Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai"

Átírás

1 Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai Az orvoslás emberekkel foglalkozik, akik egy adott kultúrán belül értelmezik életüket, céljaikat, boldogságukat vagy problémáikat. A biológiai folyamataink is kulturális kontextusban nyernek értelmet, mind a laikus, mind a szakmai megközelítés számára. Vegyünk pár egyszerű példát. Az evés és az ivás leírható biológiai folyamatokként. Aki azonban egy egzotikus étteremben elköltött családi vacsorát vagy egy exkluzív borkóstolón való részvételt pusztán biológiai terminusokkal próbál leírni, az valószínűleg nem értett meg valami fontosat. A legegyszerűbb biológiai folyamataink is komplex szimbólumok mentén nyernek számunkra értelmet. A születés és halál, az egészség és betegség, a tisztaság és tisztátalanság, a nemiség és öregedés egyaránt szimbolikus összefüggésben érthető meg. Az orvoslás jelentősen támaszkodik tudományos felismerésekre, önmagában azonban nem tekinthető természettudománynak, alapvető célja a kultúrában élő emberi személyek életének jobbá tétele. Ebből adódóan a kulturális szempontok bevonása elengedhetetlen a komplex igényeket kielégíteni igyekvő orvoslás napi gyakorlatába. A gyakorló orvos leginkább úgy találkozik kulturális tényezőkkel, hogy az egyes páciensei különbözőképpen öltözködnek, gondolkodnak bizonyos kérdésekről és viselkednek bizonyos helyzetekben. Egy erősen multikulturális társadalomban, illetve nagyvárosban (pl. London, New York, Toronto) gyakori tapasztalat az orvosi gyakorlatban a többségi kultúrától eltérő kulturális hagyományokat követő páciensekkel való találkozás. Nálunk ez (még) kevésbé része a hétköznapjainknak, de a társadalom ilyen irányú kulturális színesedése nyilvánvalóan létező folyamat. Az egyes kultúrák képviselőivel nem mindig könnyű szót érteni, kellőképpen megérteni a szempontjaikat. Egy modern orvosnak fel kell készülnie a különböző kulturális hátérrel rendelkező emberekkel való kommunikációra. A kulturális tényező megjelenése azonban nem korlátozódik ezekre a sarkosabb esetekre. A kulturális különbségeket tágabban értelmezve azt mondhatjuk, hogy azokkal életünk minden területén rendszeresen találkozhatunk és ezekben a helyzetekben fontos lehet a számunkra az kultúraközi megértés és kommunikáció képessége. Bizonyos értelemben kulturális különbség létezik egy orvos és a kívülálló között, a magasan képzett és alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező egyén között, egy idősebb és egy fiatalabb személy között, egy nő és egy férfi között vagy egy nagyvárosi és egy faluban élő ember között. Ilyen kommunikációs 1

2 helyzetekben a legfontosabb, hogy felismerjük a különbségeket és megfelelő nyitottsággal próbáljunk viszonyulni kommunikációs partnerünkhöz. Az orvoslás kultúrája További fontos tényező annak tudatosítása, hogy az általában vett orvosi intézményrendszer maga is egy meghatározott kultúra része. Az orvosok számára fontos lehet az a fajta önreflexió, amelynek a révén felismerik azokat a kulturális előfeltevéseket, amelyekre gondolkodásuk és munkájuk alapszik. A különböző orvosi kultúrák között tett összehasonlítások (pl. a modern orvoslás összevetése az antik, középkori, kínai, indiai vagy afrikai gyógyászati rendszerekkel, felfogásokkal) hasznos módszertani eszközül szolgálhatnak ehhez. Az orvosi antropológia ilyen fajta összehasonlítások révén próbálja feltárni az egyes orvosi megközelítések alapvető előfeltevéseit és kulturális összefüggéseit. Ez az önreflexió hozzásegítheti az orvost a különböző kulturális háttérrel rendelkező páciensekkel való hatékonyabb kommunikációhoz. Kultúraközi kommunikáció A kultúraközi kommunikáció az elmúlt évek egyik sikeres területe, főleg az üzleti világban tesznek tudatos erőfeszítéseket a különböző kultúrák képviselői közötti kommunikáció segítésére. A legújabb pszichológiai kutatások arra mutatnak rá, hogy pszichológiai folyamataink, a világ megismerésére való képességünk, társas viselkedésünk és erkölcsi elveink jórészt kulturálisan meghatározott jelenségek. A kínaiak például szisztematikusan másként észlelik, kategorizálják a dolgokat, másként ítélik meg az egyén felelősségét, másként látják az egyén és közösség jelentőségét, mint az amerikaiak. Ilyen és hasonló felismerések vezetnek ma egyre több embert arra, hogy tudatosan fejlessze a más kultúrákat képviselő emberekkel való együttműködésüket. Újabban az orvosi kommunikációban is megfogalmazódott az az igény, hogy a gyakorló orvos is kapjon lehetőséget az interkulturális kommunikációs készségeinek a fejlesztésére. A roma/cigány kultúra és az orvos-beteg kommunikáció Hazai viszonyaink között viszonylag ritkább egy hindu vagy muzulmán páciens felbukkanása. Erőteljesen megjelenő kulturális különbségekre talán a legszembeötlőbb példa a cigány származású páciensek jelenléte az egészségügyi ellátásban. Sokan nem szívesen beszélnek erről a kérdésről, egyfajta szemérmesség jellemzi a cigányok kulturális sajátosságairól való nyilvános diskurzust. Pedig olyan kérdésekről van szó, amelyek megoldást igényelnek, 2

3 mégpedig az egyéni orvos napi praxisán belül is így ahelyett, hogy a háttérbe szorítanánk a témát, nyíltan tudatosítanunk kell az orvoslás különböző területein megjelenő kulturális különbségeket. A cigányság kultúrája több fontos tekintetben különbözik a többségi magyar kultúrától. Az egészségügyben is meghatározó vonatkozásokban két ilyen fontos jelenségkörre térünk ki röviden. Az egyik a tisztaságra-tisztátalanságra vonatkozó felfogás. A cigány kultúrán belül a testi tisztaság más, kevésbé fizikai, sokkal inkább spirituális felfogását találjuk, mint ami a többségi kultúra képviselői számára megszokott. A másik az egyén, család és közösség viszonya. A nyugati emberek gondolkodásában egyre erősödik az individualizmus, az a felfogás, hogy az egyént elsősorban a közösségétől függetlenül kell értelmezni és megítélni. Ma egyre többen a legközelebbi hozzátartozóikhoz képest is érvényesíteni igyekeznek individuális igényeiket és jogaikat. Ezzel szemben a cigány kultúra továbbra is elsődlegesen közösségi szemléleten alapul, az egyén önmagában nem lehet meghatározó a vele kapcsolatos döntésekben sem. Továbbra is megfigyelhető kulturális sajátosság, hogy akár az egészségügyi intézményekben is a közösség, család több tagja együtt jelenik meg. Ez a nyugati gondolkodású, individualista emberek számára furcsa lehet, de a világ több más pontján (pl. Ázsiában, Afrikában) az ilyen jellegű közösségi összetartozás számít megszokottnak. Számos más vonatkozásban is kimutathatók eltérések a többségi és cigány kultúra egészséggel összefüggő szempontjai között. A legfontosabb annak tudatosítása, hogy az egyes megnyilvánulásokat csak egy tágabb kontextusban érthetjük meg, azaz holisztikusan, egy-egy kiragadott viselkedési elem vagy hiedelem önmagában aligha értelmezhető. Az egyes nézeteink, szokásaink, cselekedeteink minden esetben egy komplex értelmezési háló segítségül hívása révén elemezhetők. a kultúraközi kommunikáció legfontosabb előfeltevése az effajta átfogó megértésre való nyitottság. Kommunikációtechnológia: az Internet hatása Az orvos-beteg kapcsolat és kommunikáció jelentős átalakuláson megy át napjainkban, nem kis részben az információ- vagy kommunikációtechnológiai vívmányok megjelenése és ezzel összefüggésben az információhoz való hozzáférés lehetőségeinek változása révén. Egyre több ember használja napi rendszerességgel az internetet arra, hogy információkat szerezzen az életében felmerülő problémák megoldásához, így arra is, hogy az egészségével kapcsolatos ismeretekre tegyen szert. A fejezet célja, hogy felhívja a figyelmet ennek a folyamatnak a közvetlen orvos-beteg kommunikáció során való megjelenésére és az így felmerülő szempontokra, gyakorlati kihívásokra. 3

4 A telefon, rádió, televízió, számítógép, internet és egyéb kommunikációtechnológiai vívmányok megjelenése és elterjedése, illetve e lehetőségek fokozatos összekapcsolódása (üzeneteket, képeket küldünk egymásnak; filmeket, cikkeket, könyveket töltünk le és fel stb.) személyes és társadalmi életünk minden területét nagyban befolyásolta. Társadalomtudósok behatóan vizsgálták a kommunikáció módjának kihatásait az élet különböző vonatkozásaira. Az egyik alapvető felismerés az, hogy sok esetben nem is annyira a kommunikáció tartalma, az eszmék, gondolatok maguk, hanem terjedésük módja, technológiai háttere határozza meg a kommunikáció hatását. Marshall McLuhan amerikai kommunikáció-kutató ismert megfogalmazása szerint A médium maga az üzenet. Az orvosi munka különböző területeit, így az orvos-beteg kommunikációt is gyökeresen átalakítják az új kommunikációtechnológiai eszközök. Ma sokan panaszkodnak amiatt, hogy az orvosoknak kevés idejük van arra, hogy kellő részletességgel tájékoztassák pácienseiket. A kommunikáció új technikai lehetőségei hatékonyan egészíthetik ki a betegtájékoztatás hagyományos módjait. Mindazonáltal az orvos-beteg kapcsolat gyors átalakulása jelentős kihívásokat intéz az orvosokhoz és páciensekhez egyaránt. Mindenekelőtt a legfontosabb, hogy ismerjük fel új helyzetet és kihívást és tanuljunk meg olyan módon viszonyulni hozzá, amely a leghatékonyabban szolgálja a betegek és gyógyítás ügyét. Mondjuk száz vagy akár ötven évvel ezelőtt az emberek nagy többségének nem vagy csak alig volt lehetősége arra, hogy jó minőségű egészségüggyel, orvoslással összefüggő információhoz jusson. Az egyetemi és klinikai könyvtárakhoz (amelyek állománya a mainál jóval korlátozottabb volt) a pácienseknek nem volt hozzáférése, az elérhető médiaforrásokban (pl. napilapokban) csak szórványosan jelentek meg egészséggel összefüggő megbízható információk. Mára a helyzet alaposan megváltozott. Az átlagos emberek is viszonylag könnyen és olcsón hozzáférhetnek nagy mennyiségű orvosi információhoz (ténylegesen nehéz is lenne kizárni azokat az életünkből). Korábban gyakran megjelenő panasz volt, hogy az emberek többsége gyakorlatilag minimális orvosi ismeretekkel sem rendelkezik (pl. nehezükre esik meghatározni belső szerveik elhelyezkedését), ami azt is eredményezi, hogy egészségük ügyéhez nem hajlandóak tevékenyen hozzájárulni, megbetegedésük esetén az orvosi ellátás passzív befogadóivá válnak. A mai, információval jobban ellátott páciensek jobban odafigyelnek saját egészségi állapotukra, tájékozódnak, információt gyűjtenek, illetve aktívabb szerepet igyekeznek játszani egészségük megőrzésében vagy visszaszerzésében. Az egészségügyi ismeretek könnyebb hozzáférhetősége alapvetően változtatja meg a közvetlen orvos-beteg kommunikációt is. A mai orvosoknak számolniuk kell azzal, hogy a páciensek többsége rendelkezik bizonyos orvosi ismeretekkel, előfeltevésekkel. Ez előmozdítja az 4

5 önrendelkezésre való képességüket és az önmagukkal szembeni felelősségérzetüket, miközben hatékony segítségül szolgálhat egy egészségtudatosabb társadalom kialakításához. Mindazonáltal az információ szabadabb áramlása sok probléma forrása is lehet, főleg az erősen változó színvonalú információ megjelenése miatt. Az orvosi ismeretekhez való hozzáférés demokratizálódása hatalmas lehetőséget biztosít az egészségtudatosabb élet, illetve az egyéni autonómia előmozdításához, ugyanakkor tisztában kell lennünk az esetleges negatív következményekkel is, főleg a nem megbízható információk terjedésének formájában. A kommunikációtechnológia és a páciens Ma mindenhonnan ömlik ránk az orvoslással, egészséggel kapcsolatos információ. A napilapok, újságok tele vannak tudományos felismerésekről szóló beszámolókkal és az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokkal, könyvek és tévéműsorok nagy számban foglalkoznak hasonló témákkal, népszerű tévésorozatok nyújtanak egyfajta betekintést az orvoslás és orvosok világába. Még a reklámok jelentős része is az egészéggel kapcsolatos üzeneteket igyekszik átvinni. A legfontosabb információforrás azonban minden bizonnyal az internet. Ha valaki irányított módon keres az egészségével kapcsolatos információt, minden bizonnyal az internethez fordul elsőként. Egy újabb felmérés szerint már Magyarországon is harminc százalék között van azoknak az embereknek az aránya, akik napi rendszerességgel használják az internetet. Ez az arány a következő években és évtizedekben minden bizonnyal rohamosan fog növekedni. Az egészségügyi információk keresése az internet legfontosabb felhasználási módjai között szerepel. A tájékozódás igénye teljesen természetesen jelenség, éppenséggel az lenne furcsa, ha valaki nem próbálna utána járni az egészségével, betegségével összefüggő kérdéseknek, nem próbálná az orvosától kapott (többnyire rövid) tájékoztatást ily módon kiegészíteni, számára érthetőbbé tenni. sok ember természetesen valamiféle iránymutatást igényel abban a tekintetben, hogy mely információforrást fogadja el megbízhatónak. A páciensek internetes tájékozódási lehetőségeinek egy további fontos forrását képezik az online szerveződő speciális betegcsoportok. Ezeken nemcsak fontos információkat, tapasztalatokat lehet szerezni és megosztani, de egyfajta támogatócsoportként is funkcionálhatnak a páciensek számára. Az orvosoknak el kell fogadniuk, hogy a páciensek ma már nem kizárólag az őket kezelő orvosoktól szereznek információt, hanem sok más forrásból is. A kommunikációtechnológia és az orvos 5

6 Az új kommunikációtechnológiai vívmányok és főleg az internet által nyújtott tájékozódási lehetőségek által megjelent új kihívásokat elsősorban a páciensek oldaláról szokás megközelíteni, pedig ugyanezek az átalakulások az egészségügyi szakemberek vonatkozásában is fontosak. Még húsz-harminc évvel ezelőtt is egészen más lehetőségei voltak egy orvosnak arra, hogy például egy egyedi eset kapcsán utána nézzen a legújabb orvostudományi fejleményeknek, ajánlott kezelési eljárásoknak. a legjobb módja ennek valószínűleg az volt, hogy fel kellett keresnie az egyetemi vagy klinikai könyvtárat, kikérni a már beérkezett folyóiratszámokat és azokban böngészni, esetleg lemásoltatni őket stb.. Amennyiben az adott szakfolyóirat történetesen nem járt a helyi könyvtárba, nem maradt más lehetőség egy fontosnak tűnő cikk megszerzésére, mint a könyvtárközi kölcsönzés. Ez egy rendkívül korlátozott, hosszadalmas és körülményes eljárás. Mára (szerencsére) ez a helyzet gyökeresen megváltozott. Hatalmas adatbázisok, folyóiratok százai állnak rendelkezésünkre, cikkek tízezrei tölthetők le, egy lépest sem kell tennünk, hogy nagy mennyiségű információhoz jussunk például egy adott kórkép kapcsán. Ez természetesen nagyszerű fejlemény, ugyanakkor nincs híján néhány problémának sem. A nagy mennyiségben rendelkezésre álló információ erős csábítást is jelent, ami bénítóan is hathat a gyakorló orvosra. Egyrészt annak akár csak részleges feldolgozása is rendkívül időigényes, s így nem minden esetben növeli az összegzett kezelési hatékonyságot. Másrészt az a tény, hogy nem triviális kérdések kapcsán gyakran több különböző megközelítést, hipotézist vagy ajánlott kezelési módot is találunk, könnyen összezavarhatja az orvost. Sok esetben minél lelkiismeretesebben vetjük bele magunkat a szakirodalomba, annál inkább elbizonytalanodhatunk, ami szintén negatívan hathat ki a döntésünkre. Az információs túltelítettséggel való bánásmód ma egy igen komoly kihívás az orvosokkal szemben. Meg kell találni a módját annak, hogy miként lehet a legtöbb hasznos információt bevonni a döntésekbe anélkül, hogy az a döntés gyorsaságának és minőségének a rovására menne. A tájékozott beleegyezés és a közös döntéshozatal elve Az orvos-beteg kommunikációnak praktikus, pszichológiai és etikai szempontoknak is meg kell felelnie. A helyes kommunikáció alapelveit végső soron a bioetika vagy egészségügyi etika jelöli ki. Ma a legfontosabb irányelv, hogy az orvosi hatékonyság mellett az a szempont is érvényesüljön, hogy a páciens olyan döntést hozzon, amely az ő saját önrendelkezését, autonómiáját fejezi ki, amiért egyszersmind felelősséggel is tartozik. Ennek az elvnek a megvalósulásához a legfontosabb bioetikai irányelv az ún. tájékozott beleegyezés, ami az 6

7 autonómia érvényesülését a megfelelő, kellően megértett tájékoztatás és az ennek fényében kinyilvánított akarat (beleegyezés, visszautasítás) függvényeként értelmezi. A közös döntéshozatal elve nem csupán a tájékoztatás és beleegyezés fontosságát hangsúlyozza, hanem azt is, hogy a páciensnek és az orvosnak egyaránt részt kell vennie a megfelelő megoldás körvonalazásában, a leginkább elfogadható döntés meghozatalában. A modern kommunikációtechnológiák révén elérhető váló nagy mennyiségű és igen heterogén információ korában a közös döntéshozatal különös jelentőségre tesz szert, mondhatnánk, a felmerülő kihívások kezelésére a legfontosabb irányelvünk lesz. A jól tájékozott és nyitott elméjű orvos maga is tisztában van vele, hogy nem létezik egyetlen helyes megoldás, amely kizárólag az ő birtokában lenne (amely felfogás a korábbi időszakok paternalista hozzáállásának egyik forrása volt), illetve ehhez járul még a páciens saját háttérismerete, elképzelése és preferenciája. Ennek a komplex helyzetnek a legjobb és leghatékonyabb megoldása olyan döntések kialakítására való törekvés, amelyet valamennyi érintett fél elfogadhatónak és magáénak tart. Ennek kulcsa az egymásra való tiszteletteljes odafigyelés és egymás álláspontjainak komolyan vétele. Az ilyen jellegű személyek közötti interakciókban érvényesülő szimmetria nem azt jelenti, hogy a felek egyforma alaposságú tájékozottsággal rendelkeznek, hanem hogy a döntéshozatal során egyaránt tiszteletben tartják a másik elképzeléseit. Hagyományos orvos-beteg kommunikáció a modern kommunikációtechnológia világában Az új kommunikációs környezet alapvetően átalakítja az orvos-beteg kapcsolat hagyományos formáit. Az orvos és a páciens az orvoslás kezdeteitől kezdve igen sajátos viszonyban áll egymással, amely a bizalmon, a tájékoztatáson és a gyógyítás iránti elkötelezettségen alapszik. Az orvos-beteg kapcsolat egyik legalapvetőbb formája az, amikor az orvos személyesen kerül kapcsolatba a pácienssel, fogadja, vizsgálja, tájékoztatja, tanácsokkal látja el, kezeli stb. Az internet és más újabb kommunikációtechnológiai vívmányok erős kihatással vannak az orvos-beteg kapcsolat legegyszerűbb formáira is. Az orvos már nem gondolja úgy, hogy minden esetben rendelkezésére áll a legjobb tudás egy adott eset kapcsán, megfontolja más kezelési módok lehetőségét is, utána néz a releváns eseteknek. A hatályos magyar egészségügyi törvény betegtájékoztatásról szóló betegjogi pontja azt írja elő, hogy a pácienseket számukra érthető módon kell tájékoztatni. Ez nem minden esetben 7

8 az információ végtelen leegyszerűsítését jelenti. Korábban többnyire úgy értelmezték ezt a szövegrészt, mint ami azt írja elő, hogy a bonyolult orvosi szakkifejezéseket egyszerű hétköznapi nyelvre lefordítva kell a páciensek rendelkezésére bocsátani. A mai információs környezetben jó okunk van azt gondolni, hogy az emberek általános tájékozottsági szinten magasabb, mint korábban volt és az információ komplexitását illetően is nagyobb elvárásaik vannak. Érdemes odafigyelni erre a jelenségre és a betegek számára érthető módon való informálás etikai elvét úgy értelmezni, mint ami a legmagasabb megérthető tartalmi komplexitást írja elő, ez pedig az esetek jelentős részében túlmutat a végletesen leegyszerűsített nyelvezeten. Sok ember ma alapos, részletekbe menő útmutatást, tájékoztatást igényel, legalább azon a szinten, mint amit a reklámokból, újságokból és az internetes forrásokból megkaphat. Ahhoz, hogy a kezelő orvos maradjon továbbra is az orvosi információk fő forrása, meg kell szoknia, hogy egy megváltozott elváráshoz igazítsa a tájékoztatási módszereit. Az orvos-beteg kommunikáció új technikai lehetőségei Az új kommunikációtechnológiai eszközök nem csupán a hagyományos orvos-beteg kommunikációt alakítja át, de új kommunikációs csatornákat is teremt. Magyarországon ma még nem általános, de világszerte terjedőben van az a tendencia, hogy az orvos páciensével a személyes találkozásokon kívül más fajta kommunikációs csatornákon keresztül is kapcsolatot tart. Ennek olyan formái említhetők, mint online szolgáltatások fenntartása, e- mailben való kapcsolattartás, vagy információs honlapok, blogok üzemeltetése. Ezek a lehetőségek korszerű kiegészítői lehetnek a hagyományos orvos-beteg kapcsolatnak, erősítve a páciensek bizalmát orvosaikban. Természetesen ezeknek a lehetőségeknek megvan a maguk veszélye is: leginkább a személyes kapcsolatok, a testközeli orvosi vizsgálatok, személyes benyomások háttérbe szorulását. Talán mondani sem kell, hogy az új kommunikációs csatornák kialakításának nem az a célja, hogy kiváltsák a hagyományosabb orvos-beteg találkozásokat, vizsgálatokat. Ahogy ma már életünk más területein természetesnek vesszük, hogy például ben kommunikálunk más emberekkel, úgy egyre inkább elterjedtté válik a betegekkel való ilyen jellegű kapcsolat. Számos esetben megtörténik, hogy egy adott páciens a rendelési időben számára kiszabott néhány percben talán zavarában képtelen megfelelően szavakba önteni a problémáit, amelyek legsúlyosabb módon talán éjszakánként törnek rá és nem hagyják aludni. Ha ebben az állapotban lehetősége nyílna arra, hogy orvosának beszámoljon (közvetlen visszajelzés nélkül is) problémái természetéről, az rendkívüli módon 8

9 segíthetné a megfelelő diagnózis felállítását és kezelési mód kidolgozását. Az ilyen jellegű kommunikáció bizonyos helyzetekben jelentős plusz terheket róhat az orvosra, ugyanakkor arra is alkalmas lehet, hogy csökkentse ezeket, például az áthidalható orvos-beteg találkozások számának ésszerű csökkentése révén. A közeli jövőben minden bizonnyal elterjednek az orvos-beteg kapcsolat új kommunikációtechnológiai lehetőségeket jobban kihasználó módjai, ezért fontos lehet felkészülni erre a helyzetre és átgondolni a legjobb megoldásokat. 9

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák

I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák A fejezet célja, hogy világossá váljon a diákok számára, hogy az egyes orvosi kompetenciák milyen kapcsolatban állnak a pszichoterápiás beavatkozásokkal. Kompetencia

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

A betegjogvédelem jövője

A betegjogvédelem jövője A betegjogvédelem jövője Mogyorósi Dorottya dr. med, dr. jur Európai Betegjogi Nap, Budapest 2011. április 18. Kérdés Hol járunk már az éden fáitól! Világunk büszke madarának csőrében porladunk. Hullám

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Filozofálni annyi, mint felkészülni a halálra - Filozófiai praxis az élet végén

Filozofálni annyi, mint felkészülni a halálra - Filozófiai praxis az élet végén NEMES LÁSZLÓ Filozofálni annyi, mint felkészülni a halálra - Filozófiai praxis az élet végén TANULMÁNY Összefoglalás Az emberek életében gyakran merülnek fel filozófiai jellegű kérdések. Az élet végességének

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél.

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin Németh I. Gergely főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin A világ leghíresebb bblomisa: Wll Walle Lomisok midig lesznek reméljük nem ez a jövő, de a g j j, kérdéssel foglalkozni kell! Kérdés: milyen

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ:

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Dr. Csörsz Ilona A ROSSZ HÍR FOGALMA A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Rosszindulatú betegségek diagnózisának közlése Krónikus betegségek (pl. diabetes, hypertónia stb.) diagnózisának

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 16.12.2013 Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 A felmérésről Felmérés típusa: online-megkérdezés a DUIHK-tagság körében Felmérés ideje: 2013.12 14. Résztvevők (értékelésbe bevont): N=80 Legfontosabb eredmények

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

E-Páciens A jövő betege? Kiss Péter és Szalczgruber Miklós ügyvezető Mediator Pro Kft

E-Páciens A jövő betege? Kiss Péter és Szalczgruber Miklós ügyvezető Mediator Pro Kft E-Páciens A jövő betege? Kiss Péter és Szalczgruber Miklós ügyvezető Mediator Pro Kft Miről lesz szó? Beteg e-páciens evolúció Kérdőív elemzés Jövőkép Beteg e-páciens evolúció Az internet hatása az egészségügyre

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

MI AZ A KÖZÖSSÉGI MÉDIA MARKETING?

MI AZ A KÖZÖSSÉGI MÉDIA MARKETING? A közösségi média gyorsan utoléri az e-mail-t, amely eddig az elsőszámú online adat- és hírmegosztási módszer volt. A Facebook-nak már 1 milliárdnál is több felhasználója van, a Twitteren 55 millió üzenetet

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

Pszichológus etika II. Egy szentélybe lép be a lélekkel foglalkozó ember, amikor a másik ember lelkén kopogtat. I. A dilemma fogalma II. A dilemma felbukkanása III. Nem minden dilemma etikai dilemma IV.

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben