... 2 II. A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

Részletesebben

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI Kökényesi Nikoletta Judit NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁATA A RETORIKAI-STIISZTIKAI SZÖVEGEEMZÉS MÓDSZERÉVE Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Textológiai program A Doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Információs Társadalom definíciók

Információs Társadalom definíciók Információs Társadalom definíciók Forrás: http://www.ittk.hu/web/inftarsdef.html Az információs társadalom fogalmát Manuel Castells a téma talán legismertebb kutatója alapján az emberi együttélés olyan

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata A szervezet és környezetének kapcsolata Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium Emberi erőforrások szak 2010 2011 es tanév II. félév Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens Szervezet

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI

A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI Egyed László Mécs Anna Neumann Viktor Palugyai István A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI írta Egyed László, Mécs Anna, Neumann Viktor, és

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

INFORMÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM. Komenczi Bertalan

INFORMÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM. Komenczi Bertalan Komenczi Bertalan MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Komenczi Bertalan Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM. KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM. KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl Budapest, 2011 A kézikönyv megjelenéséhez az Európai Bizottság Alapvetõ jogok és uniós polgárság programja,

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia:

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia: Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Az új technológiák bevezetésére jellemzõ terjedési (diffúziós) mintát írja le: lassú indulás után meredek emelkedés, majd ismét lassú elõrehaladás következik. Az új

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév) 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vizsgálatot indított annak

Részletesebben

1. A dolgozat témájának bemutatása

1. A dolgozat témájának bemutatása 1. A dolgozat témájának bemutatása A gyermek-fogyasztó tagja a társadalomnak és egyre inkább gazdasági erőként jelenik meg. Teszi ezt a saját fogyasztásával, a szülők fogyasztására gyakorolt hatásával,

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap.

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap. Két ország, egy cél, közös siker! Kockázatelemzés Az ingatlan értékbecslés alapjai Ügyfélkezelési kompetenciák Társadalmi kompetenciák MIKROHITEL TANANYAG FÜZET www.huro-cbc.eu www.hungaryromania-cbc.eu

Részletesebben