J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./ KR.rend. rendelet. 2./ A 2007.évi fel nem használt pénzmaradvány 8/2008./IV.24./ KR.rend. elfogadásáról szóló rendelet. 3./ Folyószámla hitel felvétele. 61/2008./IV.23./ 4./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása 9/2008./IV.24./ KR.rend. 5./ Smidéliusz Ernı képviselı megválasztása a Pénzügyi 62/2008./IV.23./ Bizottságba. 6./ Tószeg község szociális ellátási és szolgáltatási 10/2008./IV.24./ KR.rend. rendjérıl szóló rendelet megalkotása. 7./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2008./IV.24./ KR.rend. rendelet módosítása. 8./ Beszámoló a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 63/2008./IV.23./ feladatok ellátásáról. 9./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító 64/2008./IV.23./ Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 10./ Területrendezéshez tulajdonosi hozzájárulás Tó-Társulat 65/2008./IV.23./ Kft. kérelmére.

2 2 11./ A tószegi 1609/2 hrsz-ú földrészlet használatba adása. 66/2008./IV.23./ 12./ Az I. és II. HOSZ kérelmének támogatása. 67/2008./IV.23./ 13./ Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület támogatási 68/2008./IV.23./ kérelmének e l u t a s í t á s a. 14./ Családi Nap megrendezésének támogatása. 69/2008./IV.23./ 15./ Falugyőlés összehívásáról döntés. 70/2008./IV.23./ 16./ A tószegi 722/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása. 71/2008./IV.23./ 17./ A tószegi 265 hrsz-ú területen 60 m2 terület bérbeadása 72/2008./IV.23/ Szilágyi László részére. 18./ A Tiszavirág Sporthorgász Egyesület kérelmének 73/2008./IV.23./ támogatása. 19./ A Polgármesteri Hivatal komplex átvilágításáról 74/2008./II.23/ készült vizsgálati jelentés elfogadása.

3 3 J e g y z ı k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének április 23-i soron következı testületi ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg, Rákóczi út 37. sz. Jelen vannak: polgármester Báti László Dr. Bedekovics László Buczkó Endre Csizmás Gusztáv Csutárné Szabó Andrea Mocsári Kálmán Smidéliusz Ernı Szilágyi László Távolmaradását bejelentette: Dr. Berente Andrea alpolgármester Lifka József Dr. Selmeczy Géza képviselık Az ülésen jelen volt: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı Dr. Czifra Károly az önkormányzat jogi képviselıje Dr. Urbán Mária Tószeg Község Díszpolgára Pintér Sándorné vezetı óvónı Hornyik Ferencné Általános iskola gazdasági vezetıje Sindáné Hatvani Edit pénzügyi csoportvezetı Küri Erzsébet igazgatási csoportvezetı Szilvási Sándor mőszaki csoport fıelıadója Kertész Lajos Tószeg TV szerkesztıje, és munkatársai Köszönti a jelenlévıket. Bejelenti, hogy alpolgármester asszony, valamint Lifka, és Selmeczy képviselık jelezték távolmaradásukat. Megállapítja, hogy 9 képviselı van jelen, tehát az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Szilágyi László képviselıt megválasztani. Javaslatával a képviselı testület 8 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett egyetért.

4 4 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıírásainak megfelelıen egy képviselıtıl érkezett interpelláció, Smidéliusz Ernı képviselı úrtól. Megkéri tehát Smidéliusz Ernı képviselı urat, hogy ismertesse az interpellációját. Smidéliusz Ernı Képviselı úr felolvassa az írásban benyújtott interpellációját, amely az alábbi: A Római Katolikus Egyházközösség tagjai részérıl kerestek meg azzal a kérdéssel, hogy mit tudok annak okairól, hogy Polgármester Úr megtagadta tılük a mővelıdési ház templombúcsú napján történı rendelkezésükre bocsátását. Elmondásuk szerint Plébános Úr egy vasárnapi szentmise alkalmával arról tájékoztatta a hívıket, hogy levélben fordult Önhöz, melyben kérte, hogy a templombúcsúra autóbuszokkal érkezı vidéki vendégeiket ebben az évben is hadd láthassák vendégül a mővelıdési házban, ahogyan az korábban is mindig történt. Ám Ön ennek lehetıségétıl elzárkózott, és nem nyújtott segítséget a Római Katolikus Egyházközösségnek. A hívık azonban arról nem kaptak tájékoztatást Plébános Úrtól, hogy miért döntött így polgármester úr. Kérem Polgármester Urat, szíveskedjen tájékoztatni a történtekrıl, s arról, hogy miért nem nyújtott segítséget a Római Katolikus Egyházközösségnek a probléma megoldásában. Polgármester úr tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Széles atya március 31-i keltezéssel válóban eljuttatott egy levelet hozzá, amelyre ı április 1-i dátummal válaszolt is. A válasz a következı volt: Búcsú hétvégéjén önkormányzati szervezésben ( kihasználva a búcsú nagy nyilvánosságát ) egyéb teljes hétvégén át tartó kulturális programok megtartását is tervezzük. Ez a kezdeményezés azonban az idıbeli távolság miatt egyelıre még csak ötlet szinten rajzolódott ki, így azt, hogy hol és milyen programok megtartására kerül majd sor pontosan nem tudom megmondani. Ezen programok egyik lehetséges helyszíneként merült fel a mővelıdési ház, így felelısen búcsú vasárnapra nem tudom a mővelıdési házat az Önök rendelkezésére ígérni. Áthidaló megoldásként javasolom, hogy vegye fel a kapcsolatot Molnárné dr. Szabó Julianna asszonnyal, hogy lehetıség nyílna-e a vendégeik SZSZK épületében történı megvendégelésére.

5 5 A válaszlevélbıl is kiderül, hogy nem zárkózott el a segítségtıl, sıt még alternatív megoldást is ajánlott Széles atyának. Korábbi években is volt már erre példa, hogy az SZSZK-ban történt a vendéglátás. Már közvetlenül megválasztása után felvette a kapcsolatot a Könyvtár igazgatójával és kérte, hogy búcsú hétvégéjén, - pénteken, szombaton, és vasárnap, - foglalja le a mővelıdési házat. Tehát ez még a megválasztása elıtt történt. Azzal a szándékkal kérte, hogy ebben az idıpontban szeretne valamilyen kulturális rendezvényt megvalósítani, kihasználva a búcsú nagy nyilvánosságát is. Ez még ötlet szintjén rajzolódott csak ki, ezért nem tud róla még a képviselıtestület sem. Természetesen ennek lesz majd pénzügyi vonzata is, de próbálja ezt a lehetı legolcsóbban megvalósítani. Ami már ötlet szinten felmerült, pénteken komolyzenei koncert megrendezésére kerülne sor, szombaton a szüreti mulatság hagyományainak felelevenítése lovas felvonulással, és az iskolás gyerekek bevonásával, este pedig szüreti bállal záródhatna a nap a Tószegi Tanulóifjúság javára. Egyelıre ezekben gondolkodik, természetesen ez még egyeztetést igényel. Ígérni konkrétan még semmit nem tud, de természetesen ha akkor éppen szabad lesz a mővelıdési ház amikor a római katolikus egyházközségnek szüksége lenne rá, akkor természetesen a rendelkezésükre lesz bocsátva. Nem mondta eddig sem, hogy nem, csak azt mondta, hogy az idı távlatában felelısen nem tud most ígéretet tenni, és ezért javasolta az SZSZK épületét. Nem tudja, hogy plébános úr milyen tájékoztatást adott a hívıknek a vasárnapi szentmisén, de amennyiben a tájékoztatás valóban úgy zajlott ahogyan az az interpellációban szerepelt, akkor azt kell hogy mondja, hogy plébános úr nem a tényeknek megfelelıen tájékoztatta a hívıket. Megkérdezi Smidéliusz képviselıtıl, hogy a választ elfogadja-e? Smidéliusz Ernı képviselı úr a választ elfogadja. Megkérdezi a képviselı-testület tagjait, hogy az interpellációra adott választ elfogadják-e? A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett az interpellációra adott választ elfogadja. Polgármester úr lehetıséget ad a közérdekő kérdések felvetésére.

6 6 Szilágyi László A Muskátli úti lakosok kérelmét tolmácsolja, akik azt kérdezik, hogy mikorra tervezhetı a járda megépítése, illetve ha lenne rá fedezet, akkor a másik oldalon is meg lehetne-e csinálni a járdát? Szeretné kérni továbbá, hogy az általa benyújtott kérelmet, a képviselı-testület a nyílt ülésen tárgyalja. A napirendek elfogadásánál akarta javasolni a cserét. Köszöni, hogy képviselı úr jelezte ezt. A Muskátli úti járdaépítésre a költségvetési terv javaslatban ezer forint szerepelt áfával együtt. A településfejlesztési bizottság módosító javaslattal élt, és ezt az összeget lecsökkentette, a képviselı-testület így fogadta el 950 ezer forintos bruttó összeggel. Ebbıl kell a járdaépítést csökkentett kivitelezéssel, - tehát az eredetinél rövidebb szakaszon - megvalósítani, illetve ebbıl lett megvalósítva az orvosi rendelı udvarán a kıvel leszórt parkoló, ami kb. 200 ezer forintos költséget jelentett. Tehát jelenleg kb. 750 ezer forint áll rendelkezésre a Muskátli úti járda megépítéséhez. A mőszaki csoport elızetesen felmérte a járdaépítés költségeit, kizárólag anyagköltséggel számoltak, ugyanis szintén a településfejlesztési bizottság ülésén hangzott el, hogy társadalmi munkában kerülne sor a járdaépítésre ekkor talán munkadíjra nem kellene sokat fordítani. Így kb. 500 ezer forintból meg lehetne építeni - hangsúlyozza társadalmi munkával a csökkentett szakaszt. Így még marad kb. 200 ezer forint. El lehetne dönteni, hogy ezt az összeget felhasználjuk máshol, vagy esetleg bıvítjük a megépítendı járdaszakaszt. Konkrét válasza tehát képviselı úr részére az, hogy a hivatal mőszaki csoportja startra kész. Az indulás azon múlik, hogy a társadalmi munkát mikorra tudják megszervezni Szilágyi képviselı úrék. Megkérdezi Szilágyi képviselı úrtól, hogy a választ elfogadja-e? Szilágyi László Igen elfogadja a választ. Javasolja a napirendek elfogadását. Tájékoztatja a képviselıket, hogy módosításokra kerül sor. Plusz napirendként kerül felvételre a Tiszavirág

7 7 Sporthorgász Egyesület kérelme. Javasolja, továbbá, hogy a zárt ülés 5. napirendi pontját helyezzék át a nyilvános ülésre Szilágyi László képviselı úr kérelmét, ami a zárt ülés 4. napirendi pontja lett volna, szintén kéri áthelyezni a nyílt ülésre. A nyílt ülés napirendi pontja, tehát a következıkkel egészül ki. 15. napirend: 722/2 hrsz-ú terület övezeti besorolása 16. napirend: Szilágyi László képviselı úr kérelme 17. napirend: Tiszavirág Sporthorgász Egyesület kérelme 18. napirend: A Hexaker Kft tájékoztatója a Polgármesteri Hivatal komplex átvilágításával kapcsolatban. Megjegyzi, hogy a Hexaker kft. által készített anyagot azért javasolja áttenni a nyílt ülésre, mert ugyan a meghívóban is megjegyzésre került, hogy az anyag késıbb kerül postázásra, ez azért volt így mert csak ezen a héten hétfın érkezett meg a vizsgálati jelentés, és amikor a testületi anyag postázása történt múlt pénteken akkor még nem volt ismeretes, hogy az összeállított anyagban lesznek-e esetlegesen személyiségi jogokat érintı megállapítások, ezért javasolta akkor ezt a napirendet zárt ülésen tárgyalni. Az anyag áttanulmányozása után kiderült, hogy semmiféle személyiségi jogot érintı megállapítást nem tartalmaz, ezért nyugodtan lehet nyílt ülésen tárgyalni, ezért javasolja, most a napirend cserét. A zárt ülésen kellene tárgyalni a Vodafone kérelmét, ami a mai napon érkezett a hivatalba. Kérik az anyag bizalmasan kezelését üzleti titokra hivatkozva, ezért javasolja a zárt ülésen történı tárgyalást. Lehetıséget ad a napirendek cseréjével kapcsolatos vélemények elmondására. Báti László A Közigazgatási Hivatal a vizsgálati jelentésében kifogásolta, hogy rengeteg zárt ülést tart a képviselı-testület. Úgy gondolja, hogy a zárt ülés 6. napirendi pontja is indokolatlan. Arról van szó, hogy egy telektulajdonos a kerítését nem jó helyre tette. Nem érti, ez miért zárt ülés. Azt sem érti, hogy a Tiszamenti Airvac Kft, és a Tószeg Kom Kft. ügye az miért zárt ülés. Javasolja, hogy ezt a három napirendet még vegyék ki a zárt ülés napirendjei közül, és tárgyalják a nyílt ülésen. Nem hiszi, hogy bármelyik ügyben titkolózni kellene, ezek sem személyeket nem érintenek, sem üzleti tikot.

8 8 A két kft. ügye jogszabály értelmében kötelezıen zárt ülésen tárgyalandó. Itt nem az önkormányzati törvényt kell alapul venni, hanem a gazdasági társaságokról szóló törvényt. Ez egy sajátos jogi helyzetet teremt. Ezen két elıterjesztés vonatkozásában az önkormányzat képviselı-testülete taggyőlésként ülésezik, mint tulajdonos. Tehát ezeket az elıterjesztéseket jogszerően nem lehet nyilvános ülésen tárgyalni, csak zárt ülésen. A 6. napirendi pont tehát a tószegi 663/22 és 663/14 hrsz-ú ingatlanok közös telekhatárának eredeti birtokállapot helyreállításáról szóló elıterjesztést amennyiben a képviselı-testület úgy ítéli meg, hogy ezt nyílt ülésen tárgyalják, ennek nincs akadálya, de azért gondolta zárt ülésen tárgyalni, mert egy birtokvédelmi eljárás megindításáról lesz szó. A Polgári Törvénykönyv elıírásai alapján, mivel egy éven túli birtokállapot helyreállításáról van szó, ez kizárólag bírósági hatáskörbe tartozik. Tehát ebbıl egy peres eljárás fog elindulni, és, véleménye szerint egy peres eljárásról szóló döntés meghozatalát, nem biztos, hogy célszerő a televíziónak közvetíteni. Tekintettel arra, hogy az ellenérdekő fél juthat olyan információk birtokába, amely információkat esetleg ránk nézve kedvezıtlenül befolyásolva tudja felhasználni a Bíróság elıtt. Itt a képviselıtestületnek mérlegelni kell, de az önkormányzat érdekeit szem elıtt tartva úgy gondolja, hogy ezt a napirendet zárt ülésen kell tárgyalni. Mielıtt a napirendet elfogadnák errıl majd külön kér egy szavazást. Megkérdezi Báti képviselıtıl, hogy a választ elfogadja-e. Báti László Igen a választ elfogadja. Elıször Báti képviselı úr módosító javaslatát szavaztatja meg. Ki ért egyet azzal, hogy a zárt ülés 6. napirendjét ne a zárt ülésen, hanem a nyílt ülésen tárgyalják. A képviselı-testület 2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította, tehát a napirendet a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja.

9 9 Szavazásra bocsátja az általa tett módosító javaslatokat, és a képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el a napirendeket: 1./ A 2007.évi költségvetés végrehajtásának értékelése. Elıterjesztı: polgármester 2./ A évi fel nem használt pénzmaradvány felosztása. Elıterjesztı: polgármester 3./ Határozati javasat likvid hitel felvételére. Elıterjesztı: polgármester 4./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása. Elıterjesztı: polgármester 5./ Tószeg község szociális ellátási és szolgáltatási rendjérıl szóló rendelet megalkotása. Elıterjesztı: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı 6./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása. Elıterjesztı: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı 7./ Beszámoló a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Elıterjesztı: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı 8./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának, és Alapító okiratának módosítása. Elıterjesztı: polgármester 9./ Területrendezéshez tulajdonosi hozzájárulás a TÓ- TÁRSULAT Kft. kérelmére. Elıterjesztı: polgármester

10 10 10./ A tószegi 1609/2 hrsz-ú földrészlet használatba adása. Elıterjesztı: polgármester 11./ Az I. és II. Háziorvosi Szolgálat kérelme. Elıterjesztı: polgármester 12./ Kérelem a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület támogatására. Elıterjesztı: 13./ Kérelem Családi Nap megrendezéséhez. Elıterjesztı: polgármester 14./ Határozati javaslat Falugyőlés összehívására. Elıterjesztı: polgármester 15./ A tószegi 722/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása. Elıterjesztı: polgármester 16./ Kérelem a 265 Hrsz-ú 60 m2 terület bérletével kapcsolatban. Elıterjesztı: polgármester 17./ Tiszavirág Horgász Egyesület kérelmének megtárgyalása. Elıterjesztı: polgármester 18./ HEXAKER Kft. tájékoztatója a Polgármesteri Hivatal komplex átvilágításával kapcsolatban. Elıterjesztı: polgármester III. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl. Z á r t Ü l é s : 1./ Tájékoztató a Tiszamenti AIRVAC Kft. pénzügyi helyzetérıl.

11 11 Elıterjesztı: Dr. Berki Ferenc ügyvezetı 2./ Tájékoztató a Tószeg Kom Kft. helyzetérıl. Elıterjesztı: Dr. Berki Ferenc ügyvezetı 3./ A tószegi 663/22 és 663/14 hrsz-ú ingatlanok közös telekhatárának eredeti birtokállapot helyreállítása. Elıterjesztı: polgármester 4./ Vodefone által eljuttatott kérelem megtárgyalása. Elıterjesztı: polgármester 5./Lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása. Elıterjesztı: Csutárné Szabó Andrea az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 6./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálása. Elıterjesztı: Csutárné Szabó Andrea az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 7./ Tájékoztató lakbérügyekrıl. Elıterjesztı: polgármester 1. N a p i r e n d: A 2007.évi költségvetés végrehajtásának értékelése. Az írásbeli anyag mindenki részére kiküldésre került. A könyvvizsgálói anyag is elkészült idıközben, ez is kiküldésre került. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb dolgot emel ki az elıterjesztésbıl. A évi költségvetés eredeti bevételi elıirányzata e Ft-tal tervezte a költségvetési bevételeket évben. Ehhez képest a tényleges teljesítés e Forint volt. Év közben jelentısebb elıre nem látott bevételi forrásokhoz jutott az önkormányzat. Ezek közül néhány pl. bérbeadásra került a Remondis Zrt. számára a tószegi hulladéklerakó telep, ezzel kapcsolatban e forintos jóteljesítési garancia volt a bérlet hatályosulásának az elıfeltétele. Ez

12 12 az összeg többletbevételként jelentkezett a költségvetésben. Valamint ezer forint egyszeri bérleti díj megfizetése került a költségvetésbe, ugyancsak a Remondistól. Jelentıs, ugyancsak elıre nem tervezett bevétel volt az iparőzési adó tényleges alakulása, 45 Millió forintos bevételt tervezett az önkormányzat 2007-évben, ezzel szemben a tényleges teljesítés ezer forint volt. Lezárult a szennyvízberuházás körüli elszámolási vita is. Jogerıre emelkedett az a bírósági ítélet, amely következtében Tiszavárkony inkasszó útján kamataival együtt rendezte a tartozását, amely ezer forint elıre nem tervezett többletbevételt jelentett évben ben a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat mőködési hitelfelvételre kényszerült ezer forint likvid hitel, és 12 Millió forint munkabérhitel felvételére került sor, összesen ezer forint összegben. Ehhez képest, én a záró állomány ezer forint volt. Sajnos 2008-ban újra 104 millió Ft hitelt kellett tervezni, mert pl. az iskola finanszírozási igénye az elızı évhez képest közel 40 millió Ft-tal nıtt. Fontos megjegyezni, hogy a 2007.évi nyitópénzkészletben szerepelt évrıl áthúzódóan az az ezer forintos Vis maior állami támogatási keret, amelyet az ár és belvízkárok helyreállítására fordított az önkormányzat. Kiadási oldalon az eredeti elıirányzat ezer forintra lett tervezve, ehhez képest a tényleges teljesítés ezer forint volt évben a kiadási oldalon is megjelentek elıre nem tervezett kiadások, amelyek befolyásolták a költségvetés alakulását. Ezek közül néhányat említ: A Vakond Kft-vel szemben fennállt tartozásunk Bírósági ítélet alapján jogerıre emelkedett, és a Vakond Kft. inkasszóval élt az önkormányzattal szemben a tartozás kiegyenlítése miatt, illetve annak a késedelmi kamataira is. Ez a kamat nem volt tervezve, és ez ezer forint elıre nem látott kiadást jelentett. Ugyancsak a Vakond Kft. üzletrész vásárlásával kapcsolatos késedelmi kamat is kb. 1 Millió forintos többletkiadást jelentett. A szennyvízberuházás áfájával kapcsolatban is keletkezett többletkiadás, ez ezer forint plusz kiadást keletkeztetett. Szintén áfával kapcsolatos volt a 140 Millió forintos ügy, ami a Tiszavárkonnyal történı elszámolás során keletkezett. Ennek késedelmi pótlékát ezer forintot illetve a tıketartozásból ezer forintot emelt le az APEH. Azóta ez a dolog megoldódott, Tiszavárkony befogadta a számlát az ezzel kapcsolatos dokumentumok Tiszavárkony polgármestere részérıl is aláírásra kerültek. Jelen pillanatban nullás adóigazolással rendelkezik az önkormányzatunk, tehát nincs adótartozása az önkormányzatnak. A céltartalék ami fejlesztési célokat szolgálna, évben arra lett felhasználva, hogy az általános iskola évközben ezer forint pótfinanszírozást kért és kapott, hogy az elızı évi szállítói tartozásait ki tudja fizetni. Ennek ellenére év végén még közel 5 Millió forint kiegyenlítetlen számlatartozása maradt, ami a évi költségvetésbe került betervezésre, mint áthúzódó kiadás. Ugyancsak a céltartalékból került felújításra a HOSZ I. és a HOSZ II. orvosi rendelıi, ezer forint összegben.

13 13 A hivatalban 2007-ben a költségvetésben 44 fıben lett megállapítva a létszámkeret, ezzel szemben a tényleges teljesülés 39 fı volt. Az iskolában 60 fıvel lett megállapítva, ezzel szemben 66 fı volt a tényleges létszámkeret, itt azonban nem történt túllépés, mert közben Vezsennyel társult az iskola és ez a társulás következtében keletkezett. A könyvvizsgálói jelentésbıl kiemeli az összegzést amely így szól: Az Önkormányzat az egyszerősített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítette el. Véleményük szerint az egyszerősített éves beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Lehetıséget ad Mocsári Kálmánnak a pénzügyi bizottság elnökének, hogy a mai napon megtartott pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottakat a testülettel ismertesse. Mocsári Kálmán A Pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Javasolja továbbá, hogy a lehetıségekhez képest, a lehetı legrövidebb idın belül dolgozzon ki egy hosszútávú - akár 5 éves koncepciót ami lehetıséget teremt az önkormányzatnak arra, hogy a hitelállomány növekedését megállítsa, illetve csökkentse. Elsı lépésként a Falugyőlésen a jelenlegi helyzetet ismertesse, és a következıkben dolgozza ki az említett koncepciót, ami arra szolgálna, hogy a meglévı hitelállomány ne növekedjen. Lehetıséget ad a kérdésekre, illetve a vélemények elmondására. Kérdés, vélemény nincs a képviselık részérıl. Szavazásra bocsátja a évi költségvetésrıl készült beszámolót, egy pontosítással, hogy a beszámoló 7. oldalán szerepel a forintos tétel, ami nem a kétpói szeméttelep beruházásával kapcsolatos támogatás, hanem a tiszavárkonyi tartozásnak a tıke része. Kéri ennek kijavítását, és ezzel a módosítással szavazásra bocsátja a beszámolót és a rendeletet és a képviselıtestület 9 igen szavazattal megalkotta Tószeg község önkormányzatának 7/2008./IV.24./ sz. rendeletét a évi költségvetés végrehajtásáról. / A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi. /

14 14 2. N a p i r e n d: A évi fel nem használt pénzmaradvány felosztása. Az elıterjesztésben látható, hogy a évrıl az önkormányzat pénzmaradványa e forint volt. Ebbıl a pénzmaradványból kötelezettségekkel terhelt volt e forint, valamint ennek a terhére került kifizetésre a sportegyesület évben igénybe nem vett támogatása. Ez 100 ezer forint volt. Illetve az elızı testületi ülésen tárgyalta a testület a házi segítségnyújtással kapcsolatos normatíva visszafizetést, amely kamatokkal együtt e forint terhet jelentett az önkormányzatnak. Ezt a forrást is ebbıl a pénzmaradványból tudtuk elıteremteni. Így összesen e forint a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. Szabad pénzmaradványa az önkormányzatnak 191. e forint maradt. A rendelet tehát most arról szól, hogy ezt a 191 e forintot helyezzük bele a céltartalékba, és ezzel az összeggel növeljük meg a pályázati önerı összegét. Teljes egészében normatíva elszámolások nem történtek meg, van még esély arra, hogy növeljük az önerı összegét. Az elıterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság, megkéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Mocsári Kálmán A pénzügyi bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Lehetıséget ad a kérdések feltevésére. Smidéliusz Ernı A e forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, ez mit takar. Szállítói tartozások. Megkéri a pénzügyi csoportvezetıt, hogy az ehhez szükséges anyagot készítse elı, és képviselı úr kérdését válaszolja meg. Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, és a képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett megalkotta Tószeg község

15 15 önkormányzatának 8/2008./IV.24./ számú rendeletét a évi fel nem használt pénzmaradványról. / A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi. / 3. N a p i r e n d: Határozati javaslat likvid hitel felvételére. Az önkormányzat már az elızı években is likvid hitel felvételre kényszerült. Ez az év sem más, február 15-én az elfogadott költségvetésben beállításra került e forint likvid hitel felvétele. A képviselı-testület egyhangúlag fogadta el a költségvetést, tehát a döntés már megszületett arról, hogy az önkormányzat a likvid hitelt felveszi. Azonban akkor a határozat nem született meg a hitel felvételére, mert a évi likvid hitel április 15-én járt le. Most kell újra benyújtani a hitelkérelmet, és ezért kell ezt a határozatot most meghozni, hogy a évi költségvetést az elfogadottnak megfelelıen végre tudjuk hajtani, illetve biztosítani tudjuk az önkormányzat zavartalan mőködését. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Képviselık részérıl vélemény, észrevétel nem érkezett. Polgármester úr szavazásra bocsátja a hitelkérelemmel kapcsolatos határozati javaslatot, és a képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 61/2008./IV.23./ sz. önkormányzati határozat Folyószámlahitel igénybevételérıl Tószeg község önkormányzatának képviselıtestülete Ft összegő folyószámlahitel felvételét határozta el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos mőködtetéséhez. A hitel visszafizetésének határideje: április 15. A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a

16 16 költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. A képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkezı SZJA, valamint az idıarányosan képzıdı helyi és gépjármőadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. A képviselı-testület hozzájárul az 586 hrsz-ú ingatlanra az OTP Bank Nyrt. jelzálogjogának bejegyzéséhez Ft kölcsön és járulékai erejéig. E r r ı l.: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja Helyben 3./ OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út. É r t e s ü l n e k. 4. N a p i r e n d: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása. Elızetesen kiküldésre került az írásbeli anyag, amelyhez az ülés elıtt kiosztásra került egy újabb rendelet tervezet, amelyet alternatív megoldásként javasol. Nem a másikat helyettesíti, hanem egy másik javaslat. Alapvetıen az SzMSz módosítását a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele indokolja, amelyet az elızı testületi ülésen tárgyaltunk. Az intézkedési tervben - amelyet határozattal fogadott el a képviselı-testület április 30-i határidıvel vállalt kötelezettséget arra, hogy módosítja az észrevételben foglaltaknak megfelelıen az SzMSz-t. A módosítás fı oka tehát a Közigazgatási Hivatal által tett észrevétel, valamint a mindennapi mőködés során tapasztalt dolgok, így a polgármester személyében bekövetkezett változás, illetve korábban kiegészítésre került az egészségügyi bizottság Mocsári Kálmán képviselıvel, és ez nem lett átvezetve az SzMSz-ben. Az eredetileg kiküldött változatban arra tett javaslatot, hogy a képviselı-testület szüntesse meg az ügyrendi bizottságot. Azért javasolta ezt, mert a törvényességi észrevételben kritizálta az ügyrendi bizottság mőködését a Közigazgatási

17 17 Hivatal. Pontosan azt írták le, hogy az ügyrendi bizottság nem tölti be a neki szánt szerepét azáltal, hogy nem ülésezik rendszeresen, nem véleményezte az elmúlt években a rendelet tervezeteket. Gyakorlatban az ügyrendi bizottság szavazatszámláló bizottságként mőködik a titkos szavazások alkalmával. Két lehetıség van a képviselı-testület számára, vagy ezt a gyakorlatot folytatja tovább, akkor viszont nem indokolt fenntartani az ügyrendi bizottságot, ebben az esetben minden titkos szavazáskor egy eseti bizottságot kell felállítani, aki ezt a feladatot lebonyolítsa. Vagy továbbra is marad az ügyrendi bizottság, akkor viszont rendszeresen ülésezniük kell, és minden rendelet tervezetet véleményezniük szükséges. Az eredetileg kiküldött anyag úgy készült, hogy az ügyrendi bizottság megszüntetésre kerül, a pótlólag kiosztott pedig úgy, hogy marad az ügyrendi bizottság. Törvény alapján csak egy bizottság felállítása kötelezı, ez a pénzügyi bizottság. A képviselı-testületnek jogában áll eldönteni, hogy maradjon az ügyrendi bizottság vagy ne. Az SzMSz módosításához készült elıterjesztés tartalmazza a többi módosítási javaslatot is amelyet röviden ismertet. Lehetıséget ad a kérdések vélemények elmondására. Smidéliusz Ernı Ha jól érti, akkor amennyiben az ügyrendi bizottság a jövıben megmarad, akkor minden rendeletet véleményeznie kell. Különben feleslegesen mőködik. Törvénysértı, illetve SzMSz sértı módon mőködik. Nem tölti be a szerepét. Ez volt a lényege a törvényességi észrevételnek illetve a módosítási javaslatnak is. Ha megmarad az ügyrendi bizottság, akkor úgy kell mőködnie, ahogyan az az SzMSz-ben is szerepel. Báti László Az ügyrendi bizottság ugyan nem szorul az ı védelmére, de talán a tagok maguktól nem tudják, hogy mikor kerül sor, vagy mikor kell egyes rendeleteket módosítani. Amikor szóltak az ügyrendi bizottságnak, akkor bizonyára jöttek, de ha nem is tudtak róla, akkor maguktól nem jöttek. Úgy gondolja, hogy a Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevételt ki kell javítani. Szerinte a második variációt kell elfogadni, igenis maradjon meg az ügyrendi bizottság ugyanebben az összetételben. Módosítsuk a 9. (2) bekezdését. Azért is ajánlja, hogy maradjon meg az ügyrendi bizottság, mert az SzMSz mellékletében fel van sorolva az ügyrendi bizottság feladata. Számos feladata

18 18 van, amit úgy gondolja, hogy nem lehet mellızni amennyiben demokratikusan, és nyíltak akarjuk a munkát végezni. Összefoglalva azt javasolja, hogy az SzMSz módosítására kerüljön sor a B variáció szerint, tehát maradjon meg az ügyrendi bizottság. Arra kéri a hivatal vezetését, hogy amennyiben olyan feladat van ami beleillik az ügyrendi bizottság feladataiba, akkor értesítse az ügyrendi bizottságot. Csizmás Gusztáv Gondolja, hogy az ügyrendi bizottságot azért találták ki, hogy erre egy önkormányzatnál szükség van. Ahhoz, hogy mőködni tudjon, ahhoz igénybe kell venni a munkáját, és ha nem kap feladatot, akkor nincs mirıl tárgyalni. A mostani elıterjesztést, is véleménye szerint tárgyalnia kellett volna az ügyrendi bizottságnak mielıtt a testület elé került. A további mőködését javasolja a bizottságnak, az tény, hogy eddig szavazatszámláló bizottságként mőködött az ügyrendi bizottság. Az sem kivitelezhetı, hogy minden titkos szavazás elıtt szavazatszámláló bizottságot alakítsanak. Ha amellett dönt a képviselı-testület, hogy maradjon meg az ügyrendi bizottság, akkor szerinte bıvíteni kellene a létszámot, szerinte a három fı kevés. Javasolja, hogy Dr. Bedekovics László kerüljön a bizottságba megválasztásra. Csutárné Szabó Andrea Az egészségügyi bizottságnál nagyon jól kialakult az a rendszer, hogy minden hónap elsı szerdáján üléseznek. Talán az ügyrendi bizottságnak is ki kellene jelölni egy napot, egyeztetni kellene jegyzı asszonnyal, polgármester úrral, hogy melyek azok a témák, amelyeket meg kell tárgyalni. Mocsári Kálmán Szerinte nem kellene bonyolítani a munkánkat azzal, hogy elıtte és utána is véleményezzük a rendeleteket. A testületi ülésen minden képviselı itt van, látja a rendeleteket. Neki az a megoldás a szimpatikusabb, ha nem lenne ügyrendi bizottság. A bizottság tagjai dolgozhatnak másik bizottságban is. A tegnapi pénzügyi bizottság is döntésképtelen volt, mert a hat fıbıl hárman voltak jelen. Az a véleménye, hogy ne bonyolítsuk túl a munkánkat. Az ügyrendi bizottságnak az SZMSZ értelmében számos feladata lenne, amely feladatait eddig nem látta el. Nem tudja, hogy ez miért történt így, a Közigazgatási Hivatal észrevétele azonban jogos észrevétel volt, és ennek feloldására született az az egyik alternatíva, hogy vagy megszüntetésre kerül a

19 19 bizottság, a másik pedig, hogy rendszeresen ülésezzen, és akkor lássa el a feladatait. Csatlakozik Mocsári képviselıhöz, hogy amennyiben kötelezzük magunkat valamely bizottság létrehozására, és mőködtetésére, akkor kéri, hogy a képviselıtársak lássák el a feladataikat, és vegyenek részt a bizottsági üléseken, és ne fulladjon határozatképtelenségbe egy bizottsági ülés. Ha az ügyrendi bizottságot elkezdjük mőködtetni, és betartjuk azokat az elıírásokat, hogy csak akkor kerülhet a testület elé rendelet, ha azt a bizottság elızetesen véleményezte, de nem tudjuk összehívni a bizottságot, mert mondjuk határozatképtelen lesz, akkor nem tudjuk azokat a rendeleteket elfogadni. Nincs ellene annak, hogy megmaradjon a bizottság, a képviselı-testület dönt. Megjegyzi azonban, hogy a bizottság összehívása nem a jegyzı feladata, hanem a bizottság elnökének a feladata. Valóban úgy van, ahogy Csutárné mondta, mert ı rendszeresen tartja a kapcsolatot a hivatallal, többször bejön, érdeklıdik tartja a kapcsolatot a hivatal dolgozóival. Ugyanezt tudja mondani Mocsári képviselı úrról is. A testületi anyag mindig kiküldésre kerül pénteken, tehát akkor már látható, hogy lesz-e rendelet a napirendek között, és még hétfın sem késı összehívni a bizottságot, ahhoz, hogy szerdán dönteni tudjon a képviselıtestület. Csizmás Gusztáv Az ügyrendi bizottság nem tudja elıre, hogy esetleg a testületi ülés anyagában van-e olyan elıterjesztés amit meg kell, hogy tárgyaljon. Azért kellene egy kölcsönös együttmőködés, hogy a bizottság tudja, hogy mi az amit tárgyalni szükséges. Jegyzı asszony nevében nem akar nyilatkozni, de biztos abban, hogy amennyiben az ügyrendi bizottság megmarad jegyzı asszony együtt fog mőködni. Hasznosné dr. Nagy Ágnes Úgy gondolja, hogy eddig is együtt mőködött minden bizottsággal amennyiben erre igény volt, és ezt a jövıben is megteszi. A képviselı-testület maga alakítja ki szervezeti rendjét, így most ebben a jogkörében eljárva eldönti, hogy szükséges az ügyrendi bizottság vagy nem. Ennek megfelelıen fog dolgozni továbbra is. Javasolja a vita lezárását.

20 20 Kéri a képviselı-testület tagjait, hogy elsıként az ülés elıtt kiosztott anyagról szavazzanak, amely valójában azokat a módosításokat tartalmazza amelyet a kiküldött anyag is, de az ügyrendi bizottság megmarad. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, és 1 nem szavazattal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot elutasítja. Báti László Ügyrendi javaslattal él. Van egy hatályos SzMSz, ezt kell most módosítani, tehát a kérdést arra kellene feltenni, nem pedig már a módosító indítványra. Az SzMSz-t ha nem akarjuk módosítani, mert nincs meg a többség, akkor nem is lehet másról beszélni. A képviselı-testület most nem arról szavazott, hogy akarjuk-e módosítani az SzMSz-t. Úgy tette fel szavazásra kérdést, hogy a kiosztott elıterjesztéshez képest, ki az aki a módosított elıterjesztést, azaz a B verziót támogatja. A szavazás menete a következı. A fı szabály az az ami elı van terjesztve, arról szavaz zárószavazásként a testület, és ami menet közben felmerül módosulás az úgy válik részévé az eredetileg kiosztott elıterjesztésnek, hogy arról külön szavaznak. Ha az SzMSz-t a képviselı-testület nem módosítja, akkor nem tesz eleget a Közigazgatási Hivatal elıírt kötelezettségének. Mindenképpen módosítani kell, vagy így, vagy úgy. Új szavazást rendel el az egyértelmőség miatt. Kéri, hogy az a képviselı szavazzon igennel aki arra szavaz, hogy maradjon meg az ügyrendi bizottság. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 fı tartózkodással elutasítja az elıterjesztést. Polgármester úr megállapítja, hogy a szavazás eredménytelen, mert minısített többség kell ahhoz, hogy a rendelet módosítására sor kerüljön. Polgármester úr szavazásra bocsátja az eredeti elıterjesztést. Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. A képviselı-testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 4 fı tartózkodással elutasítja a rendelet elfogadását.

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben