Balatonkenese. elsõ óvodája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonkenese. elsõ óvodája"

Átírás

1 70 év története Balatonkenese elsõ óvodája

2 Balatonkenese elsõ óvodájának története A balatonkenesei Református Egyházközség presbiteri ülések jegyzõkönyvében nyomon követhetjük az építés szükségességétõl a megvalósulásig az eseményeket. Már jan. 18-i ülésen Molnár Gyula lelkész ismertette az Egyházkerületi Közgyûlés határozatát, mely szerint a Kerkapoly-Bodor alapítvány jövedelmének bizonyos hányadát (évi 1500 pengõ) ettõl az évtõl a Dunántúli Ref. Egyházkerületben óvodák felállítására lehet felhasználni. Amennyiben a presbitérium él ezzel a lehetõséggel vállalnia kell a fenntartás költségeit. Elõdeink nagyon bölcsen így határoztak: Eddig is nagy hiány mutatkozott, hogy sem községi, sem felekezeti óvoda nincs a faluban. Így a munkában elfoglalt szülõk kicsiny gyermekei nem részesülnek megfelelõ gondozásban és nevelésben. Fontosnak tartják az óvoda létesítését, így határozatban kimondják, hogy az alapítványi segélyt óvoda létesítésére igénybe vesszük. Feltétel:a politikai közösség vállalja a fenntartási költség fedezetét( pengõ) legalább addig amíg az egyház elõ tudja teremteni a szükséges összeget a fenntartáshoz. Így hozzájárul az elöljáróság, hogy más felekezetû gyerekek is felvehetõk legyenek a ref. óvodába. A községi elöljáróság elfogadta az ajánlatot és meghatározott idõre 1200 pengõ évi díjjal járultak a költségvetéshez. Így került beadásra a pályázat márc. 26-i jegyzõkönyv szerint. Négy év múlva, nov. 28-án kerül felolvasásra a püspöki hivatal 3303/1937 számú levele, amelyben az elnökség értesíti az egyházközséget, hogy rendelkezésre bocsátja az építkezéshez felhasználandó pengõt. Felhatalmazzák a lelkészt és a gondnokot a megfelelõ terv készíttetésérõl. A munkák elkezdését nehezítette, hogy ez év augusztusában a vármegye királyi Tanfelügyelete az iskola épületét életveszélyessége miatt bezáratta. Két tantermes iskolaépítésre adtak be pályázatot a kultuszminisztériumba. Az as tanévre Snuhr Simontól béreltek helyiséget (a volt vasutas vendéglõ) ápr. 1-jén bemutatták Palkovics István által készített Óvoda tervrajzot és Nagy Lajos gondnok és felesége Csaba Lídia, mint telektulajdonosok és az egyház mint vevõ közti adásvételi szerzõdést 242 pengõrõl (111 hrsz. 161 négyszögöl). Az eladók ezt az összeget, ami jóval kisebb volt a valós értéknél, visszaadományozták az egyháznak. A jegyzõkönyv külön megemlékezik a nemes gesztusról. Az egyház iránti szeretetnek ez a meghatóan szép példája,legyen példaadás a jelenben és az utókor számára. A gyülekezet kicsinyeiért hozott nemes lelkû áldozat töltse meg az adományozók szívét mindenkor örömmel. Az épülõ új intézmény virágzásában és áldozathozatalú jutalmazó Isten áldásában lássák adományuk legáldottabb jutalmát máj. 29-én a kivitelezésre beérkezett pályázatok elbírálása volt. 3 enyingi, 2 kenesei kõmûves mester: Wörös István és Wolf János az utóbbi nyerte el a megbízást azzal a feltétellel, hogy helybeli asztalosokat, Hõgyészi Jánost vagy Újvári Jánost bízza meg az asztalos munkákkal. Elkezdõdött az építkezés a már telekkönyvileg egyházi tulajdonba került telken a mai Óvoda út. 8 alatt. Wolf János építõmester és Újvári János asztalosmester keze nyomán. Az egyháztagok önként vállalt fuvarral és kétkezi munkával segítettek augusztus 18. az óvodaépítési munkálatok úgy elõre haladtak, hogy rövidesen megkezdhette mûködését és így szükségessé vált az óvónõi állás meghirdetése, aki református vallású legyen. Fizetésének 20%-át vállalja az egyház, 80%-át államsegélyként kérték a minisztériumtól. A növendékek után havonként 50 fillért, esetleg 1 pengõt lehet beszedni (fûtés-világítás-takarítás ) céljára. A növendékek felekezeti különbség nélkül a napköziotthonos óvodában megfelelõ gondozásban és nevelésben részesüljenek szeptember 11. A presbitérium a balatonkenesei református egyházi óvónõ részére a következõ díjlevelet állapította meg: 1.Természetben kettõ szobából álló lakás 2.Törvényes fizetésének 20%-át az egyház pénztárából 3.Törvényes fizetésének 80 %-át államsegélybõl

3 Kötelessége: törvényes rendelkezések értelmében és az óvoda felügyelõ-bizottságának utasítása szerint nevelni és gondozni az óvodába járó növendékeket, érdeklõdni a gyerekek szüleinek anyagi, vallási, erkölcsi és családi élete iránt, errõl jelentést tenni a felügyelõ-bizottságnak. Az egyházközség kulturális munkáiban részt venni s mindazon munkákat amelyeket a felügyelõ-bizottság rábízott elvégezni. A felügyelõ-bizottság tagjai között van: Molnár Gyuláné református lelkész felesége, Szabó Sándorné tanítóné asszony, Támadi Lajosné tanítóné asszony, Nagy Lajosné egyházi gondnok felesége valamint Jónás Jánosné, Öcsi Jánosné, Borsos Dezsõné, Kalmár Lajosné, özv. Csizmadia Károlyné, Rózsa Sándorné, Gáspár Sándorné (Kossuth utcai) és a község fõjegyzõje Szõnyi Antal és Öcsi János községi bíró nov. 13. A gyûlésen bejelentik, hogy az épület elkészült, a berendezés úgy áll, hogy mûködését elkezdheti. A takarításban nagyobb iskolás leányok is részt vettek. A belügyminisztérium pótköltségként 498 pengõ államsegélyt adott, valamint az óvónõ 80 %-os fizetéskiegészítését is vállalta. A segélyek elnyerésében Rozsnoky Antal az óvodaügyi szakreferens segédkezett, jóindulatú gondoskodását hálával köszönte meg az elöljáróság. Kádár Ilonát okleveles óvónõt bízták meg a napköziotthonos óvoda vezetésével. Az ünnepélyes átadást nov. 20-ra tûzték ki. Templomi szolgálatra Bakó Zoltán bodajki lelkészt kérték fel. Az épület falára márványtáblát helyeztek el. Az alapítók: Nagy Lajos és felesége Csaba Lídia A még élõ, akkori óvodásokkal történõ beszélgetés során mindenki emlékezett valami másra is, végül összeállt egy csodálatos kép errõl a nagyszerû emberrõl. Kádár Ilona óvónõrõl legendákat mesélnek volt óvodásai és mindazok a szerencsések, akik közeli kapcsolatba kerültek vele. Szerénysége, szépsége, csodálatos csengõ énekhangja elbûvölt kicsit és nagyot. Valamennyien nagyon szerették õt. Õ is szerette a gyerekeket, ölébe vette õket, puszilgatta, úgy magyarázta el, hogy mit szabad és mit nem. Sok verset, éneket tanított, rajzoltak, tornáztak, sétáltak. Van, aki arra emlékszik, hogy az óvó néni tudott hegedülni és harmóniumon játszani. Az óvodások részt vettek a március 15-i ünnepségen, szüreti felvonulásokon, sok színdarabot, mesét játszottak, jelmezbál is volt és az évben tanultakról bemutatót tartottak, akárcsak ma. Mások arra emlékeztek, hogy a Soós-hegyre és a strandra is elvitte õket.

4 Azok a gyerekek is szívesen jártak, hozzá akik nem is voltak óvodások, és az iskolából haza menet útba ejtették az óvodát. Több családhoz is bejáratos volt, ahol mindig szívesen látták, segítették is õt pl. élelemmel. Arra is emlékeztek, hogy mivel súlyos cukorbeteg volt, nem ehetett kenyeret, és néha diót, szalonnát darabolt fel tányérjára, az volt a vacsorája. Az óvoda udvarán volt homokozó, hinta, a teremben szép bútorok, kiságyak, játékok voltak. Tízóraira frissen fejt tejet, kenyeret, kockacukrot kaptak a gyerekek. Tiszteletre méltó volt, ahogy bekapcsolódott a falu kulturális életébe. Megszervezte a Leánykört, szerepet vállalt színjátszók csoportjában. Az elsõ óvónõ: Kádár Ilona Kádár Ilona a növendékekkel Református Leánykör Kádár Ilona Támadi Lajosnéval Szoros barátság fûzte Támadi Lajos tanító úrhoz és feleségéhez. A tanítóúr szervezte az elsõ anyák napi megemlékezést Kenesén, amit ezek után az óvodások is megünnepeltek. Kádár Ilona a gyülekezet elsõ óvónõje hat évi áldásos és az egész gyülekezet számára feledhetetlen emlékû munkássága után, 1945 november 30-án súlyos betegségben visszaadta lelkét Teremtõjének. A sírjáról soha el nem fogyó virágok beszédes bizonyságai annak a gondoskodásnak, mellyel emlékét gyülekezetünk mindig õrizni fogja. Legyen ez a mai kegyeletes megemlékezés egy szerény csokor, amit mi is sírjára helyezünk, és egyúttal legyen bátorítás utódjának arra, hogy elhatározásait, álmait odaadó szeretettel végzett munkája községünkben megértésre és megbecsülésre tarthat mindenkor számot. Fáber Kovács Gyula ref. lelkipásztor, felügyelõ bizottsági elnök rövid visszapillantást vet az elõzõ évek óvodát illetõ eseményeire. (1948. júl. 4. Közgyûlés Jegyzõkönyv)

5 Kádár Ilona óvónõ után az óvónõi állás betöltésére semmiféle intézkedés nem történt, nagytiszteletû Molnár Gyula lelkipásztor súlyos betegsége és halála miatt. Amikor az új hivatali utód Fáber Kovács Gyula ref. lelkipásztor aug. 1-én átvette az ügyek intézését, legelsõ feladatának tekintette az óvoda-ügy mielõbbi rendezését. Minisztériumi válasz alapján elõször az óvodaépületet kellett üzemképes állapotba helyezni és csak utána lehetett szó az óvónõi állás betöltésérõl. Az óvoda épülete pedig még rosszabb állapotban volt, mint a front átvonulása utáni közvetlen idõkben, mert gonosz és lelketlen kezek még azóta is ellopták és elpusztították az ostrom borzalmaiban megmaradt berendezések egyes értékes részeit. (1948. júl. 4. Közgyûlés Jegyzõkönyv) Fáber Kovács Gyula Az elsõ feladat tehát ezeket pótolni. A község vezetõségének s a gyülekezetnek, különösen a Leánykör áldozatkész munkájának eredménye képen 1947 márciusára úgy az óvónõi lakás, mint az óvoda termei a legszükségesebb munkák elvégzésével használható állapotba kerültek. Az óvónõi állás megszûnése miatt tulajdonképpen újra kellett szervezni az óvodát, s az ehhez szükséges kormány hozzájárulás hosszú idõt vett igénybe, ezért a Felügyelõ-bizottság úgy határozott, hogy az óvoda élére ideiglenes vezetõt állít május 1-én Botos Sándorné sz. Gyenge Margit okl. tanítónõ vállalta úgy az óvoda, mint a napköziotthon vezetését és mellé Öri Éva dajkát választotta a Fel.bizottság. Miután megérkezett a Népjóléti Kormány engedélye az állás betöltésére, a pályázatot törvényileg elõírt módon meghirdette és a beadott pályázati kérvények közül Bartalis Jánosné Gyõri Márta, Gyõri Irma és Tóth Lenke okl..óvónõket terjesztette fel kinevezésre. Többszöri személyes sürgetés és könyörgés után végre megérkezett a mindannyiunk számára a jó hír, hogy a Népjóléti Miniszter Úr balatonkenesei óvónõi állásra felterjesztettek közül Gyõri Irma okl. óvónõt véglegesen kinevezte. (1948. júl. 4. Közgyûlés Jegyzõkönyv) 1948-ban az óvodákat államosították. A fõképp a presbitérium tagjaiból álló Felügyelõbizottság ezek után kibõvült a községi tantestület, politikai pártok és a óvodás gyerekek szüleinek képviselõivel. Ennek értelmében a balatonkenesei áll. ovoda fel. bizottsága július 4- tõl kezdve a következõ képen alakul: fel. biz. elnöke: Fáber Kovács Gyula, jegyzõ: Gyõri Irma ovónõ, pénztárnok: Dull Ferencné, ellenõrök: Bántay János közs. vjzö. és Takács Istvánné. A fel. biz. tagjai pedig a következõk: Fáber Kovács Gyula elnök, Dr. Saáry István közs.t.fo., Bántay János közs. vjzö, Kiss József közs.biró, Öcsi János, Vági Gyula, Borsos Dezsõ, Bognár István, Cseszreghy Lajos, Csizmadia Károly, Gáspár Sándor, Hajda Gyula, Jónás János, Kalmár Lajos, Keresztes János, Öcsi Lajos, Patonai Lajos, Põcz Károly, Sári Lajos, Sipos F. Sándor, Somogyi Lajos, Harangozó Gyula, Bán Ferenc, Vajda János, Vörös Lajos; Egy. Munkáspárt: M.D.P.: Drencsán Péter, Wolf János, Hargithai Ferenc; Kisgazdapárt: Dull Pál, Ujvári János; Parasztpárt: Czeczõ János, Szombathi Kálmán; Magy. Vöröskereszt: Leipnig Dezsõ; Nõi tagok: Somogyi Károlyné, Parragh Kálmánné, Takács Istvánné, Répássy Jánosné, Jónás Gyuláné, Téli Jánosné, Fonyodi Antalné, özv. Öcsi Józsefné, Burdohány Józsefné, Vajda Jánosné, ifj. Dull Pálné, Dull Ferencné, Eichinger Józsefné, Hajda Dezsõné, Zsednay Józsefné, Tantestület: Német Árpád, Szücs Olga, Kecskeméti Tibor, Hegyi Jánosné, Bán Ferenc, Gyõri Irma (Részlet az júl. 4. Közgyûlés Jegyzõkönyvébõl.) A személyzetet illetõen ezen a közgyûlésen a következõképpen döntött a fel. biz.: dajkának továbbra is felkéri Öri Évát, fõzõnõnek és takarítónõnek pedig Apáti Mihálynét. Az elnök kéri: amig az ovónõ fizetése rendezõdik a szülõk ajánljanak fel sorkosztot. Ezt ugy a bizottság, mint a szülõk készséggel meg is teszik. A sorsdöntõ közgyûlés végén: Bántay János közs. vjzö. emelkedik szólásra. Meleg szavakkal köszöni meg a gyülés nevében Fáber Kovács Gyulának azt a sok sok fáradhatatlan és erdményes munkásságát, amit már két éven keresztül az óvoda érdekében tett. Szeretete maradjon meg továbbra is és minden kezdeményezésén legyen mindig Isten segítsége és áldása.

6 Az óvodáztatás ebben az épületben november 20-tól egészen 1989-ig tartott tól Pup Elemérné, aki ugyanitt óvodás is volt vette át a vezetést Gyõri Irmától. A 1954-ben készült képen Bali Irma és Csipszer Rózsa óvónõk láthatók. A gyerekek között az álló sorban ott van két volt dolgozónk, Baranyai Ilona és Kósa Margit is. Gyõri Irma a késõbbi Szabó Endréné néhány év kihagyás után 1964-tõl dolgozott újra az óvodában. A 1975-ben készült kép bal oldalán õ látható, majd Czupor Imréné, Pup Elemérné óvodavezetõ, Orbán Karolin és Burdohán Barnáné.

7 A régi óvoda emlékét az utca neve és az épületben található emléktábla õrzi, amely jelenleg is gyermekeket fogad, mivel gyermekorvosi rendelõ. Az óvoda 1989-ig mûködött, még ünnepelhette 50 éves fennállását. Az Óvoda utcai óvodánk dolgozói a kezdetektõl: Kádár Ilona, Szabó Endréné, Gyõri Irma, Bali Irma, Csipszer Rózsa, Pup Elemérné (Marika óvó néni), Garamszegi Aranka, Vértes Jenõné (Mária óvó néni), Czupor Imréné (Ili óvó néni) Pulai Istvánné (Irénke óvó néni), Lengyel Dezsõné (Andi óvó néni), Vaczola Kürthy Lajos tanácselnök ünnepi beszéde 1989-ben Ferencné (Masi óvó néni), Berta Mariann, Czél Emese, Pup Rita, Kurucz Éva és Kerti Teréz óvónõk, valamint Öri Éva, Apáti Mihályné, Takács Sándorné, Tóth Etelka, Bakó Irma, Köntös Júlianna, Kósa Józsefné, Erdélyi Ágnes, Kalamász Katalin, Buzsik Béláné, Orbán Karolin, Aschenbrenner Miklósné, Beke Ferencné, Bögi Lajosné. Néhányan még ma is intézményünk dolgozói. Ünnepélyes átadás 1977-ben Eközben november 7-én átadták a Bakó ligeti modern, négy csoportos óvodát. Ugyanakkor a már 23 éve mûködõ és a kenesei Általános Iskolához tartozó balatonakarattyai egy csoportos óvodát és az Óvoda utcai két csoportos óvodát egy intézménnyé (7 csoport) vonták össze Pup Elemérné vezetésével. Neveléstörténet dióhéjban: az óvónõk munkáját irányító elsõ tanügyi dokumentum Módszertani levél jelent meg 1953-ban ben egy kézikönyv látott napvilágot Nevelõ munka az óvodában címmel, amely az óvodát, mint elsõsorban nevelõ intézményt határozta meg ben Az óvodai nevelés programja címmel alapdokumentum került az óvónõk kezébe. Egyik nagy erõssége, hogy az óvónõk számára megadta az egyéni bánásmód lehetõségét ben került kiadásra az Az óvodai nevelés programja amely az elõbbi továbbfejlesztett változata volt. Hangsúlyt adott az óvodák módszertani szabadságának, a családok irányába történõ nyitásnak. Közben, a rendszerváltozás következtében újító szándékú kezdeményezések kerülhettek felszínre. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja szeptember 1. napján lépett hatályba ben az óvodák megalkották a helyi nevelési programjaikat. Thury Attiláné vezetése mellett ekkor született a kiválóra értékelt saját helyi óvodai programunk a Kippkopp Hop. Ebben az évben vettük fel a Kippkopp óvoda nevet is. Pup Elemérné 35 éven át vezette az óvodákat. Nyugdíjba vonulása óta, 1993-tól Thury Attiláné irányítása alatt mûködik a mára már több funkciót betöltõ intézményünk, a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde. Szeretettel fogadjuk az óvodás korú gyermekeket a kenesei és az akarattyai óvodánkba, a kisebbeket pedig az óvoda Maci bölcsõdei csoportjába és a Tátorján Játékvárban lévõ Tátorján bölcsõdénkbe. Bölcsõdei csoportjaink EU-s pályázatból valósulhattak meg. Éttermünk és konyhánk közétkeztetési feladatokat lát el, valamint, nyári táborok étkeztetését, rendezvények szervezését is vállaljuk.

8 Pedagógiai hitvallásunkat híven tükrözi Váci Mihály gyönyörû gondolata: Osztani magad, hogy így sokasodjál, Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, Érteni õket, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz! Balatonkenesei Kippkopp óvoda: Elsõ sor: Andrejkáné Dalmann Szilvia óvónõ, Kerti Teréz óvónõ, Nagy Zoltánné élelmezésvezetõ, Galambos Lászlóné int. vez. hely., Hódos Zoltánné óvónõ, Mórocz Csabáné óvónõ, Vargáné Dobó katalin óvónõ Második sor: Hujber Mihályné dajka, Thury Attiláné intézményvezetõ, Zongor Györgyi dajka, Mórocz Kálmánné dajka, Monostory Anikó óvodatitkár Kippkopp Bölcsõde: Nagy Endréné és Tóth Gézáné gondozónõk és Volein Erzsébet dajka Konyhásaink: Pintér Sándorné, Németh Istvánné, Szõllõsi József fõszakács, Méregné V. Gyöngyi, Károlyi Gyuláné Balatonakarattya Óvoda: Takács Sándorné dajka, Pulai Istvánné tag. óv. vez., Pillókné Molnár Éva óvónõ Tátorján Bölcsõde: Dobsa Angéla csop. vez. gondozónõ, Krizsó Mónika gondozónõ, Máté Kálmánné dajka A történeti áttekintést írták: Vér Lászlóné ny. tanítónõ, Pup Elemérné ny. óvodavezetõ, Thury Attiláné intézményvezetõ és Pulai Istvánné óvodapedagógus Kiadó: Kippkopp Óvoda és Bölcsõde és a Balatonkenesei Református Egyházközség Nyomás: Tradeorg Nyomda Kft., Balatonfûzfõ, 2008 Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ ŠARIŠÁPSKE SPRÁVY 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2011. augusztus 20-án és 21-én a Szent

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt!

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt! Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről V. évfolyam 8. szám (2009. december) Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit 13. évfolyam 4. szám Ötvenhatodik szám 2008. szeptember A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit Részletek Bíró László püspök búcsúi szentbeszédéből

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011.

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. Hetény Vezér A Hetényegyházi Városrészi Önkormányzat Lapja Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. december Összefogás a még élhetõbb városrészért Dr. Zombor Gábor Megtiszteltetés számomra,

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám 2010. december XVI. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN

A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HAVONtA XXVIII.éVFOLyAM, 6. szám 2015. JÚNIus 16. tessék dolgozni VáLAsztANI! AKArNAK A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN Kőszeg Huszonnyolc vár csökkent Kőszeg nyitva!

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben