J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./ KR.rend. rendelet. 2./ A 2007.évi fel nem használt pénzmaradvány 8/2008./IV.24./ KR.rend. elfogadásáról szóló rendelet. 3./ Folyószámla hitel felvétele. 61/2008./IV.23./ 4./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása 9/2008./IV.24./ KR.rend. 5./ Smidéliusz Ernı képviselı megválasztása a Pénzügyi 62/2008./IV.23./ Bizottságba. 6./ Tószeg község szociális ellátási és szolgáltatási 10/2008./IV.24./ KR.rend. rendjérıl szóló rendelet megalkotása. 7./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2008./IV.24./ KR.rend. rendelet módosítása. 8./ Beszámoló a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 63/2008./IV.23./ feladatok ellátásáról. 9./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító 64/2008./IV.23./ Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 10./ Területrendezéshez tulajdonosi hozzájárulás Tó-Társulat 65/2008./IV.23./ Kft. kérelmére.

2 2 11./ A tószegi 1609/2 hrsz-ú földrészlet használatba adása. 66/2008./IV.23./ 12./ Az I. és II. HOSZ kérelmének támogatása. 67/2008./IV.23./ 13./ Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület támogatási 68/2008./IV.23./ kérelmének e l u t a s í t á s a. 14./ Családi Nap megrendezésének támogatása. 69/2008./IV.23./ 15./ Falugyőlés összehívásáról döntés. 70/2008./IV.23./ 16./ A tószegi 722/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása. 71/2008./IV.23./ 17./ A tószegi 265 hrsz-ú területen 60 m2 terület bérbeadása 72/2008./IV.23/ Szilágyi László részére. 18./ A Tiszavirág Sporthorgász Egyesület kérelmének 73/2008./IV.23./ támogatása. 19./ A Polgármesteri Hivatal komplex átvilágításáról 74/2008./II.23/ készült vizsgálati jelentés elfogadása.

3 3 J e g y z ı k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének április 23-i soron következı testületi ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg, Rákóczi út 37. sz. Jelen vannak: polgármester Báti László Dr. Bedekovics László Buczkó Endre Csizmás Gusztáv Csutárné Szabó Andrea Mocsári Kálmán Smidéliusz Ernı Szilágyi László Távolmaradását bejelentette: Dr. Berente Andrea alpolgármester Lifka József Dr. Selmeczy Géza képviselık Az ülésen jelen volt: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı Dr. Czifra Károly az önkormányzat jogi képviselıje Dr. Urbán Mária Tószeg Község Díszpolgára Pintér Sándorné vezetı óvónı Hornyik Ferencné Általános iskola gazdasági vezetıje Sindáné Hatvani Edit pénzügyi csoportvezetı Küri Erzsébet igazgatási csoportvezetı Szilvási Sándor mőszaki csoport fıelıadója Kertész Lajos Tószeg TV szerkesztıje, és munkatársai Köszönti a jelenlévıket. Bejelenti, hogy alpolgármester asszony, valamint Lifka, és Selmeczy képviselık jelezték távolmaradásukat. Megállapítja, hogy 9 képviselı van jelen, tehát az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Szilágyi László képviselıt megválasztani. Javaslatával a képviselı testület 8 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett egyetért.

4 4 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıírásainak megfelelıen egy képviselıtıl érkezett interpelláció, Smidéliusz Ernı képviselı úrtól. Megkéri tehát Smidéliusz Ernı képviselı urat, hogy ismertesse az interpellációját. Smidéliusz Ernı Képviselı úr felolvassa az írásban benyújtott interpellációját, amely az alábbi: A Római Katolikus Egyházközösség tagjai részérıl kerestek meg azzal a kérdéssel, hogy mit tudok annak okairól, hogy Polgármester Úr megtagadta tılük a mővelıdési ház templombúcsú napján történı rendelkezésükre bocsátását. Elmondásuk szerint Plébános Úr egy vasárnapi szentmise alkalmával arról tájékoztatta a hívıket, hogy levélben fordult Önhöz, melyben kérte, hogy a templombúcsúra autóbuszokkal érkezı vidéki vendégeiket ebben az évben is hadd láthassák vendégül a mővelıdési házban, ahogyan az korábban is mindig történt. Ám Ön ennek lehetıségétıl elzárkózott, és nem nyújtott segítséget a Római Katolikus Egyházközösségnek. A hívık azonban arról nem kaptak tájékoztatást Plébános Úrtól, hogy miért döntött így polgármester úr. Kérem Polgármester Urat, szíveskedjen tájékoztatni a történtekrıl, s arról, hogy miért nem nyújtott segítséget a Római Katolikus Egyházközösségnek a probléma megoldásában. Polgármester úr tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Széles atya március 31-i keltezéssel válóban eljuttatott egy levelet hozzá, amelyre ı április 1-i dátummal válaszolt is. A válasz a következı volt: Búcsú hétvégéjén önkormányzati szervezésben ( kihasználva a búcsú nagy nyilvánosságát ) egyéb teljes hétvégén át tartó kulturális programok megtartását is tervezzük. Ez a kezdeményezés azonban az idıbeli távolság miatt egyelıre még csak ötlet szinten rajzolódott ki, így azt, hogy hol és milyen programok megtartására kerül majd sor pontosan nem tudom megmondani. Ezen programok egyik lehetséges helyszíneként merült fel a mővelıdési ház, így felelısen búcsú vasárnapra nem tudom a mővelıdési házat az Önök rendelkezésére ígérni. Áthidaló megoldásként javasolom, hogy vegye fel a kapcsolatot Molnárné dr. Szabó Julianna asszonnyal, hogy lehetıség nyílna-e a vendégeik SZSZK épületében történı megvendégelésére.

5 5 A válaszlevélbıl is kiderül, hogy nem zárkózott el a segítségtıl, sıt még alternatív megoldást is ajánlott Széles atyának. Korábbi években is volt már erre példa, hogy az SZSZK-ban történt a vendéglátás. Már közvetlenül megválasztása után felvette a kapcsolatot a Könyvtár igazgatójával és kérte, hogy búcsú hétvégéjén, - pénteken, szombaton, és vasárnap, - foglalja le a mővelıdési házat. Tehát ez még a megválasztása elıtt történt. Azzal a szándékkal kérte, hogy ebben az idıpontban szeretne valamilyen kulturális rendezvényt megvalósítani, kihasználva a búcsú nagy nyilvánosságát is. Ez még ötlet szintjén rajzolódott csak ki, ezért nem tud róla még a képviselıtestület sem. Természetesen ennek lesz majd pénzügyi vonzata is, de próbálja ezt a lehetı legolcsóbban megvalósítani. Ami már ötlet szinten felmerült, pénteken komolyzenei koncert megrendezésére kerülne sor, szombaton a szüreti mulatság hagyományainak felelevenítése lovas felvonulással, és az iskolás gyerekek bevonásával, este pedig szüreti bállal záródhatna a nap a Tószegi Tanulóifjúság javára. Egyelıre ezekben gondolkodik, természetesen ez még egyeztetést igényel. Ígérni konkrétan még semmit nem tud, de természetesen ha akkor éppen szabad lesz a mővelıdési ház amikor a római katolikus egyházközségnek szüksége lenne rá, akkor természetesen a rendelkezésükre lesz bocsátva. Nem mondta eddig sem, hogy nem, csak azt mondta, hogy az idı távlatában felelısen nem tud most ígéretet tenni, és ezért javasolta az SZSZK épületét. Nem tudja, hogy plébános úr milyen tájékoztatást adott a hívıknek a vasárnapi szentmisén, de amennyiben a tájékoztatás valóban úgy zajlott ahogyan az az interpellációban szerepelt, akkor azt kell hogy mondja, hogy plébános úr nem a tényeknek megfelelıen tájékoztatta a hívıket. Megkérdezi Smidéliusz képviselıtıl, hogy a választ elfogadja-e? Smidéliusz Ernı képviselı úr a választ elfogadja. Megkérdezi a képviselı-testület tagjait, hogy az interpellációra adott választ elfogadják-e? A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett az interpellációra adott választ elfogadja. Polgármester úr lehetıséget ad a közérdekő kérdések felvetésére.

6 6 Szilágyi László A Muskátli úti lakosok kérelmét tolmácsolja, akik azt kérdezik, hogy mikorra tervezhetı a járda megépítése, illetve ha lenne rá fedezet, akkor a másik oldalon is meg lehetne-e csinálni a járdát? Szeretné kérni továbbá, hogy az általa benyújtott kérelmet, a képviselı-testület a nyílt ülésen tárgyalja. A napirendek elfogadásánál akarta javasolni a cserét. Köszöni, hogy képviselı úr jelezte ezt. A Muskátli úti járdaépítésre a költségvetési terv javaslatban ezer forint szerepelt áfával együtt. A településfejlesztési bizottság módosító javaslattal élt, és ezt az összeget lecsökkentette, a képviselı-testület így fogadta el 950 ezer forintos bruttó összeggel. Ebbıl kell a járdaépítést csökkentett kivitelezéssel, - tehát az eredetinél rövidebb szakaszon - megvalósítani, illetve ebbıl lett megvalósítva az orvosi rendelı udvarán a kıvel leszórt parkoló, ami kb. 200 ezer forintos költséget jelentett. Tehát jelenleg kb. 750 ezer forint áll rendelkezésre a Muskátli úti járda megépítéséhez. A mőszaki csoport elızetesen felmérte a járdaépítés költségeit, kizárólag anyagköltséggel számoltak, ugyanis szintén a településfejlesztési bizottság ülésén hangzott el, hogy társadalmi munkában kerülne sor a járdaépítésre ekkor talán munkadíjra nem kellene sokat fordítani. Így kb. 500 ezer forintból meg lehetne építeni - hangsúlyozza társadalmi munkával a csökkentett szakaszt. Így még marad kb. 200 ezer forint. El lehetne dönteni, hogy ezt az összeget felhasználjuk máshol, vagy esetleg bıvítjük a megépítendı járdaszakaszt. Konkrét válasza tehát képviselı úr részére az, hogy a hivatal mőszaki csoportja startra kész. Az indulás azon múlik, hogy a társadalmi munkát mikorra tudják megszervezni Szilágyi képviselı úrék. Megkérdezi Szilágyi képviselı úrtól, hogy a választ elfogadja-e? Szilágyi László Igen elfogadja a választ. Javasolja a napirendek elfogadását. Tájékoztatja a képviselıket, hogy módosításokra kerül sor. Plusz napirendként kerül felvételre a Tiszavirág

7 7 Sporthorgász Egyesület kérelme. Javasolja, továbbá, hogy a zárt ülés 5. napirendi pontját helyezzék át a nyilvános ülésre Szilágyi László képviselı úr kérelmét, ami a zárt ülés 4. napirendi pontja lett volna, szintén kéri áthelyezni a nyílt ülésre. A nyílt ülés napirendi pontja, tehát a következıkkel egészül ki. 15. napirend: 722/2 hrsz-ú terület övezeti besorolása 16. napirend: Szilágyi László képviselı úr kérelme 17. napirend: Tiszavirág Sporthorgász Egyesület kérelme 18. napirend: A Hexaker Kft tájékoztatója a Polgármesteri Hivatal komplex átvilágításával kapcsolatban. Megjegyzi, hogy a Hexaker kft. által készített anyagot azért javasolja áttenni a nyílt ülésre, mert ugyan a meghívóban is megjegyzésre került, hogy az anyag késıbb kerül postázásra, ez azért volt így mert csak ezen a héten hétfın érkezett meg a vizsgálati jelentés, és amikor a testületi anyag postázása történt múlt pénteken akkor még nem volt ismeretes, hogy az összeállított anyagban lesznek-e esetlegesen személyiségi jogokat érintı megállapítások, ezért javasolta akkor ezt a napirendet zárt ülésen tárgyalni. Az anyag áttanulmányozása után kiderült, hogy semmiféle személyiségi jogot érintı megállapítást nem tartalmaz, ezért nyugodtan lehet nyílt ülésen tárgyalni, ezért javasolja, most a napirend cserét. A zárt ülésen kellene tárgyalni a Vodafone kérelmét, ami a mai napon érkezett a hivatalba. Kérik az anyag bizalmasan kezelését üzleti titokra hivatkozva, ezért javasolja a zárt ülésen történı tárgyalást. Lehetıséget ad a napirendek cseréjével kapcsolatos vélemények elmondására. Báti László A Közigazgatási Hivatal a vizsgálati jelentésében kifogásolta, hogy rengeteg zárt ülést tart a képviselı-testület. Úgy gondolja, hogy a zárt ülés 6. napirendi pontja is indokolatlan. Arról van szó, hogy egy telektulajdonos a kerítését nem jó helyre tette. Nem érti, ez miért zárt ülés. Azt sem érti, hogy a Tiszamenti Airvac Kft, és a Tószeg Kom Kft. ügye az miért zárt ülés. Javasolja, hogy ezt a három napirendet még vegyék ki a zárt ülés napirendjei közül, és tárgyalják a nyílt ülésen. Nem hiszi, hogy bármelyik ügyben titkolózni kellene, ezek sem személyeket nem érintenek, sem üzleti tikot.

8 8 A két kft. ügye jogszabály értelmében kötelezıen zárt ülésen tárgyalandó. Itt nem az önkormányzati törvényt kell alapul venni, hanem a gazdasági társaságokról szóló törvényt. Ez egy sajátos jogi helyzetet teremt. Ezen két elıterjesztés vonatkozásában az önkormányzat képviselı-testülete taggyőlésként ülésezik, mint tulajdonos. Tehát ezeket az elıterjesztéseket jogszerően nem lehet nyilvános ülésen tárgyalni, csak zárt ülésen. A 6. napirendi pont tehát a tószegi 663/22 és 663/14 hrsz-ú ingatlanok közös telekhatárának eredeti birtokállapot helyreállításáról szóló elıterjesztést amennyiben a képviselı-testület úgy ítéli meg, hogy ezt nyílt ülésen tárgyalják, ennek nincs akadálya, de azért gondolta zárt ülésen tárgyalni, mert egy birtokvédelmi eljárás megindításáról lesz szó. A Polgári Törvénykönyv elıírásai alapján, mivel egy éven túli birtokállapot helyreállításáról van szó, ez kizárólag bírósági hatáskörbe tartozik. Tehát ebbıl egy peres eljárás fog elindulni, és, véleménye szerint egy peres eljárásról szóló döntés meghozatalát, nem biztos, hogy célszerő a televíziónak közvetíteni. Tekintettel arra, hogy az ellenérdekő fél juthat olyan információk birtokába, amely információkat esetleg ránk nézve kedvezıtlenül befolyásolva tudja felhasználni a Bíróság elıtt. Itt a képviselıtestületnek mérlegelni kell, de az önkormányzat érdekeit szem elıtt tartva úgy gondolja, hogy ezt a napirendet zárt ülésen kell tárgyalni. Mielıtt a napirendet elfogadnák errıl majd külön kér egy szavazást. Megkérdezi Báti képviselıtıl, hogy a választ elfogadja-e. Báti László Igen a választ elfogadja. Elıször Báti képviselı úr módosító javaslatát szavaztatja meg. Ki ért egyet azzal, hogy a zárt ülés 6. napirendjét ne a zárt ülésen, hanem a nyílt ülésen tárgyalják. A képviselı-testület 2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította, tehát a napirendet a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja.

9 9 Szavazásra bocsátja az általa tett módosító javaslatokat, és a képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el a napirendeket: 1./ A 2007.évi költségvetés végrehajtásának értékelése. Elıterjesztı: polgármester 2./ A évi fel nem használt pénzmaradvány felosztása. Elıterjesztı: polgármester 3./ Határozati javasat likvid hitel felvételére. Elıterjesztı: polgármester 4./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása. Elıterjesztı: polgármester 5./ Tószeg község szociális ellátási és szolgáltatási rendjérıl szóló rendelet megalkotása. Elıterjesztı: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı 6./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása. Elıterjesztı: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı 7./ Beszámoló a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Elıterjesztı: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı 8./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának, és Alapító okiratának módosítása. Elıterjesztı: polgármester 9./ Területrendezéshez tulajdonosi hozzájárulás a TÓ- TÁRSULAT Kft. kérelmére. Elıterjesztı: polgármester

10 10 10./ A tószegi 1609/2 hrsz-ú földrészlet használatba adása. Elıterjesztı: polgármester 11./ Az I. és II. Háziorvosi Szolgálat kérelme. Elıterjesztı: polgármester 12./ Kérelem a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület támogatására. Elıterjesztı: 13./ Kérelem Családi Nap megrendezéséhez. Elıterjesztı: polgármester 14./ Határozati javaslat Falugyőlés összehívására. Elıterjesztı: polgármester 15./ A tószegi 722/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása. Elıterjesztı: polgármester 16./ Kérelem a 265 Hrsz-ú 60 m2 terület bérletével kapcsolatban. Elıterjesztı: polgármester 17./ Tiszavirág Horgász Egyesület kérelmének megtárgyalása. Elıterjesztı: polgármester 18./ HEXAKER Kft. tájékoztatója a Polgármesteri Hivatal komplex átvilágításával kapcsolatban. Elıterjesztı: polgármester III. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl. Z á r t Ü l é s : 1./ Tájékoztató a Tiszamenti AIRVAC Kft. pénzügyi helyzetérıl.

11 11 Elıterjesztı: Dr. Berki Ferenc ügyvezetı 2./ Tájékoztató a Tószeg Kom Kft. helyzetérıl. Elıterjesztı: Dr. Berki Ferenc ügyvezetı 3./ A tószegi 663/22 és 663/14 hrsz-ú ingatlanok közös telekhatárának eredeti birtokállapot helyreállítása. Elıterjesztı: polgármester 4./ Vodefone által eljuttatott kérelem megtárgyalása. Elıterjesztı: polgármester 5./Lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása. Elıterjesztı: Csutárné Szabó Andrea az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 6./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálása. Elıterjesztı: Csutárné Szabó Andrea az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 7./ Tájékoztató lakbérügyekrıl. Elıterjesztı: polgármester 1. N a p i r e n d: A 2007.évi költségvetés végrehajtásának értékelése. Az írásbeli anyag mindenki részére kiküldésre került. A könyvvizsgálói anyag is elkészült idıközben, ez is kiküldésre került. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb dolgot emel ki az elıterjesztésbıl. A évi költségvetés eredeti bevételi elıirányzata e Ft-tal tervezte a költségvetési bevételeket évben. Ehhez képest a tényleges teljesítés e Forint volt. Év közben jelentısebb elıre nem látott bevételi forrásokhoz jutott az önkormányzat. Ezek közül néhány pl. bérbeadásra került a Remondis Zrt. számára a tószegi hulladéklerakó telep, ezzel kapcsolatban e forintos jóteljesítési garancia volt a bérlet hatályosulásának az elıfeltétele. Ez

12 12 az összeg többletbevételként jelentkezett a költségvetésben. Valamint ezer forint egyszeri bérleti díj megfizetése került a költségvetésbe, ugyancsak a Remondistól. Jelentıs, ugyancsak elıre nem tervezett bevétel volt az iparőzési adó tényleges alakulása, 45 Millió forintos bevételt tervezett az önkormányzat 2007-évben, ezzel szemben a tényleges teljesítés ezer forint volt. Lezárult a szennyvízberuházás körüli elszámolási vita is. Jogerıre emelkedett az a bírósági ítélet, amely következtében Tiszavárkony inkasszó útján kamataival együtt rendezte a tartozását, amely ezer forint elıre nem tervezett többletbevételt jelentett évben ben a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat mőködési hitelfelvételre kényszerült ezer forint likvid hitel, és 12 Millió forint munkabérhitel felvételére került sor, összesen ezer forint összegben. Ehhez képest, én a záró állomány ezer forint volt. Sajnos 2008-ban újra 104 millió Ft hitelt kellett tervezni, mert pl. az iskola finanszírozási igénye az elızı évhez képest közel 40 millió Ft-tal nıtt. Fontos megjegyezni, hogy a 2007.évi nyitópénzkészletben szerepelt évrıl áthúzódóan az az ezer forintos Vis maior állami támogatási keret, amelyet az ár és belvízkárok helyreállítására fordított az önkormányzat. Kiadási oldalon az eredeti elıirányzat ezer forintra lett tervezve, ehhez képest a tényleges teljesítés ezer forint volt évben a kiadási oldalon is megjelentek elıre nem tervezett kiadások, amelyek befolyásolták a költségvetés alakulását. Ezek közül néhányat említ: A Vakond Kft-vel szemben fennállt tartozásunk Bírósági ítélet alapján jogerıre emelkedett, és a Vakond Kft. inkasszóval élt az önkormányzattal szemben a tartozás kiegyenlítése miatt, illetve annak a késedelmi kamataira is. Ez a kamat nem volt tervezve, és ez ezer forint elıre nem látott kiadást jelentett. Ugyancsak a Vakond Kft. üzletrész vásárlásával kapcsolatos késedelmi kamat is kb. 1 Millió forintos többletkiadást jelentett. A szennyvízberuházás áfájával kapcsolatban is keletkezett többletkiadás, ez ezer forint plusz kiadást keletkeztetett. Szintén áfával kapcsolatos volt a 140 Millió forintos ügy, ami a Tiszavárkonnyal történı elszámolás során keletkezett. Ennek késedelmi pótlékát ezer forintot illetve a tıketartozásból ezer forintot emelt le az APEH. Azóta ez a dolog megoldódott, Tiszavárkony befogadta a számlát az ezzel kapcsolatos dokumentumok Tiszavárkony polgármestere részérıl is aláírásra kerültek. Jelen pillanatban nullás adóigazolással rendelkezik az önkormányzatunk, tehát nincs adótartozása az önkormányzatnak. A céltartalék ami fejlesztési célokat szolgálna, évben arra lett felhasználva, hogy az általános iskola évközben ezer forint pótfinanszírozást kért és kapott, hogy az elızı évi szállítói tartozásait ki tudja fizetni. Ennek ellenére év végén még közel 5 Millió forint kiegyenlítetlen számlatartozása maradt, ami a évi költségvetésbe került betervezésre, mint áthúzódó kiadás. Ugyancsak a céltartalékból került felújításra a HOSZ I. és a HOSZ II. orvosi rendelıi, ezer forint összegben.

13 13 A hivatalban 2007-ben a költségvetésben 44 fıben lett megállapítva a létszámkeret, ezzel szemben a tényleges teljesülés 39 fı volt. Az iskolában 60 fıvel lett megállapítva, ezzel szemben 66 fı volt a tényleges létszámkeret, itt azonban nem történt túllépés, mert közben Vezsennyel társult az iskola és ez a társulás következtében keletkezett. A könyvvizsgálói jelentésbıl kiemeli az összegzést amely így szól: Az Önkormányzat az egyszerősített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítette el. Véleményük szerint az egyszerősített éves beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Lehetıséget ad Mocsári Kálmánnak a pénzügyi bizottság elnökének, hogy a mai napon megtartott pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottakat a testülettel ismertesse. Mocsári Kálmán A Pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Javasolja továbbá, hogy a lehetıségekhez képest, a lehetı legrövidebb idın belül dolgozzon ki egy hosszútávú - akár 5 éves koncepciót ami lehetıséget teremt az önkormányzatnak arra, hogy a hitelállomány növekedését megállítsa, illetve csökkentse. Elsı lépésként a Falugyőlésen a jelenlegi helyzetet ismertesse, és a következıkben dolgozza ki az említett koncepciót, ami arra szolgálna, hogy a meglévı hitelállomány ne növekedjen. Lehetıséget ad a kérdésekre, illetve a vélemények elmondására. Kérdés, vélemény nincs a képviselık részérıl. Szavazásra bocsátja a évi költségvetésrıl készült beszámolót, egy pontosítással, hogy a beszámoló 7. oldalán szerepel a forintos tétel, ami nem a kétpói szeméttelep beruházásával kapcsolatos támogatás, hanem a tiszavárkonyi tartozásnak a tıke része. Kéri ennek kijavítását, és ezzel a módosítással szavazásra bocsátja a beszámolót és a rendeletet és a képviselıtestület 9 igen szavazattal megalkotta Tószeg község önkormányzatának 7/2008./IV.24./ sz. rendeletét a évi költségvetés végrehajtásáról. / A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi. /

14 14 2. N a p i r e n d: A évi fel nem használt pénzmaradvány felosztása. Az elıterjesztésben látható, hogy a évrıl az önkormányzat pénzmaradványa e forint volt. Ebbıl a pénzmaradványból kötelezettségekkel terhelt volt e forint, valamint ennek a terhére került kifizetésre a sportegyesület évben igénybe nem vett támogatása. Ez 100 ezer forint volt. Illetve az elızı testületi ülésen tárgyalta a testület a házi segítségnyújtással kapcsolatos normatíva visszafizetést, amely kamatokkal együtt e forint terhet jelentett az önkormányzatnak. Ezt a forrást is ebbıl a pénzmaradványból tudtuk elıteremteni. Így összesen e forint a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. Szabad pénzmaradványa az önkormányzatnak 191. e forint maradt. A rendelet tehát most arról szól, hogy ezt a 191 e forintot helyezzük bele a céltartalékba, és ezzel az összeggel növeljük meg a pályázati önerı összegét. Teljes egészében normatíva elszámolások nem történtek meg, van még esély arra, hogy növeljük az önerı összegét. Az elıterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság, megkéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Mocsári Kálmán A pénzügyi bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Lehetıséget ad a kérdések feltevésére. Smidéliusz Ernı A e forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, ez mit takar. Szállítói tartozások. Megkéri a pénzügyi csoportvezetıt, hogy az ehhez szükséges anyagot készítse elı, és képviselı úr kérdését válaszolja meg. Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, és a képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett megalkotta Tószeg község

15 15 önkormányzatának 8/2008./IV.24./ számú rendeletét a évi fel nem használt pénzmaradványról. / A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi. / 3. N a p i r e n d: Határozati javaslat likvid hitel felvételére. Az önkormányzat már az elızı években is likvid hitel felvételre kényszerült. Ez az év sem más, február 15-én az elfogadott költségvetésben beállításra került e forint likvid hitel felvétele. A képviselı-testület egyhangúlag fogadta el a költségvetést, tehát a döntés már megszületett arról, hogy az önkormányzat a likvid hitelt felveszi. Azonban akkor a határozat nem született meg a hitel felvételére, mert a évi likvid hitel április 15-én járt le. Most kell újra benyújtani a hitelkérelmet, és ezért kell ezt a határozatot most meghozni, hogy a évi költségvetést az elfogadottnak megfelelıen végre tudjuk hajtani, illetve biztosítani tudjuk az önkormányzat zavartalan mőködését. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Képviselık részérıl vélemény, észrevétel nem érkezett. Polgármester úr szavazásra bocsátja a hitelkérelemmel kapcsolatos határozati javaslatot, és a képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 61/2008./IV.23./ sz. önkormányzati határozat Folyószámlahitel igénybevételérıl Tószeg község önkormányzatának képviselıtestülete Ft összegő folyószámlahitel felvételét határozta el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos mőködtetéséhez. A hitel visszafizetésének határideje: április 15. A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a

16 16 költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. A képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkezı SZJA, valamint az idıarányosan képzıdı helyi és gépjármőadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. A képviselı-testület hozzájárul az 586 hrsz-ú ingatlanra az OTP Bank Nyrt. jelzálogjogának bejegyzéséhez Ft kölcsön és járulékai erejéig. E r r ı l.: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja Helyben 3./ OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út. É r t e s ü l n e k. 4. N a p i r e n d: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása. Elızetesen kiküldésre került az írásbeli anyag, amelyhez az ülés elıtt kiosztásra került egy újabb rendelet tervezet, amelyet alternatív megoldásként javasol. Nem a másikat helyettesíti, hanem egy másik javaslat. Alapvetıen az SzMSz módosítását a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele indokolja, amelyet az elızı testületi ülésen tárgyaltunk. Az intézkedési tervben - amelyet határozattal fogadott el a képviselı-testület április 30-i határidıvel vállalt kötelezettséget arra, hogy módosítja az észrevételben foglaltaknak megfelelıen az SzMSz-t. A módosítás fı oka tehát a Közigazgatási Hivatal által tett észrevétel, valamint a mindennapi mőködés során tapasztalt dolgok, így a polgármester személyében bekövetkezett változás, illetve korábban kiegészítésre került az egészségügyi bizottság Mocsári Kálmán képviselıvel, és ez nem lett átvezetve az SzMSz-ben. Az eredetileg kiküldött változatban arra tett javaslatot, hogy a képviselı-testület szüntesse meg az ügyrendi bizottságot. Azért javasolta ezt, mert a törvényességi észrevételben kritizálta az ügyrendi bizottság mőködését a Közigazgatási

17 17 Hivatal. Pontosan azt írták le, hogy az ügyrendi bizottság nem tölti be a neki szánt szerepét azáltal, hogy nem ülésezik rendszeresen, nem véleményezte az elmúlt években a rendelet tervezeteket. Gyakorlatban az ügyrendi bizottság szavazatszámláló bizottságként mőködik a titkos szavazások alkalmával. Két lehetıség van a képviselı-testület számára, vagy ezt a gyakorlatot folytatja tovább, akkor viszont nem indokolt fenntartani az ügyrendi bizottságot, ebben az esetben minden titkos szavazáskor egy eseti bizottságot kell felállítani, aki ezt a feladatot lebonyolítsa. Vagy továbbra is marad az ügyrendi bizottság, akkor viszont rendszeresen ülésezniük kell, és minden rendelet tervezetet véleményezniük szükséges. Az eredetileg kiküldött anyag úgy készült, hogy az ügyrendi bizottság megszüntetésre kerül, a pótlólag kiosztott pedig úgy, hogy marad az ügyrendi bizottság. Törvény alapján csak egy bizottság felállítása kötelezı, ez a pénzügyi bizottság. A képviselı-testületnek jogában áll eldönteni, hogy maradjon az ügyrendi bizottság vagy ne. Az SzMSz módosításához készült elıterjesztés tartalmazza a többi módosítási javaslatot is amelyet röviden ismertet. Lehetıséget ad a kérdések vélemények elmondására. Smidéliusz Ernı Ha jól érti, akkor amennyiben az ügyrendi bizottság a jövıben megmarad, akkor minden rendeletet véleményeznie kell. Különben feleslegesen mőködik. Törvénysértı, illetve SzMSz sértı módon mőködik. Nem tölti be a szerepét. Ez volt a lényege a törvényességi észrevételnek illetve a módosítási javaslatnak is. Ha megmarad az ügyrendi bizottság, akkor úgy kell mőködnie, ahogyan az az SzMSz-ben is szerepel. Báti László Az ügyrendi bizottság ugyan nem szorul az ı védelmére, de talán a tagok maguktól nem tudják, hogy mikor kerül sor, vagy mikor kell egyes rendeleteket módosítani. Amikor szóltak az ügyrendi bizottságnak, akkor bizonyára jöttek, de ha nem is tudtak róla, akkor maguktól nem jöttek. Úgy gondolja, hogy a Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevételt ki kell javítani. Szerinte a második variációt kell elfogadni, igenis maradjon meg az ügyrendi bizottság ugyanebben az összetételben. Módosítsuk a 9. (2) bekezdését. Azért is ajánlja, hogy maradjon meg az ügyrendi bizottság, mert az SzMSz mellékletében fel van sorolva az ügyrendi bizottság feladata. Számos feladata

18 18 van, amit úgy gondolja, hogy nem lehet mellızni amennyiben demokratikusan, és nyíltak akarjuk a munkát végezni. Összefoglalva azt javasolja, hogy az SzMSz módosítására kerüljön sor a B variáció szerint, tehát maradjon meg az ügyrendi bizottság. Arra kéri a hivatal vezetését, hogy amennyiben olyan feladat van ami beleillik az ügyrendi bizottság feladataiba, akkor értesítse az ügyrendi bizottságot. Csizmás Gusztáv Gondolja, hogy az ügyrendi bizottságot azért találták ki, hogy erre egy önkormányzatnál szükség van. Ahhoz, hogy mőködni tudjon, ahhoz igénybe kell venni a munkáját, és ha nem kap feladatot, akkor nincs mirıl tárgyalni. A mostani elıterjesztést, is véleménye szerint tárgyalnia kellett volna az ügyrendi bizottságnak mielıtt a testület elé került. A további mőködését javasolja a bizottságnak, az tény, hogy eddig szavazatszámláló bizottságként mőködött az ügyrendi bizottság. Az sem kivitelezhetı, hogy minden titkos szavazás elıtt szavazatszámláló bizottságot alakítsanak. Ha amellett dönt a képviselı-testület, hogy maradjon meg az ügyrendi bizottság, akkor szerinte bıvíteni kellene a létszámot, szerinte a három fı kevés. Javasolja, hogy Dr. Bedekovics László kerüljön a bizottságba megválasztásra. Csutárné Szabó Andrea Az egészségügyi bizottságnál nagyon jól kialakult az a rendszer, hogy minden hónap elsı szerdáján üléseznek. Talán az ügyrendi bizottságnak is ki kellene jelölni egy napot, egyeztetni kellene jegyzı asszonnyal, polgármester úrral, hogy melyek azok a témák, amelyeket meg kell tárgyalni. Mocsári Kálmán Szerinte nem kellene bonyolítani a munkánkat azzal, hogy elıtte és utána is véleményezzük a rendeleteket. A testületi ülésen minden képviselı itt van, látja a rendeleteket. Neki az a megoldás a szimpatikusabb, ha nem lenne ügyrendi bizottság. A bizottság tagjai dolgozhatnak másik bizottságban is. A tegnapi pénzügyi bizottság is döntésképtelen volt, mert a hat fıbıl hárman voltak jelen. Az a véleménye, hogy ne bonyolítsuk túl a munkánkat. Az ügyrendi bizottságnak az SZMSZ értelmében számos feladata lenne, amely feladatait eddig nem látta el. Nem tudja, hogy ez miért történt így, a Közigazgatási Hivatal észrevétele azonban jogos észrevétel volt, és ennek feloldására született az az egyik alternatíva, hogy vagy megszüntetésre kerül a

19 19 bizottság, a másik pedig, hogy rendszeresen ülésezzen, és akkor lássa el a feladatait. Csatlakozik Mocsári képviselıhöz, hogy amennyiben kötelezzük magunkat valamely bizottság létrehozására, és mőködtetésére, akkor kéri, hogy a képviselıtársak lássák el a feladataikat, és vegyenek részt a bizottsági üléseken, és ne fulladjon határozatképtelenségbe egy bizottsági ülés. Ha az ügyrendi bizottságot elkezdjük mőködtetni, és betartjuk azokat az elıírásokat, hogy csak akkor kerülhet a testület elé rendelet, ha azt a bizottság elızetesen véleményezte, de nem tudjuk összehívni a bizottságot, mert mondjuk határozatképtelen lesz, akkor nem tudjuk azokat a rendeleteket elfogadni. Nincs ellene annak, hogy megmaradjon a bizottság, a képviselı-testület dönt. Megjegyzi azonban, hogy a bizottság összehívása nem a jegyzı feladata, hanem a bizottság elnökének a feladata. Valóban úgy van, ahogy Csutárné mondta, mert ı rendszeresen tartja a kapcsolatot a hivatallal, többször bejön, érdeklıdik tartja a kapcsolatot a hivatal dolgozóival. Ugyanezt tudja mondani Mocsári képviselı úrról is. A testületi anyag mindig kiküldésre kerül pénteken, tehát akkor már látható, hogy lesz-e rendelet a napirendek között, és még hétfın sem késı összehívni a bizottságot, ahhoz, hogy szerdán dönteni tudjon a képviselıtestület. Csizmás Gusztáv Az ügyrendi bizottság nem tudja elıre, hogy esetleg a testületi ülés anyagában van-e olyan elıterjesztés amit meg kell, hogy tárgyaljon. Azért kellene egy kölcsönös együttmőködés, hogy a bizottság tudja, hogy mi az amit tárgyalni szükséges. Jegyzı asszony nevében nem akar nyilatkozni, de biztos abban, hogy amennyiben az ügyrendi bizottság megmarad jegyzı asszony együtt fog mőködni. Hasznosné dr. Nagy Ágnes Úgy gondolja, hogy eddig is együtt mőködött minden bizottsággal amennyiben erre igény volt, és ezt a jövıben is megteszi. A képviselı-testület maga alakítja ki szervezeti rendjét, így most ebben a jogkörében eljárva eldönti, hogy szükséges az ügyrendi bizottság vagy nem. Ennek megfelelıen fog dolgozni továbbra is. Javasolja a vita lezárását.

20 20 Kéri a képviselı-testület tagjait, hogy elsıként az ülés elıtt kiosztott anyagról szavazzanak, amely valójában azokat a módosításokat tartalmazza amelyet a kiküldött anyag is, de az ügyrendi bizottság megmarad. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, és 1 nem szavazattal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot elutasítja. Báti László Ügyrendi javaslattal él. Van egy hatályos SzMSz, ezt kell most módosítani, tehát a kérdést arra kellene feltenni, nem pedig már a módosító indítványra. Az SzMSz-t ha nem akarjuk módosítani, mert nincs meg a többség, akkor nem is lehet másról beszélni. A képviselı-testület most nem arról szavazott, hogy akarjuk-e módosítani az SzMSz-t. Úgy tette fel szavazásra kérdést, hogy a kiosztott elıterjesztéshez képest, ki az aki a módosított elıterjesztést, azaz a B verziót támogatja. A szavazás menete a következı. A fı szabály az az ami elı van terjesztve, arról szavaz zárószavazásként a testület, és ami menet közben felmerül módosulás az úgy válik részévé az eredetileg kiosztott elıterjesztésnek, hogy arról külön szavaznak. Ha az SzMSz-t a képviselı-testület nem módosítja, akkor nem tesz eleget a Közigazgatási Hivatal elıírt kötelezettségének. Mindenképpen módosítani kell, vagy így, vagy úgy. Új szavazást rendel el az egyértelmőség miatt. Kéri, hogy az a képviselı szavazzon igennel aki arra szavaz, hogy maradjon meg az ügyrendi bizottság. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 fı tartózkodással elutasítja az elıterjesztést. Polgármester úr megállapítja, hogy a szavazás eredménytelen, mert minısített többség kell ahhoz, hogy a rendelet módosítására sor kerüljön. Polgármester úr szavazásra bocsátja az eredeti elıterjesztést. Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. A képviselı-testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 4 fı tartózkodással elutasítja a rendelet elfogadását.

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009 augusztus 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:tapasztó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben