Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kdt.) 21/A (2) bekezdésének és 26. (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a környezet védelme és a természet megóvása érdekében a környezethasználókat a környezet terhelésének mérséklésére ösztönzése céljából az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Jásd község közigazgatási területén a környezetterhelési dijról szóló évi LXXXIX. Törvény ( továbbiakban :Kdt.) 11.(1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra tejed ki. Talajterhelési díj alapja, egységdíja, mértéke 2. (1) A talajterhelési díj alapja a Kdt. 12. (2) bekezdésében meghatározott összeg.. (2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Kdt. 12. (3) bekezdése alapján: 1.200,- Ft/m3. (3) Jásd község területérzékenységi szorzója, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet és az azt módosító a 7/2005 (III.1) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából kiemelten érzékeny területen levő települések közé sorolta be. A területérzékenységi szorzót 3-szoros mértékben határozta meg. (4) A talajterhelési díj mértéke e rendelet (2) bekezdésében szereplő egységdíj-mérték és a (3) bekezdésében meghatározott területérzékenységi szorzó szorzata 3600 FT/m3. (5) Az egyedi vízbeszerzés estében mérési lehetőség hiányában az ingatlanban lakó személyek száma alapján személyenkénti havi 3 m3 átalány vízfogyasztás veendő figyelembe a talajterhelési díj alapjának meghatározásánál. Kedvezmények, mentességek 3. (1) Locsolási célú felhasználásra a május 1. és szeptember 30-a között felhasznált vízmennyiség 10 %-a vehető figyelembe és vonatható le az adóalapot képező vízmennyiségből, amennyiben a kibocsátó a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb vízbeszerzési lehetőséggel (pl: ásott, fúrt kút locsolóvízmérő vizfolyás) nem rendelkezik. (2) Vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiséget le kell vonni a talajterhelési díj alapjából feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodást a FEJÉRVÍZ Zrt-nek (8060 Mór, Dózsa Gy. U. 99.) a továbbiakban szolgáltató történő bejelentését hitelt érdemlően, a szolgáltatótól szerzett igazolással, ennek hiányában korrigált vízdíj számlával, a vízvezeték megjavíttatását pedig a szerelést elvégző által adott számlával bizonyítja. (3) A talajterhelési díj alapjának megállapítása során a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a vízvezeték meghibásodás hónapjára eső vízmennyiségként a szolgáltató által igazolt, vízvezeték meghibásodásának hónapja előtti egy éves időszak vízfogyasztásának 1/12 részével megegyező mérték vehető figyelembe.

2 (4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a felhasznált vízmennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolóból az arra feljogosított szervezettel - Jásd község esetében (Piokker Géza vállalkozó,.) szállíttat el. (5)A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan a 2. (4) bekezdésében megállapított dij a) 50%-át /1800 Ft/m3) kell a szolgáltató által közölt 2013 október 1 és március 31 között felhasznált vízmennyiség után megfizetni. b) 80%-os díjkedvezményben részesül az a természetes személy kibocsájtó akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 2 szeresét, és az éves vízfogyasztása nem haladja meg az együttlakók személyenkénti 3 m3/hó mértékét. A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályok 4. (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani jelen rendelet 1. melléklete alapján, bevallania jelen rendelet 2. mellékelte szerinti bevalláson, valamint önadózás útján megfizetnie a (3) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig,. (2) A Ktd ában megfogalmazott, a talajterhelési díj alapján csökkentő mennyiséget igazoló számlákat a bevallás mellékleteként kell benyújtani a helyi adóhatósághoz. (3) A talajterhelési díjat Jásd Község Önkormányzat Talajterhelési díj számlájára kell megfizetni. (4) Ezen rendelet 3. (5) bekezdésében b) pontjában meghatározott jogosultság érvényesítése céljából az alábbi igazolásokat kell benyújtani: a) jövedelem igazolások: aa) 30 napnál nem régebbi munkáltató által kiállított igazolás az utolsó 3 havi nettó jövedelemről ab) postai szelvény (nyugdíj, munkanélküli ellátás, árvaellátás, tartásdíj) ac) vállalkozók esetén tárgyévi személyi jövedelemadó bevallás b) jövedelem nélküliek igazolása ba) Munkaügyi Központ kirendeltsége által kiállított okirat, melyben kérelmező munkanélküliként való nyilvántartásba vételét kérelmezte. c) az együtt lakók, lakcímkártyájának másolatát vagy nevüket lakcímüket és születési adataikat) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség 5. (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást a Fehérvíz Zrt ( továbbiakban szolgáltató) a tárgyévet követő év február 15-ig teljesíti. Amennyiben a díj fizetés mértéke, alapjának számítása, vagy más díjat befolyásoló tényező évközben jogszabály módosulás miatt változik, úgy az adatszolgáltatást ennek megfelelően megbontva kell teljesítenie. (2) A szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében az önkormányzati adóhatóság részére az alábbi adatokat bocsátja rendeletezésre: a) kibocsátó neve, lakcíme fogyasztói hely megjelelődése, tárgyévi vízfogyasztás korrigálva

3 (3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti adatszolgáltatásoknak tartalmaznia kell a kibocsátó azonosításához szükséges, kibocsátó és szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő adatokat. 6. E rendelet alkalmazásában háztartás az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakószemélyek Záró rendelkezések 7. (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. (2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására e rendelet és a környezetterhelési díjról szóló törvény, az ott nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Ez a rendelet október 1. napján lép hatályba. Nagy Csaba polgármester Szabó Zsuzsanna jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése, szeptember 18 én megtörtént. Jásd szeptember 18. Szabó Zsuzsanna Jegyző

4 1. melléklet a 10./2013.(IX.18.) önkormányzati rendelethez A talajterhelési díj mértékének kiszámítása A talajterhelési díj mértékének kiszámítása TTD=E x A x T TTD= fizetendő éves talajterhelési díj E= 1200 Ft/m3 A= díjfizetési alap (m3) T= 3 ( a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó) 1,5

5 2. melléklet a 10/2013 (IX.18.) önkormányzat rendelthez Határidő: rácsatlakozást követő 30 nap, illetve mindenév március 31. Benyújtás, postára adás napja: B E V A L L Á S A évi az Önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő talajterhelési díj fizetési kötelezettségről Magánszemély kibocsátó: 1. Neve: Leánykori neve: Anyja neve:.. 4. Lakcíme: Kibocsátó hely címe: 6. Adóazonosító jel:... Nem magánszemély kibocsátó: 1. Neve, elnevezése:. rövidített cégnév:.. 2. Adószáma: Cégjegyzék száma: Statisztikai számjele: 5. Székhely címe:. 6. Telephely címe: Kibocsátó hely címe: 8. Képviselőjének neve, címe:.. Bevallási időszak: 201.év hónap. 1-től 201.év. december 31-ig Talajterhelési díj számítása: 1. Kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség:.m3 2. Díjalap csökkentő tényezők: 2/a: locsolási célú felhasználás vízszolgáltató igazolása alapján (locsolómérő) m3 3. (1) bekezdése alapján.m3 2/b: szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja:.m3. 3. Díjfizetési alap: (1-2) (A).m3 Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,-Ft/m3 Területérzékenységi szorzó (T) 3 Tárgyévi talajterhelési díj mértéke (A x E x T (m3 x x 3 Ft

6 Előző évi túlfizetés: Még fizetendő díj: Túlfizetés összege:.ft. Ft. Ft Amennyiben a túlfizetés összegét az Önkormányzatnál nyilvántartott egyéb adótartozásra kéri elszámolni, azt a négyzetben X-szel jelölje. Amennyiben a túlfizetés összegét visszakéri, azt a négyzetben X-szel jelölje: Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal) nincs tartozásom. Ha nincs tartozása, azt a négyzetbe X-szel jelölje. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Jásd, 20. aláírás

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről.

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Tarján Község Jegyzőjétől 2831.Tarján Rákóczi u 39. É R T E S Í T É S a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Értesítem a Tisztelt Adózókat,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IX.09.) önkormányzati rendelete a 2010. május június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás napja: Iktatószám: / 2012... az átvevő aláírása

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás napja: Iktatószám: / 2012... az átvevő aláírása Benyújtási határidő: 2012. május 31! (vagy Art. 33. -a szerint) Megszűnés esetén: tevékenység megszüntetését követő 15 nap. MÁNY HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévről Mány önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik!

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik! GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2131 GÖD, PESTI ÚT 81. HATÓSÁGI OSZTÁLY E-MAIL: varoshaza@god.hu (27) 530-064 Fax (27) 345-279 Tárgy: Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához A

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendeletalkotás az önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Iktatószám: Önkormányzati szám: Beérkezés dátuma:...

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben