JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT MÁRCIUS 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12."

Átírás

1 JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT MÁRCIUS 12.

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ Adatok összehasonlíthatósága, az egyes évek szerkezeti különbségei Alkalmazott módszerek A MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY VÁLTOZÁSA BEVÉTELEK ELEMZÉSE Közhatalmi bevételek (adójellegű bevételek) Támogatások Intézményi működési bevételek Következtetés KIADÁSOK ELEMZÉSE Devizakötelezettségek Rezsiköltségek alakulása JAVASLATOK Javaslatok további források bevonására / Új befektetők vonzása Gyál Városába Adóellenőrzés Rezsiköltségek szorosabb ellenőrzése az intézményeknél Sportcsarnok beruházásra fenntarthatósági tanulmány JAVASLATOK ÜTEMTERVE

3 1. BEVEZETŐ Az Államreform operatív program keretébenmegvalósuló Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára című pályázat (ÁROP- 1.A.5)(a Továbbiakban: ÁROP 2013 Pályázat) keretében Gyál Város Önkormányzata és az IPS Hungary Kft december 16-án szerződést kötött. E pályázatra vonatkozó pénzügyi átvilágítást a Merkel& Partner Hungary Kft. végezte el, melynek határideje 3 hónap a szerződés aláírását követően március 16. Vizsgálatunkat ennek megfelelően december közepétől február végéig végeztük, mely időszakban a végleges évi zárszámadási adatok, valamint a végleges évi költségvetési terv még nem álltak rendelkezésre. Vizsgálatunk eredményét március első hetében ismertettük az ÁROP 2013 Pályázatban részt vevő Önkormányzati munkatársakkal. A fentiek alapján vizsgálatunk során elsősorban előzetes adatokból dolgoztunk, a 2013-ra vonatkozó beszámolót először a MÁK információs rendszerében készíti el az Önkormányzat, melynek leadási határideje március 10.Az előzetes adatok mellett az önkormányzatnál dolgozó munkatársakkal (pénzügyi és adó osztály munkatársai) lefolytatott interjúkra támaszkodtunk, elsősorban a jövőbeni pénzügyi helyzet alakulására is hatást gyakorló tényezők elemzésére fordítva a hangsúlyt. Az Önkormányzat pénzügyi osztálya tapasztalataink alapján precízen vezeti a nyilvántartásokat, a pénzügyi osztály vezetője többéves széleskörű tapasztalattal rendelkezik mind számviteli és pénzügyi területen, valamint szakmailag átlátja Gyál Önkormányzatának működését. Az interjúk alapján tapasztaltuk a pénzügyi vezető maximális szakmai hozzáértését, amely felelősségérzettel és szorgalommal párosult. A gyáli Önkormányzatnál érezhető volt, hogy a város érdekeit szem előtt tartva, a munkatársak maximálisan maguknak érzik a közszolgáltatást és a közfeladatok ellátását és ez különösen tapasztalható volt a pénzügyi osztálynál is, ahol vállalkozásszemléletű, hatékony munkamódszerekkel találkoztunk, mely elősegíti a közpénzek és a közvagyon hatékony, gazdaságos felhasználását. 1.1 Adatok összehasonlíthatósága, az egyes évek szerkezeti különbségei A és pénzügyi év vagyonstruktúrája, finanszírozása, de még a működési bevételek és költségek szerkezete is jelentősen eltért ben az állam még átengedte a központi adókból a személyi jövedelemadó egy részét az önkormányzatoknak, amely 2013-ra megszűnt, ellenben 2013-ban az államhoz került az oktatási intézményekben dolgozók jövedelmeinek, juttatásainak finanszírozása.2013-tól az önkormányzatok a beszedett gépjárműadó 40%-ával gazdálkodhatnak és 60%-át továbbutalják az államnak. 3

4 1.2 Alkalmazott módszerek A költségvetési helyzet elemzésénél az ún. CLF módszert alkalmaztuk, amelyben jobban elkülönülnek a vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos közvetlen működtetési bevételektől és kiadásoktól. A módszer következetesen elkülöníti a folyó és felhalmozási költségvetés bevételeit és kiadásait, azok költségvetési egyenlegeit, így a vállalati gazdálkodás logikai elemeit érvényesíti az Önkormányzat pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata során. Az állam is felismerte, hogy szükség van a vállalkozásokhoz hasonló pénzügyi helyzet bemutatására, ezért 2014-től az önkormányzatok kettős könyvvitel szabályai szerint is elszámolják a gazdasági eseményeket, ez lehetőséget ad az egyes önkormányzatok pénzügyi helyzetének pontosabb és valósabb megítéléséhez. A felhalmozási költségvetés pozitív értéke felhalmozási többletet mutat,amely a jövőbeni fejlesztések forrását biztosíthatja. Amennyiben a folyó költségvetésihiány finanszírozása a felhalmozási többletből történik, ez szűkebbértelemben vagyonfelélésnek tekinthető. Amennyiben a felhalmozási költségvetésmegtakarítása fejlesztési célú hitelek, kötvények adósságszolgálatát finanszírozza,az változatlan vagyontömeg mellett, a korábban megelőlegezetttőkebevételek valós realizációjának tekinthető. A felhalmozási deficit által generáltfinanszírozási igény önmagában nem jár pénzügyi kockázattal, a pénzügyilegfenntartható beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (adósságszolgálat)átlátható és szabályozott költségvetési gazdálkodással teljesíthető. A módszer a pénzügyi kapacitás fogalmát helyezi a középpontba. Az adóshitelfelvételi képessége, hosszú távú fizetőképessége vagy bonitása a pénzügyikapacitással, ezen belül is a nettó működési jövedelemmel jellemezhető. A nettóműködési jövedelem negatív értéke az egyes költségvetési években jelentkezőadósságszolgálat túlzott mértékére utal.a nettó működési jövedelem negatívértékének felhalmozási többletből, vagy további hitelből történő finanszírozásapénzügyileg nem fenntartható gazdálkodást vetít előre. A pozitív értéketmutató nettó működési jövedelem fejlesztési kiadások fedezetét biztosíthatja, illetvea folyamatosan, évenként képződő pozitív nettó működési jövedelembőlmeghatározható a jövőben vállalható, teljesíthető éves adósságszolgálat, ilymódon az a hitelösszeg, amely a többi tényezőt, feltételt adottnak tekintve visszafizetési kockázat nélkül felvehető. A folyó költségvetés egyenlege (működési jövedelem) tartalmazza a kamatbevételeketés a kamatkiadásokat is, mind a működési, mind a fejlesztési kamatot,valamint a visszatérülő és befizetendő áfa teljes összegét, mert ezek közgazdaságilagtényező jövedelmek. Nem tartalmazzák viszont a követelés elengedésmiatt könyvelt bevételi és kiadási pénzforgalmi tételeket, mert valójában technikaielszámolási műveletnek minősülnek, a bevétel soha nem realizálódott, ésköltségvetési kiadás sem történt.a felhalmozási költségvetésben a bevételek között a vagyon megőrzésére és bővítésérefordítható források jelennek meg. A 4

5 felhalmozási vagy tőketételek módosítjáka vagyon nagyságát. A privatizációs bevétel csökkenti a vagyont, a fizikaiberuházás, pénzügyi befektetés növeli. A nettó működési jövedelmet a tőketörlesztés levonásával a folyó költségvetésegyenlegéből származtatjuk. 5

6 2. A MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY VÁLTOZÁSA CLF módszer szerinti önkormányzati adatok (millió Ft-ban) Megnevezés * 2014** Folyó bevételek Folyó kiadások Működési jövedelem Nettó működési jövedelem (=működési jövedelem - tőketörlesztés) Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés egyenlege Finanszírozási műveletek nélküli pozíció Finanszírozási műveletek egyenlege Tárgyévi pénzügyi pozíció Egyéb tájékoztató adatok Összes kötelezettség n/a - ebből rövid lejáratú n/a Folyószámlahitel napi átlagos állománya n/a Finanszírozásba vonható eszközök: Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok év végi állománya n/a Hosszú lejáratú bankbetétek év végi állománya 0 0 n/a Értékpapírok év végi állománya 0 0 n/a Pénzeszközök (idegen pénzeszközök nélkül) év végi állománya n/a * A évi adatok az önkormányzat előzetes pénzforgalmi jelentésein alapulnak **A évi adatok az önkormányzat költségvetés tervezetén alapulnak *** Az összes kötelezettséget a passzív elszámolások nélkül vettük figyelembe, mert a passzívák a pénzmaradvány elszámolás tételei közé tartoznak 6

7 A vizsgált időszakban az önkormányzat folyó költségvetési egyenlege, működési jövedelme minden évben pozitív egyenlegű volt. A működési jövedelem alakulását a következő ábra szemlélteti: Működési jövedelem (millió Ft) * 2014** Folyó bevételek Folyó kiadások Működési jövedelem Az önkormányzat folyó költségvetésének egyenlege (működési jövedelem) a teljes vizsgált időszak alatt összesen 3,129 millióft megtakarítást mutatott, azonban az egyes évek bevételi és kiadási szerkezetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ezért az egyes évek működési jövedelme nehezen összehasonlítható. Az új önkormányzati törvény értelmében január 1-től jelentős átalakítások történtek az önkormányzatok finanszírozási modelljében. Az intézmények egy részénél (iskolák) a köznevelésről szóló évi CXC. törvény értelmében a bérköltségeket és a pedagógus alkalmazottakat a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK )vállalta át, miközben az önkormányzat maradt ezen intézmények fenntartója. A normatív támogatás rendszere ennek megfelelően átalakult, feladat alapúvá vált és jelentősen csökkent. Az önkormányzat bevételei közül szintén kikerültek a következő tételek: SZJA bevételek visszaosztott része (30%), gépjárműadó 60%-a. Mindezek eredményeképpen az önkormányzat bevételei és kiadásai is jelentősen csökkentek 2013-ban az előző évhez képest. A bevételek 53%-kal, a kiadások 47%- kal csökkentek, ennek megfelelően a működési jövedelem is csökkent, bár továbbra is pozitív maradt. 7

8 Az önkormányzat nettó működési jövedelmének alakulását az alábbi ábra szemlélteti: Nettó működési jövedelem (millió Ft) * 2014** Nettó működési jövedelem (=működési jövedelem - tőketörlesztés) A nettó működési jövedelem értéke a folyó költségvetési pozíció mellett az adott költségvetési év adósságtörlesztésének hatását is tükrözi. Az önkormányzat ben a Gyál jövője CHF alapú kötvény tőketörlesztésére 246 millió Ft-ot fordított, további 822 millió Ft-ot tett ki a rövid lejáratú hitel törlesztése. A magyar kormány döntése értelmében a magyar állam 2013 szeptemberében a CHF kötvény 60%-át átvállalta, ezért tárgyévben a CHF kötvény tőketörlesztésére 600 millió Ft-ot fordítottak, ami megegyezik az eredetileg 1 milliárd Ft-os tartós betétállomány 60%-os csökkentésével. A CHF hitel fennmaradó 40%-át a magyar állam február 28-ig vette át, ezáltal az önkormányzat adósságtörlesztési kiadásai jelentősen csökkentek, ami megmutatkozik a 2014-re tervezett nettó működési jövedelemben is. A pozitív értéket mutató nettó működési jövedelem fejlesztési kiadások fedezetét biztosíthatja, illetve folyamatosan, évenként képződő pozitív nettó működési jövedelemből meghatározható a jövőben vállalható, teljesíthető éves adósságszolgálat. 8

9 A felhalmozási költségvetés bevételeit, kiadásait és egyenlegét a következő ábra szemlélteti: Felhalmozási költségvetés egyenlege (millió Ft) * 2014** Felhalmozási bevételek Felhalmozási költségvetés egyenlege Felhalmozási kiadások Az önkormányzat felhalmozási költségvetésének egyenlege 2012-ben és ben negatív egyenleget mutat. Az előző években, valamint 2013-ban képződött nettó működési jövedelem fedezetet nyújt a felhalmozási forráshiányra, amelyet ebben az időszakban elsősorban a bölcsőde bővítés, városközpont rehabilitáció és járdaépítési munkák okoznak. A 2014-re tervezett nagyobb értékű projektek között az egészségügyi központ bővítése (155 millió Ft), járdaépítés (95 millió Ft), Gyál-Felső Vasútállomás felújítás (40 millió Ft) és bölcsőde bővítés (35 millió Ft) szerepelnek. A évekre vonatkozó felhalmozási költségvetési egyenleg minimálisan pozitív (26 millió Ft), ami a pozitív nettó működési jövedelemmel együtt felelősségteljes gazdálkodást jelez. 9

10 Az önkormányzat finanszírozási műveletei évekbeli egyenlegének alakulását a következő ábra szemlélteti: 300 Finanszírozási műveletek egyenlege * 2014** A finanszírozási műveletek egyenlegének változását jelentősen befolyásolta a magyar állam CHF kötvényátvállalása, amelynek következtében a finanszírozási műveletek egyenlege 2013-ban és 2014-ben pozitívvá vált. 10

11 3. BEVÉTELEK ELEMZÉSE Adatok EFt-ban Tény Előzetes évi terv Változás Várható változás Önkormányzat bevételei % % Működési célú bevételek % % Kapott támogatás % % Közhatalmi bevételek % % Intézményi működési bevétel % % Működési célú átvett n/a % pénzeszközök évi működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek % % Felhalmozási célú támogatás % % értékű bevétel Felhalmozási bevétel % % Felhalmozási célú átvett % % pénzeszközök évi felhalmozási célú pénzmaradvány Kölcsönök (munkáltatói % % kölcsön lakásépítésre) Egyensúlyteremtő hitel % % 2. Polgármesteri Hivatal bevételei % % Működési célú bevételek % % Intézményi működési bevétel % 312 1% 2011.évi pénzmaradvány % % Felhalmozási bevétel Intézmények bevételei % % Működési célú bevételek % % Működési célú támogatás % % értékű bevétel (OEP) Intézményi működési bevétel % % Működési célú átvett % % pénzeszközök 2011.évi pénzmaradvány % % B e v é t e l e k összesen: % % A Gyáli Önkormányzatműködési bevételeinek több mint feléta közhatalmi bevételek adják, arányuk az elmúlt 3 évben a következőképpen alakult: 2012-ben 55%, 2013-ban 50%, 2014-re tervezett arány 62%. Az önkormányzatok számára a központi költségvetésből származó források folyamatosan csökkennek, azért, hogy prudensebb gazdálkodásra késztesse az 11

12 önkormányzatokat, illetve azért is, mert több előzőleg önkormányzati feladatot átvett az állam, amelyek következményeként csökkentek azok kiadásai. Az önkormányzatok ezért kénytelenek a működési bevételeik egyre nagyobb részét a helyi adókbólelőteremteni. Ezek között a helyi adók között a legfontosabb a helyi iparűzési adó, ugyanis ebből származik a gyáli önkormányzatok bevételének legnagyobb része. A évre vonatkozó költségvetés a 2013-as tényszámokhoz hasonlítva csökkenést mutat, melynek oka egyrészt hogy az önkormányzat tervei csak a biztos bevételeket tartalmazzák, azonban nem tartalmazzák az évközben kapott egyszeri támogatásokat. További jelentős részt képviselnek a kapott támogatások (29%, 32% és 31%), valamint bár egyre csökkenő mértékben - az intézményi működési bevételek (16%, 10% és 6%) január 1-jétől az állam jelentős terhet vett le az önkormányzat válláról azzal, hogy a pedagógusok bérének finanszírozását átvállalta még akkor is ha az csökkentette az állami támogatás összegét (valamint a gépjárműadó 40%-át a személyi jövedelemadó megkapott részét is). 3.1 Közhatalmi bevételek (adójellegű bevételek) Adatok EFt-ban Tény Előzetes 2014.évi terv Változás Várható változás Helyi adók % % Építményadó % % Iparűzési adó % % Gépjárműadó % % Egyéb közhatalmi bevételek % % Átengedett központi adók SZJA % N/A N/A KÖZHATALMI BEVÉTELEK % % 2013-tól a közhatalmi bevételek elsősorban helyi adókból beszedett bevételek építményadó, iparűzési adó és a gépjármű adó 40 %-ának bevétele ben az önkormányzat még a teljes gépjárműadóval gazdálkodhatott, valamint az állam átengedte a személyi jövedelemadó egy részét,amely 2012-ben 349 millió Ft-ot tett ki, a közhatalmi bevételeken belül is jelentős arányt (19%) képviselve. 12

13 Közhatalmi bevételek megoszlása Átengedett központi adók (SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadó Iparűzési adó Tény Előzetes 2014.évi terv Építményadó Az adóbevételek nem növekedtek jelentősen az előző évekhez képest, annak ellenére, hogy az iparűzési adó mértéke (1.8%) a nagyobb települések viszonylatában alacsonynak számít és ez vonzó letelepedési helyszínné tehetné Gyált. Az építményadó éves bevétele alig változott az elmúlt 3 évben, 2013-ban 3,5%- kal nőtt az előző évhez képest és 2014-re is további 1,5%-os növekedést terveztek. A hátralékok aránya én az éves adóbevételhez viszonyítva nem jelentős (4.6%) ebben az adónemben, ezért az építményadó továbbra is egy kiszámítható eleme marad a költségvetési bevételeknek. Az SZJA bevétel 2012 után már nem képezi részét az önkormányzati adó bevételeknek, ami jelentősen csökkentette az adójellegű bevételeket. A gépjárműadó tekintetében is tapasztalható volt központi átstrukturálás, 2013-tól a helyben kivetett gépjárműadó 40%-a marad csak az önkormányzatoknál, a fennmaradó 60%-ot tovább kell utalniuk a központi költségvetésbe. A gépjárműadónál figyelhető meg leginkább a gyenge fizetési fegyelem és az alacsony beszedési hatékonyság: a 2013-as éves adóbevételekhez viszonyítva a i adóhátralék ebben az adónemben meghaladta a 41%-ot. Az ellenőrzési tevékenység kiterjesztése mindenképp pozitív hatással lehet az adóbevételekre, az ezzel kapcsolatos észrevételeinket az5.2. pontban fogjuk kifejteni. A helyi adók közül a társaságok által fizetett iparűzési adóa legjelentősebb adóbevétel, amely az egyéb adónemekkel kapcsolatos változások miatt egyre nagyobb részarányt képvisel a közhatalmi bevételek között (2012: 57%, 2013 és 2014: 77%). Az alacsony adókulcs ellenére 2013-ban az iparűzési adóbevétel csökkent az előző évhez viszonyítva. A csökkenés oka egy egyszeri tételnek köszönhető, az egyik társaság 2012 végén 89 millió Ft-ot fizetett be az iparűzési adó 13

14 feltöltésre, majd 2013 májusában a tényleges adófizetési kötelezettséget látva. 55 millióft-ot visszakért ebből a befizetésből, ezért a évi bevételekben a túlfizetés növelő tételként, míg 2013-ban a visszautalás kérése csökkentő tételként hatott. Ezen egyszeri tétel nélkül a 2013-as korrigált adóbevétel 10% körüli emelkedést mutatna előző évhez képest. Az önkormányzat 2014-re is a 2013-as korrigált bevételhez hasonló összeget tervezett iparűzési adóbevételre, ami azt feltételezi, hogy ezen bevételek a következő évben nem fognak érdemben továbbnövekedni. Véleményünk szerint a város jó földrajzi elhelyezkedése (főváros közelsége, közlekedési csomópontok, logisztikai és ipari parkok közelsége) további lehetőséget nyújthat nagyobb potenciális adófizetők vonzására, amely összehasonlítva más hasonló elhelyezkedésű és lélekszámú városokkal még rejtenek kihasználatlan tartalékokat, lehetőségeket. Az Önkormányzatnak a kiadási megtakarítások mellett bevételt növelő intézkedéseket is tennie kellene. Az esetleges új befektetők nemcsak a helyi adófizetéshez nyújthatnának további forrásokat, hanem a helyi polgároknak életszínvonalát is javíthatnák. Egy nagyobb befektető befogadásánál fontos mérlegelni a negatív hatásokat is, azonban amennyiben a hatások összességében pozitívak, társadalmi elfogadottság mellett, javíthatja a gyáli polgárok elégedettségét az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatosan. Az ipari park lehetőségei csak korlátozottan vannak kihasználva és az Önkormányzat az elvárhatónál kevesebb energiát fordít az üzletfejlesztésre. Az egyik vonzóerő lehet, hogy az Önkormányzat az alkalmazható legmagasabb adókulcsnál alacsonyabb adókulcsot alkalmaz nagyon jó infrastruktúrával. Az Önkormányzat helyesen ismerte fel, hogy az adóbevételeket nem az adókulcs emelésével kell elsősorban emelni. Az ún. Laffer stratégia szerint, az adókulcs csökkentésével általában növekszik a gazdasági aktivitás, a versenyképesség, s az így előálló gazdasági növekedés majd kitermeli az adókulcsok csökkenése miatti költségvetési bevételkiesést, mert már pár ezrelékpont különbségért is a társaságok szívesebben helyezik át tevékenységüket a profit növelése érdekében. 14

15 3.2. Támogatások A bevételek másik jelentős részét teszik ki a támogatások, amelynek közötti alakulását a következő táblázat mutatja be: Adatok EFt-ban Tény Előzetes 2014.évi terv Változás Várható változás Önkormányzat működésének általános támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása % % % % ebből: Óvoda % % ebből: Iskola % 0 N/A Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása % % Egyéb (ÁROP stb) % % Támogatások összesen % % Az Önkormányzat a pedagógusok bérének finanszírozását január 1-jén átadta az államnak, azonban az iskolák épületeit megtartotta, ezáltal ezzel a közfeladattal kapcsolatosan nem kapott 2013-tól állami támogatást, mely köznevelési programra 2012-ben EFt-ot kapott az Önkormányzat. Az épületekkel kapcsolatos fenntartási és rezsiköltségeket továbbra is az Önkormányzat fizeti, melyre az Önkormányzat működési támogatást kap Intézményi működési bevételek A bevételeknek csak kis része származik intézményi működési bevételekből, amelynek fő tételei: vállalkozásoktól beszedett díjak (bérleti és egyéb), kamatbevétel, az egyéb sajátos bevételek (úgy, mint behajtási engedély, mezőőri járulék visszaigénylésének összege, közbeszerzési dokumentációk ellenértéke), valamint az ezekhez kapcsolódó áfa összege. Itt került továbbá elszámolásra az étkeztetés során beszedett térítési díj összege is. 15

16 3.4. Következtetés A bevételek struktúrája következtet arra, hogy az Önkormányzat a közfeladatok ellátásának finanszírozását továbbra is elsősorban adóbevételekből és támogatásokból oldja meg és kevésbé az önkormányzati vagyon hasznosításából vagy az intézmények hatékony működtetéséből. A városnak a közfeladatok ellátásában van elsősorban kiemelt szerepe, azonban hasznosnak tartanánk egyéb esetleges többletbevételek eredményező feladatok ellátását. A bevételek növelését elősegíthetné egy jól irányzott városmarketing és stratégia, melyre vonatkozó javaslatunkat az 5.1. tartalmazza. 4. KIADÁSOK ELEMZÉSE 4.1 Devizakötelezettségek A korábbi pénzügyi egyensúlyt megteremtő CHF devizahitel kockázatait az állam átvállalta, így ez kikerült az Önkormányzat felelőssége alól. A Gyál jövője kötvénnyel kapcsolatos kiadások 2012-ben a következő tételekkel terhelték az önkormányzati költségvetést: - éves kamat kiadások: 151 millió Ft - éves tőketörlesztés: 245 millió Ft 2013-ban az állam átvállalta szeptembertől a fennálló tőketartozás 60%-át, ezáltal az éves kamatkiadások és tőketörlesztési kötelezettségek jelentősen csökkentek február végén pedig a maradék 40% állami átvállalásáról is döntés született, így 2014-ben a költségvetést már nem terheli a CHF kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadás és tőketörlesztési kötelezettség. Az állam által átvállalt kötelezettséggel kapcsolatos követelményeket még nem ismerjük, amely szerint az központi költségvetés korlátozni fogja az Önkormányzat mozgásterét, de ez vélhetően jóval kisebb lesz, mint a CHF kötelezettség miatti kitettség. Szigorodnak a kötelezettségvállalási szabályok: az adósságot keletkeztető ügyleteikhez a kormány hozzájárulása kell. Az engedélyeztetési folyamat vélhetően elősegíti majd a hosszabbtávú felelősségteljesebb gazdálkodást. 16

17 4.2. Rezsiköltségek alakulása Az önkormányzati finanszírozás átstrukturálásának egyik elemeként az oktatási intézmények egy része (általános és középiskolák, szakiskolák, művészeti iskolák) a Klebersberg Intézményfenntartó Központ ( KLIK ) felügyelete alá kerültek január 1-től. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a KLIK által átvett intézményekben dolgozó pedagógusok a KLIK fennhatósága alá kerültek, a hozzájuk kapcsolódó személyi jellegű kiadások kikerültek az önkormányzat költségvetéséből. Gyál esetében az Ady Endre, Zrínyi Miklós és Bartók Béla iskolák kerültek át a KLIK felügyelete alá, az iskolaépületek és a nem szakmai működtetés biztosítása azonban továbbra is az önkormányzat feladata maradt. Gyál önkormányzata december 29-én megbízási szerződést kötött a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel a KLIK-nek átadott intézmények működtetéséről. A megállapodás lényegi elemei a következők voltak: a) A megbízottat a feladat ellátásáért havi megbízási díj illeti meg, ami az intézmény éves fenntartási költségvetésének 1/12-ed része b) A megbízási díj két fő elemből áll: havi rezsiköltségek, egyéb fenntartási (karbantartási, üzemeltetési) költségek c) A rezsiköltségeket a megbízó (azaz az önkormányzat) a tényleges számlák alapján utólag korrigálja, a többlet különbözetet rendezi A fenti megállapodás értelmében az önkormányzat tehát kifizette az intézmények tényleges rezsiköltségeit, valamint a költségvetésben meghatározott egyéb üzemeltetési költségeket. A fenti megállapodás a jelenlegi formában a következő kockázatokat hordozza magában: a) Mivel az intézmények vezetőire nincsen közvetlen ellenőrzési joga, ezért a rezsiköltségek alakulását sem tudja az önkormányzat megfelelően kontrollálni, a tényköltségeket teljes egészében meg kell térítenie az intézmények felé, ezért az intézmények vezetői, az üzemeltetésért felelős alkalmazottak nem érdekeltek a felelős költséghatékony gazdálkodásban, hiszen a felmerült költségeket az önkormányzat úgyis megtéríti. b) Mivel az egyéb üzemeltetési költségeket is az előzetes éves költségvetés alapján, fix havi összegben fizeti az önkormányzat, ezért az intézményt működtetők ezen költségek tekintetében sem érdekeltek a költségek csökkenésében, megtakarítások elérésében. Az éves költségvetésnél kevesebb költségre nincsen ösztönző beépítve a szerződésbe, ezért a rendelkezésre álló költségkeretet teljesen el is költik. 17

18 A rezsiköltségek alakulását az alábbi ábra szemlélteti a KLIK által átvett intézményeknél (adatok E Ft-ban): Megnevezés Ady Zrínyi Bartók változás % változás % változás % Víz % % % Gáz % % % Villany % % % Szemét % % % Egyéb % % % Dologi kiadások összesen % % % A fenti táblázatból is látható, hogy a dologi kiadások 2013-ban jelentősen nőttek 2012-höz képest, különösen a gáz költség és egyéb dologi kiadások emelkedtek jelentősen. A víz esetében is tapasztalható növekedés 2 iskola esetében, a Bartók iskolánál viszont azért látható jelentős csökkenés, mert a 2012-es bázis egy későn észlelt csőtörés miatti többletköltségek miatt a szokásos mértéknél nagyobb volt. A gáz költségének növekedése azért is érdekes, mert a gáz árának változása, valamint a hőmérsékleti adatok ezt nem indokolják. A pénzforgalmi szemlélet miatt a 2012-es költségekben a december november közötti időszak fűtési költségei találhatóak, míg a 2013-a költségek között a december és november közötti időszak költségei. A lenti hőmérsékleti adatok (forrás: OMSZ, Budapest Pestszentlőrinc mérőállomás) nem mutatnak jelentős változást a két év azonos időszakában: 25 Havi átlaghőmérsékletek alakulása átlag hőmérséklet C 2012 átlag hőmérséklet C

19 A fentiek alapján indokolt lenne a felelős költséggazdálkodás erősítése a KLIKnek átadott intézmények esetében. Részletes javaslatainkat az 5.3. pontban foglaltuk össze. 5. JAVASLATOK 5.1. Javaslatok további források bevonására / Új befektetők vonzása Gyál Városába Az Önkormányzat gazdálkodása akkor kiegyensúlyozott, ha hosszabb időszak alatt a bevételek és a kiadások összhangban vannak. Az Önkormányzat bevételeinek szerkezete jelentősen átrendeződött a 2012, 2013 években. A bevételeknek legmeghatározóbb része a helyi adó bevétel. További hatékonyság egyrészt a kiadások csökkentésével, másrészt a bevételek növelésével, újabb finanszírozási lehetőségek feltárásával érhető el ra megtorpant az adóbevételek növekedése, melyek okait szükséges kivizsgálni és a növelés érdekében lépéseket kell tenni. Gyál földrajzi helyzete és infrastruktúrája egyre kedvezőbbé vált az utóbbi években. Budapest és a Liszt Ferenc repülőtér közelsége már eddig is adott volt, azonban az MO autóút új része újabb lehetőségeket nyújthat a gazdasági továbbfejlődésben. A kedvező elhelyezkedésből származó előny csak korlátozottan van kihasználva. A helyi iparűzési adó mértéke 1,8 %, mely alacsonyabb a Helyi Adó Törvényben meghatározott maximális adómértéktől 2 %-tól. Az adó mértéke elsősorban a kis és középvállalkozások döntéseit határozzák meg, azonban a nagyobb potenciális befektetőkválasztási döntésében elsősorban nem a helyi iparűzési adó mértéke, hanem sokkal inkább a vállalkozóbarát körülmények, az Önkormányzat professzionális hozzáállása, az infrastruktúra fejlettsége, a kiszolgálás minősége és gyorsasága lesz a döntő tényező. További infrastrukturális fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a hasonló adottságú településekkel összemérve a befektetők, cégek Gyál városát válasszák tevékenységük helyszínének. Az Önkormányzati szektorban is meg fog jelenni a verseny a települések között a jelentősebb potenciális befektetők megszerzésével kapcsolatosan, ezért az Önkormányzatnak tovább kell erősítenie a vállalkozásbarát és vállalkozás szellemű hozzáállást. A kis és középvállalkozások településre vonzása is fontos, de a bevétel növeléséhez új nagyvállalkozók, multinacionális befektetők kiszolgálása lenne fontos, mely potenciális befektetőkkel az Önkormányzat legmagasabb döntéshozói szintjének (akár a polgármesternek) kell tárgyalnia. 19

20 Gyál Városának a külső befektetők felé történő kommunikációt, a feléjük irányuló marketinget tovább kell fejlesztenie, hogy a döntéshozók jobban megismerhessék Gyál városa által nyújtott lehetőségeket. A társadalmi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat szükséges kifejleszteni, hogy azok folyamatosan megfeleljenek a várható elvárásoknak felhasználva a létező földrajzi adottságokat. Ehhez újra kell definiálni a célokat és megfelelő stratégiát, városmarketinget kell kialakítani. A gyáli belső marketing, amely elsősorban a gyáliak igényeinek kielégítésére szolgál a felmérések alapján nagyon jó. Fontos lenne azonban a külső marketinggel többet foglalkozni az eddigieknél, amely a városon kívüliek, elsősorban a befektetők elvárásait hivatott kielégíteni a város fejlődése érdekében. A belső és külső marketing igényrendszere szorosan összefügg egymással vagy gyakran egybeesik, de mindenképpen fontos hogy ne álljanak szemben egymással. A marketing egyik eleme a helyszínmarketing, például a belváros/központ/egyes alközpontok (pl. ipari park) vonzóvá tétele, újraélesztése. Javasoljuk egy tudatos átfogó elsősorban városmarketing stratégia létrehozását és annak hosszú távon történő megvalósítását, melynek első lépése lenne egy elemzés amely meghatározza a fejlesztések legfontosabb célcsoportjait és azok sorrendjét, egymásra épülését és ütemezését figyelembe véve a rendelkezésre álló vagy elérhető erőforrásokat. A stratégia bevezetéséhez kapcsolódó jól irányzott kommunikáció felkeltheti a lakosság és a külső potenciális befektetők érdeklődését, igy a kommunikáció során a stratégia megvalósításához akár privát befektetők is bevonhatók és részei lehetnének. A helyi esetleges konfliktusok megoldására törekedni kell a kompromisszumos megoldásokra Adóellenőrzés A bevételek egyre nagyobb hányadát teszik ki az adóbevételek, melyből az Önkormányzat kötelező feladatait is finanszírozza. Az adófizetők számának megoszlását a fő adónemek tekintetében a következő ábra mutatja be: Építményadó Gépjárműadó Magánszemély Jogi személy Magánszemély Jogi személy

JELENTÉS ABONY VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 3.A.2. PROJEKT KERETÉBEN. KÉSZÍTETTE: IPS Tanácsadó KFT.

JELENTÉS ABONY VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 3.A.2. PROJEKT KERETÉBEN. KÉSZÍTETTE: IPS Tanácsadó KFT. a 159/2014. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete JELENTÉS ABONY VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 3.A.2. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: IPS Tanácsadó KFT. 2014. MÁJUS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Ózd, 2011. május 19. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Pénzügyi Osztály 2 Az Állami Számvevőszék 2010-ben

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 60-8/2014. Tisztelt Képviselőtestület! E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 15-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao ADÓZÁS GYAKORLATOK Tao Társasági adó A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti 1. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó soron következő ülésére Balattonkenesse Várross Po llgá rrm ee ss tt ee rr ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. A 2012. évi

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 14. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben