A nemzetközi bíróságok. Az Európai Unió Bírósága. Az EFTA-Bíróság. Az Emberi Jogok Európai Bírósága. A Nemzetközi Bíróság. A Nemzetközi Büntetőbíróság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetközi bíróságok. Az Európai Unió Bírósága. Az EFTA-Bíróság. Az Emberi Jogok Európai Bírósága. A Nemzetközi Bíróság. A Nemzetközi Büntetőbíróság"

Átírás

1 A nemzetközi bíróságok Az Európai Unió Bírósága Az EFTABíróság Az Emberi Jogok Európai Bírósága A Nemzetközi Bíróság A Nemzetközi Büntetőbíróság

2 AZ EUB AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA KEZDETEK 1952: az ESZAK 1 Bíróság létrehozása. 1957: az ESZAKBíróság átalakul az Európai Közösségek Bíróságává. 1989: az Elsőfokú Bíróság létrehozása. 2004: a Közszolgálati Törvényszék létrehozása. 2009: az Európai Közösségek Bírósága átalakul az Európai Unió Bíróságává (EUB), amely a Bíróságból, a Törvényszékből és a Közszolgálati Törvényszékből áll. SZÉKHELY: Luxembourg (Luxemburg) ALKALMAZANDÓ JOG Az EAK 2 létrehozásáról szóló szerződés Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) A másodlagos jog TAGÁLLAMOK Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország, Egyesült Királyság FELADAT A jog tiszteletben tartásának biztosítása az uniós jog értelmezése és alkalmazása során HATÁSKÖR Bíróság 1. A nemzeti bíróságok által előterjesztett, a szerződéseknek és az uniós intézmények, szervek és hivatalok jogi aktusainak értelmezésére, valamint az uniós aktusok érvényességére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelmek. 2. A Bíróságon előterjeszthető közvetlen keresetek, vagyis: a tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek; megsemmisítés vagy intézményi mulasztás megállapítása iránti következő keresetek: valamely intézmény által másik intézmény ellen előterjesztett keresetek; valamely tagállam által az Európai Parlament és/vagy a Tanács ellen előterjesztett keresetek, kivéve a Tanács ellen állami támogatásokkal, dömpinggel vagy a Tanács végrehajtási hatáskörével kapcsolatban előterjesztett kereseteket; valamely tagállam által a Bizottság ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti megerősített együttműködés körében előterjesztett keresetek. 3. A Törvényszék határozatai ellen előterjesztett fellebbezések. 4. A Közszolgálati Törvényszék határozatai ellen előterjesztett fellebbezések alapján a Törvényszék által hozott határozatok felülvizsgálata. Törvényszék Valamennyi közvetlen kereset, kivéve azokat, amelyek a Bíróság hatáskörében maradnak. Közszolgálati Törvényszék Az Európai Unió és annak alkalmazottai, valamint a személyi állomány egyes sajátos jogállású tagjai, többek között az Eurojust, az Europol és az OHIM személyi állománya közötti jogviták. 1 Európai Szén és Acélközösség 2 Európai Atomenergiaközösség

3 AZ ÁLLAMPOLGÁROK KERESETINDÍTÁSI JOGA Természetes vagy jogi személy a Törvényszék előtt keresetet terjeszthet elő: az Európai Unió valamely intézménye, szerve vagy hivatala által hozott olyan aktus ellen, amelynek ő a címzettje, illetve amely közvetlenül és személyében érinti őt; az olyan rendeleti jellegű aktus ellen, amely közvetlenül érinti őt, és amely nem tartalmaz végrehajtási intézkedéseket. Másfelől az uniós polgároknak arra is lehetőségük van, hogy a Bíróság előtt észrevételeket tegyenek, ha az őket érintő jogvitában eljáró nemzeti bíróság úgy határoz, hogy előzetes döntéshozatal iránti kérdésekkel fordul a Bírósághoz. ÖSSZETÉTEL Bíróság tagállamonként 1 bíró (jelenleg 27) és összesen 8 főtanácsnok; a hivatali idő 6 év, amely megújítható. Törvényszék tagállamonként legalább 1 bíró (jelenleg 27); a hivatali idő 6 év, amely megújítható. Közszolgálati Törvényszék 7 bíró; a hivatali idő 6 év, amely megújítható. NYELVEK Az eljárás nyelveként az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelve használható. Főszabály szerint az eljárás nyelve a kérelmező nyelve. Így az előzetes döntéshozatali eljárásokban az eljárás nyelve annak a nemzeti bíróságnak a nyelve, amely a Bírósághoz fordul. A kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek esetében az eljárás nyelve annak az államnak a nyelve, amely ellen a kereset irányul, míg a fellebbezések esetében az eljárás nyelve főszabály szerint az a nyelv, amelyen a Törvényszék a határozatát hozta. SAJÁTOSSÁGOK Az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, és azt egységesen kell alkalmazni a tagállamokban. Az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletek kötelező erővel rendelkeznek a tagállamokban. CÍM Az Európai Unió Bírósága Sajtó és Tájékoztatási Osztály L2925 Luxembourg Tel: (+352) Fax: (+352) Internet:

4 AZ EFTA BÍRÓSÁG KEZDETEK: 1994 SZÉKHELY: Luxembourg (Luxemburg) (1996 óta) ALKALMAZANDÓ JOG Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás és jegyzőkönyvei Az EFTAállamok között létrejött, egy felügyeleti hatóság és egy bíróság felállításáról szóló megállapodás és jegyzőkönyvei Az EGT másodlagos joga TAGÁLLAMOK Izland, Liechtenstein és Norvégia FELADAT A jog tiszteletben tartásának biztosítása az EGT jogának értelmezése és alkalmazása során HATÁSKÖR Az EGT jogának értelmezése A szerződő felek között, a szerződő felek és az EFTA Felügyeleti Hatóság között, valamint az EFTA Felügyeleti Hatóság és határozatának címzettje vagy a határozat által közvetlenül és személyében érintett személyek közötti eljárások A nemzeti bíróságok által előterjesztett, az EGTSzerződés értelmezésére vonatkozó tanácsadói vélemény iránti kérelmek

5 AZ ÁLLAMPOLGÁROK KERESETINDÍTÁSI JOGA Természetes vagy jogi személy keresetet terjeszthet elő: ha az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatának címzettje, vagy ha az ilyen határozat közvetlenül és személyében érinti őt. Emellett a tanácsadói vélemény iránti kérelem is lehetőséget ad az állampolgárnak arra, hogy a nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő ügy során a nemzeti bíróság által feltett kérdéseken keresztül az EFTABírósághoz forduljon. ÖSSZETÉTEL 3 bíró (tagállamonként 1) NYELVEK Angol, tanácsadó vélemény iránti kérelem esetén pedig a nemzeti bíróság nyelve SAJÁTOSSÁGOK Az EGTállamok által elfogadott EGTjog közvetlenül alkalmazandó ezekben az államokban. E jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, és magában foglalja a tagállamok felelősségének elvét. A közvetlen keresetek alapján hozott ítéletek kötelező erővel rendelkeznek. Ezzel szemben a tanácsadó véleményeknek nincs kötelező erejük. CÍM EFTABíróság 1, rue du Fort Thüngen L1499 Luxembourg Tel: (+352) Fax: (+352) Internet:

6 AZ EJEB AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KEZDETEK 1959: az Emberi Jogok Európai Bíróságának létrehozása. 1998: hatályba lép az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez (1950) kapcsolódó 11. kiegészítő jegyzőkönyv, amely az Emberi Jogok Európai Bizottsága (1954) és az Emberi Jogok Európai Bírósága (1959) helyett egyetlen állandó bíróságot hoz létre. SZÉKHELY: Strasbourg (Franciaország) ALKALMAZANDÓ JOG Európai egyezmény az emberi jogok védelméről (1950) és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyvek TAGÁLLAMOK Az Emberi Jogok Európai Egyezményét ratifikáló államok (vagyis 2009ben 47 állam). Albánia, Németország, Andorra, Örményország, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, BoszniaHercegovina, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Dánia, Spanyolország, Észtország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Görögország, Magyarország, Írország, Izland, Olaszország, Lettország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Moldávia, Monaco, Montenegró, Norvégia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Cseh Köztársaság, Románia, Egyesült Királyság, Oroszországi Föderáció, San Marino, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Svájc, Törökország, Ukrajna FELADAT Az emberi jogok védelméről szóló európai egyezmény és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyvek értelmében a Magas Szerződő Feleket terhelő kötelezettségek tiszteletben tartásának biztosítása. HATÁSKÖR Bármely szerződő állam (állami kérelem), vagy olyan magánszemély, aki azt állítja, hogy az Egyezmény megsértésének áldozata (egyéni kérelem), közvetlenül a Bírósághoz fordulhat arra hivatkozva, hogy az Egyezmény által biztosított jogok egyikét valamelyik szerződő állam megsértette. AZ ÁLLAMPOLGÁROK KERESETINDÍTÁSI JOGA A Bírósághoz fordulhat bármely természetes személy, nemkormányzati szervezet vagy személyek csoportja, aki vagy amely azt állítja, hogy az Egyezmény vagy az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekben biztosított jogok valamely Magas Szerződő Fél részéről történt megsértésének áldozata. Az ügyet csak akkor lehet a Bíróság elé terjeszteni, ha az összes hazai jogorvoslati lehetőséget már kimerítették, éspedig attól az időponttól számított hat hónapon belül, amikor a hazai végleges határozatot meghozták. A Bíróság az egyéni kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánítja, amennyiben az névtelen, vagy lényegileg azonos egy olyan üggyel, amelyet a Bíróság már megvizsgált, vagy amelyet már más nemzetközi vizsgálat vagy elintézési eljárás alá bocsátottak, vagy amennyiben úgy találja, hogy az Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek rendelkezéseivel összeegyeztethetetlen, nyilvánvalóan alaptalan vagy a kérelmezési joggal való visszaélésnek minősül.

7 Az ügyvédi képviselet csak a keresetlevélnek az alperes kormánnyal történő közlésétől kezdve kötelező. A Bíróság szabályzata értelmében a kérelmező e közléstől kezdve költségmentességben részesülhet, ha az a Kamara előtti eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges, és ha a kérelmező anyagi helyzeténél fogva nem képes az őt terhelő költségek teljes vagy részleges viselésére. ÖSSZETÉTEL A bírák száma megegyezik a Magas Szerződő Felek számával (jelenleg 47). A hivatali idő 6 év, amely megújítható. A Bíróság háromtagú bírói tanácsban, hét bíróból álló Kamarában vagy tizenhét bíróból álló Nagykamarában jár el. Hivatalból tagja a Kamarának és a Nagykamarának az eljárásban félként részt vevő állam által választott bíró. NYELVEK Angol és francia. A keresetlevélnek az alperes kormánnyal történő közlése előtt a kérelmező a Magas Szerződő Felek bármelyik hivatalos nyelvét használhatja. Az észrevételeket általában a Bíróság két hivatalos nyelvének valamelyikén kell megfogalmazni, kivéve, ha a Kamara elnöke megengedi a kérelmezőnek, hogy továbbra is a Magas Szerződő Felek egyikének hivatalos nyelvét használja. SAJÁTOSSÁGOK A Nagykamara szerepe: a Kamarák bizonyos feltételekkel bármikor átengedhetik hatáskörüket a Nagykamarának, feltéve, hogy ezt a felek egyike sem ellenzi. A Kamara ítéletének meghozatalától számított három hónapon belül bármely fél kérheti az ügynek a Nagykamara elé utalását. A Nagykamara elé utalás iránti kérelemnek egy öt bíróból álló kollégium kivételes esetekben ad helyt. CÍM Emberi Jogok Európai Bírósága Európa Tanács F67075 Strasbourg Tel: (+33) Fax: (+33) Internet:

8 A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG KEZDETEK 1945: az ENSZ legfőbb igazságszolgáltató szerveként létrehozták a Bíróságot, amely az 1922ben, a Népszövetség (NSZ) keretein belül felállított Állandó Nemzetközi Bíróság (ÁNB) jogutódja. SZÉKHELY: Hága (Hollandia) ALKALMAZANDÓ JOG Nemzetközi egyezmények és szerződések, nemzetközi szokásjog, általános jogelvek, továbbá kiegészítésképpen bírói határozatok és a legelismertebb szerzők tanai. TAGÁLLAMOK Az ENSZ tagállamai (2009ben 192 állam), amelyek a Bíróság Alapszabályának ipso facto részesei. A Bíróság Alapszabályához az ENSZ Alapokmányának aláírása és az ENSZ tagjává válás nélkül csatlakozó államok. Egyéb államok, amelyek az ENSZ Biztonsági Tanácsa által meghatározott feltételeknek megfelelően nyilatkozatot helyeztek letétbe a Titkárságon. FELADAT A nemzetközi joggal összhangban eldönti az államok közötti jogvitákat és azokat a jogvitákat, amelyeket maguk az államok terjesztettek elé. Tanácsadó véleményt ad az ENSZ erre felhatalmazott szervei vagy szakosított intézményei által feltett jogi kérdésekre. HATÁSKÖR Az államok közötti olyan jogviták elbírálása, amelyeket az államok a Bíróság elé terjesztettek (igazságszolgáltatási hatáskör). Tanácsadói vélemény jogi kérdésekben az ENSZ szerveitől (5) vagy az ENSZ ilyen kérelmek előterjesztésére felhatalmazott szakosított szerveitől (16) érkező kérelmekre (tanácsadói hatáskör). AZ ÁLLAMPOLGÁROK KERESETINDÍTÁSI JOGA Magánszemélyek nem fordulhatnak a Bírósághoz, mivel az Alapszabály 34. cikke értelmében kizárólag az államok jogosultak a Bíróság előtt félként eljárni. Ugyanakkor magánérdekek is képezhetik a Bíróság előtti eljárás tárgyát, amenynyiben egy állam állampolgára védelmére kel, és ez utóbbinak valamely másik tagállammal szembeni panaszait sajátjának tekinti.

9 ÖSSZETÉTEL Összesen 15, az ENSZ Közgyűlése és a Biztonsági Tanács által 9 évre választott bíró; a Bíróság tagjai a világ nagy kultúrköreit és legjelentősebb jogrendszereit képviselik. A bírói kar egyharmadát 3 évente megújítják. A bírák újraválaszthatók. NYELVEK Angol és francia SAJÁTOSSÁGOK A Bíróság csak akkor járhat el, ha a felek a következő három mód valamelyike szerint elfogadták joghatóságát: 1) megállapodást (különmegállapodást) kötnek azzal a kifejezett szándékkal, hogy a köztük felmerülő vitás kérdéseket a Bíróság elé terjesztik; 2) valamely szerződésben szereplő választottbírósági kikötés értelmében a szerződést aláíró államok közötti vitás kérdések esetén a Bírósághoz fordulnak; 3) a nyilatkozatok viszonossága következtében (az államok nyilatkozatot tehetnek, amelyben kötelezőnek ismerik el a Bíróság joghatóságát a valamennyi olyan állammal szemben felmerült vitás kérdésekben, amely ugyanilyen nyilatkozatot tett). A Bíróság ítéletei az érintett felekre nézve kötelező erejűek. Az ítéletek jogerősek és jogorvoslattal nem támadhatók. A tanácsadói vélemények főszabály szerint nem kötelező erejűek. CÍM Nemzetközi Bíróság Palais de la Paix Carnegieplein 2 NL2517 KJ Den Haag Tel: (+3170) (Tájékoztatás) Internet:

10 A NEMZETKÖZI BÜNTETŐBÍRÓSÁG KEZDETEK július 17én 120 állam elfogadta a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozásáról szóló Római Statútumot. A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma július 1jén lépett hatályba. SZÉKHELY: Hága (Hollandia) ALKALMAZANDÓ JOG Elsősorban a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma, az Eljárási és Bizonyítási Szabályzat, valamint a bűncselekmények tényállásai. Másodsorban az alkalmazandó szerződések, valamint a nemzetközi jogi elvek és szabályok, ideértve a fegyveres konfliktusok vonatkozásában kialakított nemzetközi jogi elveket. A fentiek által nem szabályozott kérdésekben a Bíróság által a különböző jogrendszerekből eredő nemzeti jogszabályokból levezetett általános jogelvek. TAGÁLLAMOK A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának részesei azok az államok, amelyek azt megerősítették, elfogadták, jóváhagyták vagy ahhoz csatlakoztak. A augusztus 1jei állapot szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának 110 állam a részese és 139 állam írta azt alá. FELADAT Hozzájárul a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás érvényesítéséhez és tartós alkalmazásához, a bűntettek megelőzéséhez és az annak érdekében folytatott küzdelemhez, hogy a bűntettek ne maradjanak büntetlenül. A legsúlyosabb bűntettek vonatkozásában méltányosan, hatékonyan és pártatlanul lefolytatja a nyomozást, megindítja a büntetőeljárást és vezeti a pert. Átláthatóan és hatékonyan jár el. HATÁSKÖR Joghatóság: a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága az alábbi legsúlyosabb bűntettek elkövetői elleni büntetőeljárás lefolytatására és az elkövetők elítélésére terjed ki: a népirtás bűntette, az emberiesség elleni bűntettek, a háborús bűntettek, valamint fogalmának meghatározását követően az agresszió bűntette. Időbeli hatály: a Bíróság joghatósága csak a Statútum hatálybalépése, azaz július 1je után elkövetett bűntettekre terjed ki. Személyi hatály: a Nemzetközi Büntetőbíróság akkor rendelkezik joghatósággal, ha a bűntett elkövetésével vádolt személy valamely részes állam állampolgára, vagy ha a bűntettet valamely részes állam területén követték el. Ugyanakkor ezeket a feltételeket nem kell alkalmazni, ha az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa utalja a főügyész elé az esetet. Komplementaritás elve: a Nemzetközi Büntetőbíróság csak akkor folytathat nyomozást, a személyekkel szemben pedig csak akkor indíthat büntetőeljárást, és akkor ítélheti el őket, ha az érintett állam nem képes vagy nem kívánja gyakorolni büntető joghatóságát.

11 AZ ÁLLAMPOLGÁROK KERESETINDÍTÁSI JOGA A Statútum fontos rendelkezéseket tartalmaz az áldozatok jogai és érdekei tekintetében. A nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás történetében először az áldozatok is beavatkozhatnak az eljárásba, és kérhetik az őket ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését. Továbbá a magánszemélyek, valamint a kormányközi vagy nemkormányzati szervezetek felhívásokat intézhetnek a Főügyészséghez azon bűncselekmények tárgyában, amelyek a Bíróság joghatósága alá tartoznak. ÖSSZETÉTEL A Bíróság 4 szervből áll: az Elnökség, a Kollégiumok, a Főügyészség és a Hivatal. Az Elnökséget az elnök és a két elnökhelyettes alkotja, akiket a Bíróság 18 bírája közül választanak. A Bíróságnak a világ minden tájáról származó 18 bíráját (akiknek száma növelhető) a Részes Államok Közgyűlése választja, hivatali idejük kilenc év. A bírák három kollégiumba szerveződnek, ezek: a Tárgyaláselőkészítő Kollégium; az Elsőfokú Kollégium; a Fellebbviteli Kollégium. A bírói kar egyharmadát 3 évente megújítják. A Főügyészséget a főügyész vezeti, akinek munkáját ügyész segíti. A főügyészt és az ügyészt a részes államok választják. A Hivatalt a hivatalvezető vezeti, akit a bírák választanak. NYELVEK A munkanyelvek az angol és a francia. A Bíróság az eljárásban részt vevő bármelyik fél vagy azon állam kérésére, amelynek az eljárásba történő beavatkozását megengedték, engedélyezi az angol vagy francia nyelven kívüli más nyelvnek az adott fél vagy állam általi használatát, ha ezt kellően indokoltnak találja. A hivatalos nyelvek: angol, arab, kínai, spanyol, francia és orosz. SAJÁTOSSÁGOK A Nemzetközi Büntetőbíróság független igazságszolgáltatási szerv. A Nemzetközi Büntetőbíróság állandó. A Nemzetközi Büntetőbíróság természetes személyekkel szemben járhat el. A Nemzetközi Büntetőbíróságot alapító szerződés (a Római Statútum) hozta létre, ellentétben az ad hoc büntetőbíróságokkal, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai alapítottak. Az államok a Római Statútum ratifikálásával előzetesen elfogadják a joghatóságát. A Biztonsági Tanács az ENSZ Alapokmányának VII. fejezete alapján eljárva átengedheti az ügyeket a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. CÍM Nemzetközi Büntetőbíróság Maanweg, 174 NL2516 AB Den Haag Tel: (+3170) Internet:

12 QD HUC A bemutatott Bíróságok különböző szolgálatainak együttműködésével készült kiadvány júniusi kiadás doi: /25920 Az Európai Unió Bírósága Sajtó és Tájékoztatás L2925 Luxembourg www. curia.europa.eu ISBN

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Preambulum Az Európa Tanács tagállamai, az emberi jogok

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere 2017/2018.

Az Európai Unió jogrendszere 2017/2018. Az Európai Unió jogrendszere 2017/2018. Követelmények, értékelés Kollokvium, 5 fokozatú jegy, írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban Megajánlott osztályzat (3-5) feltételei: - Óralátogatás - Zh-k megfelelő

Részletesebben

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE Mi is az a MyDrive? A MyDrive Connect egy alkalmazás, amelynek segítségével a navigációs készülékén elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat kezelheti.régen TomTom HOME-nak, és MyTomTom-nak

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása

Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest, 2015. április 22. Európai Szabadalmi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/BG/RO/hu 1 AF/EEE/BG/RO/hu 2 Az alábbiak meghatalmazottjai: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ

Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ Európa Tanács Európai Unió Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ www.coe.int europa.eu.int Európa Tanács Európai Unió Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ TIZENKÉT

Részletesebben

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM Az OHIM tölti ki: Érkezett Oldalszám 0 (kötelező A Madridi Jegyzőkönyv alapján tett nemzetközi védjegybejelentés Az OHIM előtt folyó eljáráshoz szükséges részletek

Részletesebben

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9. A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, 2016. november 9. Jogszabályi háttér 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 2 DHL GLOBALMAIL BUSINESS HOGYAN MŰKÖDIK? JELLEMZŐK Tegye borítékba, és címezze meg a leveleket. Csomagolja be a leveleket a DHL-től kapott dobozba vagy zsákba. Töltse ki a légi

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA Az Európai Unió Bírósága a hét uniós intézmény egyike. Három igazságszolgáltatási fórum alkotja: a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék. Az Európai Unió igazságszolgáltatásért

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza.

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza. (,1E69 (3 t ;í-er. ; 2010 V 2 4. 2010. évi... törvény az Európai Unióról szóló Szerz ődéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerz ődéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Ausztria Belgium Bulgária Ciprus

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Kérjük, válasszon nyelvet

Kérjük, válasszon nyelvet Page 1 sur 10 Kérjük, válasszon nyelvet Hungarian A BESZERZÉSI LÁNC KEZDEMÉNYEZÉS MEGFELELÉSI FELMÉRÉSE - 2016 Üdvözöljük a Dedicated cég online felmérési honlapján. A webalapú eljárás garantálja a vállalat

Részletesebben

JOGALAP KÖZÖS SZABÁLYOK

JOGALAP KÖZÖS SZABÁLYOK AZ EURÓPAI PARLAMENT: VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK Az Európai Parlament választási eljárásait egyrészt a valamennyi tagállamra érvényes közös szabályokat meghatározó európai jogszabályok, másrészt államonként

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 05. július 0. (OR. en) 0506/5 ENFOPOL 9 COMIX 3 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Tervezet - A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a vízuminformációs rendszerhez

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, MEGÁLLAPODÁS A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK,

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

T/1762. számú törvényjavaslat

T/1762. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGA 1 L L Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1762. számú törvényjavaslat az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1

AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények)

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények) 2008.6.7. C 141/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Ajánlattételi felhívás 2008 Kultúra program (2007 2013) A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek;

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben