Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai"

Átírás

1 Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai Az orvoslás emberekkel foglalkozik, akik egy adott kultúrán belül értelmezik életüket, céljaikat, boldogságukat vagy problémáikat. A biológiai folyamataink is kulturális kontextusban nyernek értelmet, mind a laikus, mind a szakmai megközelítés számára. Vegyünk pár egyszerű példát. Az evés és az ivás leírható biológiai folyamatokként. Aki azonban egy egzotikus étteremben elköltött családi vacsorát vagy egy exkluzív borkóstolón való részvételt pusztán biológiai terminusokkal próbál leírni, az valószínűleg nem értett meg valami fontosat. A legegyszerűbb biológiai folyamataink is komplex szimbólumok mentén nyernek számunkra értelmet. A születés és halál, az egészség és betegség, a tisztaság és tisztátalanság, a nemiség és öregedés egyaránt szimbolikus összefüggésben érthető meg. Az orvoslás jelentősen támaszkodik tudományos felismerésekre, önmagában azonban nem tekinthető természettudománynak, alapvető célja a kultúrában élő emberi személyek életének jobbá tétele. Ebből adódóan a kulturális szempontok bevonása elengedhetetlen a komplex igényeket kielégíteni igyekvő orvoslás napi gyakorlatába. A gyakorló orvos leginkább úgy találkozik kulturális tényezőkkel, hogy az egyes páciensei különbözőképpen öltözködnek, gondolkodnak bizonyos kérdésekről és viselkednek bizonyos helyzetekben. Egy erősen multikulturális társadalomban, illetve nagyvárosban (pl. London, New York, Toronto) gyakori tapasztalat az orvosi gyakorlatban a többségi kultúrától eltérő kulturális hagyományokat követő páciensekkel való találkozás. Nálunk ez (még) kevésbé része a hétköznapjainknak, de a társadalom ilyen irányú kulturális színesedése nyilvánvalóan létező folyamat. Az egyes kultúrák képviselőivel nem mindig könnyű szót érteni, kellőképpen megérteni a szempontjaikat. Egy modern orvosnak fel kell készülnie a különböző kulturális hátérrel rendelkező emberekkel való kommunikációra. A kulturális tényező megjelenése azonban nem korlátozódik ezekre a sarkosabb esetekre. A kulturális különbségeket tágabban értelmezve azt mondhatjuk, hogy azokkal életünk minden területén rendszeresen találkozhatunk és ezekben a helyzetekben fontos lehet a számunkra az kultúraközi megértés és kommunikáció képessége. Bizonyos értelemben kulturális különbség létezik egy orvos és a kívülálló között, a magasan képzett és alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező egyén között, egy idősebb és egy fiatalabb személy között, egy nő és egy férfi között vagy egy nagyvárosi és egy faluban élő ember között. Ilyen kommunikációs 1

2 helyzetekben a legfontosabb, hogy felismerjük a különbségeket és megfelelő nyitottsággal próbáljunk viszonyulni kommunikációs partnerünkhöz. Az orvoslás kultúrája További fontos tényező annak tudatosítása, hogy az általában vett orvosi intézményrendszer maga is egy meghatározott kultúra része. Az orvosok számára fontos lehet az a fajta önreflexió, amelynek a révén felismerik azokat a kulturális előfeltevéseket, amelyekre gondolkodásuk és munkájuk alapszik. A különböző orvosi kultúrák között tett összehasonlítások (pl. a modern orvoslás összevetése az antik, középkori, kínai, indiai vagy afrikai gyógyászati rendszerekkel, felfogásokkal) hasznos módszertani eszközül szolgálhatnak ehhez. Az orvosi antropológia ilyen fajta összehasonlítások révén próbálja feltárni az egyes orvosi megközelítések alapvető előfeltevéseit és kulturális összefüggéseit. Ez az önreflexió hozzásegítheti az orvost a különböző kulturális háttérrel rendelkező páciensekkel való hatékonyabb kommunikációhoz. Kultúraközi kommunikáció A kultúraközi kommunikáció az elmúlt évek egyik sikeres területe, főleg az üzleti világban tesznek tudatos erőfeszítéseket a különböző kultúrák képviselői közötti kommunikáció segítésére. A legújabb pszichológiai kutatások arra mutatnak rá, hogy pszichológiai folyamataink, a világ megismerésére való képességünk, társas viselkedésünk és erkölcsi elveink jórészt kulturálisan meghatározott jelenségek. A kínaiak például szisztematikusan másként észlelik, kategorizálják a dolgokat, másként ítélik meg az egyén felelősségét, másként látják az egyén és közösség jelentőségét, mint az amerikaiak. Ilyen és hasonló felismerések vezetnek ma egyre több embert arra, hogy tudatosan fejlessze a más kultúrákat képviselő emberekkel való együttműködésüket. Újabban az orvosi kommunikációban is megfogalmazódott az az igény, hogy a gyakorló orvos is kapjon lehetőséget az interkulturális kommunikációs készségeinek a fejlesztésére. A roma/cigány kultúra és az orvos-beteg kommunikáció Hazai viszonyaink között viszonylag ritkább egy hindu vagy muzulmán páciens felbukkanása. Erőteljesen megjelenő kulturális különbségekre talán a legszembeötlőbb példa a cigány származású páciensek jelenléte az egészségügyi ellátásban. Sokan nem szívesen beszélnek erről a kérdésről, egyfajta szemérmesség jellemzi a cigányok kulturális sajátosságairól való nyilvános diskurzust. Pedig olyan kérdésekről van szó, amelyek megoldást igényelnek, 2

3 mégpedig az egyéni orvos napi praxisán belül is így ahelyett, hogy a háttérbe szorítanánk a témát, nyíltan tudatosítanunk kell az orvoslás különböző területein megjelenő kulturális különbségeket. A cigányság kultúrája több fontos tekintetben különbözik a többségi magyar kultúrától. Az egészségügyben is meghatározó vonatkozásokban két ilyen fontos jelenségkörre térünk ki röviden. Az egyik a tisztaságra-tisztátalanságra vonatkozó felfogás. A cigány kultúrán belül a testi tisztaság más, kevésbé fizikai, sokkal inkább spirituális felfogását találjuk, mint ami a többségi kultúra képviselői számára megszokott. A másik az egyén, család és közösség viszonya. A nyugati emberek gondolkodásában egyre erősödik az individualizmus, az a felfogás, hogy az egyént elsősorban a közösségétől függetlenül kell értelmezni és megítélni. Ma egyre többen a legközelebbi hozzátartozóikhoz képest is érvényesíteni igyekeznek individuális igényeiket és jogaikat. Ezzel szemben a cigány kultúra továbbra is elsődlegesen közösségi szemléleten alapul, az egyén önmagában nem lehet meghatározó a vele kapcsolatos döntésekben sem. Továbbra is megfigyelhető kulturális sajátosság, hogy akár az egészségügyi intézményekben is a közösség, család több tagja együtt jelenik meg. Ez a nyugati gondolkodású, individualista emberek számára furcsa lehet, de a világ több más pontján (pl. Ázsiában, Afrikában) az ilyen jellegű közösségi összetartozás számít megszokottnak. Számos más vonatkozásban is kimutathatók eltérések a többségi és cigány kultúra egészséggel összefüggő szempontjai között. A legfontosabb annak tudatosítása, hogy az egyes megnyilvánulásokat csak egy tágabb kontextusban érthetjük meg, azaz holisztikusan, egy-egy kiragadott viselkedési elem vagy hiedelem önmagában aligha értelmezhető. Az egyes nézeteink, szokásaink, cselekedeteink minden esetben egy komplex értelmezési háló segítségül hívása révén elemezhetők. a kultúraközi kommunikáció legfontosabb előfeltevése az effajta átfogó megértésre való nyitottság. Kommunikációtechnológia: az Internet hatása Az orvos-beteg kapcsolat és kommunikáció jelentős átalakuláson megy át napjainkban, nem kis részben az információ- vagy kommunikációtechnológiai vívmányok megjelenése és ezzel összefüggésben az információhoz való hozzáférés lehetőségeinek változása révén. Egyre több ember használja napi rendszerességgel az internetet arra, hogy információkat szerezzen az életében felmerülő problémák megoldásához, így arra is, hogy az egészségével kapcsolatos ismeretekre tegyen szert. A fejezet célja, hogy felhívja a figyelmet ennek a folyamatnak a közvetlen orvos-beteg kommunikáció során való megjelenésére és az így felmerülő szempontokra, gyakorlati kihívásokra. 3

4 A telefon, rádió, televízió, számítógép, internet és egyéb kommunikációtechnológiai vívmányok megjelenése és elterjedése, illetve e lehetőségek fokozatos összekapcsolódása (üzeneteket, képeket küldünk egymásnak; filmeket, cikkeket, könyveket töltünk le és fel stb.) személyes és társadalmi életünk minden területét nagyban befolyásolta. Társadalomtudósok behatóan vizsgálták a kommunikáció módjának kihatásait az élet különböző vonatkozásaira. Az egyik alapvető felismerés az, hogy sok esetben nem is annyira a kommunikáció tartalma, az eszmék, gondolatok maguk, hanem terjedésük módja, technológiai háttere határozza meg a kommunikáció hatását. Marshall McLuhan amerikai kommunikáció-kutató ismert megfogalmazása szerint A médium maga az üzenet. Az orvosi munka különböző területeit, így az orvos-beteg kommunikációt is gyökeresen átalakítják az új kommunikációtechnológiai eszközök. Ma sokan panaszkodnak amiatt, hogy az orvosoknak kevés idejük van arra, hogy kellő részletességgel tájékoztassák pácienseiket. A kommunikáció új technikai lehetőségei hatékonyan egészíthetik ki a betegtájékoztatás hagyományos módjait. Mindazonáltal az orvos-beteg kapcsolat gyors átalakulása jelentős kihívásokat intéz az orvosokhoz és páciensekhez egyaránt. Mindenekelőtt a legfontosabb, hogy ismerjük fel új helyzetet és kihívást és tanuljunk meg olyan módon viszonyulni hozzá, amely a leghatékonyabban szolgálja a betegek és gyógyítás ügyét. Mondjuk száz vagy akár ötven évvel ezelőtt az emberek nagy többségének nem vagy csak alig volt lehetősége arra, hogy jó minőségű egészségüggyel, orvoslással összefüggő információhoz jusson. Az egyetemi és klinikai könyvtárakhoz (amelyek állománya a mainál jóval korlátozottabb volt) a pácienseknek nem volt hozzáférése, az elérhető médiaforrásokban (pl. napilapokban) csak szórványosan jelentek meg egészséggel összefüggő megbízható információk. Mára a helyzet alaposan megváltozott. Az átlagos emberek is viszonylag könnyen és olcsón hozzáférhetnek nagy mennyiségű orvosi információhoz (ténylegesen nehéz is lenne kizárni azokat az életünkből). Korábban gyakran megjelenő panasz volt, hogy az emberek többsége gyakorlatilag minimális orvosi ismeretekkel sem rendelkezik (pl. nehezükre esik meghatározni belső szerveik elhelyezkedését), ami azt is eredményezi, hogy egészségük ügyéhez nem hajlandóak tevékenyen hozzájárulni, megbetegedésük esetén az orvosi ellátás passzív befogadóivá válnak. A mai, információval jobban ellátott páciensek jobban odafigyelnek saját egészségi állapotukra, tájékozódnak, információt gyűjtenek, illetve aktívabb szerepet igyekeznek játszani egészségük megőrzésében vagy visszaszerzésében. Az egészségügyi ismeretek könnyebb hozzáférhetősége alapvetően változtatja meg a közvetlen orvos-beteg kommunikációt is. A mai orvosoknak számolniuk kell azzal, hogy a páciensek többsége rendelkezik bizonyos orvosi ismeretekkel, előfeltevésekkel. Ez előmozdítja az 4

5 önrendelkezésre való képességüket és az önmagukkal szembeni felelősségérzetüket, miközben hatékony segítségül szolgálhat egy egészségtudatosabb társadalom kialakításához. Mindazonáltal az információ szabadabb áramlása sok probléma forrása is lehet, főleg az erősen változó színvonalú információ megjelenése miatt. Az orvosi ismeretekhez való hozzáférés demokratizálódása hatalmas lehetőséget biztosít az egészségtudatosabb élet, illetve az egyéni autonómia előmozdításához, ugyanakkor tisztában kell lennünk az esetleges negatív következményekkel is, főleg a nem megbízható információk terjedésének formájában. A kommunikációtechnológia és a páciens Ma mindenhonnan ömlik ránk az orvoslással, egészséggel kapcsolatos információ. A napilapok, újságok tele vannak tudományos felismerésekről szóló beszámolókkal és az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokkal, könyvek és tévéműsorok nagy számban foglalkoznak hasonló témákkal, népszerű tévésorozatok nyújtanak egyfajta betekintést az orvoslás és orvosok világába. Még a reklámok jelentős része is az egészéggel kapcsolatos üzeneteket igyekszik átvinni. A legfontosabb információforrás azonban minden bizonnyal az internet. Ha valaki irányított módon keres az egészségével kapcsolatos információt, minden bizonnyal az internethez fordul elsőként. Egy újabb felmérés szerint már Magyarországon is harminc százalék között van azoknak az embereknek az aránya, akik napi rendszerességgel használják az internetet. Ez az arány a következő években és évtizedekben minden bizonnyal rohamosan fog növekedni. Az egészségügyi információk keresése az internet legfontosabb felhasználási módjai között szerepel. A tájékozódás igénye teljesen természetesen jelenség, éppenséggel az lenne furcsa, ha valaki nem próbálna utána járni az egészségével, betegségével összefüggő kérdéseknek, nem próbálná az orvosától kapott (többnyire rövid) tájékoztatást ily módon kiegészíteni, számára érthetőbbé tenni. sok ember természetesen valamiféle iránymutatást igényel abban a tekintetben, hogy mely információforrást fogadja el megbízhatónak. A páciensek internetes tájékozódási lehetőségeinek egy további fontos forrását képezik az online szerveződő speciális betegcsoportok. Ezeken nemcsak fontos információkat, tapasztalatokat lehet szerezni és megosztani, de egyfajta támogatócsoportként is funkcionálhatnak a páciensek számára. Az orvosoknak el kell fogadniuk, hogy a páciensek ma már nem kizárólag az őket kezelő orvosoktól szereznek információt, hanem sok más forrásból is. A kommunikációtechnológia és az orvos 5

6 Az új kommunikációtechnológiai vívmányok és főleg az internet által nyújtott tájékozódási lehetőségek által megjelent új kihívásokat elsősorban a páciensek oldaláról szokás megközelíteni, pedig ugyanezek az átalakulások az egészségügyi szakemberek vonatkozásában is fontosak. Még húsz-harminc évvel ezelőtt is egészen más lehetőségei voltak egy orvosnak arra, hogy például egy egyedi eset kapcsán utána nézzen a legújabb orvostudományi fejleményeknek, ajánlott kezelési eljárásoknak. a legjobb módja ennek valószínűleg az volt, hogy fel kellett keresnie az egyetemi vagy klinikai könyvtárat, kikérni a már beérkezett folyóiratszámokat és azokban böngészni, esetleg lemásoltatni őket stb.. Amennyiben az adott szakfolyóirat történetesen nem járt a helyi könyvtárba, nem maradt más lehetőség egy fontosnak tűnő cikk megszerzésére, mint a könyvtárközi kölcsönzés. Ez egy rendkívül korlátozott, hosszadalmas és körülményes eljárás. Mára (szerencsére) ez a helyzet gyökeresen megváltozott. Hatalmas adatbázisok, folyóiratok százai állnak rendelkezésünkre, cikkek tízezrei tölthetők le, egy lépest sem kell tennünk, hogy nagy mennyiségű információhoz jussunk például egy adott kórkép kapcsán. Ez természetesen nagyszerű fejlemény, ugyanakkor nincs híján néhány problémának sem. A nagy mennyiségben rendelkezésre álló információ erős csábítást is jelent, ami bénítóan is hathat a gyakorló orvosra. Egyrészt annak akár csak részleges feldolgozása is rendkívül időigényes, s így nem minden esetben növeli az összegzett kezelési hatékonyságot. Másrészt az a tény, hogy nem triviális kérdések kapcsán gyakran több különböző megközelítést, hipotézist vagy ajánlott kezelési módot is találunk, könnyen összezavarhatja az orvost. Sok esetben minél lelkiismeretesebben vetjük bele magunkat a szakirodalomba, annál inkább elbizonytalanodhatunk, ami szintén negatívan hathat ki a döntésünkre. Az információs túltelítettséggel való bánásmód ma egy igen komoly kihívás az orvosokkal szemben. Meg kell találni a módját annak, hogy miként lehet a legtöbb hasznos információt bevonni a döntésekbe anélkül, hogy az a döntés gyorsaságának és minőségének a rovására menne. A tájékozott beleegyezés és a közös döntéshozatal elve Az orvos-beteg kommunikációnak praktikus, pszichológiai és etikai szempontoknak is meg kell felelnie. A helyes kommunikáció alapelveit végső soron a bioetika vagy egészségügyi etika jelöli ki. Ma a legfontosabb irányelv, hogy az orvosi hatékonyság mellett az a szempont is érvényesüljön, hogy a páciens olyan döntést hozzon, amely az ő saját önrendelkezését, autonómiáját fejezi ki, amiért egyszersmind felelősséggel is tartozik. Ennek az elvnek a megvalósulásához a legfontosabb bioetikai irányelv az ún. tájékozott beleegyezés, ami az 6

7 autonómia érvényesülését a megfelelő, kellően megértett tájékoztatás és az ennek fényében kinyilvánított akarat (beleegyezés, visszautasítás) függvényeként értelmezi. A közös döntéshozatal elve nem csupán a tájékoztatás és beleegyezés fontosságát hangsúlyozza, hanem azt is, hogy a páciensnek és az orvosnak egyaránt részt kell vennie a megfelelő megoldás körvonalazásában, a leginkább elfogadható döntés meghozatalában. A modern kommunikációtechnológiák révén elérhető váló nagy mennyiségű és igen heterogén információ korában a közös döntéshozatal különös jelentőségre tesz szert, mondhatnánk, a felmerülő kihívások kezelésére a legfontosabb irányelvünk lesz. A jól tájékozott és nyitott elméjű orvos maga is tisztában van vele, hogy nem létezik egyetlen helyes megoldás, amely kizárólag az ő birtokában lenne (amely felfogás a korábbi időszakok paternalista hozzáállásának egyik forrása volt), illetve ehhez járul még a páciens saját háttérismerete, elképzelése és preferenciája. Ennek a komplex helyzetnek a legjobb és leghatékonyabb megoldása olyan döntések kialakítására való törekvés, amelyet valamennyi érintett fél elfogadhatónak és magáénak tart. Ennek kulcsa az egymásra való tiszteletteljes odafigyelés és egymás álláspontjainak komolyan vétele. Az ilyen jellegű személyek közötti interakciókban érvényesülő szimmetria nem azt jelenti, hogy a felek egyforma alaposságú tájékozottsággal rendelkeznek, hanem hogy a döntéshozatal során egyaránt tiszteletben tartják a másik elképzeléseit. Hagyományos orvos-beteg kommunikáció a modern kommunikációtechnológia világában Az új kommunikációs környezet alapvetően átalakítja az orvos-beteg kapcsolat hagyományos formáit. Az orvos és a páciens az orvoslás kezdeteitől kezdve igen sajátos viszonyban áll egymással, amely a bizalmon, a tájékoztatáson és a gyógyítás iránti elkötelezettségen alapszik. Az orvos-beteg kapcsolat egyik legalapvetőbb formája az, amikor az orvos személyesen kerül kapcsolatba a pácienssel, fogadja, vizsgálja, tájékoztatja, tanácsokkal látja el, kezeli stb. Az internet és más újabb kommunikációtechnológiai vívmányok erős kihatással vannak az orvos-beteg kapcsolat legegyszerűbb formáira is. Az orvos már nem gondolja úgy, hogy minden esetben rendelkezésére áll a legjobb tudás egy adott eset kapcsán, megfontolja más kezelési módok lehetőségét is, utána néz a releváns eseteknek. A hatályos magyar egészségügyi törvény betegtájékoztatásról szóló betegjogi pontja azt írja elő, hogy a pácienseket számukra érthető módon kell tájékoztatni. Ez nem minden esetben 7

8 az információ végtelen leegyszerűsítését jelenti. Korábban többnyire úgy értelmezték ezt a szövegrészt, mint ami azt írja elő, hogy a bonyolult orvosi szakkifejezéseket egyszerű hétköznapi nyelvre lefordítva kell a páciensek rendelkezésére bocsátani. A mai információs környezetben jó okunk van azt gondolni, hogy az emberek általános tájékozottsági szinten magasabb, mint korábban volt és az információ komplexitását illetően is nagyobb elvárásaik vannak. Érdemes odafigyelni erre a jelenségre és a betegek számára érthető módon való informálás etikai elvét úgy értelmezni, mint ami a legmagasabb megérthető tartalmi komplexitást írja elő, ez pedig az esetek jelentős részében túlmutat a végletesen leegyszerűsített nyelvezeten. Sok ember ma alapos, részletekbe menő útmutatást, tájékoztatást igényel, legalább azon a szinten, mint amit a reklámokból, újságokból és az internetes forrásokból megkaphat. Ahhoz, hogy a kezelő orvos maradjon továbbra is az orvosi információk fő forrása, meg kell szoknia, hogy egy megváltozott elváráshoz igazítsa a tájékoztatási módszereit. Az orvos-beteg kommunikáció új technikai lehetőségei Az új kommunikációtechnológiai eszközök nem csupán a hagyományos orvos-beteg kommunikációt alakítja át, de új kommunikációs csatornákat is teremt. Magyarországon ma még nem általános, de világszerte terjedőben van az a tendencia, hogy az orvos páciensével a személyes találkozásokon kívül más fajta kommunikációs csatornákon keresztül is kapcsolatot tart. Ennek olyan formái említhetők, mint online szolgáltatások fenntartása, e- mailben való kapcsolattartás, vagy információs honlapok, blogok üzemeltetése. Ezek a lehetőségek korszerű kiegészítői lehetnek a hagyományos orvos-beteg kapcsolatnak, erősítve a páciensek bizalmát orvosaikban. Természetesen ezeknek a lehetőségeknek megvan a maguk veszélye is: leginkább a személyes kapcsolatok, a testközeli orvosi vizsgálatok, személyes benyomások háttérbe szorulását. Talán mondani sem kell, hogy az új kommunikációs csatornák kialakításának nem az a célja, hogy kiváltsák a hagyományosabb orvos-beteg találkozásokat, vizsgálatokat. Ahogy ma már életünk más területein természetesnek vesszük, hogy például ben kommunikálunk más emberekkel, úgy egyre inkább elterjedtté válik a betegekkel való ilyen jellegű kapcsolat. Számos esetben megtörténik, hogy egy adott páciens a rendelési időben számára kiszabott néhány percben talán zavarában képtelen megfelelően szavakba önteni a problémáit, amelyek legsúlyosabb módon talán éjszakánként törnek rá és nem hagyják aludni. Ha ebben az állapotban lehetősége nyílna arra, hogy orvosának beszámoljon (közvetlen visszajelzés nélkül is) problémái természetéről, az rendkívüli módon 8

9 segíthetné a megfelelő diagnózis felállítását és kezelési mód kidolgozását. Az ilyen jellegű kommunikáció bizonyos helyzetekben jelentős plusz terheket róhat az orvosra, ugyanakkor arra is alkalmas lehet, hogy csökkentse ezeket, például az áthidalható orvos-beteg találkozások számának ésszerű csökkentése révén. A közeli jövőben minden bizonnyal elterjednek az orvos-beteg kapcsolat új kommunikációtechnológiai lehetőségeket jobban kihasználó módjai, ezért fontos lehet felkészülni erre a helyzetre és átgondolni a legjobb megoldásokat. 9

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

A betegjogvédelem jövője

A betegjogvédelem jövője A betegjogvédelem jövője Mogyorósi Dorottya dr. med, dr. jur Európai Betegjogi Nap, Budapest 2011. április 18. Kérdés Hol járunk már az éden fáitól! Világunk büszke madarának csőrében porladunk. Hullám

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a

A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a betegellátásban, az invazív eljárást megelőző beleegyező nyilatkozat Szerző: dr. Fajta Gabriella bírósági titkár Az egészségügyről

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN

Részletesebben

Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás

Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás Nemes László Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás A modern orvoslás egyik fő jellemzője és nagy erénye, hogy módszerei a legjobb tudományos felismerésekre alapulnak, eljárásai pedig a legjobb

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot,

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot, A BETEGEK JOGAIRÓL 1998. július 1-tõl új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelõ színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme?

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme? A betegek jogairól 1998. július 1-től új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelő színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ:

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Dr. Csörsz Ilona A ROSSZ HÍR FOGALMA A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Rosszindulatú betegségek diagnózisának közlése Krónikus betegségek (pl. diabetes, hypertónia stb.) diagnózisának

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin Németh I. Gergely főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin A világ leghíresebb bblomisa: Wll Walle Lomisok midig lesznek reméljük nem ez a jövő, de a g j j, kérdéssel foglalkozni kell! Kérdés: milyen

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A kormánytisztviselői lét ethosza. Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar

A kormánytisztviselői lét ethosza. Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar A kormánytisztviselői lét ethosza Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar 2 Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. A XX. század hatása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 16.12.2013 Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 A felmérésről Felmérés típusa: online-megkérdezés a DUIHK-tagság körében Felmérés ideje: 2013.12 14. Résztvevők (értékelésbe bevont): N=80 Legfontosabb eredmények

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG BETEGJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS BUDAPEST, 2015. MÁJUS 7. DR.SZENDYERZSÉBET BETEGJOGI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR AGGÓDÁS, STRESSZ - FÉLELEM A KIMENETELÉTŐL

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyén etikai probléma merül fel az ellátás kapcsán. Osztályértekezleten megbeszélik az esetet. A

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Budapesti Corvinus Egyetem Lengyel György Tóth Lilla Göncz Borbála Európai Migrációs Hálózat nemzeti ülése Budapest, 2011. december 8. A kutatásról Az Európai

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT 2013 A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA A Humen Magazinnak mint minden médiaterméknek elsődleges célja a tájékoztatás. Kiadványunk betekintést enged a kultúra, a szépségápolás

Részletesebben

Ezek miatt vagyunk büszkék cégünkre, arra az alkotó kollektívára, amely ma már sok cég bizalmát elnyerte. Göbölyösné Mátrahegyi Anna ügyvezető

Ezek miatt vagyunk büszkék cégünkre, arra az alkotó kollektívára, amely ma már sok cég bizalmát elnyerte. Göbölyösné Mátrahegyi Anna ügyvezető Ügyvezetői beköszönő A kommunikációs modell szerint a kommunikációs folyamat vége és egyben az új indítása a visszacsatolás amikor egy pillanatra megállunk, összegzünk, elemzünk és az értékes információk

Részletesebben

A MENTA koncepció. Faller Richárd

A MENTA koncepció. Faller Richárd A MENTA koncepció Faller Richárd Víziónk Az egészséggel kapcsolatos mindennapi és stratégiai élethelyzetek megoldásának minőségileg új és praktikus eszközének megteremtése Új ellátási forma szolgáltatási

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11.

ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11. ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11. Kiküldött kérdőívek száma: 35. A kimutatás a kitöltött kérdőívek adatait tartalmazza

Részletesebben

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Milyen mértékben jellemző, hogy a HR BP szerepkör, illetve az új HR szervezeti modell bevezetését Vezetőfejlesztési programok

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

AZ ACOL INFLUENZA ELLENI VÉDOLTÁS PROGRAMJA

AZ ACOL INFLUENZA ELLENI VÉDOLTÁS PROGRAMJA AZ ACOL INFLUENZA ELLENI VÉDOLTÁS PROGRAMJA Mint ahogy azt ön is biztosan tudja, az influenza gyorsan és nagy ervel támad télen. Áldozatait több hétre megbetegítheti. A legjobb védekezési mód a vírusfertzés

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések Dr. Horváth Péter A szerző jogai Személyhez fűződő jogok 10-15. (név feltüntetés, nyilv.ra hozatal, a mű egységének védelme) Vagyoni

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben