Katonáink emlékére...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katonáink emlékére..."

Átírás

1 mindenkinek van véleménye január III. évfolyam, 1. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Ne feledd a tért, ahol elestek ôk, a földet se feledd, bárhol hulltak el ôk, fajtánk hû férfiai. Katonáink emlékére... (Illyés Gyula) A doni hadsereg pusztulása Megbékélést keresve Egy évvel ezelôtt, egy verôfényes, szeles, januári szombaton a Magyar tartalékosok szövetsége és több katonai hagyományôrzô egyesület által megrendezett Doni hôsök emléktúra keretében a II. Magyar Hadseregre való megható megemlékezés részese volt településünk, Pusztamonostor lakossága. Nem mindenki tudja, hogy a II. Magyar Hadseregnek a Don kanyarban történt katasztrofális szereplése után a második legnagyobb, legjelentôsebb fegyverténye az Erdélyi, Tordai csata volt, ami 2500 áldozatot követelt. Az újjászervezett 2. hadsereg szeptember 5-én megindított támadása már elkésett. A honvédek csak arra voltak képesek, hogy egy hónapon át megakadályozzák a szovjet-román seregek áttörését Magyarország belsô területei felé. A Kolozsvár térségében álló, s a támadás súlyát viselô II. hadtestbe a 25. gyalog-, 2. páncélos, 7. és 9. tábori póthadosztály, valamint az 1. és 2. hegyi-pótdandár; a Székelyföldet keletrôl és délrôl védô IX. hadtestbe a 27. könnyû-, a 2. tábori póthadosztály és a 9. határvadászdandár, valamint a Székely Határvédelmi Erôk csapatai tartoztak. A csata a Kolozsvárhoz közeli Aranyos- és Hesdát völgyében zajlott és a harcoló magyar csapatok tagjai között többen, a Jászság településeirôl származó honvédek voltak. A tordaszentlászlói idôs emberekben mai is él még az iszonyatos emlék a szeptember és október folyamán zajlott hadiesemények szörnyûségeirôl, amit apáról fiúra hagyományoznak Eszerint a csata után napokon keresztül piros volt az Aranyos patak vize, a magyar honvédek vérétôl és holttesteik eltorlaszolták a patakmedret. Dálnoki Veress Lajos vezérezredes a Magyar Királyi 2. hadsereg parancsnoka így értékelte az eseményeket: A magyar gyalogság teljesítménye ezekben a harcokban egyedülálló volt, s az is bebizonyosodott, hogy egyetlen nemzet sem támasztott olyan nagy követelményeket csapataival szemben, mint amilyet a magyar és a német hadvezetés a gyengén felszerelt magyar hadseregtôl követelt. Ennek a számunkra is példamutató hazafiságnak, és a környéken elesett ismert és névtelen magyar honvédeknek állítottak november 2-án emlékoszlopot, a Tordához és Kolozsvárhoz nem messzire található kis településen, Tordaszentlászlón, a Tordai Honvéd Hagyományôrzô Bizottság, az RMDSZ, a település önkormányzata, civil szervezetei és a lakosság összefogásával. Mi, a Hadtörténeti Intézet Levéltára által a II. Világháború hôsi halottairól kiadott Béke poraikra címû könyv segítségével jutottunk Tordaszentlászlóra, miután a könyv adatai szerint itt esett el szeptember 29-én a jászfényszarui származású, Bognár Alajos honvéd is. Egy Erdélyi kirándulás alkalmával, véletlenül vitt az utunk keresztül a településen, ahol a Polgármesteri Hivatalban készségesen irányítottak Boldizsár Zeyk Imréhez, aki hivatását tekintve nyugalmazott tanár, a helyi RMDSZ vezetôje, és személyesen is átélte az itt történt hadieseményeket. A háború befejezése óta igaz magyar emberként küzd azért, hogy az itt elhunyt hôsök, méltó nyughelyet leljenek az idegen földben. Kedvesen fogadott minket és igyekezett az ismeretei szerinti legpontosabb tájékoztatást adni arról a mindenki számára feledhetetlen ôszrôl. Október végén kedves levelet kaptam a Tanár Úrtól. Tudatta, hogy hatvannégy év után, most valóra vált az álom, hogy a csata után a Milleniumi kiserdôben eltemetett magyar honvédek sírjai fölé, ahol a helyi emberek szerint mindig zöldebbek voltak a fenyôk, és ahol a diktatúra ideje alatt eldózeroltatta az államhatalom a honvédsíroknak még a helyét is, most egy egyszerû, de a jelenleg ismert katonák nevével bevésett emlékmûvet avathatnak. Meghívásnak tekintettük levelét és ellátogattunk Tordaszentlászlóra, ahol már készültek az ünnepségre, az emlékmû avatására. (Folytatás a 2. oldalon) A második világháború egyik legnagyobb magyar katasztrófája volt a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban. A háború a Szovjetunió ellen folyt, így 1945 után az orosz emberek a 2. magyar hadseregre úgy tekintettek, mint a szülôföldjükre benyomuló fasiszta hordák -ra. És a Szovjetunió összeomlása után, ma is igen nehéz az egyszerû orosz emberek a háborúban elesettek leszármazottai vagy a feldúlt falvak volt lakói lelkében a megbékélést elérni. Itthon mi gyászolunk, ott ôk gyászolnak. (Glatz Ferenc) A rideg számadatok ismeretesek. A doni katasztrófa során, 1943 januárjában százezer magyar állampolgár lelte halálát. A második világháború a mai államterületre vetítve hatszázezer, az akkorira számítva egymillió emberéletet követelt. Alig akadt család Magyarországon, amely ne öltötte volna magára a gyász fekete színét. A magyar állam több mint ezeresztendôs története nem szûkölködik véráldozatokban. [...] A magyar politikának a 2. hadsereg frontra küldésének idején nem volt olyan elgondolása, amelybôl az országnak bármiféle haszna származhatott, ezért a meghozott áldozat csak értelmetlen áldozat lehetett. A Don-kanyarban süppedô százezer jeltelen sír ennek az értelmetlen áldozatnak az örök mementója. (Diószegi István História, 1993/3. szám) Üzenet 2009-ben Adjék Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamrát, sonkát, kolbászt, szalonnát, gond ne bántsa a gazdát! Adjék Isten szép vetést, rengô-ringó jó termést, békesség és szeretet töltse meg a szívetek, ebben az új évben! (Népköltés),,Boldog új évet kívánok! ezzel a jókívánsággal köszönti egymást a legtöbb ember az év elsô napjaiban amikor elôször találkoznak. Sokan megszokásból vagy talán illendôségbôl teszik ezt, úgy gondolva, hogy ezzel a gesztussal el is rendeztek mindent. Ma már rohanó világunkban sokak a személyes találkozást is megúszva küldenek újévi jókívánság üzeneteket sablon versikék felhasználásával. Sajnos egyre többen vagyunk akik ezt a megoldást választjuk, mondván ez milyen gyors, milyen egyszerû, de kell-e mindenben az egyszerû gyorsaságot keresnünk? Elolvastam a köztársasági elnök újévi beszédét és ha még valaki eddig nem tudta volna, akkor ismét nehéz év elé nézünk. A saját erôforrásaink takarékosabb beosztására, emberségünk megôrzésére szólít. Ilyenkor az ember saját magára, családjára, barátaira számíthat leginkább, de kell ehhez a válság? Sokan vannak akik ilyenkor fogadalmat tesznek, hogy mit és hogyan fognak csinálni ebben az évben. Szükség van erre? Ha látjuk, tudjuk mi kell tennünk, az fogadkozás nélkül is meghatározó irány és belül érezzük fontosságát annak, hogy célunkat elérjünk. Fontos az, hogy érezzük kire számíthatunk és tudassuk mi is ki számíthat ránk. Nyugodtabban fekszik, nyugodtabban kel az ember, ha tudja van biztos pont, meg van az stabil alap ahonnan erôt meríthetünk, kaphatunk, az elôbbre jutás érdekében. Tudjuk-e, hol van a mi alapunk és forrásunk? Hit, család, szeretet. Az év elsô napjaiban egymás után kétszer találkoztam az üzenettel, és sokan mások is olvashatták vagy halhatták, de talán vannak még olyanok akik kíváncsiak rá. II. János Pál pápa szavai ezek:,,csakis reménységgel a szívünkben élhetünk boldogan. Azzal a reménységgel, amely a világra hozta Jézus Krisztust. Szerkesztôség

2 2 III. évfolyam, 1. szám Jeles évfordulók Január 145 éve született Korda Dezsô (Kisbér, január 8. Zürich, április 1.): mérnök, az elsô elektromos autó konstruktôre. Egyetemi tanulmányait 1885-ben Budapesten végezte. Franciaországban és Svájcban mûködött: egyik alapítója a Societé Electro-Chimie de Basel és igazgatója a Société de Fives-Lilles villamossági gyárnak. A zürichi egyetemen magántanári képesítést nyert. Fô mûködési területe a híradástechnika, a nagyfrekvenciájú technika és a fémkohászat volt. Úttörô eredményeket ért el az elektroötvözetek (pl. ferroszilícium) elôállítása terén, ô szerkesztette az elsô elektromos automobilt s ô tekinthetô a forgókondenzátor feltalálójának. 255 éve született Laczkovics János (Szentlôrinckáta, január 13. Buda, május 20.) huszárkapitány, a magyar jakobinus mozgalom egyik vezetôje, a XVIII. századi magyar irodalom jeles képviselôje. Középbirtokos nemes, huszárkapitány ben tiszttársaival a magyar csapatoknál magyar tiszteket és vezényleti nyelvet követelt. Büntetésbôl Itáliába akarták áthelyezni, ezért kilépett a hadseregbôl. Csalódva a nemesi mozgalomban, amely nem állt ki mellette, a polgári reformok következetes híve lett. II. Lipót ügynökei közé lépett, de annak halála után, az udvar konzervatív fordulatát látva a polgári reformer értelmiségiekkel került kapcsolatba. A jakobinus mozgalom tagja, alkotmánytervének egyik készítôje, a Szabadság és Egyenlôség Társaságának igazgatója lett ben halálra ítélték és kivégezték. 370 éve hunyt el Szenczi Molnár Albert (Szenc, augusztus 30. Kolozsvár, január 17.): református pap, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltô, egyházi író, mûfordító. Magyarországon (Szenc, Gyôr, Gönc, Debrecen) illetve külföldön is (Wittenberg, Heidelberg, Strassburg) folytatott tanulmányokat. Tudományos, fordítói munkája mellett számos helyen élt és dolgozott, többek között mint korrektor, házitanító, kántor és iskolamester ben hazajött Kassára, ahol Bethlen Gábor gondoskodott ellátásáról, s így kizárólag tudományos és írói tevékenységet folytatott tól haláláig Kolozsvárt élt. Céltudatos tudós volt, ki egész élete mûvével használni akart. Munkái közül kiemelkedik latin szótára, mely átdolgozásokkal a 19. sz. közepéig használatban volt, valamint latin nyelvû magyar nyelvtana, mely Sylvester János után elsônek ismertette meg Európával a magyar nyelv sajátosságait. A református egyházat megajándékozta a zsoltárokkal, a javított Károlyi-bibliával, Kálvin Institutiója fordításával, a Heidelbergi Kátéval, a Scultetus-féle prédikációgyûjteménnyel. 20 éve hunyt el Weöres Sándor (Szombathely, június 22. Budapest, január 22.) költô, mûfordító, író. A modern magyar irodalom egyik legnagyobb, világirodalmi rangú alkotója, Baumgarten-díjas (1936), Kossuth-díjas (1970). [Rövid bemutatása a Pipafüst május-júniusi számában olvasható] 275 éve született Kempelen Farkas (Pozsony, január 23. Bécs, március 26.) magyar tudós, sokoldalú tehetség. Az ír származású, bevándorló szülôk gyermeke, tanulmányait Pozsonyban, majd Gyôrben, Bécsben és Rómában végezte. Bécsben tanult jogot és filozófiát, majd ugyanitt tisztviselôként kezdett el dolgozni táján elsôként a világon beszélôgépeket szerkesztett, melyek a belenyomott levegôt az emberi hanghoz hasonló levegôrezgésekké alakították át. Buda vízellátásának javítására vízemelôt tervezett két szivattyúval. Talán leghíresebb találmánya a sakkozógép, melyet 1769-ben készített. A Török néven híressé vált gépben ugyan egy ember is el volt rejtve, de ez a találmány újszerûségébôl, ötletességébôl keveset von le. Emellett kiemelésre érdemes a vakok számára készített domború betûs írógépe, szedô- és nyomtatógépe. Ötvösként, költôként, íróként, és építészként is tevékenykedett (a budai vár egyes részeit ô építette újjá, ô tervezte a Várszínházat, a pozsonyi várban vízvezetékrendszert épített ki, és a schönbrunni szökôkutak is az ô alkotásai). Szegényen halt meg, mert I. Ferenc megszüntette támogatását, valószínûleg jakobinus kapcsolatai miatt. 90 éve hunyt el Ady Endre (Érmindszent, november 22. Budapest, január 27.) a huszadik század egyik legjelentôsebb magyar költôje, a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja ban a Nyugat címû új irodalmi lap elsô számában megjelentek Ady versei és esszéi, ennek a lapnak lett élete végéig munkatársa, 1912-tôl pedig az egyik szerkesztôje is. A mûveltségrôl, irodalomról írt cikkei is a fejlôdést, a haladást sürgetik. Költészetének témái az emberi lét minden jelentôs területére kiterjednek. Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai. A szerelemrôl vagy a szülôföldjérôl írt versei éppoly lényeges kifejezései az emberi létnek, mint a szabadság, az egyenlôség, a hit vagy a mulandóság kérdéseirôl írott költeményei. Katonáink emlékére... (Folytatás az 1. oldalról) Az oszlopot 23 ismert, 16 ismeretlen nevû magyar honvéd és 5 ismeretlen német katona emlékére állították. Megható volt, ahogy ezek az emberek a mai napig tisztelik a hazáért ártatlanul elesett különbözô nációhoz tartozó, de mindannyiunk hazáját védô honvédeket. A kis település lakossága szép számban képviseltette magát az ünnepségen, amit a Tordaszentlászlói Fúvószenekar kürtszóval, riadóval és a magyar himnusszal nyitott. Balázs Attila és Szôke Zoltán lelkipásztorokkal együtt imádkozott a tömeg a hôsökért, majd a Tordaszentlászlói Énekkar egy kórusmûvet adott elô. Vitéz Pataky József a Tordai Hagyományôrzô Bizottság elnöke mellett, többek között Horváth Lajos a Magyar Hadisírgondozó Iroda vezetôje mondott beszédet, majd Boldizsár Zeyk Imre ismertette 64 év távlatából az 1944 szeptemberében és októberében történteket. Elhangzott Wass Albert A bujdosó imája, Illyés Gyula Ne feledd a tért címû verse. Az ünnepség a himnuszok eléneklésével fejezôdött be, majd baráti beszélgetésre hívtak minket a polgármesteri hivatalba. Felemelô érzés volt. Csodálatos MAGYAR embereket ismerhettünk meg. Köszönjük nekik, amit halottainkért tettek! Pár mondat álljon itt Boldizsár Zeyk Zoltán eszmefuttatásából: Hatvannégy év hallgatás, és elhallgattatás után értük meg ezt a mai alkalmat, amikor méltó emléket állíthatunk azoknak, akik a II. világháború nagy világégése idején itt, ezen a földön, a mi falunkban vagy környékén váltak háborús áldozatokká. De miért is nem tehetünk másként, azaz miért lenne bûnünk, ha elhallgatnánk nevüket, illetve ha nem tekintenénk ôket a magunkéinak? Azért, mert ezek a katonák hittek az Istenben, hittek a Hazában, hittek az Igazságban és hittek bennünk, mindezen értékek kései örököseiben. Ha nem hittek volna, akkor úgy mondtak volna búcsút a fegyvereknek, mint Hamingway amerikai hôse, aki joggal érezte, hogy az amerikai katona nem a maga háborúját vívja Európában. Honvédeink a Hont védték úgy, ahogy azt az akkori viszonyok alapján Isten és ember elôtt tiszta lelkiismerettel letett esküjük elôírta. S hogy utolsó csepp vérükig helytálltak, annak bizony mi vagyunk az okai! Hitük, hogy lesz e földön kései utód, akiért érdemes a katonahalált vállalni, íme nem volt hiábavaló. S hogy a történelem másként alakult, az nem az Ô felelôsségük. A magasan ülôk, s így messzebbre látókba vetett bizalom nélkül ma sem mûködhet a világ! Itt állunk, és tisztelgünk emlékük elôtt. Imádkozunk, hogy nyugalmuk a tordaszentlászlói kiserdô alatt csendes legyen, s ez az emlékmû emlékeztessen minden utódot arra, hogy minden nemes ember a maga helyén a jövôért is felelôsséget vállal, s ha kell, életét is adja azokért az utódokért, akiket pedig nem is ismerhet, de akik megszületésében és felnövekedésében ôszintén hisz. Bognár Alajos soha nem tudta meg, hogy november 25-én, fiatal felesége fiúgyermeknek adott életet, aki 64 év után lépett arra a földre, ahol talán rá gondolt a fiatal katona, amikor haláltusáját vívta Kolozsvár védelmében. Sajnos hatvannégy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk halottainkra. Hosszú ideig beszélni sem volt tanácsos azokról a katonákról, akik a vesztesek oldalán állva harcoltak és estek el ebben az értelmetlen háborúban. Sok hozzátartozó a mai napig nem tudja, nem tudhatja, hol vannak ezek a katonák? De a Hadtörténeti Intézet munkatársai áldozatos munkájának köszönhetôen a harcok vonulási irányát követve, egyre több és több katonai temetô kerül felderítésre, ahol korabeli tárgyi és írásos dokumentumok feltárásával jutnak el az ott elhunytak adataihoz. Az idô egyre sürget, hiszen múlásával egyre kevesebb azoknak a túlélôknek a száma, akik emlékeikben ôrzik még a történelem ezen zivataros idôszakát, és tovább tudják nekünk adni dokumentumként történeteiket, ami mind arra készteti a ma élô embereket, hogy soha ne feledjék a borzalmakat. Emlékeznünk kell tehát, és emlékeztetni. Az emlékezés és az utódok emlékeztetése azokra a hôsökre, akik a legdrágábbat, az életüket adták a hazáért a biztosíték arra, hogy hasonló világégésnek soha többé nem szabad bekövetkeznie. Az elesettek még élô hozzátartozóit arra biztatom, hogy ne veszítsék el a reményt, hiszen az áldozatos munkának köszönhetôen naponta gyarapodik azoknak a száma, akik tiszteleghetnek elesett hozzátartozójuk sírja elôtt és meggyújthatják az emlékezés apró gyertyáit, letehetik az megemlékezés virágait. Bognár Sándorné 110 éve született Páger Antal (Makó, január 29. Budapest, december 14.) Kossuth-díjas magyar színész, kiváló mûvész. Mûkedvelô elôadáson tûnt fel. Pályáját vidéki társulatoknál kezdte. Színházi és film síkerei után 1944 végén elhagyta Magyarországot, 1948-ban Argentínában telepedett le, ahol között a Magyar Színjátszó Társaság vezetôje volt szeptemberében visszatért Budapestre. A Magyar Néphadsereg Színházának, ill. a Vígszínháznak volt a tagja. Pályáját táncoskomikusként kezdte, de legnagyobb sikereit drámai szerepekben aratta. Rekedtes hanggal, szokatlan gesztusokkal, kivételes átélô képességgel formálta meg hôseit. Klasszikus mûvekben is bizonyított, de legszívesebben a magyar drámák paraszti és népi eredetû figuráit bízták rá. Ezt a típust számos filmben is eljátszotta. Kitûnô epizódszerepeket is megformált. (Forrás: Neumann-ház Jeles napok, MTA KFKI HISTÓRIA, Új Könyvpiac Évfordulók)

3 III. évfolyam, 1. szám A Magyarok Háza és a Jászok Egyesülete szeretettel meghívja Önt, családját és barátait a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett elôadói estre KRÓNIKÁS ÉNEK Torma Mária Radnóti-díjas elôadómûvész, a Jászok Egyesülete tagja verses pódiummûsora Zenei közremûködô: Csák László Idôpont: január 21. (szerda) óra Helyszín: Magyarok Háza (1052 Bp., Semmelweis u. 1-3.) Belépôdíj nincs! Torma Mária Krónikás ének címû verses pódiummûsora a XVI. század irodalmától kortárs költészetünkig ad áttekintést a magyarság sorsfordulóiról, a nemzet romlásáról, pusztulásáról, az értékvesztésrôl és a komor gondolatokon is átsütô hazaszeretetrôl. Tájékoztató Az Európai Bûnmegelôzési Hálózat (EUCPN) évi Legjobb Gyakorlatok Konferenciájáról, valamint Tanácskozó Testületének november 18-án Párizsban tartott ülésérôl. A évi egyesült királysági ECPA-jelölt Mopping up Dodge elnevezésû programja Preston városának egyik deprivált városrészében valósult meg. A városrész bûnözési mutató rendkívül rosszak voltak, és az antiszociális viselkedés is gyakori volt. Ennek eredményeként sokan elköltöztek és a helyi közösségi aktivitás is visszafejlôdött. Két közösségi rendôr kezdeményezésével a lakók szituatív (közösségi terek megtisztítása, világítás fejlesztése, drótkerítések és falak kialakítása, térfigyelô kamerák felszerelése) és szociális (közösségi kert kialakítása, közösségi szolgáltató központ létrehozása, ahol fiatal szülôk gyermeknevelési, -gondozási és egészségügyi tanácsadásban részesülhetnek, illetve az antiszociális viselkedésûeket civil mentorok segítik az elfogadható viselkedésre vonatkozó megállapodások pontjainak betartásában) megoldási módokat dolgoztak ki. Az eredmények jók: a bûnözés (valamennyi bûncselekménytípusra vonatkozóan) 15%-kal csökkent, az üresen álló házak száma 50%-kal csökkent, és a közösségi központ kihasználtsága is 100%-os. A lakók közösségi fejlesztési megbízottat foglalkoztatnak, aki a program fenntartásáért és a külsô finanszírozási lehetôségek megtalálásáért felelôs. A projekt elnyerte a évi Európai Bûnmegelôzési Díjat tól 2008-ig Pannonhalma, Fôapátság, Apátsági pincészet... Fölfelé megy borban a gyöngy; Jól teszi. Tôle senki e jogát el Nem veszi. Törjön is mind ég felé az Ami gyöngy; Hadd maradjon gyáva földön A göröngy. Vörösmarty Mihály Kirándulás, történelmi ismereteink bôvítése vagy netán frissítése, kulturális és gasztronómiai étvágygerjesztés. Talán így foglalhatnám össze pár szóval, mi is a célom ezzel az írással. Géza fejedelmünk 996-ban cseh szerzeteseket telepített az általa kiválasztott Pannónia Szent Hegyére, ahol monostort hozott létre. A Szent Márton tiszteletére alapított monostort Szent István királyunk is rendszeresen látogatta. Uros apát sikeresen visszaverte a tatárokat a falai alól ben Fôapátság lett Tolnai Máté apátsága idejében. A török idôk alatt viszont a szerzeteseknek is rövidebb-hosszabb ideig el kellett hagyni helyüket. A százötven év török uralom után helyreállították épületeit. Sajghó Benedek fôapát korában már barokk stílusban építkeznek a monostorban. A XVII. Században jelenik meg a bencés elnevezés. A hagyomány szerint Szent Benedek által írt Regula határozza meg a szerzetesek életét. A közösségi imádság és munka a meghatározó szerzetesi életükben. A Regula nagyon fontosnak tartja, hogy a szerzetesek saját munkájukból éljenek meg ban II. József beszüntette a magyar bencés rendeket. A Pannonhalmi Pincészet fôborásza: Liptai Zsolt A rend visszaállítása után, 1802-ben a középiskolai oktatás, nevelés lett a fô feladatuk. Nagyon fontos volt a magas színvonalú képzés a személyes törôdés ben kezdték építeni a gimnáziumot és kollégiumot. A rend iskoláit 1948-ban államosították ben újra engedélyezték a gimnázium mûködését Gyôrben és Pannonhalmán. A rendszerváltozás után is folytatódik a középiskolai oktatás ben felújították az iskolát. Ma is az ország egyik legjobb több mint háromszáz diákot befogadó gimnáziuma és kollégiuma. A középkorban a monostor felépítésével azonos idôben újraélesztik a rómaiak korában már virágzó szôlôtermesztést és borkészítést. Az 1900-as években közel 100 hektár területet mûveltek és palackozott formában még a határokon kívülre szállították a kiváló boraikat. Az évszázados hagyományt az államosítások megszakították, mivel az Apátság birtokait is elvették azok az állam tulajdonába kerültek ben újra elôtérbe került a hagyományok újjáélesztése. A Fôapátság és a Magyar Külkereskedelmi Bank összefogásából létrejött egy korszerû pincészet. Szakmai segítôje, tanácsadója a nemzetközileg ismert és elismert egri borász, Gál Tibor volt. A jelenleg 52 ha-os szôlôterület nagyobbik része új telepítés amelynek fajtái egyrészt nemzetközi fajták, másrészt a borvidék történelmi hagyományait idézôk. A 2000 négyzetméter alapterületen, a 3000 hl tároló kapacitással bíró pince évente több mint palack minôségi bor készítésére alkalmas. A gravitációs anyagmozgatás lehetôvé teszi a szôlô legkíméletesebb feldolgozását. A pincészet fôborásza Liptai Zsolt, aki december 12- én megismertette velünk a történelmi áttekintésen túl a palackokba rejlô kiváló ízeket is. A kínálatot fehérborokkal kezdtük, ezek közül is elsô a St. Martinus cuvée Királylányka, tramini, sauvignon blanc házasítása ez a kiváló bor friss gyümölcsökkel, zamatokkal. A második tétel a Tricollis cuvée 2007, amelyet olaszrizling, rajnai rizling és tramini alkot. Ez a friss üde bor baráti beszélgetések méltó kísérôje. A Tramini 2007 páratlan aromakészlete miatt az illatos fajták kedvelôinek nagy öröme. Már a negyedig, de még mindig fehér: Rajnai rizling 2007, szôlôvirág illat, frissesség jellemzi. Salátákhoz,halételekhez javasolt. Itt az utolsó fehér a Hemina Háromféle must házasságából született ez a kiválóság. Chardonnay, pinot blanc és az olaszrizling különleges technológiával fahordóban érlelve. Grillételek kellemes partner. Mi is az a Hemina? Szent Benedek Regulájában jelöli meg azt a mértéket melyet egy szerzetes egy napon borból elfogyaszthat. Ez egy hemina: a felismert emberi mérték, a határ, ameddig elmenni bölcsesség, amelyet átlépni bûn és ostobaság. Mindenkinek magának kell tudnia s eldöntenie benne mi a mérték. A rosé 2007 házasított bor pinot noir és merlot fele-fele alapon. Az olasz konyha remekei mellé ajánlható. A vörös borok terén két félét ismerhettünk meg, az egyik Pinot noir Ragyogó évjáratból, három dûlô szép szôlôjébôl készült vörösbor. Elérkeztünk az utolsó tételhez amely az Infusio 2006 nevet kapta. Rendkívüli alkalmak ünnepek borának volt a neve Pannonhalmán az Infusio. A merlot és cabernet franc fajtákból létrehozott igazi tüzes, karakteres borrá érett italt kóstolhattunk. Ô is ünnepek asztalára kívánkozik mint valamikori ôse, vadak és egyéb vörös húsokhoz társítható. Így idô utazhatunk el gondolatainkban 996-tól 2008-ig, vagy tehetünk íz utazást egy palack borral finom ételekkel és ha valaki kedvet kapott valóságos utazáshoz az tartalmas egész napos élményt szerezhet Pannonhalmán. Baranyi József Menekül a csiga az erdôbôl. Találkozik a rókával. Mi van csiga, belôttél, hogy így tepersz? Á, dehogy! Itt az APEH, vagyonvizsgálat lesz. Na és? Hát tudod, nekem is saját házam van, az aszszonynak is saját háza van, meg a gyereknek is. Sürgôsen le kell innen lépnünk. Elgondolkodik a róka, majd ô is futni kezd. Találkoznak a gólyával. Megszólítja a kissé lemaradó ravaszdit: Mi van róka, hova futsz ilyen gyorsan? Nem hallottad? Kiszállt az APEH az erdôbe, vagyonvizsgálatra. És akkor mi van? Hát nekem is drága bundám van, az asszonynak is, a gyerekeknek is. Ezek minket lecsuknak! A gólya nagyon csodálkozik, majd kis gondolkodás után magabiztosan rákezdi: Hát fiúk nekünk ezen a ronda fészken kívül aztán igazán semmink sincs. Az is mindig össze van szarva, tehát csúnya is szóra sem érdemes. A csiga loholás közben kárörvendôen visszaszól: Nana gólya! Fél év itthon, fél év külföldön!

4 4 III. évfolyam, 1. szám Takarékosabban, de hogyan? Sokat gondolkodtam azon, hogy mit tehetnénk még a háztartásokban takarékosabbá, mivel lehetne pénzt spórolni úgy, ha jobban odafigyelünk. Ezt a néhány ötletet, amiket mérésekkel ellenôriztem szeretném megosztani azokkal akiknek azt a néhány forintot is szeretnék megspórolni. Elsô és egyik legtöbbet fogyasztó berendezés az elektromos bojler. Ha külön éjszakai elszámolású méréssel üzemeltetjük, akkor az elsô lépéseket már meg is tettük, mivel a nappali tarifa jelentôsen magasabb. A készüléket nap mint nap használva viszont figyelnünk kell arra is, hogy idôszakonként ki kell takaríttatni szakemberrel, mivel a vízkôképzôdés elkerülhetetlen. A fûtôbetét köré rakódó vízkô nagymértékben gátolja a hatékony mûködést, mert az adott fûtôteljesítménynek a vízkôréteget is át kell elôször melegíteni, hogy a vizet elérje. A tapasztalat az, hogy legalább két évente szükséges ez a beavatkozás, de ha már a mûködés közben a bojler duruzsoló hangot hallat, ott már valószínûleg vízkô lesz. Az energiatakarékos fényforrások használata sok helyen hozhat megtakarítást, de... Ezekkel a fényforrásokkal, viszont csak azokon a helyeken lehet jelentôs eredményt produkálni, ahol tartósan tudjuk üzemeltetni. Tehát közlekedôkben, kamrákban, WC-n, ahol viszonylag keveset tartózkodunk, alkalmazásuk nem hoz kellô eredményt, mivel ezek az üzemi hômérsékletük elérése után világítanak jó hatásfokkal. Ezekben a helyiségekben inkább arra kell figyelni, hogy a hagyományos izzók ne maradjanak indokolatlanul bekapcsolva. Ezt el lehet érni mozgásérzékelôvel vagy világítós kapcsolóval is. A televíziók készenléti módban hagyására sokszor felhívják a figyelmet. A nem üzemelô készenlétben lévô berendezés ugyan nagyon minimális fogyasztást produkál, de ha ezt egész napra, egész hétre és egész évre vetítjük, akkor már jó néhány forint gyûlhet így is össze. A konyhai kisgépek, kávé és tea fôzôk, vízforralók alkalmazásakor a mûvelet befejezését érdemes szemmel tartani mert az olcsóbb kategóriájú készülékek nem kapcsolnak ki, hanem tovább fûtve fogyasztanak. Mindenesetre odafigyeléssel pénzt takaríthatunk meg elektromos fogyasztóinkon. Jászfényszarui Fiatalok Találkozója! Baranyi József december 13-án a Jászfényszarui Cigány Kisebbségi Önkormányzat második alkalommal rendezte meg a Jászfényszarui Fiatalok Találkozóját. A konferencia témája az idegengyûlölet, a más kulturában élôk elfogadása, a megyei és országos helyzet értékelése, elemzése volt. A találkozón a település cigány és nem cigány fiataljai, a települési önkormányzat vezetôi, iskola igazgató, civil szektor képviseltette magát. A konferencia két elôadója Kökény Kálmán a nagykátai rendôrkapitányság bûnmegelôzési fôelôadója, a bûnmegelôzési osztály osztályvezetô helyettese, és Oláh István az országos cigány önkormányzat tanácsadója, megyei MCF elnök, területi önkormányzat tagja. Horváth István CKÖ elnök méltatta a találkozó fontosságát, és elmondta, a szüleink által megteremtett békés együttélés megtartása, javítása, erôsítése mindannyiunk számára kötelezô feladat. Elismeréssel szólt a település vezetôirôl, akik nagyon fontos szerepet töltenek be a közösségi együttélés megteremtésében. Kiemelte, hogy a település cigány és nem cigány lakossága is ezért a célért sokat tett már eddig is. Kökény Kálmán a cigányság rendszerváltás utáni helyzetét elemezte, ezután pedig az idegengyûlöletrôl, a másságról, a toleranciáról tartott elôadást. Oláh István az országos és a megyei cigányságot ért attrocitásokról tartott beszámolót. A jelenlévô fiatalok arról számoltak be, hogyan mûködik évek óta közöttük a barátság. A cigány kisebbségi önkormányzat fontosnak tartja, hogy errôl a témáról beszéljünk, és az esetleges problémákkal szembe nézzünk, ezért az jövôben is szeretné megtartani ezt a találkozót. Mezei Zsolt CKÖ elnökhelyettese Rövid hírek, észrevételek ELNÖKI TÁMOGATÁS! Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Jászfényszarui Cigány Kisebbségi Önkormányzat köszönetét fejezi ki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés Elnökének, aki 50 ezer Ft támogatában részesítette településünk egyik kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkezô középiskolai tanulmányokat folytató cigány származású tanulóját. Mezei Zsolt CKÖ elnökhelyettes * * * NYERTES PÁLYÁZAT A Jászfényszarui Cigány Kisebbségi Önkormányzat a családsegítô és gyermekjóléti szolgálat segítségét igénybe véve augusztusában pályázatot nyújtott be a Magyarországi Cigányokért Közalapítványhoz magánszemélyeket érintô szociális és lakhatási krízishelyzet elhárításának és megoldásának részbeni támogatására. A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriumának döntése alpján a évi Intervenciós pályázat keretében 1 millió Ft összegû vissza nem térítendô támogatástba részesítette a önkormányzatunkat. A támogatás összege kizárólag a pályázati célnak megfelelôen a pályázatban megjelölt személy lakhatási krízishelyzetére fordítható. Mezei Zsolt CKÖ elnökhelyettese * * * PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a hazai roma mikrovállalkozások mikrohitellel megvalósított beruházásainak támogatására. Kiíró: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (www.nfgm.gov.hu) Határidô: február 16. november 13. Összeg: max. 4 milló Ft. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pályázatot hirdet az új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Program keretében hiteligérvénnyel rendelkezô hazai roma mikrovállalkozások beruházásainak támogatására a kis és középvállalkozói célelôirányzatból. A pályázati konstrukció célja: a hazai roma mikrovállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása, az új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Program keretében felvett hitelekkel finanszírozott projektek megvalósításának segítése. MEGHÍVÓ! Tisztelettel meghívjuk a Jászfényszarui Civil Fórumra január 26-án, hétfôn 17 órára a Városháza Dísztermébe. Napirend: 1. Várható pályázati lehetôségek évben, az elmúlt évi tapasztalatok közkinccsé tétele. 2. Közmûvelôdési Tanács alakításának kérdése 3. Az önkormányzat évi rendezvényeinek tervezete, a civil bekapcsolódás lehetôségei. 4. A helyi intézmények és civil szervezetek évi programjainak egyeztetése. Az ülést levezeti: Kovács Béláné Petô Magdolna a Civil Fórum elnöke, civil referens, Tóth Tibor kulturális szervezô, Zsámboki Sándor az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke. A napirendek fontosságára, a társadalmi párbeszéd biztosítása érdekében aktív részvételére feltétlen számítunk! Reméljük, hogy szervezete, intézménye évi programjait korábban már eljuttatta a mûvelôdési házba. Amennyiben ez elmaradt, úgy ezt kérjük, mihamarabb pótolja, vagy legkésôbb az ülésre hozza azt magával. Egyben felhívjuk figyelmét, hogy szervezete rendezvénye ingyenesen megjelenhet a Jászkun Világ megyei programfüzetben, ha azt a mûvelôdési házba eljuttatja úgy, hogy január 22-ig tudják on-line regisztrálni. Tájékoztatjuk, hogy a késôbbiekben az önkormányzati támogatások megállapításánál elsôsorban azokat a rendezvényeket preferálják, amelyek az éves rendezvénytervben szerepelnek. Egyben felhívjuk figyelmét, hogy az elmúlt évi önkormányzati támogatások elszámolási határideje január 31-én lejár! A következô évi támogatás megítélésének elôfeltétele ezen tartalmi beszámolók és számlamásolatokkal ellátott pénzügyi elszámolások határidôre történt benyújtása. A 2009-es önkormányzati támogatásokra várhatóan február 18-ig lehet majd pályázni. A helyi civil szervezetek, csoportok adategyeztetése céljából kérjük, hogy a mellékelt adatlapot kitöltve legkésôbb a Civil Fórumra hozza magával. Ennek hiányában az önkormányzat pályázati támogatást nem tud a továbbiakban nyújtani. Akadályoztatása esetén szíveskedjen szervezetét, intézményét munkatársával képviseltetni. Tisztelettel: Kovács Béláné Petô Magdolna sk. Zsámboki Sándor a Civil Fórum elnöke az Oktatási, Kulturális Bizottság elnöke Gyôriné dr. Czeglédi Márta polgármester

5 III. évfolyam, 1. szám Civil Mûhely találkozó Jászapátin Civil Mûhely találkozót rendezett az Észak-Alföldi Regionális Civil Tanácsadó Szolgálat Jászapátin a Jászapáti 2000 MGRT Iroda emeleti tanácskozójában. Meghívást kaptak az alsó-jászsági civil szervezetek vezetôi, képviselôi. Elôadók: Nagyné Kiss Mária és Dr. Kecsmárik Lászlóné, a Szolgálat szakértôi voltak. Az elôadók tájékoztatták a megjelenteket a megye és a régió az aktuális civil híreirôl: az NCA észak-alföldi elektori gyûlése Debrecenben január 15-én lesz megtartva (a szolnoki Civil Ház külön buszt indít erre az alkalomra, jelentkezni az 56/ telefonszámon lehet, vagy címen) az NCA elszámolások idôbeni ütemezésének fontosságát emelték ki az elôadók: aki már teljesítette a pályázatban vállaltakat, mielôbb számoljon el, hogy a következô évi támogatás mielôbb rendelkezésére álljon. A résztvevôket különösen a tartalmi és pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos NCA-ESZA elvárások érdekelték (utazással, megbízásokkal, külföldi programokkal kapcsolatos eljárások, dokumentumok). Ezzel kapcsolatban az ESZA is folyamatosan jelentet meg tájékoztató anyagot (elérhetô a honlapon). Az NCA észak-alföldi regionális kollégiuma már meghozta döntését a 2009-es pályázati kiírásról, amely várhatóan február második felében jelenik meg. A résztvevôk érdeklôdtek a jövô évi változások felôl. Részletes tájékoztatást kaptak a várható NCA kiírásról, a kollégium által elfogadott tartalmi bírálati szempontrendszerrôl: a pályázati anyag kidolgozottság (15 pont) a pályázó elôzô évi aktivitása, szakmai tevékenysége (15 pont) a pályázó elôzô évi forrásteremtése (15 pont) a pályázó szervezet együttmûködése más szervekkel, szervezetekkel (15 pont) a pályázati költségvetés kidolgozottsága, indokoltsága (25 pont) esélyegyenlôség segítésének elve, a szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulása (15 pont) NCA mûködési pályázatának elôzô évi elszámolása (-15 pont) Az 50 pont alatti pályázatok tartalmi hiba miatt elutasításra kerülnek. 1 pályázó max. 7 millió Ft mûködési támogatást kaphat 1 évben. Összesen pedig 18 millió Ft támogatásban részesülhet 1 civil szervezet az adott évben. 1,2 millió Ft feletti támogatási igény csak elektronikusan nyújtható be. A pályázatokkal és az elszámolásokkal kapcsolatosan szívesen ad tájékoztatást a jászsági kistérség koordinátora az alábbi elérhetôségeken: Nagyné Kiss Mária és Legközelebb Jászberényben találkozunk január 23-án pénteken 15 órakor a DMK Ifjúsági Házában. Nagyné Kiss Mária Kitekintés, szomszédolás Fôiskolai percek HANGVERSENY A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Magyar Nyelvi, Irodalmi és Mûvészeti Nevelési Tanszék Zenei Munkacsoportja invitálta az érdeklôdôket az általuk szervezett karácsonyi hangversenyre, melyet december 9-én tartottak a fôiskola Apponyi termében. Az immár sokadik éve hagyományosan megrendezésre kerülô est programját színesítette a Chicagoból érkezett operaénekesnô, Patricia Bach elôadása, melyet a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem egyetemi tanársegédje, Bárkányi Éva zongoramûvész kísért. A mûsorban felléptek még a SZIE ABK Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szivárvány Gyermekkarának tagjai, a fôiskola folklór fakultációs harmadéves diákjai, ill. a negyedéves ének-zene mûveltségi területes tanító szakos hallgatói. Felkészülésüket Virágné Juhász-Nyitó Klára és Kiss Henriett oktatók segítették. Végül az intézmény nôi és vegyes karának elôadását, Thormanné Husznay Mária vezénylésével hallgathatták meg a hangversenyen megjelent vendégek. (A fôiskola honlapján a program felvétele is megtekinthetô: KORCSOLYÁT ELÔ! Újra várja a kikapcsolódni, mozogni vágyó fiatalokat, és idôseket egyaránt az ismét mûködô jégpálya a jászberényi fôiskola udvarán! Látogatható minden hétköznap: 16:30-19:45, illetve szombaton és vasárnap 9:00-12:00 és 14:00-19:45-ig. Itt van tehát a téli sport ideje, jégre fel!!! NYÍLT NAP január 15-én nyílt napon vehettek részt a továbbtanulni vágyó fiatalok a jászberényi Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán. Többek között fontos információkhoz juthattak a megjelentek a felvételi rendszerrôl, tájékoztatást kaptak a sokszor átláthatatlannak tûnô pontszámítási módszerrôl, valamint a tanszékvezetô tanárok segítségével megismerkedhettek a karon folyó összes képzéssel. KONFERENCIA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Térségi Integrált Szakképzô Központ TIOP nyitókonferenciát tart a Szolnoki Városházán január 22-én, csütörtökön. Bôvebb információt a rendezvénnyel kapcsolatban a jászberényi fôiskolán kaphatnak az érdeklôdôk. Lajkó Edina 5 Társadalmi párbeszéd a jó kormányzás elve 1. rész Civil érdekérvényesítés, együttmûködés alapjai napjainkban Ez a bevezetô alapvetés egy civil hálózatépítô program keretében kívánja körüljárni azokat az elméleti alapokat, amelyek egy demokratikus berendezkedésû államban az állampolgári ismeretek részét képezik. Rögtön az elején a legfontosabb jogforrásból szeretnék idézni, s ez nem más mint a Magyar Köztársaság Alkotmánya, amely kimondja: A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselôi útján, valamint közvetlenül gyakorolja. Két jelentôs módon lehet tehát az érdekeket érvényre juttatni: képviseleti és részvételi úton. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok (akiknek bôvebb a köre, mint a választópolgároknak) véleményt nyilvánítsanak, átlátható legyen a döntéshozatal és megfelelô döntés szülessen. Mindennapi életünk során tapasztaljuk, hogy a demokrácia jóval több, mint a hivatalos politika, hogy kiterjed, vagy ki kellene terjednie életünk valamennyi területére, de legfôképpen arra, ahogyan a társadalom tagjaiként viszonyulunk egymáshoz. A demokrácia tulajdonképpen a döntéshozásról szól, arról, hogy miként születnek a döntések és ki hozza ôket. Vajon demokratikusabbak azok a döntések, amelyeket sokan és közvetlenül hoznak, mint azok, amelyeket kevesen, képviseleti úton? Gyakran tapasztaljuk, hogy a képviseleti demokrácia nem mûködik, vagy formálissá válik, kiüresedik a képviselet, elkezdenek az elitek uralkodni, s az emberek döntô többsége elfordul a politikától. A szakirodalom ezt a jelenséget a demokrácia deficit, vagy demokratikus deficit kifejezéssel illeti. Hogyan lehet ezen úrrá lenni? Az ún. fejlett világban egyre jobban elismerik a jó kormányzást, amelynek kedvezô hatása van a gazdaság fejlôdésére és a társadalmi stabilitásra. 3 fontos alapelve van: - elszámoltathatóság - átláthatóság - nyitottság Ezek a mindennapi életben azt jelentik, hogy megnevezhetôk és számonkérhetôk a köztisztviselôk cselekedetei, hogy a kormányzással kapcsolatos megbízható, naprakész, fontos információk elérhetôk a nyilvánosság számára, és hogy a kormányzat odafigyel az állampolgárok, vállalatok véleményére és javaslataikat figyelembe veszi a közpolitizálásban. Joggal kérdezhetjük, milyen motiváció hajtja a hatalmat minderre? Valószínûleg ô is érzékeli a közintézmények és a pártok iránti bizalom csökkenését. Mit nyerhet a hatalom, ha szóba áll a polgárokkal? Mindenekelôtt fontos ötleteket nyerhet a döntéshozatalhoz és nôhet a közbizalom. A részvételi demokrácia tehát akkor valósulhat meg az országos és helyi társadalomban is, ha a döntéshozatal a választás legitimitásán és a közösségi részvételen alapul. Hogyan valósítható meg mindez a mindennapi gyakorlatban? - együttmûködô hivatalok - erôs civil társadalom - létezô formák, csatornák a kommunikációra - kedvezô jogi környezet - valamint az a felismerés, hogy a legjobb döntés meghozatalához társadalmi részvétel szükséges. Itt felvetôdik egy jogos kérdés azonnal, mi is van a civil aktivitással, a társadalmi tôkével? Az tapasztalható, hogy a fejlett nyugati társadalmakban folyamatosan csökken a társadalmi hajlandóság, a civil szerepvállalás, a bizalom, a kölcsönösség mértéke. Milyen elvek alapján történjen tehát a részvétel? A legfontosabb elv itt a szubszidiaritás elve: mindenkinek joga és dolga, hogy megoldja saját és közössége ügyeit. A döntést a lehetô legalacsonyabb szinten kell hagyni. A helyben meghozható döntéseket bûn magasabb szintre tolni. Kérdés? Van-e helyben megfelelô illetékesség? Az a tapasztalat, hogy a döntésekben való részvétel fejlesztô hatású az egyénre és csoportra is, mert erôfeszítést és felkészülést kíván és kommunikációt indít el, és ha valaki tartósan nem tud részt venni aktívan a közösségi ügyekben, leépíti, hospitalizálja az egyéneket és közösségeket, és függôséget idéz elô vagyis sérti a szubszidiaritás elvét. A közösségi részvétel esélyének elvétele, jogának megtagadása, megkérdôjelezése tartós társadalmi károkat okoz! Példának hozhatjuk a kirekesztést (szegények, aluliskolázottak) de az is kirekesztés, ha az aktuális hatalom nem tesz erôfeszítéseket a párbeszédért! Az egyének és csoportok bevonása ezért társadalmi szempontból fontos. Mire képes a civil szektor, mennyire felkészült, hogy pl. az érdekvédelem területén (fogyasztói, szülôi stb.) vagy a helyi közügyekben való részvétel területén (bizottságokban, kerekasztalokban, CEF-ekben)mindennek eleget tegyen? Hogyan csináljuk? vetôdik fel a kérdés. Mindenekelôtt le kell szögeznünk, tudás nélkül nem megy, ismeretek és kompetenciák széles köre szükséges ahhoz, hogy valaki hozzáértôen és hatékonyan tudjon véleményt formálni, s kommunikálni, konfliktust felvállalni és kompromisszumot kötni. Az eredményt tekintve biztosan megéri, hiszen olyanok álláspontját képviseli ez által, akik nélküle nem vennének részt ebben a folyamatban. Az új esztendôben ehhez a munkához kívánok Mindannyiuknak kellô bátorságot és elkötelezettséget! Nagyné Kiss Mária

6 6 III. évfolyam, 1. szám Élménybeszámoló a mongol pusztákról (2. rész) A túránkba bekapcsolódott két magyar útitársunk, Dikó Henriett és Kovács Henriett, akik elôzô nap a Transzszibériai Expreszszel Moszkvából érkeztek. Ilyen utakra elengedhetetlen egy jó sofôr, egy jó autó, ami még mindig az UAZ, és egy tolmács-vezetô. Igazából mindhárom jó volt. Én lelkiekben felkészültem, hogy biztosan kell majd kocsit tolnunk, mert elakadunk egy nagy sárban, lerobbanunk, de egyik sem történt meg, mert tényleg kiváló volt a sofôrünk, pedig olyan utak voltak, és olyan vízmosásokon, kisebb folyókon, mocsaras területeken kellett átmennünk, hogy le a kalappal! A táj teljesen kopasz, sehol egy fa, egy bokor és természetesen nincsenek villanypóznák. Kopaszsága ellenére mégis változatos. Volt, hogy a látóhatár telis-tele volt délibábbal, aztán volt, hogy hatalmas hegyláncok állták útját. Megesett, hogy a puszta teljesen kietlen volt, de jártunk olyan részen is, ahol sasok keringtek a levegôben, vagy éppen tôlünk 10 méterre kitárt szárnyakkal pihent egy ragadozó madár. Láttunk kecskenyájat, lovakat, szarvasmarhát vagy elvétve egy-egy csordában, egy Harry Potter-filmbe illô ijesztô jakot teljesen ôrizetlenül. Aztán volt, hogy elôbukkant egy lovas, vagy éppen messzirôl fehérlett a gombára emlékeztetô jurta, mely a vidéki emberek lakhelye még ma is, és amelyet ôseink, a honfoglaló magyarok is használtak a letelepedésük után még jó ideig. Aztán a mi éjszakai szállásunk is egy ilyen lett. Minden nap más és más helyen, de jurta volt. Általában családoknál laktunk, mivel ott egy család használ, mondjuk 2-3 jurtát, de van legalább egy díszes a vendégek részére is, amit jelen esetben mi használtunk. Nos, senki ne gondoljon semmiféle luxusra! Ott a puszta közepén, víz és villany nélkül a napi tisztálkodás a minimumra szorult vissza, és én, aki legszívesebben a szobámat és fürdôszobánkat vinném mindig magammal, egészen megszoktam ezt az 50 méterre van egy tákolmány, oda hív a természet -életet. Na, nem mondom, 8 nap elég is volt, de mindez belefért abba a világba, és pár nap után már nem rökönyödtünk meg semmin. Persze volt, hogy reggel panaszkodtunk, mert az ágy kifelé lejtett, vagy egyszer-egyszer Fotók: Farkas Adél süvített be a hideg, de kibírtuk. És azért sem panaszkodhattunk nagyon, mert a vendéglátóink nagyon kedvesek voltak, szemben az Ulánbátorban tapasztaltakkal. Bár a mongolok azért távolságtartóak, a vidékiek sokkal barátságosabbak és létezik náluk a vendégszeretet! Egyik szállásunk egy népes, több generációs családnál volt. Amikor lepakoltunk, egybôl az egyik kisgyerek lábát a jurtánk elôtt megtörölve, egy tálat hozott jól megpakolva sajttal, amit nem mertünk megkóstolni, látva és tapasztalva fôzési körülményeiket. Aztán persze megpillantottam, ahogyan a jurta tetején ezeket a sajtokat szárítják... Tehát, az étkezéssel mindvégig vigyáznunk kellett. Errôl mindenki tudott mesélni, mert volt kint az ismerôsének az ismerôsének az unokatestvére. Szóval 1-1 liter 52 -os pálinkát vittünk itthonról az útra, hogy elkerüljük a legrosszabbat, amit szinte minden ilyen helyre utazó elkap, a hányást, hasmenést, és nem is sorolom a sokkal rosszabbakat. A legjobb tanács, hogy a Magyarországtól keletre utazók feltétlenül vigyenek magukkal valami erôs alkoholt, mert ez minket is megvédett. Hihetetlen, de egyikünknek sem lett semmi baja. Én például nem ettem húst, de útitársaim napjában legalább kétszer is. Volt szerencsénk a kb. négy nemzeti eledelükhöz: birkahús tésztával/krumplival/rizzsel, birkahús tésztabatyuban, birkahús panírban és birkahúsos tésztás leves. Az evés elôtti és utáni védekezés pedig a nekik természetes, higiéniát mellôzô fôzés miatt szükséges. De, hogy mit is csináltunk a végtelen Góbiban? Elmentünk például több kolostorhoz, melyet a kommunista idôk alatt leromboltak, elûzve az ott élô több ezer buddhista papot, a lámákat. Voltunk a Keselyû szurdoknál, ahol a különleges mikroklíma miatt a patak fölött hatalmas jégtömbök képzôdnek, és még nyáron is a legalább 30 -os melegben ott fehérlenek. Elmentünk a Bayan-Zag-hoz, az úgynevezett Vörös Sziklákhoz, mely a hatalmas ulánbátori dinoszaurusz-csontokat rejtette magában, és ami még csak részben feltárt. Ezen felbuzdulva leereszkedtünk a sziklákon, hátha felfedezünk valami dinótojást vagy éppen egy különleges szépségû kristályt, de ki gondolta volna, nem jártunk túl nagy sikerrel. Voltunk Mongólia régi, híres fôvárosában, Karakorumban, melyet még Dzsingisz kán alapított, ma már csak nagy puszta. És ami nagy élmény volt, a homokdûnék. Mert bár a Góbi sivatag, de csak nagyon kis részben áll homokdûnékbôl, ugyanis inkább kôsivatagról beszélhetünk. Mindenesetre elmentünk oda, ahol a dûnék találhatók, a legnagyobbak! Igazán nagy élmény volt ott a hihetetlen zöld, a patak és a homok határán tevegelni. Összesen 14 km-t mentünk önállóan, magunk irányítva a tevénket, ami visszafelé volt érdekesebb, mivel akkor már gyülekeztek a nagy sötét felhôk a nem is olyan távolban. Láttuk, hogy a szállásunk felé kisebb homokvihar van. Drukkoltunk, hogy ne legyen közvetlen találkozás, ez részben sikerült, mert a szélét elértük, aztán a nagy széllel jött az esô is, és a felhôkön áttörô napsugarak... aztán a szivárvány. Mondhatom, így sokkal jobb volt a tevegelés, volt benne egy kis plusz izgalom is. Bármennyire is jól éreztük magunkat ott kint a végtelen csöndben, azért jó volt már visszatérni a fôvárosba. Vagyis inkább a haza utat vártuk, de úgy, hogy egy hét után jöhessünk is vissza. Ezzel vége lett a túránknak. Elbúcsúztunk a vezetônktôl, Ogitól, akivel, lévén egykorú velünk, a végére elég jól összeszoktunk, és bár a túra folyamán nem egyszer keserves pillantásokat vetett ránk, hogy mindenhová fölmászunk, és neki követnie kell minket, azt hiszem, most már újra elvállalna velünk egy utat, mert Mongólia teli van még látnivalóval, és nem csak sivataggal, de hatalmas tavakkal, erdôkkel, jávorszarvasokkal, medvékkel. Július 10-én indultunk haza, de egy napot még Moszkvában tölthettünk, ami egy más világ, de egy újabb úti cél is. 11-én érkeztünk meg, ezzel fejezve be a 18 napos nagy kalandot. Leküzdve a sok nehézséget, kényelmetlenséget, reménykedve gondolok arra, hogy egyszer talán még visszamehetünk, mert felfedeznivaló még bôven akad! Farkas Adél Harmath József: Óriás vagy Havazott az éjjel, S érzem. mindenkinek Jobb a kedve. Hatalmas fellegek Betakarták a hegyeket, És fent a kormos égen, Mint egy magányos vándor, A hold lassan lépeget. Tündököl a tejút, elárasztja az eget, De már ébred a hajnalcsillag, A göncöl sápad és remeg. Fagyos éj-,fehér dér, És nônek lassan a cseppnyi jéghegyek, A hegyek nônek, az élet fogy, Nem telik száz év, hogy élvezzük a sok emléket. Barátaim, ablakhoz üljetek, Dúdoljatok dalt és írjatok verset! Egy pohár víznél többet ér Ezer szavatok, mit nekem És magatoknak adtok. Keserû az év a szánkban, De a szívem izzik veletek boldogságban. Nézzünk hátra az évre, dobj egy kendôt most az emlékre, Itt az új év, tegyünk szert gazdagságra, Egészségre és nemes hírnévre, Kívánom, legyen erôtök a következô évre. Közéleti Civil Hírmondó Kiadja: Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság Felelôs kiadó: Kovács Béláné Petô Magdolna Szerkesztôség: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Fax: (57) Szerkesztôbizottság elnöke: Dr. Palencsár Csaba Készítette: az Új Berea Kft. Tel.: , fax: Felelôs vezetô: a Kft. ügyvezetô igazgatója ISSN A lap megjelenését támogatja: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Civil Alapprogram

7 III. évfolyam, 1. szám Tényleg volt Aranycsapat... Ígéretemhez híven itt ülök Csuka Béla bácsi mellett, aki szinte egyidôs a jászfényszarui labdarúgással, él-hal érte és csodálatos emlékei vannak a régmúlt idôkrôl, amit szívesen megoszt Olvasóinkkal is. Mikor alakult a csapat? Már a Levente Bajnokságban, a II. világháború elôtt is játszottak a Jászságban ben fiatalként ekkor csatlakoztam én is a csapathoz. A front után a MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség) kebelén játszottak, de volt egy kevésbé támogatott csapat is az MSZDP színeiben, de ôk az akkori idôkben csak két évig tudtak megmaradni. Ez a csapat, akikrôl most beszélünk, ben kezdett el feljönni. A Szolnok megyei bajnokságban háromszor voltak bajnokok veretlenül. Fel kellett volna menniük az NB II-be mert NB III fiatalok az ifibôl. Az is nagyon fontos volt, hogy a 60-as évekig nem lehetett cserélni, csak 11 játékost lehetett nevezni. Ha valaki megsérült, kevesebben folytatták a mérkôzést. Nem is múlt el úgy év, hogy ne történt volna több kéz- és lábtörés. Azt is el kell mondjam, hogy mivel a megyeszékhelytôl messze voltunk, és túl jók voltunk a megye számára, ezért minket mindig is szorított a megye, mindaddig, amíg az Aranycsapatból Kuti Gyuri a megyeházára nem került. Talán nem ez a legfontosabb kérdés, de érdemes volna arról is írni, hogyan jártak meccsekre? Volt olyan, hogy muraközi húzta stráfkocsival mentünk Jászapátiba, kilenckor indultunk és háromra a meccsre értünk. Emlékszem, gyôztünk, szakadó esôben jöttünk Akikre biztosan emlékszem: Rikusz, ô kapus volt és drogériája volt Fényszarun. Aztán a Szekeres Tibi, Dobák Dezsô, aki helyi volt, de mivel Pestre került, onnan kellett hazacsábítani focizni. Valamint a Rozmár. A csapat nevérôl, színérôl tetszik-e tudni mondani valamit? Úgy tudom, ez is változott az idôk során. A színe az biztos, mert akkoriban a sárga-fehér volt Fényszaru színe. A csapat neve hasonló volt, mint most: Úgy emlékszem JSE, ami a Jászfényszarui Sportegyesület rövidítése. Béla bácsi, köszönöm az interjút. Szeretném, ha ezt a beszélgetést folytathatnánk, és egészen napjainkig eljutnánk a sportegyesület történetének felidézésében. Matécsa László Csaba Szabó Éva: Hét csoda Tudod, mi volt a hét csoda? egy újszülött kis homloka, egy falevélen az az ér, amely a gyökerekig ér, egy szó, mely idejében jött, egy darab ég a csönd fölött, egy kéz, amely utánad nyúlt, mikor csillagod földre hullt, télen egy jó meleg szoba, s ha szépen érkezel... Oda. Levél Palóczné Sipôcz Krisztinának... Tisztelt Sipôcz Krisztina! Mint a Pipafüst rendszeres olvasója, magam is érdeklôdéssel olvasgattam levelét, melyben a Ságvári utca dugába döntött átnevezésérôl írt, még tavasszal. Nagyon érdekes, de leginkább elgondolkodtató írás. Többek között azt írja Ön, hogy büszke magyar és ôk is magyarok, a magyar történelem alakjai. Mármint Ságvári Endre, Fürst Sándor, Sallai Imre és a többiek. S hôsök voltak Ön szerint. Szerintem ôk a sokak számára szép emlékû (és hasznot hajtó) kommunizmus szálláscsinálói voltak. Tisztelt Asszonyom! Önnek jobban kellene ismernie a magyarországi kommunisták viselt dolgait. Egyébiránt valóban a magyar történelem alakjai. De vajon Marx Károly is az volt? Vagy a Rosenberg házaspár is a magyar történelem lapjait aranyozta be? Végig böngésztem Jászberény utcajegyzékét. Egyetlen egy vitatható utcanevet találtam: Zója utca. Ki volt ô? Van Kádár utca, de nem Jánosról nevezték el, hanem a mesterségrôl. Van viszont Szent Ferenc, Szent Imre Herceg, Szent István Király, Szent László, Szent Pál utca. És van Bedekovich Lôrinc utca is! Mély tisztelettel: Marsi Péter Pál 7 akkor még nem volt, így a Pest megyei bajnokságba mentek át, ahol a szövetség két évig hagyta ôket játszani, de ez alatt az idô alatt ott is bajnokok voltak. Közbevetôleg Lacikám, tudod-e, hogy hányadik helyen van a mostani focipálya? Nem tudom. A hetedik. Az elsô a mostani piactérrel szemben, a lóvásártér helyén volt. Itt háromhavonta keddenként lóvásárt tartottak, vasárnaponként pedig mérkôzések, amire nagyon sokan voltak kíváncsiak. A második 45 után, amikor az állam kisajátította ezek a házhelyeket, kivitték a Zagyva-hídon túlra. A harmadik-negyedik a mostani fölsô pálya helyén, de keresztben helyezkedett el, aminek a lakók nem nagyon örültek, mivel gyakran berepült hozzájuk a labda, ezért a pályát 90 -kal elfordították. Ez a pálya olyan kemény volt, mint a beton. Az ötödik: ben a régi vásártér helyére került a pálya, itt volt több mint 20 évig. A hatodik: 1972-ben behozták a mostani helyére, ez a TSZ-nek akkoriban 206 ezer forintjába került. Két évvel késôbb újra lett felsô pálya, igen sok társadalmi munkával. A hetedik pedig ez az új, felújított pálya, ami tulajdonképpen a régi helyén van. Tetszett említeni, hogy sokan jártak a meccsekre. Ez mennyi embert jelentett? Ezrek voltak kint a meccseken. Az itthoni mérkôzések valóságos ünnepnek számítottak. 1-2 forint volt a belépô, így annyi bevétele volt a sportegyesületnek, hogy a pénzt kiadta százalékra, hogy egy kis hasznot hajtson. Emlékszem, hogy a legnagyobb rivális Jászapáti volt, akinek egy Korom nevezetû, volt NB I-es játékos volt az edzôje. Életre-halálra szóltak a mérkôzések. Zsámboki Laci bácsi sokkal több játékosról tesz említést versében, mint amennyi igazolás volt. Hogy tudott ennyi játékossal veretlen maradni ez a csapat? Úgymond három-négy generáció is volt, mert háromévente jöttek fel a tehetséges haza boldogan és kimerülve, de az is igaz, hogy sok helyen megálltunk. Volt olyan is, hogy tizenketten hat kerékpárral indultunk el Ecsédre vagy Hortra. Félúton cseréltünk, mert a váz nagyon nyomta az ott ülôk fenekét. Karcag mellé, Bucsára nyitott fakarusszal mentünk. Ezt a buszt az ecsédi bányászjáratnál használták, onnan kaptuk kölcsön. A TSZ megalakulásáig így utaztunk. Ki volt a csapat edzôje? Szûcs Pista bácsi volt. Ô intézô és mindenes volt a csapat körül, de ezeknek a fiúknak igazából nem is kellett edzô. A heti két edzésre is alig jártak, mert mellett e mindenki dolgozott. Az edzésen legalább egy órát viktóriáztak (félpályás játék), mindenki az eredeti posztján szerepelt, majd cseréltek. Ezt a fajta edzést a mostani nagyon technikás világban is hiányolom, mert a fiúk nagyon komolyan vették, játékos a játékos ellen csapott össze, sokat lehetett belôle tanulni. Mai szóval mondva a szponzoráció, támogatás hogyan alakult? Milyen juttatást kaptak a játékosok? Nem kellett nekik, mert mindenki imádott focizni. Ettôl függetlenül eszembe jut néhány név: Varga József asztalos, Jáger János kocsmáros, V. Nagy Sanyi (Veres) kocsmáros, vagy Bakó Imre, aki parasztember volt. Ôk támogatták a csapatot. Ha szükségük volt a játékosoknak, akkor lisztet, tojást, húst kaptak, de inkább a Pestrôl lejáróknak jutott mindez. A csapatot viszont minden meccs után, fôleg mivel rengeteg gyôzelmet arattak, fejedelmi módon megvendégelték. A gyôzelemrôl úgy értesültek a Fényszaruiak, hogy volt egy futárjuk, a Czeglédi (Muki) Palya. Neki volt versenybiciklije, és a meccs vége elôtt 5-10 perccel hazaindult, így mindenki tudta az eredményt, mire a csapat hazaért. Kik voltak azok a pestiek, akiket tetszett említeni? Praznovszky Mihály: Hogyan lett Szklabonyából Mikszáthfalva (részlet) Hogyan lett Szklabonyából Mikszáthfalva? A sokak által fontos kortársi ma már történeti forrásnak számító, Borovszky Samu szerkesztette Nógrád megye kötetben, amely 1911-ben jelent meg, nem találjuk Szklabonyát. Legalábbis ezen a néven. A községi felsorolásban Mikszáthfalva címszó alatt bukkan elô, zárójelben a megjegyzéssel: azelôtt Szklabonya majd Kürtabony... Mikszáthfalvává változni nem volt könnyû. Az említett Borovszky-féle kötetben olvasható a faluról, hogy: házainak száma 179, lakosaié 814, akik túlnyomóan tótajkúak és római katolikusak. Majd egy újabb sor a névváltoztatás magyarázatául szolgál, nem csekély elírással: Itt született január 16-án Mikszáth Kálmán a jeles író. A helység nevét nagynevû szülöttjének 40 éves írói jubileuma alkalmával a község kérelmére a belügyminiszter Mikszáthfalvára változtatta. Maradt tehát Szklabonya nevének megváltoztatása, amely egyúttal Nógrád megye hivatalos Mikszáth-ünnepi programjának része lett. Magát a programot október 16-án a Balassagyarmaton tartott megyegyûlésen fogadta el a megyei törvényhatóság. Végül is a javaslatból elfogadott terv lett. Mikszáth is tudott róla és valóban nagyon örült neki. Még a határozat elfogadása elôtt szeptember 9-én ezt írta levelében Rudnaynénak: Olvastam a Mikszáthfalvára vonatkozó ötletet s tagadhatatlanul nagy megtiszteltetésnek tartom......tényleg semmi sem okozna nekem olyan örömet, mint éppen az, hogy a hely, ahol szüleim porladnak, az ô fiúk nevét viseli idôtlen idôkig. De ezt csak bizalmasan vallom be, mert még kívánni se szeretnék olyat, ami esetleg elkeseredést szülhetne s amit nem szívesen adnak... A szklabonyai történet az irodalmi kultusz magyar históriájában a legszebb és teljesen egyedül álló fejezet. Nem volt még egy magyar falu, amely író-szülötte nevét választotta volna magának. Pedig úgy tûnik, nem is volt valami nagylelkû gesztus ez a szklabonyaiaktól. Csak szerény viszonzás a halhatatlanságért, az irodalmi örökkévalóságért. Hiszen már a fiatal, a pályakezdô, a sikerért annyit dolgozó Mikszáth szülôfalujának ajánlotta egyik elsô könyvét s rajta keresztül majdani teljes életmûvét. Így ír az 1878-ban megjelent Az igazi humoristák ajánlásában: Ezen könyvemet ajánlom az én szelíd csendes falumnak. Nem azért ajánlom pedig könyvemet az én csendes szülôfalumnak, hogy ott valaki megvegye s még tetejébe el is olvassa. Ha a nótárius úr sorba venné ujjain azokat, akik a betûhöz értenek, bízvást zsebre tehetné az egyik kezét. Nem vesznek meg ott egyéb könyvet, csak kalendáriumot, azt is a százesztendôst, még azon fölül, hogy az unokák unokáinak is mutatni fogja az idôjárást, egyszersmind összeköttetésben tartja ôket az égi hatalmasságokkal is, mivel a százéves naptárnak imádságos könyv az egyik fele. Hanem azért ajánlom fel nekik ezt a könyvet, mert tôlük tanultam, ami benne van. Ha van benne valami érdemes, az az övék.

8 8 III. évfolyam, 1. szám Ártó ételek táplálékallergiák gyermekkorban A táplálékallergia olyan betegség, amikor a szervezet immunrendszere a táplálékban található ártalmatlan anyagokat idegenként ismeri fel, és túlérzékeny reakcióval válaszol rájuk. Gyermekkorban a táplálékallergiák könnyebben kialakulnak, mint felnôttkorban, mivel a csecsemôk és kisgyermekek emésztôrendszere még éretlen, így nem tudja tökéletesen lebontani a táplálékot. A kiváltó élelmiszerek is jellegzetesek: elsôsorban a fehérjék (tej, tojás) és a gabonafélék okoznak allergiát gyermekkorban. A tüneteket, az allergiát okozó étel elfogyasztása váltja ki, de nemcsak a gyomorbélrendszert, hanem a bôrt vagy a légzô rendszert is érinthetik. Leggyakoribb tünetei a hasi fájdalom, hányás, hasmenés, étvágytalanság, székrekedés. A bôrtünetek közül a csalánkiütés és a bôrviszketés a legjellegzetesebb, míg a légutakban gyulladást (hurutot), szénanáthát vagy asztmát is okozhat az ételallergia. A táplálékallergiás gyermekek hajlamosak arra, hogy nagyobb vagy felnôtt korukban légúti allergiásak legyenek. Diagnózisának legegyszerûbb módja, hogy a gyanúba kevert ételt kivonjuk a gyermek étrendjébôl, és megfigyeljük, hogy elmúlnak-e a tünetek. Erre nagyjából két hétre lesz szükség, mivel ennyi idô alatt regenerálódik a bôr, avagy a légutak. A tünetek elmúlása után orvosi felügyelet mellett fokozatosan újra adni kezdjük a gyermeknek az adott ételt, és figyeljük, hogy újra jelentkeznek-e a tünetek. Bonyolultabb esetekben, ha több ételféle is gyanús, vagy nem tudjuk egyszerûen megállapítani, hogy mivel lehet probléma, bôrtesztet vagy vérvizsgálatot is végeztethet az orvosunk. A táplálékallergia kezelése az allergiát okozó élelmiszer teljes kiiktatása az étrendbôl. A diétát hosszabb ideig, minimum 9-12 hónapig kell betartani, hogy a sejtek megfeledkezzenek az allergénrôl, és ne alakuljon ki újabb allergiás reakció. Ennyi idô után érdemes megkísérelni a táplálék ismételt adását, hiszen minden remény megvan arra, hogy a gyermek kinôtte az allergiát. Tejallergia esetében, a gyermekek 90%-a 4 éves korára már nem allergiás, a tojásallergia azonban akár 6 éves korig is eltarthat. A diéta összeállításában és betartásában, ill. a diétahibák kiküszöbölésében a diagnózist felállító szakorvos, a gyermekorvos, a védônô és dietetikus lehet segítségünkre. Az allergia kialakulásának megelôzésére, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), olyan ajánlásokat fogalmazott meg, amelyeknek betartásával még a fokozott kockázatú (allergiás családba születô) kisgyermekeknek is van esélyük az allergia elkerülésére, vagy pedig késôbb és enyhébb formában fog jelentkezni náluk a betegség. Ezek az ajánlások a következôk: Csecsemô táplálkozása Kizárólagos anyatejes táplálás 6 hónapos korig. Anyatej hiányában hipoallergén tápszer használata (veszélyeztetett csecsemôknél). Szilárd ételek bevezetése csak 6 hónapos kor után, fokozatosan történjen. Az erôsen allergén táplálékokat (tehéntej, tojás, hal, dió, csokoládé), csak egyéves kor után, a földimogyorót csak 3 éves kor után adjuk. Szoptató anya étrendje Az erôsen allergén ételek (tej, tojás, tengeri hal) mennyiségét korlátozzuk: napi 2 dl tej, heti 3 tojás, heti egyszeri halétel. Ha a csecsemô allergiás tüneteket mutat (bôrtünetek, hasfájás, görcsök), akkor ezeket az ételeket teljesen hagyjuk el. Figyeljünk ebben az esetben a szoptató anya számára a vitaminok és kalcium pótlására. A szoptató anya ne dohányozzon, és kerülje a passzív dohányzást is. Ne fogyasszon alkoholt, drogot. Az étrend megelôzés sikerét a környezet allergénmentesítése is elôsegíti magas kockázatú családoknál erre különösképpen figyeljünk: Konyha Itt a Farsang, készülhet a fánk! Több éve már, hogy Jászfényszarun is megcsodálhatjuk a Makai család látványpékségét. Az általuk készített kürtôs kalács ínycsiklandozó illata, íze elmaradhatatlan kísérôje a hagyományôrzô rendezvényeknek. Az utóbbi programokon új szolgáltatással is bôvült a családi vállalkozás: uniós oltalom alatt álló receptet és díszdobozba csomagolt sütôkészletet vásárolhattunk, illetve értesültünk arról is, hogy bemutató foglalkozásokat is vállalnak iskolákban, rendezvényeken. Makai Tündével a család idôsebbik lányával beszélgetve megtudtuk: Szívügyünk a kürtôskalács, engedje meg, hogy megosszam Önökkel a Kürcsi ôskalács történetét. Vállalkozásunk több mint 15 évvel ezelôtt jött létre. Történetünk akkor kezdôdött, amikor édesanyám 1977-ben férjhez ment, és Kézdivásárhelyrôl Csömörre került. A húgom születésével itthoni munkát szeretett volna, sokáig érlelôdött benne a gondolat, amelyet meg is valósított; kürtôskalács-sütésbe kezdett. Sok gyakorlás és kitartás során jutottunk el idáig, na de ne szaladjunk ennyire elôre! Tehát adott volt az ötlet, egy ügyes székely feleség és egy ezermester férj. Elkészült az elsô faszenes sütôgépünk. Akkoriban még csak hagyományos nagy méretû kürtôskalácsot árusítottak, amit általában félbevágtak, az ízválaszték is szerény volt. Mára már az ízvilága is gazdagabb lett, illetve elkészültek a látványkemencéink is. Mivel kezdetektôl törekedtünk az egyediségre mind ízvilágban, mind látványban Portalanítsunk nedves porszívóval, porronggyal, textíliákat, függönyöket mossuk hetente. Ne legyen szônyegpadló vagy bolyhos, hosszúszálú szônyeg a lakásban. A plüssjátékokat rendszeresen tisztítsuk ki, vagy ne használjunk ilyeneket. Háziállat ne legyen a gyermek környezetében. Kocsisné Péterfy Hajnal szakgyógyszerész cikke nyomán (www.babafalva.hu) fontos lett, hogy megfelelô nevet adjunk a terméknek, így vált ismertté a Kászoni kürtôskalács. (Kászoni édesanyám leánykori neve, ezzel a névvel állítottunk emléket a nagyapámnak, aki nagyon fiatalon hunyt el; és utaltunk a termék eredetére, Székelyföldre). Így jártuk az országot, aztán a világot. Az évek folyamán Európa sok szegletébe elvittük a magyar gasztronómia jó hírét ezzel az egyszerû termékkel. A nevet sohasem fordítottuk le, így legalább egy új szóval gyarapodott szomszédjaink magyar tudása. Több alkalommal elôfordult, hogy más is használta a Kászoni kürtôskalács nevet, külföldi kiállítások alkalmával pedig helyiségként fordították ben a vállalkozás megérett egy újabb változásra. Védjegyeztettük a kürtôskalácsunkat Kürcsi ôskalács néven. A Kürcsi szójáték is, az ôskalács pedig az ôsök iránti tisztelet, hiszen az ötlet az ô dicsôségük, mi csak egy más formában továbbadjuk a világnak. A Kürcsi védjegy biztos garancia az állandó minôségre. Termékünkhöz csak természetes alapanyagokat használunk fel. Mindig frissen, a helyszínen készítjük. Sokan kérdezik, miért üres a kürtôskalács. A látvány és íz magáért beszél, a mi Kürcsink nem üres, töltve van azzal a szeretettel, amellyel Önöknek készítjük. További információk: Kürcsi Kft. Tel.: Itt a farsang, amely vízkereszttôl (január 6.), a húsvétot megelôzô negyven napos nagyböjt kezdetéig, hamvazó szerdáig tart. A Makai család meleg szívvel ajánlja receptjét! Kürcsi fánk receptje Szükséges anyagok: 50 dkg liszt 2,5 dl tej 4 tojás sárgája 1 kávéskanál só 5 dkg olvasztott vaj vagy 0,5 dl napraforgóolaj 2,5 dkg élesztô ízesítô: 2 db citrom héját lereszeljük, 10 dkg cukorral összekeverjük, bourbon vaníliás cukorral vagy vaníliarudat kristálycukorban állni hagyunk Technológiai leírás: Tészta bedagasztása: A lisztet kimérjük, leszitáljuk. Hozáadjuk a tojásokat, sót, vajat, ízesítôt. A tejben kevés cukorral felfuttatjuk az élesztôt (fontos, hogy friss élesztôt használjunk). Ezt hozzáadjuk, addig gyúrjuk, míg teljesen összeáll. A bedagasztott tésztát 20 percig kelni hagyjuk. Majd gombócot formázunk (könnyíti az egyenletes nyújtást). Amíg a tészta pihen, odatesszük melegedni az olajat (abban az esetben, ha nem fritôzt használunk), mivel nem minden háztartásban van hôfokmérô, tésztapróbát csinálunk: egy kis darabka tésztát beledobunk a melegedô olajba, ha sercegni kezd és feljön az olaj tetejére, akkor az olaj hômérséklete megfelelô. Ebben az esetben nekiláthatunk a munkának: a sütôfát a feltekert tésztával az olajba tesszük. Amikor megfelelô a hômérséklet (180 C) a fánk megfordul a lábosban. De vigyáznunk kell, ha már az egyik oldal megsült, meg kell fordítanunk, hogy egyenletesen süljön át. Egyszerre a lábos méretétôl függôen 4.5 db fánk sül, amikor ezek szépen megkelnek, és sülni kezdenek kitöltik a lábost, megtartják egymást. A tésztát kb 0,5 cm vastagságúra, körformára nyújtjuk. Kés vagy kézi vágó segítségével csigavonalban vágjuk fel. ha valaki ezt a technikát nehézkesnek találja, a kinyújtott tésztából egyenes csíkokat vág, ezeket, ha szükséges kisebb darabokra. ha maradékok vannak, összesodorva újabb hosszú csíkot kapunk. Figyelni kell, hogy az összesodort rész egyenlô vastagságú legyen és az összedolgozott csíkok végei a tészta belsô oldalára kerüljenek, mert egyébként a tészta szétbomolhat. Az így kapott tészta csíkot megsodorjuk, az elejét úgy tekerjük rá, hogy kissé fedje a legelsô csíkot, majd szorosan egymás mellé tekerjük, a végét lecsípjük és visszahajtjuk az utolsó sor alá, majd összedolgozzuk. Fontos, hogy a sütôfa elején és a végén hagyjunk egy kis helyet a tésztának, mert az olajban még kelni fog és elôfordulhat, hogy lekel a sütôfáról. A feltekert tésztát a sütôfával együtt forró olajban aranybarnára sütjük. A megsült fánkot kivesszük az olajból és papírszalvétára/törlôre tesszük, hogy a felesleges olajat felszívja. még forrón, laza mozdulattal letoljuk a sütôfáról. A fánkokat kissé kihûlt állapotban porcukorba forgatjuk amibe tehetünk fahéjat, kakaót. Kovács Béláné Petô Magdolna

9 Könyvtári napok remek mûvek Hat napon át várta gazdag programsorozattal a kultúra barátait a József Attila Könyvtár Dunaújvárosban is. Az intézmény is bekapcsolódott az Összefogás a könyvtárakért! jelszóval rendezett országos Könyvtári Napok programsorozatba. És milyen nagyon szép a vége! Valóságos tömegméreteket öltött az intézmény által meghirdett, tizennégy-tizenkilenc éves szerzôknek kiírt irodalmi alkotópályázat. Néhány alapadat: a honlapunk hasábjain is megjelent kiírásra 62 alkotó nevezett összesen 102 mûvel (!), s éppen az internetes jelenlét erejét igazolja, hogy az ország minden részébôl összesen közel negyven településrôl! küldtek alkotásokat. Azt, hogy a pályázat túlnôtt a városon, ékesen bizonyítja, hogy Dunaújvárosból és a vonzáskörzetbôl csak mintegy húsz mû érkezett. A Kálnay Adél József Attila-díjas író, pedagógus, Pálinkás István költô, újságíró és Szmodics László pedagógus alkotta zsûri a helyezettek mellett több dicséretet is kiosztott. Íme, az eredmények: A költôi verseny elsô helyezettje Koczka Flóra lett, a Jászfényszarun élô ifjú alkotó az Álmatlan címû verssel vívta ki a gyôzelmet. A díjazott alkotásokat naná! a könyvtár honlapján olvashatják az irodalom ifjú barátai, emellett a legjobbak a tervek szerint megjelennek a TÉR címû irodalmi, mûvészeti folyóiratban is. Gratulálunk Flóra! Dunaújváros Online Hírek

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Napirend: Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

KARÁCSONYI AJÁNLAT 2010

KARÁCSONYI AJÁNLAT 2010 2010 KARÁCSONYI AJÁNLAT 2010 A közelgõ karácsony alkalmából engedje meg, hogy szíves figyelmébe ajánljuk a Balaton Borgaléria ünnepi borkínálatát. Kérjük, tekintse meg összeállításunkat és válassza ki

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának kiírása 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 2012. 03. 03. Idén 27. alkalommal rendeztek Sárisápon borversenyt a Bányász Művelődési Házban. Hagyomány, hogy a borverseny megrendezésére mindig

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

2016. január 22-24. péntek-vasárnap

2016. január 22-24. péntek-vasárnap Szent Vince napján ismét együtt egy újabb kiváló évjáratért 2016. január 22-24. péntek-vasárnap A borosgazdák több évszázados tapasztalatán nyugszik a kijelentés, miszerint ha megcsordul Vince, tele lesz

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

A komáromi konferencia után

A komáromi konferencia után A komáromi konferencia után Az utóbbi években több konferencia, szakmai összejövetel, internetes fórum témája volt a könyvtáros- informatikus képzés, továbbképzés. A tanulunktanítunk, mi a haszna című

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete Paks 1945 utáni épített környezetére vonatkozó adatok kutatása közben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk!

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Karácsony közeledtével mindannyian elgondolkozunk azon, hogyan fejezhetnénk ki köszönetünket üzleti partnereinknek, munkatársainknak az egész évben nyújtott munkáért,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én a Kaszinó Tükörtermében megtartott ünnepi testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én a Kaszinó Tükörtermében megtartott ünnepi testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én a Kaszinó Tükörtermében megtartott ünnepi testületi üléséről Jelen vannak: Riz Gábor országgyűlési képviselő, Benedek

Részletesebben

Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21.

Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21. Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21. A borok értékelése a Nemzetközi Szőlészeti és Borászat Hivatal (OIV) által javasolt 100 pontos módszer szerint történt. Nyolc bíráló bizottság minősítette a borokat,

Részletesebben

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai 2009. január 12. Közreműködtünk a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok emlékére szervezett megemlékezés megszervezésében

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

2015. április 10. Egerszólát. 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle.

2015. április 10. Egerszólát. 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle. ARANYTŐKE BORSZEMLE 2015 2015. április 10. Egerszólát 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle. A borok értékelése a Nemzetközi Szőlészeti és Borászat Hivatal (OIV) által javasolt

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

á ő í á á ó á ó á í ú á ó ú á á í ó á ó á ő í á á á á ó á á ú í ó ú á á ó é á ö é ó ő é é ó á ő ö ö ű é é ö ű é é é ö ó á á á á ó é ő é é é ó é é ő í í é é ö é á á í é é ő ő é í á ó í ö é é é é ó é á ó

Részletesebben

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola A mi szerepünk alig több rendezésnél, rendszerezésnél, adminisztrálásnál és az erők helyes ökonómiájának érvényesítésénél. (Karácsony Sándor:Új Szántás, 1948) EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Pannonhalmi Borvidék Vince-napi pincejárás január

Pannonhalmi Borvidék Vince-napi pincejárás január Ha január vége, akkor Vince-nap, ha Vince-nap, akkor nyitott pincék és pincejárás a Pannonhalmi Borvidéken január 20-22. között! Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince tartja a közmondás. Az előző években

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben