Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja 2011-2014."

Átírás

1 Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

2 1. BEVEZETŐ A Helyi Önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköreként határozza meg a ciklusidőre szóló gazdasági programját. Ennek az elvárásnak szándékozik e programjával eleget tenni, amelyben évekre vonatkozóan rögzíti a községfejlesztés és a közszolgáltatások szervezésének fő irányát és az önkormányzat ezzel kapcsolatos célkitűzéseit. Körvonalazza azokat a helyi közügyeket is, amelyekben az adott feladatokat vállaló helyi önszerveződő közösségek, vállalkozások közreműködését várjuk. A "gazdasági program" meghatározza azokat a fő célkitűzéseket, irányelveket, feladatokat, amelyet a költségvetési gazdálkodás során meg kell valósítani. Fontos a helyi gazdaság program céljait összhangban tervezni a központi kormányzati gazdaságpolitikával, hiszen így lehet hosszútávú reális célokat megvalósítani. A programbeli célok realizálása többségében anyagi feltételekhez kötött, így jelentős részük csak a pénzügyi lehetőségek függvényében valósítható meg, oly mértékben, ahogy az anyagi forrásokat is sikerül megteremteni hozzá. Ezért a program végrehajtására az önkormányzat csak a pénzügyi feltételekkel arányos elkötelezettséget vállalhat, a cél az, hogy a ciklus végére lehetőleg minél több célkitűzés teljesüljön. 2. HELYZETELEMZÉS 2.1 Nagyszentjános vagyoni helyzete Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon nettó nyilvántartási értéke a december 31-i fordulónappal készített vagyonmérleg alapján 309 millió forint A törzsvagyon körébe 169 ingatlan tartozik, melyből korlátozottan forgalomképes 17 db ingatlan, forgalomképtelen 140 db ingatlan. A korlátozottan forgalomképes ingatlanok körébe az önkormányzat kötelező feladataival összefüggő intézményi épületek tartoznak. A forgalomképtelen ingatlanokat a közterületek, utak képezik. A törzsvagyonba tartozó ingatlanok közül 2 intézményi (iskola, óvoda), 4 hivatali használatban van (hivatal, orvosi rendelő, sport, temető). Forgalomképes ingatlan 12 db. 2.2 A község pénzügyi költségvetési helyzete A község költségvetésében meghatározó jelentőséggel bír a különböző jogcímeken nyújtott állami támogatás, másodlagosan felosztott személyi jövedelemadó. A saját bevételeink csökkennek, sajnos az értékesíthető ingatlanunk is kevés, ezért forrásteremtő lehetőséggé válhat a hitel. A fizetőképességet és a költségvetés egyensúlyát célszerű megőrizni. A költségvetés saját bevételei (intézményi működési bevétel, helyi adók) éves szinten általában 14 %-ot tettek ki, az állami támogatás (önkormányzat költségvetési támogatása) és személyi jövedelemadó (átengedett központi adók) pedig 59 %-ot. A kiadások között a legdinamikusabban a működési, fenntartási kiadások nőttek. A költségvetés 85 %-a a működési, fenntartási célokat szolgálta, 2 % felhalmozási (beruházás), 6 %-a pedig egyéb kiadás volt. A kiadások átlagát meghaladó mértékben emelkedtek a személyi kiadások, melyek részaránya a költségvetésben évről évre nő.( A személyi kiadások aránya % a működési, fenntartási kiadásokon belül.) 2

3 Az útépítésre igénybevett hitelállomány alakulása. Az önkormányzat által 2009-ben felvett hitelállomány évben jár le, ami éves szinten eft + kamata terhet jelent. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény értelmében az éves költségvetés jóváhagyása során további három év költségvetési bevételeire és kiadásaira kitekintő prognózist kell készíteni. A prognózis alapját a költségvetési folyamatokat illetően a makrogazdaság alakulására készített előrejelzések képezik. A évi önkormányzati forrásszabályozásban továbbra is a normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások jelentik a meghatározó részt. A normatívák összegei csak részben tartalmazzák a tavalyi és a korábbi években végrehajtott bérpolitikai intézkedések hatását. A Költségvetési Törvény állapítja meg a közalkalmazottak bértáblázatát és a köztisztviselők illetményalapját is. Mindezekkel összhangban a saját bevételek területén tovább szűkül a mozgásterünk. Önkormányzatunk már maximálisra emelte az iparűzési adókulcsot, ugyanakkor az iparűzési adóbevételben csökkenés következett be 2009-ről 2010-re be. Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek a továbbiakban sem lesznek számottevőek. 2.3 Helyi gazdaság Községünkben számú vállalkozás működik. Jelentőségük az iparűzési adó és a foglalkoztatottság tekintetében is nagyon fontos. Kiemelkedik a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt., amely meghatározó, mint munkáltató és adófizető. Fontos törekvés ebben ciklusban a lokálpatrióta szemlélet kialakítása a vállalkozók körében 2.4 Közlekedés Nagyszentjános fontos közlekedési útvonalak közelében fekszik és ezt a lehetőséget még nem sikerült kihasználni. A károlyházi kikötő, a Bécs-Budapest vasútvonal és ezzel együtt egy új gazdasági övezet, az M1 autópálya és péri reptér közelsége egy jövőbeli közlekedésigazdasági integráció fontos szereplőjévé teheti községünket. 2.5 Infrastruktúra Az alapvető infrastrukturális ellátottság tekintetében a szennyvízcsatorna hiányát kell megemlíteni. A szennyvízcsatorna pályázat első, tervező-előkészítő szakasza már befejeződött, 2011 évben várhatóan megindul a kivitelezés. 2.6 Népesség Átlagéletkor /adat!! Foglalkoztatottság /adat!!! 3

4 3. CÉLKITŰZÉSEK 3.1 Költségvetési szabályozás Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében elsődlegesen a kötelezően ellátandó feladatok részére biztosít forrást a költségvetés. Az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege e Ft. A tervezett bevételekből az állami támogatás és az SZJA 64 %-ot képvisel. Az Önkormányzatnál a költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi források jelentős részét, 89 %-át, működési kiadásokra terveztük fordítani. Költségvetésünkben a személyi juttatások terén a köztisztviselői és közalkalmazotti létszámnak a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítottunk fedezetet. A személyi juttatások a költségvetési főösszeg 46 %-át jelentik. Dologi kiadások fedezetére a költségvetési főösszeg 25 % -át terveztük. Ezen felüli kiadástöbblet az intézmények saját bevételük növekményéből fedezhető. Fejlesztési célokra terveztük a költségvetés 4 %-át, fejlesztési céltartalékként beállítva. Felhalmozási kiadásokra Önkormányzatunk a költségvetés 4 %-át fordítja. Költségvetésünk forrásoldali csökkenését ellensúlyozandó, két fontos irány állapítható meg: a) kiadáscsökkentés személyi jellegű kiadások terén energetikai beruházással intézményi fenntartási költségek jelentős mérséklése b) új bevételi lehetőségek felkutatása kiaknázatlan helyi adók figyelembe kell venni, hogy a kormányzat központosítja pl. az iparűzési adót, kérdés a kompenzáció módja és mértéke, és hogy a központi kormányzat hogy kívánja az iparűzési adó elvonása után ipar-és gazdaságfejlesztési tevékenységre ösztönözni az önkormányzatokat lakosságszám növelése családok betelepítése, általánosságban a lélekszám gyarapodása az SZJA és intézményi bevételek növekedésével jár 3.2 Az önkormányzat ben végrehajtandó feladatai Annak érdekében, hogy a Programban leírtakat megvalósítsuk, két nagy fejlesztést kell megvalósítanunk az intézményeink hatékony működtetése mellett. Gönyű-Nagyszentjános Szennyvízcsatorna beruházás Belvíz elvezetés Mindkét beruházás uniós/állami támogatással valósulhat meg. A belvízelvezetési pályázat 100%-os támogatású. 3.3 Gazdasági környezet változása Számolni kell a károlyházi kikötő körül egyre élénkülő ipari-logisztikai fejlődés következményeivel: 4

5 fokozott munkaerő igény, betelepülő befektetőknek területigénye, munkalehetőség következtében a térségben otthont teremtők igénye Mindezek következményeképpen a szabadidő eltöltésére is lehetőséget adó létesítmények kialakítását is meg kell célozni. A foglalkoztatás növelése és a jövedelmek megtermelése érdekében támogatni kell a vállalkozások letelepedését, a jelenlegi foglalkoztatók prosperitásának megőrzését. 3.4 Fenntarthatóság Minden, az önkormányzat által koordinált beruházásban és beszerzésben a helyi erőforrások teljes bevonása kell, hogy érvényesüljön. Energiahatékonyságunk lehetséges pályázati forrásól való javításánál megújuló energiaforrásokat alkalmazunk. A kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának megteremtésére törekedünk. 3.5 Pályázatok A kormányzat a pályázati források hozzáférésénél az önkormányzatoknak kiemelt szerepet ad. Beszűkült forrásaink mellett az egyetlen kiutat a gazdaságfejlesztésben a pályázati forrásokat optimálisan kihasználó, az önrészt kiegyensúlyozott és ellenőrzött finanszírozási megoldásokkal biztosító szakszerű menedzsment jelentheti. 3.6 Településrendezési és fejlesztési célkitűzések Az élhető környezet megteremtése az első, legfontosabb rövidtávú feladatunk: a belvízmentesítés és a szennyvízelvezetés. Ezután lakóövezetek és település képével, a falusias környezettel, a mezőgazdasági tevékenység közelségével összeegyeztethető gazdaságfejlesztési tervezés, amely a tulajdonviszonyokat is figyelembe veszi. Mindezek érdekében az igények és fejlesztési céljaink összehangolásával folyamatosan biztosítani kell a gazdaság fejlődésének lehetőségét. 5

6 3.7 Oktatás Az oktatás színvonalát meg kell őrizni, ugyanakkor a költségcsökkentés érdekében továbbra is fenn kell tartani a létszámstopot. A működési kiadások csökkentése miatt folytatnunk kell az épületek energetikai racionalizálását. Az oktatási intézményeink gazdaságos működtetése érdekében az energia fogyasztást csökkentő fejlesztéseket kell végrehajtanunk. Ezen belül cél a fűtési, a vízfelhasználási és a világítási költségek csökkentése. A célpályázatok igénybevételével fejlesztenünk kell az eszközállományt A teljesítmény fokozásának ösztönzésére támogatjuk a felsőoktatásban részt vevő diákokat (Bursa hungarica). A nevelési - oktatási intézményekben működő minőségbiztosítási rendszer működtetése fontos feladat. 3.8 Egészségügy - Szociálpolitika - Családgondozás A személyes kapcsolatokon és egyéb információs csatornákon keresztül a hivatal viszonylag pontosan ismeri a szociálisan segítségre szoruló családokat, személyeket, valós élethelyzetüket. A hivatal és az önkormányzat intézményei (Gyermekjóléti Szolgálat, óvoda, iskola) között rendszeres az együttműködés a szociálisan rászorulók felkutatásában, a segítségadás különböző módjaiban (pénzbeli, természetbeni ellátás, sok-gyermekes családok ruhával történő ellátása, stb.). Az együttműködés tovább bővíthető a civil szervezetek, egyesületek, egyházak bevonásával. A Gyermekjóléti szolgálati feladat térségi ellátásában történik. Szociális feladatok terén is célszerű lenne a kistérségi szintű feladatellátás megszervezése legalább a kötelező alapfeladatok szintjén. A Polgármesteri Hivatal, mint ügyfélközpontú, szolgáltatási intézmény működtetése elengedhetetlen. 3.9 Informatika fejlesztése Az iskolában nagymértékű informatikai fejlesztés valósul meg pályázati forrásokból Figyelemmel kell lenni, hogy e fejlesztések a leggyorsabban amortizálódó körbe tartoznak Kultúra-közművelődés A kulturális és közművelődési tevékenységek végzésére a polgármesteri hivatalban, illetve az iskola illetve az óvoda épületben is helyet biztosítunk. A civil szervezeteket és önszerveződő közösségeket támogató önkormányzati rendszert működtetünk, és az érdekegyeztetés lehetőségeit biztosítjuk. A közösségi programok szervezése a helyi lehetőségek figyelembevételével és felhasználásával történjen Környezetvédelem - Zöldfelület gondozás Részt veszünk a lakossági szilárdhulladék kezelésének hosszú távú megoldására alakult konzorciumban. Az Önkormányzat a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevonásával szervezi a szelektív hulladékgyűjtést. Az önkormányzatnak zöld felületeivel, azok gondozásával megfelelő képet kell biztosítani ahhoz, hogy vonzó településnek találják az itt lakók és minden idelátogató. 6

7 A felnövekvő generációk ezirányú tudatformálása fontos feladat Sport A sportegyesületek működését erőnkhöz mérten továbbra is támogatni kell Közbiztonság Az újjáalakult polgárőrségnek fontos szerepe van a falu közbiztonságában, támogatását önkormányzatunk fontos feladatának tekinti Közösségépítés A helyi lakosok segítőkészségét, az emberek egymás közötti kapcsolatának javítását a település élhetőbbé tételében a legfontosabb tényezőnek tartjuk. A társadalmi munkának nemcsak pénzben mérhető jelentősége van, szűkebb környezetét mindenki szívügyének kell, hogy tekintse Telekgazdálkodás A település fejlesztése és a letelepedés vonzóvá tétele érdekében újabb telekalakításra kell felkészülni. Rekultivációs terület hasznosítása 3.16 Településmarketing, kommunikáció, lokálpatriotizmus A nyilvánosság erejében rejlő lehetőségeket ki kell használni, hogy akár a családok, akár a befektetők körében Nagyszentjános vonzó célpont legyen. Hiteles és teljeskörű nyilvánosságot kell biztosítani, erre a meglévő kommunikációs csatornákat használni és folyamatosan fejleszteni kell. A községi internetes honlap és a Hírújság a helyi és külső kommunikációban is kulcsszerepet játszik. A lakosságot is be kell vonni az információáramlásba Etika Mind a polgármester, mind a testület együtt és egyenként elkötelezett a falu fejlődése mellett. Ennek érdekében mindennemű befolyástól mentesen hozza meg döntéseit, mindig a község fejlődését szem előtt tartva. 7

8 ÖSSZEFOGLALÓ Nagyszentjános nyitott az új betelepülők felé, legyen az család vagy ipari-gazdasági befektető. A településünk jövője szempontjából, a fenti megállapítások értelmében az önkormányzat azon munkálkodik, hogy hosszútávú, fenntartható fejlődési pályára állítva gyarapodjon és fejlődjön Nagyszentjános, miközben megtartja alapvető feladatellátási kötelezettségeit és támogatja a helyi közcélokat. Nagyszentjános, április Friderics Cecília polgármester 8

9 //2011. számú határozat Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése alapján gazdasági programját megtárgyalta és azt elfogadta. A Gazdasági Program célkitűzéseit a mindenkori költségvetésben figyelembe kell venni. Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Gazdasági Programhoz kapcsolódó előzetes felmérések elvégzésére, az esetleges egyeztetések lefolytatására, valamint a Gazdasági Programban szereplő projektek megvalósítását célzó pályázatok benyújtására. Felelős: polgármester, jegyző 9

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Endrefalva Község Önkormányzata 2013. július 10. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...7 Célok...7

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 - 1 - I. ELŐZMÉNYEK, TEMATIKUS CÉLOK 1. Preambulum A gazdasági program alapvető célja, hogy belátható időtávban a helyi közösség partnerségén, kooperációján

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben