J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./ KR.rend. rendelet. 2./ A 2007.évi fel nem használt pénzmaradvány 8/2008./IV.24./ KR.rend. elfogadásáról szóló rendelet. 3./ Folyószámla hitel felvétele. 61/2008./IV.23./ 4./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása 9/2008./IV.24./ KR.rend. 5./ Smidéliusz Ernı képviselı megválasztása a Pénzügyi 62/2008./IV.23./ Bizottságba. 6./ Tószeg község szociális ellátási és szolgáltatási 10/2008./IV.24./ KR.rend. rendjérıl szóló rendelet megalkotása. 7./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2008./IV.24./ KR.rend. rendelet módosítása. 8./ Beszámoló a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 63/2008./IV.23./ feladatok ellátásáról. 9./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító 64/2008./IV.23./ Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 10./ Területrendezéshez tulajdonosi hozzájárulás Tó-Társulat 65/2008./IV.23./ Kft. kérelmére.

2 2 11./ A tószegi 1609/2 hrsz-ú földrészlet használatba adása. 66/2008./IV.23./ 12./ Az I. és II. HOSZ kérelmének támogatása. 67/2008./IV.23./ 13./ Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület támogatási 68/2008./IV.23./ kérelmének e l u t a s í t á s a. 14./ Családi Nap megrendezésének támogatása. 69/2008./IV.23./ 15./ Falugyőlés összehívásáról döntés. 70/2008./IV.23./ 16./ A tószegi 722/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása. 71/2008./IV.23./ 17./ A tószegi 265 hrsz-ú területen 60 m2 terület bérbeadása 72/2008./IV.23/ Szilágyi László részére. 18./ A Tiszavirág Sporthorgász Egyesület kérelmének 73/2008./IV.23./ támogatása. 19./ A Polgármesteri Hivatal komplex átvilágításáról 74/2008./II.23/ készült vizsgálati jelentés elfogadása.

3 3 J e g y z ı k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének április 23-i soron következı testületi ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg, Rákóczi út 37. sz. Jelen vannak: polgármester Báti László Dr. Bedekovics László Buczkó Endre Csizmás Gusztáv Csutárné Szabó Andrea Mocsári Kálmán Smidéliusz Ernı Szilágyi László Távolmaradását bejelentette: Dr. Berente Andrea alpolgármester Lifka József Dr. Selmeczy Géza képviselık Az ülésen jelen volt: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı Dr. Czifra Károly az önkormányzat jogi képviselıje Dr. Urbán Mária Tószeg Község Díszpolgára Pintér Sándorné vezetı óvónı Hornyik Ferencné Általános iskola gazdasági vezetıje Sindáné Hatvani Edit pénzügyi csoportvezetı Küri Erzsébet igazgatási csoportvezetı Szilvási Sándor mőszaki csoport fıelıadója Kertész Lajos Tószeg TV szerkesztıje, és munkatársai Köszönti a jelenlévıket. Bejelenti, hogy alpolgármester asszony, valamint Lifka, és Selmeczy képviselık jelezték távolmaradásukat. Megállapítja, hogy 9 képviselı van jelen, tehát az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Szilágyi László képviselıt megválasztani. Javaslatával a képviselı testület 8 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett egyetért.

4 4 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıírásainak megfelelıen egy képviselıtıl érkezett interpelláció, Smidéliusz Ernı képviselı úrtól. Megkéri tehát Smidéliusz Ernı képviselı urat, hogy ismertesse az interpellációját. Smidéliusz Ernı Képviselı úr felolvassa az írásban benyújtott interpellációját, amely az alábbi: A Római Katolikus Egyházközösség tagjai részérıl kerestek meg azzal a kérdéssel, hogy mit tudok annak okairól, hogy Polgármester Úr megtagadta tılük a mővelıdési ház templombúcsú napján történı rendelkezésükre bocsátását. Elmondásuk szerint Plébános Úr egy vasárnapi szentmise alkalmával arról tájékoztatta a hívıket, hogy levélben fordult Önhöz, melyben kérte, hogy a templombúcsúra autóbuszokkal érkezı vidéki vendégeiket ebben az évben is hadd láthassák vendégül a mővelıdési házban, ahogyan az korábban is mindig történt. Ám Ön ennek lehetıségétıl elzárkózott, és nem nyújtott segítséget a Római Katolikus Egyházközösségnek. A hívık azonban arról nem kaptak tájékoztatást Plébános Úrtól, hogy miért döntött így polgármester úr. Kérem Polgármester Urat, szíveskedjen tájékoztatni a történtekrıl, s arról, hogy miért nem nyújtott segítséget a Római Katolikus Egyházközösségnek a probléma megoldásában. Polgármester úr tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Széles atya március 31-i keltezéssel válóban eljuttatott egy levelet hozzá, amelyre ı április 1-i dátummal válaszolt is. A válasz a következı volt: Búcsú hétvégéjén önkormányzati szervezésben ( kihasználva a búcsú nagy nyilvánosságát ) egyéb teljes hétvégén át tartó kulturális programok megtartását is tervezzük. Ez a kezdeményezés azonban az idıbeli távolság miatt egyelıre még csak ötlet szinten rajzolódott ki, így azt, hogy hol és milyen programok megtartására kerül majd sor pontosan nem tudom megmondani. Ezen programok egyik lehetséges helyszíneként merült fel a mővelıdési ház, így felelısen búcsú vasárnapra nem tudom a mővelıdési házat az Önök rendelkezésére ígérni. Áthidaló megoldásként javasolom, hogy vegye fel a kapcsolatot Molnárné dr. Szabó Julianna asszonnyal, hogy lehetıség nyílna-e a vendégeik SZSZK épületében történı megvendégelésére.

5 5 A válaszlevélbıl is kiderül, hogy nem zárkózott el a segítségtıl, sıt még alternatív megoldást is ajánlott Széles atyának. Korábbi években is volt már erre példa, hogy az SZSZK-ban történt a vendéglátás. Már közvetlenül megválasztása után felvette a kapcsolatot a Könyvtár igazgatójával és kérte, hogy búcsú hétvégéjén, - pénteken, szombaton, és vasárnap, - foglalja le a mővelıdési házat. Tehát ez még a megválasztása elıtt történt. Azzal a szándékkal kérte, hogy ebben az idıpontban szeretne valamilyen kulturális rendezvényt megvalósítani, kihasználva a búcsú nagy nyilvánosságát is. Ez még ötlet szintjén rajzolódott csak ki, ezért nem tud róla még a képviselıtestület sem. Természetesen ennek lesz majd pénzügyi vonzata is, de próbálja ezt a lehetı legolcsóbban megvalósítani. Ami már ötlet szinten felmerült, pénteken komolyzenei koncert megrendezésére kerülne sor, szombaton a szüreti mulatság hagyományainak felelevenítése lovas felvonulással, és az iskolás gyerekek bevonásával, este pedig szüreti bállal záródhatna a nap a Tószegi Tanulóifjúság javára. Egyelıre ezekben gondolkodik, természetesen ez még egyeztetést igényel. Ígérni konkrétan még semmit nem tud, de természetesen ha akkor éppen szabad lesz a mővelıdési ház amikor a római katolikus egyházközségnek szüksége lenne rá, akkor természetesen a rendelkezésükre lesz bocsátva. Nem mondta eddig sem, hogy nem, csak azt mondta, hogy az idı távlatában felelısen nem tud most ígéretet tenni, és ezért javasolta az SZSZK épületét. Nem tudja, hogy plébános úr milyen tájékoztatást adott a hívıknek a vasárnapi szentmisén, de amennyiben a tájékoztatás valóban úgy zajlott ahogyan az az interpellációban szerepelt, akkor azt kell hogy mondja, hogy plébános úr nem a tényeknek megfelelıen tájékoztatta a hívıket. Megkérdezi Smidéliusz képviselıtıl, hogy a választ elfogadja-e? Smidéliusz Ernı képviselı úr a választ elfogadja. Megkérdezi a képviselı-testület tagjait, hogy az interpellációra adott választ elfogadják-e? A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett az interpellációra adott választ elfogadja. Polgármester úr lehetıséget ad a közérdekő kérdések felvetésére.

6 6 Szilágyi László A Muskátli úti lakosok kérelmét tolmácsolja, akik azt kérdezik, hogy mikorra tervezhetı a járda megépítése, illetve ha lenne rá fedezet, akkor a másik oldalon is meg lehetne-e csinálni a járdát? Szeretné kérni továbbá, hogy az általa benyújtott kérelmet, a képviselı-testület a nyílt ülésen tárgyalja. A napirendek elfogadásánál akarta javasolni a cserét. Köszöni, hogy képviselı úr jelezte ezt. A Muskátli úti járdaépítésre a költségvetési terv javaslatban ezer forint szerepelt áfával együtt. A településfejlesztési bizottság módosító javaslattal élt, és ezt az összeget lecsökkentette, a képviselı-testület így fogadta el 950 ezer forintos bruttó összeggel. Ebbıl kell a járdaépítést csökkentett kivitelezéssel, - tehát az eredetinél rövidebb szakaszon - megvalósítani, illetve ebbıl lett megvalósítva az orvosi rendelı udvarán a kıvel leszórt parkoló, ami kb. 200 ezer forintos költséget jelentett. Tehát jelenleg kb. 750 ezer forint áll rendelkezésre a Muskátli úti járda megépítéséhez. A mőszaki csoport elızetesen felmérte a járdaépítés költségeit, kizárólag anyagköltséggel számoltak, ugyanis szintén a településfejlesztési bizottság ülésén hangzott el, hogy társadalmi munkában kerülne sor a járdaépítésre ekkor talán munkadíjra nem kellene sokat fordítani. Így kb. 500 ezer forintból meg lehetne építeni - hangsúlyozza társadalmi munkával a csökkentett szakaszt. Így még marad kb. 200 ezer forint. El lehetne dönteni, hogy ezt az összeget felhasználjuk máshol, vagy esetleg bıvítjük a megépítendı járdaszakaszt. Konkrét válasza tehát képviselı úr részére az, hogy a hivatal mőszaki csoportja startra kész. Az indulás azon múlik, hogy a társadalmi munkát mikorra tudják megszervezni Szilágyi képviselı úrék. Megkérdezi Szilágyi képviselı úrtól, hogy a választ elfogadja-e? Szilágyi László Igen elfogadja a választ. Javasolja a napirendek elfogadását. Tájékoztatja a képviselıket, hogy módosításokra kerül sor. Plusz napirendként kerül felvételre a Tiszavirág

7 7 Sporthorgász Egyesület kérelme. Javasolja, továbbá, hogy a zárt ülés 5. napirendi pontját helyezzék át a nyilvános ülésre Szilágyi László képviselı úr kérelmét, ami a zárt ülés 4. napirendi pontja lett volna, szintén kéri áthelyezni a nyílt ülésre. A nyílt ülés napirendi pontja, tehát a következıkkel egészül ki. 15. napirend: 722/2 hrsz-ú terület övezeti besorolása 16. napirend: Szilágyi László képviselı úr kérelme 17. napirend: Tiszavirág Sporthorgász Egyesület kérelme 18. napirend: A Hexaker Kft tájékoztatója a Polgármesteri Hivatal komplex átvilágításával kapcsolatban. Megjegyzi, hogy a Hexaker kft. által készített anyagot azért javasolja áttenni a nyílt ülésre, mert ugyan a meghívóban is megjegyzésre került, hogy az anyag késıbb kerül postázásra, ez azért volt így mert csak ezen a héten hétfın érkezett meg a vizsgálati jelentés, és amikor a testületi anyag postázása történt múlt pénteken akkor még nem volt ismeretes, hogy az összeállított anyagban lesznek-e esetlegesen személyiségi jogokat érintı megállapítások, ezért javasolta akkor ezt a napirendet zárt ülésen tárgyalni. Az anyag áttanulmányozása után kiderült, hogy semmiféle személyiségi jogot érintı megállapítást nem tartalmaz, ezért nyugodtan lehet nyílt ülésen tárgyalni, ezért javasolja, most a napirend cserét. A zárt ülésen kellene tárgyalni a Vodafone kérelmét, ami a mai napon érkezett a hivatalba. Kérik az anyag bizalmasan kezelését üzleti titokra hivatkozva, ezért javasolja a zárt ülésen történı tárgyalást. Lehetıséget ad a napirendek cseréjével kapcsolatos vélemények elmondására. Báti László A Közigazgatási Hivatal a vizsgálati jelentésében kifogásolta, hogy rengeteg zárt ülést tart a képviselı-testület. Úgy gondolja, hogy a zárt ülés 6. napirendi pontja is indokolatlan. Arról van szó, hogy egy telektulajdonos a kerítését nem jó helyre tette. Nem érti, ez miért zárt ülés. Azt sem érti, hogy a Tiszamenti Airvac Kft, és a Tószeg Kom Kft. ügye az miért zárt ülés. Javasolja, hogy ezt a három napirendet még vegyék ki a zárt ülés napirendjei közül, és tárgyalják a nyílt ülésen. Nem hiszi, hogy bármelyik ügyben titkolózni kellene, ezek sem személyeket nem érintenek, sem üzleti tikot.

8 8 A két kft. ügye jogszabály értelmében kötelezıen zárt ülésen tárgyalandó. Itt nem az önkormányzati törvényt kell alapul venni, hanem a gazdasági társaságokról szóló törvényt. Ez egy sajátos jogi helyzetet teremt. Ezen két elıterjesztés vonatkozásában az önkormányzat képviselı-testülete taggyőlésként ülésezik, mint tulajdonos. Tehát ezeket az elıterjesztéseket jogszerően nem lehet nyilvános ülésen tárgyalni, csak zárt ülésen. A 6. napirendi pont tehát a tószegi 663/22 és 663/14 hrsz-ú ingatlanok közös telekhatárának eredeti birtokállapot helyreállításáról szóló elıterjesztést amennyiben a képviselı-testület úgy ítéli meg, hogy ezt nyílt ülésen tárgyalják, ennek nincs akadálya, de azért gondolta zárt ülésen tárgyalni, mert egy birtokvédelmi eljárás megindításáról lesz szó. A Polgári Törvénykönyv elıírásai alapján, mivel egy éven túli birtokállapot helyreállításáról van szó, ez kizárólag bírósági hatáskörbe tartozik. Tehát ebbıl egy peres eljárás fog elindulni, és, véleménye szerint egy peres eljárásról szóló döntés meghozatalát, nem biztos, hogy célszerő a televíziónak közvetíteni. Tekintettel arra, hogy az ellenérdekő fél juthat olyan információk birtokába, amely információkat esetleg ránk nézve kedvezıtlenül befolyásolva tudja felhasználni a Bíróság elıtt. Itt a képviselıtestületnek mérlegelni kell, de az önkormányzat érdekeit szem elıtt tartva úgy gondolja, hogy ezt a napirendet zárt ülésen kell tárgyalni. Mielıtt a napirendet elfogadnák errıl majd külön kér egy szavazást. Megkérdezi Báti képviselıtıl, hogy a választ elfogadja-e. Báti László Igen a választ elfogadja. Elıször Báti képviselı úr módosító javaslatát szavaztatja meg. Ki ért egyet azzal, hogy a zárt ülés 6. napirendjét ne a zárt ülésen, hanem a nyílt ülésen tárgyalják. A képviselı-testület 2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította, tehát a napirendet a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja.

9 9 Szavazásra bocsátja az általa tett módosító javaslatokat, és a képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el a napirendeket: 1./ A 2007.évi költségvetés végrehajtásának értékelése. Elıterjesztı: polgármester 2./ A évi fel nem használt pénzmaradvány felosztása. Elıterjesztı: polgármester 3./ Határozati javasat likvid hitel felvételére. Elıterjesztı: polgármester 4./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása. Elıterjesztı: polgármester 5./ Tószeg község szociális ellátási és szolgáltatási rendjérıl szóló rendelet megalkotása. Elıterjesztı: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı 6./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása. Elıterjesztı: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı 7./ Beszámoló a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Elıterjesztı: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı 8./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának, és Alapító okiratának módosítása. Elıterjesztı: polgármester 9./ Területrendezéshez tulajdonosi hozzájárulás a TÓ- TÁRSULAT Kft. kérelmére. Elıterjesztı: polgármester

10 10 10./ A tószegi 1609/2 hrsz-ú földrészlet használatba adása. Elıterjesztı: polgármester 11./ Az I. és II. Háziorvosi Szolgálat kérelme. Elıterjesztı: polgármester 12./ Kérelem a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület támogatására. Elıterjesztı: 13./ Kérelem Családi Nap megrendezéséhez. Elıterjesztı: polgármester 14./ Határozati javaslat Falugyőlés összehívására. Elıterjesztı: polgármester 15./ A tószegi 722/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása. Elıterjesztı: polgármester 16./ Kérelem a 265 Hrsz-ú 60 m2 terület bérletével kapcsolatban. Elıterjesztı: polgármester 17./ Tiszavirág Horgász Egyesület kérelmének megtárgyalása. Elıterjesztı: polgármester 18./ HEXAKER Kft. tájékoztatója a Polgármesteri Hivatal komplex átvilágításával kapcsolatban. Elıterjesztı: polgármester III. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl. Z á r t Ü l é s : 1./ Tájékoztató a Tiszamenti AIRVAC Kft. pénzügyi helyzetérıl.

11 11 Elıterjesztı: Dr. Berki Ferenc ügyvezetı 2./ Tájékoztató a Tószeg Kom Kft. helyzetérıl. Elıterjesztı: Dr. Berki Ferenc ügyvezetı 3./ A tószegi 663/22 és 663/14 hrsz-ú ingatlanok közös telekhatárának eredeti birtokállapot helyreállítása. Elıterjesztı: polgármester 4./ Vodefone által eljuttatott kérelem megtárgyalása. Elıterjesztı: polgármester 5./Lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása. Elıterjesztı: Csutárné Szabó Andrea az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 6./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálása. Elıterjesztı: Csutárné Szabó Andrea az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 7./ Tájékoztató lakbérügyekrıl. Elıterjesztı: polgármester 1. N a p i r e n d: A 2007.évi költségvetés végrehajtásának értékelése. Az írásbeli anyag mindenki részére kiküldésre került. A könyvvizsgálói anyag is elkészült idıközben, ez is kiküldésre került. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb dolgot emel ki az elıterjesztésbıl. A évi költségvetés eredeti bevételi elıirányzata e Ft-tal tervezte a költségvetési bevételeket évben. Ehhez képest a tényleges teljesítés e Forint volt. Év közben jelentısebb elıre nem látott bevételi forrásokhoz jutott az önkormányzat. Ezek közül néhány pl. bérbeadásra került a Remondis Zrt. számára a tószegi hulladéklerakó telep, ezzel kapcsolatban e forintos jóteljesítési garancia volt a bérlet hatályosulásának az elıfeltétele. Ez

12 12 az összeg többletbevételként jelentkezett a költségvetésben. Valamint ezer forint egyszeri bérleti díj megfizetése került a költségvetésbe, ugyancsak a Remondistól. Jelentıs, ugyancsak elıre nem tervezett bevétel volt az iparőzési adó tényleges alakulása, 45 Millió forintos bevételt tervezett az önkormányzat 2007-évben, ezzel szemben a tényleges teljesítés ezer forint volt. Lezárult a szennyvízberuházás körüli elszámolási vita is. Jogerıre emelkedett az a bírósági ítélet, amely következtében Tiszavárkony inkasszó útján kamataival együtt rendezte a tartozását, amely ezer forint elıre nem tervezett többletbevételt jelentett évben ben a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat mőködési hitelfelvételre kényszerült ezer forint likvid hitel, és 12 Millió forint munkabérhitel felvételére került sor, összesen ezer forint összegben. Ehhez képest, én a záró állomány ezer forint volt. Sajnos 2008-ban újra 104 millió Ft hitelt kellett tervezni, mert pl. az iskola finanszírozási igénye az elızı évhez képest közel 40 millió Ft-tal nıtt. Fontos megjegyezni, hogy a 2007.évi nyitópénzkészletben szerepelt évrıl áthúzódóan az az ezer forintos Vis maior állami támogatási keret, amelyet az ár és belvízkárok helyreállítására fordított az önkormányzat. Kiadási oldalon az eredeti elıirányzat ezer forintra lett tervezve, ehhez képest a tényleges teljesítés ezer forint volt évben a kiadási oldalon is megjelentek elıre nem tervezett kiadások, amelyek befolyásolták a költségvetés alakulását. Ezek közül néhányat említ: A Vakond Kft-vel szemben fennállt tartozásunk Bírósági ítélet alapján jogerıre emelkedett, és a Vakond Kft. inkasszóval élt az önkormányzattal szemben a tartozás kiegyenlítése miatt, illetve annak a késedelmi kamataira is. Ez a kamat nem volt tervezve, és ez ezer forint elıre nem látott kiadást jelentett. Ugyancsak a Vakond Kft. üzletrész vásárlásával kapcsolatos késedelmi kamat is kb. 1 Millió forintos többletkiadást jelentett. A szennyvízberuházás áfájával kapcsolatban is keletkezett többletkiadás, ez ezer forint plusz kiadást keletkeztetett. Szintén áfával kapcsolatos volt a 140 Millió forintos ügy, ami a Tiszavárkonnyal történı elszámolás során keletkezett. Ennek késedelmi pótlékát ezer forintot illetve a tıketartozásból ezer forintot emelt le az APEH. Azóta ez a dolog megoldódott, Tiszavárkony befogadta a számlát az ezzel kapcsolatos dokumentumok Tiszavárkony polgármestere részérıl is aláírásra kerültek. Jelen pillanatban nullás adóigazolással rendelkezik az önkormányzatunk, tehát nincs adótartozása az önkormányzatnak. A céltartalék ami fejlesztési célokat szolgálna, évben arra lett felhasználva, hogy az általános iskola évközben ezer forint pótfinanszírozást kért és kapott, hogy az elızı évi szállítói tartozásait ki tudja fizetni. Ennek ellenére év végén még közel 5 Millió forint kiegyenlítetlen számlatartozása maradt, ami a évi költségvetésbe került betervezésre, mint áthúzódó kiadás. Ugyancsak a céltartalékból került felújításra a HOSZ I. és a HOSZ II. orvosi rendelıi, ezer forint összegben.

13 13 A hivatalban 2007-ben a költségvetésben 44 fıben lett megállapítva a létszámkeret, ezzel szemben a tényleges teljesülés 39 fı volt. Az iskolában 60 fıvel lett megállapítva, ezzel szemben 66 fı volt a tényleges létszámkeret, itt azonban nem történt túllépés, mert közben Vezsennyel társult az iskola és ez a társulás következtében keletkezett. A könyvvizsgálói jelentésbıl kiemeli az összegzést amely így szól: Az Önkormányzat az egyszerősített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítette el. Véleményük szerint az egyszerősített éves beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Lehetıséget ad Mocsári Kálmánnak a pénzügyi bizottság elnökének, hogy a mai napon megtartott pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottakat a testülettel ismertesse. Mocsári Kálmán A Pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Javasolja továbbá, hogy a lehetıségekhez képest, a lehetı legrövidebb idın belül dolgozzon ki egy hosszútávú - akár 5 éves koncepciót ami lehetıséget teremt az önkormányzatnak arra, hogy a hitelállomány növekedését megállítsa, illetve csökkentse. Elsı lépésként a Falugyőlésen a jelenlegi helyzetet ismertesse, és a következıkben dolgozza ki az említett koncepciót, ami arra szolgálna, hogy a meglévı hitelállomány ne növekedjen. Lehetıséget ad a kérdésekre, illetve a vélemények elmondására. Kérdés, vélemény nincs a képviselık részérıl. Szavazásra bocsátja a évi költségvetésrıl készült beszámolót, egy pontosítással, hogy a beszámoló 7. oldalán szerepel a forintos tétel, ami nem a kétpói szeméttelep beruházásával kapcsolatos támogatás, hanem a tiszavárkonyi tartozásnak a tıke része. Kéri ennek kijavítását, és ezzel a módosítással szavazásra bocsátja a beszámolót és a rendeletet és a képviselıtestület 9 igen szavazattal megalkotta Tószeg község önkormányzatának 7/2008./IV.24./ sz. rendeletét a évi költségvetés végrehajtásáról. / A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi. /

14 14 2. N a p i r e n d: A évi fel nem használt pénzmaradvány felosztása. Az elıterjesztésben látható, hogy a évrıl az önkormányzat pénzmaradványa e forint volt. Ebbıl a pénzmaradványból kötelezettségekkel terhelt volt e forint, valamint ennek a terhére került kifizetésre a sportegyesület évben igénybe nem vett támogatása. Ez 100 ezer forint volt. Illetve az elızı testületi ülésen tárgyalta a testület a házi segítségnyújtással kapcsolatos normatíva visszafizetést, amely kamatokkal együtt e forint terhet jelentett az önkormányzatnak. Ezt a forrást is ebbıl a pénzmaradványból tudtuk elıteremteni. Így összesen e forint a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. Szabad pénzmaradványa az önkormányzatnak 191. e forint maradt. A rendelet tehát most arról szól, hogy ezt a 191 e forintot helyezzük bele a céltartalékba, és ezzel az összeggel növeljük meg a pályázati önerı összegét. Teljes egészében normatíva elszámolások nem történtek meg, van még esély arra, hogy növeljük az önerı összegét. Az elıterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság, megkéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Mocsári Kálmán A pénzügyi bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Lehetıséget ad a kérdések feltevésére. Smidéliusz Ernı A e forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, ez mit takar. Szállítói tartozások. Megkéri a pénzügyi csoportvezetıt, hogy az ehhez szükséges anyagot készítse elı, és képviselı úr kérdését válaszolja meg. Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, és a képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett megalkotta Tószeg község

15 15 önkormányzatának 8/2008./IV.24./ számú rendeletét a évi fel nem használt pénzmaradványról. / A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi. / 3. N a p i r e n d: Határozati javaslat likvid hitel felvételére. Az önkormányzat már az elızı években is likvid hitel felvételre kényszerült. Ez az év sem más, február 15-én az elfogadott költségvetésben beállításra került e forint likvid hitel felvétele. A képviselı-testület egyhangúlag fogadta el a költségvetést, tehát a döntés már megszületett arról, hogy az önkormányzat a likvid hitelt felveszi. Azonban akkor a határozat nem született meg a hitel felvételére, mert a évi likvid hitel április 15-én járt le. Most kell újra benyújtani a hitelkérelmet, és ezért kell ezt a határozatot most meghozni, hogy a évi költségvetést az elfogadottnak megfelelıen végre tudjuk hajtani, illetve biztosítani tudjuk az önkormányzat zavartalan mőködését. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Képviselık részérıl vélemény, észrevétel nem érkezett. Polgármester úr szavazásra bocsátja a hitelkérelemmel kapcsolatos határozati javaslatot, és a képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 61/2008./IV.23./ sz. önkormányzati határozat Folyószámlahitel igénybevételérıl Tószeg község önkormányzatának képviselıtestülete Ft összegő folyószámlahitel felvételét határozta el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos mőködtetéséhez. A hitel visszafizetésének határideje: április 15. A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a

16 16 költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. A képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkezı SZJA, valamint az idıarányosan képzıdı helyi és gépjármőadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. A képviselı-testület hozzájárul az 586 hrsz-ú ingatlanra az OTP Bank Nyrt. jelzálogjogának bejegyzéséhez Ft kölcsön és járulékai erejéig. E r r ı l.: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja Helyben 3./ OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út. É r t e s ü l n e k. 4. N a p i r e n d: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása. Elızetesen kiküldésre került az írásbeli anyag, amelyhez az ülés elıtt kiosztásra került egy újabb rendelet tervezet, amelyet alternatív megoldásként javasol. Nem a másikat helyettesíti, hanem egy másik javaslat. Alapvetıen az SzMSz módosítását a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele indokolja, amelyet az elızı testületi ülésen tárgyaltunk. Az intézkedési tervben - amelyet határozattal fogadott el a képviselı-testület április 30-i határidıvel vállalt kötelezettséget arra, hogy módosítja az észrevételben foglaltaknak megfelelıen az SzMSz-t. A módosítás fı oka tehát a Közigazgatási Hivatal által tett észrevétel, valamint a mindennapi mőködés során tapasztalt dolgok, így a polgármester személyében bekövetkezett változás, illetve korábban kiegészítésre került az egészségügyi bizottság Mocsári Kálmán képviselıvel, és ez nem lett átvezetve az SzMSz-ben. Az eredetileg kiküldött változatban arra tett javaslatot, hogy a képviselı-testület szüntesse meg az ügyrendi bizottságot. Azért javasolta ezt, mert a törvényességi észrevételben kritizálta az ügyrendi bizottság mőködését a Közigazgatási

17 17 Hivatal. Pontosan azt írták le, hogy az ügyrendi bizottság nem tölti be a neki szánt szerepét azáltal, hogy nem ülésezik rendszeresen, nem véleményezte az elmúlt években a rendelet tervezeteket. Gyakorlatban az ügyrendi bizottság szavazatszámláló bizottságként mőködik a titkos szavazások alkalmával. Két lehetıség van a képviselı-testület számára, vagy ezt a gyakorlatot folytatja tovább, akkor viszont nem indokolt fenntartani az ügyrendi bizottságot, ebben az esetben minden titkos szavazáskor egy eseti bizottságot kell felállítani, aki ezt a feladatot lebonyolítsa. Vagy továbbra is marad az ügyrendi bizottság, akkor viszont rendszeresen ülésezniük kell, és minden rendelet tervezetet véleményezniük szükséges. Az eredetileg kiküldött anyag úgy készült, hogy az ügyrendi bizottság megszüntetésre kerül, a pótlólag kiosztott pedig úgy, hogy marad az ügyrendi bizottság. Törvény alapján csak egy bizottság felállítása kötelezı, ez a pénzügyi bizottság. A képviselı-testületnek jogában áll eldönteni, hogy maradjon az ügyrendi bizottság vagy ne. Az SzMSz módosításához készült elıterjesztés tartalmazza a többi módosítási javaslatot is amelyet röviden ismertet. Lehetıséget ad a kérdések vélemények elmondására. Smidéliusz Ernı Ha jól érti, akkor amennyiben az ügyrendi bizottság a jövıben megmarad, akkor minden rendeletet véleményeznie kell. Különben feleslegesen mőködik. Törvénysértı, illetve SzMSz sértı módon mőködik. Nem tölti be a szerepét. Ez volt a lényege a törvényességi észrevételnek illetve a módosítási javaslatnak is. Ha megmarad az ügyrendi bizottság, akkor úgy kell mőködnie, ahogyan az az SzMSz-ben is szerepel. Báti László Az ügyrendi bizottság ugyan nem szorul az ı védelmére, de talán a tagok maguktól nem tudják, hogy mikor kerül sor, vagy mikor kell egyes rendeleteket módosítani. Amikor szóltak az ügyrendi bizottságnak, akkor bizonyára jöttek, de ha nem is tudtak róla, akkor maguktól nem jöttek. Úgy gondolja, hogy a Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevételt ki kell javítani. Szerinte a második variációt kell elfogadni, igenis maradjon meg az ügyrendi bizottság ugyanebben az összetételben. Módosítsuk a 9. (2) bekezdését. Azért is ajánlja, hogy maradjon meg az ügyrendi bizottság, mert az SzMSz mellékletében fel van sorolva az ügyrendi bizottság feladata. Számos feladata

18 18 van, amit úgy gondolja, hogy nem lehet mellızni amennyiben demokratikusan, és nyíltak akarjuk a munkát végezni. Összefoglalva azt javasolja, hogy az SzMSz módosítására kerüljön sor a B variáció szerint, tehát maradjon meg az ügyrendi bizottság. Arra kéri a hivatal vezetését, hogy amennyiben olyan feladat van ami beleillik az ügyrendi bizottság feladataiba, akkor értesítse az ügyrendi bizottságot. Csizmás Gusztáv Gondolja, hogy az ügyrendi bizottságot azért találták ki, hogy erre egy önkormányzatnál szükség van. Ahhoz, hogy mőködni tudjon, ahhoz igénybe kell venni a munkáját, és ha nem kap feladatot, akkor nincs mirıl tárgyalni. A mostani elıterjesztést, is véleménye szerint tárgyalnia kellett volna az ügyrendi bizottságnak mielıtt a testület elé került. A további mőködését javasolja a bizottságnak, az tény, hogy eddig szavazatszámláló bizottságként mőködött az ügyrendi bizottság. Az sem kivitelezhetı, hogy minden titkos szavazás elıtt szavazatszámláló bizottságot alakítsanak. Ha amellett dönt a képviselı-testület, hogy maradjon meg az ügyrendi bizottság, akkor szerinte bıvíteni kellene a létszámot, szerinte a három fı kevés. Javasolja, hogy Dr. Bedekovics László kerüljön a bizottságba megválasztásra. Csutárné Szabó Andrea Az egészségügyi bizottságnál nagyon jól kialakult az a rendszer, hogy minden hónap elsı szerdáján üléseznek. Talán az ügyrendi bizottságnak is ki kellene jelölni egy napot, egyeztetni kellene jegyzı asszonnyal, polgármester úrral, hogy melyek azok a témák, amelyeket meg kell tárgyalni. Mocsári Kálmán Szerinte nem kellene bonyolítani a munkánkat azzal, hogy elıtte és utána is véleményezzük a rendeleteket. A testületi ülésen minden képviselı itt van, látja a rendeleteket. Neki az a megoldás a szimpatikusabb, ha nem lenne ügyrendi bizottság. A bizottság tagjai dolgozhatnak másik bizottságban is. A tegnapi pénzügyi bizottság is döntésképtelen volt, mert a hat fıbıl hárman voltak jelen. Az a véleménye, hogy ne bonyolítsuk túl a munkánkat. Az ügyrendi bizottságnak az SZMSZ értelmében számos feladata lenne, amely feladatait eddig nem látta el. Nem tudja, hogy ez miért történt így, a Közigazgatási Hivatal észrevétele azonban jogos észrevétel volt, és ennek feloldására született az az egyik alternatíva, hogy vagy megszüntetésre kerül a

19 19 bizottság, a másik pedig, hogy rendszeresen ülésezzen, és akkor lássa el a feladatait. Csatlakozik Mocsári képviselıhöz, hogy amennyiben kötelezzük magunkat valamely bizottság létrehozására, és mőködtetésére, akkor kéri, hogy a képviselıtársak lássák el a feladataikat, és vegyenek részt a bizottsági üléseken, és ne fulladjon határozatképtelenségbe egy bizottsági ülés. Ha az ügyrendi bizottságot elkezdjük mőködtetni, és betartjuk azokat az elıírásokat, hogy csak akkor kerülhet a testület elé rendelet, ha azt a bizottság elızetesen véleményezte, de nem tudjuk összehívni a bizottságot, mert mondjuk határozatképtelen lesz, akkor nem tudjuk azokat a rendeleteket elfogadni. Nincs ellene annak, hogy megmaradjon a bizottság, a képviselı-testület dönt. Megjegyzi azonban, hogy a bizottság összehívása nem a jegyzı feladata, hanem a bizottság elnökének a feladata. Valóban úgy van, ahogy Csutárné mondta, mert ı rendszeresen tartja a kapcsolatot a hivatallal, többször bejön, érdeklıdik tartja a kapcsolatot a hivatal dolgozóival. Ugyanezt tudja mondani Mocsári képviselı úrról is. A testületi anyag mindig kiküldésre kerül pénteken, tehát akkor már látható, hogy lesz-e rendelet a napirendek között, és még hétfın sem késı összehívni a bizottságot, ahhoz, hogy szerdán dönteni tudjon a képviselıtestület. Csizmás Gusztáv Az ügyrendi bizottság nem tudja elıre, hogy esetleg a testületi ülés anyagában van-e olyan elıterjesztés amit meg kell, hogy tárgyaljon. Azért kellene egy kölcsönös együttmőködés, hogy a bizottság tudja, hogy mi az amit tárgyalni szükséges. Jegyzı asszony nevében nem akar nyilatkozni, de biztos abban, hogy amennyiben az ügyrendi bizottság megmarad jegyzı asszony együtt fog mőködni. Hasznosné dr. Nagy Ágnes Úgy gondolja, hogy eddig is együtt mőködött minden bizottsággal amennyiben erre igény volt, és ezt a jövıben is megteszi. A képviselı-testület maga alakítja ki szervezeti rendjét, így most ebben a jogkörében eljárva eldönti, hogy szükséges az ügyrendi bizottság vagy nem. Ennek megfelelıen fog dolgozni továbbra is. Javasolja a vita lezárását.

20 20 Kéri a képviselı-testület tagjait, hogy elsıként az ülés elıtt kiosztott anyagról szavazzanak, amely valójában azokat a módosításokat tartalmazza amelyet a kiküldött anyag is, de az ügyrendi bizottság megmarad. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, és 1 nem szavazattal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot elutasítja. Báti László Ügyrendi javaslattal él. Van egy hatályos SzMSz, ezt kell most módosítani, tehát a kérdést arra kellene feltenni, nem pedig már a módosító indítványra. Az SzMSz-t ha nem akarjuk módosítani, mert nincs meg a többség, akkor nem is lehet másról beszélni. A képviselı-testület most nem arról szavazott, hogy akarjuk-e módosítani az SzMSz-t. Úgy tette fel szavazásra kérdést, hogy a kiosztott elıterjesztéshez képest, ki az aki a módosított elıterjesztést, azaz a B verziót támogatja. A szavazás menete a következı. A fı szabály az az ami elı van terjesztve, arról szavaz zárószavazásként a testület, és ami menet közben felmerül módosulás az úgy válik részévé az eredetileg kiosztott elıterjesztésnek, hogy arról külön szavaznak. Ha az SzMSz-t a képviselı-testület nem módosítja, akkor nem tesz eleget a Közigazgatási Hivatal elıírt kötelezettségének. Mindenképpen módosítani kell, vagy így, vagy úgy. Új szavazást rendel el az egyértelmőség miatt. Kéri, hogy az a képviselı szavazzon igennel aki arra szavaz, hogy maradjon meg az ügyrendi bizottság. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 fı tartózkodással elutasítja az elıterjesztést. Polgármester úr megállapítja, hogy a szavazás eredménytelen, mert minısített többség kell ahhoz, hogy a rendelet módosítására sor kerüljön. Polgármester úr szavazásra bocsátja az eredeti elıterjesztést. Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. A képviselı-testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 4 fı tartózkodással elutasítja a rendelet elfogadását.

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:tapasztó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl 01/183-22/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Lelkes Ákos, Bíró Attila Károly,

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 9-én - kedden - du. 17,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor Alsónémedi Önkormányzat Megválasztott Polgármesterétıl Szám: /2010. M E G H Í V Ó A 2010. október 03-án megválasztott Képviselı-testület alakuló ülésére 2010. október 18-án hétfın 18 órakor kerül sor,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 12. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2010. április 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. február 27-én tartott s o r o n k í v ü l i ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr.

Részletesebben

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 14. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 8. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 03.án megtartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 19-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 12-én 17 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Csordás Julianna képviselı Harangozó Csaba képviselı Kaponya Sándor

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 24. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2010. november 30-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-39/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 18-án 17.30 órakor kezdıdött

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 13-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 13-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-8/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. március 13-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben