9. évfolyam. Érzelmek, hangulatok kifejezése. Kép és szöveg. Funkció. Érzelmek, hangulatok kifejezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. évfolyam. Érzelmek, hangulatok kifejezése. Kép és szöveg. Funkció. Érzelmek, hangulatok kifejezése"

Átírás

1 9-10. évf. Vizuális kultúra 9. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk értő alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. A 9. évfolyamon kevéssé a kifejező szándékú rajzi, festészeti produktumok létrehozása a, mint inkább a tervezői gondolkodás fejlesztése, illetve a technikai médiumok felhasználásával létrehozható produktumok elkészítése, amely egyúttal hozzájárul a digitális kompetencia fejlesztéséhez. 1. Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 2. Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése 3. Vizuális kommunikáció Kép és szöveg 4. Tárgy- és környezetkultúra Funkció 36 óra Összesen 8 óra 1 óra 9 óra 12 óra 1 óra 13 óra 8 óra 1 óra 9 óra 4 óra 1 óra 5 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 9 óra 8 óra 1 óra A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenységekben. Vizuálisesztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák a kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása. Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni tér-, szín- és formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és elképzelt téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Irodalmi (zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása. Hagyományos és új vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szán- Magyar nyelv és irodalom:irodalmi szöveg értelmezése.szöveg és kép dék (pl. kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés eszközeinek sajá- kapcsolata. tos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, aránytorzítás, for- Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból készí- Matematika: Síkbeli és térbeli alakzatok. Transzfor- 1 / 9

2 tett installációval, maredukció). fotókollázstechnikával). Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készítése (pl. színesből feketese a látvány kifejező megjele- színek) hangulati hatás eléréfehér vagy monokróm megjelenítés, kép kiegészítése sajátos eleség, nyugalom). nítése érdekében (pl. feszültmekkel vagy részletekkel). Stílusirányzatok (pl. kubizmus, Csoportmunka, bemutatás, expresszionizmus, op-art) formai, önértékelés, értékelés. technikai megoldásainak az adott nak megfelelő (pl. érzelmek kifejezése nem figuratív megjelenítéssel, látható dolgok megjelenítésének leegyszerűsítése) alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotásokban osztály Vizuális kultúra mációk. Matematikai összefüggések (pl. aranymetszés). Ének-zene: zenei befogadó élmények. Dráma és tánc: jelenetek, táncmozgások, összetett mediális hatások élményének feldolgozása. Informatika: számítógép felhasználói szintű alkalmazása. Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás, kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-, formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás. Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése 13 óra 12 óra 1 óra A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése. A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Különböző ábrázolási rendszerek felismerése műalkotásokon. Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve problémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek értelmezése öszszehasonlítással. Összehasonlítás során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. A technikai képalkotás fotográfia, mozgókép műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete és értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódásaival. Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) öszszegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszionizmus, impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. emberábrázolás, térábrázolás, mozgásábrázolás), legfontosabb változások lényegének kiemelése és összegzése a különböző művészettörténeti korszakokban. Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális megjelenítés, eseményművészet) feldolgozása: gyűjtés, elemzés, értelmezés és az eredmények bemutatása adott vagy önállóan választott társadalmi probléma feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, megkülönböztetés, környezetszenynyezés, szegénység). Csoportmunka, bemutatás, önértékelés, értékelés. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere. Magyar nyelv és irodalom: stílusirányzatok, stíluskorszakok irodalmi jellemzői, képzőművészeti párhuzamok. Könyvtárhasználat. Ének-zene: Művészettörténeti és zenetörténeti összefüggések (korszakok, stílusok kiemelkedő alkotók, műfajok). Zenei befogadói tapasztalatok. 2 / 9

3 9-10. évf. Vizuális kultúra Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, avantgard, avantgard irányzatok, kortárs képzőművészet, kompozíció, képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat, kontraszt, digitális képfeldolgozás, intermediális műfaj, eseményművészet. Vizuális kommunikáció Kép és szöveg 9 óra 8 óra 1 óra Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. A vizuális kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális közlés szöveggel és képpel különböző ok érdekében. Összetett vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése. Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) egymás mellé rendelésével (pl. művészkönyv vegyes technika alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, megadott témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új minőségének megvalósítása jából. - Vizuális közlés szöveggel és képpel a médiaipar területéhez kapcsolódóan (pl. televíziós műsorrend írása különféle szempontok alapján, majd műsorújságoldal tervezése, összeállítása képekkel kiegészítve, információs-kommunikációs eszközök felhasználásával). A vizuális és szöveges üzenet külön-külön és együttes jelentésváltozásának megértése összetettebb kommunikációs szituációban. Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű fotó-önarckép stílusbeli átalakítása megfelelő elektronikus eszközzel, majd a képhez a tartalmat módosító szöveg társítása, grafikai kivitelezése) elsősorban a jelentésmódosulások tudatosításának jával. Csoportmunka, bemutatás, önértékelés, értékelés. Mozgóképkultúra és médiaismeret: a médiaipar működése, műsorgyártás. Magyar nyelv és irodalom: Ábrák, képek, illusztrációk kapcsolata a szöveggel. Csoportos, nyilvános, tömegkommunikáció sajátosságai. Vizuális kommunikáció. A számítógépes szövegvilág; az elektronikus tömegkommunikáció. Informatika: Információk és a közlési. A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága, esztétikai értéke. Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus), kompozíció (oldalrendezés, oldalpár, kép és szöveg, borító); intermédia, anyag(szerűség), művészkönyv/art-book, műsorrend. Tárgy- és környezetkultúra Funkció Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. Az adott nak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának átfogó értelmezése. Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív vagy elképzelt terek (pl. labi- Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására (pl. munka pihenés, hét- Technika, életvitel és gyakorlat: Szükségletek és igények elemzése, tevékeny- 5 óra 4 óra 1 óra 3 / 9

4 9-10. osztály Vizuális kultúra köznapi ünnepi) vagy több funkció betöltésére (pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és pihenés), illetve a tervek elkészítése makett vagy modell formájában. rintus, adott színházi mű díszlete) tervezése és makettezése. séghez szükséges információk kiválasztása, tervezés szerepe, jelentősége, műveleti sorrend betartása, eszközhasználat. Lakókörnyezet-életmód. Dráma és tánc: Produkciós munka. A színházművészet összművészeti sajátosságai. Magyar nyelv és irodalom: improvizáció, diákszínpadi előadás. Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző ok érdekében. Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak megfelelő pontos értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések elkészítése. Alapvetően közlő funkcióban lévő képi, vagy képi és szöveges megjelenések árnyalt értelmezése. Tanult technikák nak megfelelő, tudatos alkalmazása alkotótevékenységekben. Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. Az építészet alapvető elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve stílust meghatározó vonásainak felismerése. Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése összehasonlítása, műelemző módszerek alkalmazásával. Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések megfogalmazása. A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. A tanév során kiadott feladatok legalább 60 %-ának teljesítése 4 / 9

5 9-10. évf. Vizuális kultúra 10. évfolyam 1. Vizuális kommunikáció Tömegkommunikációs eszközök 2. Vizuális kommunikáció Tér-idő kifejezése 3. Tárgy- és környezetkultúra Tervezett, alakított környezet 4. Tárgy- és környezetkultúra Az épített környezet története 36 óra Összesen 8 óra 1 óra 9 óra 8 óra 1 óra 9 óra 8 óra 1 óra 9 óra 8 óra 1 óra 9 óra Vizuális kommunikáció Tömegkommunikációs eszközök A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A reklám hatásmechanizmusának elemzése. A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csoportosítása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. A tömegkommunikáció egy Mozgóképkultúra és médiaismeret:tömegtájékoztatás. jellegzetes, összetett, a képet a szöveggel együtt alkalmazó Médiaipar működése. Kultúra és tömegkultúra a mé- médiumának értelmezése a vizuális közlés (kreatív) alkotó megvalósításával (pl. modiában. Virtuális valóság. Sztereotípia, reprezentáció. ziplakát, közérdekű üzenetet Műfajfilm, szerzői film. A közvetítő plakát készítése reklám hatásmechanizmusa. multimediális eszközök felhasználásával, magazin hirde- Valóságábrázolás és hitelesség. A figyelemirányítás, tés készítése egy elképzelt hangulatteremtés legfontosabb eszközei. termékhez vagy szolgáltatáshoz). A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése kü- Dráma és tánc: Improvizáció. Jellemábrázolási technikáklönféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, közönség) a valósze- Ének-zene: populáris zenei stílusok. rűség, a hatásmechanizmus problémakörének felismerése, tudatosítása érdekében. A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordozóinak (pl. újság, DVD), intézményeinek, csatornáinak és funkcióinak (pl. hírközlés, szórakoztatás, reklám) csoportosítása, elemzése rendszerező feladatok megoldásán keresztül. A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság viszonyának feltárása (pl. helyzetgyakorlatok segítségével, videokamerával rögzítve) a tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak elmélyültebb ismerete és megértése érdekében. Matematika: rendszeralkotás: elemek elrendezése különféle szempontok szerint, rendszerezést segítő eszközök használata, készítése. 9 óra 8 óra 1 óra Magyar nyelv és irodalom: Médiaszövegek jellemzői. 5 / 9

6 9-10. osztály Vizuális kultúra A személyközi kommunikáció. Beszédműfajok kommunikációs technikái hétköznapi és tömegkommu-nikációban. Fizika; földrajz: információs és kommunikációs rendszerek felépítése, jelentősége. Informatika: A kommunikációs eszközök hatása a mindennapi életre és a társadalomra. Globális információs társadalom. A fogyasztói viselkedést befolyásoló tényezők. Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus sajtó, televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet, hírközlés, reklám, fotografikus kép, tapasztalati- és reprezentált valóság, asszociatív, párhuzamos és belső montázs, sztereotípia, közönség, valószerűség, hitelesség, plakát, műfajfilm. Vizuális kommunikáció Tér-idő kifejezése 9 óra 8 óra 1 óra Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi kifejezőeszközök vizuális értelmezése. A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó módszereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális közlés tervezése. A látvány-hang-mozgás Megadott (pl. A ma hősei, Élet Mozgóképkultúra és médiaismeret: A figyelemirányí- hármas egységének kreatív a településemen ) vagy szabadon alkalmazása összetettebb választott téma alapján komplex tás, a hangulatteremtés és (mediális) tartalmú kreatív munka, mű tervezése (pl. az értelmezés legfontosabb gyakorlat kapcsán (pl. kép/"fotó"regény, story-board készítése) a legfőbb audiovizuális mozgás, szerepjáték hatás- eszközei. Fényviszonyok, videoperformansz tervezése és kivitelezése megadott témából kiindulva), majd a kifejezési eszközök tudatosítása mechanizmusa. jából. A story-board és a képregény műfajának összehasonlítá- Dráma és tánc: Mozgásos produkció elemző-értékelő feldolgozása a szándék és a sa. kommunikáció, improvizáció adott zene, téma vagy megvalósítás sikeressége szempontjából. fogalom alapján. Performansz tervezése, kivitelezése. A színházművészet összművészeti sajátosságai, vizuális elemek alkalmazása. Ének-zene: a zene szerepe a médiában és a filmművészetben. Magyar nyelv és irodalom: 6 / 9

7 9-10. évf. Vizuális kultúra Az idő- és térmegjelölések értelmezése. Elbeszélő, nézőpont, történetmondás, cselekmény, helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, jellemzés, jellem, hőstípus; helyzet, akció, dikció, konfliktus, monológ, dialógus, prológus, epilógus, késleltetés, jelenet; néhány alapvető emberi léthelyzet, motívum, metafora, toposz, archetípus. Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, a montázs(típusok) jelentősége, a narráció sémái és egyedi megoldásai, képregény, video/performansz. Tárgy- és környezetkultúra Tervezett, alakított környezet 9 óra 8 óra 1 óra A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során irányos szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és térélmények vizuális megjelenítése és megfogalmazása szövegben. Összehasonlítás során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése adott szempontok alapján. Tárgy- és épülettervezés a Matematika: Méretezés.Gondolatmenet követé- közvetlen környezet valós problémáira (pl. iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolai se. Absztrahálás, konkretizálás. Rendszeralkotás: dühöngő ) alapszintű műszaki jellegű ábrázolás leg- elemek elrendezése adott szempontok szerint. fontosabb sajátosságainak az alkalmazásával (pl. méretezés, vonalfajták, több nézet) Biológia-egészségtan: lakókörnyezet és természetes szabadkézi rajzban. élőhelyek. Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott ok (pl. közösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív újrahasznosítása) érdekében. Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) és azok jellemző környezetének (pl. formai kapcsolódás F. L. Wright: Vízesésház; környezetbe olvadás, álcázás camouflage jelenség) elemző vizsgálata, értelmezése és összehasonlítása (pl. formai, szín-, fénykapcsolódás, anyaghasználat, stílus szerint). Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet megjelenítése vizuális eszközökkel, az adott környezet alapos, pontos megismerése érdekében. Technika, életvitel és gyakorlat: Szükségletek és igények elemzése, tevékenységhez szükséges információk kiválasztása, tervezés szerepe, jelentősége, műveleti sorrend betartása, eszközhasználat. Lakókörnyezet-életmód. Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 7 / 9

8 9-10. osztály Vizuális kultúra Tárgy- és környezetkultúra Az épített környezet története 9 óra 8 óra 1 óra Azonosságok és különbségek irányos megkülönböztetése az elemzésben. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása. A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értelmezése során irányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és típusú tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző szempontok alapján, a következtetések irányos megfogalmazásával. Fontosabb építészettörténeti korszakok és irányzatok, lényegének megértése, megkülönböztetésük. Különböző korokból származó tárgyak megkülönböztetése különböző szempontok alapján. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentőségének megértése. A műemlékek, műemlék Magyar nyelv és irodalom: jellegű és védett épületek Esztétikai minőségek. Toposz, archetípus állandó és helyzetének és esetleges hasznosításának vizsgálata a változó jelentésköre. közvetlen környezetben. Könyvtárhasználat. Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, romanika, gótika, reneszánsz, barokk, klaszszicizmus, eklektika, szecesszió, modern, posztmodern, kortárs) elemző vizsgálata, összehasonlítása és csoportosítása a legfontosabb nemzetközi és magyar építészettörténeti példák alapján. A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, lakberendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben tapasztalható példákon keresztül. A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, tárgykultúrájának (pl. öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző vizsgálata példák alapján (pl. kézműves technikával készült egyedi tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari formatervezés eredményeként készült egyedi tárgy), a legfontosabb karakterjegyek alapján azok megkülönböztetése. A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló lehetőségek elemző vizsgálata és értelmezése konkrét példákon keresztül (pl. ökoház, városi klíma, építőanyaghasználat). Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Társadalmi jelenségek értékelése. Társadalmi normák. Technológiai fejlődés. Fogyasztói társadalom. Biológia-egészségtan; földrajz: Környezet fogalmának értelmezése. Helyi természet- és környezetvédelmi problémák felismerése. Környezettudatos magatartás, fenntarthatóság. Globális társadalmigazdasági problémák: fogyasztói szokások, életmód. Fenntarthatóság. Környezet és természetvédelem. Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi építészet, palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, funkcionalizmus, környezettudatos építés A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző ok érdekében. Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak megfelelő pontos értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések elkészítése. Alapvetően közlő funkcióban lévő képi, vagy képi és szöveges megjelenések árnyalt értelmezése. Médiatudatos gondolkodás a tömegkommunikációs eszközök és formák rendszerező feldolgozása. A tervezett, alakított környezet forma és funkció összefüggéseinek felismerése, ennek figyelembe 8 / 9

9 9-10. évf. Vizuális kultúra vételével egyszerű tervezés és makettezés. Tanult technikák nak megfelelő, tudatos alkalmazása alkotótevékenységekben. Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. Az építészet alapvető elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve stílust meghatározó vonásainak felismerése. Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése összehasonlítása, műelemző módszerek alkalmazásával. Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések megfogalmazása. A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. A tanév során kiadott feladatok legalább 60%-ának telhesítése 9 / 9

10 Művészetek vizuális kultúra évfolyam A vizuális kultúra tantárgy ja a évfolyamon elsősorban az, hogy a tanulók történelem, és magyar nyelv és irodalom érettségire való felkészülését segítse, támogassa az adott terület ismeretanyagának segítségével. Cél továbbá a tanulók világos kifejező és érvelési képességének fejlesztése a közös műelemzéseken és az egyes korokra jellemző legfontosabb stílusirányzatok áttekintésén keresztül. A két év egyik feladata a már megismert művészettörténeti korok új összefüggésbe helyezése, a korszakok formanyelvének, stílusjegyeinek vizsgálata. Célja továbbá a művészettörténet emlékanyagában való eligazodás elősegítése, az ismeretek beépítése a tanuló életébe és munkájába az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával, az anyagok, műfajok, technikák, eljárások megismerésével. A tantárgy feladataa világkép és a képzőművészet viszonyának megismertetése. A művészet kultúrában és társadalomban betöltött szerepének bemutatása, a művészet folytonosságának és korról korra változó jellegének feltárása, az egyes művészettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek összehasonlítása. Feladata továbbá a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyának bemutatása, a művészeti ágak kapcsolatának érzékeltetése, a műfajhatárok elmosódásának és a műfajok közötti közlekedés lehetőségeinek megmutatásával. Az önálló tájékozódás képességének, az ismeretszerzés igényének kialakítása. Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények, kiállítások látogatásával a szűkebb környezet iránti elkötelezettség előhívása. A művészetek formanyelvének, a legjellemzőbb kifejezőeszközöknek és komponálásmódoknak megismertetése, a művészettörténet nagy alkotóinak és jellemző alkotásainak bemutatása az őskortál napjainkig. Bár a tantárgy ezeken az évfolyamokon elsősorban elméleti ismeretek tartalmaz, de azért van lehetősége a tanulóknak a művészettörténeti ismeretekkel kapcsolatos önkifejezésre is. 36 óra/év (1 óra/hét) 11. évfolyam egység/fejlesztési 1. Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 2. Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése 36 óra Összesen Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése Az őskor és az ókor művészete 9 óra 8 óra 1 óra A művészettörténeti korszakok legfőbb jellemzőinek ismerete, a legjellegzetesebb alkotások felismerése Az eddigi tanulmányok alapján ismerje fel a tanuló, hogy az egyes korszakok ábrázolási konvenciói hogyan épülnek egymásra, illetve hogyan hatnak egymásra bizonyos művészeti korszakok. Ismerje fel továbbá az egyes stílusok történelmi, kultúrtörténeti összefüg- 1 / 12

11 géseit és a különböző vallási, illetve filozófiai irányzatokkal való összefüggéseit. Legyen képes az egyes korszakok alkotásainak öszszehasonlító elemzésére. A művészet kezdetei Használati és kultikus tárgyak, ékszerek a temetkezés legrégibb emlékei Plasztikák, idolok, állatszobrok Barlang és sziklarajzok, festmények A megalitikus kultúra emlékei Mezopotámia A folyamközi birodalmak Sumérok, akkádok, babiloniak, asszírok, perzsák Egyiptom Az egyiptomi társadalom Világkép, hitvilág Az egyiptomi kultúra időrendi áttekintése Az egyiptomi művészet konvenciói, stílusai, korszakai Kréta és Mükéné A minoszi kultúra: építészet, festészet, plasztika Az akháj szellemiség, építészet Görög művészet A görög kultúra nagy korszakainak áttekintése A városállamok és a társadalom felépítése Szellemiség, hitvilág, mitológia, tudományok, filozófia Az építészet új nyelvezete, oszloprendek, épülettípusok A szobrászat nagy korszakai Festészet, vázafestészet A hellenizmus kora Új kulturális áramlatok és A tanuló ismerje: a kifejezési és ábrázolási módozatokat, és ismerje fel azokat konkrét műalkotásokban a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, a művészet különböző funkcióját és társadalmi szerepét az őskorban, a korai nagy kultúrákban, az európai kultúra forrásait, bölcsőjét. Legyen képes: az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére, a tanult korszakok műtárgyainak esztétikai és funkció szempontú elemzésére, A tanuló világos kifejező képességének fejlesztése, a művészettörténet emlékanyagában való eligazodás biztosítása. A tanuló felkészítése az önálló szóbeli műelemzésre az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozása, valamint az anyagok, műfajok, technikák, eljárások megismerése által. Az önálló tájékozódás képességének és az ismeretszerzés igényénekkialakítása. történelem, filozófia, irodalom 2 / 12

12 a klasszikus hellén kultúra kapcsolata, ötvöződése Az etruszkok A római kultúra kezdetei, görög hatások Az etruszk hitvilág, kultuszhelyek, sírépítmények Római művészet Róma kialakulása, felemelkedése és hanyatlása Új építészeti vívmányok, szerkezetek, épülettípusok A szobrászat új feladatok előtt a portré Falfestmények, a jellegzetes római stílus kialakulása monoteizmus, politeizmus, totem, tabu, idol, dolmen, menhir, cromlech, tumulus, zikkurat, sztétlé, masztaba, pylon, hypostil csarnok, frontalitás, oszloprend, peripterosz rendszer, Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése A középkor művészete Az ókori kultúrák jellegzetességeinek ismerete. A tanuló világos kifejező képességének fejlesztése, a művészettörténet emlékanyagában való eligazodás biztosítása. A tanulók felkészítése az önálló szóbeli műelemzésre az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozása, valamint az anyagok, műfajok, technikák, eljárások megismerése által. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek összehasonlítása.. Késő római és bizánci művészet A kereszténység eszmevilága, elterjedése A latin ókeresztény és a görög bizánci építészet legfőbb jellemzői, sajátosságai A mozaikművészet A kereszténység és az állam Egyházi táblakép festészet, ikonok A népvándorlás korának művészete A római birodalom bukása A nomád népek életmód- A tanuló ismerje: a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, az európai kultúra első nagy korszakainak szellemi és társadalmi hátterét (antik mitológia, kereszténység), a tárgy és környezetkultúra alkotásait a tanult művészettörténeti korokban, korszakokban, a római kortól a gótikáig a stílusok magyartörténelem, irodalom, filozófia, zene 11 óra 10 óra 1 óra 3 / 12

13 ja, hitvilága A honfoglaló magyarok művészete A Karoling Birodalom művészete Kultúra, vallás és képzőművészet A román kor művészete A római katolikus egyház szerepe a kultúrában Szerzetesek, zarándokok, kolostorok Az egyházi építészet sokszínűsége A kereszténység képi nyelve Hódítások, keresztes hadjáratok A gótika Gótikus építészet gótikus katedrális Üvegablakok, gótikus szobrászat Az egyház megújhodása A gótika sokszínűsége Európa országaiban országi vonatkozásait, itteni megjelenési formájukat, jelentőségüket, azokat a múzeumokat, régészeti parkokat, műemlékeket, ahol személyesen tanulmányozhatja a tanult stílusok emlékeit. Legyen képes: az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi és térbeli áttekintésére, művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, és írásban bazilika, mauzóleum, csegelyes kupola, ikon, bélletes kapu, rozetta, támív, támpillér, négyezet, főhajó, oldalhajó, apszis, fiálé, huszártorony, vimperga Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése A reneszánsz és a barokk művészet A középkori művészettörténeti stílusok ismerete A tanuló figyelmének ráirányítása a világkép és a képzőművészet viszonyára, a művészet kultúrában és a társadalomban betöltött helyére, a művészet folytonosságának és korról korra változó jellegének az egyes művészettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek bemutatása kapcsán. Az önálló tájékozódás képességének, az ismeretszerzés igényének kialakítása, a kitartó, módszeres munkavégzésre való nevelés. A művészet saját múltjához, hagyományához való viszonyának megismertetése. A reneszánsz előzményei trecento Művészet az itáliai város- A tanuló ismerje: a tanult művészettörténeti korok, korszakok történelem, irodalom, zene 11 óra 10 óra 1 óra 4 / 12

14 államokban A szellemi megújulás első jelei Vallási és világi építészet A plasztika és festészet az új igények szolgálatában Új stílus születése A korai reneszánsz quattrocento Kereskedők és mecénások Új keresztény művészet Vallási hagyomány és antik kultúra A művészet és a természettudományok viszonya Művészet és humanizmus Az érett reneszánsz cinquecento Az itáliai udvarok és az antik világ Városi palotaépítészet és a megújuló egyházi építkezések A pápaság és a művészetek A reneszánsz művészet Itálián kívül A reneszánsz alkonya manierizmus A manierizmus fogalma, jellemző stílusjegyei A manierizmus Itáliában, Spanyolországban és a Németalföldön A barokk művészet A katolikus egyház diadala Az új szellemiség hatása az egyházi építészetre, festészetre, szobrászatra Európa világi építészete a királyi udvarokban A barokk festészet Itáliában, Spanyolországban A holland festészet aranykora Új témák, új megrendelők, új műfajok, portré, tájkép, életkép, csendélet A rokokó művészete főbb stílusjegyeit, a művészettörténeti korok, korszakok legkiemelkedőbb alkotóit és jellemző alkotásait, a tárgy és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, korszakokban, az egyes korszakok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi vonatkozásait, a reneszánsztól és a barokk változásainak jellemző törvényszerűségeit, kitűzéseit, a művészeti tradícióhoz, a valósághoz, valamint az esztétikumhoz való viszonyát, a tanult korszakok művészetének jellemző, kedvelt témáit és azok ikonográfiai változásait. Legyen képes: az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére, művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban, műalkotásokat elemezni tartalmi és formai szempontból. 5 / 12

15 Művészi érzékenység, frivolitás, elegancia A rokokó és a vallásos művészet chiaroscuro, sfumato, perspektíva, humanizmus, reformáció, ellenreformáció, csendélet, városkép, csoportkép Kifejezés, képzőművészet Tervezés Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során irányos szempontok kiválasztása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és térélmények vizuális megjelenítése és megfogalmazása rajzban. 5 óra 4 óra 1 óra Képalkotás néhány megismert korstílus jegyeinek felhasználásával. Pl. bélletes kapu, reneszánsz épülethomlokzat tervezése. Kompozíciós sémák a reneszánszban és a barokkban. Fény árnyék hatások, kontrasztjelenségek megjelenítése reneszánsz és barokkos jellegű kompozíciókon keresztül. Tudja alkalmazni a fény-árnyékot a térmélység, a plasztikus forma megjelenítésében, a téri viszonyok ábrázolásában változatos formákat képes használni Legyen fogékony az építészeti objektumok esztétikai értékeire, legyen képes azokat rajzban megfogalmazni. zene, irodalom, történelem külső tér, belső tér, homlokzati rajz, alaprajz, szimmetria, aszimmetria, aranymetszés, plaszticitás, relief, perspektíva A továbbhaladás feltételei: - Legyen képes a vizuális minőségek, a képi közlések szóbeli megfogalmazására: kommunikációs kompetenciái kritikus, környezet- és értéktudatos gondolkodással párosuljanak. - A tömegkommunikáció fő jellemzőinek megismerésével társadalmi érzékenysége, szöveges és képi kommunikációs tudatossága és kifejezőképessége fejlődjék. - Legyenek képesek felismerni a leghíresebb, legkiemelkedőbb alkotásokat, azaz legyenek a megfelelő mennyiségű vizuális ismeret birtokában. (Intellektuális kompetenciák: ismeretszerzés-rendszerezés, összefüggések meglátása, tanulás tanulása) 6 / 12

16 - Szerezzenek jártasságot annak meghatározásában, hogy az egyes alkotások mely korszakhoz, mely stíluskörhöz tartoznak; (Összefüggések meglátása, rendszerezés képessége) - Legyenek képesek felismerni az adott stíluskorszakok, stílusirányzatok legfontosabb jellemzőit; - Legyenek képesek arra, hogy műalkotásokat stíluskritikai módszerekkel elhelyezzenek a művészettörténet korszakaiban; (társadalmi-szociális kompetenciák, társadalmi-európai-nemzeti azonosságtudat) - Legyenek képesek az egyes művek elemzése során önállóan kifejteni a stílus, a forma - funkció és a forma - tartalom összefüggéseit; (Képi és nyelvi kommunikációs kompetenciák, összefüggések meglátásának és bemutatásának képességei) - Legyenek képesek arra, hogy az elsajátított ismeretek segítségével tájékozódjon a különböző művészeti ágak, művészeti műfajok és stílusok között. Ismerje fel, tudja értelmezni és besorolni az alkotásokat; (A tudás alkalmazásának kreatív képességei) - Legyen képes felismerni és alkalmazni a stílus, a forma, és a funkció szerepét a fogyasztói döntésekben, ezzel környezet- és egészségtudatossága, szociális felelősségérzete fejlődjön, valamint kreativitása, problémamegoldó-, művészetiesztétikai ítéletalkotó képességeit, és önértékelését fejlessze. 7 / 12

17 12. évfolyam egység/fejlesztési 1. Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 2. Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése 31 óra Összesen Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése Klasszicizmus, romantika, realizmus 10 óra 9 óra 1 óra A reneszánsz és a barokk stílusjegyeinek ismerete Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben. A történelmi, társadalmi, eszmetörténeti háttér ismerete, és beépítése az elemzésekbe A klasszicizmus Itáliai, görögországi és kis ázsiai ásatások Új művészet az antik világ bűvöletében A klasszicizmus építészetének, szobrászatának, festészetének áttekintése A romantika Szubjektivitás, erős érzelmi töltés A napóleoni birodalom A romantika az irodalomban, a filozófiában, a zenében A romantika Európa országaiban A realizmus Valóságfeltárás, társadalomkritika A realista portréművészet és tájképfestészet A tanuló ismerje: az egyes korszakok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi vonatkozásait, - klasszicizmustól a realizmusig terjedő korszak változásainak jellemző törvényszerűségeit, kitűzéseit, a művészeti tradícióhoz, a valósághoz, valamint az esztétikumhoz való viszonyát, a tanult korszakok művészetének jellemző, kedvelt témáit és azok ikonográfiai változásait. Legyen képes: az egyes korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban, műalkotásokat eletörténelem, irodalom, zene 8 / 12

18 mezni tartalmi és formai szempontból. felvilágosodás, zsánerkép, portikusz, orientalizmus, neoromanika, neogótika, romkultusz, individualizmus, szentimentalizmus Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése Impreszionizmus, posztimpresszionizmus, szecesszió A tanuló világos kifejező és érvelési képességének fejlesztése, az ismeretek a tanuló életébe és munkájába való beépülésének, felhasználhatóságának biztosítása. Az összehasonlító elemzések sorána korok, korszakok kapcsolatainak, kölcsönhatásainak, egymásra épüléseinek kiemelése. A modern művészet létrejöttének, fő művészi és társadalmi problémáinak, kérdésfelvetéseinek megértetése. Az impresszionizmus Új utak, új művészi szabadság Szemléleti forradalom a modern festészet történetében Pillanatnyi benyomások, érzések, hangulatok Posztimpresszionizmus Pointillizmus Az ösztönök felszabadítása A belső lényeg megragadása A századforduló építészete és képzőművészete Ipari forradalom új igények, új anyagok, új építészeti feladatok A historizmus, akadémizmus, eklektika Szecesszió Szakítás, szembefordulás az akadémizmus világával A tanuló ismerje: a tárgy és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, korszakokban, a tanult korszakok művészetének jellemző, kedvelt témáit és azok ikonográfiai változásait. Legyen képes: művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban, műalkotásokat elemezni tartalmi és formai szempontból. történelem, irodalom, zene valőrök, reflex-színek, lokálszínek, divizionizmus, modulrendszer, dekorativitás 6 óra 6 óra 0 óra 9 / 12

19 Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése A XX. század művészete 12 óra 11 óra 1 óra A századi művészetről tanultak új megvilágításba helyezése, elsősorban a művészet társadalmi funkciója, illetve a társadalmi konvencióval való konfliktusa szempontjából. A művészeti törekvések és folyamatok létrejöttének és társadalmi fogadtatásának megértetése. A művészet és a művész definiálásának, lehetséges szempontjainak és problematikájának felvetése. A klasszikus modernség, a klasszikus avantgarde irányzatai Expresszionizmus A primitív művészet felfedezése A fauvizmus Kubizmus A látvány felbontása mértani alapformákra Autonóm képalkotás Újítások az építészetben Organikus és funkcionalista építészet Futurizmus Gépek kultusza. Mozgás, dinamizmus Absztrakt művészet Utalásszerű kapcsolódás a külső tárgyi világhoz Megszületik a nem ábrázoló, nem tárgyi és nem figurális művészet Művészet a két világháború között Konstruktivizmus Geometrikus alakzatok síkon és térben Festészet, függőleges, vízszintes irányok, tiszta színek Dadaizmus Antiművészet, a háború ellen, az esztétikai és erkölcsi konvenciók ellen A konceptuális művészet előfutára A tanuló ismerje: a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb alkotások tükrében, a művészet fogalmának kitágulását a században, a művészet társadalmi, ideológiai meghatározottságát, művészet és társadalom konfliktusainak különböző példáit, a művész szerepének, feladatának, magatartásformáinak okait és következményeit a különböző korokban. Legyen képes: összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, ismertetni konkrét példákon keresztül a művészet társadalmi funkcióinak pozitív és negatív vonatkozásait, művészet és társadalom konfliktusainak lehetőségét, önálló, alkotószellemű műelemzésre, vélemények ütköztetésére, vitakészsége fejlesztésével; más nézetek, vélemények megértésére, történelem, irodalom, zene 10 / 12

20 Szürrealizmus A belső felszabadítása, automatizmus Bauhaus Az építőműhely. Előkurzus kézműves mesterség ipari formatervezés Absztrakt expresszionizmus Felfokozott érzelmi hatások Tasizmus, akciófestészet Pop art Jóléti társadalom, reklámok, tömegtermékek, társadalomkritika Hiperrealizmus Fényképszerű valósághűség Op art, kinetikus művészet Tiszta optikai hatások, tiszta szerkezetek mozgás, fényeffektusok Minimal art, konceptual art Gondolati tartalmak feltárása A kreatív gondolat fontosabb, mint maga a mű Napjaink művészete kortárs művészet Land art, body art, performance, happening, totális művészet... Az építészet új útjai A posztmodern változatai elfogadására. negatív esztétikai minőségek, tudatalatti, multikulturalitás, szimultanizmus, automatikus képírás, ready made, merz-kép, kollázs, frottázs, montázs, happening, performance, polifónia, intertextualitás, entrópia Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai technikák a kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása. 3 óra 2 óra 1 óra 11 / 12

21 Képalkotás az avantgarde és a posztmodern stílusok jegyében. A stílusirányzatok (pl. kubizmus, expresszionizmus, op-art, hiperrealizmus) formai, technikai megoldásainak az adott nak megfelelő (pl. érzelmek kifejezése figuratív, vagy nonfiguratív megjelenítéssel, látható dolgok megjelenítésének leegyszerűsítése) alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotásokban. A továbbhaladás feltételei: Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés eszközeinek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, aránytorzítás, formaredukció). Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg színek) hangulati hatás elérése a látvány kifejező megjelenítése érdekében (pl. feszültség, nyugalom). zene, irodalom, informatika Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás, kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-, formaritmus, konstruktív képépítés - A megfigyelés, problémamegoldás, lényegkiemelés kompetenciái a művészettörténeti ismereteivel arányosan fejlődjenek. - Legyen képes a műalkotások elemzése során a képi és tartalmi minőségek szóbeli és írásbeli megfogalmazására: kommunikációs kompetenciái kritikus esztétikai értéktudatos gondolkodással párosuljanak. - A tömegkommunikáció fő jellemzőinek megismerésével társadalmi érzékenysége, szöveges és képi kommunikációs tudatossága és kifejezőképessége fejlődjék. - Legyen képes felismerni a stílus, a forma, és a funkció szerepét a művészeti jelenségekben és azok köznapi-társadalmi működésében, ezzel környezet-tudatossága, szociális felelősségérzete fejlődjön. - Legyen jártas az alapvető ábrázolási technikák felismerésében; e technikák helyénvaló felidézése kapcsán problémamegoldó és művészeti-esztétikai ítéletalkotó képességeit fejlessze. 12 / 12

Vizuális kultúra 9. évfolyam 36 óra

Vizuális kultúra 9. évfolyam 36 óra Vizuális kultúra 9. évfolyam 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása

Részletesebben

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Vizuális kultúra 10. évfolyam 36 óra

Vizuális kultúra 10. évfolyam 36 óra Vizuális kultúra 10. évfolyam 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása

Részletesebben

Köznevelési sport tagozat 12. évf. Művészetek Vizuális kultúra

Köznevelési sport tagozat 12. évf. Művészetek Vizuális kultúra Köznevelési sport tagozat 12. évf. Művészetek Vizuális kultúra 12. évfolyam Művészetek vizuális kultúra A vizuális kultúra tantárgy ja a 12. évfolyamon elsősorban az, hogy a tanulók történelem, és magyar

Részletesebben

Belügy., Info., Nyelvi-humán 9-10. osztály Vizuális nevelés

Belügy., Info., Nyelvi-humán 9-10. osztály Vizuális nevelés 9. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 9. évfolyam Ebben az iskolaszakaszban csakúgy, mint eddig a vizuális kultúra tantárgy az esztétikai, művészeti nevelés érdekében végzi fő tevékenységeit, azonban egyre nagyobb

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Helyi tanterv-9.évfolyam 36 óra

Helyi tanterv-9.évfolyam 36 óra Helyi tanterv-9.évfolyam 36 óra A szabályozás szerint a gimnázium 9-10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11-12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene,

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 1 VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése

Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra

Részletesebben

Helyi tanterv-10. évfolyam 36 óra

Helyi tanterv-10. évfolyam 36 óra Helyi tanterv-10. évfolyam 36 óra A szabályozás szerint a gimnázium 9-10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11-12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évfolyamos gimnázium. humán

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évfolyamos gimnázium. humán VIZUÁLIS KULTÚRA humán A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA BEVEZETÉS CÉLOK ÉS FELADATOK

VIZUÁLIS KULTÚRA BEVEZETÉS CÉLOK ÉS FELADATOK VIZUÁLIS KULTÚRA BEVEZETÉS Iskolánkban a 9-10. évfolyamon kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül ének-zene, és vizuális kultúra tantárgyakat

Részletesebben

TANTÁRGYI HELYI TANTERV. Tantárgyi program VIZUÁLIS KULTÚRA

TANTÁRGYI HELYI TANTERV. Tantárgyi program VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYI HELYI TANTERV Tantárgyi program VIZUÁLIS KULTÚRA Szekszárd, 2015 Az alábbi helyi tanterv a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet Kerettanterv

Részletesebben

Vizuális kultúra (helyi tanterv gimnázium 9.-10.osztálya számára ) 2013. március

Vizuális kultúra (helyi tanterv gimnázium 9.-10.osztálya számára ) 2013. március Vizuális kultúra (helyi tanterv gimnázium 9.-10.osztálya számára ) 2013. március A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek

Részletesebben

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

2013-2014 VIZUÁLIS KULTÚRA

2013-2014 VIZUÁLIS KULTÚRA Miskolci Magister Gimnázium Helyi tanterv 2013-2014 VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Művészetek - vizuális kultúra

Művészetek - vizuális kultúra Művészetek - vizuális kultúra tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013 A tantárgy tanításának célja A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA A szakközépiskola 10. évfolyamán a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (énekzene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYI PROGRAM

VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYI PROGRAM Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Program Helyi Tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10. 11. 12. Általános

Részletesebben

Vizuális kultúra. Kerettantervi megfelelés: Kerettanterv középfokú nevelés, oktatás szakasza 9-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban:

Vizuális kultúra. Kerettantervi megfelelés: Kerettanterv középfokú nevelés, oktatás szakasza 9-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban: Kerettantervi megfelelés: Vizuális kultúra Kerettanterv középfokú nevelés, oktatás szakasza 9-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA Iskolánkban a szakközépiskola 10. évfolyamán a művészetek műveltségterület tantárgyai közül az ének-zenét tanítjuk. A művészetek műveltségterület vizuális kultúrához tartozó

Részletesebben

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium.

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli u. 1. 209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu,

Részletesebben

Művészettörténet Alapfok 3-6. évfolyam

Művészettörténet Alapfok 3-6. évfolyam Célok és feladatok Művészettörténet Alapfok 3-6. évfolyam A művészettörténet tantárgy célja a tanuló érdeklődésének felkeltése, érzékennyé és nyitottá tétele a műalkotások által nyújtott vizuális élmény

Részletesebben

Vizuális kultúra Évfolyam 10. 11. 12. Heti óraszám Éves óraszám Érettségi felkészítés heti óraszáma Érettségi felkészítés éves óraszáma

Vizuális kultúra Évfolyam 10. 11. 12. Heti óraszám Éves óraszám Érettségi felkészítés heti óraszáma Érettségi felkészítés éves óraszáma Vizuális kultúra Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 2 Éves óraszám 36 36 72 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62 VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb

Részletesebben

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK- VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK- VIZUÁLIS KULTÚRA Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK- VIZUÁLIS KULTÚRA Tantárgy 1-0 - 0-0 óraszámokra Készítette: Léberné Kocsis

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA BEVEZETÉS

VIZUÁLIS KULTÚRA BEVEZETÉS VIZUÁLIS KULTÚRA BEVEZETÉS A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (énekzene, dráma

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV 9-10. évfolyam A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül

Részletesebben

Helyi tanterv. Rajz és vizuális kultúra évfolyam

Helyi tanterv. Rajz és vizuális kultúra évfolyam Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Székesfehérvár Helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium Öt évfolyamos gimnázium 9-10. évfolyam HELYI TANTERVI ÓRASZÁMOK 4, 5 évfolyamos

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:  lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 31 3-3182, Honlap: www.je lky.h u Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat Művészettörténet tantárgyból 54-211-02 Divat- és stílustervező képzés 54-211-08

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 6 évfolyamos helyi tanterv

VIZUÁLIS KULTÚRA. 6 évfolyamos helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 6 évfolyamos helyi tanterv A-B. osztály 1 Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Művészetek - vizuális kultúra tantárgy

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam A rajz fakultáció elsődleges célja a rajz és vizuális kultúra középszintű érettségire való felkészítés. A helyi tanterv a részletes érettségi

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

12 évfolyam, 30 óra. Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése

12 évfolyam, 30 óra. Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 12 évfolyam, 30 óra A gimnázium 11 12. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne

Részletesebben

Felvételi kép és fogalomjegyzéke 8. osztályosok számára. Képjegyzék:

Felvételi kép és fogalomjegyzéke 8. osztályosok számára. Képjegyzék: 2017-18 Felvételi kép és fogalomjegyzéke 8. osztályosok számára Építészet: Képjegyzék: 1. Stonehenge/Anglia 2. Gizái piramisok és szfinx/ Egyiptom 3. Dzsószer fáraó piramisa/szakkara/egyiptom 4. Istar

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és

Részletesebben

MÉDIAISMERET - KULTÚRTÖRTÉNET

MÉDIAISMERET - KULTÚRTÖRTÉNET A BGSZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma MÉDIAISMERET - KULTÚRTÖRTÉNET helyi tanterve a 11. évfolyam számára ügyvitel ágazaton Készítette: történelem munkaközösség Készült:

Részletesebben

A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HARMADIK RÉSZ: MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERVE 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN

A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HARMADIK RÉSZ: MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERVE 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN HARMADIK RÉSZ: MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 2. oldal MŰVÉSZETEK HUMÁN TAGOZAT 11. ÉVFOLYAM Tematikai egység/ Fejlesztési

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11. évfolyam 36 óra Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet kap, amely egyrészt komplex, esetleges kutatómunkát igénylő feladatok

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből, és

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatosztályos gimnáziumi helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatosztályos gimnáziumi helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely(Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 11. Telefon: (66)515-578 email: psg@mezobereny.hu

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma

Részletesebben

12 évfolyam, 30 óra. Tematikai egység/ 4 óra. Előzetes tudás

12 évfolyam, 30 óra. Tematikai egység/ 4 óra. Előzetes tudás 12 évfolyam, 30 óra A gimnázium 11 12. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 11-12. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 11-12. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 11-12. évfolyam A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Művészetek Vizuális kultúra és Ének-zene tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben,

Részletesebben

A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM HARMADIK RÉSZ: MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚ- HELYI TANTERVE ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM HARMADIK RÉSZ: MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚ- HELYI TANTERVE ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE HARMADIK RÉSZ: MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚ- RA MŰVÉSZETEK 11. ÉVFOLYAM Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évfolyamos gimnázium. reál orientáció 11 12. évfolyama

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évfolyamos gimnázium. reál orientáció 11 12. évfolyama MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA reál orientáció 11 12. évfolyama A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

11 évfolyam, 72 óra. Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése

11 évfolyam, 72 óra. Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 11 évfolyam, 72 óra A gimnázium 11 12. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne

Részletesebben

Kurzuskód ANDB-781 ANDB-782. Szak és szint BA Képzési forma (nappali)

Kurzuskód ANDB-781 ANDB-782. Szak és szint BA Képzési forma (nappali) Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYI PROGRAM

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYI PROGRAM Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése - Művészetek Heti

Részletesebben

Pedagógiai Programja Helyi Tantervek II.

Pedagógiai Programja Helyi Tantervek II. A Pedagógiai Programja Helyi Tantervek II. Táncművészet kortárstánc tánctörténet 1 Tartalomjegyzék TÁNCTÖRTÉNET... 3 Továbbképző évfolyamok... 3 9. évfolyam... 3 Fejlesztési feladatok... 3 Tananyag...

Részletesebben

2017. február 9. Horváth Kinga

2017. február 9. Horváth Kinga ALAKRAJZ II. A félév során a téma elsősorban az emberi test ábrázolása és a tér és az emberi alak kapcsolata. A pontos, arányokra koncentráló, jól komponált rajzok elkészítésén túl cél, hogy eszközök,

Részletesebben

Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE

Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE NAT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVÉSZETEK ÉVFOLYAM A TANTÁRGY NEVE I NTEGRÁCIÓ ÉRTÉKELÉS ÉVES ÓRASZÁM HETI ÓRASZÁM SZEREPE A KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSBEN

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

MŰVÉSZETEK. 8 évfolyamos gimnázium. 11 12. évfolyamai

MŰVÉSZETEK. 8 évfolyamos gimnázium. 11 12. évfolyamai Helyi tanterv - művészetek 8 évfolyamos gimnázium MŰVÉSZETEK 8 évfolyamos gimnázium 11 12. évfolyamai A szabályozás szerint a gimnázium 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

MŰVÉSZETEK 8 évfolyamos gimnázium és. 4 évfolyamos gimnázium. humán orientáció 11 12. évfolyamai

MŰVÉSZETEK 8 évfolyamos gimnázium és. 4 évfolyamos gimnázium. humán orientáció 11 12. évfolyamai Helyi tanterv -művészetek 4 évfolyamos gimnázium MŰVÉSZETEK 8 évfolyamos gimnázium és 4 évfolyamos gimnázium humán orientáció 11 12. évfolyamai A szabályozás szerint a gimnázium 11 12. évfolyamon a művészetek

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 9-10. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 9-10. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 9-10. évfolyam A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Művészeti Iskola (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) OM: 101 417. Pedagógiai Programjának

Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Művészeti Iskola (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) OM: 101 417. Pedagógiai Programjának 1 Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Művészeti Iskola (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) OM: 101 417 Pedagógiai Programjának HELYI TANTERVE FELMENŐ RENDSZERBEN KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁGON Debrecen,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)!

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)! MŰVÉSZETTÖRTÉNET 1a. Ismertesse az ókori Egyiptom művészetét a nagy korszakok és az uralkodók főbb építészeti alkotásai, templomok, sírok, a régészet eredményei alapján! 1b. Határozza meg a népművészet

Részletesebben

MŰVÉSZETEK - MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MŰVÉSZETEK - MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET MŰVÉSZETEK - MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE

Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE NAT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVÉSZETEK ÉVFOLYAM A TANTÁRGY NEVE I NTEGRÁCIÓ ÉRTÉKELÉS ÉVES ÓRASZÁM HETI ÓRASZÁM SZEREPE A KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSBEN

Részletesebben

Vizuális kommunikáció: alapkompetencia és

Vizuális kommunikáció: alapkompetencia és Vizuális kommunikáció: alapkompetencia és k é p e s s é g r e n d s z e r Sándor Zsuzsa M TA S z a k m ó d s z e r t a n i K u t a t á s i P á l y á z a t Vizuális Mesterpedagógus Műhely Budapest, 2015.

Részletesebben

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához.

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. 2013/2014. tanév TANMENET Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013.

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Vizuális kultúra A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam Gimnáziumi

Részletesebben

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Subizczné Palotai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben