Készítette: Piróth István, főosztályvezető Informatikai és Hírközlési Minisztérium eközigazgatás Főosztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Piróth István, főosztályvezető Informatikai és Hírközlési Minisztérium eközigazgatás Főosztály"

Átírás

1 Internetes kommunikáció a települési önkormányzatoknál Készítette: Piróth István, főosztályvezető Informatikai és Hírközlési Minisztérium eközigazgatás Főosztály A kiadvány az EU Kommunikációs Közalapítvány támogatásával készült. Cím: 1539 Budapest, Pf. 691, 1126 Budapest, Böszörményi út , II. emelet Telefon/fax számok: (06-1) cím:

2

3 3 Internetes kommunikáció a települési önkormányzatoknál Bevezetés Mára közhellyé vált kijelentés, hogy a (helyi) közigazgatás informatikai és számítástechnikai fejlesztése nemcsak időszerű, hanem fontosságában megkerülhetetlen, sőt elsőrendű feladat mind a központi kormányzat, mind a települési önkormányzatok számára. Természetesen nem csak egyszerű feladatnak, hanem rendkívüli kihívásnak is tekinthető, hiszen technikai és tartalmi szempontból egyaránt országos szintű (a központi közigazgatás tekintetében nemzetközi kitekintésű) összehangolt fejlesztést igényel, ezért átgondolt stratégián, kidolgozott programokon, valamint teljes szakmai és politikai konszenzuson kell nyugodnia. Ráadásul a szükséges eszközfejlesztés olyan mértékű beruházást igényel, amelyek forrásai kizárólag komplex módon gondolhatók el és tervezhetők meg. Mindazon tevékenységeket, amelyek a közigazgatás informatikai és számítástechnikai fejlesztésének szakmai, politikai és társadalmi aspektusait foglalják magukban, összefoglalóan e- közigazgatásnak nevezzük, ennek helyi rendszerét pedig önkormányzati informatikának, lokális megvalósulását pedig e-önkormányzat-nak. Az internet önmagában is olyan speciálisan összetett kommunikációs csatorna, amely mind a feladótól, mind a címezettől különleges felkészültséget, formálisan elsajátítandó képességeket és folyamatosan fejlesztendő készségeket igényel. Abban az esetben, amikor az internetes kommunikáció tartalma önkormányzati információ, akkor ez utóbbi sajátosságait önállóan is számba kell venni a rendelkezésre álló eszközök megfelelő alkalmazásához és a kívánt hatás elérésre érdekében. Tehát az internet: nemcsak statikus kommunikációs eszköz, hanem egyben rendkívül mobil munkafelület is, technológiájára felfűzhető eszközök sora: intranet, hálózatok, , levelezőlisták, fórumok, vezetői információs rendszer stb. Ezért az internetalapú információs termékek csomagolását és többféleképpen lehet megtervezni: CD, floppi, teletext, SMS, papíralapú dokumentumok stb. A továbbiakban szemügyre vesszük az internetes önkormányzati kommunikáció sajátosságait, annak előnyeinek és hátrányainak áttekintésével. Majd a speciális önkormányzati információ tulajdonságait részletezzük. Végezetül az önkormányzati internet-alapú kommunikációs stratégia tervezéséhez és megvalósításához kínálunk támpontokat.

4 4 Az internet, mint komplex kommunikációs csatorna Előnyei: Bármilyen tartalom elhelyezhető az interneten, függetlenül attól a technikai eszközkörnyezettől és adathordozótól, amellyel eredetileg készült, amelyen eredetileg létrejött: állókép, mozgókép, hangfelvétel, írott szöveg hiszen megfelelő szoftver és hardver eszközök segítségével mindezen tartalmaknak elállítható a digitális változata. Ezek tartalmak azonban nem csak elhelyezhetők az internet kommunikációs csatornáin, hanem számos eljárás, művelet végezhető el rajtuk: a feladó, a szerző elhelyezi, a címzett, az olvasó azon túl, hogy természetesen hozzáfér és minden fajta tartalmat képes tárolni, azokat akár átdolgozhatja, átalakíthatja, sokszorosíthatja, továbbküldheti immár feladóként (szerzőként), visszacsatolhat az eredeti feladónak stb. stb. Az info-kommunikációs csúcstechnológia fejlődésének eredményeként szinte minden technikai eszköz összekapcsolható, egységes rendszerbe foglalható (számítógépes hálózatok, távközlési vonalak, mobiltelefonok, kábeltelevíziók stb.). Ennél fogva a tartalmak is a legmagasabb szinten szervezhetők, integrálhatók és konszolidálhatók (adatbázisok, metaadatbázisok, intranet stb.). Megfelelő szakértelem és technikai-technológiai feltételek mellett ezek a lehetőségek egymással célorientált hierarchiába kapcsolhatók, amely segítségével a kommunikáció hatékonysága messzemenőkig felülmúlhatja az eddig megszokottat. Hátrányai: A csúcstechnológia eszközeinek és eljárásainak bevezetésének és alkalmazásának elsőrendű akadálya az eszközbeszerzések látszólag magas költségigénye. (A hardware-eszközök és a software-ek fejlesztésének kölcsönhatása általában azt mutatja, hogy az újabb és korszerűbb programok szinte indok nélkül kikényszerítik a központi egység és a perifériák egyre gyorsabb ütemű fejlesztését, és az árainak látványos növekedését.) Az eszközbeszerzés anyagi nehézségei természetesen meghatározzák a technikai eszközökhöz, azok integrált rendszeréhez való hozzáférés lehetőségét: a felhasználók rendelkezésre pénzügyi erőforrásai nem mindig elegendők az új és újabb termékek beszerzésére. Így a heterogén készültségi fok miatt a felhasználók befogadókészsége és alkalmazkodása az innovációk befogadására alacsony Mindezek mellett az eszközök használata, karbantartása, működtetésének felügyelete, a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek optimális kihasználása, a beruházások és fejlesztések tervszerű kivitelezése megfelelő speciális szakismereteket igényel. Csakúgy, mint a számító-

5 5 gépes programok ismerete (és itt nem a programozásra gondolok!), már felhasználói szinten is megköveteli a folyamatos továbbképzést, önképzést. Ugyanezek az elvárások érvényesek a hagyományos adathordozók rendszerbekapcsolásának és az adattartalmak újszerű szerkesztésének megfelelő színvonalú megvalósítására is. Az elégséges színvonalú szakismeretek meglétét, illetve ennek hiánya esetén szakember (vagy cég, v. ö. outsourcing) alkalmazását indokolja az internetes kommunikációs tevékenység egyik legnagyobb veszélyére, a vírustámadások megelőzősére való szisztematikus felkészülés, a várható veszteségek pótlására irányuló előkészületek elvégzése, illetve a sajátos feltételekkel létrehozott és ellenőrzött informatikai biztonsági szabályzatok aktualizálása, betartatása. Az önkormányzati információ két alapvető kommunikációelméleti tulajdonsága Az egész gondolatmenet központi kérdése voltaképpen triviális: miért, mikor és miképp válik hitelessé az önkormányzati információ? Az első megközelítés szinte szemvillanás alatt lesöpri a kétkedésnek még a lehetőségét is: ez a tekintélyre hivatkozik. Abban a korban, amely az információt értéknek mondja ki (természetesen e jelző vitathatatlan), pusztán az információ érték mivolta garantálja a hitelességet és a megbízhatóságot. Az ismeretek, a tények, az adatok és az információk közlésként, közleményként jelennek meg a legtágabban felfogott kommunikációs folyamatban. Az információs egység, vagy másképpen közlemény különálló elemeinek a kapcsolati szintjét, szerveződését nevezzük szintagmatikának; a részek bizonyos használati rendszerbe illeszkedését, rendszerszerűségét pedig paradigmatikának. Mi az önkormányzati információ? A közlemények egy része hivatalos, az önkormányzat (és intézményei) által felügyelt kommunikációs csatornákon keresztül fogalmazódik meg és közlekedik. Ezeket a közleményeket nevezzük önkormányzati információnak - függetlenül tartalmától és formájától (szakmai - közhasznú, elektronikus - hagyományos adathordozó). Az önkormányzati információhoz kapcsolódó vizuális közleményeket, szintén az aktuális formától és tartalomtól függetlenül információ-ábrázolásnak nevezzük. Ide érthetjük a legegyszerűbb rajzokat, a jelképeket, a logókat, a képeket, a reklámfilmeket, az oktató-nevelő filmeket, a táblázatokat, a grafikonokat, az adatbázisok logikai modelljeit, keresőprofilokat

6 6 stb., valamint hivatalos iratok széles műfaját: előterjesztés, rendelet, határozat stb. (Lényegében valamennyi önkormányzati információt közvetítő vizuális terméket.) Az információval közvetlenül összefüggő egyéni és közösségi cselekvések bármilyen fajtáját (folyóirat- vagy könyvkiadás, adatbázis-építés és -lekérdezés, website-működtetés, jelentéskészítés, sajtótájékoztató, ankét, vita, konferencia vagy kongresszus stb.) információs aktivitásnak nevezzük. Mindazt a tárgyat, adatlapot, személyt, intézményt, fogalmat, állásfoglalást, eredményt, programot vagy ezek rendszerét, amire az információ vonatkozik, az információ objektumának nevezzük. Lényeges azonban elhatárolódást tenni: az információ objektuma valójában nem része az információnak, nem is aspektusa annak. Hiszen attól függetlenül is létezik, és nem kizárólagosan információs folyamat eredményeképpen jöhetett létre. Az a kommunikációs elem vagy kommunikációs rendszer, ami megjelenik az információ részeként, tulajdonképpen információfunkciót vesz fel. Az információfunkció egyszerre gondolati és pszichoszociális jelenség -- tágan értelmezve tulajdonképpen ágazati közmegegyezéseken nyugszik --, és mint ilyen megint csak független a benne megjelenő információtartalomtól. Az információfunkció és az információobjektum között kizárólag az adott információn belül van összefüggés, egyébként ennek megléte nem szükségszerű. Önkormányzati információnak azt nevezzük, amiben a fenti jelenségek önkormányzati meghatározottságai megtalálhatók és nyomon követhetők. Az önkormányzati információ hitelességének kérdése A fentiek alapján vegyük sorra, hogy milyen tényezők adják meg az önkormányzati információ hitelességének (kvázi hasznosságának) az alapját. Az önkormányzati információ felépítése rendszerint az önkormányzat szervezeti struktúráit követi, sőt valójában a szervezeti struktúrák elemi, primer kiinduló formáinak felel meg. Az információ primer forma jellegének szakszerű felismerése és az erre történő gyakorlati szintű hivatkozás kulcsa lehet egy önkormányzati információs fejlesztés sikerének. Az információ-ábrázolással kapcsolatban kettősség fedezhető fel. Tudjuk, ugyanaz az információ nem az ábrázolás mikéntjétől válik hitelessé és az információ-ábrázolás eszközének hatékonysága függ a kiválasztott célcsoport(ok) jellemvonásaitól. Manapság (ugyanazon tartalom mellett) a önkormányzati információ sokféle ábrázolása válik lehetővé, ám léteznek önkormányzati szakmapolitikai konvenciók. A önkormányzati információs szakembernek

7 7 ügyelni kell ezekre a konvenciókra, mert az információközvetítés sokféle lehetséges formája lehetővé teszi a mellékértelmezések, az új magyarázatok kialakulását. Az önkormányzati információs aktivitások igen különbözőek lehetnek és laza kötődésű rendszert alkotnak, viszont erősen hierarchikus jellegűek. Az információs aktivitások szakmapolitikai aspektusból szankcionáltak és rendszerint hierarchikus intézményi színtereken artikulálódnak. Ezekből a jellemzőkből szintén kettősség fakad: egyfelől az információs aktivitások univerzális jellegűek: gyakran hozhatók kapcsolatba kommunikációs és számítástechnikai komponensekkel (lásd média, telematika), ugyanakkor az egyes ágazatok kialakítják a maguk preferált formakészletét. Nagyjából ezek mondhatók el az önkormányzati információs objektumokról is: az univerzális (kommunikációs) és a hierarchikus (szakmapolitikai) jelleg változó hangsúllyal, de egyszerre van jelen bennük. Valamely közlemény információfunkciójának léte és kialakulása kevéssé kutatott terület. A hagyományos megközelítés szerint a tudás hiánya, a meglévő információ hiánya a lehetséges oka a lehetséges információ létrejöttének, kialakulásának vagy kialakításának. Miben áll az önkormányzati információ paradigmatikája és szintagmatikája? Az információ és az információ-ábrázolás (azaz a forma) közös jegye a szigorúbban vett meghatározathatóság nehézkessége, míg az információs aktivitás és az információ-objektum (vagyis a tartalom) azonos jellemzője az univerzalitás. A korábbi állításokból az következik, hogy az önkormányzati információ hitelességét a forma alapvetően befolyásolja, mivel pedig az nehezen határozható meg, a hitelesség valódi letéteményesei az önkormányzati struktúrához igazodó elemi kommunikációs formák lehetnek (azaz régebb óta már bevált és szélesebb körben közismert adathordozók). Ezekben az elemi formákban (mint ahogy valamennyi kommunikációs közleményben) érvényesül paradigmatikus és szintagmatikus tengely. Vagyis az önkormányzati információ elemi megjelenítési formái egyszerűek (közérthetőek és tradicionálisak), szerkezetük pedig változatos. Mivel szakmapolitikai konvenciók határozhatják meg az információ strukturális jellemvonásait, az elemi formák valódi szervező vonásainak száma csekély. Tehát az önkormányzati információban, illetve kommunikációban létezik paradigmatika és szintagmatika, de az önkormányzati információ további szerkezeti elrendezésében a önkormányzati szakmapolitikai konvenciók a mértékadóak.

8 8 A szintagmatika egyszerűbben leírható: voltaképpen a szakmai közlemény kommunikációelméleti jellemzésével azonos. Feladója és címzettje van, a kettő között pedig zaj észlelhető. A paradigmatikus vonások jellemzésével a önkormányzati információ szerveződését, értelmét és hitelességét ragadhatjuk meg. A jellemvonások számbavételének legfontosabb összefüggései a következők. Az önkormányzati információ paradigmatikája voltaképpen az önkormányzati konvenciókat hordozó, illetve megtestesítő (létrehozó és felügyelő) intézmények létezésében ölt testet. Ezek az intézmények informatikai szempontból ismétlődő és sztereotip jellegű szereplői a kommunikációnak. A paradigmatika második foka a közigazgatás (esetünkben a közigazgatási információs rendszerek összességének) jelenségében ragadható meg. Itt a szektorokat a nem különválasztó, hanem a rendszerbe foglaló, közös kiindulópontra hozó aspektusról van szó, ami persze egyfelől nevezhető politikai akaratnak, de szempontunkból az egységes(ülésre törekvő) közigazgatási információs rendszer a valódi letéteményese.

9 9 Az önkormányzati-vonal előkészítésére Összefoglalás Célterület és indoklás Integrált kommunikációs stratégia kidolgozása Felhasználói célcsoportok hatékony felmérése és behatárolása Interaktív információs szolgáltatások bevezetése Tervszerűtlen és az eseti kvázi koncepcionális tevékenységek átszervezése Objektívák Stratégia Szervezeti struktúra Célorientált és rétegezett munkamegosztású szakmai team felállítása Interaktív felmérési eszközök összehangolt alkalmazása Önkormányzat websiteja, kistérségi portál Önkormányzati intézmények közötti kommunikációs tevékenységterüle tek összehangolása Rendelkezésre álló humán és technikai erőforrások átfogó belső fejlesztése Formális szakmai intézmények tájékoztatása és aktivizálása Mediátori (közönségszolgálati) kompetencia megfogalmazása és elfogadtatása Belső átszervezés Önkormányzat Önkormányzat Informatikai Egysége Önkormányzati kommunikációs iroda Önkormányzati intézmények kommunikációs felelősei Külső együttműködők Folytonosság, elérhetőség, fenntarthatóság Meglévő programok összehangolt továbbfejlesztése Profilváltás propagandája Pályázatok Profitorientált szereplők bevonása Új típusú információs és kommunikációs aktivitás szerkezetének kialakítása a formai és tartalmi elemek összhangja Az elsődleges célkitűzés megvalósításának három pillére: 1- Szolgáltatás 2- Interaktivitás 3- Rétegezett célcsoportok

10 10 1. Szolgáltatás Cél Eszközök Stratégia Termék Kétpólusú aktivitás Felhasználók igényeinek és szokávonása és érde- Felhasználók be- elérése: az önkormányzat kidolgoz és sainak felmérése keltté tétele a felajánl szolgáltatásokat, a felhasználók koztatása és kép- strukturális és Felhasználók tájé- szolgáltatások rendszeresen keresik zése funkcionális fej- és igénybe veszik (newsletters, user azokat guides) lesztésében Szolgáltatások mobilizációja Igény- és célorientált szolgáltatások Felhasználói célcsoportok ismerete 2. Interaktivitás Cél Eszközök Stratégia Termék A szolgáltatások csatornáinak Internet: mailto, Felhasználói köz- Felhasználói szinkációs kommuni- chat, electronic érzet javítása sotekhez kapcsolt folyamatként broadcasting rán a nyitott érdeklődés folyamatos szak- történő üzemeltetése, Szakmai fórumok, kommumai párbeszéd a folyamatos visszacsatolás eredményeinek beépítése a szolgáltatások közönségtalálkozók, szakmai testületek vezetőivel nikációs folyamatának felhasználása Közönségkapcsolat, mint hivatkozási alap a fejleszbe fejlesztésé- és folyóiratok Az aktív felhasztésekhez szerkesztőivel konzultációk nálók bevonása a fejlesztésbe 3. Célcsoportok Cél Eszközök Stratégia Termék Rétegezett célcsoportok reális meghatározása A lehetséges felhasználók igényfelmérésének Szolgáltatások "kiállítása" Az egyes célcsoportok alapos és után az egyes célcsoportok eléréséhez elemzése Felhasználói viszszajelzések pontos ismerete alapján reális sajátos részstraté- giák kidolgozása A célcsoportok sajátos befolyásolása, képzése értékelése nyomán középtávú PR prognózisok állíthatók fel

11 11 A célcsoportok A profilváltás kulcsa az elérhető és aktivizálható célcsoportok új alapokon történő meghatározása: A rövid távú önkormányzati kommunikációs stratégiai terv célcsoportjai: a) Aktívan produktív befogadók helyi politikai elit csoportok, önkormányzati intézmények folyamatos termelő tevékenységet végező vállalkozói elit a helyi formális kommunikáció alakítói, részesei és használói (civil szervezetek, egyházak) szakmai csoportok tagjai folyamatos közéleti, közpolitikai tevékenységet végeznek alakítói, részesei és használói a helyi formális kommunikációnak felhasználói szokásaik közéleti, közpolitikai hagyományok alapjain is nyugszanak a legkönnyebben elérhetők és a legkevésbé befolyásolhatók cél: igénykövető kiszolgálás b) Passzívan produktív befogadók egyéb térségi csoportok, intézmények alkalmi termelő tevékenységet folytató vállalkozói réteg használói és részben részesei a formális kommunikációnak felhasználói szokásaik az eseti környezettől függenek könnyen elérhetők és befolyásolhatók cél: az igénybefolyásoló kiszolgálás c) Passzív és improduktív befogadók kisegítői vagy közömbös tevékenységet folytatók perifériális csoportok (gyermekek, nyugdíjasok, hátrányos helyzetűek) felhasználói szokásaik nincsenek vagy gyengék nehezen elérhetők és rendkívül könnyen befolyásolhatók cél: az igénybefolyásoló és -alakító kiszolgálás

12 12 A kommunikáció iránya és eszközei Új irány: horizontális információáramlás szemben az eddigi vertikálissal. A horizontális kommunikáció feltételei: a célcsoportok sajátosságainak figyelembevétele tartalmilag és formailag egyaránt a szolgáltatásokhoz való reális hozzáférés biztosítása (folyamatos visszacsatolás, monitoring, mérés, felhasználói erőforrás fejlesztés stb.) új kommunikációs csatornák létrehozása, illetve feltételeinek megteremtése (nem hagyományos dokumentumok terjesztése, Internet, CD, SMS stb.) az egyes célcsoportok közötti vertikális (hierarchikus) átjárás közvetett szabályozása Az egyes célcsoportok aktivizálása: a REÁLIS AKTIVITÁS 1. Az aktív befogadókat értelemszerűen nem kell külön stratégia alapján aktivizálni. 2. A passzív befogadók aktivizálása, a célcsoportok méreténél fogva is lépcsőzetesen, kampányszerűen valósítható meg. A hatékony kampány feltételei: Célcsoportok összetevői közötti prioritások meghatározása. A meghatározott prioritások szerinti üzenettartalom és információhordozók kiválasztása Közpolitikai elvárásokhoz történő illesztés A rövid távú stratégiai terv megvalósítói Önkormányzati Info-kommunikációs Részleg Kettős szakirányú célt valósít meg: intézményen (önkormányzaton) belüli szakmai koordináló és szolgáltató funkciót, illetve az intézményen kívüli (lásd: célcsoportok) kommunikációs és információszolgáltató tevékenység informatikai feladatainak ellátását, illetve számítástechnikai feladatainak koordinálását. (Meglévő munkaköri leírások bővítése, illetve az új munkaköri leírások, szerződés tervezetek elkészítése jelen rövid távú stratégiai terv elfogadása után javasolt.) Létszámbővítési irány: a megvalósításában részt vevő egyéb külső önkormányzati intézmények munkatársaiból, az esetleges helyi középfokú oktatási intézmény tanulóiból belső ad hoc szakmai csoport kialakítása, amelynek tanácsadói és javaslattételi funkciói lehetnek.

13 13 Külső együttműködők Legfontosabb funkciójuk az adatszolgáltatás és az alkalmazott számítástechnikai munkálatok elvégzése. A stratégiai koncepció Alapkoncepció Kétpólusú aktivitás elérése: kidolgozott és felajánlott szolgáltatások felhasználó célcsoportok általi rendszeres keresése és igénybe vétele. A szolgáltatások csatornáinak kommunikációs folyamatként történő üzemeltetése, a folyamatos visszacsatolás eredményeinek beépítése a szolgáltatások fejlesztésébe. Rétegezett célcsoportok reális meghatározása után az egyes célcsoportok eléréséhez sajátos stratégia kidolgozásában való részvétel. Az aktívan produktív befogadó politikai elit csoportok és elit intézmények igénykövető kiszolgálása, a passzívan produktív befogadó egyéb csoportok és egyéb intézmények igénybefolyásoló kiszolgálása, a passzív és improduktív befogadó perifériális csoportok igénybefolyásoló és -alakító kiszolgálása. A rövid távú stratégiai terv fókuszpontjai: A célcsoportok sajátosságainak figyelembevétele tartalmilag és formailag egyaránt A szolgáltatásokhoz való reális hozzáférés biztosítása (folyamatos visszacsatolás, monitoring, mérés, felhasználói erőforrás fejlesztés stb.) Új kommunikációs csatornák létrehozása, illetve feltételeinek megteremtése (nem hagyományos dokumentumok terjesztése, Internet, CD stb.) Az egyes célcsoportok közötti vertikális (hierarchikus) átjárás szabályozása Célcsoportok összetevői közötti prioritások meghatározása A meghatározott prioritások szerinti üzenettartalom és információhordozók kiválasztása Politikai elvárásokhoz történő illesztés

14 14 A programok típusai: Célorientált szakmai stratégia illesztése a profilváltás koncepciójához és a belső erőforrások reális fejlesztése Önkormányzat önálló website-jának továbbfejlesztése széles körű szakmai együttműködés alapján Önkormányzat virtuális folyóiratának megjelentetése és marketingje Az önkormányzati kommunikáció strukturális és funkcionális koncepciójának véglegesítése Célcsoportok felmérése, ezen alapuló differenciált stratégia kidolgozásában való részvétel Szakmai együttműködési fórumok szervezésében való részvétel A programok fenntarthatósága: Önkormányzat website-jának részköltségvetése Önkormányzat virtuális folyóiratának részköltségvetése Önkormányzat költségvetése Integrált szakmai pályázatok Belső emberi erőforrások ésszerű átszervezése Cselekvési programok Tevékenységek: Önkormányzati internetes kommunikáció alapkoncepciójának kidolgozása: website, virtuális folyóirat Az önkormányzati internetes kommunikáció kiindulási pontjának tekintett és a belső erőforrások ésszerű átszervezésével hatékonyságnövelt elektronikus kommunikációs eszközök rendszeres előállításának elérése. Nagyobb részt ezeken a médiumokon keresztül végezzük a célcsoportok differenciált meghatározását és az igényfelméréseket is. Ez utóbbiak elemzése támogatja az önkormányzati internetes kommunikációs vonal koncepciójának kidolgozását. (Az önkormányzati internetes kommunikációs vonal elsődleges jelentése: magában foglal minden olyan elektronikus kommunikációs csatornát, melyeken keresztül az önkormányzat, mint a helyi közigazgatási, illetve helyi hatósági információ mediátora megjelenik)

15 15 A virtuális folyóiratnál önálló szakmai fejlesztési pontként jelentkezik a szakmai board-ok (szerkesztő bizottság, tanácsadó testület, lektori testület, támogató szervezetek testülete) fölállítása is. Új szakmai egységek felállítása az önkormányzaton belül: informatikai egység, önkormányzati internetes kommunikációs szerkesztőség Az informatikai egység és az önkormányzati internetes kommunikációs szerkesztőség szervezetileg nem válik élesen ketté. Funkcionális különbség annyiban jelenik meg, hogy az informatikai egységnek az önkormányzaton belüli szakirányú igényeket is ki kell elégítenie, önkormányzati internetes kommunikációs szerkesztőség pedig szoros összhangban működik az önkormányzat felsővezetőivel. Döntés után készíthető el e két új szakmai egység összehangolt szmsz-e és munkatársainak munkaköri leírásai. A programban résztvevők feladatköre Létszámfejlesztési és szervezeti elképzelések: Informatikai Egység közvetlen kör a) 1 fő vezető: szervezi, irányítja az egység munkáját, koordinál az önkormányzat többi önálló munkaszervezeti egységével b) 1 fő informatikus, rendszergazda: végzi az önkormányzat többi önálló munkaszervezeti egységének (könyvtári) informatikai kiszolgálását is c) 1 fő számítástechnikus: hardware karbantartás d) 1 fő informatikus, html-szerkesztő: saját hompage szerkesztésére e) külső számítástechnikai-informatikai cégek: szerver üzemeltetés közvetett kör f) az önkormányzat többi önálló munkaszervezeti egységéből igény szerint: az egységek informatikai igényeinek közvetítésére, szakmai együttműködés kivitelezésére

16 16 Önkormányzati internetes kommunikációs szerkesztőség közvetlen kör a) 1 fő felelős szerkesztő: valamennyi médium felelős szerkesztői feladatainak ellátására b) 1 fő szerkesztőségi titkár: a szerkesztőség adminisztrátori feladatainak ellátására c) 1 fő olvasószerkesztő: valamennyi médium olvasószerkesztői feladatainak ellátásra d) 1 fő korrektor: valamennyi médium nyelvhelyességi ellenőrzésére közvetett kör e) Marketing menedzser: valamennyi médium marketing feladatainak ellátására f) Board-ok g) Együttműködő szervezetek: információcsere szolgáltatások Készült: Budapest, márciusa

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje Dr. Sass Judit Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet A kutatás célja A felsoktatásban

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Dr. Kárpáti József Főosztályvezető, KSH Tervezési főosztály Microsoft Szeminárium, 2007. március 21. E-mail: jozsef.karpati@ksh.hu Tel.:

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

ivir vezetői információs rendszer

ivir vezetői információs rendszer Cégvezetés egyszerűbben, gyorsabban, hatékonyabban: sikeresebben. Kerüljön előnybe velünk! Kevesebb időt a válaszokra, többet a döntésekre! ivir segítségével Hatékony döntések pillanatok alatt; Új lehetőségekre

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT. CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.HU EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÁTTEKINTHETŐ LOGIKA A CRS Portál egy olyan, web alapú üzleti intelligencia (BI) megoldás, amely

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések Dr. Horváth Péter A szerző jogai Személyhez fűződő jogok 10-15. (név feltüntetés, nyilv.ra hozatal, a mű egységének védelme) Vagyoni

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor Küzdünk és bízva bízunk Elvárások, válaszok kulturális vonatkozású digitális tartalmak iránti társadalmi igény növekedése

Részletesebben

Számítástechnikai és multimédia alapismeretek

Számítástechnikai és multimédia alapismeretek Számítástechnikai és multimédia alapismeretek HEFOP 3.5.1 Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása EMIR azonosító: HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 Tananyagfejlesztő: Máté István Lektorálta:

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Üzleti szemlélet adaptálása

Üzleti szemlélet adaptálása Üzleti szemlélet adaptálása vállalati könyvtárban Kóródy Judit INFODOK Kft. 1.oldal Az INFODOK Kft. Tulajdonos: Kóródy Judit és Villei László Outsourcing: 2005. április 1-től Fő telephely: Krisztina krt.

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR4 dokumentum A kora gyermekkori ellátásban résztvevő intézmények által használt adatgyűjtő kérdőívek egységes struktúrájára és tartalmi elemeire tett javaslat(ok), amely a kora gyermekkori ellátásban

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS POTENCIÁL MÉRÉSE KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

AZ INNOVÁCIÓS POTENCIÁL MÉRÉSE KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja workshop 2003. Június 4. AZ INNOVÁCIÓS POTENCIÁL MÉRÉSE KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA BEMUTATKOZÁS 1991. Nemzetközi Technológiai

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal

Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal CMS alapú Internet megoldás a Richter Gedeon Rt-nél Bóna László Dolgos Olga, PhD Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. A Wildom Kft.

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

Breczku János. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu. ICON Számítástechnikai Kft. http://www.icon.

Breczku János. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu. ICON Számítástechnikai Kft. http://www.icon. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu Üzleti területek, felhasználói problémák Elvárt előnyök Technológiai áttekintés portál, workflow Integrációs lehetőségek, sikertényezők

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 7114-12/1 z ifjúságpolitika és a helyi ifjúsági munka keretei,

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer Integrált-HardverSzoftver-Rendszer dldh.hu dldh.hu/webshop Direct Line Kft DirectLine1 Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 14. email: info@dldh.hu weblap: www.dldh.hu Történet A Direct-Line

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. gyakornokokat keres

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. gyakornokokat keres A Századvég Gazdaságkutató Zrt. Egészségügy Üzletága olyan, a tanácsadói munka iránt érdeklődő fiatalokat keres, akik érdekelődnek az egészségpolitikai és az egészség-gazdaságtani kérdések iránt; jó elemző

Részletesebben

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Mely létrejött Széchenyi István Egyetem cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Dr. Szekeres Tamás adószám: 15308902-2-08 statisztikai

Részletesebben

Worldwide LHC Computing Grid

Worldwide LHC Computing Grid Worldwide LHC Computing Grid Új modell a tudományos informatikában Hernáth Szabolcs hernath@mail.kfki.hu MTA KFKI RMKI www.eu-egee.org Tartalomjegyzék 1. Miért Grid? LHC adattárolás és -feldolgozás Computing

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben